Hlučínské noviny

Transkript

Hlučínské noviny
Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města
Ročník 12 ● číslo 4 ● ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU ● DUBEN 2007
JARO JE TADY!
I když tentokrát nebyla zima nijak studená ani zasněžená, věřím, že Vám otočení listu v kalendáři a první jarní paprsky slunce přinesly povzbuzení a radost.
S jarem přišly Velikonoce – období, které ještě umocňuje hezké pocity z probouzející se přírody, prvních květů a zelené trávy.
Přeji Vám, ať Vám jarní sluníčko přinese do života
optimismus a dobrou pohodu a Velikonoce ať jsou pro
Vás veselým přivítáním tohoto krásného ročního období.
Ing. David Maňas
starosta města
Události ve zkratce
Jak jsem už zcela jistě několikrát uvedl, považuji při
správě města za velmi důležité, abyste byli Vy, občané,
informováni o dění v Hlučíně, abyste věděli, co zrovna na
radnici řešíme, čím se zabýváme a mohli jste na to třeba
reagovat.
Přináším Vám proto krátký „sestřih“ nejvýraznějších
událostí za poslední období:
■ Na městském úřadě probíhá personální a organizační
audit. Jeho cílem je zjištění skutečného stavu organizace práce a zefektivnění provozu úřadu.
■ Máme za sebou slavnostní předání hasičského vozidla.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hlučín tak bude
moci účinněji a rychleji zasahovat při požárech, dopravních nehodách, a jiných nepříjemných situacích,
které Vás potkají.
■ Pondělí 2. dubna bylo posledním zkušebním dnem
s prodlouženou úřední dobou. Od února, kdy byl zkušební provoz zaveden, zájem občanů o tuto změnu postupně rostl. Odezva byla kladná. Nyní bude zkušební
období vyhodnoceno a o výsledku budete informováni
prostřednictvím úřední desky a vývěsek, na webu města, popř. v médiích.
■ Do druhé fáze vstoupila polocentralizace školního stravování ve městě. Poté, co byla rekonstruována kuchyň
školní jídelny při ZŠ Hlučín – Rovniny, je nyní na řadě kuchyň školní jídelny při ZŠ Hlučín – Hornická.
Průběžně probíhaly a probíhají úpravy ve výdejnách
stravy.
■ K pravidelnému jednání se sešla Povodňová komise
města Hlučína, která mj. projednala situaci kolem výpustného objektu Hlučínského jezera a systém sledování růstu hladiny řeky Opavy v době povodní.
Město Hlučín úzce spolupracuje se společností Povodí
Odry.
■ Na hlučínském zámku byly odkryty historické štukové
stropy. Rada města rozhodla o jejich zakonzervování.
■ Po zimě byly zahájeny opravy komunikací, údržba zeleně a probíhá úklid města.
Ing. David Maňas
starosta města
PROGRAM BOHOSLUÎEB
VELIKONOCE 2007:
5. 4. Zelený čtvrtek
18.00 Památka ustanovení večeře Páně
(mše svaté ve f. k. Hlučín + f. k. Darkovičky)
6. 4. Velký pátek
15.00 Křížová cesta
(f. k. Hlučín + f. k. Darkovičky)
18.00 Velkopáteční obřady
(f. k. Hlučín + f. k. Darkovičky)
7. 4. Bílá sobota
8.00 – 19.30 adorace u Božího hrobu
(f. k. Hlučín + f. k. Darkovičky)
19.30 – obřady Bílé soboty – Vzkříšení
(f. k. Hlučín + f. k. Darkovičky)
8. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Hod Boží Velikonoční
7.15, 8.30, 10.00 a 18.00
mše sv. ve f. k. Hlučín
8.00 a 10.00
mše sv. ve f. k. Darkovičky
14.30 Te Deum a svátostné požehnání
(f. k. Hlučín + f. k. Darkovičky)
9. 4. Velikonoční pondělí
7.15, 8.30 a 10.00 mše sv. ve f. k. Hlučín
8.00 a 10.00 mše sv. ve f. k. Darkovičky
UPOZORNùNÍ – v˘zva ke spolupráci
bo je můžete odevzdat v Knihovně na Zámku. V případě osobní návštěvy pana Kačora, Vám doporučujeme,
nejdříve si zavolat na tel: 731 528 023 a dohodnout čas
návštěvy.
Věříme, že připravovaný III. díl Hlučínských kořenů, bude zajímavý nejen pro mladší generaci, která se
dozví, kde a jak se dokázali bavit jejich dědečkové
a babičky, ale zároveň bude pro ty starší příjemnou
vzpomínkou na okamžiky, kdy jako mladí prožívali
hezké chvíle.
Kulturní centrum Hlučín připravuje další díl úspěšného pořadu „HLUČÍNSKÉ KOŘENY“, tentokrát zaměřené na téma: Jak bývávalo veselo, když se lidé bavit chtěli.
S ohledem na toto téma, proto oslovujeme pamětníky – aktivní členy různých uměleckých těles (divadelní spolky, pěvecké soubory, hudební skupiny atd.), kteří se podíleli svojí činností na vytváření kulturního vyžití ve městě Hlučíně v dobách, kdy zde ještě nebyl postavený KD, ale také těsně po jeho výstavbě.
Během pořadu chceme na velkoplošné projekci promítat dobové fotografie z kulturního života města
Hlučína a proto se na Vás obracíme s prosbou, zdali
byste nám nezapůjčili své snímky z Vašich domácích
archivů, které dokumentují a připomínají onu dobu.
Scénář večera připravuje Mgr. Zdeněk Kačor, u kterého se soustřeďují všechny přípravné materiály (najdete jej na Zámku v Hlučíně – ředitel KC Hlučín) ne-
Zmûny v úpravû
provozu na pozemních
komunikacích
Jak jsme Vás informovali v minulém vydání
Hlučínských novin, připravuje se v oblasti u jihozápadního okraje města, ohraničeného ulicemi
Písečná, Ostravská a Celní, zavedení přednosti
v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava.
K této změně se uskuteční dne 23. dubna 2007
v 16 hodin v salónku č. 1 Kulturního domu
v Hlučíně veřejné projednání s občany, na které
jste zváni.
Odbor dopravy a silničního hospodářství
strana 2
HLUČÍNSKÉ NOVINY
V˘tah z usnesení 3. zasedání
Zastupitelstva mûsta Hluãína,
konaného dne 6. bfiezna 2007
ZASTUPITELSTVO ROZHODLO:
- poskytnout Římskokatolické farnosti Hlučín investiční dotaci na dostavbu varhan v roce 2007,
- o uzavření smlouvy o spolupráci (o společném postupu při odkanalizování územní lokality Vrablovec) mezi Městem Hlučín, Obcí Ludgeřovice a obchodní společností Vodovody a kanalizace Hlučín,
s. r. o.,
- pořídit změnu č. 2 ÚP města Hlučín,
- o podání přihlášky města Hlučína do Svazu měst
a obcí České republiky,
ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO:
- opravu rozpočtu města na rok 2007 s celkovou výší
příjmů 312 854 735 Kč a výdajů 339 984 905 Kč,
DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
ZASTUPITELSTVO VZALO NA VĚDOMÍ:
- přehled o provedených rozpočtových opatřeních,
o nichž rozhodla Rada města Hlučína,
- protestní stanovisko Městské rady Klubu českého
pohraničí o.s. Ostrava proti rozhodnutí o pochování
německých vojáků v Hlučíně a zároveň odsouhlasilo znění odpovědi Města Hlučína na toto protestní
stanovisko,
- otevřený dopis ke zřízení vojenského hřbitova.
ZASTUPITELSTVO JMENOVALO:
- další členy finančního výboru Mgr. Petra Jančíka
a pana Františka Košaře.
V˘tah z usnesení 9. schÛze
Rady mûsta Hluãína,
konané dne 5. bfiezna 2007
RADA ROZHODLA:
- o vyhlášení 2. kola soutěže „Zpracování a tvorba
Hlučínských novin“,
- realizovat akce navržené Osadním výborem HlučínOKD na rok 2007,
RADA VZALA NA VĚDOMÍ:
- zadání celé veřejné zakázky na údržbu travnatých
ploch ve městě Hlučíně TS Hlučín s.r.o.,
- doporučení komise pro regeneraci MPZ ze dne
28. 2. 2007 a rozhodla stropy na zámku v Hlučíně
nerestaurovat,
- podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu ŽPS/03/2007 „Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství“ v celkové výši 150 000 Kč.
V˘tah z usnesení 10. schÛze
Rady mûsta Hluãína,
konané dne 19. bfiezna 2007
duben 2007
- o odvolání člena povodňové komise obce s rozšířenou působností Hlučína kpt. Ing. Jaroslava Dorňáka
a jmenování nového člena povodňové komise obce
s rozšířenou působností Hlučína Ing. Jaroslava
Krče,
- o poskytnutí grantů z rozpočtu města Hlučína v roce 2007,
- o participaci města Hlučína v projektu „In Bona
Fidae Flute Festival 2007“, a to bez finanční účasti
města,
- realizovat akce navržené Osadním výborem HlučínBobrovníky na rok 2007,
- uzavřít Smlouvu o změně investora stavby bytového domu na ul. Zahradní v Hlučíně,
- vyzvat vlastníky reklamních poutačů na ul. Ostravské, které půdorysně přesahují tzv. pobytový prostor, k jejich odstranění, případně k jejich upravení
tak, aby nezasahovaly do dopravního prostoru komunikace,
- zavést přednost zprava v lokalitě OKD, a to na uli-
cích Květná, spojka mezi ulicemi 1. Máje a Severní,
Krátká, 1. Máje, Příční, B. Němcové, dále ul. ČSA
v úseku mezi ul. 1. Máje a ČS armády, Jarní, J. Nerudy přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na
zvířatech přijíždějících zprava nebo organizované
skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se
zvířaty přicházejících zprava,
- provést kontrolu jednotlivých stromů způsobujících
špatný stav chodníku na ul. Promenádní, které mohou ohrozit provoz na této ulici, a dle odborného posouzení přijmout další opatření.
RADA VZALA NA VĚDOMÍ:
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města
Hlučín v roce 2006,
- plnění rozpočtu města k 28. 2. 2007,
- rozbory hospodaření příspěvkových organizací
města za rok 2006,
- změnu investora nové bytové výstavby „Bytové domy Hlučín-Rovniny“ na nového investora společnost BYTY HLUČÍN, s.r.o. Ostrava.
Komunitní plánování v Hlučíně
Sociální služby
Domov důchodců Hlučín, příspěvková organizace
Dlouhoveská 1915/91, 748 01 Hlučín, tel.: 595 020 571, fax: 595 020 570
www.ddhlucin.unas.cz, e-mail: [email protected]
Domov důchodců Hlučín, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje poskytuje sociální služby
v zařízení sociálních služeb dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů. Domov poskytuje služby občanům uvedeným v § 4 zákona o sociálních službách. Služba je poskytována uživatelům formou pobytových služeb. Domov disponuje vlastním stravovacím a prádelenským
provozem. Tyto provozy poskytují své služby i ostatním právnickým nebo fyzickým osobám za úhradu.
Domov má za cíl kvalitně podporovat uživatele v bydlení, stravovacím procesu, sociální a zdravotní péči, společenském rozvoji a při zprostředkování kontaktu s okolím, komunitou a veřejností. Domov zajišťuje kvalitní bydlení se všemi službami s tímto spojenými (úklid, kvalitní nábytek, vhodnost prostor pro seniory, jídelny, kaple, společenské místnosti). Cílem je poskytovat uživatelům stravu odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu s tím, že bude plně respektováno přání uživatele v rámci výběru stravy.
Cílovou skupinou domova jsou senioři nad 65 let věku v nepříznivé sociální situaci se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, zejména z důvodu věku, dále senioři s omezenou schopností sebeobsluhy a senioři vyžadující ošetřovatelskou péči.
Domov nebude přijímat následující uchazeče o poskytování služby: lidé s Alzheimerovou chorobou nebo psychiatrickými diagnózami, lidé s infekčním nebo onkologickým onemocněním v akutní fázi, lidé se
specifickými potřebami (např. výživa gastrickou sondou), lidé vyžadující péči ve zdravotnických zařízeních, apod.
Statistické údaje:
Kapacita domova:
Celkový počet pokojů:
Počet jednolůžkových pokojů:
Počet dvoulůžkových pokojů:
Počet třílůžkových pokojů:
Počet pokojů bez sociálního zařízení:
Počet pokojů bez sprchového koutu:
Provoz zařízení:
Návštěvní hodiny:
Počet žadatelů v evidenci:
Platba za jednolůžkový pokoj:
Platba za dvoulůžkový pokoj:
Platba za třílůžkový pokoj:
90 osob
67
46
19
2
5
8
celoroční
8.00–19.00 hodin každý den
161
7 148–7 655 Kč měsíčně podle typu vybavení pokoje
6 540–7 046 Kč měsíčně podle typu vybavení pokoje
6 236 Kč měsíčně
RADA ROZHODLA:
- o poskytnutí dotací z rozpočtu města Hlučína do
50 000 Kč zájmovým organizacím,
- o udělení souhlasu k bezúplatnému užití znaku města Hlučína Hukvaldské heraldické galerii,
- o uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci
mezi Městem Hlučín a JUDr. Oldřichem Benešem,
Pokud je příjem uchazeče o poskytování služeb v domově nedostačující, vyjednává úhradu nedoplatku
za poskytování služby domov s rodinnými příslušníky.
V tomto roce by mělo dojít ke změně názvu zařízení ze současného Domova důchodců Hlučín, příspěvková organizace na Domov U jezera, příspěvková organizace.
Mgr. Petr Jančík, ředitel DD Hlučín
duben 2007
HLUČÍNSKÉ NOVINY
strana 3
Nové hasiãské vozidlo CAS 24 S2Z MAN 18.280 4x4 JSDH Hluãín
Komise pro zamûstnání
a podporu podnikání
Rada města Hlučína zřídila k 21. 11. 2006 v souladu se zákonem o obcích jako svůj iniciativní a poradní orgán Komisi pro zaměstnání a podporu podnikání
(dále Komise).
Jedním z úkolů města Hlučína je zlepšovat podmínky pro zaměstnanost a podnikání ve městě a nabídnout podporu při hledání dalších zdrojů financování. Právě Komise vytváří prostor pro formulování
požadavků občanů i podnikatelů vůči městu, může
sloužit k vyjádření spokojenosti či nespokojenosti,
zprostředkovávat zpětnou vazbu pro město.
