Jak předcházet alergiím

Transkript

Jak předcházet alergiím
3 / 9
¤ Í L O H A
D E N Í K Ò
B O H E M I A ,
R O V N O S T ,
S V O B O D A
A
V E â E R N Í K U
P R A H A
dravá rodin
Jak předcházet
alergiím
Lucii Bílou
S výherci soutěže v Americe
Nová soutěž pro čtenáře
Alergie na pochodu
Alergik a bytové prostředí
Potravinové alergie
Co znamená jaro pro
e d i t o r i a l
Při našem nedávném setkání jsem neodolala a zeptala
se jí, co pro ni znamená březen a jaro vůbec. A co odpověděla Lucie Bílá?
„Březen mi přinesl spoustu krásných věcí. Seznámila
jsem se v tomto měsíci se svým mužem, přestala kouřit,
narodil se mi v něm syn, má babička a nejlepší kamarádka. A jaro mi krásně voní a dává mi pokaždé pocit,
že je na co se těšit.“
„Tak to zřejmě nejsi alergická na pyly?“
„Mám alergii na penicilín a na hlupáky.“
„A na co se teď nejvíc těšíš?“
„Moc se těším na bratříčka či sestřičku Filípka, ale on
zatím touží jen po pejskovi.“
Přeji vám, abyste se i vy měli na co těšit. Já se na vás
těším za měsíc.
Filípek je nejvût‰í láskou své maminky
Z
imní chřipková epidemie je definitivně za námi.
S přicházejícím jarem už ale mnozí z nás musí odolávat dalšímu masovému útoku na naše zdraví pylové alergii. I já jsem, bohužel, alergik. Když řeknu tuhle větu na veřejnosti, jedni se na mě dívají se soucitem
a druzí stále ještě nechápavě. Nevědí, co alergie vlastně
obnáší. I jim je věnováno březnové číslo Zdravé rodiny.
Nebýt pylové alergie, na měsíc březen ovšem nedám dopustit. Před dvanácti lety jsem v březnu čekala narození
dcery Báry. Před čtyřmi lety se mi v březnu narodil syn
Petr. Pár hodin před jeho porodem jsem oknem porodnice sledovala, jak si má kamarádka Lucie šťastně odváží svého čerstvě narozeného syna Filipa. Vzpomínala jsem,
jak nás fotografové společně fotili s bříšky na vyhlášení
cen Týtý, jak jsem Lucii navštěvovala v porodnici, když
si na rozdíl ode mne musela svého Filípka vyležet. I na
to, jak jsme jako dvě kuličky stepovaly v ruzyňské letištní hale čekajíce na své muže vracející se z Japonska.
2
zdravá rodina 3/99
Zlata Adamovská ve chvíli rodinné pohody s Bárou a Petrem
o b s a h
(str. 4)
e d i t o r i a l
Zlata Adamovská v přátelském
rozhovoru s Lucií Bílou. 2
r e p o r t á Ï
Americké putování Radka Johna
s výherci soutěže. 4
h l a v n í
t é m a
Prof. Václav Špičák:
Alergie na pochodu. 6
MUDr. Martin Fuchs:
Potravinové alergie. 10
MUDr. Ivana Holcátová:
Alergik a bytové prostředí. 14
(str. 10)
r o z h o v o r
l é k a fi
r a d í
S doc. Vítem Petrů na téma:
Jak předcházet alergiím? 16
Až přijde den „I“. 9
(str. 7)
(str. 14)
Tradiční čínská medicína
a alergie. 13
Jak správně pečovat o kůži dítěte
s atopickým ekzémem. 21
Trpíte opakovanými infekcemi
dýchacích cest? 23
(str. 12)
s y s t é m o v á
e n z y m o t e r a p i e
z p r á v y
z d r a v o t n í
p o j i ‰ t û n í
Enzymy pomáhají dětem
s alergiemi. 18
Manažerem vlastního zdraví. 12
Slunce, sport a zdraví. 19
zdravá rodina 3/99
3
r e p o r t á Ï
Americké putování
Zástupkynû vydavatele Zdravé rodiny, ‰éfredaktorka a v˘herci
ãtenáfiské soutûÏe pfied kasinem New York.
Los velké soutěže čtenářů Zdravé rodiny o cestu do
Ameriky pro dvě osoby byl 25. listopadu loňského roku
v přímém televizním přenosu příznivý Janě Bílkové z Víru
v okrese Žďár nad Sázavou. Nevěřila tomu možná ještě na
letišti, kam ji počátkem ledna tohoto roku přišla doprovodit celá rodina, aby pořídila na video pečlivý dokumentární záznam jejího odjezdu.
Janu Bílkovou i jejího přítele čekal pobyt v apartmá
luxusního Quality hotelu v arizonském Phoenixu, kde
v lednu právě začínalo jaro, což v arizonském podání
znamená, že ve venkovním hotelovém bazénu se dá koupat jen do půl páté odpoledne, kdy sluníčko hřeje jako u
nás v červnu. Venkovní teplota je kolem dvaceti pěti
stupňů Celsia.
„Zima roku 1998 byla výjimečná“, řekla nám manažerka hotelu - energická mladá dívka, která do Arizony utekla, stejně jako mnozí její krajané, před rozhořívajícím se
válečným konfliktem v Chorvatsku.
„V čem byla výjimečná?,“ ptáme se.
„V prosinci půl hodiny sněžilo.“
Arizona je v zimě turistickým rájem. Exotické pouště
s dvoumetrovými kaktusy, divoké stezky vedoucí krajem
Apačů, dřevěná města starého divokého západu jak vystřižená z westernů - v tamních saloonech si můžete kromě jiného dát i steak z bizona nebo smaženého chřestýše
- to všechno jsou dokonalé příležitosti pro výlety, na kterých si můžete být jisti, že se po celou dobu budete hřát
na slunci. Zatažená obloha nebo dokonce déšť je tu něco
tak výjimečného, že kdyby se snad na obloze objevil mrak,
profesoři ve školách přeruší vyučování a půjdou ho ukázat
svým žákům.
To všechno dělá Phoenix - centrum Arizony - místem,
kam denně přicházejí noví přistěhovalci. Důchodci, kteří
zde chtějí strávit klidné stáří v příjemném klimatu, imi-
4
zdravá rodina 3/99
V˘herci soutûÏe s ‰éfredaktorkou Zdravé rodiny
pfied „sv˘m“ hotelem v Las Vegas.
granti, všichni, kteří cítí příležitost, kterou jim přinese
rozvíjející se turistický průmysl.
Zatímco sever i střed Spojených států počátkem roku sužovala krutá zima, sněhová bouře v Chicagu byla vyhlášena živelnou pohromou, odlety letadel z New Yorku i
Washingtonu byly kvůli mrazu a sněhovým vánicím zpožděny o hodiny a hodiny, obyvatelé Arizony si v košilkách
s krátkým rukávem mohli užívat života jako snad nikde
jinde na severní polokouli.
Výherci soutěže čtenářů Zdravé rodiny měli ovšem kromě možnosti relaxovat v ideálním klimatu slíbenou také
cestu na sever Arizony ke Grand Canyonu a přelet do nevadského Las Vegas, nejbizarnějšího města světa, mekky
hazardu i pitoreskní velkozábavy konce tisíciletí. Jak své
výlety prožívali?
„Proč je život v jižní Nevadě lepší než kde jinde?“ ptají
se v reklamách po celé Americe. A hned odpovídají: „Je tu
teplé, slunečné klima. Slunce v Las Vegas svítí průměrně
310 dní v roce. Životní náklady tu patří k nejnižším v
Americe. Neplatí se tu daně z příjmu státu Nevada, nejsou
tu daně z nemovitostí, darovací ani dědické daně.“
Proč všechny tak usilovně lákají do vzrušujícího ráje Las
Vegas, ať už jako turisty nebo nové osadníky? Protože my
všichni, kteří chceme Las Vegas vidět, kteří v něm chceme hazardovat nebo dokonce žít, jsme pohonnou hmotou
V Y H L Á · E N Í
P O D M Í N E K
VáÏení ãtenáfii,
jak uÏ jsme oznámili v prvních dvou leto‰ních ãíslech Zdravé rodiny, také
v tomto roce jsme pro vás pfiipravili atraktivní soutûÏ. Vycházeli jsme pfiitom
z úspûchu, kter˘ získala na‰e soutûÏ v loÀském roce, kdyÏ na ni pfii‰lo 2.259
správn˘ch odpovûdí.
Také letos bude první cenou atraktivní zájezd pro dvû osoby. Také letos obdrÏí dal‰ích devût vylosovan˘ch úãastníkÛ soutûÏe hodnotné vûcné ceny. A také letos bude v fiíjnovém ãísle, které vyjde jako zdravotní pfiíloha va‰eho de-
r e p o r t á Ï
Kasino Císafisk˘ palác.
Jana Bílková a její pfiítel neprohráli ani cent.
Koneãnû pryã od té podivné civilizace
v náruãí Grand Canyonu.
této stále ještě bouřlivě se rozvíjející megapolis byznysu založeného na zprostředkování zábavy davům. Naše útraty a
naše prohry přinášejí peníze pro další investice.
Výherci soutěže Zdravé rodiny byli ubytování v nedávno
otevřeném a zatím nejluxusnějším hotelu a kasinu s názvem Bellagio. Odtud podnikali své průzkumné cesty po
Las Vegas, aby zjistili, co je na něm tak zázračného, že sem
opravdu ročně přijíždí přes třicet miliónů turistů.
A co tedy dělá Las Vegas výjimečným? Přehuštění kasin
na minimální ploše. Každé z nich přitom stojí o to, abyste
do něj zašli. Jak vás, proboha, dostat právě do jednoho určitého kasina? Jak zařídit, abyste neprohráli své peníze jinde? Proto se inzeruje, jde se s cenami dolů, nabízejí se slevy a služby zdarma. Úplatky pro hráče, aby prohrávali na
místě, které tyto pozornosti poskytuje.
„Americké superstars. Přijď se podívat na naše bílé tygřice,“ láká vás první kasino na Stripu, hlavní ulici města.
„Megajídlo! Maximum legrace! Drinky zdarma!“ holedbá se druhé kasino.
„Naše hrací automaty vrací přes 98 %. Žádné jiné kasino
ve městě nenabízí lepší obchod!“ upozorňuje třetí kasino.
„Platíme 3,7 miliónu dolarů vítězům každý den. Lidé milující hrací automaty hrají v našem kasinu!“ hlásá čtvrté.
„Naše kasino prezentuje bufet, všechno, co můžeš sníst,
za pět dolarů!“ vytahuje se i s pomocí fotek obřích bifteků, ocasů z humrů, nohou z aljašských královských krabů,
barevné duhy všech druhů zeleniny i tropického ovoce páté kasino.
Ale to všechno zdaleka nestačí. Nabídla jídla, pití, hracích automatů i rulet je v podstatě srovnatelná. Čím tedy
dostat turisty právě do jednoho určitého kasina?
L E T O · N Í
S O U T ù Î E
! ! !
níku 11.10. t.r., zvefiejnûno dvakrát deset otázek vÏdy s tfiemi moÏn˘mi odpovûìmi. Kdo zakrouÏkuje alespoÀ deset políãek správnû, bude zahrnut do závûreãného slosování, jehoÏ v˘sledky budou oznámeny v prosincovém ãísle dne
6. 12. 1999.
K zodpovûzení v‰ech otázek bude opût zapotfiebí, abyste mûli pfii ruce
v‰echna leto‰ní ãísla Zdravé rodiny. Proto Ïádné z nich nevyhazujte!
Vûfiíme, Ïe se vám na‰e soutûÏ bude líbit stejnû jako v loÀském roce a pfiejeme vám hodnû ‰tûstí, abyste byli mezi v˘herci.
redakce
Erotickými revue s dívkami nahoře bez? Velkými hvězdami showbyznysu? Ani to nestačí. Co zbývá? Jedině atrakce, které ostatní kasina nedokáží napodobit. Stále úžasnější prostory a stále fantastičtější zábavy.
Kasina a hotel Cézarův palác představují staré římské
město s antickým sochami, které se jednou za hodinu pohybují a mluví, to vše s umělou oblohou, abyste neměli pojem o čase. A když ani to nestačilo, přidali vloni ohnivou
velkoshow s názvem Zničení Atlantidy.
Kasino a hotel New York jsou replikou slavných newyorských mrakodrapů, to vše doplněné sochou Svobody,
Brooklynským mostem, a obtočené horskou dráhou, na
které dnem i nocí úpí hrůzou turisté.
Kasino a hotel Excalibur jsou pohádkovým hradem s věžemi a cimbuřími, kýčem v jásavých barvách, lákajícím
návštěvníky Las Vegas na rytířské turnaje.
Kasino a hotel Luxor jsou replikou egyptské pyramidy se
sfingou hlídající vstup. Jak Američanům docházejí vlastní
nápady, berou to nejzajímavější ze světa. Teď právě stavějí kasino Paříž s „pravou“ Eifellovou věží a Vítězným obloukem a kasino Benátčan s Dóžecím palácem a proslulou
benátskou zvonicí. Postupně tak, místo aby cestovali za
poznáním zázraků jiných civilizací, zajedou si do Las
Vegas, kde budou mít repliky jednotlivých památek v umělém světě prošpikovaném kasiny.
Ale i to má něco do sebe. Jak úžasně jsme se pak v kontrastu k Las Vegas cítili u Grand Canyonu, v němž je
všechno pravé, nekašírované, bez světel, blikání, zvonění,
cinkání hracích automatů. V tom skutečném přírodním
chrámu dlouhém tři sta padesát kilometrů, širokém místy
až třicet kilometrů a hlubokém tisíc osm set metrů, tak
rozdílném od lasvegaských katedrál byznysu. Tady snad
každý skloní hlavu před opravdovým, nefalšovaným bohatstvím Ameriky.
Radek John
zdravá rodina 3/99
5
h l a v n í
t é m a
Alergie na pochodu
Sejde-li se pár známých, určitě
vždy přijde řeč na alergii. Někdo
má „svědivku“ a kopřivky a neví po
čem, jiný nezadržitelně kýchá, přijede-li na návštěvu ke známým na
chalupu, a konečně třeba nejmladší dítě známých kamarádů má ekzém. A to jsem vynechal ještě všeobecně známá onemocnění, jakými
jsou alergická rýma anebo astma.
Všeobecně se také ví, že jsou rodiny, kde se alergie usadila již v několika generacích. Bílá kniha o alergii varuje, že 30-40 % mladých
dospělých Evropanů se řadí k atopikům. Není to žádné politické
hnutí, ale jde o lidi, kteří mají vrozenou náklonnost k tomu, aby onemocněli některou alergickou chorobou. Jinými slovy, mají mimořádnou schopnost reagovat na některé
látky (alergeny), kterých se dotýkají, které vdechují nebo které pojídají. Tuto schopnost, toto mimořádné nadání v sobě atopik nese od
narození po celý život. Začátek
přecitlivělosti (tak lze alergii označit) může startovat už v době těhotenství, nebo se projevit brzo po narození v kojeneckém věku. Takovým příkladem je ekzém.
Většinou dítě zareaguje na bílkoviny kravského mléka, na vajíčko.
Ale už velmi brzy, ještě v předškolním věku, může na jaře a v létě zareagovat na pyly trav, stromů, obilí,
plevelových bylin. Nejčastějším příznakem je kýchavá rýma, jindy záněty spojivek, které se falešně svádějí na sluníčko.
Konečně tuto trojici doplňuje astma. Stavy hvízdavé dušnosti anebo
nočního kašle, které se projeví v určitém prostředí (např. doma při alergii na roztoče, na chalupě při reakci na staré peří nebo některé
vzdušné plísně). Tento výčet je příliš stručný na to, aby vystihl pestrost dalších možností - reakcí na potraviny, na léky, na hmyzí bodnutí,
na kontakt se zvířaty, na kosmetiku, na mycí prostředky, na řadu
profesních látek. ASTMA je onemoc-
6
zdravá rodina 3/99
Zá‰titu nad leto‰ním
roãníkem soutûÏe
„Pískání pro zdraví“
pfievzal muzikant
Felix Slováãek
Prof. MUDr. Václav ·piãák,
garant hlavního tématu
tohoto ãísla
něním, které vzbuzuje respekt. Je to onemocnění
chronické, může být spojeno se zvýšenou nemocností, s omezením fyzické aktivity, se zhoršením kvality
života dítěte i rodiny. V naší republice je asi 600 000
astmatiků. Takový počet
vytváří už nejenom medicínský, ale sociálně ekonomický problém.
To, co je velmi důležité, je skutečnost, že alergií za
posledních 20-30 let u nás i ve světě přibylo a že mo-
Časy se mění
Byla to bomba, když Josef Lux svolal novináře a oznámil, že
trpí leukémií. Nazítří jeho fotografie nechyběla v žádných novinách a v hospodách se masově spekulovalo, jestli „to nemá
z toho hubnutí“. Nemocný politik se udržel na titulních stránkách dlouho: souputníci litovali jeho odchodu z politiky, odpůrci mu přáli brzké uzdravení, lékaři vysvětlovali, co je to
leukémie.
Nemohla jsem si nevzpomenout na Romana Včeláka. Když se
v dubnu roku 1991 dozvěděl svou diagnózu, zašel stejně jako
Josef Lux do Ústavu hematologie a krevní transfúze (ÚHKT)
PhDr. Irena JirkÛ
v Praze. Lékaři zkusili chemoterapii, pak se pokusili najít
dárce kostní dřeně mezi Romanovými nejbližšími příbuznými.
Neuspěli - stejně jako v rodině Josefa Luxe.
