Orion GenRead® Instrument

Transkript

Orion GenRead® Instrument
®
Orion GenRead
Instrument
146061-2
• Česky
• Slovensky
• Polski
• Suomi
• Dansk
• Svenska
SN
CONT
2
Česky
Cat. No. 143924
Vysvětlivky k
symbolům
Vysvetlenie
symbolov
Objaśnienie
symboli
Symbolien
selitykset
Förklaring av
symboler
Symbolforklaring
Diagnostický
zdravotnický
prostředek in vitro
Diagnostická
zdravotnícka
pomôcka in vitro
Wyrób medyczny do
diagnozy in vitro
In vitro -diagnostiikkaan
tarkoitettu lääkinnällinen laite
Medicinsk enhet för
in vitro-diagnostik
Medicinsk instrument til in
vitro-diagnostik
Teplotní omezení
Teplotné rozmedzie
Zakres temperatur
Lämpötilarajat
Temperaturgräns
Temperaturgrænse
Sériové číslo
Sériové číslo
Numer seryjny
Sarjanumero
Serienummer
Serienummer
Výrobce
Výrobca
Producent
Valmistaja
Tillverkare
Producent
Odpadní elektrická a
elektronická zařízení
(WEEE)
Odpad z elektrických a
elektronických zariadení
(WEEE)
Zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny
(WEEE)
Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun
erilliskeräysmerkintä
Elektriskt avfall
(WEEE)
Elektrisk og elektronisk
affald i henhold til WEEE
Katalogové číslo
Katalógové číslo
Numer katalogowy
Tuotenumero
Artikelnummer
Varenummer
Instrukcja obsługi • Polski
Viz návod k použití
Pozri návod na použitie
Sprawdź w instrukcji
obsługi
Katso käyttöohjetta
Se bruksanvisning
Se brugermanualen
Käyttöohje • Suomi Přístroj
Prístroj
Urządzenie
Laite
Instrument
Instrument
Brugsvejledning • Dansk
Adaptér
Adaptér
Zasilacz
Verkkolaite
Nätaggregat
Strømforsyning
Bruksanvisning • Svenska Napájecí kabel
Napájací kábel
Przewód zasilania
Virtajohto
Nätsladd
Elledning
Uchovávejte v suchu
Uchovávajte v suchu
Chronić przed wilgocią
Säilytettävä kuivassa
Håll torrt
Opbevares tørt
Křehké,
zacházejte opatrně
Krehké,
zaobchádzať opatrne
Ostrożnie, szkło!
Varovasti käsiteltävä
Ömtåligt, hanteras
med varsamhet
Skrøbelig, håndteres
med forsigtighed
Obsah
Obsah
Zawartość
Sisältö
Innehåll
Indhold
Návod k použití • Česky
4
Návod na použitie • Slovensky
28
52
76
100
124
3
Česky
OBSAH
1ÚVOD
Určený účel použití
1ÚVOD
.............................................. 5
Určený účel použití.............................................. 5
Přístroj Orion GenRead ....................................... 5
Bezpečnostní informace....................................... 5
Zvláštní omezení a upozornění............................. 5
2 ZAČÍNÁME....................................... 7
Rozbalení ....................................................... 7
Součásti přístroje Orion GenRead......................... 7
Zvedání/přenášení přístroje................................... 9
Umístění a pracovní prostředí............................... 9
Používání...................................................... 9
Přenášení a uskladnění.................................. 9
Napájecí kabel a baterie....................................... 9
Konektory a kabely....................................... 9
Zapojení napájecího kabelu........................... 9
Instalace baterie.......................................... 10
Napájení (zapnuto, vypnuto, režim spánku) ....... 10
Zapínání přístroje........................................ 10
Vypínání přístroje........................................ 10
Režim spánku (Sleep mode)......................... 10
Použití dotykové obrazovky................................ 11
Průvodce nastavením......................................... 11
Jazyk..................................................... 11
Datum a čas .............................................. 11
Jas obrazovky ............................................ 11
Hlasitost zvuku ........................................... 11
4
OBSAH
Uživatelské rozhraní v kostce.............................. 12
Hlavní menu................................................ 12
Rozvržení.................................................... 12
Symboly označující stav zařízení ................ 12
Tlačítka
..................................................... 13
Upozornění pro uživatele............................ 13
Struktura uživatelského rozhraní................. 14
4ÚDRŽBA......................................... 23
3 OBSLUHA....................................... 15
5 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ.......... 24
Provedení testu........................................... 15
Vysvětlení.................................................... 15
Provedení měření: ............................................ 16
Kontrola kvality .......................................... 20
Připojení k LIS.............................................. 20
Nastavení LIS ON .................................. 20
Nastavení LIS ON + Automaticky........... 20
Výsledky
..................................................... 20
Prohlížení výsledků...................................... 20
Tisk výsledků ............................................. 20
Převádění výsledků na paměťové zařízení USB.20
Vymazat historii výsledků............................ 20
Offline odeslání výsledků na LIS/HIS............. 20
Nastavení ..................................................... 21
Základní nastavení....................................... 21
Nastavení pro údržbu.................................. 21
Nastavení správce........................................ 23
Obnovit výrobní nastavení..................... 23
Čas
..................................................... 23
Nastavení LIS......................................... 23
Výrobní nastavení........................................ 23
Kalibrace přístroje.............................................. 23
Čištění ..................................................... 23
Dekontaminace.................................................. 23
Aktualizace softwaru......................................... 23
Výměna baterie.................................................. 23
Nabíjení baterií................................................... 24
6 SPECIFIKACE PŘÍSTROJE ................. 24
Prohlášení o shodě............................................. 24
Technické specifikace.................................. 24
Fluorometr.................................................. 25
Dotyková obrazovka.................................... 25
Rozměry přístroje a požadavky na napájení .25
Software přístroje........................................ 25
Identifikace přístroje.................................... 25
Napájecí kabel............................................. 25
Připojení USB.............................................. 25
Tiskárna .................................................... 25
Čtečka čárových kódů................................. 25
Klávesnice................................................... 25
Servis ..................................................... 26
Záruka ..................................................... 26
Recyklace ..................................................... 26
Orion GenRead® je samostatný in vitro diagnostický přístroj využívající zdroj napájení ze sítě nebo
baterie, který je schopný měřit kvalitativní výsledky z různých vzorků od pacientů. Přístroj používá
patentovanou technologii amplifikace nukleové
kyseliny založenou na nukleotidové invazi (Strand
Invasion Based Amplification, SIBA®). Přístroj Orion GenRead je určen pro použití se soupravami
Orion GenRead.
Přístroj Orion GenRead
Orion GenRead je snadno použitelný samostatný
přístroj, který je schopný měřit kvalitativní výsledky. Analýza vzorku spočívá v inkubaci kyvet s
reagenciemi při definovaných teplotách a změření
úrovně fluorescence pomocí detektorů s definovanými excitačními a emisními filtry. Přístroj měří
fluorescenci jednotlivých kyvet s reagenciemi a
úroveň fluorescence převádí pomocí přednastaveného algoritmu do pozitivního nebo negativního
výsledku. Algoritmus je u každé soupravy zakódovaný v datové matrici na kartě s čárovým kódem.
Data se do přístroje Orion GenRead načtou z karty
pomocí čtečky čárových kódů.
Testy se provádí podle uživatelského návodu, který
je přiložen ke každé soupravě s reagenciemi Orion GenRead. Přístroj zajišťuje kompletní měření,
včetně zahřívání na přednastavenou teplotu, de-
tekce fluorescence a výpočtu výsledku. Uživatel
zařízení ovládá přes grafické uživatelské rozhraní.
Přístroj lze napájet z elektrické sítě nebo z baterie
(volitelné). Disponuje konektory USB pro volitelnou externí tiskárnu, čtečku čárových kódů nebo
paměťové zařízení USB a konektorem RJ-45 pro
ethernetové připojení. Orion GenRead lze připojit k vzdálenému laboratornímu a nemocničnímu
informačnímu systému (LIS/HIS). Přístroj pracuje s
protokolem přenosu dat. Pro více informací kontaktujte svého dodavatele.
Bezpečnostní informace
Před použitím přístroje Orion GenRead si pečlivě
přečtěte tuto příručku. Tato část obsahuje varování a pokyny, které musí uživatel dodržovat, aby zajistil bezpečnost práce s přístrojem Orion GenRead
a udržel jej v nezávadném stavu. Pokyny v této
příručce slouží jako doplněk k obvyklým bezpečnostním požadavkům platným v zemi uživatele;
nenahrazují je však.
Zvláštní omezení a upozornění
• Nesprávné použití přístroje Orion GenRead
může vést k poranění osob nebo poškození
přístroje.
• Přístroj Orion GenRead obsahuje zdroj záření
UV, které může být v závislosti na druhu testu
během provozu přístroje aktivní. Záření UV
může být pro uživatele potenciálně škodlivé.
Během měření se nikdy nepokoušejte otevřít
kryt.
• Servis přístroje Orion GenRead smí
zajišťovat pouze servisní technici společnosti
Orion Diagnostica.
• Používejte výhradně napájecí kabel dodávaný
s přístrojem a ujistěte se, že je zástrčka umístěna tak, aby ji bylo možné vytáhnout.
• Používejte pouze baterii Orion GenRead dodávanou společností Orion Diagnostica. Prostudujte si samostatný návod k použití baterie.
• Produkty používané s tímto přístrojem mohou
obsahovat nebezpečné látky. Další informace
naleznete v příslušném návodu k použití souprav s reagenciemi.
• Při manipulaci se vzorky pacientů a reagen-ciemi v soupravě používejte vhodný ochranný
oděv a jednorázové rukavice. Po dokončení
testu si pečlivě umyjte ruce.
• Do přístroje ani na něj nesmíte vylít žádnou tekutinu či upustit jakýkoliv předmět.
Rozlitý potenciálně infekční materiál je
nutno okamžitě utřít. Viz str. 23, Čištění a
dekontaminace.
• Používat se smí výhradně reagencie Orion
GenRead. Nejprve si přečtěte návod na použití reagencií Orion GenRead dodávaný s
každou soupravou s reagenciemi a poté jej
svědomitě dodržujte.
• Použité kyvety s reagenciemi ihned po měření
zlikvidujte, neotevírejte při tom jejich víčka.
Pokud kyvety otevřete po amplifikaci, může
ÚVOD
5
•
•
•
•
•
•
dojít ke kontaminaci pracovní oblasti produktem amplifikace.
Při měření nepřipojujte k přístroji Orion
GenRead žádná externí zařízení.
Při přenosu dat nevytahujte ani nevypínejte
zařízení USB.
Při měření neotevírejte kryt.
Použití přístroje Orion GenRead v prostředí
náchylném k významnému kolísání teploty
může vést k odchylkám měření.
Stupeň znečištění 2.
Ochrana proti vniknutí IP20.
2 ZAČÍNÁME
Rozbalení
Otevřete přepravní obal a zkontrolujte, zda obsahuje všechny potřebné položky:
• Přístroj
• Návod k použití
• Adaptér
• Napájecí kabel
• Síťový kabel
• Certifikát přístroje
Pečlivě přístroj prohlédněte a ujistěte se, že při přepravě nedošlo k jeho poškození.
Jestliže zjistíte jakékoliv poškození nebo bude-li
scházet kterákoliv položka, okamžitě uvědomte
svého dodavatele.
1
2
3
DŮLEŽITÉ: Otevřete přepravní zámek Orion
GenRead, který se nachází na jeho spodní části
(viz obrázek 3). Tento zámek drží během transportu měřicí jednotku na místě. Zámek by měl být
při transportu přístroje vždy zajištěn.
POZNÁMKA: Kryt přístroje lze otevřít, pouze
když je přístroj zapnutý.
Součásti přístroje
Orion GenRead
Součásti přístroje Orion GenRead jsou vyobrazeny
na obrázku 1 (přístroj při pohledu shora), obrázku 2 (přístroj při pohledu zezadu) a obrázku 3
(přístroj při pohledu zespodu).
6
ÚVOD
ÚVOD
6
4
5
Obrázek 1
1. Držák kyvety
2. Dotyková obrazovka
3. Port USB (typ A)
4. Kontrolka napájení
5. Spínač
6. Čtečka čárových kódů
ZAČÍNÁME
7
Zvedání/přenášení přístroje
Pokud přístroj Orion GenRead zvedáte nebo
jej přenášíte, vždy to dělejte opatrně. Během
transportu by měl být přepravní zámek přístroje
zajištěn. Pro zajištění přepravního zámku položte
přístroj opatrně na levou stranu (čtečka čárových
kódů bude otočena nahoru). Detektory se posunou do krajní levé polohy. Zajistěte přepravní
zámek posunutím ovládacího knoflíku do
uzamčené polohy, viz obrázek 3. Pro ujištění, že
byl přístroj řádně uzamčen, zkontrolujte, že se při
naklánění uvnitř nic pohybuje.
1
2
Obrázek 2
1. Konektor pro napájecí kabel
2. Port RJ-45
3. Port USB (typ B)
4. Port USB (typ A)
5. Port USB (typ A)
6. Port USB (typ A)
7. Štítek přístroje s výrobním číslem
3
7
4
5
Umístění a pracovní prostředí
6
1
2
ZAMKNOUT
ODEMKNOUT
Obrázek 3
1. Kryt baterie
2. Přepravní zámek
8
ZAČÍNÁME
Přístroj je třeba položit na rovný stůl nebo stabilní
povrch s dostatkem volného prostoru k práci a k
případnému odpojení. V daném umístění musí být
vždy dostatek volného prostoru, aby bylo možné
přístroj jednoduše odpojit, pokud by došlo k nouzové situaci nebo neobvyklým provozním podmínkám.
Orion GenRead je velice citlivý a přesný optický
přístroj. Pokud budete přístroj používat v přílišné
blízkosti vibrujícího zařízení, mohou tyto vibrace
ovlivnit výsledky.
Přístroj disponuje vnitřní korekcí na normální intenzitu okolního světla. Silné světlo dopadající na
jamku nebo do jamky však může s měřením výrazně interferovat. Této komplikaci je nutné zabránit.
Používání
Dávejte pozor na následující opatření:
• Pro použití v místnosti.
• Nepoužívejte v nadmořské výšce nad 2000 m.
• Chraňte čtečku před vysokou vlhkostí a nevystavujte ji tekutinám.
• Relativní vlhkost se musí pohybovat mezi 20
% až 80 % (nekondenzující).
• Neumísťujte přístroj na přímé sluneční světlo,
ani do příliš teplého prostředí.
• Provozní teplota se musí pohybovat mezi +15
°C až +35 °C.
• Maximální dovolený rozkmit napětí v síti ± 10
% udávaného napětí.
• Napájecí kabel: třída ochrany II.
• Zařízení: třída ochrany III.
• Před použitím tohoto přístroje je nutné vyhodnotit elektromagnetické prostředí přístroje.
• Tento přístroj nepoužívejte v těsné blízkosti
zdroje silného elektromagnetického záření
(např. nestíněné zdroje cíleného radiofrekvenčního záření), neboť tyto zdroje mohou
narušovat správný chod přístroje.
• Přístrojem nepohybujte, pokud právě provádí
test.
• Poznámka: když přístroj nepoužíváte, vypněte jej.
• Během přenášení musí být přepravní zámek
zajištěn (viz obrázek 3).
Přenášení a uskladnění
Zapojte napájecí kabel do zadní části přístroje. Napájecí kabel má pohyblivou část zástrčky. Při připojování tuto část ponechte ve standardní poloze.
Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
Ujistěte se, že jsou napájecí kabely správně
připojené.
• Teplota pro skladování a přenášení je mezi +5
°C až +40 °C.
• Relativní vlhkost se musí pohybovat mezi 20
% až 80 % (nekondenzující).
• Zacházejte s přístrojem opatrně.
Napájecí kabel a baterie
U přístroje Orion GenRead můžete používat
napájení z elektrické sítě nebo z baterie. Baterie
se nabíjí automaticky, když je přístroj zapojený
přes napájecí kabel do elektrické sítě. Baterii je
nutné pravidelně dobíjet – ponechte přístroj
připojený do elektrické sítě alespoň 1,5 hodiny.
Zcela se nabije za 5 hodin. Když používáte přístroj
napájený baterií, doporučujeme pravidelně kontrolovat její stav na obrazovce.
Prostudujte si samostatný návod k použití baterie.
Konektory a kabely
Na zadní straně přístroje se nachází pět
konektorů: tři konektory USB typu A, jeden
konektor USB typu B a jeden konektor RJ-45. Na
přední straně přístroje se nachází jeden konektor
USB typu A. Konektory jsou popsané na obrázku 2.
Konektor RJ-45 slouží pro LAN připojení.
Zapojení napájecího kabelu
ZAČÍNÁME
9
Instalace baterie
1. Vypněte přístroj (je-li zapnutý).
2. Vytáhněte napájecí kabel.
3. Přístroj na stole opatrně otočte dnem vzhůru.
Pod přístroj vložte ochranný materiál (savý
papír nebo podobně), aby se povrch přístroje
nepoškrábal.
4. Otevřete kryt baterie.
5. Připojte konektor baterie k baterii.
6. Zasuňte baterii na místo a ujistěte se, že je
instalována správně.
7. Zavřete kryt baterie.
8. Přístroj postavte zpět do správné polohy.
Napájení (zapnuto, vypnuto,
režim spánku)
Přístroj Orion GenRead operuje ve třech režimech:
zapnuto, vypnuto nebo režim spánku.
Zapínání přístroje
Při prvním spuštění přístroje Orion GenRead se
otevře Průvodce nastavením (viz kapitola Průvodce nastavením).
Vypínání přístroje
Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte spínač na
déle než půl sekundy, ale ne více než 4 sekundy.
Objeví se hlášení: „Chcete vypnout systém Orion
GenRead?“. Pokud zvolíte „Ano“, přístroj se vyp-ne.
Pokud spínač stisknete na více než 4 sekundy,
ale méně než 10–12 sekund, proběhne vynucené
softwarové vypnutí. Přístroj se ihned vypne.
Pokud spínač stisknete na více než 10–12 sekund,
proběhne vynucené hardwarové vypnutí. Přístroj
se ihned odpojí od napájení. Tento postup nedoporučujeme. Nejdříve vyzkoušejte dva výše popsané postupy.
Zámek
Zapněte přístroj stisknutím spínače na předním
panelu. Světelný indikátor na ukazateli napájení
ve spodním pravém rohu obrazovky oznamuje, že
přístroj je zapnutý.
Pokud se nic nestane, přesvědčte se, zda je přístroj
připojen do elektrické zásuvky. Je-li přístroj přepnutý na provoz s baterií, ujistěte se, že je baterie
nabitá. Po stisknutí spínače se rozsvítí podsvícení
obrazovky, přístroj začne pracovat a objeví se hlavní menu.
ZAČÍNÁME
Režim spánku (Sleep mode)
Účelem režimu spánku je šetřit baterie. Režim
spánku se aktivuje automaticky po 20 minutách
nečinnosti přístroje.
Blikající kontrolka napájení signalizuje, že je
přístroj v režimu spánku. Chcete-li přístroj aktivovat, stiskněte tlačítko spínače.
Přístroj Orion GenRead se automaticky zcela vypne po dvou hodinách nečinnosti.
Použití dotykové obrazovky
Jazyk
Jas obrazovky
Přístroj Orion GenRead má dotykovou obrazovku. Virtuální tlačítka můžete ovládat prsty
nebo dotykovým perem. S obrazovkou lze pracovat v rukavicích i bez nich. Dotykové obrazovky
se dotýkejte lehce, protože příliš silný tlak nebo
použití ostrého předmětu by ji mohlo poškodit.
Klepnutí na tlačítko má vždy multisenzorickou
zpětnou vazbu. Tlačítko oznamuje, že jste se
jej dotkli, jak vizuální změnou vzhledu, tak i
slyšitelným zvukem. Příkaz se provede, jakmile
uvolníte prst ze stisknutého tlačítka. Pokud
tlačítko uvolníte mimo původní prostor tlačítka,
nezaregistruje se žádný příkaz.
Z nabídky jazyků zvolte jazyk přístroje a klávesnice.
Poté budete vyzváni k potvrzení volby jazyka. Pokyn k potvrzení se vám zobrazí jak v angličtině, tak
i ve vámi zvoleném jazyce.
Pokud je zvolený jazyk správný, zvolte Yes (Ano),
pokud není, zvolte No (Ne)
Pokračujte stisknutím tlačítka Další.
Zvolený jazyk můžete změnit kdykoliv později v
nabídce Nastavení –> Základní nastavení –> Nastavení přístroje.
Jas obrazovky lze upravit pomocí tlačítek se šipkami.
Pokračujte volbou Další.
Průvodce nastavením
Při prvním spuštění přístroje Orion GenRead
dostanete pokyn k nastavení přístroje pomocí
Průvodce nastavením. V Průvodci nastavením
můžete zvolit jazyk, nastavit datum a čas, jas
obrazovky a hlasitost.
Nastaveným jazykem je angličtina. Průvodce
nastavením spusťte volbou Start.
Datum a čas
Nastavte čas a datum spolu s příslušnými formáty.
Přístroj Orion GenRead neupravuje letní čas na
zimní a naopak – toto je třeba nastavit ručně.
Pokračujte volbou Další.
Hlasitost zvuku
Hlasitost tónu kláves upravíte pomocí tlačítek se
šipkami.
Hlasitost tónu alarmu upravíte pomocí tlačítek se
šipkami.
Pokračujte volbou Další.
Nyní jste dokončili program Průvodce nastavením
a zařízení vás požádá o uložení nastavení.
Jas obrazovky a hlasitost můžete později upravit v
nabídce Nastavení –> Základní nastavení –> Nastavení přístroje.
Poznámka
Průvodce nastavením (vyjma nastavení času)
je možné spustit ručně z nabídky Nastavení –>
Údržba –> Nastavení. Čas lze upravit v nabídce
Nastavení správce. Přístup do nabídky Nastavení
správce vyžaduje heslo, které je ADMIN.
Obrázek 4
10
Pokud stisknete spínač během měření, objeví se
hlášení: „Stisknete-li spínač na déle než 4 sekundy, systém Orion GenRead se ihned vypne.“ Pokud dojde k náhlému výpadku napájení nebo
stisknete spínač omylem během měření s uzamčeným krytem, lze kryt otevřít pomocí malé tyčinky.
Zvedněte kryt, zatlačte zpět fixační kolík, který kryt
udržoval v uzavřené poloze - odpojíte jej tak od
zámku. Otevřete zámek a vyjměte kyvety.
Obrázek 5
ZAČÍNÁME
11
Uživatelské rozhraní v kostce
Přístroj Orion GenRead se ovládá prostřednictvím
grafického uživatelského rozhraní. Tato kapitola
objasňuje hlavní principy uživatelského rozhraní.
Hlavní menu
Přes hlavní menu máte přístup k uživatelskému
rozhraní.
Rozvržení
Plocha obrazovky uživatelského rozhraní je rozdělena do tří funkčních ploch:
1. Obrazovka stavu zařízení a oznamovací
plocha
Oznamuje stav přístroje Orion GenRead
prostřednictvím symbolů.
Také barevně oznamuje momentální fázi. Implicitní barvou je šedá, zatímco zelená značí,
že právě probíhá určitá operace, žlutá znamená, že je zapotřebí uživatelského zásahu
a červená indikuje chybu.
2. Obsahová plocha
Na středu obrazovky je aktuální výsledek.
3. Navigační a informační plocha
Standardní tlačítka pro navigaci naleznete
v dolní části obrazovky. Některé obrazovky
obsahují doplňkové informace s pokyny pro
uživatele.
Symboly označující stav zařízení
Tlačítka
Obrazovka stavu zařízení může obsahovat
následující symboly:
Tlačítka mohou mít v závislosti na svém stavu
různý vzhled:
Napájecí kabel připojen
Napájecí kabel nepřipojen
Baterie zcela nabitá
Baterie téměř vybitá
Obrázek 7
Tiskárna připojena
Čtečka čárových kódů připojena
Připojení LIS ON
Připojení LIS OFF
Paměťové zařízení USB vloženo
Požadavky z LIS načteny
Upozornění pro uživatele
Uživatelské rozhraní poskytuje uživateli 3 úrovně informací a výzev k řešení chyb:
Úroveň
Závažnost
Vyžadovaný zásah
uživatele
Barevné
kódování
Zvukový signál
Příklad
Informace
Nízká /
normální
stav
Nevyžaduje zásah
Zelená
Jeden krátký
tón
Nastavení bylo uloženo
Výzva
Střední
Zadání nebo schválení
pomocí dotykové
obrazovky
Žlutá
Dva krátké tóny
Je nutné zadat ID
obsluhy
Jeden krátký
tón
Zvukový signál zazní,
když se objeví výsledek.
Tři nízké tóny
Neplatné načtení
čárového kódu soupravy
s reagenciemi
Klávesnice
Nevyžaduje zásah
Symboly pro externí zařízení se zobrazí pouze
když zařízení připojíte.
Obrázek 6
12
ZAČÍNÁME
Chyba
Kritická
Před dalšími kroky
je nutné provést
nápravná opatření
Červená
ZAČÍNÁME
13
3 OBSLUHA
Struktura uživatelského rozhraní
Uživatelské rozhraní obsahuje tři hlavní plochy
pod hlavním menu:
1. Měření
2. Výsledky
3. Nastavení
Práci s přístrojem Orion GenRead lze rozdělit do
třech hlavních bodů:
• Provedení testu
• Prohlížení výsledků
• Změna nastavení přístroje
Jejich funkce jsou popsány v další části.
Provedení testu
Informace
Obrázek 9
14
ZAČÍNÁME
K provedení testu se smí používat výhradně soupravy s reagenciemi Orion GenRead. Před použitím soupravy s reagenciemi Orion GenRead si
přečtěte příslušný návod k použití. Návod k použití
obsahuje informace o přípravě vzorku a provedení
testu.
Zvolte nastavení vhodné pro vaši laboratoř v nabídce Nastavení –> Základní nastavení –> Průběh
měření
Obrázek 10
Vysvětlení:
ID obsluhy: Pokud je položka nastavená na ON (ZAP), přístroj bude vyžadovat zadání ID obslu
hy. Pokud je zvolená možnost ON (ZAP) + Použít předchozí, systém bude používat
předchozí ID obsluhy, dokud jej nezměníte.
ID pacienta: Pokud je tato položka nastavená na ON (ZAP), přístroj bude u každého pacienta
vyžadovat zadání ID pacienta.
Externí ID: Pokud je tato položka nastavená na ON (ZAP), přístroj bude u každého testu vyža
dovat zadání externího ID.
Skupinový režim: Pokud je tato položka nastavená na ON (ZAP), přístroj použije při měření u všech
zvolených kyvet stejné informace pro test.
Tisknout
automaticky: Pokud je tato položka nastavená na ON (ZAP), výsledky se budou tisknout
automaticky.
Přenos do LIS: Pokud je tato položka nastavená na ON (ZAP), po zvolení možnosti Ukončit na
obrazovce Výsledky vyzve přístroj uživatele, aby odeslal výsledky do systému LIS.
Pokud je tato položka nastavená na ON (ZAP) + Automaticky, výsledky se do systé
mu LIS odešlou po otevření obrazovky Výsledky automaticky.
OBSLUHA
15
Poznámka Přenos do systému LIS vyžaduje u
každého výsledku externí ID. U jednosměrných
připojení je toto číslo nutné zadat manuálně.
Pokud je tato položka nastavená na OFF (VYP),
možnost přenosu do LIS je zakázaná.
Všechny výsledky se ukládají do paměti. Přístroj
je schopen uložit 1 000 výsledků. Výsledky si
můžete prohlížet, tisknout nebo je přenášet na
paměťové zařízení USB. Viz část Výsledky.
Provedení měření:
1. V hlavním menu zvolte položku Měření.
2. Pokud je ID obsluhy nastaveno na ON (ZAP),
přístroj Orion GenRead požádá uživatele o
zadání ID obsluhy. Pokud je ID obsluhy nastaveno na OFF (VYP), pokračujte krokem 3.
Pokud je ID obsluhy nastaveno na ON (ZAP)
+ Použít předchozí, přístroj Orion GenRead
použije předchozí ID obsluhy. Použitím klávesnice zadejte ID obsluhy nebo jej načtěte
pomocí čárového kódu. Stisknutím ikony klávesnice aktivujete čtečku čárových kódů.
3. Na obrazovce Měření zvolte položku Vzorek pacienta nebo Kontrola kvality. Údaje o
pacientovi lze upravit před měřením nebo v
jeho průběhu.
16
OBSLUHA
4. Načtěte údaje o reagenciích z karty s čárovým kódem, která je v soupravě s reagenciemi.
nebo
Pokud je Skupinový režim nastaven na ON
(ZAP), zvolte pozice pro kyvety se stejnou
šarží, přijměte nastavení stisknutím tlačítka
OK a načtěte kartu s čárovým kódem soupravy s reagenciemi. Současně lze měřit odlišné
reagencie se stejnými parametry měření. V
takovém případě opět zvolte možnost Vzorek pacienta nebo Kontrola kvality a pokračujte dle předchozích pokynů.
Pozice pro kyvety, které jste již zvolili, nelze
zvolit znovu.
POZNÁMKA: Ujistěte se, že jste načetli správný
čárový kód požadované soupravy s reagencie mi. Lehkým náklonem čárového kódu
ulehčíte jeho čtení.
5. Vložte kyvetu s reagenciemi do přístroje
Orion GenRead.
POZNÁMKA: Ujistěte se, že jsou kyvety správně
vložené a že se rámy kyvet nepřekrývají. Nezatlačujte kyvety do měřicích jamek silou. Kyvety se zatlačí dostatečně, když zavřete kryt.
6.Zavřete kryt a zvolte možnost START.
Amplifikační reakci spusťte v časovém intervalu uváděném v soupravě s reagenciemi
Orion GenRead. Před spuštěním měření můžete upravit údaje o pacientovi.
7. V závislosti na nastavení v nabídce Průběh
měření je třeba zadat ID pacienta a/nebo Externí ID. V takovém případě zvolte Upravit.
V opačném případě pokračujte krokem 11.
8. Pole ID pacienta se zvýrazní. Pomocí klávesnice zadejte ID pacienta nebo jej načtěte pomocí čárového kódu.
9. Pole Externí ID se zvýrazní. Pomocí klávesnice
nebo čtečky čárových kódů zadejte Externí
ID.
10.Stiskněte tlačítko Uložit. Údaje o pacientovi
lze upravovat až do konce měření. Po provedení všech úprav, potvrďte volbou Uložit.
11. Jakmile je měření připraveno, objeví se obrazovka Výsledky (viz 7 a 10). Na této obrazovce si můžete výsledky prohlížet, tisknout je
nebo je přenášet na zařízení USB. Pokud má
parametr Nastavení LIS hodnotu ON (ZAP)
+ Automaticky, výsledky budou do systému
LIS odeslány okamžitě při otevření obrazovky
Výsledek.
12. Pokud si chcete prohlédnout jednotlivé výsledky, klikněte na jakékoli tlačítko čísla kyvety.
Krok 1: Zvolte položku Měření.
Krok 2: Pomocí klávesnice nebo čtečky čárových kódů zadejte ID obsluhy
(pokud jej používáte).
Krok 3: Zvolte položku Vzorek pacienta nebo Kontrola kvality. Údaje o
pacientech lze upravit před měřením nebo v jeho průběhu.
Krok 4-5: Pokud je skupinový režim nastaven na ON, zvolte kyvety se
stejnou šarží.
OBSLUHA
17
Uložit
Krok 4-5: Načtěte čárový kód testu. Vložte kyvety do měřicích jamek.
Krok 6: Zvolte Start pro měření nebo před spuštěním ještě upravte
údaje o pacientovi.
Krok 11: Jakmile je měření připraveno a pokud budou všechna potřebná
data zadána a potvrzena volbou Uložit, objeví se obrazovka Výsledky.
Uložit
Krok 7-10: Údaje o pacientovi lze během měření upravovat. Pomocí
klávesnice nebo čtečky čárových kódů zadejte požadované údaje (v závislosti na nastavení v nabídce Průběh měření). Stiskněte Uložit pro uložení dat.
18
OBSLUHA
Krok 7-10: Lišta postupu bude informovat o průběhu měření.
Krok 12: Stisknutím tlačítka Zpět si prohlédnete všechny výsledky.
Krok 11: Výsledky si můžete prohlížet, tisknout je nebo přenášet na
paměťové zařízení USB. Klepnutím na číslo si můžete prohlédnout jednotlivé výsledky.
POZNÁMKA:
• Pokud bude měření určitých kyvet s reagenciemi přerušeno, NESPOUŠTĚJTE jej znovu.
Vždy si připravte novou kyvetu.
• V návodu k použití soupravy s reagenciemi
zkontrolujte, zda mezi přípravou kyvety se
vzorkem a zahájením měření uplynula povolená doba.
OBSLUHA
19
Kontrola kvality
Přístroj Orion GenRead má samostatný soubor
obsahující historii výsledků pro vzorky kontroly
kvality. Vzorky pro kontrolu kvality se měří jako
normální vzorky, výsledky jsou však ukládány do
samostatného souboru Výsledky QC.
POZNÁMKA: Ujistěte se, že jste čísla elektronických žádanek přiřadili ke správnému ID pacienta.
Pokud je přístroj k systému LIS připojen jednosměrně, slouží toto spojení k odesílání výsledků
do systému LIS. Externí ID je nutné zadat ručně.
Může se jednat o číslo měření.
Připojení k LIS
Výsledky
Nastavení LIS ON
Když si po měření prohlédnete výsledky na obrazovce Výsledky, výběrem možnosti Ukončit na
obrazovce Výsledky otevřete okno přenosu do LIS
s textem: Odeslat výsledky do systému LIS?
Stisknutím tlačítka Přijmout odešlete výsledky do
systému LIS.
Stisknutím tlačítka Odmítnout uložíte výsledky do
souboru Offline výsledky LIS. Přístroj odešle offline
výsledky do systému LIS tehdy, když povolíte další
přenos do LIS. Pokud si nepřejete výsledky přenést
a chcete je trvale odmítnout, vymažte je ze souboru Offline výsledky LIS.
Výsledky se ukládají do souboru Výsledky, kde
je možné je prohlížet, tisknout nebo převádět
na paměťové zařízení USB. Soubor Výsledky se
skládá z následujících položek: Výsledky vzorků,
Výsledky QC, Offline výsledky LIS a Vymazat historii výsledků. Přístroj je schopen uložit 1 000
výsledků.
Offline výsledky LIS jsou výsledky uložené v
paměti přístroje Orion GenRead, který je běžně
připojený k systému LIS, ale je přechodně v offline režimu, nebo pokud jste po měření odmítli
přenos výsledků do systému LIS.
Viz část „Offline odesílání výsledků do LIS/HIS“
na straně 20.
Nastavení LIS ON + Automaticky
Výsledky se automaticky odešlou do systému LIS,
pokud po měření otevřete obrazovku Výsledky.
Pokud přístroj disponuje obousměrným připojením k systému LIS, zobrazí se na obrazovce hlavní
nabídky tlačítko Požadavky z LIS, budou-li zadány
nějaké požadavky ze systému LIS. Ze seznamu lze
na jedno měření zvolit až 12 požadavků. Požadavky je třeba na obrazovce Měření přiřadit k měřicím
jamkám. Výsledky budou odeslány do systému LIS
výše popsaným způsobem.
20
OBSLUHA
Prohlížení výsledků
Chcete-li si prohlédnout výsledky, zvolte položku
Výsledky v hlavním menu. Zvolte možnost Výsledky vzorků, Výsledky QC nebo Offline výsledky LIS.
Ve výsledcích je možné se pohybovat tlačítkem
se šipkou nahoru nebo dolů po pravé straně.
Můžete je seřadit dle Času, ID pacienta, Testu
nebo Výsledku. Funkce Vyhledávání využívá ID
pacienta.
Když se dotknete řádku s výsledkem, zobrazí se
vám informace pro dané měření.
Tisk výsledků
Stisknutím tlačítka Tisk vytisknete výsledky
tříděné dle Času, ID pacienta, Testu nebo Výsledku.
Převádění výsledků na paměťové
zařízení USB
Výsledky je možné převést na paměťové zařízení
USB. Vložte paměťové zařízení USB do jednoho z
portů USB a zvolte Přenos na USB. Po dokončení
přenosu zmizí lišta postupu a paměťové zařízení
USB může být odpojeno. USB zařízení neodpojuj-te, dokud nebude ukončený převod.
Vymazat historii výsledků
Když přístroj znovu připojíte k systému LIS, provedete nové měření a přenos přijmete, zobrazí se varovná zpráva: V systému jsou offline výsledky LIS.