Komise má v současné době 12 členů z řad místních podnikatelů a představitelů orgánů veřejné správy. Členové Komise se sešli na svém prvním jednání
dne 21. 2. 2007.
Komise pro zaměstnání a podporu podnikání je
z hlediska členství orgánem „otevřeným“, proto vyzýváme podnikatelské subjekty z města Hlučína, kteří by měli zájem v této Komisi pracovat, uplatňovat
své představy a vzájemně si předávat zkušenosti, aby
kontaktovali pracovníky na Městském úřadě Hlučín
– Mgr. Klingerovou, tel.: 595 020 225, e-mail:
[email protected] nebo Ing. Hellebrandovou,
tel.: 595 020 265, e-mail: [email protected]
Odbor živnostenský úřad
na prvních výjezdových CAS na území kraje. Jelikož
se jednalo o první podvozek svého druhu v ČR, byly
úpravy ze začátku provázeny technickými problémy,
které se ale podařilo úspěšně vyřešit.
Po provedení řádných zkoušek bylo vozidlo předáno dne 2. 3. 2007 k zaškolení obsluhy a najetí potřebných kilometrů. Poté bude ještě vozidlo znovu
odvezeno do SPS Slatiňany k provedení garančních
prohlídek, aby mohlo být zařazeno do výjezdu.
Bližší údaje k vozidlu:
Vozidlo je vybaveno redukovaným vybavením dle
vyhl. Ministerstva vnitra č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky a dle požadavků
HZS MSK a dále zvláštním vybavením vycházejícím
z potřeb JSDH při plnění povinností na úseku PO.
Podvozek je určen pro smíšený provoz, tzn. jízda na
běžných komunikacích a dále provoz na zpevněných
lesních a polních cestách.
Kostra nástavby je složena z hliníkových profilů,
čerpadlo: ZIEGLER FP 16/8 2HH s vývěvou TROKOMAT, umožňující hašení jak nízkotlakým (2950
l/min), tak i vysokotlakým stupněm (350 l/min),
nádrž na vodu je vyrobena z nerezové oceli o objemu 5000 litrů vody. Karoserie nástavby je lepena
z hliníkových plechů, rolety jsou od fy ZIEGLER, barevné provedení je RAL 3000 s bílými doplňky RAL
9003. Vnitřní oplechování a regálová zástavba je
také z hliníku. Pro zvýšení bezpečnosti je vozidlo polepeno výstražnými fóliemi fy 3M a opatřeno zvukovým a výstražným zařízením fy TESLA HOLOMÝ
(s vysoce účinnou zábleskovou rampou s čirým krytem a vnitřní oranžovou alejí) umístěným na střeše,
modrými zábleskovými světly na přední části masky
vpředu a zábleskovými majáky na zadní části nástavby a dvěma oranžovými světly. Po stranách vozu jsou
umístěna manipulační světla.
Vozidlo je vybaveno v přední části hasicím skrápěcím systémem (tzv. lišta), 3,5tunovým navijákem
a ochranným rámem.
Kabina vozu je prodloužená, sklopná, nedělená,
pro DR 1+5, vybavena v zadní řadě sedadly s integrovanými držáky pro DT AUER BD 96, dále je v kabině RDST MOTOROLA GM 360, čtyři svítilny
s nabíječem SURVIVOR a další příslušenství.
HARMONOGRAM sbûru
a svozu vytfiídûn˘ch plastÛ
z domácností
HLUČÍN, DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY
II. čtvrtletí 2007
Upozornění: Pytle s plasty je nutno vystavit
před šestou hodinou ráno v den svozu!
Termíny svozu:
středa 11. dubna 2007
svozová oblast A
středa 25. dubna 2007
svozová oblast B
středa 9. května 2007
svozová oblast C
středa 23. května 2007
svozová oblast A
středa 6. června 2007
svozová oblast B
středa 20. června 2007
svozová oblast C
středa 4. července 2007
svozová oblast A
dále svoz probíhá v intervalu 1x za 6 týdnů
svozový týden – lichý
svozová oblast A – Město Hlučín od ulice
Opavská a Ostravská
směrem na Darkovičky
svozová oblast B – Město Hlučín od ulice
Opavská a Ostravská
směrem na Bobrovníky
svozová oblast C – městské části Darkovičky
a Bobrovníky
Foto: Martin Türke
Podvozek je typu MAN TGM 18.280 s rozvorem
4 200 mm, motor splňuje emisní normu EURO 4,
s maximálním výkonem 206 kW při 2300 ot./1 min.,
převodovka má 8 rychlostí vpřed, 1 plazivou vpřed
a 1 vzad.
Z technických prostředků je ve výbavě motorová
řetězová pila HUSQUARNA, plovoucí čerpadlo
FROGGY, kalové čerpadlo SEPTIK, elektrocentrála
HONDA, kombinovaný vyprošťovací nástroj NARIMEX, zvedací vaky s příslušenstvím, hliníkové nastavovací žebříky, přetlakový ventilátor PAPIN, zařízení pro rychlý zásah s hadicí 60 m umístěné v prostoru nad ovládáním čerpadla v zadní části a další zařízení pro rychlý zásah umístěné v levé zadní skříni,
nahrazující střešní lafetu. Hadice jsou většinou zúžené (snadná manipulace, menší spotřeba vody), uložené v hadicových koších. Ze zdravotnické techniky najdeme ve výbavě klasická vojenská nosítka, vakuovou matraci a plně vybavený zdravotnický kufr.
Vozidlo není vybaveno pěnidlovou nádrží, neboť
užití pěny jako takové u zásahu bylo v minulosti velmi sporadické, spíše se využívalo u ukázek pro děti.
I přesto je ve výbavě 2 x 30 l pěnidla FINIFLAM.
Nová cisterna je významným prvkem zkvalitnění
ochrany Vás, občanů Hlučína, nejen před ohněm, ale
také před dalšími nepříjemnými událostmi.
Martin Türke, VD JSDH Hlučín
OZNÁMENÍ
o zpracování
projektu LUCAS 2007
V první polovině roku 2007 bude probíhat na celém území České republiky zpracování projektu
LUCAS 2007. Jedná se o terénní průzkum statisticky
rozmístěných bodů a následné zjištění způsobu využívání půdy spolu s druhem krajinného krytu.
Projekt je vyhlášen Evropskou komisí EUROSTAT a probihá ve většině zemí Evropské unie.
V České republice bude terénní šetření provádět firma GEODIS BRNO, spol. s r.o.
Cílem této zprávy je informovat veřejnost o tomto
projektu a usnadnit tak práci terénním pracovníkům,
kteří budou vykonávat průzkum v časovém rozmezí
květen až červen roku 2007 po celé ČR, eventuelně se
vyvarovat případných konfliktů s vlastníky půdy při
hledání jednotlivých bodů v terénu (vstup na pozemek, zjištění plodiny). Zeměměřiči se budou pohybovat v terénu s příslušnou akreditací a do získaných dat
nebudou zahrnuty žádné informace o vlastnících. Jde
pouze o získání údajů o způsobu využívání půdy a jejího krajinného krytu.
Ing. Miloš Sedláček
DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
Páteční dopoledne 16. 3. patřilo v Hlučíně slavnostnímu předání hasičské cisterny CAS MAN
18.280 Jednotce sboru dobrovolných hasičů Hlučín,
a tím i všem občanům Hlučína.
Po úvodních slovech starosty města Davida
Maňase byl zástupci dodavatele – Strojírnami
Potůček Slatiňany – předán městu symbolický klíč
k vozidlu. Generální vikář Ostravsko-opavské diecéze Mons. Mgr. Marcel Tesarčík se ujal požehnání
vozidla. Poté si mohli všichni přítomní vozidlo prohlédnout a zeptat se členů jednotky sboru dobrovolných hasičů na vše, co je zajímalo.
Aby mohlo nové vozidlo definitivně vystřídat ve
službě „stařenku“ Tatru, musí najet předepsaný počet
kilometrů a absolvovat technickou prohlídku.
Co všechno předcházelo slavnostnímu předání:
Zhruba na přelomu roku 2005/2006 se začalo vážně uvažovat o koupi nového požárního automobilu,
který by nahradil zastaralý a pro potřeby JPO II nevyhovující cisternový automobil na podvozku T-148
roku výroby 1974. Mohlo se tak stát poté, co byla
městu poskytnuta krajská dotace ve výši 2 mil. Kč.
Zastupitelstvo města Hlučína následně rozhodlo
o uvolnění zbývající potřebné finanční částky, která
by kryla nákup. Celkově tak bylo k dispozici 5,1 mil.
korun na pořízení nového zásahového automobilu, jehož vybavení by vycházelo přímo z požadavků hasičů. Následně bylo vyhlášeno výběrové řízení.
Kritéria byla jednoznačně dána jak ze strany města, tak JSDH Hlučín, ale i HZS MSK. Výběrové řízení vyhrála firma SPS Slatiňany s vozem CAS 24
18.280 MAN třídy TGM, kterou v té době začíná firma MAN rozšiřovat u nás i ve světě. Podle našich
zjištění se jednalo a zřejmě stále jedná o jediný podvozek takové tonáže s tak velkou kabinou na území
ČR. Bezprostředně po dodání podvozku do Slatiňan
byla uskutečněna první návštěva firmy SPS, kde byly
sjednány některé podmínky a požadavky. Byla započata výroba. I přes vzdálenost více než 250 km, kterou jsme museli pokaždé urazit jen na cestě k výrobci, bylo uskutečněno celkem 5 návštěv, při kterých
byly konzultovány podrobnosti a upřesňovány požadavky tak, aby podoba vozidla splňovala představy
JSDH Hlučín a body koncepce HZS MSK o jednotnosti ve vybavení a uložení technických prostředků
strana 4
HLUČÍNSKÉ NOVINY
DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
Aktuální informace z oblasti komunitního
plánování v Hluãínû …co máme za sebou a co pfied sebou…
Dne 28. 2. byl dopracován projekt pod názvem:
„Bezpečné bezbariérové trasy ve městě Hlučíně“,
o kterém Rada města rozhodla na své 8. schůzi konané dne 19. 2. 2007. V rámci této akce město požádalo o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK z Programu
DSH_6 „Zvýšení pasivní bezpečnosti na pozemních
komunikacích“. Zda bude žádosti vyhověno a město
tak získá dotaci na financování projektu, bude jasné
v měsíci červnu tohoto roku. Projekt by měl být realizován ve dvou etapách. První etapa bude zaměřena
na úpravu chodníků tří vytipovaných tras, a to:
- směr ➔ vlakové nádraží – ul. Dr. E. Beneše –
ul. Školní – Mírové náměstí – autobusové nádraží –
křižovatka (ul. Opavská, ul. Ostravská, ul. Celní) –
LIDL – ul. Celní – Domov důchodců
- směr ➔ Rovniny – ul. Písečná – křižovatka (ul. Písečná, ul. Ostravská) – ul. Ostravská – ul. Dlouhoveská – ÚSP
- směr ➔ ul. Rovniny (Staré Rovniny) – křižovatka
(ul. Rovniny, ul. Okrajová) – restaurace Hevil
Trasy byly mapovány ve spolupráci s vozíčkáři
(členové pracovní skupiny pro komunitní plánování).
Cílem projektu je vybudovat na chodnících nájezdy,
které umožní bezpečný a bezbariérový pohyb po městě všem občanům.
V průběhu měsíců leden–březen byla prováděna depistáž (průzkum) formou dotazníkového šetření u občanů pobírajících příspěvek na péči. Jejím cílem bylo zjistit potřebnost vytipovaných služeb jako např. stacionář
pro zdravotně postižené či seniory, respitní (odlehčovací) služby, osobní asistence apod. Návratnost dotazníků
SLUNÍâKOV¯ DEN
pro opu‰tûné dûti
Nadační fond Rozum a Cit již 10 let pomáhá vytvářet pro opuštěné děti jiný domov než „dětský domov“.
V dětských domovech a ústavech sociální péče vyrůstá kolem 20 000 opuštěných dětí. V ČR se tak jedná v průměru o jedno dítě ze 100. Aby mělo více dětí šanci vyrůstat v rodině, v přirozeném prostředí obklopeném láskou a porozuměním, připravil Nadační
fond Rozum a Cit na 26. 4. již 7. ročník „Sluníčkového dne pro opuštěné děti a pěstounské rodiny“.
Ve více než 70 městech naší republiky v tento den
můžete potkávat studenty nabízející keramické sluníčko nebo sluníčko-magnetku. Pokud si ho koupíte,
váš příspěvek bude podporou pro další pěstounské rodiny, a tak nadějí pro další děti bez domova.
Nadační fond přispívá na zakoupení zdravotnických,
rehabilitačních a výukových pomůcek pro zdravotně
postižené děti, vybavení dětských pokojíčků, rekonstrukce bezbariérových prostor, přestavbu nebo rozšíření obydlí, která zabezpečí vhodný prostor pro děti v náhradní rodině. Dále také přispívá na terapeutické pobyty pro děti a vzdělávací semináře pro rodiče pěstouny.
„Každé nové setkání s pěstounskými rodinami je
pro mě výjimečné, sváteční a obohacující. Jsem šťastná, když vidím opuštěné děti, které se opět smějí, radují a těší v kruhu svojí nové rodiny. Pomozte nám
prosím pomáhat i Vy!“, říká patronka nadačního fondu, paní Naďa Konvalinková.
Naši činnost můžete podpořit i zasláním dárcovské
sms ve tvaru: „DMS ROZUMACIT“ na číslo 8777.
Marie Řezníková, Nadační fond Rozum a Cit,
Jablonského 639/4, Praha 7, www.rozumacit.cz
je 27 %. Tímto bychom rádi poděkovali všem občanům,
kteří dotazník vyplnili. Podrobné výsledky z dotazníkového šetření naleznete na stránkách města Hlučína v sekci „komunitní plánování“ nebo přímo u koordinátorky.
Ve stejném období jsme zjišťovali zájem organizací,
sdružení či jiných seskupení zabývajících se volným
časem dětí a mládeže o prezentaci, případný nábor na
tzv. burze kroužků. Zájem o burzu projevila větší polovina oslovených organizací, tudíž je pravděpodobné,
že se tato akce uskuteční. Podrobnosti a organizační
záležitosti akce budou zájemcům včas sděleny.
Dalším úkolem, který jsme si v rámci komunitního
plánování vytyčili na první čtvrtletí, bylo zmapovat
osoby bez přístřeší, jejich zájem o služby Terénního
centra Charity, azylových zařízení a následně naplánovat další činnost Charity, např. pokračování projektu a rozšíření nabízených služeb. Více informací
naleznete v příštím čísle Hlučínských novin.
Ing. Lucie Ricková, koordinátor KP
duben 2007
22. duben – DEN ZEMù
Tak jako každý rok, tak si i letos budeme
22. dubna připomínat, že na tento den připadá celosvětový svátek životního prostředí – DEN
ZEMĚ.
Poprvé se kampaň pod názvem Den Země konala 22. dubna 1970 ve Spojených státech. Měla
