Tarif DPMO - Dopravní podnik města Olomouce, as

Transkript

Tarif DPMO - Dopravní podnik města Olomouce, as
TARIF
Dopravního podniku města Olomouce, a. s.
Dopravní podnik města Olomouce, a. s. se sídlem v Olomouci, Koželužská 563/1,
PSČ 771 10, IČO 47676639 (dále jen „DPMO“) vydává ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb.,
ustanovení § 772 ob čanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem
č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném zn ění, se zákonem č. 111/1994 Sb., o silni ční dopravě
v platném znění, s vyhláškou č. 175/2000 Sb., o p řepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční
osobní dopravu, aktuálního vým ěru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží
s regulovanými cenami a Nařízením č. 5/2011 Statutárního m ěsta Olomouce o stanovení
maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území města Olomouce tento tarif
stanovující výši jízdného a dovozného, zp ůsob nabytí a použití jízdních dokladů a jejich platnost
v městské hromadné dopravě osob (dále jen „MHD“) na linkách DPMO.
1. Jednotlivé jízdné a časové platnosti
Zóna 71
Občanské
jízdné
Zlevněné
jízdné
jízdné
14,- Kč
7,- Kč
Časová
platnost
v pracovní dny
40 min.
Časová
platnost
v ostatní dny
60 min.
přestupní
a) Na zlevněné jízdné pro jednotlivou jízdu mají nárok pouze d ěti od 6 let až do dovršení 15. roku
(tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin). Od 10 let je nutno prokázat v ěk dítěte průkazem
vystaveným na prodejním místě DPMO, platným cestovním pasem, žákovským průkazem
nebo průkazem jiného dopravce v IDSOK. Průkaz je vystaven na základě dokladu totožnosti
zákonného zástupce a vypln ěné žádanky podepsané zákonným zástupcem. Pr ůkaz musí
obsahovat fotografii odpovídající skute čnosti. Průkaz se vydává na období 5 let.
b) V doplňkovém prodeji jízdenek u řidiče se zvyšuje cena jízdného o p řirážku ve výši 6 / 3 Kč
(občanské / zlevněné jízdné). V dopravních prostředcích DPMO může být cestující odbaven
pouze pro cestu v zón ě 71.
c) Přiřazení zastávek do jednotlivých tarifních zón je vyzna čeno na označnících zastávek.
2. Časové jízdenky
Časové jízdenky 1-denní je možno zakoupit na prodejnách jízdenek DPMO, v automatech na
výdej jízdenek a v síti smluvních prodejců DPMO.
Časové nepřenosné jízdenky 7-denní, měsíční a čtvrtletní, Senior Pas a Jízdní Pas, přenosné
měsíční jízdenky pro organizace, průkazy časových jízdenek v ceně 2 Kč a obaly v ceně 6 Kč je
možno zakoupit pouze na prodejnách jízdenek DPMO.
Platnost časových jízdenek:
- 1-denní jízdenka platí 24 hodin od ozna čení při prvním nástupu do vozidla MHD,
- 7-denní jízdenka platí 7 kalendá řních dnů bezprostředně po sobě následujících,
- měsíční jízdenka platí ode dne začátku platnosti vyznačeného na jízdence jeden m ěsíc
nebo od prvního dne kalendá řního měsíce do posledního dne kalendá řního měsíce,
- čtvrtletní jízdenka platí ode dne za čátku platnosti vyznačeného na jízdence jedno čtvrtletí
nebo kalendářní čtvrtletí,
- pololetní jízdenka platí ode dne za čátku platnosti vyznačeného na jízdence jedno pololetí
nebo kalendářní pololetí,
- roční jízdenka platí ode dne začátku platnosti vyznačeného na jízdence jeden rok nebo
kalendářní rok.
Cena časových jízdenek s platností překračující termín změny tarifu je poměrově vypočtena
podle počtu dnů platnosti před a po změně tarifu. Toto ustanovení platí pro jízdenky 7-denní,
měsíční a čtvrtletní.
1/4
- občanské jízdné
Zóna 71
jízdné
1-denní
46,- Kč
Časová platnost
7-denní
měsíční
126,- Kč
350,- Kč
čtvrtletní
900,- Kč
- zlevněné jízdné
Zóna 71
1-denní
7-denní
jízdné
23,- Kč
63,- Kč
Časová platnost
pololetní
měsíční čtvrtletní
Senior
Pas
175,- Kč
450,- Kč
150,- Kč
roční
Senior
Pas
300,- Kč
roční
Jízdní
Pas
150,- Kč
Za zlevněné jízdné se přepravují:
a) děti od 6 let až do dovršení 15. roku (tj. do dne, který p ředchází dni 15. narozenin). V ěk je
nutno prokázat průkazem s fotografií odpovídající skute čnosti vystaveným na prodejním místě
DPMO na období 5 let na základ ě dokladu totožnosti zákonného zástupce a žádanky
podepsané zákonným zástupcem. Toto ustanovení platí pro jízdenky 7-denní, m ěsíční
a čtvrtletní. U 1-denní jízdenky se dítě od 10 do 15 let m ůže prokázat i platným cestovním
pasem, žákovským průkazem nebo průkazem jiného dopravce v IDSOK.
b) žáci a studenti, mimo student ů trvale výdělečně činných, ve věku od 15 do 26 let (tj. do dne,
který předchází dni 26.narozenin). Jízdenka platí s pr ůkazem opatřeným fotografií odpovídající
skutečnosti vystaveným na prodejním místě DPMO na základě žádanky potvrzené školou nebo
učilištěm po předložení dokladu totožnosti. Pr ůkaz se vydává na období od 1.9. do 30.9.
dalšího roku. Platnost časových jízdenek vázaných na pr ůkaz je omezena k 30.9. Toto
ustanovení platí pro jízdenky 7-denní, m ěsíční a čtvrtletní. U 1-denní jízdenky se žák může
prokázat i žákovským, studentským nebo jiným pr ůkazem potvrzujícím nárok na zlevněné
jízdné,
c) důchodci - poživatelé starobního důchodu a osoby pobírající invalidní důchod pro invaliditu
3.stupně ve spojení s průkazem opatřeným fotografií odpovídající skute čnosti vystaveným na
prodejním místě DPMO na základě dokladu totožnosti a oznámení o zvýšení d ůchodu nebo
rozhodnutí o přiznání starobního důchodu nebo potvrzení státního orgánu o pobírání d ůchodu.
Potvrzení nesmí být starší jak 2 měsíce. Toto ustanovení platí pro 1-denní, 7-denní, m ěsíční
a čtvrtletní jízdenky,
d) osoby starší 70 let ve spojení s pr ůkazem opatřeným fotografií odpovídající skute čnosti
vystaveným na prodejním místě DPMO na základě dokladu totožnosti. Toto ustanovení platí
pro 7-denní, měsíční a čtvrtletní jízdenky, u 1-denní jízdenky může osoba starší 70 let prokázat
nárok na slevu pouze dokladem totožnosti,
e) zaměstnanci organizace Charita Olomouc ve spojení s pr ůkazem vystaveným na prodejním
místě DPMO na základě měsíčně dodávaného seznamu zam ěstnanců organizace Charita
Olomouc, po předložení dokladu totožnosti a potvrzení o zam ěstnaneckém poměru. Toto
ustanovení platí pro 1-denní, 7-denní, m ěsíční a čtvrtletní jízdenky,
Senior Pas pololetní a roční pro zónu 71 je přiznán:
- osobám od 70 let věku ve spojení s průkazem opatřeným fotografií odpovídající skute čnosti
vystaveným na prodejním místě DPMO na základě dokladu totožnosti a aktuální fotografie.
Jízdní Pas 365-denní/roční pro zónu 71 je přiznán:
a) držitelům zlaté Janského plakety ve spojení s pr ůkazem vystaveným na prodejním místě
DPMO. Jízdní pas se vydává po předložení dokladu totožnosti, pr ůkazu držitele zlaté Janského
plakety a aktuální fotografie,
b) okrskovým sestrám a pečovatelkám Pečovatelské služby Sociálních služeb pro seniory
Olomouc ve spojení s průkazem vystaveným na prodejním místě DPMO. Jízdní pas se vydává
po předložení dokladu totožnosti, zam ěstnanecké průkazky a aktuální fotografie,
c) důchodcům – držitelům platných průkazů vydaných Vojenským sdružením rehabilitovaných ČR,
držitelům osvědčení podle § 8 zákona č. 255/1946 Sb. o p říslušnících československé armády
v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, soudního
2/4
rozhodnutí podle § 29 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, potvrzení
vojenské správy pro žadatele o mimosoudní rehabilitaci podle zákona o mimosoudních
rehabilitacích ve spojení s průkazem vystaveným na prodejním místě DPMO. Průkaz je
vystaven po předložení dokladu totožnosti, platného dokladu potvrzujícího nárok na slevu
(průkaz držitele Vojenského sdružení rehabilitovaných v ČR, Českého svazu bojovníků za
svobodu, Konfederace politických v ězňů ČR, Sdružení bývalých politických vězňů ČR a Svazu
PTP-VTNP) a aktuální fotografie.
