a investorské - Stavební noviny

Transkript

a investorské - Stavební noviny
www.TVSTAV.cz
STAVEBNÍ NOVINY
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
A
roèník XXII.
TÉMA:
INVESTORSKÉ
1/2015
STŘECHY, STŘEŠNÍ SYSTÉMY, IZOLACE, DŘEVOSTAVBY
Systém TICHÉ KUCHYNĚ VILPE® je založen na bezmotorovém
kuchyňském odsavači par v kombinaci se střešním ventilátorem VILPE®
VYBÍRÁME
Z OBSAHU:
titul indd 1
NOVÁ TAŠKA FIGARO 11 - MODERNÍ KLASIKA PRO KAŽDOU STŘECHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. .01415
ELEGANTNÍ HRANATÉ STŘEŠNÍ SVODY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
KUCHYNĚ – SRDCEM KAŽDÉHO DOMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
13:08
Kompaktní střešní skladba FOAMGLAS®
Bezpečnost a dlouhá životnost
Kompaktní skladba z pěnového skla FOAMGLAS® je unikátní střešní systém, který bude chránit Váš objekt
po řadu generací. Vedle dlouhodobé spolehlivosti má kompaktní skladba FOAMGLAS® řadu dalších unikátních vlastností. Díky extrémně vysoké pevnosti v tlaku a nestlačitelnosti je vhodná nejen pro terasy, ale i pro
všechny typy střech pojížděných vozidly. Parotěsná tepelná izolace FOAMGLAS® zajišťuje perfektní funkci
kompaktní střechy bez rizika kondenzace, a to i nad vlhkými provozy. V neposlední řadě má kompaktní
skladba vysokou požární odolnost, neboť izolace FOAMGLAS® je zcela nehořlavá. Více informací naleznete na
webových stránkách nebo se s důvěrou obraťte na naše technické oddělení: [email protected]
www.foamglas.cz
FOAMGLAS® – Insulation for lifetime.
OBSAH
ÈLENÌNÍ PODLE OBORÙ:
1-14
Nová taška Tondach – Figaro 11
- moderní klasika pro každou støechu ....................................................... 4
1-24
Prefa Aluminium pøedstavila na výstavì Støechy Praha
elegantní hranaté støešní svody ................................................................ 6
3-15
Pokrývaèská a klempíøská firma Pario úspìšnì zvládla
realizaci støechy elipsoidu Digitálního planetária v Hradci Králové............... 7
5-12
Na veletrhu BAU 2015 byl pøekonán rekord v návštìvnosti!........................ 8
4-17
Materiály Knauf pomáhají „na svìt“ døevostavbì na Liberecku ................... 9
1-14
Zlatá medaile pro Tegalit STAR a další novinky pro rok 2015.................... 10
1-21
TECONS s. r. o. pøedstavuje produkty italské spoleènosti VOLTECO .......... 12
2-12
Vakuové manipulátory HH-Intellitech vstupují na èeský a slovenský trh ....... 14
1-14
Ruukki na veletrhu Støechy nabídla novinky nejen v krytinách .................... 16
1-11
Klempíøské prvky z titanzinku vydrží po celou životnost domu .................... 18
1-14
Synus je svojí váhou a elegantním tvarem
nejlepší volbou pøi rekonstrukci støechy! .................................................. 19
1-15
Tepelné izolace Puren® Vás nezklamou ani v parném létì ......................... 20
3-15
Rekonstrukce støešních plášťù vily Tugendhat ........................................... 22
4-13
Kuchynì – srdcem každého domu .......................................................... 24
1-14
LITHOPLAST® DREN jako akumulaèní a drenážní vrstva
zelené støechy budovy atria Èeské televize............................................... 26
1-21
Rozsáhlé opravy na kostnici ................................................................... 28
3-11
Viktorie se zakousla do zemì ................................................................. 30
Sníh na støeše – dobrý sluha, zlý pán ...................................................... 38
Støecha – aneb ochrana stavby je na prvním místì
Zejména v tìchto dnech, kdy se rozmary poèasí ukazují v plné síle a sníh støídá déšť, oceníme bezchybnou funkci støechy.
Vynikající materiály i propracovaná technická øešení již dnes mohou nabídnout investorùm,
ať již z øad privátních stavitelù rodinných domù nebo veøejné správy, ten jedineèný pocit klidu, kdy
do podstøešních prostor nezatéká.
Nejlepším dùkazem tìchto slov byla i právì skonèená výstava Støecha Praha, která pøedstavila v této oblasti øadu zajímavých novinek.
Nás zaujala expozice hned nìkolika významných firem. První z nich byl výstavní stánek
nejvìtšího èeského výrobce pálených støešních krytin – spoleènosti Tondach, která zde pøedstavila
zbrusu novou tašku s obchodním názvem Figaro 11. Ta je k dostání ve ètyøech typech provedení,
a to v klasickém režném nebo opatøená engobami èervenou, hnìdou, popøípadì èernou.
Figaro je hospodárná velkoplošná posuvná taška moderního tvaru. Po položení vytváøí
klidnou rovnou hladkou strukturu støechy odlišující se od ostatních typù tašek. Drážky ve vertikálním
i horizontálním smìru zajišťují bezpeènou ochranu podstøeší i v nároèných klimatických oblastech.
Tyto vlastnosti umožòují jednoduché, kvalitní a bezpeèné pokrytí støechy s posunem až o 45 mm.
Další zajímavou novinku na výstavì pøedstavila spoleènost PREFA Aluminium v podobì
aluminiových støešních svodù v hranatém provedení. Tato novinka z dílny PREFA doplòuje kompletní
„hranatý“ okapový systém z hliníku, který dává odvodnìní støech zcela nový rozmìr. Jednoduchým
a elegantním designem je vhodný pro použití na moderních budovách èi rodinných domech.
Pozadu nezùstaly ve své èinnosti ani èeské aplikaèní a realizaèní firmy. Fantastickou plechovou støechu provedla renomovaná firma Pario pøi výstavbì digitálního planetária v Hradci Králové.
Závìrem lze tedy konstatovat, že støechy v Èesku mohou být v budoucnu ještì hezèí
a kvalitnìjší.
Ivo Románek
1. Materiály
1-11 Kovové
1-12 Døevìné
1-13 Pojiva, plniva
1-14 Hydroizolace, støešní krytiny
1-15 Tepelné a zvukové izolace
1-16 Sklo, sklenìné výrobky
1-17 Výplnì otvorù
1-18 Keramické zboží
1-19 Beton, betonové výrobky
1-20 Plasty, plastové výrobky
1-21 Stavební chemie, nátìrové hmoty
1-22 Kámen, výrobky z kamene
1-23 Zdicí materiály
1-24 Stavební dílce, konstrukce
1-25 Materiály ostatní, stavebniny
2. Strojní výroba pro stavebnictví
2-11 Stavební stroje a zaøízení
2-12 Dopravní stroje a zaøízení
2-13 Øemeslné stroje a nástroje
2-14 Lešení, bednìní, pažení
2-15 Mìøící pøístroje, geodetické práce
2-16 Zabezpeèovací technika
3. Stavební firmy
3-11 Dopravní a inženýrské stavby
3-12 Obèanská a bytová výstavba
3-13 Prùmyslové stavby
3-14 Speciální a modulové stavby
3-15 Stavební technologie a øemesla
3-16 Stavby na klíè
4. Doprovodná skupina
4-11 Pøíprava staveb, projektová èinnost
4-12 Odborné posudky, prùzkumy
4-13 Vybavení interiérù a exteriérù
4-14 Zdravotní a sanitární technika
4-15 Tepelná a vzducho- technika, klimatizace
4-16 Rozvody, kanalizace
4-17 Úpravy povrchù
4-18 Vybavení stavenišť
4-19 Elektroinstalace
4-20 Vodoinstalace
5. Navazující obory
5-11 Finanèní a investièní èinnost
5-12 Veletrhy a výstavy
5-13 Stavební sdružení,
informaèní èinnost
5-14 Realitní èinnost
5-15 Výpoèetní a kanceláøská technika,
software
5-16 Bezpeènost práce
5-17 Ekologie
Stavební a investorské noviny
Informaèní systémovì tøídìný èasopis
pro stavebnictví a navazující obory.
Vydává: SNi, s. r. o.
Horní Vršava 4475, 760 01 Zlín
tel./fax: 577 431 775, tel.: 577 219 744
šéfredaktor: 603 451 252
Pøíjem inzerce a tiskových podkladù:
SNi, s. r. o.
Horní Vršava 4475, 760 01 Zlín
tel./fax: 577 431 775, tel.: 577 219 744
e-mail: [email protected], www.tvstav.cz
Obchodní zastoupení:
603 241 271 (Praha), 605 931 602 (Brno),
731 160 655 (Ostrava)
Ev. èíslo: MK ÈR E 16864
Zpùsoby šíøení:
bezplatnì na stavebních výstavách a veletrzích,
investorùm, pøedplatitelùm a inzerentùm,
sítí spolupracovníkù v celé ÈR.
http://tvstav.cz/stavebni-noviny-online
Vychází mìsíènì
ISSN 1804-2864
Roèní pøedplatné je 580 Kè
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
NOVÁ TAŠKA TONDACH – FIGARO 11
moderní klasika pro každou střechu
Po svém dokončení se každá stavba stává součástí přírody a svým vzhledem i koncepcí ji ovlivňuje po celou dobu své životnosti.
I to je důvod, proč rovnítko příroda = použití ryze přírodních materiálů vyznává stále širší skupina stavitelů rodinných domů.
Ti při plánování stavby pečlivě přemýšlí nejen nad samotnou dispozicí domu a jeho prostorovým řešením, ale také nad vhodným
materiálem pro každou konstrukci.
Režná
Engoba červená
Mezi rozhodující z nich patří střecha. V našich klimatických
podmínkách je tradičním a osvědčeným řešením šikmá střecha.
A pokud se bavíme o šikmé střeše
a přírodních materiálech, pak jednoznačný prim v tomto směru sehrávají pravé pálené střešní tašky
značky Tondach. Ty jsou dnes vyráběny z výborné přírodní suroviny na nejmodernějších zpracovatelských linkách.
4
Engoba hnědá
Engoba černá
Donedávna tvořilo sortiment
této společnosti celkem 16 druhů střešních tašek v mnoha barevných provedeních. V nedávné době k nim přibyla další elegantní
taška s obchodním názvem Figaro 11. Je k dostání ve čtyřech typech provedení, klasická režná nebo opatřená engobami červenou,
hnědou, popřípadě černou.
Figaro je hospodárná velkoplošná posuvná taška moderního tvaru.
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Po položení vytváří klidnou rovnou hladkou strukturu střechy odlišující se od ostatních typů tašek.
Drážky ve vertikálním i horizontálním směru zajišťují bezpečnou
ochranu podstřeší i v náročných
klimatických oblastech. Tyto vlastnosti umožňují jednoduché, kvalitní a bezpečné pokrytí střechy s posunem až o 45 mm.
V uplynulém období jsme se
za touto taškou vypravili na severní Moravu, kde byl v jedné obci
na Olomoucku nedávno dostavěn
rozsáhlý nadčasový rodinný dům
typu bungalov. Ten představuje
svým pojetím skutečnou budoucnost rodinného bydlení, a to jak
prostornou dispozicí, tak i výhradním použitím přírodních materiálů.
Dům je postaven z cihelných
bloků Porotherm a pro realizaci zastřešení byla použita právě taška
Figaro 11 opatřená černou engobou.
Jak nám sdělila majitelka domu, masivní taška na střeše se jí
nejen líbí, ale vzbuzuje v ní pocit
naprosté bezpečnosti.
Dokonalou práci zde odvedla také pokrývačská firma. Při pohledu z ulice střecha architektonickému ztvárnění domu citlivě
dominuje.
A co říci závěrem? Taška Figaro 11 je zhmotněním a naplněním
představ všech stavebníků, kte-
ří touží po moderním vzhledu, nevšední originalitě, nejvyšší možné
ochraně, funkčnosti i dokonalém
propojení s přírodou.
Nejlepším důkazem těchto slov
je aplikace tašek Tondach Figaro
11 na funkcionalisticky koncipovaných městských rodinných domech
i novostavbách horských chalup.
Ivo Románek
Celková šířka
Krycí šířka
Hmotnost 1 ks
Potřeba 1 m²
277 mm
238 mm
4,1 kg
od 11 ks
Minimální sklon střechy
Bezpečný sklon
30°
Celková délka
470 mm
Krycí délka
340 - 385 mm
Hmotnost 1 m²
od 45 kg
Počet na paletě
240 ks
zákl. tašek
Minimální sklon
20°
TONDACH Česká republika s. r. o.
Bělotínská 722, 753 18 Hranice, tel.: +420 581 673 111, fax: +420 581 673 343
www.tondach.cz
5
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
PREFA Aluminium představila na výstavě Střechy Praha
ELEGANTNÍ HRANATÉ
STŘEŠNÍ SVODY
Společnost PREFA Aluminiumprodukte GmbH si již déle než 65 let
upevňuje na trhu své postavení v oblasti vývoje, výroby a dodávek
střešních a fasádních aluminiových systémů. Rychle rostoucí
firma je dnes zastoupena ve 21 evropských zemích a zaměstnává
více než 400 pracovníků.
Na českém trhu působí firma PREFA Aluminiumprodukte s. r. o. od
roku 1994 a sídlí ve vlastní budově v Praze v Horních Počernicích.
Výhod střešních krytin a fasád
z hliníku je celá řada. Patří k nim
především odolnost proti vichřicím, odolnost proti rezivění, nerozbitnost, nízká váha, krásný stálobarevný vzhled, nízká hmotnost
krytiny ideální pro rekonstrukce
střech na starší krovy, kompletní systém střešních doplňků a také
dlouhodobá záruka 40 let. Materiál
je také stoprocentně recyklovatelný a nezatěžuje životní prostředí.
Každoročně se společnost
PREFA Aluminium s. r. o. představuje také na výstavě Střechy Praha. Ne jinak tomu bylo v letošním roce, kdy na jejím stánku byly
k vidění tradiční výrobky i několik
novinek. Nás nejvíce zaujaly aluminiové střešní svody v hranatém
provedení. Tato novinka z dílny
PREFA doplňuje kompletní „hranatý“ okapový systém z hliníku,