Odeslat výsledky do systému LIS? Výsledky ze souboru Offline výsledky LIS budou odeslány do systému LIS současně s novým měřením. Poté přístroj
výsledky ze souboru Offline výsledky LIS vymaže.
Stále však mohou být dohledatelné v souborech
Výsledky vzorků / QC.
Nastavení
Nastavení Orion GenRead se dělí do 4 hlavních
kategorií.
• Základní nastavení (pro obsluhu)
• Údržba (pro obsluhu)
• Nastavení správce (pro správce)
• Výrobní nastavení (pouze pro potřebu výrobce)
V nabídce Vymazat historii výsledků můžete
zvolit možnost Smazat výsledky vzorků, Smazat
výsledky QC, Smazat offline výsledky LIS nebo
Smazat všechno. Přístroj vás před vymazáním
vyzve k potvrzení operace. Výsledky budou vymazány natrvalo.
Při svém prvním spuštění používá přístroj tovární
nastavení. První spuštění aktivuje Průvodce nastavením. Nastavení bude poté možné změnit v
nabídce Základní nastavení nebo po spuštění Průvodce nastavením v nabídce Údržba. Když poprvé
dokončíte Průvodce nastavením, bude čas možné
nastavit pouze v nabídce Nastavení správce.
Základní nastavení
Základní nastavení je rozděleno do Nastavení přístroje a Průběh měření.
V nabídce Nastavení přístroje můžete nastavit následující položky:
• Jazyk přístroje
• Jazyk klávesnice
• Jas obrazovky
• Hlasitost tónu kláves
• Hlasitost tónu alarmu
Tato nastavení se v úvodu konfigurují v Průvodci
nastavením.
V nabídce Průběh měření můžete u všech vzorků
nastavit požadované informace:
• ID obsluhy
• ID pacienta
• Externí ID
• Skupinový režim
• Tisknout automaticky
• Přenos do LIS
Nastavení pro údržbu
Nabídka Nastavení pro údržbu je rozdělena do
Nastavení, Registr chyb, Aktualizace softwaru a
Informace. V Nastavení můžete spustit Průvodce
nastavením (viz strana 11).
Kódy chybových hlášení jsou uloženy v Registru
chyb, kde je možné si je prohlédnout v seznamu.
Chyby mohou být roztříděny dle času nebo kódu.
Stisknutím zvoleného řádku je možné prohlédnout si je jednotlivě. Lze je přenést na zařízení
USB nebo vymazat. Před vymazáním vás systém
požádá o potvrzení.
Offline odeslání výsledků na LIS/HIS
Všechny výsledky, které nebyly do systému LIS
odeslány lze prohlížet navolením Offline výsledky
LIS, kde je lze vytisknout nebo přenést na paměťové zařízení USB. Pokud nechcete výsledky odeslat
do systému LIS ani později, soubor Offline výsledky LIS vymažte.
Obrázek 11
OBSLUHA
21
Nastavení správce
V nabídce Nastavení správce mohou správci upravovat zvláštní, pro přístroj specifická nastavení,
která se však mění pouze za výjimečných situací.
Pro změnu Nastavení správce je zapotřebí heslo.
Heslo je ADMIN.
Nastavení správce je rozděleno do Obnovit výrobní
nastavení, Čas, Nastavení LIS a Testované parametry.
Obrázek 12 Zvolte možnost Dynamic IP nebo Static IP.
Obrázek 13 Zadejte požadované informace.
Funkce Aktualizace softwaru umožňuje aktualizovat software přístroje na nejnovější verzi. Nový
software bude doručen na paměťovém zařízení
USB. Připojte zařízení do jednoho z portů USB.
Na obrazovce se zobrazí čísla verzí stávajícího a
nového softwaru. Potvrďte aktualizaci klepnutím
na Ano. Po ukončení můžete paměťové zařízení
USB odpojit. Paměťové zařízení USB neodpojujte
dříve, než přenos skončí.
Obrázek 14 Zadejte požadované informace.
V souboru Informace najdete výrobní číslo, verzi
softwaru, ale i některé konkrétní informace pro
LIS.
Obnovit výrobní nastavení
Uživatelské rozhraní je možné vrátit k nastavení z
výroby. Přístroj se po resetování restartuje.
Čas
V této nabídce lze upravit čas poté, co byl nastaven v Průvodci nastavením. Nezapomínejte, že
přístroj Orion GenRead není schopen automaticky
měnit zimní a letní čas. Čas je proto nutné upravit
manuálně.
Nastavení LIS
Zde mohou správci zadat nastavení LIS pro
přenos dat. Data jsou přenášena pomocí sériového nebo LAN připojení. Pro více informací kontaktujte svého dodavatele.
Testované parametry
Specifické parametry pro test.
Výrobní nastavení
Tato kapitola slouží pouze pro potřeby výrobce.
22
OBSLUHA
4ÚDRŽBA
Přístroj Orion GenRead byl koncipován tak, aby
byl maximálně uživatelsky příjemný a aby nevyžadoval žádnou pravidelnou údržbu. Ohledně jakýchkoliv požadavků na opravu kontaktujte svého
dodavatele.
aktivní chlór. Lze jej získat naředěním roztoku na
bázi chlornanu sodného do výsledné koncentrace
0,2% aktivního chlóru.
Pro odstranění více odolných skvrn a před odesláním do servisu, postupujte podle pokynů pro
dekontaminaci přístroje.
Kalibrace přístroje
Dekontaminace
Přístroj Orion GenRead je vysoce citlivé optické zařízení ke kvalitativnímu měření. Pokud si přístroj
vyžádá rekalibraci, kontaktujte svého dodavatele.
Nezapomínejte, že se naměřený signál může měnit, a to z následujících důvodů:
• Změny intenzity okolního světla.
• Kontaminace optických dílů.
• Elektronická interference.
• Teplotní změny.
• Mechanické pohyby.
Pro odstranění více odolných skvrn a pro dekontaminaci přístroje, zejména před odesláním do servisu, vyčistěte povrch papírovým ubrouskem nebo
hadříkem namočeným v roztoku 0,4% aktivního
chlóru a následně otřete vodou. Postup opakujte
3x. Nakonec použijte 70% etanol pro setření zbývajícího chlóru. Materiály použité k čištění, včetně rukavic, musí být zlikvidovány jako biologicky
nebezpečný odpad.
Čištění
Nový software lze do přístroje načíst z paměťového zařízení USB. Dodržujte pokyny na obrazovce.
Paměťové zařízení USB během aktualizace neodpojujte.
Vyčistěte vnější povrch jednotky jemným čisticím
prostředkem. Zvláštní pozornost věnujte čištění
obrazovky a jamek na kyvety. Dávejte pozor, aby
za okraje obrazovky, do jamek na kyvety nebo
konektorů nezatekla žádná tekutina. Jamky na
kyvety je nutné čistit pomocí bezprašných utěrek.
Nepoužívejte vatové utěrky – mohl by se z nich
uvolnit materiál, který pak bude rušit detekci.
Rozlitý potenciálně infekční materiál je nutno okamžitě utřít savou buničinou a potřísněné plochy otřít
70% etanolem nebo roztokem obsahujícím 0,2%
Aktualizace softwaru
Výměna baterie
Baterie se dodává samostatně. Používejte
výhradně baterie dodávané společností Orion
Diagnostica.
Při výměně baterie postupujte následovně: nejdříve přístroj vypněte, vytáhněte napájecí kabel a
přístroj na stole opatrně otočte dnem vzhůru. Před
ÚDRŽBA
23
výměnou baterie vložte pod přístroj měkký hadřík,
aby se nepoškrábala obrazovka ani kryt. Plochým
předmětem otevřete kryt prostoru pro baterii, baterii vyjměte a vložte novou.
Nabíjení baterií
Baterie se nabíjí automaticky, když je přístroj zapojený přes napájecí kabel do elektrické sítě. Zcela se
nabije za 5 hodin. Přibližná doba nabíjení přístroje
pro jeden cyklus je 1,5 hodiny.
5 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
6 SPECIFIKACE PŘÍSTROJE
Přístroj Orion GenRead zobrazuje chybová hlášení
a v případě zaznamenání poruchy dává pokyny
uživateli. Řiďte se zobrazenými pokyny. V případě
problému nebo požadavku na opravu se obraťte
na svého dodavatele.
Prohlášení o shodě
Pokud je výsledek měření označen za neplatný,
přístroj zobrazí kód chyby. Při řešení možných
příčin neplatných výsledků se obraťte na svého
dodavatele.
Přístroj má předem naprogramovaný mikroprocesor, který řídí jednotlivé kroky testu a zpracování dat. Identifikace testu, časový rozvrh,
kalibrační křivka a hodnota cut-off jsou uvedeny
na čárovém kódu dodávaném s každou soupravou s reagenciemi. Jakmile je přístroj aktivován
načtením informací ze štítku, mikroprocesor řídí
a vede všechny kroky testu a převádí intenzitu
fluorescence vzorků do jejich výsledku.
Kryt
baterie
Přístroj Orion GenRead splňuje požadavky na
emise a odolnost uváděné v normě IEC 61326–
2–6.
Technické specifikace
Fluorometr
Měřicí jednotka Orion GenRead sestává z
dvanácti jamkového teplotně řízeného termálního bloku umožňujícího izotermickou amplifikaci vzorku v kyvetách s reagenciemi. Fluorescence
se měří přes dno kyvety pomocí konfokálních fluorescenčních senzorů v reálném čase
simultánně u 1–12 reakcí. Výsledky jsou interpretovány speciálními algoritmy zabudovanými
v softwaru. Veškeré relevantní parametry získá
přístroj načtením 2D čárového kódu dodávaného
se soupravou s reagenciemi.
Dotyková obrazovka
Práce uživatele s přístrojem je založena na snadno
ovladatelné dotykové obrazovce. Přístroj je ovládán pomocí dotykových tlačítek, která se objevují
na obrazovce. Přístroj uživatele provází, jak provádět test, poskytuje výsledky testů a zobrazuje
chybová hlášení. Specifikace dotykové obrazovky:
• Kapacitní
• Velikost obrazovky: 151 x 90,05 mm
• Pixelů: 800 x 480
Rozměry přístroje a požadavky na
napájení
Obrázek 15
24
ÚDRŽBA - ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ - SPECIFIKACE PŘÍSTROJE
• Váha: 3 550 g (bez napájecího kabelu)
• Velikost: 150 (výška) x 225 (šířka) x 230
(hloubka) mm
• Zařízení třídy III
• Externí napájecí kabel (dodávaný s přístrojem):
Vstup: 90–264 VAC, 50–60 Hz
Výstup: 24 VDC, 3.0 A
• Orion GenRead: nominální vstup: 24 VDC,
3.0 A
• Baterie: upravená Li-Ion baterie (dobíjecí) (podrobnosti o baterii naleznete v části 4 „Údržba“)
• Zařízení třídy III pro přístroj Orion GenRead a
zařízení třídy II pro externí napájecí kabel
Připojení USB
Software přístroje
K přístroji lze připojit externí čtečku čárových
kódů. Více informací žádejte u svého dodavatele.
Nový software lze načíst z paměťového zařízení
USB. Více informací žádejte u svého dodavatele.
Identifikace přístroje
Každý přístroj Orion GenRead má výrobní číslo,
které naleznete na štítku na zadní straně přístroje.
Napájecí kabel
Napájecí kabel přístroje se dodává společně s přístrojem. Kromě napájecího kabelu je možné pro
přístroj použít jako zdroj napájení baterii. Vnitřní
spínač uvnitř kabelového konektoru přepíná automaticky z režimu napájení z baterie na režim napájení z elektrické sítě. Pokyny k instalaci baterie
naleznete v části „ Instalace baterie“ v kapitole 4
„Údržba“.
Přístroj disponuje čtyřmi konektory USB typu A.
Tyto konektory lze využít pro tiskárnu, čtečku čárových kódů a paměťového zařízení USB. Jeden
konektor USB typu B je vyhrazen k použití výrobcem.
Tiskárna
K přístroji lze připojit externí tiskárnu. Více informací žádejte u svého dodavatele.
Čtečka čárových kódů
Klávesnice
K přístroji lze připojit externí klávesnici. Více informací žádejte u svého dodavatele.
Připojení k LIS
Přístroj Orion GenRead používá standartní HL7
připojení k externím systémům pro správu dat.
Připojení se provádí pomocí LAN připojení.
SPECIFIKACE PŘÍSTROJE
25
Záruka
Recyklace
Přístroj Orion GenRead je navržen tak, aby nevyžadoval pravidelnou údržbu a má zabudovaný
program vlastní interní kontroly. V případě chybné
funkce přístroje nebo požadavku na opravu se obraťte na svého dodavatele. Než přístroj odešlete
do servisu, pečlivě jej dekontaminujte (viz strana
23, „Čištění a dekontaminace“). Ujistěte se, že
přepravní zámek je zajištěný a řádně uzamyká detektor na svém místě (viz str. 9 „Zvedání/přenášení
přístroje"). K přepravě přístroje používejte původní
obal, zabráníte tak jeho poškození při transportu.
Přístroj Orion GenRead smí servisovat pouze
servisní technici společnosti Orion Diagnostica.
Přístroj lze zaslat pouze po předchozím odsouhlasení společností Orion Diagnostica.
Záruka výrobce na přístroj Orion GenRead se vztahuje na vady materiálu nebo výroby po dobu dvou
let od data zakoupení.
Výrobce souhlasí s tím, že provede opravu nebo
výměnu přístroje v případě jeho nefunkčnosti vlivem selhání jakékoliv vnitřní součásti přístroje. Záruka se nevztahuje na škody způsobené použitím
v rozporu s pokyny. Výrobce není povinen poté,
co byl přístroj vyroben, tento přístroj modifikovat
ani aktualizovat s výjimkou situace, kdy byl zjištěn
defekt ve výrobě.
V případě chybné funkce přístroje nebo požadavku na opravu se obraťte na svého dodavatele.
Přístroj Orion GenRead přepravujte v originálním
obalu, aby se při transportu nepoškodil.
Přístroj Orion GenRead je nízkonapěťové elektronické zařízení a je tedy nutno jej recyklovat
jako odpad z elektrických zařízení. Obalové materiály jsou recyklovatelné.
26
SPECIFIKACE PŘÍSTROJE
Slovensky
Servis
27
OBSAH
1ÚVOD
Určený účel použitia
Slovensky
1ÚVOD
............................................ 29
Určený účel použitia........................................... 29
Prístroj Orion GenRead ...................................... 29
Bezpečnostné informácie................................... 29
Bezpečnostné opatrenia a obmedzenia....... 29
2 ZAČÍNAME..................................... 31
Odbalenie ..................................................... 31
Súčasti systému Orion GenRead......................... 31
Zdvíhanie/prenášanie prístroja............................ 33
Umiestnenie a pracovné prostredie.................... 33
Používanie................................................... 33
Prenášanie a uskladnenie............................ 33
Napájací kábel a batéria..................................... 33
Konektory a káble....................................... 33
Pripojenie napájacieho kábla....................... 34
Inštalácia batérie......................................... 34
Napájanie (zapnuté, vypnuté, režim spánku) ...... 34
Zapnutie prístroja........................................ 34
Vypnutie prístroja........................................ 34
Režim spánku (sleep mode)......................... 35
Použitie dotykovej obrazovky ............................ 35
Pomocník nastavením........................................ 35
Jazyk..................................................... 35
Dátum a čas .............................................. 35
Jas obrazovky ............................................. 35
Hlasitosť zvuku............................................ 36
28
OBSAH
Všeobecné informácie o používateľskom rozhraní.36
Hlavné menu .............................................. 36
Symboly označujúce stav zariadenia ......... 36
Rozloženie.................................................. 37
Tlačidlá
..................................................... 37
Upozornenia pre používateľa....................... 37
Štruktúra používateľského rozhrania............ 38
4ÚDRŽBA......................................... 48
3 POUŽITIE........................................ 39
5 RIEŠENIE PROBLÉMOV.................... 49
Vykonanie testu.......................................... 39
Vysvetlenie.................................................. 39
Postup merania ................................................ 40
Kontrola kvality ........................................ 44
Pripojenie k systému LIS.............................. 44
Nastavenie LIS ON................................. 44
Nastavenie LIS ON + Automatický......... 44
Výsledky
..................................................... 44
Prezeranie výsledkov................................... 44
Tlač výsledkov ............................................ 44
Prenos výsledkov na pamäťové zariadenie USB. 44
Vymazať históriu výsledkov.......................... 44
Odoslanie offline výsledkov do LIS/HIS......... 45
Nastavenia ..................................................... 45
Základné nastavenia.................................... 45
Nastavenia údržby....................................... 45
Nastavenia správcu...................................... 47
Obnov. výrob. nast................................ 47
Čas
..................................................... 47
Nastavenia LIS....................................... 47
Nastavenia výrobcu..................................... 47
Kalibrácia prístroja............................................. 48
Čistenie
..................................................... 48
Dekontaminácia................................................. 48
Aktualizácia softvéru.......................................... 48
Výmena batérie................................................. 49
Nabíjanie batérií................................................. 49
6 ŠPECIFIKÁCIE PRÍSTROJA ............... 49
Vyhlásenie o zhode ........................................... 49
Technické špecifikácie.................................. 49
Fluorometer................................................ 49
Dotyková obrazovka.................................... 49
Rozmery prístroja a požiadavky na napájanie .49
Softvér prístroja........................................... 50
Identifikátor prístroja................................... 50
Zdroj napájania........................................... 50
Pripojenie USB............................................. 50
Tlačiareň .................................................... 50
Čítačka čiarových kódov.............................. 50
Klávesnica................................................... 50
Servis ..................................................... 50
Záruka ..................................................... 50
Recyklácia ..................................................... 50
Orion GenRead® je samostatný in vitro diagnostický prístroj využívajúci zdroj napájania zo siete
alebo batérie, ktorý je schopný merať kvalitatívne
výsledky z rôznych vzoriek od pacientov. Prístroj
používa patentovanú technológiu amplifikácie
nukleovej kyseliny založenú na nukleotidovej
invázii (Strand Invasion Based Amplification,
SIBA®). Prístroj Orion GenRead je určený pre použitie so súpravami Orion GenRead.
Prístroj Orion GenRead
Orion GenRead je jednoducho použiteľný samostatný prístroj, ktorý je schopný merať kvalitatívne
výsledky. Analýza vzorky je založená na inkubácii
kyviet s reagenciami pri definovaných teplotách
a meraní úrovne fluorescencie pomocou detektorov s definovanými excitačnými a emisnými
filtrami. Prístroj meria fluorescenciu jednotlivých
kyviet s reagenciami a prevádza prednastaveným
algoritmom úroveň fluorescencie do pozitívneho alebo negatívneho výsledku. Algoritmus je
v každej súprave zakódovaný v údajovej matrici
na karte s čiarovým kódom. Údaje sa do systému
Orion GenRead načítajú z karty pomocou čítačky
čiarových kódov.
Testy prebiehajú podľa návodu na použitie, ktorý
je priložený ku každej súprave s reagenciami Orion
GenRead. Prístroj zaisťuje kompletné meranie vrá-
tane zahrievania na prednastavenú teplotu, detekcie fluorescencie a výpočtu výsledku. Používateľ
zariadenie ovláda cez grafické používateľské
rozhranie. Prístroj je možné napájať z elektrickej
siete alebo z batérie (voliteľné). Disponuje konektormi USB pre voliteľnú externú tlačiareň, čítačku
čiarových kódov alebo pamäťové zariadenie USB
a konektorom RJ-45 pre ethernetové pripojenie.
Orion GenRead je možné pripojiť k vzdialenému
laboratórnemu a nemocničnému informačnému
systému (LIS/HIS). Prístroj používa štandardizovaný
protokol prenosu údajov. Pre získanie viacerých
informácií kontaktujte svojho dodávateľa.
Bezpečnostné informácie
Pred použitím prístroja Orion GenRead si pozorne prečítajte túto príručku. Táto časť obsahuje varovania a pokyny, ktoré musí používateľ
dodržiavať, aby zaistil bezpečnú prácu s prístrojom Orion GenRead a udržal ho v bezpečnom
stave. Pokyny v tejto príručke slúžia ako doplnok
normálnych bezpečnostných požiadaviek platných v krajine používateľa, nenahrádzajú ich.
Bezpečnostné opatrenia a
obmedzenia
• Nesprávne použitie prístroja Orion GenRead
môže viesť k poraneniu obsluhujúceho alebo
poškodeniu prístroja.
• Prístroj Orion GenRead obsahuje zdroj žiarenia UV, ktorý môže byť počas prevádzky
prístroja v závislosti od druhu testu aktívny.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Žiarenie UV môže byť pre používateľa potenciálne škodlivé. Počas merania sa nikdy nepokúšajte otvoriť viečko.
Servis prístroja Orion GenRead môžu zabezpečovať len servisní technici spoločnosti Orion
Diagnostica.
Používajte výhradne napájací zdroj dodávaný
s prístrojom a uistite sa, že je zástrčka pripojená spôsobom umožňujúcim jej odpojenie.
Používajte iba batériu Orion GenRead dodávanú spoločnosťou Orion Diagnostica.
Preštudujte si samostatný návod na použitie
batérie.
Produkty používané s týmto prístrojom môžu
obsahovať nebezpečné látky. Ďalšie informácie nájdete v príslušnom návode na použitie
súprav s reagenciami.
Pri manipulácii so vzorkami pacientov a reagenciami v súprave používajte vhodný
ochranný odev a jednorazové rukavice. Po
dokončení testu si dôkladne umyte ruky.
Dávajte pozor, aby sa vám na prístroj nevyliala
tekutina alebo niečo nespadlo.
Ak sa na prístroj vyleje potenciálne infekčný
materiál, ihneď ho utrite. Viď str. 48, Čistenie
a dekontaminácia.
Používajte výhradne činidlá Orion GenRead.
Pred použitím si preštudujte návod na použitie reagencií Orion GenRead dodávaný s
každou súpravou reagencií a starostlivo ho
dodržujte.
Použité kyvety s reagenciami zlikvidujte
ÚVOD
29
•
•
•
•
•
•
okamžite po spracovaní, neotvárajte pri tom
ich viečka. Ak skúmavky otvoríte po amplifikácii, môže dôjsť ku kontaminácii pracovnej
oblasti produktom amplifikácie.
Počas merania nepripájajte k systému Orion
GenRead žiadne externé zariadenie.
Počas prenosu údajov neodpájajte ani nevypínajte zariadenia USB.
Počas merania neotvárajte viečko.
Použitie prístroja Orion GenRead v prostredí
náchylnom na významné kolísanie teploty
môže viesť k odchýlkam merania.
Stupeň znečistenia 2.
Ochrana proti vniknutiu IP20.
2 ZAČÍNAME
Odbalenie
Otvorte škatuľu a skontrolujte, že obsahuje všetky potrebné položky:
• Prístroj
• Návod na použitie
• Adaptér
• Napájací kábel
• Sieťový kábel
• Certifikát prístroja
Starostlivo prístroj skontrolujte a uistite sa, že sa
pri preprave nepoškodil.
Ak zistíte akékoľvek poškodenie alebo bude
chýbať ktorákoľvek položka, ihneď upozornite
svojho dodávateľa.
1
2
3
DÔLEŽITÉ: Otvorte prepravný zámok Orion
GenRead, ktorý sa nachádza v jeho spodnej
časti (viď obrázok 3). Tento zámok drží počas
transportu meraciu jednotku na svojom mieste.
Zámok by mal byť pri transporte prístroja vždy
uzavretý.
POZNÁMKA: Viečko prístroja možno otvoriť, len
keď je zapnutý.
Súčasti systému Orion GenRead
Súčasti systému Orion GenRead sú znázornené
na obrázku 1 (prístroj pohľad zhora), obrázku
2 (prístroj pohľad zozadu) a obrázku 3 (prístroj
pohľad zospodu).
30
ÚVOD
6
4
5
Obrázok 1
1. Držiak kyvety
2. Dotyková obrazovka
3. Port USB (typ A)
4. Kontrolka napájania
5. Vypínač
6. Čítačka čiarových kódov
ZAČÍNAME
31
Zdvíhanie/prenášanie
prístroja
Pri zdvíhaní alebo preprave prístroja Orion GenRead, vždy s ním zaobchádzajte opatrne. Počas
transportu by mal byť prepravný zámok prístroja
zaistený. Pre zaistenie prepravného zámku položte prístroj opatrne na ľavú stranu (čítačka čiarových kódov bude otočená nahor). Detektory sa
posunú do ľavej krajnej polohy.
1
2
3
Obrázok 2
1. Konektor zdroja napájania
2. Port RJ-45
3. Port USB (typ B)
4. Port USB (typ A)
5. Port USB (typ A)
6. Port USB (typ A)
7. Štítok prístroja s výrobným číslom
Umiestnenie a pracovné
prostredie
7
4
5
6
1
2
ZAMKNÚŤ
ODOMKNÚŤ
Prístroj je potrebné uložiť na rovný stôl alebo stabilný povrch s dostatkom voľného priestoru na
prácu a k prípadnému odpojeniu. V danej polohe musí byť vždy dostatok voľného priestoru,
aby bolo možné prístroj jednoducho odpojiť, ak
by došlo k núdzovej situácii alebo neobvyklým
prevádzkovým podmienkam.
Orion GenRead je veľmi citlivý a presný optický
prístroj. Ak budete prístroj používať v prílišnej
blízkosti vibrujúceho zariadenia, môžu tieto
vibrácie ovplyvniť výsledky.
Prístroj disponuje internou korekciou na normálnu intenzitu okolitého svetla. Veľmi silné svetlo
dopadajúce na jamku alebo do jamky však môže
s meraním výrazne interferovať. Tejto komplikácii
je nutné zabrániť.
Používanie
Prenášanie a uskladnenie
Dávajte pozor na nasledujúce opatrenia:
• Určené na použitie v miestnosti.
• Nepoužívajte v nadmorskej výške nad 2000
m.
• Čítačku chráňte pred vysokou vlhkosťou, nevystavujte ju tekutinám.
• Relatívna vlhkosť musí byť v rozmedzí 20 až
80 % (nekondenzujúca).
• Prístroj neumiestňujte na priame slnečné svetlo alebo do príliš teplého prostredia.
• Prevádzková teplota musí byť v rozmedzí +15
až +35 °C.
• Maximálne povolené kolísanie napájacieho
napätia do ±10 % nominálneho napätia.
• Zdroj napájania: trieda ochrany II.
• Zariadenie: trieda ochrany III.
• Pred použitím tohoto prístroja je nutné vyhodnotiť elektromagnetické prostredie prístroja.
• Tento prístroj nepoužívajte v tesnej blízkosti
zdroja silného elektromagnetického žiarenia
(napr. netienené zdroje cieleného rádiofrekvenčného žiarenia), pretože tieto zdroje
môžu narušovať správny chod prístroja.
• Prístrojom v priebehu testu nepohybujte.
• Poznámka: keď prístroj nepoužívate, vypnite
ho.
• Teplotné rozmedzie pri uskladnení a transporte +5 až +40 °C.
• Relatívna vlhkosť musí byť v rozmedzí 20 až
80 % (nekondenzujúca).
• S prístrojom manipulujte opatrne.
• Počas transportu musí byť prepravný zámok
zaistený (viď obrázok 3).
Napájací kábel a batéria
Prístroj Orion GenRead je možné napájať z elektrickej siete alebo z batérie. Batéria sa automaticky nabíja, keď je pripojený sieťový kábel. Batériu
je nutné pravidelne dobíjať – nechajte prístroj
pripojený do elektrickej siete aspoň 1,5 hodiny.
Úplne sa nabije za 5 hod. Keď používate prístroj
napájaný batériou, odporúčame na obrazovke
pravidelne kontrolovať jej stav.
Preštudujte si samostatný návod na použitie batérie.
Konektory a káble
Na zadnej strane prístroja sa nachádza 5 konektorov: tri konektory USB typu A, jeden konektor
USB typu B a jeden konektor RJ-45. Na prednej
strane prístroja sa nachádza jeden konektor USB
typu A. Konektory sú popísané na obrázku 2.
Konektor RJ-45 slúži na pripojenie k sieti LAN.
Obrázok 3
1. Kryt batérie
2. Prepravný zámok
32
ZAČÍNAME
ZAČÍNAME
33
Pripojte napájací kábel k zadnej strane prístroja.
Napájací kábel má pohyblivú časť zástrčky. Pri
pripájaní nechajte túto časť v štandardnej polohe.
Pripojte zdroj napájania do elektrickej zásuvky.
Uistite sa, že sú napájacie káble správne pripojené.
Ak nebude prístroj reagovať, uistite sa, že je
pripojený do elektrickej zásuvky. Ak je prístroj
napájaný z batérie, uistite sa, že je batéria nabitá.
Po stlačení spínača sa aktivuje podsvietenie
obrazovky, prístroj začne pracovať a otvorí sa
hlavné menu. Pri prvom spustení prístroja Orion
GenRead sa otvorí pomocník nastavením (viď
kapitola „Pomocník nastavením”).
Inštalácia batérie
Vypnutie prístroja
1. Vypnite prístroj (ak je zapnutý).
2. Odpojte napájací kábel.
3. Prístroj na stole opatrne otočte dnom nahor. Pod zariadenie vložte ochranný materiál
(savý papier alebo podobný), aby sa povrch
prístroja nepoškriabal.
4. Otvorte kryt batérie.
5. Pripojte konektor batérie k batérii.
6. Zasuňte batériu na miesto a uistite sa, že je
uložená správne.
7. Zatvorte kryt batérie.
8. Otočte prístroj späť do správnej polohy.
Prístroj vypnete podržaním spínača dlhšie než
pol sekundy, ale menej než 4 sekundy. Objaví sa hlásenie: „Chcete vypnúť systém Orion
GenRead?“. Ak zvolíte možnosť „Áno“, prístroj
sa vypne.
Ak spínač podržíte viac než 4 sekundy, ale
menej než 10-12 sekúnd, prebehne vynútené
softvérové vypnutie. Prístroj sa ihneď vypne.
Ak spínač podržíte viac ako 10-12 sekúnd, prebehne vynútené hardvérové vypnutie. Prístroj
sa ihneď odpojí od napájania. Tento postup
neodporúčame. Najskôr vyskúšajte dva vyššie
popísané postupy.
Ak stlačíte spínač počas merania, objaví sa hlásenie: „Ak podržíte spínač dlhšie než 4 sekundy,
systém Orion GenRead sa vypne.“ Ak dôjde k
náhlemu výpadku napájania alebo stlačíte tlačidlo napájania omylom počas merania s uzamknutým viečkom, viečko budete môcť otvoriť pomocou malej paličky. Zdvihnite viečko a zatlačte
späť fixačný kolík, ktorý viečko udržiaval v uzavretej polohe – odpojíte ho od zámku. Otvorte
zámok a vyberte kyvety.
Režim spánku (sleep mode)
Režim spánku slúži na šetrenie batérií. Režim
spánku sa aktivuje automaticky po 20 min.
nečinnosti prístroja.
Kontrolka napájania bude blikať a informovať
tak, že je prístroj v režime spánku. Prístroj aktivujete krátkym stlačením spínača. Prístroj Orion
GenRead sa po 2 hod. nečinnosti automaticky
úplne vypne.
Východiskovým jazykom je angličtina.
Pomocníka nastavením spustíte tlačidlom Štart.
Poznámka
Pomocníka nastavením (okrem nastavenia času)
je možné manuálne spustiť v ponuke Nastavenia
–> Údržba –> Nastavenie. Čas môžete upraviť v
ponuke Nastavenia správcu. Prístup do ponuky
Nastavenia správcu vyžaduje heslo – ADMIN.
Použitie dotykovej obrazovky
Jazyk
V rozbaľovacom zozname zvoľte jazyk zariadenia
a klávesnice.
Zariadenie vás potom požiada o potvrdenie výberu jazyka. Požiadavka o potvrdenie sa zobrazí v
angličtine i zvolenom jazyku.
Ak ste zvolili správny jazyk, stlačte tlačidlo Yes
Napájanie
(zapnuté, vypnuté, režim spánku)
Prístroj Orion GenRead disponuje dotykovou
obrazovkou. Virtuálne tlačidlá môžete ovládať
prstami alebo dotykovým perom. S obrazovkou
je možné pracovať s rukavicami aj bez nich.
Dotykovej obrazovky sa dotýkajte ľahko, pretože
príliš silný tlak alebo použitie ostrého predmetu
by ju mohlo poškodiť. Pri stlačení tlačidla sa vždy
aktivuje multisenzorická spätná väzba. Tlačidlo bude na stlačenie reagovať vizuálne zmenou
vzhľadu a ozve sa zvukový signál.
Prístroj zaregistruje príkaz, keď prst oddialite od
stlačeného tlačidla. Ak prst oddialite mimo oblasť
pôvodného tlačidla, prístroj nezaregistruje žiadny
príkaz.
Prístroj Orion GenRead môže byť v 3 režimoch:
zapnutý, vypnutý alebo režim spánku.
Pomocník nastavením
Zámok
Zapnutie prístroja
Prístroj zapnete stlačením spínača na pravej strane. Svetelný indikátor na ukazovateli napájania v
spodnom pravom rohu obrazovky oznamuje, že
je prístroj zapnutý.
34
ZAČÍNAME
Obrázok 4
Pri prvom spustení prístroja Orion GenRead vás
systém požiada o úvodnú konfiguráciu v pomocníkovi nastavením. V pomocníkovi nastavením
môžete zvoliť jazyk, nastaviť dátum a čas, jas obrazovky a hlasitosť.
(Áno), ak nie, tlačidlo No (Nie).
Pokračujte tlačidlom Ďalej.
Zvolený jazyk možno kedykoľvek zmeniť v ponuke Nastavenia –> Základné nastavenia –> Nastavenia prístroja.
Dátum a čas
Nastavte čas a dátum spolu s príslušnými formátmi.
Orion GenRead neupravuje letný čas na zimný a
naopak – toto je potrebné nastaviť ručne.
Pokračujte tlačidlom Ďalej.
Jas obrazovky
Nastaviť jas obrazovky možno pomocou tlačidiel
so šípkami.
Pokračujte tlačidlom Ďalej.
Obrázok 5
ZAČÍNAME
35
Deutsch
Pripojenie napájacieho kábla
Hlasitosť zvuku
Hlasitosť tónu kláves upravíte pomocou tlačidiel
so šípkami.
Hlasitosť tónu alarmu upravíte pomocou tlačidiel
so šípkami.
Pokračujte tlačidlom Ďalej.
Týmto krokom ste dokončili program Pomocník
nastavením a zariadenie vás požiada o uloženie
nastavení.
Jas obrazovky a hlasitosti možno neskôr upraviť
v ponuke Nastavenia –> Základné nastavenia –>
Nastavenia prístroja.
Všeobecné informácie o
používateľskom rozhraní
Symboly označujúce stav
zariadenia
Prístroj Orion GenRead sa ovláda pomocou grafického používateľského rozhrania. Táto kapitola vysvetľuje hlavné princípy používateľského
rozhrania.
Obrazovka stavu zariadenia môže obsahovať
nasledujúce symboly:
Napájací kábel pripojený
Hlavné menu
Napájací kábel nepripojený
Ku všetkým funkciám používateľského rozhrania
sa dostanete cez hlavné menu.
Batéria úplne nabitá
Batéria takmer vybitá
Tlačiareň pripojená
Čítačka čiarových kódov pripojená
Pripojenie LIS ON
Pripojenie LIS OFF
Pamäťové zariadenie USB vložené
Požiadavky z LIS načítané
Rozloženie
Obrazovka používateľského rozhrania je rozdelená do 3 funkčných oblastí:
1. Obrazovka stavu zariadenia a oznamovacia plocha
Informuje o stave prístroja Orion GenRead
pomocou symbolov.
Tiež farebne označuje aktuálnu fázu. Implicitnou farbou je sivá, zelená farba informuje,
že prístroj práve vykonáva nejaký úkon, žltá
farba, že je potrebný zásah používateľa, a
červená upozorňuje na chybu.
2. Obsahová plocha
Výsledok testu je uvádzaný v strede obrazovky.
3. Navigačná a informačná plocha
V spodnej časti obrazovky sa nachádzajú
štandardné tlačidlá na navigáciu. Niektoré
obrazovky obsahujú doplnkové informácie s
pokynmi pre používateľa.
Obrázok 7
Upozornenia pre používateľa
Používateľské rozhranie poskytuje používateľovi 3 úrovne informácií a výziev na riešenie chýb:
Úroveň
Závažnosť
Vyžadovaný zásah
používateľa
Farebné
kódovanie
Zvukový
signál
Príklad
Informácia
Nízka/normálny
stav
Nevyžaduje zásah
Zelená
Jeden
krátky tón
Nastavenie bolo uložené
Výzva
Stredná
Zadanie alebo
schválenie pomocou
dotykovej obrazovky
Žltá
Dva krátke
tóny
Je nutné zadať ID obsluhy
Jeden
krátky tón
Zvukový signál zaznie,
keď sa objaví výsledok.
