Ethan Frome - Frýdlant nad Ostravicí

Komentáře

Transkript

Ethan Frome - Frýdlant nad Ostravicí
U s n e s e n í
ze 65. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 03.12.2013 v 08:00 hodin
v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3
1. Místostarosta
65/1.1 Nabídka společnosti Soft Management Skills, s.r.o. na zpracování Strategického
plánu rozvoje města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014 – 2024
Rada města
ruší
usnesení č. 63/3.1 ze dne 4.11.2013 ve znění:
rada města
1. schvaluje
záměr zadat zpracování Strategického plánu rozvoje města Frýdlant nad Ostravicí společnosti
Soft Management Skills s.r.o., Náměstí Přátelství 1518/2, 102 00 Praha 10 Hostivař,
IČ 28958292, dle přílohy a) k předloženému materiálu
2. doporučuje ZM ke schválení
v rámci změny rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí pro rok 2013 prováděné zastupitelstvem
města formou rozpočtového opatření navýšení výdajů na § 6171 – Místní správa, položka
5021- ostatní osobní výdaje o částku 90 tis. Kč, položka 5031 – sociální pojištění o částku
23 tis. Kč, položka 5032 –zdravotní pojištění o částku 8 tis. Kč, 5169- nákup služeb o částku
545 tis. Kč, org. 214 – projektová činnost a změnu financování - položka 8115 – změna stavu
prostředků na bankovních účtech ve výši 666 tis. Kč
65/1.2 Plán práce Rady města a Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí na rok 2014
Rada města
doporučuje ZM ke schválení
plán práce Rady města a Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí na rok 2014
2. Tajemnice
65/2.1 Závěrečná zpráva o plnění úkolů z inventarizační zprávy za rok 2012
Rada města
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o plnění úkolů, které vyplynuly ze zápisu z jednání ve věci úkolů vzešlých
z „Inventarizační zprávy za rok 2012“
3. Právní a organizační
65/3.1 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Rada města
schvaluje
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města Frýdlant nad Ostravicí ve výši
8 400,- Kč za podmínky, že Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodne o poskytnutí
dotace
1
65/3.2 Zajištění právních služeb advokátní kanceláří
Rada města
schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění právních služeb s Advokátní kanceláří JUDr. Lucie Mališové,
se sídlem Nádražní 417, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 737734268, za podmínek
uvedených ve variantě č. 2 nabídky, která je přílohou předloženého materiálu
4. Vnitřní věci a obecní živnostenský úřad
65/4.1 Žádost o povolení výjimky při pořádání veřejnosti přístupných kulturních
podniků dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2010
Rada města
schvaluje
výjimku prodloužení pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků „Hasičských
večírků“ konaných v restauraci Na Nábřeží, ve Frýdlantu nad Ostravicí, části Nová Ves
v době
 od 19:00 hod. dne 24.1.2014 do 03:00 hod. dne 25.1.2014
 od 19:00 hod. dne 25.1.2014 do 03:00 hod. dne 26.1.2014
pro pořadatele Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves, se sídlem Nová Ves 184, Frýdlant
nad Ostravicí
65/4.2 Převod technického vybavení (hardware) do majetku města – schválení darovací
smlouvy
Rada města
schvaluje
uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je darování technického vybavení k zajištění
výkonu státní správy na úseku evidence vozidel, evidence řidičů, evidence CD a evidence OP,
s Českou republikou – Ministerstvem vnitra, sídlo Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7,
IČ 00007064, jako dárcem, dle přílohy č.1 k předloženému materiálu
65/4.3 Zvýšení funkcionality stávajícího systému elektronické spisové služby GINIS
rozšířením využívaných licencí
Rada města
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke „Smlouvě na dodávku aplikačního programového produktu (systém
elektronické spisové služby GINIS), převod práv k jeho užití na objednatele, o technické
podpoře aplikačních programových produktů a rozvoji systému“ ze dne 16.5.2008
se společností GORDIC spol. s r.o. se sídlem Erbenova 4, Jihlava, IČ 47903783, dle přílohy
č. 1 tohoto materiálu
65/4.4 Návrh nařízení města Frýdlant nad Ostravicí, kterým se vydává tržní řád
Rada města
1. schvaluje a vydává
nařízení města Frýdlant nad Ostravicí č. 7/2013, kterým se vydává tržní řád podle přílohy
č. 4 k předloženému materiálu
2. svěřuje
odboru majetku a investic Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí rozhodování