Až potud - stejná historie. Ale jen potud! Pro Josefa Luxe se momentálně hledá naděje v mezinárodních registrech dárců kostní dřeně, lékaři v novinách celkem otevřeně mluví o šancích,
které souvisejí s nepříbuzenskou transplantací.
Roman Včelák v roce 1991 žádnou šanci vlastně neměl. Ne proto, že by byl vážněji nemocen, ale protože mu nikdo neposkytl včas potřebné informace. „Nepříbuzenské transplantace
se u nás nedělají. A operace v zahraničí? To byste se nedoplatil,“ odbyl jeho dotazy ošetřující lékař. Když si student FAMU vyjednal na vlastní pěst operaci v Londýně a jeho přátelé ze
školy na ni veřejnou sbírkou sehnali tři milióny, obrnili se lékaři z ÚHKT mlčením. Nechápala
jsem to. Proč Romanovi nepomohli navázat kontakty v zahraničí? Proč nechtějí s londýnskou
nemocnicí spolupracovat a třeba se i přiučit?
Naštěstí - časy se mění. Sedm let poté, co Roman a jeho přátelé rozjeli kampaň na podporu českého registru dárců kostní dřeně, se u nás už provádějí nepříbuzenské transplantace
kostní dřeně. Lékaři z ÚHKT sami zprostředkovávají pro Josefa Luxe spojení s mezinárodními registry a nijak se nepohoršují nad tím, když si jejich pacient jede pro rady do zahraničí.
Myslím, že by se tak chovali, i kdyby Josef Lux nebyl někdejším ministrem.
Časy se mění. Zaplaťpánbůh, k lepšímu!
PhDr. Irena Jirků, MFD
h l a v n í
t é m a
Můžeme tento pochod zastavit ?
Vrozenou dispozici - atopii - změnit neumíme. Známe
už umístění genů, které ji ovlivňují, ale to je vše.
Můžeme ovlivňovat prostředí, v němž člověk žije, zejména prostředí bytové a domovní
Můžeme ovlivňovat výživu těhotné ženy i narozeného dítěte, podporovat kojení
Můžeme ovlivňovat způsob života a životní návyky např. kouření
To všechno vede ke snižování nabídky podnětů a látek, které vyvolávají přecitlivělost - říkáme tomu ovlivňování senzibilizace (to je proces, při němž si organismus vytváří specifické alergické protilátky).
Dlouhá cesta, o kterou se pokoušeli naši předchůdci
a pokoušíme se i my, je hledání léků, které by tento pochod alergie zastavily, přibrzdily nebo oddálily.
Je jasné, že lék, kterým bychom se pokoušeli ovlivnit
např. riziko vzniku astmatu u ekzematického dítěte,
musí splňovat několik důležitých podmínek:
je možné jej podávat nejmladším dětem, kojencům a
batolatům
musí být bezpečný, aby jeho podávání mohlo být dostatečně dlouhé
mechanismus jeho účinku musí zasahovat do procesu alergické reakce.
䉯
.
.
.
SoutûÏ je urãena dûtem od pfied‰kolního vûku do 15 let. Ti nejlep‰í
z celé republiky se setkají ve finále 22. kvûtna v Praze.
hou na sebe navazovat nebo nás náhle překvapit, když už
si myslíme, že alergičtí nejsme. Skryté geny předků se mohou projevit.
ALERGICK¯ EKZÉM kojenců bývá prvním projevem alergie
a je mimořádně rizikovým činitelem pro vývoj astmatu už
v prvních pěti letech života. A to je právě jev, který označujeme jako „ALERGICK¯ POCHOD“. 40-50 % dětí s příznaky ekzému onemocní do pěti let života astmatem.
.
.
.
R ychlá úleva při alergické rýmě
Stále více lidí se učí žít s nemocí moderní doby - s alergií. Pylová zpravodajství se stávají pravidelnou součástí vysílání o počasí, čekárny alergologických ordinací se plní. Od lékaře většinou alergik odchází s radami, jak se vyhýbat setkání s původcem alergie, a s receptem na lék, který zmírňuje alergickou reakci.
Vibrocil - lék přímo na místo
Nejen léčeným alergikům, ale i lidem s mírnějšími obtížemi, které je dosud nepřiměly k návštěvě lékaře, přijde v „jejich
sezóně“ vhod také lék, který se nepolyká, ale používá se přímo v místě problémů - švýcarské nosní kapky, sprej nebo gel Vibrocil. Díky místnímu použití
Vibrocil rychle působí na příznaky alergické (senné) rýmy - výtok z nosu, svědění a kýchání či ucpaný nos - aniž by se dostával do celého těla.
Šetrný k nosní sliznici
Švýcarský Vibrocil se odlišuje od běžných nosních kapek obsahem unikátní účinné látky (fenylefrin) která je k nosní sliznici velmi šetrná - díky takzvané alfa1-selektivitě pouze uvolňuje ucpaný
nos, aniž by poškozovala nosní sliznici zhoršením jejího prokrvení. Tato výhoda umožňuje použití
Vibrocilu ve formě kapek i u kojenců od jednoho měsíce věku.
Vibrocil - dva v jednom
Na rozdíl od běžných nosních léků, které obsahují pouze látku uvolňující ucpaný
nos, švýcarský Vibrocil obsahuje navíc speciální protialergickou látku - antihistaminikum -, schopnou vypořádat se zároveň s výtokem z nosu, svěděním a kýcháním.
Tuto dvojitou zbraň proti alergické rýmě si můžete koupit kdykoli bez receptu - stačí zajít do lékárny (nebo zajet - Vibrocil nesnižuje schopnost řídit motorová vozidla).
Vyberte si balení
O případných nežádoucích
účincích se informujte u lékárníka nebo ošetřujícího lékaře.
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, který vám také pomůže vybrat balení
Vibrocilu, jaké vám bude nejvíce vyhovovat. Klasické kapky Vibrocil umožňují nejpřesnější dávkování, proto jsou vhodné i pro děti již od jednoho měsíce věku. Sprej
Vibrocil je moderní forma s rychlým a nenápadným použitím. Dlouho působící gel
Vibrocil je vhodný například na noc. Poté, co jste si vybrali, nezapomeňte si přečíst
informace na obalu a přibalený letáček.
h l a v n í
t é m a
䉯 Co je podstatou této alergické reakce? Atopik se dostane
do opakovaného kontaktu s alergenem (bílkovinou z pylového zrna atd.). Jeho obranný - imunitní - systém zareaguje tvorbou zvláštní protilátky, které říkáme imunoglobulin
E. Tato protilátka se naváže na povrch některých buněk ve
sliznicích a tkáních. V tomto okamžiku je dán signál k mohutné aktivaci těchto buněk. Vytvoří se látky, které působí zarudnutí kůže, svědivost, tvorbu řídkého vodového
hlenu, překrvení a otok očních spojivek, stažení svaloviny
průdušek.
Intervence pomocí léků
Jednou z hlavních skupin, používaných od třicátých let
v léčbě akutních alergických příznaků, jsou tzv. ANTIHISTAMINIKA. Jsou to léky, které potlačují účinek histaminu - látky, která se uvolňuje z buněk při alergické reakci. Asi většina čtenářů a čtenářek zná Dithiaden nebo Prothazin. Jsou to velmi účinné látky, ale jejich nevýhodou je,
že po požití navozují často útlum a spavost. Nová generace antihistaminik tyto vlastnosti nemá. V drtivé většině
případů pacienta neutlumí. Mohou se podávat jednou denně a ukazuje se, že některé z nich mají vliv i na průběh alergické reakce tím, že brzdí přísun buněk zánětu. Látkou, u níž byl popsán brzdící účinek na buňky zánětu, je
cetirizin, používaný u nás jako Zyrtec.
Projekt ETAC
Cílem projektu ETAC bylo použít u ekzematických dětí
z alergických rodin již v útlém věku cetirizin a sledovat,
zda se u nich podaří snížit riziko vzniku astmatu. Doba
léčby byla 18 měsíců.
S vitaminy proti infarktu
Farmaceutická společnost THERA TECH se sídlem v Kalifornii v USA
přichází na náš trh s přípravkem pro podporu činnosti srdce a oběhového systému - ONE DAILY CARDIO.
Tento nový preparát obsahuje celkem 27 složek. Kromě komplexu vitamínů a stopových prvků i minerál, přírodní látky a koenzym Q 10, který je
nezbytnou součástí mnoha biologických procesů. Svým působením preparát
vyrovnává jejich hladinu v organismu, snižuje cholesterol a působí nejen
při již vzniklých onemocněních, ale zároveň jako prevence jejich vzniku.
Příkladem může být vysoký krevní tlak a kornatění věnčitých tepen srdce,
které může vyústit v anginu pectoris a infarkt myokardu.
Komplexní skupina vitamínů B (B1, B2, B6 a B12), kterou přípravek
ONE DAILY CARDIO obsahuje, se velmi osvědčila při metabolismu bílkovin a tuků a spolu s hořčíkem se podílí i na přirozeném snižování cholesterolu. Pilulka ONE DAILY CARDIO se
Ten se může ukládat v cévách, kde pak způsobuje rozvoj podává 1x denně, nejlépe po snídani.
sklerotických změn.
Obsah lékovky vystačí na čtvrt roku.
Dalším důležitým prvkem je draslík, který se podílí
na udržování „napětí“ buněčných membrán, čímž zajišťuje normální chod a fungování buněk. Koenzym Q 10
umožňuje optimálně využít energii, která je dodávána
svalstvu, tedy i svalu srdečnímu. Je s úspěchem podáván
u pacientů se srdeční arytmií, při onemocnění anginou
pectoris a u pacientů se srdečním infarktem, u kterých
pomáhá zkrátit období rekonvalescence.
Spolu s přípravkem ONE DAILY CARDIO společnost THERA TECH uvádí přípravek zaměřený na snížení hladiny cholesterolu, CHOLESTHIN.
Preparát obsahuje přírodní vlákninu z chitinu, který
je stavebním prvkem krunýře krabů, humrů a jiných
mořských korýšů. Tato vláknina usnadňuje a urychluje
trávení, a tím snižuje hladinu cholesterolu, ale i tuků
v organismu. Navíc pomáhá odstranit toxiny a škodliviny
z tlustého střeva, čímž je vhodný i jako prevence vzniku rakoviny. Užívá se jako dietní doplněk
stravy, 1 až 4 tablety půl hodiny před jídlem. Přípravek se doporučuje zapít dostatečným množstvím tekutin. Lékovka obsahuje 120 tablet, což je dávka minimálně na období jednoho měsíce.
Koupíte ve vaší lékárně.
Výhradní dovozce a distributor Alier spol. s r. o., Makovského 1393, Praha 6. Tel./fax: 02/302 21 17.
Infolinka USA: 001 714 898 9571.
V případě nežádoucích účinků se poraďte s lékárníkem.
Projekt byl zahájen v roce 1994 a probíhal v 56 centrech
13 zemí. Jedna skupina byla a je sledována také v České
republice jako jediné zemi střední a východní Evropy.
V současné době byly vyhodnoceny první výsledky po 18
měsících léčby. Sledovali jsme celkem 817 dětí a všechna
získaná data se vyhodnocují. Byl získán nesmírně cenný
přehled o způsobu života těchto rizikových dětí v daných
zemích Evropy.
Hlavní výsledky
U ekzematických dětí z alergických rodin vzniká již velmi
časně přecitlivělost na pyly, na roztoče a na kočičí alergeny.
1. U ekzematiků z alergických rodin, u nichž se potvrdila přecitlivělost k pylovým a roztočovým alergenům, je vysoký stupeň rizika vzniku astmatu - 43-58 %.
2. 18 měsíční podávání cetirizinu u těchto dětí snížilo ve
věkovém období do 3 a půl roku o polovinu riziko vzniku
astmatu..
3. Dlouhodobé podávání léku bylo i v tomto věkovém
období zcela bezpečné.
Praktické rady
Jste-li těhotná a patříte k rizikové skupině atopiků (sama
trpíte alergií nebo ve vaší rodině se alergie vyskytovala),
v těhotenství nekuřte
v domácím prostředí se nevystavujte kontaktům s kočkou
neholdujte pojídání vajíček, ořechů a ryb
nespěte v peří a udržujte v bytě teplotu kolem 20 °C a
relativní vlhkost 40-50 %.
Máte-li dítě v prvním a druhém roce života s příznaky atopického ekzému,
upravte mu domácí prostředí
nenechte je spát v peří
omezte čalouněný nábytek a koberce v pokoji, kde spí
vylučte kontakty s kočkou
v domácím prostředí nekuřte
v prvním roce života mu nedávejte vaječný bílek
pokuste se co nejdéle kojit, jinak používejte „hypoalergenní mléka“.
Prostřednictvím svého praktického dětského lékaře se
obraťte na alergologa k vyšetření dítěte na specifické alergické protilátky k bílkovinám kravského mléka, k vaječnému bílku, k roztočům, k pylům trav a ke kočičímu alergenu. Vyšetření je třeba opakovat na konci prvního roku
života a následně dle uvážení alergologa.
Alergolog s vaším praktickým dětským lékařem rozhodne, zda je vhodné a potřebné preventivně podávat cetirizin (Zyrtec).
Znovu se potvrzuje, že je důležité, jak žijeme, jak se dovedeme bránit nástrahám našeho genetického vybavení.
POCHOD ALERGIE nezastaví zaříkávání, ale rozumné pochopení protialergických pravidel v našem způsobu života.
Důležité je také to, že i mezi léky se objevují možnosti,
kterých ve správně vybraných případech můžeme preventivně využít.
..
..
..
..
..
.
Prof. MUDr. Václav Špičák, DrSc.
l é k a fi
Až přijde den „I“
Každého z nás může postihnout infarkt myokardu - přijde
den „I“
Průsvit koronární (věnčité) tepny zásobující srdeční komoru krví se zúží vpáčeným sklerotickým plátem, který se na ní
utvořil během let při postupujícím „kornatění cév“ - ateroskleróze. Na vpáčený plát se nalepí krevní destičky (trombocyty) a vytvoří sraženinu krve - trombus. Trombus nasedající
na plát tepnu ucpe. Svalovina komory („myokard“) zbavená
přítoku krve se mění v ložisko nedokrvené tkáně - infarkt
myokardu.
Jak často k tomu dojde? Podle posledních epidemiologických studií provedených v ČR byl zaznamenán první infarkt
asi u 300 mužů a 55 žen na 100.000 obyvatel za rok.
Nejčastěji mezi 35-45 a 55- 65 léty života. Alarmující je skutečnost, že 32 % postižených zemře! Zpravidla proto, že ložisko nedokrvené tkáně způsobí nekoordinované chvění srdeční komory - komorovou fibrilaci. Srdce přestane čerpat
krev a postižený umírá náhlou srdeãní smrtí. Nejvíce fatálních příhod je dopoledne mezi 6.-12. hodinou a odpoledne
mezi 15.-18. hodinou.
Pravděpodobnost, že dojde ke katastrofickému vývoji, který jsme popsali, je největší u „rizikov˘ch osob“. Jsou to osoby s výraznou nadváhou, cukrovkou, kuřáci, lidé trpící vysokým krevním tlakem (hypertenzí) a ti, kteří mívají při námaze nebo při rozrušení bolest za hrudní kostí (anginu pectoris). A samozřejmě ti, u kterých byly zjištěny projevy rozvinuté aterosklerózy, a také osoby, které již infarkt myokardu
prodělaly. Nelze ale vyloučit, že infarkt myokardu začne náhle i u osoby bez uvedených rizikových faktorů. Další záludnost infarktu spočívá v tom, že nelze určit okamžik „kdy“.
Může to být po námaze, rozrušení, ale i za klidu, ve spánku
v ranních hodinách apod.
Infarkt myokardu je problémem na‰í populace, se kter˘m
musíme poãítat. Jak se infarku myokardu bránit?
V prvé řadě tzv. primární prevencí. Rizikové osoby jsou pravidelně sledovány, kontrolovány a léčeny. Jde o úpravu životosprávy (obezita, kouření, sport, stress) a podávání léků snižujících srážlivost krve a krevní tlak. Z hlavních preventivních léků jde o kyselinu acetylsalicylovou a betablokátory.
Kyselina acetylsalicylová snižuje shlukování krevních destiček, a proto klesá pravděpodobnost tvorby sraženiny krve,
která uzavře při začínajícím infarktu koronární tepnu. Navíc
tlumí zánětlivé změny probíhající pod sklerotickým plátem, a
tím i možnost jeho odchlípení a vpáčení do průsvitu cévy.
Kyselina acetylosalicylová zpomaluje také vývoj zánětlivých
změn, ke kterým dojde bezprostředně po zástavě průtoku krve ložiskem. Betablokátor je látka stabilizující „elektricky“