Tri nízke
tóny
Neplatné načítanie
čiarového kódu súpravy s
reagenciami
Tlačidlá
Tlačidlá môžu mať v závislosti od svojho stavu
rôzny vzhľad:
Klávesnica
Symboly pre externé zariadenie sa zobrazia len
pri pripojení zariadenia.
Obrázok 6
36
ZAČÍNAME
Nevyžaduje zásah
Chyba
Kritická
Ďalšie pokračovanie
vyžaduje nápravné
kroky
Červená
ZAČÍNAME
37
Štruktúra používateľského
rozhrania
3 POUŽITIE
Používateľské rozhranie pozostáva z 3 hlavných
oblastí pod hlavným menu:
1. Meranie
2.Výsledky
3.Nastavenia
Prácu s prístrojom Orion GenRead možno rozdeliť
do 3 hlavných postupov:
• Vykonanie testu
• Prezeranie výsledkov
• Zmena nastavení prístroja
Ich funkcie sú popísané v ďalšej časti.
Vykonanie testu
Informácie
Na testy je možné používať iba súpravy reagencií
Orion GenRead. Pred použitím súpravy reagencií
Orion GenRead si preštudujte jej návod na použitie. Nájdete v ňom pokyny s informáciami o
príprave vzorky a vykonávaní testu.
Zvoľte nastavenie vhodné pre vaše laboratórium
– v ponuke Nastavenia –> Základné nastavenia
–> Priebeh merania
Obrázok 9
38
ZAČÍNAME
Obrázok 10
Vysvetlenie:
ID obsluhy: Ak je položka nastavená na ON (ZAP), prístroj bude vyžadovať zadanie ID
obsluhy. Ak je zvolená možnosť ON (ZAP) + Použiť predchádzajúce, systém bude
používať predchádzajúce ID obsluhy, kým ho nezmeníte.
ID pacienta: Ak je položka nastavená na ON (ZAP), prístroj bude u každého pacienta
vyžadovať zadanie ID pacienta.
Externé ID: Ak je položka nastavená na ON (ZAP), prístroj bude u každého testu vyžadovať zadanie externého ID.
Skupinový režim: Ak je položka nastavená na ON (ZAP), prístroj použije u všetkých zvolených kyviet
rovnaké informácie pre test.
Automatická tlač: Ak je položka nastavená na ON (ZAP), výsledky sa budú tlačiť automaticky.
Prenos do LIS: Ak je položka nastavená na ON (ZAP), po zvolení možnosti Ukončiť na obrazovke
Výsledky vyzve prístroj používateľa, aby odoslal výsledky do systému LIS.
Ak je položka nastavená na ON (ZAP) + Automaticky, výsledky sa do systému LIS
odošlú po otvorení obrazovky Výsledky automaticky.
Poznámka Prenos do systému LIS vyžaduje u každého výsledku externé ID. U jednosmerných pripojení
je toto číslo nutné zadať manuálne.
Ak je položka nastavená na OFF (VYP), možnosť prenosu do LIS je zakázaná.
POUŽITIE
39
Všetky výsledky sa ukladajú do pamäte. Prístroj je
schopný uložiť 1 000 výsledkov. Výsledky si môžete prezerať, tlačiť alebo prenášať na pamäťové
zariadenie USB. Viď časť Výsledky.
Postup merania:
1. V hlavnom menu vyberte položku Meranie.
2. Ak je možnosť ID obsluhy nastavená na ON
(ZAP), prístroj Orion GenRead požiada používateľa o zadanie ID obsluhy. Ak je možnosť
ID obsluhy nastavená na OFF (VYP), pokračujte krokom 3. Ak je možnosť ID obsluhy
nastavená na ON (ZAP) + Použiť predchádzajúce, prístroj Orion GenRead použije predchádzajúce ID obsluhy. Pomocou klávesnice
zadajte ID obsluhy alebo ho načítajte v čiarovom kóde. Stlačením ikony klávesnice aktivujete čítačku čiarových kódov.
3. Na obrazovke Meranie zvoľte položku Vzorka pacienta alebo Kontrola kvality. Údaje o
pacientovi môžete upraviť pred spracovaním
alebo v jeho priebehu.
4. Načítajte údaje o reagenciách z karty s čiarovým kódom, ktorá je v súprave s reagenciami
alebo ak je Skupinový režim nastavený na
40
POUŽITIE
ON (ZAP), vyberte pozície pre kyvety s rovnakou šaržou, prijmite tlačidlom OK a načítajte
kartu s čiarovým kódom súpravy s reagenciami. Súčasne možno spracovať odlišné reagencie s rovnakými parametrami merania. V
takom prípade opäť vyberte položku Vzorka
pacienta alebo Kontrola kvality a pokračujte
podľa predchádzajúcich pokynov.
Pozície pre kyvety, ktoré ste už zvolili, nemožno zvoliť znova.
POZNÁMKA: Uistite sa, že ste načítali správny
čiarový kód požadovanej súpravy s reagenciami. Naklonením čiarového kódu uľahčíte
jeho čítanie.
5. Kyvety s reagenciami vložte do prístroja
Orion GenRead.
POZNÁMKA: Uistite sa, že sú kyvety správne
vložené a že sa rámy kyviet neprekrývajú.
Kyvety nezatláčajte do meracích jamiek silou.
Pri jednoduchom zatvorení viečka sa kyvety
zatlačia dostatočne.
6. Zatvorte viečko a zvoľte možnosť ŠTART. Amplifikačnú reakciu spustite v časovom intervale uvádzanom v súprave reagencií Orion
GenRead. Tiež môžete pred spustením spracovania upraviť údaje pacienta.
7. V závislosti od nastavení v ponuke Priebeh
merania, ID pacienta a/alebo Externé ID by sa
malo zadať. V takom prípade zvoľte možnosť
Upraviť. V opačnom prípade pokračujte krokom 11.
8. Pole ID pacienta sa zvýrazní. Pomocou klávesnice zadajte ID pacienta alebo ho načítajte v čiarovom kóde.
9. Pole Externé ID sa zvýrazní. Pomocou klávesnice alebo čítačky čiarových kódov zadajte
Externé ID.
10. Stlačte tlačidlo Uložiť. Údaje pacienta možno
upravovať až do konca merania. Po vykonaní
všetkých úprav, potvrďte voľbou Uložiť.
11.Hneď ako je meranie pripravené, objaví sa
obrazovka Výsledky (viď 7 a 10). Na tejto
obrazovke si môžete výsledky prezerať, tlačiť
alebo prenášať na zariadenia USB. Ak má parameter Nastavenie LIS hodnotu ON (ZAP) +
Automaticky, výsledky budú do systému LIS
odoslané okamžite pri otvorení obrazovky
Výsledok.
12.Ak si chcete prehliadnuť jednotlivé výsledky,
kliknite na akékoľvek tlačidlo čísla kyvety.
Krok 1: Zvoľte možnosť Meranie.
Krok 2: Pomocou klávesnice alebo čítačky čiarových kódov zadajte ID obsluhy
(ak ho používate).
Krok 3: Zvoľte položku Vzorka pacienta alebo Kontrola kvality. Údaje
pacientov môžete upraviť pred spracovaním alebo v jeho priebehu.
Krok 4-5: Ak je skupinový režim nastavený na ON, vyberte kyvety
s rovnakou šaržou reagencie.
POUŽITIE
41
Uložiť
Krok 4-5: Načítajte čiarový kód testu. Vložte kyvetu do meracích jamiek.
Krok 6: Spustite Štart na meranie alebo pred spustením ešte upravte
údaje pacienta.
Krok 11: Hneď ako je meranie pripravené a všetky potrebné dáta sú
zadané a potvrdené voľbou Uložiť, objaví sa obrazovka Výsledky.
Uložiť
Krok 7-10: Údaje pacienta je možné počas spracovania upravovať. Pomocou klávesnice zadajte požadované údaje (v závislosti od nastavenia
v ponuke Priebeh merania). Uložte údaje.
42
POUŽITIE
Krok 7-10: Lišta postupu bude informovať o priebehu merania.
Krok 12: Tlačidlom Späť si prezrite všetky výsledky.
Krok 11: Výsledky si môžete prezerať, tlačiť alebo prenášať na pamäťové
zariadenie USB. Klepnutím na číslo si môžete prezrieť jednotlivé výsledky.
POZNÁMKA:
• Ak bude spracovanie určitých kyviet s reagenciami prerušené, NESPÚŠŤAJTE ho znovu.
Vždy si pripravte novú kyvetu.
• Skontrolujte v návode na použitie súpravy
s reagenciou, či medzi prípravou kyvety so
vzorkou a začatím merania uplynula povolená
doba.
POUŽITIE
43
Kontrola kvality
Systém Orion GenRead disponuje súborom s
históriou výsledkov vzoriek kontroly kvality.
Vzorky kontroly kvality sa merajú ako normálne
vzorky, ukladajú sa však v samostatnom súbore
Výsledky QC.
Pripojenie k systému LIS
Nastavenie LIS ON
Keď si po meraní prezriete výsledky na obrazovke Výsledky, možnosťou Ukončiť na obrazovke
Výsledky otvoríte okno prenosu do systému LIS s
textom Odoslať výsledky do systému LIS?
Tlačidlom Prijať odošlete výsledky do systému LIS.
Tlačidlom Odmietnuť uložíte výsledky do súboru
Offline výsledky LIS. Prístroj odošle výsledky offline do systému LIS, keď povolíte ďalší prenos do
LIS. Ak si neželáte výsledky preniesť a chcete ich
trvalo odmietnuť, vymažte ich zo súboru Offline
výsledky LIS.
Nastavenie LIS ON + Automatický
Keď po meraní otvoríte obrazovku Výsledky,
výsledky sa automaticky odošlú do systému LIS.
Ak prístroj disponuje obojsmerným pripojením
k systému LIS, objaví sa na obrazovke hlavnej
ponuky tlačidlo Požiadavky z LIS, keď budú
zadané nejaké požiadavky zo systému LIS. Zo
zoznamu je možné na jedno meranie zvoliť až
12 požiadaviek. Požiadavky je potrebné na
obrazovke Meranie priradiť k meracím jamkám.
44
POUŽITIE
Výsledky budú odoslané do systému LIS vyššie
popísaným spôsobom.
POZNÁMKA: Uistite sa, že ste čísla elektronických žiadaniek priradili k správnemu ID pacienta.
Ak je prístroj k systému LIS pripojený jednosmerne, slúži toto spojenie na odosielanie výsledkov do systému LIS. Externé ID je nutné zadať
ručne. Môže sa jednať o číslo merania.
Výsledky
Výsledky sa ukladajú do súboru Výsledky, v
ktorom si ho môžete prezrieť, vytlačiť alebo ich
preniesť na pamäťové zariadenie USB. Súbor
Výsledky obsahuje nasledujúce položky : Výsledky vzoriek, Výsledky QC, Offline výsledky LIS a
Vymazať históriu výsledkov. Prístroj je schopný
uložiť 1 000 výsledkov.
Offline výsledky LIS sú výsledky uložené v pamäti
prístroja Orion GenRead, ktorý je normálne pripojený k systému LIS, ale je prechodne v offline
režime alebo ak ste po meraní odmietli prenos
výsledkov do systému LIS.
Viď časť „Odoslanie offline výsledkov do LIS/HIS“
na strane 20.
Prezeranie výsledkov
Výsledky si môžete prehliadnuť v položke Výsledky v hlavnom menu. Zvoľte možnosť Výsledky
vzoriek, Výsledky QC alebo Offline výsledky LIS.
Výsledky môžete rolovať šípkami hore a dole na
pravej strane. Môžete ich zoradiť podľa Času, ID
pacienta, Testu alebo Výsledku. Funkcia Vyhľadávanie používa ID pacienta.
Stlačením riadku výsledku zobrazíte podrobné
informácie o danom samostatnom meraní.
Tlač výsledkov
Tlačidlom Tlač vytlačíte výsledky zoradené podľa
Času, ID pacienta, Testu alebo Výsledku.
Prenos výsledkov na pamäťové
zariadenie USB
Výsledky možno preniesť na pamäťové zariadenie USB. Vložte pamäťové zariadenie USB do
jedného z portov USB a vyberte možnosť Prenos
na USB. Po dokončení zmizne lišta postupu a
prenosné zariadenie USB budete môcť odpojiť.
Prenosné zariadenie USB neodpájajte skôr, než
prenos skončí.
Odoslanie offline výsledkov do
LIS/HIS
Všetky výsledky, ktoré neboli do systému LIS odoslané, si môžete pozrieť v ponuke Offline výsledky LIS, kde ich môžete vytlačiť alebo preniesť na
pamäťové zariadenie USB. Ak nechcete výsledky
odoslať do systému LIS ani neskôr, vymažte súbor
Offline výsledky LIS.
Keď zariadenie znova pripojíte k systému LIS,
spravíte nové merania a prenos prijmete, bude
vás varovať hlásením: Offline výsledky LIS sú
v systéme. Odoslať výsledky do systému LIS?
Výsledky zo súboru Offline výsledky LIS budú
odoslané do systému LIS súčasne s novým me-raním. Potom prístroj výsledky zo súboru Offline
výsledky LIS vymaže. Stále však môžu byť nájdené v súboroch Výsledky vzoriek / QC.
Vymazať históriu výsledkov
V ponuke Vymazať históriu výsledkov môžete
zvoliť položky Vymazať výsledky vzoriek, Vymazať
výsledky QC, Vymazať offline výsledky LIS alebo
Vymazať všetko. Prístroj vás pred vymazaním
požiada o potvrdenie. Výsledky budú vymazané
natrvalo.
Nastavenia
Základné nastavenia
Nastavenia prístroja Orion GenRead sú rozdelené
do 4 hlavných kategórií.
• Základné nastavenia (pre obsluhu)
• Údržba (pre obsluhu)
• Nastavenia správcu (pre správcu)
• Nastavenia výrobcu (výhradne pre výrobcu)
Ponuka Základné nastavenia je rozdelená do Nastavenia prístroja a Priebeh merania.
V ponuke Nastavenia prístroja môžete upraviť
nasledujúce položky:
• Jazyk prístroja
• Jazyk klávesnice
• Jas obrazovky
• Hlasitosť tónu kláves
• Hlasitosť tónu alarmu
Tieto nastavenia sa v úvode konfigurujú v pomocníkovi nastavením.
Pri prvom spustení použije prístroj nastavenie z
výroby. Prvé spustenie aktivuje pomocník nastavenia. Nastavenie bude potom možné zmeniť v
ponuke Základné nastavenia alebo spustením
Pomocníka nastavením v ponuke Údržba. Keď
prvýkrát dokončíte Pomocníka nastavením, bude
možné nastaviť čas len v ponuke Nastavenia
správcu.
V ponuke Priebeh merania môžete nastaviť informácie vyžadované pre všetky vzorky:
• ID obsluhy
• ID pacienta
• Externé ID
• Skupinový režim
• Automatická tlač
• Prenos do LIS
Nastavenia údržby
Obrázok 11
Ponuka Nastavenie pre údržbu je rozdelená do
Nastavenia, Registra chýb, Aktualizácie softvéru
a Informácie.
V ponuke Nastavenia môžete spustiť Pomocníka
nastavením (viď strana 35).
Kódy chýb sa ukladajú v Registri chýb, kde si
ich môžete prehliadnuť v rolovacom zozname.
Chyby možno zoradiť podľa času alebo kódu a
prezerať si ich každú zvlášť stlačením zvoleného
POUŽITIE
45
riadku. Môžete ich preniesť na zariadenie USB
alebo vymazať. Pred vymazaním vás systém
požiada o potvrdenie.
Obrázok 12 Zvoľte možnosť Dynamic IP alebo Static IP.
Obrázok 13 Zadajte požadované informácie.
Funkcia Aktualizácia softvéru umožňuje
aktualizovať softvér prístroja na najnovšiu verziu.
Nový softvér dostanete na pamäťovom zariadení
USB. Pripojte zariadenie do jedného z portov
USB. Na obrazovke bude uvedené číslo verzie
aktuálneho a nového softvéru. Potvrďte aktualizáciu tlačidlom Áno. Po dokončení môžete
pamäťové zariadenie USB odpojiť. Prenosné zariadenie USB neodpájajte skôr, než prenos skončí.
V súbore Informácie nájdete výrobné číslo, verziu
softvéru, ale aj niektoré konkrétne informácie
pre LIS.
Nastavenia správcu
V ponuke Nastavenia správcu môžu správcovia
upravovať nastavenie prístroja, ktoré je potrebné
meniť iba za výnimočných situácií. Zmeny Nastavenia správcu vyžadujú heslo. Heslo je ADMIN.
Ponuka Nastavenia správcu je rozdelená do
Obnoviť výrobné nastavenia, Čas, Nastavenia LIS
a Testovacie parametre.
Obnoviť výrobné nastavenia
Používateľské rozhranie môžete vrátiť k nastaveniam z výroby. Prístroj sa po resetovaní reštartuje.
Nastavenia LIS
Tu môže správca upraviť nastavenia LIS používané
pri prenose údajov. Údaje sa prenášajú pomocou
sériového alebo LAN pripojenia. Pre získanie viacerých informácií kontaktujte svojho dodávateľa.
Testované parametre
Špecifické parametre pre test.
Nastavenia výrobcu
Táto časť je určená len pre výrobcu.
Čas
V tejto ponuke je možné upraviť čas po jeho
prvom nastavení v Pomocníkovi nastavením.
Nezabúdajte, že prístroj Orion GenRead nie je
schopný automaticky meniť zimný a letný čas.
Čas je preto potrebné upraviť manuálne.
Obrázok 14 Zadajte požadované informácie.
46
POUŽITIE
POUŽITIE
47
4ÚDRŽBA
Prístroj Orion GenRead bol navrhnutý v snahe
vytvoriť používateľsky čo najpríjemnejší systém s
čo najmenšou pravidelnou údržbou. Ak je nutné
vykonať akékoľvek opravy, obráťte sa na svojho
dodávateľa.
Kalibrácia prístroja
Prístroj Orion GenRead je vysoko citlivé optické
zariadenie na kvalitatívne meranie. Ak si prístroj
vyžiada rekalibráciu, obráťte sa na svojho dodávateľa. Nezabúdajte, že sa nameraný signál môže
meniť z nasledujúcich dôvodov:
• Zmeny intenzity okolitého svetla.
• Kontaminácia optických dielov.
• Elektronická interferencia.
• Teplotné zmeny.
• Mechanické pohyby.
Čistenie
Vyčistite vonkajší povrch jednotky jemným čistiacim prostriedkom. Osobitnú pozornosť venujte čisteniu obrazovky a jamiek na kyvety. Dávajte pozor, aby sa žiadna tekutina nedostala za
okraje obrazovky, do jamiek na kyvety ani do
konektorov. Jamky na kyvety je nutné čistiť po-
mocou bezprašných utierok. Nepoužívajte vatové
utierky – mohol by sa z nich uvoľniť materiál,
ktorý potom bude rušiť detekciu.
Ak sa vám na prístroj vyleje potenciálne infekčný materiál, ihneď ho zotrite savým papierom.
Kontaminované oblasti utrite 70% etanolom
alebo roztokom obsahujúcim 0,2% aktívny chlór.
Získate ho nariedením roztoku na báze chlórnanu sodného do výslednej koncentrácie 0,2%
aktívneho chlóru.
Pre odstránenie viacerých odolných škvŕn a pred
odoslaním do servisu, postupujte podľa pokynov
pre dekontamináciu prístroja.
Dekontaminácia
Pre odstránenie viacerých odolných škvŕn a pre
dekontamináciu prístroja, hlavne pred odoslaním do servisu, vyčistite povrch papierovým
obrúskom alebo handričkou namočenou v roztoku 0,4% aktívneho chlóru a následne utrite handričkou namočenou vo vode. Postup zopakujte
3x. Nakoniec použite 70% etanol pre odstránenie zostávajúceho chlóru. Materiály použité na
čistenie, vrátane rukavíc, sa musia zlikvidovať ako
biologicky nebezpečný odpad.
Aktualizácia softvéru
Výmena batérie
Nový softvér môžete do prístroja načítať z
pamäťového zariadenia USB. Dodržiavajte
pokyny na obrazovke. Pamäťové zariadenie USB
počas aktualizácie neodpájajte.
Batéria sa dodáva samostatne. Používajte
výhradne batérie dodávané spoločnosťou Orion
Diagnostica.
Pri výmene batérií postupujte nasledovne: najskôr prístroj vypnite, odpojte napájací kábel a
prístroj na stole opatrne otočte dnom nahor.
Pod prístroj vložte pred výmenou batérie mäkkú
handričku, aby sa nepoškriabala obrazovka ani
viečko. Plochým predmetom otvorte kryt priehradky na batériu, batériu vyberte a vložte novú.
Kryt
batérie
Nabíjanie batérií
Batéria sa nabíja automaticky, keď je pripojený
napájací kábel do elektrickej siete. Úplne sa nabije za 5 hodín. Prístroj je pred jedným spracovaním potrebné nabíjať aspoň 1,5 hodiny.
5 RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak prístroj Orion GenRead zistí chybu, zobrazí
chybové hlásenie s pokynmi pre používateľa.
Dodržiavajte pokyny na obrazovke. Ak potrebujete pomoc alebo prístroj vyžaduje opravu,
obráťte sa na svojho dodávateľa.
Ak je výsledok merania označený za neplatný,
prístroj zobrazí kód chyby. Pri riešení možných
príčin neplatných výsledkov sa obráťte na svojho
dodávateľa.
48
ÚDRŽBA
6 ŠPECIFIKÁCIE PRÍSTROJA
Vyhlásenie o zhode
Prístroj Orion GenRead spĺňa požiadavky na emisie a odolnosť uvádzané v norme IEC 61326–2–6.
Technické špecifikácie
Prístroj má predprogramovaný mikroprocesor
riadiaci kroky testu a spracovania údajov. Identifikácia testu, časovanie, kalibračná krivka a
hodnota cut-off sú uložené v čiarovom kóde
dodávanom s každou súpravou s reagenciami.
Keď údaje testu aktivujete načítaním zo štítku,
bude mikroprocesor ovládať a riadiť všetky kroky
testu a prevedie intenzitu fluorescencie vzoriek
do ich výsledku.
Fluorometer
Meracia jednotka Orion GenRead pozostáva
z dvanásť jamkového teplotne riadeného termálneho bloku umožňujúceho izotermickú amplifikáciu cieľovej látky v kyvetách s reagenciami.
Fluorescencia sa meria cez dno kyvety pomocou
konfokálnych fluorescenčných senzorov v reálnom čase simultánne u 1–12 reakcií. Výsledky sú
interpretované špeciálnymi algoritmami zabudovanými do softvéru zariadenia. Všetky relevantné
parametre získa prístroj načítaním čiarového
kódu 2D dodávaného so súpravou s reagenciami.
Dotyková obrazovka
Používateľské rozhranie je založené na jednoduchej dotykovej obrazovke. Ovláda sa pomocou
dotykových tlačidiel, ktoré sa na nej v závislosti
na situácii objavujú. Tiež používateľovi zobrazuje správy a výzvy na vykonanie testov, uvádza
výsledky testov a zobrazuje chybové správy. Špecifikácie dotykovej obrazovky:
• Kapacitná
• Veľkosť obrazovky: 151 x 90,05 mm
• Počet pixelov: 800 x 480
Rozmery prístroja a požiadavky na
napájanie
• Hmotnosť: 3 550 g (bez zdroja napájania)
• Veľkosť: 150 (výška) x 225 (šírka) x 230
(hĺbka) mm
• Zariadenie triedy III
• Externý zdroj napájania (dodávaný s prístrojom):
Vstup: 90 – 264 VAC, 50 – 60 Hz
Výstup: 24 VDC, 3,0 A
• Orion GenRead: nominálny vstup: 24 VDC,
3,0 A
• Batéria: upravená li-Ion batéria ( dobíjacia) (podrobnosti o batérii nájdete v časti 4
„Údržba“)
• Zariadenie triedy III pre prístroj Orion GenRead a zariadenie triedy II pre externý zdroj
napájania
RIEŠENIE PROBLÉMOV - ŠPECIFIKÁCIE PRÍSTROJA
49
Čítačka čiarových kódov
Záruka
Nový softvér môžete načítať z pamäťového zariadenia USB. Viac informácií žiadajte od svojho
dodávateľa.
K prístroju je možné pripojiť externú čítačku
čiarových kódov. Viac informácií žiadajte od svojho dodávateľa.
Identifikátor prístroja
Klávesnica
Každý prístroj Orion GenRead má výrobné číslo
uvedené na štítku na zadnej strane prístroja.
K prístroju je možné pripojiť externú klávesnicu.
Viac informácií žiadajte od svojho dodávateľa.
Zdroj napájania
Pripojenie k LIS
Zdroj napájania prístroja sa dodáva s prístrojom.
Okrem zdroja napájania je prístroj schopný pracovať na batérie. Vnútorný spínač vnútri konektora kábla sa automaticky prepne z napájania z
batérie na napájanie z elektrickej siete. Pokyny
na inštaláciu batérie nájdete v časti „Inštalácia
batérie “ v kapitole 4 „Údržba“.
Prístroj Orion GenRead používa štandardné HL7
pripojenie k externým systémom pre správu dát.
Pripojenie sa vykonáva pomocou LAN pripojenia.
Záruka výrobcu na prístroj Orion GenRead sa
vzťahuje na vady materiálu alebo výroby, ku
ktorým dôjde do 2 rokov od dátumu nákupu.
Výrobca súhlasí s tým, že zabezpečí opravu alebo výmenu prístroja, ak s ním nebude možné v
dôsledku zlyhania akejkoľvek jeho vnútornej časti pracovať. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené použitím v rozpore s pokynmi. Výrobca
nie je po výrobe povinný zabezpečiť úpravy ani
aktualizácie prístroja, ak nebude zistený výrobný
defekt.
Ak dôjde k poruche prístroja alebo bude nutné
zaistiť opravu, obráťte sa na svojho dodávateľa.
Prístroj Orion GenRead prepravujte v originálnom
obale, aby sa pri transporte nepoškodil.
Pripojenie USB
Prístroj má 4 konektory USB typu A. Tieto konektory môžete použiť na pripojenie tlačiarne,
čítačky čiarových kódov a pamäťového zariadenia USB. Jeden konektor USB typu B je vyhradený
na použitie výrobcom.
Tlačiareň
K prístroju je možné pripojiť externú tlačiareň.
Viac informácií žiadajte od svojho dodávateľa.
50
ŠPECIFIKÁCIE PRÍSTROJA
Servis
Prístroj Orion GenRead je navrhnutý tak, aby
nevyžadoval pravidelnú údržbu a má zabudovaný program vlastnej internej kontroly. V prípade chybnej funkcie prístroja alebo požiadavky na
opravu sa obráťte na svojho dodávateľa.
Skôr ako prístroj odošlete do servisu, starostlivo
ho dekontaminujte (viď strana 48, "Čistenie a
dekontaminácia"). Uistite sa, že prepravný zámok je zaistený a riadne uzamyká detektor na
svojom mieste (viď str. 33 "Zdvíhanie/prenášanie prístroja"). K preprave prístroja používajte
pôvodný obal, zabránite tak jeho poškodeniu pri
transporte.
Prístroj Orion GenRead môžu servisovať iba servisní technici spoločnosti Orion Diagnostica.
Prístroj je možné zaslať iba po predchádzajúcom
odsúhlasení spoločnosťou Orion Diagnostica.
Polski
Softvér prístroja
Recyklácia
Prístroj Orion GenRead je nízkonapäťové elektronické zariadenie, ktoré je nutné recyklovať ako
elektrický odpad. Baliace materiály sú recyklovateľné.
51
SPIS TREŚCI
1WPROWADZENIE
Przeznaczenie
1WPROWADZENIE.......................... 53
Przeznaczenie.................................................... 53
Urządzenie Orion GenRead .............................. 53
Informacje dotyczące bezpieczeństwa................ 53
Ograniczenia i ostrzeżenia........................... 53
Polski
2 JAK ZACZĄĆ.................................. 55
Rozpakowanie................................................... 55
Elementy urządzenia Orion GenRead................. 55
Podnoszenie lub przenoszenie urządzenia.......... 57
Umieszczenie i miejsce pracy.............................. 57
Eksploatacja................................................ 57
Transport i przechowywanie........................ 57
Przewód zasilania i bateria................................. 57
Złącza i przewody........................................ 57
Podłączanie przewodu zasilania................... 58
Instalacja baterii.......................................... 58
Zasilanie (włączone, wyłączone, tryb uśpienia) ... 58
Włączanie zasilania..................................... 58
Wyłączanie zasilania.................................... 58
Tryb uśpienia............................................... 59
Korzystanie z ekranu dotykowego...................... 59
Kreator konfiguracji........................................... 59
Język..................................................... 60
Data i godzina ............................................ 60
Jasność ekranu ........................................... 60
Głośność dźwięku ...................................... 60
Symbole obszaru stanu ............................ 60
52
VERWENDUNG
Interfejs użytkownika ogólnie............................. 61
Menu główne............................................. 61
Układ
..................................................... 61
Przyciski
..................................................... 61
Powiadomienia użytkownika....................... 61
Struktura interfejsu użytkownika................. 62
3 STOSOWANIE................................ 63
Wykonywanie oznaczenia........................... 63
Objaśnienia................................................. 63
Wykonywanie pomiaru ..................................... 64
Kontrola jakości ......................................... 68
Połączenie LIS.............................................. 68
Ustawienia LIS ON (WŁ.)........................ 68
Ustawienie LIS ON (WŁ.)+Automatycznie... 68
Wyniki ..................................................... 68
Wyświetlanie wyników................................ 68
Drukowanie wyników ................................ 68
Przesyłanie wyników do pamięci USB.......... 68
Kasowanie historii wyników........................ 68
Wysyłanie wyników offline do LIS/HIS.......... 68
Ustawienia ..................................................... 69
Ustawienia podstawowe............................. 69
Ustawienia konserwacji............................... 69
Ustawienia administratora........................... 70
Przywrócenie ustawienia fabrycznego... 71
Godzina................................................ 71
Ustawienia LIS....................................... 71
Ustawienia producenta............................... 71
5 USUWANIE USTEREK....................... 72
Orion GenRead® to samodzielne urządzenie
diagnostyczne in vitro, które jest zasilane z sieci lub z baterii, dzięki któremu można uzyskać
jakościowe wyniki z różnych próbek pacjentów.
Urządzenie wykorzystuje opatentowaną technologię amplifikacji kwasu nukleinowego w oparciu
o inwazję nukleotydów (Strand Invasion Based
Amplification, SIBA®). Urządzenie Orion GenRead można używać z zestawami Orion GenRead.
6 DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA...72
Urządzenie Orion GenRead
4KONSERWACJA............................. 71
Kalibracja urządzenia......................................... 71
Czyszczenie ..................................................... 71
Odkażanie ..................................................... 71
Aktualizacja oprogramowania............................ 71
Wymiana baterii................................................. 72
Ładowanie baterii.............................................. 72
Deklaracja zgodności......................................... 72
Dane techniczne......................................... 72
Fluorymetr.................................................. 72
Ekran dotykowy.......................................... 72
Wymiary urządzenia i wymagania
dotyczące zasilania ..................................... 73
Oprogramowanie urządzenia...................... 73
Identyfikacja urządzenia.............................. 73
Zasilacz
..................................................... 73
Połączenie USB............................................ 73
Drukarka .................................................... 73
Czytnik kodów kreskowych......................... 73
Klawiatura.................................................. 73
Serwis ..................................................... 74
Gwarancja ..................................................... 74
Recykling ..................................................... 74
Orion GenRead to łatwe w użyciu, niezależne
urządzenie, umożliwiające uzyskanie wyników
jakościowych. Analiza próbek odbywa się przez
inkubację probówek z odczynnikami przy ustalonych temperaturach oraz pomiar fluorescencji przy użyciu czujników z określonymi filtrami
światła wzbudzającego i emisyjnymi. Urządzenie
mierzy fluorescencję każdej probówki z odczynnikiem i przekształca wartość fluorescencji na
wynik pozytywny lub negatywny na podstawie
wstępnie ustawionego algorytmu testu. Algorytm jest zakodowany w układzie danych znajdujących się na karcie z kodem kreskowym w
każdym zestawie. Dane są przesyłane do urządzenia Orion GenRead przez zeskanowanie karty
za pomocą czytnika kodów kreskowych.
Testy należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do każdego zestawu od-
czynników Orion GenRead. Pełny pomiar, w tym
ogrzewanie do wstępnie nastawionej temperatury, wykrywanie fluorescencji oraz obliczenia wyników są wykonywane bezpośrednio w urządzeniu. Użytkownik steruje urządzeniem za pomocą
graficznego interfejsu użytkownika. Urządzenie
może pracować na zasilaniu sieciowym lub bateryjnym (opcjonalnie), ma złącza USB do opcjonalnego podłączania drukarki peryferyjnej, czytnika
kodów kreskowych lub urządzenia pamięci USB
oraz złącze RJ-45 do połączenia Ethernet. Urządzenie Orion GenRead może być podłączone do
zdalnego systemu informatycznego laboratorium i szpitala (LIS/HIS). Urządzenie wykorzystuje
standardowy protokół przekazu danych. W celu
uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z dostawcą.
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Przed użyciem urządzenia Orion GenRead niezbędne jest uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Niniejszy rozdział zawiera ostrzeżenia
i uwagi, które muszą być przestrzegane przez
użytkownika w celu zapewnienia bezpiecznej
pracy z urządzeniem Orion GenRead oraz zachowania go w stanie nieuszkodzonym. Zalecenia
podane w niniejszej instrukcji mają uzupełniać,
a nie zastępować, powszechnie przyjęte wymogi
bezpieczeństwa obowiązujące w kraju użytkownika.
Ograniczenia i ostrzeżenia
• Nieprawidłowe stosowanie urządzenia Orion
GenRead może spowodować obrażenia osób
lub uszkodzenie urządzenia.
• Urządzenie Orion GenRead zawiera źródło
światła UV, które może być aktywne podczas
pracy urządzenia w zależności od wykonywanego testu. Światło UV może być potencjalnie
szkodliwe dla użytkownika. Podczas dokonywania pomiaru nigdy nie należy próbować
otwierać pokrywy.
• Serwisowanie urządzenia Orion GenRead
może być wykonywane wyłącznie przez specjalistów serwisowych firmy Orion Diagnostica.
• Należy stosować wyłącznie przewód zasilania
dostarczony z urządzeniem i upewnić się, czy
wtyczka jest umieszczona w taki sposób, aby
można ją było wyjąć.
• Należy stosować wyłącznie oryginalną baterię Orion GenRead dostarczoną przez firmę
Orion Diagnostica. Patrz oddzielna instrukcja
obsługi baterii.
• Produkty stosowane z danym urządzeniem
mogą zawierać niebezpieczne substancje.
Aby uzyskać więcej informacji, należy przeczytać instrukcję obsługi dla odpowiedniego
zestawu odczynników.
• Podczas pracy z próbkami pacjentów i zestawami odczynników należy nosić odpowiednie
ubranie ochronne oraz jednorazowe ręka-
WPROWADZENIE
53
wiczki. Po zakończeniu wykonywania testu
należy dokładnie umyć ręce.
• Nie wolno rozlewać jakiejkolwiek cieczy lub
upuszczać jakiegokolwiek przedmiotu na
urządzenie lub do jego wnętrza. Na urządzenie ani do jego środka nie należy wylewać
żadnych płynów ani zrzucać żadnych przedmiotów.
• Rozlane potencjalnie zakaźne substancje
należy natychmiast wycierać. Patrz str. 71,
Czyszczenie i odkażanie.
• Można stosować wyłącznie odczynniki firmy
Orion GenRead. Należy zapoznać się i uważnie przestrzegać instrukcji użycia odczynników Orion GenRead, które są dostarczane z
każdym zestawem odczynników.
• Zużyte kuwety z odczynnikami należy po dokonaniu pomiaru natychmiast zutylizować,
nie otwierając ich wieczek. Otwieranie kuwet
po amplifikacji może spowodować zanieczyszczenie miejsca pracy produktem amplifikacji.
• Podczas dokonywania pomiaru do urządzenia Orion GenRead nie należy podłączać żadnych urządzeń peryferyjnych.
• Podczas przesyłania danych nie należy wyciągać ani wyłączać urządzenia USB.
• Podczas dokonywania pomiaru nie należy
otwierać pokrywy.
• Używanie urządzenia Orion GenRead w warunkach, gdzie dochodzi do znacznych zmian
temperatury może powodować odchylenia
wartości pomiarowych od rzeczywistych.
