Výroční zpráva - Fokus Mladá Boleslav

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva - Fokus Mladá Boleslav
Fokus Mladá Boleslav
Výroční zpráva 2004
Výroční zpráva
2004
Fokus Mladá Boleslav
sdružení pro péči o duševně nemocné
Strana 1
Fokus Mladá Boleslav
Výroční zpráva 2004
Obsah
Jaký to byl rok?.................................................................................................................................... 3
Poskytované služby............................................................................................................................. 4
Obecně o službách .......................................................................................................................... 4
Typy poskytovaných služeb ......................................................................................................... 4
Kvalita služeb ............................................................................................................................... 4
Trendy v rozvoji služeb a připravované projekty.......................................................................... 5
Střediska .......................................................................................................................................... 6
Organizační uspořádání programů................................................................................................ 10
Současný stav............................................................................................................................ 10
Změny plánované v roce 2005................................................................................................... 11
Statistické údaje o službách .......................................................................................................... 12
Zájmové aktivity klientů ..................................................................................................................... 13
Sportovní program ......................................................................................................................... 13
Divadelní kroužek .......................................................................................................................... 13
Víkendové výlety............................................................................................................................ 13
Hospodářské výsledky (náklady a výnosy v letech 1994 - 2004) .................................................................. 14
Hospodářské výsledky (změny vlastního jmění, bilance hlavních a vedlejších činností, dotace) ........................... 15
Shrnutí zprávy auditora za rok 2004 ................................................................................................. 16
Granty a sponzoři .............................................................................................................................. 17
Fokus Mladá Boleslav
Sdružení pro péči o duševně nemocné
Jaselská 1304/II, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.,fax: (+42)(0326)725814
[email protected], www.fokus-mb.cz
Registrováno: MV ČR, č.j.: VSC/1-17288/92-R
Strana 2
Fokus Mladá Boleslav
Výroční zpráva 2004
Jaký to byl rok?
Boleslavi prominutím části překlenovacího
úvěru a odložením splatnosti zbylé části.
Hodně nám pomohly také sponzorské dary.
V roce 2004 došlo k podstatné změně
financování těch nestátních neziskových
organizací, které poskytují služby na
regionální úrovni. Skončilo desetileté období,
kdy hlavním zdrojem provozních prostředků
bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Ne všechny ty roky byly snadné, ale je třeba
říct, že se v posledních letech zpřesňovalo
hodnocení žádostí, podmínky pro žadatele se
sice zpřísňovaly, ale byly jasnější a pro
poctivé
neziskovky
výhodnější.
Zato
v posledním roce tohoto systému financování
udělali ministerští úředníci vše pro to, aby se
nám nestýskalo. Nejlépe to asi dokreslí
stručný časový přehled událostí.
• 25.9.2003 jsme předložili grantové
žádosti ve výši 4.937.636 Kč (proti
roku 2003 nárůst o 8%).
• 20.2.2004
byla
na
webových
stránkách
MPSV
zveřejněna
informace, že nám byla přiznána
dotace ve výši 2.153.600 Kč.
• 15.3.2004 jsme se odvolali proti výši
dotace. Odpověď zatím nepřišla.
• 7.9.2004 jsme podali druhé odvolání.
Se stejným efektem.
• 15.12.2004 jsme získali telefonickou
informaci, že našim námitkám nebylo
vyhověno a rozhodnutí nám byla
dávno zaslána, ale pravděpodobně
jsme si je nepřevzali.
• 17.12.2004 přibylo na náš účet
1.300.000 Kč.
• 19.12.2004 přišlo poštou oznámení
(to jsme si převzali), že jde o
navýšení dotace MPSV.
Předvánoční týdny jsme trávili dokupováním
vybavení a materiálu, na který jsme celý rok
neměli
peníze.
Také
jsme
formou
jednorázových odměn navýšili mzdy na
původně plánovanou úroveň (průměrný plat
ve sdružení je po navýšení 12.554 Kč, plat
vedoucího střediska 14.468 Kč, plat
terapeuta 11.655 Kč).
Včera jsem v elektronické poště našel zprávu
od studentky Vysoké školy ekonomické.
Žádala o data potřebná k její diplomové práci
nazvané
„Strategické
plánování
v neziskových organizacích“. Nemyslím, že
bychom jí mohli pomoci.
