Obor 2302V013, Stavba energetických strojů a

Transkript

Obor 2302V013, Stavba energetických strojů a
Dotazník pro hodnocení
akreditovaných činností a zpracování
vlastní hodnotící zprávy –
doktorské studijní programy
Fakulta strojní ZČU
DSP P2301 – Strojní inženýrství
Obor 2302V013 – Stavba energetických strojů a
zařízení
Červen 2011
Dotazník pro zpracování sebehodnotící zprávy
DSP P2301 – Strojní inženýrství
Obor:
 2302V013 - Stavba energetických strojů a zařízení
1. V ý z k u m n á, v ý v o j o v á, u m ě l e c k á a d a l š í t v ů r č í
činnost
A. 5 nejvýznamnějších grantů, projektů nebo dalších tvůrčích aktivit získaných
pro související vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí
činnost v oboru za posledních 5 let:
Názvy grantů a projektů
GA 101/05/2214 , Metastabilní voda a vodní pára
1M06059, Progresivní technologie a systémy pro
energetiku
FT-TA5/067, Výzkum nestacionárního proudění v axiálním
stupni
IAA200760905, Termofyzikální vlastnosti vody v
neprobádaných technicky významných oblastech
GA101/09/1959, Pasivní a aktivní řízení proudu v kanálech
odstředivého stupně s dopředu zahnutými lopatkami
1.07/2.3.00/09.0060 Příprava kvalitních výzkumných
pracovníků pro konstrukční a technologický vývoj reaktorů
IV. Generace
2. A k a d e m i č t í
Zdroj
GAČR
MŠMT
Období
2005-2007
2006-2011
MPO
2007-2010
GA AV 2009-2010
ČR
GAČR
2009-2011
MŠMT
2009-2012
pracovníci
A. Složení oborové rady a pracoviště jejích členů:
Člen oborové rady
doc. Ing. Jiří Polanský, Ph.D. , předseda
prof. Ing. Radim Mareš, CSc.
prof. Ing. Václav Petr, DrSc.
prof. Ing. Miroslav Šťastný, DrSc.
doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D.
doc. Ing. František Hezoučký
doc. Ing. Václav Uruba, CSc.
Doc. Ing. Jan Wimmr, Ph.D.
Ing. Jaroslav Synáč, CSc.
RNDr. Josef Voldřich, CSc.
Ing. Jan Zdebor, CSc
B. Garant studijního programu (oboru):
Doc. Ing. Jiří Polanský, Ph.D. (KKE/FST/ZČU)
Pracoviště člena
KKE/FST/ZČU
KKE/FST/ZČU
ÚMTE/FS/ČVUT Praha
KME/FAV/ZČU
KEZ/FST/TU Liberec
Worley Parsons EES
Ústav termomechaniky AV ČR
KME/FAV/ZČU
ŠKODA Power, Plzeň
NTC/ZČU
Škoda JS, a.s., Plzeň
C. Školitelé a přednášející v doktorském studijním programu:
Školitel
prof. Ing. Josef Kott, DrSc.
prof. Ing. Radim Mareš, CSc.
prof. Ing. Miroslav Šťastný, DrSc.
doc. Ing. František Hezoučký, CSc.
doc. Ing. Hynek Klášterka, CSc.
doc. Ing. Jiří Polanský, Ph.D.
doc. Ing. Václav Uruba, CSc.
Doc. Ing. Jan Wimmr, Ph.D.
Ing. Jaroslav Synáč, CSc.
Ing. Jan Zdebor, CSc
Pracoviště školitele
KTB/FZS/ZČU
KKE/FST/ZČU
KME/FAV/ZČU
Worley Parsons EES
KKE/FST/ZČU
KKE/FST/ZČU
Ústav termomechaniky AV ČR
KME/FAV/ZČU
ŠKODA Power, Plzeň
Škoda JS, a.s., Plzeň
Přednášející
prof. Ing. Josef Kott, DrSc.
prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.
Prof. Ing. Jiří Linhart, CSc.
prof. Ing. Radim Mareš, CSc.
prof. Ing. Miroslav Šťastný, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc.
Doc. Ing. Marek Brantner, Ph.D.
doc. Ing. František Hezoučký, CSc.
Doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc.
Doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc.
RNDr. Josef Voldřich, CSc.
Ing. Jan Zdebor, CSc
Pracoviště přednášejícího
KTB/FZS/ZČU
KME/FAV/ZČU
KKE/FST/ZČU
KKE/FST/ZČU
KME/FAV/ZČU
KME/FAV/ZČU
KMA/FAV/ZČU
Worley Parsons EES
VŠERS České Budějovice
VŠERS České Budějovice
NTC/ZČU
Škoda JS, a.s., Plzeň
3. D i s e r t a č n í
práce
Obhájené disertační práce za posledních 5 let:
Obhájené disertační práce
Školitel
Optimalizace parametrů pro vybrané typy parních Prof. Štastný
