Návod - závlahy

Komentáře

Transkript

Návod - závlahy
ORBIT® Irrigation Products, Inc.
Návod k obsluze
Řídicí jednotka POCKET STAR ULTIMA
pro automatické zavlažovací systémy
Modely: 94874, 94876
Verze pro ovládání 4, 6 zavlažovacích větví
w w w.agf-zavlahy.cz
1
Protokoly:
Mezinárodní modely mají Prohlášení o shodě a potvrzení CSA a CE.
Oznámení o obchodní známce:
Water Master je registrovanou obchodní známkou společnosti
Orbit Irrigation Products, Inc.
Přestože se vám instalace i obsluha řídicí jednotky bude zdát jednouchá,
prostudujte si prosím pečlivě nejprve tento návod!
Obsah
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Programování řídicí jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Dešťový senzor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Připojení hlavního ventilu nebo ovládání čerpadla . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Technická data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zavlažovací plán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Úvod
Děkujeme, že jste si vybrali naši novou řídicí jednotku Orbit Pocket Star Ultima s jedinečnou
technologií Orbit Easy Set LogicTM, která se vyznačuje jednoduchostí ovládání, flexibilitou
a přesností nejmodernější digitální technologie. Představuje tak mnohostranně využitelnou
jednotku, která vám umožní pohodlné nastavení automatického nebo manuálního
programu zavlažování se širokým spektrem dalších funkcí.
Pozor:
Řídicí jednotka je určena pro vnitřní instalaci !
2
Základní ovládací prvky jednotky
Section 1: Get to know your timer
A
Dial
B
Digital Display
C
Battery Compartment
Button
eNTe
B
A Kruhový přepínač
B
C
BDisplej
C
MANUA
CleA
C Záložní baterie
DReset
PRoGR
A
A
°
ARRoW
ARRoW
D
RAIN De
+
–
Tlačítko
ENTER
MANUAL
CLEAR
PROGRAM
Funkce
Potvrzení navolené hodnoty
Nastavení manuálního režimu zavlažování
Vymazání předchozího nastavení
Přepínání mezi přednastavenými programy A a B