o uzavírání smluv o výpůjčce pozemků ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí, v rozsahu
vymezeném platnou obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za užívávání veřejného
prostranství, pro účely nabízení, prodeje zboží a poskytování služeb mimo provozovnu
2
užívanou k tomuto účelu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
65/4.5 Bezúplatný převod serveru na příspěvkovou organizaci města – Středisko
sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
Rada města
doporučuje ZM schválit
bezúplatný převod movitého majetku města - serveru HP DL380 G5 serial number
CZC70727X1 včetně OS Windows Server 2008 v celkové pořizovací ceně 143 439,- Kč
a zůstatkové ceně k 31.10.2013 32 699,80,- Kč na příspěvkovou organizaci města Frýdlant
nad Ostravicí - Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, Padlých hrdinů 312,
Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00847020, k 1.1.2014
5. Školství a kultura
63/5.1 Plnění usnesení bod 63/6.7 Žádost o realizaci projektu a dofinancování 15%
způsobilých výdajů projektu Základní školy Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí T.G.
Masaryka 1260, příspěvková organizace, IČ 73184535
Rada města
bere na vědomí
odstoupení Základní školy Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí T.G. Masaryka 1260, příspěvková
organizace, IČ 73184535, od realizace projektu v rámci dotačního programu Regionální rady
regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro
vzdělávání zaměřené na vybavení přírodovědných a technických učeben na základních
školách s úplnou školní docházkou v obcích nad 500 obyvatel
65/5.2 Žádost o finanční příspěvek
Rada města
neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku a uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
s Kruhem přátel Karla Hofmana, nadační fond, Soláň 657, 756 05 Velké Karlovice, IČ
02015048 na vydání knihy o malíři Aloisi Schneiderkovi
65/5.3 Přiznání odměn za I. pololetí 2013 ředitelům škol, předškolního zařízení
a městské knihovny
Rada města
schvaluje
výši odměn za I. pololetí roku 2013 ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných
městem Frýdlant nad Ostravicí a ředitelce Městské knihovny ve Frýdlantě nad Ostravicí, dle
předloženého materiálu
65/5.4 Osobní příplatky a příplatky za vedení ředitelů škol, předškolního zařízení
a ředitelky městské knihovny
Rada města
schvaluje
výši příplatku za vedení ředitelům základních škol, ředitelce mateřské školy a ředitelce
městské knihovny a změnu osobního příplatku řediteli základní školy, ředitelce mateřské
školy a ředitelce městské knihovny s účinností od 1.1.2014 dle předloženého materiálu
3
65/5.5 Plnění usnesení č. 60/6.1 podklady pro zřízení příspěvkové organizace „Kulturní
centrum Frýdlant nad Ostravicí“ a pro vypsání výběrového řízení na pozici ředitele-/ky
příspěvkové organizace „Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí“
Rada města
bere na vědomí
postup a podklady pro zřízení příspěvkové organizace „Kulturní centrum Frýdlant
nad Ostravicí“
65/5.6 Městská knihova Frýdlant nad Ostravicí – výběrové řízení na místo ředitele/-ky
příspěvkové organizace
Rada města
1. bere na vědomí
vzdání se funkce ředitelky Městské knihovny Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace,
paní Věry Kožuchové ke dni 28.2.2014
2. vyhlašuje
výběrové řízení na místo ředitele/-ky Městské knihovny Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková
organizace, se sídlem ul. Kadlčákova 1466, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 47999811,
dle přílohy b) k předloženému materiálu
6. Sociální věci
65/6.1 Plnění úkolu uloženého radou města dne 11. 6. 2013 usnesení č. 57/6.4 sjednotit
Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení
a pro malometrážní byty v domě pro seniory a plně invalidní občany, které jsou
ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí, s Pravidly pro užívání nouzového bydlení
Rada města
1. schvaluje
Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru
sociálních věcí podle přílohy č. 1 k předloženému materiálu
2. svěřuje odboru sociálních věcí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí
rozhodování v záležitostech výpůjčky bytu č. 19 o velikosti 1+1 umístěného v 1. nadzemním
podlaží domu č.p. 309 na ul. Noremská ve Frýdlantě nad Ostravicí, na dobu nejvýše 14 dnů,
pro účely zajištění ubytování osobám v krizové sociální situaci podle přílohy č. 1
k předloženému materiálu
65/6.2 Zhodnocení 1. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant
nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 -2013
Rada města
bere na vědomí
zprávu o zhodnocení 1. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant
nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 -2013
65/6.3 Přidělení bytu v domě zvláštního určení č. 5 o velikosti 0+2, Pionýrů 1550,
Frýdlant nad Ostravicí a schválení Smlouvy o nájmu bytu č. 5, s panem Adolfem
Machem, bytem Lubno 42, Frýdlant nad Ostravicí
Rada města
schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 5 o velikosti 0+2 a výměře 56,43 m2,
nacházejícího se ve třetím nadzemním podlaží bytového domu č.p. 1550 na pozemku
parc.č.1100/81 v obci a katastrálním území Frýdlant nad Ostravicí, na dobu neurčitou,
4
s panem Adolfem Machem, bytem Lubno 42, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, dle přílohy
k předloženému materiálu
65/6.4 Odvolání Mgr. Bc. Lenky Eliášové z funkce člena Komise sociální a zdravotní
2. Jmenování Bc. Adély Perglerové do funkce člena Komise sociální a zdravotní
Rada města
1. odvolává
z funkce člena Komise sociální a zdravotní paní Mgr. Bc. Lenku Eliášovou
2. jmenuje
členkou Komise sociální a zdravotní paní Bc. Adélu Perglerovou
65/6.5 Schválení Smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 0+2 na ul. Pionýrů 899, Frýdlant
nad Ostravicí s paní Hedou Petrovou, bytem Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí
Rada města
schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 0+2 a výměře 49,42 m2, nacházejícího
se v přízemí bytového domu č.p. 899 na ul. Pionýrů, Frýdlant nad Ostravicí, na dobu určitou
od 4.12.2013 do 4. 2. 2014, s paní Hedou Petrovou, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, dle přílohy
k předloženému materiálu s tím, že pokud bude nájemce řádně platit nájemné
a služby poskytované s užíváním bytu a plnit povinnosti nájemce v souladu s občanským
zákoníkem, bude doba nájmu opakovaně prodlužována dodatky k nájemní smlouvě vždy
na dobu 2 měsíců, maximálně do 3.12.2015
7. Majetek a investice
65/7.1 Žádost o zřízení věcného břemene Telefónica Czech Republic, a.s.
Rada města
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene upravující zřízení, provozování, údržbu
a opravy podzemního komunikačního vedení na pozemku parc.č. 1300/21 v k.ú. Frýdlant
nad Ostravicí za jednorázovou úhradu 400,- Kč/bm i započatý + DPH se společností
Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140
22, IČ 60193336, dle přílohy k předloženému materiálu
65/7.2 Prodej pozemků na ul. Ondřejnická ve Frýdlantě nad Ostravicí
Rada města
doporučuje ZM ke schválení
prodej pozemku parc.č. 4360/13 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí ve výměře 44 m2 a části
pozemku prac.č. 4360/3 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, vyznačené ve snímku pozemkové
mapy, který je přílohou b) předloženého materiálu, jehož rozsah bude vymezen geometrickým
plánem, do vlastnictví paní Soni Andrlové, bytem Ondřejnická 1300, 739 11 Frýdlant
nad Ostravicí, za kupní cenu 180,- Kč/m2, včetně sjednání povinnosti kupující uhradit správní
poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí
65/7.3 Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a práva
provést stavbu
Rada města
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby upravující umístění a zřízení vodovodního řadu na pozemku parc.č. 2571 v k.ú.
5
Frýdlant nad Ostravicí za jednorázovou úhradu 400,- Kč/bm + DPH i započatý s p. Janem
Zatloukalem, bytem Frýdlant nad Ostravicí, Bahno 759, PSČ 739 11, dle přílohy
k předloženému materiálu
65/7.4 Darování pozemku parc.č 958 v k.ú. Frýdlant n. O. obci
Rada města
doporučuje ZM ke schválení
nabytí pozemku parc.č. 958, trvalý travní porost ve výměře 66 m2 v k.ú. Frýdlant
nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, darováním od paní Lenky PEKLOVÉ, bytem
Praha Košíře, PSČ 150 00, Zahradníčková 1220/20c, do vlastnictví města Frýdlant
nad Ostravicí, včetně sjednání povinnosti města uhradit správní poplatky za ověření podpisu
a správního poplatku za návrh na vklad
65/7.5 Žádost o zapůjčení vysoušeče vlhkosti a přiznání příspěvku na spotřebovanou
el. energii
Rada města
1. schvaluje
a) uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku s paní Boženou Štěpánkovou, bytem
739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Nová Dědina 171, nejdéle na dobu 6 měsíců ode dne
převzetí, dle přílohy c) k předloženému materiálu