který dává odvodnění střech zcela
nový rozměr. Jednoduchým a elegantním designem je vhodný pro
použití na moderních budovách.
Protlačovaný hranatý svod
PREFA má tloušťku materiálu 1,6 mm a je široký/hluboký
100 mm. Zcela inovativní hliníkový výrobek přesvědčí svým robustním provedením, minimální
hlučností a rovněž důmyslně skrytým a přitom funkčním upevně-
ním pomocí trnu se závitem M10.
Na ten se svod uchycuje pomocí
průběžného upevňovacího profilu, který se nachází na zadní stěně
svodu. Výsledkem je v detailu zcela homogenní a žádným výstupkem (objímkou) nenarušený svod,
který tak může plnit funkci designového prvku moderní fasády.
Hranatý okapový systém PREFA
se skládá z několika různých na sebe pasujících dílů, jako jsou například: hranatý svod s kotlíkem, různá kolena 72°, hranaté žlaby, sběrné
kotlíky s hranatým zaústěním. Dokonale ucelený systém doplňků hranatého svodu se snadnou, rychlou
a bezpečnou montáží přímo na budově je k dispozici v osmi základních barvách či přírodním hliníku.
Nabízí se i možnost barevného pro-
vedení na objednávku dle vlastního
výběru podle vzorníku RAL.
Jak jsme se mohli přesvědčit
přímo na expozici PREFY Aluminium, svody jsou elegantně zpracovány v každém detailu. Svým
vzhledem a kvalitou tak jistě br-
zy uspokojí i ty nejnáročnější požadavky zákazníků.
S využitím materiálů
PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
Ivo Románek
PREFA Aluminiumprodukte s. r. o.
K Zelenči 2883/14, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel.: +420 234 496 501, fax: +420 234 496 500
e-mail: offi[email protected], www.prefa.com
6
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Realizace střech vyžaduje
vysokou odbornost a profesionalitu. Pokud se tedy
v budoucnu chceme vyhnout
problémům se zatékáním do
podstřešních prostor, pak
hledáme někoho, kdo takový stav dokáže stoprocentně garantovat.
Jste-li na tom stejně, již hledat nemusíte. Klempířská
a pokrývačská společnost
Pario se sídlem v Hradci
Králové svou prací déle než
20 let denně potvrzuje, že
střecha od ní vždy splní veškerá očekávání investora.
Střecha digitálního planetária v Hradci Králové
Bílá věž v Hradci Králové
Pokrývačská a klempířská firma Pario úspěšně zvládla realizaci střechy elipsoidu
Digitálního planetária v Hradci Králové
Nejlépe o tom vypovídá nekonečná řada úspěšných realizací střech ze všech typů skládaných krytin včetně břidlic a také
střech z titanzinku či jiných klempířských materiálů. Mnoho z nich
získalo ocenění odborné i laické
veřejnosti.
Patří mezi ně například střecha
Hotelu Studánka v Orlických horách ze střešní krytiny Bramac, rekonstrukce střechy Hartmanovy
vily v Ústí nad Orlicí nebo rekonstrukce břidličné střechy Baziliky
Svatého Petra a Pavla na Vyšehradě, která je památkou UNESCO.
Ve své činnosti pokračovala
společnost několika zajímavými
Bílá věž v Hradci Králové
akcemi i v loňském roce. Mezi ty
nejprestižnější z nich patří realizace plechové střechy a opláštění
novostavby Digitálního planetária
v Hradci Králové. K realizaci střechy se vyjádřil i autor návrhu, architekt Karel Schmied. Ten k plechové střeše poznamenal: „Otázka
materiálu pro zastřešení hlavní
hmoty budovy představovala jedno z nejobtížnějších rozhodnutí.
Obával jsem se zejména kvality
provedení plechové krytiny, takže jednu chvíli byla ve hře i volba kompozitní konstrukce. Ta se
však ukázala nevhodná jak z důvodu vysoké ceny, tak i uživatelských vlastností. Nyní jsem rád,
že jsem se k plechové střeše nechal přesvědčit a výsledek je vynikající.“
Další významnou akcí firmy
Pario byla v uplynulém roce rekonstrukce Bílé věže v Hradci
Králové. Zde pracovníci provedli
opravu krovu a bednění báně a její
opláštění měděným plechem. Celá konstrukce krovu byla snesena
a po opravě osazena zpět pomocí
jeřábu do výše 70 m. V neposlední
řadě bychom rádi zmínili realizaci plechové fasády pro společnost
Vyvaplast Turnov.
Z výše uvedených akcí je zřejmé, že klempířská a pokrývačská
společnost Pario stále drží vysoko nastavenou laťku v náročnosti
i kvalitě odvedených prací a dále
se řadí mezi absolutní špičku firem s tímto zaměřením působících
na trhu v ČR.
Ivo Románek
Pario s.r.o.
Denisovo nám. 791
500 04 Hradec Králové 4
tel.: 495 535 493, tel./fax: 495 535 749
e-mail: [email protected], www.pario.cz
Plechová fasáda budovy společnosti Vyvaplast Turnov
7
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
NA VELETRHU BAU 2015
BYL PŘEKONÁN REKORD V NÁVŠTĚVNOSTI!
Přijelo přes 250 000 návštěvníků
Čtvrtý lednový týden, konkrétně od 19. 1. 2015
do 24. 1. 2015 se na mnichovském výstavišti
konal opět po dvou letech Mezinárodní
odborný veletrh stavebních materiálů a
systémů BAU 2015. Čím byl zajímavý? V první
řadě tím, že jej poprvé v jeho padesátileté
historii navštívilo více než 250 000 lidí.
Abychom byli konkrétní, za šest dní konání
veletrhu navštívilo 17 k prasknutí plných
výstavních hal přesně 251 200 návštěvníků, což
je o 16 000 více než v roce 2013. Samozřejmě
se zvýšil počet účastníků z domácího Německa,
nicméně největší procentuální nárůst tvořili
zahraniční návštěvníci. Těch přijelo kolem
72 000, tedy o 20 % více než na předchozí veletrh.
Nejvíce vzrostly počty návštěvníků ze zemí
jako Čína, Jižní Korea, Rusko, země Blízkého
a Středního východu atp. Tradičně rostla účast
zemí z EU, jako např. z Rakouska, Belgie,
Holandska, Slovinska, Polska, Velké Británie,
ale i z České republiky, ze které přijelo 2 381
návštěvníků.
Svou roli si upevnil veletrh BAU také co
do návštěvnosti projektantů a architektů. Těch
dorazilo okolo 65 000, opět více než v roce 2013.
Klíčovými tématy letošního veletrhu BAU byly:
Inteligentní urbanizace, Efektivní využívání
energií a zdrojů, Budovy a lidé. Není proto
divu, že důraz se kladl zejména na produkty
a řešení, které zvýší efektivitu využívání zdrojů
a energií stejně jako na inovativní materiály
a technologie, jež mají za úkol snížit zátěž pro
životní prostředí. Kromě technických okruhů byla
velká pozornost věnována tématu, jak navrhovat
města budoucnosti, ve kterých by se dalo dobře
pracovat a žít. Také se diskutovalo o tématu –
pohodlí domova.
Veletrh BAU je zkrátka akcí, kterou si nikdo
nechce nechat ujít. Spokojenost panovala
jak na straně vystavovatelů, tak i zájemců
o informace ze stavební branže. Zatímco u nás
jsou veletrhy, zdá se, na ústupu, v Německu
organizátoři dokážou zázraky a všechna
statistická čísla rostou. Nezbývá než se zeptat:
„Kdy se stavební veletržnictví zlepší u nás?“
8
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Materiály Knauf pomáhají „na svět“
VIDEOREPORTÁŽ NA
WWW.TVSTAV.CZ
DŘEVOSTAVBĚ NA LIBERECKU
Bydlet sami, bydlet lépe, bydlet ve svém. Zkrátka mít své místo pro život. To je sen snad každého mladého páru
nastupujícího společnou pouť životem. K mládí však patří i entuziasmus, velké plány, předsevzetí a chuť je naplnit.
Tento přístup k životu má i mladý pár na Liberecku. Otázku bydlení se rozhodl řešit výstavbou dřevostavby v pasivním
energetickém standardu. Ta byla zahájena na volném pozemku v podhůří Jizerských hor v létě loňského roku.
Vše odstartovala realizace základové desky. Po jejím vytvrdnutí byly
ihned zahájeny práce na realizaci nosné dřevěné konstrukce. Tu tvoří systém
ProtectWall®, který je z I profilů Stabil
300 mm / KVH a profilů 60/140 mm.
Parta šikovných tesařů v průběhu krátké doby zhotovila stěny, příčky, strop i krov domu. Po provedení
zastřešení byly ihned zahájeny práce na vnitřním opláštění stěn, které
je provedeno kompletně ze sádrokartonů firmy Knauf, konkrétně desky
SDK Diamant tl. 15 mm. Opláštění
bylo provedeno standardním způsobem. Zvláštní pozornost byla věnována realizaci nároží a ostění kolem oken
či dalších prostupů. Ty jsou realizová-
ny tak, že deska Diamant je proříznuta
na šířku ostění u dveří a svým delším
koncem pokračuje dále do místnosti.
Deska je uchycena v místě ostění sponkovačkou do dřevěného hranolu.
Na šířku vazníků byla za sádrokartonový záklop aplikována foukaná tepelná izolace. Systémy Knauf hrají
významnou roli i při řešení venkovní
provětrávané zateplené fasády domu.
Její tepelný odpor zvyšuje opět foukaná tepelná izolace, která je aplikována
mezi latě dřevěného roštu. Po její aplikaci je k roštu připevněna parozábrana a fasáda je ukončena cementovými
deskami Knauf Aquapanel, které jsou
určeny do vlhkého venkovního prostředí. Konečná povrchová úprava fasády byla opět realizována ze systémů
Knauf, kdy na povrch desek Aquapa-
nel byla nejdříve použita armovací
stěrka Knauf Uniritmo a po jejím vyzrání silikonová pastózní penetrace
pod omítku. Finální vrstvu fasády tvoří
silikonová pastózní omítka Knauf. Výstavba domu nyní finišuje. Lze předpokládat, že se po svém dokončení stane
díky své moderní koncepci i materiálům Knauf ideálním místem pro život.
Ivo Románek
SERVIS HOTLINE 844 600 600
www.knauf.cz
9
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
ZLATÁ MEDAILE PRO TEGALIT STAR
a další novinky pro rok 2015
Po loňské doslova převratné novince ve výrobě střešních tašek – technologii STAR –
připravila společnost Bramac pro své zákazníky na rok 2015 další obohacení nabídky.
Vedle několika střešních doplňků, jako je univerzální držák hřebenové latě, stranová
příchytka tašky nebo hliníkový větrací pás okapní, najdeme v letošní nabídce zcela
novou fólii Bramac Pro Plus Resistant 140. Hlavním letošním hitem je však špičková
taška Tegalit STAR, která získala na letošním veletrhu Střechy Praha hlavní cenu,
tj. Zlatou tašku 2015.
Tegalit STAR:
spojení špičkové technologie i designu
Rovný profil, klasické zbarvení, čisté linie a geometrický vzhled plochy – to jsou vlastnosti, které stále více zákazníků upřednostňuje při volbě střešní krytiny.
Příkladem zmíněných charakteristik, který navíc harmonicky ladí s moderním designem budov, zvýraz-
ňuje konstrukční prvky ze skla a dřeva a je zároveň
vhodný i pro moderní architekturu, je Tegalit STAR
– letošní novinka od společnosti Bramac.
„Technologie STAR představuje nejnovější trend
ve výrobě střešních krytin. Tašky Tegalit STAR se vyznačují výrazně hladkým a atraktivním povrchem, který zvyšuje ochrannou schopnost krytiny a její odolnost
před extrémními vlivy počasí, jako je například krupobití,“ uvedl Ing. Vladimír Nováček, ředitel společnosti
Bramac. Speciální, do povrchu integrované pigmenty,
zajišťují odraz infračerveného záření, a chrání tak střechu před přehřátím, což zákazníci ocení během horkých letních dní.
Podle Ing. Daniela Mareše je speciální hladký povrch také skvělou ochranou proti usazování nečistot,
Barevné provedení:
cihlově červená, červenohnědá, ebenově černá, zinkově šedá
10
mechů a řas. „Většina jiných krytin na trhu dosahuje
hladkého vzhledu pouze navýšením množství barvy
na tašku. Naše technologie je jiná. Samotné tělo tašky
je na povrchu při mikroskopickém zvětšení nerovné.
Z tohoto důvodu na něj aplikujeme vrstvu jemnozrnného betonu, která zaplní všechny nerovnosti a tím
zabezpečí lepší spojení další finální vrstvy k tělu tašky,“ vysvětlil Ing. Daniel Mareš, vedoucí technického oddělení společnosti Bramac s tím, že až na tento
hladký podklad se poté nanese poslední barevná krycí vrstva s reflexní ochrannou úpravou STAR. Velkou výhodou je pak optimalizace předního řezu tašky
(tzv. paty tašky), kde je tato úprava díky nové technologii uplatněna.
Pevná fólie se širokým spektrem použití
– Bramac Pro Plus RESISTANT 140
V loňském roce přišla společnost Bramac s novinkou
v oblasti střešních fólií, která nese označení Bramac
RESISTANT. Pod tímto příznačným názvem se skrývá odolnost těchto fólií vůči běžně používaným chemickým impregnacím dřeva. Že bylo zařazení této fólie správným rozhodnutím, dokládá fakt, že tato fólie
STAVEBNÍ
A INVESTORSKÉ NOVINY
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ
NOVINY
byla v průběhu roku nainstalována na polovinu realizovaných střech s krytinou Bramac.
Letos přichází firma s novou fólií Bramac Pro Plus
Resistant 140, která vychází technologicky z loňské
