Uživatelská příručka a návod k instalaci

Komentáře

Transkript

Uživatelská příručka a návod k instalaci
UPS Eaton 93PM
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
UPS Eaton 93PM
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
USCHOVEJTE TYTO POKYNY
Tato příručka obsahuje důležité pokyny, kterými se musíte řídit při instalaci a údržbě UPS a baterií. Před provozem
zařízení si pročtěte tyto pokyny a tento návod si uschovejte pro případné budoucí použití.
Toto je produkt pro komerční a průmyslové využití pro spotřebiče, které nejsou přímo napojené na
nízkonapěťovou napájecí síť. Aby se předešlo vzniku rušení, mohou vzniknout určitá omezení při instalaci,
nebo může být nutné přijmout další opatření.
© 2012 Eaton Corporation
Všechna práva vyhrazena
Obsah této příručky je duševním vlastnictvím vydavatele a nesmí být bez svolení kopírován (ani výběrově).
Přesnosti informací v této příručce byla věnována maximální pozornost, ale nelze převzít jakoukoliv odpovědnost
za jakékoliv chyby nebo opomenutí. Vyhrazujeme si právo na konstrukční změny.
Obsah
1 Bezpečnostní pokyny............................................................................................................................................................................................................. 1
1.1 Komu je tato příručka určena..................................................................................................................................................... 3
1.2 Značka CE...................................................................................................................................................................................4
1.3 Upozornění pro uživatele............................................................................................................................................................ 4
1.4 Provozní prostředí....................................................................................................................................................................... 4
1.5 Symboly na zařízení UPS a příslušenství.................................................................................................................................. 5
1.6 Konvence použité v této příručce............................................................................................................................................... 6
1.7 Další informace............................................................................................................................................................................6
2 Základní informace o zařízení UPS Eaton.....................................................................................................................................................................8
2.1 Popis systému UPS.................................................................................................................................................................... 9
2.2 Provozní režimy zařízení UPS.................................................................................................................................................. 10
2.2.1 Normální provozní režimy............................................................................................................................................. 11
2.2.1.1 Režim dvojité konverze..........................................................................................................................................11
2.2.1.2 Režim úspory energie (ESS)................................................................................................................................. 12
2.2.2 Bateriový režim (napájení z akumulované energie)...................................................................................................... 13
2.2.3 Režim bypassu.............................................................................................................................................................. 14
2.3 Funkce zařízení UPS................................................................................................................................................................ 15
2.3.1 Technologie Advanced Battery Management (ABM).....................................................................................................16
2.4 Software a konektivita............................................................................................................................................................... 16
2.4.1 Uživatelské rozhraní...................................................................................................................................................... 16
2.4.2 Software pro správu napájení....................................................................................................................................... 16
2.5 Doplňky a příslušenství............................................................................................................................................................. 16
2.5.1 Spínač bypassu údržby (MBS)......................................................................................................................................16
2.6 Bateriový systém....................................................................................................................................................................... 16
2.7 Základní konfigurace systému.................................................................................................................................................. 17
3 Plán instalace a vybalení zařízení UPS........................................................................................................................................................................ 18
3.1 Vytvoření plánu instalace.......................................................................................................................................................... 18
3.2 Příprava místa instalace............................................................................................................................................................18
3.2.1 Požadavky na provozní prostředí a instalaci................................................................................................................ 18
3.2.2 Příprava silových vodičů pro připojení systému UPS................................................................................................... 21
3.2.3 Příprava zapojení ovládacího rozhraní systému UPS.................................................................................................. 24
3.2.4 Blokové schéma systému UPS.....................................................................................................................................25
3.3 Rozbalení a vyložení zařízení UPS.......................................................................................................................................... 26
4 Instalace systému UPS........................................................................................................................................................................................................ 28
4.1 Postup instalace zařízení UPS................................................................................................................................................. 28
4.2 Instalace bateriového systému..................................................................................................................................................29
4.3 Instalace externí bateriové skříně a jejich připojení k zařízení UPS........................................................................................ 30
4.4 Instalace vzdáleného spínače nouzového vypnutí (EPO).........................................................................................................33
4.5 Instalace komunikačních rozhraní.............................................................................................................................................34
4.5.1 Instalace uživatelského rozhraní vstupních signálů...................................................................................................... 34
4.5.2 Připojení bateriového jističe.......................................................................................................................................... 35
4.5.3 Připojení rozhraní reléového výstupu........................................................................................................................... 35
4.5.4 Připojení rozhraní Mini-Slot........................................................................................................................................... 35
5 Instalace doplňků a příslušenství...................................................................................................................................................................................37
5.1 Spínač bypassu údržby (MBS)..................................................................................................................................................37
6 Komunikační rozhraní.......................................................................................................................................................................................................... 42
6.1 Karty do Mini-Slotu.................................................................................................................................................................... 42
6.2 Intelligent Power Software........................................................................................................................................................ 44
6.3 Sledování vstupního signálu..................................................................................................................................................... 45
6.4 Univerzální reléový kontakt....................................................................................................................................................... 45
7 Návod k obsluze zařízení UPS..........................................................................................................................................................................................46
7.1 Ovládací prvky a indikátory UPS.............................................................................................................................................. 46
7.1.1 Ovládací panel...............................................................................................................................................................46
7.1.2 Indikátory stavu............................................................................................................................................................. 47
7.1.3 Systémové události....................................................................................................................................................... 48
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
i
7.2 Postup obsluhy zařízení UPS................................................................................................................................................... 49
7.3 Přihlášení................................................................................................................................................................................... 51
7.4 Spuštění zařízení UPS v režimu dvojité konverze................................................................................................................... 51
7.5 Spuštění zařízení UPS v režimu bypassu................................................................................................................................ 52
7.6 Spuštění jednotek UPM............................................................................................................................................................ 52
7.7 Přechod z režimu dvojité konverze do režimu bypassu........................................................................................................... 53
7.8 Přechod z režimu bypassu do režimu dvojité konverze........................................................................................................... 53
7.9 Přechod z režimu dvojité konverze do režimu ESS................................................................................................................. 53
7.10 Přechod z režimu ESS do režimu dvojité konverze............................................................................................................... 54
7.11 Vypnutí zařízení UPS a napájení spotřebičů.......................................................................................................................... 54
7.12 Aktivace a deaktivace nabíjení baterie................................................................................................................................... 55
7.13 Odpojení kritické zátěže..........................................................................................................................................................55
7.14 Vypnutí jednotky UPM.............................................................................................................................................................55
7.15 Použití dálkového spínače nouzového vypnutí.......................................................................................................................56
7.16 Přepnutí zařízení UPS z režimu dvojité konverze do režimu mechanického bypassu........................................................... 57
7.17 Přepnutí zařízení UPS z režimu mechanického bypassu do režimu dvojité konverze........................................................... 58
8 Údržba zařízení UPS.............................................................................................................................................................................................................. 60
8.1 Důležité bezpečnostní pokyny.................................................................................................................................................. 60
8.2 Postup preventivní údržby.........................................................................................................................................................61
8.2.1 DENNÍ údržba............................................................................................................................................................... 61
8.2.2 MĚSÍČNÍ údržba............................................................................................................................................................61
8.2.3 PRAVIDELNÁ údržba.................................................................................................................................................... 61
8.2.4 ROČNÍ údržba............................................................................................................................................................... 61
8.2.5 Údržba BATERIÍ............................................................................................................................................................ 62
8.3 Recyklace použitého zařízení UPS a baterií............................................................................................................................ 62
8.4 Školení pro údržbu.................................................................................................................................................................... 63
9 Technické údaje....................................................................................................................................................................................................................... 64