Krok dopředu při ovládání jednotky

Krok dozadu při ovládání jednotky
RAIN DELAY
Pozastaví zalévání na 24 - 72 hodin

Zvyšuje hodnotu číselného nastavení
–
Snižuje hodnotu číselného nastavení
Kruhový přepínač
AUTO
Funkce
Nastavení automatického režimu zavlažování
SET CLOCK
Nastavení času
SET DATE
Nastavení data
START TIME
Nastavení začátku zavlažování (rok, měsíc, den)
RUN TIME
Nastavení doby zavlažování pro každou větev
HOW OFTEN
Nastavení dnů, ve kterých bude zavlažování probíhat
OFF
Vypnuto
3
4
5
Instalace
Potřebné nářadí
zz křížový šroubovák (Philips)
zz nástroj na odizolování vodičů
Instalace po krocích
zz
zz
zz
zz
zz
n
your
výběr stanoviště pro řídicí jednotku
montáž řídicí jednotky
připojení ovládacích vodičů (od elektromagnetických ventilů, senzorů apod.)
připojení elektrického napájení
aktivace záložní baterie
Výběr stanoviště pro řídicí jednotku
Při výběru vhodného stanoviště zohledněte následující podmínky:
zz prostředí chráněné před povětrnostními vlivy
zz možnost připojení k elektrické síti (zásuvka 230 VAC)
zz snadný přívod ovládacích vodičů od elektromagnetických ventilů
timer,
consider the
zz teplota okolí při provozu jednotky 0 - 70°C
Montáž
řídicí jednotky
an electrical
outlet .
zz na
označte32°
pomocí
ratures are
notzdibelow
or přiložené montážní šablony pozice vrutů (viz. obr. 1)
z předvrtejte
otvory pro
below 0° zCelsius
or above
70°montážní vruty (v případě potřeby použijte hmoždinky)
there is
zz našroubujte do zdi horní vrut a nechte jej asi 3 mm vyčnívat (viz obr. 2)
zz na vyčnívající vrut zavěste řídicí jednotku
Figure 1: Use Mounting Template
easy
access
tovrutů
sprinkler
zz pomocí
dvou
zajistěte jednotku přes otvory ve spodní části
zz pomocí dvou spodních vrutů upevněte kryt svorkovnice
(included)
3. Connecting the Timer to Valves
Otvor
na zavěšení
Keyhole
Wiring
Electric
Valves
ate (included) to mark the
n on the wall . See figure 1
o wall in the upper template
w head protruding 1/8” (3mm)
g anchors (included) in plaster
y, for a secure hold .
Pre-formed
Otvory
pro zajištění
uding screw (using keyhole slot
ure 2
Keyhole
Zeď
Wall
mounting holes
Wire Nut
FigureObr.
1: Use
Mounting
Template (included)
1: Montážní
šablona
ugh one of the two pre-formed
orners of the cabinet . See figure 2
31/8"
mm
Taking the sprinkler wire, strip 1/2” (12 mm) o
plastic insulation off the end of each individual
Connect one wire from each valve (it doesn’t m
No.
8 Screw
which wire) to the “Common”
Vrut
č. 8sprinkler wire (u
white in color) . Next connect the remaining wir
each valve to a separate colored sprinkler wire
See figure 3
Obr. 2: Montáž jednotky na zeď
4
Common
Wire
To T
Figure 2: Hang timer
solenoid on screw using keyhole
Připojení ovládacích vodičů
Elektrické ovládací rozvody pracují s napětím 24 VAC a slouží k ovládání elektromagnetických
ventilů řídicí jednotkou. Používají se běžné vodiče CYKY o průřezu 0,8 - 1,5 mm2 se zemní
izolací o téměř libovolné délce. (Pokud je vzdálenost větší než 200 metrů, použijte vodič
o průřezu min 1,5 mm2.) V kabelu vždy potřebujete o 1 vodič více, než je počet ventilů
připojovaných k řídicí jednotce. Tento vodič se nazývá společný vodič (Common) a v řídicí
jednotce se připojuje do svorky označené COM. Na straně manifoldu k tomuto vodiči
připojte od každého elektromagnetického ventilu vždy po jednom vodiči (je jedno který si
vyberete). Pokud počítáte s budoucím rozšířením zavlažovacího systému, použijte kabely
s více žilami, než nyní potřebujete. Kabely pokládejte do země společně (v jedné drážce)
s potrubím vedoucím k elektromagnetickým ventilům. V exponovaných místech je veďte
v chráničkách (např. husích krcích).
Připojení ovládacích vodičů k elektromagnetickm ventilům (manifoldu)
3. Connecting the Timer to Valves
If the distance
under 700’ (210
Wiring
Valvesventil má dva připojovací vodiče. Jeden (libovolný) z vodičů
zz každýElectric
elektromagnetický
(AWG)
od každého elektromagnetického ventilu spojte se společným vodičem (Common)
od plastic j
Taking
the
sprinkler
wire,
strip
1/2”
(12
mm)
of
the
sprinkler
time
řídicí jednotky.
plastic
insulation
off
the
end
of
each
individual
wire .
m), use 16 gau
zz druhý vodič od každého elektromagnetického ventilu propojte s příslušným vodičem
Connect
wire
from each
doesn’t
matterkonektoru na řídicí
kabelu one
tak, aby
odpovídalo
číslo valve
větve s (it
číslem
připojovacího
Important: The
jednotce.
which
wire) to the “Common” sprinkler wire (usually
for more prote
Pro spojení
vodičů uNext
ventilů
(manifoldu)
voděodolné
white
in color) .
connect
thepoužijte
remaining
wire konektory
from (č. kat. 616).
and buried und
each valve to a separate colored sprinkler wire .
wires in locati
Pozor:
See
figure 3
Při manipulaci s vodiči a jejich zapojování musí být řídicí jednotka odpojenaor
od trenching in
zz odstraňte asi 12 mm izolace z konce každého připojovaného vodiče
zdroje, aby nedošlo ke zkratu.
Wire
Nut
Konektor
Větev č.1
Společný
Common
vodič
Wire
Elektromagnetický
ventil
solenoid
ToOdTimer
řídicí jednotky
Větev č.2
Elektromagnetický
Valve
Figure
ventil
3:
Wiring Electric Valves
