záři 2013

Komentáře

Transkript

záři 2013
Nezávislý měsíčník pro Prahu 6
ZÁŘÍ
Vychází 30. 9. 2013 / Zdarma
Historie:
V obci Sedlec
se pálily cihly
Najdete nás na
www.vase6.cz
Causa Džbán:
Vlastník už předložil
projekt zástavby
Představujeme
kandidáty
politických
politických stran
na Praze 6
Břevnovské
posvícení slaví
jubileum
Agáta
Prachařová
Šest cenných
trofejí pro
Duklu Praha
Rodačka z Prahy 6
varuje dívky před modelingem
Nezávislý měsíčník pro Prahu 6
e-mail: [email protected]
Využijte naše mnohaleté zkušenosti – poradíme Vám zdarma, zajistíme rychlý
prodej Vaší nemovitosti za poctivých podmínek a za velmi dobrou cenu.
www.LEXIREAL.cz
Naše Realitní kancelář se specializuje na Prahu 6 – zde žijeme, pracujeme a zde to velmi dobře známe –
sídlíme na adrese: Bělohorská 19, Praha 6-Břevnov
tel: 774 322 696
každý měsíc ve vaší
aší
schránce
ce
ZÁŘÍ
Vychází 30. 9. 2013 / Zdarma
Najdete nás na
www.vase6.cz
Otoč list!
480 Kč
měsíčně
od
Dejvická
NEJHEZČÍ TĚLA JSOU
VE FACTORY PRO.
Chceš je vidět? Jsme PRO.
C
Hradčanská
Malostranská
Náměstí
Republiky
A
Staroměstská
Hlavní
Nádraží
Můstek
B
Muzeum
Anděl
Smíchovské
nádraží
Jinonice
Radlická
Získej
naZDARMA
www.factorypro.cz
Získejvstup
vstup doZDARMA
fitness centra
na www.factorypro.cz
u
Mír
ěstí
Nám
editorial
Vážení čtenáři,
352'(-E\WXP2,
3'HMYLFH
352'(-E\WXP2,
3%XEHQHþ
352'(-E\WXP2,
33HWĜLQ\
PRODEJ RD 4+1, 224 m2,
31HEXãLFH
Prostorný byt s balkonem ve 3.NP cihlového
GRPXVYêWDKHP.E\WXQiOHåtVNOHSQtNyMH
0RåQRVW~SUDY\QDNNVolný ihned!
7HO
SDWURFLKORYpKRGRPXVYêWDKHP%DONRQ
ORGåLH VNOHS 0RåQRVW GLVSR]LþQt ~SUDY\
0HWUR³$´'HMYLFNiFFDPLQFKĤ]H
7HO
9H13FLKORYpKRGRPXVYêWDKHP9E\WČVDXQD
D GYD EDONRQ\ 'iOH [ JDUiåRYp VWiQt VNOHS D
SUiYRXåtYiQt]DKUDG\1t]NpPČVtþQtSRSODWN\
7HO
6YČWOêQHWUDGLþQČĜHãHQêE\WYSDWĜHFLK
ORYpEXGRY\GYDEDONRQ\VNOHSDJDUiåRYp
VWiQt29/XNUDWLYQtORNDOLWD+YČ]GD
7HO
6DPRVWDWQêGYRXSRGODåQt5'SR]HPHNP9HãNHUp
,6±YRGDNDQDOL]DFHSO\QHOHNWĜLQD9KRGQêNUHNRQVWUXNFLGOHYODVWQtFKSĜHGVWDY&HQD.þ
7HO
DÁ
NO
PRODEJ bytu 2+1, 77 m2,
3%ĜHYQRY
352'(-ě5'P2,
39RNRYLFH
PRODEJ
RODEJ bytu 2+1, 57 m2,
'HMYLFH
3'HMYLFH
PRODEJ bytu 2+1, 77 m2,
3%XEHQHþ
352'(-E\WXP2,
3%XEHQHþ
3URVWRUQêE\WYH]YêãHQpPSĜt]HPt[NRXSHOQD
VDPRVWDWQp:&6SRMHQR]GYRXE\WMHGQRWHNNN
DNN0RåQRVWVDPRVWDWQpKRRGNRXSHQt
7HO
0RGHUQt WĜtSRGODåQt FLKORYê URGLQQê
ĜDGRYê GĤP GYČ JDUiåH ]DKUDGD
WHUDVDNU\WêED]pQ/XNUDWLYQtSRORKD
7HO
%\WYH13FLKORYpKRGRPX9êKOHGGR]HOHQČ
\WYH13FLKORYpKRGRPX9êKOHGGR]HOH
DGRSDUNX+DGRYNDVGČWVNêPKĜLãWČP+OHGiGRSDUNX+DGRYNDVGČWVNêPKĜLãWČP+OHG
PHNHNRXSLPHQãtE\WQD31DEtGQČWH
HNHNRXSLPHQãtE\WQD31DEtGQČWH
7HO
O 13]SDWURYpKRFLKORYpKRGRPXVYêWD
KHP3ĤYRGQtXGUåRYDQêVWDY6NOHS0Rå
QRVW~SUDY\QDNN6NYČOiLQYHVWLFH
7HO
3URVWRUQêþiVWHþQČ]UHNRQVWUXRYDQêE\WYH13
FLKORYpKRGRPX'REUêVWDYQHSUĤFKR]tSRNRMH
9E\WČMVRXGYČNRPRU\9HONêVNOHS'REUiFHQD
7HO
PR
O
352'(-E\WXNNP2,
3%XEHQHþ
léto je sice minulostí, počasí
letní také moc není, přesto
na Praze 6 je pořádně horko. A to zejména politikům,
kteří se chystají do předčasného boje o voličskou přízeň. Kdo se pokouší dostat
z Vítězného náměstí do ulice
Sněmovní na Malé Straně,
se dozvíte v medailoncích
našich lokálních politiků
na straně 8 až 11. Uvidíme
ke konci října, kdo byl jak
úspěšný a kdo se bude za naše zájmy „rvát“ v Poslanecké sněmovně. Horko je ovšem i těm, kteří sedí momentálně „jen“ v ulici Československé armády a vládnou
Praze 6. Ti se teď musejí věnovat problému okolo společnosti Key Investments, když je v říjnu další splatnost
dluhopisů. Další vrásky má Praha 6 se Džbánem, kde se
ozval nový vlastník pozemků okolo této nádrže a představil i svůj developerský projekt, který si na Džbáně
chce postavit, i když vlastně nemůže. A tak bude asi nejspíš radnici všemi způsoby tlačit ke zdi. Víc se dozvíte
na straně Causa. V dalších rubrikách naleznete opět
velmi populární křížovku se soutěží o knihu, a o svém
životě na Praze 6 povypráví modelka a moderátorka
Agáta Prachařová. Dále jsme do čísla zařadili i přehled
podzimního čištění ulic. Přeji příjemné čtení
Váš Aleš
Z obsahu:
str. 12
Rozhovor s modelkou
Agátou Prachařovou
str. 15
Sedlec
str. 17
Causa Džbán – jedno
velké překvapení
str. 18
Břevnovské schody
ožily
str. 21
Den architektury
str. 26
Otázky ředitelům
základních škol
str. 28
Křížovka
str. 30
Dukla Praha slaví světové
sportovní úspěchy
V příštím čísle:
Kvalita života, finance,
automobily, reality, služby,
energie
Uzávěrka podkladů
a inzerce je 18. 10. 2013
Časopis vychází 29. 10. 2013
Vaše 6
Nezávislý měsíčník o dění na Praze 6
Vydává A 11, s. r. o., Bělehradská 568/92, P2
Registrace: MK ČR E 20630
Ročník II, vychází měsíčně.
Náklad 52 000 ks
Datum vydání zářijového čísla 30. 9. 2013
Distribuci ZDARMA do schránek provádějí
Česká pošta, s. p., a Česká distribuční, a. s.
Seznam distribučních okrsků naleznete
na www.vase6.cz
Adresa redakce:
Milady Horákové 119
160 00 Praha 6
tel.: 233 320 484
e-mail: [email protected]
www.vase6.cz
Příjem inzerce:
Aleš Zavoral
[email protected]
tel.: 777 940 614
Pavel Horský
[email protected]
tel.: 775 940 614
Redakce:
Aleš Zavoral
[email protected]
Martin Březina
[email protected]
Radka Erbenová
[email protected]
Grafika:
Tomáš Souček
[email protected]
V případě nedoručení časopisu
pište na e-mail: [email protected]
nebo volejte tel.: 233 320 484
Předplatné
poštou nebo e-mailem: [email protected]
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Vaše 6 není periodikem žádného politického
subjektu.
Vydavatel neodpovídá za věcný obsah
uveřejněných inzerátů.
Přetisk a jakékoliv šíření pouze se souhlasem
vydavatele.
INZERCE V6-0933
32%2ý.$%ě(9129
1DYãWLYWHQiVQDDGUHVH
%ČORKRUVNi
352'(-E\WXP2,
35X]\QČ
PRODEJ bytu 2+1, 54 m2,
39RNRYLFH
=FHODQRYêE\WVWHUDVDPLY13FLKORYpKRGRPX9
WRPWRGRPČQDEt]tPHGDOãtE\W\NNDNN-HPRåQi
YêPČQD]DSDQHORYêE\WQD'ČGLQČ1DEtGQČWH
7HO
%\W Y 29 VH GYČPD ORGåLHPL NRPRURX
VNOHSHP D VDPRVWDWQRX JDUiåt Y SRVOHG
QtPSDWĜHSDQHORYpKRGRPX.OLGD]HOHĖ
7HO
%\WYORNDOLWČýHUYHQêYUFK2913
EDONyQ SDQHORYi EXGRYD 'ĤP SR UH
konstrukci. 8EXGRXFtVWDQLFHPHWUD
7HO
+OHGiPH
DNWLYQtDNRPXQLNDWLYQtåHQ\PXåH
YHYČNXRGWLOHWSURQRYRXSRERþNXY'HMYLFtFK
=QDORVW3UDK\MHSRGPtQNRX
NDULHUD#FKLUVF]
Uȗ„|yºry{jžwjƒrv~
DÁ
NO
EHORKRUVND#FKLUVF]
7HO
352'(-E\WXNNP2,
39HOHVODYtQ
352'(-E\WXNNP
52'(-E\WXNN P2,
33HWĜLQ\
3HWĜLQ\
352'(-E\WXNNP2,
3%XEHQHþ
%\W Y RVREQtP YODVWQLFWYt SDWUR
FLKORYpEXGRY\VYêWDKHP6NOHS6PRå
QRVWtSDUNRYiQt&HQWUXP%ĜHYQRYD
7HO
%\WVWHUDVRXPYHSDWĜHUH]LGHQþQtEXGR
\WVWHUDVRXPYHSDWĜHUH]LGHQþQtEXG
Y\QD3HWĜLQiFKJDUiåRYiVWiQtDVNOHSQtNyMH
QD3HWĜLQiFKJDUiåRYiVWiQtDVNOHSQtNy
+OHGiPHE\WNHNRXSLYDUHiOX+YČ]GD
OHGiP
iP
PHE
H E\WNHNRXSLYDUHiOX+YČ]GD
7HO
O =YêãHQp SĜt]HPt ]GČQpKR URKRYpKR GRPX KQHG X
SDUNX3O\QRYpWRSHQt:$:DSO\QRYiNDUPD6NOHS
P'LVSR]LFLMHPRåQp]PČQLWQDNN
7HO
32%2ý.$'(-9,&(
1DMGHWHQiVGHQQČ
XÄ.XODĢiNX³
GHMYLFH#FKLUVF]
7HO
3URVWRUQê E\W SR FHONRYp UHNRQVWUXNFL V ORGåLt
YSDWĜHFLKORYpKRGRPXVYêWDKHPVNOHSQt
NyMH-HPRåQiYêPČQD]DPHQãtE\WQD3
7HO
Uȗmxyx{~~sn
j|}{xu{xon||rxwju
DÁ
„½j~}x{rƒxjwÎy{xmnslnxƒËUȗØ
352'(- E\WX P2,
33HWĜLQ\
352'(-E\WXNNP2,
3'HMYLFH
352'(-E\WXNNP
52'(-E\WXNN P2,
'HMYLFH
3'HMYLFH
PRODEJ bytu 4+1, 125 m2,
3'HMYLFH
13FLKORYpKRGRPXVYêWDKHPQHSUĤFKR]tSRNRMH
QRYiNXFK\ĖVNiOLQNDYþHWQČVSRWĜHELþĤ6NOHS2ULHQWDFH
na J a S. 0LPRĜiGQČYêKRGQp¿QDQFRYiQtK\SRWpNRX
7HO
7ĜtSRGODåQtE\WVH]LPQt]DKUDGRXDWHUDVDPLYDUHiOX
+YČ]GD.E\WXQiOHåtJDUiåRYiVWiQt.UiVQêYêKOHG
na Prahu. -HPRåQiYêPČQD]DPHQãtE\W\1DEtGQČWH
7HO
13]UHNRQVWUXRYDQpSUYRUHSXEOLNRYpYLO\9LODGĤP
9HOYDUVNi VSROHþQRVWL %0 'HYHORS VUR 0RåQRVW
GRNRXSHQtSDUNRYDFtKRVWiQt.GLVSR]LFL]DKUDGD.