srdeční komoru a bránící začátku chvění (fibrilace) srdečních
komor po uzávěru tepny. Nesčetné rozsáhlé klinické studie
prokázaly význam prevence infarktu myokardu kyselinou acetylsalicylovou a betablokátorem.
Co dûlat, kdyÏ dostanete infarkt myokardu.
Prevence nemá absolutní účinnost a navíc, infarkt přichází někdy i u osob „nerizikových“. Při prvních příznacích
(krutá bolest za hrudní kostí vystřelující do levé paže, pocit
r a d í
INFOLINKA:
02/67 75 11 69
Internet:
www.zdrava-rodina.cz
na zvracení, slabost) volejte co nejdříve rychlou záchrannou
službu. Doba příjezdu od zavolání je v nejlepším případě 15
minut, ale zpravidla delší, až jedna hodina. Víte, že jste ohroženi a vaše nervozita a obavy o život s čekáním narůstají.
Co vám novû nabízíme - svépomoc léky, které máte u sebe.
V současné době je k dispozici kyselina acetylsalicylová v
prá‰kové formû, upravená tak, aby se velmi rychle vstřebala
do krve. Je totiž 130krát rozpustnější ve vodě ve srovnání s
ostatními léčebnými přípravky kyseliny acetylsalicylové. To jí
dává šanci zasáhnout do vývoje infarktu v jeho časné fázi.
Prášková, rychle rozpustná kyselina acetylsalicylová je volně
prodejná v lékarnách jako preparát ASPÉGIC 500, balená do
vodovzdorných sáčků. Pokud si obsah sáčku nasypete do úst,
po dobu cca 5 minut jej necháte rozpouštět slinami a teprve
potom polknete, vytvoří se účinná koncentrace v krvi již po
15 minutách. Hladina látky kulminuje za 30 minut.
Vstřebání urychlíte tím, že obsah dutiny ústní promícháváte
jazykem. Proč je výhodné mít při začátku infarktu kyselinu acetylsalicylovou v krvi, jsme uvedli již výše. Nic nebrání tomu,
abyste sáček trvale nosili s sebou a před příchodem lékaře
se chránili svépomocí i pfii pouhém podezfiení na infarkt..
Pokud jste vystaveni zvýšenému riziku infarktu myokardu
a navštěvujete praktického lékaře, požádejte ho, aby vám předepsal betablokátor „první pomoci“. Tabletu betablokátoru
rozdrtíte zuby a smísíte v ústech s práškem kyseliny actylosalicylové. O tom, zda můžete použít betablokátor jako svépomoc, musí rozhodnout jedinû lékafi. Účinným a vhodným je
např. preparát LOKREN (tablety 20 mg). Jde o betablokátor s
cíleným účinkem na srdce, který se rychle vstřebává do krve,
protože je rozpustný v tucích.
Do jaké míry je svépomoc ovûfiena praxí?
Otázka, která vás jistě napadá při četbě těchto řádků. Prof.
MUDr. Zdeněk Fejfar, DrSc., předal léky svépomoci (mimo jiné včetně betablokátoru) skupině 154 rizikových osob. Za 6
měsíců je použilo 10 osob. Pět z nich mělo infarkt myokardu, tři kruté bolesti za hrudní kostí (záchvat anginy pectoris),
u dvou šlo o „planý poplach“ - měli obtíže, které nesouvisely
s onemocněním srdce. Nikdo nezemřel.
Skutečnost, že nemocní měli lék první pomoci u sebe, jim
dodala klid a jistotu, že vše dobře dopadne. Proto nepropadali panice a volali včas lékaře. Bližší podrobnosti můžete najít v knize prof. Fejfara Náhlá srdeãní smrt, kterou v roce
1998 vydalo nakladatelství Praha Publishing, Anglická 17,
120 00 Praha 2).
Moderní farmakoterapie prodělává rychlý vývoj a s ním přicházejí nové způsoby léčby akutních stavů. Prof. Zdeněk Fejfar ověřoval na desítkách rizikových osob i další léky „svépomoci“. Betablokátor kombinoval s látkou proti bolesti (analgetikem) a látkou pro zklidnění (trankvilizérem). Získal příznivé výsledky, které by měly být po dalším ověření zavedeny
do praxe. Lze proto očekávat, že se složení námi doporučených prostředků první pomoci při infarktu myokardu podstatně rozšíří. Ale už dnes může mít každý „svůj lék“ vždy s
sebou a na den „I“ být připraven!
MUDr. Milan Vrána, DrSc.
zdravá rodina 3/99
9
h l a v n í
t é m a
Potravinové alergie
Příjemně a dostatečně se najíst patří - společně s pohybem a reprodukcí - k základním projevům a potřebám života na Zemi. Mezi námi však existuje řada těch, kteří některé druhy potravin snášejí hůře, ba dokonce je nesnesou
vůbec. Jsou zkrátka na potraviny alergičtí.
Je to reakce většinou na bílkovinné složky potravin. Dojde k nejrůznějším trávicím obtížím, zvracením počínaje a
průjmem konče. Zrádné na tom je, že se obtíže alergického původu mohou podobat nepohodě člověka, který má
porušen trávicí systém i z jiných důvodů. Může také dojít
k pouhému nechutenství, pocitu nadmutí, bolestem v krajině břišní. Dalším úskalím je trvání obtíží. Pokud jsou omezené jen na určitý druh neobvyklé potraviny, na možný
alergický původ pomyslí i nezkušený laik. Pokud je však
osudová potravina běžná, a je proto denně na jídelníčku,
nebo dokonce běžných osudových potravin je více druhů,
pak pacient a dokonce i ošetřující lékař na alergický původ obtíží nepomýšlí a bludný kruh falešné diagnózy se
roztáčí.
S jakým časovým odstupem můžeme očekávat reakci?
V zásadě platí - od několika vteřin, přes minuty, ale není výjimkou ani několik hodin a výjimečně i několik dnů.
Čím blíže se něco od prvního kontaktu objeví, tím snáze
můžeme určitý konkrétní druh potraviny podezřívat. Vodítkem, kdy pomyslíme na možnou alergii, jsou obtíže,
které se neomezí pouze na trávicí systém, ale projeví se i
ve vzdálenějších orgánech, když se bílkovina z potraviny
- alergen - vstřebá do krve a k reakci s protilátkou dojde
třeba až v kožních cévách či cévách sliznic dýchacího ústrojí. Pak může dojít k výsevu kožní vyrážky (nejznámější jsou svědivé kopřivky) či dlouhodobějšímu poškození
kůže (ekzém). V případě dýchacích cest oteče sliznice,
zvýší se nadměrná produkce tekutiny (ucpaný nos, vodnatá rýma) a může dojít i k astmatické dušnosti ze stažení průdušek.
Nejbouřlivější reakce postihuje organismus jako celek,
říkáme jí systémová. Alergickou reakci může vyvolat potravina i svými výpary z nadýchání mikroskopických částic nebo kontaktem přímo na kůži. Pak se podezření z alergického původu téměř jistě potvrdí. Velmi často jde o
obtíže při loupání syrových brambor, krájení zeleniny do
polévky, strouhání mrkve, lisování ovoce, při pálení slivovice nebo při přípravě vánočního kapra.
Kolik je potravinových alergiků?
V celém světě jsou to 2 až 3 % populace. Velké rozdíly
jsou však v tom, na co. Odvisí to od národních tradic, klimatu či geografického umístění země. U nás převládá alergie na bílkoviny kravského mléka, vejce, mouky, českého ovoce (jablko, broskev), české zeleniny (mrkev, celer,
petržel), koření (kopr, pepř, fenykl), českých ořechů (lískový, vlašský), máku a sladkovodních ryb.
10
zdravá rodina 3/99
Co nám to počasí vyvádí!
Naříkáme si na počasí. Jsme špatně
naloženi, když je pod mrakem nebo
před bouřkou. Jsme veselí a máme dobrou náladu, když vysvitne sluníčko.
Každý člověk reaguje na počasí. Někdo
víc, někdo méně. Jsou mezi námi lidé,
se kterými změny počasí doslova cloumají. Říká se, že jsou meteorsensitivní,
že reagují na počasí citlivěji než druzí.
Jsou lidé, kteří mají s počasím dokonce
trápení. Cítí, že se s nimi něco nedefiProf. MUDr. Ota Gregor, DrSc.
novatelného děje. Změny vnějšího počasí působí i na „vnitřní počasí“ v nás, ať to je pocit radosti nebo naopak
otrávenosti, sklíčenosti až stresu.
Nebo ráno jste vstali jaksi „levou nohou“ a pak jste byli po celý den v
„nenáladě“, podráždění, necítili jste se ve své kůži, či vás po celý den bolela hlava. Zatím však mluvíme o zdravých lidech. Ovšem jsou mezi námi nemocní, kteří dobře vědí, jak změny počasí mohou zhoršit jejich obtíže. Jsou to lidé, kteří mají meteorotropní choroby. To jsou choroby, kdy
počasí může vyvolat bolest nebo zhoršení bolestí nebo dušnost či zadýchávání. Mohou se dostavit „bolesti z počasí“ v operačních ranách, v pooperačních srůstech nebo v nemocných kloubech. Nemocní s kloubním revmatismem velmi citlivě reagují na změnu počasí. U 92% nemocných se při
změně počasí dostavují bolesti kloubů, zvětšuje se jejich ztuhlost, 57% nemocných kloubním revmatismem udává poruchy spánku, 45% pocit podrážděnosti nebo depresívní stavy. V tomto období se také zhoršují obtíže
u většiny nemocných vředovou chorobou. K meteorotropním chorobám patří např. i angína pectoris (onemocnění srdce), stav po srdečním infarktu
či oční glaukom. Také alergická rýma či průduškové astma se zhoršují při
náhlých změnách počasí, hlavně na jaře a na podzim. Ve Švýcarsku provedli průzkum, při kterém zjistili při sledování 3.500 osob ve věku od 13
do 93 let, že 50% dotazovaných je citlivých na počasí. Lze předpokládat,
že je tomu u nás podobně. Ale špatné počasí netrvá věčně a výhled, že se
zlepší, nám dodává sílu i naději.
Prof. MUDr. Ota Gregor, DrSc.
h l a v n í
A co dnes tak populární pokrmy ze sóje?
U nás se hojným používáním zvláště v posledních létech
sója posunula na přední místo mezi potravinovými alergeny. Nelze se nezmínit o kozím mléce. Není vhodnou dietní potravinou, protože jeho bílkovinné složení je podobné
bílkovině z kravského mléka a může dojít ke zkřížené
alergické reakci.
Tento princip zkříženosti nalezneme také u jiných potravin - především rostlinného původu. Příkladů je opravdu mnoho: jablko zkřížené s hruškou, broskví, třešní, švestkou, ale i s kiwi či bramborami, nebo celer s petrželí a mrkví, nebo arašídy se sójou, ale i jinými luštěninami, meloun s banánem a avokádem, kopr s fenyklem či
pepřem apod.
Zcela samostatnou kapitolou je alergie pozorovaná bezprostředně po požití přímo v ústech. Pacient ihned pocítí
pálení na patře, rtech, oteče mu sliznice, poruší se polykání. Nejčastěji je to po čerstvém ovoci, zelenině, po
chroustání oříšků, po některých druzích koření. Jedná se
většinou o jedince, citlivé na bílkoviny pylových zrnek - tedy klasické sezónní alergiky. S léčbou je to zdánlivě velmi
jednoduché. V dietě se vynechá to, nač jsme alergičtí. Ale
má to několik úskalí. Předně je potřeba potravinovou alergii dobře diagnostikovat. Potraviny mohou totiž obsahovat řadu přídatných látek, které ji konzervují, barví, nebo chuťově upravují. A aby to nebylo jednoduché, může se
navíc v potravině vyskytovat látka, která sama o sobě vyvolá v těle příznaky od alergických k nerozeznání - kopřivku, svědění či otoky. Takovými nealergickými spouštěči
jsou u nás např. jahody, kyselé okurky a makrely.
Důvěřujte odborníkovi
Diagnostiku a léčbu svěřte odbornému lékaři. Nepouštějte se do toho sami. Lékař má přece jen více zkušeností,
může svá podezření ověřit kožními testy a laboratorními
vyšetřeními protilátek. Úskalím léčby je často nemožnost
doporučenou dietu dodržet. Zkuste nejíst mléko, mléčné
výrobky, vejce, moučné potraviny a syrové ovoce - pokud
máte tu smůlu a opravdu jste na všechno toto alergičtí.
Pak je pomoc opět v rukou lékařů, někdy je nutné i lékové doporučení. Pokud je pacient ohrožen systémovou reakcí, je opět nutný úzký kontakt s příslušným odborníkem, který vás vybaví nejen cennými radami, ale i příslušným „pohotovostním balíčkem“ pro případ nouze.
Dosud jsme si neřekli, že typ potravinové alergie závisí také na věku pacienta. V dětském věku jsou mezi alergeny
na prvním místě bílkoviny z kravského mléka, dále bílkoviny z vajíčka, mouky, sóje, ovoce a zeleniny - zkrátka toho,
co nejčastěji dětem dáváme. Proto bývá případná dieta přechodná, obvykle je omezená na kojenecký a batolecí věk. S
přibývajícím věkem se objevuje alergie, dospělým více známá (ořechy, mák, celer, ovoce, sýry, alkohol, koření a v neposlední řadě mořské produkty). V těchto případech to bývá dieta celoživotní. Strategii dodržované diety by měl řídit
výhradně příslušný lékař. Nelze se řídit jen pocitem a dojmy. Mohlo by dojít k nenapravitelným chybám.
t é m a
Závěrem několik rad - kdy nejspíše pomyslet
na alergický původ pozorovaných obtíží:
.
.
1. Když je požití potraviny spojeno s nepříznivými projevy
v trávicím ústrojí (zde je však největší zdroj omylů),
v dýchacím ústrojí (včetně nosu, hrdla, průdušek) či v kůži
nebo v jejich kombinaci
2. Když jsou příznaky bezprostřední - řádově minuty (ale
pozor - opak alergii nevylučuje)
3. Když se objeví příznaky, které jsou pro alergii přímo typické (svědění, zrudnutí sliznic či kůže, kýchání, otoky)
4. Když se tyto projevy opakují po stejných či příbuzných
potravinách a po jejich vynechání obtíže ustanou
5. Když víte, že jste alergik - dosud na něco jiného (ekzém,
astma, pylová alergie), nebo alergií trpí někdo z vašich přímých příbuzných (rodiče, sourozenci, děti)
6. Když máte sezónní pylovou alergii a začne vám vadit cokoliv z rostlinné říše
7. A konečně - když se veškeré nepříznivé příznaky a projevy nedají vysvětlit jinak.
MUDr. Martin Fuchs,
primář dětské kliniky, FN Bulovka
Zdraví staří
Již dávno neplatí představa,
že stárnutí je chorobný děj a že
„stáří samo je nemoc“. Stárnutí
je přirozený proces a stáří samo
o sobě skutečně není nemocí. Ale
nemoci se nějak hlásí a starým
lidem často a nemálo komplikují život. Lidé proto ve svých
představách vysoký věk spojují
se stonáním.
Prof. MUDr. Vladimír Pacovsk˘, DrSc.
Stáří má však mnoho tváří.
Také podob méně nápadných,
než je nepřívětivá tvář nemocí a útrap. Zakořeněné mínění se mění, aby
lépe vypovídalo o skutečnosti.
Není pochyb, že mezi námi žije nemálo zdravých starých. Čím se vyznačují?
Především jsou v úplné tělesné, duševní a sociální pohodě. Na své stáří se včas dobře připravili a porozuměli si s ním. S kvalitou svého života jsou spokojeni. Vyvíjejí přiměřeně fyzické a psychické aktivity a udržují dobré sociální kontakty. Jsou soběstační. Mají věkem limitovanou
funkční kapacitu, což je normální. Jsou si toho vědomi a reálně odhadují
své možnosti. Vyhnuly se jim závažné choroby, které by je ovládly a jimž
se musí vše podřídit. Staří zdraví mohou mít zdravotní potíže, ale naučili se s nimi žít, nepovažují je za nepřekonatelná břemena stáří. Netrápí
se pro to, co nemají, ale radují se z toho, co mají. Staří zdraví jsou vlastně Molierovi „zdraví nemocní“. Jejich charakteristiku doplnil kdysi profesor Vladimír Vondráček výrokem, že by byl raději lehce churavý a
šťastný než zcela zdravý a nešťastný.
Zdraví ve stáří má nevyčíslitelnou hodnotu. Není sice všechno, ale
všechno bez zdraví není ničím. Zdraví ve stáří podmiňuje kvalitu života,
