Příručka pro uživatele

Transkript

Příručka pro uživatele
Parní zvlhčovače řady SD
Příručka pro uživatele
Obsah
1.
1.1
Všeobecné charakteristiky parního zvlhčovače SD
Hlavní charakteristiky
1
1
2
2.1
Konfigurace systému zvlhčovače
Příklad instalace zvlhčovačů SD
2
2
3.
3.1
3.2
Návrh umístění zvlhčovače SD
Stanovení rozměrů zařízení a výběr zvlhčovače
Vyhodnocení rychlosti proudění páry
3
3
3
4.
4.1
4.2
4.3
Specifikace
Rozměry a hmotnost
Poloha výstupů páry
Nástěnná montáž parního zvlhčovače
4
4
5
5
5.
5.1
5.2
5.3
Přípojky
Hydraulické přípojky
Přípojky sondy/regulátoru
Elektrická přípojka
Elektrická chémata
6
6
7
7
9
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Distribuce páry
Distribuce páry potrubím
Distribuce páry do okolí
Distribuce páry do studených skladovacích prostor
Montáž rozdělovačů s ventilací
Poloha rozdělovačů s ventilací
Montáž distribučního rozvodu páry
14
14
15
16
16
17
18
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Ovladač
Ovladače, které jsou k dispozici
Karta rozhraní ovladače
Sled zobrazení
Přípojky k sondě a regulátoru
Sériová přípojka
19
19
21
22
24
26
8.
8.1
8.2
8.3
Spuštění
Předběžné kontroly
Zapnutí
Výběr základních parametrů
27
27
27
28
9.
9.1
9.2
Údržba
Komponenty ke kontrole a výměně
Výměna válce
28
28
29
10.
10.1
Funkce
Základní funkce stroje
32
32
11.
11.1
11.2
Alarmy a předběžné alarmy
Předběžné alarmy
Alarmy
33
33
33
12.
Hledání příčiny poruchy
34
13.
Náhradní díly
40
14.
Hlavní charakteristiky
42
1.
Všeobecné charakteristiky parního zvlhčovače SD
Tento přístroj vyrábí netlakovou páru pomocí elektrod, ponořených do vody, naplněné do válceboileru (dále nazývaného válec). Elektrodami prochází elektrický proud do vody, která se v důsledku
elektrického odporu zahřívá; Vyráběná pára se používá ke zvlhčování prostoru nebo průmyslových
procesů s použitím zvláštních distributorů..
Základ zvlhčovače se skládá z:
- hydraulické jednotky, produkující páru- válec a solenoidové ventily pro přívod/vypouštění vody;
- rozvaděč;
- elektronický ovladač.
1.1
Hlavní charakteristiky
Provoz: Zcela automatický, je řízen ovládáním, obsahujícím patentovaný systém AFS proti tvoření
pěny. Pomocí kontroly vodní hladiny ve válci je možné modulovat výrobu páry v souladu s požadavky
prostředí.
Přizpůsobivost: Může se instalovat v jakékoli geografické oblasti vzhledem k jeho schopnosti
přizpůsobení se chemickým i fyzikálním vlastnostem použité vody.
Výkon: Válec na výrobu páry produkuje sterilní páru a zadrží až 99,8 % nečistot, obsažených ve vodě.
Systém proti tvoření pěny AFS: Patentovaný „AFS systém proti tvoření pěny“ pomocí zvláštního
pracovního cyklu detekuje a eliminuje pěnu ve válci.
Údržba: Konstrukce elektrod „box-typu“ spolu s novým algoritmem řízení „AFS“ zajišťuje velmi
nízké náklady na údržbu, protože válce mají dlouhou životnost.
Osvědčení: Kvalita a bezpečnost zvlhčovače jsou zajištěny konstrukcí dle ISO 9001 a výrobním
certifikátem, jakož i označením CE, německými TÜV a americkými UL homologizacemi.
Sériové přípojky: Všechny SD zvlhčovače mohou být připojeny k síti dohledu a dálkové správy nebo
zapojeny do BMS.
Použití: Je rozsáhlé: klimatizace kanceláří, pracovišť a soukromých domů, chlazení, čisté prostory,
výrobní prostory a klimatizovaná centra pro prostory s počítači.
Řada: 14 modelů s pěti verzemi ovládání, výroba páry v rozsahu od 1 kg/hod do 126 kg/hod.
1
2.
Konfigurace systému zvlhčovače
2.1
Příklad instalace SD zvlhčovače
Níže jsou schematicky znázorněny různé komponenty zvlhčovacího zařízení Carel. Cílem je pomoci
zákazníkovi při výběru a realizaci zařízení se všemi potřebnými komponenty.
Na dalších stránkách bude detailně probrána instalace zařízení pro aplikaci se vzduchotechnickým
potrubím nebo volně do prostředí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Čidlo vlhkosti
Přívod napájení
Lineární distributor páry
Ventilátorový distributor páry
Napouštění vody
Vypouštění vody
2
3.
Navrhování zvlhčovače SD
3.1
Stanovení velikosti a výběr zvlhčovače
Kvůli správnému vyhodnocení, který model zvlhčovače je vhodný pro realizovanou aplikaci, je nutné
stanovit průtok páry požadovaný prostředím, přičemž se musí brát v úvahu množství faktorů, níže
uvedených.
3.2
Stanovení průtoku páry
K výpočtu požadavků prostředí na zvlhčování se musí brát v úvahu následující faktory:
- objem prostoru (m3);
- aktuální podmínky v prostoru {teplota (°C) a relativní vlhkost (% r.v.)};
- očekávané podmínky v prostoru {teplota (°C) a relativní vlhkost (% r.v.)};
- vlastnosti matriálu, který se nachází uvnitř (množství, hygroskopický faktor, počet osob);
- doba potřebná k dosažení plné výkonnosti;
- možný vstup externího vzduchu (infiltrace, příležitostné otevírání dveří a oken);
- množství venkovního vzduchu (m3/h);
- venkovní podmínky {teplota (°C) a relativní vlhkost (% r.v.)};
- kondenzace na studeném vinutí článku.
Použitím psychrometrického diagramu je možné stanovit ∆x (absolutní vlhkost g/kg) požadovanou
prostředím jako doplnění všech údajů , které jsou potřebné pro správné dimenzování.
Nakonec, následující vzorec umožňuje vypočítat požadovaný průtok páry v kg/hod:
Q = V x 1.2 x (x2-x1) / 1,000 = kg/h + Y
kde:
Q = požadované množství páry v prostředí v kg/hod (je-li měrná hmotnost při 4°C 1kg/m3, pak 1kg/h
odpovídá 1 l/h);
V = objem vzduchu (*);
1,2 = měrná hmotnost kg/m3 vzduchu (podmínky 21°C a 1013 mbarů);
x1 = absolutní vlhkost vzduchu ke zvlhčování g/kg;
x2 = požadovaná absolutní vlhkost v prostředí g/kg;
Y = parametr, který bere v úvahu zmíněné hodnoty, které nejsou udány ve vzorci, ale musí se s nimi
uvažovat v souladu s typem aplikace.
(*)Pro prostředí pouze s cirkulací vzduchu: V = m3 prostoru (viz poznámka).
Pro prostředí s výměnou venkovního vzduchu: V = objem venkovního vzduchu za hodinu, zavedeného
do prostředí (m3/hod.)
Poznámka: protože neprobíhá výměna vzduchu a vybraná hodnota relativní vlhkosti je
dosažena, zvlhčovací zařízení bude pracovat velmi málo k udržení konstantní úrovně vlhkosti.
Proto je důležité prověřit nutnost dosažení plné výkonnosti ve větších nebo kratších časových
periodách k optimalizování nákladů v případě velkého výkonu.
3
4.
Specifikace
4.1 Velikosti a hmotnosti
Model SD
A (mm)
B (mm)
C (mm)
Hmotnost (kg)
101-102-103-303-305
330
203
570
16.5
106-308-313
360
222
640
19.8
323-333-342
620
355
860
49
360-384
1020
355
860
84.5
3B3
1420
355
860
116
plnící
nádrž
měřič vodivosti
měřič
vodivosti
jen SD101 - 305
měřič
vodivosti
napouštěcí ventil
parní
válec
napouštěcí
ventil
vypouštěcí
ventil
Čerpadlo vypouštěné
vody
V. Nádrž s vodou
E. Elektrody horní úrovně
T. Přepadové potrubí
B. Parní válec
C. Napouštěcí ventil
S. Vypouštěcí ventil
R. Elektronický ovladač
D. Měřič vodivosti
P. Čerpadlo vypouštěné vody
4
parní
válec
4.2
Umístění výstupů páry