9.1 Normy........................................................................................................................................................................................ 64
9.2 Čísla modelů..............................................................................................................................................................................64
9.3 Vstup systému UPS.................................................................................................................................................................. 65
9.4 Výstup systému UPS................................................................................................................................................................ 66
9.5 Baterie........................................................................................................................................................................................68
9.6 Připojení externí baterie............................................................................................................................................................ 68
9.7 Parametry provozního prostředí zařízení UPS......................................................................................................................... 69
10 Záruka......................................................................................................................................................................................................................................... 70
11 Kontrolní seznam pro instalaci...................................................................................................................................................................................... 71
12 PŘÍLOHA A: Uživatelské nastavení.............................................................................................................................................................................. 73
ii
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
Seznam obrázků
Obrázek 1-1: Symbol recyklace baterií..................................................................................................................................................5
Obrázek 1-2: Symbol WEEE..................................................................................................................................................................6
Obrázek 2-1: UPS Eaton 93PM.............................................................................................................................................................9
Obrázek 2-2: Hlavní prvky systému UPS............................................................................................................................................ 10
Obrázek 2-3: Tok elektrického proudu systémem UPS v režimu dvojité konverze............................................................................. 11
Obrázek 2-4: Průchod proudu jednotkou UPS v režimu ESS.............................................................................................................13
Obrázek 2-5: Trasa proudu zařízením UPS v bateriovém režimu...................................................................................................... 14
Obrázek 2-6: V režimu bypassu proud prochází zařízením UPS....................................................................................................... 15
Obrázek 3-1: Rozměry skříně UPS..................................................................................................................................................... 20
Obrázek 3-2: Vzdálenosti od skříně UPS............................................................................................................................................21
Obrázek 3-3: Systém UPS...................................................................................................................................................................25
Obrázek 4-1: Umístění průchodek kabeláže a svorkovnic.................................................................................................................. 29
Obrázek 4-2: Otvory v bateriové skříni................................................................................................................................................31
Obrázek 4-3: Otvory ve skříni jednotky UPS...................................................................................................................................... 32
Obrázek 4-4: Připojení spínače EPO.................................................................................................................................................. 33
Obrázek 4-5: Komunikační rozhraní.................................................................................................................................................... 34
Obrázek 5-1: Schéma elektrického zapojení dvoujističového spínače MBS.......................................................................................37
Obrázek 5-2: Schéma elektrického zapojení tříjističového spínače MBS........................................................................................... 38
Obrázek 5-3: Výkres dvoujističového spínače MBS............................................................................................................................39
Obrázek 5-4: Výkres tříjističového spínače MBS................................................................................................................................ 40
Obrázek 6-1: Komunikační rozhraní.................................................................................................................................................... 42
Obrázek 6-2: Network Card-MS...........................................................................................................................................................43
Obrázek 6-3: PX Gateway Card.......................................................................................................................................................... 43
Obrázek 6-4: Relay Card-MS...............................................................................................................................................................44
Obrázek 6-5: Network a MODBUS Card-MS...................................................................................................................................... 44
Obrázek 7-1: Položky na displeji......................................................................................................................................................... 47
Obrázek 7-2: Zelený symbol - normální režim.................................................................................................................................... 48
Obrázek 7-3: Žlutý symbol – bateriový režim......................................................................................................................................48
Obrázek 7-4: Žlutý symbol – režim bypassu....................................................................................................................................... 48
Obrázek 7-5: Červený symbol - alarm.................................................................................................................................................48
Obrázek 7-6: Normální polohy spínačů MBS a vypínače usměrňovače (musí být přítomen v elektroinstalaci provozu)..................... 57
Obrázek 7-7: Režim mechanického bypassu...................................................................................................................................... 58
Obrázek 7-8: Režim mechanického bypassu...................................................................................................................................... 58
Obrázek 7-9: Režim dvojité konverze..................................................................................................................................................59
Obrázek 8-1: Symbol WEEE................................................................................................................................................................62
Obrázek 8-2: Symbol recyklace baterií................................................................................................................................................62
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
iii
Seznam tabulek
Tabulka
Tabulka
Tabulka
Tabulka
Tabulka
Tabulka
Tabulka
Tabulka
Tabulka
Tabulka
Tabulka
Tabulka
Tabulka
Tabulka
Tabulka
Tabulka
Tabulka
Tabulka
Tabulka
iv
3-1: Rozměry.......................................................................................................................................................................... 19
3-2: Hmotnosti skříní UPS......................................................................................................................................................19
3-3: Požadavky UPS na prostor.............................................................................................................................................19
3-4: Klimatizace a požadavky na ventilaci při plném zatížení............................................................................................... 20
3-5: Doporučené vícežilové kabely a jištění pro zařízení UPS 30–50 kW.............................................................................22
3-6: Jmenovitý a maximální proud pro jmenovitý výkon a napětí..........................................................................................22
3-7: Svorkovnice napájecích kabelů UPS.............................................................................................................................. 23
4-1: Zapojení svorek vzdáleného spínače EPO.....................................................................................................................33
7-1: Struktura nabídek zařízení UPS..................................................................................................................................... 49
9-1: Normy.............................................................................................................................................................................. 64
9-2: Standardní UPS.............................................................................................................................................................. 65
9-3: Externí bateriové skříně.................................................................................................................................................. 65
9-4: Vstup systému UPS........................................................................................................................................................ 65
9-5: Výstup systému UPS...................................................................................................................................................... 66
9-6: Baterie............................................................................................................................................................................. 68
9-7: Připojení externí baterie..................................................................................................................................................68
9-8: Parametry provozního prostředí zařízení UPS............................................................................................................... 69
12-1: Uživatelské nastavení................................................................................................................................................... 73
12-2: Nastavení Config...........................................................................................................................................................73
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
1 Bezpečnostní pokyny
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE
Tento návod obsahuje důležité pokyny, které je třeba během instalace a údržby zařízení UPS a baterií
dodržovat. Před provozem zařízení si pročtěte tyto pokyny a tento návod si uschovejte pro případné
budoucí použití.
Zařízení UPS pracuje s napájením ze sítě, bateriemi či napájením bypassem. Obsahuje součásti,
kterými protékají vysoké proudy a na kterých se vyskytuje nebezpečné napětí. Správně instalovaná
skříň je uzemněna a zajišťuje ochranu proti úrazu elektrickým proudem a vniknutí cizích předmětů se
stupněm krytí IP20. Nicméně zařízení UPS je sofistikovaný napájecí systém a jeho instalaci a servis
smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
VAROVÁNÍ
Činnosti uvnitř zařízení UPS smí provádět pouze servisní technik od výrobce nebo od zástupce
oprávněného výrobcem.
Nikdy neprovádějte servis uvnitř zařízení UPS, když je napájeno ze síťového napájení nebo je
zařízení UPS v bateriovém režimu. Pokud je v systému nainstalován, použijte volitelný spínač
bypassu údržby (MBS). Nezapomeňte vypnout bateriový jistič. Vždy ověřte pomocí multimetru, že není
přítomno nebezpečné napětí.
NEBEZPEČÍ
Toto zařízení UPS pracuje se ŽIVOTU NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM. Veškeré opravy a servisní
úkony smí provádět POUZE POVĚŘENÁ OSOBA SERVISU. Uvnitř zařízení UPS se NENACHÁZÍ
ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL SERVISOVAT UŽIVATEL.
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
1
VAROVÁNÍ
2
•
Zařízení UPS je napájeno vlastním zdrojem energie (bateriemi). Výstupní svorky mohou
být pod napětím, i když je zařízení UPS odpojeno od zdroje střídavého napájení. Abyste
snížili riziko požáru či úrazu elektrickým proudem, instalujte toto zařízení UPS do
vnitřních prostorů s regulovanou teplotou a vlhkostí a bez výskytu vodivých prachových
částic. Okolní teplota nesmí překročit 40 °C (104 °F). Neprovozujte v blízkosti vody či při
nadměrné vlhkosti (do 95 %). Systém není určen pro použití ve venkovním prostředí.
•
Před prováděním instalace nebo servisu je nutné zajistit, aby byly odpojeny veškeré
zdroje střídavého a stejnosměrného napájení. Energie může pocházet z několika zdrojů.
•
U systémů s paralelním zapojením mohou být výstupní svorky pod napětím, i když je
zařízení UPS vypnuté.
•
Při provádění instalace nebo servisu zajistěte uzemnění systému / spojitost PE vodiče.
•
Baterie mohou představovat nebezpečí úrazu elektrickým proudem či popálením v
důsledku vysoké hodnoty zkratového proudu.
•
Je třeba zajistit následující předběžná opatření: 1) Sundejte si hodinky, prsteny a další
kovové předměty. 2) Používejte nářadí s izolovanou rukojetí. 3) Nepokládejte nářadí ani
kovové díly na vrchní stranu baterií. 4) Noste rukavice a obuv z pryže.
•
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. Nepokoušejte se manipulovat s žádnými
vodiči ani konektory baterií. Snaha o manipulaci s kabeláží může vést ke zranění osob.
•
Neotevírejte ani nepoškozujte baterie. Únik elektrolytu představuje nebezpečí pro pokožku
i oči. Může být toxický.
•
DŮLEŽITÉ: Baterie se může skládat z více paralelně zapojených řetězců. Před instalací
všechny řetězce rozpojte.
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
POZOR
•
Instalační a servisní práce smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál, který
je obeznámen s fungováním baterií a požadovanými předběžnými opatřeními. Zamezte
přístupu neoprávněných osob k bateriím. Před instalací nebo výměnou baterií respektujte
všechna varování, upozornění a poznámky. NEODPOJUJTE baterie, když je zařízení UPS v
bateriovém režimu.
•
Baterie vyměňujte za stejný počet a typ baterií, jako byly v zařízení UPS původně
instalovány.
•
Před odpojováním svorek baterie odpojte přívod nabíjení.
•
Zkontrolujte, zda není baterie neúmyslně uzemněna. Pokud ano, uzemnění odstraňte.