onu „pohodu žití“. Zdraví i ve vysokém věku nabízí šance ke svobodnému výběru možností. „Užívejte svého zdraví do té míry, že je spotřebujete. K tomu je máte,“ nabádá spisovatel G. B. Shaw.
Staré latinské dopisy končívaly „Vive valeque“ - „Žij a buď zdráv!“ To
přeji i vám všem.
Prof. MUDr. Vladimír Pacovský, DrSc.
z p r á v y
P o fi a d y, v e k t e r ˘ c h s e m Û Ï e t e s e t k a t
s ManaÏerem vlastního zdraví
âRo 1
Servis pro zdraví
- RadioÏurnál O v‰em s vámi
Odpolední proud
âRo 2
Poradna pro zdraví
- Praha
Dobré jitro
MÁTA
Host do domu
âRo 3
Na‰e téma
- Vltava
âRo 6 -RSE
Odpolední live
Mapka vlnové frekvence stanice PRAHA
Stfiední vlny SV (AM) - v kHz Velmi krátké vlny VKV - v MHz
Út 9.45-9.55
âT 10.10-10.55
mezi 14.05-16.55
Po 16.45-16.55
Út mezi 6.00-7.00
St 13.00+22.30
ât mezi 9.00-10.00
v‰ední dny 9.00-9.30,
16.30-17.00
Pá 14.30-16.00
A dále ve vysílání Reginy Praha a v‰ech 7 krajsk˘ch studií
V minulém čísle Zdravé rodiny jsme vás seznámili s novým projektem MANAÎEREM VLASTNÍHO ZDRAVÍ, jehož součástí je i náš časopis. Psali jsme také o tom, že jsme navázali spolupráci s Českým rozhlasem, který se stal naším
mediálním partnerem, aby k vám tento projekt lépe našel
cestu. A tak na všech stanicích Českého rozhlasu - i na regionálních - můžete čas od času slyšet znělku MANAÎEREM
VLASTNÍHO ZDRAVÍ a poslechnout si zasvěcené povídání našich předních odborníků o zdraví, zejména jak je opatrovat a jak si je co nejdéle uchovat.
S Českým rozhlasem 2 stanicí PRAHA už spolupracujeme
velmi živě, a tak ti z vás, kteří se budí brzy po ránu, si už
mohli v Dobrém jitru poslechnout řadu rad, jak žít s některou z civilizačních chorob, nebo lépe, jak jim předcházet. O projektu MANAÎEREM VLASTNÍHO ZDRAVÍ a jeho jednotlivých tématech dále uslyšíte v Poradnách pro zdraví,
v dopoledním bloku pořadů Host do domu a také v pořadu pro rodiče MÁTA.
Na stránkách Zdravé rodiny vás budeme pravidelně informovat o vysílání Českého rozhlasu v rámci projektu
MANAÎEREM VLASTNÍHO ZDRAVÍ. Dnes nabízíme mapku
s vysílači ČRo 2 - Prahy, abyste si tuto stanici mohli lépe
naladit, ať jste kdekoli v naší republice.
Ve vysílání âESKÉ TELEVIZE pokračují krátká, jednominutová vystoupení známých osobností nebo lékařů, které uvádí znělka MANAÎEREM VLASTNÍHO ZDRAVÍ. Tyto „jednominutovky“ mají premiéru každé pondělí bezprostředně
před hlavní zpravodajskou relací - Událostmi - na ČT 1 v
19,10 hod. a jsou reprízovány v následujících dnech příslušného týdne v tzv. plovoucích časech na ČT 1 i ČT 2.
Naposledy hned třikrát za sebou vystoupil náš přední kar-
12
zdravá rodina 3/99
diolog prof. MUDr. Zdeněk Fejfar, DrSc., na téma „choroby srdce“:
„Ze srdečních chorob nás dnes nejvíce trápí nedokrevnost srdečního svalu. Dramatickou příhodou je infarkt a
jeho léčba je vždycky závod s časem. Proto je nutné, aby
každý, kdo ho dostane, okamžitě zavolal lékařskou pomoc
a aby si vzal léky první pomoci. Vhodnou kombinací je kyselina acetylosalicylová - známý aspirin - a k tomu betablokátor, který tlumí stresové podněty k srdci. Lékař vám
ho předepíše.“
„Nejčastější příčinou, která vede k onemocnění srdce, je
ucpání některé věnčité tepny, tj. tepny, která vyživuje srdce.
Ucpe se trombem a je to vždycky komplikace aterosklerózy. Aterosklerózu, její vznik urychluje vysoká hladina
krevních tuků, obezita, kouření, nedostatek pohybu, vysoký krevní tlak, cukrovka a opakující se nadměrné stresy.
Všechny tyto příčiny můžete zvládnout. Záleží jen na vás!“
„Nejlepší prevencí srdečních chorob je zdravý životní
styl. Patří k němu každodenní vydatný rytmický pohyb.
Uklidní vás a rovněž vám pomůže udržet váhu. Za druhé
je to rozumná výživa. Jezte dobře, ale nepřejídejte se, vyřaďte nevhodné tuky a přidejte zeleninu a ovoce! Za třetí
naučte se relaxovat a vyrovnávat se s každodenními stresy!
A konečně - zapomeňte na cigarety!“
K pořadům v rámci projektu MANAÎEREM VLASTNÍHO
ZDRAVÍ, a to jak v Českém rozhlase, tak i v České televizi,
byla zřízena INFOLINKA, na kterou je možné se obracet
s dotazy a dozvědět se další podrobnosti o probíraných tématech.
INFOLINKA: 02/67 75 11 69
Internet: www.zdrava-rodina.cz
l é k a fi
r a d í
Tradiční čínská medicína a alergie
V minulém čísle jsme se seznámili se základními principy
tradiční čínské medicíny (TČM). Nyní jsme se zeptali lékařů
MUDr. Petra Hoffmanna a MUDr. Jozefa Luckého, zabývajících se tímto oborem, na otázku alergií.
Zná vůbec tradiční čínská medicína pojem alergie?
Tento pojem samozřejmě ve staré Číně znám nebyl, v literatuře jsou však popsány případy přetrvávající rýmy, výtoků z očí,
kašle či kýchání. Tyto potíže, které se souhrnně nazývaly BI YUAN, byly dle TČM vyvolány škodlivým ovzduším. Podobnost
tedy známa byla. Během staletí čínští lékaři zkoumali zákonitosti projevů těchto potíží a zjistili souvislost s určitými předcházejícími patologiemi postiženého. Ty pak nazvali nedostatečností povrchové vrstvy těla, která je spojená s tzv. WEI QI. WEI
QI představuje vitální a obrannou energii, která chrání organismus před vnějšími škodlivými vlivy a jejíž kvalita závisí na vrozených i získaných vlivech. Vrozené vlivy odpovídají v našem
smyslu genetické informaci, získané vlivy odrážejí celkový stav
organismu. A zde mohou poznatky TČM pomoci, hlavně preventivně, harmonizací organismu jako celku.
Lze tedy říci, že se jedná o jakousi analogii k imunitnímu
systému?
Imunitní systém byl přirovnáván k výše citované obranné energii WEI QI. Jde o jakýsi pomyslný obal lidského těla, jehož
pevnost ovlivňuje naši náchylnost k vnějším vlivům, dle našeho
pojetí k alergenům. Podle čínské medicíny je to naše výbava, která předurčuje vývoj onemocnění, naproti tomu vlivy vnějšího
prostředí (alergenů), jsou druhořadé. Má-li jedinec dobrou obrannou energii, dobrý „ochranný obal“, nepodlehne tak snadno vnějším vlivům. Naopak člověk nedostatečně vybavený je velmi náchylný. V moderním pojetí je nazírání na tento problém
podobné. Látka, která se nazývá alergenem, nemá v sobě skrytý
potenciál nemoci, jak je tomu například u virů či bakterií - jde o
nepřirozenou odpověď organismu, která vyvolá alergické projevy. I přes uvedenou podobnost je léčba náchylnosti k alergiím
v obou systémech odlišná.
Podle TČM je nejdůležitější prevence, jaká jsou tedy její doporučení při alergiích?
V čínské medicíně se klade důraz na postihnutí nemoci jako
špatného stavu celého organismu, protože obranná energie vychází ze stavu celku. Radí se změna životosprávy, klade se důraz
na pravidelné střídání práce a odpočinku, stravovací návyky a
podobně. Podle čínské medicíny nerespektování těchto doporučení vede k přetížení a opotřebování organismu jako celku, čímž
je ovlivněn nejen jedinec sám, ale i další generace. Narůstající
množství alergiků pak podle tohoto učení souvisí s civilizačními
neduhy. Pro dnešní dobu je typické, že chuť po změně životo-
správy a stravování je v populaci obecně malá, nebo spíše na ni
není čas a moderním je „být v jednom kole“.
Co tedy, když není čas a chuť dodržovat tyto zásady?
Mnoho lidí se opravdu neřídí pravidly zdravého způsobu života, protože na to prostě nemají čas. A tak existuje cesta menšího
odporu, doplnění obranné energie WEI QI pomocí bylinných
přípravků TČM, působící jak preventivně, tak v akutních stavech. Během tisíciletí bylo v Číně testováno nepřeberné množství bylin. Obrovský vzorek čínské populace a stáří této metody
dovolily sestavit velmi účinné směsi vybraných bylin k posílení
obranyschopnosti organismu. Moderní laboratorní výzkumy jen
potvrzují poznatky získané dlouhodobým pozorováním a ověřováním. Byliny podporující imunitu, které prošly úspěšně i moderním testováním, jsou Astragalus membranaceus či
Codonopsis pilosula. Právě z nich je sestavena bylinná směs
SHEN QI DA BU WAN pro preventivní podávání u alergické
rýmy či nedostatečné obranyschopnosti a náchylnosti k častým
nachlazením. Vzhledem k mírné povaze bylin je potřebné dlouhodobější podávání, zhruba 3 měsíce.
Jak je možné, že se jeden přípravek může podávat jak při
alergiích, tak při náchylnosti k infekcím?
Nesmíme zapomínat, že jde o působení preventivní. Byliny
mají složitou stavbu, u každé z nich jsou známy desítky prospěšných látek, další budou s postupem vědy objevovány. To vysvětluje jejich komplexní vliv na organismus, aniž by vyvolaly jeho nežádoucí reakci.
A co když již alergie probíhá v akutním stadiu?
Zde TČM používá postupů zcela odlišných. Výše uvedená
směs se nepodává a pro stavy, projevující se hlavně rýmou a slzením, se doporučuje bylinná směs YIN QIAO JIE DU WAN,
která je sestavena z devíti bylin. Jde o směs poměrně složitou a
dobře vyváženou, která se samozřejmě vyznačuje nepřítomností
nežádoucích příznaků, například celkového útlumu, bolestí hlavy apod. Projevuje-li se alergie kašlem, doporučuje se bylinný sirup CHUAN BEI PI PA LU, obsahující jiné byliny.
Jaká je prognóza u alergických onemocnění z pohledu
TČM?
Není-li nedostatečnost „vnějšku“ dostatečně léčena, škodlivina opakovaně postihující organismus se usídlí uvnitř těla, odkud se obtížněji odstraňuje. Toto obecné označení lze opět
v moderním slova smyslu vysvětlit například přechodem alergické rýmy v astma. Nejlepší je jako vždy působení preventivní.
Ústřední poučkou jedné z nejstarších knih TČM bylo rčení:
„Vodní tok lze u pramene zastavit dlaní, stane-li se řekou, je potřebné stavět velké přehrady. Proto i nemoc se má léčit v době,
P.R./32
kdy se ještě neprojevila.“
zdravá rodina 3/99 44
h l a v n í
t é m a
Alergik a bytové prostředí
V bytovém prostředí na nás působí vlivy fyzikální, chemické a biologické. Z fyzikálních faktorů jsou důležité
teplota a vlhkost vzduchu. Pokud podmínky v bytě odpovídají vnějšímu prostředí, které je pro organismus
většinou přirozené, bývá vše v pořádku.
Doporučujeme, aby teplota vzduchu v zimním období
nepřekračovala 25°C a relativní vlhkost vzduchu by se
měla pohybovat kolem 40%.
Nedostatečná vlhkost vzduchu, tak častá v zimním období, se může podílet přímo na zhoršení obtíží u chronických onemocnění dýchacích cest včetně astmatu. Při
dlouhodobé nedostatečné vlhkosti vzduchu dochází
k nadměrnému vysychání dýchacích cest.
Současně ale nedoporučujeme dlouhodobě překračovat 50% relativní vlhkost, neboť v takovém prostředí se
snadněji množí především roztoči.
Velmi podstatnou složkou prostředí je prach. Nejenže
slouží jako nosič pro řadu chemických látek i alergenů,
ale sám o sobě dokáže vyvolat vznik alergických onemocnění. Proto je tak důležité odstraňování prachu
z prostředí alergiků.
Drogy a my - II
„Jaký je průměrný věk lidí, začínajících brát drogy?,“ ptají se mě často na
besedách. V České republice se největší
množství experimentátorů s drogami objevuje mezi šestnácti- až osmnáctiletými.
Dlouhodobě přitom dochází k poklesu
průměrného věku. Věkový průměr snižují
čtrnácti-, patnáctileté dívky, začínající experimentovat s heroinem. Už tyhle děti
jsou pak schopny vydělávat si na drogu
prostitucí. Nejmladšímu narkomanovi,
Radek John
s kterým jsem se setkal v České republice, bylo dvanáct let a už byl mrtvý, takže s drogami musel začít ještě
dřív. V chudinských čtvrtích amerických měst můžete vidět sedmileté
narkomany. V řadě porodnic, dnes už i v České republice, najdete závislé novorozence. Děti, které od matky, beroucí opiáty i v těhotenství, dostaly do kolébky strašlivý dar: drogovou závislost. Největší riziko, že člověk propadne závislosti, hrozí zřejmě třinácti- až dvacetiletým. Pak už se
pravděpodobnost, že se někdo stane narkomanem, snižuje. Je to logické.
Když si čtrnáctiletý kluk zkusí drogu a je pro ni patřičně disponován, bude potom pravděpodobně říkat: „To je palba. Něco takového jsem v životě nezažil.“ Ve čtrnácti letech si prostě neumí opatřovat řadu rozkoší.
Některé má dokonce zakázané zákonem, o některých ještě ani neví, že
existují. Nemá tedy srovnání s jinými hodnotami, takže často s drogovými experimenty pokračuje a může skončit v závislosti. Kdyby si ten samý člověk nezkusil drogu ve čtrnácti, ale třeba ve třiceti, řekne pravděpodobně, že zná zajímavější rozkoše, než jsou ty drogové, a dá jim před
drogami přednost. Samozřejmě ale do drogové závislosti, když na ní člověk patřičně pracuje, lze spadnout v každém věku.
Radek John
14
zdravá rodina 3/99
Zasklené knihovny a byt bez kobercÛ a ãalounûného nábytku
chrání alergika pfied zbyteãn˘m prachem
Chemické látky anorganické povahy nás provázejí téměř trvale. Jedním z důvodů může být i to, že stoupá jejich koncentrace v bytech v důsledku nedostatečné výměny vzduchu.
Zdálo se, že význam oxidu uhelnatého a uhliãitého zmizí s odstraněním lokálních topení na tuhá paliva. Ve
skutečnosti jsou jejich zdrojem ale i plynové spotřebiče
a samozřejmě také cigaretový kouř.
Na alergiky nepříznivě působí zejména oxidy dusíku,
které jsou v bytech obtížně odstranitelné. Na jejich produkci se podílejí všechny plynové spotřebiče (kamna, sporáky, ohřívače vody), lokální topeniště na dřevo, krby, cigaretový kouř i petrolejová kamínka. Venkovní zdroje
jsou v porovnání s vnitřními většinou méně významné.
Epidemiologické studie ukazují, že děti, které jsou vystaveny působení zplodin z plynových spotřebičů, vyka-
h l a v n í
t é m a
zují větší výskyt respiračních příznaků a onemocnění dýchacích cest než jiné děti.
Také ozón je z hlediska alergických onemocnění
velmi rizikovou látkou. Jeho zdrojem jsou laserové
tiskárny, kopírky, ale samozřejmě i UV lampy a také
některé čističe vzduchu, osazené těmito UV lampami. Astmatici často reagují na zvýšení koncentrace ozónu astmatickým záchvatem.
Z organick˘ch chemick˘ch látek upozorňuji na tûkavé organické látky a formaldehyd. Vyskytují se prakticky ve všech bytech, avšak v různých koncentracích. Jejich účinky jsou různorodé, tak jak je různorodá tato skupina látek. Řada z nich patří mezi látky
toxikologicky významné, jiné jsou karcinogenní. Mnohé z nich byly identifikovány jako alergeny, ať již
kontaktní nebo inhalační.
Kromě této skupiny chemických látek nás zajímají
polycyklické aromatické uhlovodíky, které mohou být
rakovinotvorné. Jde o pesticidy a polychlorované bifenyly, které se vyskytují v našem prostředí.
