zde - Univerzita obrany

Komentáře

Transkript

zde - Univerzita obrany
Univerzita obrany Brno
Fakulta vojenských technologií
Katedra systémů PVO
10.ročník
N a téma:
„P říprava a výcvik vzdušných sil.“
BRNO 22. - 23. duben 2009
Millenium Gate Company
s.r.o.
SBORNÍK ANOTACÍ Z KONFERENCE PVO 2009
Téma: Příprava a výcvik vzdušných sil
22. - 23. dubna 2009
Brno
2009
Anotace:
Sborník obsahuje anotace dokumentů z 10. ročníku konference PVO 2009, která
proběhla ve dnech 22. a 23. 4. 2009 na Univerzitě obrany pod záštitou ředitele Sekce
rozvoje druhů sil – Operační sekce Ministerstva obrany brigádního generála
Ing. Aleše OPATY a zástupce velitele Společných sil – velitele Vzdušných sil
plukovníka gšt. Ing. Jiřího VERNERA. Cílem konference byla diskuze k otázkám
přípravy a výcviku vzdušných sil.
Sborník obsahuje anotace článků a vystoupení jednotlivých účastníků konference
PVO 2009 k projednávaným tématům. Anotace jsou řazeny abecedně podle příjmení
autora.
Summary:
The proceeding has got annotations of documents from the 10th Conference of Air
Defense 2009. This conference took place at University of Defense on 22. - 23. April
2009 under the patronage of Director of Combatant Branch Development Section –
Operations Section, Ministry of Defense brigadier general MSc Aleš OPATA and the
Deputy Commander of Joint Forces – Commander of Air Forces general staff colonel
MSc Jiří VERNER. The aim of the conference was a discussion about preparation
and training of Air Forces.
This proceeding contains annotations of papers and presentations of several
participants at the Air Defense Conference 2009, concentrated on topics mentioned
above, and their contributions. Annotations are sorted alphabetically by author
surname.
Redakce a příprava pro tisk:
Vydavatel:
Vydání:
Počet výtisků:
pplk. Ing. Petr Vobecký, Ph.D.
K-208; Univerzita Obrany
Tučkova 23, 662 10 Brno
první
20
Za publikované příspěvky nesou odpovědnost autoři příspěvků.
Sborník neprošel jazykovou úpravou.
2
Obsah
plk. gšt. Ing. Jiří VERNER: Úvodní vystoupení ........................................................... 5
npor. Ing. Lukáš Besta: Praktické zkušenosti s meteorologickým zabezpečením
letového provozu na letišti Čáslav .............................................................................. 7
pplk. Ing. Václav BLÁHA, PhD., mjr. Ing. Karel VĚTROVSKÝ; PhD.: Podíl katedry
systémů PVO na výuce, přípravě a výcviku specialistů PVO a dalších odborností VzS
s využitím simulačních a trenažérových technologií. .................................................. 7
Ing. Martin Brát: Koncepční rozvoj technologií aktivního průzkumu pro zabezpečení
záměrů strategické koncepce ..................................................................................... 8
doc. Ing. Pavel Bučka, CSc., Ing. Ondrej Kredatus, PhD: Systém vzdelávania
a výcviku v ozbrojených silách Slovenskej republiky .................................................. 9
doc. Ing. Pavel Bučka, CSc., prof. Ing. Miroslav ŽÁK, DrSc.: Palebné prostriedky
MEAD PVO OS SR .................................................................................................. 10
Ing. Michal Cilek: Simulace 3D Světa: VR-Vantage ................................................. 11
pplk. Ing. Jiří Dědič: Přímá letecká podpora a činnost FAC v současných operacích.
................................................................................................................................. 11
Ing. Jiří Fischer: Kinematický návrh polohovacího mechanismu vizuálního systému
PVO .......................................................................................................................... 12
Ing. Karel Hacker: Nejkratší cesta od 3D dat k funkčnímu výrobku - laser 3D tisk ... 13
pplk. Ing. Petr HAKL: Projekt zvyšování efektivity výcviku odborností PVO – Studie
proveditelnosti .......................................................................................................... 13
prap. František HAMMERBAUER: Využití nových technologií při výcviku 251.plro.. 14
kpt. Ing. Vlastimil HUJER, kpt. Ing. Jan SUCHÝ: Metodika přípravy a provedení
střeleb protiletadlového vojska ................................................................................. 15
Ing. Ivan Jandl: Simulační a výcvikové systémy ....................................................... 15
pplk. Ing. Jaroslav KALKANT: Perspektiva přípravy VzS ......................................... 16
plk. Ing. Miroslav Krátký, Ph.D. Příprava sil k dosažení a udržení požadovaných
schopností vzdušných sil .......................................................................................... 17
kpt. Ing. Lukáš Macek: Podpora systémů PVO prostředky pasivního sledování
ELINT. Vyhodnocení zkušeností z cvičení TRIAL IMPERIAL HAMMER 2008 ......... 17
pplk. Ing. Milan MALÍK: Příprava vzdušných sil v NATINADS .................................. 18
kpt. Ing. Petr MANDA: Zpravodajská příprava prostoru operace při zasazení
vrtulníkové jednotky v zahraničních misích............................................................... 19
Ing. Antonín MOHELNÍK: Možnosti řešení radarového krytí nad územím ČR .......... 19
Ing. Karel NEKUT: Možnosti a omezení radarů v pozemních systémech PVO ........ 20
Němec: Použití taktiky SEAD v současných konfliktech ........................................... 21
Ing. Radek ORSÁK: Nové pohledy na bezpečnost................................................... 21
Ing. Juraj Pavlík: Systémy OTS VzS dodávané o. z. VTÚLaPVO do AČR a řešení
jejich propojení mezi utajenou a neutajenou částí .................................................... 22
Ing. Jitka POLATOVÁ: Možnosti interoperability v rámci systémů PVO ................... 22
prof. Ing. Vladimír ŘEŘUCHA, CSc: Zaměření vědeckovýzkumné a pedagogické
činnosti Katedry systémů PVO ................................................................................. 23
Ing. Pavel ŠEDIVÝ: Zvýšení odolnosti aktivních radarových senzorů v podmínkách
REB a jiného rušení .................................................................................................. 24
plk. gšt. Ing. Josef SLAVÍK a mjr. Ing. Bronislav KAVKA: Příprava jednotek pozemní
PVO a využití systémů pro velení a řízení ................................................................ 24
3
mjr. Ing. Petr ŠESTÁK: Poznatky z budování a implementace prvků velení a řízení
vzdušných sil ............................................................................................................ 25
pplk. Ing. Vlastimil ŠLOUF, Ph.D.: Obsah, metody, formy a prostředky přípravy
a výcviku v podmínkách VeV - VA ............................................................................ 26
plk.Ing.Stanislav Štěpánek, mjr. Ing. Bronislav KAVKA: Testování propojení OTS VzS
(XI.2008 – IV.2009) .................................................................................................. 26
pplk. Ing. Petr Vobecký, Ph.D.: Využití e-learningových technologií ve Vzdušných
silách ........................................................................................................................ 27
pplk. Ing. Petr Vobecký, Ph.D.: Trendy vývoje protiradiolokačních prostředků ......... 28
Ing. Rudolf ZMRHAL: Joint C2 Functional Concept v integrovaném prostředí NEC. 28
Vyhodnocení konference PVO 2008 ........................................................................ 29
Závěry: .................................................................................................................. 29
Vzdělávání a výcvik ve vzdušných silách .......................................................... 30
Některé prvky přípravy sil .................................................................................. 30
Zpravodajství, sledování vzdušného prostoru a průzkum bojiště ...................... 31
Příprava systému velení a řízení ....................................................................... 31
Využití simulačních technologií, nových technologií a ostatní příspěvky ........... 32
4
plk. gšt. Ing. Jiří VERNER: Úvodní vystoupení
Summary:
An invitation of present peoples and an opening of the AD conference.
Vážené dámy a pánové!
Dovolte mi, abych oficiálně zahájil v pořadí desátou – tedy jubilejní konferenci PVO
2009, organizovanou již tradičně katedrou systémů PVO Univerzity obrany v Brně.
Předchozí konference byly vždy organizovány na aktuální témata, ať už se tato
týkala přípravy sil pro úkolová uskupení, protiraketové obrany, zavádění systémů
velení a řízení aj., nebo poslední – v roce 2008, která byla pod námětem „Společné
operace a vzdušné síly“.
Letošní téma bylo zvoleno s ohledem na právě probíhající procesy jak v organizační,
výcvikově-vzdělávací, personální, tak i akviziční sféře. Název „Příprava a výcvik
vzdušných sil“ dává prostor pro diskusi týkající se celé řady aspektů s danou
problematikou související, tedy nejen „výcviku“ chápaného ve smyslu profesní
přípravy osob.
S hlavními cíli a výčtem možných okruhů diskutovaných problémů, jste byli předem
obeznámení v příloze k pozvánce na tuto konferenci. Škála a reprezentativní
zastoupení odborné veřejnosti, která pozvání na konferenci přijala, dává předpoklad,
že dané problémy budou kvalifikovaně analyzovány, diskutovány a přijaté závěry dají
další pozitivní impulsy pro úspěšný rozvoj oblasti PVO a potažmo Vzdušných sil
Armády České republiky.
Co očekávám – to jsou zejména podněty, které napomohou k řešení těm
nejžhavějším současným výzvám pro PVO. Ať už to jsou radiolokační čidla
středního, resp. krátkého dosahu; příprava profesionálů v akreditovaném studiu
a kariérním vzdělávání; zkušenosti a další směrování výcviku u brigád a základen;
využívání simulačních a trenažérových technologií; vize potencionálního řešení
přezbrojení zbraňových systémů vojska a mnohé další.
Dále pak doufám, že toto tradiční setkání reprezentantů Vzdušných sil AČR přispěje
k navázání dalších formálních i neformálních vztahů a kontaktů, které jsou
v dynamickém procesu života armády nezbytné.
Co nelze očekávat – to je exaktní výstup ve formě jediného možného řešení,
konečné odpovědi na nastolené otázky. To je práce pro rozhodovací armádní, resp.
politické struktury. Naše jednání však jim může poskytnout inspiraci, ukázat možné
cesty řešení a příp. jejich optimalizaci.
Toto shromáždění armádních odborníků, akademických pracovníků a zástupců
průmyslu takový potenciál má.
Na závěr bych chtěl zdůraznit, že i když bude jednání otevřené, pokud vyvstanou
některé konkrétní problémy k řešení v oblasti citlivých/utajovaných informací
a tudíž zde, na tomto místě jednání, nemohou plně zaznít, je možné využít
k následnému projednávání těchto aspektů možnosti hostitelské katedry systémů
PVO. Tato katedra má erudované pracovníky, mnohaleté zkušenosti a v neposlední
řadě i odpovídající certifikovaná pracoviště.
Dámy a pánové, tímto mým krátkým úvodem považuji konferenci PVO 2009 „Příprava a výcvik vzdušných sil“, nad kterou jsem z pozice Velitele vzdušných sil rád
převzal záštitu, za zahájenou a přeji nám všem zdárné a konstruktivní jednání.
Děkuji za pozornost.
5
Opening speech:
COL MSc Jiří VERNER, Air Forces Commander, Deputy Joint
Forces Commander
Ladies and gentlemen!
Let me open officially the 10th – it means the jubilee one Air Defense Conference
2009, traditionally organized by Department of Air Defense systems of University of
Defense in Brno.
The previous conferences always concerned actual up-to-date subjects. As an
example we can mention task-force group preparation, anti-ballistic missile defense,
new command and control systems implementation. The last one conference subjectmatter was “Joint Operations and Air Forces”.