3. Přenosné jízdenky pro organizace
Na vydání přenosných jízdenek mají nárok organizace na základ ě předložené žádanky.
Zóna 71
jízdné
Časová platnost
měsíční
870,- Kč
4. Bezplatná přeprava
Bezplatně se v zóně 71 přepravují:
a) děti do 6 let
b) držitel průkazu ZTP, držitel průkazu ZTP/P. Držitel průkazu ZTP/P má současně nárok i na
bezplatnou přepravu svého průvodce nebo vodícího psa nevidomého,
c) pracovníci státního odborného dozoru v doprav ě.
5. Smluvní jízdné
Na základě smlouvy mezi DPMO a Statutárním městem Olomoucí nebo dalšími subjekty je na
linkách DPMO realizována smluvní přeprava:
- příslušníků Policie ČR OŘ Olomouc včetně zavazadel a psů ve spojení se služebním
odznakem nebo průkazem,
- příslušníků Vojenské policie AČR v Olomouci včetně zavazadel a psů ve spojení se služebním
odznakem nebo průkazem,
- strážníků a zaměstnanců Městské policie Olomouc včetně zavazadel a psů,
- zaměstnanců Magistrátu města Olomouce v pracovní dny v čase 6 - 18 hod. na základ ě
přenosné jízdenky DPMO a zaměstnanecké průkazky opatřené aktuální fotografií,
- držitelů vydaného parkovacího lístku z podzemního parkovišt ě u hlavního nádraží ČD s dobou
platnosti 60 minut od vydání,
- držitelů karty „Olomouc Region Card“ v dob ě její platnosti.
6. Zaměstnanecké jízdné
Na základě interního předpisu DPMO, a.s. je realizována p řeprava držitelů jízdních výhod ve
vozidlech dopravce, který jízdní výhody poskytl.
7. Maximální ceny za přepravu zavazadel a zvířat – přepravné
Placení dovozného ve výši zlevn ěného jízdného pro jednotlivou jízdu podléhá p řeprava:
a) dětského kočárku bez dítěte
b) zavazadla nad rozměry 30 x 40 x 60 cm
c) zavazadla tyčovitého tvaru o průměru větším než 10 cm nebo delšího než 150 cm
d) zavazadla tvaru desky nad rozm ěr 80 x 100 cm
e) zavazadla, jehož hmotnost p řesahuje 25 kg
f) psa bez schrány
Bezplatně se v zóně 71 přepravují:
a) dětské kočárky s dítětem,
b) zavazadla do rozměru 30 x 40 x 60 cm,
3/4
c) jeden pár lyží s holemi, snowboard,
d) zavazadla tvaru desky do rozměru 80 x 100 cm,
e) zavazadlo, jehož hmotnost nep řesahuje 25 kg,
f) zavazadla tyčovitého tvaru o průměru do 10 cm a délky do 150 cm,
g) jeden smuteční věnec.
8. Přirážky k jízdnému
Cestující bez platného jízdního dokladu je povinen zaplatit jízdné a p řirážku. Výše přirážky je
stanovena Smluvními přepravními podmínkami.
9. Způsob vracení jízdného dopravcem při neprovedení dopravy
a) Cestující má právo na vrácení jízdného zaplaceného za nevyužitou nebo jen částečně využitou
časovou jízdenku s měsíční nebo delší platností z důvodů, které jsou na straně cestujícího.
Toto ustanovení platí pouze pro jízdenky vydané na prodejním míst ě DPMO pro zónu 71 a pro
kombinace s touto zónou. Cestujícímu bude vrácena částka za celé nevyužité dny, snížená
o 10% z celkové hodnoty p říslušné časové vracené jízdenky.
b) Nárok na vrácení jízdného má pouze držitel vracené jízdenky nebo zákonný zástupce držitele
vrácené jízdenky, a to po p ředložení svého platného dokladu totožnosti. Nárok cestující uplatní
u dopravce, který jízdní doklad vydal.
c) Nárok na vrácení jízdného nelze uplatnit zp ětně.
10. Vystavování duplikátů
a) V případě nahlášení ztráty, odcizení nebo poškození pr ůkazu nebo časové jízdenky vydané na
prodejním místě DPMO, má cestující nárok na vydání duplikátu průkazu časové jízdenky
v ceně 2 Kč a duplikátu časové jízdenky v ceně 50 Kč.
b) Toto ustanovení platí pouze pro jízdenky pro samostatnou zónu 71.
c) Duplikát časové jízdenky je možno vydat pouze u časových jízdenek s měsíční nebo delší
platností.
d) Vydání duplikátu časové jízdenky je cestujícímu umožněno pouze jednou v kalendá řním roce.
Tento tarif byl schválen na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti
valné hromady a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.
4/4