za cíl upozornit širokou veřejnost na problematiku životního prostředí a prosadit otázky ochrany
životního prostředí i do nejvyšší politiky. Tenkrát
se připravených akcí zúčastnilo téměř 20 milionů
lidí, převážně studentů.
Kampaň napomohla vzniku tradice oslav Dne
Země i na mezinárodní úrovni. V roce 1990 se již
do oslav zapojilo celkem 140 zemí včetně České
republiky. Tento den se ve městech pořádají festivaly, koncerty, výstavy, pochody, mítinky, úklidové akce a mnoho dalších aktivit.
Rovněž Město Hlučín se již tradičně do těchto
oslav zapojuje.
Společně s Kulturním centrem Hlučín jsme připravili k této příležitosti na duben několik zajímavých akcí:
SDùLENÍ RODIâÒM
„Vítání obãánkÛ“
Vážení rodiče,
vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), není možné
využívat údaje z ISEO pro jiné účely než stanoví zákon. Z tohoto důvodu jsme nuceni se
na Vás obrátit touto cestou.
Slavnostní přivítání se nyní připravuje pro
děti narozené v roce 2006 a v roce 2007 a týká
se dětí, které mají trvalý pobyt na území města
Hlučína a jeho částí Bobrovníků a Darkoviček.
Máte-li zájem zúčastnit se se svým miminkem slavnostního obřadu vítání občánků, dostavte se maminky osobně na matriku MěÚ
Hlučín (Po, St 8.00–17.00 hod.; Út, Čt
8.00–14.00 hod.) a doložte, k ověření těchto
skutečností, originál rodného listu dítěte
a svůj platný občanský průkaz.
O přesném datu konání akce budete předem, s dostatečným předstihem, informováni
pozvánkou.
Bližší informace na telefonním čísle:
595 020 224, 595 020 283.
Pro žáky základních škol jako každoročně pořádáme soutěž ve sběru starého papíru. Aby měly i malé školy šanci na dobrý výsledek, přepočítává se množství sebraného papíru vždy na 1 žáka. Uzávěrka soutěže je 30. 4. Nejlepší škola obdrží od města tak jako každoročně odměnu.
Pro děti z 8. a 9. tříd je připravena v Kulturním
domě na pátek 13. 4. cestovatelská přednáška
s promítáním diapozitivů na téma Guatemala.
Obdobná, ještě rozšířená přednáška proběhne
v od 17.00 hodin v Zámecké čajovně.
V měsíci dubnu bude v hlučínských základních
školách probíhat soutěž ve znalostech z biologie.
Pro nejlepší žáky město Hlučín za odměnu připravilo na 3. května zájezd do Ostravské zoologické zahrady s odborným výkladem.
A abychom nezapomněli na naše nejmenší, tak
20. 4. od 9.30 do 11.00 bude u Kulturního domu
v Hlučíně probíhat pro Mateřské školy malování
barevnými křídami na chodníku na téma příroda
kolem nás.
A pro všechny ostatní by měl být tento den připomínkou toho, že ochrana životního prostředí se
týká každého z nás. A měli bychom se snažit alespoň podle svých možností a sil šetřit energiemi,
třídit a minimalizovat odpady, topit ekologickými palivy a neničit přírodu kolem nás!
Odbor ŽPaKS
HLUČÍNSKÉ NOVINY
Bezplatná a povinná v˘mûna
fiidiãsk˘ch prÛkazÛ
Jak jsme Vás již několikrát informovali, je stanovena § 134 odst. 2 písm. a) zákona č. 361/2000Sb. povinná a bezplatná výměna řidičských průkazů, a to následovně:
Řidičské průkazy vydané:
1. od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2007,
2. od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2010,
3. od 1. 1. 2001 do 30. 04. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013.
Protože dle dostupných statistik provedl do 28. 2. 2007 výměnu řidičského průkazu, vydaného v období od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 pouze tři sta jeden držitel
takového průkazu z celkového počtu 4 387 řidičů (tzn. asi 7 %!), doporučujeme
zbývajícím držitelům takového řidičského průkazu, aby zbytečně neotáleli a navštívili odbor dopravy a silničního hospodářství v co nejkratším termínu. Včasným
splněním výše uvedené zákonné povinnosti předejdete nepříjemným, dlouhým
a stresujícím čekáním ve frontách, které mohou nastat zvýšeným zájmem o výměnu svého řidičského průkazu před koncem stanovené lhůty. Při nesplnění povinnosti ve stanovené lhůtě mohou následovat i sankce, a to nejen ze strany policie
při silniční kontrole, ale také ze strany správního orgánu.
Pro výměnu řidičského průkazu je potřeba s sebou vzít:
- platný doklad totožnosti (zpravidla občanský průkaz),
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpovídající podobě žadatele v době
podání žádosti a zobrazující žadatele v předním čelním pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy,
- řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Dále ti, kteří ke korekci zraku při řízení motorového vozidla používají dioptrické brýle, musí doložit posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydaný svým praktickým lékařem o nutnosti jejich používání. Následně bude
k tomu vydáno rozhodnutí. (Na základě lékařské zprávy praktického lékaře je každý zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou korekce zraku
povinen podle § 113 odst.1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. požádat o výměnu řidičského průkazu do pěti pracovních od platnosti změny zdravotního stavu).
Rovněž upozorňujeme ty, kteří používají dioptrické brýle ke psaní, aby je brali
s sebou, poněvadž žádost na výměnu řidičského průkazu je bezpodmínečně nutné
vypsat.
Řidičský průkaz je možno vyměnit pouze na MěÚ Hlučín, v přízemí budovy „C“, v úředních hodinách, a to takto: Pondělí: 8–17 hod.
Úterý: 8–14 hod.
Středa: 8–17 hod.
Čtvrtek: 8–14 hod.
Pátek: pouze přes rezervační systém
Odbor dopravy a silničního hospodářství
strana 5
!!! POZOR !!!
Zmûna placení danû z nemovitostí od 1. 1. 2007
dle zákona ã. 338/1992 Sb. v platném znûní
§ 15
Placení danû z nemovitostí
1. Daň z nemovitostí je splatná
a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb
(soukromě hospodařící rolníci – SHR)
ve dvou stejných splátkách, a to
nejpozději do 31. srpna a 30. listopadu běžného zdaňovacího období
(ve dvou splátkách se platí daň, která je vyšší než 5 000 Kč)
b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději
do 31. května a do 30. listopadu
(ve dvou splátkách se platí daň, která je vyšší než 5 000 Kč)
2. Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období.
Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší
částce.
3. Činí-li u jednoho poplatníka celková daňová povinnost z nemovitostí nacházejících se v obvodu územní působnosti jednoho správce daně méně než
30 Kč a není-li dále stanoveno jinak, daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání se za podmínek uvedených v § 13a tohoto zákona podává, daň se vyměří, ale nepředepíše.
Výsledek vyměření se poplatníkovi nebo společnému zástupci nesděluje,
pokud o to poplatník nebo společný zástupce nepožádá.
(daň z nemovitostí menší než 30 Kč se neplatí, daňové přiznání se podává)
ÚTULEK PRO PSY
V útulku pro psy v Hlučíně na ul.
Markvartovické, v areálu TS Hlučín s. r. o.
se nyní nachází tři psi. Telefon 595 043 591.
Fotografie pejsků naleznete také na:
www.hlucin.cz/psi utulek
Dne 20. ledna 2007 jsme si připomněli nedožitých
80 let a 13. dubna 2007 vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí našeho drahého a milovaného manžela, tatínka,
bratra, tchána, dědečka, pana
Karla Krupy
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho
památku.
S láskou a úctou stále vzpomíná manželka, synové
s rodinami, příbuzní a známí.
Děkuji panu faráři P. ICLic Františku Zehnalovi za velmi důstojnou mši, vlídná a procítěná slova, panu Alfrédu Breuerovi a jeho rodině za profesionální a lidský přístup při vyřizování pohřbu. Velký dík patří také paní Petře Řezáčové,
Marcele Chrástecké, Daniele Drobíkové a ostatním děvčatů za krásný zpěv
a hudbu a varhaníkovi panu Ivanu Cigánovi. Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým, kamarádům a spolupracovníkům, kteří pana Pavla Vlčka doprovodili na jeho poslední cestě.
Děkujeme za květinové dary.
Manželka Marcela Vlčková s rodinou
Srdečně děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým kteří se
přišli 17. 3. 2007 rozloučit s naší drahou maminkou, babičkou a prababičkou,
paní Hedvikou Sichmovou. Dále srdečně děkujeme za květinové dary, panu faráři P. ICLic Františku Zehnalovi za slova útěchy, pohřební službě pana Alfréda
Breuera za profesionání přístup při vyřízení pohřbu, pěveckému sboru a hudbě
pana Ondruše.
Za zarmoucenou rodinu dcery Marie a Anna
Ráda bych také touto cestou poděkovala všem kteří mi v této těžké chvíli byli
nablízku a pomohli mi. Velmi si toho vážím.
Marcela Vlčková
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem pracovnicím Hlučínské Charity za
to, že nám ochotně, mile a hlavně profesionálně pomáhaly překonat těžké chvíle
naší maminky paní Edity Rumpové z Hlučína až do posledních okamžiků jejího
života.
Byli jsme mile překvapeni, jak dokážou pomoct člověku v době nejtěžší.
Moc jim za to děkujeme.
Rodina Kováčových
Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti všem příbuzným, přátelům,
známým a kamarádům, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní Janou Doubkovou.
Dále naše poděkování patří panu faráři Františku Zehnalovi a pohřební službě Dominus.
Zarmoucená rodina
Děkujeme všem příbuzným a přátelům, kteří doprovodili pana Jaromíra Pinkavu na jeho poslední cestě. Vřelé díky za květinové dary. Náš dík také patří pohřební službě pana Breuera za výborné služby.
Manželka Markéta a syn s rodinou
Děkujeme všem příbuzným a přátelům, kteří doprovodili pana Rudolfa Peška
a pana Güntra Czernucha při jejich poslední cestě. Náš dík patří také panu faráři P. ICLic Františku Zehnalovi a pohřební službě pana Breuera. Zároveň děkujeme všem za květinové dary.
Zarmoucená rodina
DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
duben 2007
strana 6
HLUČÍNSKÉ NOVINY
ZÁLESÁK SLAVIL SVÉ „DESÁTINY“
Pozvání do „Zlatých časů“ na jedno březnové odpoledne bylo předzvěstí příjemně strávené chvíle
a vrácením času o několik let zpátky.
Turistický oddíl Zálesák slavil totiž 10. výročí svého založení a působnosti ve městě. Obdržená pozvánka byla „vstupenkou“ na připravované setkání bývalých i současných členů, vedoucích oddílů a příznivců, kteří se na činnosti této organizace podílí či podíleli.
Již samotný příchod do hučícího davu veselých
a usměvavých tváří sliboval, že toto odpoledne se nikdo rozhodně nudit nebude. Program byl báječný
a všichni jsme si mohli zavzpomínat při sestřihu filmových šotů a fotografií na uplynulé roky. Členové
oddílu přítomné přesvědčili, že nejen minulost, ale
především současnost je společným jmenovatelem
nás všech. V krátkém pásmu se předvedly všechny
družiny – Bobři, Ještěrky, Svišti a Veverky, které ve
svých scénkách všechny přítomné pobavily a mnohé
dovedly i k slzám smíchu.
A protože jako správné „velké děti“ jsme bytostmi
hravými, tak nad připravenou soutěží o „Zlatou“ pizzu se strhlo obrovské klání. Na získané výhře si pochutnal sice jen vítězný „stůl“, přesto domů jsme si
všichni odnesli prožitek krásně stráveného času v báječné atmosféře.
Proto bych všem členům oddílu, zvláště vedení –
jehož zakladatelem a nosným pilířem je Ivan Kula,
chtěla poděkovat nejen za toto narozeninové odpoledne, ale především za jejich mnohaletou činnost,
kdy se v duchu táborníků věnují dětem a mládeží. Tu
učí kromě lásky k přírodě a samostatného pobytu v ní
i hodnotám v dnešní době připadající mnohým příliš
romantické, jaké jsou čestnost, pravdivost, spolupráce, kamarádství.
Za tohle všechno jim patří veliké díky, ke kterému
připojuji současně přání spousty pohodových a sluncem prozářených dnů nejen v oddílové činnosti.
Věřím, že nová generace členů bude stejně úspěšně
předávat své poznatky a zkušenosti dalším zapáleným
zájemcům. K tomu jim do dalších let přeji spoustu
elánu.
L. P.
VOLNÝ ČAS
Turistick˘ oddíl
ZÁLESÁK Hluãín
Nabízí místa na letním stanovém táboře pro kluky a holky ve věku 8–15 let, tábor se uskuteční na
stanové základně u obce Dolní Netčice u Hranic.
Termín:
14.–28. 7. 2007, cena 2 800 Kč
Program: táborová hra, výlety na kole, cvičné
skály, koupání, sportovní hry
Informace: www.zalesak.hlucin.com
Vedoucí:
Ivan Kula, mob. 736 609 869
E-mail:
[email protected]
Turistický oddíl mládeže Zálesák
pořádá ke DNI ZEMĚ
5. ročník cyklistické soutěže
Poznej na kole Hluãín
Sraz:
sobota 21. 4. 2007 ve 13.00 hod.
na dopravním hřišti v Hlučíně
(u tenisových kurtů)
Sebou:
kolo, sportovní oděv, tužka
Program: účastníci soutěže vytvoří 2–5členné
skupiny, dostanou podrobnou mapu
města a soutěžní kupon s otázkami,
které lze zodpovědět, jen když vyhledají místa určené v mapě. Úkolem
cyklistické skupiny je nalézt všechna
vyznačená stanoviště.
Odměny: Pro každého účastníka bude připraveno malé občerstvení, drobná odměna, účastnický list a pro nejlepší