7HO
13FLKORYpKRGRPXVYêWDKHP%DONRQGYČNRPRU\D
13FLKORYpKRGRPXV YêWDKHP%DONRQGYČNRPRU
VNOHSRYHOLNRVWLP.UiVQêYêKOHGQD3UDåVNêKUDGD
HSRYHOLNRVWLP.UiVQêYêKOHGQD3UDåVNêKUD
3HWĜtQ+OHGiPHNHNRXSLYHONêE\WQD31DEtGQČWH
WĜtQ+OHGiPHNHNRXSLYHONêE\WQD31DEtGQČW
7HO
O 6YHWOêE\WVEDONRQHPPYHONRXJDUiåtDVNOHSHP
PQRYRVWDYEDNRXSHOQ\YHVWDYČQpVNĜt
QČNRPRUD,KQHGNGLVSR]LFL+\SRWpNX]DĜtGtPH
7HO
O
352'(-E\WXP2,
3%XEHQHþ
PR
ž}nÖÑnsnmwx}ur„txujj½nqxxƒ~|n|ruwrln
mx}Îtjsžyuxlqx~nurtx~yx~ƒnsjtxurm|t„
muj­Ü•w~s}ny{x}xyxƒx{wx|}|}j~r|}„ºž
ywn~vj}rtÚj½}r}nw•t}n{”qxƒwj½rlq
j~}x{rƒxjwÎlq|n{r|wžlqyj{}wn{ËÖtmny{„•
w‚wžƒjÎqxmw”lnw‚wjunƒwn}nkompletní
zimní kolan}w•pneugarance na 3 roky.
w„vr}jt”snmwxm~½n‚ºn½ž}nyºnƒ~}žwj
ƒrvwžtxujj~|tujmw•wž}•lqun}wžlqÕ
352'(-E\WXNNP2,
3%ĜHYQRY
NO
PR
O
PRODEJ bytu 2+1, 55 m2,
3%ĜHYQRY
{xon|rxw„uwžƒrvwžy”n
autorizovaných servisních
yj{}wn{ËUȗ
ȗȗ'ȗ
j{uxj{|t„ěěĕÖ{jqjě
nuÕØėėėĖĞĜėĕĖßėĕě
|n{r|Õ|txmjûtuxtxltjÕlƒ
ȗȗ'ȗ
Ȗx{|t”qxĝĜěÖ{jqjĚ
nuÕØėĚĖĕĕĚĖĖĞßĖėĕ
|n{r|Õkj{{jwmxûtuxtxltjÕlƒ€€€ÕtuxtxltjÕlƒ
www.vase6.cz
352'(-3521È-(09é0ċ1<+<327e.<
www&+,56cz
5
aktuality
aktuality
PŘIPRAVIL ALEŠ ZAVORAL
Key Investments Praha 6 dostala nabídku
– nechtěné dědictví po Tomáši Chalupovi
na odkup dluhopisů
M
M
arie Kousalíková, nynější starostka Prahy 6 asi
nemá poslední dobou úplně
klidné spaní. V noci ji musí
totiž strašit kostlivec ve výši
156 milionů, který tu zbyl po
starostování Tomáše Chalupy na Praze 6. Již v říjnu by
se mělo ukázat, jak hodně
osudové bylo rozhodnutí Tomáše Chalupy svěřit peníze
městské části Prahy 6 a stoprocentně vlastněné radnicí
firmy SNEO do správy společnosti Key Investments.
Částku 156 milionů
korun totiž již vloni zkrachovalá společnost Key Investments investovala do
neobchodovatelných
dluhopisů koncernu Via Chem
Group. A splatnost těchto
peněz je právě teď v říjnu.
„Nedávno jsem se poprvé potkala s akcionáři Via
Chem Group a v jednáních
budeme pokračovat,“ řekla
Marie Kousalíková s tím,
že o peníze městské části je
rozhodnuta razantně bojovat.
Městská část Praha 6 už
také v souvislosti s výplatou
peněz a výnosů dluhopisů
společnosti Via Chem Group
obdržela požadavek, aby
potvrdila své identifikační
údaje, a zároveň sdělení, že
k 1. 10. 2013 bude vyplacen
výnos z dluhopisů. Ten se
pohybuje ve výši 10,7 milionu korun.
Vše tedy nyní záleží na
tom, jak se k problému postaví společnost Via Chem
Group, zda bude mít možnosti celý dluh, který se pohybuje zhruba okolo 305 milionů, všem svým věřitelům
uhradit.
ěstská část Praha 6 už
na pátek 4. října 2013 od
10.00 hodin svolává mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6. Na
programu je zařazený jediný
bod Informace o dalším postupu s nakládáním portfolia společnosti KEY INVESTMENTS,
a. s. Městská část Praha 6
obdržela v minulých dnech
dopis od společnosti CYRRUS
CORPORATE FINANCE, a. s.,
ve kterém tato společnost deklaruje svůj zájem na nabytí
dluhopisů emitovaných společností Via Chem Group, a. s.
Za 50 % kupní ceny jmenovité
hodnoty. Městská část Praha
6 má v držení po společnosti KEY INVESTMENTS, a. s.
celkem 1563 ks dluhopisů Via
Chem Group v celkové jmenovité hodnotě 156,3 milionu
korun. Tyto dluhopisy jsou
splatné k 1. 10. 2013. V tomto termínu je zároveň splatný
i roční výnos z dluhopisů ve
výši 10 784 700 korun. Více
čtěte na www.vase6.cz.
Akce BESIPu na Praze 6
V
neděli 20. října bude BESIP testovat znalosti dopravních předpisů v již 5. ročníku akce „Bezpečně Prahou 6“, nad kterou
opět převzala záštitu starostka městské části Praha 6 Ing. Marie
Kousalíková. Řidiči absolvují asi 12km okruh po komunikacích Prahy 6, který se budou snažit (prakticky všichni marně) absolvovat
bez přestupků. V minulých čtyřech ročnících se to podařilo pouze
třem (z toho dvěma řidičkám!). Více informací o této soutěži na
leznete na www.vase6.cz nebo na www.aoscz.info.
INZERCE V6-0902
Přijde prodloužení Problém s financováním
linky metra A má i tunel Blanka
o dotace?
elký problém s financováním má spáchání trestného činu porušení pravii Blanka, která má být otevřena již del hospodářské soutěže a trestného čiV
na jaře příštího roku. Po problémech se nu porušení povinnosti při správě cizího
S
splatností faktur dodavatelským firmám majetku. Vyšetřování se týká usnesení
tavba nových stanic metra se dostává
do problémů s financováním. Podle
interního auditu DP Praha hrozí, že by
Praha mohla přijít o mnohamiliardovou
dotaci z peněz Evropské unie. Dopravní
podnik totiž stále s dodavateli stavby neuzavřel dodatky ke smlouvám, jež se týkají
víceprací které již byly provedeny. Postup
firmy Inženýring dopravních staveb, která
je na stavbě dozorem, je v rozporu se zákonem a může se stát, že tyto peníze bu
de muset Praha zaplatit ze svého.
INZERCE V6-0908
VÝKUP NEMOVITOSTÍ
za nejvyšší možnou cenu.
Vyřeším exekuce, dluhy,
okamžitá záloha až 500 tis. Kč.
Rychlé a seriózní jednání,
osobní přístup.
www.vykupnemovitostivpraze.cz
603 278 555
přibyl i problém policejního vyšetřování.
Detektivové z českobudějovické expozitury útvaru pro odhalování organizovaného zločinu se zabývají podezřením ze
rady z loňského prosince, v němž radní
schválili, jak se právě vypořádají s dluhy,
které má Praha vůči stavbařům tak, aby
mohla stavba pokračovat.
Dům s pečovatelskou službou
v Liboci je po rekonstrukci
D
ům s pečovatelskou službou v Liboci byl o prázdninách kompletně
rekonstruován a výsledkem je i navýšení obytné kapacity. Během rekonstrukce byla vyměněna okna, proběhlo
zateplení budovy, vyměnila se rovněž
elektroinstalace za bezmála 30 milionů korun. Opravy platila městská
část Praha 6. Dům nyní nabízí osm
volných garsonek pro manželské páry
INZERCE V6-0906
a 34 volných místností pro jednotlivce.
Byty jsou pronajímány Prahou 6 všem
starším občanům, kteří mají víc než
70 let a nemohou se o sebe prakticky
sami postarat, ale také zdravotně postiženým občanům, pro které je jejich
současné bydlení z nějakých důvodů
problematické. Podmínkou pro pobyt
v DPS je také to, aby senioři měli tři roky trvalý pobyt na Praze 6.
politika
Ondřej
Liška
36 let
lídr
kandidátky
Praha 6,
Dejvice
O
ndřej Liška patří do nové generace politické
reprezentace, jež považuje dělení na levici a pravici
za překonané. Prosazuje politiku, které nejde pouze o okamžitý růst, ale je koncipována dlouhodobě s ohledem na
lidskou důstojnost a ochranu
životního prostředí.
Ondřej přemýšlí daleko
nad rámec jednoho volebního
období – s tímto konceptem
v roce 2012 obhájil již potřetí
mandát předsedy Strany zelených. Je zakladatelem několika občanských sdružení,
která mají především za cíl
rozvoj mezilidského dialogu.
Napsal knihu Církev v podzemí o činnosti katolíků v ČR za
komunismu, za kterou získal
Představujeme kandidáty jednotlivých stran pro volby do poslanecké sněmovny politika
cenu Talent roku od Ministerstva školství. Jako milovník
nu-jazzu spoluzaložil kapelu
Lesní zvěř.
K prioritám, které prosazuje, říká: „Investovat? Ano,
do vzdělání a vědy, nikoliv do
nedomyšlených grandiózních
staveb. Rozvoj měst a obcí?
Jistě, pro zlepšení života místních komunit, určitě ne kvůli
profitu stavařů a developerů.
Budu prosazovat změny
v zákonech tak, aby u výstavby financované z veřejných
peněz musely probíhat otevřené architektonické soutěže a velcí developeři se přímo
podíleli na financování veřejné infrastruktury, jak je to obvyklé v západních zemích.
Ve Sněmovně budu moci
významně pomoci při krocení
korupce. Praha je papírově osmým nejbohatším regionem
v Evropě, ale v praxi nemá
např. potřebné miliardy na
zrušení bariér v MHD. Hospodaření města nepodléhá
žádné externí kontrole. Budu
proto prosazovat, aby hospodaření Prahy a městských
firem podléhalo kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu.
Jde o zákon, který již v Parlamentu byl a velké strany jej
odmítly.“
Mgr. Pavla
Ducháčková
Chotková
33 let,
Praha 6
Hradčany
„Pokud se demokracie mají
vzpamatovat, pak je nutné vyřešit otázku životních
podmínek lidí.“
Tony Judt
S
vou účastí na pražské
kandidátce SZ jsem se
rozhodla aktivně podpořit osobnosti, které zde
kandidují v čele s Ondřejem
Liškou. Od svých 16 let jsem
byla členkou sdružení Nefrit,
které se zabývalo primární
protidrogovou prevencí. Vedla jsem volnočasové kluby pro
děti a výcvikové sebepozná-
8
www.vase6.cz
vací kurzy pro středoškoláky
a přednášela. Po vysoké škole
jsem pět let učila na druhém
stupni základní školy.
V současné době jsem maminkou na mateřské a spolupředsedkyní Klubu rodičů
Mateřské školy Tychonova.
Druhým rokem jsem členkou
Strany zelených na Praze 6.
Hrdě se také hlásím k členství
v První pražské pedagogické
pivní peruti.
Lidé, kteří kandidují na
předních místech kandidátky
Strany zelených toho již na
celopražské úrovni dokázali
mnoho. Jsou to lidé čestní.
Nekandidují, aby se obohatili,
ale aby prosazovali zájmy ob-
MUDr.
Antonín
Nechvátal
49 let,
Praha 6,
35. místo
kandidátky
SZ
A
bsolvoval Základní školu v Sušické ulici na
Hanspaulce, Gymnázium Jana Keplera a 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Atestoval z anesteziologie
a resuscitace, dermatovenerologie a veřejného zdravotnictví. Pracuje jako zástupce
primáře na dermatovenerologickém oddělení Fakultní nemocnice v Motole. Byl členem
dozorčí rady Fakultní nemocnice v Motole. Pracoval v expertní skupině pro reformu
zdravotnictví. Je předsedou
základní organizace Strany
zelených v Praze 6.
V komunálních volbách
v roce 2010 byl zvolen do zastupitelstva naší městské části, kde se věnuje územnímu
rozvoji. Spolupracuje s občany a občanskými sdruženími
na celém území Prahy 6.
České zdravotnictví potřebuje transparentnost a kultivaci systému. Zdravotnictví
ale ovlivňuje zdravotní stav
populace pouze z 20 %, veřejné zdraví utváří především
životní styl a kvalita životního
prostředí.
čanů, před zájmy nečestných
politických a podnikatelských
záměrů.
Tyto volby jsou pro mne zejména o tom, zda vláda kývne
na zcela nesmyslnou a budoucnost zatěžující dostavbu
Temelína a o budoucí podobě
naší Ústavy. Vím, že náš tým
bude vždy hájit demokratické
principy a právo na důstojný
život proti krátkodobým, sobeckým a sebeobohacujícím
zájmům některých vlivných
skupin a jedinců.
Toto je důvod, proč jsem
ochotna vystoupit z anonymity a svým jménem na kandidátní listině SZ podpořit ty,
kterým věřím.
Petra
Kolínská
38 let
Praha 6,
Dejvice
6. místo na
kandidátce
SZ
Co vás přivedlo do politiky?
