SVATÝ MARTIN NA BÍLÉM KONI

Transkript

SVATÝ MARTIN NA BÍLÉM KONI
Zpravodaj
Ročník XXVI., říjen, číslo 5/2015
Při doručení zdarma, při prodeji 10 Kč
Paluba
Zprávy z radnice
Rekonstrukce v ZŠ a MŠ
Milí spoluobčané, jeden ze stěžejních předvolebních slibů máme
splněný. V letošním roce jsme stihli
vyprojektovat a přes prázdniny zrealizovat dlouho odkládanou rekonstrukci krovu a stropu 3. nadzemního
podlaží hlavní budovy základní školy
i rekonstrukci sociálního zařízení v mateřské škole.
Celkové náklady na rekonstrukci krovu a stropu ZŠ činily
10 228 203 Kč včetně DPH. Při realizaci došlo po započtení více
a méněprací k celkové úspoře oproti smluvené ceně ve výši
157 848 Kč. Členění dílčích nákladů pak bylo následující:
- projektová dokumentace 427 130 Kč (firma HPDK s.r.o.),
- vlastní realizace 9 481 518 Kč (Křenek s.r.o.),
- technický dozor investora 241 395 Kč (Finpro a.s.),
- dozor BOZP 22 500 Kč (Finpro a.s.),
- autorský dozor projektanta 6 050 Kč (HPDK s.r.o.),
- administrace zakázky 49 610 Kč (MCI SERVIS s.r.o.).
Celkové náklady na rekonstrukci sociálního zařízení v mateřské
škole činily 1 344 949 Kč včetně DPH. Z toho dílčí náklady:
- vlastní realizace 1 283 524 Kč (firma Instal s.r.o.),
- technický dozor investora 51 425 Kč (Finpro a.s.),
- dozor BOZP 10 000 Kč (Finpro a.s.).
Setkání zástupců samosprávy s občany, tzv. Paluba, 24. září 2015
na téma Odpady a nakládání s nimi proběhlo v kritické, ale konstruktivní náladě. Občané byli seznámeni s novým návrhem na
rozmístění nádob na separovaný odpad. Vzhledem k narůstajícím cenám za uložení komunálního odpadu je nutné v maximální míře odpad separovat. V Lázních Bohdanči máme celkem
14 míst na separovaný odpad (plast, papír, sklo). Dle směrnice firmy
EKO-KOM, a.s., která se zabývá nakládáním se separovaným odpadem, je v našem městě nutností navýšit stávající počet o 6 nových kontejnerových míst. Jejich množství a rozmístění bude společně se stanovením výše poplatku za svoz komunálního odpadu
projednávat zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání ve
středu 16. prosince 2015.
V souvislosti s odpadem si občané postěžovali na zvýšený
výskyt exkrementů od našich psích miláčků, chov různých domácích zvířat v našem lázeňském městečku a používání sekaček na
trávu o víkendech.
- V našem městě je evidováno 465 psů. Raději si netroufám odhadovat, kolik procent majitelů se při venčení svých miláčků postará o jejich výkaly. Když se honosíme přívlastkem lázeňského
městečka, měli bychom pamatovat na základní principy etiky.
- Chov domácích zvířat je omezen tzv. “Statutem lázeňského
místa Bohdaneč“, schváleným krajským národním výborem
(KNV) dne 20. července 1963, kde je v kap. III. odst. 11. uvedeno: ve vnitřním lázeňském území nesmí být chována domácí
zvířata tj. skot, koně, vepři, drůbež a králíci. Vnitřní lázeňské území je definováno v kap. I odst. 2 (pouze centrum města).4
Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s.
a Mateřská škola Lázně Bohdaneč
Vás zvou:
SVATÝ MARTIN NA BÍLÉM KONI
přijede do Lázní Bohdanče
ve středu 11. 11. 2015.
Výše uvedeným firmám, ale také zaměstnancům základní
a mateřské školy i městského úřadu patří velké poděkování
a pochvala za velmi dobře odvedenou práci.
Radniční restaurace
Výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky Rekonstrukce restaurace v budově radnice nebylo k 30. září 2015 prozatím
ukončeno. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách nyní
probíhá připomínkové řízení.
5/2015
Sejdeme se na zahradě mateřské školy
v 17 hodin, děti s lampiony.
Příchod zimy přivítáme písničkami
a pak se vydáme průvodem ulicí
Za Sokolovnou k ulici Dr. Tyrše.
Těší se na Vás děti i učitelky MŠ.
41
- Používání sekaček o víkendech podléhá Obecně závazné vyhlášce města Lázně Bohdaneč č.1/2015 k ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností v čl. 3 odst. 2: Každý je povinen zdržet se veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobující hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových
pil, křovinořezů apod. v tuto vyhrazenou dobu:
a) v sobotu od 6:00 do 8:00 hod.
b) ve dnech státem uznaných svátků od 6:00 do 8:00 hod.
a od 11:00 do 22:00 hod.
c) v neděli od 6:00 do 22:00 hod.
Informace ze zastupitelstva
V únoru roku 2013 požádalo Město Lázně Bohdaneč Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) o bezúplatný převod pozemku p. č. 540/1 v k. ú. Lázně Bohdaneč (antukové hřiště u sokolovny). ÚZSVM nám v září roku 2014 sdělil, že je
v tomto případě možný pouze úplatný převod. V květnu 2015 nám
pak sdělil cenu a podmínky převodu. Zastupitelstvo města (ZM)
tak na svém zasedání 16. září 2015 schválilo kupní smlouvu na
cenu 259 560 Kč.
Dalším důležitým bodem zasedání ZM bylo schválení Obecně
závazné vyhlášky města Lázně Bohdaneč č. 3/2015 o stanovení
Okénko místostarosty
Nakládání s městským
majetkem Vážení spoluobčané, jedním z mých
osobních volebních předsevzetí byla
a je transparentnost chodu města
a jeho hospodaření. Tento záměr se
částečně zkonkretizoval při vyúčtování dotací a nájemních smluv za rok
2014 se subjekty užívajícími městské
nemovitosti. Užívaná nesystémová pravidla jsou nepřehledná
a organizačně nejednotná. Některé činnosti zajištťuje hospodářsko-správní odbor, jiné odbor správy majetku, Služby města Lázně Bohdaneč či vlastní nájemci, např. spolky. Bylo velmi obtížné
vyčíslit, co se komu a proč poskytlo. Proto jsme se ve vedení Města rozhodli, že nalezneme a zavedeme počínaje rokem 2016 jasná pravidla, která umožní užívání městského nemovitého majetku
transparentně a všem za stejných podmínek.
Od července se pravidelně schází pracovní skupina a formuluje
obsah a vzájemné vazby několika vnitřních předpisů a dokumentů. Především je to Směrnice o nakládání s nemovitým majetkem
Zprávy z úřadu
Nová výsadba Pod Vodárnou
V únorovém čísle Zpravodaje jsme
informovali o záměru kácení a nové plánované výsadbě v ulici Pod Vodárnou. Jelikož došlo v rámci řízení k několika změnám, musel být termín realizace posunut
z března letošního roku na září 2015.