A tak, jakkoli vypadal začátek roku zoufale,
podařilo se nám udržet provoz všech
dosavadních služeb a nemuseli jsme
propouštět. Navíc se nám i v tak stísněné
situaci podařila celá řada dobrých věcí. Dům
na půl cesty přečkal období počátečních
zmatků a nejistoty, klienti si zvykli na nový
domov a daří se jim dobře. Knihařská dílna
vyřešila úbytek zakázek otevřením šicího
programu a půjčovny karnevalových masek.
Vznikl předpis o řešení stížností a na valné
hromadě byla zvolena první komise pro
stížnosti složená z uživatelů služeb. Náš
fotbalový tým občas vyhrával, občas ne, ale
jeho členové nikdy neztráceli radost ze hry a
s přehledem zvládli i tak velké sousto, jakým
byla účast na turnaji v Anglii. Vznikl divadelní
kroužek a po půl roce vystoupil se svým
prvním představením. Stále se zlepšující
spolupráce
s Psychiatrickou
léčebnou
Kosmonosy vyústila do společných projektů
terapeutické kavárny, centra denních aktivit
v Sadské a přímého propojení terénního
týmu s lůžkovou péčí. Ve spolupráci
s občanskými sdruženími divadelníků a
výtvarníků Mamapapa a Nová setkání a
s Národním památkovým ústavem začal
vznikat velkorysý plán rekonstrukce a využití
kapucínského kláštera v Mnichově Hradišti.
Po roce, jakým byl rok 2004, se sluší
poděkovat a je těžké na někoho
nezapomenout. Zastupitelům a úředníkům
Středočeského kraje a Magistrátu Mladá
Boleslav a sponzorům za pomoc v krizové
finanční situaci. Spolupracovníkům za
trpělivost a optimismus se kterými zvládali
nejistotu. Řediteli sdružení panu Oldřichu
Čapounovi, na kterém ležel největší díl
starostí. A především všem klientům, protože
bez jejich odvahy a vůle postavit se své
nemoci by nic z toho, o co se společně
snažíme, nemělo smysl.
MUDr. Jan Stuchlík
předseda sdružení
Před krachem nás v loňském roce zachránil
Středočeský
kraj
navýšením
dotace
z humanitárního fondu a Magistrát Mladé
Strana 3
Fokus Mladá Boleslav
Výroční zpráva 2004
Poskytované služby
Sdružení Fokus Mladá Boleslav poskytuje od roku 1992 služby dlouhodobě duševně nemocným.
Klienty sdružení jsou většinou lidé, kteří onemocněli psychózou, vzácněji jiným závažným
duševním onemocněním. Rozhodujícím kritériem pro poskytování péče je však míra sociálního
handicapu. Dlouhodobě sledovaným cílem je propojování služeb do systému komplexní
psychiatrické rehabilitace.
Obecně o službách
Typy poskytovaných služeb
1. Chráněná práce a pracovní rehabilitace
a) Chráněné dílny
- diagnostika pracovního handicapu
- pracovní rehabilitace (krátkodobá a střednědobá)
- chráněná práce ("social firm")
b) Programy podpory v zaměstnání
- tréninková místa přechodného zaměstnávání ve sdružení Fokus MB
- podporované zaměstnávání na volném trhu práce
2. Programy podpory v bydlení
a) podporované bydlení
b) dům na půl cesty (samostatný projekt)
3. Sociální a právní poradenský servis pro dlouhodobě duševně nemocné
4. Podpora života v komunitě
a) outreach (vyhledávání klientů) a návštěvní služba
b) krizové intervence
c) case management
d) osobní asistence
5. Doplňkové resocializační programy
a) Programy strukturující volný čas
- centrum denních aktivit
- výtvarný ateliér
- rehabilitační výlety
- sportovní program
b) Rekondiční pobytové akce
c) Nácvikové individuální a skupinové programy pro rozvoj sociálních a komunikačních
dovedností
Kvalita služeb
Základním kritériem jsou pro nás standardy kvality sociálních služeb, na jejichž vzniku jsme se
v rámci „Česko-britského projektu MPSV“ v letech 2000 – 2001 podíleli. V roce 2002 byl proveden
externí audit kvality našich služeb, který konstatoval, že naše plně odpovídají požadavkům, které
standardy vymezují. Další vývoj standardů průběžně sledujeme a jsme přesvědčeni, že většina
našich rehabilitačních programů je schopna splnit i výrazně tvrdší kritéria, než jsou v současné
době požadována.