This year's topic was chosen with regards to the processes, currently ongoing within
Czech Army. Especially processes running in the educational, training, and
acquisitions fields.
Topic “Air Forces preparation and training” is fruitful enough to stimulate a rich
discussion. This discussion may not refer to the exact topic name, but many aspects
related to this problem.
The range of representatives present here have potential for qualified analyze,
professional discussions and thoughtful conclusions. I suppose additional positive
impulses for prosperous development of GBAD and in fact Air Forces as a whole will
be done.
I expect especially motivation and stimulation for solving the most red-hot topic. We
will discuss radars, University of Defense study programs, career education, troops
training experience, ground based air defense rearmament and so on.
However, I hope this traditional Air Forces representatives meeting will contribute to
establish both formal and informal contacts which are so important in the Army way
of life.
It is not expected, that the exact result will be accepted, the only one solution will be
done. This is job for decision-making MoD, resp. political structures. Our proceeding
can provide an inspiration; show a possible way of solution and possibly feasible
optimization.
This army specialist, academics workers and industry representatives’ assembly has
such a potential.
Last, but not least, I would like to stress, that even our conference is open itself, there
might be special problems to solve separately. In that case, please, you can use Air
defense department premises and take advantage to use their knowledgeable staff,
years of experience and their certificated workplace offices.
Ladies and gentlemen, to say these couple of words, I consider conference Airdefense 2009 as opened. Let me say, that it was my pleasure to take patronage for
it. I wish prosperous and constructive discussions to all us.
Thanks you very much for your attention.
6
npor. Ing. Lukáš Besta: Praktické zkušenosti
s meteorologickým zabezpečením letového provozu
na letišti Čáslav
21.zL, Čáslav
Anotace:
Autor v příspěvku popisuje praktické zkušenosti s meteorologickým zabezpečením
letového provozu na letišti Čáslav od vstupu AČR do NATO v souvislosti se
zabezpečením hotovostního systému NATINADS. V prvé části svého příspěvku se
věnuje problematice předpovídání nárazového větru a dohlednosti, v další části
otázkám předpovědi počasí na náhradních letištích. V závěru příspěvku rozebírá
otázku absence záletu na počasí. V této souvislosti upozorňuje na švédský model
meteorologického zabezpečení, kdy švédská meteorologická služba disponuje svým
malým proudovým letounem, jenž je pro tyto zálety na počasí předurčen.
First-Lieutenant MSc. Lukáš Besta: Practical experience from the air
traffic meteorology service at the Čáslav airbase
21th Air Force Base, Čáslav
Annotation:
This paper deals with practical experience from meteorology service of air traffic at
airbase Čáslav in connection of NATINADS system support. The time span is from
the Czech Republic NATO entering to the present days. The first part is devoted to
the gust wind and visibility forecast, than the way of weather forecast at alternate
airports is analyzed.
At the end of this item the author analyses the problem of flights for weather testing.
There is an example of Swedish model of meteorology service. For example a
special jet-powered aircraft is used for weather testing. This could be a positive
inspiration for the Czech Air Forces.
pplk. Ing. Václav BLÁHA, PhD., mjr. Ing. Karel
VĚTROVSKÝ; PhD.: Podíl katedry systémů PVO na výuce,
přípravě a výcviku specialistů PVO a dalších odborností
VzS s využitím simulačních a trenažérových technologií.
Katedra systémů PVO, Univerzita obrany
Anotace:
V první části článku je popisován současný stav možností využívání teoretických
poznatků a reálných prostředků simulačních a trenažérových technologií pro výuku,
přípravu a výcvik specialistů PVO a dalších odborností VzS v podmínkách katedry
systémů PVO Univerzity obrany v Brně. V další části článku jsou objasněny možné
kroky dalšího rozvoje využívání simulačních a trenažérových technologií pro výuku,
přípravu a výcvik specialistů PVO a dalších odborností VzS, jak v podmínkách
katedry a Univerzity obrany, tak i obecně ve vojscích, útvarech a jednotkách.
7
LTC MSc Václav BLÁHA, PhD, MAJ MSc Karel VĚTROVSKÝ PhD:
AD department participation on the education, preparation and
training of AD specialists and of next AD specialist with using of
simulation and trainer technology
AD system department, University of Defense
Annotation:
Authors described a present theoretical and practical employment of the simulation
and training systems with regard to the Air Force specialists training and education at
Military University, especially at the Air Defense department. Next part deals with
future steps of implementation M&S either in academic and military environment.
Ing. Martin Brát: Koncepční rozvoj technologií aktivního
průzkumu pro zabezpečení záměrů strategické koncepce
ELDIS Pardubice, s.r.o.
Anotace:
Autor v prvé části vystoupení rozebral mezinárodní aktivity firmy ELDIS a uvedl
dokumenty, ze kterých firma vychází při rozvoji svých schopností. V další části
vystoupení rozebral aplikaci konceptu NEC v systému průzkumu vzdušného
prostoru. V závěru svého vystoupení popsal vývoj technologií ve firmě ELDIS
v návaznosti na projekt multifunkčního radaru a uvedl reference a aktivity firmy
ELDIS za poslední období.
MSc. Martin Brát: Conceptual strategic system design for active
airspace reconnaissance
ELDIS Pardubice, s.r.o.
Annotation:
Author of this paper presents international activities and basic documents used within
the firm ELDIS Ltd development in the first part of speech. The main part is devoted
to the NEC philosophy in the Airspace reconnaissance system. The ELDIS Ltd
technology development is described in the next chapter and this development is
demonstrated especially on the multifunctional radar project. The closing part is
devoted to ELDIS activities and recommendations in the last period of time.
8
doc. Ing. Pavel Bučka, CSc., Ing. Ondrej Kredatus, PhD:
Systém vzdelávania a výcviku v ozbrojených silách
Slovenskej republiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši,
Slovensko
e-mail: [email protected]; [email protected]
Anotace:
Systém vzdelávania a výcviku vychádza zo strategického cieľa Ozbrojených síl
Slovenskej republiky (OS SR) - model 2015, ktorého cieľom je vybudovať relatívne
malé, veľmi dobré vycvičené, plne profesionalizované, vysoko mobilné
a akcieschopné ozbrojené sily. Systém vzdelávania a výcviku OS SR je v súčasnej
dobe tvorený dvomi oblasťami: vzdelávanie, odborná príprava a bojový výcvik.
Vysokoškolské bakalárske štúdium na AOS je realizované v štyroch štvorročných
študijných programoch: Elektrotechnické systémy, Dopravné stroje a zariadenia,
Manažment a Počítačové systémy, siete a služby. V súčasnosti je pripravovaný nový
model bakalárskeho štúdia v dobe trvania 3.rokov. Kariérne vzdelávanie dôstojníkov
Poddôstojnícka
sa uskutočňuje v štyroch kariérnych stupňoch vzdelávania.
akadémia a odborné výcvikové školy patria pod veliteľstvo výcviku. Jeho úlohou je
organizovať a vykonávať základný vojenský výcvik, vstupný odborný výcvik novo
regrutovaných vojakov, odborný výcvik poddôstojníkov, vzdelávanie a výcvik
poddôstojníkov v kariérnych a funkčných kurzoch, ako aj ďalší odborný výcvik
profesionálnych vojakov všetkých hodnostných kategórií v krátkodobých
špecializovaných kurzoch.
Prof assist MS Pavel Bučka, PhD, MS Ondrej Kredatus, PhD:
Education and training system in Armed forces of Slovak republic
M. R. Štefánik Armed Forces Academy in Liptovský Mikuláš, Slovakia
Annotation:
The education system and drill go out from strategic aim Armed Forces of the Slovak
republic - model 2015, whose aim is build up relatively little, much good thoroughpaced, fully professionalized, high mobile military forces.
The educational system and drill of Armed Forces of the Slovak republic is divided
into two parts today: education, special preparation and combat training. Bachelor
study is performed in four four-years educational programs: Electronic systems,
Transport machinery and devices, Management and Computing systems, networks
and services. The new 3 years model of bachelor study is prepared now. The carrier
educate officer study takes place in four carrier programs. The non-commissioned
officer academy and special drill schools are under Drill Headquarters. Its task is
organizes and executes squad drill, incoming special training of new recruited
soldiers, special training for non-commissioned officers, educate and drill noncommissioned officers in carrier and functional course, as well as another special
training of young professional soldiers in short-time special courses.
9
doc. Ing. Pavel Bučka, CSc., prof. Ing. Miroslav ŽÁK, DrSc.:
Palebné prostriedky MEAD PVO OS SR
Akadémia ozbrojených síl M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Slovensko
e-mail: [email protected]; [email protected]
Anotace
V článku je objasnená problematika prostriedkov protilietadlovej raketovej obrany
stredného dosahu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Úlohou protilietadlovej
obrany je ochrana obyvateľstva, ekonomických a politických centier, vojenských
objektov a zoskupení síl pred napadnutím zo vzduch. Protilietadlová brigáda sa
skladá z dvoch protilietadlových raketových skupín vyzbrojených prostriedkami SA10 (S-300 PMU)a SA-6 (2K-12 KUB). Protilietadlový raketový systém SA-10 je
najmodernejší systém u protilietadlovej raketovej brigády. Druhá skupiny má
vo výzbroji štyri batérie SA-6. V roku 2004 bol do výzbroje PLRK 2K12 KUB
zavedený nový ASV TATRAPAN PVO, ktorý výrazne zlepšil možnosti
automatizovaného riadenia paľby a umožnil využívať aj rádiolokačnú informáciu
prostredníctvom systému zobrazenia vzdušnej situácie. V článku je objasnený
súčasný stav a perspektíva týchto prostriedkov protilietadlovej raketovej brigády a ich
taktické charakteristiky.
Prof Assist MSc Pavel Bučka, CSc, Prof MSc Miroslav ŽÁK, DSc:
MEAD Firing Measures in AD of Slovak Republic
M. R. Štefánik Armed Forces Academy in Liptovský Mikuláš, Slovakia
Annotation
The article describes the Air Defense MEAD means of the Armed Forces of the
Slovak republic. The Air Defense task is to defend population, economic and political
centers, military objects and Armed Forces against air enemy. Air Defense Brigade of
the Slovak republic consists of two Air Defense Groups with equipment SA-10 and
SA-6. System SA-10 is the most modernized system of the Slovak republics Air
Defense. The second system is SA-6 of which we have four batteries. This system
has automatic command post TATRAPAN, which was implemented to the Armed
Forces in 2004. In the article is described also the current situation and the future of
MEAD means of Air Defense Brigade and its tactical data.
10
Ing. Michal Cilek: Simulace 3D Světa: VR-Vantage
Millenium Gate Company, s.r.o.
Anotace:
Autor ve svém vystoupení rozebral možnosti simulace 3D světa pomocí produktu
VR-Vantage firmy MÄK Technologies. V úvodu vystoupení rozebral možnosti
rozšíření pomocí sady aplikačních nástrojů VR-Vantage Toolkit, jejich architekturu
a možnosti využití. V další části se věnoval flexibilitě systému a ekonomickým
otázkám rentability a licenční politiky u tohoto produktu. V závěrečné části svého
vystoupení se autor věnoval databázi modelů, krajiny a dalším možnostem, které
nabízený systém obsahuje. Mimo jiné rozvedl i možnosti systému v oblasti rozhraní