soutěžící diplomy.
Ukončení: sobota 21. 4. 2007 do 17.00 hod
âesk˘ rybáfisk˘ svaz informuje…
Dne 28. 4. 2007 se budou konat veřejné rybářské závody v lovu ryb udicí v areálu SRA – velké
oko. Začátek závodů v 6.00 hod. Ceny a občerstvení zajištěno. Tímto zveme všechny členy MO
i širokou veřejnost na tuto akci.
Výbor MO ČRS
Na hluãínské ·tûrkovnû zahraje TSA
a Ameriãanka Janet Robin
Hlučín – Legendární polská kapela TSA, které se
říká polské ACDC, vystoupí na letošním ročníku hudebního festivalu Štěrkovna Open Music. Ten se
uskuteční 3. a 4. srpna na břehu jezera v Hlučíně.
Dalším už zveřejněným zahraničním hostem bude výborná americká kytaristka a zpěvačka Janet Robin
z Kalifornie, kterou na kytaru učil sám Randy Rhoads
od Ozzyho Osborna. Informace o akci a interpretech
zájemci najdou na www.sterkovnamusic.com.
„Chceme letos oslovit i polské publikum. Jsme
proto rádi, že se nám podařilo získat jednu z nejslavnějších polských kapel, která má navíc řadu fanoušků
i u nás,“ řekl člen nejužšího pořadatelského týmu
Petr Breitkopf. Dodal, že tímto krokem dramaturgie
festivalu vyhověla i návštěvníkům, kteří si přáli tvrdší muziku.
Na druhé straně je Janet Robin umělkyně, která se
v sólové dráze vydala podobným směrem jako například Sheril Craw či Alanis Morissette. „V mnohém ale
zůstala svá,“ dodal Breitkopf s tím, že jednoho z hlavních zahraničních hostů na podiu doprovodí skupina
November 2nd z Hranic na Moravě. „Půjde o unikátní
projekt. Janet nejprve vystoupí sama s akustickou kytarou. V druhé části koncertu ji doprovodí November
2nd a v třetí pak ona svým zpěvem a hrou na kytaru doprovodí své přátele z Hranic,“ vysvětlil pořadatel.
Dodal, že Janet Robin ale není jen další z mnoha
písničkářek s kytarou. V šesti letech ji začal učit
Randy Rhoads. O několik let později už stála na pódiu jako členka kapely Lindseyho Buckinghama.
Netrvalo dlouho a do své formace si mladou kytarist-
duben 2007
ku pozvala Meredith Brooks, která se proslavila celosvětovým hitem Bitch. Právě během turné s Meredith
začala Janet Robin pracovat na své sólové kariéře. Od
té doby natočila tři alba.
„Objevila se s kytarou na nahrávkách a koncertech
mnoha respektovaných hudebních osobností, jako
jsou například Melissa Etheridge, Michelle Shocked,
Ann & Nancy Wilson (Heart), Maia Sharp či Garrison
Starr,“ dodal Breitkopf.
Spolupráce Janet Robin s kapelou November 2nd
podle něj není náhodná. Členové skupiny, která vyhrála prestižní soutěže Jim Beam Music, se s písničkářkou seznámili během pobytu v USA, kde dokončovali svou desku a navázali spolupráci. V rámci jí
Janet Robin přijede na několik týdnů do České republiky. Jedno z mála společných vystoupení bude
právě na festivalu Štěrkovna Open Music.
Letošní ročník festivalu přivede do příjemného areálu hlučínského jezera i řada hvězd z české a slovenské scény. Ty pořadatelé do podpisu smluv nechtějí
zveřejnit. „Počkáme až to bude definitivní. Budou to
ale zvučná jména,“ vysvětlil pořadatel. Prostor už tradičně dostane i řada regionálních skupin. Především
hlučínské publikum se může těšit na Lybar Band.
Vedle nich si zahraje také poprockový Klipr
z Ostravy či hardrockový The Pant z Břidličné na
Bruntálsku a řada dalších.
Festival letos vstupuje do svého třetího ročníku.
Loni na něm návštěvníci mohli vidět například B.S.P.
s Kamilem Střihavkou, Lenku Dusilovou, Vladimíra
Mišíka, Lauru a její tygry, Abraxas a další umělce.
Pozvánka na v˘let
Zahradáři organizují zájezd na jarní FLORU do
Olomouce v sobotu 21. 4. 2007. Odjezd v 7.00 hodin od KD Hlučín, cena 170 Kč na osobu, děti do
10 let a zahrádkáři 120 Kč. Přihlásit se lze v prodejně Zahrádkář na Ostravské ulici.
Srdečně zveme všechny zájemce.
ZO ČZS Hlučín-město
HLUČÍNSKÉ NOVINY
HURÁ!
Pfiijímaãky jsou tady!
Srdečně zveme žáky pátých tříd k přijímacím
zkouškám do matematických tříd na ZŠ Hlučín,
Hornická 7 konaným ve čtvrtek 26. 4. 2007 v 8.00
hodin v budově školní družiny. Těší se na Vás žáci a učitelé školy s rozšířenou výukou matematiky
a přírodovědných předmětů.
Za učitele matematiky a přírodovědných předmětů:
Mgr. Tomáš Slovák
a Mgr. Kristina Machálková
tel/fax: 595 041 377, škola mobil: 739 264 440
e-mail: [email protected]
·kolní kolo soutûÏe
dovedností malífiÛ – 2007
Ve dnech 19. a 20. března 2007 se utkalo šest žáků
3. ročníku oboru malíř-natěrač v soutěži odborných
dovedností. V prvním dnu soutěže proběhlo volné téma: individuálně barevné řešení plochy se vzorovým
válečkem a linkou. V době schnutí žáci prověřili své
teoretické znalosti testem. Úkolem druhého dne bylo
zvětšení předlohy v kruhovém poli pomocí sítě a dodržení barevných odstínů zadaných v předloze. Tento
úkol byl nejsložitější. Bylo těžké určit nejlepší práci,
šestičlenná komise se shodla na velmi těsném výsledku. Nejlepší práci odvedl Radek Trunčík ze Štítiny
s počtem 79 bodů, druhé místo se 77 body získal Tomáš Fichna z Vřesiny. Třetí místo se 72 body obsadil
Tomáš Kolcun z Opavy. Na čtvrtém místě se 43 body skončil Jan Molitor z Markvartovic. Dva nejlepší
žáci budou reprezentovat učiliště na soutěži v Brně
25. a 26. dubna. Přejeme jim hodně úspěchů a doufáme, že nás překvapí dobrým umístěním.
Ředitelství ZŠ Hlučín, Hornická se omlouvá
čtenářům Hlučínských novin. Omylem se v březnovém čísle objevil text o matematických třídách
a přijímacích zkouškách s daty roku 2001.
Mgr. Dagmar Stavinohová, ZŘ
strana 7
fesor Šimíček nám provedl po Wawelu – Krakovském
zámku, náměstí a po židovské čtvrti. Volný čas každý využil po svém. Někteří zamířili do židovských synagog, jiní do galerie Czartoryjskych, kde jsme měli možnost
shlédnout kromě egyptské expozice mnoho uměleckých
děl, například Rembrandtovu Smuteční krajinu a světoznámou Dámu s hranostajem mistra da Vinciho.
Shodli jsme se, že se letošní Literární autobus vydařil.
I když nás místy mrazilo, byli jsme rádi, že jsme mohli poznat další kousek historie. Ačkoli je příští trasa Literárního autobusu zatím neznámá, už teď máme rezervovaná
místa.
Nikol Gábová, Alžběta Žídková
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín
LITERÁRNÍ
AUTOBUS
Čtvrtek, 1. března, šest hodin ráno a zase někteří
zaspali a nedorazili včas. Gymnázium Olgy Havlové
z Ostravy a Gymnázium Josefa Kainara z Hlučína
opět vyráží na cesty Literárním autobusem. Tentokrát
byl naším cílem koncentrační tábor v Osvětimi (následně v Březinkách) a Krakov.
Cestou panovala dobrá nálada. V autobuse jsme se
z úst pana profesora Šimíčka dozvídali významné historické události vztahující se k druhé světové válce.
Nejdříve zastávka na načerpání sil a protažení svalů
a další zastávka byla už v Osvětimi. Všem projel mráz po
zádech už při pohledu na vstupní bránu s nápisem:
„Arbeit macht frei“ (Práce osvobozuje). Paní průvodkyně nás postupně provedla jednotlivými bloky lágru
Auschwitz I., přičemž jsme se dovídali smutné a děsivé
osudy lidí. Nejsilněji na nás zapůsobila návštěva plynové
komory a následně i krematoria. Pocity, jež jsme zde prožívali, se dají jen těžko sdělit. Po ukončení exkurze jsme
zamířili do Auschwitz II. – Birkenau – Březinky. Zarazila
nás rozlehlost místa a krutá promyšlenost celého systému. Znavené skličujícími informacemi nás odvezl autobus do nedaleké mládežnické ubytovny v Krakově.
Na druhý den, v pátek, jsme měli v plánu již méně
chmurný program – prohlídku města Krakova. Pan pro-
Z· dr. Miroslava Tyr‰e
Hluãín boduje v âEZ
Street Hockey 2007
Do velkého finále největšího florbalového turnaje
pro děti „ČEZ Street Hockey 2007“ se probojovalo
družstvo žáků ZŠ dr. Miroslava Tyrše Hlučín.
Dne 26. 4. 2007 v 9.00 hod se družstvo setká s dalšími 63 týmy ve velkém finále v ostravské ČEZ Aréně.
Letošního ročníku ČEZ Street Hockey 2007 se
zúčastnilo rekordních 7200 žáků a žákyň ve věku do 13
let, což je dosud nejvíce ve čtyřleté historii turnaje.
Každé družstvo si muselo cestu do finále tvrdě vydobýt, když se do klání přihlásilo z Moravskoslezského
a Olomouckého kraje celkem 240 škol s 1200 družstvy.
Při velkém finále budou soutěžit nejen street hokejové a florbalové týmy, ale také diváci a spolužáci soutěžících, a to v soutěži o nejlépe povzbuzující, nejkreativnější a nejnápaditější publikum. Součástí sportovního
dopoledne je autogramiáda a exhibiční utkání dětí s hokejisty HC Vítkovice a florbalisty klubu Pepino Ostrava.
Další informace: www.polar.cz/hockey
OZVùNY Z PRÁZDNIN
Ve dnech 12.–17. 3. 2007 se uskutečnil zimní tábor
ve Frenštátě pod Radhoštěm. Konal se v duchu celotáborové hry „Tajemství mumie“. Přestože počasí zimním radovánkám příliš nepřálo, proběhl týden v radostném a hravém duchu. Děti měly bohatý program a na
zimní aktivity se rovněž dostalo výletem lanovkou na
Pustevny. V rámci celotáborové hry se táborníci rozdělili do dvou oddílů – Škorpioni a Lovci pokladů a plnili různé úkoly ve Frenštátě i mimo něj. Děti rovněž navštívily technické muzeum v Kopřivnici, ve volných
chvílích řádily na bazénu ve Frenštátě, opékaly párky
nebo plnily úkoly z celotáborové hry. Jedno odpoledne
ZŠ DR. MIROSLAVA TYRŠE
V HLUČÍNĚ
ŠKOLA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU
TĚLESNÉ VÝCHOVY
Zveme žáky a učitele škol z okolí Hlučína
na dopoledne plné sportovních klání
i soutěží pro chytré hlavy spojené
s prohlídkou školy.
KDY?
V úterý 24. 4. 2007 od 8.30 do 11 hodin
KDE?
V budově naší školy
si děti zkusily také vařit a připravily pro své vedoucí jako překvapení vynikající lahůdky. Nakonec děti našly
pyramidu s mumií Anchsunamun, obdržely hezké ceny
a nejlepší táborník křišťálovou pyramidu. Všichni se
vrátili v pořádku, spokojení a opálení. Děkujeme sponzorům DAVE Ostrava a JESKLOMA Jeseník.
Ve stejném termínu také proběhl i lyžařsko-snowborďácký tábor v Karlově pod Pradědem. Pokud vás
zaujal program zimního tábora, již teď máme připraveny přihlášky na letní tábory – stanové, chatkové
i příměstské a těšíme se na letní prázdniny.
Lucie Holaňová – DDM Hlučín
VÁŽENÍ RODIČE,
určitě vás zajímá, jak probíhá vyučování
a jak se vaše dítě do výuky zapojuje.
Vše můžete vidět a slyšet,
pokud přijmete naše pozvání na
„ŠKOLÁKŮV DEN“
den otevřených dveří
na 2. stupni ZŠ dr. Miroslava Tyrše.
PROČ? Všichni přece rádi soutěží, každý rád
předvede, co umí, a poznat něco nového taky
není k zahození.
Mimořádně pro vás uskutečníme vyučování v odpoledních hodinách
Proto přijďte v hojném počtu, vezměte s sebou
soutěživého ducha a sportovní oděv a obuv.
Ve vestibulu školy bude vyvěšena konkrétní nabídka vyučovacích hodin,
které můžete zhlédnout.
TĚŠÍME SE NA VÁS!
24. 4. 2007 od 15.30 do 17 hodin
Těší se na vás učitelé a žáci od šestky do devítky.
VOLNÝ ČAS + ŠKOLSTVÍ
duben 2007
strana 8
HLUČÍNSKÉ NOVINY
duben 2007
In Bona Fidae Flute Festival Hluãín 2007 • 24. kvûtna aÏ 3. ãervna 2007
Festival se koná pod zá‰titou ing. Davida MaÀase, starosty mûsta Hluãína
Vážení přátelé,
dovolte, abych Vás jménem občanského sdružení
In Bona Fidae pozvala na koncerty prvního ročníku
festivalu, jehož program Vám předkládáme.
Věříme, že naše volba – realizovat nový hudební
festival ve Vašem městě – byla volbou dobrou.
Společnou péčí o tento nevšední hudební projekt
můžeme přinést městu Hlučínu mnohá pozitiva.
Těšíme se na setkání s Vámi na koncertech
In Bona Fidae Flute Festival Hlučín 2007.
Radmila Kotterbová
ředitelka festivalu
Flétna a klávesové nástroje
„Programy koncertů obsáhnou repertoár od začátku 18. až po začátek tohoto století. Výběr skladeb, zařazených do jedenácti večerních koncertů, obsáhne
řadu skladeb, které patří k vrcholům lidské kreativity.
Jsem šťasten, že jsem získal pro ideu tohoto festivalu – první svého druhu – špičkové umělce a jsem
přesvědčen, že tyto programy přinesou nejen poučení, ale i potěšení.“
Prof. Zdeněk Bruderhans
Umělecký ředitel festivalu
KULTURA
PROGRAM:
24. května Kostel Sv. Jana Křtitele
19.30
Recitál: Flétna a cembalo
(C. P. E. Bach a J. S. Bach)
Zdeněk Bruderhans + Jaroslav Tůma
25. května Evangelický kostel
Recitál: sólo cembalo – Jaroslav Tůma
19.30
(J. J. Froberger, J. A. Benda, J. S.
Bach, D. Scarlatti a j.)
26. května Evangelický kostel
19.30
Recitál: Flétna a kladívkový klavír
(C. P. E. Bach, Haydn, Čart,
Beethoven)
Václav Kunt + Jaroslav Tůma
27. května Evangelický kostel
19.30
Recitál: Flétna bez průvodu –
Zdeněk Bruderhans
(Stamitz, Berio, Telemann, Debussy,
C. P. E. Bach, Varese, J. S.Bach)
28. května Evangelický kostel
19.30
Recitál: Kladívkový klavír –
Jaroslav Tůma
(V. J. Tomášek, W. A. Mozart,
J. L. Dusík)