• Stopień zanieczyszczenia 2
• Klasa szczelności IP20
2 JAK ZACZĄĆ
Rozpakowanie
Otworzyć opakowanie i sprawdzić, czy zawiera
ono wszystkie niezbędne elementy:
• Urządzenie
• Instrukcja obsługi
• Zasilacz
• Przewód zasilania
• Przewód sieciowy
• Certyfikat urządzenia
Dokładnie sprawdzić urządzenie i upewnić się,
czy nie zostało ono uszkodzone podczas transportu.
Jeżeli nastąpiło uszkodzenie lub brakuje jakiejkolwiek części, należy natychmiast powiadomić
dostawcę.
WAŻNE: Otworzyć blokadę, która znajduje
się w dolnej części urządzenia Orion GenRead
(patrz Rysunek 3). Blokada utrzymuje podczas
transportu urządzenie pomiarowe, żeby się nie
przemieszczało. Podczas transportu urządzenia
blokada powinna być zawsze włączona.
UWAGA: Pokrywę urządzenia można otworzyć
jedynie wtedy, gdy jest włączone zasilanie.
Elementy urządzenia
Orion GenRead
Elementy urządzenia Orion GenRead przedstawia Rysunek 1 (urządzenie od góry), Rysunek
2 (urządzenie od tyłu) i Rysunek 3 (urządzenie
od dołu).
54
WPROWADZENIE
1
2
3
6
4
5
Rysunek 1
1. Uchwyt kuwety
2. Ekran dotykowy
3. Złącze USB (typ A)
4. Lampka zasilania
5. Przełącznik
6. Czytnik kodów kreskowych
JAK ZACZĄĆ
55
Podnoszenie lub
przenoszenie urządzenia
Podczas podnoszenia lub przenoszenia urządzenia Orion GenRead, należy postępować ostrożnie. Podczas transportu blokada transportowa
powinna być zablokowana. Aby zablokować blokadę transportową, umieść ostrożnie urządzenie
na lewą stronę (czytnikiem kodów kreskowych
skierowanym w górę). Czujniki przemieszczą
się do lewego skrajnego położenia. Zabezpiecz
blokadę transportową, przesuwając pokrętło
do pozycji zablokowania - patrz Rysunek 3. Aby
upewnić się, że urządzenie zostało prawidłowo
zablokowane sprawdź, czy podczas przechylania
nic się wewnątrz nie przemieszcza.
1
2
3
Rysunek 2
1. Złącze zasilania
2. Złącze RJ-45
3. Złącze USB (typ B)
4. Złącze USB (typ A)
5. Złącze USB (typ A)
6. Złącze USB (typ A)
7. Etykieta urządzenia z numerem seryjnym
7
4
5
6
Umieszczenie i miejsce pracy
1
2
ZABLOKOWAĆ
ODBLOKOWAĆ
Rysunek 3
1. Pokrywa baterii
2. Blokada transportowa
56
JAK ZACZĄĆ
Urządzenie powinno być umieszczone na równym
stole lub stabilnej powierzchni z wystarczającą
przestrzenią do pracy lub wyłączania. W przypadku nagłej sytuacji lub nietypowych warunków pracy umieszczenie urządzenia powinno
zawsze umożliwić jego łatwe wyłączenie.
Urządzenie Orion GenRead to bardzo czuły i
precyzyjny przyrząd optyczny. Wibracje mogą
mieć negatywny wpływ na wyniki, jeżeli
urządzenie znajduje się zbyt blisko przedmiotu
powodującego wibracje.
Urządzenie jest zdolne do wewnętrznego korygowania prawidłowej intensywności światła
otoczenia. Jednak bardzo intensywne światło
wpadające do studzienek pomiarowych może
spowodować poważne zakłócenia pomiaru a
tego należy unikać.
Eksploatacja
Transport i przechowywanie
Należy przestrzegać następujących punktów:
• Do stosowania wyłącznie w pomieszczeniach.
• Nie używać na wysokości ponad 2000 m n.
p.m.
• Czytnik chronić przed wysoką wilgotnością i
kontaktem z płynami.
• Wilgotność względna musi się mieścić między
20 a 80% (bez kondensacji).
• Nie należy umieszczać urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie światło słoneczne lub nadmierną temperaturę.
• Temperatura podczas pracy musi wynosić od
+15 do +35°C.
• Wahania napięcia sieciowego w granicach
±10% wskazanego napięcia.
• Przewód zasilania: klasa II ochronności.
• Urządzenie: klasa III ochronności.
• Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
należy uważnie dokonać oceny środowiska
elektromagnetycznego urządzenia.
• Nie należy używać urządzenia w pobliżu
silnego źródła promieniowania elektromagnetycznego (np. niezabezpieczone źródło
ukierunkowanych fal radiowych), ponieważ
źródła te mogą zakłócać prawidłowe działanie urządzenia.
• Urządzenia podczas wykonywania testu nie
wolno przenosić.
Uwaga: urządzenie należy wyłączyć, gdy nie jest
używane.
• Temperatura podczas transportu i w miejscu
przechowywania powinna być w zakresie
+5°C do +40°C.
• Wilgotność względna musi się mieścić między
20 a 80% (bez kondensacji).
• Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie.
• Podczas transportu musi być włączona blokada urządzenia (patrz Rysunek 3).
Przewód zasilania i bateria
Urządzenie Orion GenRead może być stosowane
używając zasilania sieciowego lub baterii. Bateria
jest ładowana automatycznie przy podłączonym
do sieci przewodzie zasilania. Bateria powinna
być regularnie doładowywana, podłączając ją do
sieci elektrycznej na przynajmniej 1,5 godziny.
Czas całkowitego doładowania wynosi 5 godzin.
W przypadku stosowania baterii zaleca się regularne sprawdzanie stanu baterii na ekranie.
Należy przeczytać oddzielną instrukcję obsługi
baterii.
Złącza i przewody
Z tyłu urządzenia znajduje się pięć złączy: trzy
złącza USB typu A, jedno złącze USB typu B oraz
jedno złącze RJ-45. Z przodu urządzenia znajduje
się jedno złącze USB typu A. Złącza są opisane na
Rysunku 2.
Złącze RJ-45 jest stosowane do podłączenia do
sieci lokalnej.
JAK ZACZĄĆ
57
Podłączanie przewodu zasilania
Włączanie zasilania
Wyłączanie zasilania
Podłączyć przewód zasilania z tyłu urządzenia.
Kabel zasilania ma ruchomą wtyczkę. Podczas
podłączania tę część pozostawiamy w normalnej
pozycji.
Podłączyć przewód zasilania do sieci elektrycznej.
Upewnić się, czy przewody zasilania są prawidłowo podłączone.
Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk Zasilanie, znajdujące się przednim panelu.
Lampka na wskaźniku zasilania w prawym dolnym rogu ekranu wskaże, że urządzenie jest
włączone.
Jeżeli nic się nie dzieje, należy się upewnić,
czy urządzenie jest podłączone do sieci. Jeżeli
urządzenie pracuje przy zasilaniu z baterii
upewnić się, czy bateria jest naładowana.
Po naciśnięciu przycisku Zasilanie zapali się
podświetlenie ekranu, urządzenie się włączy a na
ekranie pojawi się menu główne.
Po pierwszym włączeniu urządzenia Orion GenRead na ekranie pojawi się kreator konfiguracji
(patrz rozdział „Kreator konfiguracji”).
Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk Zasilanie przez ponad pół sekundy, jednak
nie dłużej niż 4 sekundy. Na ekranie zostanie
wyświetlony komunikat „Czy chcesz wyłączyć
urządzenie Orion GenRead?”. Naciskając przycisk „Tak”, urządzenie wyłączy się.
Jeżeli przycisk zasilania zostanie wciśnięty przez
ponad 4 sekundy, jednak nie dłużej niż 10–12
sekund, nastąpi wymuszone wyłączenie oprogramowania. Urządzenie natychmiast się wyłączy.
Jeżeli przycisk zasilania jest wciśnięty przez ponad 10–12 sekund, nastąpi wyłączenie przyrządu. Urządzenie zostanie natychmiast wyłączone.
Procedura ta nie jest jednak zalecana. Najpierw
należy skorzystać z dwóch wcześniej opisanych
procedur.
Instalacja baterii
1. Wyłączyć urządzenie (jeżeli jest włączone).
2. Odłączyć przewód zasilania.
3. Ostrożnie odwrócić urządzenie na stole do
góry dnem. Włożyć pod urządzenie materiał
ochronny (papier chłonący lub podobny),
aby uniknąć porysowania powierzchni urządzenia.
4. Otworzyć pokrywę baterii.
5. Podłączyć konektor baterii do baterii.
6. Włożyć baterię na miejsce i upewnić się, czy
jest prawidłowo umieszczona.
7. Zamknąć pokrywę baterii.
8. Obrócić urządzenie i ustawić w normalnym
położeniu.
Blokada
Po naciśnięciu przycisku zasilania podczas dokonywania pomiaru wyświetli się komunikat:
„Przytrzymanie przycisku zasilania przez ponad 4
sekundy spowoduje natychmiastowe wyłączenie
urządzenia Orion GenRead”. Jeżeli dojdzie do
przerwania zasilania lub błędnego naciśnięcia
przycisku podczas pomiaru przy zamkniętej pokrywie, pokrywę można otworzyć przy pomocy
małego patyczka. Podnieść pokrywę i zasunąć z
powrotem bolec, który trzyma pokrywę zamkniętą - to spowoduje zwolnienie blokady. Otworzyć
blokadę i wyjąć kuwety.
Tryb uśpienia
Celem trybu uśpienia jest oszczędzanie baterii.
Tryb uśpienia zostaje aktywowany automatycznie, gdy urządzenie jest nieaktywne przez 20
minut.
Miganie lampki zasilania wskazuje, że urządzenie jest w trybie uśpienia. Aby włączyć ponownie
urządzenie, należy na krótko nacisnąć przycisk
Zasilanie.
Urządzenie Orion GenRead wyłącza się automatycznie po dwóch godzinach nieużywania.
Zasilanie (włączone,
wyłączone, tryb uśpienia)
Korzystanie z ekranu
dotykowego
Urządzenie Orion GenRead może działać w
trzech trybach: włączonym, wyłączonym lub trybie uśpienia.
Urządzenie Orion GenRead jest wyposażone w
ekran dotykowy. Jest ono obsługiwane palcem
lub rysikiem przeznaczonym do ekranów dotykowych. Ekran można obsługiwać zarówno gołymi
palcami jak i w rękawiczkach. Ekran dotykowy
Rysunek 4
58
JAK ZACZĄĆ
należy dotykać lekko, gdyż zbyt mocne naciskanie lub stosowanie ostrych przedmiotów może
spowodować jego uszkodzenie.
Po dotknięciu przycisku zawsze następuje reakcja multisensoryczna. Dotknięty przycisk zmieni
wygląd, zaś urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy.
Polecenie zostaje wykonane po zwolnieniu palca
z przycisku. Jeżeli palec zostanie zdjęty z ekranu
poza obszarem przycisku, polecenie nie zostanie
zarejestrowane.
Kreator konfiguracji
Podczas pierwszego włączenia urządzenia Orion
GenRead urządzenie poprosi użytkownika o
nastawienie urządzenia przy pomocy kreatora
konfiguracji. Kreator poprosi o wybranie języka
obsługi oraz ustawienie daty i godziny, jasności
ekranu i regulacji głośności.
Językiem domyślnym jest angielski.
Kreator konfiguracji należy uruchomić wybierając Rozpocznij.
Uwaga
Kreator konfiguracji (z wyjątkiem ustawienia godziny) może zostać uruchomiony ręcznie, wybierając Ustawienia –> Konserwacja –> Konfiguruj.
Godzinę można ustawić za pomocą opcji Ustawienia administratora. Dostęp do opcji Ustawienia administratora wymaga hasła, które brzmi
ADMIN.
Rysunek 5
JAK ZACZĄĆ
59
Język
Z listy języków należy wybrać język urządzenia i
klawiatury.
Następnie użytkownik zostanie poproszony o
potwierdzenie wybranego języka. Prośba o potwierdzenie zostanie wyświetlona zarówno po
angielsku, jak i w wybranym języku.
Jeżeli wybrany język jest prawidłowy, należy nacisnąć Tak, w przeciwnym razie należy nacisnąć
Nie.
Kontynuować, naciskając Dalej.
Wybrany język można zmienić w dowolnej chwili
przez Ustawienia –> Ustawienia podstawowe –>
Ustawienia urządzenia.
Data i godzina
Ustawić godzinę i datę oraz odpowiedni format.
Urządzenie Orion GenRead nie uwzględnia czasu
letniego, dlatego należy ustawić go ręcznie.
Kontynuować, naciskając Dalej.
Symbole obszaru stanu
Obszar stanu może zawierać następujące symbole:
Dostosować jasność ekranu za pomocą przycisku
ze strzałkami. Kontynuować, naciskając Dalej.
Przewód zasilania podłączony
Urządzenie Orion GenRead jest obsługiwane
za pomocą graficznego interfejsu użytkownika.
Niniejszy rozdział wyjaśnia ogólne zasady interfejsu użytkownika.
Głośność dźwięku
Przewód zasilania niepodłączony
Menu główne
Pełne naładowanie akumulatora
Wszystkie funkcje interfejsu użytkownika można
otworzyć za pomocą menu głównego.
Jasność ekranu
Dostosować głośność klawiatury za pomocą przycisku ze strzałkami.
Dostosować głośność alarmu za pomocą przycisku ze strzałkami.
Kontynuować, naciskając Dalej.
Kreator konfiguracji został zakończony i użytkownik jest proszony o zapisanie ustawień.
Jasność ekranu i głośność dźwięku można później
dostosować za pomocą opcji Ustawienia –> Ustawienia podstawowe –> Ustawienia urządzenia.
Akumulator niemal całkowicie
rozładowany
Podłączona drukarka
Podłączony czytnik kodów kreskowych
Włączone połączenie z LIS
Wyłączone połączenie z LIS
Włożono pamięć USB
Wczytano zlecenia LIS
Klawiatura
Symbole urządzeń peryferyjnych są widoczne tylko wtedy, gdy są włączone.
Rysunek 6
60
JAK ZACZĄĆ
Interfejs użytkownika
ogólnie
Przyciski
Przyciski mogą mieć różny
wygląd, zależnie od ich stanu:
Układ
Ekran interfejsu użytkownika jest podzielony na
trzy obszary funkcyjne:
1. Obszar stanu i powiadomień
Przedstawia stan urządzenia Orion GenRead
za pomocą symboli.
Przedstawia także aktualny etap za pomocą kolorów. Kolorem domyślnym jest szary;
zielony oznacza wykonywanie jakiejś czynności; żółty oznacza, że urządzenie wymaga
działania użytkownika; czerwony oznacza
błąd.
2. Obszar danych
Wynik testu znajduje się na środku ekranu.
3. Obszar nawigacji i informacji
Standardowe przyciski nawigacji można
znaleźć w dolnej części ekranu. Na niektórych typach ekranu znajdują się dodatkowe
informacje ze wskazówkami dla użytkownika.
Rysunek 7
Powiadomienia użytkownika
Interfejs użytkownika ma trzy poziomy informacji i wezwań do usuwania błędów:
Poziom
Stopień
błędu
Wymagane działania
użytkownika
Oznaczenie
kolorem
Sygnał
dźwiękowy
Przykład
Informacja
Stan niski /
normalny
Nie wymaga żadnych
czynności
Zielony
Pojedynczy
krótki sygnał
Ustawienie zostało
zapisane
Wezwanie
Średni
Wprowadzenie lub
zatwierdzenie za pomocą
ekranu dotykowego
Żółty
Dwa krótkie
sygnały
Należy podać ID
użytkownika
Jeden krótki
sygnał
Kiedy pojawi się wynik,
urządzenie wyemituje
sygnał dźwiękowy.
Trzy tony
niskie
Nieprawidłowy
odczyt kodu kreskowego
zestawu odczynników
Nie wymaga żadnych
czynności
Błąd
Krytyczny
Przed kontynuacją
należy podjąć działania
korygujące
Czerwony
JAK ZACZĄĆ
61
3 STOSOWANIE
Struktura interfejsu użytkownika
Interfejs użytkownika składa się z trzech głównych obszarów menu głównego:
1. Pomiar
2.Wyniki
3.Ustawienia
Pracę urządzenia Orion GenRead można podzielić na 3 główne operacje:
• Wykonywanie oznaczenia
• Przeglądanie wyników
• Zmiana ustawień urządzenia
Ich funkcja jest opisana w kolejnej części.
Wykonywanie oznaczenia
Rysunek 9
62
JAK ZACZĄĆ
Do wykonywania testów można stosować jedynie zestawy odczynników Orion GenRead. Przed
użyciem zestawów odczynników Orion GenRead
należy przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja
zawiera informacje na temat przygotowania
próbki oraz sposobu przeprowadzenia testu.
Wybrać ustawienia odpowiednie dla Państwa laboratorium za pomocą opcji Ustawienia –> Ustawienia podstawowe –> Cykl pomiarów.
Rysunek 10
Objaśnienia:
ID operatora: Jeżeli jest włączone ON (WŁ.), urządzenie prosi o podanie ID operatora. Jeżeli jest włączone ON (WŁ.) + Zaproponuj poprzedni, do momentu zmiany będzie stosowany poprzedni ID operatora.
ID pacjenta: Jeżeli jest włączone ON (WŁ.), urządzenie prosi każdorazowo o podanie ID pa-
cjenta.
Numer zlecenia: Jeżeli jest włączone ON (WŁ.), urządzenie będzie prosić o podawanie numeru zlecenia dla każdego testu.
Pomiar grupy
testów: Jeżeli jest włączone ON (WŁ.), urządzenie podczas pomiaru wszystkich wybra
nych kuwet wykorzysta dla danego testu te same dane.
Drukowanie automat.: Jeżeli jest włączone ON (WŁ.), wyniki będą drukowane automatycznie.
Przesyłanie do LIS: Jeżeli jest włączone ON (WŁ.), po wybraniu Wyjdź na ekranie Wyniki urządzenie wezwie użytkownika, aby wysłał wyniki do systemu LIS.
Jeżeli jest włączone ON (WŁ.) + Automatycznie, wyniki będą wysyłane do syste-
mu LIS automatycznie po otwarciu ekranu Wyniki.
Uwaga: Przesłanie do systemu LIS wymaga numeru zlecenia ID dla każdego wyniku. W przypadku
połączeń jednokierunkowych numer ten należy wprowadzić ręcznie.
Jeżeli jest wyłączone OFF (WYŁ.), opcja LIS jest wyłączona.
STOSOWANIE
63
Français
Info
Wszystkie wyniki są zapisywane do pamięci. Pamięć pomieści 1000 wyników. Wyniki można
przeglądać, drukować lub przesyłać do urządzenia pamięci USB. Patrz Wyniki.
Wykonywanie pomiaru:
1. Wybrać Pomiar w menu głównym.
2. Jeżeli ID operatora jest włączone ON (WŁ.),
urządzenie Orion GenRead poprosi o ID operatora. Jeżeli ID operatora jest wyłączone
OFF (WYŁ.), przejść do punktu 3. Jeżeli ID
operatora jest włączone ON (WŁ.) + Zaproponuj poprzedni, urządzenie Orion GenRead
wykorzysta poprzedni ID operatora. Wprowadzić ID operatora za pomocą klawiatury
lub skanując kod kreskowy. Naciskając ikonę
klawiatury aktywuje się czytnik kodów kreskowych.
3. Na ekranie Pomiar wybrać Próbka pacjenta
lub Kontrola jakości. Dane pacjenta mogą
być edytowane przed lub podczas dokonywania pomiaru.
4. Zeskanować dane o odczynnikach z karty
kodu kreskowego, która znajduje się w zestawie odczynników.
64
STOSOWANIE
lub
Jeżeli Tryb grupowy jest włączony („ON”)
(WŁ.), należy wybrać pozycję dla kuwet takiej samej serii, zaakceptować ustawienie
naciskając OK i zeskanować kod kreskowy
zestawów odczynników. Jednocześnie można zmierzyć inne odczynniki o tych samych
parametrach pomiarowych. W tym przypadku wybrać ponownie opcję Próbka pacjenta
lub Kontrola jakości i kontynuować jak powyżej.
Wybrane pozycje dla kuwet, nie mogą być
wybrane ponownie.
UWAGA: Należy się upewnić, czy zeskanowano
prawidłowy kod kreskowy zestawu odczynnika. W celu optymalnego odczytu kod kreskowy należy lekko pochylić.
5. Włożyć kuwety z odczynnikami do urządzenia Orion GenRead.
UWAGA: Sprawdzić, czy kuwety są prawidłowo
umieszczone a ramki kuwet się nie nakładają. Wkładając kuwety do studzienki pomiarowej nie wolno używać zbyt dużej siły. Zamykana pokrywa odpowiednio dociska kuwety.
6. Zamknąć pokrywę i wybrać ROZPOCZNIJ.
Rozpocząć reakcje amplifikacji w przedziale
czasowym podanym na zestawie odczynników Orion GenRead. Przed rozpoczęciem
pomiaru można zmienić dane pacjenta.
7. W zależności od ustawień w menu Cykl pomiarów należy wprowadzić ID pacjenta i/lub
Numer zlecenia. W tym przypadku należy
wybrać Edytuj. W przeciwnym razie przejdź
do punktu 11.
8. Pole ID pacjenta uwyraźni się. Wprowadzić
ID pacjenta za pomocą klawiatury lub skanując kod kreskowy.
9. Pole Numer zlecenia uwidoczni się. Wprowadzić Numer zlecenia za pomocą klawiatury
lub czytnika kodów kreskowych.
10.Wybrać Zapisz. Dane pacjenta można zmieniać do końca pomiaru. Po wykonaniu
wszystkich zmian potwierdź, wybierając Zapisz.
11. Gdy pomiar jest przygotowany, na ekranie
pojawi się ekran Wyniki (patrz 7 i 10). Na tym
ekranie można przeglądać, drukować lub
przenosić wyniki do pamięci USB. Jeżeli parametr Ustawienie LIS jest ON (WŁ.) + Automatycznie, wyniki będą wysyłane do systemu
LIS natychmiast po otwarciu ekranu Wynik.
12. W celu wyświetlenia pojedynczego wyniku
należy dotknąć dowolnego przycisku numeru kuwety.
Krok 1: Wybrać Pomiar.
Krok 2: Wpisać ID operatora (jeżeli jest używane) za pomocą klawiatury lub
czytnika kodów kreskowych.
Krok 3: Wybrać Próbka pacjenta lub Kontrola jakości. Dane pacjenta
mogą być zmieniane przed lub podczas dokonywania pomiaru.
Krok 4-5: Jeżeli pomiar grupy testów jest włączony (ON), należy wybrać
kuwety tej samej serii.
STOSOWANIE
65
Zapisz
Krok 4-5: Odczytać kod kreskowy testu. Umieścić kuwety w studzienkach
pomiarowych.
Krok 6: Nacisnąć Rozpocząć do wykonania pomiaru lub zmienić dane
pacjenta jeszcze przed rozpoczęciem pomiaru.
Krok 11: Gdy pomiar jest gotowy i jeśli wszystkie wymagane dane
zostały wprowadzone i potwierdzone przez wybranie Zapisz, pojawi się
ekran Wyniki.
Zapisz
Krok 7-10: Dane pacjenta można podczas pomiaru zmieniać. Wprowadzić
dane (w zależności od ustawień w menu Cykl pomiarów) za pomocą
klawiatury lub czytnika kodów kreskowych. Naciśnij Zapisz dane.
66
STOSOWANIE
Krok 7-10: Pasek postępu informuje o przebiegu pomiaru.
Krok 12: Wybrać Wróć, aby wyświetlić wszystkie wyniki.
Krok 11: Wyniki można przeglądać, drukować lub kopiować do pamięci
USB. Przez naciśnięcie dowolnego numeru można wyświetlić pojedynczy
wynik.
UWAGA:
• Jeżeli pomiar konkretnych kuwet z odczynnikami zostanie przerwany, NIE DOKONYWAĆ
POMIARU ponownie. Należy zawsze przygotować nową kuwetę.
• Sprawdzić w instrukcji obsługi zestawu odczynników, czy upłynął określony czas między
przygotowaniem kuwety z próbką a rozpoczęciem pomiaru.
Kontrola jakości
STOSOWANIE
67
Urządzenie Orion GenRead ma oddzielny plik
historii wyników próbek kontroli jakości. Próbki
kontroli jakości są mierzone jako normalne próbki, ale wyniki są zapisywane w oddzielnym pliku
Wyniki KJ.
Połączenie LIS
Ustawienia LIS ON (WŁ.)
Przeglądając po pomiarze na ekranie Wyniki,
naciskając Wyjdź na ekranie Wyniki otworzy się
okno przesyłania LIS wyświetlającego komunikat
Wysłać wyniki do LIS?
Wybierając Akceptuj, wyniki będą przesłane do
systemu LIS. Wybierając Odrzuć wyniki będą
zapisane w pliku Wyniki offline LIS. Wyniki offline będą wysłane do LIS po zaakceptowaniu
następnego przesyłania do LIS. Jeżeli nie chcą
Państwo przesyłać wyników i na stałe je skasować,
należy usunąć wyniki z pliku Wyniki offline LIS.
Ustawienie LIS ON (WŁ.) + Automatycznie
Wyniki będą wysyłane automatycznie do LIS, po
otwarciu ekranu Wyniki po dokonaniu pomiaru.
W przypadku dwukierunkowego połączenia do
LIS pojawi się na ekranie menu głównego przycisk Zlecenia z LIS , o ile będą zadane jakiekolwiek
zlecenia z systemu LIS. Dla jednego pomiaru można z listy wybrać do 12 zleceń. Zlecenia powinny
być przydzielane do studzienek pomiarowych
na ekranie Pomiar. Wyniki będą wysyłane do LIS
zgodnie z opisem powyżej.
UWAGA: Należy się upewnić, czy odpowiedni
numer zlecenia LIS pasuje do odpowiedniego ID
pacjenta.
W przypadku jednokierunkowego połączenia do
systemu LIS, połączenie służy do odsyłania wyników do systemu LIS. Numer zlecenia powinien
być wprowadzony ręcznie. Może chodzić o numer pomiaru.
Wyniki
Wyniki są zapisywane w pliku Wyniki, gdzie
można je przeglądać, drukować lub przesyłać
do pamięci USB. Plik Wyniki zawiera następujące
elementy podmenu: Wyniki próbki, Wyniki KJ,
Wyniki offline LIS oraz Kasuj historię wyników.
Pamięć pomieści 1000 wyników.
Wyniki offline LIS to wyniki zapisane w pamięci
urządzenia Orion GenRead, jeżeli jest ono normalnie podłączone do LIS, ale zostało przestawione do trybu offline, lub jeżeli po pomiarze
odrzucono przesyłanie wyników do systemu LIS.
Patrz „Wysyłanie wyników offline do LIS/HIS” na
stronie 68.
Wyświetlanie wyników
W celu wyświetlenia wyników należy wybrać w
głównym menu opcję Wyniki. Wybrać opcję Wyniki próbek, Wyniki KJ lub Wyniki offline LIS. Listę
wyników można przewijać naciskając strzałki do
góry lub w dół po prawej stronie ekranu. Mogą
być uporządkowane według parametrów Godzina, ID pacjenta, Test lub Wynik. Funkcja Szukaj
wykorzystuje ID pacjenta.
Dotknięcie linii z wynikiem powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących jednego pomiaru.
Drukowanie wyników
Wybranie opcji Drukuj umożliwia wydruk
wyników uporządkowanych według opcji Godzina, ID pacjenta, Test lub Wynik.
Przesyłanie wyników do pamięci USB
Wyniki mogą być przesyłane do pamięci USB. Należy podłączyć pamięć USB do jednego z portów
USB i wybrać opcję Przenieś na USB. Po zakończeniu pasek postępu znika i USB można wyjąć
z portu. Nie należy wyjmować pamięci USB aż do
zakończenia kopiowania.
Kasowanie historii wyników
W oknie Kasuj historię wyników można wybrać
opcję Kasuj wyniki próbek, Kasuj wyniki KJ, Usuń
wyniki offline LIS lub Kasuj wszystko. Urządzenie
zapyta o potwierdzenie polecenia przed wykonaniem kasowania. Wyniki zostaną na zawsze
skasowane.
Po ponownym podłączeniu urządzenia do LIS i
wykonaniu nowego pomiaru oraz zaakceptowaniu przesyłania pojawi się ostrzeżenie: W systemie występują wyniki offline LIS. Wysłać wyniki
do LIS? Wyniki z pliku Wyniki offline LIS zostaną
wysłane do LIS jednocześnie z nowym pomiarem.
Następnie wyniki zostaną usunięte z pliku Wyniki
offline LIS. Można je również znaleźć w plikach
Wyniki próbek/QC.
Ustawienia
Ustawienia urządzenia Orion GenRead dzielą się
na 4 główne kategorie:
• Ustawienia podstawowe (dla operatora)
• Konserwacja (dla operatora)
• Ustawienia administratora (dla personelu administracyjnego)
• Ustawienia fabryczne (do stosowania
wyłącznie przez producenta)
Po pierwszym uruchomieniu urządzenie wyko-
Wysyłanie wyników offline do LIS/HIS
Wszystkie wyniki niewysłane do LIS można
przeglądać naciskając opcję Wyniki offline LIS, z
której mogą być drukowane lub przesyłane do
pamięci USB. Jeżeli nie chcą Państwo przesyłać
wyników do systemu LIS nawet później, plik
Wyniki offline LIS należy usunąć.
rzystuje ustawienia fabryczne. Po pierwszym
włączeniu na ekranie pojawi się kreator konfiguracji. Ustawienia można zmienić za pomocą
opcji Ustawienia podstawowe lub uruchamiając
kreatora konfiguracji na ekranie Konserwacja.
Po pierwszym użyciu kreatora konfiguracji czas
można ustawić wyłącznie na ekranie Ustawienia
administratora.
Ustawienia podstawowe
Ustawienia podstawowe dzielą się na Ustawienia
urządzenia oraz Cykl pomiarów.
Wybierając Ustawienia urządzenia można ustawić:
• Język urządzenia
• Język klawiatury
• Jasność ekranu
• Głośność klawiatury
• Głośność alarmu
Ustawienia te są wstępnie ustawiane za pomocą
kreatora konfiguracji.
Wybierając Cykl pomiarów można skonfigurować ustawienia dla każdej próbki:
• ID operatora
• ID pacjenta
• Numer zlecenia
• Pomiar grupy testów
• Drukowanie automatyczne
• Przesyłanie do LIS
Ustawienia konserwacji
Menu Ustawienia konserwacji jest podzielone
na Ustawienia, Rejestr błędów, Aktualizacja oraz
Info.
Wybierając Konfiguruj można uruchomić kreatora konfiguracji (patrz str. 59).
Kody błędów są zawarte w Dzienniku błędów,
gdzie można je wyświetlać i przewijać za pomocą strzałek. Błędy mogą być uporządkowane według czasu lub kodu i wyświetlane pojedynczo
po naciśnięciu wybranej części. Mogą być przesyłane do pamięci USB lub skasowane. Urządzenie
zapyta o potwierdzenie polecenia przed wykonaniem kasowania.
Aktualizacja oprogramowania umożliwia aktualizację oprogramowania urządzenia do najnowszej dostępnej wersji. Nowe oprogramowanie
będzie dostarczane na urządzeniu pamięci USB.
Podłączyć urządzenie do jednego ze złączy USB.
Na ekranie będą widoczne numery wersji aktu-
Rysunek 11
68
STOSOWANIE
STOSOWANIE
69
cenie ustawienia fabrycznego, Godzina, Ustawienia LIS oraz Parametry testu.
Przywrócenie ustawienia
fabrycznego
Interfejs użytkownika można przywrócić do
ustawienia fabrycznego. Urządzenie po zresetowaniu zostanie ponownie uruchomione.
Rysunek 12 Wybrać Dynamiczne IP lub Statyczne IP.
Rysunek 13 Wprowadzić żądane informacje.
alnego i nowego oprogramowania. Potwierdzić
aktualizację naciskając Tak. Po zakończeniu pamięć USB można wyjąć. Nie należy wyjmować
pamięci USB do momentu zakończenia przesyłania.
Plik Informacje zawiera numer fabryczny, wersję oprogramowania oraz parę szczegółowych
informacji dla LIS.
Ustawienia administratora
Rysunek 14 Wprowadzić żądane informacje.
70
STOSOWANIE
W menu Ustawienia administratora administrator systemu może skonfigurować specjalne
ustawienia urządzenia, które zmieniane są tylko
w wyjątkowych sytuacjach. Dostęp do nich jest
chroniony hasłem. Hasło brzmi ADMIN.
Ustawienia administratora dzielą się na Przywró-
Godzina
Godzina może być regulowana dopiero po
pierwszym ustawieniu za pomocą kreatora konfiguracji. Proszę pamiętać, że urządzenie Orion
GenRead nie zmienia automatycznie czasu zimowego na letni i odwrotnie. Dlatego czas należy
ustawić ręcznie.
Ustawienia LIS
W tym menu administrator może konfigurować
ustawienia przesyłania danych do systemu
LIS. Dane są przesyłane za pomocą połączenia
szeregowego lub LAN. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z
dostawcą.
Parametry testu
Dla konkretnych parametrów testu.
Ustawienia producenta
Ta część jest przeznaczona do użytku wyłącznie
przez producenta.
4KONSERWACJA
Urządzenie Orion GenRead zaprojektowano w
sposób umożliwiający jak najprostszą obsługę
i niewymagający regularnej konserwacji.
W przypadku konieczności naprawy proszę
skontaktować się z dostawcą.
Kalibracja urządzenia
Urządzenie Orion GenRead to bardzo czuły
przyrząd optyczny do dokonywania pomiarów
jakościowych. Jeżeli urządzenie informuje, że
wymagana jest ponowna kalibracja, proszę skontaktować się z dostawcą. Proszę pamiętać, że
mierzony sygnał może ulec zmianie z następujących powodów:
• Zmiany intensywności światła otoczenia
• Zanieczyszczenie części optycznych
• Interferencje elektroniczne
• Zmiany temperatury
• Ruchy mechaniczne
Czyszczenie
Urządzenie należy czyścić z zewnątrz przy użyciu
łagodnego detergentu. Należy zwrócić szczególną uwagę na czyszczenie ekranu oraz studzienek
pomiarowych na kuwety. Nie wolno dopuścić,
aby płyn przedostał się za krawędź ekranu, do
wnętrza studzienek lub na złącza. Studzienki
pomiarowe powinny być czyszczone za pomocą
niepylącej ściereczki. Nie należy stosować wacików bawełnianych ze względu na możliwość
pozostawienia włókien, które mogą zakłócać
detekcję.
Rozlane substancje potencjalnie zakaźne należy
natychmiast wytrzeć za pomocą chłonnej bibuły,
a zanieczyszczone powierzchnie wytrzeć 70%
alkoholem etylowym lub roztworem zawierającym 0,2% czynnego chloru. Można go osiągnąć
rozcieńczając zwykły wybielacz aż do uzyskania
0,2% stężenia czynnego chloru.
Aby usunąć trwałe plamy oraz przed wysłaniem
do serwisu, postępuj zgodnie z instrukcjami odkażania urządzenia.
Odkażanie
Aby usunąć trwałe plamy i w celu odkażenia
urządzenia, szczególnie przed wysłaniem go do
serwisu, należy wyczyścić powierzchnię ręcznikiem papierowym lub szmatką nasączoną w roztworze zawierającym 0,4% aktywnego chloru, a
następnie przetrzeć czystą wilgotną ściereczką.
Czynność powtórz 3 razy. Pod koniec należy
użyć 70% etanolu, aby zetrzeć resztki chloru.
Materiały stosowane do czyszczenia, w tym rękawiczki, powinny być utylizowane jako odpady
zagrożenia biologicznego.
Aktualizacja
oprogramowania
Nowe oprogramowanie może być zainstalowane
do urządzenia za pomocą pamięci USB. Postępuj
zgodnie z instrukcjami na ekranie. Podczas akSTOSOWANIE
71
tualizacji nie należy wyjmować pamięci USB ze
złącza.
Wymiana baterii
Bateria jest sprzedawana oddzielnie. Można stosować jedynie baterie dostarczane przez firmę
Orion Diagnostica.
W celu wymiany baterii należy: wyłączyć urządzenie, odłączyć przewód zasilania i ostrożnie na
stole odwrócić urządzenie dnem do góry. Przed
wymianą baterii należy włożyć pod urządzenie
miękką ściereczkę, która zapobiegnie porysowaniu pokrywy i ekranu. Otworzyć pokrywę komory baterii płaskim przedmiotem, wyjąć baterię i
włożyć nową.