člověk – stroj při tvorbě simulací různých pracovišť, jako je například pilotní kabina,
apod.
MSc. Michal Cílek: 3D World simulation: VR-Vantage
Millenium Gate Company
Annotation:
Author of this paper analyses possibilities of 3D World simulations via VR-Vantage
software, which is product of MÄK Technologies Company. The possibilities of
upgrade and architecture improvement by application entity VR-Vantage Toolkit is
announced in the first part. The next part is devoted to the system flexibility,
economical profitability and license policy concerning to this product. Landscape
models database and another possibilities and facilities are described in the final
part. Among others, the human-machine interface creation when varied workplaces
are simulated were elaborated, e.g. pilot’s cockpit etc.
pplk. Ing. Jiří Dědič: Přímá letecká podpora a činnost FAC
v současných operacích.
22.zL Náměšť nad Oslavou.
Anotace:
Autor v prvé části vystoupení vysvětlil základní pojmy – kdo je to FAC, požadavky
na jeho schopnosti a uvedl požadavky na CAS v soudobých operacích. V další části
rozebral vývoj přípravy specialistů FAC po jednotlivých etapách, uvedl hlavní úkoly
kladené na specialisty FAC a požadavky na jejich vybavení. V závěru vystoupení
uvedl zkušenosti z nasazení našich specialistů FAC v misích ISAF, typické úkoly
letounů CAS, které v těchto misích plní a používaný způsob vyžadování CAS.
11
LTC MSc Jiří Dědič: Close Air Support (CAS) and Forward Air
Controller (FAC) operation within current missions
22nd Air Force Base in Náměšť nad Oslavou
Annotation:
Basic and fundamental terms were explained in the introductory part: what it means
“FAC”, requirements to this job, and requirements to the Close Air Support (“CAS”) in
the nowadays missions. The special FAC training was analyzed step by step, main
tasks of their missions were illustrated and requirements for equipment explained. At
the end the author mentioned some facts and experience from FAC preparation for
ISAF mission, typical CAS aircraft tasks and methods.
Ing. Jiří Fischer: Kinematický návrh polohovacího
mechanismu vizuálního systému PVO
Katedra systémů PVO, Univerzita obrany, Brno
Recenze: Ing. Radek Doskočil, Ph.D.
Anotace:
V tomto ryze teoretickém článku je nastíněn problém využití vizuálních systémů
v oblasti protivzdušné obrany pro sledování letících cílů. Je zde poukázáno
na výhody a nevýhody dvou možných variant kinematického uspořádání
polohovacího mechanizmu senzoru. V dalším jsou řešeny kinematické charakteristiky
tohoto mechanizmu.
MSc Jiří Fischer: Kinematics concept of locating mechanism of AD
visual system
AD system departement; University of defense, Brno
Annotation:
The author solves the problem of visual systems utilization in the area of air
protection for tracking of flying targets. The advantages and disadvantages of two
versions of kinematics structures of sensor locating mechanism are shown. Next part
solves the kinematics characteristics of this mechanism.
12
Ing. Karel Hacker: Nejkratší cesta od 3D dat k funkčnímu
výrobku - laser 3D tisk
Hacker Model Production, a.g.
Anotace:
Autor ve svém vystoupení popsal zaměření a výrobní možnosti firmy Hacker při
vytváření prototypů různých výrobků z plastu s využitím 3D tisku. Předvedl ukázky
kvality 3D tisku a popsal možnosti využití této nové technologie. V závěru vystoupení
se věnoval vývoji létajícího terče pro výcvik střelby PLRK – systému HAES 400
a jeho možnostem.
MSc Karel Hacker: Laser 3D print - the shortest way from 3D data to
the operating product.
Hacker Model Production
Annotation:
The HACKER company manufacture activities aims and production abilities are
demonstrated in this presentation. The production is aimed especially to various
prototypes creation, when they are manufactured by using 3D laser sintering
technology. The author showed 3D plastic laser sintering quality and described
opportunities and abilities of this technology. At the end the development of a new
flying target HAES 400 was presented as a good device for air-defense missile
systems training. Its potential and abilities were demonstrated.
pplk. Ing. Petr HAKL: Projekt zvyšování efektivity výcviku
odborností PVO – Studie proveditelnosti
OŘV MO ČR; Praha
Anotace:
Autor v úvodu svého vystoupení rozebral obsah a cíle projektu Zvyšování efektivity
výcviku odborností PVO, a rozebral jeho předpoklady, náklady a základní rizika.
V další části se věnoval požadavkům na bezpečnost střelby protiletadlových
kompletů v podmínkách AČR, rozebral požadavky na stanovení ohrožených prostorů
pro střelbu PLRK, otázky zpracování nové metodiky pro provádění bojových střeleb
protiletadlových kompletů a problematiku zpracování a schválení metodiky pro
provozování terčů ve vyhrazeném vzdušném prostoru. V závěru vystoupení autor
uvedl příklad spolupráce s domácím průmyslem v rámci v POV při vývoji imitátoru
vzdušného cíle pro PLRK. Představil imitátor vzdušného cíle HAES 400, jeho určení,
složení a možnosti využití a rozebral zkušenosti z realizace tohoto projektu.
13
LTC MSc Petr HAKL: Project of Improving the effectiveness of
training AD specialists – Study of feasibility
Armament Control Department, Ministry of Defense; Czech Republic;
Annotation:
At the beginning the author analyses the content and objectives of the project
„Improving the effectiveness of training AD specialists“, its assumptions, the cost and
basis risks. The next section is devoted to the safety requirements of AD shooting
conditions in the Czech Army, the determination of the danger areas for shooting AD
systems, the processing of a new methodology for the implementation of AD shooting
and processing and approval of methodology for the operation of targets within the
designated airspace. In conclusion, the author introduced an example of cooperation
with the domestic industry within the framework of the Defense Research Project
(POV) in the development of targets for Air Defense systems. Author presented air
targets imitator HAES 400, its destination, the composition and the use of and he
analyzed the experiences from realization of this project.
prap. František HAMMERBAUER: Využití nových
technologií při výcviku 251.plro
251. plro; Strakonice
Anotace:
Autor v úvodu svého vystoupení představil možnosti nově modernizovaného
prostředku SURN CZ. V další části svého vystoupení rozebral možnosti využití
Pracoviště imitátoru zobrazení záznamu PIZZA při výcviku obsluh, jeho klady
a nedostatky, a prezentoval příklady jeho použití. V závěru svého vystoupení autor
vyjádřil absenci taktického simulátoru případně imitátoru SURN CZ, který by zajistil
výcvik obsluh SURN CZ jako RL, včetně imitace závad a odvetné činnosti protivníka
na poli REB a výcvik, případně plánování mise na reálném 3D mapovém podkladě.
CWO František HAMMERBAUER: The usage of new technology in
training in 251th GBAD battalion
251th GBAD battalion; Strakonice
Annotation:
At the beginning of his speech the author presented the capability of newly
modernized SURN CZ. He also discussed Imitator and log workplace PIZZA, he
presented its strengths and weaknesses and examples of use. At the end of his
speech he stated the absence of tactical simulator, eventually SURN CZ imitator,
which would provide personal training and retaliatory enemy activity in the EW,
mission planning, with real 3D maps.
14
kpt. Ing. Vlastimil HUJER, kpt. Ing. Jan SUCHÝ: Metodika
přípravy a provedení střeleb protiletadlového vojska
252. plro, Strakonice
Anotace:
Autor v prvé části vystoupení vysvětlil proces plánování a přípravy bojových střeleb
plrbat a proces výcviku specialistů. V další části rozebral zkušenosti ze zabezpečení
a provedení bojových střeleb plrbat. V závěru vystoupení uvedl hlavní oblasti
novelizace předpisů pro bojové střelby a nastínil aktuální požadavky na realizaci
přípravy specialistů plrbat.
CPT MSc Vlastimil HUJER, CPT MSc Jan SUCHÝ: Procedure of
preparation and execution of AD unit shooting
252. GBAD battalion, Strakonice
Annotation:
Author, in the first part, explained the process of planning and training of combat
shooting of air defense artillery and the training of specialists. In the next part, he
discussed the experience of security and the implementation of AD shooting. At the
end, the author showed the main areas of combat shooting standards novelization
and outlined the current requirements for the implementation of AD systems training
specialists.
Ing. Ivan Jandl: Simulační a výcvikové systémy
E-COM, s.r.o.
Anotace:
Autor v úvodu svého vystoupení představil firmu E-COM, její strukturu, možnosti
a zaměření a v další části se věnoval „know-how” firmy E-COM při tvorbě simulátorů.
Rozebral základní filozofii jejich tvorby, výhody modulárního uspořádání a tvorby
univerzálních modulů. V další části svého vystoupení se věnoval možnostem
modelování a simulací s využitím výpočetní techniky a dostupného software při
využití univerzálního komunikačního systému E-CS. Uvedl příklady využití těchto
technologií při konstrukci trenažérů zbraňových systémů, které firma dodává. V třetí
části svého vystoupení rozebral možnosti taktického simulátoru E-TS pro výcvik
velitelů a štábů. V závěru svého vystoupení uvedl programy na kterých firma E-COM
spolupracuje s firmami Fidelity Technologies Corporation a Thales.
15
MSc Ivan Jandl: Simulation a training systems
E-COM
Annotation:
At the beginning of his speech, the author presented the company E-COM, its
structure, capabilities and interests in other parts of the dedicated know-how
company E-COM in the production of simulators. He presented the basic philosophy
of their development, the benefits of modular structure and the creation of universal
modules. Other parts of his speech were devoted to the possibilities of modeling and
simulation using computer technology and software available for the use of a
universal communication system E-CS. He provided examples of the use of these
technologies in the construction of weapon systems trainers, which the company
produces. In the third part of his speech he discussed the capability of tactical
simulator E-TS for training commanders and staffs. At the end of his speech he
presented the programs on which company E-COM works with companies Fidelity
Technologies Corporation and Thales cooperate.
pplk. Ing. Jaroslav KALKANT: Perspektiva přípravy VzS
Odbor VzS; SRDS-OS MO
Anotace:
Autor ve svém vystoupení rozebral otázky přípravy specialistů PVO Vzdušných sil
a její budoucnosti. V prvé části svého vystoupení rozebral naplánované směry
střednědobého plánu ve změnách výzbroje jednotlivých druhů vojsk vzdušných sil
a jejich návaznost na změny v procesu přípravy specialistů PVO. V další části
rozebral souvislosti tohoto vývoje v otázkách tvorby nových přepisů, pomůcek
a stálých operačních postupů a jejich zavádění do praxe. Ve třetí části zaměřil
pozornost na systém vzdělávání personálu a v závěru vytýčil perspektivní oblasti,
do kterých je nutné zaměřit přípravu budoucích ale i současných příslušníků PVO.
LTC MSc Jaroslav KALKANT: Perspective of Air Forces training
process
Air Forces Department; Combatant Branch Development Section – Operations
Section, Ministry of Defense
Annotation:
The author in his speech analyzed the training and education issues of the Air Force
specialists and its future. In the first part he announced scheduled directions in the
medium-term plan changes of each type of the Air Force troops and their follow-up
changes in the process of preparing AD specialists. In the next part he dismantled
the context of these developments on issues of new rules, equipment and standing
operating procedures and their implementation. The third section was focused on the
