Šumivé rozpustné chlorové tablety 3,3g

Transkript

Šumivé rozpustné chlorové tablety 3,3g
_____________________P ÍBALOVÝ LETÁK, ETIKETA_______________________________
Šumivé rozpustné chlorové tablety 3,3g
- rozpustný chlor pro universální použití p i dezinfekci
SLOŽENÍ
Obsahuje Dichlorisikyanurát sodný – dihydrát, 56% aktivní chlor, kyselinu adipovou max. 20%, uhli itan sodný max. 5%.
OBLAST POUŽITÍ
Univerzální desinfek ní prost edek pro ve ejná místa jako školy, budovy ve ejné správy, nemocnice, hotely, místa p ípravy
a uskladn ní potravin. Další použití na desinfekci v bazénech.
VLASTNOSTI
•
•
•
•
•
Rychle a zcela rozpustný
8 * koncentrovan jší než vodný roztok chloru
p esné a hospodárné dávkování
minimální riziko ztráty barev textílií ve srovnání s vodným roztokem chloru
minimální objem usnad uje manipulaci p i skladování
POPIS VÝROBKU
Vzhled: bílé tablety o pr m rné hmotnosti 3,3 g
Obsah: 1.5g ekvivalentu aktivního chlóru
Rychlost rozpoušt ní p i 25°C: p ibližn 5 minut
pH 1% roztoku: p ibližn 6
POUŽITÍ
Dezinfekce ploch: Pr m rný obsah aktivního chloru v jedné tablet – 1.5g iní výrobek koncentrovan jší než b žné
p ípravky obsahující aktivní chlor. Pro p ípravu dezinfek ního roztoku rozpuste 1 až 2 tablety v 10 litrech vody. Pro b žné
použití rozpuste 1 tabletu ve stejném množství vody. (Teplá voda usnad uje rozpoušt ní p ípravku)
Dezinfekce bazén :
Pro dlouhodobé chlorování: dávkování každý ve er 1 tabletku na 10 m3 vody
Ideální hodnoty: volný chlor 0,3-0,5 a pH hodnota 6,5 – 7,4
Pozor: Vždy nejd íve nalít vodu do nádoby, potom zamíchat šumivé rozpustné chlorové tablety 3,3g. Nikdy neházet p ímo
do bazénu.
BALENÍ A USKLADN NÍ
Balení: 0,5kg nebo 1kg PE nádoby
Skladujte v suchu, p i teplot do 40°C. Není doporu eno skladovat déle než 12 m síc . PE nádoby uchovávejte isté pro
recyklaci.
ÚDAJE O NEBEZPE NOSTI P ÍPRAVKU
Dbejte pokyn na etiket a bezpe nostním listu. Produkt uchovávejte pouze v originálním balení v chladu a chra te p ed
slune ními paprsky. Pozor: nikdy nesm šujte s jinými chemikáliemi.
Osobní ochranné prost edky: ochranné brýle, ochranné rukavice
Informace o zneškod ování: neodstra ovat spole n s odpady z domácnosti, zneškod ujte v souladu s ustanovením zákona
íslo 125/1997 sb. O odpadech.
První pomoc:
P i nadýchání: p ívod erstvého vzduchu, p i obtížích p ivolat léka e
P i styku s k ží: Postiženou pokožku d kladn opláchn te vodou a mýdlem, dob e spláchnout.
P i zasažení o í: ihned za n te vyplachovat tekoucí vodou (nezasažené oko zakrýt, vyjmout kontaktní
o ky), pokra ujte po dobu minimáln 15 minut, poté vyhledejte léka skou pomoc.
P i požití: ihned vypláchnout ústa a vypít velké množství vody. Ihned vyhledejte léka skou pomoc.
Hygiena práce:
R-v ty:
R 22 – zdraví škodlivý p i požití
R 31 – p i míchání vzniká jedovatý plyn
R 36/37 – dráždí o i a dýchací
S-v ty:
S 1/2 - uchovávejte uzav ené mimo dosah d tí
S 8 - nádoby skladovat v suchu
S 26 - p i zasažení o í okamžit opláchn te vodou a vyhledejte léka e
S 41 - výbušný ho ící plyn, nevdechovat
S 46 - p i požití ihned kontaktovat léka e a obal nebo etiketu p edložit
léka i
Xn – zdraví škodlivý
Dovozce: Arnaud eská, s.r.o. Eliášova 22, 160 00 Praha 6, eská republika