Na základě zjištění nových skutečností bylo navíc nutné projekčně upravit
návrh řešení. V květnu byl Ing. Zuzanou
23
Kupní smlouva na pozemek pod antukovým hřištěm u sokolovny je v současné době připravena k podpisu u protistrany.
místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí na území města Lázně Bohdaneč. Místní koeficient může mít hodnotu
od 1 do 5, kterým se násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy
pozemků, stavby, nebytové prostory a byty, s výjimkou orné půdy,
chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. ZM stanovilo s platností od 1. ledna 2016 místní koeficient 2.
Ladislav Štěpánek, starosta
města Lázně Bohdaneč, která kromě jiného obsahuje konkrétní
částky nájemného za užívání pozemků, užívání nebytových prostor, za zřízení věcného břemene a nájemné za užívání sportovištť. Dále chceme, aby spravování a údržbu městského majetku
provádělo skutečně Město, tedy Služby města Lázně Bohdaneč.
Proto se aktualizuje a doplňuje Zřizovací listina SmLB, respektive
pracovní náplň této příspěvkové organizace zřízené Městem.
S užíváním městských nemovitostí úzce souvisí spolková činnost. Určitě je vhodné zájmovým spolkům pomoci a jejich činnost
podpořit. Proto se zpracovává nové znění dokumentu Pravidla pro
poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Lázně Bohdaneč. Zavedení jednotných pravidel zároveň vyžaduje nahrazení
stávajících smluvních vztahů novými. To se jeví jako možná nejsložitější úkol. Jednáme s dlouhodobými nájemci s T. J. Sokol Lázně
Bohdaneč, s SK Lázně Bohdaneč, s Junáky, s nájemci zdravotního střediska Na Lužci. Nová pravidla se samozřejmě dotknou
i krátkodobých uživatelů městského nemovitého majetku. Máme před sebou projednávací a schvalovací proces. Soubor
výše zmiňovaných dokumentů by měl projít přes komise a výbory
do rady a zastupitelstva města. Zřejmě se nevyhneme konání mimořádného jednání zastupitelstva v listopadu, aby se případné dopady do rozpočtu roku 2016 daly doplnit a rozpočet byl projednán
a schválen na řádném zasedání zastupitelstva 16. prosince 2015. Baladovou zpracován projekt Sadové
úpravy Lázně Bohdaneč – ul. Pod Vodárnou. Z uvedeného projektu vzešel
nový počet stromů určených ke kácení
(celkem 11 ks) a současně návrh nové
výsadby, který čítá 12 ks stromů a cca
200 ks keřů. V měsíci červnu pak bylo
na základě vedeného řízení vydáno
Rozhodnutí o povolení kácení a v září
zahájeny práce. Vzhledem ke druhu
kácených stromů (borovice, smrk) bylo
zvoleno postupné kácení s ponecháním
části kmene, aby mohly být dřeviny odstraněny včetně kořenů. Nová výsadba
Miloš Karafiát, místostarosta
V ulici Pod Vodárnou již bylo zahájeno postupné
kácení nevzhledných jehličnanů.
bude realizována nejpozději do konce
listopadu letošního roku.
Miroslava Bišková, odbor rozvoje města
5/2015
Nový trávník na sportovním
hřišti Za Pivovarem
Sportovní hřiště pro Základní školu
Lázně Bohdaneč a veřejnost bylo uvedeno
do provozu v roce 2009. Od té doby však
došlo v exponovaných místech, zejména
ve střední části hřiště a u branek, k obroušení nástřiku až na základní vrstvu, čímž
se výrazně změnily odskokové vlastnosti
míčů. Kromě oddělení polyuretanového
povrchu od podkladu a vzniku drobných
trhlinek došlo navíc k souvislému roztržení
nášlapné vrstvy v délce 30 cm.
V závěru loňského roku podalo Město
Lázně Bohdaneč žádost o grant Pardubického kraje na akci „Oprava povrchu
sportovního hřiště Za Pivovarem – Lázně
Uložení vzkazu do věžičky
základní školy
Ve čtvrtek 17. září byla na novou střechu základní školy na náměstí za pomoci zdvihací plošiny instalována věžička
a do ní uloženo pouzdro se vzkazem
pro budoucí pokolení. Do měděné tuby
Pouzdro se vzkazem budoucím pokolením
vložil do věžičky místostarosta města.
Ukončení rekonstrukce
na základní škole
V měsíci září byla úspěšně završena
rekonstrukce stropu 3. nadzemního podlaží, krovu a střešní krytiny na budově základní školy na Masarykově náměstí. Žáci
školy měli v této souvislosti o týden delší
prázdniny.
Zpočátku panovaly obavy, zda se rekonstrukce podaří v tak krátkém termínu.
Vítání občánků
Narození dítěte je velká událost
v každé rodině, o tom svědčí i skutečnost, že je o tento slavnostní akt
čím dál větší zájem. Miminka vítáme
v naší obřadní síni, kde mnozí z rodi5/2015
Bohdaneč“. Žádost byla úspěšně schválena a Městu byl poskytnut grant ve výši
180 tis. Kč. Výměna nevyhovujícího herního povrchu a možná technická řešení opravy
byla konzultována s odbornými dodavateli
i současnými uživateli. Nakonec byla zvolena kompletní výměna povrchu sportoviště spočívající v odstranění poškozeného polyuretanu, úpravě podkladní vrstvy
a položení umělé trávy na celé ploše hřiště. Tečkou za realizací bylo barevné lajnování sportoviště pro hraní malé kopané,
tenisu, basketbalu, volejbalu a nohejbalu. Dodavatelem nového povrchu byla
společnost CALYPSO GROUP s.r.o. Pardubice. Cena za provedení prací byla vyčíslena na 499 730 Kč vč. DPH.
bylo svinuto červnové číslo Zpravodaje,
informace o stavu objektu školy, fotodokumentace rekonstrukce a další údaje
o vlastním provozu školy vč. sešitu z matematiky Matěje Nováka, písanky, Živé
abecedy či článku o loňském školním vánočním divadelním představení Pasáček
vepřů. Společně s novým vzkazem bylo
do věžičky vráceno také pouzdro z roku
1977, které bylo objeveno při opravě.
Celá akce se stala zpestřením slunečného dne pro náhodné kolemjdoucí,
přítomni byli také novináři z Pardubického deníku a Českého rozhlasu Pardubice
a samozřejmě zástupci stavební firmy.
Vlastní oprava stropu 3. nadzemního
podlaží, krovu a střešního pláště probíhala během letních prázdnin, místní
školáci tak ukončili starý školní rok o něco
dříve a ten nový zahájili 8. září. V další
etapě by měla škola dostat také novou
Bohdanečské hřiště Za Pivovarem se s letošním podzimem „zazelenalo“.
Nový „koberec“ můžete vyzkoušet i Vy.
Rezervaci sportoviště lze provést u správce hřiště p. Jaroslava Bořila, telefonní číslo: 721 803 333 nebo na www.hristebohdanec.webnode.cz. Lucie Paclíková, odbor rozvoje města
Měděná koule školní věžičky těsně před
jejím uzavřením.
fasádu. Na průčelí budovy z roku 1896
by se tak mohly vrátit portrétní reliéfy
významných osobností dějin našeho
národa, J. A. Komenského, J. Jungmanna, Fr. Palackého a F. L. Riegra, které se
při rekonstrukci v 50. letech minulého století ztratily.
