Vilémovské noviny

Komentáře

Transkript

Vilémovské noviny
8
C&
' '
' "
"
$
&'
#
()*
*
&
% .(%/-'
0 1
'
1
$
"
+
!
!
%
"
%
,)%(-
'
'
"%
2* "3 4
5
' $%
1
2
6'
'
&
* '
'
* '
!
7' %
'
'
3
' * ' $
%
& #
'
%
'
8
"
'
%
&
9 9 9
: 7
'
'
1'
; /)<
*+
.,=%
,<%,): *
'+
;
>
% ) '+
6 ?'
% =.
'
(6
% @ '+
. A B ?'
% < '+
,:
' 0
% , '+
)
% (@ '+
/C
?
%(( '+
=6 D '
% =.
'
<E
0 F
G%)/ '+
& '
$
'
+%
'
Oficiální portrét Miloše Zemana
FOTO: Herbert Slavík
'
&'
H
A
'
' "7
'
"
$ "
"
'
$
' &
"
G
% &
%
*
I
E
$
J
"'
"E
A
&
+& '
J
6
K
$ '
" A
'
C
E '
8 &
' $% &
$
"
$
'
1
+
"
'
1* '
L $
' '
" "
"
:
*
"
$
'
*
:
%
"
%
&
$ "
M'
" * ' "'
%
!
*+
B'
5 $ '
* ' '
%
&
'
C
I
% '
"
C
E ' %
"
%
&
I "
6'
%
&
%
%
&
6
""
'%&
+ " , '
& "'
* 0
$%
'
&
'
"
"
"
"
* '
' $
8
'
""
'
$
%
$
"
' %
" %
'
%
1
+
%
' N %
' %
' $ '
'
* %
1
'
' " " 1H A
& 1 ' A " 'G
A
%
+&
' " #
E &1
$
$
$
$
%
*
$ "
' $%
G
C & %
&%
* %
%
' K
&
*
6
B
+
' "
C"
'
&
* $
" #
"
' " $
%
1
* '
'
'
$
8'
"'
'
' %&
"
'
'
1
'
+
*
$
+
'
*
A
* '
'
'
O
'
'
%
'
" *
$ O
" #
"
G
7
E
DK $*
C
'
'
' "
' +
&1 '
$
&
0
' "'
%
$
'
%
'
N*
'
* ' $
P:
'
*
$
PC
$
#
!
%
&
* '
'
$
8
'#
$
+
'
7 * % &
$
$
'
'
% &'
&
"
%&
+ % &'
'
"
'
* $
O
$
$
'
'$
$
"
"
" 1
' '$ ' * ' $
'
'
%
*
$
'
"1
"
A ' ' %
'
$
J
C $
%
"
' %
1 '
&
1
A
*
%
+
'
1
' $
1 *
;
'
+
$ $
G
J
*
'
1
G
* ?
D '
E '
% G
'
% '
'PQ
> PL
!
G
"
"
U &
$) & +,
)
% %-
:
1
0
'
C
%
'
#
' %
I
A
1
%
1
% '
"A
'
1
+%
'
-
'
' " + &$
'
' V
+&
'
%
I
0
Q
>
:' *
Q
& 4G
Q
8
0
4# R
!
"
@(
G
'
+ '*' % G
I
'
'
' 1 K
G
'
5
& &
# ' $
"
$
' 6
1G
* 'P
G
E
'
' C'
' %& &
&
G
C
8
E
* % " '
&
*
6
4
M
*
C $
>
' $
" #$
% $
&' (%)
'
+ L !
#
+
0E 0
A
' $
&
&
<((! [email protected] T
'
C $
7
#
% [email protected]
%=
% =.
% =,
% =/
% =<
%<
$
"
'
S9(
'
1' "
&1%
>
' '
""
C
1
*
""
" '
"
'
C
'
W+ '
*
'
"*
'
$ : * *
"
% "
*
1
1
+'
'
D"
*
"
$
' 1
A $ '
%
$
%
'
D
'
(7
1
&%
?
'
@(
& '
'
&
'
" * %
N> 4>
*
"
%
"
*
)
C
E
=
)
1
C1
1'
$
'
C
1
5X0E8%
#
V
$
*
'
"
+
D
C
%
'
'
E
&
'
"
'
$) & +,
)
% %-
M
@(
C $
18. zasedání zastupitelstva obce se konalo 22. ledna 2013
"
Q
$
*
D
*
1
'
@
'
"
'
$
*
C
"
* @
?
'
"
K
1
' $
& '
'
1
$
'
C
240 litr plast
770 litr plast
1100 litr
Kov a plast
Pytel PE 110 litr
>&
'
#
1
G
!
'C
'
+
'
1
8%
'
N&
*
& '
R
'
$
'
' I
* '
'
%&
>&
+S
'
'
4EL '
" 7*
'
' '
T
" !
"
'
'
Y
' "
' $
'
'
"
"
$
&
>&
'
%
>&
%
'
".,
Y
'
8
& =- A & *
%
%
&' '
%
C
*
" '
@
&,
$