29. května Kostel Sv. Jana Křtitele
19.30
Varhanní recitál – Jaroslav Tůma
(J. S. Bach + J. Tůma Improvizase)
30. května Evangelický kostel
19.30
Recitál: Flétna/pikola a klavír
(Debussy, Gorecki, Kay, Carlson,
Reade, Fukushima, Schulthorpe,
Raxach, Previn)
Lewis Mitchell + Chris Childs
31. května Kostel Sv. Jana Křtitele
19.30
Recitál: Flétna a kladívkový klavír
(Mozart, Benda, Haydn, Donizetti,
C. P. E. Bach, Schubert)
Zdeněk Bruderhans + Jaroslav Tůma
1. června místo konání bude upřesněno
19.30
Recitál: Flétna/pikola a klavír
(Hotteterre, Hodson, Humble, Vine,
Woolrich, Bon, Attwood, Schulz)
Lewis Mitchell + Chris Childs
2. června místo konání bude upřesněno
19.30
Klavírní recitál – Daniel Wiesner
(Mozart, V. Novák, Smetana, Janáček,
Schumann)
3. června
19.30
Kostel Sv. Jana Křtitele
Recitál: Flétna a klavír (Martinů,
Prokofjev, Franck)
Zdeněk Bruderhans + Daniel Wiesner
Účinkují:
Prof. Zdeněk Bruderhans – flétna
Doc. Václav Kunt – flétna
Lewis Mitchell (Austrálie/UK) – flétna/pikola
Doc. Jaroslav Tůma – cembalo, varhany a kladívkový klavír
Daniel Wiesner – klavír
Chris Childs (Austrálie/UK – klavír)
Upozornění: Na všechny festivalové koncerty je
vstup volný.
Představujeme uměleckého ředitele festivalu:
Zdeněk Bruderhans, bývalý sóloflétnista Symfonického orchestru Československého rozhlasu
v Praze, profesor flétny a děkan hudební fakulty The
University of Adelaide, Australia, absolvoval s vyznamenáním konservatoř a Akademii Muzických
Umění v Praze. Již od třetího ročníku konservatorních studií se stal flétnistou operního orchestru Národního Divadla v Praze.
Po absolutním vítězství v mezinárodní soutěži dechových nástrojů při festivalu Pražské jaro v roce
1959 vystupoval jako sólista v Československu
a v dalších 16 evropských zemích, USA, Asii
a Austrálii. V roce 1968 reprezentoval jako jeden ze
dvou recitalistů Československo na M.I.D.E.M.
v Cannes. Pro Československý rozhlas nahrál základní díla flétnového repertoáru. Pro své debuty (New
York, Cleveland, Londýn, Melbourne, Sydney, Riga,
Vilnius) zvolil, jako první na světě, celovečerní flétnové recitály bez doprovodu. Z významnějších mezinárodních festivalů lze uvést Pražské jaro, Brno
Musica Antiqua, Janáčkův Máj, MHF Janáčkovy
Hukvaldy, Avignon, Adelaide, Luxembourg, Iasi
Festum Musicae a Bucharest Saptamana internationala a Musici. Jako sólista vystoupil mmj. s dirigenty
jako Charles Dutois, Alois Klíma, Henry Krips,
Václav Neumann, Libor Pešek a Václav Smetáček.
Diskografie Z. Bruderhanse (10 LP, 13 CD) byla
vydána firmami Supraphon, Panton, Philips, Columbia-Nippon, EMI-WRC, Connoisseurs Records, Aquitaine a Arbitrium. Jeho kniha MUSIC, TECTONICS
AND FLUTE PLAYING byla vydána F. Noetzel
Verlag. Je čestným členem Societas B. Martinů a Research Fellow of the American Biographical Institute.
…jeden z nejlepších instrumentalistů, které jsem
kdy slyšel
Praha, Hudební Rozhledy
…a marvelous player …with a flair for interpretation
The New York Times
…memorable performance… wizardry…
London, The Daily Telegraph
…il triomph en tous points…
Bruxelles, La Revue de Disques
…touch of a great instrumental master
Melbourne, The Age
…magical sound which can often sound otherworldly… a joyous disc, giving the chance what the
flute… can achieve
musicweb-international
V rámci festivalu připravujeme:
Přednášky, věnované hudební komunikaci
a hudebnímu přednesu. Tyto přednášky přednese prof. Zdeněk Bruderhans, autor knihy Music,
Tectonics and Flute Playing. Jeho další kniha
Základy hudebního přednesu bude uvedena během festivalu.
Za spolupráci děkujeme a z dopisů citujeme:
RADĚ MĚSTA HLUČÍNA
V Adelaidě dne 13. března 2007
Ing. David Maňas
Ing. Pavel Reiský
Bc. Petr Adamec
Mgr. Pavel Lindovský
Ing. Bernard Ostárek
Kristina Selníková
Jiří Staněk
Vážení,
dovolte, abych Vám a městu Hlučínu vyjádřil
upřímný a velký dík za podporu, pomoc a pochopení pro první ročník festivalu IN BONA FIDAE.
Když jsem koncipoval program tohoto prvního
festivalu, byl jsem velmi potěšen skutečností, že
přední, skutečně reprezentativní umělci, které jsem
oslovil, byli nadšeni ideou programů – to dává záruku úspěchu uměleckého.
Vaše praktická pomoc a pochopení dávají záruku
úspěchu kulturního a společenského.
Ještě jednou dík a srdečné pozdravy
Zdeněk Bruderhans
Umělecký ředitel festivalu
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HLUČÍN
P. František Zehnal ICLic Mgr.
Farní 284/7
748 01 Hlučín
V Adelaidě dne 13. března 2007
Vážený pane,
dovolte, abych Vám poděkoval za nevšední ochotu
poskytnouti Kostel Sv. Jana Křtitele pro některé koncerty prvního ročníku festivalu IN BONA FIDAE.
Toto prostředí bude inspirací jak pro umělce, tak i pro
obecenstvo. Pro Vaši zajímavost – docent Jaroslav
Tůma byl nadšen, když se dozvěděl, že festival se bude konat v Hlučíně a už se těší na nové varhany.
Ještě jednou velký dík.
Se srdečnými pozdravy
Zdeněk Bruderhans
Umělecký ředitel festivalu
Pořadatel festivalu:
Občanské sdružení In Bona Fidae
S. K. Neumanna 609/8, 702 00 Ostrava
IČ: 270 45 056
bankovní spojení: 000000-1661453319/0800
e-mail: [email protected]
tel: 603 473 286, 602 596 129
Informace o programu festivalu:
Informační centrum Hlučín
Zámek Hlučín
Zámecká 4, Hlučín
Tel.: 595 041 617, tel/fax: 595 043 446
E-mail: [email protected]
Doplňující a upřesňující informace budou
zveřejněny v následujícím čísle Hlučínských novin.
Změna programu a účinkujících vyhrazena.
Pro Hlučínské noviny připravila:
Radmila Kotterbová,
ředitelka festivalu
Ing. Eva Appeltová,
zástupkyně ředitelky
duben 2007
HLUČÍNSKÉ NOVINY
KULTURNÍ CENTRUM
Zámecká 4, Hlučín
595 043 397
MUZEUM HLUČÍNSKA
Zámecká 4, Hlučín
595 041 617
strana 9
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Zámecká 6, Hlučín
595 041 156
DĚTSKÝ RANČ HLUČÍN
Celní, Hlučín
595 043 033
Datum
hodina
1. 4.
3. 4.
4. 4.
4. 4.
7. 4.
7.–8. 4.
10. 4.
11. 4.
13. 4.
13. 4.
14. 4.
14. 4.
15. 4.
15. 4.
15. 4.
16. 4.
18. 4.
19. 4.
20. 4.
20. 4.
20. 4.
20. 4.
21. 4.
21. 4.
21. 4.
21. 4.
22. 4.
22. 4.
25. 4.
25. 4.
25. 4.
26. 4.
27. 4.
28. 4.
28. 4.
28. 4.
28. 4.
29. 4.
29. 4.
30. 4.
30. 4.
14.00
19.00
17.00
19.00
17.00
17.00
9.00
19.30
19.30
14.00
17.00
15.00
18.00
15.30
19.00
17.00
9.30
17.00
19.30
7.30
15.00
17.00
19.30
17.00
19.00
10.00
17.30
16.00
16.30
19.30
19.30
15.00
17.00
9.30, 14.00
15.00
17.00
16.00
název akce
Velikonoční kraslice
Vratné láhve
Vratné láhve
Vratné láhve
Výstava voříšků a psů bez PP Hlučín 2007
Dvoudenní výstavní a prodejní akce Jaro na ranči
Šarlotina pavučinka
Šarlotina pavučinka
Přednáška pro školy ke Dni Země
Atentát v Ambasadoru
Apocalypto
Hlučínské hvězdné nebe
Apocalypto
Kamarád Krteček
Závěrečná tanečního kurzu pro pokročilé
Lékařská přednáška
Politické harašení Z. Bubílkové a hosta
Past na žraloka
Malování u KD k akci „Den Země“
Pomáháme přírodě
Past na žraloka
Kvaska
Zlatá udice – rybářská soutěž
Předmájová veselice v hospodě na Vrablovci
Kvaska
Hanibal – zrození
Kvaska
Hanibal – zrození
Zelené dárečky pro Zemi
Hlučínské kořeny III.
Odemykání lesa
Koncert žáků pěveckého oddělení
Jako malé děti
Jako malé děti
Šarlotina pavučinka
Příběh zrození
XXIII. ročník taneční soutěže Hlučínská lilie
Šarlotina pavučinka
Příběh zrození
Filipojakubská noc – pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic
místo konání
pořadatel
DDM
Kino Mír
Kino Mír
Kino Mír
DR
DR
Kino Mír
Kino Mír
KD
Kino Mír
Kino Mír
KD
Kino Mír
Kino Mír
KD
EK
KD
Kino Mír
KD
DDM
Kino Mír
Kino Mír
DDM
Hostinec na Vrablovci
Kino Mír
Kino Mír
Kino Mír
Kino Mír
DDM
KD
DDM
EK
Kino Mír
Kino Mír
Kino Mír
Kino Mír
KD
Kino Mír
Kino Mír
DDM
DR
DDM
KC
KC
KC
DR
DR
KC
KC
KC
KC
KC
KC
KC
KC
KC
KC ve spol. s KP
KC
KC
KC
DDM
KC
KC
DDM
Klub důchodců Vrablovec
KC
KC
KC
KC
DDM
KC
DDM
ZUŠ
KC
KC
KC
KC
KC
KC
KC
DDM
DR
Dlouhodobé akce:
do 22. 4.
To tu ještě nebylo!!! …aneb co k čemu sloužilo
Muzeum Hlučínska
MH
Muzeum Hlučínska
Muzeum Hlučínska
Muzeum Hlučínska
Muzeum Hlučínska
Muzeum Hlučínska
Muzeum Hlučínska
Připravujeme:
3. 5.
11.–13. 5.
17. 5.
KC – Kulturní centrum
Svět panenek (výstava potrvá do 17. 6. 2007)
Divadelní víkend nejen pro maminky a děti
Horst Benek – kov, kámen, dřevo
MH – Muzeum Hlučínska
DDM – Dům dětí a mládeže
DRH – Dětský ranč Hlučín
KP – Komunitní plánování
KULTURA
Přehled kulturních akcí – duben 2007
strana 10
HLUČÍNSKÉ NOVINY
● Koupím chatu nebo chalupu do 50 km od
Opavy. Cena nerozhoduje.
Tel.: 775 580 134
Prodám byt 2+1 v os. vlastnictví v Šilheřovicích, částečná rekonstrukce, bezbariérový přístup. Cena 770 000 Kč.
Tel.: 775 580 134
●
Koupím chatu nebo chalupu k rekreaci na
Hlučínsku. Menší rekonstrukce nevadí. Platím hotově.
Tel.: 775 580 135
duben 2007
● Hledám paní na úklid. Jednou týdně v rod.
domě v Hlučíně.
Tel.: 777 122 534
● Pronájem trubkového lešení včetně podlážek.
Tel.: 595 042 777, 776 204 142
● Prodám jídelnu „bonanzu“, včetně rozkládacího stolu a šesti židlí. Cena dohodou.
Tel.: 777 965 055
●
Koupím RD se zahrádkou do 40 km od
Hlučína. Spěchá, platím hotově.
Tel.: 603 325 377
●
AUTO·KOLA
Pater Oldfiich
V¯CVIK ¤ÍZENÍ MOTOROV¯CH VOZIDEL
➥
➥
➥
➥
Sk. A1, A, A 25 kw, B, C, E
V˘cvik sk. B – 5 900 Kã
Poji‰tûní HZP – sleva 200 Kã
·kolení fiidiãÛ, referentské + profesní
MoÏnost splátek
Tel.: 603 706 757, 603 706 760
e-mail.: [email protected]
INZERCE
PRODEJNA ELEKTRICKÉHO A RUâNÍHO NÁ¤ADÍ
SVÁ¤ECÍ TECHNIKY KUHTREIBER
TAXI HLUâÍN
NAREX - VRTAâKY, BRUSKY, PILY
PROTOOL - VRTAâKY, BRUSKY, AKU-VRTAâKY…
BOSCH - VRTAâKY, BRUSKY, OPAL. PISTOLE, DETEK.
KOVU…
KUHTREIBER - sváfieãky a svafiovací pfiíslu‰enství
BRUSNÉ KOTOUâE, VRTÁKY, SVA¤OVACÍ ELEKTRODY…
602 855 888
Pfii objednávce pfiedem moÏnost
pfiistavení vozidla pro 6 pasaÏérÛ.
Zaji‰tûní Drink Service
(odvoz Vás i s Va‰ím vozidlem)
Novû chystáme otevfiení pÛjãovny el. náfiadí - duben 2007
R-Connect Technology s.r.o.
HLUâÍN, Ostravská 79 (naproti Kulturnímu domu)
mobil: 739 641 117, 737 341 896
VOLÁNÍ ZDARMA
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
RESTAURACE TRIANGL
Hornická 1264, Hlučín OKD
[email protected]
tel.: 604 804 136
možnost rezervace míst telefonem nebo e-mailem
Tradiční teplá kuchyně každý den ❖ Menu pondělí
až pátek ❖ Pečená kolena na objednávku
❖ Možnost platby stravenkami
❖ Nekuřácká banketka ❖ Soukromé i firemní akce
❖ Sázková sběrna Maxi tip ❖ Točená zmrzlina
Za každých 100 Kč na účtu (zaplacených)
získáš jeden Tringoš. Pokud si dáš něco
z jídelníčku – hodnota Tringoše 5 Kč
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
[email protected]@
@@g
[email protected]@
@@g
[email protected]@
@@g
[email protected]@
@@g
[email protected]@
@@g
[email protected]@
@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@@ [email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@ [email protected]@@@@@@@
SALON PRO PSY
Ostravská 79
HLUâÍN
Telefon:
605 428 655
723 373 138
608 318 653
● Nebankovní půjčky pro zaměstnace, důchodce do 75 let a ženy na
mateřské dovolené a OSVČ. Bez polatku, nízké splátky až na 6 let od
20 do 150 tis. Tel.: 737 445 411
KOUPÍM rodinný dům
nebo pozemek
k výstavbě RD v Hlučíně
a okolí
Stav a cena nerozhoduje
800 888 838
Tel.: 777 071 524
ZAHRADNICTVÍ MICHŇA
Veterinární ambulance
výsadba a údržba zahrad
řez živých plotů a ovocných stromů
MVDr. Marek DOLANSKÝ
Prodej: okrasných a ovocných dřevin
jabloně 80 Kč
semen, hnojiv, zahradních substrátů
postřiků
sadba jahodníku – 6 Kč
U Stadionu 4, Hlučín (směr SILO)
Po–Pá: 8–18 hod.
So: 8–12 hod.
Telefon: 605 937 531, 605 161 372
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@([email protected]@@@6Khe?
@@@@@(Y?g?W&@@@@@@@@6K?g?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@(YhW&@@@@@@@@@@@6K?f?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@(Y?g?W&@@@@@@@@@@@@@@6X?e?
@@(YhW&@@@@@@@@@@@@@@@@)Xe?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@(Y?g?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@1e?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
0YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@( (YhW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L??
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Y?g?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Ye
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y??
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Ye? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yf
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?e?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yf? W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?f? &@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yg ?&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@(M