fólie Bramac Pro Plus Resistant. Má však vyšší plošnou hmotnost – 140 g/m2, vyšší pevnost v tahu a vyšší odolnost proti vytržení z hřebíku. „Výhodou nové
fólie je možné použití na tuhý podklad nebo bednění.
Při dodržení stanovených zásad při pokládce se bude vztahovat patnáctiletá záruka na funkčnost celého
střešního systému,“ popsal Ing. Mareš, vedoucí technického oddělení společnosti Bramac.
Univerzální držák hřebenové latě
Při manipulaci bude přínosem tuhost a tvarová stálost
materiálu, který se nebude po upevnění na čela kontralatí vlnit, jako se tomu děje v některých případech
při použití plastových větracích pásů. Použitý materiál okapního pásu také znemožní jeho poškození drobnými živočichy.
Souprava pro napojení
na doplňkovou hydroizolační vrstvu Plus
Další užitečný pomocník při realizaci střechy pro
dokonale vodotěsné a větrotěsné napojení fólie
na kolmo prostupující trubku Durovent. Souprava je
určená pro všechny modely keramických střešních
tašek Bramac.
Další novinkou letošního roku je univerzální držák
hřebenové latě. Ten se používá pro řešení hřebene
a nároží při použití jakékoliv střešní krytiny Bramac.
Jeho výhodou je vysoká pevnost, rychlost montáže
a následné lepší větrání v dané oblasti.
Lepidlo M-Glue
Stranová příchytka tašky
Největší výhodou nové příchytky je montáž bez
použití jakéhokoliv nářadí. Tím se značně usnadní a zrychlí práce pokrývače. Stranová příchytka se
jednoduše zahákne za vodní drážku tašky a druhým
koncem zasune pod střešní lať, dokud slyšitelně nezaklapne. Tím je upevnění tašky hotové. Praktické
balení navíc šetří místo a zabraňuje zamotání stranových příchytek do sebe.
Montáž Wakaflexu kolem komína nebo jeho napojení na stěnu lze
provést díky novému, pro tento
účel vyvinutému, lepidlu M-Glue
i na vlhké nebo mokré podklady.
S úspěchem lze tímto lepidlem
rovněž zvýšit pevnost jiných spojů, kde nalepujeme butylkaučukové lepidlo na tašky – např. Figaroll, Metalroll apod.
Systém Bramac Cool
zamezí přehřátí podkroví
Absolutní novinkou letošního roku je systém Bramac
Cool, který zabraňuje přehřívání podkrovních místností v horkých letních dnech. Jde o komplexní řešení střešního pláště, jehož jednotlivé složky zabraňují
pronikání tepla, aniž by přitom ztrácely svou izolační
schopnost. O systému Bramac Cool vás budeme informovat podrobněji ve vydání 3/2015, které vyjde
před MSV IBF v Brně.
S využitím podkladů firmy Bramac
Ing. Jiří Zahradnický
Větrací pás okapní Alu
Hlavní předností je použitý materiál. Hliníkový větrací okapní pás nabízí zejména dlouhou životnost.
%UDPDF&RRO
Bramac STAR
Clima Plus 2S
BramacTherm
11
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
TECONS s. r. o. představuje
PRODUKTY ITALSKÉ SPOLEČNOSTI VOLTECO
Co se týče sortimentu, vyniká VOLTECO dlouholetou zkušeností jako výrobce vysoce účinných polymer-cementových elastických membrán. Tato technologie byla usilovně vyvíjena od raných 90. let prostřednictvím podnikového výzkumného a vývojového oddělení s cílem získání komplexního sortimentu výrobků pro různé oblasti použití a s různými úrovněmi účinnosti v každé oblasti. Jádrem této technologie je Plastivo, což je skupina 5 různých druhů CE-certifikovaných polymer-cementových hydroizolačních membrán. Tato skupina
dále zahrnuje Aquascud, patentovaný kompletní systém vodotěsné izolace pro terasy s certifikátem CE podle ETAG (verze 430) a CP1,
jedinečný vodotěsný elastický prodyšný nátěr pro omítané fasády.
Systémy vodotěsné izolace VOLTECO jsou doplněny vodotěsnými
maltami, opravnými maltami, prodyšnými omítkami, spárovacími materiály, chemickými bariérami, bentonitovými izolacemi a celou řadou doplňků
umožňující dokonalou aplikaci. To vše
je navrženo a vyráběno podle nejlepších standardů tak, aby všem zákazníkům byla dodávána systémová řešení.
Technologie jsou vyvíjeny prostřednictvím LTE (Laboratoře stavební technologie), která neustále ověřuje funkčnost materiálů VOLTECO v souladu
s normami EN a provádí stálou kontrolu jakosti na vstupu i výstupu výro-
PŘED
12
by. Od roku 1997 společnost VOLTECO pracuje podle certifikace ISO
9001 a od roku 2011 je také certifikována podle ISO 14001 (životní prostředí) a OHSAS 18001 (bezpečnost) organizací KIWA.
VOLTECO již od roku 1976 nabízí
produkty a řešení problémů vody v nových a stávajících budovách v pěti typických oblastech:
• vodotěsné izolace suterénů a sklepů,
• vodotěsné izolace bazénů,
• vodotěsné izolace teras a kleneb,
• ochrana omítaných fasád a sanace
betonu,
• odvlhčování zdí
PO
V dnešním článku se chceme věnovat novému využití historických
budov z hlediska izolace proti vodě.
Naše území je omezené aktivum
a jeho využití z hlediska urbanizace
musí najít z etického hlediska směr vývoje, který přináší maximální výhodu
s minimálním „plýtváním“. Tento přístup může umožnit regeneraci historických center a urbanizovaných oblastí
s celou řadou výhod:
• ekonomická: hodnota nemovitostí je typicky větší v centrech a často v kontrastu s klesajícími tržními
hodnotami nemovitostí,
• územní plánování: rehabilitace „zapomenutých“ území nebo území opuštěných průmyslem umožňuje přidat
více hodnoty okolnímu kontextu,
• infrastruktura: žádné zvýšení poptávky po veřejné a privátní mobilitě, žádné zvýšení vzdáleností a žádný nárůst silniční a dopravní sítě,
• technologická: možnost využít
existující technologické sítě bez potřeby budovat nová prodloužení,
• životní prostředí: žádná potřeba využívat více zemědělské a lesní půdy.
S veškerým respektem k architektonickému a historickému dědictví je
možné a užitečné realizovat tzv. „nové využití budov“ buď pro účely bydlení, komerce nebo pro obnovu města.
Regenerace historického centra města a jeho bezprostředního okolí může znamenat město nového tisíciletí.
Přitom je zřejmé, že při novém využití budov je nesmírně důležité využívat
jejich podzemních prostor. Zamýšlené použití těchto regenerovaných podzemních prostor (suterény nebo polo-suterény) může mít důvod v logistice
(garáže, sklady, archivy) nebo obchodní příležitosti (bary, restaurace, obchody). V každém případě jsou to nesmírně užitečné a cenné prostory, které
sdílejí základní potřebu - být suché,
což znamená být zcela bez problémů
prosakování a vlhkosti.
Podzemní konstrukce vyžadují
ve skutečnosti téměř vždy řešení pro-
PŘED
blémů vyplývající nejméně z jedné
z následujících podmínek:
• tlaková voda z ustálené hladiny
podzemní vody,
• tlaková voda z dočasného průsaku
(srážková voda),
• vlhkost v půdách.
Dosažení účinné izolace je proto nutnou podmínkou pro nové využití budov. Navrhnout pro novou výstavbu systém vodotěsné izolace spolu se
stavbou je vždy mnohem snazší než je
tomu u již postavených budov. Vzhledem k nemožnosti přístupu zvenčí musí být vodotěsné izolace obnoveny pouze zevnitř suterénu; což platí vždy pro
dno suterénu, a téměř vždy i pro podzemní stěny. Volba technologií, které
mají být použity pro vodotěsnou izolaci zevnitř, závisí vždy na typu konstrukce. Pokud se jedná o suterény historických budov v městských centrech,
pak zdivo zhotovené z cihel nebo smíšené zdivo nevykazuje pevnost v tahu
nebo v tahu za ohybu, jelikož tyto suterény často nemají základovou desku.
V takovém případě je nezbytné prokládat nové monolitické betonové základy
a stěny spojené se stávajícím zdivem
(aby bylo možno využít jejich váhy
proti síle vztlaku) kovovými spojkami,
které přenášejí smykové tlaky.
Vodotěsná izolace je vložena mezi
tyto nové konstrukce, navržené za účelem hydraulického odporu, a stávající
historické konstrukce, navržené a postavené jako podpora normálního zatížení stavby. Nové konstrukce musejí zcela obalit stávající konstrukce
a zajistit vytvoření „vany“, hydraulicky odolné a zcela nepropustné. Základním způsobem je zřízení „vodotěsné
vany“ přímo na stěnách nebo základech a „ztužení“ vnitřními konstrukcemi tak, aby odolaly maximální hladině vody dosahované v příslušné stavbě.
Použitím řešení Volteco lze tuto vanu
realizovat pomocí prefabrikované bentonitové vodotěsné membrány Voltex,
u níž krycí konstrukce odolá hydraulickým zatížením a spolupůsobí se stáva-
PO
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
jící konstrukcí. Tento systém umožňuje
propojení nových konstrukcí se stávajícími za použití spojek bez perforace vodotěsné izolace, která způsobuje
ztrátu její účinnosti. Použití materiálu
Voltex umožňuje práci dokonce za přítomnosti vlhkosti nebo vody s externím
odvodněním a automatickým připevňováním ke konstrukci. Tato membrána je totiž samoregenerační, samolepící
a kompletně přiléhající ke konstrukci.
Jestliže jsou naopak stěny vystaveny průsaku, ale jinak jsou pevné, lze
docílit svislé izolace vodotěsnou omítkou BiMortar spojenou s konstrukcí pomocí kovové sítě a šroubových
spon, aby odolávala zápornému hydraulickému tlaku. BiMortar tak umožňuje dosáhnout dvojího účelu: vyrovnat povrch plný spojů omítkou (každá
řada zálivky cihel je spára!) a vytvořit
úplnou vodotěsnou bariéru o tloušťce
pouhých 3 – 4 cm. Pokud se očekává
sedání, je dobrým opatřením aplikovat pružnou stěrku Plastivo 250 na bázi
cementu na povrch vodotěsné omítky.
Stěrka Plastivo 250 je schopná přemostit trhliny způsobené smršťováním
a sedáním a zajišťuje vodotěsnost v bodech přemostění. Plastivo 250 vytvá-
PŘED
ří pružnou bariéru proti vodě v tloušťce pouhých 2 mm, která je díky své
vysoké pevnosti v tahu a paropropustnosti odolná dokonce i proti negativnímu tahu.
Všechny konstrukční spáry, stejně
jako procházející tělesa a kovové spojky, lze utěsnit bentonitovým profilem
Restop nebo vodou rozpínavým tmelem Aktivo-201. Těmito prostředky
lze zajistit absolutní těsnost všech prvků, které pronikají vodotěsnou izolací
a všech nespojitostí v betonu.
V případě základů zhotovených
z betonu, pokud jsou odolné proti hydraulickému tlaku, je možné izolovat
konstrukce přímo zevnitř materiálem
Plastivo 250. Před touto aplikací je třeba provést utěsnění trhlin, konstrukčních spár a prostupů vodou rozpínavým tmelem Aktivo-201.
Dilatační spáry pak mohou být těsněny materiály BiFlex, Adeka KM nebo Vol-Tec podle podmínek nebo požadavků, nicméně vždy aplikovány
zevnitř a proti negativnímu hydraulickému tahu.
Stojí za zmínku, že všechna shora uvedená řešení lze aplikovat v kombinaci s maximální kompatibilitou
PO
a vždy vytvořit vodotěsnou vanu bez
ohledu na používanou technologii.
Na závěr hydroizolačních prací je nezbytné vzít v úvahu efekty kondenzace,
ke které může docházet na povrchu studených ploch v případě špatně větraného suterénu. Optimálním řešením je
makro-pórovitá omítka, jako Calibro
PE nebo Calibro NHL PE, které jsou
schopné upravit úroveň vlhkosti v prostředí jako jakási houba. V každém případě je vždy nutné zajistit odpovídající
systém větrání suterénu.
Díky makro-pórovité struktuře mohou být Calibro PE a NHL také jedním
z řešení problémů vzlínající vlhkosti ovlivňující budovy, zvláště historické. Díky jejich velmi lehké struktuře umožňují tyto odvlhčovací omítky
účinné vysušování zdiva, umožňují
snadné vypařování vlhkosti a umožňují
usazování soli v pórech a ne mezi omítkou a zdivem. Tímto způsobem nedochází k typickým problémům odlupování omítky. Kde je to možné (masivní
zdivo), lze zastavit vzlínání vody injekcemi materiálu Triplezero, hydrofobního siloxanového krému, který vytváří
účinnou fyzikálně-chemickou bariéru
s minimálním zásahem do konstrukcí
a velmi malým rušením v případě obývaných budov.
Je samozřejmostí, že výjimečné rysy dobrého systému vodotěsné izolace
VOLTECO platí také v případě nové
výstavby (s velkou výhodou z hlediska
ochrany konstrukcí). Tyto výhody lze
shrnout následovně:
Úplnost: různá řešení a aplikované
technologie lze snadno integrovat tak,
aby bylo dosaženo spojitosti vodotěsné izolace. Správná analýza problému
a návrh řešení na míru jsou nutností.
Je třeba věnovat péči každému detailu,
protože vodě stačí kapilára!
Snadnost realizace a instalace:
složitý a choulostivý systém je víc vystaven riziku chyb a vede k vyšším nákladům na staveništi, kde je třeba zajistit
správné podmínky. Užití systémů snadno aplikovatelných a méně citlivých
na podmínky staveniště snižuje riziko
