Kovács - ÚR - studna

Transkript

Kovács - ÚR - studna
MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE
Stavební úřad
Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice
Oprávněná úřední osoba: ing.arch. Pavel Štamberg
Tel: 220 397 129
E-mail: [email protected]
Adresát:
dle rozdělovníku
Spis. zn.: S-SÚ-10111/12-Stg
Č.j.: SÚ-10111/3/12-Stg
Datum: 19.04.2013
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Hostivice, Stavební úřad, jako věcně i místně příslušný správní orgán podle § 13 odst.1
písmen. f), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen
„stavební zákon"), posoudil v územním řízení žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou
dne 19.12.2012 podal Ing. Ladislav Kovács nar.17.11.1955, Na Staré cestě 452, 252 61 Jeneč a Blažena
Kovácsová nar.04.02.1957, Na Staré cestě 452, 252 61 Jeneč, zastoupeni Milanem Moravcem, Vraňany 125,
277 07 Vraňany a na základě toho vydává podle § 92 stavebního zákona
územní
rozhodnutí
o
umístění
stavby
kopaná studna, Jeneč, na pozemku 365/8 kat.území Jeneč u Prahy,
Hydrogeologické pořadí zájmového území: 1-12-02-003,
Hydrogeologický rajon: 625
Stavba obsahuje:
Studna vystrojena betonovými skružemi D1000 do hloubky 5 metrů a zakrytá půlenými zákrytovými
deskami.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1.
Stavba kopaná studna, Jeneč u Prahy, Na Staré cestě 452, bude umístěna na pozemku parc.č.
365/8 kat.území Jeneč u Prahy ve vzdálenosti 6,6 m od jižní hranice pozemku parc.č. 365/8
kat.území Jeneč u Prahy a ve vzdálenosti 8,5 m od východní strany hranice pozemku parc.č. 365/8
kat.území Jeneč u Prahy [vzdálenosti jsou uváděny od středu vrtu kolmo k hranicím pozemku a
světové strany jsou uváděny orientačně].
2.
K vodoprávnímu řízení bude předložena projektová dokumentace zpracovaná podle podmínek
tohoto územního rozhodnutí, jehož součástí je i stavebním úřadem potvrzená situace.
3.
Pro přípravu projektové dokumentace je závazná ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení
technického vybavení.
Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou:
Ing. Ladislav Kovács nar.17.11.1955, Na Staré cestě 452, 252 61 Jeneč
Blažena Kovácsová nar.04.02.1957, Na Staré cestě 452, 252 61 Jeneč
Odůvodnění
Dne 19.12.2012 podal Ing. Ladislav Kovács nar.17.11.1955, Na Staré cestě 452, 252 61 Jeneč a Blažena
Kovácsová nar.04.02.1957, Na Staré cestě 452, 252 61 Jeneč, zastoupeni Milanem Moravcem –
Aquabest, Švermova 275, 273 03 Stochov žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
kopaná studna, Jeneč, na pozemku 365/8 kat.území Jeneč u Prahy.
IČO
002 41 237
telefon
220 397 121
fax
220 982 168
mail
[email protected]
internet
www.hostivice-mesto.cz
V souladu s ustanoveními § 87 stavebního zákona stavební úřad oznámil zahájení územního řízení
účastníkům řízení podle § 85 odst.1 a 2 stavebního zákona a dotčeným orgánům. K projednání žádosti
současně nařídil veřejné ústní jednání na den 10.01.2013 a zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil
na pozemku, na němž se má záměr uskutečnit, vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost
o vydání územního rozhodnutí. Dne 10.01.2013 stavební úřad vzhledem k neúplnému vyvěšení stavebního
záměru v grafickém vyjádření řízení přerušil, nebyla splněna podmínka §87 odstavec 2) stavebního zákona,
stavebník byl poučen o jeho povinnostech. Stavební úřad zahájil opakované veřejné ústní jednání na
05.04.2013 o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území
a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato
stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.
V průběhu řízení nebyly u stavebního úřadu uplatněny žádné námitky a ani připomínky ze strany
účastníků řízení ani veřejnosti a stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníky řízení podle stavebního zákona jsou:
Ing. Ladislav Kovács Na Staré cestě 452, 252 61 Jeneč
Blažena Kovácsová Na Staré cestě 452, 252 61 Jeneč
ARBOREAL a.s., Biskupcova 1762/78 Praha, Žižkov, 130 00
Ing. Minár Luboš, Na Staré cestě 451, Jeneč, 252 61
Hruška Miroslav, Dukelská 260, Jeneč, 252 61
Hrušková Jaroslava, Dukelská 260, Jeneč, 252 61
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti,
jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se
podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu
Středočeského kraje k rozhodnutí.
Ing. Vojtěch Budil v.r.
vedoucí stavebního úřadu
otisk úředního razítka
Toto rozhodnutí bude doručeno účastníkům řízení veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce Městského
úřadu Hostivice a Obecního úřadu Jeneč po dobu 15 dnů. Za den doručení se považuje 15.den vyvěšení.
Vyvěšeno: ......................................
Sejmuto: ........................................
Razítko a podpis: .............................................
Doručí se:
2
Účastníci řízení:
- žadatelé: (doporučeně na doručenku)
Ing. Ladislav Kovács, Na Staré cestě 452, 252 61 Jeneč
Blažena Kovácsová, Na Staré cestě 452, 252 61 Jeneč
zastoupeni Milanem Moravcem, Vraňany 125, 277 07 Vraňany
- obec: (doporučeně na doručenku)
Obec Jeneč, Lidická č.p. 82, 252 61 Jeneč
- ostatní: (veřejnou vyhláškou)
ARBOREAL a.s., Biskupcova 1762/78 Praha, Žižkov, 130 00
Ing. Minár Luboš, Na Staré cestě 451, Jeneč, 252 61
Hruška Miroslav, Dukelská 260, Jeneč, 252 61
Hrušková Jaroslava, Dukelská 260, Jeneč, 252 61
Dotčené orgány: (doporučeně na doručenku)
Obecní úřad Jeneč, Lidická č.p. 82, 252 61 Jeneč
Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů:
pol. č. 18
1000 Kč
bude zaplacen poštovní poukázkou.
3