000 - Asociace pro rozvoj infrastruktury

Komentáře

Transkript

000 - Asociace pro rozvoj infrastruktury
MinisterstvodopravyČR
NábřežíLudvíkaSvobody1222/12,11015Praha1
krukámIng.DanaŤoka,ministradopravyČR
Praha,12.května2016
STANOVISKO ARI KROZHODNUTÍ ÚOHS ZRUŠIT ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKYNAPORADCESTÁTUPPPPROJEKTUR4
Váženýpaneministře,
jménem Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) si Vám dovoluji sdělit náš názor na rozhodnutí
ÚOHS-S0936/2015/VZ-14390/2016/553/VDy ze dne 5. 4. 2016 (Rozhodnutí) ve vztahu k zadávání
veřejnézakázky„Poskytováníslužebprávního,finančníhoatechnickéhoporadenstvípředavprůběhu
zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP R4“ v otevřeném řízení, jehož formulář
„Oznámeníozakázce“bylveVěstníkuveřejnýchzakázekuveřejněndne9.9.2015podevidenčním
číslemzakázky515789,vezněníopravuveřejněnýchtamtéždne22.10.2015,kdyzadavatelembylo
MinisterstvodopravyČR,IČO66003008,sesídlemnábřežíLudvíkaSvobody1222/12,11015Praha.
ARI je velmi znepokojena postupem a rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
(ÚOHS),neboťzastávánázor,žeRozhodnutínenívěcněsprávnéazásadnímzpůsobemnereflektuje
mezinárodnízadávacípraxiPPPprojektůběžněužívanounaevropskémtrhu.Rozhodnutíreflektuje
věcnénepochopeníproblematikypřípravyveřejnézakázkyPPPprojektůdopravníinfrastruktury.
ARI zastává názor, že po zmírnění podmínek zadávacího řízení zveřejněných dne 22. 10. 2015 na
profiluzadavatele1sejednáozcelatransparentníanediskriminačnízadávacířízení,tentonázorje
podpořenýnavícskutečností,žeZadavatelobdrželtřikonkurenčnínabídky.
ARIsedomnívá,žezadavatelpostupovalvsouladusdobroumezinárodnípraxí,čemužsvědčíijeho
spoluprácepřipřípravězadávacídokumentacesezástupciexpertníhotýmuEPEC2.
Dle našeho názoru ÚOHS nedisponoval takovým stupněm poznání komplexnosti poradenství v
rámciPPPprojektůliniovédopravníinfrastruktury,abymohlučinitinformovanérozhodnutí.To,že
se ÚOHS argumentačně opírá o tvrzení subjektů, které nedisponují zkušenostmi z úspěšně
dokončenýchobdobnýchPPPprojektů(vesmysluporovnatelnéhotypu,velikostiakomplexnosti),a
tudíž nejsou schopné reálně komentovat náročnost takového poradenství, považujeme za
nepochopitelné a znepokojující. Znepokojení vyvstává zejména vsouvislosti stím, že ÚOHS po
předloženíseznamusubjektů3,kterétakovézkušenostimají,tytosubjektyvrámcisvéhošetřeníjiž
neoslovilanevyžádalsijejichnázorvreakcinaziskrelevantníchinformací.
KomentářARIkzadávacímpodmínkámprobíhajícíhozadávacíhořízení,kterémuZadavatelvpřevážnémířevyhověl(13.10.2015)|zde
EuropeanPPPExpertiseCentre
3
StanoviskoARIzaslanédne14.1.2016napodatelnuÚOHS|zde
1
2
Asociaceprorozvojinfrastruktury,z.s.,11000Praha1,Národní10/138,m:6066420251,e:[email protected],www.ceskainfrastruktura.cz
Nášnázorsidovolujemepodložitnásledujícím:
A.PilotníPPPprojekt
Pilotní PPP projekt R4 (dnes již nesoucí označení D4) předpokládá výstavbu 32 km nové dálnice
vinvestiční hodnotě 7 miliard Kč bez DPH metodou navrhni-postav-zafinancuj-provozuj (DBFO) a
17kmjižexitujícíchúsekůvrežimuprovozuaúdržby.Předpokládanáhodnotaplatebzadostupnost
jeočekávánanaúrovni25miliardKčzadobu30let(NPV9miliardKč4).
Zvýše uvedených parametrů pilotního projektu je evidentní, že se jedná o jeden znejvětších a
zároveň i nejnákladnějších projektů dopravní infrastruktury vČR posledních let. Obdobný typ PPP
projektuvoblastidopravníinfrastrukturyainvestičnívelikostinebylvČRdoposudrealizován.
Mezi největší PPP projekty vminulosti realizované vČR jsou projekty (i) depa městské hromadné
dopravy vPlzni, (ii) parkovacího domu Rychtářka vPlzni, (iii) ubytovacích kapacit v ÚVN Praha
(projektzrušenpředzahájenímrealizace),(iv)projektyvevodohospodářstvía(v)řadamunicipálních
projektůzanedbatelnéhorozsahu.
Trpká zkušenost sPPP projektem D47, který byl Vládou ČR zrušen pro nedostatečnou soutěž,
netransparentnost, nedostatečné ošetření rizik a nedostatky smluvního rámce, by měla motivovat
současnou vládu připravit PPP projekt D4 řádně vsouladu smezinárodní dobrou praxí tak, aby byl
efektivnězrealizovánapřineslstátuhodnotuzapeníze.
Realizace projektu D4 je důležitá nejen pro zlepšení dopravních kapacit daných úseků, ale úspěšná
pilotní realizace je klíčová zpohledu potřeb naplňování Junkerova plánu pro Evropu, který
předpokládá výrazné zapojení soukromého kapitálu při zajištění infrastrukturních potřeb EU a
posíleníjejíkonkurenceschopnosti.
Za této situace je mimořádně důležité, aby celá veřejná zakázka byla realizována zkušeným
dodavatelem za podmínek odpovídajícím současným standardům obdobných dopravních PPP
projektůvzešlýmzdostatečnětransparentníhoakonkurenčníhozadávacíhořízení.
ObdobnéprojektyúspěšnězrealizovanénaSlovensku,vPolsku,Maďarskuadalšíchevropskýchzemí
dokládají, že zadávacích řízení na tyto projekty se účastní mezinárodní konsorcia spojující stavební
dodavatele, operátory, investory a financující instituce vdrtivé většině působící na evropské a
globálníúrovni.Státyreprezentovalizkušenímezinárodníporadci.
ARI zastává názor, že takto významný pilotní PPP projekt musí být připraven vsouladu sdobrou
mezinárodnípraxívespoluprácisporadcisespecifickýmizkušenostmizesilničníchPPPprojektůa
to jak u finančních, právních i technických poradců. Bylo by vrozporu sprincipem dobrého
hospodářeakceptovatporadce,kteřítakovéspecifickézkušenostinemají.ObecnáznalostPPPnebo
zkušenostsprojektymimosilničníinfrastrukturunenídostačujícízasituace,kdyspecifickézkušenosti
sesilničnímiprojektyjsounaevropskémtrhuběžněkdispozici5.
4
5
Čistásoučasnáhodnota(NetPresentValue)–součetnominálníchhodnotplatebupravenýchočasovouhodnotupeněz
MetodickýdokumentEPEC„RoleandUseofAdvisersinpreparingandimplementingPPPprojects“zbřezna2014
2
StanoviskoARIkrozhodnutíÚOHSS0936-2015|12.května2016
B.EvropskýtrhPPP
Evropský trh PPP projektů je velmi aktivní. Mezi lety 2003 až 2015 se zrealizovalo 1324 projektů
vcelkovéinvestičníhodnotěpřes256miliardEUR(7040miliardKč).
EU:KumulativnípřehledPPPprojektůzaposledních13let(2003-2015)
ObjeminvesticvmldEUR
EURmld
Početrealizovanýchprojektů
300
250
200
618
150
483
100
50
213
90
17€
34€
2003
2004
341
61€
118€
733
142€
851
158€
963
176€
1 047
194€
1 113
205€
1 193
222€
Počet
1 324
1 275
1 400
1 200
256€
240€
1 000
800
600
400
88€
200
0
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ztohosevletech2012-2014vsektorudopravyzrealizovalo52projektůza28mldEUR(770mldKč).
2012
EU:PPPprojektyvdopravě(2012-2014)
EU:PPPprojektyvdopravě(2012-2014)
