třídní plán.odt

Transkript

třídní plán.odt
Třídní plán
Chci být zdravý
Magický svět smyslů
Poznávám co je zdravé
Kompetence – učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se a činnost si
záměrně zapamatuje, při zadání práci dokončí, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů,
je schopno dobrat se výsledků
D.C. - rozvoj a užívání všech smyslů
K.O.V. - pohybovat se koordinovaně a jistě
- být aktivní po delší dobu, doprovázet zpěv pohybem
- zvládat výtvarné činnosti, konstruktivní činnosti
Kompetence – dbá na svoje zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem
na zdaví a bezpečné okolní prostředí
D.C. - vytváření zdravých životních návyků, postojů jako základ zdravého životního stylu
K.O.V. - znát základní zásady zdravého životního stylu
- uvědomovat si co je nebezpečné – faktory poškozující zdraví, včetně návykových
látek
- projevovat bezpečný odstup k cizím osobám
Kdo jsem
Rodina, místo kam patřím
Kompetence – napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které
nachází ve svém okolí
D.C. - rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
K.O.V. - přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit
- umět to co prožívá vyjádřit slovně, výtvarně, pohybově, mimikou
- respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých
Nabídka činností
- podpora spontánní hry, zdravotně zaměřené činnosti....................................................
- rozvoj jemné a hrubé motoriky.......................................................................................
- sluchové a hmatové hry...................................................................................................
- smyslové a psychomotorické hry ....................................................................................
- konstruktivní a grafické činnosti......................................................................................
- hudebně pohybové hry, básně a písně.............................................................................
- sportovní činnosti, vycházky.........................................................................................
- NH – na rodinu................................................................................................................
- výtvarné a pracovní činnosti ..................................................................................
- DK, KK .........................................................................................................................
- předčtenářská gramotnost.................................................................................................
- dramatické činnosti..............................................................................................................
- příležitosti a činnosti směřujících k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých
návyků.....................................................................................................................
- kognitivní činnosti............................................................................................................