Zhodnoceni výsledků chirurgické a konzervativní hlasové terapie u

Transkript

Zhodnoceni výsledků chirurgické a konzervativní hlasové terapie u
Zhodnoceni výsledků chirurgické a konzervativní hlasové terapie u transsexualismu MtF
Subjektivní vnímání změny hlasu z mužského na ženský
Hlas jako důležitý prostředek komunikace je nedílnou součástí celkové transformace transsexuality
MtF. V současné době je možnost změny hlasu z mužského na ženský u pacientek procházejících
přeměnou chirurgická i konzervativní.
Mezi nejdůležitější motivační faktory ovlivňující MtF pacientky jsou: věk, muzikálnost, vzdělání a
hlasové kariéra klasifikaci, fyzické dispozice. .
MtF pacientky, které očekávají okamžitou změnu, často nejsou ochotny vykonávat každodenní
hlasová cvičení a proto raději zvolí jako první možnost chirurgický zákrok. Nicméně je třeba
zdůraznit, že podobně jako při každém plánovaném chirurgickém zákroku je třeba předoperační a
postoperační rehabilitace. Konzervativní léčba je dlouhodobá (obvykle trvá několik měsíců), a není
vhodný pro všechny.
V této studii byly porovnány dvě skupiny MtF pacientek. První skupina 9 pacientek po operaci
(cricothyroidní aproximace - thyroplastika typ IV), druhá skupina 4 pacientek, které prošly pouze
konzervativní hlasovou terapií.
Konzervativní léčba hlasu trvala od 6 do 12 měsíců. Terapie spočívala ve výuce pacientky používat
svůj hlas jako tzv. hlasový profesionál. Pacientky se tedy učily práci s dechem, hlasem a jeho použití,
tělem a gesty.
Všechny hlasové nahrávky pacientek (před a po léčbě) byly analyzovány softwarem ParVRP (v
Matlabu), které poskytují analýzu akustických parametrů mluvního rozsahu (SRP) na základě
spektrální analýzy a periodicity.
Subjektivní vnímání změny hlasu byly analyzovány dvěma soubory poslechových testů. První Cape-V
protokol (Kempster, G. B et al.). Následující parametry byly subjektivně hodnoceny autory: dyšnost,
hlasitost, celková porucha, výška, drsnost, napětí a hodnocení subjektivního vnímání ženskosti. Druhý
poslechový test obsahoval párované porovnání náhodných nahrávce, ve kterém byly hodnoceny
jednotlivé změny a jejich vliv na celkové hodnocení vnímání ženskosti.
U první skupiny (chirurgický zákrok), bylo ve výsledku naměřeno zvýšení výšky hlasu v rozsahu 1-9
půltónů. (průměr 5,42 půltón). V celé skupině ale došlo také ke zvýšení parametrů celkové poruchy
hlasu. Obecně byl hlas dyšný, hrubý a nepřirozený.
Ve druhé skupině došlo ke zvýšení v rozmezí od 6 do 9 půltónů po hlasové terapii. Pacientky po
reedukaci zvládaly základy hlasové techniky. Hlas byl přirozenější, bez známek patologie ve srovnání
se skupinou pacientek léčených chirurgicky.
S ohledem na charakteristiky pacientů nahrávání hlasu (text číst, krátkou dobu nahrávání, nahrávání na
pozadí - neznámém prostředí, lékař), pouze základní hlasové vlastnosti se hodnotí - dyšnost,
rezonance, drsnost, artikulace, napětí, barva, celkový dojem.
Poslechové testy ukázaly, že po rehabilitaci hlasu došlo k výrazné změně vnímání pohlaví. U
pacientek po operaci došlo k výraznému posunu výšky hlasu, ale zároveň ke zhoršení dalších
parametrů kvality hlasu (spasticita, celková porucha).
U použitých nahrávek nebylo možno hodnotit další vlastnosti hlasu, důležité pro subjektivní vnímání
hlasu (prozódie, práce s hlasem a dechem, stabilita ad.).
MtF pacientky, které prošly pouze chirurgickým zákrokem nezvládaly další teoretické znalosti ani
praktické dovednosti, jak dále pracovat se svým hlasem, aby byl vnímán přirozeně žensky.
Konzervativní ani chirurgická léčba hlasu není automaticky zárukou dosažení požadovaného ženského
znění hlasu.
Komplexní hlasovou práci s hlasem lze považovat za největší výhodu konzervativní terapie MtF
pacientek, nevýhodou je dlouhodobá terapie. Největší výhodou chirurgického zákroku je okamžité
zvýšení výšky hlasu. Subjektivní vnímání hlasu však není závislé pouze na zvýšení hlasu, ale i na
dalších parametrech, které nejsou chirurgických zákrokem dosaženy.
Reference
DRŠATA, J. et al.(2010): [Phoniatry – voice] Foniatrie - hlas, Tobiáš (321 p).
KADLECOVÁ, K. A., FRIČ, M. (2011): [Voice rehabilitation casuistics in MtF transsexuals]
Kasuistiky hlasové péče u transsexualismu MtF (male to female), Otolaryngologológia, 1, 2011, pp.
28-31.
KEMPSTER, G. B., GERRATT, B. R., VERDOLINI, A.K., BARKMEIER-KRAEMER, J., and
HILLMAN, R. E.: Consensus auditory-perceptual evaluation of voice: development of a standardized
clinical protocol. Am.J.Speech Lang Pathol.,18, 2009, 2, pp.124-132.
KUČERA, M., FRIČ, M., HALÍŘ, M. (2010): [Practical course of voice therapy] Praktický kurz
hlasové rehabilitace, Opočno (57 p).
Poděkování
Nahrávky hlasů pacientek před a po fonochirurgickém zákroku byly získány z Krajské nemocnice
Pardubice, nahrávky reedukovaných pacientek z privátní foniatrické ambulance COMHEALTH, Ltd.
Práce byla podpořena projektem MŠMT ČR Pr. No. 1M0531 “Výzkumné centrum hudební akustiky”.