Když jsem v roce 2002 zjistila, jaká urbanistická a dopravní obluda se má postavit
kousek od mého domova,
připojila jsem se k lidem z občanských iniciativ, kteří proti
prznění Prahy a zvlášť proti
tunelu Blanka vystupovali.
Po pár letech jsem zjistila, že
občanská angažovanost potřebuje koncovku v podobě
politiků, kteří budou požadavky občanů v oblasti územního
rozvoje brát opravdu vážně.
V roce 2006 jsem se na čtyři
roky stala zastupitelkou hlavního města a již sedmým rokem jsem zastupitelkou naší
městské části.
Ve své diplomové práci
jste demaskovala způsoby,
jak se v Parlamentu jedná.
Pro poslance to nevyznělo
příliš lichotivě. Teď se chcete stát jednou z nich?
Parlament bude takový, jaký si jej navolíme. Občané mají velkou moc a odpovědnost.
Víme, kdo si plete demokracii
s řízením firmy, kdo víc než
občanům naslouchá silným
finančním skupinám a kdo
místo práce trousí bonmoty.
Takže chovám naději, že Sněmovna v roce 13 bude o dost
kultivovanější než ta z přelomu století.
A co chcete v Parlamentu
prosazovat?
Práce pro občany na Praze
6 jasně ukazuje, že bez změny řady zákonů to nepůjde.
Obce by například ze zákona
měly mít povinnost garantovat místo ve školkách všem
dětem, které dosáhnou tří
let a na území obce mají trvalé bydliště. Je také potřeba
upravit zákony tak, aby se
obcím nemohly beztrestně
„ztratit“ stovky milionů, jako
se to stalo v kauze KEY investment.
Miroslava
Němcová
60 let
Lídr
kandidátky
ODS
S
tále více vidím svůj úkol
v hesle Františka Ladislava Riegera „V práci a vědění, je naše spasení“. Kdo
svět chápe v souvislostech,
má srdce na pravém místě
a věří si, toho nezmámí laciné
sliby. Vždyť víme, že život není černobílý.
Měla bych říci něco také
o sobě. Jsem z generace, která
ví, co to je žít ve svobodě a co
to znamená žít v totalitě. Prarodiče moji i mého manžela
byli venkovskými hospodáři.
Protože nechtěli vstoupit do
Ing. Marie
Kousalíková
67 let
starostka
Prahy 6,
číslo na
kandidátce:
25
„Snažte se dělat věci nejlépe
na světě a svět si vyšlape cestičku k vaším dveřím.
Z
a pár dní nás čekají další demokratické volby.
Jsou důsledkem neutěšené politické situace, kterou
si frustrovaní obyvatelé České
republiky nepřáli a kterou mohou ovlivnit jednou jedinou
věcí – vhozením svého hlasu
do volební urny. Uvědomuji si,
jak už jsou lidé zmatení, nejspíš i unavení tím, co čtou, vidí
a slyší v médiích. Uvědomuji
si, že jsou nejspíš plni nedůvěry a nechuti sledovat přestřelky plné urážek a zášti, sliby
bez záruk, trhovecké handrkování, intrikování, pomluvy.
Přesto mi dovolte pár slov,
kterými bych ráda přesvědčila,
že politika není jen špína, že
JZD, byli zavřeni. Mí rodiče
prožili dětství ve druhé světové válce a sotva se nadechli,
přišli komunisté. Opravdovou
svobodu poznali, až když šli
do důchodu. Své tvůrčí schopnosti, své představy o životě,
své touhy a přání nemohli
prosadit. Já už jsem na tom lépe. Po roce 1989 jsem začala
podnikat a od té doby vím, že
za neúspěch si můžu sama
a nemám se na koho vymlouvat. Vím, jak je příjemné zažít
úspěch a všem jej přeji. Potkala jsem se s mnoha inspirativními, vzdělanými, pracovitými a soucitnými lidmi
s obrovským přehledem. Vím,
že takoví nás posouvají kupředu. A také myslím často na pana generála Tomáše Sedláčka
a na jeho heslo „vydržet“.
Kdykoliv se ohlédnu, chci,
aby můj život dával smysl.
Myslím, že naše země stojí
za to, abychom jí ze sebe dali
stejný díl, jaký dáváme svým
rodinám. To je to, čemu říkám
sázka na budoucnost.
politici nejsou jen tlučhubové
a zloději, že jsou lidé, kterým
záleží na tom, v jakém prostředí žijí, na tom, zda jejich děti
a vnoučata vyrostou ve státě,
který k nim bude vstřícný, ale
spravedlivý, nehodí jim na krk
dluhy, pomůže jim, když to budou potřebovat. Politika mne
zajímá celý život. Od chvíle,
kdy nebylo nutné vstoupit do
totalitní, zločinecké partaje,
aby bylo možné veřejný život
ovlivňovat, se politice věnuji
na komunální úrovni. Mám ráda místo, kde žiji a záleží mi na
něm. Mám ráda lidi a těší mne
důvěra, se kterou se na mne
obracejí se svými problémy.
Zavazuje mne jejich víra, že
jim dokáži pomoci a mám dost
odpovědnosti a síly pomáhat
dál. Proto jsem se rozhodla, že
si zatím neodejdu hrát s vnoučaty na plný úvazek, ale pokusím se nejen pro ně, ale pro
celou tuto zemi aktivně pracovat dále. S pokorou si vypůjčím slova Karla Čapka, jedné
z největších osobností české
literatury a politiky, demokrata z celé své bytosti, která napsal v roce 1933, jež ale platí
JUDr. Ivo
Drážný
49 let
advokát,
číslo na
kandidátce:
16
„Chci lepší vymahatelnost
práva. #Volím_pravici“
S
vou kandidaturou do Poslanecké sněmovny chci
dokázat, že pravicovou
politiku lze dělat slušně a pro
všechny. Jsem přesvědčen, že
pravicová politika je o komunikaci, schopnosti naslouchat
a ochotě vnímat své okolí.
Jako advokát bych se v případě mého zvolení chtěl zaměřit především na oblast
naší legislativy. Chci přispět
k odstranění mnoha neduhů,
se kterými se ve své praxi
často potkávám. Jde například o neúměrně dlouhé trvání soudních řízení, které
beze zbytku i dnes: „Podívejte
se na parlament, na noviny, na
veřejné mínění, na průměrného občana. Je to palčivá hanba,
že národ tak schopný a vzdělaný si nevytvořil lepší politický
život...“. Jsem připravena na
sebe odpovědnost vzít a politické přítmí rozsvítit.
Mgr. Soňa
Kodetová
68 let,
manažerka,
číslo na
kandidátce:
32
„Dávám bolševikovi rok,
maximálně dva?! Ani den!
#Volím_pravici“
M
oje motivace, proč kandiduji, je jasná. Ráda
bych navázala na tradiční hodnoty a vlastenectví,
ve kterých jsem byla vychovávána a prožila jsem celý život.
Moje silně pravicové prostředí
rodiny včetně mého manželství s tak nezapomenutelným
jistě nepřispívá k efektivní
vymahatelnosti práva. Zasadím se o zlepšení ochrany věřitelů a zvýšení efektivity vymáhání pohledávek, ale zároveň
o zajištění většího dohledu nad
postupem exekutorů.
Vím, že pro mne nebude
snadné přesvědčit veřejnost,
která je zcela po právu k politice, politikům a jejich slibům
velmi skeptická, že bych měl
právě já být jiný, než ti, kteří
již dříve mnohokrát zklamali.
Chci ale jasně říct, že pokud
vaši důvěru dostanu, udělám
vše, co bude v mých silách,
abych dostál svému slibu a stal
se novou, slušnou a hlavně
užitečnou tváří naší politiky,
k čemuž chci plně využít své
víc než dvacetileté právnické zkušenosti v kombinaci se
zkušeností z osmiletého působení v komunální politice.
člověkem, jakým byl můj muž,
herec Jiří Kodet, mne v současné chvíli vyburcovalo k aktivní
účasti v předčasných volbách.
Můj muž křičel v Pelíšcích a já
vnitřně křičím každý den, když
vidím, jak stoupají preference
socialistů a mluví se o spolupráci s komunisty. Chci říci, že
do voleb nejdu jenom za sebe,
ale také za manžela, který by
dnes řval ještě víc než ve filmu
a právem. Pokaždé když se dívám na jeho fotku a povídám si
s ním, mám neodbytný pocit,
že je čím dál naštvanější.
Tak Jirko, jdu do toho i za tebe a nedáme bolševikovi už ani
den. A jdu se stranou, se kterou
jsme oba dva bytostně spojení.
Proto jsem se stala součástí týmu, který vede Mirka Němcová. Mimochodem ta elegantní
a chytrá paní, která se ti líbila.
Tak nám drž palce, a my to vyhrajeme i díky tvému poselství,
které jsi tady zanechal svým celoživotním postojem.
www.odspraha6.cz
www.facebook.com/odspraha6
www.twitter.com/ODS_Praha_6
www.vase6.cz
9
Představujeme kandidáty jednotlivých stran pro volby do poslanecké sněmovny politika
politika
Dagmar Gušlbauerová
60 let,
úřednice, na
kandidátce
KSČM
číslo 3
V
íc než dvacet let aktivně působím v komunální politice jako
zastupitelka v zastupitelstvu
Městské části Prahy 6. Svou
roli v politice beru především
jako veřejnou službu. V práci zastupitelky se důsledně
snažím o odstranění každé
nesprávnosti, ať už v podobě
návrhů a kroků pravice ohrožujících sociální jistoty a lidskou důstojnost prostých lidí,
až po věcné chyby v dokumentech a návrzích, které zastupitelé projednávají.
Vždy jsem na straně lidí,
kteří poctivě pracují, hájím sociálně slabší, důchodce, prostě všechny, kteří to potřebují.
Sázím na přímý kontakt s lidmi. Nabízím jim ze své strany
slušnost, pracovitost a zkušenosti z komunální politiky.
To vše chci zúročit jako poslankyně Poslanecké sněmovny. Vím, jak je dnes potřebné
soustředit se na kvalitu zákonů, na pečlivé posuzování jejich
možných důsledků a na prosazování vymahatelnosti práva
v každodenní realitě. Nebudu
ochotna zvednout ruku pro
zákony a předpisy, ve kterých
se občan nevyzná, a podvodníci
jich mohou zneužít.
Podpořím naopak každý
zákon či projekt, který bude
chránit zájmy většiny občanů
a účinně bránit v rozkrádání
či poškozování majetku státu.
Jako zastupitelka i jako
matka a babička mám cit pro
řešení sociálních problémů.
Proto především budu bránit
všem snahám pravice šetřit
na úkor nejchudších vrstev
naší společnosti.
INZERCE V6-0938
spekulantům, či developerům a ustupování jejich požadavkům. K prioritám řadím
ochranu životního prostředí
59 let,
a udržitelný rozvoj. Nejen
Břevnov,
kritizuji, ale prosazuji alterzastupitel
nativní návrhy a řešení. Chtít
MČ P 6, na
změnit politiku a společnost
kandidátce
KSČM číslo 6 dává životu smysl. Lékem na
nemocnou společnost přitom
není opakované strašení ko„Přispějme společně
munisty. Ti, kteří tuto taktiku
ke změně“
používají, jen odvádějí pozorsem občanem Břevnova nost od vlastních chyb, jejichž
a celá moje životní ces- následky pociťujeme. Když se
ta je nerozlučně spojena dáme dohromady, porazíme
s Prahou 6. Zde jsem vyrůs- aroganci moci i korupci a ototal, poznával svět, získával číme toky peněz ve prospěch
základní a střední vzdělání těch, kteří to naléhavě potřei politické přesvědčení. Zvole- bují tady doma. Parlament by
ní zastupitelem městské části měl víc hájit národní zájmy
za KSČM se pro mne stalo vel- a požadovat totéž od vlády. Měl
kým závazkem. Od roku 2006 by rovněž zvýšit vliv občanů na
jsem v zastupitelstvu často rozhodování a kontrole, neboť
vidět a slyšet, neboť jinak se demokracie nejsou jen volby
principiální a důrazná opoziční jedenkrát za 4 roky. Jako dloupolitika dělat nedá. Odmítám holetý podnikový právník mám
a kritizuji řadu kroků koalice mnoho zkušeností s tím, jak
ODS a ČSSD, která v Praze 6 se právní řád stal nepřehledný
vládne, pochybení v hospoda- a nesrozumitelný a jak se vzdáření stejně tak jako asociální lil občanům. Volby dávají šanci
navyšování nájemného bytů, nastartovat změnu, je na čase
výprodej obecního majetku této možnosti využít.
J
Parlamentní volby 25. a 26. října 2013
Volte kandidáty KSČM
Zvolíte lepší budoucnost pro sebe, svou rodinu
a celou Českou republiku
PhDr.
Helena
Briardová
66 let,
novinářka
č. 16 na
kandidátce
KSČM
Dagmar Gušlbauerová
kandidátka č. 3
P
JUDr. Ivan Hrůza
kandidát č. 6
10
www.vase6.cz
Josef Gottwald
kandidát č. 10
a literaturu faktu. Pravidelně
sportuje, zejména je mu blízké horské kolo a lyžování.
JUDr. Ivan
Hrůza
atřím mezi občany hluboce nespokojené s tím,
co se v České republice
děje v uplynulém čtvrtstoletí
a zejména v posledních letech.