Modely SD
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
4.3
101-102-103-303-305
106-308-313
323-333-342
360-384
3B3
81
105
80
170
95
110
145
80
170
310
145
80
170
310
145
Nástěnná montáž parního zvlhčovače
Jako vybavení zvlhčovače se dodává držák ve tvaru „L“ k připevnění na stěnu pomocí šroubů. Když
přiděláte držák na stěnu, zavěste zvlhčovač a zajistěte ho upevňovacím šroubem, který je umístěn ve
vnitřním opěrném kusu hydraulické části dole (viz dolní obrázek).
Modely
Modely 360/384
Modely 3B3
držák k nástěnné montáži
držák k nástěnné montáži
upevňovací šroub
Modely SD
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
101-102-103-303-305
103-308-313
323-333-342
360-384
3B3
50
110
210
105
110
210
65
150
430
105
150
810
70
150
1190
5
5.
Přípojky
5.1
Hydraulické připojení
Instalace zvlhčovače zahrnuje připojení napájecí a vypouštěné vody.
Přívodní potrubí
Na přívodním potrubí musí být instalován uzavírací kohout a potrubí musí mít minimální průměr 6
mm. K ulehčení instalace použijte pružné potrubí Carel kódu 1312350APN a 180° 3/4“G rychlootočnou fitinku kódu 9995727ACA nebo 90° kódu 9995727ACA. Tlak vody musí být v rozmezí mezi
1 a 10 bary a teplota nesmí překročit 50°C.
Upozornění: naplňte zvlhčovač vodou z vodovodní sítě. Nepoužívejte demineralizovanou vodu.
Vodivost vody musí být v rozsahu mezi 125 a 1250µS/cm a celková tvrdost mezi 15 a 30°F.
Pokud se týče použití změkčovadel nebo čistících systémů neobvykle tvrdé vody, nesmí být
konečná tvrdost menší než 40% počáteční tvrdosti a v žádném případě nesmí být menší než
15°F.
Kondenzátní potrubí
Vypouštěná voda ze zvlhčovače není ani toxická, ani korozívní a může být proto vypuštěna do
systému dešťové kanalizace. Pro první část vypouštěné vody je potřeba použít gumu a/nebo nevodivou
umělou hmotu k zabránění úniků proudu do země. Dále se doporučuje instalace sifonu k vyloučení
vnikání pachů do prostředí. Carel nabízí pružné gumové potrubí pro odvod kondenzátu kódu
13123557APG a ∅30 kódu 13123556APG.
Modely SD
max. okamžitý průtok l/min.
připojovací rozměr přívodu
vody
max. okamžitý průtok
vypouštěné vody
l/min
min. průměr vypouštěné vody
101-102-103-303-305
1,2
3/4G
103-308-313
2,5
3/4G
323-333-342
10
3/4G
360-384
20
3/4G
3B3
30
3/4G
1,6
1,6
10
20
30
20
20
40
40
40
přívod napájení
externí signál
přívod napájení
externí signál
kondenzát
kondenzát
přívod
přívod
6
5.2
Připojení čidla / regulátoru
Viz kapitola 7.4 na straně 24.
5.3
Elektrické připojení
Zvlhčovač je připojen k elektrické síti a musí být řádně uzemněn.
Je nutné:
- v elektrickém rozvaděči použít jistič o velikosti nejméně na 1,5 příkonu jednotky
- před připojením si přečtěte hodnoty na štítku registračních údajů, umístěném na elektrickém panelu
zvlhčovače
- zkontrolovat, jestli přívod napětí odpovídá jmenovitému napětí zvlhčovače;
- zabezpečit přístroj jištěním v souladu s hodnotami uvedenými dále v tabulce;
- zkontrolovat, jestli přípojky ke svorkám primárního vnitřního transformátoru odpovídají přívodu
napájení.
Upozornění: Nemontujte dálkové ovládání na panel do vzdálenosti překračující 4 metry, aby se
vyloučilo, že bude procházet blízko silových kabelů a magnetických polí (použijte jen jednovodičové kabely).
Modely SD
101
102
103
106
303
305
308
313
323
333
342
360
384
3B3
průřez silového
kabelu (mm2)
2.5
2.5
2.5
6
2.5
2.5
2.5
4
10
16
25
35
70
95
6
10
16
32
6
8
12
20
40
50
63
100
125
200
jistič (A)
Hodnoty, uvedené na PVC nebo gumovém kabelu, umístěné v uzavřené kabelové trase.
Poznámka: Platné pro 220/240V 1 fáze nebo 380/415V 3 fáze a maximální délka kabelu 50 metrů.
7
přívod napájení pro ventilátorový distributor
stykač
transformátor
pojistky
externí signál
přívod napájení
stykač
přívod napájení pro
ventilátorový distributor
pojistky
transformátor
externí signál
přívod napájení
Dálkový
On/Off
Vstupní signály
Alarmové relé
Napájení
8
Napájení
Napouštěcí
ventil
Dálkové zap/vyp
Namontováno na
transformátoru
Vypouštěcí
ventil
Parní
válec
Čidlo
hladiny
Měřič vodivosti
Schéma zapojení
Jednofázový přívod napájení (SD 101-102-103-106)
Přívod napájení
Ventilátorový distributor
* Svorky 66-67 jsou přítomny jen na ovladači CDD pro řízení odvlhčovače (viz strana 20). Ovladač
CDD může být spojen s ovladačem Macrobase pro řízení zvlhčování/odvlhčování u klimatizačních
jednotek. Charakteristiky výstupu 66-67: Imax 5mA; Vmax 30 V∼.
9
Třífázový přívod napájení (SD 303-305-308-313)
Přívod napájení
Ventilátorový
distributor
Namontováno na
transformátoru
Dálkové zap/vyp
Čidlo
hladiny
Parní
válec
Napouštěcí
ventil
Měřič vodivosti
Vypouštěcí
ventil
* Svorky 66-67 jsou přítomny jen na ovladači CDD pro řízení odvlhčovače (viz strana 20). Ovladač
CDD může být spojen s ovladačem Macrobase pro řízení zvlhčování/odvlhčování u klimatizačních
jednotek. Charakteristiky výstupu 66-67: Imax 5mA; Vmax 30 V∼.
10
Napouštěcí
ventil
Přívod napájení
Ventilátorový
distributor
Vypouštěcí čerpadlo
instalováno na
transformátoru
Dálkové zap/vyp
Parní
válec
čidlo hladiny
měřič vodivosti
Třífázový přívod napájení (SD 323-333-342)
* Svorky 66-67 jsou přítomny jen na ovladači CDD pro řízení odvlhčovače (viz strana 20). Ovladač
CDD může být spojen s ovladačem Macrobase pro řízení zvlhčování/odvlhčování u klimatizačních
jednotek. Charakteristiky výstupu 66-67: Imax 5mA; Vmax 30 V∼.
11
Třífázový přívod napájení (SD 360-364)
Přívod
napájení
Ventilátorový
distributor
Vypouštěcí čerpadlo
1
*** = Primární napětí
2
Parní vále 1
napouštěcí
ventil 1
Namontováno na
transformátoru
2
měřič vodivosti
dálk. zap/vyp
Parní válec 1
Externí signál
Alarm
* Svorky 66-67 jsou přítomny jen na ovladači CDD pro řízení odvlhčovače (viz strana 20). Ovladač
CDD může být spojen s ovladačem Macrobase pro řízení zvlhčování/odvlhčování u klimatizačních
jednotek. Charakteristiky výstupu 66-67: Imax 5mA; Vmax 30 V∼.
12
Přívod napájení
Ventilátorový
distributor
*** = Primární napětí
Vyp. čerp 3
Napouštěcí ventil 3
Parní válec 3
13
dálk. zap/vyp
umístěno na ransformátoru
Vypouštěcí
čerpadlo 2
Napouštěcí ventil 2
Měřič
vodivosti
Parní válec 2
* Svorky 66-67 jsou přítomny jen na ovladači CDD pro řízení odvlhčovače (viz strana 20). Ovladač
CDD může být spojen s ovladačem Macrobase pro řízení zvlhčování/odvlhčování u klimatizačních
jednotek. Charakteristiky výstupu 66-67: Imax 5mA; Vmax 30 V∼.
Externí signál viz str. 24-25
Externí signál
Vypouštěcí
čerpadlo 1
Alarm
Napouštěcí ventil 1
Parní válec 1
Třífázový přívod napájení (SD 3B3)
6.
Distribuce páry
Doporučuje se vybrat typ distributoru páry podle místa, kam se pára přivádí. Pro přívod páry do
prostoru je nutné zvolit ventilátorový distributor páry. Naopak, pro přívod páry do potrubí nebo do
klimatizačních jednotek, je nutné použít lineární distributory.
Upozornění: délka parního potrubí mezi zvlhčovačem a distributorem nesmí překročit 4 metry.