Za základní podmínku udržení a rozvoje kvality služeb považujeme vzdělávání pracovníků.
Sdružení má zpracován vnitřní předpis, který stanoví plán kontinuálního vzdělávání pro každou
pracovní pozici, současně však ponechává prostor vlastní iniciativě a zájmům pracovníků.
Odbornost získaná kontinuálním vzděláváním je jedním z faktorů při stanovení mezd ve sdružení.
Významným nástrojem posilujícím kvalitu služeb je odborná supervize. Všichni pracovníci, kteří
pracují s klienty, mají zajištěnou týmovou i individuální supervizi v přibližně měsíčních intervalech.
Sdružení v roce 2004 spolupracovalo se třemi externími supervizory.
Strana 4
Fokus Mladá Boleslav
Výroční zpráva 2004
Dlouhodobě je kladen důraz na účast klientů v řízení, plánování a hodnocení kvality služeb. Více
než 80% členů sdružení jsou současní nebo bývalí uživatelé služeb a mají většinu hlasů na
valných hromadách, které schvalují zprávu o činnosti sdružení a plán rozvoje na další období.
Tento mechanismu však sám o sobě nezajišťuje dostatečnou participaci klientů a proto je klientům
aktivně nabízena účast v procesech ovlivňujících kvalitu služeb. Jednotlivé programy mají
zpracovány detailní operační manuály, na jejichž vytváření se významně podíleli uživatelé. V roce
2004 také vznikl vnitřní předpis o řešení stížností, který dává rozhodující roli komisi složené
výhradně z uživatelů služeb.
V hodnocení účinnosti služeb sledujeme zahraniční metody zavádění objektivně účinných služeb
(evidence based services). Zpracovali jsme metodiku využívající kombinaci několika metod
zaměřených na zjišťování a měření zdravotních a sociálních potřeb klientů, jejich sociálních
vztahů, spokojenosti s péčí, vlivu služeb na potřebu hospitalizace. V kombinaci se sledováním
nákladovosti služeb tyto metody umožňují hodnotit účinnost zatím čtyř základních typů komunitních
služeb pro dlouhodobě duševně nemocné.
Trendy v rozvoji služeb a připravované projekty
Přes ekonomické potíže se postupně zvyšuje kapacita služeb. V roce 2004 sdružení poskytovalo
služby 429 klientům (nárůst proti roku 2003 o 61 klientů). Větší důraz klademe na rozvoj služeb a
programů, které pracují s klientem v jeho domácím prostředí, rozšiřujeme spektrum a variabilitu
pracovně rehabilitačních programů. Dlouhodobým cílem je vytvoření uceleného regionálního
systému schopného zajistit cílové skupině klientů komplexní, efektivní a kontinuální péči.
Významným posunem bylo v tomto ohledu doplnění služeb o dům na půl cesty, který je prvním
mimonemocničním rezidenčním programem pro dlouhodobě duševně nemocné v regionu.
Do dalšího období má sdružení připraveny projekty, které by měly zajistit rozvoj služeb.
Koordinovaný systém péče o duševně nemocné v regionu Mladá Boleslav
Obsahem projektu je rozšíření terénního týmu a intenzivní spolupráce s lůžkovou péčí. Cílem
projektu je přiblížit se standardům prosazovaným v zahraničí pro tzv. ACT model (Assertive
Community Treatment). Projekt je financován z programu Phare 2003 RLZ a začne na jaře 2005.
Agentura podporovaného zaměstnávání (APZ)
Chráněná práce v dílnách byla doplněna dalšími modely zaměstnávání klientů, které méně
stigmatizují a vedou k lepší reintegraci. Nevýhodou jsou vyšší nároky, které tyto přístupy na klienty
kladou. Kombinace několika přístupů a klientova možnost volby jsou optimálním řešením. Sdružení
dva roky provozuje program podporovaného zaměstnávání, který nyní hodlá rozšířit do standardní
APZ sloužící pro celou cílovou skupinu zdravotně znevýhodněných osob. Součástí agentury bude
specifický program pro dlouhodobě duševně nemocné, kteří v současných APZ většinou neobstojí
v „konkurenci“ ostatních cílových skupin. Projekt je financován z programu Phare 2003 RLZ a
začne na jaře 2005.
