Pouť důvěry na zemi v Bruselu - Parish of Notre

Transkript

Pouť důvěry na zemi v Bruselu - Parish of Notre
Informace, první pomoc, naléhavé zprávy či ztráty a
nálezy naleznete u informačního bodu na výstavišti
(Audi 2000).
Veškeré informace během setkání také na tel. čísle:
(+32) 2.612.41.41 nebo 02.612.41.41.
cs
Průvodce setkáním
Pouť důvěry na zemi
v Bruselu
PONDĚLÍ 29. PROSINCE
Od 9:00: příjem v místních křesťanských společenstvích; ubytování v rodinách či
jiných ubytovacích místech.
Kolem 15:00 společný přesun na výstaviště (Heysel, Brussels Expo). K přesunu
na výstaviště využijte trasu, kterou vám navrhnou ve farnosti, přestože možná
budete muset jít pěšky 10 – 15 minut. Zkontrolujte zvlášť jízdní řády vlaků a
autobusů.
Místo ticha a modlitby (na plánku „Silence“)
je otevřeno od 30.12. každý den
od 11:00 do 18:00.
Od 17:30 do 18:00 výdej večeře – Brussels Expo, hala 1 (nezapomeňte lžíci a
hrnek na čaj). Najíst se běžte do hal č. 1 nebo 3.
19:00 SPOLEČNÁ MODLITBA
Brussels Expo, hala 11.
Zpěvy a průběh modlitby viz níže.
Čtení
Ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové,
běží bez únavy, jdou bez umdlení. (Iz 40, 31)
V druhé části modlitby: promluva bratra Aloise, poté modlitba okolo kříže.
(Tlumočení do češtiny bude možné slyšet pomocí radiového přijímače. Číslo
frekvence bude uvedeno u vchodu do haly.)
Poté návrat do rodin a míst ubytování. S ohledem na hostitelské rodiny se prosím
nevracejte příliš pozdě.
Abyste se vyhnuli dopravním zácpám a dlouhému čekání, nezapomeňte dodržovat
pokyny ohledně přepravy, které dostanete!
ÚTERÝ 30. PROSINCE
Snídaně.
4. Za všechny, kdo pomáhají utlačovaným, cizincům, osamělým.
5. Svěřujeme ti naše blízké, přátele a ty, kdo nás prosili o modlitbu a modlí se za
nás.
Otče náš
8:30 Ranní modlitba ve farnostech.
Písně
Píseň: Venite Exultemus (všechny navrhované písně najdete na konci této
brožury).
Žalm 146
1. Chval, duše má, Hospodina! Hospodina budu chválit po celý svůj život.
2. Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k
Hospodinu, svému Bohu.
3. Hospodin navěky zachovává věrnost, utištěným dopomáhá k právu, hladovým
chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně.
4. Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje.
5. Hospodin miluje spravedlivé. Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova.
Čtení
Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní
celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl
malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na
moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl
vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“
On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali: „On je hostem
u hříšného člověka!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovinu svého jmění,
Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to
čtyřnásobně.“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to
také syn Abrahámův. Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“
(Lk 19, 1-10)
Píseň: Jésus le Christ
Ticho
Modlitba: Ježíši, náš pokoji, i když naše ústa mlčí, naše srdce k tobě hovoří a
naslouchá ti. A ty každému z nás říkáš: Odevzdej se docela prostě životu Ducha
svatého; tvá malá víra ti k tomu stačí.
Přímluvy
1. Kéž tvůj pokoj mezi námi září a tvá láska nás osvobodí, Pane, prosíme tě.
2. Veď svou církev po cestě evangelia a svým Svatým duchem ji zachovej v
laskavé otevřenosti.
3. Modlíme se za vedoucí představitele národů, aby rozvíjeli a podporovali úsilí o
spravedlnost a svobodu.
2
Setkání ve skupinkách:
Nést zodpovědnost za svůj život
Ve skupinkách se nejdřív seznamte. Poté si přečtěte si první část Dopisu z Keni,
od „Na celém světě...“ až po „...každý den jako dnešek s Bohem“ a biblický
úryvek z ranní modlitby (L 19, 1 – 10). Při vzájemném sdílení se zaměřte na
následující otázky:
• Jaké jsou v mém životě radosti a jaké výzvy?
What are the joys and the challenges in my life?