%
1
&
&
1
/
1
)1
1
+
1
1 ,@ ,@@E*
$
*
L
0 %
@ *
C
?
'
.
&
:
&
", )@@E*%
'
A4Z[
EL ' '
'
'
'
'
'% '
' $
'
& %
& %
G
'
@@= '
'%
< ,))E*
"
&
%5
"
"' $
%
'
1 1'
7'
'
'
'
'
'
'
'
%
'
'#
:
%
'
'
'
"
&
L
'
18. Zasedání zastupitelstva obce
276/2012
Zastupitelstvo obce (ZO):
a) schválilo návrh programu
18. zasedání ZO,
b) schválilo zápis 17. zasedání ZO,
c) ov ením zápisu 18. zasedání ZO
pov ilo Ing. Petra Bydžovského
a Miloslavu Štrombachovou,
d) zvolilo návrhovou komisi:
Božena Plíšková, Rajner Miga,
Karel Ji inec
e) zapisovatelkou zápisu ur ilo
Jitku Kop ivovou.
318/2013
ZO schválilo Dodatek . 10 ke Smlouv
na zajišt ní sb ru, svozu, využití
a odstran ní komunálního odpadu,
který p edložila fa EKO servis
Varnsdorf, se sjednaným uplatn ním
podmínek v p ípad ukon ení skládky
v Rožanech – varianta B.
'
1
' &;
!#
':
* ' "
% ' "
' 1
!
*
>&
#
!
&
>& %
Q
"
#
>&
':
'
'
"
&
"
Cena služby za nádobu
za rok bez DPH, K
Varianta A
Varianta B
1 736,30
1 943,90
949,70
1 053,50
1 925,10
2 236,50
1 070,70
1 226,40
3 700,40
4 323,20
1 982,50
2 293,90
11 984,10
13 982,30
6 925,90
7 925,00
14 089,70
16 944,30
7 807,90
9 235,20
46,50
50,50
1 x za týden
1 x za 14 dn
1 x za týden
1 x za 14 dn
1 x za týden
1 x za 14 dn
1 x tza ýden
1 x za 14 dn
1 x za týden
1 x za 14 dn
Jednorázový vývoz
110 litr kov
1 120 litr plast
1
'
@
USNESENÍ
+
# 4EL '
"1
Typ svozu
80 litr - plast
"
' '
%
K
'
&$
C #
L
'
Typ nádoby
0
'
*
'
*
'
$
D
+
"
%&
'
'
D'
'
C
' $
319/2013
ZO schválilo návrh rozpo tového
opat ení . 5/2012, jímž se celkové
rozpo tové p íjmy obce navyšují
o 502 500 K .
320/2013
ZO schválilo vy azení projektové
dokumentace na zateplení domu
p. 242, v hodnot 51 600 K , z majetku
obce. Projektová dokumentace byla
vypracována kv li podání žádosti
o podporu z programu Zelená úsporám.
321/2013
ZO schválilo, s odkazem na usnesení
ZO . 241/2008 ze dne 27.11.2008,
ud lení p ísp vku z rozpo tu obce
firm STAP a. s. Vilémov, na provozní
náklady sportovní haly p. 84 za rok
2012, ve výši 291 566,05 K .
322/2013
ZO rozhodlo, na základ doporu ení
stavební komise obce, zadat vypracování projektové dokumentace k podání
žádosti o dotaci na realizaci d tského
h išt na p.p. . 94/1 v k. ú. Vilémov,
firm TEWIKO systems, s. r. o., Liberec.
323/2011
ZO rozhodlo ud lit z rozpo tu obce
p ísp vek 1 500 K na maturitní ples
t ídy 4. D Gymnázia Rumburk, který se