početprojektů
hodnotaprojektůvmldEUR
13
2013
2014
2012
16
2013
23
2014
7,0€
9,6€
11,8€
Zvýše uvedeného přehledu není pochyb o množství realizovaných PPP projektů a tedy i množství
potenciálníchreferenčníchprojektů,kterýmiporadcidisponují.Vpřílozetohotostanoviskalzenalézt
jmenovitýseznamsilničníchPPPprojektůajejichporadců.
C.Výběrdotázanýchporadců
Výrok Rozhodnutí je zpodstatné části postaven na odpovědích vybraných advokátních kanceláří,
kterýchseÚOHSdotazovalnapředempřipravenéotázky.Výběrtěchtoadvokátníchkancelářínebylv
rozhodnutíuspokojivěvysvětlenanenízřejmé,jakákritériaÚOHSzvolil.Navícnenízřejmé,pročse
ÚOHSnedotazovaladvokátníchkanceláříschopnýchpožadavkyzadavatelesplnit.Vzhledemktomu,
žetatoargumentaceÚOHSmáprorozhodnutístěžejnívýznam,můžejítažonepřezkoumatelnost
vtétočástiRozhodnutí.
Dne 10. 11. 2015 ÚOHS s ohledem na změny zadávacích podmínek uvedených na základě
dodatečnýchinformacíč.2,kdyzadavatelmimojinéupustilodpožadavkunarealizacireferenčních
zakázeknastraněveřejnéhozadavatele,dopisem,č.j.:ÚOHS-P1030/2015/VZ-38712/2015/553/VDy,
ztéhoždnesivyžádalodtotožnéhookruhuadvokátníchkanceláříjakovpřípaděžádostizedne27.
10. 2015, vyjádření, zda v posledních 3 letech realizovaly zakázku, jejímž předmětem bylo
poskytováníslužebvedoucíhoprávníhoporadenstvíusilničníhoprojekturealizovanéhoformouPPPv
EU o celkových finančních nákladech min. 5,5 mld. Kč, a v opačném případě, zda by byly schopny
obdobnouzakázkurealizovat.
3
StanoviskoARIkrozhodnutíÚOHSS0936-2015|12.května2016
Zníže uvedeného přehledu vyplývá, že ani jeden oslovený subjekt nedisponuje požadovanou
referencí, podstatná část ovšem odpověděla, že mají schopnost zakázku zrealizovat a tedy
potřebnýmizkušenostmiaznalostmidisponují.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Osloveníprávníporadci
AKRůžová
Havel,Holásek&Partnerss.r.o.,advokátníkancelář
WEIL,GOTSHAL&MANGESs.r.o.
MTLegals.r.o.,advokátníkancelář
AKJUDr.OndřejBultas
PETERKA&PARTNERSadvokátníkancelářs.r.o.
AKŽižka&Partners
OTIDEAa.s.
AKHolec,Zuska&Partneři
Wisdomas.r.o.
GrantHelp,s.r.o.
Alevias.r.o.
ZabilanskýZdeněk,Ing.
Reference
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
Schopnostzakázkuzrealizovat
ano
ano
ano
ano
ano
sezahraničnímpartneremano
nekomentováno
samine
samine
nekomentováno
nekomentováno
nekomentováno
nekomentováno
ARI níže uvádí přehled společností, které disponují referencí, jejímž předmětem bylo poskytování
služeb vedoucího finančního, technického nebo právního poradenství (lead advisory) u silničního
projekturealizovanéhoformouPPPvEUocelkovýchinvestičníchnákladech(CAPEX)minimálně5,5
miliardyKčbezDPH,přičemžsezároveňmusíjednatoprojekt,kterýúspěšnědosáhlalespoňfází:
(i) finančníhouzavření
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Finančníporadci
CreditAgricoleCIB
Deloitte
DeutscheBankAG
EY
HSBC
InspiraOy
KPMG
MacquarieCapital
OperisGroup
PricewaterhouseCoopers(PwC)
RebelGroupAdvisory
RoyalBankofCanada
SocieteGenerale(SocGen)
*načeskémtrhuspolupracujesAKKinstellar
(ii) smluvníhouzavření(commercialclose)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Právníporadci
A&LGoodbody
Allen&Overy
ArthurCox
Ashurst
BonelliEredePappalardo
BurnessPaull
Castrén&SnellmanAttorneys
ChiomentiStudioLegale
CliffordChance
CMS
DLAPiper
DWF
FreshfieldsBruckhausDeringer
Gianni,Origoni,Grippo,Cappelli&Partners
HannesSnellman
HouthoffBuruma
Landsadvocaat
Legance
Linklaters*
McCannFitzgerald
NautaDutilh
NortonRoseFulbright
OrrickHerrington&SutcliffeLLP
PelsRijcken&DroogleeverFortuijn
PhilipLeeSolicitors
PinsentMasons
Shepherd&Wedderburn
Stibbe
White&Case
WillkieFarr&Gallagher
WraggeLawrenceGraham
(iii) ukončenívyjednávánísuchazeči(BAFO)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Techničtíporadci
AECOM
Arcadis
Artelia(formerlyCoteba)
Atkins
Capitaplc
CH2MHill
ECHarris
GrontmijIndustry
IBIGroup
Infrata
JacobsEngineeringGroup,Inc.
LeighFisher
MottMacDonald
Obermeyer
OveArupandPartnersInternationalLtd
Protos
RambollUK
RPSGroup
SteerDaviesGleave
SWECO
SweettGroup
Tractebel(partofGDFSuez)
TrTTrasportieTerritorio
Zdroj:InfraDeals
Světle modře jsou podbarveny společnosti, které jsou na českém trhu přítomny a dlouhodobě zde
působí.Zporovnáníoboupřehledůjeevidentní,žeanijednaspolečnostsrelevantníreferencínebyla
4
StanoviskoARIkrozhodnutíÚOHSS0936-2015|12.května2016
ÚOHSoslovena,přestožeÚOHSměltentopřehledkdispoziciněkoliktýdnůpředsvýmrozhodnutím6.
Řadazvýšeuvedenýchspolečnostíseoveřejnouzakázkuucházíanabídkupodalabuďjakouchazeč
vesdruženínebosubdodavatel.
D.RoletechnickéhoporadcepodleEPEC
EPEC (European PPP Expertise Centre), zřízený pod Evropskou investiční bankou (EIB), působí jako
znalostní a metodické centrum, které asistuje evropským zadavatelům spřípravou prostředí a
projektů.EIBjakomultilaterálníbankafinancujeřaduPPPprojektůročněvřádustovekmilionůEUR.
EPECvesvémmetodickémdokumentu„RoleandUseofAdvisersinpreparingandimplementingPPP
projects“zbřezna2014doporučuje:
•
•
na straně 7: “Finally, by appointing experienced and reputable advisers, the Authority will
send a positive signal to PPP market stakeholders that its project is well-resourced and
deliverableeffectively.”,a
na straně 13-14: “When establishing selection criteria and a scoring system for assessing
advisers’bids,theAuthoritywillneedtopayparticularattentiontothefollowingissues:(4)
Make sure the advisers have the relevant set of skills required for the assignment rather
thanameregeneralunderstandingofPPPs.”
VevztahukrolitechnickéhoporadceEPECvyjmenovávápředmětčinností,kteréjsouevidentněnad
rámecstandardníchčinnostítechnickéhoporadceutradičnězadávanýchprojektů:
Identifikaceaalokacerizik(strana19)
•
•
“Identify the technical and demand/revenue-related risks of the project and quantify their
potential financial impact (e.g. risks related to the project design, construction, tariffs
includingregulatoryregime,operation,maintenance,lifecycle,changesintechnology).
Proposeanallocationoftheserisksbasedontheadvisers’experienceofsimilarprojects.”
Strukturováníanávrhkoncesnísmlouvy,strategiezadání,hodnocení,vyjednávání(strany23-27):
“Thissteprequiresamultidisciplinaryapproachandaclosecollaborationamongtheadvisers:
•
•
•
•
•
•
Contributetothedesignoftheriskallocationandmitigationstrategy
May propose contractual provisions or/and advise on clauses dealing with the design and
construction process, service specifications, information reporting, output requirements and