• Kde mohu najít odvahu, abych přijímal vlastní ohraničení?
Where do I find the courage to accept my limits?
• „Přijímat život jako dar“ – Jak tento postoj mění pohled na můj vlastní život a
na životy druhých?
Receiving our life as a gift: what does this change in the way I see my existence
and that of others?
Od 12:00 do 12:30 oběd, výdej jídla v hale č. 1 (Brussels Expo). Najíst se běžte
do hal č. 1 nebo 3.
13:15 SPOLEČNÁ MODLITBA
Brussels Expo, hala 11.
Zpěvy a průběh modlitby viz níže.
Čtení
Svatý Pavel píše: Vždyť Boží Syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás zvěstovali (…)
nebyl zároveň ,ano‘ i ,ne', nýbrž v něm jest jasné ,Ano'! Ke všem zaslíbením
Božím, kolik jich jest, bylo v něm řečeno ,Ano‘. (2 K 1,19-20)
Na závěr modlitby – krátká promluva jednoho z bratří z Taizé: „Bůh říká ,ano‘
tomu, co jsme.“ Tlumočení jako při večerní modlitbě.
Semináře
Při cestě na semináře do centra města dodržujte pokyny uvedené u každého
tématu.
3
Téma
Jak rozeznat Boží volání?
Rozjímání vedené jedním
z bratří z Taizé, poté sdílení ve
skupinkách nebo tichá modlitba
v místě ticha – „Silence“.
„Co je zdrojem, ze kterého
čerpáme život?“ Prameny vody
v Bibli od Genesis po Zjevení
Janovo: od čtyř rajských řek po
pramen živé vody proudící
od Krista.
Nový kompas: nalezení Boha
neznamená utéct ze země.
Rozjímání vedené otcem
Henrim Madelinem, SJ.
Místo, hodina, transport
Brussels Expo, hala 3,
místnost 321
14:45
O.-L.-Vrouw/Notre-Dame
Onze-Lieve-Vrouwvoorplein/
Parvis Notre-Dame,
Laken/Laeken
15:30
CK11, plán města: I7
M 1AHerrmann-Debroux,
Zastávka: Bockstael
Cathédrale Saints Michel et
Gudule/ Sint-Michiels en SintGoedelekathedraal, Place Sainte
Gudule/ Sint-Goedeleplein,
15:30
CA10, plán města: J14
M 1AHerrmann-Debroux,
Zastávka: Gare centrale/Centraal
station
Tlumočení
fr, nl,
en,de, ru,
cs
fr, nl, en,
it, pt, sr,
hr, ro
fr, nl, en,
es, pl, sl
Ticho a osobní modlitba.
(Možnost osobního rozhovoru
a/nebo slavení svátosti smíření.)
Brussels Expo, hala 10,
místo ticha – „Silence“, otevřeno
od 11:00 do 18:00
Všechny
jazyky
Písně světa uváděné
křesťanskými společenstvími
žijícími v Bruselu (Kongo,
Latinská Amerika, Romové).
Brussels Expo, hala 12
14:45
Všechny
jazyky
Evropa, společenství hodnot,
pohostinné společenství: diskuse
s viceprezidentem Evropské
komise, panem Jacquesem
Barrotem, a zástupcem
Evropského hospodářského a
sociálního výboru.
European Economic and Social
Committee (Evropský
hospodářský a sociální výbor EESC), rue Belliard 99/
Belliardstraat 99
15:30
CE01, plán města: L15
M 1AHerrmann-Debroux,
Zastávka: Maalbeek/Maelbeek
U vstupu ukažte svou stravenku a
občanský průkaz.
4
fr, nl, en,
de, es, hr,
sr
Mladí muslimové a křesťané
v Bruselu se setkávají a
poznávají navzájem. Zkušenosti
a sdílení.
Evropská unie a mladší
generace: diskuse s Janem
Figelem, evropským komisařem,
a biskupem Adrianusem van
Luynem, který má na starosti
vztahy s EU (COMECE –
Komise biskupských konferencí
zemí Evropské unie).