b) poskytnutí finančního příspěvku a uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 6 000,- Kč z rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí paní Boženě Štěpánkové, bytem
739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Nová Dědina 171 dle přílohy d) k předloženému materiálu
2. doporučuje ZM ke schválení
v rámci změny rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí pro rok 2013 prováděné zastupitelstvem
města formou rozpočtového opatření navýšení výdajů na § 3639 Komunální služby a územní
rozvoj, položka 5494 – neinvestiční transfer fyzickým osobám nemající charakter daru, org.
1010- B. Štěpánová, o částku 6 000,- Kč a snížení výdajů na § 3639 Komunální služby
a územní rozvoj, org. 23 Pozemky, pol. 5164 o 6 000,- Kč
65/7.6 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na služební byt v čp. 179 v Lubně
Rada města
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu v domě čp. 179 na Lubně s panem Romanem
Ryzím, bytem Nová Ves 225, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí na dobu určitou od 15.12.2013
do 31.12.2014 dle přílohy a) k předloženému materiálu s tím, že pokud bude nájemce
vykonávat funkci správce Osvětové besedy a bude řádně platit nájemné a služby poskytované
s užíváním bytu včetně plnění povinností nájemce v souladu s občanským zákoníkem, bude
doba nájmu opakovaně prodlužována dodatky k nájemní smlouvě vždy na dobu trvání výkonu
funkce „ správce Osvětové besedy“
65/7.7 Hřiště na ulici Palackého ve Frýdlantě nad Ostravicí
Rada města
1. ruší
usnesení rady města ze dne 9.7.2013 č. 58/4.7, kterým se schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na rekonstrukci asfaltového hřiště na ulici Palackého se společností SPORT CLUB s.r.o.,
Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 2645431, za cenu 336 094,-Kč vč. DPH
6
2. schvaluje
záměr zřídit na pozemku parc.č. 438/58 na ul. Palackého ve Frýdlantě nad Ostravicí
multifunkční hřiště
65/7.8 Žádost o uzavření smlouvy pro zřízení stavby na nemovitosti města
Rada města
schvaluje
uzavření smlouvy s paní JUDr. Šárkou APLTAUEROVOU a panem Richardem
APLTAUEREM, bytem 702 00 Moravská Ostrava, Čs. legií 306/4, na zřízení stavby
„Přípojky kanalizace a vody pro chatu ev.č.105 na pozemku parc.č. 379 St. v k.ú. Nová Ves
u Frýdlantu nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí“ na veřejně přístupné účelové
komunikaci ev. č. 56, nacházející se na na pozemcích parc.č 1352 v k.ú. Nová Ves
u Frýdlantu nad Ostravicí a parc.č. 1468/2 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí , obec Frýdlant nad
Ostravicí dle přílohy k předloženému materiálu
65/7.9 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - cyklo
Rada města
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene upravující zřízení a provozování stavby
cyklostezky na pozemku parc.č.4536/1 v k.ú. Ostravice 1, a to v rámci stavby „Cyklistická
trasa Ostrava-Beskydy, úsek Baška-Ostravice s odbočkou do Čeladné (1.etapa) na dobu
neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 10 000,-Kč + DPH se společností České dráhy a.s.,
IČ 70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15, dle přílohy
k předloženému materiálu
65/7.10 Uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Železniční přejezdy na trati Frýdlant
n.O.-Ostravice“ PZS Frýdlant n.O.-Ostravice v km 2,030- reléový domek
Rada města
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Železniční přejezdy na trati Frýdlant n.O. –
Ostravice“ „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 2,030“-reléový domek, na pozemku města
parc.č.4351/1 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, se Správou železniční dopravní cesty, s.o.,
se sídlem Praha1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234, dle přílohy a),b)
k předloženému materiálu
65/7.11 Prodloužení smlouvy o nájmu Smuteční obřadní síně ve Frýdlantě nad Ostravicí
Rada města
schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu objektu Smuteční obřadní síně čp.1426, skladu
na parc.č. 588/5 a movitých věcí ze dne 10.6.2002 ve znění platných dodatků s panem
Karlem Hradilem, bytem ul.Harcovská 1482, Frýdlant n.O., kterým se prodlužuje doba nájmu
na dobu určitou, do 31.12. 2014 a sjednává možnost odstoupení pronajímatele v případě, že
nájemce nebude pro pronajímatele zajišťovat správu pohřebišť
65/7.12 Prodej části pozemku parc.č. 2612/1 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí
Rada města
doporučuje ZM ke schválení