chyb při instalaci a vedlejší náklady.
Trvanlivost: účinnost v průběhu
času je prokázána 38 lety zkušeností
ve stavebnictví a úspěchy dosaženými
v nejnáročnějších podmínkách.
Účinnost: produkty s vysokou
účinností ve své kategorii, certifikované a ověřené v provozu.
TECONS, spol. s r.o.
Ovesná 4, 109 00 Praha 10
tel.: +420 271 961 514, tel./fax: +420 274 877 879, mobil: +420 736 630 201
e-mail: [email protected], www.tecons.cz
13
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
VAKUOVÉ MANIPULÁTORY HH-INTELLITECH
vstupují na český a slovenský trh
Společnost HH-Intellitech byla založena v Dánsku v roce 2006. Jak
už název napovídá, vizí společnosti bylo vyvinout a vyrábět inteligentní řešení pro stavební průmysl. Inteligentní řešení jsou taková, která se uživatelům vyplatí. Společnost vyvinula ve vzájemné spolupráci s budoucími uživateli vlastní zařízení, která umožňují
snazší, efektivnější a bezpečnou práci s deskovými materiály. Tyto vakuové manipulátory byly původně určeny pro manipulaci se
sklem, proto se produktová řada označuje jako Glaslift. Postupným vývojem vakuového mechanismu byla rozšířena variabilita
využití i na ostatní, dokonce porézní deskové materiály.
Řada modelů Glaslift
Základní model z řady vakuových
manipulátorů má označení Glaslift 250. Zařízení umožňuje jednoduchou manipulaci s břemeny
do hmotnosti 250 kg. Se strojem
lze tedy velmi snadno a s výrazně menší námahou provádět např.
montáž oken, osazení velkých výloh apod. Nové generace sacích
disků umožňují strojům zvedat nejen skla, ale další širokou škálu materiálů, jako je žula, ocel, sádrokarton, dřevo a betonové prvky. To je
důvod, proč se v názvu modelu objevuje Multilifter.
Manipulátor Glaslift 351 je výkonnější variantou stroje Glaslift 250. Liší se vlastním pohonem
a vyšší kapacitou zdvihu. Operátor může s uchyceným břemenem
velmi snadno pojíždět i na delší vzdálenosti. Z těchto důvodů
je zařízení vybaveno akumulátory s velkou kapacitou a vlastním
dobíjecím agregátem. Ohlasy zákazníků na sebe nedaly dlouho čekat a náš výrobek se setkal s velkým úspěchem. Stavebníci byli
schopni přepravit prvky z místa
uložení na montážní místo ve vel-
mi krátkém čase. Dva pracovníci zastali práci čtyř anebo čas
montáže byl snížen o polovinu.
Glaslift 500
S modelem Glaslift 500 představila naše společnost koncept unikátní 3D manipulační hlavy. Stroj
jsme vybavili dálkovým ovládáním a dálkovou servisní diagnostikou. Vznikl jedinečný, robustní
velmi výkonný vakuový manipulátor, který je schopný pracovat
s břemeny do 500 kg až do výšky
5 metrů ve všech směrech. Možnost rozšíření rozchodu předních
kol umožňuje využít i stranového
dosahu zdvihacího ramene. Hydraulický proporcionální systém
je dimenzován pro velmi jemnou
manipulaci s milimetrovou přesností a s velmi pomalým chodem.
Gerenuk 500
Dosah do výšky 5 metrů však není dostačující. Proto jsme vyvinuli Gerenuk – vakuový dálkově ovládaný manipulátor, který
lze zavěsit na všechny teleskopické nakladače, jeřáby a další zdvihací zařízení ke zvedání prakticky
všech známých stavebních mate-
Využití Glaslift 351 pro snadnou manipulaci nad hlavou
Glaslift 250
riálů. Gerenuk je samostatná jednotka, která významně rozšiřuje
funkčnost Glaslift 500 o možnosti použití ve velkých pracovních
výškách.
Všechny stroje HH-Intellitech
mají jednu věc společnou: šetří
a tím vydělávají svým majitelům
peníze. Pokud se podíváme pouze
na ekonomickou výhodnost pořízení produktů HH-Intellitech, mají nadprůměrnou návratnost investice. Zkracují čas pro kompletaci
zakázky, náklady na lidskou práci
a snižují významně množství rozbitého materiálu. Práce s vakuovými manipulátory je rychlejší, přesnější a méně náročná pro člověka.
Přináší tak majitelům nečekanou
konkurenční výhodu, která je patrná při každé jednotlivé instalaci
skla, sádrokartonu nebo pásu obvodového pláště.
Na našich webových stránkách
si můžete prohlédnout fotodokumentaci nebo videa z realizovaných instalací a posoudit výhody
použití techniky HH-Intellitech.
Tým HH-Intellitech
www.hh-intellitech.cz
Glaslift 500
14
Glaslift 500 při stavbě Centra Černý Most
Ušetřete 30 až 50 % nákladů na instalaci!
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Vakuové manipulátory pracují se všemi materiály,
na všech konstrukcích a v každém úhlu.
Domluvte si
nezávazné
předvedení na
Vaší zakázce
Glaslift 500 nebo Gerenuk 500 může manipulovat
s materiály až do váhy 500 kg ve všech směrech
a ve velkých pracovních výškách.
Unikátní
GlasLift®
250 D
manipulace
Samohybný
GlasLift® 351
Naštivte stránky
www.HH-Intellitech.cz
Samohybný
GlasLift® 500-4
2010
2011
Podívejte se na fotodokumentaci nebo videa
z realizovaných instalací a zjistíte jak snadno ušetřit
peníze při použití techniky HH-Intellitech.
Výroba a prodej:
HH-Intellitech ApS
Nykoebing Landevej 21
4200 Slagelse
Dánsko
Telefon: +420 737 255 112
www.hh-intellitech.cz
Výhradní zastoupení pro ČR a SR:
ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
Mezi Úvozy 2512/2a, 193 000 Praha Horní Počernice
15
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Ruukki na veletrhu Střechy Praha nabídla
NOVINKY NEJEN V KRYTINÁCH
Finská společnost Ruukki se letos veletrhu Střechy Praha účastnila na společné expozici s renomovanou obchodněrealizační společností Realvestav. Horkou a velmi atraktivní novinkou byly unikátní solární panely Ruukki Classic Solar –
plně integrované do střešní krytiny Classic.
Řada domů ve Skandinávii
je již dnes využívá jako přídavný
energetický zdroj pro ohřev teplé
vody a vytápění rodinných domů.
Velký zájem o vystavený vzorek
svědčí o tom, že v České repub-
lice se stále více lidí zaměřuje na
komfort a kvalitu bydlení, stejně
jako na design a ekologii. Všechny tyto tři důležité aspekty je systém Ruukki Classic Solar připraven splnit.
K vidění na expozici Ruukki
byla také krytina Ruukki Classic
Plus nově v povrchové úpravě
Purex se zárukou 40 let a nové provedení přední hrany střešních krytin Ruukki Monterrey a Finnera.
Zimní atmosféru příjemně doplnila ochutnávka tradičních finských nápojů, přičemž návštěvníci
stánku si odnášeli kromě nabídky
veletržních slev také recept.
Korunou veletrhu pak bylo předání ceny společnosti Ruukki za
nejpoutavější expozici předchozího ročníku výstavy na základě hlasování návštěvníků.
„Z našeho pohledu šlo o velmi
úspěšnou výstavu a potěšil nás nejen zájem lidí, ale také množství
dotazů od návštěvníků stánku, které svědčily o tom, že lidé vnímají střechu svého domu jako designový a funkční celek a stále více
preferují kvalitu materiálu a kvalitu služeb,“ hodnotí specialista firmy Ruukki Jan Hála.
www.ruukki.cz
www.ruukkistrechy.cz
www.realvestav.cz
Ruukki CZ s. r. o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, tel.: 257 311 040
e-mail: [email protected], www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz
16
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Od prvních skic
po spokojeného zákazníka
Ç"-6;*&t30-&5:t."3,Å;:
STUTTGART
24.–28. 2. 2015
Stánek 1G32, 1H32
w w w.is o t r a.c z
Nov
Nová generace minerální izolace
Špičkový výkon
URSA PUREONE
Snadná manipulace e
Uživatelský komfort t
Šetří energie
a životní
prostředí
www
www.ursa.cz
17
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z TITANZINKU
vydrží po celou životnost domu
Pokud se zeptáte na názor
stavebních odborníků, z jakých
materiálů stavět rodinný dům,
pak Vám převážná většina
z nich odpoví následovně.
Běžně odhadovaná životnost
u nás stavěných cihlových
rodinných domů je zhruba
100 let. S ohledem na dosažení
této hranice by pak měla být
volena skladba a trvanlivost
jednotlivých materiálů či
komponentů, z nichž je dům
realizován.
O tom, že cihla (dům na fotografiích je postaven ze superizolačních
cihel Porotherm tl. 44 cm, Si) mezi tyto materiály jednoznačně patří,
nemusíme polemizovat. Příkladů
najdeme mnoho u nás doma i v zahraničí. Důležité však je, aby se této
úrovni dokázaly při výstavbě domu
přiblížit i ostatní materiály.
K těm nejdůležitějším konstrukcím patří střecha. Střechu
však dnes nelze chápat jako monolitní celek, který tvoří pouze střešní krytina. Naopak. Tvoří ji řada prvků a různých detailů, které
18
ovlivňují životnost domu neméně
zásadně.
Mezi ně se na jedno z předních
míst řadí odvodnění a oplechování střechy. K nejtrvalejším řešením
v tomto ohledu je jejich zhotovení
z mědi či titanzinku.
Majitelé tohoto domu si vybrali
titanzinek. Použili jej nejen k realizaci odvodnění střechy a jejímu
oplechování, ale jeho tvárnosti
využili i při zastřešení půlkruhových vikýřů. Důvody k tomu měli dva. Prvním z nich bylo, že se
jedná o tradiční přírodní materiál,
který vyniká svou mimořádnou životností, pěkným vzhledem, vynikajícími vlastnostmi při zpracování i šetrností k životnímu prostředí.
Dále během času vytváří na svém
povrchu rovnoměrnou ochrannou
vrstvu, tzv. patinu. Tato patina šedé barvy je výsledkem působení povětrnostních vlivů a zaručuje
mu vysokou odolnost, bezúdržbovost a deklarovanou životnost 80 –
100 let.
Ano. Druhým důvodem je pak
tedy ona šedá patina, která se esteticky náramně hodí k černé skláda-
né střeše. Skutečně. Prohlížíme-li
fotografie, musíme konstatovat, že
to náramně ladí. Třetí důvod použití titanzinku se pak nabízí sám.
Jeho životnost přesně odpovídá
budoucí předpokládané životnosti
domu 100 let.
Ivo Románek
Zaujal Vás
tento dům?
Více se dozvíte
po načtení
QR kódu.
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Synus je svojí váhou a elegantním tvarem
NEJLEPŠÍ VOLBOU
PŘI REKONSTRUKCI STŘECHY!
Společnost Mediterran je tradičním dodavatelem betonových střešních tašek
na českém trhu. Stejně jako každoročně, tak i letos se zúčastnila výstavy Střechy
Praha 2015, kde měla možnost představit, kromě svého klasického sortimentu,
i naprostou novinku – tašku Synus.
Synus je betonová střešní krytina s jedinečným vlnitým profilem – sinusoidou. Je vy-
robená z vysoce kvalitního barevného betonu s dvojnásobnou povrchovou úpravou.
Svojí hmotností pod 4 kg/ks je přímo předurčená na rekonstrukce starších budov a zároveň svým elegantním tvarem bude pýchou všech novostaveb.
• je to jedna z nejlehčích tašek značky
Terran
• je mimořádně trvanlivá
• je odolná vůči vichřicím a mrazům
• poskytneme Vám na ni 30 let záruku
A
EN
ÍC
ĚC
D
VÁ
U
SY US
ZA
Nová taška terran
...Váží? Jen 3,9 Kg!
S nižší váhou a vysokou pevností je tou
nejlepší volbou pro obnovu střech
Mediterran CZ s.r.o.
Vídeňská 264/120 b
619 00 Brno
Tel.: +420 547 122 120
www.mediterrancz.cz
19
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
TEPELNÉ IZOLACE PUREN®
Vás nezklamou ani v parném létě
Společnost Puren je předním světovým výrobcem tepelných izolací z tvrdých
polyuretanových pěn pod označením PIR izolace. Na českém a slovenském trhu působí již
od roku 2007 a sídlo má v Jihlavě. Jaké přednosti mají izolace PIR v souvislosti s letním
přehříváním interiéru, jsme se zeptali Ing. Luďka Kováře, technického poradce společnosti
puren s obchodním zastoupením pro ČR a SR.
Ten v úvodu říká: „V posledních letech zaznamenáváme klimatické změny, při kterých dochází
k extrémním výkyvům počasí, a to jak v létě, tak i v zimě. Kvalitní projektová dokumentace
přitom může (nemusí vždy) vyřešit stavebníkovi spoustu starostí a zbytečných nepříjemností
v průběhu bydlení. Při samotném návrhu musí projektant zohlednit řadu předpisů, nařízení,
norem apod. Ne vždy se však podaří vzájemně skloubit všechny požadavky.“
Mají klimatické změny vliv na energetickou náročnost a tepelnou pohodu bydlení
a existují způsoby, jak kvalitně navrhnout
střešní konstrukci pro letní období?
Ano, změny klimatu zcela určitě vliv mají.
Pro projektanta však není lehkým úkolem správné navržení střešní konstrukce pro letní období.
K dispozici je poměrně málo informací o materiálech a způsobech, jak to provést. Pomalé postupné prohřívání konstrukce je možné splnit s pomocí materiálu s velkou objemovou hmotností. Tyto
materiály však velmi málo tepelně izolují a pro
lehké střešní konstrukce nejsou vhodné.
Existuje nějaký teoretický či praktický