Kontakt s libovolnou částí uzemněné baterie představuje nebezpečí úrazu elektrickým
proudem. Riziko úrazu elektrickým proudem je nižší, když před prací na bateriích odpojíte
zemnicí připojení.
•
Je nutná řádná likvidace baterií. Požadavky na likvidaci jsou uvedeny v místních
předpisech.
•
Baterie nevhazujte do ohně. Při vystavení žáru mohou baterie explodovat.
•
Dvířka zařízení UPS musí být zavřená a musí být nainstalovány přední panely, aby bylo
zajištěno správné chlazení proudícím vzduchem a ochrana osob před nebezpečným
napětím uvnitř jednotky.
•
Neinstalujte ani neprovozujte systém UPS v blízkosti plynových ani elektrických topidel.
•
Provozní prostředí musí být regulováno v rámci parametrů stanovených v návodu.
•
Okolí udržujte v pořádku, čisté a bez nadměrné vlhkosti.
•
Věnujte pozornost všem symbolům NEBEZPEČÍ, POZOR a VAROVÁNÍ umístěným uvnitř a
vně zařízení.
1.1 Komu je tato příručka určena
Tato příručka je určena osobám, které plánují instalaci, instalují, uvádějí do provozu a používají služby
UPS. Tato příručka obsahuje návody pro kontrolu dodávky, instalaci a uvedení UPS do provozu.
Předpokládá se, že čtenář této příručky má základní znalosti o elektřině, kabeláži, elektrických
součástech a symbolech používaných ve schématech elektrického zapojení. Tato příručka je určena k
použití kdekoliv na světe.
POZNÁMKA
Před manipulací nebo činností na UPS si tuto příručku přečtěte.
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
3
1.2 Značka CE
Tento produkt nese značku CE, která je dokladem jeho shody s následujícími evropskými směrnicemi:
•
Směrnice o elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí
(bezpečnost) 73/23/EHS a 93/68/EHS
•
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EHS, 93/68/EHS a 92/31/EHS
Prohlášení o shodě s harmonizovanými normami a směrnicemi EN 62040-1 (bezpečnost) a EN
62040-2 (elektromagnetická kompatibilita) jsou dostupná na webu www.eaton.eu/93PM nebo v
pobočce společnosti Eaton nebo jejího autorizovaného partnera.
1.3 Upozornění pro uživatele
Jediné činnosti povolené pro uživatele jsou:
•
Spuštění a vypnutí zařízení UPS, s výjimkou uvedení do provozu.
•
Používání ovládacího panelu LCD a spínače bypassu údržby (MBS).
•
Používání volitelných modulů konektivity a jejich softwaru.
Uživatel musí dbát bezpečnostních opatření a smí provádět pouze popsané činnosti. Jakékoliv
odchýlení od pokynů může být pro uživatele nebezpečné nebo způsobit neúmyslné ztráty napájení
spotřebičů.
VAROVÁNÍ
Uživatel nesmí povolovat žádné šrouby s výjimkou šroubů na komunikačních kartách a
mechanické blokaci přepínače MBS. Nerozpoznání nebezpečí úrazu elektrickým proudem může
mít fatální následky.
VAROVÁNÍ
Jedná se o zařízení UPS kategorie C2. V obytných prostorech může tento produkt způsobovat
rušení rádiového signálu, v takovém případě může být nezbytné přijmout další opatření.
1.4 Provozní prostředí
Jednotka UPS musí být instalována v souladu s pokyny v této příručce. V žádném případě nesmí
být jednotka UPS instalována ve vzduchotěsné místnosti, v místnosti, kde jsou hořlavé plyny nebo
prostředí, které neodpovídá specifikacím.
Velké množství prachu v provozním prostředí UPS může vést k poškození nebo poruchám funkce.
Jednotka UPS musí být vždy chráněna proti počasí a slunečnímu záření. Aby se maximalizovala
životnost baterií, je doporučená provozní teplota +15 až +25 ºC.
4
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
VAROVÁNÍ
Při nabíjení, nabíjení udržovacím proudem, rychlém vybíjení a přebíjení je do okolí uvolňován
vodík a kyslík. Pokud koncentrace vodíku překročí 4 %, může vzniknout výbušná směs
plynů. Musí být zajištěna dostatečná ventilace v prostorách, kde je umístěna jednotka UPS.
V místnosti, kde je umístěna jedna jednotka UPS 93PM s vestavěnými bateriemi VRLA musí
ventilace zajistit výměnu vzduchu v množství minimálně 1,3 m³/hod. Pokud je v jedné místnosti
umístěno více jednotek UPS s vestavěnými VRLA bateriemi, je nutné příslušným způsobem
dimenzovat větrání. Pokud jsou ve stejném místě použity externí bateriové moduly, musí být
požadavek na větrání přepočítán a ventilace dimenzována příslušným způsobem.
1.5 Symboly na zařízení UPS a příslušenství
Níže jsou příklady symbolů použitých na zařízení UPS nebo na příslušenství, které mají upozorňovat
na důležité informace:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM – Upozorňuje na nebezpečí úrazu elektrickým proudem a potřebu dbát tohoto varování.
POZOR
POZOR: VIZ NÁVOD K OBSLUZE – Další informace viz návod k obsluze (např. důležité pokyny
k provozu a údržbě).
Tento symbol indikuje, že zařízení UPS ani jeho
baterie nemají být likvidovány jako běžný odpad.
Tento produkt obsahuje uzavřené olověné baterie, proto vyžaduje náležitou likvidaci. Další informace vám poskytne místní středisko pro recyklaci / opětovné použití nebo pro nebezpečné odpady.
Obrázek 1-1: Symbol recyklace baterií
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
5
Tento symbol indikuje, že elektrická a elektronická zařízení (WEEE) nemají být likvidována jako
běžný odpad. Informace o řádné likvidaci vám
poskytne místní středisko pro recyklaci / opětovné použití nebo pro nebezpečné odpady.
Obrázek 1-2: Symbol WEEE
1.6 Konvence použité v této příručce
Tato příručka pracuje s následujícími typografickými konvencemi:
•
Tučné písmo označuje důležité pojmy v textu, klíčové výrazy v postupech a položky nabídek,
popřípadě představuje příkaz nebo možnost, které je třeba na výzvu zadat, resp. zvolit.
•
Kurzíva označuje poznámky a nově definované výrazy.
•
Obrazovkové písmo
označuje informace, které se zobrazí na obrazovce nebo LCD displeji.
Ikona
Popis
Informační poznámky upozorňují na důležité
funkce nebo pokyny.
POZNÁMKA
[Klávesy]
Hranaté závorky označují název konkrétní klávesy, např. [Enter] nebo [Ctrl].
V této příručce znamená výraz „zařízení UPS“ pouze skříň zařízení UPS a její vnitřní součásti. Výraz
„systém UPS“ označuje celý systém ochrany napájení – skříň zařízení UPS, skříň s bateriemi a
nainstalované doplňky a příslušenství.
1.7 Další informace
Veškeré dotazy týkající se skříně UPS a baterií směřujte na místní zastoupení nebo zástupce
oprávněného výrobcem. Uveďte prosím kód typu a výrobní číslo zařízení.
Potřebujete-li pomoc s následujícími problémy, obraťte se na místního zástupce servisu:
•
6
Naplánování počátečního spuštění
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
•
Místní pobočky a telefonní čísla
•
Otázky týkající se informací uvedených v tomto návodu
•
Otázky, na které nelze najít odpověď v tomto návodu
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
7
2 Základní informace o zařízení UPS Eaton
Zdroj nepřerušovaného napájení (UPS) Eaton® 93PM je skutečný on-line třífázový polovodičový
systém s dvojitou konverzí a s beztransformátorovou technologií poskytující upravené a
nepřerušované střídavé napájení pro spotřebiče a chrání je před výpadky napájení.
Zařízení UPS se používá jako preventivní opatření před ztrátou cenných elektronických informací,
minimalizaci doby nečinnosti zařízení a minimalizaci negativního dopadu na výrobní vybavení během
nečekaných problémů s napájením.
Zařízení UPS od společnosti Eaton nepřetržitě sleduje vstupní elektrické napájení a odstraňuje
nárazy, impulzy, poklesy a jiné nepravidelnosti běžné pro standardní elektrické napájení. Spolu s
elektrickou soustavou budovy poskytuje systém UPS čistý a konzistentní proud, který citlivá elektrická
zařízení vyžadují pro svůj spolehlivý provoz. Během poklesů napětí, výpadků proudu a dalších
výpadků napájení zajišťují baterie, poskytující nouzové napájení, bezpečný provoz.
Systém UPS je uložen v samostatné volně stojící skříni s bezpečnostními kryty za dvířky chránícími
před nebezpečným napětím.
POZNÁMKA
Kontroly před spuštěním a kontrolu provozu smí provádět pouze pověřený technik
zákaznického servisu společnosti Eaton, jinak dojde k ukončení platnosti záručních podmínek
uvedených v: Kapitola 10 Záruka na straně 70. Tato služba je nabízena jako součást
prodejní smlouvy zařízení UPS. Ohledně rezervace preferovaného dne uvedení do provozu se
na servis obracejte s předstihem (obvykle je vyžadováno upozornění dva týdny předem).
8
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
Obrázek 2-1: UPS Eaton 93PM
2.1 Popis systému UPS
Zařízení UPS Eaton 93PM je skutečný on-line třífázový polovodičový systém s beztransformátorovou
technologií poskytující upravené a nepřerušované střídavé napájení na výstupu UPS a pro zařízení.
Základní systém se skládá z usměrňovače, bateriového konvertoru, invertoru, spínače statického
bypassu, ovládacího panelu monitorování/obsluhy, integrovaného komunikačního serveru a logiky
digitálního signálového procesoru (DSP). Navíc může být systém z výroby vybaven doplňkovým
interním spínačem bypassu údržby UPS.
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
9
Obrázek 2-2: Hlavní prvky systému UPS
Pokud dojde k výpadku napájení z elektrické sítě nebo pokud proud z této sítě neodpovídá
parametrům specifikovaným v: Kapitola 9 Technické údaje na straně 64, zařízení UPS používá
záložní bateriový zdroj pro zajištění napájení spotřebičů po zadanou dobu nebo dokud nedojde k
obnově napájení z elektrické sítě. Při delších výpadcích napájení umožňuje zařízení UPS buď přechod
na alternativní systém napájení (např. generátor), nebo řádné vypnutí spotřebičů. Bypass zařízení
UPS se skládá z trvale zapojeného statického spínače a relé ochrany proti zpětnému napájení K5.
Ochrana proti zpětnému napájení je umístěna sériově se statickým spínačem. Přechod na statický
bypass probíhá automaticky dle potřeby, např. při déletrvajícím přetížení systému.
Samotné zařízení UPS pracuje nezávisle, aby pokrylo vzniklé zatížení ze střídače, a poskytuje
upravené a nepřerušované střídavé napájení zátěže z výstupu modulu. Během výpadku napájení
střídač pokračuje v provozu a zajišťuje energii pro zátěže z baterií. Pokud jednotka vyžaduje servis,
zátěž je pomocí trvale zapojeného statického spínače automaticky nebo manuálně převedena na
interní bypass. Pro spolehlivé zálohování spotřeby spotřebičů jedním zařízením UPS není kromě
skříně na baterie vyžadována žádná další skříň ani jiné vybavení.
2.2 Provozní režimy zařízení UPS
Provozní režimy zařízení UPS:
•
Normální provozní režimy:
•
10
V režimu dvojité konverze jsou spotřebiče napájeny invertorem, který čerpá energii z
usměrněného střídavého síťového napájení. V tomto režimu rovněž nabíječ baterie dle
potřeby poskytuje nabíjecí proud pro baterii.
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
•
V režimu úspory energie (ESS) jsou spotřebiče bezpečně napájeny síťovým napájením přes
spínač statického bypassu, v případě zjištění abnormálních podmínek síťového napájení
dojde v čase obvykle kratším než 2 ms k přepnutí na režim s dvojitou konverzí. Při provozu
v režimu ESS jsou spotřebiče chráněny vnitřní ochranou proti přepětí. Provoz zařízení UPS
v režimu ESS zvyšuje účinnost systému na 99 %, což přináší výrazné úspory při ztrátě
napájení, aniž by došlo k narušení spolehlivosti systému.
•
V režimu akumulované energie probíhá napájení ze stejnosměrného záložního zdroje napájení
a je převáděno na střídavé pomocí invertoru UPS. K tomuto účelu nejčastěji v systému slouží
baterie VRLA a tento provozní režim se označuje za režim zálohování.
•
V režimu bypassu jsou spotřebiče napájeny přímo síťovým napájením přes statický spínač UPS.
2.2.1 Normální provozní režimy
2.2.1.1 Režim dvojité konverze
Na obrázku 2-3 je zobrazen tok elektrického proudu systémem UPS v režimu dvojité konverze.
Obrázek 2-3: Tok elektrického proudu systémem UPS v režimu dvojité konverze
Během normálního provozu zařízení UPS je napájení systému odebíráno z veřejné sítě. Na předním
panelu je zobrazen text Normal (Normální), což znamená, že vstupní napájení je v rámci mezí
tolerance napětí a frekvence. Třífázové vstupní střídavé napájení je převáděno na stejnosměrné
pomocí víceúrovňového konvertoru s bipolárními tranzistory s izolovaným hradlem (IGBT) a do
střídače vstupuje regulované stejnosměrné napětí. Baterie je nabíjena přímo z výstupu regulovaného
usměrňovače prostřednictvím stejnosměrného konvertoru, v závislosti na systémovém napětí a řetězci
baterií připojeném k zařízení.
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
11
Konvertor baterie odvozuje svůj vstup od regulovaného stejnosměrného výstupu usměrňovače a
dodává baterii regulovaný nabíjecí proud. Baterie je vždy připojena k zařízení UPS a připravena
podporovat střídač v situaci, kdy vstup z veřejné sítě není k dispozici.
Střídač poskytuje třífázový střídavý výstup pro kritické zatížení. Střídač odvozuje regulované
stejnosměrné napájení od usměrňovače a využívá technologie víceúrovňového konvertoru
s bipolárními tranzistory s izolovaným hradlem a modulaci šířky pulzu (PWM) k poskytování
regulovaného a filtrovaného střídavého výstupu.
Je-li dodávka elektrické energie z veřejné sítě přerušena nebo nesplňuje technické parametry,
zařízení UPS automaticky přepne do režimu Baterie a bez přerušení podporuje kritické zatížení. Po
obnovení dodávky elektrické energie z veřejné sítě se zařízení UPS vrátí do režimu dvojité konverze.
Pokud dojde k přetížení nebo nedostupnosti zařízení UPS, zařízení UPS bez přerušení přepne do
režimu bypassu a pokračuje v napájení zátěže statickým bypassem. Zařízení UPS se automaticky
vrátí do režimu dvojité konverze, když abnormální stav, jako je dlouhodobé přetížení, pomine a je
obnoven provoz systému v určených mezích.
Pokud dojde k interní chybě zařízení UPS, přepne se automaticky do režimu bypassu a zůstane v
něm, dokud není závada opravena a zařízení UPS opět uvedeno do provozu.
2.2.1.2 Režim úspory energie (ESS)
V režimu ESS UPS bezpečně dodává proud přímo do zařízení, když je napětí a frekvence v
přijatelném rozmezí. Poskytuje i určitou ochranu proti přepětí, filtruje a zajišťuje rovnoměrnou dodávku
proudu do zařízení. Pokud jsou rozpoznány nepravidelnosti proudu na vstupu, přepne se UPS do
režimu dvojité konverze a pokračuje v dodávce proudu pomocí střídače. Pokud dojde k úplnému
výpadku proudu, nebo pokud je proud mimo tolerance systému, UPS se přepne do bateriového
režimu a pokračuje v dodávání upraveného čistého proudu do zařízení.
Pokud je UPS v režimu ESS, dokonalé algoritmy rozpoznávání a kontroly souvisle monitorují kvalitu
proudu na vstupu a umožňují rychlé spuštění konvertorů. Obvyklý čas přepnutí do režimu dvojité
konverze je kratší než dvě milisekundy, což prakticky znamená, že je přechod plynulý. Pokud v režimu
ESS UPS rozpozná poruchu, je jednotka UPS také schopna poznat, zda se jedná o poruchu zařízení,
do kterého dodává proud, nebo poruchu UPS. Poruchy na přívodu bypassu vedou k okamžitému
přepnutí na střídač; při poruše zařízení za UPS zůstane jednotka UPS v režimu ESS.
Pokud je proud v přijatelných mezích, jednotka UPS funguje jako vysoce účinný systém šetřící energii
– poskytuje také ochranu před přepětím pro IT zařízení a zajišťuje bezporuchovou dodávku energie.
Při dodávce 20 až 100 % jmenovitého zatížení, systém úspory energie zvyšuje účinnost systému až
na 99 % a snižuje energetické ztráty až o 80 %.
12
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
Obrázek 2-4: Průchod proudu jednotkou UPS v režimu ESS
2.2.2 Bateriový režim (napájení z akumulované energie)
Při normálním provozu s dvojitou konverzí nebo v režimu ESS se zařízení UPS v případě výpadku
napájení či nevyhovujících parametrů napájení ze sítě automaticky přepne do režimu napájení
spotřebičů z baterií či jiného zdroje akumulované energie. V bateriovém režimu poskytuje baterie
záložní stejnosměrné napájení, které je střídačem převáděno na regulovaný výkon. Na obrázku 2-5 je
zobrazen tok elektrického proudu systémem UPS v bateriovém režimu.
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
13
Obrázek 2-5: Trasa proudu zařízením UPS v bateriovém režimu
Při výpadku napájení nemá usměrňovač zdroj střídavé elektrické energie ze sítě, pomocí kterého
by zajistil výstup stejnosměrného proudu požadovaný střídačem. Vstupní relé K1 se rozepne a