Podobné dokumenty

Bezhotovostní nákup platebními kartami od 1.7.2012

Bezhotovostní nákup platebními kartami od 1.7.2012 V případě platby kartou je cena nákupu navýšena o poplatek za transakci ve výši 1,55%. Příklady porovnání cen: měsíční kupon

Více

Katalog BEAUTY

Katalog BEAUTY zdůrazňuje osobnost. Vlastní kolekce vůní pro pány a dámy se tedy v tomto případě přímo nabízela. Podobně jako do svých modelů, také do obou parfémů vkládá Guido hodně ze sebe: stylovou eleganci, l...

Více

Nastavte správný tlak pneumatiky a nechte půdu dýchat!

Nastavte správný tlak pneumatiky a nechte půdu dýchat! 2. Najděte v technické dokumentaci vhodné hodnoty tlaku pro požadovanou rychlost a zatížení. 3. Zapište příslušné hodnoty na přiložený štítek. Štítek nalepte na dobře viditelné místo, abyste tak...

Více

prodejní automaty

prodejní automaty Seznam prodejních automatů jízdenek DPMO, a.s. Autobusové nádraží, podchod (tramvajová zastávka směr centrum) Dvořákova (autobusová zastávka směr Hlavní nádraží) Fakultní nemocnice (tramvajová zast...

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODM ŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODM ŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD umožní li dopravce cestujícímu nastoupení bez jízdenky do vozidla, ve kterém je zajištěn zajiště prodej jízdenek, a cestující zaplatí jízdné bezodkladně ě po nástupu do vozidla. Čl. 3 Jízdní doklad...

Více