příklad, jak jsou ovlivňovány vnitřní teploty v podkroví?
Laboratorní test, který zkoumal, jak jsou
ovlivňovány vnitřní teploty v podkroví, provedlo sdružení výrobců pro polyuretany v Německu. Při exteriérové teplotě +80 °C byla trvale teplota v interiéru +24 °C u tepelné izolace
PIR s oboustranným hliníkem o tl. 100 mm
s pálenou krytinou.
Společnost Puren se následně rozhodla ověřit uváděné závěry reálným měřením na konkrétní stavbě. Teplotní měření bylo provedeno
v období od 21. 7. 2014 do 9. 8. 2014 na sedlové střeše novostavby rodinného domu s pále-
20
nou krytinou na latích s větranou mezerou pod
krytinou o sklonu 30° a tepelnou izolací puren
PIR Protect s oboustranným hliníkem o tloušťce 140 mm položenou na celoplošném bednění. Měřená plocha střechy byla orientována
jižně, byla použita tepelná izolace puren PIR
Protect o tloušťce 140 mm (oboustranný hliník,
λ = 0,022 W/mK). V tomto období nebyl objekt obýván a stavební práce byly prováděny
převážně mimo objekt. Měření bylo provedeno
nad krytinou, pod krytinou, ve větrané mezeře,
pod PIR izolací a v interiéru.
Mohl byste interpretovat výsledky provedeného výzkumu?
Je patrné, že teplota vnějšího vzduchu a teplota pod krytinou nabyly téměř identických hodnot v době, kdy střecha nebyla osluněna. Během
oslunění byl patrný tlumící účinek vrstvy pálené krytiny, která zaujala příznivou tepelnou kapacitu. Teplota vnitřního vzduchu a teplota pod
vrstvou PIR tepelné izolace byly vzájemně poměrně jen málo posunuty. Maximální vzestup
teploty se pohyboval od +24°C do +26°C.
Provedené teoretické výpočty lze porovnat
s reálným měřením. Výpočtem se ověřila obdobná skladba střechy s plechovou krytinou
na celoplošné OSB desce s větranou mezerou
pod bedněním. Ta vykazuje z hlediska letního
prohřívání příznivější výsledky než pálená krytina na latích s PIR izolací.
Volba tepelné izolace PIR s oboustrannou hliníkovou vrstvou s uzavřenou buněčnou strukturou vykazuje z hlediska letního prohřívání lepší hodnoty než minerální izolace.
Skladba s OSB deskou tl. 12 mm mezi dvěma
vrstvami tepelné izolace PIR o tl. 60 + 80 mm
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
www.puren.com/cz
www.puren.cz
vykazuje nejpříznivější hodnoty fázového útlumu tepla, který činil 8,2 hodin. Toto řešení je
lepším řešením než vložení dřevovláknité desky tl. 40 mm pod/nad PIR izolaci.
Jak se bránit přílišnému přehřívání interiéru v podkroví v létě?
Cílem proti nadměrnému přehřívání interiéru
je zpomalit průchod tepla přes střešní konstrukci, aby se nejvyšší denní teplota dostala do vnitřního prostoru teprve tehdy, když se venku ochlazuje. V létě je akumulace tepla tak veliká, že se
vysoká teplota ve střešním plášti udrží i v noci. Rozpálená krytina přenáší teplo sáláním přes
vzduchovou větranou mezeru do tepelně izolační vrstvy. Sálavé záření neohřívá vzduch a prochází vzduchem beze ztrát do tepelné izolace,
kterou snadno (např. minerální izolace) nebo nesnadno prochází. Větraná mezera může prouděním vzduchu ochlazovat povrch tepelné izolace
a krytiny. V období vysokých teplot jsou obvykle vyrovnané teplotní rozdíly a proudění vzduchu pod krytinou je velmi malé.
Společnost Puren doporučuje pro zlepšení tepelné pohody bydlení v letních měsících
aplikovat v nadkrokevním zateplení skladby na dřevěném bednění s dřevovláknitou nebo OSB deskou a PIR izolací opatřenou oboustranným hliníkem (nikoli pokovený papírový
nosič). Dalším důležitým faktorem letního prohřívání interiérů jsou střešní okna zabudovaná
do roviny střechy s orientací od východu na západ. Zde jsou vhodnější střešní vikýře se svislými okny, které jsou v létě zastíněny římsou
a v zimě mají trvalé prohřívání sluncem.
Problematika prohřívání interiérů v letním
období, chování střešních skladeb a vlastnosti jednotlivých materiálů jsou často předmětem dohadů. Neexistuje dostatek reálných měření a ověření z praxe. Je třeba si uvědomit, že
zde hraje velmi významnou roli rozdíl denních
a nočních teplot a délka trvání vysokých denních teplot. Při dlouhodobých vysokých denních teplotách a tzv. tropických nocích dojde
k prohřátí interiéru vždy, je to jen otázka času.
V našich klimatických podmínkách zatím takové dlouhodobé extrémy netrvají.
Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický
21
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Povrch nosné konstrukce připomínal rozbouřené moře s výškovými rozdíly přes 20 cm
Nejprve bylo nutné provést bourání a zajistit vodotěsnost střechy
REKONSTRUKCE STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ
VILY TUGENDHAT
Architektem nejslavnější funkcionalistické vily v České republice postavené v Brně v letech 1929 – 30 pro manžele Tugendhatovy je slavný
architekt Ludwig Mies van der Rohe. Po osmdesáti letech od výstavby vily byla v roce 2010 zahájena její dlouho připravovaná komplexní
rekonstrukce. Ta se nevyhnula ani střeše a terasám, které prováděla společnost MÜPO, spol. s r. o.
Funkcionalistické pojetí architektury, které bylo ve 30. letech 20. století zcela netradiční, přineslo řadu nových konstrukčních prvků. Mezi
nejvýraznější a zásadní změny patří přechod od šikmých střech k plochým střechám a terasám, které však byly v té době „jednou velkou
neznámou“. Nebyly k dispozici ani kvalitní materiály pro ploché střechy, ani tyto konstrukce nebyly zvládnuty teoreticky po stránce stavební fyziky.
Nutnost „rekonstrukce rekonstrukce“
Z původních střešních skladeb vily Tugendhat z 30. let se do dnešní doby zachovaly prakticky pouze nosné konstrukce, neboť v letech 1981 až 1985
proběhla obnova a rekonstrukce vily.
Během této rekonstrukce byla vytvořena i nová střešní skladba, která byla tepelně izolována pěnovým sklem
Spumavit (výroba ČSSR) v pískovém
loži, opatřena horní spádovou železobetonovou deskou a hydroizolací z asfaltových pásů.
Bohužel ani v osmdesátých letech minulého století nebyly techno-
logie a materiály na izolování střech
a teras na příliš vysoké úrovni, a proto bylo nutné při současné rekonstrukci
plášť střechy znovu kompletně sejmout
až na nosnou konstrukci. Pěnové sklo
Spumavit bylo vyráběné z recyklovaného odpadního skla (výrazný rozptyl
vlastností, částečně otevřená buněčná
struktura), ale především bylo uloženo na sucho do pískového lože, což je
v rozporu se všemi současnými doporučeními a přitížena spádovou železobetonovou deskou. Proto není divu, že
byly střešní skladby výrazně poškozeny a bylo nutné je kompletně odstranit.
Montéři museli skoro každou z desek nejprve přizpůsobit na jejím spodním líci
tvaru konstrukce střechy, z desek různých konstantních tlouštěk vyskládali
doslova „puzzle“
22
Koncept Kompaktní skladby
Při tvorbě nových skladeb střechy a teras pro současnou rekonstrukci vycházeli odborníci z VUT Brno spolupracující s kolektivem autorů projektu
z konceptu tzv. „kompaktní skladby
z pěnového skla FOAMGLAS® “ spojené s vysoce odolnou fólií ESHA universal a ESHA flex plain. V této střešní
skladbě je klíčové právě důsledné dodržování principu kompaktnosti (slepení všech vrstev střechy horkým asfaltem), a izolační vrstva tak sdružuje
současně funkce nejen spádové vrstvy,
ale i dokonalé parotěsné zábrany. Des-
kové pěnové sklo FOAMGLAS® je vyráběné z vysoce kvalitního (nově vyráběného) skla, jeho skleněná buněčná
struktura je parotěsně uzavřená, a proto je zcela neprodyšné a objemově nenasákavé. V projektu rekonstrukce byla vrstva tepelné izolace rozdělena
na spodní spádovou vrstvu ze spádových klínů a horní vrstvu v konstantní tloušťce.
Vytvarované desky se lepily do horkého asfaltu nebo studeného asfaltového
lepidla PC® 500 – to vše včetně slepení všech spár
Desky po nalepení výškově mírně přesahovaly roviny spádů a proto bylo nutné je ručně zbrousit do roviny, respektive do požadovaných spádů
Hledání vhodné technologie
I po osmdesáti letech však ve střeše čekalo ukryté „překvapení“. Po odstranění střešního pláště vytvořeného při
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
rekonstrukci v osmdesátých letech se
kompletně obnažila nosná konstrukce
tvořená částečně betonem v různých
výškových úrovních a částečně ocelovými prvky z něho vyčnívajícími. Zde
se opět projevila nezkušenost pionýrů
v oboru plochých střech – ač se jedná
o střechu plochou, povrch nosné konstrukce připomínal spíše rozbouřené
moře s výškovými rozdíly přes 20 cm.
Tyto nerovnosti bohužel nemohly sondy před zahájením rekonstrukce odhalit. Vzhledem k ochraně interiéru bylo nutné okamžitě po odstranění staré
střešní skladby natavit na nerovnou
konstrukci dočasnou hydroizolaci z asfaltových pásů. Na takto křivý povrch
není možné využít standardně dodávaný systém spádových klínů z izolace
FOAMGLAS®. Zjištěná realita, která
neodpovídala předpokladům v projektu, zahájila období zkoumání „Cimrmanových slepých uliček“.
Desky po nalepení výškově mírně přesahovaly roviny spádů, a proto bylo nutné
je ručně zbrousit do roviny, respektive do požadovaných spádů
Doměřování spádů
Povrch spádových klínů byl opět zatřen horkým asfaltem, aby byla skladba průběžně chráněna proti povětrnosti
Hledání technologie, respektive materiálu, který by dokázal splnit všechny požadavky stavební fyziky bylo dlouhé a náročné. Provedení
spádových vrstev z lehčeného betonu nebylo možné z důvodů nemožnosti vložení „mokrého procesu“ mezi dvě
parotěsné vrstvy (dočasnou hydroizolaci a kompaktní skladbu). Technologie na bázi asfaltových vyrovnávacích
materiálů typu Derbifill, Grigilin nebo Bituverm „skončily“ na požadovaných tloušťkách nutných pro vytvoření
spádů střechy. Cestu z výše uvedených
slepých uliček nakonec našla dodavatelská střechařská firma MÜPO,
spol. s r. o., která rekonstrukce střech
vily Tugendhat prováděla. Po zkušenostech s vytvářením oblých a zborcených ploch z desek pěnového skla
při izolování střechy na bazénu v Brně
Kohoutovicích vymysleli technici společnosti MÜPO, spol. s r. o. technolo-
gii, jak na nerovném podkladu vytvořit
rovné plochy v předepsaných spádech
na celých cca 400 m2 střechy – to vše
ze zcela tuhých desek FOAMGLAS®
konstantních tlouštěk.
Náročné řešení spádování
Toto řešení však nebylo ani jednoduché, ani rychlé. V ploše střechy byla místa, kde se na jednom čtverečním metru měnila tloušťka pěnového
skla i z 50 na 260 mm! Pracovníci společnosti MÜPO museli skoro každou
z desek nejprve přizpůsobit na jejím
spodním líci tvaru konstrukce střechy.
Z desek různých konstantních tlouštěk
vyskládali doslova „puzzle“, které poté celoplošně nalepili do horkého asfaltu nebo studeného asfaltového lepidla
PC® 500 – to vše včetně slepení všech
spár. Desky po nalepení výškově mírně přesahovaly roviny spádů, a proto
bylo nutné je ručně zbrousit do rovi-
MÜPO, spol. s r. o., Karásek 5, 621 00 Brno
tel.: +420 545 214 774-5
e-mail: [email protected], www.mupo.cz
ny, respektive do požadovaných spádů.
Povrch takto vytvořených spádových
klínů byl opět zatřen horkým asfaltem,
aby byla skladba průběžně chráněna
proti povětrnosti.
Po dokončení spádových vrstev
byla znovu do horkého asfaltu nalepena druhá vrstva desek již konstantní tloušťky 100 mm. Celá kompaktní
skladba byla ukončena celoplošně nalepenou fólií ESHA Universal a ESHA
Flex plain, obě vrstvy byly opět celoplošně lepeny do horkého asfaltu. Dokončená kompaktní skladba horní střechy byla následně pokryta vrstvou
kačírku. O rok později proběhla rekonstrukce všech teras v obou nižších
podlažích vily. Navržená kompaktní
skladba a složitost jejich provádění byla zcela srovnatelná se střechou horní.
Jako pochozí vrstva teras byla navrácena repasovaná kamenná dlažba uložená do pískového lože.
Ve znamení
kvalitní práce a materiálů
Na rozdíl od skladeb střech vytvořených při rekonstrukci na počátku devadesátých let minulého století byly
při nedávné rekonstrukci vily Tugendhat použity špičkové materiály ve vysoce spolehlivém systému kompaktní
skladby. Protože se materiálová kvalita na této střeše spojila s profesionální
řemeslnou prací, dostala vila Tugendhat ke svým osmdesátým narozeninám
střechu té nejvyšší kvality. Na řadě referenčních staveb po celé Evropě se
