"ale-piva" / Brewing a Good Ale

Transkript

"ale-piva" / Brewing a Good Ale
Making A Good Ale At Home
Výroba dobrého domácího ‘ale-piva’
Brewer:ChrisBaerwaldt
www.pivovarzhurak.cz/homebrewing
Introduction
• Wearegoingthroughmakingastandardtop
fermentedale.
• Iassumeyouhavesomebrewingexperience.
• Ihavemarkeditems“Red”thatIthinkare
importantstepstomakingagoodale.
Úvod
• Projdemevýroboustandardníhosvrchn
kvašenéhopiva
• Pedpokládám,žemátenjakézkušenosti
svýroboupiva
• Položkyoznaenéerven jsoupodlemého
názorutynejdležitjšíkrokyprovýrobu
dobréhopivaale.
Equipment
•
•
•
•
•
•
•
•
HotWaterKettle
Thermometer50100Celsius
Insulated Lauter Tun
BrewKettle&Spoon
Fermenter– WithAirlock
Hydrometer
Bottlesacaps or PET
Capper.
Vybavení
•
•
•
•
•
•
•
•
Horkávodavkádi
Teplomrsestupnicí50– 100°C.
Izolovaná scezovacíká
Nádobanavaení.
Nádobanakvašenískvasnou zátkou
Hustomr
Láhve a korunky nebo PET
Zátkova
Ingredients
• Grain BarelyCracked.Thewaterwillflow
throughwellandnotplugthesystem.
• Hops Pelletsarebest.Thepelletizedhopwill
giveyoubetteraromaticsthenwholehops.
• Yeast Ilikedryyeastforhomebrewing.Itis
stableandwillstorewell.FermentisSafeAleUS
05isgreat!
• Water – Isanimportanttopic,butcomplex!For
anotherpresentation.
Ingredience
• Slad – Trochudrcený.Vodabudeprotékat
dobeanebudeucpávatsystém.
• Chmel – Nejlepšíjsougranule.Granulovaný
chmelposkytnelepšívninežcelýchmel.
• Kvasnice – Prodomácívýrobupivamámrád
sušenékvasnice.Jsoustabilníadobese
skladují.FermentisSafeAleUS05jsou
vynikající.
• Voda Jedležité téma,alekomplexní!Pro
další prezentace.
BrewingTips
• MeasureAccurately
• KeepBrewingLog
• CleanandSanitize
Úspšnévaení
• Mtepesn
• Vetezáznamovaení.
• istotaadesinfekce.
GoodRecipe
CzechPaleAle– 20Liters
Malt
3.5KgPlze
Malt
400gCaramunich Malt
250gCaraPils Malt
Hops
40gramSladek
50gramSaaz
Yeast
1PackFermentisSafeale US05
Online:http://hopville.com/recipe/994275/americanpalealerecipes/czechpaleale
Dobrýrecept
CzechPaleAle– 20litr
Slad
3,5kgPlze
skéhosladu
400gsladuCaramunich
250gsladuCaraPils
Chmel
40gSládek
50gŽatecký Poloraný erve
ák
Kvasnice
1baleníFermentisSafaleUS05
Online:http://hopville.com/recipe/994275/americanpalealerecipes/czechpaleale
YeastStarter
• Startyeast48hoursbeforepitchingyeast.
• Iaddwarmwaterandalittledextrose.(10g)
• Yeaststarter temperatureshouldbeclosetowort
temperatureinfermenter.About20Celsius.
Kvásek
• Kvásekpipravit4 8hodinyped použitím
• Pidávámteplouvoduatrochudextrózy
• Teplotakváskubymlabýtblízkáteplotmladiny
v kvasné kádi. Kolem20°C.
HotWater
• Hotwaterformashinwillbeabout80Celsius
• ThisvariesdependingonLauter Tun and
roomtemperature
• TargettemperatureinLauter Tun willbe68
Celsius
Horkávoda
• Teplotavodyprovystíráníjeasi80°C.
• Tytorozdílyjsouzávislénascezovací kádia
teplotvmístnosti.
• Cílová teplota vscezovací kádibude 68° C.
MashIn
Singleinfusion/1Step
• ReleasealittlehotwateronbottomofLauter Tun
topreventclogging
• PutcrushmaltinLauter Tun
• Mixmaltandhotwatergently.
– SlowlyputhotwaterinLauter Tun
– MixwithSpoongently
• Hotwatershouldbe5centabovegrain
• WaterandMaltisabout68Celsius
• Letitrestfor1hour
Vystírání
Samotnénalévání 1krok
• Pustetrochuhorké vodynadnokád,abyste
zabrániliucpání.
• Dejterozdrcenýsladdoscezovacíkád.
• Opatrnsmíchejtesladahorkou vodu.
– Pomalunalijtehorkouvodudokád.
– Jemnpromíchejtemchakou
• Horkávodabymlabýt5cmnadzrnem.
• Vodaaslad jeasi 68°Celsia
• Nechtetak1hodinu.
MashOut
•
•
•
•
•
•
•
Hotwatersourcewillbeabout82Celsius
OpenHotwaterintoLauter Tun
Lauter Tun willreachabout76Celsius
PourwortinBrewKettle
10%morewort thentotalbatch.
A20Literbatch22literswort
Patience,don’tplaywithmaltunlessitis
reallyclogged.
Louhování
•
•
•
•
•
•
•
Zdrojhorkévodyoteplotkolem82°C
Nalíthorkouvodudoscezovacíkád
Vodav scezovacíkádidosáhnekolem76°C.
Nalítmladinudonádobynavaení
o 10%vícemladinynežjeurenévreceptu.
20litrdá22litrmladiny
Trplivost,nehrátsisesladem,pokudje
ucpanýodtok.
BoilWort
• AstandardAlewillboilfor1hour
• Trytoavoidburningworttobottom.Don’t
turnheatonfull
• Ihaveceramicbottomtopreventburning
wort
• Stiroccasionally.
Varmladiny
• StandardníAle–pivo vate1hodinu
• Snažtesezabránitpipálenímladiny.