Brussels Expo, hala 7,
Auditorium 500
14:45
fr, nl, en,
de, it, pl
Brussels Expo, hala 7
14:45
fr, nl, en,
it, pt, pl,
sk
Návštěva starého Bruselu
(kostely, Grand-Place…)
Notre-Dame du Finistère/O.-L.Vrouw van Finisterrae, Rue
Neuve 76/Nieuwstraat 76
15:30
CA12, plán města: I13
M 1AHerrmann-Debroux,
Zastávka: De Broukère
en, de, hr,
sr, ru, lt, et
Jak viděli belgičtí umělci
lidskou bytost? Od vlámských
primitivů k příslušníkům
bruselské avantgardy.
Brussels Expo, hala 11,
místnost 1121
14:45
fr, nl, en,
de, es, pl,
lt
Evangelium a závazek
spravedlnosti a sdílení.
Brazilský svědek dvacátého
století: Dom Helder Camara.
Goddelijk Kind Jezus/Divin
Enfant Jésus, Houba de
Stooperlaan 757/avenue Houba de
Stooper 757, Laken/Laeken
15:15
CK10, plán města: E3
Pěšky
fr, nl, en,
it, pt, hu
Naučit se nebo znovu se naučit
žít spolu… Svědectví
pluralistického společenství,
které žije a pracuje v chudinské
čtvrti.
Brussels Expo, hala 11,
místnost 1122
14:45
fr, nl, en,
pl, ro, ru,
lv
Za co neseme odpovědnost a v
čem je naše naděje v tomto
období světové krize? Diskuse
s expertem na mezinárodní
otázky.
Basilique du Sacré-Cœur/H. Hart
Basiliek, Krypta dveře 4, Parvis
de la Basilique/Basiliekvoorplein,
Koekelberg
15:30
CN14, plán města: D10
M 1AHerrmann-Debroux,
Zastávka: Simonis+10 minut pěšky
fr, nl, en,
de, it, uk
5
Neztrácet důvěru tváří v tvář
utrpení, selhání a smutku:
setkání s lidmi, kteří pracují
v nemocnicích.
Sdílení skrze zpěv: Zpěv a
spolupráce muslimských a
křesťanských sborů.
Jak se dnes křesťan může
politicky angažovat? Setkání
s ženami a muži z různých
politických prostředí v Belgii
(bývalý premiér, spolkoví i
regionální členové parlamentu,
předseda jedné evropské strany).
Informace o Evropské unii,
návštěva evropské čtvrti
Bruselu.
Reakce na válečné situace a
sociální konflikty, vytváření
míru ve světě a pokoje v nás.
Svědectví z Kašmíru a sdílení
vedené členy Pax Christi
International.
Život ve velkoměstě: Jak
vytvořit městský život hodný
lidských bytostí? Setkání
s urbanistou a jedním bratrem z
Taizé.
Vzkříšený Kristus řekl: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj
hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ (Zj 3, 20)
Clinique Saint-Jean/Kliniek SintJan, Boulevard du Jardin
Botanique 32/Kruidtuinlaan 32
15:30
CA0, plán města: J12
Tramvaj 4 EsplanadeStalle,
Zastávka: Rogier
fr, nl, en,
de, es, pl,
sl
Brussels Expo, hala 11
14:45
fr, nl, en,
es, pt, pl,
hr, sr
V druhé části modlitby: promluva bratra Aloise, poté modlitba okolo kříže.
STŘEDA 31. PROSINCE
Brussels Expo, Auditorium 2000
14:45
fr, nl, en,
de, pl, ro
Snídaně.
8:30 Ranní modlitba ve farnostech.
Píseň: The Kingdom of God
Chapelle de la Résurrection
rue Van Maerlant 22-24/Van
Maerlant straat 22-24
15:30
CE19, plán města: L15
M 1AHerrmann-Debroux,
Zastávka: Maalbeek/Maelbeek
H. Hart en Sint-Lambertus/SacréCœur et Saint-Lambert
Sint-Lambertusplein/Place SaintLambert, Laken/Laeken
15:15
CK12, plán města: G4
Pěšky
Brussels Expo, hala 3,
místnost 301
14:45
Všechny
jazyky
fr, nl, en,
it, pt, pl,
hu
fr, nl, en,
it, es, uk
Od 17:30 do 18:00 večeře, výdej jídla v hale č. 1 (Brussels Expo). Najíst se běžte
do hal č. 1 nebo 3.
Žalm 23
1. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na
travnatých nivách.
2. Bůh mě vodí na klidná místa u vod, naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti
mě vede pro své jméno.
3. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.
4. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po
okraj plníš.
5. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do
Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
Čtení
Ježíš řekl: Slyšeli jste, že bylo řečeno: ,Milovati budeš bližního svého a nenávidět
nepřítele svého.‘ Já vám však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty,
kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce, protože on dává svému
slunci svítit na dobré i zlé a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li
milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? A
jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž?
Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. (Mt 5, 43-48)
Píseň: Behüte mich, Gott.
Ticho
Modlitba: Ježíši Kriste, chudí pastýři tě nalezli v jesličkách. Přijď a dej, abychom
se přibližovali k jasu tvé přítomnosti ukryté v nás. A srdce každého z nás ti může
říct: Ježíši, má radosti, má naděje, můj živote.
19:00 SPOLEČNÁ MODLITBA
Brussels Expo, hala 11.
6
7
Přímluvy
1. Za všechny křesťany, aby žili radost svého povolání, Pane, prosíme tě.
2. Za spravedlnost ve společnosti, solidaritu mezi národy, Pane, prosíme tě.
3. Za týrané a ponižované, Pane, prosíme tě.
4. Za děti a za ty, kdo jim pomáhají důvěřovat v Boha, Pane, prosíme tě.
5. Za ty, kdo prožívají zoufalství a hledají světlo pro svůj život, Pane, prosíme tě.
Otče náš
Písně
Setkání ve skupinkách:
Abychom už nežili sami sobě
Přečtěte si další část Dopisu z Keni, od „Bůh je v nás...“ až po „Rozhodnutí pro
lásku je na každém z nás“ a biblický úryvek z ranní modlitby (Mt 5, 43 – 48). Při
vzájemném sdílení se zaměřte na následující otázky:
• Připouštím občas, že moje plány mohou být zpřevraceny? Cítil jsem v určitých
chvílích, že Bůh to ode mě chce?
Do I ever allow my plans and projects to be disrupted or changed? Have I
sensed at certain moments that God was inviting me to this?
• Může být pocit vnitřní prázdnoty i pozitivní? Pokud ano, pokuste se vysvětlit
jak.
Can a feeling of inner emptiness sometimes be positive? If so, how?
• V čem a jak jsem veden, abych z lásky vykročil ze sebe? V jakých situacích
jsem v životě povolán „dělat víc“, „dělat lépe“, anebo některé věci „dělat
jinak“?
For love’s sake, where am I invited to transcend myself? In what situations in
my life am I invited to do “more”, to do “better” or else to do things
“differently”?
Od 12:00 do 12:30 oběd, výdej jídla v hale č. 1 (Brussels Expo). Najíst se běžte
do hal č. 1 nebo 3.
13:15 SPOLEČNÁ MODLITBA
Brussels Expo, hala 11.
Ježíš řekl: Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, ,proudy živé
vody poplynou z jeho nitra‘, jak praví Písmo. To řekl o Duchu, jejž měli přijmout
ti, kteří v něj uvěřili. (J 7, 37-39)
Na závěr modlitby – krátká promluva jednoho z bratří z Taizé: „V každém
z nás je touha po absolutnu.“
8
Semináře
Při cestě na semináře do centra města dodržujte pokyny uvedené u každého
tématu.
Téma
Místo, hodina, transport
Tlumočení
Ticho a osobní modlitba.
(Možnost osobního rozhovoru
a/nebo slavení svátosti
smíření.)
Brussels Expo, hala 10,
místo ticha – „Silence“, otevřeno
od 11:00 do 18:00
Všechny
jazyky
Jak rozeznat Boží volání?
Rozjímání vedené jedním
z bratří z Taizé, poté sdílení ve
skupinkách nebo tichá modlitba
v místě ticha – „Silence“.
Brussels Expo, hala 3,
místnost 321
14:45
fr, nl, en,
pt, pl, uk
„Krása zpívané modlitby.“
Srbské pravoslavné sbory
mladých.
Kreativita a věrnost: setkání
s Colette Nys-Mazure,
belgickou spisovatelkou.
Nový impuls pro Evropu:
diskuse vedená poslancem
evropského parlamentu,
zástupcem Evropského
hospodářského a sociálního
výboru a mladými lidmi
pracujícími v evropských
institucích.
Dávat přednost soupeření nebo
vztahům? Objevování darů lidí
s postižením společně
s komunitou Archa a hnutím
„Víra a světlo“.
