ALFACO sro - alfaco.cz

Transkript

ALFACO sro - alfaco.cz
Str.1
HumiSteam
Zvlhčovače Humi-steam, typová řada UE
NÁVODY K MONTÁŽI A OBSLUZE
ALFACO s.r.o.
Str.2
HumiSteam
Upozornění
Před montáží si pozorně prostudujte Návody a pokyny uvedené přímo na zařízení.
Zvlhčovač vyrábí vodní páru o atmosférickém tlaku pomocí elektrod ponořených do vodní lázně ve varné
nádobě. Průchodem elektrického proudu vodou se voda ohřívá až na bod varu a vyrábí tak páru. Pomocí
rozdělovače páry je následně zvlhčováno prostředí, do kterého je pára zavedena.
Kvalita vody ovlivňuje vypařování – zařízení pracuje s vodou z řádu i s pitnou vodou, která obsahuje minerály.
Vypařená voda je automaticky doplňována – průtok je ovládán elektromagnetickým ventilem. Zvlhčovač je
určen k přímému zvlhčování vzduchu v potrubí, nebo v upravovaném prostoru pomocí rozdělovače páry.
Montáž, seřízení a uvedení do chodu je nutno provádět ve smyslu Návodů a pokynů přímo nalepených na
zvlhčovači.
Hodnoty elektrické sítě a napájení musí odpovídat typu zvlhčovače.
Jiné než vyjmenované použití a neuvedené úpravy nejsou povoleny – ztráta záruk.
Spolehlivost a bezpečnost systému může být nesprávným použitím narušena – za změny a důsledky změn
výrobce neručí.
Je nutno mít na zřeteli, že přístroj obsahuje části pod napětím a horké díly.
Veškeré práce spojené s montáží a seřízením zvlhčovače musí provádět osoby s platnou kvalifikací, které
jsou schopny dodržovat pokyny výrobce.
Před jakoukoliv montáží je nutno odpojit přístroj od sítě elektro.
Zařízení musí být instalováno v souladu s platnými předpisy, normami a nařízeními.
Díly zvlhčovače jsou kovové nebo plastové. Všechny díly musí být v případě poškození likvidovány v souladu
s platnými předpisy pro odstranění odpadu.
Na materiál – díly, které nejsou součástí vypuzovače, jako je např. varný válec a další pravidelně vyměňované
díly - je poskytována výrobcem záruka 2 roky od data výroby.
Obsah
1. Přehled provedení
1.1. označení
1.2. popis jednotlivých dílů
2. Montáž
2.1. přeprava a skladování
2.2. montáž skříně
2.3. upevnění přístroje
3. Připojení vody
3.1. vlastnosti napájecí vody
3.2. vlastnosti odpadní vody
3.3. připojení potrubí
3.4. schema připojení vody
3.5. kontrola
4. Rozdělování páry
4.1. přímé zvlhčování parou – rozdělovač s ventilátorem
4.2. zvlhčování v chlazeném prostoru
4.3. vlhčení ve vzduchotechnice
4.4. tryskové rozdělení páry
4.5. poloha rozdělovače v potrubí vzduchu
4.6. připojení rozvodů páry
4.7. připojení odpadů
4.8. kontrola
5. Připojení elektro
5.1. napájení elektro
5.2. kontrola napětí, pomocné trafo
5.3. ovládací panel
5.3.1. provedení P
5.3.2. provedení H
5.4. vnější ovládací povely
5.4.1. ovládání P – zap/vyp
5.4.2. ovládání P – proporcionální regulace
5.4.3. ovládání H s řízením vlhkosti nebo teploty
5.5. pomocné kontakty
5.5.1. výstup pro poruchy
5.5.2. výstupy pro odvlhčení – ovládání H
Str.3
6.
7.
8.
9.
10.
11.
HumiSteam
5.5.3. výstupy pro monitorování a dálkové řízení – ovládání H
5.5.4. použití různých typů čidel – ovládání H
5.6. kontrolní operace
5.7. jednofázové schema pro zvlhčovače 1 – 5 kg/hod s řízením P
5.8. jednofázové schema pro zvlhčovače 1 – 5 kg/hod s řízením H
5.9. třífázové schema pro zvlhčovače 3 – 15 kg/hod s řízením P
5.10. třífázové schema pro zvlhčovače 3 – 15 kg/hod s řízením H
Spouštění a zastavení, seřízení činností
6.1. úvodní kontrola
6.2. spouštění zvlhčovače
6.2.1. spouštění s novým vypuzovačem
6.2.2. spouštění s prázdným válcem
6.2.3. postup spouštění
6.2.4. start s prázdným vypuzovačem
6.3. ovládací přístroj zvlhčovače
6.3.1. ovládání P, kontrolky LED, verze zap/vyp nebo proporcionální
6.3.2. ovládání h, číselný displej LED, ovládání vlhkosti
6.4. vypnutí
Ovládání
7.1. nastavení jmenovité vlhkosti vzduchu
7.2. nastavení řídících veličin, kontrola měřených hodnot
7.3. volba údajů konfigurace
7.4. platnost změn údajů
7.5. nastavení původních údajů výrobce
7.6. reset provozních hodin
7.7. změna použitých jednotek měření
Dálkové ovládání
8.1. popis dálkového ovládání
8.1.1. tlačítka aktivace ovládání
8.1.2. tlačítka pro změny nastavení – přímé seřízení
8.1.3. tlačítka pro dálkové ovládání klávesnice regulátoru
8.2. nastavení z dálkového ovladače
8.2.1. nastavení parametrů bez použití vstupního hesla (C2=0)
8.2.2. nastavení se vstupním heslem (C2≠0)
8.2.3. čtení dostupných měřených veličin
8.2.4. změna hlavních parametrů pomocí zvláštního tlačítka
8.2.5. změna hlavních parametrů bez pomoci zvláštního tlačítka
8.3. ukončení programovací činnosti
Údržba a náhradní díly
9.1. výměna válce
9.2. údržba dalších zajištěných dílů
9.3. výměna pojistek
9.4. náhradní díly
Poruchy a jejich odstranění
10.1. alarmy u regulace P
10.2. alarmy u regulace H
10.3. tabulka poruch a kódů
10.4. přehled nejčastějších problémů
Princip provozu, ovládání a další činnosti
11.1. princip činnosti
11.2. ovládací funkce
11.2.1. provoz vyp/zap, regulace P, regulace H s parametrem A0 = 0
11.2.2. proporcionální ovládání – regulace P, regulace H s parametrem A0 = 1
11.2.3. autonomní řízení se snímačem vlhkosti – regulace H s parametrem A0 = 2
11.2.4. autonomní řízení s čidlem vlhkosti a kompenzací pro omezení výstupní vlhkosti – regulace h
s parametrem A0 = 3
11.2.5. použití pro parní lázně – autonomní řízení s čidlem teploty – regulace H s parametrem A0 = 4
11.3. nastavení způsobu hlášení poruch
11.4. další vlastnosti
11.4.1. měření vodivosti napájecí vody
11.4.2. automatické odpouštění
11.4.3. zábrana pěnění vody
11.4.4. požadavek na odvlhčení – možno dodat pro regulaci H
11.4.5. automatické vyprazdňování válce pro dlouhodobé odstavení
11.4.6. odpouštění při výrazném snížení výkonu zvlhčovače
11.4.7. vypnutí hlášení „ vyprazdňování válce“ jako poruchy
Str.4
HumiSteam
12. Technické údaje
12.1. rozměry a hmotnosti
12.2. technické údaje pro dálkové ovládání
12.3. technické údaje rozdělovače páry s ventilátorem
1. Přehled provedení
1.1. Značení
U
E
X
X
X
X
označení
X
0
0
0
zákaznický kód
výkon páry kg/h
001
1,5
003
3
005
5
008
8
010
10
015
15
typ regulace
P-proporcionální vyp/zap
H-vlhkosti / parní lázně
A-vstup V/mA
napájení (V)
U = 208 st
D = 230 st
W = 3x208
K = 3x230
L = 3x400
M = 3x460
Příklad : označeníUE010PL000 znamená zvlhčovač s ponornými elektrodami s výkonem do 10 kg/hod, ovládání P –
proporcionální s napájením 3x400 V st
1.2. Popis jednotlivých dílů
obr. 1.2.1
ovládání dálkové - vypínač
pojistky
válec
vypouštěcí elmg. ventil
transformátor
deska s relátky
hlavní vypínač a ruční odpouštění
vstupní svorkovnice - napájení
napouštěcí elmg. ventil
posice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
popis
plnící elmg. ventil
regulace průtoku vody
přívodní trubka
plnící trubka
přepad
elektrody pro měření vodivosti
expanzomat
jištění horní hladiny
výstup páry
elektrody 2/6 u jednofázových, 3/6 u 3f
kryt válce
spodní filtr
vypouštěcí elmg. ventil
obr.1.2.2
2. Montáž
2.1. Přeprava a skladování
Při dodávce je nutno zkontrolovat neporušenost balení a poškození zvlhčovače přepravou. Případné závady je nutno
neprodleně písemně oznámit dodavateli s přesným popisem závady. Rozbalovat zvlhčovač je vhodné až na místě
Str.5
HumiSteam
montáže. Po otevření obalu se vyjmou ochranné materiály, poté lze vytáhnout přístroj, přičemž je zvlhčovač vyjímán
z obalu stále ve svislé poloze. Při montáži se sejme ochranná fólie.
2.2. Montáž skříně
Nejdříve je nutno zvolit nejvýhodnější umístění
z hlediska připojení páry, aby byla délka parního
potrubí co nejkratší. V případě použití rozdělovače
páry s ventilátorem je nutno rozdělovač spolu se
zvlhčovačem umístit do polohy, která zajistí
rovnoměrné a úplné vlhčení upravovaného
prostoru. (viz též kapitola 4.) Zvlhčovač je určen
k montáži na svislou stěnu, která unese hmotnost
přístroje včetně náplně vody.
Kovová část zvlhčovače se při provozu ohřívá a
zadní část může ohřát přilehlou stěnu i na teplotu
přes 60 °C. To je nutno prověřit pro případné
problémy s deformací. Pro montážní a servisní
práce je doporučeno dodržovat minimálně odstupy
dle obrázku.
A
300
B
200
C
200
D
400
E
700
F
pod 0,5°
2.3. Upevnění přístroje
Pro montáž je nutno použít nejméně tři místa – tři šrouby:
Pro horní dva šrouby je dodáván závěs s dvěma otvory, který se připevní na svislou stěnu nebo konstrukci a na něj se
zvlhčovač zavěsí. Spodní uchycení je přímo za skříně zvlhčovače. Rozměry a způsob upevnění jsou uvedeny na
obrázcích.
Závěs se dvěma otvory musí být upevněn ve vodorovné poloze, aby byla zachována předepsaná poloha zvlhčovače. Pro
montáž na zděnou stěnu se použijí hmoždinky a vhodné vruty 5 x 50 mm. Na zadní stěně zvlhčovače je závěsná lišta,
která při věšení zvlhčovače zapadne do závěsu na stěně. Dolní otvor pro připevňovací šroub je snadno dostupný na
zadní stěně zvlhčovače.
obr. 2.3.1
Demontáž čelního krytu přístroje se provádí následovně :
• Pootočením oválného znaku Carel o 90 ° se
objeví pod ním umístěný šroub
• Šroub se vyjme
• Čelní kryt lze uchycením za boční stěny
zdvihnout o ca 2 cm a sejmout ochrany hran
krytu
• Vysunutím vpřed je možno kryt odstranit a
uvolnit přístup k vnitřním dílům
• Zpětná montáž se provádí opačným postupem
3. Připojení vody
3.1. Vlastnosti napájecí vody
pro zvlhčovač je možno používat vodu s následujícími vlastnostmi :
obr. 2.3.2
•
•
•
•
Str.6
HumiSteam
Tlak vody mezi 0,1 až 0,8 MPa, teplota do 40 °C, nepřerušovaný průtok nejméně podle vlastností
elektromagnetického ventilu v přívodním potrubí
Tvrdost nejvýše 40 ° TH (ca 400 ppm CaCO3 ), vodivost 125 až 1250 µS
Žádné organické příměsi
Vlastnosti musí být v rámci mezí podle tabulky
Vlastnosti pitné vody
vodíkové ionty
měrná vodivost při + 20 °C
celková tvrdost
přechodná tvrdost
železo + mangan
chloridy
zbytkový chlór
křemičitany
síran vápenatý
Vlastnosti mírně slané vody
vodíkové ionty
měrná vodivost při + 20 °C
celková tvrdost
přechodná tvrdost
železo + mangan
chloridy
křemičitany
zbytkový chlór
síran vápenatý
jednotky
pH
σR, 20°C
ΤΗ
mg/l
ppm
mg/l
ppm
mg/l
µS/cm
mg/l CaCO3
mg/l CaCO3
Fe + Mn
Cl
Cl
Si O2
Ca SO4
jednotky
pH
σR, 20°C
ΤΗ
mg/l
ppm
ppm
mg/l
mg/l
µS/cm
mg/l CaCO3
mg/l CaCO3
Fe + Mn
Cl
Si O2
Cl
Ca SO4
max
7
300
150
min
8,5
1250
400
200
0,2
30
0,2
20
100
max
7
125
min
8,5
500
200
150
0,2
20
20
0,2
60
Připojovací hrdlo je o rozměru G ¾“
Upozornění : voda nemusí být uměle měkčena. Změkčování může způsobovat vytváření pěny a následné problémy,
případně až spálení válce.
Nedoporučuje se používat vodu z chladících věží, průmyslovou vodu, případně jakoukoliv vodu s nebezpečím výskytu
chemikálií či bakteriologicky znečištěnou vodu škodící materiálům zvlhčovače.
Rovněž není doporučeno používat různé inhibitory nebo desinfekční látky.
Celkový obsah rozpuštěných tuhých látek v mg/l by neměl číselně překročit 65 % hodnoty měrné vodivosti při 20°C.
Suché zbytky při 180 °C by neměly překročit 90% hodnoty měrné vodivosti při 20 °C.
3.2. Vlastnosti odpadní vody
Uvnitř zvlhčovače dochází k varu vody a vytváření vodní páry bez přítomnosti dalších přísad. Odpadní voda, která
zůstává po vypaření páry obsahuje stejné látky jako přívodní voda, ale v mnohem větším množství – koncentraci. Podle
nastavení odpouštěcího cyklu může odpadní voda dosáhnout teplotu blízké bodu varu a plynulý výtok kolem 5 lt /min.