Lenka Křivská, odbor rozvoje města
Díky realizační firmě, která se velmi dobře
zhostila daného úkolu, se dílo podařilo.
Za to patří firmě Křenek, s.r.o. velký dík.
Rekonstrukcí došlo k opětovnému zajištění bezpečného užívání budovy a také
k modernizaci prostor. Celkové náklady
za rekonstrukci činily necelých 9,5 mil. Kč
včetně DPH. Jitka Vomlelová, odbor správy majetku
čů uzavírali svá manželství, v příjemném prostředí, kde panuje sváteční
atmosféra. Vždytť u obřadu se sejdou
mimo rodičů a sourozenců většinou
i prarodiče a další příbuzní.
Pokud jste tedy do rodiny přivítali dceru či syna a chcete spolu s nimi
Bohdanečtí školáci se od září učí pod novou
střechou.
prožít jejich „první velký den“ na slavnostním vítání občánků, přijdďte s rodným listem dítěte na naši matriku. Další
informace získáte na telefonním čísle:
466 797 065. Rádi se s Vámi uvidíme.
Martina Škarková, matrikářka
43
Služby města
[email protected], nebo SMS
zprávou na telefonní číslo: 605 172 328.
Děkuji vám.
Odpadkové koše
Třídění bioodpadu
V našem městě je rozmístěno 80 ks
odpadkových košů. Koše jsou vyváženy
každé pondělí a pátek. V letních dnech
nebo po akcích pořádaných městem, které se konají v sobotu, jsou koše vyváženy
i v neděli. V lokalitách náměstí Masarykova a Bratranců Veverkových při naplnění košů vyvážíme každý pracovní den.
I přesto se zdá, že košů není dostatek.
Spolu s odborem rozvoje města jsme se
dohodli, že zakoupíme 10 ks nových odpadkových košů, včetně zásobníků na
psí exkrementy, a žádáme touto cestou
spoluobčany, aby si sami řekli, kam
chtějí koše umístit. Poté lokality vyhodnotíme a koše rozmístíme. Návrhy, kam koše
umístit, mi prosím zašlete e-mailem na
S podzimem přichází spad listí, prořez stromů a finalizace některých agrotechnických lhůt. Svoz bioodpadu pojalo Město již v minulosti systémovým
rozmístěním kontejnerů. Nicméně stále
není zcela jasné, do kterých kontejnerů jaký odpad umistťovat. Předně je to
na kontejnerech napsáno, ale vysvětlím
další zpracování, které problematiku
lépe osvětlí.
Zelené kontejnery jsou na větve.
Umistťuje se do nich veškerá dřevní hmota, tzn. větve jakékoli velikosti a tlouštťky.
Tato dřevní hmota je svezena na „třídiště“
odpadu a poté je prodána firmě, která se
dále zabývá jejím zpracováním. Zpracovatelská firma od Města dřevní hmotu vy-
Městská policie
Odchyt psů na území města
Odchyty toulavých a synantropních
zvířat (zvíře, jehož život je vázaný na činnost člověka) provádí dle platné legislativy strážníci Městské policie Lázně Bohdaneč (MPLB), tel. číslo 603 864 222.
Odchyty se provádějí v katastru města
Lázně Bohdaneč a v katastru obcí, které
mají s Městem sjednanou veřejnoprávní
smlouvu o výkonu pravomocí strážníků
městské policie v jejich katastru.
Odchycení psi jsou umistťováni do
záchytných kotců v areálu služeb města,
a při nemožnosti zjištění majitele do
7 dnů je pes zpravidla předán do útulku
v Pardubicích. Tato služba je za úhradu
a hradí ji Město, případně obce, kde byl
pes na základě veřejnoprávní smlouvy
odchycen. Jiná odchycená zvířata jsou
umistťována dle možností například v Záchranné stanici a ekocentru Pasíčka.
Informace o odchycených či ztracených psech a jiných zvířatech evidovaných u Městské policie Lázně Bohdaneč
jsou zveřejňovány na facebooku Zvíře
v nouzi – Pardubický kraj, a zároveň budou zveřejňovány na nových webových
stránkách MPLB.
V případě, že nastane nutnost odchycení psa, či synantropního zvířete mimo
pracovní dobu městské policie, mohou
se občané obrátit na Obvodní oddělení
Policie ČR Lázně Bohdaneč, telefonní
43
číslo 601 590 507, které vyrozumí statutární zástupce města a v případě potřeby zajistí odchyt zvířete odchytovou
službou. Městská policie a Policie ČR
nedoporučuje občanům, aby prováděli sami odchyt toulavých zvířat, protože může dojít ke zranění nebo přenosu choroby.
Cena za odchyt zvířete strážníky byla
určena Ceníkem služeb schváleným Radou města Lázně Bohdaneč. Podle teoretické právní konstrukce se v soukromoprávních vztazích zachází se zvířaty, jako
by to byly věci. Proto se na ně vztahuje
§ 135 občanského zákoníku, kde je mimo
jiné vlastník věci povinen nahradit obci
náklady, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly.
Ceník za odchyt zvířete
Cena za odchyt zvířete je dána schváleným ceníkem za umístění v záchytných
kotcích a schváleným výpočtem za samotný odchyt.
a) cena za umístění odchyceného zvířete strážníky Městské policie Lázně
Bohdaneč v městském záchytném zařízení je 70 Kč / 1den,
b) úhrada za úkon spojený s odchytem
zvířete strážníky Městské policie Lázně
Bohdaneč zahrnuje: jednorázový odchyt 700Kč, náhradu mzdy, vyúčtování
nákladů na provoz vozidla při odchytu.
Tyto položky budou připočteny k ceně za
umístění odchyceného zvířete.
Ceník služeb poskytovaných Městským úřadem Lázně Bohdaneč byl
kupuje. Hnědé (menší) kontejnery jsou
na trávu a na listí. Je do nich také možno
umístit ovoce, zeleninu nebo třeba natť,
zkrátka vše, co lze zkompostovat. I tato
hmota je odvezena na „třídiště“, odkud je
v pravidelných intervalech převážena do
kompostárny. Likvidace biohmoty v kompostárně je zpoplatněna.
Prosím vás, a vím, že se opakuji, nevhazujte do kontejnerů např. vázy,
igelitové pytle, květináče ani jiný odpad. Pracovníci služeb musí potom celý
kontejner přebrat a vytřídit. Je to dvojí
práce a podotýkám, že nepříjemná. Někdy je v kontejneru tolik jiného odpadu,
že není vytřídění možné a kontejner se
musí odvézt jako směsný komunální odpad. V tomto případě už nás nestojí tuna
120 Kč, ale 1 290 Kč. To je rozdíl více jak
značný.
Josef Doležel, ředitel služeb města
schválen usnesením rady města č. 19.15
ze dne 29. července 2015 a je platný
od 1. srpna 2015.
Opilý řidič
Koncem měsíce července provedla
na základě přijatého oznámení na zřejmě opilého řidiče motorového vozidla
hlídka MPLB pátrací akci po okolí. Uvedené vozidlo bylo zjištěno v Lázních
Bohdanči na silnici I/36 při vjezdu do
města ve směru jízdy od obce Rybitví.