5 USUWANIE USTEREK
Urządzenie Orion GenRead wyświetla komunikaty o błędach, a w przypadku wykrycia błędów
podaje użytkownikowi wskazówki. Postępować
zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. W
przypadku problemu lub konieczności naprawy
proszę skontaktować się z dostawcą.
Jeżeli wynik pomiaru jest zgłaszany jako
nieprawidłowy, zostanie wyświetlony kod
błędu. W celu znalezienia możliwych przyczyn
nieprawidłowego wyniku proszę skontaktować
się z dostawcą.
Pokrywa
baterii
Ładowanie baterii
Bateria jest ładowana automatycznie, przy
podłączonym do sieci przewodzie zasilania.
Czas pełnego doładowania wynosi 5 godzin.
Przybliżony czas ładowania dla jednej serii wynosi
przynajmniej 1,5 godziny.
USUWANIE USTEREK
Deklaracja zgodności
Urządzenie Orion GenRead jest zgodne z
wymogami emisji i odporności opisanymi w normie IEC 61326–2–6.
Dane techniczne
Urządzenie jest wyposażone we wstępnie zaprogramowany mikroprocesor, który steruje etapami
pomiaru i przetwarzaniem danych. Identyfikacja
testu, godziny, krzywej kalibracji i wartości końcowej znajdują się w kodzie kreskowym dostarczonym w każdym zestawie odczynników. Po
dokonaniu aktywacji przeprowadzonej przez odczytanie danych z etykiety mikroprocesor steruje
i kieruje wszystkimi etapami pomiaru oraz przekształca wartości fluorescencji próbek na wyniki.
Fluorymetr
Rysunek 15
72
6 DANE TECHNICZNE
URZĄDZENIA
Jednostka pomiarowa Orion GenRead składa
się z 12–otworowego bloku termicznego o
kontrolowanej temperaturze, który umożliwia
izotermiczną amplifikację materiału w kuwetach z odczynnikami. Fluorescencja jest mierzona przez dno probówki za pomocą konfokalnych czujników fluorescencji dla 1–12 reakcji
jednocześnie w czasie rzeczywistym. Wyniki
są interpretowane za pomocą specjalnych algorytmów wbudowanych w oprogramowaniu
urządzenia. Wszystkie odpowiednie parametry
urządzenia są uzyskane dzięki zeskanowaniu
dwuwymiarowego kodu kreskowego, który jest
dostarczany z zestawem odczynników.
Ekran dotykowy
Interfejs użytkownika działa w oparciu o łatwy w
użyciu ekran dotykowy. Polecenia są wydawane
poprzez przyciski wyświetlane na ekranie. Ekran
podpowiada użytkownikowi, jak wykonać test,
podaje wyniki testu i komunikaty o błędach.
Dane techniczne ekranu dotykowego:
• Pojemnościowy
• Rozmiar ekranu: 151 x 90,05 mm
• Rozdzielczość: 800 x 480 pikseli
Wymiary urządzenia i wymagania
dotyczące zasilania
• Masa: 3550 g (bez zasilacza)
• Wymiary: 150 (wys.) x 225 (szer.) x 230 (gł.)
mm
• Sprzęt klasy III
• Zewnętrzny przewód zasilania (dostarczany z
urządzeniem):
Wejście: 90–264 VAC, 50–60 Hz
Wyjście: 24 VDC, 3,0 A
• Orion GenRead: zasilanie nominalne: 24
VDC, 3,0 A
• Bateria: na zamówienie - akumulator litowo-jonowy (szczegóły dotyczące baterii, patrz
część 4 „Konserwacja”)
• Sprzęt klasy III dla urządzenia Orion GenRead
oraz klasy II dla zewnętrznego przewodu zasilania
Oprogramowanie urządzenia
Czytnik kodów kreskowych
Nowe oprogramowanie może być zainstalowane do urządzenia za pomocą pamięci USB. W
celu uzyskania dodatkowych szczegółów proszę
skontaktować się z dostawcą.
Do urządzenia można podłączyć peryferyjny
czytnik kodów kreskowych. W celu uzyskania
dodatkowych szczegółów proszę skontaktować
się z dostawcą.
Identyfikacja urządzenia
Klawiatura
Każde urządzenie Orion GenRead ma unikalny
numer seryjny, który można znaleźć na etykiecie
z tyłu urządzenia.
Do urządzenia można podłączyć klawiaturę. W
celu uzyskania dodatkowych szczegółów proszę
skontaktować się z dostawcą.
Zasilacz
Połączenie z LIS
Z urządzeniem dostarczany jest również zasilacz.
Oprócz zasilacza urządzenie może być zasilane z
akumulatora. Wewnętrzny przełącznik w złączu
przewodu automatycznie przełącza zasilanie z
akumulatora na zasilanie sieciowe. Instrukcja instalacji baterii akumulatora znajduje się w części
„Instalacja baterii” w części 4 „Konserwacja”.
Urządzenie Orion GenRead korzysta z połączenia
z HL7 z zewnętrznymi systemami obsługi danych.
Połączenie jest możliwe za pośrednictwem sieci
LAN.
Połączenie USB
Urządzenie ma cztery złącza USB typu A. Złącza
te mogą być użyte do podłączenia drukarki, czytnika kodów kreskowych lub pamięci USB. Złącze
USB typu B jest zarezerwowane do stosowania
przez producenta.
Drukarka
Do urządzenia można podłączyć drukarkę peryferyjną. W celu uzyskania dodatkowych szczegółów proszę skontaktować się z dostawcą.
DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA
73
Gwarancja
Recykling
Urządzenie Orion GenRead jest zaprojektowane
tak, aby nie wymagało regularnej konserwacji i
posiada wbudowany własny program kontroli
wewnętrznej. W przypadku wadliwego działania urządzenia lub potrzeby naprawy, należy
skontaktować się z dostawcą. Przed wysłaniem
urządzenia do serwisu, należy przeprowadzić
dokładne odkażenie (patrz strona 71, "Czyszczenie i odkażanie"). Upewnij się, że blokada
transportowa jest odpowiednio zabezpieczona
i prawidłowo zamyka czujnik na swoim miejscu (patrz str. 57, "Podnoszenie/przenoszenie
urządzenia"). Do transportu urządzenia należy
używać oryginalnego opakowania, aby uniknąć
uszkodzeń podczas transportu.
Urządzenie Orion GenRead może być serwisowane wyłącznie przez techników serwisowych firmy
Orion Diagnostica.
Urządzenie może być wysłane tylko po uprzednim
zatwierdzeniu przez firmę Orion Diagnostica.
Gwarancja producenta na urządzenie Orion
GenRead obejmuje wady materiału lub wady
produkcyjne przez okres 2 lat od daty zakupu.
Producent zobowiązuje się naprawić lub wymienić urządzenie, jeżeli przestanie ono działać
na skutek awarii jakiegokolwiek wewnętrznego
elementu urządzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem
niezgodnym z instrukcją. Producent nie ma
obowiązku modyfikowania ani aktualizowania
urządzenia od momentu jego wyprodukowania,
chyba że stwierdzono w nim wadę fabryczną.
W razie nieprawidłowego działania proszę skontaktować się z dostawcą.
Aby zapewnić bezpieczny transport urządzenia
Orion GenRead, należy go wysyłać w oryginalnym opakowaniu.
Urządzenie Orion GenRead to niskonapięciowe
urządzenie elektroniczne, które należy utylizować jako odpad elektryczny. Materiał opakowania nadaje się do przeróbki wtórnej.
74
DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA
Suomi
Serwis
MISE EN ROUTE
75
SISÄLLYSLUETTELO
1JOHDANTO
Käyttötarkoitus
Suomi
1JOHDANTO.................................... 77
Käyttötarkoitus.................................................. 77
Orion GenRead -laite ........................................ 77
Turvallisuustiedot............................................... 77
Varotoimet ja rajoitukset............................. 77
Tila-alueen symbolit ................................. 84
Asettelu
..................................................... 85
Painikkeet................................................... 85
Viestit käyttäjälle......................................... 85
Käyttöliittymän rakenne.............................. 86
2 KÄYTÖN ALOITTAMINEN............. 79
3 KÄYTTÖ......................................... 87
Purkaminen pakkauksesta.................................. 79
Orion GenRead -laitteen osat............................. 79
Laitteen nostaminen ja kuljetus.......................... 81
Sijoituspaikka ja -ympäristö................................ 81
Käytön aikana............................................. 81
Kuljetus ja säilytys....................................... 81
Verkkolaitejohto ja akku..................................... 81
Portit ja kaapelit.......................................... 81
Verkkolaitejohdon kytkeminen.................... 82
Akun laittaminen paikalleen........................ 82
Virtatilat (kytketty, katkaistu, lepotila) ............... 82
Virran kytkeminen ...................................... 82
Virran katkaiseminen................................... 82
Lepotila
..................................................... 83
Kosketusnäytön käyttäminen............................. 83
Ohjattu asennus................................................. 83
Kieli..................................................... 83
Päivämäärä ja kellonaika ............................ 84
Näytön kirkkaus ........................................ 84
Äänenvoimakkuus .................................... 84
Yleistä käyttöliittymästä..................................... 84
Päävalikko................................................... 84
Testin tekeminen......................................... 87
Selityksiä..................................................... 87
Mittauksen tekeminen ...................................... 88
Laadunvalvonta........................................... 92
LIS-yhteys.................................................... 92
LIS-asetuksena ON................................ 92
LIS-asetuksena ON + Automaatt........... 92
Tulokset
..................................................... 92
Tulosten tarkasteleminen............................. 92
Tulosten tulostaminen ................................ 92
Tulosten siirtäminen USB-tallennuslaitteeseen.92
Tuloshistorian poistaminen.......................... 92
Offline-tulosten lähettäminen
LIS-/HIS-järjestelmään.................................. 92
Asetukset ..................................................... 93
Perusasetukset............................................ 93
Ylläpidon asetukset..................................... 93
Hallinta-asetukset........................................ 94
Palauta tehdasasetukset.............................. 95
Aika..................................................... 95
LIS-asetukset............................................... 95
Valmistajan asetukset.................................. 95
76
SISÄLLYSLUETTELO
4YLLÄPITO....................................... 95
Laitteen kalibrointi............................................. 95
Puhdistus ..................................................... 95
Dekontaminointi................................................ 95
Ohjelmistopäivitys.............................................. 96
Akun vaihtaminen.............................................. 96
Akun lataaminen............................................... 96
5 VIANETSINTÄ................................... 96
6 LAITTEEN TEKNISET TIEDOT........... 97
Vaatimustenmukaisuusvakuutus......................... 97
Tekniset tiedot............................................. 97
Fluorometri................................................. 97
Kosketusnäyttö........................................... 97
Laitteen mitat ja sähkövaatimukset ............. 97
Laitteen ohjelmisto...................................... 97
Laitetunnus................................................. 97
Verkkolaite.................................................. 97
USB-liitäntä................................................. 97
Tulostin ..................................................... 97
Viivakoodilukija........................................... 97
Näppäimistö................................................ 97
Huolto ..................................................... 98
Takuu ..................................................... 98
Kierrätys
..................................................... 98
Orion GenRead® on verkkovirralla tai akulla
toimiva in vitro -diagnostinen erillislaite, jolla
voidaan mitata kvalitatiivisia testituloksia erilaisista potilasnäytteistä. Laite käyttää patentoitua
Strand Invasion Based Amplification -tekniikkaa
nukleiinihappojen monistamiseen ja tunnistamiseen. Orion GenRead -laite on tarkoitettu käytettäväksi Orion GenRead testikittien kanssa.
Orion GenRead -laite
Orion GenRead on helppokäyttöinen erillislaite,
jolla voidaan mitata kvalitatiivisia tuloksia. Näytteet analysoidaan inkuboimalla reagenssiputkia
määritetyssä lämpötilassa ja mittaamalla fluoresenssi käyttämällä detektoreja sekä määritettyjä
viritys ja emissiosuodattimia. Laite mittaa reagenssiputken fluoresenssin ja muuttaa fluoresenssiarvon positiiviseksi tai negatiiviseksi tulokseksi
esiasetetun algoritmin avulla. Algoritmi on koodattu testipakkauksen Datamatrix-viivakoodikorttiin. Tiedot siirretään Orion GenRead -laitteeseen
skannaamalla kortti laitteen viivakoodilukijalla.
Testi tehdään Orion GenRead -reagenssipakkauksen mukana toimitettavien ohjeiden mukaisesti.
Mittaus tehdään kokonaisuudessaan laitteessa,
mukaan lukien lämmitys esiasetettuun lämpötilaan, fluoresenssin tunnistus ja tuloksen laskeminen. Laitetta käytetään graafisen käyttöliittymän
avulla. Laite toimii sekä verkkovirralla että akulla
(valinnainen). Laitteessa on USB-portit valinnaista
tulostinta, viivakoodinlukijaa tai USB-tallennuslaitetta varten sekä RJ-45-portti Ethernet-liitäntää
varten. Orion GenRead -laitteen voi liittää laboratorion tai sairaalan etätietojärjestelmiin (LIS/HIS).
Laite käyttää standardoitua tiedonsiirtoprotokollaa. Lisätietoja saat paikalliselta toimittajalta.
Turvallisuustiedot
Tämä ohje tulee lukea huolellisesti ennen Orion GenRead -laitteen käyttämistä. Tämä ohjeen
osuus sisältää varoituksia ja huomautuksia, joita
käyttäjän tulee noudattaa Orion GenRead -laitteen turvallisen käytön ja toimintakunnon varmistamiseksi. Tämän ohjeen sisältämät tiedot
täydentävät käyttömaassa voimassa olevia yleisiä
turvallisuusmääräyksiä mutta eivät korvaa niitä.
Varotoimet ja rajoitukset
• Orion GenRead -laitteen virheellinen käyttö
voi aiheuttaa henkilövahingon tai vaurioittaa
laitetta.
• GenRead -laite sisältää UV-valonlähteen, jota
käytetään tietyissä testeissä mittauksen aikana. UV-valo voi vahingoittaa käyttäjää. Älä
koskaan avaa kantta testin aikana.
• Orion GenRead -laitteen huollosta vastaavat
Orion Diagnostican huoltoasiantuntijat.
• Käytä aina laitteen mukana toimitettua verkkolaitetta ja varmista, että käytät pistorasiaa,
josta pistokkeen voi tarvittaessa irrottaa helposti.
• Käytä vain Orion Diagnostican toimittamaa
Orion GenRead -akkua. Lisätietoja on akun
käyttöä käsittelevässä ohjeen osassa.
• Tämän laitteen kanssa käytettävät tuotteet
saattavat sisältää vaarallisia aineita. Lisätietoja
saat lukemalla reagenssipakkauksen käyttöohjeet.
• Käytä soveltuvaa suojavaatetusta ja kertakäyttökäsineitä potilasnäytteitä ja testireagensseja käsitellessäsi. Pese kädet huolellisesti
testin suorittamisen jälkeen.
• Varjele laitetta roiskeilta ja nesteiltä äläkä pudota esineitä laitteen päälle tai sen sisälle.
• Tartuntavaarallisten aineiden roiskeet on pyyhittävä heti pois. Katso sivu 95, Puhdistus ja
dekontaminointi.
• Laitteessa voi käyttää vain Orion GenRead
-reagensseja. Lue Orion GenRead -reagenssipakkauksen mukana toimitetut ohjeet huolellisesti etukäteen ja noudata ohjeita.
• Hävitä käytetyt reagenssiputket välittömästi
käytön jälkeen putkien korkkeja avaamatta.
Jos putki avataan monistamisen jälkeen, monistettu tuote saattaa kontaminoida testausalueen.
• Älä liitä muita laitteita Orion GenRead -laitteeseen mittauksen aikana.
• Älä poista tai sulje USB-laitteita kesken tietojen siirron
• Älä avaa kantta mittauksen aikana.
• Jos Orion GenRead -laitetta käytetään ympäristössä, jossa se altistuu suurille lämpötilan
JOHDANTO
77
vaihteluille, mittausarvot saattavat poiketa
todellisista arvoista.
• Ympäristön saastumisaste 2.
• Kotelointiluokka IP20.
2 KÄYTÖN ALOITTAMINEN
Purkaminen pakkauksesta
Avaa pakkauslaatikko ja tarkista, että se sisältää
kaikki tarvittavat osat:
• Laite
• Käyttöohje
• Verkkolaite
• Virtajohto
• Verkkokaapeli
• Laitesertifikaatti
1
2
Tarkista laite huolellisesti ja varmista, ettei se ole
vaurioitunut kuljetuksen aikana.
Jos laitteessa on vaurioita tai jokin osa puuttuu,
ilmoita siitä heti paikalliselle laitetoimittajalle.
TÄRKEÄÄ: Avaa Orion GenRead -laitteen pohjassa oleva kuljetuslukko (katso kuva 3). Lukitus
pitää mittausyksikön paikallaan kuljetuksen aikana. Lukitusta on käytettävä aina laitetta kuljetettaessa.
HUOMAUTUS: Laitteen kannen voi avata vain,
kun laitteeseen on kytketty virta.
Orion GenRead -laitteen osat
Orion GenRead -laitteen osat on esitetty kuvassa 1 (ylhäältä päin kuvattuna), kuvassa 2 (takaa
kuvattuna) ja kuvassa 3 (laitteen pohja).
78
JOHDANTO
3
6
4
5
Kuva 1
1. Putkiteline
2. Kosketusnäyttö
3. USB-portti (A-tyyppi)
4. Virran merkkivalo
5. Virtapainike
6. Viivakoodilukija
KÄYTÖN ALOITTAMINEN
79
Laitteen nostaminen ja
kuljetus
Ole huolellinen Orion GenRead -laitetta nostaessasi ja kuljettaessasi. Lukitusta on käytettävä
aina kuljetuksen aikana. Aseta laite vasemmalle
kyljelleen (viivakoodinlukija ylöspäin). Detektorit
liukuvat ääriasentoon vasemmalle. Lukitse laite
työntämällä lukko lukitusasentoon, kts kuva 3.
Varmista, että laite on kunnolla lukittu kallistamalla sitä. Tällöin mikään ei saa liikkua laitteen
sisällä.
1
2
3
Kuva 2
1. Verkkolaitteen liitinpaikka
2. RJ-45-portti
3. USB-portti (B-tyyppi)
4. USB-portti (A-tyyppi)
5. USB-portti (A-tyyppi)
6. USB-portti (A-tyyppi)
7. Laitetarra, sisältää sarjanumeron
7
4
5
Sijoituspaikka ja -ympäristö
6
1
2
LUKITTU
AUKI
Laite tulee sijoittaa tasaiselle pöydälle tai vakaalle
tasolle kohtaan, jossa laitteen ympärillä on riittävästi tilaa käyttöä ja pistokkeen irrottamista
varten. Hätätilanteessa tai laitteen toimiessa epänormaalisti sekä aina muulloinkin sijoituspaikassa on oltava riittävästi tilaa laitteen sähkövirrasta
irrottamista varten.
Orion GenRead on herkkä optinen tarkkuuslaite.
Jos laite sijoitetaan liian lähelle tärisevää laitetta,
tärinä saattaa vaikuttaa mittaustuloksiin.
Laitteessa on normaalin ympäröivän valon vaikutuksen kompensoiva sisäinen korjaus, mutta
mittauskammioihin osuva erittäin kirkas valo voi
häiritä merkittävästi mittausta, ja kirkasta valoa
tulee siksi välttää.
Käytön aikana
Kuljetus ja säilytys
Seuraavia ohjeita on noudatettava:
• Laitetta tulee käyttää vain sisätiloissa.
• Korkeus merenpinnasta enintään 2 000 m.
• Varjele lukijaa kosteudelta ja nesteiden kanssa kosketuksiin joutumiselta.
• Sallittu suhteellinen kosteus on 20–80 % (ei
tiivistymistä).
• Älä sijoita laitetta suoraan auringonvaloon tai
kuumaan ympäristöön.
• Sallittu käyttölämpötila on +15...+35 °C.
• Sallittu verkkovirran jännitevaihtelu on enintään ±10 % nimellisjännitteestä.
• Verkkolaite: suojausluokka II.
• Laite: suojausluokka III.
• Elektromagneettinen ympäristö tulee arvioida
ennen laitteen käyttöönottoa.
• Laitetta ei tule käyttää sellaisten muiden laitteiden lähellä, jotka lähettävät voimakasta
elektromagneettista säteilyä (kuten langattomat radiolähettimet), koska ne voivat aiheuttaa häiriötä laitteen toiminnassa.
• Älä siirrä laitetta kesken testin.
Huomautus: katkaise virta, kun laitetta ei käytetä.
• Sallittu säilytys- ja kuljetuslämpötila on +5...+40 °C
• Sallittu suhteellinen kosteus on 20–80 % (ei
tiivistymistä).
• Käsittele laitetta varoen.
• Käytä laitteen lukitusta kuljetuksen aikana (katso
kuva 3).
Verkkolaitejohto ja akku
Orion GenRead -laite toimii joko verkkovirralla
tai akkuvirralla (valinnainen akku). Akku latautuu
automaattisesti, kun virtajohto on kytkettynä.
Akku on ladattava säännöllisesti kytkemällä verkkolaitejohto vähintään 1,5 tunnin ajaksi. Täyteen
latautuminen kestää 5 tuntia. On suositeltavaa
tarkistaa akun varaustilanne säännöllisesti näytöstä, kun laitetta käytetään akkuvirralla.
Lisätietoja on akun käyttöä käsittelevässä ohjeen
osassa.
Portit ja kaapelit
Laitteen takaosassa on viisi liitinporttia: kolme
A-tyypin USB-porttia, yksi B-tyypin USB-portti ja
yksi RJ-45-portti. Laitteen etupuolella on yksi Atyypin USB-portti. Portit näkyvät kuvassa 2.
RJ-45-portti on verkkoliitäntää varten.
Kuva 3
1. Akkulokeron kansi
2. Kuljetuslukko
80
KÄYTÖN ALOITTAMINEN
KÄYTÖN ALOITTAMINEN
81
Verkkolaitejohdon kytkeminen
Kytke verkkolaitejohto laitteen virransyöttöliitäntään. Pistokkeessa on liikkuva hylsy. Älä pidä
kiinni hylsystä, kun kytket pistokkeen.
Kytke verkkolaitejohto pistorasiaan.
Varmista, että verkkolaitejohdon molemmat päät
on kytketty asianmukaisesti.
Akun laittaminen paikalleen
1. Katkaise virta laitteesta (jos virta on kytkettynä).
2. Irrota verkkolaitejohto.
3. Käännä laite varovasti ylösalaisin pöydälle.
Laita laitteen alle imupaperi tai vastaava laitteen pinnan naarmuuntumisen estämiseksi.
4. Avaa akkulokeron kansi.
5. Kiinnitä akun liitin akkulokeroon.
6. Paina akkua ja varmista, että se on kunnolla
paikallaan.
7. Sulje akkulokeron kansi.
8. Käännä laite oikein päin.
tulee virta. Jos laite toimii akkuvirralla, varmista,
että akussa on varausta.
Kun virtapainiketta on painettu, näytön taustavalo syttyy, laite käynnistyy ja päävalikko tulee
näkyviin.
Kun Orion GenRead -laite käynnistetään ensimmäistä kertaa, näyttöön avautuu ohjattu asennustoiminto (katso kohta Ohjattu asennus).
Virran katkaiseminen
Katkaise laitteesta virta painamalla virtapainiketta runsaan puolen sekunnin ajan mutta kuitenkin
alle neljä sekuntia. Näyttöön tulee viesti Haluatko
sammuttaa Orion GenReadin? Katkaise virta valitsemalla Kyllä.
Lukko
Virtatilat
(kytketty, katkaistu, lepotila)
Orion GenRead -laitteen virtatiloja on kolme: kytketty, katkaistu, lepotila.
Virran kytkeminen
Kytke laitteeseen virta painamalla edessä oikealla
olevaa virtapainiketta. Näytön oikean alakulman
virran merkkivalo syttyy, kun virta on kytketty.
Jos mitään ei tapahdu, varmista, että pistorasiaan
82
KÄYTÖN ALOITTAMINEN
Kuva 4
Painamalla virtapainiketta pidempään kuin 4
sekuntia mutta alle 10–12 sekuntia voidaan tehdä pakotettu sulkeminen. Tällöin laite sammuu
heti.
Kun virtapainiketta painetaan pidempään kuin
10–12 sekuntia, tehdään laitteelle pakotettu
sammutus. Laite sammuu heti. Tämä ei ole suositeltava menetelmä. Yritä katkaista virta ensin
kahdella aiemmin kuvatulla menetelmällä.
Jos virtapainiketta painetaan käytön aikana,
näyttöön tulee seuraava viesti: Orion GenRead
sammuu heti, kun virtapainiketta painetaan yli 4
sekunnin ajan. Äkillisen virtakatkoksen sattuessa
tai kun virtapainiketta painetaan erehdyksessä
mittauksen aikana kannen ollessa kiinni, kansi
voidaan avata litteällä esineellä. Nosta kantta ja
paina kannen sulkevaa tappia taaksepäin lukituksen avaamiseksi. Avaa kansi ja poista putket.
Lepotila
Lepotilan tarkoituksena on säästää akkuvirtaa.
Laite siirtyy lepotilaan automaattisesti, kun laite
on ollut käyttämättömänä 20 minuutin ajan.
Virran merkkivalo vilkkuu laitteen lepotilan
merkiksi. Palauta laite lepotilasta painamalla
kevyesti virtapainiketta.
Orion GenRead -laitteesta katkeaa automaattisesti virta, kun laite on ollut käyttämättömänä
kahden tunnin ajan.
Kosketusnäytön käyttäminen
Ohjattu asennus
Kun käynnistät Orion GenRead -laitteen ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään suorittamaan
ohjattu asennus. Ohjattu toiminto pyytää valitsemaan kielen ja määrittämään päivämäärän ja
kellonajan sekä näytön kirkkauden ja äänenvoimakkuuden.
Oletuskieli on englanti.
Käynnistä ohjattu asennus valitsemalla Aloita.
Huomautus
Ohjatun asennustoiminnon voi aika-asetuksia
lukuun ottamatta käynnistää myös manuaalisesti
valitsemalla Asetukset –> Ylläpito –> Asennus.
Aika voidaan määrittää myös Hallinta-asetuk-
sissa. Hallinta-asetusten käyttäminen edellyttää
salasanaa, joka on ADMIN.
Kieli
Valitse laitteen ja näppäimistön kieli avattavista
luetteloista.
Kielen valinta on vahvistettava. Vahvistuspyyntö
näkyy sekä englanniksi että valitulla kielellä.
Jos valittu kieli on haluamasi, valitse Kyllä. Muussa tapauksessa valitse Ei.
Jatka valitsemalla Seuraava.
Valitun kielen voi vaihtaa milloin tahansa valitsemalla Asetukset –> Perusasetukset –> Lukijan
asetukset.
Orion GenRead -laitteessa on kosketusnäyttö.
Sitä käytetään painamalla näyttöpainikkeita
sormella tai kosketusnäyttökynällä. Näyttöä
voi käyttää sekä paljain sormin että käsineet
kädessä. Kosketusnäyttöä ei tarvitse painaa kovaa. Liian kovan voiman ja terävien esineiden
käyttäminen vaurioittaa näyttöä.
Painikkeen koskettaminen osoitetaan kahdella
tavalla: painikkeen ulkoasu muuttuu ja kuuluu
äänimerkki.
Komento rekisteröityy, kun sormi nostetaan
kosketettavalta painikkeelta. Komento ei rekisteröidy, jos sormi nostetaan pois kosketusnäytöltä muualla kuin painikkeen alueella.
Kuva 5
KÄYTÖN ALOITTAMINEN
83
Päivämäärä ja kellonaika
Tila-alueen symbolit
Asettelu
Tila-alueella näkyvät symbolit ovat seuraavat:
Käyttöliittymän näyttöalue koostuu kolmesta
toimintoalueesta:
1. Tila- ja ilmoitusalue
Osoittaa Orion GenRead -laitteen tilan symbolien avulla.
Osoittaa myös nykyisen vaiheen värin avulla. Oletusväri on harmaa, vihreä osoittaa,
että jokin toiminto on meneillään, keltainen
tarkoittaa, että käyttäjän toimia tarvitaan ja
punainen merkitsee virhettä.
2. Sisältöalue
Testitulos näkyy keskellä näyttöä.
3. Siirtymis- ja tietoalue
Siirtymisen vakiopainikkeet ovat näytön alareunassa. Joissakin näytöissä alueella on lisäohjeita käyttäjälle.
Määritä aika ja ajan muoto sekä päivämäärä ja
päivämäärän muoto.
Orion GenRead ei siirry automaattisesti kesä- tai
talviaikaan. Aika on muutettava manuaalisesti.
Jatka valitsemalla Seuraava.
Jatka valitsemalla Seuraava.
Nyt olet suorittanut ohjatun asennuksen. Järjestelmä pyytää sinua tallentamaan asetukset.
Näytön kirkkautta ja äänenvoimakkuusasetuksia
voi muuttaa milloin tahansa valitsemalla Asetukset –> Perusasetukset –> Lukijan asetukset.
Näytön kirkkaus
Yleistä käyttöliittymästä
Virtajohto ei kytkettynä
Säädä näytön kirkkaus liukusäätimellä.
Jatka valitsemalla Seuraava.
Orion GenRead -laitetta käytetään graafisen
käyttöliittymän avulla. Tässä ohjeen osassa kuvataan käyttöliittymän perusperiaatteet.
Akun täysi varaustaso
Äänenvoimakkuus
Päävalikko
Säädä näppäinäänen voimakkuus liukusäätimellä.
Säädä hälytysäänen voimakkuus liukusäätimellä.
Kaikkia käyttöliittymän toimintoja käytetään päävalikon kautta.
Virtajohto kytkettynä
Akun varaus lähes tyhjä
Tulostin kytkettynä
Viivakoodilukija kytkettynä
LIS-yhteys ON
LIS –yhteys OFF
USB-tallennuslaite liitettynä
LIS-tilauksia ladattu
Painikkeet
Kuva 7
Viestit käyttäjälle
Käyttöliittymässä annetaan käyttäjälle kolmentasoisia viestejä ja virheiden käsittelyohjeita:
Taso
Vakavuusaste
Vaaditut
toimenpiteet
Väri
Äänimerkki
Esimerkki
Ilmoitus
Matala /
normaali
tila
Ei vaadi
toimenpiteitä
Vihreä
Yksi lyhyt
äänimerkki
Asetukset on
tallennettu.
Kehote
Keskivakava
Syöttö tai
hyväksyminen
kosketusnäytön
kautta
Keltainen
Kaksi lyhyttä
äänimerkkiä
Käyttäjän tunnus on
annettava
Yksi lyhyt
äänimerkki
Huomioääni tuloksen
valmistumisesta.
Kolme matalaa
äänimerkkiä
Virheellinen reagenssin
viivakoodin luku
Painikkeen ulkoasu vaihtelee tilan mukaan:
Näppäimistö
Ei vaadi
toimenpiteitä
Erillislaitteiden symbolit näkyvät vain kun ne ovat
liitettynä Orion GenRead -laitteeseen.
Virhe
Kuva 6
84
KÄYTÖN ALOITTAMINEN
Kriittinen
Jatkaminen
edellyttää
korjaavia toimia
Punainen
KÄYTÖN ALOITTAMINEN
85
3 KÄYTTÖ
Käyttöliittymän rakenne
Käyttöliittymä koostuu kolmesta päävalikosta
1. Mittaus
2. Tulokset
3. Asetukset
Orion GenRead -laitteen käyttö sisältää kolme
päätoimintoa:
• Testin tekeminen
• Tulosten tarkasteleminen
• Laiteasetusten muuttaminen
Niiden toimintoja kuvataan seuraavassa osuudessa.
Testin tekeminen
Tiedot
Kuva 9
86
KÄYTÖN ALOITTAMINEN
Vain Orion GenRead -reagensseja voidaan käyttää testin tekemiseen. Lue Orion GenRead -reagenssipakkauksen käyttöohjeet ennen käyttöä.
Ohjeet sisältävät näytteen valmistelua ja testin
suorittamista koskevia tietoja.
Määritä laboratoriollesi soveltuvat asetukset valitsemalla Asetukset –> Perusasetukset –> Mittauksen kulku.
Kuva 10
Selityksiä:
Käyttäjätunnus: Potilastunnus: Tilausnumero: Erätyöskentely: Automaattinen
tulostus: LIS-siirto: Huomautus: Jos asetuksena on ON, laite pyytää antamaan käyttäjätunnuksen. Jos asetuksena
on ON + Ehdota edellistä, laite ehdottaa edellistä käyttäjätunnusta, siihen saakka,
kunnes tunnus vaihdetaan.
Jos asetuksena on ON, laite pyytää antamaan jokaiselle potilaalle potilastunnuksen.
Jos asetuksena on ON, laite pyytää antamaan tilausnumeron kullekin testille.
Jos asetuksena on ON, samoja testitietoja käytetään kaikille valituille erän putkille.
Jos asetuksena on ON, tulokset tulostuvat automaattisesti.
Jos asetuksena on ON, laite kehottaa käyttäjää lähettämään lähetykset LIS:ään,
kun Poistu-komento on valittu Tulokset-näytöstä.
Jos asetuksena on ON + Automaatt., tulokset lähetetään LIS:ään automaattisesti,
kun Tulokset-näyttö avataan.
LIS-siirto edellyttää, että jokaiselle tulokselle on tilausnumero. Yksisuuntaista
yhteyttä käytettäessä numero on annettava manuaalisesti.
Jos asetuksena on OFF, LIS ei ole käytössä.
KÄYTTÖ
87
Kaikki tulokset tallennetaan muistiin. Tallennuskapasiteetti on 1 000 tulosta. Tuloksia voi tarkastella ja ne voi tulostaa tai siirtää USB-tallennuslaitteeseen. Katso kohta Tulokset.
Mittauksen tekeminen:
1. Valitse päävalikosta Mittaus.
2. Jos Käyttäjätunnus -asetuksena on ON, Orion GenRead pyytää antamaan käyttäjän
tunnuksen. Jos Käyttäjän tunnus -asetuksena on OFF, siirry vaiheeseen 3. Jos Operator
ID -asetuksena on ON + Ehdota edellistä,
Orion GenRead käyttää edellistä käyttäjätunnusta. Anna käyttäjätunnus käyttämällä
näppäimistöä tai skannaamalla viivakoodi.
Ota viivakoodilukija käyttöön koskettamalla
näppäimistökuvaketta.
3. Valitse mittausnäytöstä Potilastesti tai Laadunvalvonta. Potilastietoja voi muokata joko
ennen testiä tai testin aikana.
4. Skannaa testireagenssin tiedot reagenssipakkauksen viivakoodikortista.
tai
88
KÄYTTÖ
Jos Erätyöskentely-asetuksena on ON, valitse
paikat, joissa putkilla on samaa reagenssierää, hyväksy painamalla OK ja skannaa reagenssipakkauksen viivakoodikortti. Samoja
mittausparametreja käyttävä toinen reagenssi voidaan testata samanaikaisesti. Valitse tällöin Potilastesti tai Laadunvalvonta uudelleen
ja toimi edellä kuvatulla tavalla.
Aiemmin valittuja paikkoja ei voi valita uudestaan.
HUOMAUTUS: Varmista, että skannaat oikean
reagenssin viivakoodin. Varmista optimaalinen luku kallistamalla viivakoodikorttia hieman.
5. Laita reagenssiputket Orion GenRead -laitteeseen.
HUOMAUTUS: Tarkista, että putket ovat hyvin
paikoillaan. Reunat eivät saa olla päällekkäin.
Älä paina putkia liian voimakkaasti mittauskammioihin. Kannen sulkeminen painaa putken asianmukaisesti paikoilleen.
6. Sulje kansi ja valitse ALOITA. Käynnistä monistamisreaktio Orion GenRead -reagenssipakkauksessa määritetyssä ajassa. Voit
muokata potilastietoja myös ennen testin
suorittamista.
7. Potilastunnus tai tilausnumero tai molemmat
on annettava, jos Mittauksen kulku -asetukset niin määrittävät. Valitse tällöin Muokkaa.
Siirry muussa tapauksessa vaiheeseen 11.
8.Potilastunnus-kenttä näkyy korostettuna.
Anna potilastunnus käyttämällä näppäimistöä tai skannaamalla viivakoodi.
9. Tilausnumero-kenttä näkyy korostettuna.
Anna tilausnumero käyttämällä näppäimistöä tai skannaamalla viivakoodi.
10.Valitse Tallenna. Potilastietoja voi muokata
testin päättymiseen saakka. Sen jälkeen, kun
kaikki muokkaus on tehty, valitse Tiedot OK.