výstup UPS je přes střídač napájen z baterií. Jelikož střídač pracuje během přepínání bez přerušení,
spotřebiče jsou nerušeně trvale napájeny. Pokud je pro stejný zdroj k dispozici statický bypass UPS
a usměrňovač UPS, rozepne se rovněž relé ochrany proti zpětnému napájení K5. Rozepnutí relé K1
a K5 zabraňuje zpětnému napájení a návratu proudu do vstupního zdroje přes statický spínač nebo
usměrňovač.
Pokud nedojde k obnově vstupního napájení nebo napájení neodpovídá požadovaným podmínkám
normálního provozu, baterie se nadále vybíjejí, dokud není dosaženo úrovně stejnosměrného napětí,
kdy na výstupu střídače není dostatečné napájení pro připojené spotřebiče. Nastane-li tato situace,
zařízení UPS vyšle řadu akustických a vizuálních alarmů indikujících dosažení minimální kapacity
baterií a nebezpečí bezprostředního vypnutí systému. Pokud nedojde k obnovení napájení ze sítě,
lze před vypnutím systému zajistit napájení maximálně na další dvě minuty. Pokud je k dispozici zdroj
bypassu, zařízení UPS namísto vypnutí systému přepne na bypass.
Pokud kdykoliv během napájení z baterie dojde k obnově vstupního napájení, relé K1 a K5 se sepnou
a zařízení UPS se vrátí do normálního provozu. Zařízení UPS rovněž začne nabíjet baterie, aby
obnovilo jejich plnou kapacitu.
2.2.3 Režim bypassu
Pokud dojde k přetížení, chybě zatížení nebo interní chybě, UPS se automaticky přepne do režimu
bypassu. Zdroj bypassu dodává střídavý proud přímo zařízení napojenému na UPS. UPS lze do
režimu bypassu přepnout také ručně z displeje. Na obrázku 2-6 je zobrazen tok elektrického proudu
systémem UPS v režimu bypassu.
14
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
POZNÁMKA
Spotřebiče nejsou chráněny proti výpadku napájení, pokud je zařízení UPS v režimu bypassu.
Obrázek 2-6: V režimu bypassu proud prochází zařízením UPS
V režimu bypassu je výstupní třífázový střídavý proud dodáván přímo ze vstupu. V tomto režimu není
výstup systému chráněn před výkyvy napětí, frekvence nebo proudovými rázy ze zdroje. V režimu
bypassu funguje určité filtrování a ochrana proti přepětí, ale nefunguje žádná aktivní úprava napájení,
ani není napájení na výstupu zálohováno z baterií.
Statický bypass se skládá z polovodičového, statického spínače (SSW) s křemíkovým usměrňovačem
(SCR) a relé ochrany proti zpětnému napájení K5. Statický spínač je dimenzován na nepřetržitý
provoz a je využit kdykoliv, kdy není střídač schopen napájet vzniklé zatížení. Statický spínač je
zapojen do série s ochranou proti zpětnému napájení. Statický spínač je elektronicky ovládané
zařízení a lze jej okamžitě zapnout, aby bez přerušení převzal zatížení ze střídače. Ochrana proti
zpětnému napájení je za normálních okolností uzavřena, a je připravena podporovat statický spínač,
pokud je vstup zdroje bypassu dostupný.
2.3 Funkce zařízení UPS
Zařízení UPS od společnosti Eaton nabízí řadu funkcí, které poskytují nákladově efektivní a trvale
spolehlivou ochranu napájení. Popis funkcí poskytuje stručný přehled standardních funkcí zařízení
UPS.
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
15
2.3.1 Technologie Advanced Battery Management (ABM)
Technologie Advanced Battery Management používá inteligentní snímací obvody a třístupňovou
techniku nabíjení, která prodlužuje dobu životnosti baterií UPS a optimalizuje čas dobíjení baterie.
ABM také chrání baterie před poškozením způsobeným vysokým nabíjecím proudem a zvlněním
napájecího proudu střídače. Nabíjení vysokým proudem může způsobit přehřátí a poškození baterií.
V režimu nabíjení jsou baterie dobíjeny. Nabíjení probíhá jen do chvíle, než systém baterií dosáhne
předem stanovené úrovně nabití. Po dosažení této úrovně nabíječ baterie UPS přejde do plovoucí
fáze a nabíječ funguje v režimu konstantního napětí.
Klidový režim se spouští po dokončení nabíjení, tj. asi 48 hodin po spuštění plovoucího nabíjení. V
klidovém režimu je nabíjení vypnuto. V tomto režimu do baterie nevstupuje žádný nabíjecí proud.
To trvá asi 28 dnů. V klidovém režimu je trvale monitorováno napětí v otevřeném obvodu baterie. V
případě potřeby se spustí nabíjení baterie.
2.4 Software a konektivita
2.4.1 Uživatelské rozhraní
Komunikační pozice Mini-Slot – zařízení je vybaveno třemi komunikačními pozicemi pro rozšiřující
karty do Mini-Slotu. Karty do Mini-Slotu lze rychle instalovat a vyměňovat za provozu. Další informace
naleznete v části „Kapitola 6 Komunikační rozhraní na straně 42“.
2.4.2 Software pro správu napájení
Intelligent Power Software nabízí nástroje pro sledování a správu napájených zařízení po datové síti.
Další informace naleznete v části Kapitola 6 Komunikační rozhraní na straně 42.
2.5 Doplňky a příslušenství
Informace o doplňkovém vybavení vám poskytne prodejce společnosti Eaton.
2.5.1 Spínač bypassu údržby (MBS)
Spínač bypassu údržby (MBS) umožňuje UPS úplně obejít a izolovat, aby bylo možné bezpečně
provést servis či výměnu zařízení UPS bez přerušení napájení důležitých systémů.
Vnitřní spínač bypassu údržby je dodáván jako volitelný, z výroby instalovaný doplněk. Řešení MBS
jsou rovněž dostupná v externích skříních jako příslušenství.
2.6 Bateriový systém
Zařízení UPS Eaton 93PM 30–50 kW může být vybaveno interními bateriemi, které umožní 10 až 20
minut provozu, v závislosti na kapacitě UPS a stupni zatížení. Navíc lze připojit externí baterie a zvýšit
tak nezávislost systému. Interní a externí baterie lze využívat současně.
16
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
Systém baterií poskytuje krátkodobou zálohu napájení, která chrání před poklesem napětí, výpadkům
proudu a dalším výpadkům napájení. Ve výchozím nastavení je zařízení UPS konfigurováno pro
použití baterií VRLA. Pokud je nutné připojit jiné typy baterií nebo jiná zařízení skladující energii, je
nutné se před instalací poradit s certifikovaným servisním technikem.
2.7 Základní konfigurace systému
Jsou dostupné následující základní možnosti konfigurace systému UPS:
•
Jedno zařízení UPS
•
UPS s nebo bez externích baterií
•
Výdrž interních baterií:
•
30 kW 20 min
•
40 kW 15 min
•
50 kW 10 min
•
Skříň s externími bateriemi (pro prodloužení výdrže)
•
Vnitřní spínač bypassu údržby (volitelné)
•
Možnost startu na baterie (standard)
•
Integrovaná ochrana proti zpětnému napájení (standard)
•
Webové rozhraní SNMP (standard)
•
Inteligentní dotyková obrazovka pro ovládání a monitorování systému (standard)
K dispozici jsou i další možnosti a příslušenství. Sem patří různý software a možnosti konektivity,
externí rozvaděče a distribuční jednotky.
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
17
3 Plán instalace a vybalení zařízení UPS
Při instalaci zařízení UPS dodržujte následující základní postup:
1. Vytvořte plán instalace systému UPS
2. Připravte provoz pro systém UPS
3. Zkontrolujte a rozbalte skříň UPS
4. Vyložte a nainstalujte skříň UPS a zapojte systém
5. Projděte kontrolní seznam instalace (Kapitola 11 Kontrolní seznam pro instalaci na straně 71)
6. Požádejte pověřenou osobu servisu, aby provedla kontroly před spuštěním a samotné spuštění.
POZNÁMKA
Kontroly před spuštěním a kontrolu provozu smí provádět pouze pověřený technik
zákaznického servisu společnosti Eaton, jinak dojde k ukončení platnosti záručních podmínek.
Tato služba je nabízena jako součást prodejní smlouvy zařízení UPS. Ohledně rezervace
preferovaného dne uvedení do provozu se na servis obracejte s předstihem (obvykle je
vyžadováno upozornění dva týdny předem).
3.1 Vytvoření plánu instalace
Před instalací systému UPS si přečtěte tyto pokyny a ujistěte se, že chápete, jak se vztahují na
systém, který instalujete. Vytvořte logický plán instalace systému podle postupů a obrázků v kapitole
3.2 Příprava místa instalace a v kapitole 4 Instalace systému UPS.
3.2 Příprava místa instalace
Aby systém UPS pracoval maximálně výkonně, musí místo instalace splňovat parametry prostředí
uvedené v těchto pokynech. Má-li být zařízení UPS provozováno v nadmořské výšce nad 1000 m. n.
m., obraťte se na zástupce servisu a požádejte ho o důležité informace týkající se provozu ve vysoké
nadmořské výšce. Provozní prostředí musí splňovat uvedené požadavky na hmotnost, volný prostor a
k prostředí.
3.2.1 Požadavky na provozní prostředí a instalaci
Systém UPS může být instalován tam, kde je rozvod elektřiny pro TN, TT nebo IT systémy.
VAROVÁNÍ
Pokud je UPS připojeno k systému napájení IT, může při chybě zatížení dojít ke vzniku
zpětného proudu. Než začnete na elektrických obvodech pracovat, izolujte UPS odpojením
všech vstupů a výstupů a zkontrolujte, zda není nebezpečné napětí na žádných svorkách
včetně zemnicí.
18
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
Instalace UPS systému musí splňovat následující požadavky:
•
Systém musí být instalován na rovné podlaze vhodné pro počítačová nebo elektronická zařízení.
Podlaha musí mít dostatečnou nosnost a být odolná při manipulaci předmětů na kolečkách.
•
Systém musí být instalován v uzavřeném prostoru s kontrolovanou teplotou a vlhkostí a prostém
vodivých nečistot.
•
Skříň může být instalována v řadě nebo stát samostatně.
Pokud nebudou tyto požadavky splněny, může záruka pozbýt platnosti.
Provozní prostředí UPS jednotky musí odpovídat parametrům uvedeným níže v Tabulce 3-1 a
rozměrům uvedeným na Obrázku 3-1 a 3-2. Rozměry jsou uvedeny v milimetrech.
Přepravní rozměry
Rozměry skříně
Výška
2060
1876
Šířka
760
560
Hloubka
1100
914
Tabulka 3-1: Rozměry
Hmotnost (zatížení podlahy: 1700 kg/m2)
Přepravní
Instalovaná
895 kg
870 kg
Tabulka 3-2: Hmotnosti skříní UPS
Skříně UPS používají nucené chlazení vzduchem, které reguluje teplotu vestavěných součástí.
Otvory pro nasávání vzduchu jsou na přední straně skříně, výstupní otvory vzduchu jsou na zadní
straně. Kvůli řádnému proudění vzduchu musí být před a za každou skříní dostatek volného prostoru.
Požadavky na volný prostor okolo skříně UPS jsou uvedeny v následující tabulce:
Nad horní stranou skříně
Min. 800 mm
Před přední stranou skříně
Min. 900 mm
Za zadní stranou skříně
Min. 200 mm*
Vedle pravé strany skříně
20 mm (doporučeno)
Vedle levé strany skříně
20 mm (doporučeno)
Tabulka 3-3: Požadavky UPS na prostor
*Kabeláž může vyžadovat více místa.
Základní požadavky na provozní prostředí UPS systému jsou:
•
Rozsah okolní teploty: 5-40 °C
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
19
•
Doporučený rozsah za provozu: 20-25 °C
•
Maximální relativní vlhkost: 95%, bez kondenzace
Požadavky na ventilaci UPS jsou uvedeny v následující tabulce:
Výkon/kVA
Vstupní/výstupní napětí
Odvod tepla BTU/h x 1000
30 kW
380/380 VAC, 400/400 VAC,
415/415 VAC
4,30 (1,3 kW)
40 kW
380/380 VAC, 400/400 VAC,
415/415 VAC
5,73 (1,7 kW)
50 kW
380/380 VAC, 400/400 VAC,
415/415 VAC
7,16 (2,1 kW)
Tabulka 3-4: Klimatizace a požadavky na ventilaci při plném zatížení
Obrázek 3-1: Rozměry skříně UPS
20
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
Obrázek 3-2: Vzdálenosti od skříně UPS
•
X = min. 200 mm
•
Y = min. 800 mm
•
Z = 20 mm (doporučeno)
3.2.2 Příprava silových vodičů pro připojení systému UPS
POZNÁMKA
Pokud instalujete bypass údržby, je třeba zajistit alespoň dva samostatné přívody s
předřazenými jističi napájení nebo jeden přívod se dvěma předřazenými jističi: jeden pro
zařízení UPS neboli jistič vstupu usměrňovače (je-li instalován) a jeden pro vstup bypassu
údržby. NEPOUŽÍVEJTE jeden přívod s jedním jističem přívodu současně pro napájení
vstupu usměrňovače a bypassu údržby. Je-li v bypassu údržby instalován jistič bypassu a je
instalováno zařízení UPS s jedním přívodem, je jeden přívod k bypassu údržby přijatelný jak
pro napájení zařízení UPS, tak pro bypass.
Při plánování a provádění údržby si pročtěte a řádně prostudujte následující poznámky:
•
Ohledně přijatelných postupů pro externí kabeláž viz národní normy a místní předpisy týkající se
elektroinstalace.
•
Aby bylo v budoucnu možné provést zvýšení kVA, zvažte při zapojování poddimenzovaných
jednotek použití vodičů dimenzovaných pro jednotky o plném výkonu.
•
Materiál a práci vyžadované na externí kabeláž poskytne určená osoba.
•
Pro externí kabeláž používejte měděné vodiče s přípustnou teplotou 90 °C. Odpovídající
informace viz Tabulka 3-5: Doporučené vícežilové kabely a jištění pro zařízení UPS 30–50 kW na
straně 22. Průřezy vodičů vycházejí z použití uvedených jističů.
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
21
•
Pokud je kabel instalován v prostředí s okolní teplotou vyšší než 30 °C, může být nutné použít
kabely pro vyšší teploty nebo s větším průřezem.
•
Specifikace platí pro měděné kabely dimenzované pro teplotu 90 °C.
•
Napájení bypassu do tohoto zařízení používá tři nebo čtyři vodiče. Napájení usměrňovače do
tohoto zařízení používá tři vodiče. Pro správný provoz zařízení musí být fáze symetrické okolo
země (zapojení do hvězdy).
•
Pokud spotřebiče vyžadují nulový vodič, je třeba zajistit nulový vodič v přívodu bypassu. Pokud
spotřebiče nevyžadují nulový vodič a na vstupu bypassu není připojen nulový vodič, musí být
nulový vodič instalován na středový terminál zdroje.
•
Veškerá pevně instalovaná vstupní kabeláž musí disponovat snadno přístupným odpojovacím
zařízením (jističem).
Jmenovitý
výkon
UPS
Vstup usměrňovače
Vstup bypassu
Výstup UPS
(380/400/415 V)
PE
Baterie
Jištění
Kabel
Jištění
Kabel
Kabel
Jmenovitý proud
Kabel
Jištění
Kabel
30 kW
3 × 63
A
4 × 16
mm²
3 × 63
A
4 × 16
mm²
4 × 16
mm²
46/44/42
A
16
mm²
125 A
35
mm²
40 kW
3 × 80
A
4 × 25
mm²
3 × 80
A
4 × 25
mm²
4 × 25
mm²
62/59/56
A
15
mm²
160 A
50
mm²
50 kW
3 × 100
A
4 × 35
mm²
3×
100 A
4 × 35
mm²
4 × 35
mm²
77/74/71
A
35
mm²
200 A
70
mm²
4 × 50
mm²
4 × 50
mm²
4 × 50
mm²
Maximálně
35
mm²
95
mm²
Tabulka 3-5: Doporučené vícežilové kabely a jištění pro zařízení UPS 30–50 kW
Jmenovitý výkon
30 kW
40 kW
22
Jmenovité napětí
Vstup usměrňovače
Výstup UPS / bypass
Baterie
Jmenovitý
proud
Max.
proud
Jmenovitý proud
Max.
proud
Jmenovitý
proud
Max.
proud
380 V
48
57
46
55
73
95
400 V
46
54
44
52
73
95
415 V
44
52
42
50
73
95
380 V
64
76
62
73
97
126
400 V
61
72
59
70
97
126
415 V
58
69
56
66
97
126
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
Jmenovitý výkon
Jmenovité napětí
Vstup usměrňovače
Výstup UPS / bypass
Baterie
50 kW
380 V
80
95
77
91
121
158
400 V
76
90
74
87
121
158
415V
73
86
71
83
121
158
Tabulka 3-6: Jmenovitý a maximální proud pro jmenovitý výkon a napětí
Ohledně svorkovnic kabelů viz tabulku níže.
Funkce svorkovnice
Svorkovnice
Funkce
Utahovací moment
(Nm)
Střídavý vstup do
usměrňovače UPS
X1
L1, L2, L3, N
Kontrola utahovacího
momentu podle štítku
konektoru.
Střídavý vstup do bypassu
X2
L1, L2, L3, N
Kontrola utahovacího
momentu podle štítku
konektoru.
Výstup UPS
X3
L1, L2, L3, N
Kontrola utahovacího
momentu podle štítku
konektoru.
Stejnosměrný vstup z
externí baterie do UPS
X4
baterie +, baterie –
Kontrola utahovacího
momentu podle štítku
konektoru.
Uzemnění
Zemnící svorka
Zemnící svorka
6 Nm
Tabulka 3-7: Svorkovnice napájecích kabelů UPS
POZNÁMKA
Externí ochrana proti nadproudu není součástí tohoto produktu, avšak zákony je vyžadována.
Požadavky na kabeláž a jištění viz Tabulka 3-5: Doporučené vícežilové kabely a jištění pro
zařízení UPS 30–50 kW na straně 22. Pokud je vyžadováno uzamykatelné zařízení pro
odpojení výstupu, musí jej zajistit uživatel sám.
POZOR
Za účelem snížení rizika vzniku požáru připojte pouze k obvodu, který disponuje jističem
pro maximální vstup pro jmenovitý proud viz Tabulka 3-6: Jmenovitý a maximální proud
pro jmenovitý výkon a napětí na straně 22, v souladu s národními a místními předpisy
instalace.
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
23
Proudová nevyváženost mezi fázovými vodiči na výstupu UPS je limitována pouze přípustnými
hodnotami střídavého proudu pro jednotlivé fáze při plném zatížení. Tyto hodnoty jsou zobrazené v:
Tabulka 3-6: Jmenovitý a maximální proud pro jmenovitý výkon a napětí na straně 22. Doporučené
soudržné nesymetrické zatížení je 50 % nebo méně.
Ochranu přívodu UPS jako střídavého zdroje na straně elektrorozvodné sítě je třeba z hlediska
proudového nárazu při zapínání dimenzovat tak, jako kdyby napájel třífázový transformátor s výkonem
