Logo Sydney a ActIv8 WYD Sydney – ActIv8 Velehrad 2008 Měsíc

Transkript

Logo Sydney a ActIv8 WYD Sydney – ActIv8 Velehrad 2008 Měsíc
Logo Sydney a ActIv8
WYD Sydney – ActIv8 Velehrad 2008
Měsíc uběhl rychleji než bychom si přáli a my uděláme společně další krok na cestě naší
přípravy. Dovede nás ke zdroji našeho života, našich plánů, rozhodování a činů. Nečekejme
na lepší příležitost, ta nejlepší je nyní - začněmě hned!
Krok č. 2: Modlitba
K pochopení poslání církve je třeba, abychom se vrátili do večeřadla, kde učedníci zůstávali
společně (srov. Lk 24,49) a modlili se spolu s Marií, „Matkou“, v očekávání zaslíbeného
Ducha. Touto ikonou rodící se církve se má stále inspirovat každé křesťanské společenství.
Apoštolská a misijní plodnost není na prvním místě výsledkem pastoračních programů a
metod, jakkoli moudře vypracovaných a jakkoli „účinných“, ale je především plodem vytrvalé
modlitby ve společenství (srov. Pavel VI., apoštolská exhortace Evangelii nuntiandi, 75).
(Z poselství Benedikta XVI.)
Konkrétní náměty:
• Najdu si příležitost (nejlépe pravidelnou) ke společné modlitbě – ve společenství mládeže,
v rodině, s přáteli.
• Připojím se k modlitbě za WYD v Sydney 2008 – je to i moje setkání, ačkoliv na něm třeba
nebudu přítomen. Zvolím si takovou frekvenci (1x týdně nebo každý den nebo jinak), abych
ji byl schopen dodržet – budu se snažit o pravidelnost a vytrvalost.
Do rámečku?
Modlitba Světového dne mládeže 2008
Bože, náš Otče,
zasvěcujeme ti Světové dny mládeže 2008 v Sydney. Provázej a ochraňuj papeže Benedikta a
všechny představené Církve. Inspiruj a veď ty, kteří připravují Světové dny mládeže. Sjednoť a
ochraňuj je svou otcovskou láskou. Amen.
Pane Ježíši Kriste,
než jsi vystoupil k Otci, slíbil jsi, že pošleš svého svatého Ducha, abychom mohli být tvými
svědky až na konec světa. Požehnej a rozmnožuj plody úsilí všech organizátorů a
dobrovolníků. Pomoz nám vzít svůj kříž a následovat tě pod nebeským znamením Jižního
kříže. Amen.
Duchu svatý, vylij svoji milost na celou Austrálii, nazývanou zemí Ducha svatého, a daruj
nám nové Letnice. Pomoz této zemi, aby přivítala mladé lidi z celého světa s otevřenou
náručí. Mladým, kteří přijedou, daruj milost obrácení, hlubší víru a lásku ke všem lidem.
Umožni jim budovat novou civilizaci života, lásky a pravdy. Ať se stanou pravdivými svědky
tvé moci a milosti. Amen.
Panno Maria Jižního kříže, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.
Blahoslavená Marie MacKillop, oroduj za nás.
Ze života
Modlitba ve společenství
Má zkušenost s modlitbou ve společenství je různá. Zažila jsem společenství, kde společná
modlitba byla velkým problémem, neboť mezi námi nebyl přítomný kněz, nedokázali jsme se
společně soustředěně modlit. Proto postupem času se společná modlitba úplně z našich
setkání vytratila. Neboť pak docházelo k takovému způsobu modlitby (neudržitelný smích,
…), že nakonec se společné modlení nenápadně vytratilo.
Mám ale i opačnou zkušenost, že modlitba ve společenství může být i soustředěná a přinášet
radost. Setkáváme se každý měsíc na tzv. Večeru mladých, většinou je s námi přítomný kněz.
Každé setkání začínáme mší svatou a končíme společnou modlitbou, kterou se snažíme různě
pozměnit a obohatit různými prvky. Velmi oblíbená je modlitba kolem hořící svíce, kdy
každý má prostor vyjádřit své prosby a díky.
Je zajímavé, že nejintenzivněji vnímám (nejen já) adoraci – provázenou úryvky z Bible,
rytmickými písněmi a hořícími svícemi. Z mé zkušenosti jsem zjistila, že pokud jsme měli
adoraci, vždy byli mladí nadšení a vděční za tuto možnost. Svědčí to o tom, že v tomto
způsobu modlitby jsme Bohu opravdu velmi blízko a hodně nám dává ticho, které je součástí
této modlitby. Je velmi povzbuzující a naplňující, neboť v dnešním světě přemrštěném
hlukem, je to veliká vzácnost.
Ve společenství se modlíme jak za konkrétní potřeby našeho společenství, tak také za své
osobní problémy. Je velmi ulehčující, když vím, že se k mé modlitbě přidávají i další mladí.
Neprosím již jen já, ale dalších 20 lidí spolu se mnou.
Myslím si, že pokud je moderátorem modlitby kněz (nebo zasvěcené osoba), pak se atmosféra
modlitby mnohem snáze vytvoří, neboť víme, že od těchto lidí lze společnou modlitbu
očekávat. Pokud modlitbu moderuje laik, je to trošku těžší, ale je to možné. Také jsme již
společně zažili krásnou soustředěnou modlitbu i bez přítomnosti kněze – velice záleží jak na
moderátoru, tak na lidech, kteří se sejdou a jaký mají zájem.
Také mám zkušenost ze společné modlitby v nejužším slova smyslu – tzn. v rodině. Scházíme
se u společné modlitby každý večer, ale také před jídlem (zvláště obědem). Poslední dobou si
stále více uvědomuji, že je to veliký dar, neboť v každé rodině to není samozřejmostí. Těchto
společných chvil si velice vážím, uvědomuji si to především, když delší dobu nejsem doma a
tato společná modlitba chybí. Je to takový stmelující prvek, kdy se společně zastavíme,
uděláme čas a na chvíli zapomeneme na hádky a rozepře….. Děkujeme a prosíme společně za
naše rodinné problémy a trampoty. (Jana)