Obr. 3: Propojení elektromagnetických ventilů
5 station/pump is 250mA
Note: The maximum loading for each
(one valve), the maximum loading for the timer is 500mA.
All wires shou
and/or vinyl ta
is recommend
to prevent cor
from water in
Connecting S
Taking the sp
plastic insula
Connect the
color) to the t
remaining wi
To avoid elec
only one valve
Figure 4
Připojení ovládacích vodičů do řídicí jednotky
zz každé zavlažovací větvi přiřaďte jeden ovládací vodič (rozlišený barvou)
zz odstraňte asi 6 mm izolace z konce každého připojovaného vodiče
zz zapojte společný vodič (common, zpravidla bílý) do svorky z označením COM
zz zapojte vodiče od jednotlivých větví do svorkovnic s odpovídajícím číslem
Pro uvolnění vodiče odtlačte pojistnou páčku
konektoru a vodič vytáhněte.
°
Zasuňte vodič do svorky,
(pro snazší zasunutí vodiče odtlačte pojistnou páčku)
Z bezpečnostních důvodů a aby nedošlo k poškození jednotky, může být na každou
větev připojený pouze jeden ventil.
Pozor:
Maximální proudové zatížení pro každý připojovací konektor je 250 mA,
pro celou řídicí jednotku 500 mA.
6
Připojení elektrického napájení
Tato řídicí jednotka se připojuje k napájecímu napětí 230 VAC pomocí síťového adaptéru,
který je součástí balení.
zz připojte konektor adaptéru k řídicí jednotce
zz zapojte adaptér do zásuvky
only connect one valve to
4. Connect Electrical Transformer Power
Poznámka:
each terminal (station) or
Connect power connector to the timer . Insert the
Nezapojujte
řídicí
jednotku
do
stejné
fáze
damage will occur
transformer into an 120V electrical outlet . See Figure 5
s čerpadlem
nebo jiným silovým elektrickým
station 1
5. Activate Battery
zařízením.
°
Section 3
Easy-Set
A note abou
Your sprink
independen
you store al
consists of
times and r
run differen
run times . W
program (A
useful for d
sprinkler st
with similar
efficiency .
one lithium CR2032 battery (included) is required
Adaptér
semloss .
to retain the program in
memoryzapojte
during power
Annual replacement is recommended .
strip wire
Push in and
tighten screw
Remove the plastic strip to activate the pre-installed
Pozor:
battery . (See page 12 for battery replacement)
Elektrickou instalaci musí provéstFigure
oprávněná
osoba
v souladu
příslušnými
předpisy.
Note:
The battery
alone willsnot
operate the valves
in
4
your sprinkler system. The sprinkler timer has a built-in
transformer that must be connected to an AC voltage source.
Aktivace záložní baterie
Primary pro
few basic st
Lithiová baterie CR 2032 (1 ks) se používá pro zálohování naprogramovaných dat
v paměti řídicí jednotky v případě výpadku elektrického proudu.
24VAC
SENSOR COM 1
2
3
4
5
6
Primary Pro
Press the [R
programmin
Aktivace
24VAC
SENSOR COM 1
2
3
4
5
6
Odstraňte
Remove
plastic
strip
to activate
plastový
proužek
battery
zz odstraňte plastový proužek,
který izoluje kontakty baterie
Figure 5
Connect the
transformer here
8
Poznámka:
Baterie sama (bez elektrického napájení) není schopna ovládat elektromagnetické
ventily a další příslušenství řídicí jednotky.
Slouží pouze k zálohování naprogramovaných údajů.
• Insert one CR2032 battery into the compartment
with the +Výměna
side up.
• Slide back
into
place.
Baterii
doporučujeme
preventivně měnit 1x ročně.
1. Set Clock
• Turn d
• Press t
9
Vysuňte
To Remove
weak or missing
battery
canbaterie
causesměrem
the time,
date,
zz vysuňte
držák
doprava
nd program to be erased after a power failure . If
zz vyměňte baterii CR2032 za novou,
his happens, you will need to install a fully charged
+ strana musí být nahoře
Figure 7:
attery and reprogram the timer .
Battery Comp
zz zasuňte držák baterie zpět
p: Replace battery every year, to avoid loss of
rogramming.Poznámka:
chybějící
může
že při výpadku elektrického proudu
ote: A batterySlabá
alonenebo
will not
operatebaterie
the valves
in způsobit,
your
dojde
k vymazání
naprogramování
řídicí jednotky.
prinkling system.
The
sprinkler timer
transformer must
V an
případě
vymazání
dat z paměti řídicí jednotky ji musíme znovu naprogramovat.
e connected to
AC line
voltage source.
7
Programování řídicí jednotky
tato řídicí jednotka vám nabízí pro větší flexibilitu zavlažování možnost výběru ze dvou
nezávislých programů (program A a program B). Každý program se může opakovat až 4x
během jednoho dne. Každá zavlažovací větev může být libovolně přiřazena k programu A
nebo B, případně k oběma současně. V každém programu můžete pro danou zavlažovací
větev nastavit jinou dobu zavlažování. Každý program může mít až čtyři různé časy začátku
zavlažování, to znamená, že vhodnou kombinací programů a jejich opakování během dne
můžete dosáhnout optimálního zavlažování pro všechny druhy zeleně na vašem pozemku.
V mnoha případech postačí pouze jeden program (A). Využití více programů (A i B) bývá
vhodné pro kapkové zavlažování, čerstvě vysetý trávník nebo pro rotační rozstřikovače.
Sloučení větví s podobnými požadavky na zavlažování do stejného programu maximalizuje
efektivitu zavlažování.
Pro usnadnění programování řídicí jednotky vám doporučujeme si nejdříve písemně