Velké potíže nadělají v bytech roztoãi. Bytové podmínky jim nadmíru vyhovují, takže dochází k jejich
obrovskému pomnožení. Většina chemických prostředků na jejich vyhubení se míjí účinkem, jednak
proto, že nezasáhnou populace roztočů jako celek,
ale také proto, že jsou tak agresívní, že spolu s roztoči zasahují i obyvatele bytu.
I když boj proti nejrůznějším alergenům v bytovém
prostředí byl popsán, nelze říci, že tato problematika
je zcela vyřešena.
MUDr. Ivana Holcátová, CSc.,
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK
BEPELLA - Pro zdravý povrch kůže
Kůže dospělého člověka zaujímá plochu zhruba 1,75 m2 a představuje
sedm až deset procent jeho tělesné váhy. O její důležitosti svědčí i fakt,
že ji zásobuje třetina okysličené krve.
Kůže chrání člověka před poraněními, pronikáním mikrobů, vysoušením a ztrátami tekutiny. Plní i důležitou metabolickou funkci: výměnu
kyslíku, vylučování odpadních produktů a vstřebávání látek z okolí. Reguluje rovněž tělesnou teplotu a množství tekutin v organismu. Má také
smyslové funkce - kůže je citlivá na teplo, dotek, bolest či tlak.
Péče o kůži je proto naprosto nezbytná. A nejen - řekněme - z estetického hlediska. Preparátů k ochraně kůže je nesporně dost. Nicméně největší česká farmaceutická společnost Léčiva, a.s. uvedla na začátku února
1999 na český trh nový přípravek pro ošetření kůže - BEPELLA. Tento
krém je snadno roztíratelný, s lehkou parfemací. Důležité však je, že obsahuje dvě účinné látky - dexpanthenol a přírodní vitamín E.
Obsah přírodního vitamínu E předurčuje BEPELLU k výživě a hydrataci pokožky, tzn. že lze tento krém doporučit pro ošetřování kůže po celý
rok dvakrát denně. Přírodní vitamín E navíc příznivě ovlivňuje vazivové
tkáně, dodává kůži pevnost a odolnost, zpomaluje její stárnutí.
Důležitou složkou krému BEPELLA je rovněž dexpanthenol. Ten je účinnou látkou, která zklidní zarudnutou a pálící kůži po spálení (např. při
opalování), při odřeninách.
BEPELLA je krémem, který není mastný, takže se dobře a rychle vstřebává. Při obzvláště namáhané, vysušené a podrážděné pokožce lze použít BEPELLU i vícekrát denně. Při jednorázovém užití účinek BEPELLY
přetrvá tři až čtyři hodiny.
Krém BEPELLA pomáhá a je vhodný při popáleninách, omrzlinách.
Urychluje rovněž hojení kůže po mechanickém poškození.
BEPELLA je tedy krémem, který by neměl chybět v domácí lékárničce.
zdravá rodina 3/99 15
r o z h o v o r
Jak předcházet alergiím ?
Nejen ze zpráv z rozhlasu, televize i tisku, ale i z vlastní
zkušenosti víme, že alergií neustále přibývá, takže v současné době postihují kolem 15 - 20 % populace. Je možno
těmto nemocem předcházet a chránit se před nimi? O odpověď jsme požádali doc. MUDr. Víta Petrů, CSc., vedoucího lékaře oddělení dětské alergologie a klinické imunologie nemocnice Na Homolce v Praze.
Alergická onemocnění jako astma, ekzém nebo senná rýma vznikají působením různých alergizujících látek zevního prostředí na lidský organismus. Proč ale tyto choroby postihují jen někoho, když škodlivé vlivy působí na všechny?
K tomu, aby došlo k vzniku alergického onemocnění,
musí být lidský organismus vystaven vlivu různých alergizujících látek zevního prostředí, jako jsou pyly, roztoči,
plísně, zvířecí a potravinové alergeny. Pokud je zároveň organismus vlivem svých dědičných vlastností předurčen
k alergické reakci, mohou další nepříznivé vlivy, jako jsou
např. škodliviny ovzduší, infekce, poruchy imunity a stresy, přispět k tomu, aby se alergie projevila.
Lze dělat něco pro to, aby se riziko vzniku alergického onemocnění snížilo na minimum? Vždyť za zdědění
sklonu k alergii nikdo z nás nemůže a nepříznivým vlivům okolí se také jen těžko můžeme bránit.
Existují určitá preventivní opatření, která zmenšují riziko vzniku alergie. Ta by měla být uskutečněna především
v „alergických“ rodinách, kde toto riziko je větší než
v běžné populaci. Pokud v rodině a nejbližším příbuzenstvu nikdo alergií netrpí, je riziko vzniku nemoci u dítěte
zdravých rodičů asi 10 procent. Pokud jeden z rodičů je alergik, stoupá riziko na 30 procent, a pokud jsou alergiky
oba, na 50 procent. V případě, že oba rodiče jsou postiženi stejným typem alergického onemocnění, je jejich dítě
ohroženo vznikem alergie až v 70 procentech.
Jak se prevence alergie provádí a kdy je s ní třeba
začít?
Nejdůležitějšími alergeny, působícími na vyvíjející se plod
v děloze matky a potom hned na narozené dítě, jsou některé složky potravy, roztoči, domácí prach a alergeny zvířecí. Proto základním preventivním opatřením musí být
jednak vytvoření zdravého domácího prostředí, do kterého
se dítě narodí, a dále správný výživový a zdravotní režim.
Jak upravit domácí prostředí?
V domácím prostředí stráví malé dítě 90 procent času.
Obec a zdraví
Základem zdravého státu je zdravá rodina. Omšelá věta, leč mezi tím státem a
rodinou se nachází obec. Někdy tak velká,
že o ní ani nevíme, jindy malinká, že známe všechny sousedy a abstraktní pojem obec je jaksi nepatřičný. Jak se ale má k
obci zdraví, může být obec nemocná?
Odpověď zdánlivě jednoduchá. Jako každý
živý organismus, může obec kypět zdraJUDr. Ale‰ Pejchal
vím či skomírat. Co je však příčinou prvého či druhého? Tvrdím, že vyřizování věcí svých. Pokud se narodím či
zvolím pro svůj život obec malou, pak zajisté je nejdůležitější mít blízko
k přírodě a dobré sousedy. Ve velkoměstě patřičný díl anonymity na straně jedné a společenského vyžití na straně druhé. V každém typu obce
však musím žít. Obec se nesmí stát pro její obyvatele jen místem k přespání, ochranou před horkem či zimou. Pokud je to alespoň trochu možné, je dobré moci ve své obci zajít do svého úřadu, do svého obchodu, za
svými spoluobčany a uspokojit tam své potřeby, tím i obce se týkající.
Poněkud hůře mé obecní potřeby vyřizuje nespoluobčan žijící a úřadující v obci zcela jiné. Není součástí mého obecního organismu a může se
stát, že ten můj organismus jeho zcela upřímně a dobře míněné služby
nebude chtít přijmout.
A tak fandím starostům, kteří dokáží z toho nadobecního koláče, okresního, krajského či celostátního, dostat díleček přímo do své obce. Pobočka soudu či pozemkového úřadu či malý specializovaný obchod, za kterými nikdo nemusí dojíždět desítky kilometrů, je krásný dárek pro každého uznalého občana. A on to obci vrátí, už jenom tím, že v obci nakoupí a přispěje obci příjmem z daní. Tím, že rychleji vyřídí svůj úřad a je
spokojenější. Obci se lépe dýchá, organismus netrpí. Všichni to víme, vědí to i námi zvolení radní?
JUDr. Aleš Pejchal
Nestlé – vÏdy
první ve snaze
pomoci dûtem
130 let tradice
ve v˘robû dûtské
v˘Ïivy.
10 let zku‰eností
s hypoalergenními mléky
Nestlé BEBA
H. A. –
hypoalergenní
mléko
● prokazatelnû
úãinné pfii prevenci atopick˘ch
onemocnûní
● nejlep‰í chuÈ
ze v‰ech srovnateln˘ch pfiípravkÛ
● zcela vyhovuje
v˘Ïivov˘m potfiebám tûch nejmen‰ích
Pokud máte zájem o bliωí informace, napi‰te, nebo volejte na
Nestlé Food s. r. o., oddûlení dûtské v˘Ïivy,
âelakovského sady 4, 110 00 Praha 1
tel. 02/24 94 26 21, fax 02/24 94 26 27
r o z h o v o r
MUDr. Vít PetrÛ ve své ordinaci
Proto je nutno upravit byt tak, aby v něm nebyly zdroje
příznivé roztočům. Je třeba odstranit koberce a různé přehozy a podlahové rohože ze zvířecí srsti nebo s vysokým
chlupem. Vyměnit staré molitanové matrace, péřové polštáře a přikrývky. Často větrat, nepřetápět byt přes 20
stupňů a udržovat správnou vlhkost kolem 40-50 procent.
Denně uklízet a často vysávat byt účinným vysavačem.
V ložnici mít čističku vzduchu, která pohlcuje polétavý
prach, na jehož povrchu jsou alergeny zachyceny. Je prokázáno, že velmi agresívními alergeny jsou alergeny domácích zvířat, především koček a psů. V rodině, která
chce provést zodpovědně protialergickou prevenci, se nesmí žádné zvíře vyskytovat.
A jak je to se správnou výživou matky a dítěte?
Výživa těhotné ženy musí být odlišná od běžného způsobu. Po celou dobu těhotenství a také i po porodu během
kojení je nutno z jídelníčku vyřadit kravské mléko a další
snadno alergizující součásti potravy jako vejce, ryby, ořechy, sóju, citrusy a ryby. Narozené dítě je třeba co nejdéle
plně kojit. Do 6 měsíců věku není nutno kojence ničím
přikrmovat. Po ukončení kojení je vhodné živit děti hypoalergenními mléky. Náhrada mlékem kozím nebo sójovým
není vhodná, protože alergizují stejně silně jako mléko
kravské. Ve výživě dítěte do konce prvního roku života by
neměla být vejce a mouka. Do 2 let není vhodné podávat
ryby, citrusy a ořechy včetně sóje.
V mnoha domácnostech se kouří. Jak se stavět k této
problematice?
Pasívní inhalace tabákového kouře dětmi stejně jako kuřáctví těhotné ženy jsou rizikovým faktorem, který zhoršuje plicní funkce. Zvyšuje možnost vzniku infekcí dýchacích cest, alergizaci i pozdější rozvoj astmatu. Takže souhrnně a krátce řečeno: nekouřit, nechovat domácí zvířata,
změnit výživové stereotypy, vytvořit v rodině zdravé životní prostředí a pohodu. Snadno se to řekne, ale těžko provádí. Přitom zdraví dětí za to stojí. Nemyslíte?
Za rozhovor poděkovala dr. Eva Křížová
Na zdraví !
Toto přání člověk často slyší v chladném ročním období a
každý, kdo je nachlazen, doufá, že se rychle splní. A ten kašel! Mučí, nepřestává ve dne v noci, schvátí a vyčerpá. Je třeba ho uklidnit. Předrážděná sliznice produkuje hlen, který
omezuje dýchání a zvyšuje riziko dalších infekcí. Je proto
důležité ho odstranit! Obojí umí bfieãÈan, tedy extrakt z jeho
listů - Hedelix.
Jako léčivá rostlina pro chronické katary dýchacích cest se
bfieãÈan objevuje v herbářích již v 16. a 17. století. Věda se
jím začala zabývat koncem minulého století. Fytoterapeuti
shledali listy bfieãÈanu využitelné pro katarální nemoci dýchacích cest a pro léčbu chronických zánětových bronchiálních nemocí, i těch komplikovaných. Byly prokázány jejich
sekretolytické i spasmolytické účinky.
Duální účinek, dobrá tolerance, příjemná chuť, vysoce
kvalitně zpracovaná galenika, která poskytuje použitelnost
až 4 roky, sílu účinku chemických přípravků, vysokou standartní koncentraci, žádnou chemickou konservaci, žádný
alkohol a ani cukr, jednoduché užívání a téměř žádné vedlejší účinky, řadí Hedelix® sirup mezi produkty vhodné obzvláště pro děti, stejně jako pro dospělé a seniory a také pro
rizikové skupiny jako jsou např. diabetici, alergici, těhotné
a kojící ženy. Hedelix, šetrný pro zažívací ústrojí, skladovatelný při pokojové teplotě, doplňuje tradiční kvalitní řadu
výrobků firmy Krewel Meuselbach pro léčbu onemocnění dýchacích cest.
Hedera helix a jeho extrakt v sirupu Hedelix, je volně prodejný a i cenou přizpůsobený rozpočtu našich peněženek.
Tedy „Na zdraví!“ a nejméně „Na sto let!“.
s y s t é m o v á
e n z y m o t e r a p i e
Enzymy pomáhají dětem
s opakovanou nemocností
a alergiemi
Rodina Jelínkov˘ch v ãekárnû; PéÈa u dr. Vokálové (dole)
MUDr. Ingeborg Vokálová je dětskou praktickou lékařkou ve Veltrusích a alergologem a klinickým imunologem v Kralupech nad Vltavou.
V minulých dnech ukončila klinickou studii s podáváním WOBENZYMu
u prvních pacientů, kteří trpěli opakovanými onemocněními dýchacího
traktu a poruchami imunity.
K alergologovi se dostávají děti s opakovanou nemocností, které trpí ekzémem, pylovou alergií nebo astmatem a u nichž je podezření z poruchy obranného systému. Protože se o WOBENZYMu v odborné literatuře píše, že zlepšuje imunitu, MUDr. Vokálová původně chtěla s jeho pomocí snížit nemocnost u svých malých pacientů. WOBENZYM začala podávat dětem, které opakovaně stonaly a u nichž po vyšetření zjistila, že trpí poruchou imunity. Do studie zahrnula 30 dětí, kterým od
podzimu roku 1997 podávala 1 tabletu WOBENZYMu na 6
kg tělesné hmotnosti denně. Věk pacientů se pohyboval
od 3 do 15 let, ovšem více bylo menších dětí do 10 let, protože u nich je také vyšší nemocnost.
Děti zahrnuté do studie dostávaly WOBENZYM po dobu 6
měsíců. Během podávání léku se u všech těchto pacientů
výrazně snížila nemocnost, a když někdo z nich onemocněl, jednalo se často o běžné virózy, u kterých nebylo třeba podávat antibiotika. U astmatiků se navíc podstatně
snížila dušnost, příznačná při záchvatech kašle. Hodnoty
imunity se po půl roce podávání WOBENZYMu v 98% pří-
18
zdravá rodina 3/99
padů výrazně zlepšily, což se projevilo i na klinickém stavu jednotlivých pacientů. U mnoha dětí se tyto hodnoty
upravily úplně a co je zvlášť zajímavé, ve většině případů
se snížily i alergické protilátky.
I když všech 30 dětí je už opět půl až tři čtvrti roku bez
léčby WOBENZYMem, jejich nemocnost je nadále minimální. Pokud některé z těchto dětí onemocnělo, dostalo WOBENZYM jen během přítomnosti infekce v dýchacím traktu po dobu 3-4 dnů a nebylo u něj už zapotřebí podávat antibiotika. „Ukazuje se, že WOBENZYM posílil imunitu a organismus umí s chorobami lépe bojovat,“ říká MUDr.
Vokálová.
MUDr. Vokálová už mezitím ve své ordinaci podala
WOBENZYM více než 50 dětem a ve všech případech
s ním má pozitivní zkušenosti. Dostali ho také dospělí
pacienti, u kterých se např. zlepšil nepříjemný, dlouhotrvající ekzém.
Péťa Jelínek je zase zdráv
Péťa Jelínek z Kralup nad Vltavou
letos v březnu slaví své čtvrté narozeniny. Už od svého prvního roku života ho trápily časté nemoci - téměř
každý druhý týden dostal angínu. Trpěl častými záněty průdušek, které
provázela velká dušnost. Na jaře měl
navíc neustále červené oči a jarní, sezónní rýmu.
Když mu bylo rok a půl, přišli s ním rodiče poprvé do alergologické ordinace MUDr. Ingeborg Vokálové. A když
byla zahájena klinická studie s WOBENZYMem, stal se nejmladším pacientem - tehdy mu byly 2 roky a 8 měsíců -,
který ho začal užívat. Rozhodla o tom skutečnost, že dokázal perfektně a bez obtíží polykat poměrně velké tabletky, což u tak malých dětí nebývá obvyklé. Dostával dvakrát denně nalačno po jedné tabletě WOBENZYMu, kterou
musel pořádně zapít.
WOBENZYM takto užíval půl roku. Teď už ho neměl devět měsíců, a přesto ani jednou nezastonal. Neonemocněl, ani když byla s angínou nebo neštovicemi doma jeho starší sestra, anebo když maminka musela užívat antibiotika. Loni na jaře ho navíc ani netrápila obvyklá
alergická rýma. Zatímco dříve byl Péťa sám neustále na