staff education. At the end of his presentation the perspective areas for future
personnel development were addressed.
16
plk. Ing. Miroslav Krátký, Ph.D. Příprava sil k dosažení
a udržení požadovaných schopností vzdušných sil
Katedra systémů PVO, UO, Brno
Recenze: doc. Ing. Karel Urbánek, CSc.
Anotace:
Příspěvek byl napsán s cílem otevřít tematicky 10. jubilejní konferenci protivzdušné
obrany, podtrhnout zásadní problematiku a podnítit následnou diskusi. Hlavními body
jsou: zevšeobecnění pojmů přípravy a výcviku, specifikace na podmínky přípravy
personálu a technologické aspekty. Náměty a klíčové otázky rozvoje přípravy sil
s výhledem do roku 2018.
Filosofickým námětem a průřezovou myšlenkou
vystoupení je pojetí systému přípravy sil v armádě jako systému automatické
regulace se všemi technickými aspekty. Zvláštní pozornost je věnována přípravě
příslušníků Vzdušných sil AČR s důrazem na jejich vzdělávání. Technologické
aspekty vyzdvihují aktuální témata akvizic prostředků průzkumu VzS. Závěr
příspěvku neodpovídá na nastolené otázky, ale naopak vyzývá k jejich zodpovězení
v následných vystoupeních a mnohostranných diskusích.
COL MSc Miroslav Krátký, PhD: The training for obtainment and
sustenance of Air Forces required abilities
AD system department; University of Defence, Brno
Annotation:
This paper was written with the goal to open 10th Air Defense conference thematically
– the anniversary one, and both to depict main conference problems and stimulate
consequent discussion. The main points are: generalization of preparation and
training ideas, their specification to personal preparation and technological aspects.
Subjects and key matters are discussed with horizon year 2018. The philosophic
theme and red line of the presentation is the preparation concept like an automatic
regulation machine with all technical aspects. Special attention is paid to the Air
Force personal preparation with the point set to the education. The technological
aspects are underlined by actual matters of reconnaissance means acquisition.
Instead of conclusion, in sense of to answer to question asked, there is a challenge
to auditorium for to discus and solve them in consequent performances and
multilateral discussions.
kpt. Ing. Lukáš Macek: Podpora systémů PVO prostředky
pasivního sledování ELINT. Vyhodnocení zkušeností
z cvičení TRIAL IMPERIAL HAMMER 2008
531.prPS, Planá u Českých Budějovic
Anotace:
Prezentace se zabývá ve své první části určením, TTD a výstupními informacemi
systému VĚRA S/M. Dále řeší složení systému a jeho konfiguraci k vedení
bojové/průzkumné činnosti. Zabývá se také možnostmi přenosu informací
ze systému pro uživatele, včetně kategorií objektů, které může systém sledovat
a analyzovat, přičemž klade důraz na výhody PSS. V druhé části uvádí hodnocení
účasti systému na cvičení NATO s námětem boje proti terorismu.
17
CPT MSc Lukáš Macek: Support of AD system by ELINT passive
tracking measures. Analyzing of experiences from TRIAL IMPERIAL
HAMMER 2008
531th passive system battalion, Planá u Českých Budějovic
Annotation:
This paper deals with tactical-technical data and specifications of passive system
VERA S/M in its first part. Next part solves the system configuration and construction
in the term of battle/reconnaissance/surveillance management. This paper also
informs about human machine interface and information transfers including object
categories which the system is able to track and analyze. The stress is put at passive
searching systems. Second part of this presentation shows the VERA system
evaluation during last NATO exercise (the theme of this exercise was struggle
against terrorism).
pplk. Ing. Milan MALÍK: Příprava vzdušných sil v NATINADS
26.bVŘPz, Stará Boleslav
Anotace:
V prvé části svého vystoupení autor rozebral strukturu 26. bVŘPz a jejich součástí
zařazených v NATINADS a prezentoval jejich dislokaci. Ve druhé části svého
vystoupení nastínil proces přípravy specialistů vzdušných sil v NATINADS, rozebral
používané metody jejich přípravy a požadované operační schopnosti. Uvedl typy
cvičení, jejich organizaci a zkušenosti z nich. V další části se autor zabýval otázkami
dosahované kvality sledování vzdušného prostoru. Rozebral možnosti řízení sil
a prostředků, a zhodnotil návaznosti na plnění úkolů vzdušných operací. V závěru
svého vystoupení autor představil možnosti nově zrekonstruovaného CRC.
LTC MSc Milan MALÍK: The Air Forces training in NATINADS
26th ACCS brigade, Stará Boleslav
Annotation:
This presentation informs of 26th ACCS brigade structure and its NATINADS parts.
Next part of presentation deals with training of air force specialists within NATINADS.
The methods of training are presented as well as required operational capability.
Types of exercises and their organization and experiences are mentioned. Next part
deals with quality of air space surveillance, potentials of units control and fulfilling of
air operations tasks. Last part informs of the reconstruction of the CRC bunker.
18
kpt. Ing. Petr MANDA: Zpravodajská příprava prostoru
operace při zasazení vrtulníkové jednotky v zahraničních
misích
23. základna vrtulníkového letectva
Anotace:
Autor v úvodu prezentace provedl přehled a obecný rozbor činností prováděných při
zpravodajské přípravě bojiště pro plánování bojového použití letectva v podmínkách
působení v zahraničních misích. V dalších částech svého vystoupení ukázal
konkrétní kroky při hodnocení prostoru operace, vlivů prostředí a předpokládaných
hrozeb zpracovaných na základě zkušeností z reálně absolvovaných misí. Závěrem
poukázal na možnosti, způsoby a prostředky sběru a zpracovávání podkladových
dat. Vystoupení bylo autorem klasifikováno „Pro služební potřebu“ a proto není tato
prezentace ve sborníku zveřejněna.
CPT MSc Petr MANDA: Intelligence preparation of the
operational battlespace for employment of helicopter unit
in foreign missions
23th helicopter Air Force base
Annotation:
In the beginning of his presentation, the author gave a summary and analysis of
intelligence preparation of battlefield activities for air force battle management in
foreign missions. Furthermore, he showed concrete steps for in-place operation
evaluation; environment effects and probable threats with were extracted from real
missions. At the end, he pointed out some possibilities, ways and assets for data
collection and processing. The presentation was classified “For internal use only” so
it is not in conference proceedings.
Ing. Antonín MOHELNÍK: Možnosti řešení radarového krytí
nad územím ČR
ELDIS; Pardubice
Anotace:
Přednášející uvádí přístup k možnosti řešení tvorby radiolokačního pole nad územím
ČR. Vychází z geneze tvorby radarového krytí z pohledu odborníka na ŘLP
s přihlédnutím na potřeby systému PVO. Zdůrazňuje požadavky, především NATO,
které limitují/ovlivňují tvorbu ŘLP. V dalším uvádí návrhy koncepce radarového krytí
v době míru a za stavu krize. Vše dokladuje na grafech RLP.
19
MSc. Antonín MOHELNÍK: A radar coverage over Czech Republic
potentials
ELDIS; Pardubice
Annotation:
The author deals with an approach to develop possibilities for radar coverage over
Czech Republic. He starts with genesis of radar coverage production from the view of
ATC professional. This paper also put stress at NATO and national radar coverage
needs, which are limiting for radar coverage production. Next part deals with radar
coverage proposals during peacetime or crisis. This is also backed by several
graphs.
Ing. Karel NEKUT: Možnosti a omezení radarů v pozemních
systémech PVO
Soukromý odborný poradce
Anotace:
V příspěvku je uveden přehled komplexního přístupu na zavedení nového
senzorového subsystému do PVO. Shrnuty jsou závěry z analýzy řešení systémové
koncepce radaru s ohledem na vnější vlivy (radarové viditelnosti, členitého terénu,
nežádoucích odrazů od pevných cílů, meteorologických útvarů, úmyslného rušení
apod.) a na vlastní parametry radaru (dosah, krytí, přesnosti, konstrukční provedení,
logistiku apod.). V závěru je doporučení na řešení koncepce 3D radaru s tužkovým
svazkem se silně potlačenými postranními svazky, zavedení radarové sítě, vyšší
mobility zařízení a navazující logistiky.
MSc. Karel NEKUT: The ground based AD systems radars
capabilities and limitations
Private expert adviser
Annotation:
This paper informs of complex approach for a new GBAD sensoric subsystem
acquisition. The conclusions from radar system conception analysis are summed up
here with respect to external effects (radar visibility, terrain, unwanted echoes from
ground objects, meteo phenomena, jamming, etc.) and radar parameters (maximum
range, coverage, accuracy, logistics, etc.). At the end of presentation some
recommendations for a pencil beam, side lobes suppressed 3D radar conception,
radar net implementation, higher mobility and logistics are mentioned.
20
Němec: Použití taktiky SEAD v současných konfliktech
25.plrb; Strakonice
Anotace:
Autor ukazuje na zkušenostech z vedení konfliktů mezi Izraelem a Sýrií možnosti
využití moderních technologií při překonávání systému PVO. Zdůrazňuje využití
kosmického průzkumu a kybernetických systémů.
Němec: SEAD tactics in today conflicts
25th SAM brigade
Anotation:
Author points Israel-Syria conflicts experiences with respect to suppression of enemy
AD especially radar nets. He emphasizes the space and cybernetics
surveillance/reconnaissance.
Ing. Radek ORSÁK: Nové pohledy na bezpečnost
Positron Labs, s.r.o.
Anotace:
V prezentaci je v úvodu prezentace krátce uveden profil činnosti společnosti
a shrnuta historie, současnost a perspektivní budoucnost řešení bezpečnosti
v počítačových systémech při využívání síťových technologií. Další část se zabývá
popisem výrobků firmy v oblasti vývoje a výroby bezpečnostních prvků na úrovni
MLA (Multi Level Architekture) technologií, jako jsou bezpečné propojení dat ze dvou
nezávislých systémů, jednosměrné přenosy dat ze systému do systému, bezpečná
distribuce krypto-klíčů a kryptosystém založený na nelokálním generátoru náhodných
znaků.
MSc Radek ORSÁK: New security approaches
Positron Labs
Annotation
The presentation informs of company profile, its history, presence and future. Also
deals with solving of security problems within computer nets and nets technology
usage. Next part informs of company products, especially in the field of development
and research of security elements at MLA as two independent system data secured
connections, one way data transfers, secured crypto-key distribution and
cryptosystem based on non-local random-symbol generator.
21
Ing. Juraj Pavlík: Systémy OTS VzS dodávané o. z.
VTÚLaPVO do AČR a řešení jejich propojení mezi utajenou
a neutajenou částí
VTÚLaPVO
Anotace:
Přednášející řeší ve svém vystoupení problém propojení systémů OTS VzS mezi
utajovanou a neutajovanou částí systémů. Nejdříve uvádí systémy použité v DSQOC
řešených ve VTÚL a PVO, které mohou být využity i v OTS VzS. V dalším se zabývá
propojení mezi utajovanými a neutajovanými částmi DSQOC a nedostatky
ve výstavbě ACCS.
MSc Juraj Pavlík: AF&AD Military Technical Institute, its OTS
systems provided to Army of Czech Republic and solutions for
connecting these systems between secured and not-secured parts
AF&AD Military Technical Institute
Annotation:
Author solves the connection problems of OTS systems between secured and notsecured parts. First of all, he presents systems used in DSQOC which are developed
in AF&AD Military Technical Institute and could be used also in OTS systems. Next
part deals with connection of secured and not-secured parts of system DSQOC and
shortages in ACCS development.
Ing. Jitka POLATOVÁ: Možnosti interoperability v rámci