již prokázala životnost pěnového skla
FOAMGLAS® v plochých střechách
přes 50 let, a to bez sebemenšího zhoršení vlastností. Doslova tak lze konstatovat, že vila Tugendhat je nyní nejen
pod ochranou organizace UNESCO,
ale i pod ochranou kompaktní skladby
FOAMGLAS®.
www.foamglas.cz
23
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
KUCHYNĚ
- SRDCEM
KAŽDÉHO DOMU
KUCHYNĚ S VENTILACÍ VILPE®
JE OÁZOU KLIDU
Je to místo pro setkávání rodiny, kde si každý užívá vzájemné
blízkosti a přípravy společných jídel. Při přípravě některých
pokrmů přirozeně dochází k silnému zápachu, a to s sebou
přináší zvýšené požadavky na systémy odvětrání a vzduchotechniky.
Je třeba se proto zeptat co akceptovat, zda zápach z připravovaného
jídla nebo hlučný odsavač par.
Tichá kuchyně... vždyť je to tak prosté
I tato otázka má jednoduché řešení, které je založené na kombinaci
bezmotorového kuchyňského odsavače par a střešního ventilátoru.
Střešní ventilátor VILPE® plně přebírá funkci tradičního
kuchyňského odsavače par s vestavěným motorovým pohonem.
Co se účinnosti týče, systém VILPE® v této kombinací zcela
sníží hladinu hluku, která je spojena s provozem kteréhokoliv
tradičního odsavače par. Proto získal zaslouženou pověst
VILPE® TICHÁ KUCHYNĚ.
Každý ventilátor vyráběný společností VILPE® vyniká svou lehkou
konstrukcí (vnější části jsou vyrobeny z vysoce kvalitního
polypropylenu), odolností proti mechanickému poškození
a nepříznivým meteorologickým podmínkám. Výrobky VILPE®
prokázaly svou spolehlivost v rozličných klimatických
podmínkách od Antarktidy po tropy. V nabídce jsou produkty
v šesti nejoblíbenějších a nejpoužívanějších barvách. Výrobky
jsou navrženy nejen s ohledem na maximální funkčnost, ale
i elegantně tak, aby ladily se střechou samotnou a dalšími
střešními doplňky. Životnost ventilátorů VILPE® se odhaduje na
15 až 20 let, přičemž zřídka kdy dochází k jejich selhání právě
před koncem životnosti.
Při instalaci systému VILPE® TICHÁ KUCHYNĚ je třeba mít
na vědomí, že je zapotřebí dvou odvětrávacích vedení - jeden
pro běžné větrání místnosti (rekuperace), druhý pro zapojení
kuchyňského odsavače par. Pokud uvažujete o renovaci
kuchyně a při této příležitosti plánujete vyměnit i kuchyňský
odsavač par, je nejlepším řešením použití externího ventilátoru (kombinace kuchyňského bezmotorového odsavače
par a střešního ventilátoru). Pokud již máte kuchyňský odsavač
par s vestavěným motorem, pak jej můžete odpojit (odstranit),
a nainstalovat odpovídající střešní ventilátor VILPE® s vhodnými
průchodovými prvky pro Vaši střešní krytinu. Navíc by měl být,
za účelem správného nastavení ventilátoru, nainstalován i tyristorový regulátor.
VÝBĚR STŘEŠNÍHO VENTILÁTORU KOMBINOVATELNÉHO
S KUCHYŇSKÝM ODSAVAČEM PAR
Proud vzduchu potřebný pro ventilační potrubí kuchyňského odsavače par závisí na velikosti vařiče, výšce umístění odsavače
par i na mnoha dalších faktorech. Předpokládá se, že jeden běžný metr ventilačního potrubí se rovná 5 Pa ztráty z komprese,
plus 30 Pa ztráty pro odsavač kuchyňských par.
Níže uvedené údaje v tabulce platí pro 70 % výkonu ventilátoru, což je optimální.
Ventilátor
Potrubí
50 Pa
3
100 Pa
3
Typ kuchyňského odsavče par
E120
125 mm
280 m /h
230 m /h
Nástěnná montáž
E190
125 mm
350 m3/h
290 m3/h
Nástěnná montáž (L)
E220
160 mm
520 m3/h
450 m3/h
Nástěnná montáž / Ostrůvková montáž
E250
200 mm
700 m3/h
650 m3/h
Ostrůvková montáž rozměr XL
ECo190
125 mm
460 m3/h
432 m3/h
Nástěnná montáž (L)
Jsou-li požadavky uvedené v litr / sekunda, potom by měla být hodnota dělena: 3,6
540 m3/h (3,6 = 150 l/s)
V tabulce jsou uvedeny pouze přibližné údaje.
24
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Střešní ventilátory
P-Série instalovatelná na střešní krytinu
S-Série instalovatelná na hlavici komínu/větrací šachty
Střešní průchodové prvky
Naše nabídka umožňuje instalaci na všechny dostupné typy střešních krytin.
Šikmé střechy - plechové
krytiny (profilované, falcované)
střešní krytinu
Šikmé střechy - keramické
a betonové krytiny
Šikmé střechy - asfaltové
krytiny (modifikované pásy,
šindele)
Ploché střechy Instalační set
- asfaltové krytiny pro S-Serii
(modifikované
pásy, PVC folie)
Barvy
(v souladu s nejrozšířenějšími barvami střešních krytin)
černá
RR 33 – RAL 9005
hnědá
RR 32
zelená
RR 11
červená
RR 28/29 – RAL 3009
šedá
RR 23 – RAL 7015
cihlově červená
RR 750 – RAL 8004
Bezmotorové kuchyňské odsavače par
NÁSTĚNNÉ
OSTRŮVKOVÉ
VESTAVĚNÉ
PRAHA
ÚSTÍ NAD LABEM
BRATISLAVA
Masarykova 54
252 19 Rudná u Prahy
T: +420 736 659 943
Teplická 380
403 35 Libouchec
T: +420 603 172 692
Hradská 74
821 07 Bratislava
T: +421 911 614 014
BRNO
ČESKÉ BUDĚJOVICE
PREŠOV
Vídeňská 136
619 00 Brno
T: +420 731 187 837
Plachého 8
370 01 Českém Budějovice
T: +420 734 445 971
Za potokom 18
080 06 Ľubotice
T: +421 910 614 014
25
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
LITHOPLAST® DREN
jako akumulační a drenážní vrstva zelené střechy budovy atria České televize
Společnost LITHOPLAST působí na trhu od roku 1996 a je ryze českým výrobcem hydroizolačních fólií. Jejich výroba probíhá ve vlastním
areálu firmy ve Žďáru nad Sázavou. Výrobní program zahrnuje výrobu hladkých rovných polyetylenových fólií značky PENEFOL®
a nopových polyetylenových fólií značky LITHOPLAST® a LITHOPLAST® DREN. Právě produkty LITHOPLAST® DREN byly v návaznosti
na požadavky projektanta použity pro ozelenění atria na střeše budovy České televize.
Výrobek LITHOPLAST® DREN byl při této
realizaci použit jako akumulační a drenážní vrstva
celé skladby střechy. Aplikaci drenážní fólie zajistila specializovaná zahradnická firma Zahradní
a krajinná architektura - ZAHRADA 2002 z Českých Budějovic.
Průběh pokládky nopové fólie
LITHOPLAST® DREN v atriu ČT
Akumulační a drenážní nopová fólie LITHOPLAST® DREN byla položena na kompletně hotovou a zkontrolovanou hydroizolační vrstvu
střechy. Montáž nevyžadovala žádné speciální zařízení a zvládl by ji téměř každý stavebník sám.
Nopová drenážní fólie se vyrábí ve výškách nopů
20, 40, 60 a 80 mm. Výška nopů je důležitá z hlediska množství zadržované vody v nopech pro potřeby vegetačního růstu rostlin. Při použití tepelné izolace pod hydroizolační vrstvou střechy bylo
nutné zvolit vhodnou pevnost tepelné izolace.
Montáž akumulační a drenážní nopové fólie s výškou nopu 40 mm a více byla provedena
na sraz montážním spojem. Pro zvýšení pevnosti byly nopy vyplněny lehčeným keramickým kamenivem. Takto připravenou akumulační a drenážní plochu LITHOPLASTU® DREN bylo nutné
oddělit od zeminy volně položenou drenážní rohoží PETEXDREN® a syntetickou geotextilií. Připravená skladba pro zelenou střechu byla následně
postupně zasypána dle potřeby jednotlivých rostlin substrátem pro zelené střechy, případně kombinací substrátu se zeminou. Konečnou volbu určil zahradník realizující výsadbu.
Pokládání akumulačních a drenážních desek
LITHOPLAST® DREN probíhalo velmi rychle
bez technologických přestávek. Po vyplnění nopů lehčeným keramickým kamenivem byla plocha
okamžitě plně pochozí. Vegetační střecha v objektu České televize o rozloze 800 m2 byla položena
během dvou dnů včetně vyplnění lehčeným keramickým kamenivem.
Produkty PENEFOL® a LITHOPLAST® naleznou uplatnění zejména ve stavebnictví, a to především jako hydroizolační rovné fólie PENEFOL®,
vzduchoizolační nopové fólie LITHOPLAST® nebo akumulační a drenážní fólie LITHOPLAST®
DREN. Dále se dají materiály použít pro různé
výseky a výztuhy pro textilní, kožedělný, sportovní či automobilový průmysl nebo jako obalový a ochranný materiál. Fólie jsou velmi odolné
a mají vysokou tažnost. Materiál výrobku nevylučuje žádné nebezpečné nebo škodlivé látky, které by narušovaly ostatní stavební materiály v konstrukci, nebo jinak poškozovaly okolní prostředí.
Při skrytém zabudování v konstrukci mají dlouhou
životnost.
Ing. Jiří Zahradnický
Videoreportáže z realizace a výroby můžete
zhlédnout po přečtení QR kódu mobilním zařízením
nebo na www.tvstav.cz v sekci VIDEA.
LITHOPLAST, s.r.o., Nádražní 7 (Malá Amerika), 602 00 Brno, tel.: 537 021 860, fax: 239 017 214, e-mail: [email protected], www.lithoplast.cz
26
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Zveme Vás k úĴasti a návštĹvĹ 23. mezinárodního veletrhu elektrotechniky,
elektroniky, automatizace, komunikace, osvĹtlení a zabezpeĴení
2015
24. - 27. 3. 2015
VÝSTAVIŠTE BRNO
www.amper.cz
Novinky nejvĹtších lídrŝ
z oboru elektroinstalaĴní techniky,
inteligentní elektroinstalace,
elektrotechnické infrastruktury budov…
poŒádá
27
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
ROZSÁHLÉ OPRAVY NA KOSTNICI
Oprava barokně-gotického skvostu hřbitovního kostela Všech Svatých
v Sedleci u Kutné Hory pokračuje i v letošním roce. A to proto, že poslední
hlavní stavební práce na tomto hřbitovním karneru (stavba, v níž se
uchovávaly kosti nalezené na hřbitově) probíhaly již v 17. století pod vedením
zkušeného architekta Jana Blažeje Santiniho - Aichla (*1677 †1723).
V současnosti se dokončují
opravy barokního krovu nad celou
střechou kostnice s následující pokládkou nové krytiny.
Vzhledem k tomu, že času je
málo a v průběhu několika let má
rekonstrukcí projít celý objekt,
byly dne 25. 10. 2014 aplikovány reálné vzorky několika směsí určených pro historické objekty a památkově významné stavby.
Pod drobnohledem Ing. Mlázovského se stejně jako při opravě hradební konstrukce na Malé Skále
(Jablonec nad Nisou), představila
široká paleta vzorků a typů na referenční ploše.
Ze zkušeností Ing. Mlázovského byly jasně specifikovány dané typy materiálů. Všechny směsi musely být namíchány
dle předem dané receptury v přesných poměrech. Proto byla oslovena firma MC-Bauchemie, která
umí připravit jednotlivé směsi právě na základě definovaných požadavků. Vzorkované materiály byly testovány dle jednotlivých míst
aplikací s použitím jiné technologie a receptury. První vzorek se
např. prováděl v extrémně vlhké
a dusičnany zamořené spodní zóně hřbitovní kaple, zde byl použit
vápeno-pucolánový mikroporézní materiál Exzellent s pevností do 1,5 MPa. Materiál je vhodný právě pro soklové zóny a místa
s trvalou a vysokou vlhkostí. Nejlepším příkladem použití je povodňové území v Rudníku v Podkrkonoší.
Další vápenná maltová směs
Oxal SM-TK pro zdění, spárovaní a omítání byla navržena v pískové barvě s malou příměsí trasu
s kamenivem až do 8 mm. Vápe28
no-trasové omítkové směsi Oxal
SM-TK jsou zde vyvzorkovány ve
3 možných barevných variantách
s odlišnou pevností 3 MPa, 5 MPa
a 7 MPa.
U posledního vzorku se uvažovalo o znovuoživení technologie
hydraulického vápna v přírodní
barvě, tzn. šedopískové, kde jako
výsledná směs byla zvolena hmota Oxal NHL 3 s pevností max.
3 MPa a zrnem do 10 mm.
K barevným tónům zkoušených
vzorků je podstatné dodat, že jednotlivé směsi nesou barevnost nejen vápna, ale především písků
z dané lokality a ten v minulosti obsahoval velice mnoho různorodých příměsí a nebyl vždy čistě
vyprán jako dnes běžně získávané
krásně žluté písky.
Během následujících let bude
zvolena přesná barevnost a podle
reakce jednotlivých vzorků bude
následně vybrán i materiál pro celkovou opravu.
Kromě
stavebních
oprav
na Sedlecké kostnici se také počítá s restaurováním jejího mobiliáře. Vnitřní výzdobu kostnice provedl stavební mistr František Rint
z České Skalice. Tato funerální výzdoba pochází z roku 1870,
Mistr vše provedl pomocí kostí a lebek, a vytvořil tak 4 rohové pyramidy. Restaurování těchto
specifických artefaktů vyžaduje velmi vysoké technologické
znalosti. Jedním z kroků obnovy
bude nahrazení zničených kostí
ve spodních částech pyramid odlitky. Zajímavostí je, že k odlévání bude použita hmota z produkce MC-Bauchemie, Emcekrete
EF, s výslednou pevností v tlaku
99 MPa.
Víte, že tuto památku v současnosti navštíví až 250 000 návštěvníků ročně?
MC-Bauchemie s. r. o.
Divize Construction Chemicals
Skandinávská 990, 267 53 Žebrák, tel.: 311 545 155, fax: 311 537 118
e-mail: [email protected], www.mc-bauchemie.cz
VAŠE BEZPEČNOST JE NAŠÍ PRIORITOU.
střešní hák pro instalaci
pod střešní krytinu
lanyard AZ
