rámcová kupní smlouva spojená s právem výhradního

Transkript

rámcová kupní smlouva spojená s právem výhradního
SMLOUVA O VÝPŮJČCE AQUAMATU
Číslo smlouvy
EVROPSKÉ VODY s.r.o.
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zapsána:
Číslo účtu:
E-mail, telefon:
(dále jen „Půjčitel“) a
Region
Obchodní zástupce
Tyršova 1832/7, Nové Město, 120 00 Praha 2
02632799
CZ02632799
v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221606
264508908/0300
[email protected], 840 444 448
Název společnosti
Sídlo
IČ
DIČ
Zastoupená
E-mail, telefon
(dále jen „Vypůjčitel“),
(Půjčitel a Vypůjčitel společně dále jen „Smluvní strany“),
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto smlouvu o výpůjčce aquamatu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ustanoveními § 2193 a násl.
zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „NOZ“):
Článek 1. Předmět Smlouvy
1.1.
1.2.
Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek, za kterých Půjčitel poskytne Vypůjčiteli k bezplatnému dočasnému užívání 1 (jedno)
zařízení ke stáčení balené pramenité vody specifikované v Příloze této Smlouvy (dále jen „Aquamat“) a barel, resp. barely o obsahu
18,9 l s balenou pramenitou vodu MILUJI (dále jen „Barel“), a úprava podmínek za jakých bude Vypůjčitel Aquamat užívat.
Předmětem výpůjčky dle této smlouvy je tento Aquamat a tento počet Barelů:
Typ aquamatů
Výrobní číslo
Počet barelů, ks
1.3.
Aquamat a Barel jsou po celou dobu výpůjčky vlastnictvím Půjčitele. Pramenitou vodu MILUJI, která je obsahem vypůjčeného Barelu,
Půjčitel daruje Vypůjčiteli. Další dodávky pramenité vody MILUJI si může Vypůjčitel objednat způsobem a dle ceníku stanoveného v
Příloze této Smlouvy.
Článek 2. Cena za poskytnutí Aquamatu, platební podmínky
Cena za poskytnutí Aquamatu a Barelu (dále jen Cena) a Kauce se sjednávají ve níže uvedené výši:
Cena bez DPH, Kč
Kauce, Kč
Článek 3. Povinnosti Smluvních stran
3.1.
Vypůjčitel je povinen:
a) Zaplatit Cenu a Kauci dle čl. 2 této smlouvy. Kauce je vratná a Půjčitel Kauci vrátí Nájemci po uplynutí doby trvání Smlouvy, bude-li
mu Aquamat a Barel vrácen nepoškozen.
b) Seznámit se se servisními a záručními podmínkami Aquamatu a řídit se jimi. Vypůjčitel potvrzuje, že servisní a záruční podmínky
obdržel při podpisu této Smlouvy.
Stránka 1 z 3
c)
3.2.
Užívat Aquamat v souladu s pravidly jeho užívání a pokyny Půjčitele tak, aby nedošlo k jeho poškození, a to na místě (adrese)
sděleném Vypůjčitelem Půjčiteli.
d) Nepředat Aquamat bez souhlasu Půjčitele do užívání třetím osobám a nezatížit jej jakýmikoli právy třetích osob. Budou-li k
Aquamatu uplatňovat práva třetí osoby, je Vypůjčitel povinen o této skutečnosti informovat neprodleně Půjčitele a učinit adekvátní
právní kroky ochrany zájmů Půjčitele. V případě nesplnění této povinnosti uhradí Vypůjčitel Půjčiteli veškeré náklady spojené s
ochranou Aquamatu před právy třetích osob vynaložené Půjčitelem.
e) Zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s touto Smlouvou a které tvoří obchodní
tajemství Půjčitele.
f)
Uhradit Půjčiteli smluvní pokutu:
- ve výši 100,- Kč za každý den prodlení, nevrátí-li Aquamat a Barel Půjčiteli do 3 pracovních dnů od ukončení této Smlouvy,
- ve výši 2-násobku základní ceny Aquamatu dle Přílohy této Smlouvy v případě, že k vrácení Aquamatu a Barelu nedojde ani v
dodatečné lhůtě 14 dnů ode dne ukončení této Smlouvy,
- ve výši odpovídající ceně Aquamatu dle Přílohy této Smlouvy v případě, že Vypůjčitel poruší pravidla a pokyny Půjčitele k užívání
Aquamatu, v důsledku čehož dojde ze strany Vypůjčitele k poškození Aquamatu jinak než běžným užíváním, např. jeho
mechanickému poškození,
- ve výši odpovídající ceně Aquamatu dle Přílohy této Smlouvy v případě, že Vypůjčitel předá Aquamat bez souhlasu Půjčitele do
užívání třetím osobám a zatíží jej jakýmikoli právy třetích osob.
Povinnost Vypůjčitele uhradit smluvní pokutu dle předchozího odst. 3.1 písm. e) této Smlouvy nemá vliv na povinnost Vypůjčitele
nahradit škodu, která porušením jeho povinností Půjčiteli vznikne.
Článek 4. Doba trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy
4.1.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na dobu určitou:
Doba trvání smlouvy, dnů
4.2.
4.3.
Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena,
b) dohodou smluvních stran,
c) odstoupením od smlouvy v případě jejího podstatného porušení některou ze smluvních stran dle příslušných ustanovení NOZ.
Vypůjčitel má právo vrátit Aquamat a Barel předčasně; kdyby však z toho vznikly Půjčiteli obtíže, nemůže věc vrátit bez jeho souhlasu
dříve než k poslednímu dni účinnosti této Smlouvy.
Článek 5. Rozhodné právo a řešení sporů
5.1
5.2
Tato Smlouva se řídí a je vykládána v souladu s právem České republiky, zejména s ustanoveními § 2193 občanského zákoníku.
Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Nepodaří-li se odstranit smírnou cestou spor
vyplývající z této Smlouvy nebo týkající se vztahů z této Smlouvy, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní
rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
Článek 6. Závěrečná ustanovení
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Vypůjčitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že
obchodní zástupce, podepsaný na této smlouvě, byl Půjčitelem zplnomocněn k uzavření a podpisu této smlouvy jménem Půjčitele.
Vypůjčitel uzavřením této smlouvy výslovně potvrzuje, že byl seznámen s veškerými pravidly a okolnostmi, jak Aquamat řádně užívat.
Smlouva byla sepsána v českém jazyce ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každé Smluvní straně náleží po jednom stejnopisu, vč. příloh.
Je-li, nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná.
Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů, upravující danou otázku
vzájemného vztahu Smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany dále tímto svobodně a
vážně prohlašují, že (i) považují tuto smlouvu za uzavřenou ve smyslu § 1726 NOZ; (ii) si nejsou vědomy důvodů pro neplatnost této
smlouvy; (iii) řádně a plně se se všemi ustanoveními této smlouvy seznámily, porozuměly jim, nejsou pro ně překvapující či žádným
způsobem neočekávané ve smyslu § 1753 NOZ; a (iv) neexistuje nerovnováha mezi smluvními stranami ve smyslu § 433 NOZ.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha: CENÍK
Stránka 2 z 3
Za Půjčitele:
Za Vypůjčitele :
Datum a místo podpisu
Datum a místo podpisu
Jméno a příjmení
Jméno a příjmení
Podpis
Podpis
PŘÍLOHA – CENÍK
Balená pramenitá voda*
Cena za jednotku
bez DPH, Kč
Balení
Cena za balení
bez DPH, Kč
Pramenitá voda MILUJI v barelu 18.9 l
77,40
1 ks
77,40
Pramenitá voda MILUJI v PET 1.5 l
9,90
6 ks
59,40
Pramenitá voda MILUJI v PET 0.5 l
6,90
12 ks
82,80
* Objednání pramenité vody MILUJI může kupující učinit telefonicky na čísle 840 444 448, faxem na čísle 246 031 370, e-mailem na [email protected] nebo v eshopu na internetových stránkách www.milujivodu.cz. Uzávěrka je v pracovních dnech do 16:00 hodin. Objednávky přijaté po 16. hodině budou zpracovány
následující pracovní den. Minimální jednorázový závoz na 1 odběrné místo je 3 (tři) kusy barelů o objemu 18,9 l, resp. 56,7 litrů v balení PET anebo v kombinaci
barelů a PET lahví. Nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím v době objednávky dohodnuto jinak, je maximální dodací lhůta 48 hodin od zpracování objednávky.
Aquamaty
Základní cena
bez DPH, Kč
Zvýhodněná
cena
bez DPH, Kč
Cena pronájmu
bez DPH, Kč
Kauce
BASIC-T
2 990,-
2 790,-
189,-
1 000,-
CLASSIC-TW
3 290,-
3 090,-
199,-
1 000,-
CLASSIC-TS
3 590,-
3 390,-
209,-
1 000,-
BASIC-L
2 990,-
2 790,-
189,-
1 000,-
CLASSIC-LW
3 290,-
3 090,-
199,-
1 000,-
CLASSIC-LS
3 590,-
3 390,-
209,-
1 000,-
CLEAR-W
5 990,-
5 790,-
349,-
2 000,-
CLEAR-B
5 990,-
5 790,-
349,-
2 000,-
DELUXE
7 590,-
7 390,-
449,-
3 000,-
Stránka 3 z 3