Protože voda neobsahuje toxické látky může být vypouštěna do běžného odpadního řádu. Výpustní potrubí má vnější
průměr 40 mm. Aby vypouštěná voda nepoškodila odvodní potrubí a vždy odtekla je doporučeno dodržet nejméně spád
od zvlhčovače v úrovni alespoň 5 °.
3.3. Připojení potrubí
Potrubí pro přívodní i odpadní vodu se připojuje ve dně
přístroje na příslušná hrdla.
odpad
Obrázek zobrazuje pohled zdola na spodní část
zvlhčovače. Přívodní i odpadní trubky mohou být jak
ohebné hadice, tak pevné trubky odpovídající kvality.
Vnitřní průměr plnícího potrubí by neměl být menší než
6 mm. Zároveň se doporučuje do potrubí přívodní vody
vestavět uzavírací ventil pro případnou demontáž
přístroje. Zároveň se doporučuje používat i čistitelné
filtry pro zachycení mechanických nečistot v napájecí
vodě. Odpadní potrubí musí odolávat teplotám do 100
°C a je doporučeno použít nejmenší vnitřní průměr 36
mm. Potrubí je nutno vhodně upevnit, aby nezatěžovalo
zvlhčovač a nedeformovalo se provozem. Zároveň je
nutno dodržet sklon potrubí od zvlhčovače min 5 °.
přívod
3.4. Schéma připojení vody
Přívodní potrubí se nasadí na vstupní hrdlo s maticí. Výstupní – odpadní potrubí je doporučeno připojit pomocí pružné
spojky s upevňovacími sponami – není součástí dodávky.
Str.7
HumiSteam
Odpadní potrubí musí být volně průchozí s odpovídajícím spádem a bez protitlaku pro rychlé vyprázdnění válce.
3.5. Kontrola
Správné připojení zvlhčovač k potrubí představuje .:
- montáž ručního uzavíracího ventilu do přívodního potrubí
- použití mechanického filtru do napájecí vody
- teplota a tlak přívodní vody v povolených mezích
- odpadní potrubí odolné teplotě nejméně 100 °C
- vnitřní průměr odpadního potrubí přesahuje 36 mm
- sklon odpadního potrubí od zvlhčovače je nejméně 5 °
- spoje potrubí jsou elektricky nevodivé
Upozornění : po skončení montáže potrubí je vhodné potrubí propláchnout po dobu ca 30 min bez toho, že by voda
procházela vypuzovačem – válcem. To umožní omezit vznik pěnění nebo zanesení filtru.
U zvlhčovače typu H je možno nastavit funkci automatického proplachování při každém startu.
4. Rozdělování páry
Pro dosažení co nejlepšího účinku zvlhčovače je nutno vyrobenou páru rovnoměrně rozdělit do vlhčeného prostoru. Je
žádoucí zabránit kondenzaci vody ve vzduchu nebo na plochách. Rozdělení páry lze zajistit vhodným rozdělovačem,
který může být osazen i ventilátorem. Správná volba rozdělovače záleží na vlastnostech vlhčeného prostoru.
Ventilátorový rozdělovač je vhodný pro přímé vlhčení vzduchu ve skladu nebo jiné místnosti s přímou úpravou prostředí.
Je-li vzduch upravován ve vzduchotechnickém systému a rozváděn potrubím, lze použít trubkový rozdělovač, který
využívá rychlosti vzduchu v potrubí.
4.1. Přímé zvlhčování parou s ventilátorovým rozdělovačem
Rozdělovač může být přímo nasazen na zvlhčovač, nebo může být umístěn samostatně nedaleko zvlhčovače. Při
samostatném umístění je nutno přivést do rozdělovače páru a odvést kondenzát. Obrázky popisují nejmenší doporučené
vzdálenosti rozdělovače od okolních ploch pro zajištění ochrany osob, světel, zařízení před párou. Je nutno se vyvarovat
kondenzace páry na chladných plochách.
obr. 4.1.1
vzdálenost (m)
obr 4.1.2
A
nad 0,5
B
nad 5
C
nad 2,1
D
nad 0,5
E
nad 0,5
F
nad 5
G
pod 4
H
nad 0,5
4.2. Zvlhčování v chlazeném prostoru
Chladírny mohou být vlhčeny pomocí ventilátorového rozdělovače, pokud pracuje v povolených mezích. Teplota prostoru
musí být v rozmezí – 10 až + 20 °C, přičemž relativní vlhkost nepřekročí hodnotu 80%. Mimo uvedené omezení je možno
prostor vlhčit s rozdělením pomocí trubkového (lineárního) rozdělovače.
Pára by měla přicházet do přímého styku s chladným vzduchem jen tak, aby nevznikla kondenzace.
Str.8
HumiSteam
4.3. Vlhčení ve vzduchotechnice
Pára ze zvlhčovače může být vypouštěna do vzduchotechnického potrubí se statickým přetlakem nejvýše do hodnoty 500
Pa. Pro tyto účely je nutno zvolit vhodný typ rozdělovače podle výkonu zvlhčovače a rozměrů potrubí. Pro správné
rozdělení dodává Carel celou řadu trubkových rozdělovačů z plastu (S), z hliníku s plastovým koncem (E), nebo z
nerezové trubky (L). V tabulce jsou uvedeny doporučené typy rozdělovačů pro jednotlivé typy zvlhčovačů.
Rozdělovač
DP035D22RO
DP045D22RO
DP060D22RO
DP085D22RO
DP035D30RO
DP045D30RO
DP060D30RO
DP085D30RO
DP105D30RO
DP125D30RO
délka mm
332
438
597
835
343
427
596
850
1048
1245
hrdlo mm
22
22
22
22
30
30
30
30
30
30
UE001
+
+
+
+
UE003
+
+
+
+
UE005
UE008
UE010
UE015
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Kromě trubkových rozdělovačů dodává Carel také jednoduché rozprašovače páry ve formě trysky – pro výkon do 3
kg/hod typ OEM 12 a pro větší modely zvlhčovače OEM22.
Upevnění rozdělovače do stěny potrubí je pomocí
předvrtaných otvorů – viz obrázky. Odpadní hrdlo – pro
kondenzát musí být v poloze směrem dolů pro správný
odvod kondenzátu. Zároveň musí být rozdělovač
skloněn, aby mohl kondenzát stékat. Konec rozdělovače
je nutno vhodně upevnit, aby se trubky nepoškodila při
provozu. U nerezového rozdělovače je na konci
připevněn šroub
M6 – 15.
Rozměry trubkových rozdělovačů z plastu a z hliníkové trubky s plastovým koncem
V případě použití přívodní trubky s vnitřním průměrem 30 mm je nutno vyjmout z rozdělovače hrdlo G, které má pouze 22
mm.
A
50
B
31,5
∅
C
56
D
100
E
57,5
F
∅5
G
22
∅
H
30
∅
I
∅
8
∅
L
60
Rozdělovače z nerezu
Sklon rozdělovače musí být nejméně 2 – 3° pro zajištění odvodu kondenzátu - páry zkondenzované při výtoku z otvorů
rozdělovače.
Str.9
HumiSteam
4.4. Tryskový rozdělovač páry
Pro zvláštní účely – například parní lázně, technologické procesy apod. lze použít plastovou trysku OEM, která má
centrální výstupní otvor 12 mm (OEM12) nebo 22 mm (OEM22), případně pro jiné množství páry střední otvor nemá
(OEM00) a ten se vyvrtá podle požadavku uživatele na vhodný rozměr. Montážní poloha trysky je vodorovná nebo svislá
s odpadními hrdly ve spodní části a výstupem páry vzhůru. Montážní otvory jsou shodné s plastovým trubkovým
rozdělovačem. V případě použití přívodní hadice s vnitřním průměrem 30 mm se odstraní z trysky hrdlo 22 mm.
obr. 4.4.1
4.5. Poloha rozdělovače v potrubí vzduchu
Pokud to potrubní rozměry dovolí, musí být rozdělovač co nejdelší, nesmí se vyskytovat v blízkosti oblouků, přechodů,
výústek, filtrů a podobných částí vzduchotechnického potrubí. Nejkratší vzdálenost mezi dvěma rozdělovači a nebo
překážkami při proudění vzduchu je alespoň 1 až 1,5 m. Tato vzdálenost značně závisí na provozních podmínkách a
požadovaných parametrech vzduchu.
• vzdálenost se obvykle zvětšuje s rychlostí proudění vzduchu
• vzdálenost roste s vyšší relativní vlhkostí před výstupem z potrubí po zvlhčení
• zmenšuje se v případě vysoké turbulence vzduchu v potrubí
Některé případy umístění rozdělovačů jsou zobrazeny v obrázcích 4.5.1.
obr. 4.5.1
4.6. Připojení rozvodu páry
Rozdělovač musí být připojen k rozvodu páry ze
zvlhčovače vhodným potrubím – například originálními
pružnými trubkami Carel. Použití nevhodných materiálů
trubek může způsobit zužování průřezu potrubí,
přerušení průtoku páry, nebo únik páry do okolí,
případně jiné problémy. Připojení se musí vyvarovat
sifonů a oblouků, kde by mohla pára kondenzovat a
shromažďovat se. To by vyvolávalo i problémy s hlukem
Str.10
HumiSteam
a snížení účinnosti zvlhčování. Potrubí musí respektovat
přirozený odvod odpadu a kondenzátu. Připevnění
potrubí k rozdělovači musí být dostatečně pevné, aby
nedošlo k přerušení průtoku do distributoru. Pro pevné
připojení jsou vhodné kovové šroubovací spony, které
jsou dostatečně pevné a rozebíratelné. Při propojování
je nutno mít na zřeteli teplotní změny potrubí během
provozu.
Podle vzájemné polohy rozdělovače a zvlhčovače lze použít dvě řešení :
1. výstup ze zvlhčovače v délce nejméně 300 mm s následným obloukem nejméně s poloměrem 300 mm a
přívodem do rozdělovače se spádem alespoň 5° - viz obr. 4.6.2
2. pro potrubí do 2 m délky lze výstup ze zvlhčovače provést obloukem o poloměru alespoň 300 mm s následným
stoupáním nejméně 20° (obr. 4.6.3)
Upozornění : délka parního potrubí by neměla překročit 4 m
obr
obr
4.7. Připojení odpadu – kondenzátu
Protože při vypouštění páry z rozdělovače dochází ke zpětné kondenzaci malé části páry jak v potrubí, tak i
v rozdělovači. Kondenzát musí být průběžně odváděn, aby nedocházelo k snížení výkonu zvlhčovače. Odvod kondenzátu
se provádí ohebnými hadicemi s odolností proti horké vodě a páře. Nevhodné materiály mohou způsobit poruchy až
poranění osob horkou vodou, nebo párou. Aby neodcházela s kondenzátem i pára, používá se do kondenzátního potrubí
sifon nebo smyčka o průměru nejméně 200 mm. Výstup z odpadního potrubí je přiveden buď do vhodného odpadu, nebo
zpět do zvlhčovače ( C) – podle konkrétního umístění jednotlivých částí systému. Je nutno zachovat přirozený spád
kondenzátu do odpadu – min 5°.
Upozornění : před zahájením provozu je vhodné smyčku v odpadu naplnit vodou pro přerušení průtoku páry do odpadu
4.8. Kontrola
Po montáži je vhodné znovu překontrolovat správné připojení zvlhčovače :
• poloha rozdělovače páry souhlasí s doporučením výrobce, sklony potrubí i konec rozdělovače jsou skloněny pod
úhlem nejméně 2°
• připevnění potrubí k zvlhčovači je dostatečně pevné a nelze jej lehce odpojit – spony jsou dotaženy a nepovolují
se
• oblouky v potrubí mají poloměr nejméně 300 mm
• parní potrubí neobsahuje kapsy, pasti, sifony a části, které mohou způsobit kondenzaci páry
• provedení potrubí odpovídá doporučení výrobce – viz předchozí kapitola
• délka potrubí nepřekročí 4 m
• odpadní potrubí je ve správném sklonu a smyčka doplněna vodou
5. Připojení elektro
Veškeré práce na elektroinstalaci zvlhčovače se provádějí bez napětí. Montáž smí provádět pouze osoba s platnou
kvalifikací elektro a podle příslušných předpisů a nařízení.
Provedení zvlhčovače musí odpovídat hodnotám připojované sítě elektro. Verze zvlhčovače je uvedena na štítku přístroje
uvnitř elektrické části. Přívod napájení se provádí příslušnou průchodkou. Přístroj je vybaven zemnící svorkou. Přívod
musí být opatřen centrálním vypínačem a jištěním proti přetížení.
Upozornění : silové vodiče by měly být vedeny odděleně od ovládacích – hlavně od připojení čidel.
5.1. Napájení elektro
Podle typu zařízení je doporučeno používat vhodné vodiče a jištění. Zvlhčovač jednoho výkonu může byt dodáván
s různým napájením a naopak stejné elektrické provedení může být použito pro různé velikosti zvlhčovače.
Str.11
HumiSteam
Přehled provedení
Typ
kód
UE 001
U
D
U
D
W
K
L
M
U
D
W
K
L
M
W
K
L
M
W
K
L
M
W
K
L
M
UE 003
UE 005
UE 008
UE 010
UE 015
napětí
V
208 1f
230 1f
208 1f
230 1f
208 3f
230 3f
400 3f
460 3f
208 1f
230 1f
208 3f
230 3f
400 3f
460 3f
208 3f
230 3f
400 3f
460 3f
208 3f
230 3f
400 3f
460 3f
208 3f
230 3f
400 3f
460 3f
proud
A
5,4
4,9
10,8
9,8
6,2
5,6
3,2
2,8
18,0
16,3
10,4
9,4
5,4
4,7
16,7
15,1
8,7
7,5
20,8
18,8
10,8
9,4
31,2
28,2
16,2
14,1
obr S
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
poloha
TA
20
60
20
20
20
20
20
40
40
20
20
20
20
40
60
20
20
40
40
20
20
60
60
20
40
příkon
kW
1,12
výkon
kg/h
1,5
vodič
2
mm