ochranný vak
Bezpečně na střechu
ochrannýochranný
vak
vak
lanostop
lanostop
basic
basic EVO
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
– Set jištění
jištěníproti
protipádu
pádu
jednoduché a
a funkční
funkční
jednoduché
řešení.
řešení.
Správná volba
pro tesaře, klempíře
a pokrývače.
www.lanex.cz
P oz
nam
ene
jte
si!
19. mezinárodní vodohospodářská výstava
VODOVODY-KANALIZACE
19.–21. 5. 2015
Praha, Letňany
Záštita:
www.vystava-vod-ka.cz
Pořadatel a odborný garant:
Organizátor:
29
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
VIKTORIE SE ZAKOUSLA DO ZEMĚ
Největší razicí štít TBM v ČR jménem Viktorie o průměru hlavy téměř 10 metrů se poblíž Kyšic zakousl do břidlic vrchu
Homolka, aby se za přibližně 10 měsíců objevil před Potoční ulicí v Plzni - Doubravce. Poté se vrátí na místo startu a zahájí
výstavbu druhé (severní) tunelové trouby tohoto podzemního díla, které by mělo být celé dokončeno v roce 2017.
Stavba dvou jednokolejných tubusů o délce 4 150 m propojených
spojovacími chodbami je stěžejní záležitostí projektu Modernizace trati Rokycany – Plzeň, uvedl
při slavnostním křtu stroje generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Pavel Surý. Pracuje na něm
sdružení firem Metrostav a Subterra
a měl by přinést zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Po dokončení modernizace celé trati mezi hlavním městem
Foto Metrostav a. s.
30
a Plzní by cesta vlakem měla trvat
méně než jednu hodinu. Současně
dojde ke zvýšení komfortu pro cestující a k dosažení maximální traťové rychlosti až 160 km/h.
„Jsme rádi, že po letech odkladů konečně začala modernizace této důležité části železniční trati a že
se na ní můžeme společně s firmou Subterra podílet,“ zdůraznil
při stejné příležitosti ředitel divize
5 Metrostavu Roman Fuksa. Ražbu
a vše kolem stroje zajišťuje 100 děl-
níků a 24 techniků, kteří se v práci
střídají ve dvou 12hodinových směnách. „Na samotném stroji pracuje
zhruba 12 lidí, dalších 15 na podpůrných technologiích,“ uvedl šéf
ražeb Štefan Ivor. Až stroj projde i tvrdými spility pod vrchem
Chlum, zkrátí se současná trať o více než 6 kilometrů.
Tunely razí speciální štít, který pro Metrostav vyrobila firma Herrenknecht v německém Schwanau.
Je dlouhý 114 m, váží 1 800 tun, je-
ho hlava se otáčí maximální rychlostí 4,5 otáčky za minutu a za den je
schopen vyrazit až 15 metrů. Stroj
pracuje tak, že nejprve vyrazí dva
metry zeminy, zastaví se a pod obálkou štítu smontuje prstenec dva metry širokého definitivního ostění,
který umístí do čerstvě vyraženého
úseku. Jakmile je okruží o vnitřním
průměru 8,7 metru a vážící 60 tun
hotové, pokračuje štít stejným způsobem vpřed. Odtěženou horninu,
které bude přes 600 tisíc m3, vyvážejí na povrch pásové dopravníky, jež
budou v závěrečné fázi měřit téměř
pět kilometrů.
Stavba je spolufinancována
z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu doprava ve výši 76,44 % ze způsobilých nákladů
stavby, což činí v maximální míře
3 419 440 199 Kč. Národní spolufinancování je zajištěno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Nedělíme nulou.
Jsme tady pro Vás...
Petr Pražák
ředitel společnosti
STAVEBNÍ A PRŮMYSLOVÉ IZOLACE
Zateplování a izolace budov
Průmyslové izolace
Revitalizace panelových domů
Sádrokartonové příčky a podhledy
ISO
9001
TANDEM Group, spol. s r.o.
Nerudova 44/450, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 596 614 618, fax: 596 638 786, e-mail: [email protected], www.tandemgroup.cz
PO
DNY
TEPLÁRENSTVÍ
T
TE
EPLÁRENSTV
A ENERGETIKY
ENERGETIKY
21. 23. 4. 2015
HRADEC KRÁLOVÉ
Kongresové výstavní
a společenské centrum ALDIS
ZN
AM
EN
EJT
ES
I!
PŘIPRAVOVANÁ
TÉMATA:
Legislativa a ekonomika v oboru
Regulace cen
Technické novinky
Energetická politika státu
Energetické využití odpadů
d ší
Modernizace zdrojů a ochrana ovzduší
Modelování a výpočty tepelných sítí
Budování a udržování energetické tepelné infrastruktury
Budoucnost hnědého uhlí v energetice a teplárenství
Financování projektů, nové dotační období
Rozúčtování tepla
www.dnytepen.cz, www.tscr.cz, www.exponex.cz
Pořadatel:
Organizátor:
Záštita:
Ing. Dan Jiránek
předseda Svazu měst
a obcí České republiky
31
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Tondach na výstavě Střechy Praha
představil novou moderní tašku Figaro 11
V rámci konání specializovaného
veletrhu Střechy Praha 2015 poskytl
naší redakci TVstavu rozhovor
Ing. Kamil Jeřábek, jednatel
společnosti Tondach - největšího
výrobce pravých pálených tašek v ČR.
Dřevostavba s využitím systémů Knauf pomohla
mladému páru splnit sen o vlastním bydlení
Mladý pár na Liberecku, který bydlel
v pronájmu, se rozhodl řešit svoji
bytovou situaci výstavbou vlastního
domu na principu dřevostavby.
K jejímu vzniku výraznou měrou
přispěly i systémy Knauf.
Další podrobnější informace o činnosti firem
spolupracujících s redakcí Stavebních a investorských novin
můžete čerpat v podobě článků a videí na adrese:
32
www.tvstav.cz
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Orientační
tahové
zkoušky
Vypracování
kotevního
plánu
Technické
poradenství
Doprava po
celé ČR a SR
Možnost
vrácení zboží
Bonusový
program
33
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Společnost URSA CZ oslavila 20 let
Společnost URSA CZ s. r. o. je jedním
z předních dodavatelů tepelných,
akustických a protipožárních
minerálních izolací na českém trhu.
V historickém areálu Staré čistírny
odpadních vod v Praze - Bubenči
se uskutečnil slavnostní večer
za účasti významných hostů.
Nopová fólie LITHOPLAST® DREN
byla použita při realizaci atria budovy ČT
Pro ozelenění atria na střeše budovy
České televize byla použita nopová
polyetylenová fólie LITHOPLAST® DREN
jako akumulační a drenážní vrstva celé
skladby střechy. Aplikaci drenážní fólie
zajistila specializovaná zahradnická
firma Zahradní a krajinná architektura
- ZAHRADA 2002 z Českých Budějovic.
Podívejte se, jak vše probíhalo!
Další podrobnější informace o činnosti firem
spolupracujících s redakcí Stavebních a investorských novin
můžete čerpat v podobě článků a videí na adrese:
34
www.tvstav.cz
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Hydroizolace, stĜešní krytiny
1-15
Tepelné a zvukové izolace
Firma Bramac stĜešní systémy spol. s r.o. vyrábí a dodává škálu
modelĤ betonových a keramických stĜešních tašek v rĤzných
barvách vþetnČ kompletního stĜešního systému. V nabídce
¿rmy jsou i solární systémy, nadkrokevní tepelná izolace
BramacTherm a okapové systémy. Svým zákazníkĤm nabízí
bezkonkurenþní záruku 15 let na funkþnost stĜešního systému,
která platí soubČžnČ s tradiþní 30letou zárukou na tašky.
Ruukki nabízí:
Sídlo spoleþnost a obchodní kanceláĜ
Ruukki CZ s. r. o., PekaĜská 695/10a, 155 00 Praha 5
tel.: 257 311 040
Poboþka Brno - Londýnské nám. 853/1, 639 00 Brno
tel.: 543 216 262
Poboþka Ostrava - ul. U ěeky 594, 720 00 Ostrava
tel.: 596 735 904
e-mail: [email protected]
www.ruukki.cz, www.ruukkistrechy.cz
Více na infolince 844 106 106 nebo www.bramac.cz
•
lehké stĜešní krytiny
•
okapový systém
•
pro¿ly a nosné pro¿ly
•
fasádní opláštČní
•
sendviþové panely
•
ocelové konstrukce
str. 10
LE
T Z ÁRU
LE
T ZÁ R U
str. 16
Mediterran CZ s.r.o.
VídeĀská 264/120b, 619 00 Brno
tel.: 547 122 120, fax: 547 122 121
e-mail: [email protected]
www.mediterrancz.cz
K
K
10
A
A
10
Unikátní difúzní fólie a parozábrany
DuPont CZ s. r. o., Pekařská 14/628, 155 00 Praha, tel.: 257 414 111, fax: 257 414 150
Infolinka: 800 120 016, e-mail: [email protected], www.tyvek.cz
Výhradní dodavatel stĆešního systému
TERRAN – RUNDO, ZENIT, COPPO,
STANDARD, DANUBIA, SYNUS.
Prodáváme stĆešní tašky.
TERRAN – barevný svøt stĆech.
str. 19
str. 40
Fatra, a.s.
tøída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla
tel.: 577 501 111, 577 502 555, [email protected]
Spoleènost Fatra, a.s. patøí mezi nejvìtší zpracovatele plastù ve støední Evropì. K základním produktùm patøí hydroizolaèní systémy FATRAFOL (hydroizolace plochých
a zelených støech, zemní a jezírkové fólie), podlahové krytiny LINO Fatra, Thermofix
a FatraClick, plastové profily, BO PET fólie, technické fólie, PVC granulát, atd.
www.fatra.cz | www.fatrafol.cz | www.plastova-madla.cz | www.fatrafloor.cz
str. 4
stavs.r.o.
a inv nov vizitka 93x41.indd 1
LITHOPLAST,
Malá Amerika
Nádražní 7, 602 00 Brno
tel.: 537 021 860
fax: 239 017 214
e-mail: [email protected]
www.lithoplast.cz
Výroba a prodej hladkých a tvarovaných polyetylenových fólií
(LDPE a HDPE) univerzálního systému hydroizolací PENEFOL®, LITHOPLAST®
str. 26
27.11.2006 9:24:24
1-15
1-14
Bramac stĜešní systémy spol. s r.o.
Kolbenova 5a, 190 00 Praha 9 - Vysoþany
tel.: 266 770 111, fax: 283 891 531, www.bramac.cz
1-14
1-14
www.foamglas.cz
Unikátní tepelná izolace z deskového pěnového skla FOAMGLAS®
Parotěsná, nestlačitelná a nehořlavá tepelná izolace s dlouhou životností.
str. 2, 22
PROVĚŘENO NA PROJEKTECH
Kamenná vlna je vhodná pro izolaci
šikmých střech nad, mezi i pod krokvemi.
Vypočítejte si optimálni tloušťku
zateplení šikmé střechy na webu.
WWW.ROCKWOOL.CZ
35
1-15
Tepelné a zvukové izolace
1-17
VýplnČ otvorĤ
1-21
1-24
Stavební dílce, konstrukce
2-12
Dopravní stroje a zaĜízení
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
Stavební chemie, nátČrové hmoty
3-15
Stavební technologie a Ĝemesla
1-15
1-24
UKOTVIT A NEPUSTIT !
Praha | Brno | Ústí nad Labem | Bratislava | Prešov
www.kotevnitechnika.cz
str. 20
STAVEBNÍ A PRŮMYSLOVÉ IZOLACE
• tepelné izolace
• sádrokartonové
pøíèky a podhledy
• protihlukové izolace
•
•
•
•
str. 33
TANDEM Group, spol. s r.o.
Nerudova 44/450, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: 596 614 618, fax: 596 638 786
e-mail: [email protected]
www.tandemgroup.cz
PREFA Aluminiumprodukte s. r. o.
K Zelenči 2883/14, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel.: +420 234 496 501, fax: +420 234 496 500
e-mail: offi[email protected], www.prefa.com
zdvojené podlahy
izolace chladíren a mrazíren
zateplování a opláštìní budov
hydroizolace
Prodej a technický servis vysoce jakostních hliníkových střešních, okapových a fasádních systémů PREFA. Široký výběr barev, tvarů, typů a povrchových úprav prvků nabízí nekonečné množství variant při plánování a projektování. 100 % hliník. Záruka 40 let.
str. 31
URSA PUREONE
URSA CZ s.r.o.
U
str. 6
URSA XPS
Pražská 16/810
102 21 Praha 10
www.ursa.cz
PRAHA
BRNO
ÚSTÍ NAD LABEM ČESKÉ BUDĚJOVICE
Masarykova 54
Vídeňská 136
Teplická 380
Plachého 8
252 19 Rudná u Prahy 619 00 Brno
403 35 Libouchec
370 01 Českém Budějovice
T: +420 736 659 943
T: +420 731 187 837 T: +420 603 172 692 T: +420 734 445 971
str. 1, 24
ŽALUZIE - ROLETY - MARKÝZY
Tel.:
+420 553 685 111
Fax:
+420 553 685 110
E-mail: [email protected]
2-12
HH-Intellitech
Jana Štursová
tel.: +420 737 255 112
Mezi Úvozy 2512/2a
193 000 Praha Horní Počernice
WWW.HH-INTELLITECH.CZ
Dánská společnost HH-Intellitech vyrábí
vakuové manipulátory Glaslift, které umožňují
snazší, efektivnější a bezpečnou práci s deskovými materiály
ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1,
746 01 Opava, Czech Republic
www.isotra.cz
1-21
str. 17
sídlo ¿rmy:
MC-Bauchemie s.r.o.
prĤmyslová zóna Sever
Skandinávská 990
267 53 Žebrák, okr. Beroun
tel.: 311 545 155, fax: 311 537 118
[email protected]
www.mc-bauchemie.cz
str. 14
Váš spolehlivý partner v oblasti stavební chemie.
Nejen sanace a ochrana betonu, injektáže,
prĤmyslové podlahy, tČsnící hmoty, ale také
pĜísady do betonu a malt, ošetĜení betonu,
kosmetika betonu a sanace zdiva.
Oslovte nás - máme pro Vás Ĝešení.
MÜPO, spol. s r. o.
Karásek 5, 621 00 Brno
tel.: +420 545 214 774-5
e-mail: [email protected], www.mupo.cz
str. 28
str. 22
Pario s.r.o.
Denisovo nám. 791, 500 04 Hradec Králové 4
tel.: 495 535 493, tel./fax: 495 535 749
e-mail: [email protected], http://www.pario.cz
TECONS, spol. s r.o.
Ovesná 4, 109 00 Praha 10, tel: +420 271 961 514
tel./fax: +420 274 877 879, mobil: +420 736 630 201
e-mail: [email protected], www.tecons.cz
REALIZACE STěECH A FASÁD,
KLEMPÍěSKÁ VÝROBA
•
•
•
•
•
Dodavatel moderních hydroizolačních a podlahových systémů