sestavit přehledný zavlažovací plán (viz str. 17).
Než začnete programovat vymažte tlačítkem RESET všechna předchozí nastavení.
Základní nastavení
Nastavení hodin
zz přetočte kruhový přepínač na pozici SET CLOCK
zz tlačítky + a - nastavte na displeji správný čas
(pro urychlení nastavení potřebné hodnoty můžete tlačítka držet stisknutá)
zz tlačítky  a  nastavte dopoledne (AM) nebo odpoledne (PM)
zz nastavení času ukončíte přetočením kruhového přepínače do jiné polohy
Nastavení data
zz přetočte kruhový přepínač na pozici SET DATE
zz na displeji svítí Y/M/D (blikající písmeno označuje právě nastavovaný údaj)
zz tlačítky + a - nastavte správný rok (Y)
zz potvrďte tlačítkem ENTER
zz tlačítky + a - nastavte správný měsíc (M)
zz potvrďte tlačítkem ENTER
zz tlačítky + a - nastavte správný den (D)
zz potvrďte tlačítkem ENTER
zz nastavení data ukončíte přetočením kruhového přepínače do jiné polohy
8
programmed run time (how long) will run in sequence
at each start time .
o
st
Note: Start-Time Stacking
Nastavení času začátku zavlažování
When a start time is set before the previous program has
completed, that start time will be “stacked” or delayed,
Pro každý program (A,B) můžete nastavit
čtyři
libovolné
začátky
and will až
start
upon
completion
of zavlažování
the previousběhem
program.
jednoho dne
Example: Bill just planted new grass seed and wants
zz přetočte kruhový přepínač na pozici START TIME
to water three times per day . he sets sTART TIMe 1
zz tlačítkem PROGRAM zvolte program
nebosTART
B (podle
toho,
který
chcete
nastavit)
for A5am,
TIMe
2 for
12pm,
and
sTART TIMe 3
5 pm .zavlažování (čas lze nastavovat po minutách)
zz tlačítky + a - nastavte na displeji časfor
začátku
Čas nastavený v pozici START TIMEhe
označuje
dobu,
se spustí
nastavené
sets the
INT kdy
(interval)
to water
everyzavlažování.
1 DAYs (see
Chcete-li zavlažovat více než jedenkrát
za
den,
můžete
v
každém
programu
nastavit
section 3, hoW oFTeN) .
až 4 časy začátku zavlažování. Všechny větve přiřezené k danému programu a které
AUToOFTEN)
mode se
thepostupně
system will
water
3 times per
mají nastavenou dobu zavlažováníIn(HOW
spustí
při dosažení
časuday .
once Bill’s sod is established he can CleAR start
každého začátku zavlažování.
times 2 and 3 and return to watering just once per day .
zz tlačítky  a  nebo ENTER přejdete na nastavení začátku dalšího cyklu zavlažování
4. Run Time
ve zvoleném programu
zz obdobně proveďte nastavení i pro•další
jejTIMe] .
chcete využívat)
Turnprogram
the dial(pokud
to [RUN
zz programování ukončíte přetočením
kruhového
přepínače na
jinouto
pozici
• Press
the PRoGRAM
button
select which
program you’d like to set .
sTATIoN is the area that will be watered by each valve .
Poznámka:
V případě, že čas začátku dalšího zavlažování je nastaven dříve, než je ukončen
předchozí program, bude nové zavlažování spuštěno až po ukončení předcházejícího
programu.
Příklad:
Pan Novák založil nový trávník a chce jej zavlažovat 3x denně.
V programu A nastavil START TIME 1 na 5:00 ráno, START TIME 2 na 12:00 v poledne a START
TIME 3 na 5:00 odpoledne.
Dále si ve volbě HOW OFTEN (dny ve kterých bude zavlažování probíhat) zvolil možnost
DAYS, to je zavlažovat každý den.
Zavlažování bude tedy probíhat každý den ve třech cyklech. Po zakořenění nového trávníku
může pan Novák START TIME 2 a 3 vymazat a zalévání bude potom probíhat každý den
pouze jednou v 5:00 hod. ráno.
9
5.
D
me (how long) will run in sequence
on this screen the RUN TIMe or duration for each
station is set .
acking
Nastavení doby zavlažování
set before the previous program has
• Press the [   ] to select a station and press the
t time will be
or delayed,větev (STATION)
[+/–] nastavujete
buttons to enter
watering samostatně.
duration for that
Pro“stacked”
každou zavlažovací
dobuthe
zavlažování
completion of
previous
program.
station .
zz the
přetočte
kruhový
přepínač na pozici
RUN TIME
st planted new
seed
and wants
• Press
[eNTeR]
or the
[ který
 ] chcete
buttonsnastavit)
to move to
zz grass
tlačítkem
PROGRAM
zvolte program
A nebo
B (podle
toho,
mes per day .
sets sTART
TIMe
1 zvolte číslo
the požadované
next station/valve,
and enter
zz hetlačítky
 a  na
displeji
zavlažovací
větve watering duration
TIMe 2 for z
12pm,
and sTART
TIMe 3dobu zavlažování
for each
station .
z tlačítky
+ a - nastavte
v minutách
How Often
zz tlačítkem ENTER nebo  a 5.potvrdíte
volbu a přejdete na nastavení doby
interval) to waterzavlažování
every 1 DAYs
(seevětvi (postupujte
v další
jako
u předcházející
• Turn the
dial to [hoW větve)
oFTeN] - this screen allows
oFTeN) .
zz po nastavení všech větví ukončíteyou
programování
kruhového přepínače
to set how přetočením
often to water .
na
jinou
pozici
e system will water 3 times per day .
There are 3 options provided:
established he can CleAR start
N TIMe or duration for each
1 . Days of the week (Mon, Tues, Wed, etc .)
d return to watering just once per day .
2 . Intervals (every “X” number of days)
3 . odd or even Days
o [RUN TIMe] .
Days of the Week
GRAM button to select which
like to set .
• Your dial should be set to [HOW OFTEN].