bude konat 23. února 2013.
I>%
)
C $
' $
M
'
E
' *' 1 ' $
' "
' *' $
" "
'
8
: '
"
"
' Z
'
'
%
$ '
' $
'
'
'
<
&
%
'
E
:
1
%
' *'
'
'*
' *+ 0
0
1
'
* 1
Optimierung der Zusammenarbeit der Feuerwehren
Gemeinde Neukirch, Stadt Wilthen und Obec
Vilémov beim grenz bergreifenden
Krisenmanagement, insbesondere dem operativen
und präventiven Hochwasserschutz.
! "#
*
' #V
'
@@ C
'
Z
'
C $
$
'
, /=,
' %
$ * $
+ ' $
#'
:
&
' &
'
'
'
"% &
Z
,@@@@\%
==/@@@\
Q
$
EM M'
<@@@@@@E*
"
1
'
& ' '
: G
Q (]
( * $
* '
^'
0
'
0 '
@@/V @ ( E
* ' $ '
" :
&
'
&
&
'
&
%
'
&
%
' "
0
1
A
'
'
7* '
%
1 '
Z
'
1
G '
1
+ 5? )]
&
+
'
I'* Z
'
0 5? @]
)
"
'
'
* %*
' *+
"
1
'
'
'
%
%
@(
'
+ I5? @])%
1 +
1
* 1
' *' $
K3
+
2
:
' &
' $
' $
* $
Optimalizace spolupráce hasi ských sbor
obce Neukirch, m sta Wilthen a obce Vilémov
v rámci p eshrani ního krizového managementu,
obzvlášt p i operativní a preventivní ochran
proti záplavám.
K
5? )]
A
%
' % &#
'
'*
1
* "'
+%
E
'
'
' $
$ ' *' 1
7* ' " 1
' A '
"
"
'
%
"
'
I'*
" "
'
* 1
*
E
'
@
' *' $
D
'
&
%
""
:
'* '
*
B
1
"
'
'
" *
&
"$
$
'
&+
'* '
* '
'
"
$
'!
1
!
'
' !
' *+
"
%
$
L
%!
% &
&# '
+
@
'
' %
G $
(
' *+
< 7
Q&
"
'
'
%
%
&
'
"
&
&
K realizaci projektu byl vytvo en realiza ní tým. Od nás z Vilémova jsou jeho leny
Václav Marek, velitel hasi , Daniel Krobot, Josef Richter st. a Josef Richter ml.
Úpln vlevo stojí pan Herbert Schürr, rodák z Lipové, angažovaný obcí Neukirch jako tlumo ník
:
'
'
'
7* ' " 1
+
@
"
K $
'+
'
' '
'
* $
+
' *' 1
(@ *
'*
'
!
'
7
'
'
D
"
G &
% "
'
%
"
:
'
'
'
'
!
1
'
'
*
+
M
@(
'
C $
'
* '
' *+
V7
L#
'
'
!
"
$ '
C $
(;
@@
'
'
"
"
'
'
'
$
'
&
'
!
12+ 0
4 % .
1'( #
"+,
%
)2 5 ' ) 06)
'
' *' $
*
' *+
1
*
'
$%
%
&
/ )
- 0%
4 *
)
)# %7
'
E
'
C & $
' $
'
' ;
'$
* "
&
#
%
'
&
$
"
!
'
&
:
'
D"
*
6 '
I ' *' $
6 '
:
E
0
6
E '
% &
'
&
6
*
'
%
Z
% *
$
'
V
7
'
M'
$
: &
' & R
* '
M' !
%
$
D
'
A'
%
$
C K %
%
6
^
$
#
*
'
'
'
'
J #
'
E
!
I #
Oba n me tí starostové m li z pohár velkou radost
Pan fará autu požehnal, pan starosta je pok til kapkou
šampa ského, co víc by si mohlo p át
Starosta Neukirchu p edává symbolický klí od
darovaného vozidla starosti Vilémova
C &
&
%
$
#
& '
C $
'
"
'
:
'
$
&
%
"
'
%&
&
$
1 "
&
&
!
'
%
"
%
Z
"$
'
"
' $
1
K
"
'
E
1
"
* 1
'
Q (
1 '
'*
!
#!
$
* $
%
$
1
' $
'
'
&
'
%
'
*
'
R
$
'
$
&
!
!
*
%
* $
'
' 1' & 1
!
"
&
'