50 kVA. S dimenzováním kabeláže vstupu bypassu a jističe vstupu bypassu je třeba zacházet jako v
případě napájení spotřebičů 50 kVA bez ohledu na dimenzování zařízení UPS.
Jištění bypassu a výstupu proti nadproudu, jakož i odpojovače bypassu a výstupu zajistí uživatel.
3.2.3 Příprava zapojení ovládacího rozhraní systému UPS
Ovládací vedení funkcí a doplňkového vybavení musí být připojeno ke svorkovnici zákaznického
rozhraní umístěného za dvířky vpředu nahoře na zařízení UPS.
NEBEZPEČÍ
Reléové kontakty nezapojujte přímo do obvodů navazujících na elektrorozvodnou síť. Vůči
elektrorozvodné síti se vyžaduje zesílená izolace.
Při plánování a provádění údržby si pročtěte a řádně prostudujte následující poznámky:
•
Veškeré zapojení rozhraní zajistí zákazník sám.
•
Při instalaci kabeláže interního rozhraní ke svorkám Mini-Slot veďte kabely skrz vnitřní otvor v
komunikační základně Mini-Slotu.
•
Všechny signální vstupy či vzdálené funkce vyžadují izolovaný spínací kontakt nebo spínač
(dimenzovaný pro 24 VDC, 20 mA min.) připojený mezi vstup alarmu a společný terminál.
Veškeré ovládací vedení, relé a spínací kontakty dodá zákazník. Pro zapojení každého vstupu
alarmu a společného terminálu použijte kroucenou dvojlinku.
•
Signální vstupy lze naprogramovat tak, aby zobrazovaly název funkce alarmu.
•
Přípojky LAN a telefonní sítě pro karty Mini-Slot poskytnou projektanti provozu nebo zákazník.
•
Pomocná signalizace stavu jističe UPS a ovládání vypínací cívky jističe externí baterie 24 VDC
musí být připojeno ke stejnosměrnému odpojovači zdroje.
•
Vodiče pomocné baterie UPS a 24 VDC vypínání musí mít průřez minimálně 1,5 mm².
•
Funkce dálkového spínače EPO rozepíná všechny spínače ve skříni UPS a odpojuje napájení
spotřebičů. Místní zákony o elektroinstalaci mohou rovněž vyžadovat ochranné odpojovací
zařízení předřazené zařízení UPS.
•
Dálkový spínač EPO musí být vyhrazený pouze pro tuto funkci a nesmí být zapojen do žádného
jiného obvodu.
•
Pokud je pro dálkový spínač EPO použit vypínací kontakt, musí být mezi piny 1 a 2 konektoru
spínače EPO instalována propojka.
•
Vodiče dálkového spínače EPO musí mít průřez minimálně 0,75 mm² a maximálně 2,5 mm².
•
Maximální vzdálenost mezi dálkovým spínačem EPO a zařízením UPS nesmí překročit 150
metrů.
24
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
•
Kontakty relé alarmu jsou dimenzovány pro maximální proud 8 A a spínané jmenovité napětí 42
VAC a 30 VDC.
•
Kabeláž relé alarmu musí mít průřez minimálně 0,75 mm².
3.2.4 Blokové schéma systému UPS
Blokové schéma systému v této části zobrazuje zjednodušenou interní strukturu zařízení UPS,
napájení z baterie a základního bypassu údržby.
Obrázek 3-3: Systém UPS
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
25
3.3 Rozbalení a vyložení zařízení UPS
Pokud bylo zařízení přepravováno ve vzpřímené poloze, vnější indikátor převrácení „Tip&Tell“ na
obalu balíku bude v nedotčeném stavu. Pokud je šipka celá modrá, obraťte se na odpovědnou osobu
a nahlaste porušení přepravních podmínek.
POZNÁMKA
Skříň UPS je těžká. Pokud se nebudete přesně držet pokynů pro rozbalování, může dojít k
převrácení skříně, což může vést k vážnému zranění.
Skříň UPS je přišroubována k dřevěné paletě a zajištěna dřevěnými paletovými rámy. Při odstranění
palety postupujte následovně:
1. Pokud skříň ještě není na místě instalace, použijte vysokozdvižný vozík nebo jiné vybavení pro
manipulaci s materiálem a přemístěte skříň na místo instalace nebo co nejblíže tomuto místu,
teprve poté ji složte z palety. Zasuňte vidlice vysokozdvižného vozíku mezi paletové rámy ve
spodní části jednotky.
2. Otevřete překližkovou bednu otevřením západek v rozích bedny. Západky zároveň drží rampu.
Proveďte vizuální kontrolu a ověřte, že nejsou patrné žádné známky poškození při přepravě.
Pokud bylo se zařízením manipulováno správně, indikátor převrácení „Drop&Tell“ na zadní
straně jednotky musí být v netknutém stavu.
3. Odmontujte rampu z palety a pevně ji umístěte na podlahu proti paletě, aby ji bylo možné
bezpečně použít pro sesunutí zařízení UPS z palety.
4. Pokud nejsou vyrovnávací nohy zcela zataženy, otáčením je zcela zatáhněte.
5. Odjistěte západku předních dvířek a dvířka otevřete.
6. Demontujte šrouby a přepravní držáky, které připevňují zařízení UPS k paletě.
POZNÁMKA
Po demontáži přepravních držáků musí být jednotka neprodleně přemístěna z palety.
Po odstranění přepravních držáků a zatažení vyrovnávacích noh nesmí být jednotka
přemisťována pomocí zvedáku, je-li stále na paletě. Pamatujte, že skříň UPS je těžká a
zespodu jsou pojezdová kolečka.
7. Pomalu popojeďte se skříní k hraně rampy. Dávejte pozor, abyste na skříň nezatlačili příliš nebo
ji netlačili moc rychle, mohlo by dojít k jejímu převrácení.
8. Dotlačte skříň na konečné místo instalace.
9. Zajistěte skříň UPS na místě spuštěním vyrovnávacích noh, aby skříň nespočívala na kolečkách
a při tom byla ve vodorovné poloze.
26
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
POZNÁMKA
Pokud je skříň z původního místa instalace přemístěna na nové místo na paletě, musí
být vyrovnávací nohy spuštěny a skříň nesmí spočívat na kolečkách. Navíc je třeba skříň
připevnit k paletě pomocí přepravních držáků.
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
27
4 Instalace systému UPS
Zákazník musí poskytnout kabeláž pro připojení zařízení UPS k místnímu zdroji napájení. Postup
elektroinstalace je popsán v následující části. Kontrolu instalace a prvotní spuštění zařízení UPS
včetně instalace externí bateriové skříně smí provádět pouze kvalifikovaná pověřená osoba, např.
servisní technik s licencí od výrobce nebo od zástupce oprávněného výrobcem.
VAROVÁNÍ
V případě nedodržení těchto pokynů může dojít k poranění nebo usmrcení osob či ke škodám
na zařízení UPS nebo připojených spotřebičích.
4.1 Postup instalace zařízení UPS
Napájecí a ovládací kabeláž lze vést skrz zadní nebo spodní stranu skříně (viz výkresy níže) s
připojením na snadno přístupné svorkovnice.
1. Pokud není západka odjištěna, odjistěte ji a otevřete dvířka.
2. Je-li součástí interní spínač bypassu údržby (MBS), demontujte šrouby upevňující přední spodní
kryt MBS a panel bezpečnostního krytu, abyste získali přístup ke svorkám vstupu, výstupu a
baterií.
3. Demontujte šrouby zajišťující zadní desku přívodu kabelů, tím získáte přístup přes zadní trasu
přívodu kabelů.
4. Při instalaci napájecí kabeláže zespod skříně přejděte na krok 5, jinak pokračujte krokem 6.
5. Demontujte šrouby zajišťující spodní desku přívodu vodičů.
6. Do desky pro přívod kabelů provrtejte nebo prolisujte díry pro kabelové průchodky.
7. Na desku nainstalujte vhodné kabelové průchodky.
8. Všechny kabely veďte určenou trasou ke svorkovnicím zařízení UPS.
9. Vraťte zpět desku přívodu kabelů a dle potřeby nainstalujte kabelovod.
10. Vytvarujte a zapojte silové kabely.
11. Po dokončení veškerého zapojení elektroinstalace vraťte zpět na své místo panely
bezpečnostních krytů demontované v předchozím postupu.
12. Zavřete dvířka a zajistěte je západkou.
28
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
Obrázek 4-1: Umístění průchodek kabeláže a svorkovnic
4.2 Instalace bateriového systému
Toto zařízení UPS je vybaveno interními bateriemi. Připojení těchto baterií nechte na pracovnících
odpovědných za uvedení do provozu. Zabráníte tak škodám a úrazům, ke kterým může dojít po
nesprávném zapojení. Baterie jsou konstruovány tak, aby dodávaly velké množství energie a chybné
zapojení může vést ke zkratu a závažnému úrazu nebo poškození zařízení.
Pokud je instalován bateriový systém dodaný zákazníkem, instalujte tento systém podle pokynů
výrobce baterií a všech příslušných předpisů a zákonů.
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
29
4.3 Instalace externí bateriové skříně a jejich připojení k
zařízení UPS
Pro jednotku UPS 93PM 50 kW jsou k dispozici dvě různé skříně na baterie, EBC-S a EBC-L. Obě
disponují 36 bateriemi. Externí baterie se instalují paralelně k interním pro prodloužení záložní doby
systému UPS.
Napájecí a ovládací vedení pro integrované sériové bateriové skříně je dodáváno spolu se skříněmi.
Bateriová skříň musí být umístěna napravo od skříně UPS.
Skříň baterií disponuje čtyřmi kabelovými vstupy. Možná zapojení jsou následující:
•
přes levý panel
•
přes pravý panel
•
přes zadní stěnu
•
přes horní stěnu
Kabelový vstup do zařízení UPS je vždy vpravo dole nebo na zadní stěně či na dně skříně.
POZNÁMKA
Pokud jsou baterie zapojeny vně skříní, postupujte dle pokynů k instalaci uvedených v kapitole
3.2.2 Příprava silových vodičů pro připojení systému UPS.
30
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
Obrázek 4-2: Otvory v bateriové skříni
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
31
Obrázek 4-3: Otvory ve skříni jednotky UPS
Mechanické úchyty umístěné na přední straně skříně zkracují dobu instalace a vyjímatelné police s
bateriemi zkracují dobu údržby baterií. Stejnosměrný jistič v každé skříni zajišťuje ochranu a odpojení
při servisním zásahu.
Bateriové skříně používají ke snížení teploty proudění vzduchu. Otvory pro nasávání vzduchu jsou na
přední straně skříně, výstupní otvory vzduchu jsou vzadu nahoře. Před a za každou skříní musí být
mezera, která zajistí správnou cirkulaci vzduchu.
•
Systém musí být instalován na rovné podlaze vhodné pro výpočetní techniku či elektrická
zařízení.
•
Systém musí být instalován v uzavřeném prostoru s kontrolovanou teplotou a vlhkostí a prostém
vodivých nečistot.
Příprava instalace skříně
1.
2.
3.
4.
32
Pokud skříň ještě není na místě instalace, použijte vysokozdvižný vozík nebo jiné vybavení pro
manipulaci s materiálem a přemístěte skříň na místo instalace nebo co nejblíže tomuto místu,
teprve poté ji složte z palety. Zasuňte vidlice vysokozdvižného vozíku mezi paletové rámy ve
spodní části jednotky.
Otevřete balík a před paletu umístěte rampu.
Opatrně sesuňte bateriovou skříň z palety. Nyní lze bateriovou skříň umístit vedle zařízení UPS.
Bateriovou skříň lze umístit po obou stranách, ale z důvodu snazšího servisního přístupu je
doporučena instalace z pravé strany.
Otevřete bateriovou skříň a najděte kabelovody dodané se skříní určené pro plánovanou
instalaci.
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
Vyberte jednu ze čtyř možností vedení kabelu a veďte kabely k daným konektorům uvnitř skříně
UPS.
Dle potřeby použijte kabelové průchodky nebo plastové průchozí prvky.
Připojte kabely a signální vedení k zařízení UPS.
Pokud bude použito více skříní, opakujte postup u zbytku skříní a v další skříni nezapomeňte
sériově zapojit signální vedení.
5.
6.
7.
8.
POZNÁMKA
Skříň na baterie je těžká. Pokud se nebudete přesně držet pokynů pro rozbalování, může dojít k
převrácení skříně, což může vést k vážnému zranění.
4.4 Instalace vzdáleného spínače nouzového vypnutí (EPO)
V případě nouze lze mimo místo instalace zařízení UPS použít k vypnutí zařízení UPS a ukončení
napájení zařízení vzdálený spínač nouzového vypnutí (EPO).
Spínač EPO musí být připojen k přednímu panelu zařízení UPS ke konektoru EPO. Níže jsou uvedeny
způsoby připojení spínače EPO pro NO a NC.
Konektor EPO (pohled zpředu):
•
A Zapínací kontakt (NO)
•
B Vypínací kontakt (NC)
Obrázek 4-4: Připojení spínače EPO
Od vzdáleného spínače EPO
Ke svorkovnici EPO uživatelského rozhraní ve skříni UPS
NO
1-2
NC
3-4
Poznámky
Pro správnou funkci je nutné instalovat mezi svorky 1-2 propojku.
Tabulka 4-1: Zapojení svorek vzdáleného spínače EPO
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
33
4.5 Instalace komunikačních rozhraní
Jednotka 93PM UPS obsahuje celkem pět (5) uživatelských konektorů pro vstup signálů, které lze
použít pro předávání příkazů dálkového ovládání zařízení UPS. Pro tyto účely lze použít konektor
uživatelského rozhraní CN5. Každý vstup je tvořen bezpotenciálovým reléovým kontaktem a vyžaduje
připojení pomocí dvou vodičů. Žádný ze vstupů není předprogramovaný a je nutné je nechat
samostatně naprogramovat kvalifikovanou pověřenou osobou.
Při používání systému externí baterie (buď originální bateriová skříň 93PM, nebo bateriová skříň od
zákazníka) je doporučeno provést zapojení externí signalizace.
Na předním panelu je rovněž jeden (1) reléový výstup obecného alarmu. Tento výstup je buď NO,
nebo NC. Výběr polarity se provádí prostřednictvím zapojení vodičů. Ve výchozím nastavení se
relé obecného alarmu aktivuje, když je aktivní alarm systému, tedy vždy, kdy je v systému aktivní
jakákoli podmínka ALARMU. Případně lze aktivovat libovolnou konkrétní událostí, to však vyžaduje
samostatné programování, které musí provést kvalifikovaná pověřená osoba. Relé alarmu je navrženo
pouze pro slaboproudé signály (ELV či SELV – malé napětí či bezpečné malé napětí), nikoli pro napětí
elektrorozvodné sítě. V případě požadavku na vyšší napětí signálního obvodu použijte průmyslový
reléový adaptér pro Mini-Slot.
4.5.1 Instalace uživatelského rozhraní vstupních signálů
Tyto vstupy se nachází za dvířky zařízení UPS v horní části zařízení UPS. Umístění konektorů je uvedeno
na obrázku níže.
Upevňovací body s odlehčením tahu kabelu pro komunikační kabely se nachází na pravé a levé
straně kabelovodu.
Obrázek 4-5: Komunikační rozhraní
1. Mini-Slot 1
2. Mini-Slot 2
3. Mini-Slot 3
4. Zařízení USB (připojení k počítači)
5. Průchodka pro komunikační kabel
6. Nouzové vypnutí (EPO)
34
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
7. Reléový výstup
8. Host USB (připojení příslušenství)
9. Signálové vstupy
10. Port RS-232 pro servis
Signálové vstupy lze nakonfigurovat pro různé funkce. Obvykle jsou tyto funkce informační (například
„Z generátoru“), nebo funkční (například vzdálený příkaz „přejít do režimu bypassu“).
4.5.2 Připojení bateriového jističe
Pokud používáte originální bateriovou skříň od výrobce, je kabeláž ovládání bateriového jističe
součástí dodávky skříně. Zapojení vyžaduje pouhé zavedení vodičů od skříně do spodní části zařízení
UPS. Konektor monitorovacího signálu bateriového jističe a signál vypínání jističe obvodu baterie se
nachází nalevo od napájecího kabelu.
Při používání systému baterií od jiného výrobce musí jistič disponovat pomocným signálem a musí mít
24V vypínání pro případné vzdálené rozepnutí jističe.
Kabelová průchodka vedení signálu bateriového jističe se vždy nachází ve spodní části skříně UPS.
Otvory se nachází na levém nebo pravém panelu, zadní stěně nebo dně.
4.5.3 Připojení rozhraní reléového výstupu
Relé obecného alarmu je bezpotenciálovým reléovým kontaktem. Relé lze použít pro informování
obsluhy o stavu alarmu UPS, např. prostřednictvím systému správy budovy. Ve výchozím nastavení je
relé nakonfigurováno, aby se aktivovalo, je-li aktivní obecný alarm UPS, tedy v případě, že je aktivní
stav ALARM libovolné události. Relé lze rovněž nakonfigurovat tak, aby se aktivovalo jinou událostí,
což však musí provést pověřená osoba.
Vedení reléového signálu lze instalovat pouze skrz průchodku signálního kabelu zepředu dozadu v
horní části zařízení UPS.
4.5.4 Připojení rozhraní Mini-Slot
Příslušenství a komunikační zařízení pro Mini-Slot je uvedeno v: Kapitola 6 Komunikační rozhraní na
straně 42.
Ohledně instalace a nastavení karty Mini-Slotu se obraťte na zástupce společnosti Eaton.
Postup instalace vedení k připojením:
1. Pokud ještě nejsou instalovány, nainstalujte přípojku pro LAN a telefon.
2. Otevřete přední dvířka zařízení UPS.
3. Odstraňte krycí plíšek daného Mini-Slotu demontáží dvou šroubků upevňujících kryt a
nainstalujte zařízení zatlačením až na doraz.
4. Zajistěte komunikační zařízení v Mini-Slotu pomocí dvou šroubků.
5. Přiveďte a zapojte kabel LAN, telefonní kabel a ostatní kabely ke kartám v Mini-Slotu. Kabel má
vést přes kanál signálního kabelu v horní části zařízení UPS.
6. Pokyny k obsluze naleznete v návodu dodaném s kartou Mini-Slot.
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
35
7. Po instalaci všech kabelů zavřete přední dvířka a zajistěte je západkou.
36
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
5 Instalace doplňků a příslušenství
5.1 Spínač bypassu údržby (MBS)