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
??
V'@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@H
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@@@@@?
?V'@@@@@@@@@@@@?
??
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@@@?
?
@@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@?
??
@@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@?
?
@@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@?
??
@@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@?
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@?
V'@@@@@@@@@@@@@
)XhV'@@@?
??
?V'@@@@@@@@@@@@
@)X?g?V'@@?
?
V'@@@@@@@@@@@
@@)XhV'@?
?V'@@@@@@@@@@
@@@)X?g?V'?
??
V'@@@@@@@@@
@@@@)X
?
?V'@@@@@@@@
@@@@@)X?
[email protected]@@@@@@@
@@@@@@)X
??
@@@@@@@)X?g
[email protected]@@@@@@
@@@@@@@@)Xg
V'@@@@@@
?)X?f?V'@@@@@
@@@@@@@@@)X?f
[email protected])XgV'@@@@
@@@@@@@@@@)Xf
[email protected]@)X?f?V'@@@
@@@@@@@@@@@)X?e
[email protected]@@)XgV'@@
@@@@@@@@@@@@)Xe
[email protected]@@@)X?f?V'@
@@@@@@@@@@@@@)X?
[email protected]@@@@)XgV'
@@@@@@@@@@@@@@1?
[email protected]@@@@@)X?g
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@)Xg
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@)X?f
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@)Xf
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@)X?e
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@)Xe
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@)X?
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@)X
[email protected]@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@1
V'@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@
)XgV'@@@@@?
?V'@@@@@@@@@@@@@
@)X?f?V'@@@@?
V'@@@@@@@@@@@@
@@)XgV'@@@?
?V'@@@@@@@@@@@
@@@)X?f?V'@@?
V'@@@@@@@@@@
@@@@)XgV'@?
?V'@@@@@@@@@
@@@@@)X?f?V'?
V'@@@@@@@@
@@@@@@)Xh
[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@1h
[email protected]@@@@@@
@@@@@@@@L?g
V'@@@@@@
@@@@@@@@)Xg
?)X?f?V'@@@@@
@@@@@@@@@)X?f
[email protected])XgV'@@@@
@@@@@@@@@@)Xf
[email protected]@)X?f?V'@@@
@@@@@@@@@@@)X?e
[email protected]@@)XgV'@@
@@@@@@@@@@@@)Xe
[email protected]@@@)X?f?V'@
@@@@@@@@@@@@@)X?
[email protected]@@@@)XgV'
@@@@@@@@@@@@@@1?
[email protected]@@@@@)X?g
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@)Xg
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@)X?f
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@)Xf
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@)X?e
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@)Xe
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@)X?
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@)X
[email protected]@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@1
V'@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@
)XgV'@@@@@?
?V'@@@@@@@@@@@@@
@)X?f?V'@@@@?
V'@@@@@@@@@@@@
@@)XgV'@@@?
?V'@@@@@@@@@@@
@@@)X?f?V'@@?
V'@@@@@@@@@@
@@@@)XgV'@?
?V'@@@@@@@@@
@@@@@)X?f?V'?
V'@@@@@@@@
@@@@@@)Xh
[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@1h
[email protected]@@@@@@
@@@@@@@@L?g
V'@@@@@@
@@@@@@@@)Xg
?)X?f?V'@@@@@
@@@@@@@@@)X?f
[email protected])XgV'@@@@
@@@@@@@@@@)Xf
[email protected]@)X?f?V'@@@
@@@@@@@@@@@)X?e
[email protected]@@)XgV'@@
@@@@@@@@@@@@)Xe
[email protected]@@@)X?f?V'@
@@@@@@@@@@@@@)X?
[email protected]@@@@)XgV'
@@@@@@@@@@@@@@1?
[email protected]@@@@@)X?g
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@)Xg
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@)X?f
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@)Xf
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@)X?e
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@)Xe
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@)X?
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@)X
[email protected]@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@1
V'@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@
)XgV'@@@@@?
?V'@@@@@@@@@@@@@
@)X?f?V'@@@@?
V'@@@@@@@@@@@@
@@)XgV'@@@?
?V'@@@@@@@@@@@
@@@)X?f?V'@@?
V'@@@@@@@@@@
@@@@)XgV'@?
?V'@@@@@@@@@
@@@@@)X?f?V'?
V'@@@@@@@@
@@@@@@)Xh
[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@1h
[email protected]@@@@@@
@@@@@@@@L?g
V'@@@@@@
@@@@@@@@)Xg
?)X?f?V'@@@@@
@@@@@@@@@)X?f
[email protected])XgV'@@@@
@@@@@@@@@@)Xf
[email protected]@)X?f?V'@@@
@@@@@@@@@@@)X?e
[email protected]@@)XgV'@@
@@@@@@@@@@@@)Xe
[email protected]@@@)X?f?V'@
@@@@@@@@@@@@@)X?
[email protected]@@@@)XgV'
@@@@@@@@@@@@@@1?
[email protected]@@@@@)X?g
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@)Xg
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@)X?f
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@)Xf
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@)X?e
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@)Xe
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@)X?
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@)X
[email protected]@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@1
V'@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@
)XgV'@@@@@?
?V'@@@@@@@@@@@@@
@)X?f?V'@@@@?
V'@@@@@@@@@@@@
@@)XgV'@@@?
@@@)X?f?V'@@?
?V'@@@@@@@@@@@
@@@@)XgV'@?
V'@@@@@@@@@@
@@@@@)X?f?V'?
?V'@@@@@@@@@
@@@@@@)Xh
V'@@@@@@@@
@@@@@@@1h
[email protected]@@@@@@@
[email protected]@@@@@@
@@@@@@@@L?g
V'@@@@@@
@@@@@@@@)Xg
?)X?f?V'@@@@@
@@@@@@@@@)X?f
[email protected])XgV'@@@@
@@@@@@@@@@)Xf
[email protected]@)X?f?V'@@@
@@@@@@@@@@@)X?e
[email protected]@@)XgV'@@
@@@@@@@@@@@@)Xe
[email protected]@@@)X?f?V'@
@@@@@@@@@@@@@)X?
[email protected]@@@@)XgV'
@@@@@@@@@@@@@@1?
[email protected]@@@@@)X?g
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@)Xg
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@)X?f
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@)Xf
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@)X?e
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@)Xe
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@)X?
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@)X
[email protected]@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@1
V'@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@
)XgV'@@@@@?
?V'@@@@@@@@@@@@@
@)X?f?V'@@@@?
V'@@@@@@@@@@@@
@@)XgV'@@@?
?V'@@@@@@@@@@@
@@@)X?f?V'@@?
V'@@@@@@@@@@
@@@@)XgV'@?
?V'@@@@@@@@@
@@@@@)X?f?V'?
V'@@@@@@@@
@@@@@@)Xh
[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@1h
[email protected]@@@@@@
@@@@@@@@L?g
V'@@@@@@
@@@@@@@@)Xg
?)X?f?V'@@@@@
@@@@@@@@@)X?f
[email protected])XgV'@@@@
@@@@@@@@@@)Xf
[email protected]@)X?f?V'@@@
@@@@@@@@@@@)X?e
[email protected]@@)XgV'@@
@@@@@@@@@@@@)Xe
[email protected]@@@)X?f?V'@
@@@@@@@@@@@@@)X?
[email protected]@@@@)XgV'
@@@@@@@@@@@@@@1?
[email protected]@@@@@)X?g
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@)Xg
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@)X?f
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@)Xf
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@)X?e
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@)Xe
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@)X?
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@)X
[email protected]@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@1
V'@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@
)XgV'@@@@@?
?V'@@@@@@@@@@@@@
@)X?f?V'@@@@?
V'@@@@@@@@@@@@
@@)XgV'@@@?
?V'@@@@@@@@@@@
@@@)X?f?V'@@?
V'@@@@@@@@@@
@@@@)XgV'@?
?V'@@@@@@@@@
@@@@@)X?f?V'?
V'@@@@@@@@
@@@@@@)Xh
[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@1h
[email protected]@@@@@@
@@@@@@@@L?g
V'@@@@@@
@@@@@@@@)Xg
?)X?f?V'@@@@@
@@@@@@@@@)X?f
[email protected])XgV'@@@@
@@@@@@@@@@)Xf
[email protected]@)X?f?V'@@@
@@@@@@@@@@@)X?e
[email protected]@@)XgV'@@
@@@@@@@@@@@@)Xe
[email protected]@@@)X?f?V'@
@@@@@@@@@@@@@)X?
[email protected]@@@@)XgV'
@@@@@@@@@@@@@@1?
[email protected]@@@@@)X?g
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@)Xg
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@)X?f
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@)Xf
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@)X?e
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@)Xe
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@)X?
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@)X
[email protected]@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@1
V'@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@
)XgV'@@@@@?
?V'@@@@@@@@@@@@@
@)X?f?V'@@@@?
V'@@@@@@@@@@@@
@@)XgV'@@@?
?V'@@@@@@@@@@@
@@@)X?f?V'@@?
V'@@@@@@@@@@
@@@@)XgV'@?
?V'@@@@@@@@@
@@@@@)X?f?V'?
V'@@@@@@@@
@@@@@@)Xh
[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@1h
[email protected]@@@@@@
@@@@@@@@L?g
V'@@@@@@
@@@@@@@@)Xg
?)X?f?V'@@@@@
@@@@@@@@@)X?f
[email protected])XgV'@@@@
@@@@@@@@@@)Xf
[email protected]@)X?f?V'@@@
@@@@@@@@@@@)X?e
[email protected]@@)XgV'@@
@@@@@@@@@@@@)Xe
[email protected]@@@)X?f?V'@
@@@@@@@@@@@@@)X?
[email protected]@@@@)XgV'
@@@@@@@@@@@@@@1?
[email protected]@@@@@)X?g
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@)Xg
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@)X?f
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@)Xf
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@)X?e
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@)Xe
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@)X?
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@)X
[email protected]@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@1
V'@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@
)XgV'@@@@@?
?V'@@@@@@@@@@@@@
@)X?f?V'@@@@?
V'@@@@@@@@@@@@
@@)XgV'@@@?
?V'@@@@@@@@@@@
@@@)X?f?V'@@?
V'@@@@@@@@@@
@@@@)XgV'@?
?V'@@@@@@@@@
@@@@@)X?f?V'?
V'@@@@@@@@
@@@@@@)Xh
[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@1h
[email protected]@@@@@@
@@@@@@@@L?g
V'@@@@@@
@@@@@@@@)Xg
?)X?f?V'@@@@@
@@@@@@@@@)X?f
[email protected])XgV'@@@@
@@@@@@@@@@)Xf
[email protected]@)X?f?V'@@@
@@@@@@@@@@@)X?e
[email protected]@@)XgV'@@
@@@@@@@@@@@@)Xe
[email protected]@@@)X?f?V'@
@@@@@@@@@@@@@)X?
[email protected]@@@@)XgV'
@@@@@@@@@@@@@@1?
[email protected]@@@@@)X?g
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@)Xg
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@)X?f
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@)Xf
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@)X?e
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@)Xe
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@)X?
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@)X
[email protected]@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@1
V'@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@
)XgV'@@@@@?
?V'@@@@@@@@@@@@@
@)X?f?V'@@@@?
V'@@@@@@@@@@@@
@@)XgV'@@@?
?V'@@@@@@@@@@@
@@@)X?f?V'@@?
V'@@@@@@@@@@
@@@@)XgV'@?
?V'@@@@@@@@@
@@@@@)X?f?V'?
V'@@@@@@@@
@@@@@@)Xh
[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@1h
[email protected]@@@@@@
@@@@@@@@L?g
V'@@@@@@
@@@@@@@@)Xg
?)X?f?V'@@@@@
@@@@@@@@@)X?f
[email protected])XgV'@@@@
@@@@@@@@@@)Xf
[email protected]@)X?f?V'@@@
@@@@@@@@@@@)X?e
[email protected]@@)XgV'@@
@@@@@@@@@@@@)Xe
[email protected]@@@)X?f?V'@
@@@@@@@@@@@@@)X?
[email protected]@@@@)XgV'
@@@@@@@@@@@@@@1?
[email protected]@@@@@)X?g
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@)Xg
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@)X?f
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@)Xf
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@)X?e
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@)Xe
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@)X?
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@)X
[email protected]@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@1
V'@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@
)XgV'@@@@@?
?V'@@@@@@@@@@@@@
@)X?f?V'@@@@?
V'@@@@@@@@@@@@
@@)XgV'@@@?
?V'@@@@@@@@@@@
@@@)X?f?V'@@?
V'@@@@@@@@@@
@@@@)XgV'@?
?V'@@@@@@@@@
@@@@@)X?f?V'?
V'@@@@@@@@
@@@@@@)Xh
[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@1h
[email protected]@@@@@@
@@@@@@@@L?g
V'@@@@@@
@@@@@@@@)Xg
?)X?f?V'@@@@@
@@@@@@@@@)X?f
[email protected])XgV'@@@@
@@@@@@@@@@)Xf
[email protected]@)X?f?V'@@@
@@@@@@@@@@@)X?e
[email protected]@@)XgV'@@
@@@@@@@@@@@@)Xe
[email protected]@@@)X?f?V'@
@@@@@@@@@@@@@)X?
[email protected]@@@@)XgV'
@@@@@@@@@@@@@@1?
[email protected]@@@@@)X?g
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@)Xg
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@)X?f
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@)Xf
