Dohoda o zachování důvěrnosti informací

Transkript

Dohoda o zachování důvěrnosti informací
KAMASS Services, s.r.o.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dohoda o zachování důvěrnosti informací Smluvní strany: KAMASS Services, s.r.o. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 79589 se sídlem Brno, Teyschlova 1298/42, PSČ 635 00, Česká republika IČ: 018 49 751 jejímž jménem jedná pan Ing. Kamil Kadlec, jednatel (dále jen “KAMASS“) a pan(í) ___________________________ narozen(a) dne ___________________ fyzická osoba nepodnikající podle živnostenského zákona a nezapsaná v obchodním rejstříku bydliště: ________________________________ (dále jen „Partner“) (dále jen „Smluvní strany“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dohodu o zachování důvěrnosti informací (dále jen „Dohoda“). I. Definice důvěrné informace 1.1. Důvěrnou informací se pro účely této Dohody rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodních (zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství spol. KAMASS), informací o technických, organizačních a praktických postupech, jakož i veškeré další informace získané partnerem přímo či nepřímo od spol. KAMASS v písemné, ústní, elektronické či jakékoliv jiné podobě před nebo po uzavření této Dohody v souvislosti s připravovanou či probíhající spoluprací stran na obchodně technických projektech nebo zakázkách (dále jen Důvěrná informace). 1.2. Důvěrnou informací dle článku 1.1. nejsou pouze níže uvedené informace: a) informace, které jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi detaily široké veřejnosti prokazatelně jinak než porušením povinností Partnera obsažených v této Dohodě, b)
informace, které Partner může zveřejnit, protože je získal dříve, než mu byly poskytnuty ze strany spol. KAMASS, a je schopen tuto skutečnost nezpochybnitelně prokázat, c)
informace, které Partner získal nebo získá od třetí osoby, která jejich poskytnutím neporušila zákon a která nebyla vázána touto Dohodou a je schopna to nezpochybnitelně prokázat. 1.3. Veškeré Důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím spol. KAMASS a partner vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu minimálně stejné úsilí, jako by se jednalo o jeho vlastní Důvěrné informace. Partner se zároveň zavazuje nepoužít Důvěrné informace spol. KAMASS jinak než v souladu s účelem, pro který byly ze strany spol. KAMASS Partnerovi poskytnuty. II. Povinnost zachovávat mlčenlivost 2.1. Partner se touto Dohodou zavazuje, že v průběhu trvání této Dohody bude zachovávat přísnou mlčenlivost o veškerých Důvěrných informacích spol. KAMASS vůči jakýmkoliv třetím osobám. 2.2. Partner se zavazuje, že zajistí, aby zpřístupnění Důvěrných informací na straně Partnera bylo vyhrazeno pouze pro ty zaměstnance, spolupracovníky, auditory, konzultanty nebo právní poradce Partnera, kteří je objektivně musí vzhledem ke své pracovní náplni znát. Partner se zavazuje, že tito zaměstnanci, spolupracovníci, auditoři, konzultanti či právní poradci, kterým budou Důvěrné informace nebo jejich části Partnerem poskytnuty, budou nejpozději v okamžiku získání Důvěrné informace sami zavázáni povinností zachovávat mlčenlivost takových Důvěrných informací ve stejném rozsahu, jaký vyplývá pro Partnera z této Dohody. _____________________________________________________________________________________
KAMASS Services, s.r.o.
Teyschlova 1298/42
635 00 BRNO - BYSTRC
www.kamass.cz
[email protected]
Tel: +420 608 355 843
IC:
018 49 751
DIC: CZ 018 49 751
2
2.3. Partner odpovídá spol. KAMASS za dodržení povinnosti zachovávat mlčenlivost Důvěrných informací i ze strany jakýchkoliv osob účastnících se jakýmkoliv způsobem naplňování účelu jednání a spolupráce mezi smluvními stranami, kterým Partner Důvěrné informace nebo jejich části zpřístupnil. 2.4. Partner nesmí pořizovat žádné kopie ani reprodukce Důvěrných informací nad rozsah odůvodněné objektivní potřeby. 2.5. Zpřístupnění Důvěrných informací Partnerem třetí osobě je možné pouze s předchozím písemným souhlasem spol. KAMASS. 2.6. Partner se zavazuje dostatečně a efektivně chránit veškeré Důvěrné informace spol.. KAMASS před jejich ztrátou, poškozením, zničením, pozměněním, odcizením či jakýmkoliv zneužitím ve prospěch Partnera či jakékoliv jiné třetí osoby. Partner se zejména zavazuje, že v případě informací v listinné podobě bude s těmito listinami zacházet pouze tak, aby nemohlo dojít k jejich zničení, poškození, jakémukoliv nahodilému přístupu třetích osob k těmto listinám apod. V případě informací v elektronické podobě se Partner zavazuje, že tyto informace budou ukládány anebo komunikovány pouze prostřednictvím takových elektronických zařízení, která splňují základní standardy softwarové bezpečnosti (včetně ochrany antivirem, firewallem, přístupovými hesly pro oprávněné osoby apod.). 2.7. V případě ukončení spolupráce stran popsané v článku 1.1. této Dohody z jakéhokoliv důvodu je spol. KAMASS oprávněna písemně vyzvat Partnera, aby jí vrátil nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení takové výzvy veškeré listinné, elektronické či jiné nosiče Důvěrných informací, jejichž prostřednictvím mu byly Důvěrné informace zpřístupněny, a aby zničil veškeré kopie (včetně elektronických) Důvěrných informací anebo jejich částí, které si sám pořídil. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že splnění této povinnosti nezbavuje Partnera povinnost zachovávat mlčenlivost veškerých Důvěrných informací, které mu byly ze strany spol. KAMASS sděleny, až do uplynutí sjednané doby trvání této Dohody. 2.8. Smluvní strany sjednávají, že porušením povinností Partnera dle této Dohody není, pokud Partner poskytne Důvěrné informace či jejich části na základě výzvy Policii ČR, soudům ČR či jiným orgánům veřejné správy ČR anebo EU, které mají ze zákona právo poskytnutí takových informací požadovat. Partner se však zavazuje, že v těchto případech bude o každé takové žádosti o sdělení Důvěrné informace předem spol. KAMASS informovat a Důvěrnou informaci poskytne vždy pouze v rozsahu zcela nezbytně nutném pro řádné splnění svých povinností vyplývajících z právních předpisů. III. Náhrada škody, sankce 3.1. V případě, že Partner poruší jakoukoliv svoji povinnost vyplývající z této Dohody, plně odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovým porušením spol. KAMASS vznikne, a je povinen ji v celém rozsahu nahradit. IV. Závěrečná ustanovení 4.1. Tuto Dohodu lze měnit pouze písemnými a oběma stranami na jedné listině podepsanými dodatky. 4.2. Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. 4.3. Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou do ___________. Nemůže být samostatně vypovězena ani od ní nelze samostatně odstoupit. Žádná ze stran této Dohody nemůže svá práva a závazky z této Dohody samostatně postoupit či jinak převést na jakoukoliv třetí osobu. 4.4. Tato Dohoda se řídí právem České republiky. 4.5. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této Dohody nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky. V ________________ dne ____________ ______________________________ ______________________________ KAMASS Services, s.r.o Partner Ing. Kamil Kadlec, jednatel _____________________________________________________________________________________
KAMASS Services, s.r.o.
Teyschlova 1298/42
635 00 BRNO - BYSTRC
www.kamass.cz
[email protected]
Tel: +420 608 355 843
IC:
018 49 751
DIC: CZ 018 49 751