systémů PVO
Positron Labs, s.r.o.
Ve spolupráci s:
Ing. Juraj PAVLÍK, o.z. VTÚLaPVO
Ing. Miroslav KUBÍK, RETIA, a.s.
Anotace:
V prezentaci se analyzuje stávající stav propojení systémů C2 v rámci všech složek
a jednotek pozemní protivzdušné obrany, poukazuje se na nedostatky stávajícího
systémového řešení. V další části společně s návrhy kooperujících firem předkládá
možné způsoby řešení stávající problematiky, která jsou založena na obecných
návrzích lepšího propojení systémů C2 PVO a dobudování prostředí komplexní
podpory velení a řízení.
22
MSc Jitka POLATOVÁ: Interoperability possibilities in AD system
frame
Positron Labs, s.r.o.
In cooperation with:
Ing. Juraj PAVLÍK, AF&AD Military Technical Institute
Ing. Miroslav KUBÍK, RETIA, a.s.
Annotation:
This paper analyses today state of C2 systems interconnection within all AD parts
and units. It also pointed out absences of today systematic solution. In the next part,
the author presents several proposals and possible solutions of today problems
which were discussed with other companies and which are based on common
proposals for better AD C2 systems interconnection and finishing a complex
facilitation of command and control environment.
prof. Ing. Vladimír ŘEŘUCHA, CSc: Zaměření
vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti Katedry
systémů PVO
Katedra systémů PVO; UO, Brno.
Anotace:
Autor v úvodu svého vystoupení vysvětlil role, rámec a zaměření vědeckovýzkumné
činnosti na katedře systémů PVO. Rozebral kodifikaci, způsoby hodnocení,
obsahové zaměření vědecko výzkumné činnosti na K208 a participaci K208
na výzkumném záměru FVT. V druhé části věnoval pozornost oblastem specifického
výzkumu, prováděného katedrou systémů PVO a projektu obranného výzkumu.
V další části rozebral systém vzdělávání na vysokých školách a jeho úkoly. V závěru
svého vystoupení rozebral zkušenosti z prováděného kurzu „Operační a systémová
analýza“ pro velitelský sbor a důstojníky služeb VzS.
Prof MSc Vladimír ŘEŘUCHA, CSc: Scientific-research and
pedagogic activity of AD systems Department
AD system department, University of Defense
Annotation:
Author explains the roles, frame and focus of scientific-research activities at AD
systems Department. He pointed out a codification, evaluation means, and content
focused of scientific-research activity at ADS Department and participation of D208
within scientific intention of Faculty of Military Technology. The second part deals
with scientific research areas, which are performed by ADS Department and with
Defense Research Project. Next part in focused on experiences from a new course
“The Operational and System Analysis” designed for commanding staff and AD
officers.
23
Ing. Pavel ŠEDIVÝ: Zvýšení odolnosti aktivních radarových
senzorů v podmínkách REB a jiného rušení
Anotace:
Článek se zabývá metodami radioelektronického boje, odolností radarových senzorů
a metodami pro její zvýšení. Popis metod REB je doplněn příklady rušení a popisem
jejich účinků. Popis protiopatření je ilustrován možnostmi zvýšení odolnosti
radarových senzorů zavedených do výzbroje (s příkladem aplikace
do modernizovaného radarové vozidla SURN CZ PLRK kompletu 2K12 KUB) a čidel
nově zaváděných.
MSc. Pavel ŠEDIVÝ: The active radar sensors endurance increasing
in EW conditions and other jamming
Annotation:
This article deals with electronic attack (EA) methods, radar sensors electronic
protection resistance and methods. EA methods description is illustrated via
examples of jamming and effects induced to radar sensors. Electronic protection
measures description includes methods deployable to radar sensor systems already
in service (with examples of methods application to upgraded sensor vehicle SURN
CZ of SAM system SA-6) and newly introduced into service.
plk. gšt. Ing. Josef SLAVÍK a mjr. Ing. Bronislav KAVKA:
Příprava jednotek pozemní PVO a využití systémů pro
velení a řízení
25.plrb Strakonice.
Anotace:
Autor v úvodu svého vystoupení nastínil historii budování nového systému velení
a řízení u vojska pozemní PVO a původní záměr jeho výstavby. V další části rozebral
současný stav systémů velení a řízení, přínosy a zkušenosti při jeho využívání
v procesu výcviku a přípravy personálu pozemní PVO. V závěru vystoupení uvedl
hlavní směry a úkoly v oblasti výcviku a přípravy personálu pozemní PVO pro další
období.
24
COL MSc Josef SLAVÍK & MAJ MSc Bronislav KAVKA: GBAD unit
training and ACCS usage
25.SAM brigade; Strakonice.
Annotation:
Author in introduction of this paper described the build history of new GBAD C2
system and an original plan of its architecture. In the next part he analyzed the
present state of C2 systems, the benefits and experiences during its usage in training
and education process of GBAD units. The final part of this paper showed the main
trends and tasks in GBAD person training and education area for next time.
mjr. Ing. Petr ŠESTÁK: Poznatky z budování a
implementace prvků velení a řízení vzdušných sil
odbor KIS, VeSpS; Olomouc
Anotace:
V prezentaci je provedena analýza a obecný popis příčin nedostatků současného
stavu implementace prvků velení a řízení v prostředí pozemní PVO (PLRV/PLV)
a v prostředí vrtulníkového letectva. V další části autor navrhuje řešení nedostatků
návrhy na doplňování a zdokonalování komunikačních kanálů, obměnu průzkumných
čidel, u vrtulníkového letectva pak návrhy na doplnění mobilních prvků velení
DSQOC, včetně zavedení střediska velení a řízení WOC u taktického letectva.
MAJ MSc Petr ŠESTÁK: The findings from building and component
implementation of new ACCS
KIS department, JFC; Olomouc
Annotation:
This paper deals with the general description of causes of actual C2 component
implementation state in environment of GBAD units and helicopter air forces. In next
part the author suggests a communication channel addition, a surveillance sensor
alteration, and in helicopter air forces the supplement of DSQOC mobile command
component, including C2 center implementation in the WOC in tactical air forces.
25
pplk. Ing. Vlastimil ŠLOUF, Ph.D.: Obsah, metody, formy
a prostředky přípravy a výcviku v podmínkách VeV - VA
Odbor přípravy vzdušných sil VeV-VA; Vyškov
Anotace:
Autor v prezentaci objasňuje současný organizační a personální stav odboru přípravy
vzdušných sil Velitelství výcviku - Vojenská akademie (VeV-VA), poukázal
na možnosti a úkoly realizace přípravy personálu VzS v jednotlivých odbornostech
a specializacích, včetně současného počtu posluchačů v jednotlivých kurzech.
V další části objasnil časový s obsahový průběh organizovaných kurzů, poukázal
na možný způsob řešení dílčí personální nenaplněnosti lektorů v jednotlivých
odbornostech a naznačil další kroky pro rozvoji odboru přípravy vzdušných sil
v budoucnosti.
LTC MSc Vlastimil ŠLOUF, PhD: Content, methods, forms and
resources of training and preparation in conditions Training
Command – Military Academy
AD training department at Training Command – Military Academy; Vyškov
Annotation:
In this presentation the author clarifies an actual organizational and personal state of
Air forces training department at Training command – Military Academy in Vyškov.
He pointed on the possibilities and tasks of AD personal training in particular
specialism and workmanship, include actual students numbers in particular courses.
In the next part he clarified the time behavior and content of particular courses, he
pointed on a possible ways of solving of partial personal underflow of instructors in
particular specialism and he denoted the next steps for Air forces training department
development in future.
plk. Ing. Stanislav Štěpánek, mjr. Ing. Bronislav KAVKA:
Testování propojení OTS VzS (XI.2008 – IV.2009)
25.plrb, Strakonice
Anotace:
Prezentace se v první částí zabývá výsledky a nedostatky při testování přenosu
informací velení a řízení mezi jednotlivými velitelskými stupni SVŘ OTS VzS 25.plrb.
Přenos informací se testoval přenosem formalizovaných dokumentů a rozkazů velení
a řízení a přenosem zpětných hlášení a zpráv v různých podmínkách konfigurací
a režimech činnosti systému a spojovacích prvků. V druhé části prezentace se
vyhodnocovala schopnost dálkového připojení aktivních radiolokačních čidel
a schopnost příjmu dat těchto čidel v místech zpracovávání této informace.
Na konci prezentace byly konstatovány závěry výsledků testů a předloženy návrhy
na přijetí řešení k odstranění nedostatků projevených při testování.
26
COL MSc Stanislav Štěpánek, MAJ MSc Bronislav KAVKA: Testing
of AF OTS interconnection (XI.2008 – IV.2009)
25.plrb, Strakonice
Annotation:
This presentation deals with results and imperfections in the testing of C2 information
transmission between particular command levels of operational tactical C2 system in
25th air defense missile brigade. The information transfer was tested by transmission
of formalized documents, task orders and check back messages in various
configuration conditions and operation modes of the system and of the
communication elements. In next part the long range connect possibility of active
surveillance sensors and ability of data receiving from these sensors in places of this
information processing was evaluated. In the end of this presentation was
established the resumes of the test results and was introduced the propositions for
solving acceptance for elimination of imperfections, which was uncovered in test
process.
pplk. Ing. Petr Vobecký, Ph.D.: Využití e-learningových
technologií ve Vzdušných silách
Katedra systémů PVO, UO, Brno
Anotace:
Autor v úvodu svého vystoupení rozebral funkce a možnosti Learning management
systému (LMS) a uvedl výhody a nevýhody dostupných komerčních a open-source
LMS. V další části svého vystoupení uvedl požadavky, kladené na LMS za strany
AČR. V závěru svého vystoupení popsal open-source systém ILIAS, který používají
vojenské školy NATO i americké vojenské školy a uvedl zkušenosti z ročního
provozu tohoto systému na Katedře systémů PVO, Univerzity obrany.
LTC MSc Petr Vobecký, PhD: Using of e-learning technology in Air
Forces training process
AD system department, University of Defense, Brno
Annotation:
At the beginning the author analyses functions a possibilities of Learning
Management System (LMS) and presents the advantages and disadvantages of
available commercial and open-source LMS. The next section is devoted to
requirements of Czech Army on this LMS. In conclusion, the author introduced opensource system ILIAS, which is used in NATO school and in American military schools
too. The author presented the experiences from a one year using of this LMS at Air
defense system department in University of Defense.
27
pplk. Ing. Petr Vobecký, Ph.D.: Trendy vývoje
protiradiolokačních prostředků
Katedra systémů PVO, UO, Brno
Recenze: doc. Ing. Karel Urbánek, CSc.
Anotace:
Autor ve svém článku rozebírá vývoj protiradiolokačních prostředků od doby jejich
vzniku, současný stav a trendy dalšího vývoje. Autor dále v návaznosti na vědeckotechnický a technologický vývoj v oblasti modelářství analyzuje možnosti ohrožení
radiolokačních čidel teroristickými útoky.
LTC MSc Petr Vobecký, PhD: Anti-radar issues development trends
AD system department, University of Defense, Brno
Annotation:
Author in his paper analyzes an anti-radar issues development from time of its
nascency, nowadays state and trends of next development. Author in next part of this
paper analyzes the radar sensor threat possibilities with terroristic attack in
relationship on scientific and technical development.
Ing. Rudolf ZMRHAL: Joint C2 Functional Concept
v integrovaném prostředí NEC
ALES, s.r.o.
Anotace:
V prezentaci je teoreticky a v obecné rovině představen funkční koncept společného