6.1
Distribuce páry do vzduchotechnického potrubí
Distribuce páry do vzduchotechnického potrubí vyžaduje návrh velikosti a počtu distributorů páry
úměrně k výkonu zvlhčovače a průřezu potrubí. Carel má širokou řadu lineárních distributorů,
zařazených do dvou kategorií: první z nerez oceli (všechny komponenty), druhá z hliníku s přírubami
z umělé hmoty. Následující tabulka ukazuje číslo a model distributoru, vhodného pro použitý
zvlhčovač.
NEREZOVÉ DISTRIBUTORY
Typ distributoru
Délka L (mm)
SDP03S
SDP04S
SDP06S
SDP05L
SDP06L
SDP08L
SDP10L
SDP12L
SDP16L
SDP20L
250
350
550
450
550
750
950
1150
1600
2000
Ø hadice
(mm)
22
22
22
30
30
30
30
30
30
30
UE001
UE003
1
1
1
1
1
1
UE005
UE008
UE010
UE015
UE025
UE035
UE045
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
UE005
UE008
UE010
UE015
UE025
UE035
UE045
DISTRIBUTORY Z HLINÍKU
SDP30E
300
Ø hadice
(mm)
22/30
1
1
SDP45E
450
22/30
1
1
1
1
1
SDP65E
650
22/30
1
1
1
1
1
2
2
2
2
SDP85E
850
22/30
1
1
1
2
2
2
2
SDP120E
1200
22/30
1
1
1
2
2
2
2
UE005
UE008
UE010
UE015
UE025
UE035
UE045
1
1
1
1
Typ distributoru
Délka L (mm)
UE001
UE003
DISTRIBUČNÍ TRYSKY Z PLASTU
Typ distributoru
Délka L (mm)
OEM12
OEM22
---
Ø hadice
(mm)
22/30
22/30
UE001
UE003
1
1
Distributor z nerez oceli
Hliníkový distributor
14
Výběr a umístění lineárních distributorů páry do vzduchotechnického potrubí nebo do klimatizačních
jednotek je důležité pro výkon zvlhčovacího systému.
Rozměry vzduchotechnického potrubí vhodné pro
distributory, musí být tak dlouhé, jak je jen možné a
instalované bez: zakřivení, rozvětvení, změn ve
velikosti průřezu potrubí, mříží, filtrů a ventilátorů.
K eliminaci kondenzace namontujte distributor
s mírným sklonem 2/3 % jak je vidět na následujícím
obrázku.
6.2
Distribuce páry do prostoru
Distribuce páry do prostoru vyžaduje použití ventilátorových distributorů páry. Jsou k dispozici
následující modely:
VSD v malém (S) a velkém (L) provedení, VRD v malém (S), velkém (L) a zvláště velkém provedení
(XL).
Ventilátorové distributory VSDS a VSDL, jsou namontované na zvlhčovač, zatímco VRDS, VRDL a
VRDXL modely jsou namontovány mimo zvlhčovač.
Upozornění: délka parního potrubí mezi zvlhčovačem a ventilátorovým distributorem nesmí
překročit 4 metry.
15
6.3
Distribuce páry do studených skladovacích prostor
Je možné zvlhčovat studený skladovací prostor pomocí rozdělovače páry s ventilací. Ale, nesmí se
zapomínat, že rozdělovač páry s ventilací má elektrický motor 220 Vac, který vyžaduje určité limity
prostředí pro provoz. Pracovní teplota v prostoru musí být v rozsahu –10 - +60°C, zatímco hodnota
relativní vlhkosti nesmí překročit 80 % r.v. V každém případě, v prostoru nesmí být kondenzující
vlhkost. Když se nebere ohled na tyto limity, je možné přivádět páru do prostoru pomocí lineárního
rozdělovače. V obou případech nesmí být pára vystavena přímému chladu z chladícího systému, aby
se zabránilo možné kondenzaci.
Upozornění: délka parního potrubí mezi zvlhčovačem a rozdělovačem s ventilací nesmí
překročit 4 metry.
6.4
Montáž ventilátorových distributorů
Montáž ventilátorového distributoru VSD na zvlhčovač je vidět na následujícím obrázku:
Při montáži ventilátorového distributoru postupujte následovně:
•
•
•
•
•
•
sundejte kryt z horní části zvlhčovače odšroubováním čtyř upevňovacích matic uvnitř zařízení;
vyndejte čtyři nalepené zátky tam, kde budou vloženy vodítka a upevňovací kolíčky rozdělovače;
vložte přívodní potrubí páry a kondenzátní potrubí. Potrubí pro odvod kondenzátu musí dosáhnout
ke sběrné nádrži, která je umístěna na spodku zvlhčovače (spodní nádrž), odkud se voda odvádí
zvláštním otvorem do drenážního zařízení;
po vložení čtyř kolíčků ventilační jednotky do jejich odpovídajících otvorů s drážkou ve
zvlhčovači může být jednotka upevněna pomocí dvou dodaných samořezných šroubů;
elektrické připojení distributoru pomocí konektoru průchodem v horní části zvlhčovače;
Parní potrubí se musí upevnit k válci dodanou pružnou sponou.
Odnímatelný kryt
16
6.5
Umístění ventilátorových distributorů
Kompletní a správný provoz zvlhčovače
závisí na správné distribuci páry; musí být
homogenní, bez odkapávání a s vyloučením
významné kondenzace.
Doporučovaná minimální vzdálenost pro
správné umístění distributoru páry v níže
uvedené tabulce se vztahuje na modely,
které se montují mimo zvlhčovač (VRD) a
na modely přímo namontované na zvlhčovač
(VSD).
Ventilátorový distributor musí být
instalován tak, aby se vyloučilo, že proud
vzduchu přijde do kontaktu s lidmi,
světelnou instalací, elektrickým zařízením,
falešnými stropy a studenými povrchy
předtím, než je pára úplně vstřebána
(obvykle ve vzdále-nosti 2 metrů).
Minimální doporučované vzdálenosti
Hodnota, daná pro vzdálenost „E“ platí pro nejhorší podmínky (např. nízká teplota se zvýšenou
výrobou páry); jsou-li podmínky normální, vzdálenost může být redukována na 1 metr.
Upozornění: délka parního potrubí mezi zvlhčovačem a ventilátorovým distributorem nesmí
překročit 4 metry.
17
6.6
Montáž parního potrubí
Potrubí mezi zvlhčovačem a distributorem páry musí být instalováno tak, aby se vyloučila akumulace
kondenzátu s pozdějším prouděním vody v potrubí a ztrátami výkonu.
Potrubí musí využívat gravitační sílu k odtoku zkondenzované páry směrem k vyvíječi páry nebo
distributoru.
Doporučuje se:
•
•
•
•
•
•
•
vyloučit ostré ohyby k prevenci možných přeložení a zúžení;
je-li distributor umístěn výše než zvlhčovač, udržte stejnoměrný minimální sklon (20 %) směrem
k zvlhčovači tak, abyste přivedli zpátky zkondenzovanou páru směrem k vyvíječi páry;
když rozdíl mezi dvěma výškami není k tomuto účelu dostatečný, nebo když distributor je níže
než spojení s vyvíječem páry, zvedněte potrubí mírně nahoru a pak dolů k distributoru se
stejnoměrným sklonem rovnajícím se nebo větším než 5 %;
vylučte tvoření akumulačních bodů pro kondenzaci mezi vyvíječem páry a distributorem;
vylučte úseky potrubí se sklonem nižším než byl označen výše;
vytvarujte kondenzátní potrubí do sifonu k zamezení návratu kondenzátu;
kondenzační potrubí s jedním koncem připojeným k distributoru páry musí odvádět zkondenzovanou páru zpět ke spodní nádrži, když je níže než distributor nebo systém odpadní vody.
Doporučuje se použití speciálního potrubí Carel pro distribuci páry a odvod kondenzátu.
18
7.
Ovladač
Každý zvlhčovač řady SD je v současné době vybaven
v závislosti na požadované regulaci jedním z násle-dujících
mikroprocesorových elektronických ovladačů CDC, CDP,
CDH, CDD, CDT. Nově patentovaný systém proti tvoření
pěny byl zaveden na všech ovladačích. Nový algoritmus
může detekovat a řešit problémy s pěnou. Všechny pracovní
parametry se mohou zobrazit v ovladači pomocí řady masek,
které umožňují některé z nich změnit a signalizovat, pomocí
