pokračování článku - Ekologické centrum Most

Transkript

pokračování článku - Ekologické centrum Most
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Bezplatná linka 800 195 342
www.ecmost.cz
Imisní monitoring ve světě a v Evropě
V minulém článku o imisním monitoringu v ČR
jsme se seznámili s vyhodnocováním kvality
ovzduší a znečištěním ovzduší na území České
republiky. Dozvěděli jsme se také, že Česká
republika na rozdíl od Slovenské republiky má
podstatně více měřicích stanic a zajišťuje
komplexní informativní systém kvality ovzduší
a posuzování úrovně znečištění také podle
tzv. indexů kvality ovzduší.
Posuzování úrovně znečištění v ovzduší vychází
z platné legislativy o ochraně ovzduší (zákon
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) a prováděcích
předpisů. Evropskou legislativou ochrany ovzduší se řídí všechny země Evropské unie a tedy
i Česká republika. V tomto článku si přiblížíme monitorování kvality ovzduší nejen v Evropě,
ale i ve světě.
Kvalita ovzduší v Evropě
Na většině území nejen v České republice, ale v mnoha regionech Evropy došlo v posledních
desetiletích k podstatnému zlepšení kvality ovzduší. Národní, celoevropské iniciativy
a legislativy Evropské unie přispěly téměř k vymizení viditelného znečištění (jako kouř,
prašnost, smog) v mnoha městech. Příležitostně se však stále vyskytují situace, které
představují rizika pro lidské zdraví a životní prostředí (průmyslové havárie, smogové epizody).
V některých evropských městech je úroveň znečištění ovzduší stále znepokojivá a kvalita
ovzduší je proto kontinuálně monitorována. Znečištění ovzduší z průmyslových zdrojů
je v mnoha městech nahrazováno znečištěním z dopravy.
Evropská legislativa ovzduší
Kvalita ovzduší v zemích Evropské unie je řízena evropskou legislativou platnou pro všechny
členské státy.
Aktuální směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 ohledně
kvality venkovního ovzduší a čistého ovzduší pro Evropu reviduje evropskou legislativu týkající
se venkovního ovzduší. Hlavním účelem je snížení úrovně znečištění na takovou úroveň, které
má co nejmenší škodlivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí. Dalším závazkem
je zlepšení informovanosti veřejnosti o možných rizicích, které vychází i z Aarhuské úmluvy
(o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně
v otázkách životního prostředí).
Směrnice 2008/50/ES stanovuje opatření:
1) určit a stanovit cíle kvality vnějšího ovzduší pro snížení a předcházení škodlivých účinků
na lidské zdraví a životní prostředí;
2) posuzovat kvalitu vnějšího ovzduší v členských státech na základě společných metod
a kritérií;
3) získávat informace o kvalitě vnějšího ovzduší s cílem napomáhat snížení znečištění ovzduší
a nepříznivého působení a sledovat dlouhodobé trendy;
4) poskytovat informace o kvalitě vnějšího ovzduší veřejnosti;
5) zachovat dobrou kvalitu ovzduší a v ostatních případech napomáhat zlepšení;
6) podporovat spolupráci mezi členskými státy v oblasti snižování úrovně znečištění v ovzduší.
1
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Bezplatná linka 800 195 342
www.ecmost.cz
Zpráva EEA „Kvalita ovzduší v Evropě – zpráva vydaná v roce 2012“
Dle uveřejněné Zprávy Evropské agentury pro životní prostředí „Kvalita
ovzduší v Evropě“, vydané v roce 2012 je téměř třetina obyvatel evropských
měst vystavena nadměrné koncentraci prašných částic (PM), které
představují jednu z nejvýznamnějších škodlivin, která ohrožuje zdraví lidí.
Zpráva odhaduje, že v roce 2010 bylo 21 % městského obyvatelstva
vystaveno vyšší úrovni koncentrace PM10, než je nejpřísnější denní limit EU
stanovený pro ochranu zdraví. Až 30 % městského obyvatelstva bylo
vystaveno koncentraci jemných prašných částic PM2,5, která přesahovala
(méně přísné) roční limity EU.
Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) uvádí, že v mnoha částech Evropy stále
přetrvávají problémy s koncentracemi prašných částic v ovzduší a přízemním ozonem.
Zpráva je k dispozici (v AJ) ke stažení zde: http://www.eea.europa.eu/publications/air-qualityin-europe-2012
Roční imisní limit pro PM10 (platný od 2005) byl překročen nejčastěji (červené tečky na mapě 1)
v Polsku, Itálii, Slovensko, Balkáně, Turecku. Denní imisní limit pro PM10 (platný též od roku
2005) byl překročen (oranžové tečky) v mnoha zemích ve střední a západní Evropě. Také
ve městech jako Lotyšsko, Litva Švédsko došlo k překročení tohoto denního limitu. Ve Velké
Británií byl překročen denní limit pouze v Londýně.
Mapa 1: Roční průměrná koncentrace PM10 za rok 2010
Zdroj: http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2012
2
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Bezplatná linka 800 195 342
www.ecmost.cz
Data úrovní koncentrací jsou evidovány v tzv. AirBase - the European Air quality dataBase.
Na webových stránkách EEA jsou tak dostupné interaktivní mapy nebo data ke stažení
pro vybrané znečišťující látky, např. PM10 nebo ozon zde:
http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality/map/airbase
AIR QUALITY IN EUROPE
CITEAR a CITEAR II (informace k evropskému ovzduší http://www.citeair.eu) je název projektu
spolufinancovaného programy INTERREG IIIC a IVC Evropské unie, který byl uveden do provozu
v březnu 2004 a skončil v prosinci 2011. Cílem projektu byla podpora evropských měst
a regionů pro tvorbu dostatečných prostředků pro sběr, předávání a srovnání dat v oblasti
kvality ovzduší a ve snaze vyhovět stanovením limitním koncentracím a zlepšit stav ovzduší
pro obyvatele těchto města regionů. Projekt CITEAIR spolupráce s městy nezapojenými
do projektu a s dalšími účastníky včetně Evropské komise (DG Environment) a Evropskou
agenturou pro životní prostředí (EEA).
Po ukončení projektu v roce 2011 spolupráce účastníků projektů stále pokračuje, hlavní
výstupy projektu tvoří:
První evropské ukazatele kvality ovzduší vzniklé z iniciativy měst:
3
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Bezplatná linka 800 195 342
www.ecmost.cz
www.airqualitynow.eu: interaktivní webová
služba zobrazující a srovnávající úroveň znečištění
ovzduší v evropských městech, navíc tato služba
umožňuje i český překlad stránek a vysvětlivek. Webová
služba poskytuje přehlednou formovou srovnání kvality
ovzduší ve vybraných evropských městech.
Ke konci roku 2011 poskytuje více než 90 měst a regionů
své aktuální údaje o znečištění prostřednictvím služby
www.airqualitynow.eu.
Kvalita ovzduší ve světě
Kvalita ovzduší je sledována nejen na lokální a národní úrovni, ale také v celosvětovém
měřítku. Jednou z nejvýznamnějších světových organizací, která se zabývá kvalitou ovzduší,
zpracováním analýz o stavu ovzduší, publikováním zpráv a map, je WMO (World
Meteorological Organization – Světová meteorologická organizace).
Vlivem znečištěného ovzduší na zdraví lidí se naopak zabývá WHO
(World Health Organization – Světová zdravotnická organizace)
pod záštitou OSN.
Znečištěné ovzduší z globálního hlediska se týká zejména
východní části Severní Ameriky, také Evropy a čím dál tím více
i ve Východní Asii. Důsledkem dlouhodobého znečištění ovzduší v těchto oblastech je
významný vliv antropogenní činnosti. Znečištění spočívá v existenci intenzivní industrializace,
velkého počtu a hustoty obyvatel a stále se zvyšující automobilové dopravy. Mezi hlavní
škodliviny patří mimo oxidů síry a dusíku také těžké kovy a organické sloučeniny. Právě oxidy
síry a dusíku se podílejí na tvorbě kyselého deště, jeho spad může být vzdálen stovky až tisíce
km od zdroje znečištění. OSN uvádí, že kyselý déšť údajně přispívá k vymizení ryb z tisíců
evropských a severoamerických jezer a rybníků a je příčinou odumírání lesů.