Pro podezření na řízení pod vlivem alkoholu byl řidič vozidla zastaven a byla
u něj provedena orientační dechová
zkouška s výsledkem 3,09 promile alkoholu v krvi. Dále strážníci zjistili, že má
řidič vysloven zákaz řízení do roku 2017.
Pro podezření z několika trestných činů
byla na místo přivolána Policie ČR, která
si věc na místě převzala.
Dopravní nehoda
Na přechodu na Masarykově náměstí
u radnice byla sražena sedmdesátiletá
žena. Hlídka MPLB na místě nasadila zraněné krční límec a provedla další úkony
první pomoci. Paní si stěžovala na bolest
levé nohy, na které měla tržnou ránu. Po
příjezdu RZS byla žena zafixována do
vakuové matrace a převezena na lékařské ošetření. Do konce vyšetření nehody
byla strážníky MPLB a policisty z obvodního oddělení řízena doprava na
kruhovém objezdu kyvadlově.
Miroslav Šíma, vrchní strážník MPLB
5/2015
Informace Policie ČR
Vážení spoluobčané, vzhledem k množícím se dotazům na to, jak je nebo není
zajištěna služba a přítomnost policistů
Obvodního oddělení Policie ČR Lázně
Bohdaneč, bych vám rád podal několik
základních informací.
Nepřetržitá služba je na OOP ČR Lázně
Bohdaneč zajištěna ve všední dny v době
od 7:00 do 19:00 hod. dvěma policisty,
v sobotu, neděli a ve svátek v době od
7:00 do 07:00 hod. následujícího dne také
dvěma policisty, v pátek je zajištěna noční služba v době od 19:00 do 7:00 hod.
dvěma policisty. Ve dnech pondělí až
čtvrtek je noční služba v době od 19:00
do 7:00 hod. zajištěna jedním policistou,
který vykonává službu společně s policisty Obvodního oddělení Pardubice –
Polabiny a v případě potřeby přijede na
oznámení občanů na služebnu v Lázních
Bohdanči nebo do místa, kde je jeho přítomnost potřebná. Není tedy pravda, že
Zajímavosti ve městě
Jan Skopeček zavítal na radnici
Herec a dramatik Jan Skopeček, který
strávil konec letních prázdnin v Bohdanči
na lázeňském pobytu, přijal pozvání pana
starosty na radnici. Prohlédl si obřadní
síň, odpovídal na všetečné dotazy a celou dobu hýřil vtipem.
by policisté OOP Lázně Bohdaneč ve
všední den v noci nesloužili, jak se někteří občané domnívají. I ve všední den
je jeden policista určen k výkonu služby
v nočních hodinách pro potřeby teritoria
OOP Lázně Bohdaneč.
Pokud někdo potřebuje učinit oznámení nebo žádá pomoc policie, může volat
přes den na telefonní číslo: 974 566 771,
případně na mobilní telefon nepřetržité
služby: 601 590 507.
Ve spádovém území Obvodního oddělení Policie České republiky Lázně
Bohdaneč je kromě města Lázně Bohdaneč dalších 33 obcí a jejich částí od Chýště
u sjezdu z dálnice D11 až po Opatovice
nad Labem. Policisté našeho oddělení
zajištťují veřejný pořádek a bezpečnost
silničního provozu v těchto obcích a jejich
částech: Lázně Bohdaneč, Horka, Rybitví,
Černá u Bohdanče, Živanice, Dědek, Nerad, Novinsko, Neratov, Bukovka, Křičeň,
Rohoznice, Rohovládova Bělá, Vlčí Habřina, Chýštť, Malé Výkleky, Voleč, Kasalice,
Kasaličky, Pravy, Dolany, Staré Ždánice,
Plch, Hrádek, Pohránov, Srch, Malá Čeperka, Podůlšany, Stéblová, Hrobice, Čeperka, Libišany, Pohřebačka a Opatovice
nad Labem.
Kromě zajištťování veřejného pořádku
a bezpečnosti silničního provozu v teritoriu
naší působnosti ještě prošetřujeme přestupky spáchané známými i neznámými
pachateli, kterých jsme od 1. ledna 2015
do konce září řešili 484. Dále provádíme
úkony v trestním řízení podle trestního řádu
a trestního zákoníku u věcí, které jdou
v případě zjištění pachatele až k soudu
a takovýchto případů jsme od 1. ledna 2015
do konce září měli 174.
Případné podněty či otázky k oblasti
policejní práce uvítám a rád vaše dotazy
zodpovím v některém z dalších vydání
bohdanečského Zpravodaje. statě zdědil. Jan Skopeček ztvárnil na
120 filmových rolí, jmenovat můžeme
např. snímky Nahá pastýřka, Fantom
Morrisvillu, Parta hic nebo Marečku, podejte mi pero. Všichni si ho určitě vybavíme jako předsedu ve Třech chlapech
v chalupě a na cestách.
Zeptali jsme se pana Skopečka na
oblíbené herecké kolegy a dostalo se
nám odpovědi: Nataša Gollová, to byla
paní herečka a krásná dáma. Řeč přišla
i na dobré herce, kteří jako lidé za moc
nestojí. Pan Skopeček se během setkání
rozhovořil také o své loni zesnulé manželce, herečce Věře Tichánkové, která
mu moc chybí.
Dozvěděli jsme se také, že je fandou
Slavie, ale protože už hůř vidí, na fotbal
a „sešívané“ už nechodí. V bohdanečských lázních se mu moc líbí, jen by to
podle něj chtělo více „kvalitní kultury“.
Na léčení již před lety v našem městě jednou byl, a to prý se tu konala pro
lázeňské hosty i divadelní představení
a větší koncerty.
Panu Skopečkovi jsme na závěr velmi
příjemného setkání popřáli k jeho zářijovým devadesátým narozeninám hodně
zdraví i radosti z další práce.
Více o jeho bohatém civilním i pracovním životě najdete v knize Jan Skopeček
o sobě.
npor. Vladimír Nevole, komisař,
vedoucí obvodního oddělení
PČR Lázně Bohdaneč
Lenka Křivská, odbor rozvoje města
Jan Skopeček si vyslechl povídání o historii
bohdanečského znaku a prohlédl si také
městské insignie.
Litoměřický rodák ztvárnil během
své divadelní kariéry více než 290 divadelních rolí, dvě divadelní adaptace
pak sám napsal. Domovskou scénou
Jana Skopečka bylo již od svého založení libeňské divadlo Pod Palmovkou,
jako host pak vystupuje v libereckém
divadle F. X. Šaldy. Tam hraje majordoma v Čechovově Višňovém sadu;
o své roli nám prozradil, že ji v pod5/2015
45
Kam vás zveme
Informační centrum
Kde jsme se potkali...
V neděli 6. září jsme se rozloučili s létem,
a to doslova. Počasí nám jednoznačně dalo
najevo, že teplým letním dnům je opravdu
konec. Přes občasný déštť a vítr ale přišlo
na 50 statečných dětí, které splnily všech
11 sportovních úkolů na stanovištích.