performancemeasurement
Provideinputsonsensitivitytestsontechnicalparameters
Maycontributetotheanalysisthatfeedsthechoiceoftheprocurementstrategy
Propose criteria regarding the technical and economic aspects of the project: quality of the
design,technicalrobustness,relevanceoftechnicalsolutions,demand,performancetargets
Contribute to the drafting of parts of the tender documentation (e.g. information
memorandum, instructions to bidders regarding the technical aspects, technical selection
criteriaincludingscoringsystem)
6
StanoviskoARIzaslanédne14.1.2016napodatelnuÚOHS|zde
5
StanoviskoARIkrozhodnutíÚOHSS0936-2015|12.května2016
•
•
Analysethetechnicalaspectsofintermediatebidswithafocusonperformance
Contributetothedefinitionofadialoguestrategy.”
Zatímco tradiční výstavbové projekty jsou zadávány formou „vstupní specifikace“ (na základě
Dokumentaceprostavebnípovolení,DokumentaceprovedenístavbyneboDokumentaceprovýběr
zhotovitelestavby),PPPprojektyjsouzadáványformou„výstupníspecifikace“(outputspecification),
která dává volnost pro vlastní invenci při návrhu řešení a specifikuje požadavky na kvalitu, funkci a
dostupnostinfrastruktury.
Zvýšeuvedenéhojezcelaevidentní,žerozsahčinnostitechnickéhoporadceuPPPprojektůnastraně
zadavatele výrazně přesahuje rozsah standardní činnosti technického poradce u tradičně
zadávanýchprojektů,tedyrozsahběžnéprojekční,inženýrskénebodozorovéčinnosti.
E.KomentářekekonkrétnímbodůmRozhodnutí
Komentáře ke konkrétním bodům Rozhodnutí, které dle názoru ARI obsahují nesprávná tvrzení a
mylnézávěry:
Bod 99: “Úřad předně shledává jako zjevně neodůvodněný požadavek zadavatele, aby referenční
zakázka na službu, jejímž předmětem bylo poskytování vedoucího technického poradenství u
silničního projektu, se vztahovala k PPP projektu, tj. k projektu na poskytování veřejných služeb
prostřednictvímspolupráceveřejnéhoasoukroméhosektoru.Obsahemtechnickéhoporadenstvíbylo
samotné vypracování veškerých technických částí zadávacích podmínek na výběrové řízení na
koncesionáře k zamýšlenému PPP projektu, jakož i jiných služeb technického poradenství z hlediska
technického aspektu projektu silniční infrastruktury. Spojení zkušenosti vedoucího technického
poradenství s PPP projektem nemá relevantní důvod, neboť skutečnost, zda má být předmětný
projekt realizován formou PPP, nemá na samotnou odbornou stránku technického poradenství
žádnývliv.”
Toto ničím nepodložené tvrzení ÚOHS je zjevně nesprávné, neboť požadavky zadavatele na
technické poradenství v rámci PPP projektu jsou zjeho povahy fundamentálně odlišné od
technickéhoporadenstvívrámcitradičníveřejnézakázkynaprojekčníainženýrsképráce.
PopisčinnostijepopsánvčástiD.vodkazunametodickýmateriálEPEC.Zcelazásadnímrozdílemv
rámcitechnickéhoporadenstvípřiPPPprojektuvsilničníinfrastruktuřejedálenapříklad:
•
•
•
Návrh a způsob alokace optimálního přenosu technických rizik projektu mezi veřejným
sektorem a koncesionářem, a to nejen ve fázi přípravy, designu a výstavby, ale i v období
provozování silniční infrastruktury po dobu 25-30 let, tedy po celý životní cyklus projektu,
včetněschopnostitatorizikaocenitazohlednittakvsamotnýchjednáníchskoncesionáři.
Definovánístavusilničníinfrastruktury,kterámábýtpředánakoncesionářempo25-30letech
jejíhoprovozování.
Návrh a kalibrace technických parametrů platebního mechanismu, které zajistí zadavateli
optimálníhodnotuzapeníze.
Neodbornýmpřístupemktěmtooblastempřitomveřejnémuzadavatelihrozíškodavelkéhorozsahu,
a to tím, že nedojde koptimálnímu nastavení parametrů projektu, což obvykle způsobí buď
nedostatečnou soutěž mezi potenciálními koncesionáři (a negativní efekt na dosaženou cenu),
6
StanoviskoARIkrozhodnutíÚOHSS0936-2015|12.května2016
popřípaděpovedeknevýhodnýmpodmínkámproveřejnýsektorpřipřílišbenevolentněnastavených
parametrech. Vnejhorším případě může vést i ksituaci, která bude znamenat, že projekt nebude
přijatelný pro financující instituce, nebo zdůvodu přílišného přecenění nesprávně alokovaných rizik
nebudepředstavovathodnotuzapenízeproveřejnéhozadavatele.
Bod101:„Ačkolivzadavatelvesvémvyjádření(vizbod71.odůvodněnítohotorozhodnutí)uvádí,žena
tomtopožadavkutrvá,neboťpřivýběrovémřízenínavýběrkoncesionářepředmětnéhoPPPprojektu
mávrámcisoutěžníhodialogudocházetkčetnýmjednánímzaúčelempřesnéakonkrétníspecifikace
technických podmínek realizace projektu, a proto znalost konkrétního průběhu vyjednávání je
nezbytná, shledává Úřad tento argument lichým, neboť orientace v rámci soutěžního dialogu
(výběrového řízení) na výběr koncesionáře spadá jednoznačně pod oblast právního poradenství a
právních služeb, v žádném případě se však netýká specializovaných činností v oblasti technické,
včetně oblasti silniční infrastruktury, přičemž skutečnost, že předmětný projekt, na který má být
vybrán koncesionář, má být realizován formou PPP, nemá na stanovení technických podmínek
výběrového řízení na výběr koncesionáře, popřípadě jiných souvisejících činností spojených s
poskytovánímtechnickéhoporadenství,zjevněžádnývliv.“
Toto tvrzení ÚOHS je zjevně nesprávné a nepodložené, neboť podle mezinárodních zvyklostí je
soutěžnídialogusilničníchPPPprojektůstrukturovántak,abyprobíhalasamostatnáexpertníjednání
naprávnítémata,finančníaekonomickátémataatechnickátémata.
Uchazečiočekávají,žehlavnímpartneremprořešenítechnickýchaspektůvrámciexpertníchjednání
je technický poradce zadavatele, který musí být připraven vreálném čase vyjednávat a řešit
technickéaspektyspecificképroPPPprojekty(mimojinévšechnyaspektypopsanévreakcikbodu99
výše). Agenda technických jednání je natolik komplexní a odborná, že není účelné (a ani prakticky
možné), aby soutěžní dialog probíhal tak, že tato jednání povede právní poradce zadavatele, proti
němužbudouvystupovattechničtíodborníciprotistrany.
Bod 104: „K požadavku zadavatele na předložení referenční zakázky na poskytování vedoucího
právního poradenství u silničního PPP projektu Úřad uvádí, že diskriminace spočívající ve stanovení
nepřiměřenýchkvalifikačníchpředpokladůdle§56odst.5písm.c)zákonanemusívycházetpouzez
toho, že v rámci požadavků na prokázání technické kvalifikace jsou požadována kritéria, které na
první pohled odpovídají potřebám zadavatele a bylo by tak možné toto označit také za projev
legitimní ekonomické úvahy zadavatele, ale i skutečnost, že zadavatel (tak obvykle i případní
soutěžitelé) ví, že takové kritérium může splnit pouze jediný soutěžitel nebo limitované množství