Myslím, že stát má mnoho povinností vůči svým občanům
a vláda, Parlament, radnice by
měly plnění těchto povinností
zajišťovat. Každé jejich rozhodnutí by mělo začít otázkou,
zda přináší prospěch většině
obyvatel. Když se člověk ohlédne za rozhodnutími a zákony
v České republice, nemůže se
ubránit dojmu, že se přijímají
tak, aby z nich měla prospěch
především určitá firma nebo
skupina firem. Že se rozhoduje
podle toho, jak pískají lobbisté.
Není to česká zvláštnost. Jako
novinářka jsem tento jev pozorovala v Bruselu v institucích
Evropské unie. Teď jsme jeho
obětí i my Češi.
Na jedné straně v tom asi
hraje roli korupce – její odhalení je úlohou policie. Na
druhé straně jsou zcela jistě na vině zákony, které pro
korupci vytvářejí podmínky
svou nekvalitností. Napravit
to mohou noví poslanci, kteří
budou mít víc na zřeteli zájem
lidí než zájem firem.
Jsem novinářka, ale v roce 1969 jsem promovala na
Právnické fakultě Univerzity
Karlovy. Kvalitu zákonů tedy
mohu kvalifikovaně posoudit.
Navíc, jako novinářka denně
mluvím s lidmi nejrůznějších
vrstev a vím, s čím jsou nespokojeni, jaký je jejich hlavní
zájem. U naprosté většiny je
to mít práci, která jim umožní důstojný život, možnost
v klidu ji vykonávat a jistotu
důstojného života i ve stáří.
Právě to má ve svém programu KSČM.
Co je mým cílem
v politice?
Rád bych přispěl k zachování a rozvíjení sociálního smíru
v naší společnosti. Chci hledat
JUDr. Štěpán
taková řešení, která nebudou
Stupčuk
jen ve prospěch úzkých skupin, ale budou ve prospěch
37 let,
většiny občanů České republiradní Prahy 6,
ky. Chci rozvíjet veřejné služčíslo na
kandidátce 2 by (školství, zdravotnictví,
doprava). Občanům dlužíme
dobře fungující stát. Proto budu prosazovat zejména:
„Člověk je v mé politice na
• urychlenou dostavbu Pražprvním místě.“
ského okruhu a opatření na
omezení tranzitní dopravy
ystudoval Právnickou v hlavním městě;
fakultu UK. V roce • zajištění stabilního financo2007 úspěšně složil ri- vání sociálních služeb, zejmégorózní zkoušku a získal titul na pak takových služeb, které
JUDr. Po ukončení základní umožní seniorům a zdravotně
vojenské služby nastoupil postižených setrvat v přirozejako odborný referent a práv- ném prostředí;
ník na Ministerstvo vnitra • bezplatné vysokoškolské
ČR. Následně pracoval jako vzdělání na veřejných a státprávní zástupce pro Úřad pro ních vysokých školách a rozzastupování státu ve věcech voj jejich vzdělávacích programajetkových, kde zastupoval mů;
Českou republiku v soudních • omezení hazardu, obdobně
řízeních a arbitrážích. Od jako jej prosazuji v Praze 6. roku 2010 působí jako místostarosta pro oblast majetku
Kontakt:
a právních vztahů Městské
Web: www.stepanstupcuk.cz
části Praha 6.
Facebook: www.facebook.
Je svobodný. Mezi své zácom/stupcuk
jmy řadí především cestování
V
Ing. Helena
Frankenbergerová
64 let,
Dejvice,
16. místo na
kandidátce
TOP 09
V
ystudovala jsem Vysokou školu zemědělskou
a do sametové revoluce
se věnovala produkci laboratorních zvířat. Pak se můj
život zcela změnil, své pravicové konzervativní politické
směřování jsem už nemusela
tajit. Koncem roku 1990 jsem
byla zvolena místostarostkou
v městské části Praha 6 za
OF-KAN. O rok později jsem
se stala místopředsedkyní
KAN. Byla jsem též členkou
ODA. Do TOP 09 jsem vstoupila v létě 2009.
Po skončení uvolněné
funkce jsem vystřídala několik zaměstnání – ředitelka soukromého zdravotnického zařízení, asistentka
náměstka ministra zdravot-
nictví, zástupce ředitele odboru, ředitelka domova pro
seniory.
V zastupitelstvu m.č. Praha 6 pracuji od r. 1990 dodnes, zabývám se především
sociální problematikou, sociálním bydlením a zdravotnictvím. Věřte mi tedy, že zkušenosti mám bohaté a dovedu
jich využívat.
Mám 33letého syna a od
letošního jara znovu senzačního psa. Chodím ráda na
koncerty vážné hudby, cestuji, chalupařím, mám ráda „Cimrmany“. Jsem evangelička.
Na kandidátku jsem byla
navržena krajským výborem
TOP 09. Pokud bych do PS
PČR byla zvolena, je mým cílem zlepšovat kvalitu života
seniorů. Mé motto je „staří
lidé nepatří do ústavů“.
INZERCE V6-0965
Mediální agentura
hledá
VHODNÉ REKLAMNÍ
PLOCHY,
jako jsou štíty budov,
ploty a podobně
k dlouhodobému pronájmu
na reklamní účely.
Pro více informací prosím
pište na [email protected]
INZERCE V6-0961
Miroslava Němcová číslo na kandidátce: 1, politička
Síla je vždy v tradici, a proto
osobnost Prahy 6
osobnost Prahy 6
Děvčata,
studujte!
PŘIPRAVIL MARTIN BŘEZINA, FOTO JAROSLAV URBAN
Jméno Agáta Hanychová
je známé asi většině z nás.
Cesta populární modelky
vedla do světa showbyznysu
právě z Prahy 6. Již několik
měsíců manželka Jakuba
Prachaře dnešním děvčatům
modeling nedoporučuje.
● Nevěděl jsem, jak vás mám správně
oslovit. Zda paní Hanychová, nebo paní Prachařová, či paní Prachařová Hanychová… Co je správně?
Prachařová mám v občanském průkazu, ale jinak si stále říkám Hanychová.
Správně je obojí. Prachařová jsem doma, nebo když jdu na úřad, v profesním
životě zůstávám Hanychová.
● Takže je jméno Hanychová pro
showbyznys důležité?
Samozřejmě.
● Vy máte na Praze 6 hluboké kořeny,
že?
Narodila jsem se tu. Od narození jsem
bydlela v ulici Kafkova. Do tří let. Pak máma koupila dům v Suchdole, takže jsem
trávila mládí tam. Později jsem i já sama
měla byt na Praze 6, v ulici N. A. Někrasova.
● Říkáte měla, takže nyní bydlíte někde mimo Prahu 6?
Na Praze 6 jsem bydlela do 20 let, nyní
bydlím asi 100 metrů od cedule městské
části Prahy 6 – Suchdol, v obci Černý Vůl.
● Takže vzpomínky z raného mládí se
vztahují hlavně k Praze 6.
Moc pěkné. I dnes jezdím z Černého
Vola na dětská hřiště v Suchdole. Jsou
moc hezká. Suchdol vůbec kvete a dnes
je z něj krásná čtvrť. Je to moje srdeční
záležitost. Miluji také Dejvice. Tam se
opravdu ráda vracím. Vždycky to tam
pro mě bylo hezké, ať už jsem byla malá,
nebo puberťačka. Samozřejmě, že je to
dnes mnohem upravenější, pořádají se
tam různé akce, o Vánocích tu svítí betlémy. Obzvlášť v Suchdole je to taková uzavřená komunita, protože je to spíš taková
vesnice. Když dojde mléko, tak se skočí
k sousedovi. Dejvice jsou mnohem větší,
12
www.vase6.cz
ale také půvabné. Jsem moc ráda, že to
tam mám z domova kousek.
● Máte tam stále kamarádky?
Mám tam spolužačky, chodila jsem
na základku v Dejvicích i v Suchdole.
V Dejvicích to byla základní škola Emy
Destinnové u „Kulaťáku“. Byla to taneční
základka, což dnes už moc není.
● Když jsem vám volal, tak jste říkala,
že vás něco naštvalo. Má to něco společného s Prahou 6?
Se Suchdolem. Koupila jsem od společnosti pana Cikánka stavební pozemek
a nechala jsem se zastupovat JUDr. Křenem, který má na Praze 6 realitní kancelář. Aby ohlídal smlouvy. Domluvili to
a prodali mi stavební pozemek. Jenže se
ukázalo, že pozemek je ve stavební uzávěře kvůli dálnici, která má na Suchdole
vést. Podle mě tam nikdy nepovede. Ale
plány stavby přes můj pozemek vedou.
Takže stavět nemůžu. Normálně mě
podvedli a peníze si rozdělili. Řešíme to
s mým právníkem přes rok a půl.
● Zmínila jste taneční školu, už tam
jste se orientovala k cestě modelky?
Vůbec ne.
● Takže kdy? Když jste se narodila,
tak se vaše maminka, Veronika Žilková, stávala známou herečkou. Nechtěla jste nejdříve jít v jejích stopách?
Ve třech letech jsem mámě řekla, že
chci být slavná. Sledovala jsem, jak si k ní
lidi chodí pro podpisy. Cítila jsem to jako
křivdu. Že ona je slavná a já ne.
● Jaká tedy byla cesta k modelingu?
Hlásila jsem se na česko-italský gympl, jenže mě nevzali. Máma řekla, že
když jsem blbá, tak bych mohla zkusit
dělat modelku. Zaplatila mi modelingový
kurz a já do 18 let jezdila po světě. Jenže špatně jsem snášela odloučení, takže
jsem tam nevydržela nikdy moc dlouho.
Musím dodat, že jsem přitom studovala
soukromé italské gymnázium.
● Co byste poradila dnešním děvčatům, která chtějí prorazit jako modelky?
Ať to nedělají, ať studují. Dnes se bezejmenné holky modelingem neuživí.
Ceny jsou strašně nízké. Šance je možná
v zahraničí, dělat modelku v Česku ztrácí
smysl. Možná jako brigádu při škole. Své
dceři bych to nedovolila.
● Co byste dovolila synovi Kryšpínovi?
Doktor, lékař. Ale zatím to vypadá, že
bude boxer (smích).
● V roce 2005 jste se stala II. vicemiss
České republiky, byl to ten krok ke slávě?
Otevřelo mi to dveře k popularitě.
O něco později jsme byly s mámou někde
na zájezdu s divadlem, já šla do drogerie,
máma čekala venku a nějaké holky se jí
zeptaly, zda by jim nemohla zařídit můj
podpis. Tehdy jsem pochopila, že jsem
taky slavná.
● Dnes se s vámi spojují profese modelka, herečka, podnikatelka. Co jste
nejvíc?
Maminka na plný úvazek, snažím se
co nejvíc věnovat synovi Kryšpínovi. Asi
nejmíň jsem teď modelka. I když, co se
týká profese, těžko odpovědět, co nejvíc.
Vždycky jsem dělala hodně věcí. Asi bych
se zbláznila, soustředit se jen na jedno.
Nyní mě ale nejvíc baví být moderátorkou.
● Teď se v této pozici dost realizujete,
moderujete reality show VyVolení. Jaké to je?
Vzhledem k tomu, že moderuji noční
show, tak musím řešit takové ty pikantnosti. Snažím se to udržet v nevulgární
rovině, protože mi přijde, že vulgární věci
do televize nepatří. Naštěstí se tam ještě
neudálo něco úplně strašného. Se soutěžícími se snažím bavit lidsky, ne jako se zvířátky, která jsou zavřená v zoo. I když se
přiznám, že jsem tam byla dvě hodiny při
tiskovce a už mi hrabalo. Je opravdu strašně těžké být tam takhle zavřený. Snažím
se je spíše uklidňovat, než je hecovat, aby
se něco stalo. Ale bojím se, že to přijde.
A doufám, že ne.
● Jste připravená na to, že to může
hodně sklouznout?
Jsem. Taky jsem připravená proti tomu razantně zasáhnout.
● Ale tvůrci první řady o vulgarity, průšvihy či sexuální výstupy přímo usilovali…
Tenhle tým to tak nechce. Kdo má
o něco takového zájem, ať si pustí porno
a ne show VyVolení.
● Vy jste známá jako žena od rány, taky se s ničím nepářete. Nemyslíte si, že
si vás právě proto vybrali?
Jsem tam proto, že se s nimi umím vypořádat. Jak říkám, já se je snažím zklidnit, nikoliv hecovat. Nejsem tam od toho
s nimi táhnout za jeden provoz a říkat
hovno či prdel. To by ode mě mohli čekat
před pěti lety. Teď už jsem starší a nechci
jít tímto směrem. Proto si myslím, že
jsem to dostala já.
● Ví to bulvár…? Vždycky jste byla jeho
favoritkou, každou chvíli vás spojoval
s nějakým skandálem.
Já si s nimi celou dobu hraji. Propaguji
si tam své věci, což oni dobře vědí. Využívám je, stejně jako oni mě. Takže vlastně
dobrá spolupráce. Proti bulváru nejsem,
protože mě živí. Já zase živím je. Takhle
je to nastavené. Neřeknu, že se s nimi
nebudu bavit. Budu, protože je to moje
práce. Že o mě napíší tři články a pak jeden nehezký, s tím musím počítat. Tak to
prostě chodí.
● Hodně lidí ze showbyznysu ale bulvár přímo nenávidí.
Ale kdyby nebyl bulvár, tak nejsou
známí. Bulvární noviny a časopisy ty lidi
propagují a ti, co tvrdí, že bulvár nečtou
a nezajímají se o to, lžou.
● Takže by člověk nebyl úspěšný nebýt
bulváru?