Spínač bypassu údržby (MBS) je externím zařízením jednotky UPS, jehož úkolem je zajistit během
údržby zařízení UPS bezpečné přemostění tohoto zařízení a zároveň napájení spotřebičů pro případ
nouze. Spínač MBS je uzavřen ve své vlastní samostatné panelové skříni. Na výběr jsou dva různé
spínače MBS: dvou- a tříjističový model. Dvoujističový model obsahuje jistič výstupu UPS (MOB) a
spínač MBS. Tříjističový model obsahuje jistič vstupu a výstupu UPS a spínač MBS.
Dvoujističový model předpokládá, že usměrňovač a bypass UPS jsou k rozváděči připojeny
oddělenými kabely a přes své vlastní jističe. Tříjističový model může být k rozvaděči připojen pomocí
jediného kabelu a připojení kabelů mezi panelem MBS a zařízením UPS je vedeno samostatně.
Schémata jsou zobrazena níže:
Obrázek 5-1: Schéma elektrického zapojení dvoujističového spínače MBS
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
37
Obrázek 5-2: Schéma elektrického zapojení tříjističového spínače MBS
1. Jistič vstupu UPS
2. Odpojovač výstupu UPS
3. Spínač bypassu údržby (MBS)
38
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
Obrázek 5-3: Výkres dvoujističového spínače MBS
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
39
Obrázek 5-4: Výkres tříjističového spínače MBS
Instalace spínače bypassu údržby (MBS):
1.
2.
3.
4.
Vyberte umístění pro skříň MBS v blízkosti zařízení UPS a příslušného rozvaděče.
Vhodným způsobem připevněte skříň na stěnu.
Zajistěte, aby byl celý systém UPS bez proudu a bezpečný pro práci.
V závislosti na vybraném produktu (tři jističe nebo dva jističe) pokračujte dle postupu níže:
•
Tři jističe
a) Připojte kabely mezi rozvaděč, jistič napájení UPS a svorkovnicí INPUT (VSTUP) jističe
uvnitř skříně MBS.
40
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
b) Připojte kabely mezi svorkovnicí UPS IN (VSTUP UPS) uvnitř skříně MBS a svorkovnicí
usměrňovače UPS.
c) Mezi svorkovnicí usměrňovače UPS a bypassu zapojte propojovací kabely.
d) Zapojte kabely mezi výstupní svorkovnicí UPS a svorkami UPS OUT (VÝSTUP UPS) skříně
MBS.
e) Zapojte kabely mezi svorkovnicí OUTPUT (VÝSTUP) uvnitř skříně MBS a rozvaděč.
f) Zapojte signální vedení mezi skříň MBS a vstupní konektor CN5 UPS pro signalizaci stavu
spínače MBS a stavy jističe výstupu modulu (MOB).
•
Dva jističe
a) Připojte kabely mezi napájecí jistič spínače MBS v rozvaděči a svorkovnici INPUT (VSTUP)
skříně MBS.
b) Zapojte kabely mezi výstupní svorkovnicí UPS a svorkami UPS OUT (VÝSTUP UPS) skříně
MBS.
c) Zapojte kabely mezi svorkovnicí OUTPUT (VÝSTUP) uvnitř skříně MBS a rozvaděč.
d) Zapojte signální vedení mezi skříň MBS a vstupní konektor CN5 UPS pro signalizaci stavu
spínače MBS a stavy jističe výstupu modulu (MOB).
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
41
6 Komunikační rozhraní
Tato část popisuje komunikační funkce zařízení UPS Eaton 93PM.
Zařízení UPS je vybaveno následujícími komunikačními rozhraními:
1. Mini-Slot 1
2. Mini-Slot 2
3. Mini-Slot 3
4. Zařízení USB (připojení k počítači)
5. Průchodka pro komunikační kabel
6. Nouzové vypnutí (EPO)
7. Reléový výstup
8. Host USB (připojení příslušenství)
9. Signálové vstupy
10. Port RS-232 pro servis
Obrázek 6-1: Komunikační rozhraní
6.1 Karty do Mini-Slotu
Zařízení UPS Eaton 93PM má tři komunikační pozice Mini-Slot. Zařízení UPS je kompatibilní s
následujícími kartami Mini-Slot:
•
Network Card-MS
Poskytuje vzdálené monitorování přes rozhraní webového prohlížeče, e-mail a systém pro
správu sítě (NMS) pomocí protokolu SNMP a připojuje se k síti Ethernet (10/100BaseT)
kroucenou dvojlinkou.
42
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
Obrázek 6-2: Network Card-MS
•
PX Gateway Card
Poskytuje vzdálené monitorování přes rozhraní webového prohlížeče, e-mail a systém pro
správu sítě (NMS) pomocí protokolu SNMP a připojuje se k síti Ethernet (10/100BaseT)
kroucenou dvojlinkou. Tato karta rovněž poskytuje přímou integraci informací zařízení UPS
(odečty a stavy) do systému správy budovy (BMS) přes protokol Modbus RTU a TCP.
Obrázek 6-3: PX Gateway Card
•
Relay Card-MS
Pro tuto kartu jsou dostupné dva typy rozhraní přes konektor DB9. Režim bezpotenciálového
kontaktu poskytuje jednoduchý způsob přenosu informací zařízení UPS do systému alarmu, PLC
nebo počítačového systému přes bezpotenciálové reléové kontakty. Ve výchozím nastavení jsou
vysílány informace o napájení spotřebičů, napájení spotřebičů přes bypass, napájení spotřebičů
z baterií, napájení spotřebičů z elektrické sítě, poruše baterií a nízké úrovni nabití baterií. Režim
RS232 poskytuje rozhraní RS232 pro připojení k počítači nebo k jednotce displeje řízení UPS. K
volbě rozhraní (kontakty nebo RS232) se používají propojky.
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
43
Obrázek 6-4: Relay Card-MS
•
Network a MODBUS Card-MS
Poskytuje vzdálené monitorování přes rozhraní webového prohlížeče, e-mail a systém pro
správu sítě (NMS) pomocí protokolu SNMP a připojuje se k síti Ethernet (10/100BaseT)
kroucenou dvojlinkou. Tato karta rovněž poskytuje přímou integraci informací zařízení UPS
(odečty a stavy) do systému správy budovy (BMS) přes protokol Modbus RTU.
Obrázek 6-5: Network a MODBUS Card-MS
6.2 Intelligent Power Software
Intelligent Power Software představuje nástroje pro zvýšení produktivity správy napájení zařízení
UPS. Aplikace Intelligent Power Protector (IPP) nabízí automatické regulérní vypínání počítačů
a virtuálních strojů či serverů napájených zařízením UPS od společnosti Eaton během výpadku
napájení, který trvá déle, než je dostupná provozní doba na baterie. Aplikaci Intelligent Power
Protector lze vzdáleně sledovat a ovládat pomocí aplikace Intelligent Power Manager (IPM). Aplikace
IPM nabízí globální zobrazení elektrických zařízení v síti z libovolného počítače s internetovým
44
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
prohlížečem. Tento software nabízí jednoduché webové rozhraní pro vzdálené monitorování a řízení
zařízení UPS, senzorů prostředí a jednotek distribuce energie (ePDU) od společnosti Eaton a dalších
výrobců i ve virtualizovaném prostředí.
Intelligent Power Software je dodáván spolu se zařízením UPS na disku CD. Případně si jej můžete
stáhnout z webových stránek společnosti Eaton.
6.3 Sledování vstupního signálu
Tato standardní funkce umožňuje připojit na signálové vstupy zařízení UPS vaše signály z např.
detektorů kouře či alarmů přehřátí. Svorkovnice uživatelského rozhraní pro externí připojení se
nachází uvnitř zařízení UPS. Pro zapojení každého vstupu alarmu a společného terminálu použijte
kroucenou dvojlinku.
Signální vstupy lze naprogramovat tak, aby zobrazovaly název funkce alarmu.
6.4 Univerzální reléový kontakt
Standardním vybavením UPS je univerzální reléový kontakt. K dispozici je také kontakt alarmu.
Můžete použít kontakt, jehož výchozí poloha je NC nebo NO. Pokud se stav kontaktů změní ze stavu,
který jste stanovili jako normální, vyšle se signál. Můžete tento kontakt připojit k zařízení (jako je
světelná signalizace nebo zvukový alarm), aby vás varoval, že došlo k alarmu na zařízení UPS: Tato
funkce je užitečná, pokud je zařízení UPS umístěno na vzdáleném místě, kde nemusí být klakson
zařízení UPS okamžitě slyšet.
POZNÁMKA
Kontakty nesmí být provozovány nad 30 VAC při 5 A max.
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
45
7 Návod k obsluze zařízení UPS
Tato část popisuje obsluhu zařízení UPS.
POZNÁMKA
Před spuštěním zařízení UPS musí být provedeny všechny kroky instalace a pověřená osoba
servisu musí provést předběžnou kontrolu před spuštěním.
Předběžná kontrola před spuštěním ověřuje, za účelem kontroly správné instalace a správného
provozu systému, všechna elektrická zapojení.
Přečtěte si tyto pokyny a před použitím veškerých ovládacích prvků se důkladně seznamte s
provozem zařízení UPS.
Zařízení UPS zobrazuje při prvním spuštění dvouminutovou provozní dobu na baterie. Po
24hodinovém nabíjení spustí zařízení UPS automaticky test baterie a zobrazí se správná
provozní doba chodu na baterie.
Zařízení UPS je konfigurováno pro provoz při jednom z následujících jmenovitých napětí: 380,
400 nebo 415 VAC
Před provozem zařízení UPS ověřte na displeji jmenovité napětí a frekvenci zařízení UPS
výběrem položky Settings > Info (Nastavení > Informace).
Pokud je třeba zařízení UPS provozovat s jiným napětím nebo s jinou frekvencí, obraťte se na
nejbližší pobočku společnosti Eaton nebo na autorizovaného partnera společnosti Eaton.
POZNÁMKA
Zařízení UPS není měřicí přístroj. Všechny zobrazené údaje jsou pouze přibližné.
7.1 Ovládací prvky a indikátory UPS
7.1.1 Ovládací panel
Ovládací panel je umístěn na předních dvířkách zařízení UPS a je vybaven barevným dotykovým
displejem. Slouží k zobrazení stavu systému UPS a ovládání provozu zařízení UPS.
46
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
Obrázek 7-1: Položky na displeji
Na displeji jsou zobrazeny následující položky:
•
A: Stavová lišta
Stavová lišta zobrazuje název zařízení UPS, jeho stav, aktuální datum a čas, informace odečtů a
tlačítko pro přihlášení a odhlášení. Jsou zde také zobrazeny aktivní alarmy a výstrahy.
•
B: Hlavní navigace
Klepnutím na název přejdete na příslušnou obrazovku.
•
C: Pruh sekundární navigace a doplňkových informací
Tento pruh zobrazuje tlačítka a voliče související s aktuální obrazovkou.
•
D: Oblast obsahu
Hlavní oblast zobrazení informací o stavu a provozu zařízení UPS.
7.1.2 Indikátory stavu
Čtyři symboly na pravé straně ovládacího panelu jsou indikátory stavu. Jedná se o barevné kontrolky
(diody LED), které fungují ve spojení s akustickým alarmem a informují o provozním stavu zařízení
UPS.
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
47
Indikátor
Stav
Popis
Zelená
Svítí
Zařízení UPS pracuje normálně
a napájí zátěž.
Nesvítí
Zařízení UPS je vypnuté.
Svítí
Zařízení UPS je v bateriovém
režimu. Jelikož je bateriový režim normálním stavem zařízení UPS, nadále svítí rovněž indikátor normálního provozu.
Svítí
Zařízení UPS je v režimu bypassu. Spotřebiče jsou napájeny ze zdroje bypassu. Indikátor
normálního provozu v režimu
bypassu nesvítí.
Svítí
Zařízení UPS má aktivní alarm
a vyžaduje okamžitou pozornost. Na obrazovce jsou zobrazeny alarmy s nejvyšší prioritou. Všechny alarmy jsou doprovázeny akustickým signálem. Klakson utišíte stisknutím
libovolného tlačítka na ovládacím panelu. Indikátor alarmu
může svítit spolu s ostatními indikátory.
Obrázek 7-2: Zelený symbol normální režim
Žlutá
Obrázek 7-3: Žlutý symbol –
bateriový režim
Žlutá
Obrázek 7-4: Žlutý symbol –
režim bypassu
Červená
Obrázek 7-5: Červený symbol
- alarm
7.1.3 Systémové události
Když systém UPS běží v režimu dvojité konverze, nepřetržitě sleduje sám sebe a vstupní napájení
ze sítě. V režimu baterie nebo bypassu může systém UPS aktivovat alarmy, aby obsluze přesně
oznámil, která událost vedla ke změně z režimu dvojité konverze. Systémové události zařízení UPS
jsou indikovány pomocí klaksonů, kontrolek, zpráv nebo všech těchto tří ukazatelů.
48
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
Na obrazovce hlavní nabídky vyberte položku Logs (Protokoly), tím zobrazíte všechny momentálně
aktivní události.
•
System Event Horn (Akustická signalizace systémových událostí) – Akustická signalizace
systémových událostí akusticky upozorňuje obsluhu na událost vyžadující pozornost.
•
System Event Indicators (Indikátory systémových událostí) – Indikátory stavů na ovládacím
panelu zařízení UPS a akustická signalizace událostí upozorňují obsluhu v případě, že systém
UPS pracuje v jiném režimu než v režimu dvojité konverze. Během normálního provozu systému
UPS je zobrazen pouze indikátor normálního provozu. Ostatní indikátory se rozsvěcí v případě
indikace alarmů nebo událostí. V případě alarmu nejprve zkontrolujte tyto indikátory, tak zjistíte, k
jakému typu události došlo.
•
System Event Messages (Zprávy událostí systému) – Když dojde k události systému, na
stavovém panelu displeje se zobrazí zpráva. Tato zpráva je rovněž zapsána do protokolu
aktivních událostí. Akustickou výstrahou klaksonu jsou doprovázeny i některá oznámení a
alarmy. Akustickou signalizaci utišíte stisknutím libovolného tlačítka.
7.2 Postup obsluhy zařízení UPS
V tabulce níže je vyobrazena struktura nabídek zařízení UPS 93PM.
Hlavní nabídka
Podnabídka
Funkce
Home (Domovská obrazovka)
-
Přehled o provozu zařízení
UPS včetně informací o zatížení, účinnosti a spotřebě.
Meters (Měření)
Meters summary (Přehled měření)
Přehled měření zařízení UPS
nebo systému.
Input meters (Měření na vstupu)
Podrobné informace o měření
na vstupu zařízení UPS nebo
systému.
Bypass meters (Měření bypassu)
Podrobné informace o měření bypassu zařízení UPS nebo
systému.
Output meters (Měření na výstupu)
Podrobné informace o měření
na výstupu zařízení UPS nebo
systému.
Battery meters (Měření baterií)
Podrobné informace o měření
baterií zařízení UPS nebo systému.
UPS mimic (Přehled zařízení
UPS)
Přehled o provozu zařízení
UPS včetně informací o zatížení, účinnosti a spotřebě. V případě chyby je vedle dané součásti zobrazen indikátor chyby.
Protokol aktivních událostí lze
otevřít klepnutím na indikátor
chyby.
Mimics (Přehledy)
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
49
Hlavní nabídka
Logs (Protokoly)
Statistics (Statistiky)
Controls (Ovládací prvky)
50
Podnabídka
Funkce
UPS module map (Modulová
mapa zařízení UPS)
Modulová mapa zobrazuje stav
každého modulu UPM.
System overview (Přehled systému)
Přehled systému zobrazuje
stav a souhrn měření pro každé
zařízení UPS.
ESS
Obrazovka přehledu ESS zobrazuje přibližnou spotřebu a
úspory energie režimu ESS.
Active events (Aktivní události)
Zobrazuje všechny aktivní události.
System log (Systémový protokol)
Protokol všech systémových
událostí.
Service log (Servisní protokol)
Podrobný protokol o provozu
zařízení UPS.
Change log (Protokol změn)
Protokol všech změněných nastavení a jejich hodnot.
Statistics summary (Souhrn statistik)
Souhrn statistik zařízení UPS.
Statistics details (Podrobné statistiky)
Klepnutím na jednotlivé statistiky zobrazíte odpovídající podrobnosti.
System controls (Systémové
ovládací prvky)
Přechod do režimu bypassu,
spuštění nabíjení, spuštění
testu baterie, vypnutí zátěže /
spuštění systému
UPS controls (Ovládací prvky
zařízení UPS)
Spuštění nabíjení, spuštění testu baterie, vypnutí UPS / spuštění UPS
Module controls (Ovládací prvky modulu)
Přechod do servisního režimu
/ ukončení servisního režimu,
spuštění nabíjení, spuštění testu baterie / spuštění testu modulu, vypnutí modulu / spuštění
modulu
Service controls (Servisní ovládací prvky)
Aktivace/deaktivace/konfigurace ESS, aktivace/deaktivace/konfigurace VMMS, aktivace/deaktivace/konfigurace
ABM, vymazání stavů, vymazání alarmů, vymazání protokolů
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
Hlavní nabídka
Podnabídka
Funkce
Settings (Nastavení)
Setting group (Skupina nastavení)
Konfigurovatelná uživatelská
nastavení. Podrobnosti viz Kapitola 12 PŘÍLOHA A: Uživatelské nastavení na straně 73.
Tabulka 7-1: Struktura nabídek zařízení UPS
7.3 Přihlášení
Je-li aktivováno heslo úrovně 1, musíte se přihlásit.
1.
2.
3.
Stiskněte tlačítko zámku v pravém horním rohu obrazovky.
Zadejte své heslo a stiskněte tlačítko OK.
Jste přihlášeni. Stisknutím tlačítka Continue (Pokračovat) se vrátíte na předchozí obrazovku.
Na zadání hesla máte tři pokusy. Pokud zadáte nesprávné heslo více než třikrát, musíte před dalším
pokusem počkat 30 minut.
Chcete-li upravit uživatelská nastavení, musíte zadat heslo úrovně 2.
Výchozí hesla viz Kapitola 12 PŘÍLOHA A: Uživatelské nastavení na straně 73.
7.4 Spuštění zařízení UPS v režimu dvojité konverze
Spuštění systému UPS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Odjistěte západku předních dvířek a dvířka otevřete.
Ověřte, že spínač S1 vstupu usměrňovače a jistič baterií jsou sepnuté, a zavřete přední dvířka.
Sepněte jistič vstupního napájení zařízení UPS.
Sepněte jistič vstupního napájení bypassu UPS.
Sledujte displej ovládacího panelu zařízení UPS při aktivaci, indikuje napájení logických obvodů
zařízení UPS.