soutěžitelů,apřestonatomtopožadavkutrvá,ačkolipředmětveřejnézakázkybymohlirealizovat
idodavatelé,kteřípožadavekzadavatelenesplňují.“
TototvrzeníÚOHSjezjevněnesprávné,neboťzdatabázeInfraDealsvyplývá(viztabulkanastraně4a
tabulky v příloze), že požadavky zadavatele na předložení referenční zakázky na poskytování
vedoucího právního poradenství u silničního PPP projektu mohly splnit více než tři desítky
dodavatelů.
Zvýšeuvedenéhoseznamujejasné,žesenejednaloodiskriminujícípožadavekzadavatele.Přestože
ÚOHS výše uvedeným seznamem disponoval, před vydání Rozhodnutí ÚOHS neoslovil ani jednu
zvýše uvedených společností, přestože 16 znich aktivně působí i na českém trhu. Navíc jsme
přesvědčení,žepožadaveknediskriminaceseaplikujenikolivnanárodníúrovni,alenatrhuEU.
7
StanoviskoARIkrozhodnutíÚOHSS0936-2015|12.května2016
Bod 106. „Ačkoli je zjevné, že předmětem veřejné zakázky mají být služby spojené mimo jiné s
poskytováním právního poradenství vztahujícího se k výběrovému řízení na výběr koncesionáře
zamýšlenéhosilničníhoPPPprojektu,Úřadmázato,žezadavatelsvědomímtoho,ženačeskémtrhu
dosud nedošlo k realizaci obdobného projektu v silniční infrastruktuře (a na trhu EU existuje
limitovaný počet dodavatelů), nepostupoval při vymezení technických kvalifikačních předpokladů v
souladu se zásadou přiměřenosti, resp. že tento požadavek nebyl odůvodněný, zvláště když
předmětem šetřené veřejné zakázky je právě poskytování právního poradenství spojeného s
výběrovýmřízenímnavýběrkoncesionářePPPprojektudletuzemsképrávníúpravy.“
TototvrzeníÚOHSjezjevněnesprávné,neboť:
(i)Naevropskémtrhuexistujívícenežtřidesítkydodavatelů,kteřídisponujípožadovanoureferencí
(viztabulkavýše),přičemž16ztěchtospolečnostíaktivněpůsobínačeskémtrhu,tudížnenípochyb
otom,žepožadavekZadavatelejepřiměřený.
(ii)Předmětemprávníhoporadenstvíjesicevýběrkoncesionářeapřípravakoncesionářskésmlouvy
vyhovujícízpohledutuzemsképrávníúpravy,nicméněpraxeukazuje,žeúspěšnéavčasrealizované
PPPprojektymusítakérespektovatmezinárodnísmluvnístandardy,zejménastandardSOPC4/PF2
zVelkéBritánie,kterýjepoužívanývpřevážnévětšiněPPPprojektůrealizovanýchvEU7.
Neblahá zkušenost ze zrušeného projektu D47 dokazuje, jak je zcela nezbytné, aby zadávací a
smluvní podmínky v principu odpovídaly mezinárodním standardům. Tuzemská právní úprava je
sicenutná,alezcelanedostačujícípodmínkaúspěšnéhoprojektu,neopakujícíhonákladnéchyby.
Bod 107. „Zadavatel mohl při vymezení zadávacích podmínek alespoň svůj požadavek na realizaci
obdobné referenční zakázky právního poradenství zmírnit tak, že by požadoval, aby se právní
poradenství vztahovalo k PPP projektu týkajícího se např. i jiných staveb či zařízení dopravní
infrastruktury nebo veřejné infrastruktury podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebnímřádu(stavebnízákon),vrozhodnémznění,kterýmbypřipustilúčastdodavatelů,kteřímají
zkušenostsprávnímporadenstvímvoblastistavebníhopráva.“
Tento názor ÚOHS není opodstatněný, neboť silniční infrastruktura má významná specifika oproti
napříkladneliniovým(pozemním)stavbám,neboťzcelafundamentálnísoučástíprávníhoporadenství
usilničníchPPPprojektůje:
a. řešenívztahůmeziúsekemrealizovanýmformouPPPsnavazujícímičástmiliniovédopravní
infrastruktury,tzv.interface;
b. řešení komplexních právních vztahů vsouvislosti sinterakcemi mezi koncesionářem a
složkami integrovaného záchranného systému (uzavírání dálnice vdůsledku dopravních
nehod,odstraňovánínásledkůdopravníchnehodatd.);
7
EmpirickázkušenostzvelkýchPPPprojektůrealizovanýchvnedávnédoběukazuje,žeprodosaženívýhodnýchpodmínekfinancování(což
se promítne do nižší ceny PPP projektu pro zadavatele), je důležité připravovat PPP projekty podle těchto mezinárodních zvyklostí a
standardů.Tytomezinárodnístandardyjsoutotižmimojinévyžadoványzahraničnímiposkytovatelifinancováníjakonutnápodmínkajejich
účasti. Při absenci konkurenčního tlaku zahraničních poskytovatelů financování je soutěž vtéto oblasti významně redukována, což má
negativnídopadyprozadavatele.
8
StanoviskoARIkrozhodnutíÚOHSS0936-2015|12.května2016
c. smluvní ošetření událostí specifických pro silniční infrastrukturu, které mají vliv na aplikaci
srážekplatebníhomechanismu.
Bod 108: „Úřad nepopírá, že je namístě, aby uchazeč prokázal zkušenost s právním poradenstvím v
oblasti PPP, ale požadovat toto v oblasti silniční infrastruktury, zvláště pak když je zadavateli
zřejmé,ževýběrkoncesionářemáproběhnoutdletuzemskéhopráva,neníodůvodněné.“
Jakjižbyloobjasněnovýše,tototvrzeníÚOHSjezjevněnesprávné,neboť:
(i)Naevropskémtrhuexistujívícenežtřidesítkydodavatelů,kteřídisponujípožadovanoureferencí
(viztabulkavýše),přičemž16ztěchtospolečnostíaktivněpůsobínačeskémtrhu,tudížnenípochyb
otom,žepožadavekZadavatelejepřiměřený.
(ii)Předmětemprávníhoporadenstvíjesicevýběrkoncesionářeapřípravakoncesionářskésmlouvy
vyhovujícízpohledutuzemsképrávníúpravy,nicméněpraxeukazuje,žeúspěšnéavčasrealizované
PPP projekty musí také respektovat mezinárodní smluvní standardy PPP projektů, zejména
standard SOPC4/PF2 zVelké Británie, který je používaný vpřevážné většině PPP projektů
realizovanýchvEU.
(iii)PrávníporadenstvívoblastiPPPvsilničníinfrastruktuřemávýznamnáspecifikaoprotinapříklad
neliniovým (pozemním) stavbám, neboť zcela fundamentální součástí právního poradenství u
silničníchPPPprojektůjei:
a. řešenívztahůmeziúsekemrealizovanýmformouPPPsnavazujícímičástmiliniovédopravní
infrastruktury,tzv.interface;
b. návrh optimální alokace rizik silničního PPP projektu zhlediska právního, přičemž rizika
silničních PPP projektů (od fáze přípravy a výstavby až po fázi provozování silniční
infrastruktury)jsoupodstatněodlišnáodrizikjinéhotypuinfrastruktury;
c. řešení komplexních právních vztahů vsouvislosti sinterakcemi mezi koncesionářem a
složkami integrovaného záchranného systému (uzavírání dálnice vdůsledku dopravních
nehod,odstraňovánínásledkůdopravníchnehodatd.);
d. smluvníošetřeníudálostíspecifickýchprosilničníinfrastrukturu,kterémajívlivnaaplikaci
srážekplatebníhomechanismu;
e. právní poradenství při vyjednávání specifických nástrojů financování, které se specificky
vztahují ksilniční infrastruktuře (mimo jiné nástroje multilaterálních bank poskytující
podporu PPP projektům voblasti silniční infrastruktury) – např. podpora při tzv. testu
oprávněnosti(eligibilitychecks)silničníchprojektůzestranyEIB.
Na základě výše uvedeného kbodům 104 až 108 je pak závěr ÚOHS uvedený vbodě 110 zcela
