JUDr. Dagmar Kuželová

Transkript

JUDr. Dagmar Kuželová
Exekutorský ú ad Praha 4, Novodvorská 1010 - P.O.B. 44, 142 00 Praha 4
Soudní exekutor JUDr. Dagmar Kuželová
tel : 261 34 42 21, 777046325, e-mail: [email protected], www.aaaexekuce.cz
JUDr.
Dagmar
Kuželová
Digitally signed by JUDr.
Dagmar Kuželová
DN: cn=JUDr. Dagmar
Kuželová, c=CZ, o=Exekutorský
ad Praha 4, JUDr. Dagmar
Kuželová, soudní exekutor [I
12608530], ou=1
Date: 2013.06.19 11:31:41
+02'00'
046 Ex 1484/11 -51
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Soudní exekutor JUDr. Dagmar Kuželová, pov ená provedením exekuce na základ
usnesení, které vydal Obvodní soud Praha 9, ze dne 6.10.2011, j. 73 EXE 4847/2011-8, kterým byla
na ízena exekuce exeku ního titulu, jímž je pravomocný elektronický platební rozkaz . j. 9 EC
256/2010-11, který vydal Obvodní soud Praha 9 dne 23.2.2011, ve v ci oprávn ného: Freight
Masters Solutions s.r.o., Mikovcova 605/4, 120 00 Praha 2-Vinohrady, I :27577686, proti
povinnému: Lozard s.r.o., Lukavecká 1732, 193 00 Praha 9-Horní Po ernice, I :28888006, v souladu
s ust. § 328b odst. 3 zákona . 99/1963 Sb.. oznamuje, že se bude konat
DRAŽBA MOVITÝCH V CÍ
Místo konání dražby: kancelá JUDr. Dagmar Kuželové, soudního exekutora pro Prahu 4,
Novodvorská 1010, Praha 4, (3. patro budovy A spol. Eltodo a. s.)
Termín konání dražby :
30.7.2013 v 10.00 hod.
Dražby se m že zú astnit pouze registrovaný dražitel, který prokáže svoji totožnost platným
edním pr kazem (ob anský pr kaz nebo pas), v p ípad dražení za jiného, oprávn ním
k takovémuto jednání. Registrace dražitel prob hne dne 30.7.2013 od 9.30 do 9.55 na míst
samém.
edm t dražby je tento soubor v cí:
íslo
položky Popis v ci
Kamenná dlažba - Pískovec Dhari Desert (cca.
1 28m2)
Kamenná dlažba - Travertin Yellow ezaný
2 63x33x3,4 cm (cca. 50 m2 - 240 ks)
3 Kamenná dlažba (paleta vzork )
Kamenná dlažba - Travertin Medium
4 40,6x20,3x1,2 cm
Kamenná dlažba - Mozaika kamenná mozaika
5 z vápence 30x30 cm (cca. 52ks)
Kamenná dlažba - Mozaika kamenná mozaika
6 z mramoru 293x280x12 mm (cca. 60 ks)
Kamenná dlažba - Mozaika kamenná mozaika
7 z travertinu 305x305x10 mm (cca. 50 ks)
Kamenná dlažba - Mozaika kamenná mozaika
8 z travertinu (cca. 54 ks)
Kamenná dlažba Pískovec Tint Mint
9 60x60x2,5-3 cm (cca. 40 m2)
10 Kamenná dlažba - Žula
11 Aku vrta ka Rock Tools
Množství Odhadní cena
Nejnižší
podání
1 paleta
6 330,00 K
2 110,00 K
1 paleta
1 paleta
30 000,00 K
900,00 K
10 000,00 K
300,00 K
981 ks
13
karton
30 000,00 K
10 000,00 K
4 500,00 K
1 500,00 K
6 karton
3 000,00 K
1 000,00 K
5 karton
3 000,00 K
1 000,00 K
9 karton
3 000,00 K
1 000,00 K
4 palety
1 paleta
1 ks
7 200,00 K
3 000,00 K
90,00 K
91 020,00 K
2 400,00 K
1 000,00 K
30,00 K
30 340,00 K
Odhadní cena souboru byla stanovena ástkou 91 020,- K , a nejnižší podání iní jednu t etinu
odhadní nebo ú edn stanovené ceny souboru movitých v cí tj. 30 340,- K
Zájemci o obhlídku dražených v cí nech telefonicky kontaktují Exekutorský ú ad nejpozd ji
do 26.7.2013 za ú elem dohody termínu obhlídky.
Vydražitel je povinen nejvyšší podání ihned v hotovosti zaplatit. Neu iní-li tak, draží se v c
znovu, bez jeho ú asti.
Vlastnictví vydražené v ci se nabývá p íklepem, který soudní exekutor ud lí dražiteli, který u inil
nejvyšší podání. Vydražitel má právo, aby mu bylo na požádání vydáno potvrzení o nabytí
vlastnictví k vydražené v ci. P echodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací
práva a další závady váznoucí na v ci.
Bližší informace lze získat na tel. ísle 261 344 221.
Exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nep ipouští dražbu (§ 267 o.s. .), aby je uplatnil u
soudu a aby takové uplatn ní práva prokázal nejpozd ji p ed zahájením dražebního jednání.
Exekutor upozor uje, že p i rozvrhu podstaty se mohou oprávn ný, ti, kdo do ízení p istoupili
jako další oprávn ní, a další v itelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo
pohledávek zajišt ných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajiš ovacím p evodem práva,
než pro které byl na ízen výkon rozhodnutí, jestliže je p ihlásí nejpozd ji do zahájení dražby,
jestliže v p ihlášce uvedou výši pohledávky a jejího p íslušenství a prokáží-li je p íslušnými
listinami. Exekutor sou asn pou uje, že k p ihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího
íslušenství nebude uvedena, se nep ihlíží.
V Praze dne 19.6.2013
JUDr. Dagmar Kuželová
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Mgr. Miroslav Pajonk