Byl by úspěšný. Ale nebyl by tak propraný a nemohl by si říkat o takové honoráře. Prostě by nebyl tak známý.
● Vy jste také studovala Střední odbornou školu umění a managementu
v Praze, obory fotografie, produkce,
režie, kamera a v roce 2010 jste vystudovala obor tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě a získala titul
bakalář. Takže jste i fotografka? Můžeme někde vidět vaše fotografie?
Nemůžete. Jsou uschované ve škole.
Jak jsem studia dokončila, tak jsem ztratila múzu. Čekám, až přijde. Po pravdě,
na focení nemám čas, fotím si jen tak pro
radost. Teď musím vydělávat peníze. Až
budu stará, tak si budu fotit. Baví mě dokument.
● Takže teď je na pořadu dne byznys.
Máte také modelingovou agenturu…
Měla jsem. Provozovala jsem kurzy,
učila jsem mladé modelky. Ale kvůli mé-
INZERCE V6-0962
www.vase6.cz
13
Pohled do dávné minulosti
mu hyperaktivnímu synovi jsem toho
musela nechat, bylo to časově hodně náročné. Ovšem mám svou módní značku,
e-shop Agáta Fashion.
● To obnáší přesně co?
Vyrábím oblečení pro mladé holky. Byla
jsem totiž v obchodech naštvaná, že nemají to, co chci. Tak jsem navrhla vlastní
kolekci a dělám to už čtvrtým rokem. Já to
navrhnu, švadleny v Čechách mi to ušijí,
moje babička, které je 89 let, mi balí balíčky, a já je vozím na poštu.
● Ještě jsme se nezastavili u toho, že
jste také manželka herce, hudebníka
a moderátora Jakuba Prachaře. Prohlásila jste, že je to ten pravý. Jak se to
pozná?
To musí člověk cítit.
● Já to v minulosti také cítil a …
Já také. Ale až když jsem poznala Jakuba, došlo mi, že jsem předtím cítila nějaké
blbosti.
● Jak jste se zmínila, studovala jste
italské gymnázium. Máte k Itálii nějak
blízko?
V Miláně začínala má zahraniční kariéra modelky. V Itálii se mi líbí všude. Jezdím už šest let o prázdninách do Caorle,
což je hned vedle Bibione. Někteří se tomu
smějí, ale jezdíme do části, kde na Čecha
nenarazíme. Miluji to tam. Sice moře není
tyrkysové, ale ideální pro děti, pozvolné.
● Co ještě děláte ve volném čase?
Nemám ráda volný čas. Nevím, co bych
dělala.
● Můžete mi tedy popsat váš jeden den?
Nyní vstávám v pět či v šest hodin,
i když bych raději spala. Ale vstává Kryšpín. Tak si dvě hodiny hrajeme, pak ho
odvezu do školky, jdu na schůzky, na focení, na přehlídky, pak se starám o e-shop,
vyzvednu Kryšpína ze školky, jdeme do lesa nebo na hřiště, poté ho uspím a jdu zase
do práce, třeba na představení.
● Takže hrajete?
Ano, ve hře Apartmán v hotelu Plaza. Se svou matkou, otčímem Martinem
Stropnickým a bratrem Vincentem. Taková zájezdovka. Je to fajn, aspoň se vidíme.
● Martin Stropnický se vedle herectví
hodně angažuje v politice. Co vy a garnitura „mocných“?
Podporuji Martina a jejich stranu ANO.
Pro mě už není koho jiného volit. Lidi,
kteří na tom nechtějí zbohatnout, jsou asi
poslední šance.
● Jaký je Martin Stropnický dědeček?
Skvělý, s Kryšpínem si pořád hraje.
● Chystáte něco nového v blízké budoucnosti?
Já zásadně neplánuji, jak to přijde, tak
to přijde. Teď se připravuji na první přímý
přenos show VyVolení. Bude to první přímák, zatím jsem to předtáčela. Snad to
INZERCE V6-0913
přežiji. A chystám kolekci čepic a s ní spojenou kampaň.
● A co třeba vlastní kosmetická značka, to je ve světě modelek docela populární.
To nechystám. Nevěřím kosmetice, já
používám Indulonu.
● To zní skromně, nejste až tak náročná?
Asi bych si nevzala neznačkovou kabelku, ale tu drahou značkovou si koupím za
svoje peníze. Tak je to v pořádku.
● Peníze jsou pro vás hodně důležité?
Samozřejmě, jako pro každého. Kdo říká, že pro něj důležité nejsou, lže.
● Připadáte mi hodně upřímná, nemáte s tím někdy problémy?
Když mě někdo štve, tak mu to řeknu
do očí. Pak ať si to přebere. Já zase nemám
problém s tím, když je někdo upřímný ke
mně, i když to třeba není příjemné.
● A co ostré lokty, používáte je?
Jasně, v naší branži to bez nich nejde.
Když chcete být úspěšný, musíte být také
dravý.
● Takže třeba Karel Gott je taky ostrý
chlapík?
Na začátku kariéry určitě ostré lokty
měl. Jenže on to podal s takovou elegancí,
že to vypadalo, že žádné ostré lokty nepoužívá. Dnes už to nepotřebuje.
● Jak jste na tom se zpěvem vy, nebavily
by vás třeba muzikály?
Neumím zpívat, muzikály ani nápad.
Já se nehrnu do nějakých hereckých rolí.
Jak se modelka chce stát herečkou, je to
vždycky průšvih. Divadlo s mámou dělám
pro zábavu, nic většího rozhodně nechystám.
● Čistě hypoteticky, kdybyste nebyla
modelkou, moderátorkou a nebyla
slavná, co by vás bavilo dělat?
Zase tohle. A byla bych slavná.
Děkuji za rozhovor
Vltava vytvořila během
tisíciletí v sedlecké krajině
terasy, které umožnily
v této obci cihlářskou
výrobu. A právě při
postupném odebírání
hlíny z jednotlivých vrstev
se postupně odhalovala
minulost sedlecké oblasti
nejméně 250 tisíc let nazpět.
18
historie
Sedlec
P
ředhistorický vývoj Sedlce znamená trvalé osídlení od doby kamenné, přes všechna období zpracování
kovů až k době keltské a příchodu prvních Slovanů. Také doložená historie řadí
Sedlec k nejstarším obydleným lokalitám
na území hlavního města. V díle Historická topografie starých Čech je zaznamenáno, že kníže Boleslav III. v období
999–1003 svěřil dvorec Sedlec klášteru
ostrovskému (Ostrov u Davle). Musel
to tedy být dvorec prosperující, z čehož
plyne, že založen musel být již několik
desetiletí předtím. Toto darování potvrdil kníže Břetislav I. (1037–55). V první čtvrtině 13. století se dostala obec do
držení kaple sv. Václava na Pražském
hradě. Toto darování potvrdil i Přemysl
Otakar II.
Na počátku 14. století patřil Sedlec
zčásti pražskému proboštství, kaple
sv. Václava nebo její správce tam měli
dva dušníky (poddané). Dvůr zde ležící pak náležel kostelu Matky Boží před
Týnem. Na přelomu 14. a 15. století
není kolem majitelů obce zcela jasno.
Za husitské revoluce se Sedlec stává
majetkem Starého Města pražského.
Tak tomu bylo až do roku 1547, kdy
jej zkonfiskoval císař Ferdinand I. jako
trest za účast Starého Města pražského
na stavovském povstání. Ale počátkem
50. let 16. století je větší část obce uváděna jako záduší staroměstského kostela Panny Marie na Louži. Menší část
pak jako majetek nejvyššího purkrabství. Kostel Panny Marie na Louži stával na místě dnešního Clam-Gallasova
paláce, u Mariánského náměstí, které
se po něm jmenuje. Když byl za Josefa
II., koncem 18. století zrušen a následně zbořen, zádušní majetek převzal
Týnský kostel.
V roce 1650 byl v Sedlci postaven
obytný dům sedleckého dvora, který má
nyní klasicistní podobu zámku.
INZERCE V6-0963
Kolem roku 1600 patřila k Sedlci
také část Podbaby (zbývající část patřila k Dejvicím), která podle berní ruly
Slánského kraje z poloviny 17. století
byla majetkem proboštství Pražského
hradu. V poslední čtvrtině 18. století
je pak uváděna jako majetek Týnského
kostela.
Poměrně hodně o Sedlci vypovídá berní rula z poč. 18. století. V roce 1718 se
zde obdělávalo 135 strychů (cca 30 ha)
a ladem leželo 54 strychů (cca 16 ha),
tak to bylo až téměř do konce 18. století,
bohužel chybí údaj o počtu obyvatel. Je
známo pouze to, že na konci třicetileté
války bylo v Sedlci osm domů, z toho
čtyři prosté. A o 200 let později (při sčítání v roce 1843) to bylo 17 domů a 150
obyvatel.
(Pokračování příště)
PŘIPRAVILA RADKA ERBENOVÁ, FOTO ADAM ZIVNER
PŘIPRAVIL MARTIN BŘEZINA, FOTO JAROSLAV URBAN
osobnost Prahy 6
zdraví
inzerce
causa
Paní doktorko, nemůžu začít jinak,
k zubaři moc rád nechodím, ale tady
to ani nevypadá jako u zubaře. Máte
to tu moc hezké, dýchá na mě taková
uvolněnost.
Děkuji za pochvalu, snažíme se, aby
se tu klient cítil co nejpříjemněji. Myslím,
že doba neosobních, vykachlíkovaných
ordinací je pryč. My se snažíme být co
nejosobnější, máme tady hernu pro děti,
abychom i těm nejmenším vytvořili příjemnou atmosféru. Prostě chceme být
rodinným lékařem se vším všudy.
Zůstaňme ještě u rodin, zajímá mě
váš speciální program Family Care, co
si mám pod tím představit?
Je to vlastně program péče pro celou rodinu, rádi tady uvítáme děti i jejich rodiče.
Důležité je dbát na prevenci v celé rodině.
Jsme schopni objednat najednou třeba
matku i s dítětem a společně je v příjemné
atmosféře ošetřit. Spousta lidí návštěvu
zubní ordinace zbytečně odkládá a pak
mohou vznikat zbytečné problémy, které
může zjistit pouze lékař, například pomocí rtg snímků při prevenci. V programu Family Care vám pravidelně připomeneme,
kdy je čas na další preventivní prohlídku.
Zaujala mě právě ta péče o dětský
chrup. Čtenáře to určitě zajímá?
V naší ordinaci aplikujeme švýcarskou
školu preventivní péče, kdy rodiče spolupracují s lékařem. Péče je ryze individuální. Maminky s dětmi od miminek učíme
správně pečovat o zoubky. V naší ordinaci děti získají vůči lékaři důvěru. První
návštěva dítěte by měla být před prořezáním prvního zoubku. Prevenci plně hradí
zdravotní pojišťovny.
Děkuji za rozhovor
V minulých vydáních našeho časopisu
Vaše 6 jsme se velmi podrobně věnovali
vodní nádrži Džbán, která je jedním
z nejpopulárnějších přírodních koupališť
v Praze. To jsme ovšem ještě netušili,
a bohužel ani lokální politici, že se Džbánem
má již jiné plány soukromá společnost, která
v tichosti v dražbě vykoupila pozemky od
společnosti Pražská kanalizace a vodní toky,
státní podnik „v likvidaci“.
V
še tedy vyšlo najevo až
po červencovém vydání Vaší 6 a Praha 6 se
o prodeji pozemků dokonce
dozvěděla až poté, co je od
společnosti Pražská kanalizace a vodní toky v „likvidaci“ odkoupila společnost
Molepo.
Velká většina veškeré plochy kolem koupaliště nyní patří společnosti Molepo, která
ji získala ve veřejné dražbě.
Přestože se jedná o pozemky,
na kterých dle stávajícího
územního
plánu
nelze
v žádném případě stavět, nový
vlastník již zveřejnil studii, po-
INFO BOX :
Ordinace na Marjánce
www.odrinacenamarjance.cz
tel.: 233 351 467
mobil: 603 209 642
INZERCE
Galerie Kuzebauch
V Galerii Kuzebauch můžete až do 29. října
navštívit výstavu ZE MOST – textiles, která
přináší to nejlepší z designérských snah
uchopit, podtrhnout a využít potenciál
oboru tak rozsáhlého a plného překvapení,
jako je textilní průmysl.
ystaveny jsou především designérské prototypy, zpracované pestrou škálou
technik: tkané, pletené, plisované, vyšívané, sprejované, tepelně tvarované… Textilie jsou takřka
bezedným zdrojem inspirace.
Výstavu doplňují ukázky rozličných materiálů používaných
odpradávna i zcela moderních:
tkaniny z cypřiškových nebo
kopřivových vláken i textilie
3D tištěné, biomimetické nebo
recyklované.
Kurátorkou výstavy je
francouzská designérka Elo-
16
www.vase6.cz
die Ternaux, a je to
další z řady zajímavých výstav ze světa materiálů a designu, kterou připravila
knihovna materiálů
matériO.
Prohlídku výstavy si můžete zpříjemnit návštěvou kavárny Café Kuzebauch, která přímo sousedí s galerií. Kavárna
vás v upravené provozní době
překvapí svou rozšířenou kulinární nabídkou.
Více informací o kavárně a galerii najdete na facebooku, o knihovně materiálů
na www.materio.cz.
bytů,
domů,
kanceláří,
pozemků,
a to nejen na Praze 6.
Na trhu s realitami úspěšně
působíme již devátým rokem,
i tak ke každému obchodu
přistupujeme individuálně
a s veškerou odbornou péčí.