velení a řízení (JC2FC) v integrovaném prostředí NEC. Důraz řešené problematiky je
položen na systémovost a funkčnost cyklu získávání a sdílení informací, vzájemné
propojení základních a kolaborativních funkcí a na perspektivy efektivního využívání
funkčního konceptu pro potřeby velení a řízení v boji. V závěru prezentace jsou
definovány schopnosti, atributy a metrika JC2FC.
MSc. Rudolf ZMRHAL: Joint C2 Functional Concept in the NEC
integrated environment
ALES, s.r.o.
Annotation:
In the presentation is theoretically and on a general level presented the functional
concepts of Joint C2 Functional Concept (JC2FC) in the NEC integrated
environment. The accent of solved problematic is given onto orderliness and
functionality of obtaining and sharing information cycle, reciprocal interconnection of
essential and collaborative functions and onto effective exploitation perspectives of
functional concept for C2 needs in battle. At the end of the presentation the JC2FC
abilities, attributes and metrics are defined.
28
Vyhodnocení konference PVO 2008
Jednání konference se celkem zúčastnilo 86 osob.
Účastníci: 62 představitelů AČR; mimo garanta konference Velitele VzS AČR plk. gšt.
Ing. J. Vernera se zúčastnili další významní představitelé vrcholového managementu
VzS: Náčelník oddělení PLRV/PLV SRDS-MO plk. Ing. Marek Kalanin, Náčelník
oddělení ZČVP SRDS-MO plk. Ing. Vladimír Vyklický, dále velitel 25. plrb. plk. gšt.
Ing. Josef Slavík, ZV 26. brvřpr. pplk. Ing. Milan Malík, představitelé VSpS, zástupci
od leteckých základen, sekcí MO a mnozí další.
Účast forem obranného průmyslu: celkem 11.
Zahraniční účastníci: rektor AOS SR brigádní generál doc. Ing. Miroslav Kelemen,
Ph.D., prorektor pro studijní a pedagogickou činnost doc. Ing. Pavel Bučka, Ph.D.
Získané materiály, přednášky a prezentace budou využity k účelům katedry systémů
PVO, zejména pro výuku v akreditovaném studiu a přípravu v kariérním vzdělávání
specialistů vojska PVO.
Hlavní řešené problémy a otázky k řešení:
• zajištění pokrytí RL pole pro jednotlivé fáze použití AČR mírový
stav/ohrožení/válečný stav na výškách zabezpečujících plnění úkolů PVO;
• finanční pokrytí post záručního provozu, upgrade a servisu v rámci LCC;
nepokryté požadavky – jsou zpravidla vyškrtnuty z plánů jako první;
• personální zabezpečení přípravy a rozvoje sil na nejnižších funkcích jednotek;
• personální zabezpečení technické podpory na klíčových místech specialistů;
často s současnosti bytí a nebytí jediného člověka rozhoduje o úspěchu
celých subsystémů PVO (zejména IT část spojená s požadavky
na klasifikaci/utajení);
• pokračovat v propojování jednotlivých čidel, systémů ASVŘP na vertikální
i horizontální hladině;
• zavést funkční fúzování dat včetně využití informací z PSS.
Závěry:
Téma konference „Příprava a výcvik vzdušných sil“ bylo zvoleno záměrně
v návaznosti na anglické slovo exercise, které je v naší terminologii mnohdy chápáno
pouze jako výcvik, ale ono je v anglické vojenské terminologii často používáno
i ve smyslu přípravy k boji, zahrnující tvorbu uskupení, přípravu velitelů, přípravu
techniky a materiálu, atd. k dosažení požadovaného stupně pohotovosti
a připravenosti. Tyto skutečnosti ovlivnily výběr témat i nabídku vystoupení, která lze
shrnout do následujících oblastí:
• Vzdělávání a výcvik ve vzdušných silách;
• Některé prvky přípravy sil;
• Zpravodajství, sledování vzdušného prostoru a průzkum bojiště;
• Příprava systému velení a řízení;
• Využití simulačních technologií, nových technologií a ostatní příspěvky.
29
Vzdělávání a výcvik ve vzdušných silách
Systém vzdělávání zahrnuje vysokoškolské studium na univerzitě obrany a ostatních
vysokých školách a přípravu v kurzech zaměřených na rozšíření nebo prohloubení
znalostí. Je nutné vnímat, že úplné vysokoškolské vzdělání je třístupňové, zahrnující
bakalářské, magisterské a doktorské studium. Výhodou tohoto systému je výchova
studenta k tvůrčímu řešení problémů. V celkové době osmi let interního studia
zpracovává a obhajuje student bakalářskou, diplomovou a doktorskou disertační
práci. Tvůrčí přístup by měl být uplatňován zejména na úrovni MO, kde alespoň pro
50% tabulkových míst by mělo mít předepsáno doktorské studium.
Výcvik je vždy spojen s prostorem a nezbytnou technikou. Tyto podmínky jsou
vytvářeny ve Vojenské akademii Vyškov a u jednotek vzdušných sil. Soudobé
technologie umožňují rozšířit využití simulátorů a distančního vzdělávání a k těmto
technikám je nutné zaměřit odpovídající pozornost.
Příspěvky do sborníku a vystoupení:
(01) BLÁHA Václav, VĚTROVSKÝ Karel, Podíl katedry systémů PVO na výuce,
přípravě a výcviku specialistů PVO a dalších odborností VzS s využitím
simulačních a trenažérových technologií.
(02) BUČKA Pavel, KREDATUS Ondrej, Systém vzdelávania výcviku v Ozbrojených
silách Slovenskej republiky.
(03) HAKL Petr, Zvýšení efektivity výcviku jednotek pozemní PVO.
(04) HAMMERBAUER František, Možnosti výcviku plrbat KUB s využitím zařízení
PIZZA.
(05) HUJER Vlastimil, Metodika přípravy bojových střeleb.
(06) JANOŠEK Miroslav, Air Traffic Controllers and their Preparation for the Needs of
the Czech Air Force.
(07) KALKANT Jaroslav, Perspektivy přípravy vzdušných sil.
(08) KRÁTKÝ Miroslav, Příprava sil v míru, v krizích a za války.
(09) KŘÍŽ Martin, Výcvik a činnost FAC.
(10) MALÍK Milan, Příprava vzdušných sil v NATINADS ...
(11) ŘEŘUCHA Ladislav, Význam operačně systémové analýzy pro přípravu
vrcholového managementu.
(12) ŠLOUF Vlastimil, Obsah, metody, formy a prostředky přípravy a výcviku
v podmínkách VeV - VA Vyškov.
(13) VOBECKÝ Petr, Využití e-learningových technologií v procesu výcviku.
(14) ŽÁK Miroslav, BUČKA Pavel, Príprava nových dostojníkov pre protivzdušnú
obranu v súlade s požiadavkami Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Některé prvky přípravy sil
Příspěvky v této oblasti byly zaměřeny na modernizaci a pořizování nových systémů
a dále na rozvoj taktiky použití vzdušných sil.
Příspěvky do sborníku a vystoupení:
(15) BUČKA Pavel, ŽÁK Miroslav, Palebné prostriedky MEAD PVO OS SR.
(16) DEDIČ Jiří, Přímá letecká podpora a činnost FAC v současných operacích.
(17) NĚMEC Bronislav, Použití taktiky SEAD v současných konfliktech.
(18) RETIA, a.s. Modernizace PLRK 2K12 KUB.
30
Zpravodajství, sledování vzdušného prostoru a průzkum bojiště
Koncepce vedení boje s využitím rozsáhlých sítí a architekturou orientovanou
na služby se opírá o kvalitu vytvářených senzorových polí a rozvoj zpravodajských
služeb, navazujících na použití sil. To je základ úspěšného použití vzdušných sil
v obraně.
Je nutné věnovat pozornost kvalitě zpracování informací nezbytných pro řízení boje.
To je problém, který se často obchází, a data senzorů jsou vztahována pouze
ke schopnostem zbraňového systému. Často používaný argument, že stíhací letoun
má kvalitní palubní radar, nestačí ke zdůvodnění požadavků na senzorové pole.
Protože tam, kde systém řízení nic „neuvidí“, nebude možné ani stanovit úkol
stíhacímu letounu. Z příspěvků i pracovního jednání je zřejmé, že většina odborníků
se přiklání k nákupu 3D radarů a s tím spojené kvality datového toku, nezbytné pro
vytváření kvalitních informací, odpovídajících informačnímu věku a předpokládanému
nárůstu letového provozu jak v míru, tak i za války.
Příspěvky do sborníku a vystoupení:
(19) BESTA Lukáš, Praktické zkušenosti s meteorologickým zabezpečením letového
provozu na letišti Čáslav.
(20) BRAT Martin, Koncepční rozvoj technologií aktivního průzkumu pro zabezpečení
záměru strategické koncepce.
(21) MACEK Lukáš, Podpora systému PVO prostředky pasivního sledování ELINT vyhodnocení zkušeností z cvičení TRIAL IMPERIAL HAMMER 2008.
(22) MANDA Petr, Zpravodajská příprava prostoru operace při zasazení vrtulníkové
jednotky v zahraničních misích.
(23) MOHELNÍK Antonín, Radarové krytí ČR v míru a krizi.
(24) NEKUT Karel, Možnosti a omezení radarů v pozemních systémech PVO.
(25) ŠEDIVÝ Pavel, Zvýšení odolnosti aktivních radarových senzorů v podmínkách
EB a jiného rušení.
Příprava systému velení a řízení
Z příspěvku (29) až (31) je zřejmý požadovaný nástup jasných požadavků,
identifikace konkrétních potřeb a nedostatků a základní tendence k dosažení
architektury navazující na budoucí systém ACCS. Z detailního rozboru těchto
příspěvků neujde čtenáři, že pro dosažení plné bojeschopnosti budou nasazené
systémy vyžadovat ještě hodně výzkumné práce a nepřetržité testování dosažené
funkčnosti. Pozitivním rysem je snaha o nalezení nezbytné četnosti nácviků, tedy
rozsahu přípravy obsluh, které tvoří mozek a páteř celého řetězce spojení a řízení.
Oblast velení a řízení v informačním věku je a bude mít největší dynamiku rozvoje.
Jestliže mají být optimálně využity schopnosti firem, pak pro armádu to znamená mít
široké znalosti pro stanovení požadavků, mít přehled o používaných a perspektivních
technologiích. Problémy, které jsou na první pohled doménou techniků, ovlivňují
zásadně operační schopnosti a znalosti s tím spojené přechází do oblasti operačního
použití, tedy přechází do problematiky důstojníků operačních oddělení a skupin.
Pokud tedy mají vzdušné síly vnímat problematiku informačního věku, nevyhnou se
akvizice dlouhodobému řešení systémů výzkumem a vývojem a následně jejich
trvalému rozvoji. V důsledku neznalostí zaostává organizace velení a řízení v řadě
ukazatelů stále za potřebami současných požadavků operačních schopností.
Značná pozornost je věnována bezpečnosti používaných systémů. Červená nit
bezpečnosti se táhne od senzorů, přes systémy řízení až k výkonnému prostředku.
31
Je potřebné si uvědomit, že s narůstající hodnotou „bojovníka“ (rozuměj i letadlo,
tank apod.) narůstá i jeho potřeba informačního zabezpečení a v boji nelze tuto
hodnotu ani omezovat, ani snižovat rozsah doručitelných informací.
Příspěvky do sborníku a vystoupení:
(26) ORSÁK Radek, Multi level archtecture solution - Soudobé technické možnosti
v oblasti multi-level security.
(27) PAVLÍK Juraj, Systémy OTS VzS dodávané o.z. VTÚLaPVO do AČR a řešení
propojení mezi utajenou a neutajenou částí.
(28) POLATOVÁ Jitka, Možnosti komplexního řešení automatizovaného propojení
mezi systémy pozemní PVO.
(29) SLAVÍK Josef, Příprava jednotek pozemní PVO a využití systémů pro velení
a řízení.
(30) ŠESTÁK Petr, Pozitivní i negativní poznatky z budování a implementace prvků
velení a řízení vzdušných sil.
(31) ŠTĚPÁNEK Stanislav, Testování propojení OTS VzS.
(32) ZMRHAL Rudolf, Joint C2 functional concept v rámci integrovaného prostředí
NEC.
Využití simulačních technologií, nových technologií a ostatní příspěvky
Simulační technologie budou ovlivňovat nejen způsob a možnosti výcviku vojsk, ale
budou se uplatňovat i v bojových systémech. Ve své podstatě dávají nový náhled
na bojiště, umožňují analyzovat bojiště na kvalitativně vyšší úrovni poznání, a tedy
stanou se součástí kognitivní domény.
V dané oblasti byly prezentovány i nové konstrukční možnosti a technologie, kterým
je vhodné v budoucnu věnovat odpovídající pozornost.
Příspěvky do sborníku a vystoupení:
(33) CÍLEK Michal, Využití nových prvků simulačního prostředí MÄK Technologies.
(34) FISCHER Jiří, Kinematický návrh polohovacího mechanismu vizuálního systému
PVO.
(35) HACKER Karel, Zaměření firmy HACKER ve sféře armádních aplikací.
(36) JANDL Ivan, Zaměření firmy E-Com ve sféře armádních aplikací.
========================================
Za odbornou kvalitu, obsah a zpracování odpovídají jednotliví autoři příspěvků.
Textová, ani elektronická část sborníku neprošla oponentním řízením, ani jazykovou
úpravou.
Autoři příspěvků rovněž zodpovídají za dodržení pravidel OUS. Příspěvky/části
příspěvků a prezentací/, na které editor sborníku nebyl výslovně upozorněn, jako