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@)X?e
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@)Xe
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@)X?
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@)X
[email protected]@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@1
V'@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@
)XgV'@@@@@?
?V'@@@@@@@@@@@@@
@)X?f?V'@@@@?
V'@@@@@@@@@@@@
@@)XgV'@@@?
?V'@@@@@@@@@@@
@@@)X?f?V'@@?
V'@@@@@@@@@@
@@@@)XgV'@?
?V'@@@@@@@@@
@@@@@)X?f?V'?
V'@@@@@@@@
@@@@@@)Xh
[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@1h
[email protected]@@@@@@
@@@@@@@@L?g
V'@@@@@@
@@@@@@@@)Xg
?)X?f?V'@@@@@
@@@@@@@@@)X?f
[email protected])XgV'@@@@
@@@@@@@@@@)Xf
[email protected]@)X?f?V'@@@
@@@@@@@@@@@)X?e
[email protected]@@)XgV'@@
@@@@@@@@@@@@)Xe
[email protected]@@@)X?f?V'@
@@@@@@@@@@@@@)X?
[email protected]@@@@)XgV'
@@@@@@@@@@@@@@1?
[email protected]@@@@@)X?g
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@)Xg
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@)X?f
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@)Xf
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@)X?e
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@)Xe
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@)X?
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@)X
[email protected]@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@1
V'@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@
)XgV'@@@@@?
?V'@@@@@@@@@@@@@
@)X?f?V'@@@@?
V'@@@@@@@@@@@@
@@)XgV'@@@?
?V'@@@@@@@@@@@
@@@)X?f?V'@@?
V'@@@@@@@@@@
@@@@)XgV'@?
?V'@@@@@@@@@
@@@@@)X?f?V'?
V'@@@@@@@@
@@@@@@)Xh
[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@1h
[email protected]@@@@@@
@@@@@@@@L?g
V'@@@@@@
@@@@@@@@)Xg
?)X?f?V'@@@@@
@@@@@@@@@)X?f
[email protected])XgV'@@@@
@@@@@@@@@@)Xf
[email protected]@)X?f?V'@@@
@@@@@@@@@@@)X?e
[email protected]@@)XgV'@@
@@@@@@@@@@@@)Xe
[email protected]@@@)X?f?V'@
@@@@@@@@@@@@@)X?
[email protected]@@@@)XgV'
@@@@@@@@@@@@@@1?
[email protected]@@@@@)X?g
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@)Xg
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@)X?f
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@)Xf
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@)X?e
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@)Xe
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@)X?
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@)X
[email protected]@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@1
V'@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@
)XgV'@@@@@?
?V'@@@@@@@@@@@@@
@)X?f?V'@@@@?
V'@@@@@@@@@@@@
@@)XgV'@@@?
?V'@@@@@@@@@@@
@@@)X?f?V'@@?
V'@@@@@@@@@@
@@@@)XgV'@?
?V'@@@@@@@@@
@@@@@)X?f?V'?
V'@@@@@@@@
@@@@@@)Xh
[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@1h
[email protected]@@@@@@
@@@@@@@@L?g
V'@@@@@@
@@@@@@@@)Xg
?)X?f?V'@@@@@
@@@@@@@@@)X?f
[email protected])XgV'@@@@
@@@@@@@@@@)Xf
[email protected]@)X?f?V'@@@
@@@@@@@@@@@)X?e
[email protected]@@)XgV'@@
@@@@@@@@@@@@)Xe
[email protected]@@@)X?f?V'@
@@@@@@@@@@@@@)X?
[email protected]@@@@)XgV'
@@@@@@@@@@@@@@1?
[email protected]@@@@@)X?g
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@)Xg
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@)X?f
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@)Xf
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@)X?e
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@)Xe
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@)X?
@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@)X
[email protected]@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@1
V'@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@
)XgV'@@@@@?
?V'@@@@@@@@@@@@@
@)X?f?V'@@@@?
V'@@@@@@@@@@@@
@@)XgV'@@@?
?V'@@@@@@@@@@@
@@@)X?f?V'@@?
V'@@@@@@@@@@
@@@@)XgV'@?
?V'@@@@@@@@@
@@@@@)X?f?V'?
V'@@@@@@@@
@@@@@@)Xh
?V'@@@@@@@
@@@@@@@1h
@@@@@@@@L?
?V'@@@@@@
@@@@@@@@)X
??
V'@@@@@
@@@@@@@@@)X?
?
?V'@@@@
@@@@@@@@@@)X
)XhV'@@@
@@@@@@@@@@@)X?
??
@)X?g?V'@@
@@@@@@@@@@@@)X
?
@@)XhV'@
@@@@@@@@@@@@@)X?
@@@)X?g?V'
@@@@@@@@@@@@@@1?
??
@@@@)Xh?
@@@@@@@@@@@@@@@?
?
@@@@@)X?g?
@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@)Xg?
@@@@@@@@@@@@@@@?
??
@@@@@@@)X?f?
@@@@@@@@@@@@@@@?
?
@@@@@@@@)Xf?
@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@)X?e?
@@@@@@@@@@@@@@@?
??
@@@@@@@@@@)Xe?
@@@@@@@@@@@@@@@?
?
@@@@@@@@@@@)X??
@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@)X?
@@@@@@@@@@@@@@@?
??
@@@@@@@@@@@@@)X
@@@@@@@@@@@@@@@L
?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@1
@@@@@@@@@@@@@@@)X?
W&@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@)K
??
?O&@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(e?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Ye?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Ye
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?e?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?e
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yf
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yf? W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g?
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@
&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW2 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5??
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g?W&
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@(YhW&@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g?W&@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Ye?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@(YhW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?e?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@(Y?g?W&@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?f?
[email protected]@@@@@@@(YhW&@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?g?
[email protected]@@@0Y?h&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g&@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mhe?
VETERINÁRNÍ
ORDINACE
Vinohradská 62, Hluãín
telefon: 595 043 893, 602 712 889
ORDINAâNÍ HODINY:
pondûlí–pátek 12.00–15.00 oãkování
15.00–17.00 objednávky
17.00–20.00 ve‰keré zákroky
Hlučín-Rovniny / Okružní 73
tel.: 595 048 635
mobil: 604 664 769
Po–Pá / So–Ne 18.00–20.00 hodin
Po dohodě možnost ošetření i mimo ordinační
hodiny. Pohotovost, vakcinace, čipování,
europasy, prevence, kastrace, vyš. krve,
poradenství, prodej krmiv. Specializované
pracoviště v oboru veterinární stomatologie.
Zuzana Osmančíková
finanční a realitní makléř
Ostravská 18, 748 01 Hlučín, mobil: 736 685 087
e-mail: [email protected]
www.pujcky.cz
Zprostředkování prodeje a výkupu nemovitostí
a pozemků
Právní servis, řešení financování, smlouvy
Nebankovní půjčky
duben 2007
HLUČÍNSKÉ NOVINY
strana 11
âSA 13a
Hluãín
(v areálu Stavebnin)
* prodej pletiva a příslušenství, hutního materiálu, svařovacích elektrod,
brusných a řezných kotoučů, soustružených pantů, vrutů * komisní prodej *
zprostředkování obchodu a služeb
web: www.pletivo.hlucin.com
e-mail: [email protected]
mobil: 603 323 733
Ceník nejčastěji prodávaných plotových pletiv:
Pletivo plotové s úpravou PVC
oko 53 x 53 mm,
drát Fe-Zn / PVC 1,5 / 2,4 mm
Pletivo plotové pozinkované
oko 53 x 53 mm,
drát Fe-Zn 2,2 mm
Výška
Cena
za bm
Výška
Cena
za bm
Cena za roli
(25 m)
100 cm
35 Kč
875 Kč
100 cm
42 Kč
1 050 Kč
125 cm
44 Kč
1 100 Kč
125 cm
53 Kč
1 325 Kč
150 cm
53 Kč
1 325 Kč
150 cm
64 Kč
1 600 Kč
160 cm
56 Kč
1 400 Kč
160 cm
68 Kč
1 700 Kč
175 cm
62 Kč
1 550 Kč
175 cm
76 Kč
1 900 Kč
200 cm
71 Kč
1 775 Kč
200 cm
84 Kč
2 100 Kč
Cena za roli
(25 m)
napínací drát PVC 78 m
vázací drát 30 m
190 Kč
62 Kč
napínací drát Zn 78 m
vázací drát Zn 30 m
152 Kč
42 Kč
Ceny včetně 19% DPH
Prodejní doba: pondělí až pátek 700–1700, sobota 800–1200 hodin
Máte problémy
s pletí a pokoÏkou?
Poradenství
a diagnostika
Va‰í pleti ZDARMA
V lékárnû U Hradeb
11. 4. 2007
13.30 – 17.00 hod.
Mírové nám. 1
HLUâÍN
Tû‰íme se
na Va‰i náv‰tûvu
INZERCE
Kompletní ceník pletiv i ostatního zboží naleznete na našich webových stránkách.
strana 12
HLUČÍNSKÉ NOVINY
duben 2007
@@@@@@@@@@@@@@@@@@gW-X?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?W&@)X
W&@)[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@
@@fW&(?')X?
?W&(?')[email protected]@
@@
@@
@@e?W&(Y?V')X
W&(Y?V')[email protected]@
@@
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@eW&(Ye?V')K?
?O&(Y?eV')[email protected]@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@?W&(Y?fV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yf?V')[email protected]@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@W&(Yg?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gV')[email protected]@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@(Y?hV'@Xhg
[email protected](Yh?V'@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@(Yhe?V')[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O&(Y?heV'@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@H?hfV'@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@([email protected]@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
?V'@@@@@@@@@@@@@
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@@@@@@@Y
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@
@@
@@
@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@(M?
[email protected]([email protected]@[email protected]@
?I'@@@@@
@@[email protected]@eI'@Xg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W&([email protected]@[email protected]@
V'@@@@
@@@@(Y
@@[email protected]@e?V')X?f
W&([email protected]@[email protected]@
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@(Y?
@@[email protected]@fV')Xf
?W&([email protected]@[email protected]@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@Y
@@[email protected]@f?V')X?e
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@[email protected]@gV')Xe
W&([email protected]@[email protected]@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W&([email protected]@[email protected]@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@[email protected]@g?V')X?
W&([email protected]@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@hV')X
*@[email protected]@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@[email protected],
V')[email protected]@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@hW&(Y
?V')[email protected]@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@g?W&(Y?
V')[email protected]@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@gW&(Ye
?V')[email protected]@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@f?W&(Y?e
[email protected])[email protected]@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@fW&@Hf
[email protected]@)[email protected]@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@e?W&@@?f
[email protected]@@)[email protected]@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@eW&@@@?f
[email protected]@V')[email protected]@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@?W&([email protected]@?f
[email protected]@[email protected])[email protected]@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@W&@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@)[email protected]@
@@eW&@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@@)[email protected]@
@@?W&@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@@@)[email protected]@
@@W&@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@?[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@??@@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@
PŘIVÍTALI JSME
Žaneta Kostková
Vendula Kondrčíková
Lukáš Antonšík
JUBILANTI
Alžběta Slivková *1925
Josef Kaluža *1917
Helena Stašová *1926
Marie Šimánková *1925
Antonín Hlavenka *1926
Libuše Měkýšová *1927
Ferdinand Kucharczyk *1926
Žofie Konetzná *1918
Hugo Reiský *1927
Edeltrauda Pecuchová *1927
ROZLOUČILI
JSME SE:
Edita Rumpová
Zá emc o zveře něn ména
kon ak u e pros m
n ormá orku MěÚ H uč n
na e e onn m č s e 595 020 211
e ma kub [email protected] uc n cz
nebo osobně m n má ně 1 měs c
před požadovaným zveře něn m
HLUČ NSKÉ NOV NY Vydava e Měs o H uč n a Muzeum H uč nska p spěvková o gan zace Šé redak or Mg M Ch ás ecký
Zás upce ng D Maňas da š č enové ng P Re ský ng J Ha az nová Mg Z Kačo K Ko chanová Jazyková úprava Mg Jan Dan e
Adresa redakce Zámek H uč n Zámecká 4 H uč n 748 01 e 595 041 617 mob 737 809 850
e ma n oh uc [email protected] um cz
www h uc n cz
Nák ad 5 600 ks T sk R NG ER PR NT s o
UZÁVùRKA P¤Í·TÍHO âÍSLA HLUâÍNSK¯CH NOVIN JE 19. 4. 2007