O.-L.-Vrouw/Notre-Dame
Onze-Lieve-Vrouwvoorplein/
Parvis Notre-Dame, Laken/Laeken
15:30
CK11, plán města: I7
M 1AHerrmann-Debroux,
Zastávka: Bockstael
Brussels Expo, hala 3,
místnost 301
14:45
European Economic and Social
Committee (Evropský
hospodářský a sociální výbor EESC), rue Belliard 99/
Belliardstraat 99
15:30
CE01, plán města: L15
M 1AHerrmann-Debroux,
Zastávka: Maalbeek/Maelbeek
U vstupu ukažte svou stravenku a
občanský průkaz.
Goddelijk Kind Jezus/Divin
Enfant Jésus, Houba de
Stooperlaan 757/avenue Houba de
Stooper 757, Laken/Laeken
15:15
CK10, plán města: E3
Pěšky
9
Všechny
jazyky
fr, nl, en,
pt, pl
fr, nl, en,
it, pt, pl, ro
fr, nl, en,
pl, ru, et, sl
Nový kompas: nalezení Boha
neznamená utéct ze země.
Rozjímání vedené otcem
Henrim Madelinem, SJ.
Jaké nové způsoby vytváření
míru v dnešním světě můžeme
objevit? Diskuse s expertem na
mezinárodní otázky.
Globalizace a finanční krize:
jaký přístup zvolit, jaké kroky
podniknout na cestě k solidární
ekonomice? Diskuse vedená
jedním ekonomem a bratrem z
Taizé.
Setkání se sestrami Matky
Terezy, které žijí v Bruselu.
Informace o Evropské unii,
návštěva evropské čtvrti
Bruselu.
Vstříc uvědomělé spotřebě:
spravedlivější rozdělování
přírodních zdrojů, které
podporuje udržitelný rozvoj.
Setkání s urbanistou a jedním
bratrem z Taizé.
Cathédrale Saints Michel et
Gudule/ Sint-Michiels en SintGoedelekathedraal, Place Sainte
Gudule/ Sint-Goedeleplein,
15:30
CA10, plán města: J14
M 1AHerrmann-Debroux,
Zastávka: Gare centrale/Centraal
station
Basilique du Sacré-Cœur/H. Hart
Basiliek, Krypta dveře 4, Parvis de
la Basilique/Basiliekvoorplein,
Koekelberg
15:30
CN14, plán města: D10
M 1AHerrmann-Debroux,
Zastávka: Simonis + 10 minut
pěšky
Brussels Expo, Auditorium 2000
14:45
H. Hart en Sint-Lambertus/SacréCœur et Saint-Lambert/
Sint-Lambertusplein/Place SaintLambert, Laken/Laeken
15:15
CK12, plán města: G4
Pěšky
Chapelle de la Résurrection
rue Van Maerlant 22-24/Van
Maerlant straat 22-24
15:30
CE19, plán města: L15
M 1AHerrmann-Debroux,
Zastávka: Maalbeek/Maelbeek
Brussels Expo, hala 7
Auditorium 500
14:45
10
fr, nl, en,
de, it, hu
fr, nl, en,
it, pl, sr, hr
fr, nl, en,
es, pt, hu,
sk
fr, nl, en,
it, pl, lv, sq
Saint-Nicolas/Sint-Niklaas
rue Tabora/Taborastraat
15:30
CA13, plán města: H14
M 1AHerrmann-Debroux,
Zastávka: De Broukère
en, de, ru,
hu, cs, sk
Brussels Expo, hala 11,
místnost 1121
14:45
fr, nl, en,
it, hr, sr,
uk, sl
Brussels Expo, hala 7
14:45
fr, nl, en,
de, es, lv,
sl
Brussels Expo, hala 11
14:45
fr, nl, en,
de, es, pl, lt
Brussels Expo, hala 3,
místnost 302
14:45
fr, nl, en,
it, pt, ro
„Byl jsem na cestách, a ujali
jste se mne.“ Zkušenosti
s přijímáním ilegálních
přistěhovalců a těžkosti s tím
spojené.