I přes deštivé počasí mělo hasičské „vodní“
stanoviště mezi dětmi úspěch.
Petanque není populární jen ve Francii,
ale i v Lázních Bohdanči.
Děvčata se nenechala zahanbit a zvládla práci
s míčem bravurně.
Děti si mohly také vyzkoušet taneční
kroky při ukázkách zumby. Na konci akce
bylo vylosováno 5 účastníků, kteří si v obálce odnesli po 2 poukázkách na IV. kvalifikační dostih na 125. Velkou pardubickou.
Poukázky věnovalo Dostihové závodiště
Pardubice.
Ve středu 28. října vás zveme na Výlov
Bohdanečského rybníka. Společnost
Rybniční hospodářství pro vás připravuje
prodej čerstvých ryb i rybích specialit na
grilu. V rámci akce proběhne již tradiční
Loučení s ptáky v Národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník. Připraveny
jsou přednášky a pozorování ptáků s odborníky z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště
Východní Čechy. Prodej čerstvých ryb na
hrázi rybníka bude pokračovat i ve čtvrtek
29. října od 9 do 12 hodin.
V neděli 1. listopadu se rozezní kostelem sv. Maří Magdalény na náměstí
koncert Vysokoškolského souboru Pardubice. Koncert pod záštitou pana starosty Ing. Ladislava Štěpánka se uskuteční při příležitosti uctění památky obětem
2. světové války a památky zesnulých.
Na středu 11. listopadu jsme pro vás ve
spolupráci s MŠ Lázně Bohdaneč připravili
příjezd svatého Martina na bílém koni. Ten
do Lázní Bohdanče dorazí poté, co si děti a
jejich rodiče zazpívají na zahradě mateřské
školy. Nezapomeňte si doma lampiony a přijdďte s námi sv. Martina přivítat i vy.
Tipy
V předprodeji máme již nyní vstupenky na vánoční koncerty, tak s jejich nákupem dlouho neotálejte, vstupenky na tyto
koncerty mizí každým dnem. Dále nabízíme vstupenky na akce pro děti, muzikály
i koncerty světových hvězd.
Rozloučit se s létem přišel Na Lužec také
pan starosta.
Sbírka víček
Komu byla zima, ten se mohl zahřát
při lekci zumby.
Některé úkoly sice vypadaly jednoduše,
ale byly zapeklité.
Za spolupráci na organizaci této akce
děkuji všem, kteří pro děti připravili a zajistili stanoviště: fotbalistům, sokolům, skautům, hasičům a městské policii.
KOMORNÍ SOUBOR
ŠKROUP
63
Ráda bych poděkovala za celý pracovní tým informačního centra Vám všem, kteří
k nám přinášíte víčka pro Michalku Hlaváčkovou. Děvčátko z nedaleké obce Dědek
je po mnoha zdravotních peripetiích odká-4
Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s.
a Město Lázně Bohdaneč ve spolupráci
Vás zvou na koncert
Vás srdečně zve
na podzimní koncert
Vysokoškolského uměleckého
neděle 8. 11. 2015 v 10 hodin
neděle 1. 11. 2015 v 15 hodin
Langrova síň radnice v Lázních Bohdanči
kostel sv. Maří Magdalény v Lázních Bohdanči
zazní skladby J. Myslivečka, F. Kramáře,
J. Haydna, W. A. Mozarta, L. Boccheriniho
a J. D. Heinichena
Koncert obětem II. světové války
a k památce zesnulých se koná
pod záštitou starosty Ing. Ladislava Štěpánka.
souboru Pardubice
5/2015
záno na 24 hodinovou péči svých rodičů. Sbírku jsme zahájili se
začátkem nového školního roku a již zanedlouho jich budeme
moci předat mamince Michalky několik desítek kilogramů. Děkuji
za společnou pomoc.
Jsme tu pro vás
Přijdďte nás osobně navštívit k nám do provozovny, kde se vám
budeme maximálně ochotně věnovat k vaší plné spokojenosti,
případně se k nám připojte na facebooku.
Příjemné podzimní dny přeje celý kolektiv informačního centra.
Bohdanečské volnočasové tipy
28. 10. Výlov Bohdanečského rybníka, hráz rybníka
1. 11. Koncert Vysokoškolského uměleckého souboru
Pardubice, kostel sv. Maří Magdalény
8. 11. Koncert Komorního souboru Škroup,
kostel sv. Maří Magdalény
11. 11. Příjezd svatého Martina na bílém koni, mateřská škola
Bližší informace získáte na webu lazne.bohdanec.cz nebo
v informačním centru.
Vladislava Kerlesová, ředitelka MIC
Historie města
Ohlédnutí za bohdanečskou minulostí - 2. díl
S mořem se Bohdanečsko rozloučilo na konci období, jemuž říkáme
druhohory. Stačilo k tomu, aby se spolu s celými dnešními Čechami jen
mírně „nadzvedlo“. Stalo se přitom součástí širokého údolí, jímž protékal
kalný veletok. V porovnání s jeho korytem a průtokem by dnešní Labe
bylo jen pouhou říčkou.
Prastará řeka si to mířila na západ, kde mohutně rozvětvenou
deltou ústila do nynější Severočeské uhelné pánve. V našem kraji po sobě zanechávala množství oblázků. Usazovaly se na jejích
březích v takovém množství, až nakonec utvořily neprostupnou několikacentimetrovou vrstvu. Měnící se podnebí však způsobilo, že
se v průběhu navazujících miliónů let začala tato vrstva drolit. Tentokrát, pod vlivem složitých chemických pochodů, v pevné zvonivé
úlomky. Právě ty se dnes zvláště po deštích lesknou na okolních
Z regionu
Vybavenost cyklotras
V průběhu měsíce září a začátkem října
byl v členských obcích svazku rozmístěn
nový doprovodný mobiliář cyklotras Podél Opatovického kanálu. Akce probíhala
za finanční podpory Pardubického kraje,
konkrétně dotačního Programu obnovy
venkova (POV) a je pokračováním projektů z předchozích let. Dohromady bylo
v této etapě pokryto 10 členských obcí,
na Bohdanečsku tak přibylo pět tematických vývěsních map, osm souprav dřevěných lavic se stoly a deset hracích prvků,
tzv. péráků. Nový mobiliář máme také v Lázních Bohdanči, a to posezení na cyklotrase
č. 4039 nedaleko vlečky a skladů společ-
polích. Mezi lidmi se jim říká „sluňáci“ a vědecká literatura je zná
pod názvem „silkrety“. Jsou pro nás viditelnými posly dávné minulosti, zato třeba ve vzdálené Austrálii vznikají ještě dnes. Popsaným jevem jsme se dostali až na počátek třetihor. Všude tehdy panovalo pro nás až nesnesitelné vedro, umocňované
značnou vlhkostí vzduchu. Z okolní přírody by mezi námi vyvolávaly údiv eukalypty-blahovičníky nebo dokonce skořicovníky,
jejichž dnešním domovem je hlavně Malajsie. Teprve v polovině
dané geologické doby, která trvala asi tak 59 miliónů let, by se
nám začalo lépe dýchat. Denní i noční teploty totiž začaly klesat
alespoň k subtropickým hodnotám.