na nevhodné pro zveřejnění, jsou uveřejněny v plném rozsahu.
32
Assessment of conference AD 2009
86 people attended negotiation of this conference.
Participants: 62 representatives of the Czech Army; except of the guarantor of
conference Commander of Air Force of the Czech Army Col MSc. Jiří Verner next top
outstanding Air Force management attended: Head of section PLRV/PLV SRDS-MO
Col MSc. Marek Kalanin, Head of section ZČVP SRDS-MO Col MSc. Vladimír
Vyklický, next Commander of 25th ADMB Col MSc. Josef Slavík, deputy commander
26th ACCSB. Lt Col MSc. Milan Malík, representatives of the Headquarters of Joint
Forces, representatives of air bases, section of Department of Defence and many of
others.
Attendance of defence industry: total 11.
Foreign attendance: Chancellor of AOS SK Brig Assoc. Prof. MSc. Miroslav
Kelemen, Ph.D., Vice-chancellor of study and pedagogical action Assoc. Prof. MSc.
Pavel Bučka, Ph.D.
Acquired materials, lectures and presentations will be use for purpose of AD
department, especially for pedagogy action at study and exercise at career education
of AD specialists.
Solved main task and questions for solved:
• coverage security of radar filed for constituent phase of use Czech army
peace establishment/war establishment on the altitude ensured fulfillment of
AD tasks
• financial coverage post-guarantee working, upgrade and service with in the
limits LCC; not-coverage requirements – are usually delete from plans as first
• personal security of training and force development onto lowest of function of
units
• personal security technical support on key position of specialists; often in this
time to be or not to be one person to determine about success whole
subsystem AD (especially IT part joined with requirements in
classification/concealment
• to continue in connection of element sensor, systems ASCCF on vertical and
horizontal level
• function establishing of data fuse including using information from PSS
Conclusions:
Conference topic “Training and exercise Air Forces” was chosen deliberately in
sequence English word exercise that in our terminology understand often only as
exercise but English military mean of this word used for combat training, including
creation of groupment, commanders training, equipments and materials training and
so on for achievement of desired degree of alert. These facts influenced choice of
topics and offer conference performances those summarized to next fields:
• Education and exercise into Air Forces;
• Some of elements force exercise;
33
• Intelligence, tracking of air space and reconnaissance of battlefield;
• Training of C2 system;
• Using of simulation technology, a new technology and other contributions.
Education and exercise into Air Forces
Education system contains academical study on Defence University and the rest
academical schools and training in some courses oriented on wide-spreading or
deepening knowledge. It is necessary to sense that whole academical education is
three-step including bachelor (Bc.), graduate (MSc.) and PhD study. Advance of this
type of study is education of student for creative solving of problem. In total time of
study a student processes and stands up for Bc., MSc. and PhD work. Especially on
the Department of Defence level would apply this creative approach so 50% of table
positions would be have PhD study.
Training is always jointed with space and necessary techniques. These conditions
are creating at Military Academy Vyškov and at air forces units. Contemporary
technologies able to spread using of simulators and distance learning and for these
techniques are necessary to concentrate adequate focus.
Contributions in proceedings and performances:
(01) LTC MSc Václav BLÁHA, PhD, MAJ MSc Karel VĚTROVSKÝ PhD:
(02)
(03)
(04)
(05)
AD department participation on the education, preparation and
training of AD specialists and of next AD specialist with using of
simulation and trainer technology.
Prof assist MS Pavel Bučka, PhD, MS Ondrej Kredatus, PhD:
Education and training system in Armed forces of Slovak republic.
LTC MSc Petr HAKL: Project of Improving the effectiveness of
training AD specialists – Study of feasibility.
CWO František HAMMERBAUER: The usage of new technology in
training in 251th GBAD battalion
CPT MSc Vlastimil HUJER, CPT MSc Jan SUCHÝ: Procedure of
preparation and execution of AD unit shooting
(06) JANOŠEK Miroslav, Air Traffic Controllers and their Preparation for the Needs of
the Czech Air Force.
(07) LTC MSc Jaroslav KALKANT: Perspective of Air Forces training
process Air Forces Department; Combatant Branch Development
Section – Operations Section, Ministry of Defense
(08) COL MSc Miroslav Krátký, PhD: The training for obtainment and
sustenance of Air Forces required abilities
(09) KŘÍŽ Martin, Traning and action of FAC.
(10) LTC MSc Milan MALÍK: The Air Forces training in NATINADS
(11) Prof MSc Vladimír ŘEŘUCHA, CSc: Scientific-research
and
pedagogic activity of AD systems Department
(12) LTC MSc Vlastimil ŠLOUF, PhD: Content, methods, forms and
resources of training and preparation in conditions Training
Command – Military Academy
34
(13) LTC MSc Petr Vobecký, PhD: Using of e-learning technology in Air
Forces training process
(14) ŽÁK Miroslav, BUČKA Pavel, Exercise of new officers for AD in agreements
Slovak Army.
Some of elements force exercise
Contributions in this field were focused on modernization and acquisition new
systems and next to development tactic using of air forces.
Contributions in proceedings and performances:
(15) Prof Assist MSc Pavel Bučka, CSc, Prof MSc Miroslav ŽÁK, DSc: MEAD Firing
Measures in AD of Slovak Republic
(16) LTC MSc Jiří Dědič: Close Air Support (CAS) and Forward Air Controller (FAC)
operation within current missions
(17) Bronislav Němec: SEAD tactics in today conflicts
(18) RETIA, a.s. Modernisation of Anti-Aircraft rocket system 2K12 KUB.
Intelligence, tracking of air space and reconnaissance of battlefield
Conception of combat management with use spread nets and architecture directed to
service leans against quality of created sensor fields and development of intelligence
service that connect to using forces. It is foundation for successful using of Air Forces
at defence.
It is necessary to dedicate attention to quality of processing of information that
essential for control of combat. It is problem that often does not solve and sensor
data are referred to ability of weapon system only. Often used fact that fighter has
high-quality on-board radar does not sufficient for reasoning requirements to sensor
filed. Because when the control system “sees” nothing it is not able to determine task
for fighter. From contributions and negotiation is clear that the most of experts want
to buy 3D radar and within jointed quality data flow, to necessary for creation good
information that jointed with information age and supposed rising of air traffic in
peace and war too.
Contributions in proceedings and performances:
(19) First-Lieutenant MSc. Lukáš Besta: Practical experience from the air traffic
meteorology service at the Čáslav airbase
(20) MSc. Martin Brát: Conceptual strategic system design for active airspace
reconnaissance
(21) CPT MSc. Lukáš Macek: Support of AD system by ELINT passive tracking
measures. Analyzing of experiences from TRIAL IMPERIAL HAMMER 2008
(22) CPT MSc. Petr MANDA: Intelligence preparation of the operational battlespace
for employment of helicopter unit in foreign missions.
(23) MSc. Antonín MOHELNÍK: A radar coverage over Czech Republic potentials
(24) MSc. Karel NEKUT: The ground based AD systems radars capabilities and
limitations
(25) MSc. Pavel ŠEDIVÝ: The active radar sensors endurance increasing in EW
conditions and other jamming.
35
Training of C2 system
From contributions (29) to (31) are evident desired entering clear demands,
identification of requirements and lacks and base tendency to reach architecture
connected on future system ACCS. From detail analyses these contributions is see
that for reaching full combat capability used system will required the most research
work and permanent testing of reached function. Positive feature is the effort to found
necessary number of training, then amount of operator training that create brain and
backbone of whole chain of C2.
Area of C2 in information age is and will have great dynamic of progress.
In case the abilities of companies have to be use optimum so it means that the army
must have a wide knowledge for determination of our requirements, keep a good
track of used and perspective recent a technology. On the first view the problems are
sphere of engineer but influenced the most operational abilities and knowledge.
These problems cross to field of operational using so to cross to an action of officers
of operational section and group. As long as Air Forces have to sense problems of
information age, they do not avoid acquisition of long time that jointed with a
research, an evolution and permanent a development. By reason of some ignorance
the organization is behind on time in C2 on the range indicators according to recent
requirements of operational abilities.
Considerable amount of attention devotes a security of used systems. Red fibre of
security leads from sensors, across a control system to powerful equipment. It
necessary to awaken that with a rises value of “fighter” (to understand aircraft, tank
etc.) to rise up his need of information support. In the fight this value neither limited
nor decreases of range of information.
Contributions in proceedings and performances:
(26) MSc Radek ORSÁK: New security approaches
(27) MSc Juraj Pavlík: AF&AD Military Technical Institute, its OTS systems provided
to Army of Czech Republic and solutions for connecting these systems between
secured and not-secured parts
(28) MSc Jitka POLATOVÁ: Interoperability possibilities in AD system frame
(29) COL MSc Josef SLAVÍK & MAJ MSc Bronislav KAVKA: GBAD unit training and
ACCS usage
(30) MAJ MSc Petr ŠESTÁK: The findings from building and component
implementation of new ACCS
(31) COL MSc Stanislav Štěpánek, MAJ MSc Bronislav KAVKA: Testing of AF OTS
interconnection (XI.2008 – IV.2009)
(32) MSc. Rudolf ZMRHAL: Joint C2 Functional Concept in the NEC integrated
environment
Using of simulation technology, a new technology and other
contributions
Simulation technology will influence not only way and possibilities of training of army
but will apply in fight system too. In principle the simulation technology gives a new
view to battlefield, it allows to analyze of battlefield on the better quality of cognition
and so will be part of cognition sphere.
In given field a recent construct possibilities and technology were presented those
are proper devote adequate consideration.
36
Contributions in proceedings and performances:
(33) MSc. Michal Cílek: 3D World simulation: VR-Vantage
(34) MSc. Jiří Fischer: Kinematics concept of locating mechanism of AD visual
system AD system departement; University of defense, Brno
(35) MSc Karel Hacker: Laser 3D print - the shortest way from 3D data to the
operating product.
(36) MSc Ivan Jandl: Simulation a training systems
========================================
Individual authors of contributions are responsible for expert quality, contents and
processing. Neither text nor electronic part of the proceeding passes review and
language level too. Individual authors of contributions are responsible for the rule of
confidential information. Contributions/parts of contribution on that editor of
proceeding was not warn, as an unsuitable for publishing, are publish in full volume.
37