11. Ajon valmistuttua Tulokset-näyttö tulee näkyviin (kts. 7 & 10). Tässä näytössä voit tarkastella tuloksia ja tulostaa tai siirtää ne
USB-laitteeseen. Jos LIS-asetuksena on ON +
Automaatt., tulokset lähetetään LIS:ään heti,
kun Tulos-näyttö avataan.
12. Kun haluat tarkastella yksittäistä tulosta, valitse putken numeropainike.
Vaihe 1: Valitse Mittaus.
Vaihe 2: Anna Käyttäjätunnus, jos käytössä, käyttämällä näppäimistöä tai
viivakoodilukijaa.
Vaihe 3: Valitse Potilastesti tai Laadunvalvonta. Potilastietoja voi muokata
joko ennen testiä tai testin aikana.
Vaiheet 4-5: Jos erätyöskentelyn asetuksena on ON, valitse putket, jotka
ovat samasta reagenssierästä.
KÄYTTÖ
89
Tiedot OK
Vaiheet 4-5: Lue testin viivakoodi. Aseta putket mittauskammioihin.
Vaihe 6: Aloita testi tai muokkaa potilastietoja ennen aloittamista.
Vaihe 11: Kun ajo on valmis, Tulokset-näyttö tulee näkyviin edellyttäen,
että kaikki tarvittavat tiedot on syötetty ja Tiedot OK valittu.
Tiedot OK
Vaiheet 7-10: Potilastietoja voi muokata testin aikana. Anna tarvittavat
tiedot (määräytyvät Mittauksen kulku -asetusten mukaan) käyttämällä näppäimistöä tai viivakoodilukijaa. Tallenna tiedot.
90
KÄYTTÖ
Vaiheet 7-10: Tilanneilmaisin osoittaa mittauksen etenemisen.
Vaihe 12: Valitse Takaisin, kun haluat tarkastella kaikkia tuloksia.
Vaihe 11: Tuloksia voi tarkastella ja ne voi tulostaa tai siirtää USB-tallennuslaitteeseen. Valitse numero, kun haluat tarkastella yksittäistä tulosta.
HUOMAUTUS:
• Jos testi hylätään, ÄLÄ testaa samaa reagenssiputkea uudelleen. Valmistele aina uusi reagenssiputki.
• Tarkista testipakkauksen pakkausselosteesta
sallittu reagenssiputken valmistelun ja mittauksen aloittamisen välinen aika.
KÄYTTÖ
91
HUOMAUTUS: Varmista, että yhdistät oikean
LIS-tilausnumeron ja oikean potilastunnuksen.
Jos LIS-yhteys on yksisuuntainen, tilausnumero
on määritettävä manuaalisesti tuloksen LIS:ään
lähettämisen asemesta. Juoksevaa numerointia
voidaan käyttää.
Tulosten tulostaminen
Orion GenRead -laite tallentaa laadunvalvontanäytteiden tulokset historiatiedostoon. Laadunvalvontanäytteet
mitataan
normaalien
näytteiden tapaan, mutta tulokset tallennetaan
erilliseen QC-tulokset-tiedostoon.
LIS-yhteys
Tulokset
LIS-asetuksena ON
Kun olet tarkistanut mittauksen jälkeen Tuloksetnäytön tulokset ja valitset Poistu-komennon Tulokset-näytöstä, esiin tulee LIS-siirto-ikkuna, jossa
on viesti Lähetetäänkö tulokset LIS:ään?
Jos valitset Hyväksy, tulokset siirretään LIS:ään.
Jos valitset Hylkää, tulokset tallennetaan LISoffline-tulokset-tiedostoon. Offline-tulokset lähetetään LIS:ään, kun LIS-siirto seuraavan kerran
hyväksytään. Voit estää siirron ja poistaa tulokset
pysyvästi poistamalla LIS-offline-tiedoston tulokset.
Mittaukset tallennetaan Tulokset-tiedostoon,
josta niitä voi tarkastella, tulostaa tai siirtää USBtallennuslaitteeseen. Tulokset-tiedosto jakautuu
seuraaviin alaosiin: Näytetulokset, QC-tulokset,
LIS-offline-tulokset ja Poista tuloshistoria. Tallennuskapasiteetti on 1 000 tulosta.
LIS-offline-tulokset ovat tuloksia, jotka on tallennettu Orion GenRead -laitteen muistiin, kun
laite on normaalisti yhteydessä LIS:ään mutta tilapäisesti offline-tilassa, tai tulosten LIS-siirto on
hylätty mittauksen jälkeen.
Katso sivu 92, Offline-tulosten lähettäminen LIS-/
HIS-järjestelmään.
Tulokset voi siirtää USB-tallennuslaitteeseen.
Laita USB-tallennuslaite johonkin USB-porteista
ja valitse Siirto USB:hen. Kun siirto on valmis,
tilanneilmaisin poistuu näytöstä ja USB-tallennuslaitteen voi poistaa. Älä poista USB-tallennuslaitetta, ennen kuin siirto on valmis.
LIS-asetuksena ON + Automaatt.
Tulokset lähetetään LIS:ään automaattisesti, kun
Tulokset-näyttö avataan mittauksen jälkeen.
Jos LIS-yhteys on kaksisuuntainen, LIS-tilauksetpainike näkyy päävalikkonäytössä, kun LIS-tilauksia on käytettävissä. Luettelosta voi valita enintään 12 tilausta yhtä testausta kohti. Tilaukset
määritetään mittauskammioihin Mittaus-näytössä. Tulokset lähetetään LIS:ään edellä kuvatulla
tavalla.
Valitsemalla Tulosta voidaan tulostaa tulokset,
jotka on lajiteltu ajan, potilastunnuksen, testin
tai tuloksen mukaan.
Tulosten siirtäminen
USB-tallennuslaitteeseen
Tuloshistorian poistaminen
Poista tuloshistoria -kohdasta voit valita vaihtoehdot Poista näytetulokset, Poista QC-tulokset,
Poista offline-tulokset tai Poista kaikki. Laite pyytää vahvistamaan poiston. Tulokset poistetaan
pysyvästi.
Tulosten tarkasteleminen
Offline-tulosten lähettäminen
LIS-/HIS-järjestelmään
Kun haluat tarkastella tuloksia, valitse Tulokset
päävalikosta. Valitse Näytetulokset, QC-tulokset
tai LIS-offline-tulokset. Selaa tuloksia painamalla
oikealla olevaa ylä- tai alanuolipainiketta. Tulokset voi lajitella ajan, potilastunnuksen, testin tai
tuloksen perusteella. Haku-toiminnossa käytetään potilastunnusta.
Tulosriviä koskettamalla tuodaan esiin tarkemmat tiedot yksittäisestä mittauksesta.
Kaikkia LIS:ään lähettämättömiä tuloksia voi
tarkastella valitsemalla LIS-offline-tulokset. Tulokset voi tulostaa tai siirtää USB-tallennuslaitteeseen tästä näytöstä. Voit estää tulosten
myöhemmän lähetyksen LIS:ään poistamalla LISoffline-tulokset-tiedoston.
Kun yhteys LIS:ään on muodostettu uudelleen
ja uusi mittaus on tehty ja siirto hyväksytty, laite
antaa varoituksen LIS-offline-tuloksia saatavilla.
Lähetetäänkö tulokset LIS:ään? LIS-offline-tulokset-tiedoston tulokset lähetetään LIS:ään uuden
mittauksen tulosten kanssa. Tämän jälkeen tulokset poistetaan LIS-offline-tulosten tiedostosta.
Ne löytyvät yhä Näytetulokset / QC-tulokset -tiedostoista.
Asetukset
Orion GenRead -asetukset jakautuvat neljään
pääluokkaan.
• Perusasetukset (käyttäjälle)
• Ylläpito (käyttäjälle)
• Hallinta-asetukset (pääkäyttäjälle)
• Valmistajan asetukset (vain valmistajalle)
Kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran,
tehdasasetukset ovat käytössä. Ensimmäinen
käynnistyskerta käynnistää ohjatun asennuksen.
Tämän jälkeen asetuksia voi muuttaa valitsemalla
Perusasetukset tai käynnistämällä ohjatun asennuksen valitsemalla Ylläpito. Ajan voi muuttaa
vain Hallinta-asetuksista sen jälkeen, kun ohjattua asennusta on käytetty ensimmäisen kerran.
Perusasetukset
Perusasetukset jakautuvat Lukijan asetuksiin ja
Mittauksen kulku -asetuksiin.
Lukijan asetuksista voit muuttaa seuraavia asetuksia:
• Laitteen kieli
• Näppäimistön kieli
• Näytön kirkkaus
• Näppäinäänten voimakkuus
• Hälytysäänen voimakkuus
Nämä asetukset määritetään aluksi ohjatun asennuksen yhteydessä.
Mittauksen kulku -asetuksista voit määrittää näytettä varten tarvittavat tiedot:
• Käyttäjätunnus
• Potilastunnus
• Tilausnumero
• Erätyöskentely
• Automaattinen tulostus
• LIS-siirto
Ylläpidon asetukset
Ylläpidon asetuksia ovat Asennus, Virheloki, Ohjelmistopäivitys ja Tiedot.
Asennus-kohdasta voit käynnistää ohjatun asennuksen, katso sivu 83.
Virhekoodit tallennetaan virhelokiin, jonka selattavasta luettelosta niitä voi tarkastella. Virheet
voi lajitella ajan tai koodin mukaan, ja virheitä voi
tarkastella yksitellen valitsemalla kyseisen rivin.
Virhelokin voi siirtää USB-tallennuslaitteeseen tai
poistaa. Poisto on vahvistettava.
Ohjelmistopäivitys-vaihtoehdosta voi päivittää laitteen ohjelmiston uusimpaan saatavilla
olevaan versioon. Uusi ohjelmisto toimitetaan
USB-tallennuslaitteella. Liitä USB-laite johonkin
USB-porteista. Näyttöön tulevat nykyisen ja uuden ohjelmiston versionumerot. Vahvista päivitys
valitsemalla Kyllä. Kun päivitys on valmis, USBtallennuslaitteen voi poistaa. Älä poista USB-tallennuslaitetta, ennen kuin siirto on valmis.
Kuva 11
92
KÄYTTÖ
KÄYTTÖ
93
Italiano
Laadunvalvonta
Palauta tehdasasetukset
Käyttöliittymään voi palauttaa tehdasasetukset.
Laite käynnistyy uudelleen palautuksen jälkeen.
Aika
Kellonajan voi vaihtaa tästä sen jälkeen, kun se
on ensimmäisen kerran asetettu ohjatun asennuksen yhteydessä. Huomaa, että Orion GenRead ei siirry automaattisesti kesä- tai talviaikaan.
Aika on muutettava manuaalisesti.
Kuva 12 Valitse Dynaaminen tai Staattinen IP.
Kuva 13 Anna tarvittavat tiedot.
LIS-asetukset
Pääkäyttäjä voi muuttaa tästä tiedonsiirron LISasetuksia. Tiedot siirretään verkkoyhteyden kautta. Yhteyttä varten tarvitaan TCP/IP-asetukset.
Lisätietoja saat paikalliselta toimittajalta.
Testiasetukset
Testikohtaisia asetuksia varten.
Tiedot-näytöllä näytetään laitteen sarjanumero
ja ohjelmistoversion numero sekä LIS-liitäntään
liittyviä tietoja.
Hallinta-asetukset
Kuva 14 Anna tarvittavat tiedot.
94
KÄYTTÖ
Hallinta-asetusten avulla pääkäyttäjä voi muuttaa laitekohtaisia asetuksia, joita on tarpeen
muuttaa vain erityistapauksissa. Hallinta-asetusten muuttaminen edellyttää salasanaa, joka on
ADMIN.
Hallinta-asetuksia ovat Palauta tehdasasetukset,
Aika, LIS-asetukset ja Testiparametrit.
Valmistajan asetukset
Tämä asetus on tarkoitettu vain valmistajan käyttöön.
4YLLÄPITO
Orion GenRead -laite on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöiseksi, eikä se kaipaa säännöllistä ylläpitoa. Jos korjaustarpeita ilmenee, ota
yhteys paikalliseen toimittajaan.
Laitteen kalibrointi
Orion GenRead on kvalitatiivisia mittauksia suorittava herkkä optinen tarkkuuslaite. Jos laite
ilmoittaa kalibroinnin tarpeesta, ota yhteys paikalliseen toimittajaan. Huomaa, että mitattu signaali saattaa muuttua seuraavissa tilanteissa:
• Ympäröivän valon määrä muuttuu.
• Optiset osat ovat likaantuneet.
• Sähkölaitteet aiheuttavat häiriöitä.
• Lämpötila muuttuu.
• Laitetta liikutetaan.
Puhdistus
Puhdista laitteen ulkopinta miedolla puhdistusaineella. Ole erityisen huolellinen näytön ja
putkikolojen puhdistamisessa. Varmista, ettei
nestettä pääse valumaan näytön reunoihin, putkisyvennyksiin tai portteihin. Putkisyvennykset
puhdistetaan nukkaamattomilla vanupuikoilla.
Puuvillapuikkoja ei pidä käyttää, sillä niistä voi irrota materiaalia, joka häiritsee mittaamista.
Infektoivien aineiden roiskeet tulee poistaa heti
imukykyisellä paperipyyhkeellä ja kontaminoituneet alueet pyyhkiä 70-prosenttisella etanolilla tai
0,2-prosenttisella aktiiviklooriliuoksella. Tavallista
klooripohjaista valkaisuainetta voi käyttää laimentamalla aktiivikloorin pitoisuus 0,2 prosenttiin.
Pinttyneiden tahrojen puhdistamiseksi sekä ennen laitteen lähettämistä huoltoon noudata dekontaminointiohjetta.
Dekontaminointi
Pinttyneiden tahrojen puhdistamiseksi ja laitteen
dekontaminoimiseksi sekä erityisesti ennen laitteen lähettämistä huoltoon pyyhi laitteen pinta
paperipyyhkeellä tai liinalla ensin 0,4-prosenttisella aktiivikloorilla ja sen jälkeen vedellä kostutettuna. Toista toimenpide kolme kertaa. Lopuksi
poista kloorijäämät pyyhkimällä 70-prosenttisella
etanolilla. Roiskeiden puhdistamiseen käytetyt
välineet, käsineet mukaan lukien, on hävitettävä
tartuntavaarallisena jätteenä.
YLLÄPITO
95
5 VIANETSINTÄ
Ohjelmistopäivitys
Akun lataaminen
Uusi ohjelmisto ladataan laitteeseen USB-tallennuslaitteesta. Noudata näytön ohjeita. Älä poista
USB-tallennuslaitetta kesken päivityksen.
Akku latautuu automaattisesti, kun virtajohto on
kytkettynä. Kokonaislatausaika on 5 tuntia. Keskimääräinen latausaika yhtä testiä varten on 1,5
tuntia.
Akun vaihtaminen
Akku toimitetaan erikseen. Vain Orion GenRead
-akkua voidaan käyttää.
Katkaise laitteesta virta akun vaihtoa varten, irrota virtajohto ja käännä laite varovasti ylösalaisin
pöydälle. Käytä laitteen alla pehmeää paperipyyhettä akkua vaihtaessasi kannen ja näytön naarmuuntumisen estämiseksi. Avaa akkulokeron
kansi litteällä esineellä, ota akku pois ja vaihda
tilalle uusi.
Akkulokeron
kansi
6 LAITTEEN TEKNISET TIEDOT
Orion GenRead -laitteen näyttöön tulee virheilmoituksia ja ohjeita käyttäjälle, kun laite tunnistaa virheen. Noudata näytön ohjeita. Ota yhteys
paikalliseen toimittajaan, jos ilmenee korjaustarpeita tai tarvitset käyttötukea.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Näyttöön tulee virhekoodi, jos mittaustulos todetaan virheelliseksi. Ota yhteys paikalliseen toimittajaan virheellisen tuloksen aiheuttajan selvittämiseksi.
Laitteessa on esiohjelmoitu mikropiiri, joka ohjaa
testin vaiheita ja tiedonkäsittelyä. Testin tunnistus, ajastus, kalibrointikäyrä ja raja-arvotiedot
sisältyvät reagenssipakkauksen mukana toimitettavaan viivakoodiin. Viivakoodin testitiedot
lukemalla aktivoitu mikroprosessori valvoo ja ohjaa testin kaikkia vaiheita ja muuntaa näytteen
fluoresenssiarvon näytetulokseksi.
Orion GenRead -laite täyttää standardin IEC
61326-2-6 sähkömagneettista säteilyä ja häiriönsietoa koskevat vaatimukset.
Tekniset tiedot
Fluorometri
Kuva 15
96
VIANETSINTÄ
Orion GenRead -mittausyksikkö sisältää lämpötilanhallinnalla varustetun 12-reikäisen blokkitermostaatin, jossa tapahtuu kohdeorganismin
isoterminen monistus reagenssiputkissa. Fluoresenssi mitataan putken pohjan kautta konfokaalisten fluoresenssiantureiden avulla 1–12
reaktiosta samanaikaisesti reaaliajassa. Tulokset
tulkitaan erityisalgoritmilla, joka on määritetty
laitteen ohjelmistoon. Kaikki tarvittavat parametrit siirretään laitteeseen skannaamalla reagenssipakkauksen mukana toimitettava 2D-viivakoodi.
Kosketusnäyttö
Laitetunnus
Käyttöliittymänä on helppokäyttöinen kosketusnäyttö. Laitetta käytetään näytössä näkyviä
painikkeita koskettamalla. Laite antaa käyttäjälle
testin tekemiseen liittyviä viestejä ja kehotteita ja
näyttää tulokset ja virheilmoitukset. Kosketusnäytön tekniset tiedot:
• Kapasitiivinen näyttö
• Näytön koko: 151 x 90,05 mm
• Pikselien määrä: 800 x 480
Orion GenRead -laitteella on yksilöllinen sarjanumero, joka on laitteen takapuolella olevassa
tarrassa.
Laitteen mitat ja sähkövaatimukset
•
•
•
•
Paino: 3 550 g (ilman verkkolaitetta)
Koko: 150 (K) x 225 (L) x 230 (S) mm
Suojausluokka III
Erillinen verkkolaite (toimitetaan laitteen mukana):
Tulo: 90–264 VAC, 50–60 Hz
Lähtö: 24 VDC; 3,0 A
• Orion GenRead: nimellistulo: 24 VDC; 3,0 A
• Akku: Orion GenRead -laitteen oma Li-ioniakku (ladattava) (katso akun tarkemmat tiedot luvusta 4, Ylläpito)
• Orion GenRead -laitteen suojausluokka III ja
verkkolaitteen suojausluokka II
Laitteen ohjelmisto
Uusi ohjelmisto ladataan USB-tallennuslaitteesta.
Lisätietoja saat paikalliselta toimittajalta.
Verkkolaite
Verkkolaite toimitetaan laitteen mukana. Verkkolaitteen lisäksi laitteen virtalähteenä voi käyttää
akkua. Verkkojohdon liitännän sisäinen kytkin
vaihtaa automaattisesti akkuvirrasta verkkovirtaan. Lisätietoja akun asentamisesta on luvun 4,
Ylläpito, kohdassa Akun vaihtaminen.
USB-liitäntä
Laitteessa on neljä A-tyypin USB-porttia. Näihin
portteihin voidaan liittää tulostin, viivakoodilukija
ja USB-tallennuslaite. Yksi B-tyypin USB-portti on
varattu valmistajan käyttöön.
Tulostin
Laitteeseen voi liittää erillisen tulostimen. Lisätietoja saat paikalliselta toimittajalta.
Viivakoodilukija
Laitteeseen voi liittää erillisen viivakoodilukijan.
Lisätietoja saat paikalliselta toimittajalta.
Näppäimistö
Laitteeseen voi liittää erillisen näppäimistön. Lisätietoja saat paikalliselta toimittajalta.
LAITTEEN TEKNISET TIEDOT
97
LIS-yhteydet
Takuu
Kierrätys
Orion GenRead laite käyttää HL7-standardia
ulkoisiin tietojärjestelmäliityntöihin. Yhteys luodaan LAN-liitynnällä.
Valmistaja myöntää Orion GenRead -laitteelle ostopäivästä kahden vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuun.
Valmistaja korjaa tai vaihtaa laitteen, jos laitteen
toimintahäiriö johtuu sisäisen osan viasta. Takuu
ei kata ohjeiden vastaisen käytön aiheuttamaa
vauriota. Valmistajalla ei ole velvollisuutta muokata tai päivittää laitetta valmistuksen jälkeen,
ellei syynä ole valmistusvirhe.
Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö, ota yhteys
paikalliseen toimittajaan.
Varmista Orion GenRead -laitteen turvallinen
lähetys käyttämällä alkuperäistä toimituspakkausta.
Orion GenRead on matalajännitelaite, joka tulee
toimittaa käytöstä poiston jälkeen elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Pakkausmateriaalit
ovat kierrätyskelpoisia.
Huolto
Dansk
Orion GenRead -laitteen huollon tarve on sisäänrakennettujen tarkastustoimintojen ansiosta
vähäinen. Jos toimintahäiriöitä tai korjauksen
tarvetta ilmenee, ota yhteys paikalliseen toimittajaan.
Laite on dekontaminoitava huolellisesti ennen
sen toimittamista huoltoon (katso sivu 95, Puhdistus ja dekontaminointi). Varmista, että kuljetuslukko on kiinni ja että se lukitsee detektorin
kunnolla paikalleen (kts. s. 81 ”Laitteen nostaminen ja kuljetus”
Käytä alkuperäistä laitepakkausta lähetysvaurioiden välttämiseksi. Orion GenRead -laitetta saavat
huoltaa vain Orion Diagnostican huoltoasiantuntijat.
Laitteen saa lähettää vasta, kun Orion Diagnosticalta on saatu lupa.
98
LAITTEEN TEKNISET TIEDOT
OPERAZIONI PRELIMINARI
99
INHOLD
1INDLEDNING
Tiltænkt brug
Dansk
1INDLEDNING................................ 101
Tiltænkt brug................................................... 101
Orion GenRead instrument ............................ 101
Oplysninger om sikkerhed................................ 101
Sikkerhedsforskrifter................................. 101
Symboler i statusområdet ......................... 108
Inddeling af skærmen............................... 109
Knapper
................................................... 109
Brugermeddelelser.................................... 109
Brugerfladens opbygning.......................... 110
2 IBRUGTAGNING........................... 103
3 ANVENDELSE............................... 111
Udpakning ................................................... 103
Orion GenRead komponenter.......................... 103
Løft og transport af instrumentet..................... 105
Placering og omgivelser................................... 105
Under brug............................................... 105
Transport og opbevaring........................... 105
Strømforsyningsledning og batterier................ 105
Stik og kabler............................................ 105
Tilslutning af strømforsyningsledningen..... 105
Isætning af batterier.................................. 106
Strøm (tænd, sluk, dvale) ................................ 106
Sådan tændes for instrumentet................. 106
Sådan slukkes instrumentet....................... 106
Dvaletilstand............................................. 106
Brug af touchscreen......................................... 107
Opsætningsguide............................................. 107
Sprog
................................................... 107
Dato og tid .............................................. 107
Skærmens lysstyrke .................................. 107
Lydstyrke................................................... 108
Generelt om brugerfladen................................ 108
Hovedmenu.............................................. 108
Udførelse af et assay........................................ 111
Forklaringer ................................................... 111
Udførelse af en måling ................................... 112
Kvalitetskontrol......................................... 116
Tilslutning til et laboratoriesystem (LIS)...... 116
Indstillingen for LIS er angivet til ON.... 116
Indstillingerne LIS og Automatisk er
angivet til ON...................................... 116
Resultater ................................................... 116
Visning af resultater.................................. 116
Udskrivning af resultater........................... 116
Overførsel af resultater til USB enhed........ 116
Slet resultathistorik.................................... 116
Afsendelse af offline-resultater til LIS/HIS... 116
Indstillinger ................................................... 117
Basisindstillinger........................................ 117
Indstillinger under Vedligeholdelse............ 117
Admin indstillinger.................................... 118
Gendan fabriksindstillinger.................. 119
Tid
................................................... 119
LIS indstillinger.................................... 119
Producentindstillinger................................ 119
4VEDLIGEHOLDELSE..................... 119
Instrumentkalibrering....................................... 119
Rengøring ................................................... 119
Dekontaminering............................................. 119
Softwareopdatering......................................... 120
Udskiftning af batterienhed............................. 120
Opladning af batterierne.................................. 120
5 FEJLFINDING.................................. 120
6 INSTRUMENT SPECIFICATION ....... 121
Overensstemmelseserklæring........................... 121
Teknisk specifikation.................................. 121
Fluorescensmåling..................................... 121
Touch screen............................................. 121
Instrumentets dimensioner og
krav til strømforsyning .............................. 121
Instrumentets software............................. 121
Instrumentidentifikation............................ 121
Strømforsyning......................................... 121
USB-tilslutning.......................................... 121
Printer ................................................... 121
Stregkodelæser......................................... 122
Tastatur
................................................... 122
Service ................................................... 122
Garanti
................................................... 122
Genanvendelse................................................ 122
Orion GenRead® er et instrument til in
vitro-diagnostik, der kører separat på strøm fra
batteri eller fra elnettet og er i stand til at frembringe resultater fra kvalitative test af forskellige
patientprøver. Instrumentet bruger en teknologi,
der er baseret på invasion af DNA-strenge, med
navnet Strand Invasion Based Amplification, til
isotermisk amplifikation og detektion af nukleinsyrer. Orion GenRead-instrumentet er beregnet
til brug med Orion GenRead testkit.
Orion GenRead Instrument
Orion GenRead er et let anvendeligt instrument,
der kører separat og er i stand til at frembringe kvalitative resultater. Instrumentet analyserer
prøverne ved at inkubere reagensrør ved fastlagte temperaturer og måle fluorescensen ved hjælp
af detektorer med angivne magnetiserings- og
emissionsfiltre. Flourescensen i hvert reagensrør
måles, og flourescensværdien konverteres til et
positivt eller negativt resultat ud fra en algoritme, der er defineret på forhånd. Algoritmen er
kodet ind i en datamatrix, der ligger på et stregkodekort i hvert kit. Dataene overføres til Orion
GenRead, når kortet scannes med instrumentets
stregkodelæser.
Assayene udføres i henhold til brugsvejledningen, der følger med hvert reagenskit til Orion
100
INHOLD
GenRead. En komplet måling, inklusive termisk
opvarmning til en forudindstillet temperatur,
flourescensdetektion og beregning af resultatet,
udføres direkte på instrumentet. Brugeren styrer
apparatet via en grafisk brugerflade. Instrumentet kan køre på strøm fra elnettet eller fra batterier (medfølger ikke), det har USB-tilslutninger
til en ekstern printer efter eget valg, en stregkodelæser eller en USB lagerenhed. Endvidere
har instrumentet en RJ-45-tilslutning til en Ethernet-forbindelse. Orion GenRead kan tilsluttes
et laboratorie- eller hospitalssystem (LIS/HIS) via
fjernadgang. Instrumentet bruger en standardiseret dataoverførselsprotokol. Kontakt din lokale
leverandør, hvis du har brug for flere oplysninger.
•
•
•
•
Oplysninger om sikkerhed
Det er vigtigt, at du læser denne manual omhyggeligt, inden du bruger Orion Genread instrumentet. Dette afsnit indeholder advarsler og instruktioner, som brugeren skal følge for at sikre,
at Orion GenRead instrumentet er sikkert at anvende, og at sikkerheden opretholdes. Hensigten
med anvisningerne i denne manual er at de skal
supplere, ikke erstatte, de normale, gældende
sikkerhedskrav i brugerens land.
•
•
•
Sikkerhedsforskrifter
• Utilsigtet brug af Orion GenRead instrumentet kan forårsage personskade eller skader på
instrumentet.
• Orion GenRead instrumentet indeholder en
•
UV-lyskilde, som, afhængig af testen, kan
være aktiveret, mens instrumentet er i brug.
UV-lys kan udgøre en risiko for brugeren. Forsøg aldrig at åbne låget under en kørsel.
Teknisk service på Orion GenRead instrumentet må kun udføres af serviceteknikere fra Orion Diagnostica.
Brug kun den strømforsyningsenhed, der er
leveret sammen med instrumentet, og det er
vigtigt at sætte stikket i et sted, hvor det kan
trækkes ud.
Brug kun de batterier, der passer til Orion
GenRead og leveres af Orion Diagnostica. Se
den separate brugsvejledning til batterierne.
De produkter, der anvendes sammen med
dette instrument, indeholder farlige stoffer.
Se venligst brugsvejledningen til de pågældende reagenskit, for yderligere information.
Brug egnet beskyttelsesbeklædning og engangshandsker ved håndtering af prøver fra
patienter og kitreagenser. Vask hænderne
grundigt, når du er færdig med at udføre testen.
Spild ikke væske, og tab ikke genstande på
eller i instrumentet.
Spild af potientielt smittefarligt materiale skal
straks tørres op. Se yderligere på s. 119, Rengøring og dekontaminering.
Kun Orion GenRead reagenskit må anvendes.
Den brugsvejledning, der følger med Orion
GenRead reagenskittet, skal læses grundigt
inden brugen og følges nøje.
INDLEDNING
101
• Bortskaf brugte reagensrør straks efter, at
analysen er afsluttet, uden at åbne rørets
låg. Åbning af rørene efter amplifikation kan
medføre, at arbejdsområdet kontamineres af
amplifikationsproduktet.
• Tilslut ikke nogen eksterne enheder til Orion
GenRead under målingen.
• Fjern ikke USB-enheder, og luk dem ikke ned,
mens data overføres.
• Forsøg ikke at åbne låget under målingen.
• Hvis Orion GenRead bruges i miljøer, hvor
betydelige temperaturvariationer kan forekomme, kan dette medføre, at værdierne i
målingerne afviger fra de reelle værdier.
• Forureningsgrad 2
• Kapslingsklasse IP20
2 IBRUGTAGNING
Udpakning
Åbn kassen, og kontrollér, at den indeholder alle
de nødvendige dele:
• Instrument
• Brugermanual
• Strømforsyning
• Hovedkabel
• Netværkskabel
• Instrumentcertifikat
Undersøg instrumentet nøje for at se, om det
skulle være blevet beskadiget under forsendelsen.
Hvis det er beskadiget, eller nogle dele mangler,
skal du straks meddele dette til din lokale leverandør.
VIGTIGT: Slå transport lås fra. Den sidder i bunden af Orion GenRead (se billede 3). Låsen
holder måleenheden på plads under transport.
Låsen skal altid være slået til, når instrumentet
flyttes.
BEMÆRK: Instrumentets låg kan kun åbnes, når
strømmen er tilsluttet.
Orion GenRead komponenter
Komponenterne i Orion GenRead er vist på Billede 1 (instrumentet set ovenfra), Billede 2 (instrumentet set bagfra) og Billede 3 (instrumentet set nedefra).
102
INDLEDNING
1
2
3
6
4
5
Billede 1
1. Målebrønd
2. Touch screen display
3. USB-stik (type A)
4. Strømindikator
5. Tænd/sluk-knap
6. Stregkodelæser
IBRUGTAGNING
103
Løft og transport
af instrumentet
Ved løft eller transport af Orion GenRead instrument, altid håndtere det forsigtigt. Under transport bør transportlåsen være låst. For at slå transport lås til, placere instrumentet omhyggeligt på
sin venstre side (stregkodelæser opad). Detektorerne vil glide til yderste venstre position. Sæt
transport lås til, ved at skubbe knappen til den
låste position, se billede 3. For at sikre, at instrumentet er korrekt låst ,kontrollere, at intet bevæger sig inde i den, når den vendes på siden.
1
2
3
Billede 2
1. Stik til strømforsyning
2. RJ-45-port
3. USB-port (type B)
4. USB-port (type A)
5. USB-port (type A)
6. USB-port (type A)
7. Instrumentetiket med serienummer
7
4
5
Placering og omgivelser
6
1
2
LÅS
Billede 3
1. Dæksel til batterirum
2. Transport lås
104
IBRUGTAGNING
LÅS OP
Instrumentet skal placeres på en jævn bordoverflade eller en stabil overflade med tilstrækkelig
plads omkring det til betjening, og til at stikket
kan trækkes ud. I tilfælde af en nødsituation eller
under usædvanlige driftsbetingelser skal der altid
være tilstrækkelig plads til, at instrumentet nemt
kan afbrydes.
Orion GenRead instrumentet er et yderst følsomt
og præcist optisk instrument. Resultaterne kan
blive påvirket af vibrationer, hvis instrumentet
anvendes for tæt på en vibrerende maskine.
Instrumentet har en intern korrigering for de
normale niveauer af lys fra omgivelserne, men
meget intensivt lys, der falder ind og rammer
målebrøndene, kan medføre alvorlig forstyrrelse
af målingen og skal undgås.
Under brug
Følgende skal overholdes:
• Instrumentet er kun til indendørs brug.
• Højde op til 2000 m.
• Beskyt instrumentet mod høj fugtighed og
kontakt med væsker.
• Relativ fugtighed skal være mellem 20 - 80 %
(ikke-kondenserende).
• Placer ikke instrumentet i direkte sollys, og
udsæt det ikke for høj varme.
• Den omgivende temperatur under drift skal
være mellem 15 – 35 °C
• Spændingsudsving fra elnettet op til ±10 %
af den nominelle spænding.
• Strømforsyningsenhed: Beskyttelsesklasse II.
• Instrument: Beskyttelsesklasse III.
• Det elektromagnetiske miljø bør evalueres før
betjening af instrumentet.
• Anvend ikke instrumentet i nærheden af
kilder med kraftig elektromagnetisk stråling
(f.eks. uskærmede intentionelle RF kilder),
da disse kan forstyrre instrumentets korrekte
funktion.
• Flyt ikke instrumentet, mens en test udføres.
• Bemærk: Sluk for instrumentet, når det ikke
er i brug.
Transport og opbevaring
• Temperatur under transport og opbevaring:
5 - 40 °C
• Relativ fugtighed skal være mellem 20 - 80 %
(ikke-kondenserende).
• Håndtér instrumentet med forsigtighed.
• Transport lås skal være slået til under flytning
(se billede 3).
Strømforsyningsledning
og batterier
Orion GenRead instrumentet kan bruges enten med strøm fra elnettet eller med strøm fra
batterier, som skal sættes i. Batterierne oplades
automatisk, når ledningen er tilsluttet stikkontakten. Batteriet skal genoplades en gang imellem ved at tilslutte den eksterne strømforsyning
i mindst 1,5 time. Den samlede opladningstid er
5 timer. Når batterierne bruges, anbefaler vi, at
brugeren regelmæssigt kontrollerer batteriernes
status på displayet.
Læs den separate brugsvejledning til batterierne.
Stik og kabler
Bag på instrumentet er der fem porte: Tre USBstik af type A, et USB-stik af type B og et RJ-45stik. Der er et USB-stik af type A foran på instrumentet: Stikkene er angivet på billede 1 og 2.
RJ-45-stikket kan bruges til LAN-forbindelser.
Tilslutning af
strømforsyningsledningen
Tilslut strømforsyningsledningen bag på instrumentet. Stikkets fatning er bevægelig. Hold ikke
IBRUGTAGNING
105
om fatningen, når du sætter stikket i.
Sæt strømstikket i en stikkontakt.
kontrollér, at stikkene til er sat helt i.
Isætning af batterier
1. Sluk for instrumentet (hvis det er tændt).
2. Tag stikket ud af stikkontakten.
3. Vend forsigtigt instrumentet på et bord, så
instrumentets bund vender opad. Anbring
beskyttende materiale (absorberende papir
eller lignende) under instrumentet, så du
undgår at ridse instrumentets overflade.
4. Åbn dækslet til batterirummet.
5. Tilslut batterierne til batteristikket.
6. Tryk batterierne på plads, og kontroller, at de
er anbragt korrekt.
7. Luk dækslet til batterirummet.
8. Vend instrumentet opad igen.
Strøm (tænd, sluk, dvale)
tet vil starte, og hovedmenuen kommer frem.
Når Orion GenRead instrumentet startes den første gang, vil en opsætningsguide blive åbnet (se
kapitlet “Opsætningsguide”).
Sådan slukkes instrumentet
Instrumentet slukkes ved at trykke Power knappen ind i mere end et halvt sekund, men i mindre
end 4 sekunder. En meddelelse vises: “Skal Orion
GenRead slukkes?”. Vælg “Ja” for at slukke for
instrumentet.
Hvis Power knappen holdes inde i mere end 4 sekunder, men i mindre end 10-12 sekunder, vil instrumentet udføre en tvungen softwarelukning.
Instrumentet vil lukke ned øjeblikkeligt.
Hvis Power knappen holdes inde i mere end
10-12 sekunder, vil det udføre en hardwareluk-
Lås
Orion GenRead instrumentet kan være i tre tilstande: Tændt, slukket eller dvaletilstand.