prodej části pozemku parc.č.2612/1 ve výměře cca 9m2 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, která je
vyznačena v příloze a) k předloženému materiálu a jejíž rozsah bude vymezen geometrickým
7
plánem na náklady kupujících, manželům Tomášovi a Lence Hrbovým, oba bytem Frýdlant
nad Ostravicí, ul. Beskydská čp.1569, za kupní cenu 400,-Kč/m2
65/7.13 Stavební úpravy, přístavba a nástavba kulturního domu ve Frýdlantě
nad Ostravicí – smlouva o dílo s autorem projektu
Rada města
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na autorský dohled autora projektu „Stavební úpravy, přístavba
a nástavba kulturního domu ve Frýdlantě nad Ostravicí“ s Ing. arch. Jaromírem Jančíkem,
Šípková 12, 746 01 Opava, IČ 10627031, dle přílohy k předloženému materiálu
65/7.14 Cyklotrasa Baška – Ostravice s odbočkou do Čeladné – dodatek č. 3 ke smlouvě
o dílo se zhotovitelem stavby
Rada města
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo „Cyklistická trasa Ostrava – Beskydy - úsek Baška –
Ostravice s odbočkou do Čeladné – 1. a 2. etapa“ ze dne 3.10.2011 se společností HOMOLA,
a.s., Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava – Kunčičky, IČ 26792770, dle přílohy
k předloženému materiálu
8. Finanční
65/8.1 Rozpočtová opatření Rady města Frýdlant nad Ostravicí č. 99 – 108
Rada města
schvaluje
rozpočtová opatření Rady města Frýdlant nad Ostravicí č. 99 – 108 pro rok 2013 dle přílohy
a) k předloženému materiálu s touto změnou:
Příjmy
v tis.
Kč
Navýšení příjmů
položka 4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
202,7
(na činnost lesního hospodáře ÚZ 29 008)
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
50,9
(na výsadbu zpevňujících dřevin ÚZ 29 004)
položka 4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
234,8
(Sbor dobrovolných hasičů ÚZ 14 022)
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
8,4
(Sbor dobrovolných hasičů ÚZ 14 004)
Celkem příjmy
496,2
Výdaje
§ 3113
org. 810
položka 5169
§ 5512
org. 339
Lesní hospodářství
Les
Nákup služeb ÚZ 29 008
Nákup služeb ÚZ 29 004
202,7
50,9
Požární ochrana
Sbor dobrovolných hasičů Frýdlant n.O.
8
položka 5132
položka 5137
org. 343
položka 5132
Celkem výdaje
Ochranné pomůcky ÚZ 14 022
Drobný hmotný majetek ÚZ 14 004
Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves
Ochranné pomůcky ÚZ 14 022
168,8
8,4
66,0
496,2
65/8.2 Obecně závazná vyhláška města Frýdlant nad Ostravicí o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Rada města
doporučuje ZM ke schválení
návrh Obecně závazné vyhlášky města Frýdlant nad Ostravicí č. 8/2013, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, dle přílohy a) k předloženému materiálu upravené v bodě Čl. 4 Sazba
poplatku takto:
(1) Sazba poplatku činí 700,-- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,-- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 450,-- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok
65/8.3 Krátkodobý revolvingový úvěr KB, a.s., se sídlem Praha 1, Na příkopě 33 čp. 969
Rada města
doporučuje ZM ke schválení
uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1,
Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, do výše limitu 40 mil. Kč, dle přílohy
k předloženému materiálu
65/8.4 Návrh 5. změny rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí pro rok 2013 prováděnou
ZM formou rozpočtových opatření
Rada města
doporučuje ZM ke schválení
návrh 5. změny rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí pro rok 2013 prováděné
zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření dle přílohy a) k předloženému materiálu
s touto změnou:
Výdaje
v tis. Kč
§ 2212
Silnice
org. 1046
Opravy a údržba místních komunikací
položka 5169
Nákup služeb
-100
org. 1931
PD most Lubno
položka 6121
Budovy, stavby, haly
100
§ 3113
org. 307
položka 5169
položka 5171
Základní školy
Základní škola ul. Komenského
Nákup služeb
Opravy
§ 6171
Činnosti místní správy
9
-30
30
org. 214
položka 5021
položka 5031
položka 5032
položka 5169
Výdaje celkem
Financování
položka 8113
Projektová činnost
Ostatní osobní výdaje
Zákonné sociální pojištění
Zákonné zdravotní pojištění
Nákup služeb
Přijetí
krátkodobých
revolvingový úvěr
-90
-23
-8
-545
-666
půjčených
prostředků-
-666
65/8.5 Zabezpečení realizace usnesení Rady města Frýdlant nad Ostravicí
Rada města
ukládá
Městskému úřadu Frýdlant nad Ostravicí zabezpečit realizaci usnesení z 65. schůze Rady
města Frýdlant nad Ostravicí v přijatém znění
RNDr. Helena Pešatová
starostka města
Ing. Ivo Hudeček
místostarosta města
10