turbin (Bielko)
Experimentální
výzkum
vlivu
prostorového Doc. Polanský
tvarování lopatek na proudění a ztráty v turbínových
stupních (Milčák)
V současné době řešené disertační práce:
Řešené disertační práce
Školitel
Trojdimenzionální proudění v partiích parních a
plynových turbín (Bednář)
Výzkum optimalizace energetické části skladu
vyhořelého
paliva
jaderné
elektrárny
(Demjančuková)
Snížení ztrát v axiálních stupních parní turbíny
(Dvořák)
Vývoj vysokotlakých lopatek (Fichtl)
Optimalizace měření TNR (Choura)
Teplotní pole v kontejneru na vyhořelé palivo, za
podmínek testu s imitovanou zónou (Konáš)
Výzkum optimalizace energetické části skladu
vyhořelého paliva jaderné elektrárny (Kovář)
Výzkum optimalizace energetické části skladu
vyhořelého paliva jaderné elektrárny (Mužík)
Aerodynamické síly v ucpávkách (Píclová)
Výzkum optimalizace energetické části skladu
vyhořelého paliva jaderné elektrárny (Pillmann)
Analýza zatížení konvenkční části spalinového
kotlepro kyslíkový konvertor systému LD a
stanovení metodiky výpočtů (Polák)
3D proudění v parních turbínách (Rudas)
Výzkum optimalizace energetické části skladu
vyhořelého paliva jaderné elektrárny (Šmíd)
Analýza dalšího využití leteckého motoru jako
stacionární energetické jednotky (Šoukal)
Trojdimenzionální proudění v partiích parních a
plynových turbín (Štěch)
Prof. Šťastný
Prof. Kott
Prof. Šťastný
Doc. Klášterka
Ing. Bláha
Ing. Bláha
Prof. Kott
Prof. Kott
Doc. Klášterka
Prof. Kott
Doc. Polach
Prof. Šťastný
Prof. Kott
Doc. Polanský
Prof. Šťastný
Přístup do databáze/na www stránky, kde jsou práce zveřejněny:
www.knihovna.zcu.cz/Služby
A. Počet disertačních prací na jednoho školitele: 1 – 4, průměr 2
B. Možnosti zveřejnění výsledků disertačních prací a zda vysoká škola zveřejňování
výsledků disertací sleduje:
Fakulta odevzdává v souladu s platnými vnitro-univerzitními předpisy všechny
disertační práce ústřední Univerzitní knihovně ZČU (www.knihovna.zcu.cz/Služby),
která pak zajišťuje všechny služby, spojené se zveřejněním disertačních prací.
C. Nejlepší disertační práce (čím konkrétně přispěly k rozvoji vědního oboru, příp.
ocenění prací):
Experimentální výzkum vlivu prostorového tvarování lopatek na proudění a ztráty
v turbínových stupních (Milčák), oceněná 2. místem ceny Emila Škody.
4. Studenti a absolventi
A. Počet studentů a absolventů ve studijním programu (oboru) za posledních 5 let:
Celkový počet studentů
za posledních 5 ak. roků
Počet absolventů
za posledních 5 ak. roků
17
2
Počet stávajících studentů DSP
(neuvádějí se studenti, kteří mají
přerušené studium)
v prezenční
v kombinované
formě: 5
formě: 10
B. Pojetí a kritéria přijímacího řízení, vstupní požadavky:
Průběh přijímacího řízení (stejně jako vlastního studia DSP na FST ZČU) je dán obecně
Studijním a zkušebním řádem ZČU, zveřejněným na www-stránkách univerzity a fakulty
(viz www.zcu.cz, lišta Významné dokumenty/vnitřní předpisy). Témata budoucích
disertačních prací a jejich školitelů jsou projednána příslušnými oborovými radami,
schválena v předstihu vědeckou radou fakulty a ve stanovených termínech (nejpozději do
31. 1. příslušného roku) zveřejněna jak v elektronické, tak i v papírové podobě. Přihlášky
(na elektronicky zveřejněných formulářích – viz www-stránky fakulty:
www.fst.zcu.cz/vyzkum-a-vyvoj/doktorske-studium/dokumenty) jsou přijímány studijním
oddělením fakulty a ve stanovených termínech probíhá přijímací řízení řízené komisemi,
schválenými vědeckou radou fakulty. Obsahem přijímacího řízení jsou zejména:

Dosavadní průběh studia a motivace ke studiu DSP na FST ZČU,

Zjišťování znalostních a studijních předpokladů ke studiu DSP na FST ZČU

Jazykový test ke zjištění stavu oborových znalostí ve zvoleném světovém
jazyku (prováděný v součinnosti s pracovníky Ústavu jazykové přípravy ZČU)

Informace o způsobu vyrozumění o výsledcích přijímacího řízení, příp. o
možnosti odvolání
O přijetí rozhoduje děkan fakulty na návrh oborové rady, která stanoví i pořadí uchazečů,
doporučovaných k přijetí.
C. Povinnosti, které musí student v průběhu studia plnit (vč. publikačních nároků a
vyučovacích povinností). Způsob a kritéria hodnocení studentů.
Studenti prezenční formy studia mají stanovený minimální počet hodin v týdnu, jež
musí odučit (mění se s možnostmi katedry a dobou studia). Dále se přepokládá, že do
konce druhého roku studia (jde o 4-leté studium) vykoná student předepsané odborné
zkoušky (minimálně 3) a i zkoušku z vybraného světového jazyka (vesměs angličtina,
minoritně němčina) a absolvuje Státní doktorskou zkoušku (SDZ). Po úspěšném
složení jednotlivé zkoušky je studentu navyšováno stipendium, po úspěšném
absolvování SDZ vzniká nárok na jednorázové stipendium. V případě, že student
nesloží do stanoveného mezního termínu stanovené zkoušky, je mu stipendium naopak
kráceno. Nárok na jednorázové stipendium vzniká i v případě včasného a úspěšného
obhájení disertační práce. Existuje úzus o počtu publikačních výstupů (ročně
minimálně 5) s tím, že více než třetina výstupů (lépe však polovina) by měla být
v cizím jazyce. Fakulta využívá propracovaný systém plánování a ročního hodnocení
jednotlivých studentů (existují jednotné celofakultní formuláře) s tím, že příslušné
hodnocení je projednáváno a schvalováno oborovou radou, jejíž závěry se promítají
jak do celofakultního hodnocení, tak do návrhů děkanovi fakulty na příslušná opatření.
D. Mobility studentů během studia. Počet studentů, kteří v průběhu studia
absolvovali pobyt na vysoké škole nebo výzkumné instituci v zahraničí (údaje za
posledních 5 let):
Fakulta má stanovený cíl, jemuž se blíží: všichni studenti prezenční formy
doktorského studia mají v jeho průběhu strávit 3 - 6 měsíců na vhodném zahraničním
pracovišti s výzkumně vývojovým zaměření. Konkrétně v tomto oboru probíhaly
v posledních 5 letech mobility takto:
 Polsko, University of Lodz - 2 osoby
 Francie, Ecole centrale Marseille - 3 osoby
 Ukrajina, Akademie věd, Kiev - 1 osoba
 Turecko, University of Nigde - 2 osoby
Závěrečné
s h r n u t í:
Silné stránky vysoké školy/fakulty z hlediska uskutečňování DSP, její hlavní problémy a
představy o jejich řešení (vč. informačních a technických podmínek pro uskutečňování
studijního programu/oboru):¨
Silné stránky:
 Na obor se hlásí studenti s velmi slušnými teoretickými základy a se skutečným
zájmem energetiku
 Pevné propojení s energetickým průmyslem - Škoda Power, Škoda JS, ČEZ, EON, UJV Řež. Zájem špičkových odborníků z praxe o zapojení do vzdělávacího
procesu budoucích energetiků
 Předpokládané zapojení do výzkumných aktivit VaV projektu centra výzkumu v
Řeži – Udržitelná energetika
 Absolventi kvalitně připraveni pro činnosti ve vývojových institucích, v
konstrukčních a výrobních podnicích, ale i pro odborné činnosti u vlastních
provozovatelů energetických zařízení, praxí oceňovaní absolventi
Slabé stránky:
 Využívání (zneužívání) studentů denního doktorandského studia pro výuku a další
činnosti na pracovišti kvůli nízkému počtu zaměstnanců - způsobené dlouhodobým
pod-financováním technických oborů
 Nedostatek technických pracovníků způsobuje nadměrný a předčasný odchod
doktorandů z katedry do praxe.
Hlavní problémy a →jejich řešení:
 Malý počet zájemců o obor díky jeho náročnosti → pokusit se získávat doktorandy
z kvalitních zahraničích institucí, zejména ze Slovenska, Ukrajiny, Ruska, Turecka
a pod.
 V porovnání s cizinou nízká stipendia - nahrazuje se činností na projektech, které
ne vždy souvisejí s řešenou výzkumnou aktivitou. → budoucí volba výzkumných
témat tak, aby přímo souviseli s VaV projektem centra výzkumu v Řeži –
Udržitelná energetika. Následně pak zapojení doktorandů do výzkumné činnosti
projektu.
 Výzkumné činnosti v oblasti stavby energetických strojů a zařízení nejsou
zahrnuty do výzkumného programu RTI → viz výše, zapojení do výzkumné
činnosti v dalších projektech ve spolupráci i s jinými institucemi a univerzitami v
tuzemsku i zahraničí, např. společný energetický projekt s ČVUT v Praze atd.
V Plzni dne 1. 6. 2011
……………………………………
Doc. Ing. Jiří Polanský, Ph.D.,
předseda oborové rady