Rádi budeme i
Výstava je otevřena
v Galerii Kuzebauch,
Říčanova 19, 169 00 Praha 6
Váš realitní partner!
od 30. září do 29. října 2013
Návštěvní doba:
Tel.: 737 211 374
Po-pá od 9 do 21.30 hodin
Vstupné: zdarma
Výstava byla připravena
v rámci EU projektu
DAMADEI (www.damadei.eu)
Kancelář: Šlikova 287/20,
169 00 Praha 6-Břevnov
www.svobodabydleni.cz
dle níž chce část území využít
pro bydlení. A požádal o změnu územního plánu. O žádosti
budou nyní jednat odborná
komise i Rada městské části
a je jisté, že takovou žádost nepodpoří.
„Zásadně s jejich záměrem nesouhlasím,“ uvedla
starostka Marie Kousalíková s tím, že za alarmující považuje fakt, že se Praha 6 o prodeji pozemků dozvěděla až
poté, co radnici oslovili zástupci vlastníka spolu s architekty.
„Zástupci vlastníka spolu
s architekty kontaktovali v srpnu radnici a představili svůj
záměr realizovat v této oblasti
bytovou výstavbu. Předvedli
nám něco, co v Šárce opravdu
být nemůže, a to jsme jim na
jednání sdělili. Zásadně s jejich
záměrem nesouhlasíme, ten
navíc není v souladu s územním plánem,“ řekla starostka
Prahy 6 Marie Kousalíková.
Začátkem září společnost
Molepo představila svůj záměr
výstavby několika bytových
jednotek také veřejně a při té
příležitosti její zástupci sdělili,
že bez potřebných investic bude celý areál v blízké době v havarijním stavu a dojde k jeho
uzavření. „Nenecháme se vydírat, aby nás drželi v šachu tím,
že to neopraví. Máme možnost
dávat pokuty vlastníkovi pozemku i zchátralých budov,“
řekla starostka Kousalíková.
Společnost uvažuje o výstavbě několika bytových jed-
INZERCE V6-0964
V6-0918
V
Zprostředkujeme
bezpečný prodej
i pronájem
V6-0926
PŘIPRAVIL ALEŠ ZAVORAL
Péče o chrup vyžaduje pravidelnou péči i pomoc odborníka.
Proto jsme požádali paní doktorku Olgu Bisovou z dentální
ordinace na Marjánce o krátký rozhovor.
notek na půdorysu stávajících
zdevastovaných šaten koupaliště. Další bytové domy by dle
studie mohly být umístěny při
Evropské ulici vedle bývalého
Koospolu a v ulici Ke Dvoru.
„Ani navrhované dopravní připojení není vyhovující
a pro občany Vokovic, kteří
zde žijí, je naprosto nepřijatelné,“ řekl Jan Záruba, místostarosta Prahy 6.
Vše tedy nasvědčuje tvrdému boji představitelů Prahy 6 proti společnosti Molepo. Proti případné výstavbě
na Džbánu již protestovala
občanská sdružení, která
podporují stanovisko radnice
a připravili petici za zachování vodní nádrže Džbán a pozemků v jejím okolí k rekreačním účelům a pro trávení
volného času občanů hlavního města Prahy.
PŘIPRAVIL ALEŠ ZAVORAL, FOTO VIZUALIZACE FIRMY MOLEPO NA PŘESTAVBU DŽBÁNU
CAUSA DŽBÁN – Jedno velké
překvapení
Rodinného zubního lékaře
naleznete na Marjánce
veřejný prostor
inzerce
„Takovýhle mumraj tady nepamatujeme!“
nechali se slyšet mnozí z několika stovek
Břevnováků, kteří se v den podzimního
slunovratu (sobota 21. září) přišli podívat,
co se to děje na schodech u tramvajové
zastávky Drinopol.
V
yhlašoval se nejlepší
domácí štrúdl, probíhal výměnný bazar
knih a obrazů, hrál se pouliční ping-pong a proběhl historicky první ročník běhu do
schodů, spojujících ulice Pod
Marjánkou a Bělohorská. Ceny a občerstvení dodaly místní podniky Šelma v kuchyni,
Farma na Kajetánce, Lemon
Cakes, Kafe Kuzebauch, restaurace Na Marjánce či Strahovský pivovar.
V průběhu odpoledne vystoupila kapela Zlatý hřib
bratří Fleků, svůj originální
rap představil břevnovský hiphoper Matěj Hilský, zazněly
i housle a zpěv v podání maďarsko-břevnovské muzikantky Agnes Kutas. Velký úspěch
slavily šicí dílna rodiny Fendrychovy a studio deskových
her Matěje Baťhy, po setmění
se promítal dokumentární
film Vnitroblok o historii jednoho dvora mezi pražskými
činžáky.
V několika stáncích se
představila sdružení zaměřená na volný čas dětí, rozdávaly
se mapy poutní cesty z Malovanky do Hájku, proběhla beseda o chystaných proměnách
čtvrti, každý se mohl zapojit
do vytváření „pocitové mapy“.
Slavnost Zažít Břevnov jinak
navázala na hojně navštěvované sousedské slavnosti
pořádané Sdružením Tejnka
v ulici Za Strahovem.
„Kéž by taková setkání byla častější,“ nechala se slyšet
výtvarnice Zuzana Vojtová,
která bydlí v Břevnově už přes
dvacet let a podobné akce se
zúčastnila poprvé. „Vždycky jsme záviděla, když jsem
o takových sešlostech slyšela
vyprávět od svých přátel z Nizozemska či Anglie,“ dodala.
Letos přinesla pár svých obrázků do bazaru, příště se prý
postaví i na start závodu v běhu do schodů.
MALÁ INVESTICE - VELKÉ ÚSPORY
Křivka cen energií v posledních letech
stoupá a teplo již nikdy levné nebude.
Možností, jak ušetřit až třicet procent
nákladů za teplo, je důkladné zaizolování
stropů od půdního prostoru či střešní
konstrukce. Tato investice oproti
izolování pláště budovy či výměny oken
není velká a její návratnost nepřesahuje
pět let. Osvědčenou metodou je technologie foukané tepelné izolace, která je navíc
bezodpadová. Pomocí aplikačního stroje
je hadicemi za pomocí vzduchu do
izolovaného prostoru vháněn izolační
materiál. Vámi zvolený materiál přilne
těsně ke stavební konstrukci a tím se zabrání mezerám a vzniku tepelných mostů.
Při aplikaci nevzniká žádný odpad. Tuto
technologii lze uplatnit nejen v rodinných domech, ale i v panelových domech,
kancelářích, skladech, zemědělských
a průmyslových objektech.
Není zapotřebí izolovat najednou celý
dům. Je možné soustředit se jen na místa,
kudy uniká nejvíce tepla. Jde o okna a
střechy, kde zbytečně přicházíte o své
peníze. U starších objektů tvoří konstrukci většinou trámový strop. Zde je prázdný
meziprostor mezi jednotlivými trámy,
který lze účinně zaizolovat právě foukanou tepelnou izolací. Izolace touto metodou se dostane i do obtížně přístupných
míst. Má protipožární vlastnosti a chrání
proti zimě i letnímu slunci. Dalším
typem izolovaného prostoru může být
dutina pod plochou (pultovou) střechou.
Po vyřešení otázky vstupu do prostoru
je další aplikace izolace pomocí foukané
technologie již jen otázkou několika málo
hodin. K aplikaci foukané tepelné izolace
používáme granuláty minerálních vláken
- čedičového a skelného - a do dřevostaveb
navrhujeme a aplikujeme celulózové
vlákno.
Nejdůležitější užitné vlastnosti nabízených materiálů:
k04007
Břevnovské schody ožily
FOUKANÁ TEPELNÁ IZOLACE:
?œjªm-œRRnv-œ¥yIi¥y•
?œfvi¥ªIy’vy•
?œœ,’y’y¡•vy•œ
,œ¥yIyyI¡Ii¥y•
?œiyny^[email protected]œvRRÏvy•
?œ’yifn¡Ïvy•
?œ!¥,’y¥-œ,œy6lRry¥-œ•-ny•
?œ*I’,¥yvjœvRª-¥,Ivy•
V krátkosti jsme se vám snažili objasnit, jak lze foukanou tepelnou izolaci
využít. Existuje však množství dalších
možností. Každý dům je originál, a proto
je vždy nutné, abyste svůj záměr zkonzultovali s našimi technickými poradci, kteří
jsou připraveni vás navštívit a navrhnout
vám to nejlepší řešení.
y¡m,v-œRRnv-œiªyn,@R
*!œ•„œ’„œy„œ
’y¥yªy¥v,œ6ÑלU~
\¬™œ¬žœ%¨•ymSœ%R•Rnj
¦¦¦„iªyn,@Rhiªy’,IR„@ª
Rhr,inEœiv[y5iªyn,@Rhiªy’,IR„@ª
RnR[yvEœ™™\œw™šœ™ž „œ™™žœ\w™œš™¬
INZERCE V6-0966
PRODEJ POSLEDNÍCH BYTŮ
v novostavbě bytového domu 70 m od stanice metra A Veleslavín.
Dispozice 3 + kk a 4 + kk , orientace S-J.
Použité nadstandardní materiály – dub, žula, mramor,
porcelán atd.
Přijďte nás navštívit, přesvědčíte se !!!!
Prohlídku si domluvíte na : telefonu 602 138 822,
e-mail: [email protected]
Bližší informace
na www.vilaluxus.cz
Krásný slunečný svažitý pozemek s výhledem na
dálnici a Řepy – vhodné i pro reklamní poutač.
1 504 m2 vedle HORNBACHU v Praze 6 Řepích.
Povolena je nerušící komerční výroba
s možností bytu pro správce.
Regionální kuchařka
Všechny chutě Čech, Moravy a Slezska
Petra Pospěchová
Vychází 22. 10. 2013, objednávky již nyní
na www.smartpress.cz nebo na tel.: 233 320 075,
Velflíkova 1417/12, Praha 6
K
aždý tuzemský region
má své vlastní jedinečné recepty. Stačí se podívat třeba jen na sladkosti:
v Podkrkonoší mají miletínské modlitbičky a hořické
trubičky, na Chodsku ornamentální koláče z máslového těsta, na Valašsku frgále „hruščáky“… Regionální
kuchařka obsahuje 13 kapitol, z nichž každá představuje konkrétní region i specifika jeho kuchyně. Kniha
vás seznámí s národopisem,
historií, se spoustou zajímavostí, ale především s tradičními polévkami, masitými
pokrmy, přílohami a dezer-
ty. Vše je doplněno krásnými fotografiemi pokrmů
i krajiny.
V6-0927
Pro zdravé srdéčko,
pro veselou mysl, ať
má život smysl.
STÁČENÁ VÍNA • JAKOSTNÍ PŘÍVLASTKOVÁ VÍNA •
SEKT • MEDOVINA • PORTSKÁ VÍNA
Nyní novinky – podzim 2013!
Při předložení tohoto inzerátu SLEVA – 10 %
Vinotéka Dobré vínečko – „Na Partyzánech“,
Jugoslávských partyzánů 25, Praha 6
Tel.: 604 835 633 • Web: www.dobre-vinecko.cz
FB: www.facebook.com/dobrevineckopraha
V6-0920
V6-0912
www.vase6.cz
19
kultura
Den architektury
v Břevnově
Jubilejní Břevnovské posvícení
6. 10. 2013 v 16 hodin,
sraz před hotelem Pyramida
Chybět nebude ani čím dál oblíbenější
staročeská řemeslná vesnička se stovkou stánků různých řemesel, dílniček
pro děti a krčem pro hladové žaludky.
Program na pódiu začíná v sobotu
i v neděli po 12. hodině a každý návštěvník si v programu najde to své. Na sobotu
i neděli je od 19.05 připraven ohňostroj.
Po celou dobu posvícení jsou přístupné prostory Břevnovského kláštera.
Letos u příležitosti 20. posvícení budou
mimořádně zpřístupněny soukromé
prostory mnichů.
Vstupné do areálu posvícení se žádné
neplatí, i když je možné, že někteří vystupující budou v duchu dávných tradic
vybírat za svoje vystoupení do klobouku. Jinak je ale program volně přístupný
všem, kteří k Břevnovskému klášteru
přijdou.
PŘIPRAVILI DANIEL ČAPEK A RADKA ERBENOVÁ
J
de o bezplatné točení, ježdění a houpání vyhrazené pro děti a mládež
z ústavů, dětských domovů, stacionářů, rehabilitačních ústavů i v domácí
péči, s různými stupni hendikepu. Pro
účastníky budou připraveny posvícenské
koláče, nápoje a také malé dárky, které
vyrobily děti z mateřské školky Jílkova
v akci „Děti– dětem“.
Během Břevnovského posvícení budou v provozu všechny pouťové atrakce
a stánky, kde si mohou posvícenští hosté
zakoupit pečené husy s knedlíkem a zelím nebo pečeného býka, pečenou šunku,
bramboráky, bramborové spirálky, palačinky, trdelníky a mnoho dalších chuťovek a specialit. Vše bude možné zapít pivem, medovinou, burčákem nebo vínem.
Nově otevřený Břevnovský pivovar bude
předvádět středověké vaření piva.
INZERCE
V6-0924
J
iž třetím rokem budou probíhat procházky po Praze a dalších českých a moravských městech s architekty a teoretiky
v rámci Dne architektury. Letos se procházka bude konat i v Břevnově a to v neděli 6.