Podobné dokumenty

Oznámení návrhu zadání Změny č.1

Oznámení návrhu zadání Změny č.1 O pořízení prvních změn územního plánu obce rozhodlo na základě usnesení Zastupitelstvo obce dne 24. 2. 2011. Pořízení souboru změn č. 01 Územního plánu obce Předměřice nad Jizerou bylo iniciováno ...

Více

Slovo k sezoně - BK KARA Trutnov

Slovo k sezoně - BK KARA Trutnov rozšiřuje nejen do třetího největšího města České republiky, ale také do celého moravskoslezského regionu. Věřím, že tento krok přispěje k další popularizaci ženského basketbalu, tedy jednoho z nej...

Více

Ethan Frome - Frýdlant nad Ostravicí

Ethan Frome - Frýdlant nad Ostravicí a) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 24 o velikosti 0+1 a výměře 32,64 m2 nacházejícího se ve druhém nadzemním podlaží bytového domu 899 na pozemku par.č. 1100/33 v obci a katastrálním území Frýdlan...

Více

Moravskoslezská liga v požárním útoku

Moravskoslezská liga v požárním útoku hasičů (dále jen člen), které má zájem aktivně se účastnit hasičských soutěží zařazených do MSL a dodržovat schválená pravidla MSL a uhradí členský příspěvek do prvního kola MSL v daném roce. (2) Č...

Více

Zpravodaj 05-2010

Zpravodaj 05-2010 kterém leželi. Žádné dokumenty u sebe neměli, až na jednu věc, kterou Vám ukáži. Jejich hrob se na té louce nechá rozpoznat dodnes, roste na něm tmavší tráva a to od té doby uplynulo již nějakých j...

Více