2,5
jištění
A
16
2,25
3
2,5
16
schema
5.7.1
5.8.1
5.7.1
5.8.1
5.9.1
5.10.1
3,75
6
32
2,5
16
6
4
2,5
2,5
6
6
2,5
2,5
16
10
6
4
32
20
16
16
32
32
16
16
60
40
32
20
5
6,0
8
7,5
10
11,25
15
5.7.1
5.8.1
5.9.1
5.10.1
5.9.1
5.10.1
5.9.1
5.10.1
5.9.1
5.10.1
Poznámky .:
• tolerance napájení je +10% - 15%
• nepřesnost příkonu je +5% -10%
• nepřesnost výkonu páry je dána skutečnými provozními podmínkami
1
2
obr S – vedení vodiče
nastavení přepínačů – poloha TA
5.2. Kontrola napětí – pomocný transformátor
Okruh vícenapěťového pomocného transformátoru má na primární straně dvě vinutí (208V a 230V) nebo tři různá napětí
(200V, 208V a 460V) a jedno vinutí na sekundárním okruhu 24C. Transformátor je zapojen a zkontrolován výrobcem
podle požadovaného napájecího napětí udaného v dodávce.
Primární okruh je chráněn válcovými pojistkami 1,3 x 38 mm ve vstupní elektrické části s hodnotami proudu podle tabulky
9.3.1.1.
5.3. Ovládací panel – základní deska
5.3.1 Provedení P
Přiváděné vodiče musí být zavedeny do ovládací části
zvlhčovače vhodnými průchodkami dnem zvlhčovače a
kabelovými žlaby uvnitř přístroje. Vyjímatelný ovládací
panel je rovněž uvnitř přístroje.
svorky alarmů
ovládací svorky
přepínače pro nastavení vypouštění
Str.12
přehled připojení
svorky
AL
+VR
SET
GND
AB
HumiSteam
funkce
svorky pro poruchy
výstupní referenční napětí
vstupy pro ovládání
společné pro +VR a SET
vstup pro vnější ovládání
charakteristika
250 V, 5 A max odporová zátěž, nebo 2 A indukční
10 V, min 5 kΩ
rozsah 0 – 10 V, impedance vstupu 15 kΩ
zemnící svorka
max: R = 50 Ω, V = 24 V ss, I = 10 mA ss
sepnuté kontakty = zvlhčovač funkční
5.3.2 Provedení H
Přiváděné vodiče musí být zavedeny do ovládací části
zvlhčovače vhodnými průchodkami dnem zvlhčovače a
kabelovými žlaby uvnitř přístroje. Vyjímatelný ovládací
panel je rovněž uvnitř přístroje.
G svorky - sušení
H - poruchy
nastavení vypouštění
I svorky – ovládání
J svorky – připojení vnějšího okruhu
přehled připojení
svorky
1I
2I
3I
4I
svorky
5I
6I
7I
8I
1H
2H
3H
1G, 2G
1J
2J
3J
4J
1K
2K
3K
funkce
vstup čidla výstupu
GND
32 V ss
12 V ss stabilizované
charakteristika
pro čidlo 0-20 mA nebo 4-20 mA je impedance 50 Ω
zemnění
odvozeno od 24 V st, max 250 mA
přesnost ± 5%, Imax = 50 mA
funkce
charakteristika
vstup od prostorového čidla vstupní impedance 50 Ω pro signál 0-20mA nebo 4-20 mA
nebo vnějšího regulátoru
60 Ω pro signál 0-1 V nebo 0-10 V nebo 2-10 V
GND
zemnění
vstup pro vnější ovládání
max: R = 50 Ω, V = 24 V ss, I = 10 mA ss
sepnuté kontakty = zvlhčovač funkční
poruchy NO
250 V, 5 A max odporová zátěž, nebo 2 A indukční
společné poruchy
poruchy NC
vysoušení
250 V, 5 A max odporová zátěž, nebo 2 A indukční
32 V ss
odvozeno od 24 V st, max 250 mA
připojení sítě L+
RS – 485
připojení sítě LRS – 485
GND
zemnění
NC kontakt
ovládání odpadu, případně
vypnutí napájení
společná svorka
NO kontakt
5.4. Vnější ovládací povely
5.4.1 Ovládání P – zapnuto / vypnuto
Dvoupolohový provoz zvlhčovače je ovládán například
pomocí mechanického nebo elektronického regulátoru
vlhkosti H, který pracuje pouze 0/1, případně sepnutím
vnějšího kontaktu CR bez napětí. Činnost zvlhčovače
může být ovládána i kombinací obou způsobů. Na
obrázku je schematicky znázorněno zapojení ovládání
zap/vyp
–
propojení
svorkovnice
zvlhčovače
s ovladačem CR a hygrostatem H.
- ovládání spínačem na svorkách AB – AB (sepnuto
zvlhčuje)
- ovládání hygrostatem na svorkách VR-SET (AB
přemostěny), svorky sepnuty – zvlhčovač pracuje,
svorky rozepnuty – výroba páry se zastaví, do ukončení
cyklu trvá obvykle 10-15 minut než dojde k úplnému
rozepnutí
- kombinace předchozího – oba kontakty musí být sepnuty
Str.13
HumiSteam
5.4.2 Ovládání P – proporcionální regulace
Výroba páry je řízena vnějším regulátorem, nebo potenciometrem (nejméně 5kΩ) a případně pomocí beznapěťového
kontaktu CR. Vnější ovládání posílá do zvlhčovače signál 0 – 10 V ss. Kontakty AB – spínač CR umožňují zastavení
výroby páry, rovněž i regulátor nebo potenciometr.
ovládání regulátorem je přivedeno na svorky
SET – GND, přičemž jsou svorky AB propojeny, nebo
jsou napojeny na ruční přepínač CR
potenciometr je zapojen na svorky +VR – ESET
– GND a svorky AB-AB mohou být opět buď
přemostěny, nebo zapojeny na vypínač CR
5.4.3 Ovládání H s řízením vlhkosti nebo teploty
Zvlhčovače typu H mohou být připojeny na řídící síť RS485 a systém Humivisor MT, což je systém centrálního sledování
a ovládání pomocí řídícího počítače zapojeného v síti.
- ovládání zapnuto / vypnuto může být provedeno několika způsoby :
- spínačem CR na svorkách 7I – 8I, přičemž jsou
svorky 4I –5I přemostěny
- regulátorem vlhkosti na svorkách 4I – 5I
s přemostěním 7I – 8I
- kombinací obou předchozích způsobů
- proporcionální řízení se signálem z vnějšího regulátoru vlhkosti lze také zajistit různým zapojením
- výroba páry je řízena vnějším přístrojem, který posílá zvlhčovač
řídící signál ve formě stejnosměrného napětí : 0-1 V, 0-10
V nebo 2-10 V, nebo proudu 4-20 mA nebo 0-20 mA
- nula (reference) vnějšího přístroje musí být přivedena na svorku
6I a signál na svorku 5I, přičemž musí být propojeny zemnící
vodiče regulátoru i zvlhčovače
- řízení vlhkosti pomocí prostorového čidla a s případným omezením maxima vlhkosti jiným čidlem
Při tomto ovládání řídí vlastní regulátor zvlhčovače podle signálu z čidla HT vlhčení v prostoru podle skutečného stavu.
Lze připojit i limitní čidlo CH na svorky 1I až 4I pro ochranu proti vysoké vlhkosti.
Carel dodává celou řadu čidel vlhkosti :
ASWH10000 – prostorové
ASDH*0000 – do potrubí
ASPC**0000 – zvláštní provedení
Čidla jsou dále rozlišena podle požadované citlivosti –
rozsahu vlhkosti.
- řízení při použití v parních lázních – v sauně a podobně
Vlhkost je řízena podle teploty prostoru – zvlhčovač je připojen na
čidlo teploty TT a ovládá prostřednictvím vlhkosti i teplotu prostoru.
Čidlo má výstup 0-1 V ss a je nutno změnit v programu zvlhčovače
parametr A2=0. Výstup z čidla je zapojen na svorku 5I podle
obrázku. Připojení různých typů čidel Carel je v návodu
k příslušným čidlům.
5.5. Pomocné kontakty
5.5.1 Výstup pro poruchy
Ovládání zvlhčovače má svorky bez napětí určené k připojení hlášení poruch. H provedení zvlhčovače má svorky H s
konektory, verze P má svorky AL. (NO) šroubovací. Svorky lze zatížit nejvyšším proudem 5A odporově (8A u verze H),
nebo 2A indukčně při napětí 250 V střídavém.
5.5.2 Výstup pro sušení - ovládání H
Str.14
HumiSteam
Jestliže je zvlhčovač používá s ovládáním podle relativní vlhkosti prostoru, je svorky 1G, 2G (bez napětí) možno použít
pro zapínání dalšího zařízení, které vlhčený vzduch zpětně vysouší. Při překročení požadované vlhkosti svorky 1G – 2G
sepnou okruh sušení vzduchu. V tom případě zajišťuje zvlhčovač úplné řízení vlhkosti vzduchu. Svorky G mohou být
použity i jako alarmový kontakt pro případ překročení požadované vlhkosti.
5.5.3 Výstupy pro monitorování a dálkové ovládání – verze H
Připojení na síť RS 485 lze provést pomocí svorek 1-2-3-4 : svorka 1 = 24 V, svorka 2 = L+, svorka 3 = L- a svorka 4 =
GND (zem). Síťové připojení umožňuje centrální monitorování pomocí programu Humivisor v PC, nebo v zařízení, které
komunikuje s výrobky Carel. Propojení lze realizovat až do vzdálenosti 1 km.
5.5.4 Použití různých typů čidel
Pomocí parametru A2 lze nastavit vlastnosti zvlhčovače tak, aby bylo možno používat různé typy čidel vlhkosti od
různých výrobců. Základní požadavek je, aby výstup z čidla odpovídal následujícímu :
• napěťový stejnosměrný výstup 0-1 V, 0-10 V nebo 2-10 V
• proudový výstup 0-20 mA nebo 4-20 mA
současně musí být nastaveny nejnižší a nejvyšší hodnoty signálu – parametry A3 a A4 pro čidla prostorová a parametry
A7 a A8 pro výstupní čidlo
Napájení čidel lze vyvést ze svorek :
• 12 v ss ze svorky 4I
• 32 V ss z upravených 24 V st na svorce 3I
ovládací signál se zapojí podle typu
• pro ovládání typu HT nebo pro sauny TT na svorku 5I, zemnící vodič na svorku 6I
• kontrolní čidlo CH na svorku 1I, zem na svorku 2I
Upozornění :
1. pro odstranění nevyrovnaných signálů musí být zemnící svorky, vodiče, připojení čidel i regulátorů propojeny na
zem ovládaného zařízení
2. pro umožnění chodu zvlhčovače musí být svorky AB u typu P a svorky 7I – 8I u verze H propojeny, nebo spínány,
bez tohoto zapojení nelze zvlhčovač spustit, funguje pouze odpouštění vody z válce
5.6. Kontrola
Správné zapojení elektro představuje .
• napájecí napětí odpovídá provedení zvlhčovače
• použité jištění je v souladu s výkonem zvlhčovače a napájecí sítí
• použít centrální odpojení elektro pro možnost údržby a oprav
• zapojení elektro je v souladu s dokumentací výrobce
• přivedené vodiče procházejí odpovídajícími průchodkami a jsou pevně uchyceny
• svorky 7I a 8I u verze H a svorky AB-AB jsou spojitelné nebo přemostěny
• všechny zemnící body jsou propojeny vzájemně, včetně regulátorů
• veškerá elektroinstalace je zaznamenána graficky a založena na vhodném místě
5.7. Schema zapojení jednofázového zvlhčovače s regulací P a výkonem 1 – 5 kg/hod
Str.15
VV – vypouštěcí ventil
NV – napouštěcí ventil
* -- napájení
TAM – jištění
MP – ruční vypouštění
CS – měření vodivosti vody
K – stykač
HumiSteam
F1 – F2 – pojistky
LS – jištění hladiny
TB – svorky pro kabely
TA – nastavení přepínačů
VR – ventilátorový rozdělovač
MS – ruční vypínač
5.8. Zapojení jednofázového zvlhčovače s regulací H a výkonem 1 – 5 kg/hod
5.9. Zapojení třífázového zvlhčovače typu P s výkonem 3 –15 kg/hod
5.10. Zapojení třífázového zvlhčovače typu H s výkonem 3 –15 kg/hod
Str.16
HumiSteam
6. Spouštění a zastavení, seřízení vlastností
Upozornění :
1. před uvedením do provozu je nutno zkontrolovat celkový stav zvlhčovače, netěsnosti, dotažení všech spojů, části
elektro musí být dokonale suché, přístroj nesmí být zjevně poškozen
2. nelze připojit napájení, ke-li přístroj poškozen, nebo se v elektročásti vyskytuje vlhkost
Po ukončení montáže je vhodné propláchnout napájecí potrubí po dobu ca 30 minut přímo do odpadu bez průchodu
zvlhčovačem pro odstranění usazenin v potrubí, které by mohly při provozu vytvářet pěnu ve zvlhčovači.
U zvlhčovače s regulací typu H je možno tuto činnost provést automaticky při spouštění.
6.1 Úvodní kontrola
Před uvedením zvlhčovače do provozu je vhodné zkontrolovat
• veškerá připojení – elektro, vody, odpady musí být provedena podle návodu
• uzavírací ventil v přívodním potrubí musí být otevřen
• jištění elektro je funkční
• svorky 7I-8I nebo AB-AB jsou propojeny přes vypínač nebo přemostěny
• průchod potrubí páry – nesmí být přiškrcen
• v případě použití do potrubí je nutné sladit chod zvlhčovače s ventilátorem v potrubí
• potrubí pro odvod kondenzátu je správně propojeno a průchozí
• odpadní potrubí je průchozí a zavedeno do odpadu
6.2 Spouštění zvlhčovače
6.2.1 Varný válec je nový
Při spouštění zvlhčovače s novým vypuzovačem – nový zvlhčovač, nebo vyměněný nový válec - u modelů s regulací typu
H lze využít automatické čištění nového válce, je nutno systém pročistit.
1. otevřou se plnící a vypouštěcí ventily současně po dobu ca 10 minut, přičemž varné elektrody jsou mimo činnost.
Tím se propláchnou potrubí a omezí se tvorba pěny při varu.