Kavárna v PL Kosmonosy
Ve spolupráci s PL Kosmonosy byl připraven projekt kavárničky nabízející důstojné prostředí pro
pacienty a jejich rodinné příslušníky a současně chráněná pracovní místa pro duševně nemocné.
Zkušební provoz začne na jaře 2005.
Centrum denních aktivit v Sadské
Ve spolupráci s lůžkovým oddělením v Sadské (organizačně součást PL Kosmonosy) chce
sdružení vytvořit centrum denních aktivit jako základ pro regionální komunitní systém na
Nymbursku. Projekt byl podán do programu Globální grant OP RLZ.
Komunitní centrum – kapucínský klášter v Mnichově Hradišti
V klášteře již řadu let působí naše chráněná dílna a část budovy sdružení rekonstruovalo a
provozuje zde ubytovací zařízení (turistická ubytovna, hostel). Od poloviny roku 2004 je ve
spolupráci s Národním památkovým ústavem, který je vlastníkem objektu, připravován projekt
(program SROP) celkové rekonstrukce s cílem vytvořit zde multikulturní centrum schopné
akceptovat duševně nemocné.
Strana 5
Fokus Mladá Boleslav
Výroční zpráva 2004
Střediska
Diagnostická dílna
Slouží jako vstupní program pro klienty se zájmem o
pracovní rehabilitaci. Klienti zde mají možnost
vyzkoušet si práci s keramikou a další výtvarné
techniky. Dílna plní i funkci centra denních aktivit a
v odpoledních hodinách je zde možné zúčastnit se
volných zájmových programů, například divadelního
kroužku. V dílně může být v dopoledním programu 7
klientů.
Adresa:
Ptácká 138, Mladá Boleslav, 293 01
Kontakt:
Jaroslav Hodboď – vedoucí dílny
[email protected]
Mobil: 775 562 006
Knihařská dílna, šicí dílna, půjčovna masek
Chráněná knihařská dílna pracuje od roku 1994. V roce
2003 byla rozšířena o šicí program, který se v roce
2004 zaměřil také na výrobu masek a kostýmů a
vznikla půjčovna karnevalových masek. Dílna nabízí
především práci v chráněných podmínkách, ačkoliv
z celkové kapacity dílny 16 klientů jsou obvykle 2-3
místa vyčleněna pro kratší pracovně rehabilitační
pobyty. Pracovní doba klientů je podle jejich možností a
rozhodnutí 4-6 hodin denně. Výrobní program dílny
zahrnuje celý knihařský sortiment, výrobu lepenkových
a plátěných krabic a paspartování obrazů, opravy a šití
oděvů. Klientům dílna nabízí zajímavou a tvořivou
práci, která je však náročnější na přesnost a
soustředění.
Adresa:
Jaselská 1304, Mladá Boleslav, 293 01
Kontakt:
Iveta Kolátorová – vedoucí dílny
[email protected]
Telefon: 326 327 516
Mobil: 775 562 010
Strana 6
Fokus Mladá Boleslav
Výroční zpráva 2004
Zahradnická dílna
Chráněná zahradnická dílna je naším nejstarším
programem. Pracuje od roku 1992. Několikrát se
přestěhovala. V současné době je v ní 15 pracovních
míst. Dílna má své vlastní technické vybavení (sekačky,
křovinořezy) a provádí údržbu a úklid zelených ploch
podle zakázek firem, obcí a občanů v regionu. Klientům
umožňuje práci, která je občas fyzicky náročná, ale
uspořádání dílny dovoluje rozdělit práci podle možností
jednotlivých klientů a zaměstnat i ty klienty, kterým by
jejich okamžitý zdravotní stav neumožnil zvládat
složitější úkoly. Pracovní doba v dílně je 4 hodiny
denně.
Adresa:
Letní kino Štěpánka, Mladá Boleslav, 293 01
Kontakt:
Mirka Samková – vedoucí dílny
[email protected]
Mobil: 775 562 009
Mnichovo Hradiště – kapucínský klášter
Jako chráněná dílna pracuje i středisko v Mnichově
Hradišti. Sdružení zde získalo do dlouhodobého
pronájmu barokní klášter a postupně ho upravuje na
turistickou ubytovnu, která má v současné době 40 míst
pro ubytované hosty. V roce 2004 byly ze
sponzorských darů vybudovány nové koupelny.