Podobné dokumenty

na cestě

na cestě tuωí ocelovou karosérii, do dvefií byly umístûny profily z vysoce kvalitních ocelí. V základní v˘bavû je palubní poãítaã a ãelní airbagy, které je moÏné za pfiíplatek doplnit také o boãní. Bezpeãnos...

Více

březen 2007 - ve formátu pdf

březen 2007 - ve formátu pdf jak známo, s Nov˘m rokem kromû jin˘ch zmûn nastala zcela nová situace v oblasti sociálních dávek. V platnost vstoupil zákon o pomoci v hmotné nouzi, nahrazující dosavadní dávky poskytované z dÛvodu...

Více

po korekture3.indd - Reklamní studio iMM

po korekture3.indd - Reklamní studio iMM a  fotografa tvořícího pod značkou „Karla“. Návštěvníci si mohou zdarma prohlédnout barevné i  černobílé fotografie formátu A4 - A3, které nesvazuje žádné konkrétní téma. Fotografové Jiří Kinďura a...

Více

hovory s návštěvníky

hovory s návštěvníky skelná plocha. Zepředu tam bylo vidět, jak se s tím zachází. Udělal jsem to dle animace, zvolil telefon, vymačkal číslo a domluvil se. Prý mám čekat na parkovišti u východu vedle Taxíků a autobusů....

Více

Almanach - Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

Almanach - Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje zahraničních odborníků ze Švýcarska a USA, kteří v květnu 1989 navštívili Československo a měli možnost se seznámit s provozem ve střediscích LZS v Praze, Brně, Banské Bystrici a  Popradě-Vysokých ...

Více