Přijetí mezinárodních dohod v Severní Americe a Evropě bylo důsledkem podstatného snížení
znečištění v těchto oblastech, naopak rozvojové země se stále více potýkají s lokálním
znečištěním v ovzduší. Jedná se například o Východní a Jihovýchodní Asii, jižní části Jižní
Ameriky a jižní části Afriky. Nejvážnější situace je díky rychlé industrializaci a urbanizaci
ve Východní Asii, především pak v Jihovýchodní Asii. Ke znečištění totiž přispívá ještě častý
výskyt požárů biomasy.
Imisní monitoring
Imisní monitoring je prováděn téměř ve všech zemích na celé
planetě.
Organizace, která se zabývá zpracováním dat a analýz o vývoji stavu
ovzduší v globálním měřítku, je například NASA.
NASA EARTH OBSERVATORY – na webových stránkách naleznete
globální mapy, které se věnují klimatu Země. Jsou zde uvedeny
i mapy aerosolových částic a oxidu uhličitého. Jejich vývoj lze
pomocí animace sledovat od roku 2005.
4
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Bezplatná linka 800 195 342
www.ecmost.cz
Světová zdravotnická organizace (WHO)
Světová zdravotnická organizace (WHO) je agentura OSN,
která zajišťuje koordinační činnost v rámci
mezinárodního veřejného zdraví a osvěty. WHO byla
založena Spojenými národy 7. dubna 1948.
V roce 2011 zveřejnila WHO seznam měst s nejvíce nebo nejméně znečištěným ovzduší
zatíženým prachovými částicemi PM10 a PM2,5. Dle uvedeného seznamu z dostupných dat
v letech 2003-2010 je vyhodnoceno 1099 měst a 91 států podle množství prachových částic.
PM10
Přehled zemí a jejich ročního průměru PM10 je uveden
v následujícím grafu č. 1. Nejvíce znečištěné ovzduší na světě má
podle grafu stát Mongolsko, Botswana nebo Pákistán. Z pohledu
úrovně znečištění v celosvětovém měřítku je Česká republika
na úrovni Singapuru nebo Španělska. Nejméně zatíženou zemí
prachovými částicemi PM10 je Estonsko, Mauritius nebo Austrálie.
Z hlediska vyhodnocení kvality ovzduší ve městech, bylo zjištěno,
že mezi nejvíce znečištěná města se řadí Ahwaz (Írán), Ulánbátar
(Mongolsko), Sanandaj (Írán), Ludhiana (Indie) a Quetta (Pákistán).
Roční průměr prachových částic PM10 přesahoval 250 μg/m3.
V České republice byl za rok 2008 zaznamenán nejvyšší roční průměr PM 10 (38 μg/m3)
v Ostravě, což je úroveň znečištění srovnatelná s Paříží ve Francii nebo Bakersfieldem
v Kalifornii. Nejnižší koncentrace byly zaznamenány za rok 2009 naopak ve městech USA
a Kanady, například Whitehorse, Clearlake, CA, Santa Fe, NM.
Graf 1 – Roční průměrné koncentrace PM10
Roční průměr PM10 v zemích z let 2003-2010
300
250
μg/m3
200
150
100
0
Mongolia
Botswana
Pakistan
Senegal
Saudi Arabia
Egypt
United Arab Emirates
Iran (Islamic Republic of)
Nigeria
Kuwait
Bangladesh
Bosnia and Herzegovina
India
Nepal
China
Ghana
Myanmar
Bolivia (Plurinational State of)
Tunisia
Sri Lanka
Peru
Colombia
The former Yugoslav Republic of…
Madagascar
Turkey
United Republic of Tanzania
Chile
Republic of Korea
Bulgaria
Israel
Mexico
Indonesia
Cyprus
Lebanon
El Salvador
South Africa
Guatemala
Jamaica
Philippines
Greece
Serbia
Romania
Algeria
Malaysia
Thailand
Venezuela
Panama
Brazil
Uruguay
Latvia
Argentina
Italy
Malta
Ecuador
Croatia
Poland
Russian Federation
Slovenia
Spain
Singapore
Czech Republic
Portugal
Costa Rica
Hungary
Denmark
Slovakia
France
Belgium
Netherlands
Austria
Sweden
Germany
Iceland
Belarus
United Kingdom
Switzerland
Japan
Norway
Lithuania
Canada
San Marino
Finland
United States of America
Bhutan
Monaco
Luxembourg
Ireland
New Zealand
Australia
Mauritius
Estonia
50
Zdroj: WHO
PM2,5
Ze 38 států, které uvádějí koncentrace PM2,5, jsou podle WHO nejvíce zatíženými státy
Mongolsko, Madagaskar Kuwait a Ghana. Nejnižší koncentrace byly naměřeny v Estonsku,
5
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Bezplatná linka 800 195 342
www.ecmost.cz
také v Kanadě nebo na Mauritiu. Přehled zemí a ročních koncentrací PM2,5 je uveden v grafu
2.