neopodstatněnýanesprávný.
Bod 111: „Z obdobných důvodů uvedených především v bodech 105. – 108. odůvodnění tohoto
rozhodnutí,jakožizdůvodu,žezadavatelvesvémvyjádřenínijakblíženeodůvodnil,pročtrvánatom,
aby poradenství, které má být předmětem referenční zakázky, bylo spojeno se silničním projektem,
Úřad neshledal jako odůvodněný ani požadavek zadavatele na to, aby dodavatelé realizovali
ekonomickéafinančníporadenstvíusilničníhoPPPprojektu.“
9
StanoviskoARIkrozhodnutíÚOHSS0936-2015|12.května2016
TototvrzeníÚOHSjezjevněnesprávné,neboť:
(i)Naevropskémtrhuexistujívícenežtřidesítkydodavatelů,kteřídisponujípožadovanoureferencí
(viztabulkavýše),přičemž16ztěchtospolečnostíaktivněpůsobínačeskémtrhu,tudížnenípochyb
otom,žepožadavekZadavatelejepřiměřený.
(ii) Ekonomické a finanční poradenství voblasti PPP v silniční infrastruktuře má významná
specifika, neboť zcela fundamentální součástí ekonomického a finančního poradenství u silničních
PPPprojektůjetaké:
a. návrh podoby platebního mechanismu silničního PPP projektu, včetně jeho kalibrace a
přiměřenost nastavení komplexního seznamu parametrů, který je u silničních PPP projektů
unikátníaodlišnýodplatebníchmechanismůnapř.uželezničníchPPPprojektůčiuprojektů
mimooblastdopravníinfrastruktury;
b. návrh optimální alokace rizik silničního PPP projektu zhlediska ekonomického a finančního,
přičemž rizika silničních PPP projektů (od fáze přípravy a výstavby až po fázi provozování
silniční infrastruktury) jsou vpodstatných záležitostech odlišná od rizik jiného typu
infrastruktury;
c. finančníaekonomicképoradenstvípřivyjednáváníspecifickýchnástrojůfinancování,kterése
specificky vztahují ksilniční infrastruktuře (mimo jiné nástroje multilaterálních bank
poskytující podporu PPP projektům voblasti silniční infrastruktury) – např. podpora při tzv.
testuoprávněnosti(eligibilitychecks)silničníchprojektůzestranyEvropskéinvestičníbanky.
(iii) EPEC ve svém metodickém dokumentu8 doporučuje na straně 13-14: “When establishing
selection criteria and a scoring system for assessing advisers’ bids, the Authority will need to pay
particularattentiontothefollowingissues:(4)Makesuretheadvisershavetherelevantsetofskills
requiredfortheassignmentratherthanameregeneralunderstandingofPPPs.
Forexample,thefinancialadviser’steamshouldhaveexperienceinadvancedfinancialmodeling,
financing structuring, public budget management, risk valuation, accounting treatment of PPPs,
complexnegotiations.”
Bod 113: „Úřad rovněž neshledal jako důvodný požadavek, aby všechny tři referenční zakázky
požadované v čl. 6. 4 Zadávací dokumentace, tj. služby, jejichž předmětem bylo poskytování služeb
vedoucíhoprávníhoporadenství,ekonomickéhoafinančníhoporadenstvíatechnickéhoporadenstvíu
silničního projektu realizovaného formou PPP byly realizovány v EU, zvláště pak ve vztahu k
referenčnízakázcenaekonomickéafinančníporadenstvíazejménatechnicképoradenství.“
TentozávěrÚOHSjenesprávnýaneopodstatněný.Zpohleduzadavatelebypožadaveknareferenční
zakázkyzEUmělbýtzcelazásadní,neboťprojektyrealizovanévrámciEUmajínásledujícíspecifika:
(i) Ve vztahu kprávnímu a finančnímu poradenství jsou fundamentální pravidla pro klasifikaci PPP
projektů vrámci národních účtů dle metodiky ESA2010 vydané Eurostatem. Toto se projevuje
vodlišném strukturování přenosu rizik mezi veřejným sektorem a koncesionářem vrámci
8
„RoleandUseofAdvisersinpreparingandimplementingPPPprojects“zbřezna2014
10
StanoviskoARIkrozhodnutíÚOHSS0936-2015|12.května2016
koncesionářské smlouvy a má zásadní vliv na právní, komerční, ale i technické aspekty projektu.
Vomezené (nikoliv však zanedbatelné) míře se toto vztahuje i na technické poradenství
(strukturovánípřenosurizikstavebnícharizikdostupnosti).PravidlaEurostatusevztahujípouzena
členské země EU. Správná aplikace pravidel Eurostatu přitom hraje obvykle rozhodující roli pro
úspěchčineúspěchPPPprojektu.
(ii) Silniční PPP projekty realizované vrámci EU je možné podpořit finančními nástroji Evropské
investiční banky, stím však souvisí nutnost podpory Evropské investiční banky ze strany právních,
finančních a zejména technických poradců zadavatele při tzv. testu oprávněnosti PPP projektu
(eligibility checks). Tato podpora poradenského týmu zadavatele ve vztahu kEIB trvá nejméně dva
měsíce a je velmi intenzivní, takže tento element poradenství jistě není vrámci poradenského
mandátuzanedbatelný.
(iii)Většina,ne-liveškeréfinančnízdrojeprodanýprojektbudouzbank/institucionálníchinvestorů
registrovaných vEU, čili rozhodující pro úspěšné financovaní budou standardy požadované těmito
bankami,zejménajakvyplývajízobdobnýchprojektůrealizovanýchvEU.
(vi)SilničníPPPprojektyrealizovanévrámciEUsevprincipuřídíharmonizovanýmipravidlyzadávání
veřejnýchzakázek.
Bod115:„Ocelkovénepřiměřenostivymezenípožadovanýchreferenčníchzakázeksvědčíiskutečnost,
žezadavatelvrámcilhůtypropodánínabídekobdržel3nabídky,kterénejenžebylyvšechnypodány
ve sdružení, ale především bylo u nich za účelem prokázání těchto kvalifikačních předpokladů
použitosubdodavatelů.“
Tento závěr ÚOHS je nesprávný a neopodstatněný. Vzhledem ke komplexní povaze poptávaného
poradenství,zahrnujícíhofinanční,ekonomické,právníatechnicképoradenstvíjenaprostonereálné,
že by vůbec bylo možné tuto veřejnou zakázkou realizovat bez subdodavatelů či bez sdružení. I
vzahraničíjezcelaběžné,ženatentotypzakázekpodávávícesubjektůnabídkuvesdruženíněkolika
subjektůčisvyužitímřadysubdodavatelů.
VlegislativnímprostředíČRjevšakspecifikem,ževzhledemknáročnostiprokazováníkvalifikaceze
strany zahraničních dodavatelů, je zpraktických důvodů využíváno institutu subdodavatelského
vztahu. Toto však nemá jakýkoliv vztah kpřiměřenosti či nepřiměřenosti vymezení referenčních
zakázekzestranyzadavatele.
F.Odkazynapředešlásoudnírozhodnutí
Krozhodnutí ÚOHS na nastavení technických kvalifikačních předpokladů si dovolujeme uvést
následujícípropodporunašehonázoru:
1.
Pokud jde o nastavení technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3) písm. a)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ) zadavatelem, pak i vzhledem kvýše
uvedenému je tento postup zadavatele zcela adekvátní sohledem na specifika tohoto
konkrétníhoprojektu.
Podle rozsudku KS v Brně sp. zn. 31 Af 166/2013-50 ze dne 22. 8. 2015, „v případech, kdy se
jedná o zakázky velkého objemu, bude počet soutěžitelů, kteří mají s obdobnými zakázkami
11
StanoviskoARIkrozhodnutíÚOHSS0936-2015|12.května2016