Sådan tændes for instrumentet
Instrumentet tændes ved at trykke på Power
knappen på fronten. Lyset i strømindikatoren i
nederste højre hjørne af skærmen vil angive, at
strømmen er tilsluttet.
Hvis der ikke sker noget, kontrolleres om stikket
er sat i stikkontakten. Hvis instrumentet kører på
batteri, skal du sikre dig, at batteriet er opladet.
Når du har trykket på Power knappen, vil displayets baggrundsbelysning blive tændt, instrumen106
IBRUGTAGNING
ning. Instrumentet vil afbryde strømmen øjeblikkeligt. Denne procedure bør ikke anvendes; forsøg først at udføre de to foregående procedurer.
Hvis du trykker på Power knappen under en
kørsel, vil denne meddelelse blive vist: “Hvis du
trykker på Power knappen i mere end 4 sek., vil
Orion GenRead lukke øjeblikkeligt.” I tilfælde af
en pludselig strømafbrydelse, eller hvis Power
knappen trykkes ind ved en fejl under en måling,
og låget er låst, kan låget åbnes ved hjælp af en
lille pind. Løft låget, og tryk pinden ind, idet du
holder låget lukket bagtil, så det løsnes fra låsen.
Åbn låget, og fjern rørene.
Dvaletilstand
Formålet med dvaletilstanden er at spare batteristrøm. Dvaletilstanden aktiveres automatisk, når
instrumentet har været inaktivt i 20 minutter.
Lyset i strømindikatoren vil blinke, når instrumentet er i dvaletilstand. Instrumentet startes
igen ved at trykke kortvarigt på Power knappen .
Orion GenRead afbryder strømtilførslen automatisk, når instrumentet ikke har været i brug i to
timer.
Brug af touchscreen
Orion GenRead instrumentet har en touch
skærm. De virtuelle knapper aktiveres med
fingrene eller med en touch pen. Skærmen kan
bruges både med og uden handsker på. Touch
skærmen skal berøres let, og hvis der trykkes for
hårdt eller bruges skarpe genstande, kan det beskadige skærmen.
Der er altid multisensorisk feedback, når en knap
berøres: Knappen vil indikere berøringen både
visuelt, ved at den skifter udseende, og med en
hørbar lyd.
En kommando registreres, når fingeren slipper
den berørte knap. Hvis fingeren slipper uden for
det knapområdet, hvor fingeren først blev placeret, registreres ingen kommando.
Start opsætningsguiden ved at vælge Start.
Bemærk
Opsætningsguiden, dog uden tidsindstillingerne,
kan startes manuelt fra Indstillinger –> Vedligeholdelse –> Opsætning. Tiden kan indstilles
under Admin indstillinger. For at få adgang til
Admin indstillinger skal du indtaste et password,
som er ADMIN.
Sprog
Vælg sprog til instrumentet og tastaturet på
drop-down listerne.
Du vil blive bedt om at bekræfte dit valg af sprog.
Anmodningen om bekræftelse vises både på engelsk og på det valgte sprog.
Hvis det valgte sprog er korrekt, vælges Ja, ellers
vælges Nej.
For at fortsætte vælges Næste.
Det valgte sprog kan til enhver tid ændres under
Indstillinger –> Basisindstillinger –> Instrument
indstillinger.
Dato og tid
Indstil tid og format samt dato og format.
Orion GenRead tager ikke automatisk hensyn til
sommertid, så tiden bør justeres manuelt.
Fortsæt ved at vælge Næste.
Skærmens lysstyrke
Juster skærmens lysstyrke ved hjælp af glideknappen.
For at fortsætte vælges Næste.
Opsætningsguide
Billede 4
Når Orion GenRead instrumentet startes første
gang, vil du blive bedt om at følge en opsætningsguide. Guiden vil bede dig om at vælge
sprog og indstille dato og tid, skærmens lysstyrke
og lydstyrkerne.
Standardsproget er engelsk.
Billede 5
IBRUGTAGNING
107
Lydstyrke
Generelt om brugerfladen
Symboler i statusområdet
Inddeling af skærmen
Juster tastaturets lydstyrke ved hjælp af glideknappen.
Juster advarselstonens lydstyrke ved hjælp af
glideknappen.
Fortsæt ved at vælge Næste.
Når opsætningsguiden er gennemgået, vil du
blive bedt om at gemme indstillingerne.
Skærmens lysstyrke og lydvolumen kan justeres
senere under Indstillinger –> Basisindstillinger –>
Instrument indstillinger.
Orion GenRead instrumentet betjenes via den
grafiske brugerflade. Dette kapitel gennemgår
hovedprincipperne i brugerfladen.
Statusområdet kan indeholde følgende symboler:
Skærmes brugergrænseflade er inddelt i 3 funktionsområder:
1. Status- og meddelelsesområde
Angiver Orion GenRead instrumentets status via symboler.
Desuden angives det aktuelle stadie med en
farve. Standardfarven er grå, mens grøn betyder, at instrumentet er i gang med at udføre en proces, gul betyder, at brugeren skal
gøre noget, og rød angiver en fejl.
2. Indholdsområde
Testresultatet vises midt på skærmen.
3. Navigations- og informationsområde
Standardknapperne til navigation findes i
bunden af skærmen. På nogle skærme er
der yderligere information for at vejlede brugeren.
Hovedmenu
Alle mulighederne i brugerfladen findes via hovedmenuen.
Elledning tilsluttet
Elledning ikke tilsluttet
Batterierne er fuldt opladet
Batterierne er næsten afladet
Printer tilsluttet
Stregkodelæser tilsluttet
LIS tilslutning ON
LIS tilslutning OFF
USB enhed tilsluttet
Der er data klar til LIS overførsel
Knapper
Knapperne kan have forskelligt udseende afhængigt af deres status:
Billede 7
Brugermeddelelser
Brugerfladen har tre informations- og beskedniveauer til håndtering af fejl:
Niveau
Sværhedsgrad
Påkrævede
brugerhandling
Farvekode
Lydsignal
Eksempel
Information
Lav/normal
status
Ingen handlinger
påkrævet
Grøn
En kort lyd
Indstillinger er blevet gemt
Handling
påkrævet
Medium
Angiv information
eller godkend via
touch screen
Gul
To korte lyde
Operatør-ID skal angives
En kort lyd
Informationslyd når et
resultat bliver gjort klar.
Tre lave lyde
Ugyldig læsning af stregkode på reagens
Tastatur
Symboler for eksterne enheder vises kun, når de
er tilsluttet.
Billede 6
108
IBRUGTAGNING
Ingen handlinger
påkrævet
Fejl
Kritisk
Korrigerende handling er påkrævet
for at fortsætte
Rød
IBRUGTAGNING
109
3 ANVENDELSE
Brugerfladens opbygning
Brugerfladen består af tre hovedområder under
hovedmenuen:
1. Måling
2.Resultater
3.Indstillinger
Anvendelsen af Orion GenRead instrumentet
kan opdeles i 3 hovedområder:
• Udførelse af et assay
• Visning af resultater
• Ændring af instrumentets opsætning
Deres funktioner er beskrevet i næste afsnit.
Udførelse af et assay
Info
Billede 9
110
IBRUGTAGNING
Kun Orion GenRead reagenskit må anvendes til
at udføre et assay. Læs brugsvejledningen på
reagenskittet til Orion GenRead, inden du anvender det. Brugsvejledningen giver information
om forberedelse af prøverne, og hvordan en test
udføres.
Vælg de indstillinger, der passer til laboratoriet,
under Indstillinger –> Basisindstillinger –> Flowmåling
Billede 10
Forklaringer:
Operatør ID: Hvis ON er markeret, vil brugeren blive bedt om at angive operatør ID. Hvis ON +
Foreslå tidligere er markeret, vil det tidligere anvendte operatør ID blive brugt,
indtil det ændres.
Patient ID: Hvis ON er markeret, vil brugeren blive bedt om at angive et patient ID for hver
patient.
Ordrenr.: Hvis ON er markeret, vil brugeren blive bedt om at angive et ordrenr. for hver test.
Batch modus: Hvis ON er markeret, vil den samme testinformation blive brugt til
alle de valgte rør i en kørsel.
Automatisk
udskrivn.: Hvis ON er markeret, vil resultaterne automatisk blive udskrevet.
LIS overførsel: Hvis ON + Automatisk er markeret, vil resultaterne automatisk blive sendt til LIS, mens man aflæser dem.
Hvis ON er markeret, vil der, når resultatet aflæses, blive spurgt: Send resultat til LIS.
Hvis OFF er markeret, er overførsel til LIS deaktiveret.
Bemærk Når der skal overføres resultater til LIS, skal der angives et ordrenr. for hvert resultat. Til envejsforbindelser skal dette nummer angives manuelt.
Alle resultaterne lagres i hukommelsen. Lagerkapaciteten er 1000 resultater. Resultaterne kan vises,
udskrives eller overføres til en USB lagerenhed. Se Resultater.
ANVENDELSE
111
Udførelse af en måling:
1. Vælg Måling på hovedmenuen.
2. Hvis Operatør ID er indstillet på ON, vil Orion
GenRead bede om operatør ID. Hvis Operatør ID er indstillet på OFF, skal du gå til trin
3. Hvis indstillingen er Operatør ID ON +
Foreslå tidligere, vil Orion GenRead bruge
det tidligere operatør ID. Angiv operatør ID
ved hjælp af tastaturet eller ved at scanne en
stregkode. Stregkodelæseren aktiveres ved
at trykke på tastaturikonet.
3. På skærmen vælges Patienttest eller Kvalitetskontrol. Patientdataene kan redigeres
både før en kørsel og under en kørsel.
4. Scan testreagensens data fra reagenskittets
stregkodekort.
eller
Hvis Batch modus er indstillet på ON, vælger
du pladser med det samme reagensbatch til
rørene som godkendes ved at trykke på OK
og reagenskittets stregkodekort scannes. En
anden reagens med samme måleparametre
kan køres samtidigt dermed. Her vælges så
112
ANVENDELSE
Patienttest eller Kvalitetskontrol igen og fortsætter som beskrevet ovenfor.
Tidligere valgte pladser til rør kan ikke vælges igen.
BEMÆRK: Kontrollér, at du scanner den rigtige
stregkode til reagensen. Den bedste læsning
opnås ved at vippe stregkodekortet en smule.
5. Anbring reagensrørene i Orion GenRead instrumentet.
BEMÆRK: Kontrollér, at rørene er placeret korrekt, og at rammerne til rørene ikke ligger
ind over hinanden. Tryk ikke rørene hårdt
ned i målebrøndene. Når låget lukkes, vil rørene blive skubbet rigtigt ned.
6. Luk låget, og vælg START. Start amplififikationsreaktionen inden for det tidsrum, der er
angivet i reagenskittet til Orion GenRead. Eller rediger patientdataene, og start derefter
kørslen.
7. Afhængig af indstillingerne under Flowmåling, skal felterne Patient ID og/eller Ordrenr.
udfyldes. Hvis dette er relevant, vælges Rediger. Ellers fortsættes til pkt. 11.
8. Feltet Patient ID fremhæves. Angiv patient ID
ved hjælp af tastaturet eller ved at scanne
stregkoden.
9. Feltet Ordrenr. fremhæves. Angiv ordrenummeret ved hjælp af tastaturet eller stregkodelæseren.
10. Vælg Gem. Patientdataene kan redigeres,
indtil kørslen er afsluttet. Efter at al redigering er udført, bekræfter du ved at vælge
Ændring OK.
11. Når kørslen er færdig, vil skærmen Resultater
blive vist under forudsætning af, at alle nødvendige data er angivet, og der er trykket på
Rediger udført. På denne skærm vises resultaterne, og disse kan printes eller overføres
til USB. Hvis LIS er på ON + Automatisk, vil
resultaterne straks blive sendt til LIS, når de
vises på
skærmen Resultat.
12. For at se et enkelt resultat, trykkes på en af
knapperne med rørnumre.
Trin 1: Vælg Måling.
Trin 2: Angiv Operatør ID, hvis det bruges, ved hjælp af tastaturet eller
ved at scanne en stregkode.
Trin 3: Vælg Patienttest eller Kvalitetskontrol. Patientdataene kan redigeres både før og under en kørsel.
Trin 4-5: Hvis batchtilstanden (Batch modus) står på ON, skal der vælges rør
fra samme reagensbatch.
ANVENDELSE
113
Ændring OK
Trin 4-5: Scan teststregkoden. Anbring rørene i målebrøndene.
Trin 6: Start kørslen, eller rediger patientdataene, og start derefter
kørslen.
Trin 11: Når kørslen er færdig, vil skærmen Resultater blive vist
under forudsætning af, at alle nødvendige data er angivet, og der er
trykket på Ændring OK.
BEMÆRK:
• Hvis en kørsel afbrydes, må der IKKE udføres
en ny kørsel med de samme reagensrør. Forbered altid et nyt reagensrør.
• Maksimal tilladt tidsrum mellem forberedelse
af reagensrøret og indledning af målingen
fremgår af kitinsertet.
Ændring OK
Trin 7-10: Patientdataene kan redigeres i løbet af kørslen. Angiv de nødvendige data (afhænger af indstillingerne under Flowmåling) ved hjælp af
tastaturet eller stregkodelæseren. Gem dataene.
114
ANVENDELSE
Trin 7-10: En statuslinje angiver, hvor langt målingen er nået.
Trin 11: Du kan få vist resultaterne, og de kan udskrives eller overføres til
USB. Tryk på et nummer for at se et enkelt resultat.
Trin 12: Vælg Retur for at se alle resultater.
ANVENDELSE
115
Kvalitetskontrol
Orion GenRead har en fil med tidligere resultater
til kvalitetskontrolprøver. Kvalitetskontrolprøverne måles som normale prøver, men resultaterne
lagres i en separat fil QC resultater.
Tilslutning til et laboratoriesystem
(LIS)
Indstillingen for LIS er angivet til ON
Efter en måling vises resultaterne på skærmen
Resultater. Når der vælges Afslut åbner et vindue
til overførsel til laboratoriets system, og der kan
vælges Overfør resultater til LIS?
Når der vælges Accepter, vil resultaterne blive
overført til LIS.
Hvis der vælges Afvis, vil resultaterne blive lagret
i filen LIS offline resultater. Offlineresultaterne
vil blive sendt til LIS, når næste overførsel til LIS
accepteres. Hvis du vil undgå at overføre resultaterne og i stedet fjerne dem permanent, skal
resultaterne slettes fra filen LIS offline resultater.
Indstillingerne LIS og Automatisk er
angivet til ON
Resultaterne vil automatisk blive sendt til LIS, når
der vælges Resultater efter en måling.
Hvis der er en tovejsforbindelse til LIS, vil knappen LIS ordrer komme til syne på skærmen med
hovedmenuen, når der er bestilt overførsel til LIS.
Der kan vælges op til 12 ordrer på listen til én
kørsel. Ordrerne skal tilknyttes målebrøndene på
skærmen Måling. Resultaterne vil blive sendt til
LIS som beskrevet ovenfor.
116
ANVENDELSE
BEMÆRK: Kontrollér, at det rigtige LIS-ordrenr.
er tilknyttet det rigtige Patient ID.
Hvis der er en envejsforbindelse til LIS, skal der
angives et ordrenummer manuelt, for at resultaterne kan blive sendt til LIS. Nummeret kan være
et fortløbende nummer.
Udskrivning af resultater
Resultater
Resultaterne kan blive overført til et en USB enhed. Indsæt en USB enhed i et af USB-stikkene,
og vælg Overfør til USB. Når overførslen er afsluttet, vil statuslinjen forsvinde, og USBlagerenheden kan tages ud. Fjern ikke USBlagerenheden,
før overførslen er afsluttet.
Resultaterne lagres i filen Resultater, hvorfra de
kan blive vist, udskrevet eller overført til lagring
via USB. Filen Resultater indeholder følgende
menupunkter: Prøveresultat, QC resultater, LIS
offline resultater og Slet resultathistorik. Lagerkapaciteten er 1000 resultater.
Dataene i LIS offline resultater er de resultater,
der er lagret i Orion GenRead instrumentets hukommelse, hvis det normalt er forbundet til LIS,
men midlertidigt er offline, eller hvis resultaterne
er blevet afvist efter en overførsel af en måling
til LIS.
Se “Afsendelse af offlineresultater til LIS/HIS” på
s. 116.
Visning af resultater
Resultaterne vises ved at vælge Resultater på hovedmenuen. Vælg Prøveresultater, QC resultater
eller LIS offline resultater. Rul gennem resultaterne ved at trykke på pilene op eller ned i højre
side. Resultaterne kan sorteres efter Tid, Patient
ID, Test eller Resultat. Funktionen Søg bruger patient ID’et.
Når der trykkes på en linje med et resultat, fås
nærmere oplysninger om en enkelt måling.
Når der vælges Udskriv, bliver resultaterne udskrevet i sorteringsordenen Tid, Patient ID, Test
eller Resultat.
Overførsel af resultater til USB
enhed
fra filen LIS offline resultater vil blive sendt til LIS
sammen med resultaterne fra den nye måling.
Derefter vil resultaterne blive slettet fra filen
LIS offline resultater. De kan stadig findes i filen
Prøve/QC resultater.
Basisindstillinger
Indstillinger
Basisindstillinger er opdelt i Instrument indstillinger og Flowmåling.
Slet resultathistorik
Indstillingerne i Orion GenRead er opdelt i fire
hovedkategorier.
• Basisindstillinger (bruges af operatøren)
• Vedligeholdelse (bruges af operatøren)
• Admin indstillinger (bruges af administrativt
personale)
• Producentindstillinger (bruges kun af producenten)
Under Slet resultathistorik kan der vælges Slet
prøveresultater, Slet QC resultater, Slet LIS offline
resultater eller Slet alt. Instrumentet vil bede om
bekræftelse inden sletningen. Resultaterne vil
blive slettet permanent.
Når instrumentet tændes første gang, anvendes
fabriksindstillingerne. Den første opstart aktiverer opsætningsguiden. Indstillingerne kan ændres senere under Basisindstillinger, eller ved at
Afsendelse af offline-resultater til
LIS/HIS
Alle de resultater, der ikke er sendt til LIS, kan
ses ved at vælge LIS offline resultater, hvorfra de
kan udskrives eller overføres til en USBlagerenhed. Hvis du vil undgå, at resultaterne vil blive
sendt til LIS senere, skal du slette filen LIS offline
resultater.
Efter at forbindelsen til LIS er genoprettet, en ny
måling er udført, og overførslen er accepteret,
vil instrumentet advare om, at der er LIS offline
resultater. Overfør resultater til LIS? Resultaterne
starte opsætningsguiden under Vedligeholdelse.
Tiden kan kun indstilles under Admin indstillinger, efter at opsætningsguiden er gennemført.
Under Instrument indstillinger kan du justere:
• Instrumentets sprog
• Tastaturets sprogindstilling
• Skærmens lysstyrke
• Tastaturets lydstyrke
• Advarselstonens lydstyrke
Disse indstillinger angives første gang opsætningsguiden gennemgås.
Under Flowmåling kan du indstille, hvilken information der skal angives for hver prøve:
•
•
•
•
•
•
Operatør ID
Patient ID
Ordrenr.
Batch modus
Automatisk udskrivn.
LIS overførsel
Indstillinger under Vedligeholdelse
Indstillingerne under Vedligeholdelse er opdelt i
Opsætning, Fejllog, Softwareopdatering og Info.
Under Opsætning kan du starte opsætningsguiden, se s. 107.
I Fejllog lagres fejlkoderne, hvor de vises på en
liste. Fejlene kan sorteres efter tid eller kode, og
kan vises enkeltvist ved at trykke på den pågældende række. De kan overføres til USB eller slettes. Sletning kræver bekræftelse.
Softwareopdatering giver mulighed for at opdatere instrumentets software til den seneste
tilgængelige version. Ny software bliver leveret
på en USB lagerenhed. Slut enheden til et af
USB stikkene. Versionsnumrene for den aktuelle og for ny software vil være vist på displayet.
Bekræft opdateringen ved at vælge Ja. Når overførslen er afsluttet, kan USB lagerenheden tages
ud. Fjern ikke USB lagerenheden, før overførslen
er afsluttet.
Billede 11
ANVENDELSE
117
Gendan fabriksindstillinger
Brugerfladen kan blive ændret til de oprindelige
fabriksindstillinger. Instrumentet vil blive genstartet efter gendannelsen.
Tid
Her kan administrativt personale justere de indstillinger, der bruges ved dataoverførsel til LIS.
Dataene overføres via en LAN-forbindelse. Der
skal angives TCP/IP indstillinger til forbindelsen.
Kontakt din lokale leverandør, hvis du har brug
for mere information.
Billede 12 Vælg Dynamisk eller Statisk IP.
Billede 13 Indsæt de oplysninger, der bedes om.
På skærmen Info finder du instrumentets serienummer og versionsnummer for softwaren samt
nogle oplysninger om laboratoriesystemet (LIS).
Admin indstillinger
Billede 14 Indsæt de oplysninger, der bedes om.
118
ANVENDELSE
Under Admin indstillinger, kan administrativt
personale justere instrumentspecifikke indstillinger, der kun skal justeres i specielle situationer.
Der skal angives et password, før der er adgang
til Admin indstillinger. Password er ADMIN.
Admin indstillinger er opdelt i Gendan fabriksindstillinger, Tid, LIS indstillinger, og Testparametre.
LIS indstillinger
Her kan administrativt personale justere de indstillinger, der bruges ved dataoverførsel til LIS.
Dataene overføres via en LAN forbindelse. Der
skal angives TCP/IP indstillinger til forbindelsen.
Kontakt din lokale leverandør, hvis du har brug
for mere information.
Testparametre
Til specifikke testparametre.
Producentindstillinger
Denne del anvendes kun af producenten.
4VEDLIGEHOLDELSE
Orion GenRead instrumentet er udformet, så det
er så brugervenligt som muligt uden behov for
regelmæssig vedligeholdelse. Hvis der er behov
for reparation, bedes du kontakte din lokale leverandør.
Instrumentkalibrering
Orion GenRead instrumentet er et yderst følsomt
optisk instrument til kvalitative målinger. Hvis instrumentet meddeler, at der er behov for rekalibrering, bedes du kontakte din lokale leverandør.
Bemærk, at det målte signal kan ændre sig på
grund af:
• Ændringer i niveauet af lyset i omgivelserne.
• Kontaminering af de optiske dele.
• Elektronisk interferens.
• Temperaturændringer.
• Mekaniske bevægelser.
Rengøring
Rengør ydersiden af enheden med et mildt
rengøringsmiddel. Vær især opmærksom på
at rengøre displayet og hullerne til rørene. Vær
omhyggelig med, at der ikke løber væske henover kanterne på displayet, hullerne til rørene eller
stikkene. Hullerne til rørene skal rengøres med
fnugfrie vatpinde. Bomuldsvatpinde må ikke bruges, da de kan forårsage, at materiale kan løsne
sig og forstyrre detektionsprocessen.
Hvis potentielt inficeret materiale spildes, skal det
omgående tørres af med opsugende papir, og de
kontaminerede områder skal aftørres med 70 %
ethanol eller med en opløsning, der indeholder
0,2 % aktivt klor. Dette fås ved at fortynde almindeligt blegemiddel, indtil det indeholder 0,2
% aktivt klor.
Ved mere fastgroede pletter og før du sender instrumentet til service, bedes du følge instruktionerne til dekontaminering af instrumentet.
Dekontaminering
Ved mere fastgroede pletter og til at dekontaminere instrumentet, især før du sender det til
service, rengøres overfladen med papir eller en
klud, der er dyppet i en opløsning med 0,4 % aktivt klor, hvorefter du aftørrer med vand. Gentag
dette 3 gange. Til sidst bruges 70 % ethanol til
at tørre resterende spor af klor af. De materialer,
der har været brugt til rengøring efter spildt materiale, herunder handsker, skal bortskaffes som
biologisk farligt affald.
VEDLIGEHOLDELSE
119
Softwareopdatering
Opladning af batterierne
Ny software oploades til instrumentet fra en USB
lagerenhed. Følg instruktionerne på skærmen.
Tag ikke USB lagerenheden ud under opdateringen.
Batterierne oplades automatisk, når ledningen er tilsluttet stikkontakten. Den samlede
opladningstid er 5 timer. Opladningstiden til én
kørsel er ca. 1,5 timer som minimum.
Udskiftning af batterienhed
Batterierne leveres separat. Kun batterier, der er
leveret af Orion Diagnostica kan anvendes.
Når batterierne skal skiftes, skal du først slukke for
instrumentet, tage strømstikket ud og forsigtigt
vende instrumentet på hovedet på et bord. Hvis
du anbringer en blød klud under instrumentet,
mens du skifter batterienheden, vil du undgå at
låget eller skærmen bliver ridset. Åbn dækslet til
batterirummet med en flad genstand, tag batterierne ud, og sæt de nye batterier i.
5 FEJLFINDING
Orion GenRead instrumentet viser fejlmeddelelser og vejleder brugeren, hvis det opdager fejl.
Følg instruktionerne på displayet. Hvis der er behov for hjælp eller reparation, bedes du kontakte
din lokale leverandør.
Hvis et måleresultat angives at være ugyldigt, vil
der være angivet en fejlkode. Support samt oplysninger om årsager til et ugyldigt resultat, fås
ved at kontakte den lokale leverandør.
Batteridæksel
6 INSTRUMENT
SPECIFIKATION
Overensstemmelseserklæring
Orion GenRead instrument overholder de emissions- og immunitetskrav, der er beskrevet i
standarden IEC 61326-2-6.
Teknisk specifikation
Instrumentet har en forprogrammeret mikroprocessor, som styrer assay-trinene og databehandlingen. Data om testidentifikation, tid, kalibreringsgraf og cut-off værdi er indeholdt i en
stregkode, der leveres med hvert reagenskit. Når
scanningen af dataene fra etiketten på testen har
aktiveret mikroprocessoren, kontrollérer og styrer den alle assay-trinene og omregner prøvernes
fluorescensværdier til et prøveresultat.
Fluorescensmåling
Billede 15
120
FEJLFINDING
Den enhed, der udfører målingen i Orion GenRead, består af en temperaturstyret termisk blok
med 12 brønde, der gør det muligt at udføre isotermisk amplifikation af indholdet i reagensrørene. Fluorescensen måles gennem rørets bund
med konfokale flourescens-sensorer til 1–12
samtidige reaktioner i realtid. Resultaterne fortolkes af særlige algoritmer, der er indbygget i
instrumentets software. Alle relevante parametre
overføres til instrumentet gennem scanning af
den 2D-stregkode, der leveres med reagenskittet.
Touch screen
Instrumentets software
Brugerfladen er baseret på en brugervenlig
touch screen via berøringsfølsomme knapper,
der kommer frem på skærmen. Displayet giver
også brugeren meddelelser og opfordringer til
indtastning, når assays udføres, og det viser testresultater og eventuelle fejlmeddelelser.
Specifikationer for touch screen:
• Kapacitiv
• Skærmens størrelse: 151 x 90,05 mm
• Pixels: 800 x 480
Ny software kan oploades fra en USB
lagerenhed. Spørg den lokale leverandør, for
yderligere information.
Instrumentets dimensioner og
krav til strømforsyning
•
•
•
•
Vægt: 3550 g (uden strømforsyning)
Størrelse: 150 (H) x 225 (B) x 230 (D) mm
Udstyr: Klasse III
Ekstern strømforsyning (leveres med instrumentet):
Indgangseffekt: 90–264 V AC, 50–60 Hz
Udgangseffekt: 24 V DC, 3,0 A
• Orion GenRead: Nominel indgangseffekt: 24
V DC, 3,0 A
• Batterier: Tilpasset Li-Ion-batterienhed (genopladeligt) (Se nærmere oplysninger om batterierne i afsnit 4 “Vedligeholdelse”)
• Udstyr, klasse III for Orion GenRead instrumentet og klasse II for den eksterne strømforsyning
Instrumentidentifikation
Hvert Orion GenRead instrument har et unikt
serienummer, som findes på etiketten bag på
instrumentet.
Strømforsyning
Der leveres en strømforsyningsenhed sammen
med instrumentet. I stedet for strømforsyningsenheden kan instrumentet bruge batterier som
strømkilde. En intern kontakt inde i kabelstikket
vil automatisk skifte fra batteridrift til drift via elnettet. Se, hvordan batterierne anbringes, i afsnittet “Isætning af batterier” under 4 “Vedligeholdelse”.
USB-tilslutning
Instrumentet har fire USB stik af A-typen. Disse
stik kan bruges til en printer, en stregkodelæser
og en USB-lagerenhed. Et USB stik af B typen er
forbeholdt producentens brug.
Printer
En ekstern printer kan tilsluttes instrumentet.
Kontakt den lokale leverandør, for yderligere information.
INSTRUMENT SPECIFIKATION
121
Stregkodelæser
En ekstern stregkodelæser kan tilsluttes instrumentet. Kontakt den lokale leverandør, for yderligere information.
Tastatur
Et eksternt tastatur kan tilsluttes instrumentet.
Kontakt den lokale leverandør, for yderligere information.
LIS-forbindelser
Orion GenRead instrument bruger HL7 standard
for forbindelser til eksterne data håndteringssystemer. Forbindelsen sker ved hjælp af LAN-forbindelse.
Service
Garanti
Producentgarantien for Orion GenRead instrumentet dækker mangler i materialer eller produktion i en periode på to år fra købsdatoen.
Producenten har accepteret at reparere eller udskifte instrumentet, hvis det ikke er funktionsdygtigt på grund af svigt i en af instrumentets
interne dele. Garantien dækker ikke beskadigelse som følge af brug, som ikke er i overensstem-
melse med vejledningen. Producenten er ikke
forpligtet til at udføre ændringer eller opdatere
instrumentet, efter det er blevet produceret, med
mindre der konstateres en produktionsmangel.
Hvis en funktionsfejl skulle forekomme i instrumentet, bedes du kontakte den lokale leverandør.
For at sikre en sikker transport, skal Orion Genread instrumentet sendes i den oprindelige kasse.
Genanvendelse
Orion GenRead instrumentet er et lavvoltsapparat med elektroniske komponenter og skal bortskaffes som elektrisk affald til genbrug. Emballagematerialet er genanvendeligt.
Svenska
Orion GenRead Instrumentet er designet til at
være fri for regelmæssig vedligeholdelse med
indbyggede selfcheck operationer. I tilfælde af
instrumentfejl eller en reparation, skal du kontakte din lokale leverandør.
Inden du sender instrumentet til service, skal
du sørge for at rense den med omhu (se s. 119,
"Rengøring og Dekontaminering"). Husk at
transportlåsen er tændt og har låst detektoren
fast - (se s. 105 "Løft eller transport af instrumentet"). For at undgå skader under forsendelse, brug den oprindelige instrument boks til at
sende instrumentet i Orion GenRead instrument
må kun serviceres af Orion Diagnostica service-specialister.
Instrumentet kan kun sendes efter en godkendelse fra Orion Diagnostica.
122
INSTRUMENT SPECIFIKATION
123
INNEHÅLL
1INTRODUKTION
Orion GenRead® är ett fristående, med nätström eller en batterienhet drivet in vitro diagnostiskt instrument, som kan ge kvalitativa
resultat från olika patientprover. Instrumentet
baseras på en patenterad Strand Invasion Based
Amplification -teknik för isotermal amplifiering
och detektion av nukleinsyror. Orion GenRead
Instrumentet är avsätt att användas tillsammans
med Orion GenRead reagenskit.
detektering och resultatberäkning utförs direkt
i instrumentet. Användaren styr enheten via ett
grafiskt användargränssnitt. Instrumentet kan
drivas med nätström eller en batterienhet (tillval), det har USB-anslutningar för extern skrivare,
streckkodsläsare eller en USB-lagringsenhet och
en RJ-45-kontakt för Ethernet-anslutning. Orion
GenRead kan fjärranslutas till ett LIS/HIS-system
(Laboratory and Hospital Information System).
Instrumentet använder ett standardiserat dataöverföringsprotokoll. Kontakta din lokala leverantör för mer information.
Orion GenRead-Instrumentet
Säkerhetsinformation
Orion GenRead är ett lättanvänt, fristående instrument som kan producera kvalitativa resultat.
Analys av prover utförs genom inkubering av reagensrör vid bestämda temperaturer och mätning
av fluorescens med hjälp av detektorer med definierade exciterings- och emissionsfilter. Instrumentet mäter fluorescensen hos varje reagensrör
och konverterar fluorescensvärdet till ett positivt
eller negativt resultat baserat på en förinställd
testalgoritm. Algoritmen kodas i en datamatris
som finns på ett streckkodskort i varje kit. Dessa
data överförs till Orion GenRead genom att kortet skannas med instruments streckkodsläsare.
Innan Orion GenRead-instrumentet används är
det mycket viktigt att den här handboken läses
noggrant. Det här avsnittet innehåller varningar
och anmärkningar som användaren måste följa
för säker användning av Orion GenRead-instrumentet och för att det fortsätt ska vara säkert att
använda. De råd som ges i den här handboken
är i tillägg till, och ska inte ersätta, de normala
säkerhetskrav som gäller i användarlandet.
Avsedd användning
1INTRODUKTION.......................... 125
Avsedd användning......................................... 125
Orion GenRead-instrumentet .......................... 125
Säkerhetsinformation....................................... 125
Försiktighetsåtgärder och begränsningar... 125
2 KOMMA IGÅNG............................ 127
Svenska
Uppackning ................................................... 127
Orion GenReads delar...................................... 127
Lyfta eller transportera instrumentet................ 129
Plats och miljö.................................................. 129
Under användning.................................... 129
Under transport och förvaring................... 129
Nätsladd och batterienhet................................ 129
Anslutningar och kablar............................ 129
Ansluta nätsladden................................... 130
Sätta in batterienheten.............................. 130
Ström (på, av, viloläge) .................................... 130
Slå på strömmen....................................... 130
Stänga av strömmen................................. 130
Viloläge
................................................... 131
Använda pekskärmen...................................... 131
Konfigurationsguide........................................ 131
Språk
................................................... 131
Datum och tid ......................................... 131
Skärmens ljusstyrka .................................. 132
Ljudvolym .............................................. 132
124
INNEHÅLL
Allmänt om användargränssnittet................... 132
Statusområdets symboler ....................... 132
Huvudmeny.............................................. 132
Layout
................................................... 133
Knappar
................................................... 133
Användargränssnittets uppbyggnad.......... 134
3 ANVÄNDNING............................ 135
Utföra en analys........................................ 135
Förklaringar............................................... 135
Utföra en mätning .......................................... 136
Kvalitetskontroll ....................................... 140
LIS-anslutning........................................... 140
Inställningen LIS ON............................ 140
Inställningen LIS ON + Automatisk...... 140
Resultat
................................................... 140
Visa resultat.............................................. 140
Skriv ut resultat ....................................... 140
Överföra resultat till USB-lagring............... 140
Ta bort resultathistorik............................... 140
Skicka offlineresultat till LIS/HIS................. 140
Inställningar ................................................... 141
Grundinställningar.................................... 141
Underhållsinställningar.............................. 141
Administratörsinställningar........................ 142
Fabriksåterställning............................. 143
Tid
................................................... 143
LIS-inställningar................................... 143
Tillverkarinställningar................................. 143
4UNDERHÅLL................................ 143
Instrumentkalibrering....................................... 143
Rengöring ................................................... 143
Sanering
................................................... 143
Programvaruuppdatering................................. 144
Byta batteripaket............................................. 144
Ladda batterierna............................................ 144
5 FELSÖKNING .................................. 144
6 INSTRUMENT SPECIFIKATION ...... 145
Deklaration om överensstämmelse................... 145
Teknisk specifikation.................................. 145
Fluorometer.............................................. 145
Pekskärmen.............................................. 145
Instrumentets mått och
Strömförsörjningskrav .............................. 145
Instrumentets programvara....................... 145
Instrumentidentifiering.............................. 145
Nätaggregat.............................................. 145
USB-anslutning......................................... 145
Skrivare ................................................... 145
Streckkodsläsare........................................ 146
Tangentbord............................................. 146
Service ................................................... 146
Garanti
................................................... 146
Återvinning ................................................... 146
Analyserna utförs enligt den bruksanvisning som
medföljer varje Orion GenRead-reagenskit. En
komplett mätning inklusive termisk uppvärmning till en förinställd temperatur, fluorescens-
Försiktighetsåtgärder och
begränsningar
• Felaktig användning av Orion GenRead-instrumentet kan orsaka personskador eller
skador på instrumentet.
• Orion GenRead-instrumentet innehåller en
UV-ljuskälla som, beroende på test, kan vara
aktiv när instrumentet används. UV-ljus kan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
potentiellt vara skadligt för användaren. Försök aldrig öppna locket under en körning.