Nikdo dnes nedokáže uspokojivě vysvětlit, proč se na nich
nezastavily. Naopak dlouhodobě dál klesaly, až se Bohdanečsko
ocitlo na prahu dosud nepoznaného. O slovo se začaly hlásit první příznaky z nejméně dvaceti dlouhých ledových dob, kterými si
od těch časů muselo naše území projít.
Miloš Charbuský, kronikář města
nosti Synthesia a dvě houpadla v lokalitě
Za Pivovarem. Celkové náklady byly vyčísleny na 310 tis. Kč, 70 % činila dotační podpora.
K 30. září 2015 podal Regionální svazek obcí Bohdanečsko do POV žádost
o dotaci na příští rok. Jejím tématem je
Vybavenost cyklotras a bezpečnost komunikací na Bohdanečsku. Požadavek
starostů byl jednotný, rádi by do svých
obcí pořídili ukazatele rychlosti.
V rámci svazku obcí pokračuje také
aktivita spojená s rozšířením sítě cyklostezek v regionu. Zahájeny byly přípravné
práce na vyhledávací studii, ta by měla
být dokončena během roku 2016. Termín
podzimní valné hromady stanovila rada
svazku na 19. listopadu, zástupci obcí se
tentokrát sejdou v Bukovce.
Lenka Křivská, odbor rozvoje města
Nechte si vykouzlit nový účes!
Těším se na Vaši návštěvu.
Změna otevírací doby:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
8:30 – 13:00 a 14:30 – 18:00
Středy zavřeno
Veronika Hermannová • L. Janáčka 74
Lázně Bohdaneč 533 41 • Tel.: 604 89 33 64
(u potravin Coop / konečná trolejbusu)
Nová houpadla rybu a žábu najdou rodiče
s dětmi v ulici Jana Veselého.
5/2015
47
V mateřské škole prošla proměnou také
prádelna. Její rekonstrukce byla stejně jako
sociální zařízení hrazena z prostředků zřizovatele. Mateřskou školu se tak postupně daří modernizovat a zlepšovat pro děti
podmínky k předškolnímu vzdělávání.
Základní a mateřská škola
Po prázdninách v mateřské škole
Poslední týden v srpnu byla mateřská škola opět plná života. Doznívaly ještě prázdninové přípravy na provoz, ale s chutí a v plné síle
se také všichni chystali na nový školní rok.
Do školky přicházeli rodiče s nově přijatými
dětmi, aby se seznámili s prostředím, novými
kamarády a svými učitelkami. Prostory mateřské školy opět rozjasnila výzdoba připomínající konec léta a začátek podzimu. V letošním
školním roce byla kapacita mateřské školy
(103 dětí) naplněna. Děti jsou rozděleny do
čtyř tříd přibližně podle věku. Všechny třídy
budou i letos pracovat podle vlastního vzdělávacího programu mateřské školy, se kterým
se mohou všichni rodiče i veřejnost seznámit.
Kroužky a jiné aktivity
Na podzim ožívají třídy pestrými barvami, děti jsou zapojeny do tvořivých činností
souvisejících s podzimními tématy. Překulilo se září a starší děti zahájily předplavecký
kurz, navštívila nás také „Zdravá pětka“
a prohlédli jsme si výstavu zahrádkářů.
Od října pak začínají kroužky Flétničky
a Prvních krůčků s angličtinou. Blížící se
zimu přivítáme tradičně společně se svatým
Martinem na bílém koni. Informace o všech
Se Zdravou pětkou probrali předškoláci zásady
zdravého stravování.
Při mytí rukou se děti rázem ocitnou na řeckém ostrově.
Spolupráce s Klubem rodičů
Na zahrádkářské výstavě v Sokolovně došlo na
hodnocení soutěžních výpěstků.
akcích a dění v mateřské škole můžete sledovat na našich webových stránkách.
Rekonstrukce
V novém školním roce čekaly na děti ve
školce nově zrekonstruované koupelny
a záchodky. Po sedmatřiceti letech tak
dostala školka pěkně zařízené prostory
s dětskými motivy moře a louky. Děkujeme
všem, kteří se na této proměně podíleli. KAVÁRNA SLATINA
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA
SILVESTR
2015
Vstupné 350 Kč
V ceně vstupného je živá hudba,
půlnoční přípitek Bohemia sekt 0,2l,
bohaté občerstvení formou rautu a tombola.
Každý host obdrží 5 losů.
Rezervace na tel. 776 898 269 p. Šlapák
nebo osobně v kavárně Slatina.
Mateřská škola bude společně s vedením Klubu rodičů chystat opět pro děti
výlety, exkurze, akce pro děti ve školce,
ale také sběr papíru a víček. Děkujeme tak
maminkám, které svůj volný čas věnují aktivitám školky i za jejich finanční podporu
prostřednictvím různých grantů a rovněž
samotné organizaci Klubu rodičů. Informace z Klubu rodičů najdete na webových
stránkách mateřské školy.
Všem dětem a rodičům přejeme úspěšný školní rok.
Aneta Burešová, zástupkyně ředitele pro MŠ
Stříhání
a úprava psů
Naše služby:
stříhání a trimování
koupání a fénování
rozčesávání dlouhosrstých
plemen a zplstnatělé srs
depilace chloupků z uší
a jejich čištění
stříhání drápků
v zimním období péče o tlapy
www. psi-salonek-charlie.cz
tel.: 724 163 224
Na Lužci 518, 533 41 Lázně Bohdaneč
83
5/2015
Volnočasové aktivity
SPORTEM PROTI DROGÁM, PŘIJĎTE DĚTI MEZI NÁS
Jak jsme již naznačili v minulých číslech Zpravodaje,
SK Lázně Bohdaneč není jen fotbal a každý sport, který je
plnohodnotnou součástí našeho klubu, zaslouží své místo v povědomí veřejnosti. Dnes se budeme věnovat také
oddílu otužilců a vzpírání.
Fotbalové září
Fotbalové soutěže všech kategorií se již rozběhly naplno
a my vám přinášíme krátká zpravodajství ze zápasů jednotlivých kategorií:
U­8 / třetí kolo minikopané ve Slatiňanech
Krajská miniliga – trenéři: M. Jančík, M. Fistr, sestava: v bráně
Hrstka Luboš (podal výborný výkon), hráči: Průša Marek (kapitán),
Tomášek Jan, Dubravčík Lukáš, Horáček Ondřej, Fistr Samuel,
Horáček Vojtěch, Čichlovský Petr.
19. září 2015 proběhlo třetí kolo minikopané ve Slatiňanech
za účasti domácích, Přelovic, Chrudimi a našich borců. V prvním
zápasu proti rivalu z Přelovic jsme soupeři nedali šanci, s přehledem a hlavně zaslouženě jsme vyhráli 9:0. (4x Průša Marek,
3x Tomášek Jan a 2x Hrstka Luboš). Druhý zápas proti domácím
Slatiňanům jsme remízovali 5:5 (3x Průša Marek, Tomášek Jan
a Hrstka Luboš). Poslední souboj proti Chrudimi jsme předvedli
super výkon a naši borci nás odměnili vítězstvím 9:3 (6x Průša
Marek, Tomášek Jan, Dubravčík Lukáš a Horáček Ondřej).