října. Jejími průvodci budou Daniel Čapek
a Michal Volf.
„Chtěli bychom nejen Břevnovákům
ukázat kouzlo této krásné pražské lokality. Je tu spousta architektonických zajímavostí, hezkých zákoutí, relaxačních zón,
obchůdků a kaváren,” říká Daniel Čapek.
Procházka bude začínat v 16 hodin
před hotelem Pyramida a zhruba o 2 hodiny později by měla skončit u kulturního
domu Kaštan. Již tradičně bude procházka v rámci Dne architektury zdarma. Procházka je určena všem bez rozdílu věku. Je
však nutné počítat s tím, že má trasa několik kilometrů, a že v případě nepříznivého
počasí bude zkrácena.
„Cílem procházky je poznat významné
stavby a místa v okolí dvou hlavních tepen
Břevnova – ulic Bělohorská a Patočkova.
Rádi bychom upozornili i na plánované
stavební projekty a záměry v okolí Malovanky a Kajetánky. Břevnov toho samozřejmě nabízí mnohem víc, což ale nemůžeme za plánované 2 hodiny obsáhnout.
Proto nechceme zůstat jen u jedné vycházky, ale plánujeme do budoucna další
a chtěli bychom postupně projít celé území Břevnova,” vysvětluje Michal Volf.
Na procházku bude navazovat doprovodný program v kulturním domě Kaštan.
Od 18:30 bude probíhat beseda s architektem a zpěvákem Pavlem Bobkem a následně koncert skupiny Povětroň. Daniel
Čapek láká všechny návštěvníky: „Pavel
Bobek je břevnovský rodák a my chceme
touto cestou lidem představit zajímavou
osobnost, která je naším sousedem. Beseda se bude týkat architektury, přátelství s Janem Kaplickým, života v Břevnově
a mnohého dalšího.” A zároveň dodává:
„Koncert skupiny Povětroň pak bude příjemnou kulturní tečkou celé akce.”
Oba průvodci chtějí oživit a zvýšit povědomí o Břevnově a případně i podnítit
sousedy k větší občanské aktivitě. „Podíleli jsme se na organizaci několika kulturních a společenských akcí v Břevnově, například Plesu Prahy 6 či Plesu Břevnovských
oddílů. V rámci sousedské slavnosti Zažít
Břevnov Jinak, která proběhla na Drinopolu v sobotu 21. září, jsme zahájili snahu
o vytvoření dlouhodobé břevnovské platformy sdružující lidi, které zajímá současný
vývoj Břevnova a rádi by pro něj sami něco
udělali. Procházkou v rámci Dne architektury bychom k této snaze chtěli přispět,“
přibližuje Michal Volf.
V Břevnově se tedy neustále něco zajímavého děje. Proto neváhejte a určitě
přijďte, jste srdečně zváni!
Informace na www.mvolf.com
Návraty do Dejvic
ŠE
N OS T
X
E
t
0 le
2
A PRA
Začátek letošní divadelní sezóny přinesl do Dejvického divadla
několik návratů hereckých a jednu obnovenou premiéru.
Obkladové desky 122 x 244 cm v provedení
jako obkladačky - vhodnější než keramika.
Cena obložení koupelny již od 27 tis. Kč.
Í
ZKU
PŘIPRAVILA RADKA ERBENOVÁ, FOTO ARCHIV
Břevnovské posvícení slaví letos kulatiny. Chystá se
dvacátý ročník, který začne už v pátek 11. října odpoledne.
Posvícení budou i letos předcházet Kolotoče bez bariér,
a to ve čtvrtek 10. října od 14 do 16 hodin.
V
září se na prkna Dejvického divadla
vrátila Tatiana Vilhelmová v roli Irmy
v inscenaci Muž bez minulosti. Od října
se mohou diváci těšit na Marthu Issovou,
kterou budou opět vídat jako Otýlii ve hře
Spříznění volbou. Zdeňka Žádníková se
opět objeví v již legendárních Bratrech Karamazových jako Kateřina.
Na 4. října je přichystána obnovená pre-
LINEA
pondělí 10 - 18 hod.
spol. s r.o.
úterý - čtvrtek 10 - 16 hod.
V Olšinách 61
pátek 10 - 14 hod.
P-10 (“M” Strašnická)
www.koupelnyza3dny.cz
tel.: 274 810 848
V6-0925
20
www.vase6.cz
miéra titulu Dabing Street, kterou pro Dejvické divadlo napsal Petr Zelenka a sám ji
také režíruje. Hra s podtitulem: Ve dvou
věcech jsou Češi skutečně dobří – v pití
alkoholu a dabingu, je mimo jiné o lidech, kterým se nepodařilo udržet slibně
prosperující dabingové studio. Vlastně je
to téměř komedie, kdyby ovšem nepřišel
muž, který všem změní život…
INZERCE V6-0956
kultura
VELETRH KOSMETIKY A KADEŘNICTVÍ
18. - 19. 10. 2013
013
Výstaviště
staviště Praha - Holešovice
Holeš
ešooviice
www.veletrhkosmetiky.cz
w
ww
w.ve
.vel
velet
letrhk
trhk
rhkosm
osmeti
osm
eti
etik
tiky.
ky cz
ky
Č Á ST Í
SE SOU
STAŇTE O VELETRHU
ÍH
Š
T
Ě
NEJV
KRÁSY
Hlavní
H
lavní mediální partner
Essential Looks 2/2012
by Schwarzkopf Professional
NON-HANDICAP
17. SPECIALIZOVANÁ VÝSTAVA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
PRAGOMEDICA
35. ROČNÍK ZDRAVOTNICKÉHO VELETRHU
23. - 25. 10. 2013
Výstaviště Praha - Holešovice
www.incheba.cz
Í
BENEFIČN DKA
EHLÍ
MÓDNÍ PŘ VANÝCH
O
HENDIKEP ÝCH
I SLAVN
2. ROČNÍK VELETRHU CHYTRÉHO BYDLENÍ, ŠETRNÝCH BUDOV A SMART TECHNOLOGIÍ
20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANY
23. - 25. 10. 2013
Výstaviště Praha - Holešovice
www.pragosmart.cz
YDLENÍ
CHYTRÉ B
U D OV Y
B
É
N
R
ŠET
www.vase6.cz
21
inzerce
Říjen v Písecké bráně Rádio
Písecká brána je oblíbeným kulturním a veřejně
Ořechovka
společenským centrem Prahy 6. Každý měsíc se zde koná
řada kulturních, charitativních i společenských akcí.
opět vysílá!
V
elice bohatý na rozličné akce
bude i měsíc říjen. Návštěvníci
se mohou těšit na výstavu fotografií z Číny, na obrazy Čestmíra Čermáka a výstavu mapující život a dílo
osobností spjatých s Prahou 6.
Významný bude 16. říjen, kdy se
bude v Písecké bráně od 18 hodin konat charitativní akce ve prospěch Domova svaté Rodiny.
Písecká brána je místem pravidelných setkávání seniorů. Každé úterý
od 16 hodin probíhá program, který
mohou zdarma navštěvovat senioři
a jejich doprovod. 15. října proběhne
oblíbený Filmový klubíček Ondřeje Suchého, 22. října bude vzácným hostem
Fresh senior klubu Eliška Hašková-Coolidge, asistentka pěti amerických
prezidentů, která se nyní věnuje kurzům etikety. Poslední říjnové setkání
(29. 10.) má název Hrátky s pamětí
a návštěvníky zábavnou formou po-
V sále Kina Ořechovka budou mít
diváci možnost 9. října opět zažít
„vysílání“ Rádia Ořechovka.
U
mocí kvízů a cvičení naučí, jak nezapomínat.
V minulém roce hostila Písecká
brána výstavu fotografií Tarase Kuščynského. Letos na podzim budou
jeho fotografie k vidění v Křížové
chodbě Staroměstské radnice. Výstava potrvá od 18. října do 11. listopadu
a příznivci tohoto fotografa se mohou
těšit na retrospektivu jeho volné i užité tvorby, včetně mnoha nedostupných autorských originálů.
ž podruhé se publiku představí výkvět moderatizátorů někdejšího Rádia Limonádový
Joe. V prvním pokusném vysílání, které se konalo těsně před prázdninami jsme si vyslechli
sérii společenských rubrik z nichž zde připomínáme zejména Reportáž z místa, kde se nic neděje, Telemost Praha-Bratislava, Naše dementi,
Vaříme z vody, Lesbičky, na slovíčko či populární Spíláme na přání. Co nás čeká tentokrát? To
zatím nikdo netuší, ale že to bude zpravodajství dramatické, vlezle aktuální a nevybíravé,
na to se můžeme spolehnout!
Vysílat budou: Olaf Lávka, Lucian Krutomluff, Lemura Lepá, Ester Kočičková a Kolopějka Vděčná!
Vysílá se v kině Ořechovka 9. 10. od 19.30
hodin. Předprodej na www.ticketon.cz
Výkup nemovitostí
v Praze
za nevyšší možnou cenu
Rychle, seriózně.
Záloha až 500 tis. Kč
www.vykupnemovitostivpraze.cz
Tel.: 603 278 555
V6-0909
NEJDELŠÍ TRADICE
NEJVĚTŠÍ JISTOTA!
OPRAVY PRAČEK – LANSDORF
Praha-Řepy, Krolmusova 348/25
Tel.: 602 266 384,
235 316 609
E-mail:
[email protected]
Příjem zakázek nepřetržitě!
V6-0903
Napínané
stropní podhledy
elegantně nahradí těžký
sádrokarton.
Porovnatelná cena,
neporovnatelně lepší
výsledek.
www.r-efekt.cz
V6-0967
• Jazykové kurzy (individuální,
skupinové)
• Kurzy marketingu
• Zájmové kurzy – výtvarné dílny,
hudební obory
• Doučování a příprava
na přijímací zkoušky
• Kurzy rozvoje osobnosti
• Jazykové překlady, copywriting
Tel.: 606 597 453
[email protected]
• Péče o pleť – kosmetika
• Depilace cukrovou pastou
• Péče o tělo – masáže
• Barvová typologie
• Líčení – denní, večerní,
svatební
Tel.: 604 380 333
[email protected]
www.studioborislavka.cz
Náměstí Bořislavka 7, Praha 6
V6-0911
MALOVÁNÍ
NOVOTNÝ
V6-0929
Chcete zvýšit obrat své společnosti a sdělit
informace svým zákazníkům na Praze 6?
• Malířské práce
• Lakýrnické práce
– dveře, zárubně
• Nátěr fasád
• Barvení konstrukcí
• Byty, haly, školy
Tel.: 606 556 547
V6-0859
INTERNET NA PRAZE 6
Jsme tu pro vás:
Aleš Zavoral
Kontakt: 608 233 232
www.spoje.net
V6-0915
RYCHLE,
STRUČNĚ,
PŘEHLEDNĚ
[email protected], tel.: 777 940 614
Cvičení v Bubenči
MLÝNSKÁ 6, PRAHA 6
Tai ji Quan • Kung Fu • Qi Gong • meditace
Otevřené hodiny – nábor nováčků:
Rekonstrukce bytů
kvalitně, levně, rychle
Po celé Praze za
bezkonkurenční ceny!
Pavel Horský
[email protected], tel.: 775 940 614
Stačí jednou zavolat!
84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.
až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
9. 9. Pondělí
18.30 – 20.00 Wudang kungfu – pro všechny
věkové skupiny bez omezení
20.00 – 21.00 Qi Gong a meditace – cvičení pro
zdraví a vnitřní kultivaci
12. 9. Čtvrtek
18.00 – 19.30 cvičení s mečem
19.45 – 20.45 Qi Gong a meditace
Info na: www.plujicioblaka.cz
V6-0966
V6-0941
Odvoz sutí, písků, kačírků,
betonu a odpadů.
Vyklízecí práce, rekonstrukce
bytů, přistavení kontejnerů,
zemní práce.
www.malovani-novotny.cz
* od 300 Kč / 8 Mb (bezdrát) či 16 Mb (optika)
* pevný telefon bez měsíčního paušálu
* IPTV nové generace na naší optické síti
+ zabezpečovací sys, hosting a další IT služby
Snadné řešení nejčastějších
životních situací na úřadech,
vyčerpávající přehled akcí
a novinek na Praze 6,
SMS A MMS PODATELNA,
a mnoho dalšího...
V6-0904
Vzdělávací a relaxační
studio
Tel.: 737 272 779
INZERCE V6-0937
CELÁ
PRAHA 6
NA JEDINÉ
KLIKNUTÍ
ZVEME VÁS K LASKAVÉ NÁVŠTĚVĚ!
V6-0932
hotovost až do domu
www.smartpujcka.cz
Hledáme nové
obchodní zástupce
774 42O 532
734 302 405
E-mail: [email protected]
V6-0907
www.vase6.cz
23
V6-0944
PŘIPRAVILA RADKA ERBENOVÁ, FOTO ARCHÍV
kultura
inzerce
služby
Nadstandardní
bydlení pro seniory
Zátiší, Praha 4 Kunratice
ZVEME VÁS
NA PROHLÍDK
U
VZOROVÉHO
BY TU
Pečovatelská služba, domácí zdravotní péče,
soukromý park, byty od 27 m2, balkony, terasy,
předzahrádky, nájem od 9 tisíc/měsíčně.