"
V
'
% .
'
"'
'
'
1
*
"
'
%
,
08
$ 89)
3
)
0
C $
E
"
:
7
'
*
"
"
"
'
*
" C
$
* '
'
'
1
"'
L
+ "
"
G
'
' '
E K
' '
G
E8
$
%
$
'
'
"
:
"%
*
"
"
%
$
' *
+ $
$ '
'
$
" $
" %
$
'
L
7
' *
I'$
'
"
%*
0 "
'
" $ '
'
$
%
'
' &
* :" 1 '
"
%
!
+ %
" '+ %
+
'
$ " ' '
$
'
"
"
' "$% B
'
$
'"
*
%
$) & +,
)
% %-
'
' " %
'
$
E K
'
%
' $
M
@(
M
@(
C $
' $
$
C
*
*
%
1
1
*
'
% &'
'
'
* ' $
(
'
^' $
" *
'
%
'
$
'
'
"
^
$
#
"
&
&=
'
'
D"
* ' 1
'
$
'
%
'
"
'
&
'
'
'
'
'
@(
' $ * %
'
'
&
.
9E & & '
"
_
9O
'
'
;
%
$
3456738
!
% ' 1!
$ %
'
) 7
* ' 1
#
1
*
*
D
C
#
"
&
"
'
)
' '
'
' "
LD0 6ND 6
: '
Foto z návšt vy V. Klause
A
:
$
%- ( 4.% ;
na Šluknovsku 16. íjna 2007
#' )
%) + %
)
'
3
+ -%*
2
)0 % 4 3
'
*0 % % # 0
'
'3
* <; * # 0& =' ' 0 ) 4
7
>
)
?0 . % 4 3
) ' " )>
@
" ";
D
' '
%
*
'
* " L
*
'
" %
&'
'
'
1
'
%&' "
*
' * "
" '
+%
# *
%
6
%& 1' +
1
' !
'
'
' '
' ' &%
'
$
%
'
'
'
$%
:
5
*
% "
"
'
E +
'
&'
%
&
'
* "
3
C*
'
^A
""% & 2
'
/'
+%
7'
&
' %
1
'
$
E
1 %
M'
'
3
'
1
1
'
=
^
), M'
^> '
'
" '
*
;
S T:
&%
' "'
'
'
1'
S T:
+, "#* !
.
%
M'
'
"&
0
/
+, "- . *
! .'
0# 1
.!+ "' '2 2 .
"S(TA '
'
' $ *
'
$
1
#
&
*
% &
' 0
+
7'
&
%
'
M'
'
&"
%
1 C E
#
'
/
%
*
'
'
'
%
$ "
%
' *
'
" "6 '
" %&
'
' %
&'
"
& 6
#
5
%
* '
'
+'
" *
'
$
%
,
%
+& 1
1
&
#*
'
*
+'
9
' ;E "
'
K M'
^> * )(%
T
$
;S
T
'
[
[
%
'
'
9
1
*
1
9I
'
9:
" '
%
" %
< V
<<)%
%
C '
"
' 1
'
:
K '
$
' $
S *
+ ) 3 A% '
I G ?G S
- %. $ A%
:
%
E
S 4. % (
- B%(% :
C
>&
S % 4* +
T
% 6 5
' 1 S
)
% )
T
%
R '
S5
)
(
)
T
1
1
"
'
6
'
1
0
'
+ 9)
7
9: '
'
*
;
'
0 $
! ^
! 6
'
)
;
!
+
"
U
+
!
"
# G
'
'* R
% &
"
'
%
!
!
! C
&
*
! :
A
!
7
!E
% &
$
' " '
1
&'
&
"
0 * ' '
'
*
%
!
!L
$
'
'
$
$ C
"
+&
!
8
C $
' $
M
Zda ilé soust ed ní Á-mužstva SK Stap Tratec
Vilémov ve Sloupu
L '
)
'
<7
@(
"
* $ ' '
"
C $
' 1
#
'+
*
'
'
' 0
0
^
0 '
"%
$
'
7!
* '
.
%
!
$
"
C
'
#
$
E
$
' V
' '!
*
.; SE
%
G% ^
K % Q T
D"
* "
: ");
(S G
^
K
`%6
E
`T
$
"
G5%
RB' 1% E
D
L'
/
*+
$
'
$
G
L
$
' '
'
!
*
1
*
1 %
1
G 5 0
A $
R
' ''
6
*
' " !
* "
1
$!
1
?
4^
"
'
'
'
%
* #
*
L
%
%
K!
'
1 &
B
E 5
G 5 A K C
'
' 1 * "'
R
$
8
$
' '
"%
G
' " $
' "
& # *
"
A
'
$
'
C K
*
C '
"
" 1
$
' $
E* '
Stavební ú ad ve Šluknov
'
L*
6 ' !
:
A
1 #
'
!
%
1
$ : $
,@@
$ :
&
'
E
:
"
L
'
1
&
A
*
8'
7' "
? '!
%
*
$
$
C'
'
6^
"
$
%
$
*
,@@ E* 1
'
' "
&
C
"
"
'
"
%
$
+
" %
1
'
1
$
>
5 ' 6' #
C K
(
. L*
:
,I
6' #
)6
C
/C
8
=^
6
<E