Připravuje se rozsáhlá rekonstrukce s využitím
evropských grantových zdrojů.
V klášteře pracuje 4 hodiny denně skupina 12 klientů.
Stará se o provoz ubytovny, udržuje zámecký park, ve
kterém je klášter umístěn, a účastní se jednodušších
stavebních prací při úpravách kláštera. Klientům může
tato dílna nabídnout možnost velmi rozmanité práce v
příjemném a klidném prostředí. Část klientů
zaměstnaných v dílně dojíždí z Mladé Boleslavi a okolí.
Adresa:
V lipách 151, Mnichovo Hradiště, 295 01
Kontakt:
Jaroslav Hlaváč – vedoucí dílny
[email protected]
Telefon: 326 774 056
Mobil: 775 562 012
Strana 7
Fokus Mladá Boleslav
Výroční zpráva 2004
Dům na půl cesty
Dům na půl cesty byl dokončen a otevřen na konci roku
2003. Slouží jako rehabilitační program pro lidi, kteří
strávili dlouhou dobu (několik měsíců či let)
v psychiatrickém lůžkovém zařízení a kteří si potřebují
obnovit
dovednosti
a
schopnosti
potřebné
k samostatnému životu. V domě je místo pro 8 klientů
(4 garsonky a 2 malé byty pro dva). Klienti zde mohou
bydlet až 2 roky. Byty jsou kompletně vybavené, ale
klienti je mohou zařídit vlastním nábytkem, pokud
chtějí.
Adresa:
Tovačovského 163, Mladá Boleslav, 293 01
Kontakt:
Mgr. Hana Goldmanová – vedoucí programu
[email protected]
Mobil: 775 562 001
Terénní tým
Každý klient, který přichází do Fokusu, se potká hned
na začátku s někým z terénního týmu. Úkolem
pracovníků terénního týmu (sociální pracovnice,
zdravotní sestry) je case management – pomohou
klientovi vytvořit plán, jak zvládnout své problémy, a
spolupracují s ním dlouhodobě na naplňování plánu.
Mohou mu zajistit služby jiných programů Fokusu nebo
jiných poskytovatelů z regionu, pomoci při řešení
konfliktu nebo složité situace doma, provázet ho při
vyjednávání s úřady, naučit ho věci, které mu nejdou,
například hospodaření s penězi, nakupování nebo
údržbu domácnosti. S pomocí pracovníků terénního
týmu se řadě klientů daří zvládnout krize, kvůli kterým
by jinak pravděpodobně museli do nemocnice.
Spolupráci s terénním týmem může klient kdykoliv
ukončit.
V roce 2004 měl tým 4 pracovnice. V roce 2005 se
rozroste o další 3. Výrazně se rozšíří spolupráce týmu
s PL Kosmonosy.
Adresa:
Nový Park 1226, Mladá Boleslav, 293 01
Kontakt:
Bc. Alena Fialová – vedoucí týmu
[email protected]
Mobil: 775 562 000
Strana 8
Fokus Mladá Boleslav
Výroční zpráva 2004
Agentura podporovaného zaměstnávání
Podporované zaměstnávání je služba, která umožňuje
zaměstnat v běžných pracovních místech klienty, kteří by
jinak místo nesehnali nebo práci nezvládli. Pracovník
agentury pomůže klientovi vybrat a najít vhodnou práci,
vyjednává se zaměstnavatelem, spolupracuje s Úřadem
práce a pomáhá klientovi při nástupu do práce a
zapracování se. Agentury podporovaného zaměstnávání
jsou většinou určené pro širší okruh zdravotně
postižených klientů.
V roce 2004 pracovala agentura ještě v minimální podobě
(jedna pracovnice) a orientovala se téměř výhradně na
zaměstnávání duševně nemocných. V roce 2005 se
agentura rozroste na 4 pracovníky, přestěhuje do
samostatných prostor a rozšíří svou klientelu na všechny
zdravotně postižené, ačkoliv lidem dlouhodobě duševně
nemocným bude dál věnována zvýšená pozornost.