2. alespoň třikrát se naplní a následně vypustí válec pro odstranění nečistot se stěn válce, přičemž elektrody
ohřívají vodu, což zlepšuje čištění
Proces čištění se spouští současným stlačením tlačítka SEL a šipky dolů. Na displeji se objeví symbol PC, který bliká
v průběhu čištění. Ukončit čištění lze obdobně. Zároveň zhasne i symbol PC.
6.2.2 Varný válec je prázdný
Při spouštění zvlhčovače s prázdným válcem musí proběhnout důležitý postup, než je dosaženo jmenovitého výkonu
přístroje. Tento proces může trvat i dosti dlouhou dobu – například i v řádu hodin v závislosti na vlastnostech napájecí
vody, zejména na vodivosti. Pro dosažení správného proudu pro výrobu páry je rozhodující obsah minerálů ve vodě a tím
i její vodivost. Při varu a doplňování vody do válce se podíl minerálů mění – voda ve válci se zahušťuje na hodnoty, které
následně urychlují var. Zpoždění při nájezdu válce je kratší, pokud plnící voda obsahuje vhodné množství minerálů.
6.2.3 Postup spouštění
Str.17
HumiSteam
V pravém dolním rohu zvlhčovače je ovladač – kolébkový přepínač 0 – I a tlačítko se šipkou dolů, které spouští
vypouštěcí režim.
Po připojení zvlhčovače na všechna propojení a na síť se spustí překlopením vypínače do polohy I. Tím je zahájen
postup startu signalizovaný rozsvícením kontrolky na ovládacím panelu.
6.2.4 Start s prázdným válcem
Vodu lze z válce vypustit ručně sepnutím tlačítka se šipkou dolů – podržet. Po uvolnění tlačítka začne proces výroby páry
– předpokladem je, že řídící prvek systému zapne vlhčení. První fáze je doplnění válce vodou, poté začnou elektrody
vodu ohřívat.
6.3 Ovládací přístroj zvlhčovače
Pro typovou řadu HumiSteam se používají dva typy elektronických regulátorů
• typ P – s indikací stavů pomocí kontrolek LED a provozem zap/vyp nebo proporcionálním
• typ H – s číselným displejem LED a provozem vyp/zap, proporcionálním, nebo ovládaným čidlem. Tento typ
regulátoru umožňuje úplné ovládání vlhkosti – jak vlhčení, tak odvlhčování.
6.3.1 Ovládání P
- čelní panel přístroje vestavěného do pláště zvlhčovače zobrazuje následující stavy :
- zelená LED vlevo = pod napětím
- žlutá LED ve středu = výroba páry
- červená LED vpravo = porucha , LED bliká
- při startu zvlhčovače začnou kontrolky blikat s různou frekvencí a v různých kombinacích. Zelená LED zůstává
rozsvícena po celou dobu, kdy je přístroj pod napětím.
- při zapnutí chodu zůstávají žlutá i červená kontrolka zhasnuty po dobu 1 sec.
- zahájení chodu je signalizováno blikáním žluté a červené kontrolky v počtu odpovídajícímu verzi programu - toto
probíhá při každém startu
- nejdříve bliká žlutá LED – počet bliknutí odpovídá nastavení výroby páry
- potom blikne červená LED – počet bliknutí odpovídá typu zařízení
- následuje trvalý chod, který je signalizován žlutou kontrolkou
nesvítí
1 bliknutí
2 bliknutí
atd
9 bliknutí
svítí trvale
výroba 0%
výroba 1 až 19%
výroba 20 až 29 %
výroba 90 až 99%
plný výkon 100%
Upozornění : plynulá výroba páry je signalizována pomalým
blikáním – po 1 vteřině, snížená výroba páry nedosahující nastavené
hodnoty je signalizována rychlým blikáním – 2 x za vteřinu, signál se
opakuje a mezi opakováním je třívteřinová pauza
- v případě poruchy se rozsvítí červená kontrolka a bliká v různých seskupeních záblesků. Zároveň sepne poruchové
relé, které může ovládat další činnosti
6.3.2 Ovládání H
- čelní panel přístroje vestavěného do pláště zvlhčovače zobrazuje následující stavy :
- číselné LED 2 ½ místnou hodnotu některé veličiny, nebo kód funkce přístroje
kontrolka 7 – údaj musí být násoben 1000
kontrolka 8 – relé odvlhčení (sušení) sepnuto
kontrolka 9 – porucha, bliká
LED 10 probíhá výroba páry, bliká do dosažení
jmenovitého výkonu
LED 11 – plnící ventil otevřen
LED 12 – vypouštěcí ventil otevřen
- tlačítka ovládají následující funkce :
1 PRG
vstup do programu, mazání symbolu poruchy
2 SEL
zobrazí jednotky číselného údaje, při stlačení na 2 sec lze nastavovat jmenovitý stav, při stlačení spolu
s PRG na 5 sec umožní vstup do programu
3
zobrazí hodnotu měřenou hlavním čidlem s jednotkou měření, která problikne, při nastavování zvyšuje
hodnotu, přechod na další funkci
4
zobrazí hodnotu měřenou pomocným čidlem, při nastavování snižuje hodnotu, přechod na další funkci
Upozornění : při stlačení šipky se zobrazí nějaká hodnota, i když není čidlo připojeno
Str.18
HumiSteam
Při spouštění zvlhčovače probíhá na displeji následující proces :
- všechny LED se rozsvítí po dobu ca 1 sec
- objeví se pouze tři vodorovné čárky po dobu ca 4 sec
- zobrazí se stav zvlhčovače : výkon přístroje v % (C0), nebo údaj připojeného přístroje
Při poruše se rozsvítí kontrolka 9 – bliká a zobrazí se kód poruchy s nastavenou hodnotou – ta se objevuje opakovaně po
době ca 2 sec. Nastane-li více poruch současně objevují se na displeji postupně i kódy poruch s požadovanými
hodnotami v intervalech po 2 vteřinách. Signalizace poruch zůstává i po odstranění dokud není stlačeno mazání poruch
pomocí PRG tlačítka.
Ruční vypouštění lze provádět tlačítkem vypouštění, nebo tlačítky se šipkami na displeji :
- během prvních 5 vteřin po startu zvlhčovače při rozsvícených LED se stlačí současně tlačítka se šipkami
- za ca 2 vteřiny se otevře vypouštěcí elektromagnetický ventil a je otevřen tak dlouho, jak dlouho jsou stlačena
tlačítka se šipkami
- po uvolnění tlačítek lze postup opakovat do 5 vteřin, jinak je nutno zvlhčovač vypnout a začínat znovu
6.4. Vypnutí zvlhčovače
Je-li zvlhčovač odstaven na delší dobu – údržba, delší odstavení z provozu z provozních důvodů – je nutno přístroj zbavit
vody, aby se předešlo korozi elektrod.
Ruční kolébkový vypínač se vypne do polohy 0, přičemž displej musí zhasnout.
Uzavírací ventily v přívodním potrubí vody je nutno zavřít. Vypouštění vody je možno provést pomocí tlačítek dříve
popsaným způsobem, přičemž je doporučeno zkontrolovat, zda voda nezůstala ve válci. V takovém případě je vhodné
válec ručně vyprázdnit odpojením hadic ze dna válce – pozor na poškození částí.
7. Ovládání
Ovládání zvlhčovače zajišťuje elektronický řídící systém, jehož nastavení se provádí prostřednictvím ovládacích prvků.
Nastavení provozních stavů, vlastností přístroje a jmenovitých hodnot je rozděleno do třech úrovní :
1. nastavení jmenovitého výkonu – St, lze provést přímo pomocí tlačítek na ovladači
2. řídící parametry a měření hodnot při provozu zahrnuje ovládání procesu vypařování – lze nastavit i číst pomocí
tlačítek na ovladači – displeji
3. konfigurace, která zahrnuje nastavení vlastností podle požadavku uživatele v závislosti na procesu vlhčení
daného prostředí. Tyto hodnoty lze nastavit pouze po zadání vstupního hesla, aby se předešlo neoprávněnému
zásahu do vlastností zvlhčovače.
Každý parametr se skládá z :
. kódu – symbol odpovídající danému parametru
. rozsahu platnosti – hraniční hodnoty, mezi kterými lze parametr měnit
. původního nastavení – nastaveného výrobce při výrobě a měnitelného na místě
. jednotky měření – symbol, který upřesňuje, v jakých jednotkách je číselný údaj uveden
Upozornění : číselná hodnota od 200 do 255 je zobrazována se symbolem svislé čárky na místě první dvojky, takže
například číslo 225 je zobrazeno jako ´25.
7.1 Nastavení jmenovité hodnoty St
- zmačknout SEL, objeví se nastavení po 2 vteřinách
- při uvolnění tlačítka se postupně objeví jednotka a poté hodnota nastavení
- nastavit šipkami požadovanou hodnotu
- potvrdit nastavení zmačknutím SEL nebo PRG
7.2 Nastavení pracovních podmínek
- zmačknout PRG déle než 5 vteřin, objeví se P0
- šipkami se vybere kód funkce
- zmačknutím SEL se objeví veličina a poté i hodnota funkce
- šipkami lze nastavit požadovanou velikost
- zmačknutím SEL se hodnota uloží
- zmačknutím PRG lze pokračovat v dalším parametru
- bez dalšího zmačknutí se nové nastavení automaticky neuloží
7.3 Nastavení programu
- zmačknout PRG a SEL současně déle než 5 s
- objeví se 00
- šipkou nastavit 77 (kód z výrobního závodu)
- zmačknout SEL (potvrzení vstupu)
- objeví se první parametr pro nastavení A0
- vybrat parametr šipkami
- zobrazit nastavení zmačknutím SEL
- nastavit šipkami
- potvrdit zmačknutím SEL
Str.19
HumiSteam
- vybrat další parametr a postup opakovat až do nastavení všech požadovaných funkcí
- potvrdit nastavení stiskem PRG – bez zmačknutí se nové nastavení neuloží do paměti
-A
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
b
E
F
c
0
1
2
3
4
5
6
7
d
1
2
3
4
5
6
9
P
0
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
Parametr
heslo
parametry společné
způsob regulace 0=zap/vyp, 1=proporc., 2=vlhkosti, 3=vlhk s 2 čidly, 4=sauna
jednotky měření 0=°C, kg/h, 1=°F, lb/h
typ čidla 0=0-1V, 1=0-10V, 2=2-10V, 3=0-20mA, 4=4-20 mA
nejnižší nastavitelná hodnota prostorového čidla
nejvyšší nastavitelná hodnota prostorového čidla
oprava údaje čidla
typ pomocného čidla 0=0-1V, 1=0-10V, 2=2-10V, 3=0-20mA, 4=4-20 mA
nejnižší nastavitelná hodnota pomocného čidla
nejvyšší nastavitelná hodnota pomocného čidla
oprava údaje pomocného čidla
vlastnosti příslušenství
kombinace funkcí zvlhčovače
zpoždění při vypnutí zvlhčovače
rozptyl měření
vodivost vody 0 = automatické měření (0k2 až 2k0)
upozornění na nízkou vodivost vody
mezní vodivost vody
zjištění pěny při varu 0=neprovádí se, 1=čidlo max, 100=čidlo min
dosažená vnitřní vodivost ve válci při stabilním chodu vůči předpokladu
úprava doby vypouštění vody
doba pro údržbu válce (od 200 hod po 10 hod)
doba mezi pravidelnými čistícími cykly
doba pro vypuštění vody v případě nečinnosti zvlhčovače
parametry sériového připojení a infraovládání
význam zobrazení 1=prostorové čidlo, 2=pomocné čidlo, 3=výkon, 4=hod,
5=vodivost, 6=proud A
přístup k tlačítkům 0=jen C1, IR P a d, 1=ano, IR jen P a d, 2=jen C1, IR jen P,
d a St, 3=ano, IR jen P,d a St, 4=vše
vstupní kód pro dálkové ovládání
sériová adresa pro RS 485
přenos baud-rate
0=1200, 1=2400, 2=4800, 3=9600
údaje pro přenos dat sítí
zpoždění odezvy komunikace v síti
nastavení terminálu 0=terminál, 1=0/1, 2=0/1 a čidlo, 3=0/1 a pomocné čidlo
měřené hodnoty – zobrazí se na displeji
z vnějšího regulátoru (není pro A0=0)
pomocné čidlo vlhkosti
okamžitý výkon výroby páry
provozní hodiny
elektrická vodivost vody – pokud je čidlo vodivosti připojeno
elektrický proud
uvažovaný výkon výroby páry
nastavení provozních hodnot
nejvyšší výkon výroby páry z jmenovitého výkonu
diference vlhkosti (nebo převedeno na teplotu)
alarm vysoké vlhkosti
alarm vysoké teploty (podle čidel)
alarm nízké vlhkosti nebo teploty
zpoždění hlášení poruchy
neutrální zóna při odvlhčování
diference při odvlhčování
nastavení pomocného čidla vlhkosti - výstup
diference pomocného čidla
vysoká výstupní vlhkost na pomocném čidle - alarm
min
0
max
199
jednotka
Carel
77
0
0
0
0
A3
-10
0
0
A7
-10
4
1
4
A4
255
+10
4
A8
100
+10
kód
kód
kód
%,°C
%,°C
%, °C
kód
%
%
%, °C
3
0
1
0
100
0
1
0
100
0
0
0
-10
0
0
0
0
50
50
0
1
1
127
120
+10
199
199
199
100
200
200
4000
120
199
kód
sec
%
µS/cm
µS/cm
µS/cm
%
%
%
hod
hod
dny
0
0
0,0
10
1k5
2k0
50
100
100
1500
25
3
0
6
kód
1
0
4
kód
4
0
0
0
0
0
0
99
199
4
11
199
3
kód
kód
kód
kód
msec
kód
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
199
199
199
19k9
1k5
199
199
%, °C
rel.vlh
kg/h
hod
µS
A
kg/h
20
2,0