Trenéři Martin a Miloš děkují hráčům za úžasnou hru a předvedené výkony a rodičům za podporu našim nejmenším fotbalistům.
hřiště soupeře do Starého Hradiště. Domácí po deklasování soupeře
z Horního Jelení v předchozím kole 9:1 nastupovali do utkání jako
papíroví favorité. Ale každý zápas je jiný. Po ukázkově zahraném rohovém kopu se prosadil Jan Štěpánek a bylo to 1:0. Po další krásné
akci a zpětné přihrávce už nebyl pro našeho střelce Jakuba Schlettera
problém uklidit míč za gólmanova záda. Ve druhém poločase jsme
sice inkasovali, ale hubený jednobrankový náskok jsme si udrželi až
do konečného hvizdu, a konečný výsledek zápasu byl 1:2, (0:2), (Štěpánek, Schletter). Pochvalu za bojovný výkon si zaslouží všichni hráči.
Muži/Okresní přebor SK L. B. - Sparta Dašice
Trenér: K. Řezníček, sestava: Vlček – Karela (45´Virt), Škopek (77´Buchta), Rössler, Kvapil, Jarosz, Flekr, Baldrych, Žurek
(72´Kopřiva), Lánský (65´Jezdinský), Zackl.
Když si po počátečním losu 19. září 2015 vybrali naši borci
před výkopem výhodnější stranu, všichni přihlížející se podivovali,
nebývá to zvykem. Potom někdo s nádechem ironie poznamenal, že asi chtějí rozhodnout už v první půli. Ani netušil, jakou měl
pravdu. Domácí vlétli do zápasu jako velká voda a soupeř, v mírně
zdecimované sestavě s několika dorostenci, vůbec nedostal příležitost jejich nástup jakkoli zachytit, natož zastavit. Skóre utěšeně
narůstalo, a než se šlo prvně do kabin, bylo v podstatě hotovo.
Ve druhé půli už se jen v klidu dohrávalo. Krásnou tečkou za zápasem byl výstavní gól Virta, který technickou střelou ze střední
vzdálenosti perfektně vymetl horní roh soupeřovy branky. Výsledek zápasu byl 7:0 (5:0), (2x Kvapil, 2x Jarosz, Rössler, Flekr, Virt).
U10/Krajská miniliga
Trenéři: M. Pětioký, O. Scháněl, sestava: O. Scháněl, M. Hazuka, N. Pětioký, M. Drahý, P. Černý, M. Klein, M. Fistr, L. Buřval, S. Pařízek, D. Rázl.
19. září 2015 jsme si z krajské soutěže ve Slatiňanech přivezli
tyto výsledky: Přelovice - L. B. 1:5 (4x Klein, Scháněl), Slatiňany –
L. B. 1:1 (Klein), Chrudim – L. B. 4:2 (Černý, Buřval).
U12/Okresní přebor SK L. B. - Choltice/FK Pce 1899
Trenéři: R. Čada, T. Jupa, sestava: Rázl – Buřval, Pětioký, Račák, Leníček, Hubert, Černý, Fistr.
17. září 2015 si na dalšího tradičního soupeře v soutěži vyšlápli naši mladší žáci. S týmem silně poznamenaným školním „slučákem“ nastupovali v sestavě z valné většiny tvořené hráči U10
v čele s kapitánem Lenym. I když v oslabeném složení nebyl nikdo
na lavičce, od začátku zápasu nenechali naši borci nikoho pochybovat o průběhu, natož o výsledku domácího klání: 16:4, (11:1),
(10x Leníček, 4x Hubert, 2x Buřval).
U14/Okresní přebor St. Hradiště/ Choltice - SK L. B.
Trenér: R. Steklý, sestava: Macháček, Musil, Čermák, Škáva, Štěpánek, Uskoba, Fabiánek, Drapák, Urbanec, Císař, Schletter, Rež, Maruška.
13. září 2015 jsme ke třetímu mistrovskému utkání vyrazili opět na
Oddíl otužilců
Čas je neúprosný a tak
stejně rychle, jako uplynuly
letní měsíce, klesá i rtutť teploměru ponořeného do vody
rybníku Bašta. Podzimní počasí začíná
kralovat a právě to je ta správná doba pro
tréninkové úsilí příznivců zimního plavání.
5/2015
Všechny týmy si vedou ve svých kategoriích velmi dobře a nám
nezbývá než popřát stabilní výkonnost a hodně úspěchů.
PERNŠTEJN Okresní přebor - muži
PODZIM 2015
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
17. 10.
24. 10.
31. 10.
7. 11.
Otužilci při SK Lázně Bohdaneč nezaváhali a svou činnost nastartovali první rozplavbou již v neděli 27. září 2015. Teplota
vody, ale i vzduchu (15° C voda, 13° C
vzduch) sice ještě nevykazovala otužileckých hodnot, ale včasný začátek otužování je klíčem úspěchu v zimním období. Je
tedy i pravá chvíle pro úplné začátečníky
začít s tímto sportem. Rádi uvítáme všech-
sobota
sobota
sobota
sobota
14:30
14:00
14:00
14:00
SK L. B. - KŘIČEŇ A
SK L. B. - ROVEŇ A
ÚJEZD A - SK L. B.
SK L. B. - OPATOVICE A
Tomáš Jupa, SK Lázně Bohdaneč
ny zájemce o posílení vlastní imunity, ale
i fyzické výkonnosti, vůbec při tom nezáleží na věku. Scházíme se každou neděli
v 10 hodin v areálu SK Lázně Bohdaneč.
Přijdďte mezi nás a zjistíte, že dokážete víc,
než si nyní myslíte.
Jaroslav Kvapil,
Oddíl otužilců SK Lázně Bohdaneč
49
Oddíl vzpírání
Mezinárodní pohár mládeže
28. března 2015 proběhl ve Zlíně Mezinárodní pohár mládeže ve vzpírání za
účasti domácího Zlína, Holešova, Nového
Hrozenkova, Trenčína, Štúrova a SK Lázně
Bohdaneč. Mezi nové vzpěrače Bohdanče se zařadil Rudolf Flachs, který si tak
vyzkoušel svůj první závod. Ruda zvedl
17 kg v trhu a 25 kg v nadhozu, čímž vybojoval 2. místo ve své věkové kategorii.
Lukáš Pompa zvedl 35 kg v trhu a 45 kg
Názory a reakce občanů
Sraz vozů Citroën 2CV
Koncem srpna proběhl v areálu bohdanečského koupaliště sraz legendárních vozů Citroën 2CV, lidově zvaných
kachna. Pořádali jej nadšenci z klubu
2CV ČechoMor, kteří již pátým rokem
organizují setkání na různých místech
Čech a Moravy.
v nadhozu, také on si zajistil 2. místo ve své
věkové kategorii. Naše účast byla úspěšná,
ale hoši musejí dál pilně trénovat a zvyšovat
své výkony. Bojují totiž ještě v ligové soutěži
v barvách Zlína, kde hostují. Za předvedené výkony si zaslouží pochvalu.