kódů, nestandardní stavy provozu a alarmy.
7.1
Ovladače, které jsou k dispozici
CDC 303: Výroba páry je v režimu ON-OFF (zapnuto-vypnuto). Ovladač má vstup pro signál
vlhkosti, přicházející z externího regulátoru ON-OFF. Volitelným parametrem je maximální množství
páry.
Zvlhčovač
zapnut
Zvlhčovač
vyppnut
CDP 303: Množství páry je plynule regulováno. Ovladač má vstup pro signál, přicházející z externího
proporcionálního regulátoru. Může se také naprogramovat pomocí výběru přepínače, k obdržení
vstupního signálu, přicházejícího z široké řady regulátorů Carel nebo z dalších proporcionálních
regulátorů, které jsou běžně k dostání na trhu. Volitelným parametrem je maximální množství páry.
výroba páry
proporcionální
regulátor
Výroba páry
nastavena na:
signál externího
proporcionálního
regulátoru
19
CDH 303: Množství vyráběné páry je plynule regulováno. Je to nejkompletnější model, který
obsahuje funkce proporcionálního regulátoru; proto může být přímo spojen k čidlu vlhkosti.
Umožňuje zobrazení hodnoty vlhkosti, naměřené čidlem a nastavení požadované hodnoty a rozdílu.
výroba páry
Aktivní čidlo
vlhkosti
Výroba páry nastavená na:
A: 100 %
B: 50 %
C: 30 %
% rH hodnota vlhkosti
naměřená čidlem
diference
CDT 303: S ohledem na regulaci je tento ovladač identický s CDH303 s výjimkou jeho připojení
k čidlu teploty a ne k čidlu vlhkosti. Typické použití tohoto ovladače je v parní lázni a všeobecně
v klimatizovaných prostorách, kde se teplota mění v závislosti na přiváděném množství páry.
Aktivní čidlo
vlhkosti
výroba páry
Výroba páry nastavená na:
A: 100 %
B: 50 %
C: 30 %
°C: teplota naměřená čidlem
°C
diference
CDD 303: Množství vyráběné páry je plynule regulováno a proto zde existuje příkaz ON-OFF
k souhlasu s odvlhčováním. Je zahrnut regulátor funkce. CDD 303 vlastně nabízí stejné funkce jako
CDH 303 a dále má výstup ON-OFF tranzistoru pro příkaz odvlhčování. Tento ovladač byl vyvinut
k regulaci zvlhčování a odvlhčování v klimatizačních jednotkách a je kompatibilní s ovladačem
MACROBASE.
výroba páry
Aktivní čidlo
vlhkosti
Výroba páry nastavená
na:
A: 100 %
B: 50 %
C: 30 %
% rH hodnota vlhkosti
naměřená čidlem
20
odvlhčování
7.2
Karta rozhraní ovladače
Popis ovladače:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Relativní vlhkost nebo teplota odečtená z čidla
Vodivost přiváděné vody
Alarmové hlášení
Vybraná požadovaná hodnota
Průběh zvlhčování
Stav alarmu
Tlačítko reset
Tlačítko výběru
Tlačítko zvýšení parametru
Displej
Skutečný proud (okamžitý)
Nastavení maximální produkce páry
Konfigurace
Zvolený rozdíl
Napouštění vody
Vypouštění vody
Tlačítko ručního vypouštění
Tlačítko snižování parametru
Volitelné parametry
Parametr
max. výroba
požadovaná hodnota (% r.v. nebo °C)
Diference (% r.v. nebo °C)
horní limit (% r.v. nebo °C)
spodní limit (% r.v. nebo °C)
typ kondenzátu
Hodnota
Tovární nastavení
30-100%
0-100
1-19
0-100
0-100
Cd nebo Td
70%
50
4
80
20
Cd
21
7.3
Sled zobrazení
Stisknutím tlačítka SEL je možné přejít z jednoho zobrazení ke druhému potvrzením vybrané hodnoty.
Po 30 sekundách bez potvrzení tlačítkem SEL se automaticky obnoví zobrazení a poslední
modifikovaný parametr se neuloží. Volitelné parametry mohou být modifikovány tlačítky S a T.
Startovací displej
(objeví se po 2 sekundách, když zvlhčovač
nastartuje)
1. Režim
2. Model zvlhčovače
3. Typ ovladače
Pracovní displej
- s ovladači CDH-CDT-CDD
1. Relativní vlhkost odečtená čidlem
2. Požadovaná hodnota
3. Rozdíl
- s ovladači CDC-CDP
1. Skutečný proud (okamžitý)
Výběr maximálního množství vyráběné páry
1. Výběr množství vyráběné páry (kg/h)
Nastavení displeje
1. Model zvlhčovače
2. Přívod napájení
3. Počet fází
Stiskněte tlačítko S ke vstupu k dalším třem zobrazením nastavení (stisknutím tlačítka SEL přejdete
k následujícímu zobrazení).
1.
2.
Jmenovitý proud
Model TAM
1. Model ovládání
22
1.
Výběr kondenzátu
Cd = kondenzát s elektrodami pod napětím
Td = kondenzát bez elektrod pod napětím
(s časovou lhůtou)
**Výběr rozdílu
1. dIF
2. Hodnota rozdílu
**Výběr požadované hodnoty
1. SEt
2. Požadovaná hodnota
**Výběr horního limitu
1. HI
2. Hodnota horního limitu
**Výběr spodního limitu
1. LO
2. Hodnota spodního limitu
Doba prodlevy po vypnutí
1. tdo
2. Sekundy max. prodlevy od vypnutí jednotky
po dosažení vybrané požadované hodnoty
Vodivost přiváděné vody
1. Vodivost přiváděné vody (vynásobit 10 x)
2. Požadovaná hodnota
3. Rozdíl
(**) jen s ovladači CDH-CDT-CDD
23
7.4
Přípojky k sondám a regulátorům
Všechny zvlhčovače vyžadují externí příkaz, který je aktivuje k provozu. V souladu s typem ovladače
musíte připojit regulátor, humidistat nebo čidlo.
Regulátory ON-OFF (zvlhčovače s ovládáním CDC)
humidistat
humidistat
Modulační regulátory Carel (zvlhčovače s ovládáním CDP)
externí regulátor
externí regulátor
Aktivní sondy Carel (zvlhčovače s ovládáním CDH, CDD, CDT)
červený
černý
hnědý
bílý
čidlo
čidlo
čidlo
24
PŘEPÍNAČ
Konfigurace PŘEPÍNAČŮ zobrazená níže je pro modely CDP a CDH, když vstupní signály přicházejí
z přístrojového vybavení, které není od firmy Carel. Pro jistý typ signálů je nutné použít speciální
adaptér obvodu u elektrických přípojek, aby byly napájeny zvlášť a mohly se umístit ve zvlhčovači.
Modulační regulátory, které nejsou od firmy Carel (zvlhčovač s ovládáním CDP)
modulační regulátor
modulační regulátor adaptér desky CAREL
(STÄEFA-INEL)
(kód AD10000000)
Čidla, která nejsou od firmy Carel (zvlhčovač s ovládáním CDH)
čidlo
čidlo 2 dráty
adaptér desky CAREL
(kód AD10000000)
čidlo 3 dráty adaptér desky CAREL
(kód AD10000000)
(*) Elektrický panel zvlhčovače tvoří základ připojení interního odkazu G0 ovladače pomocí
sekundárního transformátoru (viz svorka 69 k PE). Připojení k externímu signálu: Ovladač zvlhčovače
má v interním zapojení svorky 59 a 69 (odkaz na PE). Je nutný stejný potenciál mezi svorkami 58 a
59. Dále externí regulátor, připojený k 58, musí být ekvipotencionální se svorkou PE nebo musí být od
ní izolovaný.
25
7.5
Sériové zapojení
Všechny regulátory již zobrazené jsou připraveny pro sériové připojení. Pomocí volitelného sériového
rozhraní ASM2, které se umístí uvnitř zvlhčovače, je možné síťové připojení RS422 s použitím
dohlížecího systému Carel. Z dohlížecího počítače bude možné nejen sledovat stav zařízení (alarmy,
hodnotu regulovaných množství, práh zásahu apod.), ale také měnit parametry, tzn. kompletně dálkově
ovládat instalované zařízení.
osobní počítač (nedodává se)
K připojení více než 15 zvlhčovačů do sítě musíte použít
multi-sériovou desku s kódem
MULTISER40
26
8.
Spuštění
8.1
Předběžné kontroly
Před spuštěním SD zvlhčovače zkontrolujte následující:
•
elektrické přípojky přívodu napájení;
•
připojení čidla (nebo regulátoru) a dálkového ON-OFF;
•
parní potrubí nesmí být v žádné části zúženo;
•