P3
P3
0
0
2
2
St
2
0
100
19,9
100
60
P2
6000
100
19,9
100
19,9
100
%
rH, °C
rel.vlh
°C
rH, °C
sec
%
%
%
%
%
100
5,0
100
60
0
60
10
5
100
5
100
Vysvětlivky :
při nastavení A0 = 0 se automaticky parametry P2, P3, P7 a St nastaví na hodnoty původně zadané výrobcem
při nastavení A0 = 1 je veličina d1 procentuelní podíl ovládacího signálu
parametr b1 nastavuje zvláštní režimy – jeho hodnota je dána součtem dílčích kódů funkcí :
0 = bez použití
1 = použito ovládání odvlhčování
2 = elektrické vypouštění
Str.20
HumiSteam
4 = vypnuté vypouštění pro snížené nastavení
8 = vypnuté vypouštění po dobu odstavení zvlhčovače na dobu 7 dní
16 = vypnuté vyprazdňování a hlášení alarmu vyprazdňování
číselná hodnota b1 je součet uvedených čísel – nejvýše 31 při použití všech funkcí
parametr C5 je kód nastavení komunikace v síti : počet bitů, parita, bit pro vypnutí, hodnoty viz zvláštní návody pro
program HumiVisor.
7.4. Platnost nastavených parametrů
Veškerá nastavení se uloží až po konečném potvrzení nastavení tlačítkem SEL. Některé parametry,které se týkají
sériové komunikace v síti se automaticky nulují při každém vypnutí přístroje. Během nastavení začne 5 vteřin po
posledním nastavování displej blikat jako varování, že probíhá nastavování. Není-li dále žádné tlačítko stlačeno,
programový krok se opustí za 1 minutu beze změn. Za dalších 5 vteřin začne displej opět blikat a po další minutě se
programování definitivně ukončí.
7.5 Nastavení původních údajů výrobce
Při pochybnostech o správnosti nastavení, nebo po poruše, kdy se změní některý údaj je možno zpětně obnovit
nastavení výrobce, se kterým byl zvlhčovač dodán. Postup je následující :
• během prvních 5 vteřin po zapnutí přístroje - objeví se 3 vodorovné LED se podrží tlačítko PRG, dokud se
neobjeví blikající horní vodorovná LED v centru displeje.
• poté je nutno do 3 vteřin uvolnit tlačítko PRG, přičemž je-li opět původní nastavení načteno, zůstane ještě po
dobu 2 vteřin horní LED svítit
• je-li tlačítko PRG stlačeno déle, kdy horní LED zhasne, program nastavení nenačte
Načtení původního nastavení nemá vliv na nastavení jednotek měření – parametr A1, je vhodné jej překontrolovat, nebo
opačně – nejdříve nastavit jednotky a poté načíst nastavení výrobce.
7.6. Vynulování provozních hodin
Při počátku dalšího servisního intervalu zvlhčovače je vhodné zaznamenané provozní hodiny vynulovat, aby byl jasný
začátek provozu po například výměně válce. Nulování se provádí následovně
• stlačením PRG na 5 vteřin se vstoupí do programu a najde se parametr d4
• stiskem SEL se objeví aktuelní hodiny, poté symbol hodin
• současným stiskem tlačítek se šipkou se nastaví 0 – asi po 5 vteřinách, číslo blikne
7.7. Změna použitých jednotek měření
Používané jednotky měření a zobrazování souvisí s nastavením hodnot – je nutné je dát vždy do souladu. V opačném
případě může dojít k závažným nedorozuměním.
Jednotlivé symboly značí :
• A
elektrický proud
• M
čas ve vteřinách
• °C
teplota
• M´
čas v minutách
• °F
teplota ve Fahrenheitech
• H
čas v hodinách
• rH
relativní vlhkost %
• uS
el. vodivost v µS/cm
• Pr
výroba páry v kg/h
• %
procentuelní podíl
• Lb
výroba páry v librách/hod
8. Dálkové ovládání infra
Ovladač infra je označen TELUE0A000 – anglická verze
TELUE0I000 – italská verze
Infra ovládání je běžný doplněk k zvlhčovači typu H, kterým lze nastavit parametry bez přímého kontaktu s přístrojem.
V současnosti jsou k dispozici dvě provedení : v italském a v anglickém jazyce.
Ovládání je funkční do vzdálenosti 3 m. V místech s více zvlhčovači je nutno přidělit každému přístroji jeho adresu C2.
V nastavení C1 lze měnit přístup k ovladači.
8.1 Popis dálkového ovládání
Tlačítka jsou seskupena do třech skupin podle povahy nastavení jednotlivých parametrů.
Str.21
HumiSteam
změny
údajů
změny
údajů
zobrazení
údajů čidel
aktivace
číselné zadávání
start
mazání údajů
8.1.1 Tlačítka pro aktivaci ovládání
Tato tlačítka umožní spuštění ovládání, případně změny a uložení nastavení parametrů. Do této skupiny patří tlačítka :
•
•
START
PRG
aktivuje ovladač
vstup do programování, uložení
•
•
CANCEL mazání údajů
čísla
přímé číselné zadání
8.1.2 Tlačítka pro změny nastavených údajů – přímý přístup
Nejvíce používané vlastnosti jsou přímo zobrazeny na ovladači a podbarveny různými barvami. Každý nastavovaný
parametr má tlačítka + a - , kterými lze danou hodnotu nastavení změnit. Tato tlačítka spolupracují pouze s uvedenou
funkcí.
8.1.3 Tlačítka pro ovládání klávesnice regulátoru
Tlačítka podbarvená zeleně a modře : PRG, SEL a šipky mají stejnou funkci jako tlačítka na regulátoru. S jejich pomocí
lze nastavovat program a hodnoty stejným způsobem, jako přímo na regulátoru, přičemž vhodnou volbou přístupu
k tlačítkům lze tlačítka regulátoru i zablokovat proti neoprávněnému přístupu do programu přímo z regulátoru.
8.2 Dálkové ovládání infra
Aby bylo možno infraovládání používat, je nutno nejdříve regulátor naprogramovat. Vstup do programu se provádí dříve
popsaným způsobem přes kód 77.
Hodnota C2 se musí nastavit na číslo různé od 0 (01 až 99), toto číslo je pak adresa regulátoru pro nastavení pomocí
infra (IR). V případě více přístrojů na jednom místě musí mít každý přístroj vlastní adresu, nebo by se nastavovaly
přístroje současně s tím, který má být seřízen.
C2 = 0 znamená, že lze nastavovat zařízení bez ochrany – bez vstupního kódu.
I bez vstupu do programu jsou tlačítka IR ovladače PRG, SEL a tlačítka pouze pro displej aktivní.
8.2.1 Nastavení bez vstupního hesla
Pro C0 = 0 lze vstoupit do programu stiskem tlačítka START. Předpokládá se, že není současně prováděno nastavení
přímo tlačítky na regulátoru. Regulátor zvlhčovače zobrazí po stisku první parametr pro nastavení.
8.2.2 Nastavení se vstupním kódem
Pro C0 ≠ 0 lze vstoupit do programu po ukončení předchozího přímého programování stiskem tlačítka START. Na všech
dostupných regulátorech se objeví jejich vstupní kód.
Číselnými tlačítky se nastaví vstupní kód – heslo příslušného regulátoru. Jednomístná čísla musí obsahovat i 0 – tedy
nejdříve tlačítko 0 a poté číslo. Je-li zadáno správné heslo, zobrazí se první parametr.
8.2.3 Čtení měřených hodnot
Ovladač IR má tlačítka přímo označená měřenými místy. Při stlačení daného tlačítka se objeví hodnota čtená příslušným
čidlem: vlhkost hlavní a konečná, výkon zvlhčovače, provozní hodiny, elektrický proud a vodivost vody.
8.2.4 Změna hlavních parametrů přímo
Některé vlastnosti lze nastavit přímo bez listování v programu. Tyto funkce mají vlastní tlačítka na IR. Programování je
následující :
• vstup do programu se provede tlačítkem START
• každý parametr má vlastní tlačítka + a – pro změnu hodnoty – stlačením se objeví symbol
• stlačením SEL se objeví hodnota parametru
• dalším stlačením + nebo – se hodnota změní
• ukončením programování pomocí stlačení PRG se nový údaj automaticky uloží
Str.22
HumiSteam
8.2.5 Změna hlavních parametrů bez přímých tlačítek
Všechny vlastnosti lze měnit klasicky pomocí tlačítek se šipkami – obdoba nastavení regulátorem.
• vstup do programu se provede tlačítkem START
• stlačením šipek lze najít žádaný parametr
• stlačením SEL se objeví hodnota parametru a šipkami ji lze měnit
• dalším stlačením SEL se nová hodnota potvrdí a přejde na další vlastnost
• postup se případně opakuje pro další funkci
• ukončením programování pomocí stlačení PRG se nový údaj automaticky uloží
8.3 Ukončení programování
Pro ukončení fáze nastavení je nutno stlačit tlačítko PRG. Bez změn lze programování opustit stlačením tlačítka
CANCEL. Nové údaje se neuloží v těchto případech :
• je-li zobrazen kód parametru nedojde ke stlačení tlačítek po dobu 60 vteřin
• je-li zobrazena hodnota nedojde ke stlačení tlačítek po dobu 120 vteřin
9. Údržba a náhradní díly
9.1 Výměna válce
Upozornění : válec může být horký – nechte vychladnout před demontáží.
Postup výměny :
• úplně vypustit vodu ze zařízení
• vypnout přívod elektro a otevřít rozvaděč elektro
• odstranit čelní kryt
• odpojit potrubí od válce – pozor na spony a těsnění
• odpojit přívod elektro od elektrod na horním víku válce
• uvolnit válec od nosné konstrukce a vyzdvižením vyjmout ven
• nový válec se vsadí a připojí obráceným postupem než při demontáži
Údržba válce
Životnost válce závisí na mnoha okolnostech – podílu vápenných složek ve vodě, stav koroze elektrod, správný provoz
zvlhčovače – jeho volba z hlediska výkonu a zatěžování, kvalita vody obecně, správná údržba a podobně. Protože
materiály zvlhčovače stárnou, mají jednotlivé části svou životnost, která je pro válec výrobcem stanovena na ca 5 let
provozu, nebo 10 000 provozních hodin.
Upozornění
Zvlhčovač a jeho válec obsahuje části elektro, které jsou pod napětím a další části, jejichž teplota může být vysoká. Je
proto nezbytné, aby údržbu a servis prováděly osoby kvalifikované a seznámené s problematikou obsluhy a údržby
zvlhčovače. Před započetím prací je nutno zařízení odpojit od zdroje elektrického napětí a tlakové vody. Elektrický proud
může procházet i prostřednictvím vlhkých ploch a částí přístroje. Před montáží nového válce je nutno se přesvědčit, zda
elektrické provedení válce odpovídá použitému napájení. Údaje jsou uvedeny na štítku zařízení.
Pravidelná kontrola
• po 1 hodině provozu je nutno zkontrolovat těsnost soustavy – únik vody
• každé dva týdny – nejpozději po 300 hodinách provozu se opět kontroluje vodotěsnost soustavy, vytváření
můstku mezi elektrodami válce a celkový stav zařízení
• každé tři měsíce, nejpozději po 1000 hodinách se opět kontroluje těsnost a stav elektrod, případně se válec
vymění. Je-li válec tepelně namáhán – barevné změny na plášti, musí se vyměnit, případně i s těsněními.
• Ročně nebo nejdéle po 2500 hodinách se mění válec, který nelze otevírat, ostatní typy se prověřují, zda nejsou
elektrody opotřebované, kontroluje se celkový stav zařízení, úniky vody, nebo přehřáté části válce.
• Po 5 letech, nebo 10 000 provozních hodinách se válec vymění.
Při trvalém povozu zvlhčovače, nebo v případě vysoce mineralizované vody může vzniknout na elektrodách silná vrstva
usazenin, která se může až dotýkat stěn válce, což vyvolává následně přehřátí pláště a zničení válce i zvlhčovače. Jako
předcházení takové závadě se doporučuje pravidelně kontrolovat barevné změny částí válce a zvlhčovače.
9.2 Údržba ostatních částí zvlhčovače
Upozornění : při čištění plastových dílů nepoužívat detergenty nebo rozpouštědla, minerální povlak může být smýván 20
% roztokem kyseliny octové a poté opláchnut čistou vodou. Nejvíce jsou zanášena potrubí a ventily.
Jednotlivé části se udržují následovně :
• Plnící elektromagnetický ventil obsahuje filtr, který je možno po odpojení přívodů elektro a vody vyjmout a vodou,
případně mechanicky vyčistit
• Plnící a vypouštěcí uzavírací ruční ventily je nutno kontrolovat na usazeniny a těsnost těsnících „O“ kroužků
• Výpustní elektromagnetický ventil lze odmontovat po odpojení elektro a uvolněním dvou upevňovacích šroubů od
skříně zvlhčovače – pak jej lze vyčistit
• Spodní odpadní vana se čistí průběžně od nánosů, které vznikají při provozu a kontroluje se i těsnost ventilů
• Vyrovnávací nádržku je nutno kontrolovat na průchodnost a odstraňovat případné nečistoty