antibiotikách, teď už je neměl půldruhého roku, odkdy
začal brát WOBENZYM. „Dříve byl Péťa nejnemocnějším
členem naší rodiny, a teď je nejzdravější,“ s úlevou zdůrazňují jeho rodiče.
Text a foto dr. Jiří Halousek
z d r a v o t n í
p o j i ‰ t û n í
Slunce, sport a zdraví
Pod tímto titulkem jsme v minulém čísle uveřejnili nabídku klientům České národní zdravotní pojišťovny, která se
týkala dovolených a bezplatného využívání bazénů v některých městech naší republiky. Váš ohlas svědčí o velkém zájmu, který jsme tímto článkem vyvolali. Dnes se proto znovu vracíme k zmíněnému projektu s podrobnější informací.
Tak především, všichni klienti ČNZP mohou využít nabídky vybraných cestovních kanceláří a buď se účastnit
specializovaných zájezdů za zdravím ve vybraných termínech, nebo mohou svou legitimaci pojištěnce využít k získání zajímavé slevy při koupi zájezdu v průběhu celé nastávající letní sezóny. Rodina tak může ušetřit až několik
tisíc korun. A to už jistě stojí za to!
Speciální nabídku má Česká národní zdravotní pojišťovna pro děti. Stejně jako v minulých letech pořádá i letos letecký čtrnáctidenní léčebný pobyt pro děti od 9 do 14 let
do Řecka.
1) CK EKO Brno
- Vachova 8, T/F: 05/4221 7478
Zájezd: ŘECKO - letovisko Nei Pori
Klimatické lázně na Olympské
riviéře, ideální pobytové místo
pro ozdravné pobyty pro osoby
s onemocněním kožním, dýchacích
cest a pohybového ústrojí.
Termín: 31.5. - 12.6., doprava: bus
cena: 5.400,- Kč
31.5. - 11.6., doprava: bus/letadlo
cena: 8.300,- Kč
1.6. - 11.6., doprava: letecky
cena: 10.200,Sleva na každé dítě do 15 let:
1.150,- Kč
Ubytování: apartmány
Strava: není v ceně
Sleva po celou sezónu pro pojištěnce
ČNZP 10%.
2) CK ATIS Bruntál
- Dukelská 2, T/F: 0646/711261
Zájezd: MAĎARSKO - Harkány,
apartmány, bez stravy
Lázně zaměřené na léčbu
chronických kožních onemocnění,
dny, ischiasu, chorob jater
Termín: po celou sezónu, na vlastní
dopravu i busem při účasti 40 osob
sleva pro pojištěnce ČNZP - 8%
3) CK GOLDEN CITY TOUR
- Praha 3, Táboritská 3,
T: 02/22720345, F: 22718481
Zájezd: CHORVATSKO
- Makarská riviéra - Živogošče
Malebná vesnička se nachází asi 17 km
od Makarské a je opravdovým rájem
pro milovníky moře a klidné dovolené.
Termín: 21.5. - 6.6. a 17.9. - 3.10.
Ubytování: Hotel NIMFA,
dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky
Pavilony NIMFA - dvoulůžkové pokoje
bez možnosti přistýlky
Doprava: bus
Cena: Pavilony - dospělý 9.990,- Kč
dítě do 12 let - 8.490,- Kč
Hotel - dospělý 10.590,- Kč
dítě na 3. lůžku platí jen 2.000,- Kč
Strava: Polopenze
Sleva pro pojištěnce po celou
sezónu do různých letovisek
v Chorvatsku: 8%
4) CK VIAMARE
- Praha 2, Francouzská 16,
T: 02/24250894, F: 259154
Zájezd: ŘECKO - ostrov Lefkáda
- pobytové městečko Vassiliki
Leží v zeleném údolí na jihu ostrova,
má řadu útulných pláží bez většího
turistického zatížení.
Termín: 15.5. - 29.5.,
cena: 7.500,- Kč
doprava: bus/letadlo
29.5. -9.6., cena: 11.590,- Kč letadlo
2.10. - 9.10., cena: 9.500,- Kč letadlo
9.10. - 23.10., cena: 7.500,- Kč
letadlo/bus
Ubytování: apartmány
Strava: není v ceně
Zájezd: ŘECKO - Kefalonia
- pobytové místo Lixouri
Druhé největší město na ostrově se
spletí uliček a romantických zákoutí,
pláže tu mají červený saharský písek.
Termín: 20.5. - 3.6., cena: 7.500,- Kč
doprava: bus/letadlo
3.6. - 14.6., cena: 11.590,- Kč letadlo
27.9. - 7.10., cena: 10.990,- Kč letadlo
7.10. - 21.10., cena: 7.500,- Kč let./bus
Ubytování: studia
Strava: není v ceně
Po celou sezónu mají pojištěnci
ČNZP slevu 8%, ze všech dalších
zájezdů pořádaných CK VIAMARE
5) CK MTM Tour
- Moravská Třebová, Čs. armády 10,
T/F: 0462/316303
Zájezd: ŘECKO - Korfu
- letovisko Moraitika
Malebné městečko s čilým turistickým ruchem leží na jihovýchodním
pobřeží, písčitá pláž
Termín: 24.5. - 6.6., cena: 8.890,- Kč
12.9. - 24.9., cena: 8.890,- Kč
Doprava: Bus (+ trajekt)
Ubytování: hotel PANORAMA
Strava: polopenze
Po celou sezónu mají pojištěnci
ČNZP slevu 8%
6) CK TIME Travel,
Na Zámecké 6, Praha 4,
T: 02/6121 9316, F: 02/6121 9320
Zájezd: TUNISKO - Sousse
Půvabné město obklopené olivovými
háji a ovocnými sady, s příjemným
V letošním roce je navíc připraveno několik desítek míst
pro děti ve věku 9-16 let v ubytovacím zařízení v Nízkých
Tatrách. Obou zájezdů se zúčastní odborný lékař, zdravotníci a pedagogický dozor. V prvním případě platí rodiče
pouze letenku (cca 7.000 korun), v druhém případě náklady na dopravu v maximální výši 1.000 korun. Vše ostatní - ubytování, strava a programy na místě pod odborným vedením jdou na účet ČNZP.
Veškeré podrobnosti k oběma specializovaným dětským
ozdravným zájezdům i k zájezdům ostatním, které zahrnuje projekt ČNZP, naleznete ve střediscích služeb PVT,
na stránkách Internetu pod adresou: www.cnzp.cz nebo
na pražském telefonním čísle 02/613 87 323.
A teď už vybírejte svou dovolenou, kterou můžete pořídit, jste-li klientem ČNZP, u následujících CK levněji. Jen
příliš neváhejte, abyste nepřišli o nejlepší místa a nejzajímavější termíny:
středomořským mikroklimatem
Termín: květen 99, cena: 11.390,- Kč
říjen 99, cena: 11.390,- Kč
Děti do 12 let 50% sleva
Doprava: letecky
Ubytování: Hotel Safa ***
Strava: Polopenze s nápoji v ceně
Po celou sezónu mají pojištěnci
ČNZP slevu 8%
7) CK GTS, Evropská 53, Praha 6,
T: 02/316 6450, F: 02/316 6456
Zájezd: ŘECKO
- Stavros na poloostrově Chalkidiki
Klidné místo v severní části Řecka
má ty nejlepší parametry moře i ovzduší pro zdraví posilující dovolenou.
Termín: 19.5. - 1.6., cena: 8.900,- Kč
Doprava: letecky
Ubytování: apartmány
Strava: není v ceně
Po celou sezonu mají pojištěnci
ČNZP slevu 8%
8) CK VIACLUB, Vinohradská 36,
Praha 3, T/F: 02/24250533
Zájezd: ITÁLIE - Ischie
Romantické místo plné termálních
pramenů.
Hotely poskytují celou řadu léčebných procedur.
Termín: 7.5. - 16.5., cena: 7.990,- Kč
24.9. - 3.10., cena: 8.250,- Kč
Doprava: luxusní bus
Ubytování: Hotel La Pace
Strava: plná penze
Zájezd: ŠPANĚLSKO - Salou
Přímořské letovisko na pobřeží
Costa Dorada bývá často srovnáváno
s francouzským Saint Tropez.
Vzhledem k poloze (asi 200 km
pod Barcelonou) je zde záruka
teplého počasí od května do října.
Termín: 17.5. - 26.5., cena: 7.990,- Kč
27.9. - 6.10., cena: 8.990,- Kč
4.10. - 13.10., cena: 7.990,- Kč
11.10. - 20.10., cena: 7.990,- Kč
1. dítě 2-12 let ve všech uvedených
termínech pouze za cenu: 2.990,- Kč
Doprava: lux. bus
Ubytování: hotel Helios
Strava: polopenze
Do výše uvedených míst mají pojištěnci ČNZP slevu 8% po celou sezónu
9) CK PRADOK, Praha 5,
Zborovská 6, T/F: 02/5732 8252
Zájezd: ITÁLIE - Gargano
- letovisko Vieste
Nejznámější letovisko v jedné
z nejkrásnějších oblastí Itálie.
Termín: 30.4. - 9.5., cena: 3.690,- Kč
7.5. - 16.5., cena: 3.690,- Kč
17.9. - 26.9., cena: 3.690,- Kč
24.9. - 3.10., cena: 3.690,- Kč
Doprava: bus
Ubytování: apartmány v olivovém háji
Strava: není v ceně
Po celou sezónu mají pojištěnci
ČNZP slevu 8%.
10) CK EVROPA Příbram,
nám. 5 května, T/F: 0306/27660
Zájezd: ITÁLIE - Lignano
Letovisko se zvláštním zdraví posilujícím klimatem. Je vhodné především
pro rodiny s dětmi.
Termín: 29.5. - 12.6., cena: 3.700,- Kč
Doprava: bus
Ubytování: vila v zahradě
Strava: není v ceně
Po celou sezónu mají pojištěnci ČNZP
slevu z ceny zájezdů do Lignana 7%.
11) CK ALEXANDRIA Praha 1,
Letenská 1, T: 02/5731 1456-8,
F: 02/549251, Brno - Josefská 17,
T/F: 05/4221 5003
Zájezd: BULHARSKO
- 10 pobytových míst
na černomořském pobřeží
Na všechny vybrané zájezdy z katalogu této CK dostanou pojištěnci ČNZP
slevu 8%.
12) CK HOLIDAY TRAVEL,
Plzeň, Klatovská 18,
T: 019/722 3960, F: 019/722 7159
Zájezd: ŘECKO
- Korfu - Paleokastritsa
Letovisko patří k nejkrásnějším na
ostrově s příjemným prostředím
a skvělými možnostmi k rekreaci.
Termín: 25.5. - 4.6., cena: 6.990,- Kč
doprava: bus/letadlo
4.6. - 15.6., cena: 7.590,- Kč doprava:
let/bus, Ubytování: apartmány
Strava: není v ceně
Po celou sezónu mají pojištěnci
ČNZP slevu 8%.
P.R./34
zdravá rodina 3/99 19
p r o
ã i s t o t u ,
z d r a v í ,
Filtrace
Vysavaãe Lux byly ve 20. letech
tak populární, Ïe u nás zdomácnûla nová
slova, synonyma pro vysavaã a vysávání:
lux a luxování.
Filtrační systém Lux je dokonale
utěsněný. Skládá se ze sáčku, uhlíkového filtru a Hepa filtru. Hygienické sáčky jsou vyrobeny ze tří odlišných vrstev papíru a jsou opatřeny automatickým uzavřením otvoru.
Uhlíkový filtr chrání motor a současně omezuje zápachy. Výstupní
Hepa filtr (nejúčinnější filtr na trhu)
dokáže zachytit více než 99,97 %
částic větších než 0,0003 mm. Jak
je patrno z tabulky, Lux s přehledem zachytí pyly, výtrusy, tabákový
kouř i tolik obávané alergeny - výkaly roztočů.
Lux ze Švédska
Prostředí, ve kterém se dnes
a denně pohybujeme, je
naplněno neuvěřitelným
množstvím látek a částic,
nepříjemně působících na
náš organizmus. Rozličné
druhy alergií, kterými trpí
značná část populace, jsou důsledkem nepřiměřené obrany organismu s narušeným imunitním systémem.
Nejenom lékaři, ale
i mnoho firem se
snaží svými výrobky usnadnit život lidem trpícím alergiemi a alergické
obtíže co nejvíce eliminovat.
Jednou z takových je i švédská firma Lux. Její reprezentanti nabízejí
vysavače, které splňují nejpřísnější
měřítka kladená alergiky. Nejnovější model Lux 1 Royal je v každém
ohledu špičkou mezi vysavači. Posuďte sami:
Konstrukce
Mimořádná odolnost vysavače vychází z celokovové karoserie. Ta zaručuje nejen dlouhou životnost, ale
také to, že proud vzduchu procházející vysavačem projde vždy přes
filtry a nikoliv okolo nich.
p o h o d u
to na dřevěných kolech. Technici jsou
hrdí na nově zkonstruovanou sací
hubici, která umožňuje výrazně lepšit sběr prachových částic.
Mezi příslušenství usnadňující
úklid patří hubice na odsávání prachu z členitých předmětů, hubice
pro čištění čalounění a štěrbinová
hubice s nástavcem na radiátory.
Klepač koberců
Kdo by nepotřeboval občas vyklepat koberec nebo vyprášit matrace?
Výborným pomocníkem je motorový
klepač koberců, který tuto náročnou
práci vykoná rychle, efektivně a navíc bezprašně! Rotující kartáč dokáže uvolnit prach z osnovy koberce
i hloubky čalounění. Je překvapující, kolik prachu dokáže vysavač spolu s klepačem vysát
i z pravidelně udržovaných
koberců.
Chemické čištění
Lux se ztotožňuje s odborníky, kteří doporučují tzv.
suché čištění. Proto v jeho
sortimentu najdete i chemické prostředky určené
k čištění koberců a čalounění.
Jistota
Design vysavaãe je dílem konstruktérÛ
z automobilky Saab.
Srdce vysavače
Lux 1 Royal je vybaven mimořádně účinným, 1230 wattovým motorem. Aby byla sací síla využita efektivně, je motor řízen elektronickou
automatikou. Vysavač se tak nepřisává ke koberci, ale odsává nečistoty.
Lehkým sešlápnutím pedálu můžete
zvolit i režim „min“ a „max“.
Příslušenství
Nezbytnou výbavou kvalitního vysavače je také kvalitní příslušenství.
Bez něj by byl vysavač jako nové au-
Lux má svá zastoupení ve všech krajských městech, kde
najdete jak prodejnu
sáčků a spotřebního materiálu, tak
i servis. Praktická je i Zásilková
služba Lux, která zákazníkům zasílá
pravidelně sáčky a filtry poštou.
Firma Lux poskytuje na zboží až pětiletou záruku.
V obchodech jej nenajdete
Lux 1 Royal nepatří mezi výrobky,
které dostanete v každém elektru.
V případě zájmu stačí zavolat do kanceláře firmy a její reprezentant vás
po dohodě navštíví a výrobek odborně předvede.
Lux, Bruncvíkova 17/1875, 162 00 Praha 6,
tel.: 02/20 61 15 06, 20 61 15 08.
LUX 1 ROYAL
Porovnání struktury bûÏného mikrofiltru a Hepa filtru pfii stejném zvût‰ení
P.R./35
Jak správně
pečovat o kůži dítěte
s atopickým ekzémem
Atopický ekzém v posledních letech postihuje téměř 10 % všech dětí. Vznik
onemocnění závisí na dědičné dispozici a na vlivech prostředí, ve kterém dítě žije. Kojenci a děti, postižené ekzémem mají mimořádně citlivou pokožku, která
je často navíc i velmi suchá. Rodiče těchto dětí musí být proto při výběru všech
kosmetických a mycích přípravků velmi opatrní, protože jemná dětská pokožka
může reagovat podrážděním i na konzervační přísady a parfémy v jednotlivých
výrobcích.
Výběr vhodného prostředku k ošetřování ekzematické kůže je vysoce individuální. Každý nový krém je vhodné několik dnů zkoušet jen na malém okrsku kůže, a teprve při dobré toleranci rozšíříme jeho použití na větší plochy.
Z lékařského hlediska vyzdvihujeme spíše úlohu kosmetiky při osobní hygieně
a dále její ochrannou funkci. Kůže kojenců a malých dětí je totiž mnohem tenčí
než v dospělosti, povrchová rohová vrstva je méně pevná a není ještě dostatečně
chráněná kožním tukovým pláštěm. Zvláště pečlivé ošetření vyžaduje pokožka
kojenců a batolat v oblasti podbřišku, přirození a hýždí, kde je trvale vystavena
nepříznivému působení moči a stolice v těsných plenkových kalhotkách z neprodyšných materiálů.
Proto při výběru kosmetiky pro dítě s ekzémem hledíme především na ochranné
schopnosti jednotlivých přípravků. Látky obsažené v dětské kosmetice musí zvláčňovat suchou kůži ekzematika, zároveň umožňovat dýchání pokožky a působit protizánětlivě. Všechny prostředky raději nakupujeme v lékárně, kde je k dispozici i
několik speciálních řad léčebné kosmetiky pro pacienty s ekzémy a citlivou pokožkou. Zárukou kvality těchto výrobků jsou především použité suroviny, jejichž výběr
je prováděn na základě dlouhodobých farmaceutických a lékařských výzkumů.
Nejlépe poradí s výběrem všech krémů a dalších výrobků kožní nebo dětský lékař,
který je o všech nových možnostech ošetření informován na odborné úrovni.
Mimořádnou pozornost věnujeme správnému mytí a koupání ekzematického
dítěte. Citlivá pokožka nemá příliš ráda vodu, běžné mýdlo, a zvláště nevhodné
je používání koupelové pěny. Voda z kohoutků je sice pitná, ale pokožce svým obsahem chloru příliš nesvědčí. Běžné mycí prostředky navíc narušují ochranný
kožní plášť tím, že odstraňují z kožního povrchu látky tukové povahy, tím dochází k přesušení, podráždění a většinou i zhoršení ekzému.
Proto pacientům s ekzémem povolujeme celkovou sprchu nebo vanovou koupel a omytí celého těla pouze 1x až 2x v týdnu. Ostatní dny je vhodné omývat jen