přívod vody ke zvlhčovači;
•
připojení odvodu kondenzátu;
•
celý provoz jednotky (nebo vzduchotechnického potrubí)
8.2
Zapnutí
Stiskněte spínač, umístěný pod ovládacím panelem. Na displeji se kurzor (malý trojúhelník)
automaticky umístí na indikaci „ELEKTRICKÝ PROUD“ u modelů CDC a CDP, na indikaci
„RELATIVNÍ VLHKOST“ u modelů CDH a CDD nebo na indikaci „TEPLOTA“ u modelu CDT.
Současně se zobrazí jejich naměřená hodnota. Když je potřeba zvlhčování, na ovladači se rozsvítí
zelená LED „ZVLHČOVÁNÍ ZAPNUTO“ a oranžová LED „PŘÍVOD“. V prvním případě se
indikuje, že zařízení zvlhčuje, protože stykač elektrické energie je aktivován, v druhém případě je
naopak indikováno, že voda je přiváděna otvorem solenoidového ventilu.
Po spuštění zvlhčovače zkontrolujte, jestli:
•
z lineárního distributoru páry , který je vložen do potrubí, nevychází kondenzovaná voda ze
vzduchového otvoru, umístěného v distributoru a jestli neodkapává v potrubí;
•
se po 5 minutách provozu neobjeví nějaký alarm na displeji ovládání;
•
zvlhčovač pracuje jen když jsou v činnosti ventilátory jednotky;
•
když je nabuzený ventil přívodu/odvodu, proudí skutečně voda do/z válce.
Poznámka: Když je vodivost vody méně než 40 µS, zvlhčovač dosáhne plného výkonu
během několika hodin.
Funkce zvlhčovače bez externí regulace
Upozornění: Doporučuje se provádět následující operace s VYPNUTÝM zvlhčovačem
CDH
CDP
CDC
Odpojení čidla – poloha přepínače 1 ON, ostatní OFF;
Odpojení modulačního regulátoru - poloha přepínače 2, 6 ON, ostatní OFF – vložte klemu
mezi svorky 56-57 a další mezi svorky 58-59.
Odpojení humidistatu – zkontrolujte umístění přepínače 4, 6 ON a ostatních OFF - vložte
klemu mezi svorky 56-57 a další mezi svorky 58-59.
27
8.3
Výběr hlavních parametrů
Jak bylo řečeno, některé zobrazené indikace jsou jen ke čtení, zatímco ostatní mohou být uživatelem
modifikovány.
Parametry, které mohou být modifikovány, jsou:
•
CDC a CDP ovládání: maximální výroba páry a typ odvodu kondenzátu (podle napětí nebo
časově)
•
CDH, CDT a CDD ovladače: kromě shora jmenovaných parametrů také požadovaná hodnota,
rozdíl, spodní a horní limit vlhkosti.
Pro více detailních informací jak pracuje ovladač se podívejte do kapitoly 7.3 – Sled zobrazení.
•
Hydraulická část zvlhčovače nevyžaduje žádný typ kalibrace.
9.
Údržba
9.1
Komponenty ke kontrole nebo výměně
Parní zvlhčovač má jen jeden komponent, který vyžaduje periodickou výměnu: válec na výrobu
páry. Je to nutné, protože se tvoří vápenatý povlak uvnitř válce a zabraňuje dostatečnému průchodu
proudu. tato situace je indikována regulátorem s alarmem E08. Frekvence tohoto provozu závisí na
přiváděné vodě: čím vyšší obsah solí a nečistot, tím častější bude výměna válce.
Komponenty k roční kontrole jsou:
•
Přívodní/odvodní ventil, čerpadlo kondenzátu:
odstraňte možný usazený povlak, bez stlačeného vzduchu a zkontrolujte správný provoz.
•
Hydraulický okruh / zásobní nádrž:
odstraňte možný usazený povlak podél celé délky kryté vodou, od přívodního ventilu ke vstupu do
válce. Potom zkontrolujte jestli zde nejsou nějaké úniky nebo odkapávání.
•
Parní potrubí/kondenzační potrubí:
zkontrolujte od začátku (zvlhčovač) do konce (distributor), v potrubí nebo v prostoru, jestli nejsou
nějaká zúžení, která by zabraňovala normálnímu výstupu páry / kondenzátu.
•
Čidlo vlhkosti:
zkontrolujte stav čidel a když je to nutné, kalibrujte je. Nepoužívejte stlačený vzduch nebo
rozpouštědla k vyčištění čidel.
Upozornění: Když je mimo provoz, vyčistěte kompletně vodu ve válci.
28
9.2
Výměna válce
Při vyndání válce postupujte následovně.
•
Vypusťte opatrně vodu stisknutím tlačítka
„DRAIN“.
•
Přerušte přívod napájení ke zvlhčovači pomocí
hlavního vypínače.
POZOR!
Odpojte zvlhčovač od
elektrické sítě!
Sundejte parní potrubí z válce.
•
29
•
Přerušte elektrické připojení k elektrodám a
sundejte zátky z elektrod horní úrovně..
•
Odstraňte upevňovací knoflík držáku k fixaci
válce.
•
Zvedněte válec a vytáhněte jej ven.
30
Odšroubujte kruhovou matici k odstranění
uzávěru a filtru.
•
•
Filtr se nevyměňuje. Proto ho vymyjte vodou a namontujte znovu na nový válec s použitím
nového těsnění, dodaného s válcem.
•
Znovu sestavte vyvíječ páry v obráceném pořadí kroků. .
Likvidace válce
•
Rozřízněte plastické pouzdro podél obvodu pomocí rámové pily;
•
Odšroubujte upevňovací matice elektrod, umístěné nahoře na vnější straně válce;
•
Vyndejte z vnitřku kovové elektrody a oddělte je od možné podpěry z plastické hmoty;
Plastická část je vyrobena z polypropylénu a protože je recyklovatelná, musí být poslána k regeneraci
plastických materiálů.
Kovová část je vyrobena z tenkého kovu Fe37. Proto se musí poslat k regeneraci kovů.
31
10.
Funkce
10.1
Základní funkce stroje
Ponořené elektrody zvlhčovače pracují na principu Jouleova efektu s použitím samotné vody jako
elektrického odporu: voda ohřátá k bodu varu se vypařuje. Jak úroveň vody ve válci stoupá, stoupá
také odpor a tím absorbovaný proud. Absorbovaný proud je proporcionální k výrobě páry. Ve
skutečnosti pro odpaření 1 litru vody/hodinu je potřeba 0.725 kW, takže když regulátor zná napětí,
počet fází a jmenovitou výrobu páry, může řídit zvlhčovač.
Například, SD305H0380 dodaný s 380 Vac, 3 fáze, který produkuje 5 kg páry/hod., absorbuje 1.1 A
na kg/hod. vyrobené páry. Proto na 5 kg vyrobené páry absorbuje 5.5 A.
Když je potřeba zvlhčování, elektronické ovládání řídí stykač, který přivádí napětí k elektrodám,
ponořeným do vody. Výroba páry, nastavená na ovládání se dosáhne a ovládá měření absorbovaného
proudu s amperometrickým transformátorem (TAM). Když výroba páry klesne pod vybranou hodnotu,
což je výsledkem odpařování vody, ovládání nahlásí přívodnímu ventilu, aby přivedl vodu do zásobní
nádrže do zvlhčovače až do 13 kg/hod, odkud proudí v důsledku rozdílu vodního sloupce do válce. U
zvlhčovačů od 23 kg do 126 kg/hod. bez zásobní nádrže proudí voda do válce nejdříve přes hydraulický okruh, což umožní vyrovnání tlaku mezi prostředím a zařízením. Rozdělování páry, řízené
regulátory CDH, CDD a CDT, se provádí řízením úrovně vody uvnitř válce. Tak, v závislosti na
vybrané požadované hodnotě a rozdílu, se výroba páry mění s vybraným proporcionálním pásmem
(rozdíl) (viz paragraf 7.1 na str. 19).
Hydraulický okruh má dvě elektrody pro detekci vodivosti přiváděné vody, což je nutné pro elektronické ovládání k optimalizaci provozu zvlhčovače v souladu s elektrickými vlastnostmi přiváděné
vody. Na horní části válce naleznete dvě malé elektrody horní úrovně: tato čidla kontrolují, jestli
hladina vody nepřekročila maximální hodnotu, nad kterou by měla být vypuštěna přepadovým
potrubím.
Vypouštěcí solenoidový ventil ve zvlhčovačích do 13 kg/hod a kondenzátní čerpadla pro zvlhčovače
od 23 do 126 kg/hod jsou aktivována ovládáním s frekvencí, která záleží na různých faktorech