Sint-Jan-Baptist ten Begijnhof/
Saint-Jean-Baptiste au Béguinage,
Begijnhofplein/place du
Béguinage
15:30
CB12, plán města: H13
M 1AHerrmann-Debroux,
Zastávka: Sainte Catherine/Sint
Katelijne
fr, nl, en,
de, es, pl,
hr, sr
Hledání spravedlnosti, práce
pro mír, radostná povinnost: tři
mladí Filipínci sdílí své naděje.
Brussels Expo, hala 11,
místnost 1122
14:45
fr, nl, en,
de, pt, pl,
ro
Písně světa uváděné
křesťanskými společenstvími
žijícími v Bruselu (Kongo,
Latinská Amerika, Romové).
Brussels Expo, hala 12
14:45
Všechny
jazyky
Návštěva starého Bruselu
(kostely, Grand-Place…)
Jak viděli belgičtí umělci
lidskou bytost? Od vlámských
primitivů k příslušníkům
bruselské avantgardy.
„Co je zdrojem, ze kterého
čerpáme život?“ Prameny vody
v Bibli od Genesis po Zjevení
Janovo: od čtyř rajských řek po
pramen živé vody proudící
od Krista.
Pohled jiných světadílů na
Evropu. Mladí křesťané
pracující pro Evropu sdílí své
naděje. Zkušenosti a sdílení.
Zdůraznit jedinečnou hodnotu
každého člověka, pracovat
s mladými lidmi a ženami
v multikulturním prostředí.
Zkušenosti a sdílení.
Všechny
jazyky
fr, nl, en,
de, it, pl
11
Od 17:30 do 18:00 večeře, výdej jídla v hale č. 1 (Brussels Expo). Najíst se běžte
do hal č. 1 nebo 3.
19:00 SPOLEČNÁ MODLITBA
Brussels Expo, hala 11.
Ježíš řekl svým učedníkům: Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. Já
jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí život za své ovce. (J 10,10b-11)
V druhé části modlitby: promluva bratra Aloise, poté modlitba okolo kříže.
Kolem 23:00 se všichni shromáždí v hostitelských farnostech k noční modlitbě
za mír ve společenství s trpícími národy, následuje „festival národů“.
Písně Iedere nacht a Jésus le Christ.
Vstupní modlitba: Bože živý, když se nás hluboce dotýká násilí a tvrdost
konfliktů, jsme někdy jako cizinci na zemi. Ty nás však naplňuješ Duchem
pokoje, který přichází jako mírný vánek. Proměň pouště našich pochybností,
abychom byli připraveni stát se nositeli smíření tam, kam nás posíláš, aby v našem
světě povstala naděje na mír.
Píseň
První čtení
Kvůli Sijónu nebudu zticha, kvůli Jeruzalému si nedopřeji odpočinku, dokud jako
záře nevzejde jako spravedlnost, dokud jako pochodeň nevzplane jeho spása.
Pronárody spatří tvoji spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Nazvou tě novým
jménem, jež určila Hospodinova ústa. Budeš nádhernou korunou v Hospodinově
ruce a královským turbanem v dlaních svého Boha. Už nikdy o tobě neřeknou:
„Opuštěná“. A nikdy o tvé zemi neřeknou: „Zpustošená“. Budou tě nazývat:
„Oblíbená“ a tvou zemi: „Vdaná“, protože si tě Hospodin oblíbil a tvá země se
vdala. (Iz 62, 1-4)
Žalm 85
1. Což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval? Ukaž nám,
Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou spásu!
2. Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj, pro svůj lid, své
věrné, jenom ať se k své hlouposti nevracejí!
3. Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí, v naší zemi bude přebývat sláva.
4. Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. Ze
země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost.
5. Hospodin dopřeje dobrých časů, svou úrodu vydá naše země. Před ním půjde
spravedlnost a on bude kráčet její cestou.
Druhé čtení
12
Ježíš řekl: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na
sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? (…) Váš nebeský Otec
přece ví, že to potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a
všechno ostatní vám bude přidáno. (Mt 6, 25.32b-33)
Píseň: Nada te turbe
Ticho
Přímluvy
1. Za všechny věřící, za ty, kdo zastávají úřad v církvi, aby byli věrnými svědky
evangelia, Pane, prosíme tě.
2. Za spravedlivé rozdělování přírodního bohatství mezi všechny lidi, Pane,
prosíme tě.
3. Za všechny národy, které prožívají válku, za ty, kteří neúnavně pracují pro mír,
Pane, prosíme tě.