Str.23
HumiSteam
• Potrubí a hadice vody se prověřují z hlediska průchodnosti a usazenin
Po celkové kontrole a údržbě je nutno opět zkontrolovat těsnost spojů a provést postup spouštění uvedený dříve pro
propláchnutí soustavy. Po proplachu se opět kontroluje těsnost spojů.
Popis vodní soustavy :
1 – těsnící „O“ kroužky spojů k ventilům
2 – plnící a vypouštěcí ventil
3 – plnící elmg ventil
4 – vypouštěcí elmg ventil
5 – trubka plnění nádržky
6 – trubka přívodu do válce
7 – trubka přepadu z nádržky
8 – vyrovnávací nádržka
9 – odpadová vana
9.3 Seznam pojistek
Pojistky 1 – 2 jsou 1A, GL, 10,3 x 38 zasunuty do pojistkových spodků
U regulace typu P jsou pojistky 2A, T, 5x20
9.4 Náhradní díly
Jednofázové zvlhčovače mají řadu běžných a specielních náhradních dílů
typ
sada dílů pro vodu – válec a měření vodivosti
plnící elektromagnetický ventil - sada
vypouštěcí elektromagnetický ventil - sada
sada vnitřních trubek
nerozebíratelný válec 200/230V 50 Hz pro vodivost 350-1250 µS/cm
stykač
pojistky 230 V + držák pojistek
display LED – verze C – P
(i pro 3x400V)
základní deska C - P
(i pro 3x400V)
základní deska H - T
(i pro 3x400V)
plochý propojovací kabel pro verze UEH
Zvláštní náhradní díly
nerozebíratelný válec 200/230V 50 Hz pro vodivost 125 – 350 µS/cm
rozebíratelný válec pro vodivost 125 – 350 µS/cm
rozebíratelný válec pro vodivost 350 – 1250 µS/cm
sada elektrod pro válec pro vodu s vodivostí 125 – 350 µS/cm
sada elektrod pro válec pro vodu s vodivostí 350 - 1250 µS/cm
sada těsnění pro elektrody
UE001
BLOS1F00H1
0203000AXX
UEP01D0000
UEH01D0000
59C460A003
UE003
18C453A008
KITVC00006
13C499A030
UEKT00000S
BLOS1F00H1
0203000AXX
0605319AXX + 0606192AXX
UEKDP00000
UEP03D0000
UEH03D0000
BLOS1E00H1
BLOS1E00H1
UE005
BLOS1F00H0
0203001AXX
UEP05D0000
UEH05D0000
BLOS1E00H0
BLCS2E00W0
BLCS2F00W0
KITBLCS2E0
KITBLCS2F0
KITBLC2FG0
Třífázové zvlhčovače – základní náhradní díly
typ
sada dílů pro vodu – válec a měření vodivosti
plnící elektromagnetický ventil - sada
vypouštěcí elektromagnetický ventil - sada
sada vnitřních trubek
nerozebíratelný válec 400V 50 Hz pro vodivost 350-750 µS/cm
stykač
pojistky 230 - 400 V + držák pojistek
Zvláštní náhradní díly
nerozebíratelný válec 400V 50 Hz pro vodivost 125 – 350 µS/cm
rozebíratelný válec 400V 50 Hz pro vodivost 350 – 750 µS/cm
rozebíratelný válec 400V 50 Hz pro vodivost 750 – 1250 µS/cm
sada elektrod pro válec pro vodu s vodivostí 125 – 350 µS/cm
sada elektrod pro válec pro vodu s vodivostí 350 - 750 µS/cm
sada elektrod pro válec pro vodu s vodivostí 750 - 1250 µS/cm
sada těsnění pro elektrody
UE003
UE005
UE008
18C453A008
UE010
KITVC00006
UE015
KITVC00012
13C499A030
BLOT1D00H1
BLOT1A00H1
BLOT1B00H1
BLOT1C00H1
UEKT00000S
BLOT2D00H0
0203000AXX
0605319AXX + 0606192AXX
BLOT2A00H1
BLOT2B00H1
BLOT2C00H1
KITBLCT2B0
KITBLCT2C0
KITBLCT2D0
KITBLC2FG0
UEKT00000M
BLOT3D00H0
0203001AXX
BLOT3A00H1
BLOT3B00H1
BLOT3C00H1
KITBLCT3B0
KITBLCT3C0
KITBLCT3D0
KITBLC3FG0
Str.24
HumiSteam
10. Poruchy a jejich odstranění
10.1 Hlášení poruch u regulace typu P
Vznik poruchy je u zařízení s ovládáním typu P signalizován zvláštním způsobem blikání červené kontrolky. Blikání
probíhá po dobu trvání poruchy spolu se sepnutím poruchového relé. V případě výskytu více poruch najednou jsou
jednotlivé poruchy oznamovány postupně svými charakteristickými způsoby blikání. Oznamování poruchy je prováděno i
v době odstranění poruchy, pokud nebyl zvlhčovač nebo regulátor vypnut. Předtím je však nutno poruchu odstranit. Po
odstranění poruchy se signalizace vypíná vypnutím a opětným zapnutím ovládání.
Upozornění : Pokud porucha trvá, signál nejde vypnout.
V případě vypnutí ovládání vnějším kontaktem vypadne i poruchové relé, i když porucha trvá. Charakter blikání rozlišuje
pomalé a rychlé blikání.
Pomalé blikání – svítí 1 vteřinu, zhasne 1 vteřinu
Rychlé blikání – dva záblesky za vteřinu s dvěma pauzami
Více signálů – mezi jednotlivými signály poruch je prodleva 3 vteřiny
10.2 Hlášení poruch u regulace typu H
Výskyt poruchy je oznámen blikáním kontrolky a kódem na displeji, který odpovídá určitému druhu poruchy. V případě
závažné poruchy zvlhčovač ihned vypne. V určitých případech se se vznikem poruchy sepne automaticky poruchové relé.
Po odstranění poruchy je možno relé vypnout buď automaticky, nebo ručně v závislosti na typu závady. Signál poruchy je
nutno vypnout ručně stlačením tlačítka PRG. Bez stlačení se porucha signalizuje i po jejím odstranění. Trvá-li závada i
nadále, nelze oznámení poruchy smazat. Je-li ovládání odpojeno například vnějším vypínačem, poruchové relé se
rozepne a to i v případě, že porucha trvá. Pokud je zvlhčovač vybaven samostatným displejem mimo zařízení, objeví se
oznámení poruchy i tam.
Oznámení poruchy se objevuje 2 vteřiny, následuje hodnota měřená přístrojem. Je-li ovšem odpojeno čidlo, hodnota se
neobjeví – teprve až poté, co je čidlo opět připojeno. Nastane-li více poruch současně, následují kódy poruch po sobě
v intervalu dvě vteřiny.
E1 signál znamená závadu v zadaných parametrech
E1 signál se objevuje ve dvou případech :
1. nelze číst z paměti s uloženým nastavením – obvykle při spouštění, parametr se změní na hodnotu nastavenou
výrobcem ale neukládá se – je nutno provést reset přístroje a znovu celé nastavení
2. chyba při zadávání údajů do paměti – obvykle při stlačení PRG po programování – je nutno přístroj resetovat a
začít nastavovat znovu
10.3 Tabulka poruch a jejich kódů
regulace
P
H
EL
pom.
displej příčina
přepětí na elektrodách, závada elektrod,
vysoká vodivost vody – někdy i po krátkém
E102 odstavení
E103 výpadek napájení válce
není
EC
E105
vysoká vodivost přívodní vody
4xp
EP
E113
výrazné snížení výkonu
3x
pomalu
EF
E114
bez vody
2x
rychle
3x r
EH
EA
5x
pomalu
-
příliš pěny ve válci při varu
E115
Ed
Ec
E
neodpouští odpad
regulace
P
H
RD
AR
RR
vyp
vyp
-
A
-
vyp
vyp
-
A
-
-
vyp
-
A
-
vyp
-
ruč
A
ruč
ruč
A
ruč
vyp
-
-
signál
ruč
A
ruč
vyp
-
ruč
A
ruč
-
signál
A
N
-
-
signál
ruč
A
A
-
signál
ruč
A
A
-
signál
A
vyp
-
-
-
sig
ruč
re
prg
re
prg
res
ruč
ruč
A
re
prg
re
prg
A
A
E116
předběžné hlášení vysoké vodivosti vody
E131
vysoká vlhkost, nebo u T teplota prostoru
E121
E-
nízká vlhkost, nebo u T teplota prostoru
E=
E122
E124
vysoká výstupní vlhkost
EO
E101
chyby vnitřní paměti
-
EI
E112
chyby v nastavení některých parametrů
-
E2
E3
E4
E130
E120
E123
vada počítače hodin
nepřipojené čidlo prostorové
nepřipojené čidlo výstup
6xp /
4xr
odstranění
1.prověřit odpad
2.prověřit funkci plnícího elmg. ventilu
3.odpustit vodu a zkusit znovu
prověřit zdroj a elektrické vodiče
1.prověřit nastavení b6
2.vypnout a vyčistit sondy vodivosti
3.použít jinou vodu
4.vhodně vodu upravit
málo vody nebo pěna ve válci -vyčistit
1.prověřit plnící potrubí vody – průchod
2.kontrola plnícího elmg.ventilu
3.výstup páry nesmí mít protitlak – nepustí
vodu do válce
4.prověřit průchod parního potrubí
1.vypustit napájecí potrubí
2.vyčistit válec od mastnot a nečistot
3.prověřit přítomnost změkčovadel
4.příliš měkká voda musí být zaměněna
prověřit okruhy odpadů – funkce, průchodnost
1.prověřit vlastnosti napájecí vody
2.případně doplnit zařízení pro úpravu
1.prověřit funkci čidla
2.kontrola nastavení P2
1.prověřit funkci čidla
2.kontrola nastavení P3
kontrola výstupního čidla
1.resetovat regulátor
2.nezmění-li se stav, opravuje pouze výrobce
1.prověřit el.vodiče, opět nastavit
2.resetovat regulátor
prověřit připojení vodičů
kontrola + funkce A2, A0
kontrola + funkce A6, A0
A
A
N
A
A
2xp
9x
poma
-
CP
CL
EU
PC
CY
ΠΠ
dr
ldr
dr
AF
E132
E133
E134
E135
E136
-
Str.25
zanesený válec
zanesený válec
plný válec a signalizace vypnutí zvlhčovače
počátek cyklu čištění
čas pro údržbu
konec životnosti válce
ukončeno vypouštění
ukončeno vypouštění
probíhá pravidelné vypouštění
ochrana proti pěnění
vyčistit nebo vyměnit
vyčistit nebo vyměnit
1.prověřit cesty vody – těsnost, průchod
2.kontrola čidla hladiny
provozní signalizace – není závada
vyčistit nebo vyměnit válec
vyměnit varný válec
informace
hlášení v případě dlouhé nečinnosti
hlášení
sepnutí ochrany válce
HumiSteam
sig
sig
sig
vyp
-
sig
-
ruč
N
ruč
N
N
A
ruč
ruč
-
A
-
ruč
-
Vysvětlivky : první dva sloupce popisují činnost kontrolky a displeje
P – u regulace typu P
H – u regulátoru typu H
pom. displej – pomocný displej mimo zvlhčovač
RD – reset displeje
AR – poruchové relé (A-aktivní)
RR – reset relé
sig – přístroj pouze signalizuje
reprg – přístroj nutno opět naprogramovat
vyp – přístroj je nutno vypnout pro odstranění poruchy
Poznámka : u regulace typu P se signalizace poruchy odstraní po odstranění poruchy vypnutím přístroje.
10.4 Poruchy a jejich odstranění
porucha
zvlhčovač nelze zapnout
zvlhčovač nezačne pracovat
tepelně-magnetická ochrana vypíná
potrubí vzduchotechniky je mokré
pod zvlhčovačem je voda
příčina
odstranění
1.výpadek v napájení
2.vnější vypínač je vypnut
3.vodiče nejsou propojeny
4.spálené pojistky
5.spálené trafo
1.vnější ovládání je rozepnuto
2.ovládání není správně připojeno
3.závada zvlhčovače
4.ovládací signál nelze rozlišit
5.vlhkost prostředí je mimo nastavení
1.ochrana je slabá
2.přetížené elektrody – vysoký proud
1.nesprávně umístěný rozdělovač páry
2.předimenzovaný zvlhčovač
3.vlhčení probíhá i při vypnutém ventilátoru
1.ucpaný odpad ze zvlhčovače
2.potrubí vody je netěsné
3.kondenzátní potrubí nefunkční
4.výstupní potrubí páry je netěsné
1.prověřit elektrické okruhy
2.kontrola pojistek
3.prověrka souvisejících vypínačů
1.prověřit elektrické okruhy
2.vyměnit zařízení
3.znovu nastavit správné funkce
4.zkontrolovat skutečnou vlhkost
1.prověřit ochranu (min.1,5 x vyšší
hodnota ochrany než provozní)
1.prověřit polohu a místo rozdělovače
2.snížit výkon zvlhčovače
3.synchronizovat funkce systému
1.prověřit a vyčistit potrubní systémy
2.prověřit uzavírací ventily vody
3.kontrolovat všechny potrubní spoje
11. Princip provozu, ovládání a další činnosti
11.1 Princip činnosti
Uvnitř varného válce jsou elektrody, které vodu ve válci uvedou do varu a ve stavu varu dále udržují. Vypařená voda je
automaticky nahrazována čerstvou z přívodního potrubí. Ohřev vody je prováděn elektricky z hlavního zdroje, ke kterému
jsou elektrody připojeny.Velikost odběru proudu značně závisí na vlastnostech vody. Při začátku varného procesu je
proud nízký a během času se zvyšuje zároveň s tím, jak stoupá obsah minerálů ve vodě ve válci. Proud je regulován
v závislosti na požadovaném výkonu zvlhčovače. Při ustálené výrobě páry je výkon udržován automaticky pomocí řízení
hladiny ve válci. Hladina odpovídá úrovni proudu pro varný cyklus.
Minerály, které spolu s napájecí vodou přicházejí vytvářejí částečně vrstvu usazenin ve válci a jeho postupné zanášení,
částečně se v další vodě rozpouštějí. To způsobuje zahuštění vody ve válci, která musí být pravidelně nahrazována
čerstvou a minerály musí být odstraňovány.
11.2 Ovládací funkce
Ovládání zvlhčovače odpovídá jeho provedení a použitému způsobu regulace.
11.2.1 Provoz vypnuto / zapnuto u regulace typu P; ovládání H s parametrem A0=0
Tento způsob dvoupolohového řízení lze zajistit vnějším spínačem, který pracuje podle požadovaného nastavení vlhkosti