místa vlhké zapářky, tzn. místa, kde se dítě více potí a kůže je náchylnější k podráždění. K mytí jsou vhodná jemná dětská mýdla, mýdla s neutrálním nebo kyselým pH nebo speciální mýdla, která obsahují zvláčňující prostředky a kůži při
mytí zároveň ošetřují.
V posledních letech často nahrazujeme klasickou péči o čistotu těla olejovými
koupelemi. Zároveň s očištěním kůže pokryjí pokožku olejovým filmem, který
slouží jako přechodná ochranná vrstva až do obnovení vlastního tukového kožního pláště. Léčebná olejová koupel pokožku promastí a zvláční, a snižuje tak
ztráty vody kůží. Tím se často zmírňuje i nepříjemné svědění.
Oleje přidáváme do vanové koupele nebo je možné se pomocí těchto olejů šetrně omýt při sprchování. Jiné typy olejů vtíráme až po osprchování do vlhké kůže.
Pro některé pacienty jsou vhodné přírodní přísady do koupele, tak, jak se používaly po desetiletí. Postupně doporučujeme vyzkoušet koupel z ovesných vloček,
z pšeničných otrub, v bramborovém škrobu a některé bylinné koupele.
MUDr. Štěpánka Čapková, dětské kožní oddělení, FN Motol
d o p i s y
Ptali jste se ...
„Může se projevit „pylová alergie„ mimo pylovou sezónu, na podzim, v zimě? Jsou nějaké
signály, které by nás upozornily: pozor, můžeš být alergický na trávy?!“ ptá se Alena K. z Brna.
ANO. Stále častěji se setkáváme s tím, že dítě nebo dospělý pozoruje slzení, kýchání, svědění očí a nosu nebo vodovou rýmu mimo pylovou sezónu. A přesto všechny tyto příznaky
jsou typické pro „sennou rýmu“. Příznaky se objevují po snězení jablka, při škrábání brambor, po chroupání mrkve, při pochutnávání si na salátu, v němž je celer.
POZOR - tyto příznaky mohou být prvními projevy alergie na pyly trav či pelyňku nebo na
pyly břízy. Bedlivě si všímejte, zda na jaře nebo v létě se podobné příznaky neobjeví - třeba
ještě v nepatrné síle. Poraďte se pak u alergologa. Máte šanci VČAS odhalit pylovou alergii,
včas proti ní účinně bojovat.
„Mám astma. Je mi 26 let a otěhotněla jsem. Mohu užívat své léky proti astmatu? Nepoškodí
léky vývoj dítěte?“ zeptala se Jana V. z Českých Budějovic.
Nejdůležitější zásadou je, aby vaše astma bylo plně pod kontrolou, to znamená, abyste byla
bez příznaků dušnosti. Stavy stíženého dýchání, záchvaty dušnosti, nejvíce ohrožují plod.
Léky používané při akutních obtížích, tj. léky, které uvolňují průdušky, nemohou v dávkách, které doporučí lékař, poškodit ani vás, ani dítě.
Léky proti astmatu, které se používají pravidelně a dlouhodobě, včetně tzv. kortikosterodiů,
a jsou podávány inhalačně, vdechováním, také neškodí.
Ověřte si vždy typ léku a jeho dávkování u odborného lékaře. Nemyslete jen na léky! Vývoji
plodu a vašemu dítěti i po narození ŠKODÍ, jestliže v těhotenství kouříte! Pokud jste kuřačka, využijte této motivace k tomu, abyste definitivně s kouřením skončila.
Nevhodné je také, abyste v těhotenství byla v kontaktu s látkami, které jsou zvláště agresívní a snadno vyvolávají alergii. Jsou to roztoči v kobercích a čalouněném nábytku nebo v peří
v lůžkách, ale především je to kočka v bytě.
„Jsem alergik a většina léků, které jsem dosud bral, mně navozuje ospalost. Existují protialergické léky, které by utlumovaly méně?“ ptá se Antonín D. z Kladna.
Tzv. sedativita byla snížena u přípravku Fenistil 24. Jeho další výhodou je, že se užívá jednou
denně, zpravidla večer. Doporučujeme ale rozhodně navštívit alergologa, který by posoudil přímo váš konkrétní případ.
PENZIÓN FANIA NABÍZÍ:
Letní
i zimní rekreaci v malebném rekreaãním stfiedisku v Albrechticích v Jizersk˘ch horách,
kapacita 42 lÛÏek, pokoje s vlastním pfiíslu‰enstvím, vhodné pro rodinnou rekreaci, ‰koly v pfiírodû ãi odborná ‰kolení.
Prvotfiídní domácí kuchynû. V okolí turistické stezky vhodné pro vycházky i horská kola a v˘borné lyÏafiské terény
s umûl˘m snûhem.
Poskytujeme v˘razné slevy pro skupiny, zejména ‰koly v pfiírodû a dÛchodce.
Rezervace: Paní Závitkovská (âermáková), tel.: 02/ 67750003(4), fax.: 02/ 67751148.
V areálu penziónu bylo novû vybudováno sportovní a dûtské hfii‰tû a pro nároãné luxusní horská chalupa
s tfiemi loÏnicemi, ob˘vacím pokojem s krbem a modernû vybavenou kuchyní.
Zdravá
rodina
b fi e z e n
1 9 9 9
âasopis o zdraví pro celou rodinu
·éfredaktorka:
Zlata Adamovská
Zástupce ‰éfredaktorky:
PhDr. Jifií Halousek
Tajemnice redakce:
Eva Krejãí
Redaktofii:
PhDr. Eva KfiíÏová
Mgr. Jana Smutná
Redakãní rada:
Prof. MUDr. Zdenûk Dienstbier, DrSc.
Prof. MUDr. Radomír âihák, DrSc.
Prof. MUDr. Zdenûk Fejfar, DrSc.
Prof. RNDr. Ludûk Jahodáfi, CSc.
Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc.
Prof. MUDr. Jifií KaÀka, DrSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
Prof. MUDr. EvÏen Skala, CSc.
Prof. MUDr. Václav ·piãák, DrSc.
Grafická úprava:
Romana Kri‰tofová
Fotografie:
Marie Votavová a Jana Petráková,
archiv redakce a PhotoDisc Europe
Vydavatel:
DÛm medicíny s.r.o.
Inzerce:
Zdravá rodina
Uhfiínûveská 448, 252 43 PrÛhonice
tel./fax: 02 / 677 511 18
PhDr. Jifií Halousek
tel.: 0602 / 125 887
fax: 02 / 677 511 18
Litografie a tisk:
Svoboda, grafické závody a.s.
Povoleno: MK âR 7676
Upozornûní vydavatele:
NevyÏádané rukopisy a fotografie se
nevracejí. Za obsah inzerátÛ odpovídá
inzerent. âlánky oznaãené P.R./ jsou
hrazenou komerãní prezentací.
O pfiípadn˘ch neÏádoucích úãincích
lékÛ inzerovan˘ch v tomto ãasopise
se informujte, prosím, u lékárníka
nebo o‰etfiujícího lékafie.
Pfií‰tí ãíslo vyjde
v pondûlí 12. dubna 1999
s hlavním tématem
„Zdrav˘ Ïivotní styl“.
Adresa redakce:
Zdravá rodina
Na Slupi 6, l28 42 Praha 2
tel.: 02 / 90 05 01 02
fax: 02 / 29 31 57
internet: www.zdrava-rodina.cz
l é k a fi
r a d í
Trpíte opakovanými infekcemi
dýchacích cest?
Pokud vy nebo vaše dítě trpíte opakovanými infekcemi nosu, krku, průdušek či středního ucha, lze k léčbě
vašich obtíží použít s úspěchem imunoterapeutika, např.
nový přípravek Luivac®.
Co jsou opakující se infekce dýchacích cest?
Dýchací systém se prostřednictvím vdechovaného
vzduchu dostává do neustálého spojení se zevním prostředím. Spolu se vzduchem vdechujeme i prach, viry
a bakterie. V dýchacích cestách jsou jednotlivé nebo do
skupin shromážděné obranné buňky, např. na mandlích. Pokud se tyto obranné buňky spolu s dalšími obrannými mechanismy nedovedou s faktory nákazy vypořádat,
vznikají akutní infekce, provázené horečkou a bolestmi
hlavy, které se mohou v dalším období často opakovat.
Při onemocnění horních cest dýchacích se objevuje většinou rýma, zvýšená teplota, bolesti hlavy, chrapot, bolesti v krku a u dětí i bolesti v uších.
Jakou roli hrají vlastní obranné látky v těle?
Vniknou-li viry nebo bakterie do dýchacích cest, vlastní
imunitní systém se aktivizuje a je schopen infekci zlikvidovat. Pokud je imunitní systém oslaben, změní se obvykle poměr sil mezi obranným mechanismem a bakteriemi
či viry a dojde k infekci dýchacích cest. Obranný systém
může být oslaben celou řadou vnějších faktorů, takže působení infekčních činitelů převáží. Lze jmenovat např. znečištěné ovzduší, studené a vlhké počasí, smog a kouření.
Jak může imunoterapeutikum posílit obranyschopnost organismu?
Často se vracející infekce dýchacích cest poukazují na
oslabení imunitního systému. Imunoterapeutikum, např.
Luivac®, obsahuje částečky usmrcených bakterií, které
samy nemohou v žádném případě infekci vyvolat, ale aktivují a posilují obranné mechanismy organismu.
Jaký je rozdíl mezi antibiotiky a Luivacem?
Antibiotika zabraňují růstu bakterií nebo je usmrcují, ale
na viry nepůsobí. Slouží tedy k léčbě bakteriálních infekcí, ale ochranu před novou infekcí již neposkytují. Proto
je velmi důležité podporovat vlastní imunitní systém tak,
aby mohl plně převzít svou obrannou roli a chránit lidský
organismus před vracejícími se infekcemi. Tyto účinky má
právě přípravek Luivac - imunoterapeutikum v tabletách.
Schéma léčby je jednoduché
Po dobu 28 dní se užívá jedna tableta denně ráno před
jídlem, což vede k základnímu vytvoření imunity. Následuje čtyřtýdenní přerušení léčby. Poté doporučujeme druhou
léčebnou kúru k posílení imunity, a to se stejným dávkovacím schématem, tj. po dobu 28 dní se opět užívá jedna tableta denně ráno na lačno. Podávání imunoterapeutik v tabletách lze v přeneseném smyslu slova považovat za „perorální očkování“, které je však nutné každoročně opakovat.
Kdy začít léčbu Luivacem ?
Obvykle se léčba začíná v období bez infekce, ale může
být zahájena i během akutní infekce. Luivac nemůže v případě akutní infekce nahradit nutnou terapii antibiotiky,
může však být současně s antibiotiky podáván. Přípravek
může být aplikován pouze na základě lékařského předpisu
vašeho ošetřujícího lékaře, který jediný může odpovědně
posoudit vhodnost imunoterapie při léčbě opakujících se
infekcí dýchacích cest.
Jaké jsou zkušenosti s Luivacem u nás ?
Přípravek Luivac se v České republice používá od roku
1996. Je velmi dobře snášen. Pouze u zvlášť citlivých pacientů byly ojediněle pozorovány mírné žaludeční nebo
střevní potíže, velmi zřídka se vyskytly kožní reakce. Přípravek se nemá podávat při akutních žaludečních a střevních zánětech a nedoporučuje se podávat ho v těhotenství. Účinnost a bezpečnost přípravku byla ověřena v několika mezinárodních klinických studiích, např. i ve studii SALUD, do které byly zapojeny i čtyři dětské kliniky
v ČR. Velmi příznivé výsledky byly získány při porovnání
zkušeností s léčbou Luivacem na 55 lékařských pracovištích v různých regionech České republiky v letech 1997
až 1998. Jednalo se o sledování téměř 3500 dětských
a dospělých pacientů trpících opakovanými infekcemi dýchacích cest. Byl posuzován stav pacientů po dobu 12 měsíců před zahájením léčby přípravkem Luivac a porovnáván s počtem a závažností infekcí po dobu dalších 12 měsíců od zahájení léčby přípravkem Luivac. Podíl infekcí
klesl za roční sledované období o 62 %, došlo především
ke snížení stupně závažnosti infekce dýchacích cest a trvání recidiv. Spotřeba antibiotik a symptomatik klesla na
polovinu, což znamená vedle léčebného efektu i výrazný
ekonomický přínos.
Věříme, že naše informace vám pomohou se efektivně
bránit infekcím dýchacích cest, které vás každoročně trápí. Poraďte se proto se svým lékařem, zdali by imunoterapeutická léčba, např. přípravkem Luivac, byla pro vás
vhodná a umožnila vám nebo vašim dětem zabránit opakujícím se infekcím dýchacích cest.
Bližší informace můžete získat na telefonním čísle:
tel. 02/232 50 26, 231 92 98
P.R./37
Přivítejte jaro
s Modrou pyramidou
V·EOBECNÁ STAVEBNÍ SPO¤ITELNA
KOMERâNÍ BANKY a.s.
.
.
..
.
Zvolte nejvýhodnější spoření hrajte o automobil přijďte si pro dárky
460 tisíc klientů už zná přednosti Modré pyramidy výhodně zúročené a ze zákona
pojištěné vklady výnosy nepodléhají zdanění spoření pro celou rodinu
.
Stavební spoření je jednou z nejvyhledávanějších forem
spoření, ale i nejvýhodnější možností získání úvěru na
bydlení. Státem podporované stavební spoření existuje
v České republice od roku 1993, vstoupilo tedy již do druhého pětiletého cyklu a první klienti stavebních spořitelen již uzavírají druhou, možná dokonce i třetí smlouvu o
stavebním spoření. Všeobecné stavební spořitelně Komerční banky je pět let a za tu dobu si vydobyla pevné
místo na trhu a důvěru více než 460 000 klientů.
Na jaro pfiipravila fiadu novinek a zajímavostí. Pro každého, kdo v období od 29. března do 9. dubna přijde oslavit svátky jara do míst označených Modrou pyramidou
a uzavře smlouvu o stavebním spoření, jsou připraveny
dárky pro celou rodinu v podobě malých i velkých překvapení. Každý, kdo udělá tento moudrý krok ke zhodnocení svých financí, může ale získat daleko víc!
Především nejv˘hodnûj‰í tarif 40 : 60, který nabízí pouze
Modrá pyramida a který přináší výhody nejen při čerpání
úvěru na bydlení. Dále získáte státní pfiíspûvek ve v˘‰i
25% z ročně naspořené částky (až 4 500 Kč na jednu
smlouvu ročně), 3% úročení od spořitelny s 50% úrokovým zvýhodněním při nečerpání úvěru. K realizaci svých
přání v oblasti bydlení můžete využít výhodného úvěru ze
stavebního spoření s úrokovou sazbou pouhých 6 % nebo
k řešení okamžité bytové potřeby Rychlou pÛjãku. Po celou dobu spoření máte jistotu bezpečně uložených a výhodně zúročených úspor, při čerpání úvěru pak garantovanou úrokovou sazbu. K tomu všemu kartu klienta
k nákupu se slevou ve stovkách obchodů po celé republice, při uzavírání již druhé smlouvy ãlenství v prestiÏním
Klubu Modrá Pyramida se stříbrnou kartou při druhé a
zlatou při třetí a další smlouvě. Jaké jsou pro členy klubu
připraveny výhody? Například bezplatné vstupy na vybrané veletrhy a výstavy, slevy při zakoupení vstupenek
na různé kulturní či sportovní akce, klubové dny ve vybraných firmách, možnost nákupů zboží a služeb se slevou. Přitom o členství v klubu můžete požádat bez ohledu na to, kde jste spořili dříve.
Neváhejte a využijte výhod spoření s Modrou pyramidou.
Pokud uzavřete smlouvu o stavebním spoření do konce dubna, soutěžíte navíc o automobil !
K
D
E
CENTRÁLA VSS KB
Bûlehradská 128
120 21 Praha 2
tel.: 02/22 82 41 11
fax: 02/22 82 42 58
M
O
D
R
O
U
P
Y
R
A
M
I
D
U
N
A
J
D
E
T
E
ST¤EDNÍ âECHY
Na Pankráci 57
140 00 Praha 4
tel.: 02/81 22 05 81
tel.: 02/61 22 05 85
V¯CHODNÍ âECHY
Havlíãkova 13
541 01 Trutnov
tel.: 0439/83 00 57-8
JIÎNÍ âECHY
Karla IV. 3
370 01
âeské Budûjovice
tel.: 038/835 07 77
SEVERNÍ MORAVA
Muglinovská 10
702 80 Ostrava
tel.: 069/613 38 14-7
ST¤EDNÍ MORAVA
Dolní námûstí 51
772 00 Olomouc
tel.: 068/523 04 01
068/523 03 98
PRAHA
DomaÏlická 5
130 92 Praha 3
tel.: 02/61 21 60 49
ZÁPADNÍ âECHY
Bezruãova 17
301 00 PlzeÀ
tel.: O19/723 70 25-8
SEVERNÍ âECHY
PraÏská 7/5
460 01 Liberec 1
tel.: 048/510 27 07-8
JIÎNÍ MORAVA
Slovákova 11a
Kounicova 29
602 00 Brno
tel.: 05/41 24 18 83
âESKOMORAVSK¯ REGION
Îidovská 1
586 01 Jihlava
tel.: 066/732 09 77
V o b l a s t n í c h a p o r a d e n s k ˘ c h k a n c e l á fi í c h V S S K B , v p o b o ã k á c h a e x p o z i t u r á c h K o m e r ã n í b a n k y,
u j e d n a t e l Û â e s k é p o j i ‰ È o v n y a u d a l ‰ í c h s m l u v n í c h p a r t n e r Û . I n f o r m a c e n a j d e t e i n a I n t e r n e t u h t t p : / / w w w. v s s k b . c z