- Dual Seal® hydroizolační systém na bázi přírodního sodného bentonitu
- Unikátní technologie PUMA na bázi metylmetakrylátu v kombinaci
s polyuretanem, která zahrnuje hydroizolační systémy Matacryl®,
Vulkem® Quick a REPOMA®
- Duracon® systém, Monepox® systém a Monopur® Industry – moderní
systémy pro ochranu průmyslových podlah
36
3-15
1-17
str. 17
Rodinné domy, komerþní, památkové objekty, kostely
PĜírodní materiály – bĜidlice, bobrovky, prejzy, eternit, tašky
NejnároþnČjší klempíĜské prvky a konstrukce
StĜechy z mČdi, titanzinku, hliníku
OdvČtrávané plechové fasády
ODBORNOST – KVALITA – REFERENCE
str. 12
str. 7
3-16
Stavby na klíþ
4-14
Zdravotní a sanitární technika
Rozvody, kanalizace
5-16
3-16
2675$9$%51235$+$3/=(ĕ
+ generální dodávky staveb
+ ocelové konstrukce
+VWĜHãQtDREYRGRYpSOiãWČ
+ hliníkové systémy
+VYČWOtN\D=2.7
Budujeme KRGQRW\NYDOLWQČ a rychle.
ý61(1,62Ňý61(1,62Ňý612+6$6
HSF System a.s., Mourova 1131, 739 32 Vratimov
TEL.: +420 595 700 660 FAX: +420 595 700 661
EMAIL: [email protected]
Úpravy povrchĤ
www.hsfsystem.cz
Bezpeþnost práce
KNAUF Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 - Kbely
SERVIS HOT LINE 844 600 600, e-mail: [email protected], www.knauf.cz
KNAUF Praha spol. s r.o. vyrábí a dodává
sádrokartonové stavební systémy, vápenocementové a sádrové omítky, lepidla, spárovací
hmoty, zdicí malty, štuky, betony a celou
Ćadu doplĀkových materiálĎ. Kromø toho je
KNAUF schopen zajistit Vaše požadavky
z hlediska požárního zabezpeêení staveb nebo
zvukové neprĎzvuênosti ve smyslu éSN.
4-17
4-16
4-17
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
str. 9
LAUFEN CZ s. r. o.
Prague Gallery, I. P. Pavlova 5 (vchod z Legerovy ulice)
120 00 Praha 2, tel.: +420 296 377 701
e-mail: [email protected], www.laufen.com
Tradiční výrobce koupelnové keramiky, švýcarská značka Laufen, se pyšní dlouholetou tradicí. Sortiment tvoří závěsné klozety, samostatně stojící umyvadla, ale i moderní koupelnový nábytek, nadčasové koupelnové doplňky a elegantní vodovodní baterie.
5-16
4-14
prostředky
osobního zabezpečení
pro práce ve výškách
špičková dynamická a statická
lana vyrobená na základě
nejmodernějších technologií
LANEX a.s., Hlučínská 1/96, 747 23 Bolatice
tel.: +420 553 751 111, +420 553 751 334, fax: +420 553 654 130
e-mail: [email protected], www.lanex.cz
4-16
str. 29
FV Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
tel.: +420 326 706 711
fax: +420 326 706 721
e-mail: [email protected]
www.fv-plast.cz
FV Plast, a.s. vyrábí plastové trubky, tvarovky a armatury pro rozvody vody,
vzduchu, ústřední a podlahové vytápění z materiálů PPR, PE-RT a PE-Xa. Výroba
z nejkvalitnějších evropských materiálů je plně automatizována a technologie
neustále zdokonalována. Produkty FV Plast se vyznačují vysokou spolehlivostí,
výbornou funkčností a dlouhou životností.
PREVENT MORAVA s.r.o.
Michálkovická 1942/86
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
tel./fax: 596 244 693
e-mail: [email protected]
www.preventmorava.cz
Požární ochrana, bezpeènost práce, školení PO, BOZP.
Zpracování dokumentace PO a BOZP. Provádíme revize – hasicí
pøístroje, hydranty, protipožární nátìry. Koordinátor BOZP. Jistící
systémy a zajištìní osob proti pádu z výšky a do hloubky.
str. 39
EDIèNÍ PLÁN
STAVEBNÍCH A INVESTORSKÝCH NOVIN
Únor - Veletrh AMPER 2015 – elektroinstalaéní, telekomunikaéní, zabezpeéovací, kanceláąská a osv÷tlovací technika, MaR
uzáv÷rka 28. 2. 2015, vychází 15. 3. 2015
Bąezen - Mezinárodní stavební veletrh IBF Brno, zhodnocení veletrhu
ISH 2015 Frankfurt, R+T Stuttgart, pozemní stavby, sportovní stavby, povrchy,
rekonstrukce, interiéry, novinky v oblasti materiálč a technologii staveb, pąíloha na téma: Zahrada
uzáv÷rka 31. 3. 2015, vychází 18. 4. 2015
2015
èervenec, srpen - Spojené rozšíąené dvojéíslo distribuované také na FOR
ARCH 2015, arch. projekty, výstavba a rekonstrukce bytč a domč, interiéry
a exteriéry budov, zahrada, technické zaąízení budov, nízkoenergetické a pasivní domy, podlahy a podlahové krytiny, osv÷tlení a svítidla
uzáv÷rka 29. 8. 2015, vychází 11. 9. 2015
Duben - Dopravní a mostní stavitelství, Silniéní konference, Železniéní kon-
Záąíí - Inženýrské, liniové, vodohospodáąské a energetické stavby, vodovodní
a kanalizaéní sít÷, vodárenská zaąízení, environmentální ąízení staveb a ochrana životního prostąedí, potrubní systémy, bezvýkopové technologie, plynárenství, NO-DIG, Silniéní konference, Asfaltové vozovky
uzáv÷rka 30. 9. 2015, vychází 15. 10. 2015
Kv÷ten - Prčmyslové stavby, výroba transportního betonu, betonové výrobky, prefabrikáty, prčmyslové podlahy, hutní materiály pro stavebnictví, ocelové
konstrukce, halové systémy, t÷žební prčmysl a stroje
uzáv÷rka 30. 5. 2015, vychází 15. 6. 2015
Ąíjen - Pozemní a prčmyslové stavitelství, monolitické a železobetonové
konstrukce, systémové bedn÷ní, lešení, pažení, stroje a pąístroje používané
ve stavebnictví, nákladní užitková vozidla, komunální technika, demolice,
zemní práce, recyklace odpadu, bezpeénost práce ve stavebnictví, zdicí materiály, požární bezpeénost staveb, podpčrné konstrukéní systémy, materiály
pro hrubou stavbu
uzáv÷rka 31. 10. 2015, vychází 20. 11. 2015
èerven - Výpln÷ stavebních otvorč a fasádní systémy - okna, dveąe, para-
Listopad, prosinec - INFOTHERMA 2016, Aquatherm 2016 - vytáp÷ní,
ference, veletrh VOD-KA, podzemní stavby, liniové stavby, vodovodní a kanalizaéní sít÷, vodárenská zaąízení, Asfaltové vozovky
uzáv÷rka 30. 4. 2015, vychází 15. 5. 2015
pety, automatické dveąní systémy, garážová vrata, speciální výpln÷ stavebních
otvorč (protipožární prvky, d÷lící st÷ny, bezpeénostní materiály), sv÷tlíky,
mąíže a rolety, žaluzie, kryty, poklopy, víka, prosklené fasády, oplášt÷ní budov,
zateplovací systémy, zasklívací systémy, doplÿky – kliky, kování atp.
uzáv÷rka 30. 6. 2015, vychází 20. 7. 2015
sanitární technika, tepelná technika, klimatizace, vzduchotechnika, alternativní zdroje energie, potrubní systémy, instalace ve stavebnictví, MaR, systémov÷
tąíd÷ný katalog firem se zákaznickou slevou, pod÷kování partnerčm
uzáv÷rka 28. 11. 2015, vychází 18. 12. 2015
37
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
SNÍH NA STŘEŠE
– dobrý sluha, zlý pán
Letošní zima zatím příliš nenasvědčuje tomu, že bychom se museli obávat nadměrných přívalů sněhu a s tím spojených
trablů. Ty se odehrávají nejen na kluzkých cestách, letištích či dalších oblastech spojených se zásobováním a logistikou,
ale také na střechách našich domů či chat.
Pokud je sněhu na střeše málo,
většinou nepůsobí žádné větší problémy zásadního charakteru. Když
však sníh padá a padá, může jeho
vrstva na střeše dosáhnout i několika desítek centimetrů. V takovém
případě je důvod k vážným obavám.
První z nich je samotná váha sněhu. Ten, napadne-li mokrý,
může svou vahou střechu vážně
poškodit, či ji dokonce destruovat.
Zejména u plochých střech, kde
váha sněhu působí fyzikálně v plném rozsahu, je v takových případech vhodné vzít lopatu a snažit se
jej ze střechy rychle odstranit.
Dalším problémem velkých
vrstev sněhu je jeho odtávání
38
ve spodní vrstvě a vzlínání vody
pod oplechování střech či střešních
oken. V těchto exponovaných místech pak mohou vznikat nevzhledné mapy v interiéru na sádrokartonovém opláštění.
Velkým nebezpečím v případě
rychlého tání velkých vrstev sněhu
na šikmých střechách je jeho možný sesuv a pád ze střechy do okolí
domu. Sesuv sněhu může poškodit
nejen samotné tašky v ploše střechy, ale také systém jejího odvodnění. Zde může dojít deformacím
odvodňovacích prvků – rýn, jejich
vytržení z háků nebo vyhnutí háků z jejich původní polohy. Narušen je pak spád odvodnění, což vede k jeho nefunkčnosti.
Renomovaní výrobci střešních
systémů o tomto problému dobře vědí. V jejich výrobním programu proto najdeme tzv. „protisněhové tašky“.
Ty mají svým tvarem zabránit
sjíždění sněhu z plochy střechy.
Kladou se většinou ve druhé řadě
od okapu zcela průběžně a následně dle místních sněhových podmínek a sklonu střechy diagonálně
po celé ploše.
Tyto tašky dokáží sníh na střeše
dlouhodobě udržet nebo při rychlém tání sněhové kry rozříznout
na menší tak, aby případné škody
na střeše i odvodnění byly minimální nebo žádné.
Při rychlém tání velkých vrstev sněhu na střeše je potřeba dá-
vat velký pozor na pohyb osob
v okolí domu. V případě nepozornosti může těžký padající sníh
způsobit lidem na zemi těžká zranění a je tudíž nutné být maximálně obezřetný.
Pokud však na střechu napadne
ideální vrstva sněhu a sníh na střeše díky sněhovým taškám vydrží dlouhou dobu, pak se samozřejmě stává vítaným izolantem, který
dokáže ušetřit nejednu naši korunu
za vytápění.
Je tedy zřejmé, že sníh na střeše může být dobrý sluha, ale v řadě
případů také zlý pán.
Ivo Románek
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
PROVÁDÍME NÁVRHY KOTVICÍCH ZAŘÍZENÍ NA STŘECHY S OHLEDEM
NA VYHLEDANÁ RIZIKA A PROVOZNÍ POŽADAVKY NA STŘECHÁCH.
ROVNĚŽ NAVRHUJEME OPTIMALIZACI KOTVICÍCH ZAŘÍZENÍ TAK, ABY
TYTO BYLY PRO OBJEDNATELE EKONOMICKY PŘIJATELNÉ A SPLNILY
SVŮJ ÚČEL .
NEJČASTĚJI INSTALUJEME HORIZONTÁLNÍ LANOVÉ SYSTÉMY
PRIM, DUO, PROLINER A KOLEJNICOVÉ SYSTÉMY MARAN
A TRASER OD FIRMY PROTEKT. VYUŽITÍ PEVNÉHO
HORIZONTÁLNÍHO VEDENÍ UMOŽŇUJE UŽIVATELI POHYBOVAT
SE PO RIZIKOVÝCH MÍSTECH, ANIŽ BY BYLA OHROŽENA JEHO
BEZPEČNOST.
DÁLE NABÍZÍME RŮZNÉ VARIANTY VERTIKÁLNÍCH SYSTÉMŮ KOTVENÍ.
TYTO SYSTÉMY DĚLÍME NA SYSTÉMY S NEREZOVÝM LANEM A SYSTÉMY
S PEVNÝM KOLEJNICOVÝM VEDENÍM. OBĚ VARIANTY JSOU VHODNÉ PRO
JIŽ ZABUDOVANÉ TRVALÉ ŽEBŘÍKOVÉ VÝSTUPY.
PROVÁDÍME REALIZACI VÝŠE UVEDENÝCH SYSTÉMŮ A JEJICH
PRAVIDELNÉ KONTROLY. JAKO SOUČÁST PRŮVODNÍ DOKUMENTACE
JE KE KAŽDÉMU SYSTÉMU K DISPOZICI NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ,
OBSLUHU A ÚDRŽBU.
DODÁVÁME TAKÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY PROTI NEBEZPEČÍ
PROTEKT,
KRATOS SAFETY A DELTA PLUS TAK, ABY TYTO BYLY
PLNĚ KOMPATIBILNÍ S KOTVICÍM ZAŘÍZENÍM.
PÁDU Z VÝŠKY A DO VOLNÉ HLOUBKY SPOLEČNOSTI
PREVENT MORAVA S. R. O.
MICHÁLKOVICKÁ 1942/86
710 00 OSTRAVA – SLEZSKÁ OSTRAVA
TEL.: 596 244 693
E-MAIL: [email protected]
WWW.PREVENTMORAVA.CZ
S NÁMI NESPADNETE
39
T Z ÁRU
DUPONT TYVEK®
DIFUZNÍ MEMBRÁNY
- DOPLŇKOVÁ
HYDROIZOLAČNÍ
VRSTVA (DHV)
A
10
LE
K
K
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
A
10
LE
T ZÁRU
TM
DUPONT AIRGUARD®
PAROZÁBRANY
TM
Tyvek® Supro / Supro s páskou
DuPont AirGuard® Sd5
Tyvek® Pro / Pro s páskou
DuPont AirGuard® Sd23
Tyvek® Soft & Tyvek® Solid
DuPont AirGuard® Reflective
Tyvek® Solid Silver
DuPont AirGuard® Smart
TM
TM
TM
TM
Tyvek® Metal (s lepící páskou)
DUPONT PŘÍSLUŠENSTVÍ
TM
DUPONT TYVEK®
DIFUZNÍ MEMBRÁNY PRO
DŘEVOSTAVBY A FASÁDY
TM
Tyvek® Akrylátová lepící páska
Tyvek® Metalizovaná lepící páska
Tyvek® Soft & Tyvek® Solid
Tyvek® Oboustranná lepicí páska
Tyvek® Solid Silver
Tyvek® Butylová lepicí páska
Tyvek® Housewrap
Tyvek® UV Facade páska
Tyvek® UV Facade
Tyvek® Páska pro utěsnění
hřebíkových Spojů
DuPont FlexWrap NF
TM
40

Podobné dokumenty

techsta 2007

techsta 2007 otázky efektivity, flexibility, produktivity, rychlosti a synergie je třeba přistoupit k myšlence modernizaci CAD systému. Dalším krokem je vyprojektování technického modelu objektu. Jedná se o 3D ...

Více

Studijní text - THD - Vysoké učení technické v Brně

Studijní text - THD - Vysoké učení technické v Brně střepů, rovněž příměsi uvedené v předchozí kapitole představují významné zástupce zrnitých materiálů určených k produkci stavebních hmot. Ať už se jedná o materiály, které se podílejí na hydratační...

Více

Stáhnout

Stáhnout :;0%9$4<3C64783971C1236;2Č     ?? :ą / [email protected];JJ%...

Více

VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ing. Kateřina Slavíčková, Ph.D. ČVUT Praha, Fakulta stavební,  Katedra zdravotního a ekologického inženýrství

Více

Ceník Prefa 2011 - kap

Ceník Prefa 2011 - kap nezávislé kotvící zařízení dle EN 795, odzkoušeno také v protisměru – přes hřeben, vč. upevňovacího materiálu. Upozornění: pro montáž na falcovaný šindel a šablonu je nutná zpevňovací podložka. 635...

Více