Podobné dokumenty

Orientační ceník za služby

Orientační ceník za služby Orientační ceník platný od 10.01.2015 . 

Více

Obecné pokyny

Obecné pokyny 3. V souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1093/2010 musí příslušné orgány do 07.10.2015 orgánu EBA oznámit, zda se těmito obecnými pokyny řídí nebo hodlají řídit, a v opačném případě uvést do ...

Více

Veřejnoprávní smlouva - Lomnice nad Popelkou

Veřejnoprávní smlouva - Lomnice nad Popelkou skončení této smlouvy, a to se splatností 21 dnů ode dne vystavení faktury. IV. Závěrečná ujednání 1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne jejího uzavření do 31.12.2016. Smlouva bude uza...

Více

Smlouva o vystavování dokladů

Smlouva o vystavování dokladů úpravou, zavazují se Strany dotčené ustanovení této Smlouvy nahradit novým ustanovením, které vyplyne z nové právní úpravy, nebo se dohodnou na ustanovení, které se nejvíce přiblíží účelu, jehož úp...

Více

Stáhnout - Dotace Plzeňského kraje

Stáhnout - Dotace Plzeňského kraje Poskytnutím dotace se nezakládá nárok na poskytnutí další dotace v případě, že dotovaná akce bude pokračovat v dalších letech.

Více

VeřejnosprávnÍ smlouva uzavřená podle § 10c

VeřejnosprávnÍ smlouva uzavřená podle § 10c 1. Příjemce bere na vědomí, že obec je povinna na dotaz třetí osoby poskytnout informace v souladu se zákonem Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s výjimkou informací majících povah...

Více