:
@5
6
<[email protected]
</)
<=.
<=
<[email protected]
<=,
<==
<=/
<=/
</=
"
Výb rové ízení na obsazení
funkce vedoucího/vedoucí
Domu s pe ovatelskou službou
Velký Šenov
Rada M sta Velký Šenov usnesením
. 71/1/16 vyhlašuje výb rové ízení na
obsazení výše uvedené funkce.
P edpoklady
- ukon ené st edoškolské nebo vysokoškolské vzd lání sociálního, zdravotního, ekonomického nebo právního
zam ení,
- 3 roky praxe v sociální oblasti
- 3 roky praxe ve vedoucí funkci
výhodou,
- znalost problematiky poskytování
sociálních služeb,
- znalost zákona . 108/2006 Sb., o
sociálních službách (platné zn ní)
- ob anské a morální bezúhonnost,
- komunika ní schopnosti,
- práce na po íta i,
- znalost angli tiny výhodou,
- idi ský pr kaz skupiny B
Náležitosti p ihlášky
- jméno, p íjmení, titul
- datum a místo narození,
- státní p íslušnost,
- místo trvalého pobytu,
- prohlášení ve smyslu §4 odst. 3
-, zákona . 451/1991 Sb.
)
4
Zatímní širší kádr A-mužstva pro zimní p ípravu 2013
6$
se p est hoval
Od 4. února 2013 sídlí
Odbor stavební ú ad M stského ú adu
Šluknov
na nám stí Míru p. 285 (žlutý d m,
d íve eská spo itelna).
Telefonní kontakty se nezm nily
%
+!
:
'
%
'
+
' "
"
# * "
*+
' "1
'
$ $
* $%
!
$
%
* " "'
'
"
&$
&
& +% '
- telefonní spojení,
* "
*
- datum a podpis,
#
*
0
*
@(
6$
>
C
>
Q
C '
% '
( RB' 1 D
% '
. > ' W6 % '
,^
K
% '
) G5
%
/E
D %
= G
<D
6
% '
Nová ci: Q
C % RB' 1 D% > ' W 6 ^
'
C
'
#% 5
6 C
>
6 $
C[
5a LC0Ea LC[ b% "
'*
'
N "
*' ,7
8 '
;L
[
;FFF
K
R
<=/
<=
<<
<<.
<<
<<
<<@
<==
<<@
+
%E
*
D
P ílohy k p ihlášce
- ov ené kopie o nejvyšším dosaženém vzd lání, vysv d ení o státní
záv re né zkoušce,
- životopis s údaji o dosavadních zam stnáních a o odborných znalostech
a dovednostech,
- výpis z rejst íku trest ne starší než 3
m síce, nebo doklad o jeho vyžádání;
u cizích státních p íslušník obdobný
doklad vydaný domovským státem,
- léka ské otvrzení o zp sobilosti
k vykonávání funkce.
Sou ástí výb rového ízení mohou
být psychlogické testy. Nástup do
funkce od 2. dubna 2013.
P ihlášku s uvedenými náležitostmi
v zalepené obálce nutno doru it M stskému ú adu Velký Šenov, Mírové nám.
342, do 20.3.2013, 13:00 h. Na obálce
vyzna te „Neotvírat - výb rové ízení
DPS“.
'
*
C $
%
' D"
* c
@ ( > G' * * '
E ^>4 ., A'
7
7 %*
/ % [email protected]/[email protected] $
A # ]
#`;. (</. )
!
;
d
!
d
*