zkušenostajsouschopnitakovézakázkyadministrovat,limitněnižší.Samotnýcharakterzakázky
proto může představovat určité „síto“, v jehož důsledku bude omezen i počet samotných
soutěžitelů, kteří se mohou o takovou zakázku ucházet, a zároveň objem zakázky odůvodňuje i
zvýšené nároky zadavatele. Proto z těchto výše uvedených nároků nelze v obecné rovině
dovozovatdiskriminaci.“
2.
RozhodnutíobsahujenázorÚOHS,podlekteréhojenutnévpřípaděnovéhotrhutentootevřít
províceuchazečů.TentonázorÚOHSopíráorozhodnutíKrajskéhosouduvBrněsp.zn.62Ca
15/2009-71zedne10.listopadu2011(bod105).
Podlenašehonázoru,aleaniuvedenérozhodnutíneznamená,žezadavatelmusíotevříttrhpro
nezkušené dodavatele a ohrozit tak realizaci jedné znejvýznamnějších staveb dopravní
infrastruktury vČR. Takový postup by mohl v konečném důsledku znamenat, že VZ získá po
snížení požadavků zadavatele nezkušený dodavatel. Tento neblahý trend již má svoje
prokazatelně negativní dopady spočívající v nedokončení velmi významné veřejné zakázky,
například: http://olomouc.idnes.cz/modernizace-trate-sumperk-jesenik-se-rusi-fiw-/olomouczpravy.aspx?c=A150918_2192701_olomouc-zpravy_stk
3.
Vargumentaci ÚOHS vodůvodnění rozhodnutí jsou uváděny citace zrozsudku Nejvyššího
správníhosoudu(NSS)sp.zn.1Afs20/2008zedne5.června2008.Tentorozsudekjealetřeba
vykládatvcelémjehokontextu,neboťjevněmtakénaopakrovněžuvedeno,že:
„Zadavatelem uplatněné požadavky na splnění (v tomto případě technických) kvalifikačních
požadavků tedy mají zajistit, aby se o přidělení veřejné zakázky účinně ucházeli pouze ti
dodavatelé,kteříjsouveskutečnostischopnipostráncetechnickéamateriálnítutozakázkuv
případějejichúspěchuvzadávacímřízenípopřiděleníveřejnézakázkytéžplnit.“
Pokudjdeodiskriminaci,pakvtomtopřípaděÚOHSargumentujediskriminacískrytou.Ktése
vyjádřilNSSvrozsudkusp.zn.9Afs87/2008zedne9.července2009takto:
„samotnápodstatazákazutzv.skrytédiskriminaceznemožňujejakoukolivmechanickouaplikaci.
Není totiž dost dobře možné požadovat po zadavatelích, aby jimi vyžadované kvalifikační
předpoklady měly na všechny potenciální uchazeče stejné dopady. Takovýto požadavek by
ostatněnebylanireálněmožnýabylbyvrozporusesmyslemkvalifikačníchpředpokladů,kterým
je zajistit právě to, aby nabídku podali pouze uchazeči způsobilí ke splnění veřejné zakázky.
Odvrácenoustranoustanoveníkvalifikačníchpředpokladůjetedyselekcetěchuchazečů,kteří
ke splnění veřejné zakázky způsobilí nejsou, přičemž o takovéto (legitimními ekonomickými
zájmypodložené)selekcinelzevžádnémpřípaděhovořitjakooskrytédiskriminaci.“
Hranicí podle které lze určit, zda se v konkrétním případě jedná o skrytou diskriminaci či
legitimnípožadavekzadavatelevsouladusezásadouhospodárnostije„zjevnánepřiměřenost“
požadavku.Kpojmu„zjevnánepřiměřenost“sevyjádřilNSSvrozsudkusp.zn.1Afs107/2004ze
dne10.listopadu2005,kdyžuvedl:
„ ...v každém případě musí správní soudy při aplikaci kritéria "zjevné nepřiměřenosti“
kvalifikačních předpokladů poskytnout prostor pro legitimní ekonomickou úvahu zadavatele, a
tedy shledání skryté diskriminace je přípustné tam, kde kvalifikační předpoklady jsou vskutku
12
StanoviskoARIkrozhodnutíÚOHSS0936-2015|12.května2016
excesivní a jasně vybočují z oprávněných potřeb dané zakázky. Nelze tedy předem a obecně
stanovitsmatematickoupřesností(ostatněprávonenímatematika)kdyjenaplněnapodmínka
"zjevné nepřiměřenosti" kvalifikačních předpokladů ve vztahu ke konkrétní veřejné zakázce.
Samotný pojem "zjevné nepřiměřenosti" se vyznačuje jistou obsahovou pružností, aby mohl
reagovat na nekonečné množství životních situací, na něž nemůže ve své obecnosti konkrétněji
formulovanáprávnínormapamatovat.“
4.
Podle všeho jsou úvahy ÚOHS navíc vrozporu se záměry zákonodárce, neboť již zákonem č.
40/2015Sb.,bylaodstraněnapovinnostzadavatelezrušitZŘvpřípadě,žebudepodánapouze
jedinánabídka(§84ZVZ).Pokudtedyipodlezákonodárce,považujesituaci,kdynabídkupodá
pouzejedenuchazečjakosouladnousezákonem,mělbyiÚřadvzíttutoskutečnostnavědomí.
Tentopřípadovšemnenastal,neboťbylypředloženytřikonkurenčnínabídky.
ARI zásadně nesouhlasí sargumentací ÚOHS vbodě 99. Rozhodnutí ve smyslu, že by se technické
poradenstvípožadovanézadavatelemv„referenci“nemělovztahovatkprojektuPPP.Obdobnéplatíi
vevztahukostatnímokruhůmporadenství.
---
Závěremnenímožnénezmínit,sodkazemnadoporučeníEPEC9,
“Byappointingexperiencedandreputableadvisers,theAuthoritywillsendapositivesignaltoPPP
marketstakeholdersthatitsprojectiswell-resourcedanddeliverableeffectively”,
že kvalita a zkušenosti poradenského týmu na straně zadavatele PPP projektu bývá jedním ze
zásadních faktorů, které rozhodují o tom, zda potenciální koncesionáři projeví vážný zájem o účast
vzadávacímřízenítaktonáročnýchprojektů.
Tojezpůsobenotím,ženákladyuchazečůnaúčastvtaktokomplexníchzadávacíchřízeníchpřesahují
desítky miliónů korun, takže renomované subjekty se účastní jen kvalitně a odborně připravených
projektů,cožbezpatřičnýchzkušenostínastraněporadcůzadavatelenenímožnézabezpečit.
PokudtotovdůsledkurozhodnutíÚOHSnebudemožnézabezpečit(tzn.neproběhneřádnásoutěž
meziporadenskýmisubjekty,kterémajípatřičnézkušenostizúspěšněrealizovanýchPPPprojektů
obdobnéhorozsahuavoblastisilničnídopravníinfrastruktury),lzesedůvodněobávat,žedojdev
důsledku neodborné přípravy PPP projektu k omezení soutěže mezi potenciálními koncesionáři,
cožzadavatelitaktonekvalitněaneodborněpřipravenéhoprojektuspravděpodobnostíhraničícís
jistotouzpůsobíškodyvelkéhorozsahu.
9
„RoleandUseofAdvisersinpreparingandimplementingPPPprojects“zbřezna2014
13
StanoviskoARIkrozhodnutíÚOHSS0936-2015|12.května2016
ARI je připravena účastnit se odborné debaty a argumentace při prosazování dobré mezinárodní
praxevoblastiPPPuprojektůdopravníinfrastrukturypobokuMDČR.
Súctou,
TomášJaneba
PrezidentARI
Asociaceprorozvojinfrastruktury,z.s.
11000Praha1,Národní10/138
m:606640251,e:[email protected]
Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) je think-tank pro veřejnou infrastrukturu, sjednocující názory více než 45 významných
infrastrukturníchdodavatelů–projektovýchainženýrskýchkanceláří,stavebníchspolečností,bankaporadců.ARIprosazujejasná
pravidlaplánování,veřejnéhozadáváníařízenítransparentníchsmluvníchvztahůpodleosvědčenémezinárodnídobrépraxe,kteráumožní
dlouhodoběudržitelnýaefektivnírozvojveřejnéinfrastruktury.Vícenawww.ceskainfrastruktura.cz
14
StanoviskoARIkrozhodnutíÚOHSS0936-2015|12.května2016
Příloha
FINANČNÍPORADCI
TransactionName
A1/A6:Watergraafsmeer
A11Bruges-ZeebruggeRoad