buttontotomove
selectfrom
which
Nastavení dnů zavlažování- -Press
Pressthe
thePRoGRAM
[   ] buttons
one day
a that will be watered by each valve .
program
you’d like to set
to another .
10
Řídicí jednotka vám umožňuje pro každý program (A nebo B) výběr jednoho ze tří režimů
- Press [+] or [ENTER] to select a day for
nastavení
watering . A frame will appear around the selected
to select a station and press the
konkrétní dny v týdnu
days .
er the watering duration for that
(neděle - Su, pondělí - Mo, úterý - Tu, středa - We, čtvrtek - Th, pátek - Fr, sobota - Sa)
• To delete a previously entered day, press [-] or
interval zalévání
[CleAR] .
the [   ] buttons(zalévání
to movebude
to probíhat každý X-tý
den)
alve, and enter watering
duration
example:
Monday, Wednesday, & Friday
liché nebo sudé dny
(ODD - zalévání bude probíhat
liché
dny,
EVEN - zalévání bude probíhat v sudé dny)
Intervals
Dny v týdnu
• Use the [   ] buttons to move to the INTeRVAl
hoW oFTeN]
screen
allowspřepínač na pozici
zz- this
přetočte
kruhový
HOW “INT” .
OFTEN.
option
en to water .zz tlačítkem PROGRAM zvolte program A nebo B (který chcete nastavit)
• Press [+/–] buttons to select the number of days
ns provided:
zz tlačítky  a  na displeji volíte požadované
dny
between watering .
z
z
tlačítky
+
nebo
ENTER
označený
den
potvrdíte
(okolo
vybraného dne se zobrazí rámeček)
ek (Mon, Tues, Wed, etc .)
example: An interval of 1 will water every day; an
zz oftlačítky
den (postupujte jako v předchozím případě)
y “X” number
days)  a  můžete zvolit dalšíinterval
of 3 will water every 3rd day, etc .
zz vybraný den můžete odznačit tlačítky - nebo CLEAR
ays
Odd or Even Days
Příklad:
Use the [ 
pondělí
] buttons
to středu
move -to
oDD -or
Pan OFTEN].
Novák má v PROGRAMU A vybrané• zavlažovací
dny
- Mo,
Wethe
a pátek
Fr
e set to [HOW
eVeN day
watering .
GRAM button to select which
10
ke to set
- Press [+] or [ENTER]
10
11
Tu
Yo
Tu
No
sa
mi
No
un
in
Re
If y
ru
dir
ch
dia
Se
Ra
[R
fro
24
Interval zalévání
zz přetočte kruhový přepínač na pozici HOW OFTEN
zz tlačítkem PROGRAM zvolte program A nebo B (který chcete nastavit)
zz tlačítky  a  na displeji vyberte INT
zz tlačítky + a - nastavte požadovaný interval (počet dní mezi zavlažováním)
Příklad:
Pokud pan Novák zvolí 1, bude zalévání v PROGRAMU A probíhat každý den,
pokud nastaví 3 bude zalévat každý 3 den atd.
Sudé nebo liché dny
zz přetočte kruhový přepínač na pozici HOW OFTEN.
zz tlačítkem PROGRAM zvolte program A nebo B (který chcete nastavit)
zz tlačítky  a  na displeji vyberte liché dny - ODD nebo sudé dny - EVEN
zz tlačítky + nebo ENTER potvrďte výběr
zz výběr zrušíte zvolením jiné možnosti nebo tlačítkem CLEAR
Příklad:
Pan Novák má v PROGRAMU A vybrané liché zavlažovací dny ODD, zavlažování bude
probíhat 1., 3., 5., 7. den nebo sudé zavlažovací dny EVEN, kdy zavlažování bude probíhat
2., 4., 6. den.
Přetočením kruhového přepínače na pozici AUTO jste dokončili programování
řídicí jednotky a zvolili režim automatického zavlažování.
Poznámka:
Pokud se z nějakého důvodu vámi naprogramované údaje ztratí,
bude řídicí jednotka zavlažovat podle továrně přednastaveného programu
(každá zavlažovací větev bude zalévat 1x denně po dobu 10 minut).
Po odstranění závady musíte znovu provést celé naprogramování.
Prohlížení a změny naprogramovaných údajů
Pokud chcete zkontrolovat, případně opravit některé naprogramované hodnoty,
jednoduše si kruhovým přepínačem zvolte požadovanou funkci a podle výše uvedeného
postupu ji změňte. Po kontrole natočte opět kruhový přepínač do polohy AUTO.
Poznámka:
Vždy kontrolujte, zda opravy provádíte ve správném programu (A nebo B).
V programu budou změněny pouze údaje, které jste opravili.
11
• If a longer Rain Delay is desired, press the [+/–]
buttons to increase or decrease the setting .
• Press [eNTeR] or wait 10 seconds and the
selected rain delay will begin .
Automatický režim zavlažování
• [CleAR]
button
stops
rain
delay and
[eNTeR] the
timer
willthe
begin
manual
watering .
scheduled
watering will resume .
z
z
přetočte
kruhový
přepínač
na
pozici
AUTO
AIN DelAY] button to automatically
• All stations will water consecutively for their
• Atprogrammed
the
end of the
selected
rain delay amount
of
Řídicí jednotka bude v tomto režimu ovládat
zavlažování
podle
vámi nastaveného
programu.
ng for 24 hours .
duration .
time, automatic watering resumes .
ain Delay is desired, press the [+/–]
Note: If the run times have not been set, the timer will not
• While
in rain
delay mode,
timerwill
display
crease or decrease the setting .
initiate
manual
watering
and thethe
screen
return to the
will switch
between the actual time and the
current
time.
eR] or wait 10 seconds and the
remaining hours of the delay, every 2 seconds .
n delay will begin .
Manual Watering
[AUTO]
Your timer has the ability to allow you to manually
water without disturbing the preset program .
• Turn the dial to [AUTO].
• Press the [MANUAL] button. Display will show
A •B To
and
All . After
a fewprogram
secondsororstations,
by pressing
specify
a specific
Press the [