2. kolo ligy ve vzpírání
11. dubna 2015 se konalo 2. kolo ligy
mladších a starších žáků ve Zlíně. Další náš hostující vzpěrač v barvách Zlína
Rudolf Flachs zvedl 17 kg v trhu a 25 kg
do garáže nebo hodu holínkou z kabiny
auta na cíl. Po dni plném zážitků se popíjelo, hrála muzika a lidé se bavili o svých
dobrodružstvích s kachnou, na které srazy
se chystají, nebo o tom, co jak opravit. Letošní akce v Bohdanči se zúčastnilo přes
30 vozů z různých koutů republiky, výhradně kachen.
v nadhozu, v trojskoku zaznamenal
3,8 metru a v hodu 4 metry. Lukáš Pompa zvedl 35 kg v trhu a 45 kg v nadhozu,
v trojskoku si připsal 4,7 metru a v hodu
7,5 metru.
Oddíl vzpírání stále přijímá zájemce z řad
chlapců i dívek o tento sport. Více informací získáte na www.sklaznebohdanec.cz
nebo přímo u trenéra Jana Zelenáka.
Jan Zelenák,
Oddíl vzpírání SK Lázně Bohdaneč
Na závěr chceme poděkovat panu
Jedličkovi za možnost pořádání srazu na
koupališti. Děkujeme také panu Vondrkovi
za možnost návštěvy Sádek a Městu Lázně Bohdaneč za prohlídku radnice.
Adam a Miloš Karafiátovi,
Klub 2CV ČechoMor
Majitelé legendárních francouzských vozítek se
na konci srpna sešli před bohdanečskou radnicí.
Co se vlastně na takovém srazu děje?
Součástí každé akce je spanilá jízda, v rámci které se účastníci projedou místní krajinou a zastaví se na významných místech.
Tentokrát navštívili kachňáci během jízdy
Rybniční hospodářství Lázně Bohdaneč
s výkladem o rybníkářství, prohlédli si naši
historickou radnici a neminuli ani dominantu
kraje Kunětickou horu. „Kačena“ je atraktivní vůz, lidem se líbí, a když ho vidí, zanechají
práce, zastavují na ulicích a mávají. V odpoledních hodinách proběhla jízda zručnosti
v areálu koupaliště, která prověřila schopnosti řidičů i autíček ve slalomu, couvání
Na Masarykově náměstí už chyběl snad jen
četník ze Saint Tropez.
10 3
5/2015
Strom Na Lužci - pokračování příběhu jedle
V minulém vydání Zpravodaje jsem napsala článek o velkém
skáceném stromu v areálu firmy Radka. Strom jsem považovala
za zdravý.
Po přečtení článku mě kontaktoval jednatel firmy, na jejímž pozemku jedle rostla. Poskytl mi informace o tom, že došlo k poškození stromu silným větrem, strom se rozlomil ve dví, část stromu
spadla a druhá část ohrožovala možným pádem své okolí. Proto
byli nuceni dát strom v havarijním stavu urgentně skácet. Svá
tvrzení doložil fotografiemi, které, i s popisem události, posléze
zaslal místnímu úřadu ochrany životního prostředí. Postup firmy
byl adekvátní proběhlé situaci.
Krásného stromu je škoda, ale ukončení jeho života nezavinil člověk, ale nemoc, která jej oslabila a ukončila tak jeho existenci. MUDr. Jiřina Lojdová, Lázně Bohdaneč
Zmatená příroda
Letošní léto bylo opravdu podivné.
Zřejmě ani příroda se někdy nedokáže
rozhodnout, jak reagovat. Hrušeň na louce za sídlištěm Na Lužci se rozhodla, že
nás, obyvatele i procházející návštěvníky,
potěší novými podzimními květy.
Jaroslav Svoboda, Lázně Bohdaneč
Spolek Ludvík Bohdanečský
nezahálel ani v létě
O prázdninách jsme podnikli společný výlet na Vysočinu, konkrétně do
oblasti Devět skal, kde panovalo velmi příjemné letní počasí. Vyrazili jsme
z obce Křižánky, jejíž centrum je vyhlášeno Vesnickou památkovou rezervací
kvůli existenci velkého množství roubených chalup. Odtud jsme pokračovali
5/2015
přes Devět skal, Lisovskou a Maliskou
skálu až do Milov a následně zpět do
Křižánek. Výlet to byl nádherný a velmi
poučný.
Na podzim jsme také pro zájemce
připravili kurz tanečních. Jelikož plesová
sezóna se blíží a přes léto kroky vždycky všichni zapomeneme, obrátili jsme
se na odborníky, kteří nás v rychlokurzu po dobu pěti neděl od 18. října 2015
provedou základními tanci tak, aby-
chom si plesy a taneční zábavy náležitě
užili. Kurz se koná na Lužci a je otevřen
široké veřejnosti. V případě, že byste
měli zájem se tanečních také zúčastnit,
můžete nás kontaktovat pro bližší informace na telefonním čísle 777 149 863.
Jménem spolku Ludvík Bohdanečský, z. s. Vám přeji krásný podzim a těším se na viděnou.
David Škodný, Lázně Bohdaneč
411
VÝLOV
BOHDANEČSKÉHO
RYBNÍKA
28.10. 2015 OD 8 DO 15 HODIN
PRODEJ ČERSTVÝCH RYB
RYBÍ SPECIALITY NA GRILU
RYBÍ MENU V RESTAURACI "NA SÁDKÁCH"
LOUČENÍ S PTÁKY, POZOROVÁNÍ A PREDNÁŠKA AOPK ČR,
POLÁKUV POLOOSTROV
www.rybnicnihospodarstvi.cz
Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj vydává jako občasník Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Adresa redakce: Pernštýnská 117,
Lázně Bohdaneč 533 41. Redakční zpracování: Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Složení redakční rady: Ing. Vladislava Kerlesová, Ph.D.,
Mgr. Věra Benešová, Mgr. Ivana Blažková, PhDr. Miloš Charbuský, CSc., Ing. Lenka Křivská. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou úpravu a krácení příspěvků. Za věcnou správnost příspěvků odpovídá autor. Otiskovány nebudou anonymní příspěvky, ani texty obsahující urážlivé, vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy. Příspěvky nemusí vyjadřovat
názor redakce. Maximální délka článků je 5 000 znaků. Registrace: MK ČR E 14345.
Toto číslo bylo dáno do tisku 13. 10. 2015. Příspěvky do dalšího čísla Zpravodaje zašlete elektronicky na e-mail: [email protected], osobně předejte na podatelně
městského úřadu nebo v informačním centru, případně zašlete poštou na adresu redakce.
Uzávěrka příštího vydání: 15. 11. 2015
12 3
5/2015

Podobné dokumenty

Zpravodaj_1_2016

Zpravodaj_1_2016 Pro nakládání s obecním nemovitým majetkem chyběla předem stanovená pravidla. Různá smluvní ujednání byla přijímána nesystémově a v praxi to způsobovalo provozní potíže, dohady a pochybnosti. Pro...

Více

Zpravodaj_6_2015

Zpravodaj_6_2015 Radniční restaurace V druhé polovině měsíce listopadu byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce restaurace v budově radnice. Realizaci provádí firma MIKOSTAV s.r.o., která byla vybrána na zákla...

Více