Stiskněte tlačítko Controls (Ovládání) v hlavní nabídce. Zobrazí se obrazovka System Controls
(Ovládání systému).
Stav zařízení UPS na obrazovce ovládání systému by měl indikovat SHUTDOWN (Vypnuto).
Sepněte jistič baterií.
Na obrazovce ovládání systému stiskněte tlačítko Go online (Spustit). Je-li aktivována funkce
automatického bypassu (výchozí tovární nastavení), spotřebiče jsou v režimu bypassu okamžitě
napájeny zdrojem bypassu, dokud se nezapne invertor a zařízení UPS se nepřepne do režimu
dvojité konverze. Indikátor stavu na ovládacím panelu zařízení UPS indikuje, že je zařízení UPS
v režimu bypassu. Pokud není povolena funkce automatického bypassu, výstup zařízení UPS
zůstane vypnutý, dokud se zařízení UPS nepřepne do režimu dvojité konverze.
Sledujte střídavé zobrazování následujících zpráv na obrazovce ovládání systému:
STARTING UNIT ONLINE (Spouštění, jednotka spuštěna)
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
51
Usměrňovač a střídač se zapnou. Stejnosměrné napětí dále lineárně narůstá na plné napětí.
Jakmile stejnosměrné vedení dosáhne plného napětí a jistič baterií je sepnutý, reléový výstup
K3 zařízení UPS se sepne a statický spínač se vypne. Napájení zátěže probíhá v režimu dvojité
konverze. Dosažení režimu dvojité konverze trvá zařízení UPS přibližně 20 sekund.
11.
Zařízení UPS běží v režimu dvojité konverze a svítí indikátor normálního stavu NORMAL.
7.5 Spuštění zařízení UPS v režimu bypassu
Pokud není k dispozici výstupní napětí střídače zařízení UPS a je třeba zátěž napájet, proveďte
následující postup:
POZOR
V režimu bypassu nejsou spotřebiče chráněny před výpadky a odchylkami napájení ze sítě.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Odjistěte západku předních dvířek a dvířka otevřete.
Ověřte, že spínač S1 vstupu usměrňovače a jistič baterií jsou sepnuté, a zavřete přední dvířka.
Sepněte jistič vstupního napájení zařízení UPS.
Sepněte jistič vstupního napájení bypassu UPS.
Sledujte ovládací panel zařízení UPS při aktivaci, indikuje logické napájení.
Stiskněte tlačítko Controls (Ovládání) v hlavní nabídce. Zobrazí se obrazovka System Controls
(Ovládání systému).
Stav systému na obrazovce ovládání systému by měl indikovat SHUTDOWN (Vypnuto).
Na obrazovce ovládání systému stiskněte tlačítko Go to bypass (Přejít do režimu bypassu).
Spotřebiče jsou v režimu bypassu okamžitě napájeny zdrojem bypassu.
Zařízení UPS běží v režimu bypassu a svítí indikátor stavu BYPASS.
7.6 Spuštění jednotek UPM
Zajistěte, aby odběr spotřebičů nepřevyšoval kapacitu samostatného modulu UPM.
Chcete-li spustit samostatný napájecí modul v režimu dvojité konverze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
52
Odjistěte západku předních dvířek a dvířka otevřete.
Ověřte, že spínač S1 vstupu usměrňovače a jistič baterií CB1 jsou sepnuté, a zavřete přední
dvířka.
Sepněte jistič vstupního napájení zařízení UPS.
Sepněte jistič vstupního napájení bypassu UPS.
Sledujte ovládací panel zařízení UPS při aktivaci, indikuje logické napájení.
Stiskněte tlačítko Controls (Ovládání) v hlavní nabídce. Zobrazí se obrazovka System Controls
(Ovládání systému).
Stav zařízení UPS na obrazovce ovládání systému by měl indikovat SHUTDOWN (Vypnuto).
Ověřte, že nejsou aktivní žádné alarmy.
Na obrazovce ovládání systému stiskněte položku Module controls (Ovládací prvky modulu).
Zobrazí se obrazovka výběru modulu.
Vyberte modul UPM 1.
Zobrazí se ovládací obrazovka modulu UPM 1 a stav UPM by měl indikovat SHUTDOWN
(Vypnuto).
Na ovládací obrazovce UPM 1 vyberte položku Start module (Spustit modul).
Ověřte, že se na displeji na řádku stavu UPM střídavě zobrazují následující zprávy:
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
READY ACTIVE (Připraveno, aktivní)
Usměrňovač UPM 1 a střídač se spustí a UPM přejde do režimu dvojité konverze a bude
napájet zátěž.
7.7 Přechod z režimu dvojité konverze do režimu bypassu
Pro přechod zátěže do režimu bypassu proveďte následující postup:
POZNÁMKA
V režimu bypassu nejsou spotřebiče chráněny před výpadky a odchylkami napájení ze sítě.
1.
2.
3.
Stiskněte tlačítko Controls (Ovládání) v hlavní nabídce. Zobrazí se obrazovka System Controls
(Ovládání systému).
Na obrazovce ovládání systému stiskněte tlačítko Go to bypass (Přejít do režimu bypassu).
Zařízení UPS přejde do režimu bypassu a spotřebiče jsou okamžitě napájeny zdrojem bypassu.
Pokud není dostupný zdroj bypassu, procesor napájení zůstane zapnutý a zní alarm.
Zařízení UPS běží v režimu bypassu a svítí indikátor stavu BYPASS. Stav UPM indikuje
READY (Připraveno). Stav systému indikuje ON BYPASS (V režimu bypassu).
NEBEZPEČÍ
Uvnitř skříní UPS se nachází elektřina.
7.8 Přechod z režimu bypassu do režimu dvojité konverze
Pro převedení zařízení UPS do režimu dvojité konverze proveďte následující postup:
1.
2.
3.
Stiskněte tlačítko Controls (Ovládání) v hlavní nabídce. Zobrazí se obrazovka System Controls
(Ovládání systému).
Na obrazovce ovládání systému stiskněte tlačítko Go online (Spustit). Zařízení UPS přejde do
režimu dvojité konverze. Pokud není k dispozici dostatečná kapacita UPM, systém zůstane v
režimu bypassu a ozve se akustický alarm.
Zařízení UPS běží v režimu dvojité konverze a svítí indikátor normálního stavu NORMAL. Stav
systému indikuje UNIT ONLINE (Jednotka spuštěna).
7.9 Přechod z režimu dvojité konverze do režimu ESS
Pamatujte, že příkazy režimu úspory energie (ESS) jsou zobrazeny, pouze pokud jsou povoleny z
výroby nebo technikem zákaznického servisu společnosti Eaton.
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
53
Pro přechod zařízení UPS do režimu úspory energie:
1.
2.
3.
Stiskněte tlačítko Controls (Ovládání) v hlavní nabídce.
Vyberte položku Service controls (Servisní ovládací prvky).
Vyberte položku Enable ESS (Aktivace ESS).
Zařízení UPS přejde do režimu úspory energie a spotřebiče jsou napájeny zdrojem bypassu. Pokud
není dostupný zdroj bypassu nebo podmínky nevyhovují režimu ESS, modul napájení zůstane
zapnutý a zní alarm. Svítí indikátor normálního stavu NORMAL. Stav zařízení UPS indikuje UNIT
ONLINE, ESS (Jednotka spuštěna, ESS). Stav UPM indikuje READY (Připraveno).
7.10 Přechod z režimu ESS do režimu dvojité konverze
Pamatujte, že příkazy režimu úspory energie (ESS) jsou zobrazeny, pouze pokud jsou povoleny z
výroby nebo technikem zákaznického servisu společnosti Eaton.
Pro přechod zařízení UPS do režimu dvojité konverze:
1.
2.
3.
Stiskněte tlačítko Controls (Ovládání) v hlavní nabídce.
Vyberte položku Service controls (Servisní ovládací prvky).
Vyberte položku Disable ESS (Deaktivace ESS).
Zařízení UPS se přepne do bateriového režimu a poté do režimu dvojité konverze. Pokud není k
dispozici modul napájení, systém zůstane v režimu bypassu a ozve se akustický alarm. Svítí indikátor
normálního stavu NORMAL. Stav zařízení UPS indikuje UNIT ONLINE (Jednotka spuštěna). Stav
UPM indikuje ACTIVE (Aktivní).
7.11 Vypnutí zařízení UPS a napájení spotřebičů
Chcete-li provést údržbu nebo servis zátěže, vypněte jejich napájení následujícím postupem:
1.
2.
Vypněte všechny spotřebiče napájené zařízením UPS.
Proveďte postup LOAD OFF (Vypnutí zátěže), viz Kapitola 7.13 Odpojení kritické zátěže
na straně 55. Stykače vstupu, výstupu a ochrany proti zpětnému napájení bypassu se
rozepnou, sepne se odpojovač nebo vypínač baterie a vypne se napájecí modul.
NEBEZPEČÍ
Uvnitř skříní UPS se nachází elektřina, dokud není rozpojen předřazený jistič vstupního
napájení.
3.
4.
5.
Odjistěte západku předních dvířek a dvířka otevřete.
Rozepněte spínač S1 vstupu usměrňovače a bateriový jistič CB1.
Rozepněte jističe vstupu UPS a napájení bypassu.
54
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
7.12 Aktivace a deaktivace nabíjení baterie
Chcete-li zapnout nebo vypnout nabíjení baterie, postupujte následovně:
1.
2.
Stiskněte tlačítko Controls (Ovládání) v hlavní nabídce. Zobrazí se obrazovka System Controls
(Ovládání systému).
Stiskněte tlačítko Start charger (Spustit nabíjení) / Stop charger (Zastavit nabíjení).
7.13 Odpojení kritické zátěže
Odpojení zátěže od zařízení UPS vyvoláte stiskem tlačítka Load Off (Odpojení zátěže) na obrazovce
Controls (Ovládání) > System Controls (Ovládání systému). Stiskem tohoto tlačítka lze ovládat
výstup ze zařízení UPS. Tlačítko Load Off (Odpojení zátěže) odpojí klíčovou zátěž a vypne zařízení
UPS.
Zařízení UPS včetně funkce Bypass zůstane vypnuté až do opětovného zapnutí.
1.
Stiskněte tlačítko Load Off (Odpojení zátěže).
Zobrazí se obrazovka vypnutí s dotazem, zda pokračovat nebo zrušit proces vypnutí.
POZNÁMKA
Pokud je v následujícím kroku vybrána možnost Load Off (Odpojení zátěže), je veškeré
napájení kritické zátěže odpojeno. Tuto funkci používejte jen tehdy, když chcete odpojit
kritickou zátěž.
2.
Chcete-li vypnout zařízení UPS, stiskněte tlačítko Load Off (Odpojení zátěže). Chcete-li
zrušit proces vypnutí, stiskněte tlačítko ABORT (Zrušit). Když je vybrána položka Load Off
(Odpojení zátěže), otevřou se stykače ochrany proti zpětnému napájení vstupu, výstupu a
režimu bypassu, aktivuje se bateriový jistič a vypnou se všechny jednotky UPM.
NEBEZPEČÍ
Po vypnutí spotřebičů se nepokoušejte restartovat systém, dokud neurčíte a
neodstraníte příčinu vypnutí.
3.
Chcete-li zařízení UPS opět spustit postupujte podle pokynů v částech „Kapitola 7.4 Spuštění
zařízení UPS v režimu dvojité konverze na straně 51“ nebo „Kapitola 7.5 Spuštění zařízení
UPS v režimu bypassu na straně 52“.
7.14 Vypnutí jednotky UPM
Vypnutí samostatného modulu UPM:
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
55
1.
2.
3.
4.
Stiskněte tlačítko Controls (Ovládání) v hlavní nabídce. Zobrazí se obrazovka System Controls
(Ovládání systému).
Na obrazovce ovládání systému stiskněte položku Module controls (Ovládací prvky modulu).
Zobrazí se obrazovka výběru modulu.
Vyberte modul UPM 1.
Na ovládací obrazovce UPM 1 vyberte položku Shut down module (Vypnout modul).
7.15 Použití dálkového spínače nouzového vypnutí
Nouzové vypnutí zařízení UPS se spouští tlačítkovým spínačem EPO. V případě nouze lze tento
spínač použít k ovládání výstupu zařízení UPS. Spínač EPO odpojuje zátěž od napájení a okamžitě
vypíná zařízení UPS, aniž by vyžadoval potvrzení. Zařízení UPS včetně bypassu je vypnuté až do
opětovného spuštění.
POZOR
Veškeré napájení zátěže je ztraceno, je-li spínač EPO aktivován v následujícím kroku. Tuto
možnost používejte jen v případě, že chcete odpojit zátěž od napájení.
POZNÁMKA
Následující pokyny platí pro spínač EPO dodaný společností Eaton. Pokud je použit spínač
EPO dodaný zákazníkem, nemusí se aktivovat stejně. Viz návod k obsluze dodaný se
spínačem.
Použití spínače EPO:
1.
Stiskněte tlačítkový spínač EPO.
Relé vstupu, výstupu a ochrany proti zpětnému napájení bypassu se rozepnou, sepne se
bateriový jistič a okamžitě, bez potvrzování, se vypne napájecí modul.
NEBEZPEČÍ
Po vypnutí spotřebičů se nepokoušejte restartovat systém, dokud neurčíte a
neodstraníte příčinu vypnutí.
2.
56
Chcete-li po použití tlačítka EPO zařízení UPS znovu spustit, postupujte dle pokynů v
Kapitola 7.4 Spuštění zařízení UPS v režimu dvojité konverze na straně 51 nebo
Kapitola 7.5 Spuštění zařízení UPS v režimu bypassu na straně 52.
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
7.16 Přepnutí zařízení UPS z režimu dvojité konverze do
režimu mechanického bypassu
Obsluhu interního spínače MBS smí provádět pouze vyškolená obsluha seznámená s chováním
a funkcemi zařízení UPS. Kompletní schéma zapojení zařízení UPS a spínače MBS naleznete v
pokynech k instalaci.
POZNÁMKA
Interní spínač MBS a statický bypass musí být napájeny stejným zdrojem.
Přechod zařízení UPS do režimu spínače mechanického bypassu:
1.
Normální spouštěcí poloha je následující:
Obrázek 7-6: Normální polohy spínačů MBS a vypínače usměrňovače (musí být přítomen
v elektroinstalaci provozu)
2.
3.
4.
5.
6.
Proveďte přechod z režimu dvojité konverze do režimu bypassu, postup viz Kapitola 7.7
Přechod z režimu dvojité konverze do režimu bypassu na straně 53. Než přejdete na další
krok, nezapomeňte přepnutí zkontrolovat.
Přepněte spínač MBS z polohy UPS do polohy Bypass.
Proveďte postup LOAD OFF (Vypnutí zátěže), viz Kapitola 7.11 Vypnutí zařízení UPS a
napájení spotřebičů na straně 54.
Vypnutím usměrňovače odpojte vstup usměrňovače UPS.
Vypnutím spínače statického bypassu odpojte vstup bypassu UPS.
Zařízení UPS je v režimu mechanického bypassu:
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
57
Obrázek 7-7: Režim mechanického bypassu
7.17 Přepnutí zařízení UPS z režimu mechanického
bypassu do režimu dvojité konverze
Přepnutí zařízení UPS zpět do režimu dvojité konverze:
1.
Normální spouštěcí poloha je následující:
Obrázek 7-8: Režim mechanického bypassu
2.
3.
4.
5.
6.
Zapnutím usměrňovače připojte vstup usměrňovače k zařízení UPS.
Zapnutím statického bypassu připojte vstup bypassu k zařízení UPS:
Proveďte postup spuštění zařízení UPS (režim bypassu), viz Kapitola 7.5 Spuštění zařízení
UPS v režimu bypassu na straně 52.
Spínač MBS přepněte z polohy bypassu do polohy UPS, tím připojíte výstup UPS ke
spotřebičům.
Proveďte přechod z režimu bypassu do režimu dvojité konverze, postup viz Kapitola 7.8
Přechod z režimu bypassu do režimu dvojité konverze na straně 53.
Zařízení UPS je v režimu dvojité konverze:
58
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
Obrázek 7-9: Režim dvojité konverze
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
59
8 Údržba zařízení UPS
Součásti uvnitř skříně UPS jsou připevněny k pevnému kovovému rámu. Všechny opravitelné díly
a sestavy jsou umístěny tak, aby je bylo možné snadno vyjmout, aniž by byla nutná rozsáhlejší
demontáž. Toto provedení umožňuje pověřené osobě servisu rychle provádět práce údržby a servisu.
Pro zajištění správného chodu systému UPS je třeba naplánovat pravidelné provádění kontrol.
Pravidelné rutinní kontroly provozu a systémových parametrů umožňují systému fungovat účinně a
bez starostí po celou řadu let.
8.1 Důležité bezpečnostní pokyny
Nezapomeňte na to, že váš systém UPS dodává proud I KDYŽ JE ODPOJEN OD NAPÁJECÍ SÍTĚ.
Součásti uvnitř zařízení UPS nejsou bezpečné, dokud není odpojen zdroj stejnosměrného proudu a
nejsou vybity elektrolytické kondenzátory. Po odpojení napájení ze sítě a odpojení stejnosměrného
proudu, pracovník pověřený servisem musí vyčkat alespoň pět minut na vybití kondenzátorů před tím,
než se pokusí přistoupit k internímu modulu UPS.
POZOR
•
Servis a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.
•
PŘÍTOMNO ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ. Tato jednotka nesmí být provozována s
otevřenými dvířky skříně ani odstraněnými ochrannými panely. Ohledně stavu napájení
libovolné skříně UPS nevycházejte ze žádných předpokladů.
Protože řetězec baterií je samostatným zdrojem energie, rozpojení jističe baterie neruší napětí v
řetězci baterií. NESNAŽTE SE PŘISTUPOVAT DOVNITŘ PROSTORU BATERIÍ V ŘETĚZCI BATERIÍ.
V ŘETĚZCI BATERIÍ JE VŽDY NAPĚTÍ. Pokud se domníváte, že řetězec baterií vyžaduje údržbu,
kontaktujte svého zástupce servisu.
Pokud řetězec vyžaduje údržbu, pokyny naleznete v příručce výrobce baterií nebo kontaktujte svého
zástupce servisu.
Při práci poblíž baterií dodržujte následující:
•
Nenoste hodinky, prsteny ani jiné kovové předměty.
•
Používejte nástroje s izolovanými rukojeťmi.
•
Používejte rukavice a boty z pryže.
•
Nepokládejte nástroje nebo kovové předměty na baterii nebo bateriové skříně.
•
Před odpojováním svorek baterie odpojte přívod nabíjení.
•
Zkontrolujte, zda není baterie neúmyslně uzemněna. Pokud ano, uzemnění odstraňte. Kontakt s
libovolnou částí uzemněné baterie může způsobit úraz elektrickým proudem. Nebezpečí úrazu
lze omezit, pokud je takové uzemnění při instalaci a údržbě odstraněno.
•
Při výměně baterií použijte stejný počet uzavřených olověných baterií.
•
Je nutná řádná likvidace baterií. Požadavky na likvidaci uvádí místní předpisy.
60
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
8.2 Postup preventivní údržby
Systém UPS vyžaduje minimální preventivní údržbu. I přesto je však nutné provádět pravidelné