]
buttons
to
select
A
or
B .
ton stops the
rain odložení
delay andzavlažování (RAIN DELAY) vám umožňuje v automatickém režimu
funkce
watering willjednoduše
resume . pozastavit zavlažování na dobu
• Press
[ENTER]
activate.
24 hod,
48 hodtonebo
72 hodin.
f the selected
rain
delay
amount
of
•
To
select
a
specific
station,
continue pressing
zz kruhový přepínač je v pozici AUTO
atic watering resumes .
the [   ]buttons until desired station number
zz stlačením tlačítka RAIN DELAY automaticky pozastavíte zavlažování o 24 hodin
appears .
n delay mode,
timer
zz the
tlačítky
+ display
a - prodloužíte nebo zkrátíte dobu pozastavení zavlažování
between the actual time and the
• Press the [+/–] to enter the desired duration from
z volbu
potvrďte
tlačítkem ENTER, nebo
10 sekund a volba se sama aktivuje
ours of thezdelay,
every
2 seconds .
1 topočkejte
240 minutes .
zz pozastavení zavlažování zrušíte tlačítkem CLEAR
• Wait 5 seconds and your station will begin.
(zavlažování bude dále probíhat v automatickém režimu podle programu)
e ability to allow you to manually
• To stop Manual Watering press [CLEAR].
uplynutí
doby pozastavení zavlažování přejde jednotka sama do automatického režimu
turbing thePo
preset
program .
The timer programu.
will go back to your original automatic
a zavlažování bude dále probíhat podle• zvoleného
l to [AUTO].
watering schedule .
V průběhu režimu odložené zavlažování se na displeji střídavě zobrazuje čas zbývající do
MANUAL] button. Display will show
začátku zavlažování a skutečný čas.
After a few seconds or by pressing
12
Odložení zavlažování
12
Not
init
cur
• If a longer Rain Delay is desired, press the [+/–]
buttons to increase or decrease the setting .
• Press [eNTeR] or wait 10 seconds and the
selected rain delay will begin .
Manuální režim zavlažování
• [CleAR] button stops the rain delay and
tato funkce vám umožňuje ovládat zavlažování ručně, mimo nastavený program,
scheduled watering will resume .
aniž by se tento program změnil.
• At the end of the selected rain delay amount of
Zavlažování ve všech větvích po
naprogramovanou
dobu
time,
automatic watering resumes .
zz kruhový přepínač je v pozici AUTO
• While in rain delay mode, the timer display
zz stlačte tlačítko MANUAL. Na displeji
se switch
zobrazí between
AB a ALL. the
Po několika
sekundách
nebo
will
actual time
and the
potvrzením tlačítkem ENTER začne
řídicí jednotka
manuálně
zavlažovat.
Všechny
remaining
hours of
the delay,
every 2 seconds .
větve budou postupně aktivovány a budou zalévat po naprogramovanou dobu.
Manual Watering
Poznámka:
Your timer has the ability to allow you to manually
Pokud není řídicí jednotka naprogramována,
nespustí a na
water without manuální
disturbingzavlažování
the preset se
program .
displeji se zobrazí aktuální čas.
• Turn the dial to [AUTO].
• Press the [MANUAL] button. Display will show
Zavlažování ve vybraném programu
A B and All . After a few seconds or by pressing
zz kruhový přepínač je v pozici AUTO
zz stlačte tlačítko MANUAL.
zz tlačítky  a  na displeji vyberte požadovaný program
zz tlačítkem ENTER spustíte zavlažování podle zvoleného programu
Zavlažování ve vybrané větvi po nastavený čas
zz kruhový přepínač je v pozici AUTO
zz stlačte tlačítko MANUAL.
zz tlačítky  a  na displeji vyberte požadovanou větev
zz tlačítky + a - nastavte dobu zavlažování v minutách (1 až 240 minut)
zz po 5 sekundách se spustí v této větvi zavlažování po nastavenou dobu
Manuální zavlažování můžete kdykoliv ukončit tlačítkem CLEAR.
Řídicí jednotka se vrátí do automatického režimu zavlažování.
Příklad:
Pan Novák chce spustit zavlažování ve větvi č. 3 po dobu 5 minut. Nejprve stiskne tlačítko MANUAL,
dále tlačítky  a  vybere na displeji větev č. 3 a tlačítky + a - nastaví dobu zavlažování na
5 minut. Zavlažování spustí tlačítkem ENTER.
Poznámka:
Pokud není do 5 sekund po stisknutí tlačítka MANUAL provedena žádná volba, vrátí
se řídicí jednotka do automatického režimu.
13
Not
init
cur
Připojení dešťového senzoru
Účelem tohoto zařízení je automaticky pozastavit zavlažování v době, kdy je dostatek
dešťových srážek.
zz připojte vodiče dešťového senzoru do žlutých svorek označených „Sensor“
místo propojovacího vodiče, který je namontován z výroby
Pozn.: Podrobné informace naleznete v návodu k použití dešťového senzoru.
zz Zapněte přepínač RAIN SENSOR na řídicí jednotce do polohy ON.
zz Vyřazení dešťového senzoru: přepněte přepínač RAIN SENSOR do polohy OFF.
Přepínač je nadřazen dešťovému senzoru a jednotku lze potom uvést do provozu