Podobné dokumenty

TECHNOLOGICKÝ LIST čís. 35 - Zvukové studio

TECHNOLOGICKÝ LIST čís. 35 - Zvukové studio Inova ní aspekty: Pro zpracování akustické dokumentace varhan metodou 8&1 vyvinutou Výzkumným centrem hudební akustiky Zvukového studia hudební fakulty AMU v Praze bylo doposud nezbytné použít nák...

Více

(TL37 Sada typizovaných difuzorů)

(TL37 Sada typizovaných difuzorů) Původce (-i): Tomáš Hrádek, Jan Tuček Vlastník (-ci): SONING Praha, a. s. Lokalizace: 151 24 Praha 5, Plzeňská 66 Abstrakt: Difuzory patří k prostředkům používaným k úpravám akustických vlastností ...

Více

TECHNOLOGICKÝ LIST č. 78 - Výzkumné centrum hudební akustiky

TECHNOLOGICKÝ LIST č. 78 - Výzkumné centrum hudební akustiky Konkrétní postup zpracování dat v experimentech na našem pracovišti..............................12 Vyhodnocení okamžitého efektu rezonančních cvičení .................................................

Více

TECHNOLOGICKÝ LIST čís

TECHNOLOGICKÝ LIST čís podmínek v bezodrazové místnosti jednak z důvodu velikost nástroje, ale i z důvodů, že jejich zvuk je neoddělitelně spojen se specifickými vlastnostmi prostoru, ve kterém je nástroj umístěn. Pro úč...

Více

1 Úvod - Zvukové studio

1 Úvod - Zvukové studio Rossova algoritmu pro párové porovnávací testy [18, 19]. První test (obrázek 2A) byl sestaven na základě „Singing“ protokolu [2], ve kterém pomoci subjektivního škálování na 20 bodové visuálně-anal...

Více

Číslo 1, ročník 12, 2003

Číslo 1, ročník 12, 2003 vlnách elektrické aktivity mozku. Je možné mìøit hladiny slyšení v rozmezí od 10 do 130 dB na frekvenèních pásmech 2508000 Hz. Vzhledem k pomìrnì snadnému záchytu tohoto druhu odpovìdí staèí pro ka...

Více

BLUETOOTH "ZVUKOVÝ PRUH" SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH "ZVUKOVÝ PRUH" SE SUBWOOFEREM Jestliže byl nalezen přídavný reproduktor tento bude zobrazen jako " Digitus ". V tomto případě budete moci okamžitě přehrávat a poslouchat stereo hudbu bezdrátově. Jestliže nebyl Bluetooth reprodu...

Více