Adresa:
Ptácká 138, Mladá Boleslav, 293 01
Kontakt:
Radka Hlaváčková
[email protected]
Mobil: 775 562 005
Strana 9
Fokus Mladá Boleslav
Výroční zpráva 2004
Organizační uspořádání programů
Současný stav
Klienti v regionu
Ambulantní péče
Lůžková péče
Bez doporučení lékaře
Terénní
tým
Tým
podporovaného
bydlení
Dům na půl
cesty
Sociální oddělení
Diagnostická
dílna
Diagnostika prac.
handicapu
Krátkodobá prac. rhb.
Chráněné dílny:
Knihařská a šicí
Zahradnická
Klášter-Mn. Hradiště
Prac. rehabilitace
Chráněná práce
Tréninková
pracovní místa
Chráněná práce
Rekvalifikace
Podporované
zaměstnávání
Práce s podporou
Programy podpory
v bydlení
Programy pracovní
rehabilitace
Strana 10
Outreach
Návštěvní služba
Case management
Podpora života v komunitě
Vstupní diagnostika
Rehabilitační plán
Soc. poradenství
Centrum
denních aktivit,
ateliér
Kontaktní program
Strukturace volného času
Trénink soc. dovedností
Zájmové aktivity
Nácvikové
programy
Trénink soc. dovedností
Zájmové aktivity
Rhb. pobyty a
výlety
Rekreační aktivity
Trénink soc. dovedností
Sportovní
aktivity
Rekreační aktivity
Trénink soc. dovedností
Doplňkové
resocializační
programy
Fokus Mladá Boleslav
Výroční zpráva 2004
Změny plánované v roce 2005
Zdravotně
postižení klienti v
regionu
Dlouhodobě duševně nemocní klienti v regionu
Ambulantní péče
Lůžková péče
Bez doporučení lékaře
Koordinátoři
následné
péče
Terénní tým
Tým
podporovaného
bydlení
Dům na půl
cesty
Sociální oddělení
Diagnostická
dílna
Diagnostika prac.
handicapu
Krátkodobá prac. rhb.
Chráněné dílny:
Knihařská a šicí
Zahradnická
Klášter-Mn. Hradiště
Prac. rehabilitace
Chráněná práce
Agentura podporovaného
zaměstnávání
Tréninková
pracovní místa
Chráněná práce
Rekvalifikace
Podporované
zaměstnávání
Outreach
Návštěvní služba
Case management
Podpora života v komunitě
Vstupní diagnostika
Rehabilitační plán
Soc. poradenství
Centrum
denních aktivit,
ateliér
Kontaktní program
Strukturace volného času
Trénink soc. dovedností
Zájmové aktivity
Nácvikové
programy
Trénink soc. dovedností
Zájmové aktivity
Rhb. pobyty a
výlety
Rekreační aktivity
Trénink soc. dovedností
Sportovní
aktivity
Rekreační aktivity
Trénink soc. dovedností
Práce s podporou
Programy podpory
v bydlení
Programy pracovní
rehabilitace
Strana 11
Doplňkové
resocializační
programy
Fokus Mladá Boleslav
Výroční zpráva 2004
Statistické údaje o službách
Počty zaměstnanců
Členové sdružení (po přijetí nových
členů valnou hromadou dne 3.9.2004)
116
Zaměstnanci sdružení v roce 2004
69
Z toho klienti zaměstnaní v chráněných
dílnách
45
Hodiny odpracované klienty
21 510
Využití chráněných míst v dílnách
51,7%
Pracovní rehabilitace
Počet klientů zařazených do pracovní
rehabilitace v dílnách
64
Počet hodin pracovní rehabilitace
v dílnách
5 050
Podporované zaměstnávání
Počet klientů v programu
podporovaného zaměstnávání
46
Práce s klienty v podporovaném
zaměstnávání v hodinách
409
Klienti, kteří získali místo na volném
trhu práce
6
Klienti zařazení na tréninková pracovní
místa
7
Podpora života v komunitě
Počet intervencí provedených terénním
týmem
3 452
Intervence terénního týmu v hodinách
2 794
Dům na půl cesty
Počet klientů v péči týmu domu na půl
cesty (DPC)
16
Intervence týmu DPC v hodinách
1 576
Klienti přijatí do DPC
10
Klienti propuštění z DPC
3
Využití kapacity DPC
92,7%
Strana 12
Fokus Mladá Boleslav
Výroční zpráva 2004
Zájmové aktivity klientů
Sportovní program
Pro část našich klientů jsou sportovní aktivity mostem
k životu zdravých lidí. Již několik let úspěšně funguje
sportovní program zaměřený zejména na fotbal, který
se skládá z pravidelných tréninků a účasti na
domácích a mezinárodních turnajích, na kterých někdy
hrajeme samostatně, jindy vytváříme společný tým
s ostatními Fokusy. V roce 2004 jsme se zúčastnili
turnajů:
Ústí nad Labem – 1. místo
Stern (Rakousko)
Mnichov (Německo) – 2. místo
Linz (Rakousko) – 4. místo
Manchester (Velká Británie) – 10. místo
Mezinárodní turnaje se již staly tradicí a v loňském roce
vznikla mezinárodní asociace EASI, jejímž cílem je
sdružovat duševně nemocné sportovce v Evropě a
pořádat sportovní akce. Setkání v Manchesteru bylo
jednou z prvních velkých akcí a zúčastnilo se ho 30
týmu z Anglie, Německa, Rakouska, Slovenska a ČR.