a její diference. Kontaktem může být například hygrostat:
• Sepnuto – zvlhčovač vyrábí páru, je-li zároveň další ovládání aktivováno
• Rozepnuto – var se zastaví podle nastaveného cyklu varu – někdy trvá ukončení varu i 10 – 15 minut, než úplně
skončí
Upozornění : je-li ovládání varu vnějším spínačem bez dalších vlastností, je přerušení proudu okamžité, to hygrostat
nedělá.
Str.26
HumiSteam
11.2.2 Proporcionální ovládání – regulace P, regulace H s parametrem A0=1
Výkon varného válce je úměrný výši signálu Y přicházejícího z řídícího přístroje vně zvlhčovače. Druh
signálu – pouze u regulace typu H – závisí na použitém
signálu. Regulátor typu P používá signál pouze 0-10V
ss, který nelze nahradit. Celý rozsah regulace se nazývá
„pásmo proporcionality“. Největší výkon Pmax odpovídá
horní mezi signálu – u regulace H nastavitelné v rozmezí
20 až 100% jmenovité hodnoty zvlhčovače. (P0)
Nejnižší výkon Pmin je 20% jmenovitého s odchylkou 2%
(hy) pásma proporcionality BP.
11.2.3 Autonomní řízení se snímačem vlhkosti – regulace H s parametrem A0=2
Výkon varného válce odpovídá změřené vlhkosti příslušným čidlem, které dodává signál regulátoru vlhkosti. Vlhkost
v prostoru se pohybuje v mezích diference nastavené na regulátoru. Nejvyšší výkon PO je dosažen poklesne-li vlhkost
prostředí pod nastavenou hodnotu St nejméně o rozdíl P1. Nastavení lze udržovat v rozmezí 20 až 100% jmenovitého
výkonu zvlhčovače. Nejnižší výkon válce je Pmin = 20%, přičemž spouštěcí tolerance hy je ve výši 10 % z P1. Při
vysoušení – je-li použito – parametr b1 = liché číslo – je diagram posunut a začne, jestliže je vlhkost měřená čidlem vyšší,
než nastavení St o rozdíly P5 a P6. Nastavitelná diference je P6.
Pro kontrolu požadovaného rozsahu vlhkosti v rámci
nastavení lze na některých regulátorech programovat i
mezní hodnoty jako alarmové stavy:
• nejvyšší přípustná vlhkost P2
• nejnižší dovolená vlhkost P3
při překročení těchto mezí a po nastaveném zpoždění
P4 se objeví hlášení poruchy a případně i vypne
zařízení.
11.2.4 Autonomní řízení s čidlem vlhkosti a kompenzací pro omezení výstupní vlhkosti – regulace H s parametrem A0=3
V tomto případě regulátor vlhkosti také mění výkon válce
podle relativní vlhkosti, ale zároveň je nejvyšší vlhkost
hlídána na úrovni rH2, která je snímána dalším čidlem
vlhkosti umístěným v proudu vzduchu za zvlhčovačem
ve směru proudění.
Pomocné čidlo má vlastní nastavení vlhkosti P7 a
diferenci P8 podle předpokládaného nejvyššího výkonu
zvlhčovače. Výroba páry se pohybuje v rozmezí mezi
změřenou vlhkostí rH2 na výstupu a nastavenou
hodnotou P7 – viz diagram. Celkový výkon zařízení je
dán nižší hodnotou ze snímaných vlhkostí hlavním a
pomocným čidlem. Je-li například vlhkost rH2 vyšší než
P7, zvlhčovač vypne. Aby bylo zabráněno příliš vysoké
vlhkosti v potrubí, řídící hygrostat umožňuje nastavit i
alarmové hlášení P9. Po jeho dosažení a po zpoždění
P4 tato funkce vypne zařízení.
11.2.5 Použití zvlhčovače pro parní lázně – autonomní řízení s čidlem teploty, regulace H s parametrem A0=4
Toto použití pro sauny a podobná zařízení, kde je teplota důležitější než vlhkost se používá systém podle odstavce
11.2.3, přičemž je čidlo vlhkosti nahrazeno čidlem teploty. Přitom nelze použít funkci odvlhčování. Doporučené čidlo je
ASET030001 Carel.
11.3 Nastavení způsobu hlášení poruch (regulace H)
Ovládací přístroj umožňuje nastavit meze některých funkcí pro spuštění signalizace poruch. Nastavení lze provádět u
parametrů :
• P2 – překročení relativní vlhkosti nebo teploty měřené čidlem v prostoru
• P3 – podkročení relativní vlhkosti nebo teploty měřené čidlem v prostoru
• P4 – zpoždění hlášení poruchy - pro omezení možnosti chybné signalizace
• P9 – překročení relativní vlhkosti měřené čidlem v potrubí
Nastavení parametrů P2, P3 a P4 je možné pouze v případě, kdy je zároveň nastaveno A0 = 2, 3, 4; parametr P9 lze
pouze zároveň s A0 = 3
Str.27
HumiSteam
Přístroj také hlásí překročení vodivosti napájecí vody.
Upozornění : parametr A0 a další vlastnosti jsou nastaveny výrobcem podle nejčastěji používaných případů. Lze je však
upravit uživatelem při vstupu do programu.
11.4 Další vlastnosti
11.4.1 Měření vodivosti napájecí vody
Měření je prováděno při otevření napájecího elektromagnetického ventilu zvláštními elektrodami umístěnými v zásobníku.
Rozsah měření je od 0 do 1500 µS/cm. Pro toto měření lze nastavit dva parametry :
• B5 – předběžné varování, pouze signalizuje bez sepnutí alarmového relé a samo mizí
• B6 – porucha, vypíná zařízení a spíná alarmové relé
Relé spíná, je-li měřená vodivost mimo meze po dobu 60 minut trvale, případně dojde-li ke stoupnutí třikrát po sobě.
Vypnout tuto funkci lze nastavením požadované meze vodivosti mimo pásmo citlivosti – tj. nad 1500 µS/cm.
11.4.2 Automatické odpouštění
Odpouštění zajišťuje regulátor – část vody ve válci je odpouštěna automaticky a nahrazována čerstvou pro snížení
zanášení minerály a zahušťování. Vypouštěcí elektromagnetický ventil se otevírá v případě, kdy vodivost překročí
nastavenou mez. Tento jev je možno zjistit nepřímo sledováním rychlosti vypařování. Během odpouštěcího cyklu jsou
elektrody bez napětí – bezpečnost provozu.
11.4.3 Zábrana pěnění vody
Některé příměsi ve vodě mohou způsobovat tvoření pěny na hladině vody při varu. To je nebezpečné jednak pro
elektrody, jednak může být vroucí voda strhována párou do prostoru. Proto jsou na vrchu válce dvě kontrolní elektrody,
které při zjištění pěny automaticky odpouští vodu. Odpouštění se může opakovat až do úplného vyčistění válce.
11.4.4 Požadavek na odvlhčení – možno doplnit pro regulaci H
Při překročení vlhkosti měřené čidlem vhodné nastavení sepne příslušné kontakty a ty mohou uvést do činnosti další
přídavné sušící zařízení.
11.4.5 Automatické vyprazdňování válce při dlouhodobém odstavení
Je-li zvlhčovač mimo provoz nejméně 7 dní a je přitom pod napětím, vodní náplň válce se automaticky vypustí. To snižuje
možnost koroze elektrod ponořených v mineralizované vodě. Tuto funkci lze rovněž vypnout. To se provádí pomocí
mikropřepínačů v blízkosti přívodní svorkovnice. Spínač pro automatické vypouštění je číslo 1 – v poloze ON je funkce
vypojena. Pozor na záměnu s přepínači TA RATE. U verze H popisuje funkci odstavec 7.3 a parametr b1.
Odpouštění pod napětím :
Při odpouštění vody nejsou elektrody pod napětím.To způsobuje dočasné snížení výkonu zařízení. Naopak, jsou-li
elektrody pod napětím, nelze použít odpouštění vody. U verze P se používají přepínače na elektronickém panelu – 4
mikropřepínače u svorkovnice, pro tuto funkci je určen č.2 – poloha ON umožní činnost.
11.4.6 Odpouštění při výrazném snížení výkonu zvlhčovače
V případě značného snížení požadavku na výrobu páry (verze P i H) zvlhčovač spíše vodu odpustí, než by čekal na
snížení hladiny vody díky jejímu vypaření výrobou páry. Výrazným snížením požadavku je míněna úroveň, kdy je
elektrický proud vyšší o 33% než by odpovídalo požadovanému stavu. Tuto funkci lze také vypnout. To se provádí
pomocí mikropřepínačů v blízkosti přívodní svorkovnice. Spínač pro vypouštění je číslo 3 – v poloze ON je funkce
vypojena. Pozor na záměnu s přepínači TA RATE. U verze H popisuje funkci odstavec 7.3 a parametr b1.
11.4.7 Vypnutí hlášení „vyprazdňování válce“ jako poruchy
Hlásí se průběh vyprazdňování a prázdný válec. Tyto funkce jsou možné u regulace typu H, verze P hlásí pouze prázdný
válec. Funkce lze aktivovat následovně:
• Regulace P – mikrospínač číslo 4 v poloze ON vypíná alarm
• Regulace H – parametr b1 je rozhodující, pro b1 menší než 16 se zprávy neobjeví, nutno tudíž snížit b1 pod 16,
přitom se vypínají vždy obě hlášení najednou
11.4.8 Úplné pravidelné čištění válce – pouze u verze H
Při používání některých druhů vody musí být válec pravidelně čištěn (voda obsahuje nečistoty, bakterie, je agresivní
apod.) – je nutno nastavit parametr b1 = 64. Výrobce pro tento případ nastavil čistící cyklus každých 24 hod, přičemž se
na displeji objevuje kód „dP“. Je-li tento cyklus nastaven, lze měnit doby mezi cykly parametrem „bE“.
11.4.9 Kontrola přívodu vody – pouze u verzí H
přístroj kontroluje zda je napájecí voda dodávána do válce, nebo není-li průtok vody příliš malý pomocí měření proudu na
elektrodách válce po otevření napouštěcího ventilu. Je-li zjištěn malý přívod vody, ovládání zahájí kroky :
• Objeví se signál „EF“ a sepne poruchové relé
• Rozepne vnější ovládání a zavře plnící ventil na 10 min
• Po 10 min otevře plnící ventil a sepne vnější ovládání a měří fázový proud mezi elektrodami válce. Jestliže proud
stoupá přístroj zaznamená opětné napouštění vody a vypne alarmy.
• V opačném případě zahájí opět cyklus v kroku 2
Str.28
HumiSteam
12. Technické údaje
typ
pára
připojení mm
rozsah výstupního tlaku MPa
napájecí voda
připojení
rozsah teplot
°C
rozsah tlaku
MPa
mez tvrdosti
°fH
průtok
lt/min
rozsah vodivosti
µS/cm
odpadní voda
připojení
mm
obvyklá teplota
°C
průtok
lt/min
okolní podmínky
rozsah teplot
°C
rozsah vlhkosti
%
teplota skladování
°C
vlhkost skladování
%
krytí
elektronické ovládání
typ
napájecí napětí
V/Hz
nejvyšší spotřeba
W
vstup čidel verze C a P
vstup čidel verze H a T
UE001
UE003
UE003*
UE005
22
0 až 2
UE008
UE0010
UE0015
30
0 až 1,6
0 až 1,7
G ¾“
1 až +40
0,1 až 0,8
pod 40
0,6
1,2
125 až 1250
40
do 100
5
1 až +40
10 až 60
-10 až +70
5 až 95
IP 20
napájení čidel verze H a T
výstup alarmu verze H a T
pomocný vstup
sériový výstup verze H a T
napájení jednofázových verzí 208 V – kód U
výkon páry
kg/h
příkon
kW
napájení jednofázových verzí 230 V – kód D
výkon páry
kg/h
příkon
kW
napájení třífázových verzí 208 V – kód W
výkon páry
kg/h
příkon
kW
napájení třífázových verzí 230 V – kód K
výkon páry
kg/h
příkon
kW
napájení třífázových verzí 400 V – kód L
výkon páry
kg/h
příkon
kW
napájení třífázových verzí 460 V – kód M
výkon páry
kg/h
příkon
kW
UECC-UECH
24 / 50- 60
30
impedance 15 kΩ, rozsah 0-10 V ss
impedance 60 kΩ, rozsah 0-1 Vss, 0-10 V ss, 2-10 V ss
impedance 50 kΩ, rozsah 0-20 mA, 4-20 mA
24V ss I max=250mA; 12V ss 5%, Imax=50mA
250V 5A (2A) – mikrospínač IC
volné kontakty max 50 Ω, Vmax=24Vss, Imax=5mA
RS 485
1,5
1,12
3,0
2,25
5,0
3,75
1,5
1,12
3,0
2,25
5,0
3,75
3,0
2,25
5,0
3,75
8,0
6,00
10,0
7,50
15,0
11,25
3,0
2,25
5,0
3,75
8,0
6,00
10,0
7,50
15,0
11,25
3,0
2,25
5,0
3,75
8,0
6,00
10,0
7,50
15,0
11,25
3,0
2,25
5,0
3,75
8,0
6,00
10,0
7,50
15,0
11,25
12.1 Rozměry (mm) a hmotnosti
hmotnost zvlhčovače :
UE01 až 08
prázdný
13,5 kg
v provozu
16,5 kg
při dopravě
16 kg
UE005*
UE10 a 15
17 kg
27 kg
20 kg
výška zvlhčovačů UE10 a 15 je 710 mm
12.2 Technické údaje pro dálkový ovladač TELUE0A000 (anglická verze)
napájení
2 x 1,5 V tužkové baterie
Str.29
pouzdro
rozměry (mm)
skladovací teplota °C
provozní teplota °C
přenos
hmotnost (g)
HumiSteam
plast
60 x 160 x 18
-25 až +70
0 až +40
infra
80 bez baterií
12.3 Technické údaje rozdělovače páry s ventilátorem
příkon (W)
30
průtok vzduchu (m3/h)
170
hladina hluku 1m od panelu
50 dB(A)
provozní teplota (°C)
-10 až +40
provozní vlhkost (%)
10 až 60
verze návodu : 030221910 č.: 5.1. z 15.03.2005
ALFACO s.r.o.
Komenského 209
565 01 Choceň
465 473 005
fax 465 473 006
[email protected]
www.alfaco.cz