Service på Orion GenRead-instrumentet får
bara utföras av Orion Diagnosticas servicespecialister.
Använd bara det nätaggregat som medföljer
instrumentet och se till att kontakten placeras
så att den kan dras ur.
Använd enbart den officiella Orion GenRead-batterienhet som levereras av Orion
Diagnostica. Se separata instruktioner för hur
batterienheten används.
De produkter som används med det här instrumentet kan innehålla farliga ämnen. Läs
reagenskitets bruksanvisning för mer information.
Bär lämpliga skyddskläder och engångshandskar vid hantering av patientprover och kitens
reagenser. Tvätta händerna noggrant när du
är klar med testerna.
Spill inga vätskor och tappa inte några föremål på instrumentet.
Spill av potentiellt infektiöst material ska
omedelbart torkas bort. Se sid. 143, Rengöring och sanering.
Endast Orion GenRead-reagenser får användas. Läs i förväg den bruksanvisning som
medföljer varje Orion GenRead-reagenskit
och följ den noggrant.
Kassera använda reagensrör omedelbart
efter bearbetning utan att öppna reagensrörets kork. Om rören öppnas efter amplifieINTRODUKTION
125
•
•
•
•
•
•
ringen kan amplifieringsprodukten kontaminera testområdet.
Anslut inga externa enheter till Orion GenRead under mätning.
Ta inte bort och stäng inte av USB-enheter
under dataöverföring.
Försök aldrig öppna locket under mätning.
Om Orion GenRead används i miljöer med
signifikanta
temperaturvariationer
kan
mätvärdena avvika från verkliga värden.
Föroreningsgrad 2
Inträngningsskydd IP20
2 KOMMA IGÅNG
Uppackning
Öppna förpackningen och kontrollera att den
innehåller allt som ska ingå:
• Instrument
• Bruksanvisning
• Nätaggregat
• Nätsladd
• Nätverkskabel
• Instrumentcertifikat
1
2
Undersök instrumentet noga för att säkerställa
att det inte har blivit skadat under transporten.
Om det finns skador eller om delar saknas ska du
omedelbart kontakta din lokala leverantör.
VIKTIGT: Öppna transportlås nedtill på Orion
GenRead (se bild 3). Låset håller mätenheten på
plats under transporten. Låset ska alltid sitta på
plats när instrumentet transporteras.
OBS! Instrumentets lock kan bara öppnas när
strömmen är påslagen.
Orion GenReads delar
Orion GenReads komponenter visas på bild 1
(instrumentet från ovan), bild 2 (instrumentet
bakifrån) och bild 3 (instrumentet underifrån).
126
INTRODUKTION
3
6
4
5
Bild 1
1. Rörhållare
2. Pekskärm
3. USB-port (typ A)
4. Strömindikator
5. Strömbrytare
6. Streckkodsläsare
KOMMA IGÅNG
127
Lyfta eller transportera
instrumentet
Vid lyft eller transport av Orion GenRead-instrumentet ska det alltid hanteras varsamt. Under
transport ska transportlåset alltid vara i låst läge.
Placera instrumentet varsamt på vänster sida
(streckkodsläsaren uppåt) när det ska låsas. Detektorerna glider så långt åt vänster som det går.
Stäng transportlåset genom att trycka knappen
till låspositionen, se bild 3. Säkerställ att instrumentet blivit låst genom att kontrollera att inget
rör sig inne i instrumentet då det ställs på högkant.
1
2
3
Bild 2
1. Anslutning för nätaggregat
2. RJ-45-port
3. USB-port (typ B)
4. USB-port (typ A)
5. USB-port (typ A)
6. USB-port (typ A)
7. Instrumentetikett med serienummer
7
4
5
6
Plats och miljö
1
2
LÅST
Bild 3
1. Batterilucka
2. Transportlås
128
KOMMA IGÅNG
ÖPPEN
Instrumentet ska placeras på en vågrät bänk
eller en stabil yta med tillräckligt utrymme runt
om för att det ska gå att arbeta med det och
dra ur sladden. I händelse av ett nödläge eller
under onormala användningsförhållanden ska
det hela tiden finnas tillräckligt med utrymme på
platsen för att det ska gå att dra ur instrumentets
nätsladd.
Orion GenRead-instrumentet är ett mycket känsligt och precist optiskt instrument. Resultaten
kan påverkas av vibrationer om instrumentet används för nära en vibrerande maskin.
Instrumentet har en inbyggd korrigering för normal nivå på omgivningsljuset, men om mycket
skarpt ljus faller in i analysbrunnarna kan mätningarna påverkas och detta måste undvikas.
Under användning
Under transport och förvaring
Följande ska observeras:
• Endast för inomhusbruk.
• Altitud upp till 2000 m.
• Skydda läsaren från hög luftfuktighet och
kontakt med vätskor.
• Den relativa luftfuktigheten måste ligga mellan 20 % och 80 % (icke-kondenserande).
• Placera inte instrumentet i direkt solljus eller
kraftig värme.
• Driftstemperaturen måste ligga mellan
+15 °C och +35 °C.
• Strömförsörjningen får variera upp till ±10 %
av nominell spänning.
• Nätaggregat: skyddsklass II.
• Enhet: skyddsklass III.
• Den elektromagnetiska miljön ska utvärderas
innan enheten används.
• Använd inte denna enhet i närheten av källor till stark elektromagnetisk strålning (t.ex.
oskärmade högfrekvenskällor), eftersom de
kan göra att enheten inte fungerar normalt.
• Flytta inte instrumentet medan ett test pågår.
• Obs! stäng av instrumentet när det inte används.
• Förvarings- och transporttemperatur
+5°C– +40°C
• Den relativa luftfuktigheten måste ligga mellan 20 % och 80 % (icke-kondenserande).
• Hantera instrumentet med varsamhet.
• Transportlås måste sitta på plats under transport (se bild 3).
Nätsladd och batterienhet
Orion GenRead-instrumentet kan användas antingen med nätström eller med en tillvald batterienhet. Batterienheten laddas automatiskt
när nätsladden ansluts. Batteriet måste laddas
regelbundet genom att anslutas till en extern
spänningskälla i minst 1,5 timmar. Tiden till full
laddning är 5 timmar. När batterienheten används rekommenderas regelbunden kontroll av
batteriets laddning på skärmen.
Läs de separata instruktionerna för hur batterienheten används.
Anslutningar och kablar
På instrumentets baksida finns fem anslutningar:
tre USB-anslutningar av typ A, en USB-anslutning
av typ B och en RJ-45-anslutning. På instrumentets framsida finns en USB-anslutning av typ A.
Anslutningarna visas på bild 2.
RJ-45-anslutningen kan användas för LAN-anslutningar.
KOMMA IGÅNG
129
Ansluta nätsladden
Anslut nätsladden på baksidan av instrumentet.
Kontakten har en rörlig hylsa. Håll inte i hylsan
när du sätter i kontakten.
Anslut nätaggregatet till ett vägguttag.
Se till att nätsladdarna är ordentligt anslutna.
Sätta in batterienheten
1. Stäng av instrumentet
2. Dra ur nätsladden.
3. Vänd försiktigt instrumentet upp och ned
på ett bord. Placera skyddande material (absorberande papper eller liknande) under enheten för att undvika att repa instrumentets
yta.
4. Öppna batteriluckan.
5. Koppla batterikontakten till batterienheten.
6. Tryck fast batterienheten och se till att den
sitter rätt.
7. Stäng batteriluckan.
8. Vänd instrumentet rätt
Om inget händer kontrollerar du att strömsladden är ansluten. Om instrumentet körs på batteri
kontrollerar du att batteriet är laddat.
När du har tryckt på strömbrytaren tänds skärmens bakgrundsljus, instrumentet startar och
huvudmenyn visas.
När Orion GenRead-instrumentet startas för första gången öppnas konfigurationsguiden (se kapitlet “Konfigurationsguide”).
Stänga av strömmen
För att stänga av instrumentet trycker du på
strömbrytaren under mer än en halv sekund men
mindre än fyra sekunder. Meddelandet “Vill du
stänga av Orion GenRead?” visas. Välj “Ja” för
Lås
Ström (på, av, viloläge)
Orion GenRead-instrumentet kan inta tre lägen:
på, av eller viloläge.
Slå på strömmen
För att slå på instrumentet trycker du på strömbrytaren på framsidan. Strömindikatorn i skärmens nedre högra hörn visas att instrumentet är
påslaget.
Bild 4
130
KOMMA IGÅNG
att stänga av instrumentet.
Om strömbrytaren trycks in längre än fyra
sekunder men mindre än 10–12 sekunder sker
en tvingad avstängning. Instrumentet stängs då
av omedelbart.
Om strömbrytaren trycks in längre än 10–12
sekunder sker en maskinvaruavstängning. Instrumentet stängs av omedelbart. Den här proceduren rekommenderas inte. De två procedurer
som beskrevs tidigare ska provas först.
Om strömbrytaren trycks in under en körning
visas meddelandet “Om du håller strömbrytaren
nedtryckt i längre än fyra sekunder avslutas Orion
GenRead omedelbart”. I händelse av ett plötsligt
strömavbrott, eller om strömbrytaren trycks in av
misstag under en mätning när locket är låst, kan
locket öppnas med en liten stav. Lyft locket och
tryck stiftet som håller locket bakåt så att låset
släpper. Öppna locket och ta ut rören.
Viloläge
Syftet med viloläget är att spara batterikraft.
Viloläget aktiveras automatiskt när instrumentet
har varit inaktivt i 20 minuter.
Strömindikatorn blinkar för att visa att instrumentet är i viloläge. För att väcka instrumentet
trycker du kort på strömbrytaren.
Orion GenRead stängs av automatiskt efter två
timmar om instrumentet inte används.
Använda pekskärmen
Konfigurationsguide
Språk
När Orion GenRead-instrumentet startas för första gången ombeds du att gå igenom en konfigurationsguide. Guiden ber dig att välja språk
samt ställa in datum och tid, skärmens ljusstyrka
och ljudets volym.
Standardspråket är engelska.
Du startar konfigurationsguiden genom att välja
Start.
Välj språk för instrumentet och tangentbordet i
de nedrullningsbara listorna.
Du kommer att ombes bekräfta ditt språkval. Begäran om bekräftelse visas både på engelska och
på det valda språket.
Om det valda språket är rätt väljer du Ja. Om det
inte är rätt väljer du Nej.
Fortsätt genom att välja Nästa.
Det valda språket kan ändras när som helst under Inställningar –> Grundinställningar –> Instrumentinställningar.
Obs!
Konfigurationsguiden, utan tidsinställning, kan
startas manuellt från Inställningar –> Underhåll
–> Konfiguration. Tiden kan ställas in under Admin inställningar. Du måste ha ett lösenord för
Admin inställningar, och det är ADMIN.
Orion GenRead-instrumentet har en pekskärm.
Du styr den genom att vidröra de virtuella knapparna med fingret eller en pekpenna. Skärmen
kan användas både med och utan handskar på
händerna. Det krävs inte mycket tryck på pekskärmen, och för hårt tryck eller skarpa föremål
kan skada skärmen.
Feedback ges på flera sätt när en knapp vidrörs:
knappen indikerar beröringen såväl visuellt, genom att ändra utseende, som med ett hörbart
ljud.
Ett kommando registreras när fingret tas bort
från den knapp som vidrörs. Om fingret lyfts utanför det knappområde som först vidrördes registreras inget kommando.
Datum och tid
Ställ in tid och format samt datum och format.
Orion GenRead ställer inte om för sommartid, så
det måste justeras manuellt.
Fortsätt genom att välja Nästa.
Bild 5
KOMMA IGÅNG
131
Skärmens ljusstyrka
Statusområdets symboler
Layout
Statusområdet kan innehålla följande symboler:
Användargränssnittets skärmyta är indelad i tre
funktionsområden:
1. Status- och meddelandeområde
Visar Orion GenRead-instrumentets status
med symboler.
Visar också aktuellt stadium med färg. Standardfärgen är grått. Grönt innebär att något
utförs, gult innebär att åtgärd från användaren krävs och rött innebär att ett fel har
inträffat.
2. Innehållsområde
Testresultatet visas mitt på skärmen.
3. Navigations- och informationsområde
Standardknappar för navigation finns nedtill
på skärmen. På en del skärmar finns ytterligare information för vägledning.
Justera skärmens ljusstyrka med skjutreglageknappen. Fortsätt genom att välja Nästa.
Skärmens ljusstyrka och ljudvolymerna kan ändras
när som helst under Inställningar –> Grundinställningar –> Instrumentinställningar.
Ljudvolym
Allmänt om
användargränssnittet
Nätsladd ansluten
Orion GenRead-instrumentet har ett grafiskt användargränssnitt. I det här kapitlet beskrivs huvudprinciperna för användargränssnittet.
Nätsladd ej ansluten
Justera
knappsatsens
tonvolym
med
skjutreglageknappen.
Justera volym för larmsignal med skjutreglageknappen.
Fortsätt genom att välja Nästa.
Du har nu gått igenom konfigurationsguiden och
tillfrågas om du vill spara ändringarna.
Nätsladd ej ansluten
Huvudmeny
Alla funktioner i användargränssnittet kan nås
via huvudmenyn.
Batteriet nästan tomt
Skrivare ansluten
Streckkodsläsare ansluten
LIS-anslutning ON
LIS-anslutning OFF
Knappar
Knapparna kan se olika ut, beroende på status:
Bild 7
Användarmeddelanden
Användargränssnittet har tre nivåer för information och felhantering:
Nivå
Allvarlighetsgrad
Användaråtgärd
som krävs
Färgkodning
Ljudsignal
Exempel
Information
Låg/normal
status
Inga åtgärder
behövs
Grön
Enstaka
kort ljud
Inställingarna har sparats
Uppmaning
Medel
Inmatning eller
godkännande
Gul
Två korta
ljud
Operatörs-id ska anges
Enstaka
kort ljud
Informationsljud när ett
resultat blir färdigt.
Tre låga
ljud
Ogiltig reagensstreckkod
avläst
USB-minne anslutet
LIS-beställningar inlästa
Tangentbord
Inga åtgärder
behövs
Symboler för externa apparater visas endast då
de är inkopplade.
Fel
Bild 6
132
KOMMA IGÅNG
Kritiskt
Korrigerande
åtgärder krävs för
att fortsätta
Röd
KOMMA IGÅNG
133
Användargränssnittets
uppbyggnad
3 ANVÄNDNING
Användargränssnittet består av tre huvudområden under huvudmenyn:
1. Analysera
2.Resultat
3.Inställningar
Orion GenRead-instrumentets användning kan
delas in i tre huvuddelar:
• Utföra en analys
• Visa resultat
• Ändra instrumentets inställningar
Deras funktion beskrivs i nästa avsnitt.
Utföra en analys
Info
Bild 9
134
KOMMA IGÅNG
Endast Orion GenRead-reagenskit får användas
för analyser. Läs Orion GenRead-reagenskitets
bruksanvisning innan du använder det. Bruksanvisningen innehåller information om hur proverna förbereds och hur ett test genomförs.
Välj de inställningar som passar ditt laboratorium under Inställningar –> Grundinställningar –>
Mätflöde
Bild 10
Förklaringar:
Operatörs-id: Om ON är valt kommer instrumentet är att begära att operatörs-id anges.
Om ON+Föreslå föregående är valt kommer föregående operatörs-id att använ
das tills detta ändras.
Patient-id: Om ON är valt kommer instrumentet är att begära ett patient-id för varje patient.
Beställningsnummer: Om ON är valt kommer instrumentet är att begära ett beställningsnummer
för varje test.
Batchläge: Om ON är valt kommer samma testinformation att användas för alla valda rör i
en körning.
Automatisk
utskrift: Om ON är valt kommer resultaten att skrivas ut automatiskt.
LIS-överföring: Om ON är valt och Avsluta väljs på skärmen Resultat ombeds användaren skicka
resultaten till LIS.
Om ON+Automatisk är valt kommer resultaten att skickas till LIS automatiskt när
skärmen Resultat visas.
Obs! LIS-överföring kräver ett beställningsnummer för varje resultat. För enkelriktade anslutningar
måste detta nummer anges manuellt. Om OFF är valt är LIS-alternativet inaktiverat.
ANVÄNDNING
135
Alla resultat lagras i minnet. Lagringskapaciteten
är 1000 resultat. Resultaten kan visas, skrivas ut
eller överföras till en USB-lagringsenhet. Se Resultat.
Utföra en mätning:
1. Välj Analysera på huvudmenyn.
2. Om Operatörs-id angetts till ON begär Orion
GenRead ett operatörs-id. Om Operatörs-id
angetts till OFF, går du till steg 3. Om inställningen är Operatörs-id ON + Föreslå föregående använder Orion GenRead föregående
operatörs-id. Ange Operatörs-id med tangentbordet eller genom att skanna en streckkod. Vidrör tangentbordsikonen för att aktivera streckkodsläsaren.
3. På skärmen Analysera väljer du Patienttest
eller Kvalitetskontroll. Patientdata kan redigeras antingen före en körning eller under
körningen.
4. Skanna testreagensdata från reagenskitets
streckkodskort.
136
ANVÄNDNING
eller
Om Batchläge angetts till ON väljer du platser för rören med samma reagenslotnummer, acceptera genom att trycka på OK och
skannar reagenskitets streckkodskort. En annan reagens med samma analysparametrar
kan köras samtidigt. I så fall väljer du Patienttest eller Kvalitetskontroll igen och gör som
beskrevs ovan.
Platser för rör som valts tidigare kan inte väljas igen.
OBS! Se till att skanna rätt streckkod för reagensen. För optimal avläsning ska streckkodskortet lutas något.
5. Sätt in reagensrören i Orion GenRead-instrumentet.
OBS! Kontrollera att rören är rätt placerade och
att rörens ramar inte överlappar varandra.
Tryck inte ned rören hårt i analysbrunnarna.
När locket stängs trycks rören ned ordentligt.
6. Stäng locket och välj START. Starta amplifieringsreaktionen inom den tid som anges i
Orion GenRead-reagenskitet. Om du vill kan
du redigera patientdata innan du startar körningen.
7. Beroende på inställningarna i Mätflöde ska
Patient-id och/eller Beställningsnummer anges. I så fall väljer du Redigera. I annat fall går
du till 11.
8. Fältet för Patient-id är markerat. Ange Patient-id med tangentbordet eller genom att
skanna streckkoden.
9. Fältet för Beställningsnummer är markerat.
Ange Beställningsnummer med tangentbordet eller streckkodsläsaren.
10.Välj Spara. Patientdata kan redigeras ända
fram till slutet på körningen. När all redigering har gjorts, bekräfta med att välja Klar.
11. När körningen är färdig, visas skärmen Resultat (se 7 & 10). Visa, skriv ut eller överför
resultaten till USB på den här skärmen. Om
LIS-inställningen är ON + Automatisk kommer resultaten att skickas till LIS automatiskt
när skärmen Resultat visas.
12. Om du vill se enskilda resultat trycker du på
knappen med rörets nummer.
Steg 1: Välj Analysera.
Steg 2: Ange Operatörs- id, om det behövs, med tangentbordet eller
streckkodsläsaren.
Steg 3: Välj Patienttest eller Kvalitetskontroll. Patientdata kan redigeras
antingen före en körning eller under körningen.
Steg 4-5: Starta körningen eller redigera patientdata innan start.
ANVÄNDNING
137
Klar
Steg 4-5: Läs testets streckkod. Placera rören i analysbrunnarna.
Steg 6: Starta körningen eller redigera patientdata innan start.
Steg 11: När körningen är färdig visas skärmen Resultat förutsatt att all
nödvändig data har givits och Klar har tryckts.
Klar
Steg 7-10: Patientdata kan redigeras under körningen. Ange de data som
krävs (beror på inställningarna i Mätflöde) med tangentbordet eller streckkodsläsaren. Spara dessa data.
138
ANVÄNDNING
Steg 7-10: Förloppningsindikatorn visar hur mätningen framskrider.
Steg 12: Välj Tillbaka om du vill se alla resultat.
Steg 11: Resultaten kan visas, skrivas ut eller överföras till USB. Tryck på
ett nummer om du vill se ett enskilt resultat.
OBS!
Om en körning avbryts ska du INTE köra samma
reagensrör igen. Gör alltid i ordning ett nytt reagensrör.
Läs kitets bipacksedel för att se tillåten tid mellan förberedelse av reagensrör och initiering av
analysen.
ANVÄNDNING
139
Orion GenRead har en resultathistorikfil för kvalitetskontrollprover. Kvalitetskontrollprover analyseras som normala prover, men resultaten lagras i en
separat QC-resultatfil.
LIS-anslutning
Inställningen LIS ON
När du efter en analys har tittat på resultaten på
skärmen Resultat och väljer Avsluta på skärmen
Resultat öppnas LIS-överföringsfönstret med frågan Skicka resultat till LIS?
Om du väljer Godkänn överförs resultaten till LIS.
Om du väljer Avvisa lagras resultaten i filen
LIS-offlineresultat. Offlineresultaten skickas till
LIS när nästa LIS-överföring godkänts. Om du vill
förhindra överföringen och avvisa resultaten permanent tar du bort resultaten från filen LIS-offlineresultat.
Inställningen LIS ON + Automatisk
Resultaten skickas automatiskt till LIS när skärmen
Resultat visas efter en analys.
Om det är en dubbelriktad LIS-anslutning visas
knappen LIS-beställningar på huvudmenyskärmen
när det finns tillgängliga LIS-beställningar. Upp till
12 beställningar kan väljas från listan för en körning. Beställningar ska tilldelas till analysbrunnarna på skärmen Analysera. Resultaten kommer att
skickas till LIS enligt beskrivningen ovan.
OBS!: Se till att matcha rätt LIS-beställningsnummer med rätt Patient-id.
140
ANVÄNDNING
Om det är en enkelriktad LIS-anslutning för överföring av resultat till LIS måste ett beställningsnummer anges manuellt. Numret kan vara ett
löpnummer.
Skriv ut resultat
Resultat
Resultaten kan överföras till USB-lagring. Sätt i en
USB-lagringsenhet i en av USB-portarna och välj
Överför till USB. När överföringen är klar försvinner förloppsindikatorn och USB-lagringsenheten
kan tas bort. Ta inte bort USB-lagringsenheten
förrän överföringen är klar.
Resultaten lagras i filen Resultat, där de kan visas, skrivas ut eller överföras till USB-lagring. Filen
Resultat har följande undermenyalternativ: Provresultat, QC-resultat, LIS-offlineresultat och Ta
bort resultathistorik. Lagringskapaciteten är 1000
resultat.
LIS-offlineresultat är resultat som lagras i Orion
GenRead-instrumentets minne om det normalt är
anslutet till LIS men tillfälligt är offline, eller om
LIS-överföringen av resultaten efter en analys har
avvisats.
Se “Skicka offlineresultat till LIS/HIS” på sidan
140.
Visa resultat
Om du vill visa resultaten väljer du Resultat på
huvudmenyn. Välj Provresultat, QC-resultat eller
LIS-offlineresultat. Bläddra igenom resultaten genom att trycka på upp- och nedpilarna till höger.
De kan sorteras efter Tid, Patient-id, Test eller Resultat. Funktionen Sök använder Patient-id.
Om du vidrör en resultatlinje ges detaljerad information om en enstaka mätning.
Om du väljer Skriva ut skrivs resultaten ut sorterade efter Tid, Patient-id, Test eller Resultat.
Överföra resultat till USB-lagring
Ta bort resultathistorik
Under Ta bort resultathistorik kan du välja Ta bort
provresultat, Ta bort QC-resultat, Ta bort LIS-offlineresultat eller Ta bort alla resultat. Du kommer
att ombes bekräfta borttagningen innan den utförs. Resultaten kommer att tas bort permanent.
LIS-offlineresultat. De kan då endast hittas från
Prov / QC-resultat filen.
Inställningar
Orion GenRead-inställningarna är indelade i fyra
huvudkategorier.
• Grundinställningar (för operatören)
• Underhåll (för operatören)
• Admin inställningar (för administrativ personal)
• Fabriksinställning (endast för tillverkarens
bruk)
När instrumentet startas för första gången används fabriksinställningarna. Vid den första
starten aktiveras konfigurationsguiden. Inställningarna kan sedan ändras under Grundinställningar eller genom att konfigurationsguiden startas
Skicka offlineresultat till LIS/HIS
Alla resultat som inte skickats till LIS kan ses om
du väljer LIS-offlineresultat, där de kan skrivas ut
eller överföras till en USB-lagringsenhet. Om du
vill förhindra att resultaten skickas till LIS senare
tar du bort filen med LIS-offlineresultat.
När återanslutning till LIS har skett och en ny analys har gjorts och överföringen godkänts kommer
instrumentet att visa varningen Det finns LIS-offlineresultat. Skicka resultat till LIS? Resultaten
från filen LIS-offlineresultat kommer att skickas
till LIS tillsammans med den nya analysen. Därefter kommer resultaten att tas bort från filen med
under Underhåll. Tiden kan bara ställas in under
Admin inställningar efter det att konfigurationsguiden har använts första gången.
Grundinställningar
Grundinställningar är indelade i Instrumentinställningar och Mätflöde.
Under Läsarinställningar kan du justera:
• Instrumentets språk
• Tangentbordets språk
• Skärmens ljusstyrka
• Volym för knappsats
• Volym för larmsignal
Dessa inställningar görs först med konfigurationsguiden.
Under Mätflöde kan du ange den information
som krävs för varje prov:
• Operatörs-id
• Patient-id
• Beställningsnummer
• Batchläge
• Automatisk utskrift
• LIS-överföring
Underhållsinställningar
Underhållsinställningar är delade i Konfiguration,
Fellogg, Programvaruuppdatering och Info.
Under Konfiguration kan du starta konfigurationsguiden, se sidan 131.
Felkoder lagras i en Fellog där de kan visas i en
bläddringsbar lista. Felen kan sorteras efter tid eller kod och visas individuellt om du trycker på en
markerad rad. De kan överföras till USB eller tas
bort. Borttagning kräver bekräftelse.
Med Programvaruuppdatering kan instrumentets
programvara uppdateras till den senaste version
som är tillgänglig. Ny programvara levereras på
en USB-lagringsenhet. Anslut enheten till någon
av USB-portarna. Versionsnumren för den nuvarande och den nya programvaran visas på skärmen. Bekräfta uppdateringen genom att välja Ja.
När överföringen är klar kan USB-lagringsenheten tas bort. Ta inte bort USB-lagringsenheten
förrän överföringen är klar.
Bild 11
ANVÄNDNING
141
Italiano
Kvalitetskontroll
Fabriksåterställning
Användargränssnittet kan återställas till fabriksinställningarna. Instrumentet startar om efter
återställningen.
Tid
Tiden kan ställas in här efter att först ha ställts in
med konfigurationsguiden. Observera att Orion
GenRead inte automatiskt tar hänsyn till sommartid. Tiden måste därför justeras manuellt.
Bild 12 Välj Dynamisk eller Statisk IP-adress.
Bild 13 Ange den information som krävs.
LIS-inställningar
Här kan administrativ personal justera LIS-inställningarna för dataöverföring. Data överförs via
en LAN-anslutning. TCP/IP-inställningar krävs för
anslutningen. Kontakta din lokala leverantör för
mer information.
På skärmen Info finns instrumentets serienummer och programvaranummer såväl som LIS-specifik information.
Testparametrar
För testspecifika parametrar.
Administratörsinställningar
Tillverkarinställningar
Under Admin inställningar, kan administrativ
personal justera instrumentspecifika inställningar som bara behöver justeras i sällsynta fall. Ett
lösenord krävs för att ändra Admin inställningar.
Lösenordet är ADMIN.
Admin inställningar är indelade i Fabriksåterställning, Tid, LIS-inställningar, och Testparametrar.
Den här delen är endast för tillverkarens bruk.
4UNDERHÅLL
Orion GenRead-instrumentet är utformat för att
vara så användarvänligt som möjligt utan behov
för regelbundet underhåll. Kontakta din lokala
leverantör om det behöver repareras.
Instrumentkalibrering
Orion GenRead är ett mycket känsligt optiskt
instrument för kvalitativa mätningar. Om instrumentet meddelar att omkalibrering behövs
kontaktar du din lokala leverantör. Observera att
den uppmätta signalen kan förändras på grund
av följande:
• Förändringar i omgivningens ljusnivåer.
• Kontaminering av optiska delar.
• Elektroniska interferenser.
• Temperaturförändringar
• Mekaniska rörelser.
Rengöring
Rengör enhetens utsida med ett milt rengöringsmedel. Var extra uppmärksam vid rengöring av
skärmen och rörhålen. Se till att ingen vätska
hamnar på kanterna av skärmen, i rörhålen eller
på anslutningarna. Rörhålen ska rengöras med
dammfria stickor. Bomullsstickor ska inte användas, eftersom material som lossnar kan störa detekteringen.
Potentiellt infektiöst material som spillts ut ska
omedelbart torkas bort med absorberande papperstrasa och de kontaminerade ytorna ska torkas med 70% etanol eller med en lösning innehållande 0,2% aktivt klor. Vanligt blekmedel kan
spädas ut tills det innehåller 0,2% aktivt klor.
För svårare fläckar och innan instrumentet skickas
in på service följ instruktionerna för sanering av
instrumentet.
Sanering
För svårare fläckar och för sanering av instrumentet, särskilt innan instrumentet skickas in på
service, rengör ytan med en pappers- eller tygtrasa doppad i en lösning innehållande 0,4%
aktivt klor och torka sedan av med vatten. Upprepa proceduren 3 gånger. Använd slutligen 70%
etanol för att torka bort kvarvarande blekmedel.
Material som används för att torka upp spill med,
inklusive handskar, ska kasseras som biologiskt
riskavfall.
Bild 14 Ange den information som krävs.
142
ANVÄNDNING
UNDERHÅLL
143
Programvaruuppdatering
Ny programvara laddas in i instrumentet från en
USB-lagringsenhet. Följ instruktionerna på skärmen. Ta inte bort USB-lagringsenheten under
uppdateringen.
Byta batteripaket
Batterienheten levereras separat. Endast batterier
levererade av Orion Diagnostica får användas.
Vid batteribyte ska instrumentet först stängas
av. Dra sedan ur nätsladden och vänd försiktigt
instrumentet upp och ned på ett bord. Placera
en mjuk duk under instrumentet när du byter
batteripaketet för att undvika repor på locket
och skärmen. Öppna batteriluckan med ett platt
föremål, ta ur batterierna och sätt i nya.
Ladda batterierna
Batterienheten laddas automatiskt när nätsladden ansluts. Tiden till full laddning är 5 timmar.
Den ungefärliga laddningstiden för en körning är
minst 1,5 timmar.
Lock för
batterienhet
5 FELSÖKNING
Orion GenRead-instrumentet visar felmeddelanden och vägleder användaren om fel upptäcks.
Följ de instruktioner som visas. Kontakta din lokala leverantör om du behöver hjälp eller reparationer.
Om ett mätresultat rapporteras vara ogiltigt visas en felkod. Kontakta din lokala leverantör för
felsökning av möjliga orsaker till det ogiltiga resultatet.
6 INSTRUMENT
SPECIFIKATION
Deklaration om överensstämmelse
Orion GenRead-instrumentet uppfyller de emissions- och immunitetskrav som beskrivs i standarden IEC 61326–2–6.
Teknisk specifikation
Instrumentet har en förprogrammerad mikroprocessor som styr analysstegen och databehandlingen. Information om testidentifiering,
tid, kalibreringskurva och cutoff-värde lagras i
en streckkod som levereras med varje reagenskit. När mikroprocessorn aktiverats genom att
testdata lästs på etiketten styr den samtliga analyssteg och omvandlar provets fluorescensvärden
till ett provresultat.
Fluorometer
Bild 15
144
FELSÖKNING
Mätenheten i Orion GenRead består av ett temperaturkontrollerat 12–håligt termiskt block som
möjliggör isotermisk amplifiering av målsekvensen i reagensrören. Fluorescens mäts via rörets
botten genom konfokala fluorescenssensorer för
1–12 samtidiga reaktioner i realtid. Resultaten
tolkas med speciella algoritmer som finns i enhetens programvara. Alla relevanta parametrar
överförs till instrument genom att den tvådimensionella streckkoden som levereras med reagenskitet skannas.
Pekskärmen
Instrumentets programvara
Användargränssnittet bygger på en användarvänlig pekskärm. Den används med pekknappar
som visas på skärmen. Här visas också meddelanden och instruktioner till användaren om hur
analysen ska utföras samt testresultat och eventuella felmeddelanden. Pekskärmens specifikationer:
• Kapacitiv
• Skärmstorlek: 151 x 90,05 mm
• Bildpunkter: 800 × 480
Ny programvara laddas in från en USB-lagringsenhet. Be din lokala leverantör om mer information.
Instrumentets mått och
strömförsörjningskrav
•
•
•
•
Vikt: 3 550 g (utan nätaggregat)
Storlek: 150 (H) x 225 (B) x 230 (D) mm
Utrustningsklass III
Externt nätaggregat (levereras tillsammans
med instrumentet):
Inspänning: 90–264 VAC, 50–60 Hz
Utspänning: 24 VDC, 3,0 A
• Orion GenRead: nominell inspänning: 24
VDC, 3,0 A
• Batterienhet: specialanpassat litiumjonbatteripaket (laddningsbart) (se avsnitt 4 “Underhåll” för information om batteriet)
• Utrustningsklass III för Orion GenRead-instrumentet och klass II för det externa nätaggregatet
Instrumentidentifiering
Varje Orion GenRead-instrument har ett unikt
serienummer på etiketten på instrumentets baksida.
Nätaggregat
Ett nätaggregat levereras tillsammans med instrumentet. Förutom nätaggregatet går det också att använda en batterienhet som strömkälla
för instrumentet. En inbyggd omkopplare i kabelanslutningen växlar automatiskt mellan batterimatning och nätströmsmatning. Anvisningar för
installation av batterienheten finns under “Byta
batteripaket” i avsnittet 4 “Underhåll”.
USB-anslutning
Instrumentet har fyra USB-anslutningar av typ
A. Anslutningarna kan användas för skrivare,
streckkodsläsare och USB-minne. En USB-anslutning av typ B är reserverad för tillverkarens bruk.
Skrivare
En extern skrivare kan anslutas till instrumentet.
Kontakta din lokala leverantör för mer information.
INSTRUMENT SPECIFIKATION
145
Streckkodsläsare
En extern streckkodsläsare kan anslutas till instrumentet. Kontakta din lokala leverantör för
mer information.
Tangentbord
Ett externt tangentbord kan anslutas till instrumentet. Kontakta din lokala leverantör för mer
information.
LIS-uppkoppling
Orion GenRead instrumentet använder HL7-standarden vid anslutning till externa datasystem.
Anslutningen görs via LAN anslutning.
Service Orion GenRead-instrumentet är utformat för att
inte kräva regelbundet underhåll och det har en
inbyggd självtestfunktion. Om det blir fel på instrumentet eller om reparationer behövs kontaktar du din lokala leverantör. Innan du skickar in
instrumentet på service ska du sanera det noggrant (se sidan 143, “Rengöring och sanering”).
Se till att transportlåset är stängt och håller detektorn på plats (se sidan 129 " Lyfta eller transportera instrumentet").
146
INSTRUMENT SPECIFIKATION
För att undvika transportskador ska du använda
instrumentets originalkartong för transport av
instrumentet. Service på Orion GenRead-instrumentet får bara utföras av Orion Diagnosticas
servicespecialister.
Instrumentet kan endast skickas efter att godkännande givits av Orion Diagnostica.
Garanti
Tillverkarens garanti för Orion GenRead-instrumentet täcker in material- och tillverkningsfel
under en period av två år från inköpsdatum.
Tillverkaren åtar sig att reparera eller byta ut instrumentet om det slutar fungera på grund av fel
på invändiga delar i instrumentet. Garantin täcker inte skador orsakade av användning som inte
följer bruksanvisningen. Tillverkaren har ingen
skyldighet att modifiera eller uppdatera instrumentet efter att det har tillverkats, såvida inte ett
tillverkningsfel upptäcks.
Om det blir fel på instrumentet kontaktar du din
lokala leverantör.
För säker transport av Orion GenRead-instrumentet ska du använda dess originalkartong när
du skickar in det.
Återvinning
Orion GenRead-instrumentet är en elektronisk
lågspänningsenhet som ska återvinnas som elektriskt avfall. Förpackningsmaterialen är återvinningsbara.
Orion GenRead® is a registered trademark of Orion Diagnostica Oy.
Orion Diagnostica Oy
Koivu-Mankkaan tie 6 B
P.O.Box 83, FI-02101 Espoo, Finland
Tel. +358 10 4261
Fax +358 10 426 2794
www.oriondiagnostica.com
www.oriongenread.com
USAGE
Printed 05/2016

Podobné dokumenty