Nezahívejtenanejvyššíteplotu.
• Mámkeramickédno,abychzabránilpipalování
mladiny.
• Obaszamíchejte.
Hopadditions
• 1st hopadditionwhenboilstarts.Bittering
• 2nd hopadditionistypically510minutes
beforeturningoffheat.Iliketoaddhopsafter
Iturnheatoff.Aromatics.
• Complicatedbeersmayhavemanyhop
additions.
Pidáníchmele
• Prvnídávkachmele,kdyžzaínávar.Zhokne.
• Druhádávkachmelejetypická5až10minut
pedvypnutímtepla.Ráddávámchmelpo
vypnutí.Jepak aromatitjší.
• Složitápivamohoumíthodndávekchmelu.
CoolDown!
• CoolBeerQuickly
– ReduceOxidation
– BetterClarity
• Runcoldwaterthroughsubmergemetal
tubingisgreat OR Submergewholepotin
coldwateralsoworks.
• FinalTemperatureisabout20Celsius
• CheckPlato/Degree
Ochlazení
• Pivorychleochladit
– zredukujeokysliování
– jevíceiré
• Vynikajícíjeprtokstudenévodyponoeným
kovovýmpotrubím NEBO jetakéúinné
ponoenícelénádobydostudenévody
• Konenáteplotajeasi20° Celsia
• ZkontrolujtePlato/Stupn
PotinColdWater
Nádobavestudenévod
MetalCoilwithColdWater
Spirálovýchladisestudenouvodou
TransfertoFermenter
• Siphoncoolbeertofermenter.
• Addyeaststarter.Temperatureshouldbe
aboutthesameaswort.AlittlelessisOK.
• AerateBeer!
– Stainlesssteelairstone topumpairin(about5
minutesfor20L) OR Shakeworttogetairin.
– Aerationwillensurequickandcomplete
fermentation
Pesundokvasnékád
• Kapalinovýuzávrdokádsestudeným
pivem.
• Pidejtekvásek.Teplotabymlabýtstejná
jakoteplotamladiny.TrochuménjeOK.
• Provzdušntepivo!
– Vzduchovací kámen z nerezové ocelipumpuje
vzduchdovnit(asi5minutna 20 litr) NEBO
zatestemladinou,abystejiprovzdušnili.
– Provzdušnnízajistí rychlé akompletnízkvašení.
AerateWort!
Provzdušování mladiny!
Airstone withpump
Vzduchovací kámen znerezové oceli spumpou
Vice:http://www.homebrewing.cz/clanek/4076Provzdusnovanimladiny/index.htm
PrimaryFermentation
• PrimaryFermentationshouldbeat20
Celsius
• PlusorMinus23degreesisOK.
• 34daysorwhenfermentationslows
• RackBeer– Getbeeroffdeadyeast.
– Movetoanothercleanfermenter
– Peoplesaythisisnotrequired.Ibelieveit
helps
Prvníkvašení
•
•
•
•
Prvníkvašeníbymlobýtpi20°C
Plusnebominus2až3stupnjeOK.
34 dnynavícjelikvašenípomalé
Stáenípiva– odstranitodneživých
kvasnic
– Pemísttepivododalšíistékvasnénádoby
– Lidéíkají,žetonenínutné.Jávím,žeto
pomáhá.
FinalFermentation
• Fermentationshouldgoabout710more
daysuntilthereisnonoticeactivity(Bubbles).
• Fermentationshouldbecomplete
– TakeHydrometerreadingtodetermine
Degree
• Degreeshouldbeabout2 3
• Variesdependingoningredients&temp
Konenékvašení
• Kvašeníbymlotrvat7– 10dnivíceaždo
doby, dokud jsou njaké známkyaktivity
(bublinky).
• Kvašeníbymlobýtkompletní.
– Vezmtehustomrkpesnémuzjištní
stupn
• Stupe
bymlbýtkolem2– 3.
• Rznostzávisínaingrediencíchanateplot
BeertoBottle
• MeasureamountofBeer(SampleRecipe
~20Liter)
• CalculateamountofDextroseforCO2
•
•
•
•
– OnlineCalculator:http://kotmf.com/tools/
– 2.3VolumesofCO2(Ilikelittlefoam)
– about120gramsDextrose
MixBeerandDextroseThoroughly
Move beer intobottle
Leave3Millimetersspace
PutCaponBottle
Stáení alahvování piva
• Zmímemnožstvípiva(uvedenývzor
receptu– 20litr)
• Výpoetmnožstvídextrózy proCO2
– Onlinekalkulaka:http://kotmf.com/tools/
– 2,3množstvíCO2 (Mám rád malou pnu.)
– asi116 gramdextrózy
•
•
•
•
Dkladnpromíchat pivo sdextrózou
Dátpivodoláhve
Ponechat3mmprostoru
Uzavítláhevkorunkou
TheBeermustRest
• Thebeershouldsitinthebottlefor710days
around20° Celsiusforcarbonation.
• Another7daysforbetterclarity.Letsitin
refrigeratorforextraclarity
• Kegsarebetter.Thatisforanotherpresentation.
Pivomusíodpoívat
• Pivobymlobýtv láhvialespo
710 dn pi
teplot 20° C,abybylodostatenokyslieno.
• Dalších7dn,abybylovíceiré. Pokud
umístímedochladniky,budedokonaleiré.
• Sudy jsou lepší!Prodalší prezentace.-
Hotovo
Dej Bh štstí!
Nazdraví!
OnlineResources/Zdroje
• RecipeCalculators
– http://beercalculus.hopville.com/recipe
– http://hbd.org/recipator/
• GeneralCalculators
– http://www.tastybrew.com/calculators/
– http://www.brewheads.com/calc.php
– http://kotmf.com/tools/
• Supplies
–
–
–
–
http://www.domacimikropivovary.cz
http://www.brouwland.com/
http://www.pivoteka.cz/
http://www.aukro.cz