A7Bordesholm–HamburgPPP
A9/Holendrecht-DiemenRoad
AberdeenWesternPeripheralRoute(AWPR)
Country
Type
PPP
Sub-Sector
Status
Date
Original CapexEUR(m) FinancialAdvisors
Currency
NETHERLANDS
BELGIUM
GERMANY
NETHERLANDS
Greenfield
Greenfield
Greenfield
Greenfield
yes
yes
yes
yes
Roads
Roads
Roads
Roads
FinancialClose
FinancialClose
FinancialClose
FinancialClose
26úno2013
21bře2014
27srp2014
13lis2014
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR1011
EUR1070
EUR732
EUR592
UK
Greenfield
yes
Roads
FinancialClose
12pro2014
GBP
EUR769
E18(Hamina-Vaalimaa)
FINLAND
Greenfield
yes
Roads
FinancialClose
9čvn2015
EUR
EUR250
IrishMotorwaysN17/N18(Gort-Tuam)PPP
L2BypassMarseille
IRELAND
FRANCE
Greenfield
Greenfield
yes
yes
Roads
Roads
FinancialClose
FinancialClose
30dub2014
7říj2013
EUR
EUR
EUR331
EUR511
M11GoreytoEnniscorthy
IRELAND
Greenfield
yes
Roads
FinancialClose
14říj2015
EUR
EUR248
M8M73M74MotorwayImprovements
UK
Greenfield
yes
Roads
FinancialClose
13úno2014
GBP
EUR474
MerseyGateway
UK
Greenfield
yes
28bře2014
GBP
EUR780
SPAIN
Greenfield
yes
Bridgesand FinancialClose
Tunnels
Roads
FinancialClose
29kvě2013
EUR
N-636Highway,Gerediaga-ElorrioSection
(BasqueCountry)
12projektů
PRÁVNÍPORADCI
TransactionName
Type
PPP
Sub-Sector
Status
Date
NETHERLANDS
Greenfield
yes
Roads
FinancialClose
26úno2013
EUR
A11Bruges-ZeebruggeRoad
BELGIUM
Greenfield
yes
Roads
FinancialClose
21bře2014
EUR
A7Bordesholm–HamburgPPP
GERMANY
Greenfield
yes
Roads
FinancialClose
27srp2014
EUR
A9/Holendrecht-DiemenRoad
NETHERLANDS
Greenfield
yes
Roads
FinancialClose
13lis2014
EUR
UK
Greenfield
yes
Roads
FinancialClose
12pro2014
GBP
AberdeenWesternPeripheralRoute(AWPR)
BreBeMiTollRoad
Original CapexEUR(m) Legaladvisors
Currency
ITALY
Greenfield
yes
Roads
FinancialClose
25bře2013
EUR
E18(Hamina-Vaalimaa)
FINLAND
Greenfield
yes
Roads
FinancialClose
9čvn2015
EUR
IrishMotorwaysN17/N18(Gort-Tuam)PPP
IRELAND
Greenfield
yes
Roads
FinancialClose
30dub2014
EUR
L2BypassMarseille
FRANCE
Greenfield
yes
Roads
FinancialClose
7říj2013
EUR
M11GoreytoEnniscorthy
IRELAND
Greenfield
yes
Roads
FinancialClose
14říj2015
EUR
M8M73M74MotorwayImprovements
UK
Greenfield
yes
Roads
FinancialClose
13úno2014
GBP
MerseyGateway
UK
Greenfield
yes
28bře2014
GBP
MilanEasternRingRoad(TEM)
ITALY
Greenfield
yes
Bridgesand FinancialClose
Tunnels
Roads
FinancialClose
20pro2013
EUR
N-636Highway,Gerediaga-ElorrioSection
(BasqueCountry)
SPAIN
Greenfield
yes
Roads
FinancialClose
29kvě2013
EUR
FRANCE
Greenfield
yes
Roads
Commercialclose
20říj2015
EUR
Country
Type
PPP
Sub-Sector
Status
Date
SPAIN
NETHERLANDS
BELGIUM
Greenfield
Greenfield
Greenfield
yes
yes
yes
Roads
Roads
Roads
FinancialClose
FinancialClose
FinancialClose
31čvc2013
26úno2013
21bře2014
EUR
EUR
EUR
A7Bordesholm–HamburgPPP
GERMANY
A9/Holendrecht-DiemenRoad
NETHERLANDS
AberdeenWesternPeripheralRoute(AWPR)
UK
BreBeMiTollRoad
ITALY
Greenfield
Greenfield
Greenfield
Greenfield
yes
yes
yes
yes
Roads
Roads
Roads
Roads
FinancialClose
FinancialClose
FinancialClose
FinancialClose
27srp2014
13lis2014
12pro2014
25bře2013
EUR
EUR
GBP
EUR
E18(Hamina-Vaalimaa)
IrishMotorwaysN17/N18(Gort-Tuam)PPP
L2BypassMarseille
M11GoreytoEnniscorthy
M8M73M74MotorwayImprovements
MerseyGateway
FINLAND
IRELAND
FRANCE
IRELAND
UK
UK
Greenfield
Greenfield
Greenfield
Greenfield
Greenfield
Greenfield
yes
yes
yes
yes
yes
yes
FinancialClose
FinancialClose
FinancialClose
FinancialClose
FinancialClose
FinancialClose
9čvn2015
30dub2014
7říj2013
14říj2015
13úno2014
28bře2014
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
MilanEasternRingRoad(TEM)
N-636Highway,Gerediaga-ElorrioSection
(BasqueCountry)
D4/R7Highway(Bratislava)PPP
16projektů
ITALY
SPAIN
Greenfield
Greenfield
yes
yes
Roads
Roads
Roads
Roads
Roads
Bridgesand
Tunnels
Roads
Roads
FinancialClose
FinancialClose
20pro2013
29kvě2013
EUR
EUR
SLOVAKIA
Greenfield
yes
Roads
BAFO
8pro2015
EUR
A355Highway(Strasbourg)-Retender
15projektů
TECHNIČTÍPORADCI
TransactionName
A-66Motorway-BenaventetoZamora
A1/A6:Watergraafsmeer
A11Bruges-ZeebruggeRoad
15
EUR308 EY;PricewaterhouseCoopers(PwC)
EUR7076
Country
A1/A6:Watergraafsmeer
PricewaterhouseCoopers(PwC);EY;Deloitte
RebelGroupAdvisory;Deloitte
SocieteGenerale(SocGen);EY;
PricewaterhouseCoopers(PwC);OperisGroup;
DeutscheBankAG(DB)
PricewaterhouseCoopers(PwC);RoyalBankof
Canada(RBC);OperisGroup
InspiraOy;OperisGroup;PricewaterhouseCoopers
(PwC)
KPMG;SocieteGenerale(SocGen);
PricewaterhouseCoopers(PwC);
CreditAgricoleCIB;SocieteGenerale(SocGen)
KPMG;PricewaterhouseCoopers(PwC);Operis
Group
PricewaterhouseCoopers(PwC);HSBC;Credit
AgricoleCIB
KPMG;MacquarieCapital
EUR1011 Landsadvocaat;HouthoffBuruma;
White&Case;NortonRoseFulbright;
Linklaters;PelsRijcken&DroogleeverFortuijn
EUR1070 Allen&Overy;Stibbe;NautaDutilh;
FreshfieldsBruckhausDeringer;
White&Case;CliffordChance
EUR732 FreshfieldsBruckhausDeringer;
CliffordChance;White&Case;
NortonRoseFulbright
EUR592 PelsRijcken&DroogleeverFortuijn;
CliffordChance;NortonRoseFulbright;Stibbe
EUR769 CMS;PinsentMasons;
NortonRoseFulbright;Allen&Overy;
Shepherd&Wedderburn
EUR2340 NortonRoseFulbright;
Ashurst;Legance;ChiomentiStudioLegale
EUR250 HannesSnellman;
Castrén&SnellmanAttorneys;White&Case
EUR331 McCannFitzgerald;PinsentMasons;ArthurCox;
A&LGoodbody
EUR511 OrrickHerrington&SutcliffeLLP;CliffordChance;
WillkieFarr&Gallagher
EUR248 McCannFitzgerald;Ashurst;
PhilipLeeSolicitors;PinsentMasons
EUR474 CMS;BurnessPaull;Linklaters;Ashurst;
WraggeLawrenceGraham;Allen&Overy
EUR780 DLAPiper;Allen&Overy;FreshfieldsBruckhaus
Deringer;Ashurst;DWF
EUR1860 NortonRoseFulbright;BonelliEredePappalardo;
Gianni,Origoni,Grippo,CappelliP.
EUR308
EUR560 CliffordChance
EUR11836
Original CapexEUR(m) Technicaladvisors
Currency
EUR200 MottMacDonald
EUR1011 Infrata
EUR1070 SteerDaviesGleave(SDG);Arcadis;Grontmij
Industry;Tractebel(partofGDFSuez)
EUR732 ECHarris
EUR592 MottMacDonald
EUR769 JacobsEngineeringGroup,Inc.;MottMacDonald
EUR2340 Protos;TrTTrasportieTerritorio;SteerDavies
Gleave(SDG);LeighFisher
EUR250 SWECO;AECOM
EUR331 JacobsEngineeringGroup,Inc.;Atkins
EUR511 Artelia(formerlyCoteba);AECOM
EUR248 CH2MHill;SteerDaviesGleave(SDG)
EUR474 Capitaplc
EUR780 CH2MHill;RambollUK;ECHarris;IBIGroup;Mott
MacDonald;SweettGroup
EUR1860 LeighFisher;Protos
EUR308 JacobsEngineeringGroup,Inc.;RPSGroup
EUR998 Obermeyer;OveArupandPartnersInternational
EUR12474
StanoviskoARIkrozhodnutíÚOHSS0936-2015|12.května2016