kontroly za účelem ověření normální funkce jednotek a dobrého stavu baterií.
8.2.1 DENNÍ údržba
Každý den provádějte následující kroky:
1. Zkontrolujte okolí systému UPS. Zajistěte, aby se v okolí nenacházely překážky, které by mohly
bránit volnému přístupu k zařízení.
2. Zajistěte, aby vstupy vzduchu (ventilační otvory v předních dvířkách) a výstupy vzduchu (na
zadní straně skříně zařízení UPS) nebyly blokovány.
3. Zajistěte, aby provozní prostředí splňovalo parametry uvedené v částech „Kapitola 3.2.1
Požadavky na provozní prostředí a instalaci na straně 18“ a „Kapitola 9 Technické údaje na
straně 64“.
4. Ujistěte se, že zařízení UPS je v režimu normálního provozu (je zobrazen indikátor normálního
stavu). Je-li rozsvícena kontrolka alarmu nebo není-li zobrazen indikátor normálního stavu,
kontaktujte servis.
8.2.2 MĚSÍČNÍ údržba
Jednou měsíčně provádějte následující kroky:
1. Sledujte systémové parametry na řídicím panelu (Kapitola 7.2 Postup obsluhy zařízení UPS na
straně 49).
2. Jsou-li instalovány doplňkové vzduchové filtry, zkontrolujte je (nacházejí se za předními dvířky) a
dle potřeby je vyčistěte nebo vyměňte. Ohledně náhradních filtrů se obraťte na svého zástupce
pro servis. Postup demontáže filtrů:
a. Odjistěte západku předních dvířek a dvířka otevřete.
b. Vyměňte filtry.
c. Zavřete dvířka a zajistěte západku.
3. Zaznamenejte výsledky kontroly a veškeré nápravné činnosti do vhodného deníku.
8.2.3 PRAVIDELNÁ údržba
Pravidelné kontroly zařízení UPS se provádí za účelem určení, zda na součástech, kabeláži a
zapojení nedochází k přehřívání. Pozornost je třeba věnovat zvláště šroubovým zapojením. Postupy
údržby určují, že je třeba šroubová spojení kontrolovat a dotahovat určitým momentem.
8.2.4 ROČNÍ údržba
Roční preventivní údržba musí být prováděna pouze pověřenými osobami, které mají znalosti údržby
a servisu UPS systému. Další informace o nabídce servisu získáte u vašeho zástupce servisu.
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
61
8.2.5 Údržba BATERIÍ
Kontaktujte vašeho zástupce pro servis, který provede servis baterií. Výměnu a údržbu baterií smí
provádět pouze pověřené osoby.
8.3 Recyklace použitého zařízení UPS a baterií
Před vyřazením skříně zařízení UPS nebo baterií je třeba demontovat baterie. Při recyklaci či likvidaci
baterií je třeba postupovat v souladu s místními předpisy. Demontáž baterií smí s ohledem na vysoké
napětí a energii provádět pouze pověřené osoby servisu.
Elektrická ani elektronická zařízení nelikvidujte do běžného odpadu. Ohledně správné likvidace se
poraďte s místním střediskem pro sběr / recyklaci / opětovné použití nebo pro nebezpečné odpady a
dodržujte místní legislativu.
Následující symboly uvedené na produktu indikují:
Obrázek 8-1: Symbol WEEE
že při nakládání s odpady elektrických a elektronických zařízení je nutno využívat služeb
odpovídajících místních sběrných středisek splňujících požadavky místních zákonů.
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČNÉ MATERIÁLY. Baterie mohou obsahovat VYSOKÉ NAPĚTÍ a ŽÍRAVÉ, TOXICKÉ
či HOŘLAVÉ látky. Při nesprávném používání představují baterie nebezpečí poranění nebo
usmrcení osob a poškození zařízení. Vyřazené baterie či materiál baterií NELIKVIDUJTE
prostřednictvím systému veřejného svozu odpadu. Dodržujte VŠECHNY platné místní předpisy
týkající se skladování, manipulace a likvidace baterií a materiálů baterií.
Obrázek 8-2: Symbol recyklace baterií
62
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
8.4 Školení pro údržbu
Další informace o školení a dalších službách vám poskytne zástupce společnosti Eaton.
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
63
9 Technické údaje
9.1 Normy
Bezpečnost:
ČSN EN 62040-1, ČSN EN 60950-1
Elektromagnetická kompatibilita, emise:
ČSN EN 62040-2/2. vyd.
Elektromagnetická kompatibilita, odolnost:
ČSN EN 61000-2-2 (nízkofrekvenční jevy)
ČSN EN 61000-4-2 (elektrostatické výboje)
ČSN EN 61000-4-3 (Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole)
ČSN EN 61000-4-4 (rychlé elektrické přechodné
jevy / skupiny impulzů)
ČSN EN 61000-4-5 (rázový impuls)
ČSN EN 61000-4-6 (odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními
poli)
ČSN EN 61000-4-8 (magnetické pole síťového
kmitočtu)
Výkon a testy:
ČSN EN 62040-3
Environmentální:
ČSN EN 62430
RoHS:
2002/95/ES
WEEE:
2002/96/ES
Směrnice ekologického provedení:
2009/125/ES
Baterie:
2006/66/ES
Obaly:
94/62/ES
Tabulka 9-1: Normy
9.2 Čísla modelů
Systémy UPS jsou uloženy ve volně stojících skříních s bezpečnostními kryty za dvířky. Systémy UPS
jsou k dispozici pro kmitočet 50/60 Hz s různými jmenovitými výkony.
64
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
Výrobní číslo
Popis
Výkon
Výdrž při
jmenovitém
zatížení
Rozměry (Š
× V × H)
Hmotnost (s
bateriemi)
P-105000007013
93PM-30(50)MBS-BB-6x9Ah
30 kW
20 min
560 × 914 ×
1876 mm
890 kg
P-105000007028
93PM-40(50)MBS-BB-6x9Ah
40 kW
15 min
560 × 914 ×
1876 mm
890 kg
P-105000007040
93PM-50(50)MBS-BB-6x9Ah
50 kW
10 min
560 × 914 ×
1876 mm
890 kg
Tabulka 9-2: Standardní UPS
Výrobní číslo
Popis
Baterie
Rozměry (Š × V
× H)
Hmotnost (s bateriemi)
P-105000017-002
93PM BAT-S 1x36
110 W (250 A)
110 W, 12 V
560 × 914 ×
1876 mm
517 kg
P-105000017-004
93PM BAT-S 1x36
200 W (250 A)
200 W, 12 V
560 × 914 ×
1876 mm
795 kg
Tabulka 9-3: Externí bateriové skříně
Úplný seznam různých modelů a příslušenství zařízení UPS, kterých se týká tento návod, vám
poskytne místní prodejce nebo zástupce společnosti Eaton.
9.3 Vstup systému UPS
Jmenovité vstupní napětí
220/380 V; 230/400 V; 240/415 V
Tolerance napětí, (vstup usměrňovače)
400 V -15 % / +20 %
Tolerance napětí, (vstup bypassu)
-15 % / +10 %
Jmenovitý vstupní kmitočet
50 nebo 60 Hz, nastavitelné uživatelem
Tolerance kmitočtu
40 až 72 Hz
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
65
Počet vstupních fází, (vstup usměrňovače)
3 fáze + PE
Počet vstupních fází, (vstup bypassu)
3 fáze + nulový vodič + vodič PE
Vstupní účiník
0,99
Jmenovitý vstupní proud ze sítě
30 kW: 48 A (380 V), 46 A (400 V), 44 A (415 V)
40 kW: 64 A (380 V), 61 A (400 V), 58 A (415 V)
50 kW: 80 A (380 V), 76 A (400 V), 73 A (415 V)
Maximální vstupní proud ze sítě
95 A
Nelineární proudové zkreslení při jmenovitém
vstupním proudu, iTHD
< 4,5%
Strmost nárůstu usměrňovače, spuštění usměrňovače a napájení zátěže
10 A/s (výchozí), konfigurovatelné
Ochrana proti zpětnému napájení
Ano, pro vedení usměrňovače a bypassu
Tabulka 9-4: Vstup systému UPS
9.4 Výstup systému UPS
Počet výstupních fází
3 fáze + nulový vodič + vodič PE
Jmenovité výstupní napětí
220/380 V; 230/400 V; 240/415 V, konfigurovatelné
Kolísání výstupního napětí v ustáleném stavu
Režim dvojité konverze
< 2%
Režim zálohování
Celkové harmonické zkreslení napětí
100% lineární zatížení
100% nelineární zatížení
66
< 1%
< 1%
< 5%
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
Napěťová asymetrie při referenčním nesymetrickém zatížení
Fázový posun při referenčním nesymetrickém
zatížení
< 0,1 %
fázové posunutí 0°
Jmenovitá výstupní frekvence
50 nebo 60 Hz, konfigurovatelná
Kolísání výstupní frekvence
± 0,1 Hz
Rychlost sledování
1 Hz/s
Maximální rozsah frekvence pro synchronizaci s
bypassem
± 4 Hz ve výchozím nastavení. Nastavitelné uživatelem v rozmezí 0,5 až 5 Hz.
Maximální chyba fázové synchronizace
< 1° se statickým symetrickým zatížením
Maximální rychlost sledování při synchronizaci
1 Hz/s
Přetížitelnost, (střídače)
10 m 102–110% zatížení
60 s 111–125% zatížení
10 s 126–150% zatížení
do 300 ms 150% zatížení
Přetížitelnost, (střídače v režimu zálohování)
10 m 102–110% zatížení
60 s 111–125% zatížení
do 300 ms 126% zatížení
Přetížitelnost, (v režimu bypassu)
Trvalá < 125% zatížení
10 ms 1000% zatížení
Poznámka: Pojistky bypassu mohou přetížitelnost omezit.
Omezení výstupního proudu, zkratová odolnost
180 A, 400 ms
Možnost odstranění poruchy
Pojistka 35 A gG
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
67
Účiník zátěže, (jmenovitý)
1,0
Účiník zátěže, (přípustný rozsah)
0,8 induktivní - 0,8 kapacitní
Tabulka 9-5: Výstup systému UPS
9.5 Baterie
Typ baterie
VRLA
Počet baterií
36 bloků, 216 článků na řetězec baterie, max. 6
řetězců
Napětí baterií
432 V
Profil dobíjení
ABM nebo plovoucí, konstantní napětí s nastavitelným limitem proudu
Omezení nabíjecího proudu
22 A
Možnost startu z baterií
Ano
Tabulka 9-6: Baterie
9.6 Připojení externí baterie
Typ baterie
VRLA
Počet baterií
36 bloků, 216 článků na řetězec
Napětí baterií
432 V
Maximální proud baterií
158 A
Profil dobíjení
ABM nebo plovoucí
68
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
Omezení nabíjecího proudu
22 A (běžný pro interní i externí baterie)
Poznámka: Signalizační vedení 24VDC pro ovládání cívky odpojovače baterie musí být zapojena ze
zařízení UPS do konektoru pomocné signalizace bateriového jističe.
Tabulka 9-7: Připojení externí baterie
9.7 Parametry provozního prostředí zařízení UPS
Akustický hluk ve vzdálenosti 1 m
55 dB při 75% zátěži, 60 dB při 100% zátěži
Rozsah okolní teploty pro skladování zařízení
UPS
-25 °C až +55 °C v ochranném obalu*
Rozsah okolní provozní teploty (UPS)
+5 °C až +40 °C*
Rozsah relativní vlhkosti
5 až 95 %, zcela bez kondenzace
Maximální provozní nadmořská výška
1000 m (3300 ft) nad mořem
Maximálně 2000 m (6600 ft) s 1% snížením výkonu na každých 100 m
Tabulka 9-8: Parametry provozního prostředí zařízení UPS
* Maximální doporučená provozní a skladovací teplota s bateriemi VRLA je +25 °C.
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
69
10 Záruka
Poskytujeme záruku na vady materiálu a provedení po dobu dvanácti (12) měsíců od původního data
prodeje. Místní zastoupení nebo distributor může poskytovat jinou záruční dobu, než je uvedena výše.
Podrobnosti naleznete v popisu odpovědnosti uvedeném ve smlouvě o dodávce.
Výrobce UPS neodpovídá za
•
Náklady vzniklé z důvodu poruchy, pokud instalace, uvedení do provozu, opravy, úpravy nebo
podmínky v okolí zařízení neodpovídají požadavkům uvedeným v dokumentaci dodané společně
s jednotkou a dalšími relevantními informacemi.
•
Nevhodné použití zařízení, nedbalosti nebo nehody.
•
Zařízení používající materiály nebo konstrukce, které si vymínil uživatel.
Záruka je platná pouze v případě, že kontrolu instalace a úvodní uvedení jednotky UPS do provozu
provedl servisní technik schválený společností EATON. Také servis a údržbu UPS může provádět
pouze technik schválený společností EATON. V opačném případě záruka pozbývá platnosti.
Pokud produkt nedosahuje parametrů uvedených v dokumentaci v důsledku vad materiálu nebo
provedení, které jsou kryty touto zárukou, prodejce opraví nebo vymění produkt v záruce. taková
oprava bude provedena společností EATON nebo dodavatelem služeb, který je schválený společností
EATON. Oprava nebo výměna v průběhu záruční doby neprodlužuje původní záruční dobu. Záruka
nekryje daně, které bude nutné uhradit v souvislosti s výměnou nebo opravou produktu.
Na baterie se poskytuje záruka na vady materiálu a provedení. Záruka nekryje běžné stárnutí
baterií a snižování kapacity ampérhodin. Prostředí, ve kterém je produkt skladován musí odpovídat
specifikacím výrobce produktu. Pokud nejsou tyto specifikace dodrženy, záruka pozbývá platnosti.
Za žádných okolností výrobce, jako dodavatelé a smluvní partneři nenesou odpovědnost za zvláštní,
nepřímé, náhodné nebo následné škody, ztráty a pokuty.
Uvedené technické údaje, informace a specifikace jsou platné v době, kdy jsou předány k tisku.
Výrobce UPS si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
70
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
11 Kontrolní seznam pro instalaci
Ze všech skříní byl odstraněn veškerý balicí materiál a přepravní držáky.
Všechny skříně systému UPS byly umístěny do místa instalace.
Mezi všemi skříněmi, které mají být sešroubovány dohromady, bylo instalováno uzemnění / montážní sada.
Všechna vedení a kabely mezi zařízením UPS a pomocnými skříněmi jsou řádně nataženy.
Všechny elektrické kabely jsou správně dimenzované a mají správné zakončení.
Zemnicí vodiče jsou připojeny na uzemnění podle požadavků.
Zemnicí vodič je řádně instalován.
Kabely baterií jsou zakončeny a připojeny na svorky baterií.
Mezi UPS a vypínačem baterie je zapojena kabeláž ovládání cívky vypínače a pomocného signalizačního kontaktu.
LAN a telefonní přívod jsou instalovány.
Všechny konektory telefonu a LAN jsou zapojené.
Klimatizace je řádně zapojená a funguje správně.
Prostor okolo instalovaného systému UPS je čistý a zbaven prachu. (Doporučuje se, aby
byl systém instalován na rovné podlaze vhodné pro výpočetní techniku nebo elektronická zařízení.)
Okolo skříně UPS a ostatních skříní je dostatek prostoru.
V prostoru okolo zařízení UPS je dostatečné osvětlení.
V okruhu do 7,5 metru od zařízení UPS je zásuvka se střídavým proudem 230 V.
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
71
REPO (Dálkové nouzové vypnutí) zařízení je namontováno na svém místě a vedení je
zapojeno do skříně UPS.
Pokud je EPO používáno v konfiguraci NC, je mezi kolíky 1 a 2 EPO instalována drátová
propojka.
Relé alarmu a signálové vstupy jsou řádně zapojeny. (VOLITELNÉ)
Dálkové ovládání bateriového jističe je namontováno na správném místě a vedení je propojeno do skříně UPS a baterií. (VOLITELNÉ)
Je namontováno příslušenství a vedení je propojeno do skříně UPS. (VOLITELNÉ)
Byly provedeny kontroly spuštění a provozu pověřeným technikem zákaznického servisu
společnosti EATON.
72
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1
12 PŘÍLOHA A: Uživatelské nastavení
Dále uvedená nastavení mohou být měněna uživatelem. Na Úvodní obrazovce vyberte Settings
(Nastavení).
Uživatelské nastavení:
Nastavení
Popis
Info
Informace o modelu UPS, včetně typového a sériového.
O aplikaci
Informace o verzi.
Tabulka 12-1: Uživatelské nastavení
Pokud chcete měnit nastavení Config, musíte být přihlášeni.
Nastavení
Popis
Language (Jazyk)
Změna jazyka uživatelského rozhraní.
Unit Name (Název jednotky)
Změna názvu jednotky.
Clock (Hodiny)
Změna data a času, změna formátu času nebo
povolení/zakázání nastavení hodin NTP.
Signal Inputs (Signálové vstupy)
Výběr názvu a funkce vstupního signálu.
Relay Outputs (Reléové výstupy)
Konfigurace reléových výstupů.
Battery Test (Test baterie)
Změna úrovně napájení a trvání testu baterie.
Bypass Limits (Tolerance bypassu)
Změna rozsahu napětí, frekvence nebo monitorovací rychlosti.
Screen Saver Timeout (Časový limit spořiče obrazovky)
Změna časového limitu spořiče obrazovky.
Meters (Měření)
Změna formátu měření.
Lamp Test (Test kontrolky)
Povolení testu kontrolky.
HMI backlight (Podsvícení HMI)
Nastavení jasu podsvícení.
Control P/W level 1 (Nastavení hesla 1. úrovně)
Změna hesla 1. úrovně nebo odstranění hesla
na úrovni 1. Výchozí nastavení je 1111.
Control P/W level 2 (Nastavení hesla 2. úrovně)
Změna hesla 2. úrovně. Výchozí nastavení je
101.
P-164000249
Revision 1
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
73
Nastavení
Popis
Control P/W level 3 (Nastavení hesla 3. úrovně)
Nastavení na 3. úrovni je určeno pouze pro vyškolené pracovníky.
Tabulka 12-2: Nastavení Config
74
30–50 kW
Uživatelská příručka a návod k instalaci
P-164000249
Revision 1

Podobné dokumenty

Untitled

Untitled 30% uhel náklonu

Více

3-fázové UPS

3-fázové UPS ESS nejlepší možnou účinnost a, dojde-li k poruše napájení, i nejkratší přepínací časy na režim dvojité konverze.

Více

Návod k obsluze

Návod k obsluze 8 časovačů pro probuzení anebo automatické vypnutí s 5 režimy (jednou, denně, týdně, pracovní dny, víkend)

Více

7 / 2015

7 / 2015 Pavel Janouš, majitel Veteran Musea v Nové Bystřici, okres Jindřichův Hradec. V následující fotoochutnávce dostanete několik snímků, které naznačí, ale neprozradí – zcela záměrně. Takové dílo, vybu...

Více

Trevos svítidla - Elektro Revimont

Trevos svítidla - Elektro Revimont • (kód 90xx5) - s elektronickým předřadníkem (E) - vhodné pro trvalé provozní zatížení, úspora energie až o 30 %, prodloužení životnosti zářivkových zdrojů o 50 %, automatické vypnutí při vadné zář...

Více

Otevřít soubor

Otevřít soubor © 2013 Eaton Corporation. All rights reserved.

Více