Podobné dokumenty

Jak důležitá je duševní pohoda

Jak důležitá je duševní pohoda noc. Na otázku, co se jim líbilo nejvíce, paní Bílková odpověděla: „Mně se strašně líbila krajina, to je něco, co není nikde jinde vidět. K Velkému Kaňonu jsme jeli mnoho kilometrů autem a udělali ...

Více

Vodní procedury ve wellness - Projekt Inovace studijního programu

Vodní procedury ve wellness - Projekt Inovace studijního programu sluněním, saunováním nebo zábaly, působí jako intenzivní stimulace na autonomní nervový systém a imunitu a jsou uvedeny níže. U přirozených vývěrů pramenů vod z velké hloubky a zvláště pak u léčivý...

Více

Přehled H antihistaminik určených nejen pro sezónní pylovou alergii

Přehled H antihistaminik určených nejen pro sezónní pylovou alergii se vyskytuje v bílých krvinkách (basofily), v mastocytech, v thymu či v kostní dřeni. Jeho nadměrné uvolnění (dekarboxylací L-histidinu) způsobuje zúžení průdušek, kopřivku a další typické projevy ...

Více

Výsledková listina a přehled úkolů Rallye Rejvíz 2001

Výsledková listina a přehled úkolů Rallye Rejvíz 2001 Připravit pacienta k transportu a naložit ho do vozidla Situace: Při kontrole podkovy na zadní noze koně byla ošetřovatelka kopnuta kobylou do břicha. Je při vědomí, ale má kruté bolesti břicha, le...

Více

únor 2009 - Čechoaustralan

únor 2009 - Čechoaustralan zajímavá ukázka národa. Výrok, že dnešní komunisté už nejsou tak špatní, protože jsou hodní, napravil jiný do rádia volající posluchač, - jeho nový rok začal prý smutně, ztratili s manželkou práci,...

Více

první linie_2_2013

první linie_2_2013 na povrchu kůže, anatomická struktura a intercelulární lipidy. Jejich abnormity vedou ke  ztrátě vody se strukturálními i funkčními následky. A to je případ atopické dermatitidy (AD), kde se uplatň...

Více