Podobné dokumenty

Ceník - INSTAL spol. s ro

Ceník - INSTAL spol. s ro Doprava zboží zdarma. Zboží nejlépe objednávejte písemně na faxovém čísle 466 330 314 nebo e-mailové adrese [email protected] Pro větší zakázky poskytujeme speciální slevy. Na všech prodejních m...

Více

pramenitá voda

pramenitá voda PRAMENITÁ VODA JEMNĚ PERLIVÁ A NEPERLIVÁ

Více

pro typy YLR 2-5-16T,16L,16LB,50LBC,YLR 0.7-5-16TD

pro typy YLR 2-5-16T,16L,16LB,50LBC,YLR 0.7-5-16TD který je vybaven chladnièkou urèenou pro uchovávání potravin pøi teplotì 0 - 10°C. Možnost využití tohoto pøístroje je rozšíøena chladnièkou o objemu 16 litrù (YLR 2-5-16LB, YLR 2-5-V208B) nebo 50 ...

Více

Poplatky za zapůjčení kompenzačních pomůcek, zařízení Tlačítka v

Poplatky za zapůjčení kompenzačních pomůcek, zařízení Tlačítka v V případě vzniku potřeby občanem města Chrudim jsou občané žijící mimo město Chrudim povinni kompenzační pomůcku vrátit do 24 hodin po ohlášení zaměstnancem CSSP Chrudim (při zapůjčení stvrzují inf...

Více