k udržení koncentrace soli ve válci k udržení pravidelného provozu zařízení.
Princip provozu je stejný pro všechny zvlhčovače; ale musí se pamatovat na to, že multi-válec
zvlhčovače má jen jedno ovládání, které řídí karta rozhraní, která současně nezávisle řídí další válce
s jejich ventily a čerpadly.
Konečně, nový inteligentní algoritmus AFS (systém proti tvoření pěny) detekuje a eliminuje pěnu
speciálními pracovními cykly.
32
11.
Alarmy a předběžné alarmy
Ovladač zvlhčovače může detekovat anomální pracovní podmínky a vážné alarmy. Všechny anomálie
jsou kódovány a ukazují se na displeji, jak působí na zvlhčovač.
11.1
Předběžné alarmy
Účelem předběžných alarmů je informovat uživatele, že zvlhčovač nepracuje normálně, bez zásahů do
normální funkce zvlhčovače. Proto předběžné alarmy nezastavují provoz, ale signalizují přítomnost
rozsvícením kurzoru na displeji ovladače, s připojením slova „alarm“ na ovladači.
Nicméně, je možné najít kód předběžného alarmu stisknutím tlačítka ke zvýšení parametrů S, které se
nachází na klávesnici.
11.2
Alarmy
Alarm vzniká z pokračujícího anomálního pracovního stavu.
V případě alarmu vznikají následující situace:
•
zobrazí se odpovídající kód;
•
zastaví se provoz zvlhčovače ( s výjimkou E11, E 12);
•
napájí se alarmové relé;
•
dokončí se vypuštění vody (s výjimkou alarmů E11, E12, E31 a E32).
Stisknutím tlačítka RESET po alarmu zvlhčovač znovu nastartuje. Ale, v případě že příčina alarmu
přetrvává, zvlhčovač v krátké době znovu zastaví provoz. V každém případě se doporučuje před
pokusem o opětovný start zvlhčovače stisknutím tlačítka RESET konzultovat kontroly v příští kapitole
„Hledání příčiny poruchy“, k vyloučení zbytečné ztráty času nebo činností, které mohou poškodit
jednotku.
Tlačítko RESET nemá vliv, když se použije při vzniku předběžného alarmu.
33
12.
Hledání příčiny poruchy
LED
OFF
E03 – Pěna z vařící se vody
relé
OFF
signál
reset
předběž.alarm automatický
Ovladač detekoval pěnu uvnitř válce.
Příčina
1
Specifická vlastnost vody
2
Nečistoty ponechané v novém potrubí přiváděné vody
3
Zpětný tlak v parním potrubí
Kontroly a řešení
1-2
Ovladač je automatický a může eliminovat problém: zkontrolujte, jestli úprava vody není
zbytečná
3
Zkontrolujte, není-li parní potrubí zúžené pod celé délce a přítomnost kondenzace uvnitř.
E06 – Příliš vysoký proud
LED
ON
relé
ON
signál
alarm
reset
ruční
LED
OFF
relé
OFF
signál
reset
předběž.alarm automatický
Když proud překročí bezpečnostní práh 170 %
Příčina
1
Můstek z vápenných usazenin mezi elektrodami
2
Úniky přívodního ventilu (během fáze zastavení)
3
Nepracuje kondenzátní čerpadlo
Kontroly a řešení
1
Zkontrolujte válec
2
Zkontrolujte přívodní ventil (viz E 14)
3
Zkontrolujte vypouštěcí ventil
E08 – Vyčerpaný válec
Když zvlhčovač nemůže vyrábět určené množství páry
Příčina
Válec je pokryt vápennými usazeninami
Kontroly a řešení
Vyčistit/vyměnit válec.
LED relé
signál
reset
ON
ON
předběž.alarm ruční
Když přívodní solenoidový ventil zůstává otevřený po 20 minut při absenci nebo s redukovaným
proudem
E09 – Nedostatek vody
Příčina
1
Nedostatek vody v potrubí nebo nedostatečný tlak
2
Zablokovaný ventil přiváděné vody
3
Zpětný tlak v parním potrubí
4-5
Zablokování hydraulického okruhu přiváděné vody (voda proudí ven ze zásobní nádrže
přepadem)
Kontroly a řešení
1
Zkontrolujte přítomnost a tlak přiváděné vody ke zvlhčovači
2
Zkontrolujte přívodní solenoidový ventil (filtr)
3
Zkontrolujte možnou překážku v hydraulickém okruhu přiváděné vody z nádrže do válce
34
4
5
Zkontrolujte možnou překážku v parním potrubí (ohyby a zúžení)
Zkontrolujte, není-li přílišný tlak v parním potrubí
LED relé
signál
E10 – Nedostatek proudu
ON
ON
alarm
reset
ruční
Když čidlo proudu TAM nezaznamenává průchod proudu a voda dosahuje horní úrovně hladiny
Příčina
1
2
3
4
5
Jedna nebo více elektrod nejsou pod napětím
Vadný amperometrický transformátor
Vadný stykač
Válec je zcela vyčerpán
Vysoká úroveň ve zkratu
Kontroly a řešení
1
2
3
4
5
Zkontrolujte jsou-li všechny elektrody napájeny
Zkontrolujte, je-li mezi svorkami 54-55 0-2Vac
Zkontrolujte stykač
Vyměňte válec
Zkontrolujte zapojení elektrod horní úrovně hladiny
LED
ON
E11 – Vysoká vlhkost
relé
ON
signál
alarm
reset
ruční
signál
alarm
reset
automatický
Když vlhkost překračuje vybraný limit (HI)
Příčina
Naměřená relativní vlhkost překročila HI
Upozornění: Alarm má prodlevu 20 minut při spuštění
Kontroly a řešení
Zkontrolujte, jestli byl přednastaven limit HI ve vhodné hodnotě pro použití
LED
ON
E12 – Nízká vlhkost
relé
ON
Když vlhkost klesne pod vybraný limit (LO)
Příčina
1-2
Naměřená relativní vlhkost je pod LO
Upozornění: Alarm má prodlevu 20 minut při spuštění
Kontroly a řešení
1
2
Zkontrolujte, jestli byl přednastaven limit LO ve vhodné hodnotě pro použití
Zkontrolujte, jestli nejsou otevřena okna nebo dveře
LED
ON
E14 – Chyba konverze
relé
ON
signál
alarm
reset
automatický
Když je vadná konverze hodnot analogového vstupu (čidlo, měřič vodivosti, TAM)
E14 se může objevit plynule nebo střídavě s alarmem E31 a E06
Příčina
1
2
3
4
5
Odpojené čidlo nebo regulátor
Přepínače nejsou správně nakonfigurovány v souladu s použitým signálem
Obrácené přepínače
Čidlo je mimo hodnoty rozsahu
Signál čidla/regulátoru je elektromagneticky rušen
Kontroly a řešení
Provozujte zvlhčovač bez připojení externího regulátoru (viz provoz zvlhčovače s externím regulátorem)
1
Zkontrolujte připojení čidla/regulátoru
2-3
Zkontrolujte výběr přepínače
4
Zkontrolujte nejsou –li signály mimo rozsah čidla (regulátoru)
5
Buďte opatrní při pokládání připojovacího kabelu čidla/regulátoru (nesmějí být blízko kabelů napájení /
stykačů).
35
E31 – Špatná funkce
LED
ON
čidlo / externí regulátor
Když čidlo / regulátor vydává signál mimo hodnoty rozsahu
Viz E14
relé
ON
signál
alarm
reset
automatický
Funkce zvlhčovače bez externího regulátoru
Upozornění: Doporučuje se provést následující operace s vypnutým zvlhčovačem
CDH
CDP
CDC
Odpojit sondu – poloha přepínače 1 IN, na ostatní OFF
Odpojit modulační regulátor – poloha přepínače 2, 6 ON, ostatní OFF – vložte klemu mezi
svorky 56-57 a další mezi svorky 58-59A.
Odpojit humidistat – zkontrolujte umístění přepínače 4, 6 ON a ostatních OFF - vložte klemu
mezi svorky 56-57 a další mezi svorky 58-59A.
LED
ON
E32 – Vadný autotest
relé
ON
signál
alarm
reset
automatický
Systém nezískává údaje z vnitřní paměti
Příčina
1
Vadný hardware
2
Není naprogramované ovládání
Kontroly a řešení
1-2
Naprogramujte znovu ovladač pomocí sériového rozhraní konfiguračním programem Carel
Zvlhčovač nenastartuje
Není proud v elektrickém panelu
Příčina
Hlavní přívod napájení není zásoben proudem
Kontroly a řešení
Zkontrolujte ochranu proti proudu od zvlhčovače.
Žádný přívod napájení ke zvlhčovači