4. Za všechny, kdo žijí ve strašlivé chudobě a trpí hladem, Pane, prosíme tě.
Otče náš
Píseň: Da pacem in diebus
Modlitba: Ježíši Kriste, ty jsi nepřišel na zem, abys svět soudil, ale aby skrze tebe,
Vzkříšený Kriste, každý člověk mohl být spasen, smířen. A když v nás zahoří
evangelijním plamenem odpouštějící láska, může i srdce sužované zkouškami
znovu ožít.
Písně
ČTVRTEK 1. LEDNA
Snídaně.
Bohoslužba nebo společná modlitba v hostitelských farnostech.
Následující prvky mohou být použity během ranních bohoslužeb v hostitelské
farností. Pokud ve farnosti není bohoslužba, mohou být použity pro ranní
modlitbu.
Žalm 67
1. Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář!
Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása!
2. Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé!
3. Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš. Bůh nám dává svoje
požehnání. Nechť se ho bojí všechny dálavy země!
13
Evangelium
Když spatřili Ježíše v jeslích, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni,
kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Maria to všechno
v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. (Lk 2, 17-19)
Přímluvy
1. Za ty, kdo jsou daleko od domova: za vyhnance, uprchlíky, utlačované, Pane,
prosíme tě.
2. Za ty, kdo procházejí zkouškami, kdo potřebují pomoc a soucit, Pane, prosíme
tě.
3. Abychom uměli žasnout nad krásou tvého stvořitelského díla, Pane, prosíme
tě.
4. Abychom nacházeli světlo a odvahu v tajemství společenství, kterým je církev,
Pane, prosíme tě.
Oběd v rodinách.
15:30 Regionální setkání:
CS: Brussels Expo, hala 3, místnost 322.
„Musíme udělat to málo, co můžeme.“
Regionální setkání vedené bratry z Taizé je příležitostí k zamyšlení nad naším
návratem domů. Jak můžeme pokračovat v „pouti důvěry“?
Od 17:30 do 18:00 večeře, výdej jídla v hale č. 1 (Brussels Expo). Najíst se běžte
do hal č. 1 nebo 3.
19:00 SPOLEČNÁ MODLITBA
Brussels Expo, hala 11.
Vzkříšený Ježíš řekl svým učedníkům: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já
posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého.“
(J 20, 21-22)
V druhé části modlitby: promluva bratra Aloise, poté modlitba okolo kříže.
Žalm 103
1. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč,
má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!
2. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze
zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním.
3. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným.
4. Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný. Nenakládá
s námi podle našich hříchů, neoplácí nám dle našich nepravostí.
5. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad
těmi, kdo se ho bojí.
Čtení
Svatý Pavel píše: Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání,
kterého se nám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví.
Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni
svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni.
(Ef 4, 1-4)
Píseň: Confitemini Domino
Ticho
Modlitba: Ježíši, naše radosti, ty jsi stále s námi a vedeš nás, abychom žili pro
druhé. I když na tebe zapomínáme, tvá láska zůstává a ty nás naplňuješ Duchem
svatým.
Přímluvy
1. Za křesťany, aby neúnavně hledali viditelnou jednotu mezi křesťany, Pane,
prosíme tě.
2. Za bezúhonnost v politickém životě a spravedlnost ve společnosti, Pane,
prosíme tě.
3. Za ty, kdo si těžce vydělávají na svůj každodenní chléb, Pane, prosíme tě.
4. Za ty, kdo trpí samotou a opuštěností, Pane, prosíme tě.
5. Za všechny, kdo zasvětili svůj život službě chudým, cizincům a vyloučeným,
Pane, prosíme tě.
Otče náš
PÁTEK 2. LEDNA
Snídaně.
8:30 Ranní modlitba ve farnostech.
Píseň: Venite exultemus
Zpěv
Od 13:00 odjezd autobusů od Brussels Expo, Parking C.
14
15
Písně k modlitbě
Průběh modlitby
Píseň
Aleluja č. 3
Žalm zpívaný s Aleluja č. 1
Modlitba
Píseň
Biblické čtení (vytištěné v této brožuře)
Píseň
Ticho
Modlitba (v poledne)/přímluvy zpívané s Kyrie eleison č. 2 (večer)
Písně
Krátké rozjímání
Písně
16
17
22
23