Podobné dokumenty

stáhnout

stáhnout v normálních provozních podmínkách unést hmotnost jednotky (viz odst. 12.1). Kovová skříň zvlhčovače se během provozu ohřeje a zadní část, přicházející do styku se stěnou, může dosáhnout teploty př...

Více

stáhnout

stáhnout PŘEČTĚTE A POSTUPUJTE PODLE INSTRUKCÍ A BEZPEČNOSTNÍCH NOREM POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE A NA ŠTÍTCÍCH, PŘIDĚLANÝCH NA STROJI. Tento zvlhčovač vyrábí netlakovou páru použitím topných prvků, ponořenýc...

Více

stáhnout

stáhnout Adiabatický zvlhčovací mc systém je možné instalovat jak do vzduchotechnického potrubí, tak pro přímé zvlhčování ve volného prostoru. K výrobě jemné vodní mlhy používá stlačený vzduch a běžnou pitn...

Více

Na vlhkosti záleží! CAREL - řešení Vašich potřeb zvlhčování

Na vlhkosti záleží! CAREL - řešení Vašich potřeb zvlhčování Praktické a flexibilní řešení: malý, odolný zvlhčovač, který lze snadno a rychle instalovat; ideální pro chlazené prostory, malé místnosti, tiskárny, papírny, textilní provozy.

Více

CEN-P-EXT-KOMFORT-0815-01-CZ

CEN-P-EXT-KOMFORT-0815-01-CZ ST - vnitřní jednotka, GC - venkovní jednotka; *** - průřez kabelu zvolte podle max. hodnot proudu v předešlé tabulce a podle platné legislativy Údaje jsou informativní. Za správný návrh průřezu ka...

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele prostředí. Přizpůsobivost: Může se instalovat v jakékoli geografické oblasti vzhledem k jeho schopnosti přizpůsobení se chemickým i fyzikálním vlastnostem použité vody. Výkon: Válec na výrobu páry ...

Více

Ekologická výroba tepla a elektrické energie

Ekologická výroba tepla a elektrické energie Každé najetí a odstavení turbíny při rychlých startech ze studeného stavu je však spojeno se snížením provozních hodin zkracujících dobu životnosti mezi jednotlivými opravami. Proto jsou doporučeny...

Více

humiSteam X-Plus

humiSteam X-Plus 3. Namontujte mechanický filtr, který zachytí jakékoliv pevné nečistoty (připojit za uzavírací ventil). 4. Připojte část nevodivé trubky nebo hadice pro odvod vody (materiál odolný teplotám 100 °C ...

Více

světlo

světlo jasu pod hodnotu 100 lx se musí osvětlení automaticky zapnout. Po konci vyučování se osvětlení zase automaticky vypne. Potom lze osvětlení v případě potřeby zapnout ručním vypínačem. Při zvláštních...

Více

pracovní světlomety

pracovní světlomety odvádět pouze v případě, že má světlomet relativně velkou montážní hloubku. Aby mohla společnost HELLA i přesto nabízet zákazníkům kompaktní pracovní světlomety, vyvinula plastová pouzdra a krycí s...

Více