Příčina
1
Konektor ovládání není pořádně zastrčen
2
Dálkový kontakt ON-OFF (svorky 20-.21) otevřený
3
Výstup transformátoru přívodu napájení vadný
4
Spínač panelu otevřený
5
Spuštěné pojistkové ochrany
Kontroly a řešení
1
Zkontrolujte správné vložení konektorů.
2
Zkontrolujte stavy ON-OFF (svorky 20-21 přemostěné)
3
Zkontrolujte, jestli má sekundární transformátor 24 Vac
4
Uzavřete spínač panelu
5
Zkontrolujte stavy pojistek v primárním/sekundárním F1, F2, F3
36
Zvlhčovač nestartuje
CDC-CDP – ovladač ukazuje 0.0 A a nestartuje
Příčina
1
Externí signál nedosahuje zvlhčovače
2
Nesprávně připojený externí regulátor / humidistat nebo čidlo
3
Přepínače nejsou správně umístěné
Kontroly a řešení
1
Kontakt externího humidistatu musí být uzavřen mezi svorkami 57 a 58 ovladače
zvlhčovače (*)
2
Zkontrolujte externí připojení
3
Umístěte znovu správně přepínače
*Poznámka: viz „Provoz zvlhčovače bez externí regulace“ na straně 36
CDH-CDT-CDD: ovládání ukazuje hodnotu odečtenou čidlem, ale nenastartuje.
Příčina
Vybraná požadovaná hodnota je příliš nízká.
Kontroly a řešení
Zvedněte požadovanou hodnotu.
Zvlhčovač stále přivádí a odvádí, ale neprodukuje páru
Příčina
1
Můstek z vápenných usazenin uvnitř válce
2
Zpětný tlak v parním potrubí
3
Rozbitý regulátor průtoku ventilu přiváděné vody (možné úniky v hydraulické okruhu)
4
Velmi vysoká vodivost přiváděné vody
Kontroly a řešení
1
Vyměňte válec
2
Zkontrolujte, není-li přívodní vedení páry zúžené nebo ohnuté
3
Vyměňte přívodní ventil
4
Zkontrolujte vodivost přiváděné vody
Není produkováno stanovené množství páry
Příčina
1-2
Velmi nízká vodivost přiváděné vody (absorbovaný proud pod přednastavenými hodnotami
s aktivovanou vysokou úrovní)
Kontroly a řešení
1
Počkejte několik hodin
2
Vyměňte válec za jiný, vhodný pro nízkou vodivost
Diferenciální spínač elektrického okruhu vypíná
Příčina
1
Existuje protékání do země z kondenzátního systému
2
Existuje protékání do země z parního potrubí
Kontroly a řešení
1
Nastavte dobu odvodu kondenzátu ovladače (Td)
37
2
Utěsnit gumou
Externí elektromagnetický vypínač vypíná
Příčina
Magneto-tepelný spínač je poddimenzován
Kontroly a řešení
Zkontrolujte, jestli elektromagnetický spínač je vypočítán nejméně na jeden a půl násobek jmenovitého proudu zvlhčovače (viz. dimenzování pojistek na straně 7).
Zvlhčovač způsobuje odkapávání v potrubí
Příčina
1
Distributor není správně instalován
2
Systém je předimenzován
3
Zvlhčování je aktivní když ventilátor v potrubí je VYPNUT
Kontroly a řešení
1
Zkontrolujte jestli instalace rozdělovače páry byla správně provedena jak je vidět na straně 15
2
Zredukujte výrobu páry na ovladači zvlhčovače
3
Připojte průtokový snímač od ventilátorů k svorkám 20-21 dálkového ON-OFF (to je kontakt
od spínače diferenciálního tlaku)
Mokrá podlaha pod zvlhčovačem
Příčina
1
Kondenzátní potrubí zvlhčovače je zatarasené
2
Přívodní hydraulický okruh má úniky
3
Přepad kondenzátního potrubí nevede do spodní nádrže
4
Parní potrubí není správně upevněno do válce
Kontroly a řešení
1
Vyčistěte odpad umístěný na spodní nádrži
2
Zkontrolujte celý hydraulický okruh k nalezení úniků
3
Zkontrolujte správnou polohu potrubí přepadu a kondenzátního potrubí na přívodní nádrži
4
Zkontrolujte, je-li k potrubí připojena pružná spona
38
POZNÁMKY:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
39
13.
Náhradní díly
SD 101-313
(hydraulické komponenty)
1 – Zásobovací nádrž
Kód
2 – Přepadové potrubí
1312345AXX na metry (SD 101-305)
1312346AXX na metry (SD106-313)
3 – Přívodní potrubí 2
1312347AXX na metry (SD 101-305)
1312348AXX na metry (SD106-313)
4 – Měřič vodivosti
dodáno se zásobní nádrží (viz 1)
5 – Přívodní potrubí 1
1312345AXX na metry (SD 101-313)
6 – Válec na výrobu páry
F201MA (SD 101-103) F401TA (SD 303-305)
E201MA (SD 106) E401TA (SD 308-313)
7 – Filtrační sada válce
9995639ACA
8 – Sada napouštěcích ventilů
KITVC00012 (SD 101-305) KITVC00025 (SD 106-313)
9 – Sada vypouštěcích ventilů
9995643ACA
10 – Spodní nádrž
1413107AXX
SD 323-3B3
(hydraulické komponenty)
11 – Sada měřice vodivosti
KITCN00000
13C119A003 (SD 101-305) KITVCCN000 (SD106-313)
včetně měřiče vodivosti
12 – Kondenzátní potrubí
KITTS50001 (SD 323-342) KITTS60001 (SD 360-384) KITTS70001
(SD 3B3)
13 – Přívodní potrubí
KITTC00000
14 – Válec na výrobu páry
K400TA0000
15 – Sada napouštěcích ventilů
KITVC00100
16 – Sada rozdělovače
KITCL00000
17 – Sada kondenzátního čerpadla
KITPS00000
18 – Spodní nádrž
KITVF00100
SD 101--3B3
(elektrické komponenty)
Univerzální TAM
09C412A017
Auto-transformátory
SD 101-313
SD 323-342
SD 360-384
SD 3B3
09C431A019
09C431A020
09C431A021
09C431A022
Stykače
SD 101-305
SD 106-313
SD 323-3B3
SD 323-3B3
0203000AXX
9893900AXX
9893901AXX mod. CL007
0201020ASM mod. LS47
Relé
SD 323-342
0100700AFN
Regulátory
CDC303-CDP303-CDH303-CDT303-CDD303
Konverzní deska
AD10000000
40
měřič
vodivosti
zásobní nádrž
jen
přepadové
potrubí
přívodní
potrubí 2
měřič
vodivosti
přívodní
potrubí 1
válec
filtr
měřič vodivosti
Vypouštěcí
ventil
přívodní
ventil
spodní
nádrž
kond.potr.
přívodní
potrubí
válec
přívodní
ventil
čerpadlo
kondenzátu
rozdělovač
spodní nádrž
41
14.
Hlavní charakteristiky zvlhčovače
Model SD
Počet válců
Typ válce
jedna fáze
101 102 103
106
1
303
1
F2001MA
305
308
1
313
1
E2001MA F4001TA
CDC/CDP/CDH/CDT/CDD
Max. pomocná
absorpce
Index ochrany
30VA
Pracovní teplota
1-40°C
Pracovní vlhkost
30-80% r.v.
IP33
-10-70°C
Skladovací
teplota
Skladovací
vlhkost
Tlak přiváděné
vody
Tlak vzduchotech. potrubí
Vodivost
přiváděné vody
30-80% r.v.
1-10 barů
160 mm H2O
200 mm H2O
125-1250µS
VSDS
VRDS
VSDL
VRDL
VSDS
VSDS
VSDL
VRDL
VRDLX
18W
25W
18W
25W
35W
150mc/h
220mc/h
150mc/h
220mc/h
650mc/h
40 dB
Hlukové údaje
1-40°C
0-60% r.v.
Pracovní teplota
Pracovní vlhkost
42
384
3B3
2
3
4
6
K400TA
24V/50-60 Hz
Regulátor
Průtok vzduchu
360
2
Pomocné napětí
Jmenovitý příkon
342
1
E401TA
1
Počet parních
přípojek
Ventilátorové
distributory
tři fáze
323 333
jedna fáze
Model SD
101
102
103
106
tři fáze
303
305
308
313
323 333 342 360
384
3B3
TAM = amperometrický transformátor
* otočte kabel dvakrát kolem TAM
Záruka na materiál
2 roky (od data výroby, s výjimkou válců, vyrábějících páru)
Likvidace materiálu
Obaly:
Materiál je z lepenky s vložkou z odlehčeného polystyrenu, který může být recyklován. Recyklování
musí být v souladu s místní legislativou.
Zvlhčovač
sestává z:
a) kovového kontejneru (Fe37), lakovaného práškovým polyesterem;
b) elektrických a hydraulických komponent
Likvidace a recyklace musí být prováděna specializovanými firmami.
Carel si vyhrazuje právo na změnu vlastností výrobku bez předchozího oznámení.
43
POZNÁMKY:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
44
POZNÁMKY:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
45
Cod: +030221730
PV 11//02