Podobné dokumenty

PDF souboru - Gymnázium Zábřeh

PDF souboru - Gymnázium Zábřeh 787 01 Šumperk, Mgr. Sylvie Marková. Cena: 450,- K (zahrnuje lektorné, metodické materiály a ob erstvení). Platba p i prezenci. šíme se na setkání s Vámi Za organizátory konference Mgr. Sylvie Mark...

Více

Zasedání pracovní skupiny pro MA21 RVUR, 9. května 2012

Zasedání pracovní skupiny pro MA21 RVUR, 9. května 2012 Prezentace viz p íloha tohoto zápisu Ad6/ Prezentace viz p íloha tohoto zápisu Ad 7/ Informace – zápis ze seminá e, který po ádal Ú ad vlády MŽP navázalo spolupráci v rámci MA21(viz p íloha) Ad 8/ ...

Více

Jak si prodloužit život bez nemocí

Jak si prodloužit život bez nemocí Seznámíte se s možnostmi, jak ešit nerovnováhu v organismu, obezitu, poruchy metabolismu, osteoporózu, migrénu, astma, cukrovku, nemoci srdce a cév. Seminá se zam í také na ženské i mužské hormonál...

Více

14. Bluegrassová Bluegrassová dílna PBB Jindry Hylmara dílna

14. Bluegrassová Bluegrassová dílna PBB Jindry Hylmara dílna več jam-session Sobota - výuka, večer er koncert skupiny Sunny Side + Petr Brandejs + lektoř večerní jam-session lektoři, session ve všech prostorách kulturního klubu Nedě - dopoledne výuka, oběd, ...

Více

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání -nutnost prevence bakteriální endokarditidy nebo revmatické hore ky, -onemocn ní , která vylu ují za azení do sm nného provozu (relativní omezení) - p i p ijímání ke studiu je t eba plnit usnesení ...

Více