vždy. Tento spínač se používá zejména při servisu a údržbě.
°
°
Pozor:
Pokud je přepínač v poloze „ON“ a není připojený dešťový senzor, řídicí jednotka se
nespustí.
Chcete-li zavlažování spustit, přepněte spínač do polohy „OFF“.
Přepínač
RAIN SENSOR
Propojovací
vodič
14
Připojení hlavního ventilu nebo ovládání čerpadla
Ovládání hlavního elektromagnetického ventilu
Tato jednotka umožňuje ovládat hlavní elektromagnetický ventil, který se instaluje do
základní sestavy (viz Návod pro zavedení a montáž AZS). Ventil slouží jako pojistka pro případ
poruchy v době mimo zavlažování. Zapíná se při spuštění zavlažování v první zavlažovací
větvi a vypíná při ukončení zavlažování v poslední větvi.
zz Jeden z ovládacích vodičů od hlavního elektromagnetického ventilu zapojte do
svorky označené COMMON a druhý vodič do svorky označené PUMP.
Ovládání čerpadla (Pump Start Relay)
Jedná se o nenáročné řešení pro automatické zavlažovací systémy, kde řídicí jednotka
může přímo pomocí Pump Start Relay spínat jednofázová čerpadla s příkonem do 1,5 kW.
Pump Start Relay je ovládáno z řídicí jednotky napětím 24 VAC a přes relé spíná síťové
napětí 230 VAC pro čerpadlo.
Řídicí jednotka při zahájení zavlažování zapne čerpadlo a současně otevře
elektromagnetický ventil v příslušné větvi. Čerpadlo je v chodu po celý zavlažovací cyklus
a při jeho ukončení je řídicí jednotka vypne.
Pro tlumení tlakových rázů doporučujeme systém vybavit malou tlakovou nádobou (cca
25 litrů).
Do systému nelze připojit vodní zásuvky ani zahradní kohouty, jelikož čerpadlo je v chodu
pouze při automatickém zavlažování.
zz Jeden z ovládacích vodičů Pump Start Relay zapojte do svorky označené COMMON
a druhý vodič do svorky označené PUMP.
Řídicí jednotka
Kabel
k čerpadlu
Pump Start Relay
15
Napájecí kabel
Technická data
Napájecí napětí
24 VAC (adaptér 230 VAC/24 VAC)
Řídicí napětí pro elektromagnetické ventily
24 VAC
Rozměry (šířka/výška/hloubka)
130/160/30 mm
Hmotnost950 g
Řešení problémů
Elektromagnetický ventil se nespouští
zz Vadný solenoid
zz Přerušený nebo nezapojený ovládací vodič
zz Ventil je odpojený od přívodu vody
zz Nesprávné naprogramování
Elektromagnetické ventily se spouštějí když nemají
zz Tlak vody je příliš vysoký
zz Je nastaven více než jeden čas spouštění
zz Při programování zaměněno dopoledne AM - odpoledne PM
zz Je aktivován program B
Elektromagnetický ventil se nevypíná
zz Vadný ventil
zz Zadřené částečky hlíny nebo nečistoty ve ventilu (je nutné jej rozebrat a vyčistit)
zz Vadná membrána ventilu
Žádný elektromagnetický ventil se neotvírá
zz Vadný nebo nezapojený transformátor
zz Nesprávné naprogramování
Řídící jednotka nepracuje
zz Transformátor není zapojený
zz Vadný transformátor
Ventily se spouštějí a vypínají jinak, než jak byly naprogramovány
zz Je nastaveno více časů spuštění a programy se překrývají
zz Nadměrný tlak
zz Vadný solenoid
16
Zavlažovací plán
Před vlastním zahájením programování řídicí jednotky vám doporučujeme písemně si
sestavit zavlažovací plán (můžete použít následující nevyplněnou tabulku).
Pro každou zavlažovací větev (elektromagnetický ventilu) si zapište
zz umístění zavlažované plochy
zz druh zavlažované rostliny
zz typ použitých rozstřikovačů
Podle těchto údajů (druhu rostlin, stanoviště, atd.) stanovte množství vody potřebné
k závlaze v dané větvi a určete (podle typu rozstřikovačů)
zz doporučenou dobu zavlažování
zz dny zavlažování
zz opakování zavlažování během jednoho dne
zz čas spuštění zavlažování
Podle způsobu zavlažování přiřaďte větev k jednomu z programů A, B nebo C.
Do zavlažovacího plánu opravujte i případné korekce v naprogramovaném zavlažování.
V případě vymazání programu z paměti řídicí jednotky ji můžete znovu snadno
naprogramovat.
Příklad zavlažovacího plánu
Větev
Umístění
Rostliny
Rozstřikovače
Program
Čas
spuštění
Doba
zavlažování
Dny
zavlažování
1
Přední díl
zahrady
tráva
výsuvný
rozprašovací
A
05:00
15 min
Po, St, So
2
Zadní díl
zahrady,
levá
polovina
tráva
výsuvný rotační
A
05:00
20 min
Po, St, So
3
Okrasný
zákon
nízký porost
výsuvný
rozprašovací
B
08:45
10 min
každý den
21:00
17
18
6
5
4
3
2
1
Větev
Umístění
Zavlažovací plán
Rostliny
Rozstřikovače
Program
Čas spuštění
Doba
zavlažování
Dny
zavlažování
ORBIT® Irrigation Products, Inc.
PRODEJNA
Závlahy - AGF Navrátil
Jaselská 177
280 00 Kolín III
tel.: 321 712 353
mob.: 736 211 243
Pondělí – Pátek : 8 00 – 11 30, 12 00 – 16 00
Případnou úpravu prodejní doby si ověřte na našich webových stránkách
fax: 321 712 664
[email protected]
GPS: 50°01‘23.30“N, 15°12‘27.22“E
w w 20
w.agf-zavlahy.cz