Podobné dokumenty

stáhnout

stáhnout PŘEČTĚTE A POSTUPUJTE PODLE INSTRUKCÍ A BEZPEČNOSTNÍCH NOREM POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE. Tento přístroj vyrábí netlakovou páru pomocí elektrod, ponořených do vody, naplněné do válcevyvíjecí nádoby (...

Více

humiSteam X-Plus

humiSteam X-Plus ● Při montáži výrobku je nutné provést jeho uzemnění pomocí zvláštní zelenožluté svorky, která je uvnitř zvlhčovače. ● Podmínky prostředí a napájení musejí odpovídat hodnotám uvedeným na štítku výr...

Více

ALFACO sro - alfaco.cz

ALFACO sro - alfaco.cz Pro dosažení co nejlepšího účinku zvlhčovače je nutno vyrobenou páru rovnoměrně rozdělit do vlhčeného prostoru. Je žádoucí zabránit kondenzaci vody ve vzduchu nebo na plochách. Rozdělení páry lze z...

Více

CZ - REMAK

CZ - REMAK PODLE INSTRUKCÍ A BEZPEČNOSTNÍCH NOREM POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE. Tento přístroj vyrábí netlakovou páru pomocí elektrod, ponořených do vody, naplněné do válce-boileru (zde nazývaného válec). Elektr...

Více

SIH20 a SIH40 parní zvlhčovače im3

SIH20 a SIH40 parní zvlhčovače im3 jsou: 1. rychlost proudìní vzduchu je menší než 3,0 m/s 2. je dodáván vyšší parní výkon 3. je-li distribuèní trubice umístìna rovnobìžnì se smìrem proudìní vzduchu 4. teplota vzduchu je nižší než 1...

Více