Podobné dokumenty

046 Ex 1428/07 - JUDr. Dagmar Kuželová

046 Ex 1428/07 - JUDr. Dagmar Kuželová s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu (§ 336l odst. 1 a 2 o.s.ř.) X. Soudní exekutor upozorňuje, že při r...

Více

046 Ex 1689/07 - JUDr. Dagmar Kuželová

046 Ex 1689/07 - JUDr. Dagmar Kuželová povinného s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu (§ 336l odst. 1 a 2 o.s.ř.) X. Soudní exekutor upozorňuje...

Více

Newslleter únor 2016 ke stažení zde.

Newslleter únor 2016 ke stažení zde. dokončení ze str. 1 „Současné vedení kraje nemá potřebnou dynamiku a  ani ‚ospalá‘ krajská opozice nenabízí naději na  změnu. Žijeme v  rozmanitém kraji se spoustou pracovitých a schopných lidí a  ...

Více

[email protected] Č.j.: 080 EX 756/09

podatelna@exekutormlboleslav.cz Č.j.: 080 EX 756/09 a/ v hotovosti v sídle Exekutorského ú adu v Mladé Boleslavi, Táborská 527, 293 05 Mladá Boleslav v dob od 9,00 hodin do 15,00 hodin nebo b/ na ú et soudního exekutora íslo 1017513931/5500 vedený u...

Více

Usnesení o elektronické dražbě-3.10.2012

Usnesení o elektronické dražbě-3.10.2012 jako další oprávn ní, a ostatní v itele povinného, kte í p ihlásili nebo podle výroku IX. tohoto usnesení p ihlásí u podepsaného exekutora u své pohledávky za povinným (povinnou), aby sd lili podep...

Více

Cenik Beata

Cenik Beata v surovém pozink + pozink stavu nátěr 7,266 Kč 8,087 Kč 8,719 Kč 7,455 Kč 8,403 Kč 9,161 Kč 7,645 Kč 8,656 Kč 9,540 Kč 7,834 Kč 8,921 Kč 9,932 Kč

Více

Usnesení

Usnesení S nemovitostí jsou spojena tato práva a závady: nejsou žádné zjišt ny. VII. Prodejem nemovitostí nezaniknou tyto závady: nejsou žádné zjišt ny. VIII. i rozvrhu rozd lované podstaty se mohou oprávn ...

Více

BHP343 BHP453

BHP343 BHP453 jeho horní stran vid t ervená ást. Zasu te jej tak, aby nebyla vid t ervená ást. V opa ném p ípad m že akumulátor vypadnout a zp sobit zran ní vám nebo okolostojícím osobám. P i vkládání akumulátor...

Více