Podobné dokumenty

stanovisko k veřejné zakázce mdčr na poradce projektu ppp r4

stanovisko k veřejné zakázce mdčr na poradce projektu ppp r4 Credit Agricole CIB Deloitte Deutsche Bank AG EY HSBC Inspira Oy KPMG Macquarie Capital Operis Group PricewaterhouseCoopers (PwC) Rebel Group Advisory Royal Bank of Canada Societe Generale (SocGen)

Více

Místa dovozu a vývozu, která členské státy určily pro obchod se

Místa dovozu a vývozu, která členské státy určily pro obchod se Gosselies (Charleroi) D.E./Gosselies (Charleroi) D.E. Ostende D. (přístav) D.A.E./Oostende D. (přístav) D.A.E. Ostende D. (letiště)/Oostende D. (letiště) D.A.E. Zaventem D./Zaventem D. Zeebrugge/Ze...

Více

Prostorové aspekty každodenního života

Prostorové aspekty každodenního života v chování obyvatel, přičemž obě tyto složky jsou vzájemně provázané. Snížení časoprostorových distancí a zmenšení relativní izolovanosti různých společností však ještě neznamená, že došlo také k př...

Více

zlom kdo jsem

zlom kdo jsem Záměrně zde neužíváme slovo vyhodnocení nebo hodnocení. Slovo zhodnocení nejlépe ukazuje, o co při této činnosti jde: zhodnotit (zhodnotit) znamená učinit hodnotným. Aktivita bez zhodnocení, reflex...

Více