Podobné dokumenty

Technický popis - SMA Solar Technology AG

Technický popis - SMA Solar Technology AG sítě deaktivovaná (253 V + 50 V = 303 V) a reaguje pouze rychlé vypnutí přes parametr Vac-Max. Netzanschluss Tímto parametrem lze ve střídači uložit, ke které fázi je střídač připojený. (připojení ...

Více

Cvičení z forenzní chemie - Katedra analytické chemie

Cvičení z forenzní chemie - Katedra analytické chemie místech, pro které jsou práškové metody nevhodné, využijeme metody chemického zviditelnění, založené na chemické reakci mezi složkami otisku prstu (zejména potu a jeho složek) a chemickým činidlem....

Více

Stanovení budivých návykových látek (amfetamin, efedrin, extáze

Stanovení budivých návykových látek (amfetamin, efedrin, extáze pomocné kapaliny 4 ml/min. MS ionizace v kladném modu.

Více

Prohlédnout v PDF

Prohlédnout v PDF cílech – o těch dílčích. Ty totiž z psychologického hlediska daleko lépe fungují. Neříkejte si, chci mít za  měsíc břicho jako modelka, ale chci za 14 dní ztratit aspoň centimetr. Zdolávání malých ...

Více

Zahradnictví 7/2010

Zahradnictví 7/2010 codling moth resistant to CpGV were locally found in some European countries. With regard to this experience, the object of the research was to evaluate

Více

katalog produktů - Hunter Industries

katalog produktů - Hunter Industries nabízejí bezkonkurenční distribuci vody a ušetří ve stejném časovém úseku až o 30% více vody než trysky rozprašovací.

Více