Český devítičlenný tým tvořili klienti z regionálních
Fokusů.
Divadelní kroužek
V květnu 2004 vznikl divadelní soubor DIF složený
z klientů a terapeutů a zatím připravil dvě Werichovy
pohádky (Líná pohádka, Až opadá listí z dubu).
S línou pohádkou poprvé vystoupil na vánočním
setkání sdružení a na jaře 2005 bude účinkovat v
„Pojizerských hrách“ a na festivalu „Mezi ploty“.
V divadelním kroužku jde o zábavu, hru a vzájemnou
komunikaci více než o biflování textů a dokonalé
herecké výkony. Alespoň to tvrdí vedoucí kroužku
Lucie Kráčmerová a Jiří Matta. Z představení to
ovšem nepoznáte.
Víkendové výlety
Víkendové výlety organizuje terénní tým přibližně
v měsíčních intervalech již třetím rokem. Cílem bývají
hrady, zámky, zoologické zahrady, výstavy a kulturní
akce. Účastní se jich klienti, kteří využívají některé jiné
naše programy, ale i ti, kterým ostatní programy tak
úplně „nesedí“. V roce 2004 se stalo pravidlem, že se
výletů pravidelně zúčastňují také klienti hospitalizovaní
v PL Kosmonosy.
Strana 13
Fokus Mladá Boleslav
Výroční zpráva 2004
Hospodářské výsledky (náklady a výnosy v letech 1994 - 2004)
Strana 14
Fokus Mladá Boleslav
Výroční zpráva 2004
Hospodářské výsledky (změny vlastního jmění, bilance hlavních a vedlejších činností, dotace)
Strana 15
Fokus Mladá Boleslav
Výroční zpráva 2004
Shrnutí zprávy auditora za rok 2004
Strana 16
Fokus Mladá Boleslav
Výroční zpráva 2004
Granty a sponzoři
V roce 2004 byla činnost sdružení podpořena z těchto grantových zdrojů:
• MPSV ČR - Projekty „Komplexní psychiatrická rehabilitace“ a „Dům na půl cesty“
• Středočeský kraj - Projekty „Komplexní psychiatrická rehabilitace“
• PHARE 2001 (NROS) - Projekt „Programy chráněného a podporovaného bydlení“
• EQUAL – Účast na projektu o.s. Rytmus „Podporované zaměstnávání“
Velmi významně činnost sdružení podpořil Magistrát Mladá Boleslav prominutím části
překlenovacího úvěru a odložením splatnosti zbylé části úvěru.
Sponzorsky formou peněžních či věcných darů nebo služeb nám pomáhali:
A.O.S.MB s.r.o.
Barum Centrum Praha s.r.o.
Bc. Jan Grulich
Behr Czech s.r.o.
Biltex s.r.o.
Bína, spol. s r.o.
BIONA PRAHA s.r.o.
Biplast s.r.o.
Bobek Radomír – firma SAPO
Božena Sedláková – Bospor
Brzobohatý – AUTO BADOS
BT Česká republika, s.r.o.
CEBAL ČR
Centr PCO v.o.s.
CentroTherm Ml.Boleslav
Coca-Cola Beverages ČR,
spol. s r.o.
COLAS s.r.o.
Compolux spol. s r.o.
Cyprián Petr
Dagmar Čermáková
DE WITKY, s.r.o.
Detail CZ
Dobiáš spol. s r.o.