Podobné dokumenty

zde - Univerzita obrany

zde - Univerzita obrany Director of Combatant Branch Development Section – Operations Section, Ministry of Defence Brigadier General Bohuslav DVOŘÁK. The aim of the conference was a discussion about conception of the Air ...

Více

Architektura počítačů a operačních systémů

Architektura počítačů a operačních systémů parallel based on a fixed schedule determined when programs are compiled. Since determining the order of execution of operations (including which operations can execute simultaneously) is handled b...

Více

Výsledky vybraných závodů v dráhové cyklistice v

Výsledky vybraných závodů v dráhové cyklistice v 1. Alois Kaňkovský (ASC Dukla Praha) 2. Martin Bláha (ASC Dukla Praha) 3. Marek Mixa (ASC Dukla Praha) 1km s pevným startem 1. Filip Ditzel (ASO Dukla Brno) 0:01:06.780 2. Denis Špička (ASO Dukla B...

Více

Vyrocni zprava FEL 2011 - Západočeská univerzita

Vyrocni zprava FEL 2011 - Západočeská univerzita techniku, Komerční elektrotechnika a Technická ekologie, z nichž některé jsou unikátní v rámci republiky. V posledním roce to pak bylo nové studijní zaměření Automobilová elektronika. V těchto obor...

Více

armáda české republiky armáda armáda má české č č r eské české

armáda české republiky armáda armáda má české č č r eské české na obranyschopnost země, podařilo v roce 2013 poprvé zastavit trend stále klesajícího rozpočtu pro armádu. I tak vlivem sníženého rozpočtu muselo dojít ke změně organizačních struktur s cílem nejen...

Více

zde

zde MÍSTO A ÚLOHA SIL A PROSTŘEDKŮ PVO V RÁMCI AČR V NOVÉ STRUKTUŘE Autor: generálmajor Ing. Petr Voznica, CSc., VŘ SOP MO Vážení hosté, dámy a pánové ! Dovolte mi, abych zahájil konferenci „ Organizac...

Více

Byt cílový blok Blume

Byt cílový blok Blume Ve ejný klí tvo í pár (n, e), soukromý klí pár (n, d). íslo n musí být velmi velké, nesmí mít malé faktory. Pro reálné použití p ibližn 100 až 200 bit . Nech n je sou inem prvo ísel p a q. Klí e vo...

Více