Podobné dokumenty

Výroba dobrého domácího "IPA

Výroba dobrého domácího "IPA Brewing Tips • Measure Accurately • Keep Brewing Log • Clean and Sanitize

Více

Návod separátor vzduchu

Návod separátor vzduchu 3. If needed, replace the EPDM O-ring Ø45×3mm under the plug. 2. Should the air separator get fouled with 4. Solar impurities from the solar system, drain the collector solar fluid a bit so that th...

Více

Více info, program, přihláška – ZDE

Více info, program, přihláška – ZDE Vzhledem k omezené kapacitě restaurace bude přijato prvních 100 zájemců UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 9.dubna 2015.

Více

slunce ve skle – festival s tradicí

slunce ve skle – festival s tradicí sponzorům a podporovatelům akce, jejichž přehled rovněž najdete v tomto festivalovém

Více

DESKOVÝ CHLADIČ MLADINY Brouwland Chlaďte Vaši mladinu

DESKOVÝ CHLADIČ MLADINY Brouwland Chlaďte Vaši mladinu Chladič má 4 připojení: in/out voda a in/out mladina (in=vstup, out=výstup) Ujistěte se, že voda i mladina protékají správně. Jestliže připojíte chladící vodu vlevo dole tak vlevo nahoře bude výstu...

Více

Bulldog Cider

Bulldog Cider Návod na výrobu nápoje Cider z koncentrátu Bulldog Nejprve je nutné vydezinfikovat fermentační nádobu (mikropivovar) a všechno, co přijde do styku s koncentrátem nebo potom následně s mladinou. pou...

Více