Drahomíra Kadlecová
Družstevní závod Dražice –
strojírna s.r.o.
DŘEVOPRODEJ a.s.
DYKA s.r.o.
Dytron s.r.o.
EASY FLY s.r.o.
Ecolab Hygiene s.r.o.
EGST,s.r.o.
Evropská vodní doprava a.s.
EXIM PROTECT a.s.
Exportní garanční a pojišťovací
společnost, a.s.
Fe Market – Export, s.r.o.
Ferona a.s.
FONAKO Plast Plzeň v.o.s.
Formica CZ s.r.o.
Frikol spol. s r.o.
GEOBET PLUS s.r.o.
GeoTec-GS a.s.
Globos s.r.o.
HAWLETT PACKARD s.r.o.
HOFMAN –stavební a
obchodní firma s.r.o.
Hörmann CZ spol. s r.o.
Chemicor s.r.o.
Ing. arch. Tomáš Kameník,
SUTA-úklidové práce
ABAS ATELIER,s.r.o.
Ing. Jan Kavalír – informační a
reklamní společnost
Ing. Vladivoj Veselý
Intas s.r.o.
Isotra s.r.o.
Jana Kovářová – AJAX
Jaruška Maňásková – Těžba
dřeva
Jídelní a lůžkové vozy, a.s.
Jiří Kněz – K+K Computers
Jitka a.s.
KAROSA a.s.
KDS Sedlčany
KLENOTY aurum s.r.o.
LEIKA Lhenice s.r.o.
Martin Lukavec
Michael Huber CZ s.r.o.
Milan Břoušek
Miroslav Bartoš API CZ s.r.o.
Miroslav Bartoš API CZ s.r.o.
Montana s.r.o.
Moravamalt s.r.o.
Nadace Duhová energie
Oku Systém (Czech and
Slowak ) s.r.o.
ORLET SLUŽBY s.r.o.
Panasonic CR s.r.o.
Pěkný – UNIMEX s.r.o.
Petr Březina – KERABO
Všem, kdo nám v roce 2004 pomáhali,
jménem našich klientů děkujeme.
Strana 17
Petr Gazárek
Petr Souček
PLATEX s.r.o.
Prabos plus a.s.
Pracovní stroje Teplice spol. s
r.o.
PRIMA – ČR s.r.o.
PROCLIMA – SVAMP spol. s
r.o.
PROMTEX Praha spol. s r.o.
Renata Horčicová – Prodej a
servis elektro
ROBEX Štěpán Robek
SATURN spol. s r.o.
SECHO servis
Sklostroj Turnov CZ s.r.o.
Slavomír Solař
SMP Construction, a.s.
Stanislav Havelka s.r.o.
Stavby silnic a železnic a.s.
STAVOKLIMA v.o.s.
Středočeská plynárenská a.s.
SUMI MB s.r.o.
Svět Barev s.r.o.
Tažné konstrukce, spol. s r.o.
TEGOLA Bohemia spol. s r.o.
Texlen Linen,a.s.
TGS s.r.o.
Thermo King Czech Republic
s.r.o.
TRANZA, a.s.
TRINOM spol. s r.o.
UNIKONT Praha s.r.o.
Výzkumný ústav bavlnářský
a.s.
VHS Břeclav s.r.o.
Vladimír Dmyterczuk
Vodovody a kanalizace
Ml.Boleslav
ZENA-zemědělský nákup a.s.

Podobné dokumenty

Liste simplifiée des filiales françaises implantées en

Liste simplifiée des filiales françaises implantées en STREDOCESKY KRAJ PRAHA LIBERECKY KRAJ KRALOVEHRADECKY KRAJ STREDOCESKY KRAJ PRAHA PRAHA

Více

Absolventské práce 2001

Absolventské práce 2001 Téma: Využití simulace pro rozvrhování výroby v OEZ, s.r.o. Jméno: Jan Kadič Cílem absolventské práce bylo zjistit, zda stimulace je vhodnou metodou pro dílenské řízení výroby. Jestliže ano, tak na...

Více

O organizaci paliativní péče Doporučení Rec (2003) 24

O organizaci paliativní péče Doporučení Rec (2003) 24 usiluje o strukturální společenské a legislativní změny, které by umožnily rozšíření kvalitní péče o umírající v České republice. Projekt je financován z prostředků programu Public Health Nadace Ope...

Více