Nejvíce znečištěná města částicemi PM2,5 jsou podle WHO Ulánbátar (Mongolsko),
Antanananrivo (Madagaskar), Kuwait City (Kuwait) a Mexicali (Mexiko), kde průměrné roční
koncentrace PM2,5 přesahovaly 50 μg/m3. V České republice byl za rok 2008 zaznamenán
nejvyšší roční průměr PM2,5 (27,4 μg/m3) v Ostravě, což odpovídá znečištění Athénám v Řecku.
Tabelární přehled znečištění měst a států naleznete na webových stránkách WHO zde:
http://www.who.int/entity/phe/health_topics/outdoorair/databases/OAP_database.xls
Graf 2 – Roční průměrné koncentrace PM2,5
Roční průměr PM 2,5 v zemích z let 2003-2009
70,0
63
59
60,0
51 50
50,0
38
23
20,0
21 20 20 19
19 19 19 19
17 17
15 15 15 14
13 12
11 11
Portugal
United States of America
Spain
Sweden
United Kingdom
Brazil
Switzerland
Denmark
Germany
Netherlands
Singapore
Czech Republic
Latvia
Ecuador
France
Belgium
Austria
Philippines
Mexico
Tanzania
Italy
Slovakia
Greece
Chile
Poland
Peru
Lebanon
Ghana
Senegal
Kuwait
Mongolia
0,0
Madagascar
10,0
9 9 8
7 7 5
Estonia
25 25 25
Canada
27
Mauritius
29 29
Finland
31
30,0
Australia
33
Norway
μg/m3
40,0
Zdroj: WHO
Závěr
Kvalita ovzduší na celém světě ovlivňuje zdraví současné populace. Znečištěnému ovzduší jsou
nejvíce vystaveny zejména rozvojové země, ale problematika prachových částic se aktuálně
týká většiny států na celé planetě. S postupným zaváděním legislativy a optimálních nástrojů,
odpovídající současným environmentálním požadavkům, se daří postupně úrovně znečištění
snižovat. Kvalita ovzduší je řešena dlouhodobě nejen na úrovní globální a mezinárodní,
ale také v rámci jednotlivých států. Česká republika má z globálního pohledu oproti ostatním
státům nižší úroveň znečištění, z evropského měřítka je úroveň znečištění srovnatelná se státy
Evropské unie.
Autor: Ing. Radka Vlčková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
6
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Bezplatná linka 800 195 342
www.ecmost.cz
Zdroj:
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/12_1002_cs.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/ev0002_cs.htm
http://www.airqualitynow.eu/cz/pollution_home.php
http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=775
http://www.appi-zone.cz/appi-magazin/zeme/nejvice-znecistene-ovzdusi-na-svete-a2119246
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/en/
http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=547
Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long Range Transmission of Air Pollutants in
Europe (EMEP)
World Meteorological Organization - Global Atmosphere Watch (GAW/WMO)
http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir.aspx
http://www.vasevec.cz/blogy/nove-evropske-mapy-znecisteni-ovzdusi
http://www.eea.europa.eu/cs/themes/air
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/ev0002_cs.htm
http://www.stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=343:eea-kvalita-ovzdusi-vevrope&catid=14&Itemid=53
http://us.123rf.com/400wm/400/400/bradcalkins/bradcalkins1109/bradcalkins110900589/10709337-airquality-improvement.jpg
7