AKČNÍ CENA
600 Kč
čištění / revize waw, karma,
plyn. sporák
AKČNÍ CENA
1.100 Kč
čištění / revize plynového kotle
pro nákup plynového kotle
značek Vaillant, Buderus,
Baxi nebo Viessmann
MISTR PLYNAŘ, a.s. I Jaselská 29, 160 00 Praha 6 I Tel: 774 776 701,
e-mail: [email protected] I www.mistrplynar.cz
Stochovská, Sobínská, Rakovnická
(Sobínská – Přílepská), Třebonická,
Přílepská, Ledecká, Kněževeská,
Statenická, Lounská, Brodecká,
Pavlovská, Unětická, Mladotická
PONDĚLÍ 7. ŘÍJNA
V6-0844
KD Plus
Providentu
důvěřuje téměř
milion zákazníků
v České republice
Peníze do 48 hodin
3UĔKOHGQÒVSOÀFHQâ
)ÒURYÒSRGPâQN\
3HQâ]HDĜNYÀPGRPĔ
0RĜQRVWSRĜÀGDWRSĔMËNXLRYâNHQGX
WHOHIRQLFN\RVREQÔXREFKRGQâKR]ÀVWXSFHQHERRQOLQH
VÝKUP KOVŮ
•Malířské práce
malování bytů, škol, kanceláří apod.
•Lakýrnické práce
lakování oken, dveří a různých kovových
a dřevěných prvků
včetně obkladů a dlažeb
Malířské práce realizujeme včetně
kompletního úklidu na přání zákazníka
Slevy pro důchodce 5–20 %
Doprava po Praze zdarma
Volejte tel.: 608 354 601
e-mail: [email protected]
Zavolejte nám a dozvíte se více
V6-0958
Nádražní 10, PRAHA 5 - Smíchov
vjezd také z ulice Strakonická
tel: 774 055 525
železo - hliník - měď - mosaz - nerezelektromotory - autobaterie atd.
•Zednické práce
•Stěrkové a štukové omítky
•Rekonstrukce bytových jader
•Realizace zakázek na klíč
844 198 198
VOZOVKY (DOPRAVNÍ ZNAČENÍ):
)&-*04,67Å45"7*À5ĝ, Praha 7
tUFMNPCJM
tFNBJMQSBIB!IFMJPTLD[XXXIFMJPTLD[
V6-0948
I Vy nám můžete věřit
VOZOVKY (DOPRAVNÍ ZNAČENÍ):
%0%«7,:t013"7:t.0/5«Ç&
/«)3"%/¶%¶-:t103"%&/457¶
Využijte naší mistrovské akce! S tímto inzerátem vám
vyčistíme plynový kotel, karmu, nebo waw za uvedenou akční
cenu. Navíc tento inzerát slouží jako POUKÁZKA NA 6.000 Kč,
kterou použijte ve společnosti MISTR PLYNAŘ při nákupu
nového plynového kotle značek Vaillant, Buderus, Baxi
nebo Viessmann.
Akce platí do 30. 11. 2013
- VÝKUP PAPÍRU
PO - NE: 9 - 18 hod.
OTEVŘENO KAŽDÝ DEN
Střelte svůj odpad
Autováha - Digitální vážení
Možnost zpracování a odvozu od Vás
www.vykupkovu.eu
V6-0910
Bolívarova, Moravanů, Na Břevnovské pláni, Pozdeňská, Slezanů,
Za Oborou
PÁTEK 4. ŘÍJNA
ZIE
ETY
ŽALU ¶Ç& ROL ;:
Ļ
"3,Å
A .
T
.
A
&
R
V
/ÅÇ
SÍTĚ
("3
POUKÁZKA
6.000 Kč
Anhaltova, Bubnova, Falcká, Haberfeldova, Libovická, Malobřevnovská, Podlešínská, Rozdělovská,
Thurnova, Zličínská (Moravanů
– Chýňská)
VOZOVKY (DOPRAVNÍ ZNAČENÍ):
V6-0952
MISTROVSKÝ PODZIM
STŘEDA 2. ŘÍJNA
VOZOVKY (DOPRAVNÍ ZNAČENÍ):
ČTVRTEK 3. ŘÍJNA
Více na +420 702 026 046
nebo www.zatisi.cz
V6-0942
Čištění komunikací říjen 2013
V6-0955
Chcete zvýšit obrat své společnosti a sdělit informace
svým zákazníkům na Praze 6?
Jsme tu pro vás:
Aleš Zavoral
[email protected], tel.: 777 940 614
Pavel Horský
[email protected], tel.: 775 940 614
U Stanice (bez úseku U Kolejí
– u Stanice), U Kolejí (U Stanice – Krajní), Rybničná, Krajní,
Pelikánova, Sestupná, V domcích,
Fabiánská, Šebestiánská, Ke
kostelu, Úzká, Pod Hvězdou, Pod
domky, Sbíhavá I., Sbíhavá II.,
Naardenská ,NN 3779 souběžná
se Sestupnou.
ÚTERÝ 8. ŘÍJNA
VOZOVKY (DOPRAVNÍ ZNAČENÍ) :
Chomutovská, Za Humny (Pod
Hřbitovem – Drnovská), Staré
Náměstí, Jinočanská, Krušovická,
Dobrovízská, Kralupská (Jinočanská – Nad Manovkou), Pod
Hřbitovem (Výtvarná – Drnovská)
STŘEDA 9. ŘÍJNA
VOZOVKY (DOPRAVNÍ ZNAČENÍ):
Zahradní, Pod Mohylou, Nad
Manovkou, Nad Višňovkou
(Ruzyňské schody – K Mohyle),
Ve Višňovce, Sadová, Ovocná,
Ve Skalkách, Huberova (mimo
Zahradní – slepý úsek)
ČTVRTEK 10. ŘÍJNA
VOZOVKY (DOPRAVNÍ ZNAČENÍ):
Kralupská (Nad Manovkou
– U Světličky), Duchcovská,
U Světličky, Bělocká, Chrášťanská,
Alej Českých exulantů, Řepská (Na
Višňovce – Chrášťanská), Holubická, Na Višňovce, K Mohyle, Nad
Višňovkou (K Mohyle – Řepská),
Chýňská
PÁTEK 11. ŘÍJNA
VOZOVKY (DOPRAVNÍ ZNAČENÍ):
Matějská (Šárecká – Vidlicová),
Na Babě (Nad Paťankou – Prů-
hledová), Nad Paťankou (slepý
úsek – Paťanka + parkoviště),
Nad Lesíkem, Starého, U Matěje,
K Matěji
SOBOTA 12. ŘÍJNA
VOZOVKY (DOPRAVNÍ ZNAČENÍ):
Jugoslávských partyzánů, Bělohorská – pravé strany ve směru
jízdy (Myslbekova – Patočkova)
PONDĚLÍ 14. ŘÍJNA
VOZOVKY (DOPRAVNÍ ZNAČENÍ):
Matějská (Vidlicová – Janákova), Jarní – slepý úsek, NN
2866 (Matějská – Matějská), Na
Babě – (Průhledová – Jarní), Nad
Paťankou (Paťanka – Jarní), Jarní,
Na Ostrohu (Matějská – NN 2875),
Průhledová
ÚTERÝ 15. ŘÍJNA
VOZOVKY (DOPRAVNÍ ZNAČENÍ):
Etiopská, Africká (Etiopská – konec Africké), Kladenská (Veleslavínská – Nad Tratí), Alžírská
STŘEDA 16. ŘÍJNA
VOZOVKY (DOPRAVNÍ ZNAČENÍ):
Dělostřelecká – (Spojená – Pod
hradbami), Na Ořechovce – levá
strana do centra (Východní –
Pevnostní), U Laboratoře (Na Ořechovce – Slunná), Malá, Slunná
(U Laboratoře – Na Ořechovce)
a Slunná (Na Ořechovce – Pevnostní), Špálova (Na Ořechovce
– Dělostřelecká), Zbrojnická,
Buštěhradská, Pod hradbami
ČTVRTEK 17. ŘÍJNA
VOZOVKY (DOPRAVNÍ ZNAČENÍ):
Na Ořechovce – pravá strana do
centra (Východní – Pevnostní), Strmá, Slunná (Cukrovarnická – Na
Ořechovce), Slunná (Střešovická
– Na Ořechovce), Cukrovarnická
(Východní – Patočkova), U Laboratoře (Střešovická – Na Ořechovce),
Špálova (Východní – Na Ořechovce), Východní (Cukrovarnická –
Střešovická)
PÁTEK 18. ŘÍJNA
VOZOVKY (DOPRAVNÍ ZNAČENÍ):
Na Ořechovce (Východní – V Průhledu – slepý úsek), Východní
(Cukrovarnická – Spojená), Západní
(Cukrovarnická – Spojená), Spojená, Na Klínku, Klidná, NN 1365
(Klidná – Dělostřelecká), Dělostřelecká (Klidná – Spojená), Lomená
(Cukrovarnická – slepý úsek),
Pod Ořechovkou, Pod Vyhlídkou
(Cukrovarnická – Pod Ořechovkou),
U Podchodu , V Průhledu (Cukrovarnická – Na Ořechovce )
PONDĚLÍ 21. ŘÍJNA
VOZOVKY (DOPRAVNÍ ZNAČENÍ):
Macharovo náměstí, Cukrovarnická (Východní – Za Průsekem),
Špálova (Východní – Střešovická),
Západní (Střešovická – Cukrovarnická), Lomená (Střešovická
– Cukrovarnická), Pod Vyhlídkou
(Na Dračkách – Cukrovarnická),
Na pěkné vyhlídce (Střešovická – Na Dračkách), V Průhledu
(Střešovická – Cukrovarnická),
Na Průseku, Za Průsekem, Na
Dračkách, Střešovická (V Průhledu
– NN 104), NN104 (Střešovická-Nový lesík), Nový lesík, Pod Novým
lesem (NN 104 – Na Petřinách)
ÚTERÝ 22. ŘÍJNA
VOZOVKY (DOPRAVNÍ ZNAČENÍ):
Nad Hradním vodojemem, NN
1455, NN 2048 + schody, Starostřešovická – část, NN 110, Pod
Bateriemi – část, Pod Bateriemi –
schody, Norbertov, Pod Kostelem
(Sibeliova – Nad hradním vodojemem), Sibeliova (U Střešovických
hřišť – U Laboratoře), Na Hubálce
(Střešovická – Patočkova), U Labo-
ratoře (Nad octárnou – Střešovická), Pod Octárnou, Otevřená.
STŘEDA 23. ŘÍJNA
VOZOVKY (DOPRAVNÍ ZNAČENÍ):
Na Zástřelu, Na Petynce (Na
Zástřelu – NN107), U Střešovických
hřišť, Ve Střešovičkách (U Baterií – U Střešovických hřišť), Na
Kocourkách, Pod Andělkou, Farní,
NN 105, U Andělky
ČTVRTEK 24. ŘÍJNA
VOZOVKY (DOPRAVNÍ ZNAČENÍ):
Talichova, Na Bateriích, Nad
Petynkou, Nám. Před bateriemi,
Sibeliova (Nám. Před Bateriemi
– Nad Hradním vodojemem),
U Šesté baterie
PÁTEK 25. ŘÍJNA
VOZOVKY (DOPRAVNÍ ZNAČENÍ):
U První baterie, U Druhé baterie,
U Třetí baterie, U Čtvrté baterie,
U Páté baterie, Na Zástřelu (U Šesté baterie – Na Bateriích), Na
Dělostřílnách, Pod Novým lesem
(NN 104 – Potoční), Nad Zahradnictvím, Nad Hradním potokem,
Na Hradním vodovodu
INZERCE V6-0947
ČSSD v Praze 6 plní
své předvolební závazky
dostupné a udržitelné bydlení
– nájemné je od 1.1.2013 v bytech MČ
stanovováno diferencovaně s ohledem
na kvalitu bydlení
– byl zřízen bytový ombudsman jako
ochránce práv nájemníků obecních bytů
– komplexní rekonstrukce sociálních bytů
v Břevnově
– zahájena příprava výstavby bytů pro
seniory a startovacích bytů
funkční doprava
– prodloužena tramvaj do Podbaby
– dokončování tunelů Blanka s větším
ohledem na občany (zrušení objížďky
Bělohorskou, dřívější zprovoznění
Patočkovy ul.)
– vybudován podchod na Hradčanské
– provedena rekonstrukce Svatovítské
třídy (vozovka i tramv. trať)
– probíhá oprava stropní desky stanice
metra Dejvická
– podařilo se prosadit rekonstrukci
tramv. trati v Evropské (úsek
Horoměřická – Divoká Šárka)
– byl zaveden městský autobus
k poliklinice Na Petřinách
– byla zahájena příprava prodloužení
tramvajové trati na sídliště Dědina
mateřské školy
– zvyšujeme počet míst v MŠ
nulová tolerance hazardu,
bezpečná obec
– řešíme objekty, o které se jejich
majitelé nestarají a které mohou
ohrožovat bezpečnost občanů a jejich
majetku
– podporujeme další rozvoj kamerového
systému pro zvýšení bezpečnosti
občanů i jejich majetku
zeleň pro Prahu 6
– parkové plochy v oblasti
zrekonstruovaného zámečku Kajetánka
– je připravena realizace zelené plochy
mezi Dejvickým nádražím a tř. Milady
Horákové
– příprava parku včetně vodní plochy
pod Vojenským hřbitovem ve
Střešovicích a parků v oblasti Prašného
mostu
– podporujeme takové změny ÚP, které
přispívají k rozšiřování zel
zeleně
René Pekárek
Štěpán Stupčuk
zástupce starostky a předseda OVV ČSSD
zástupce starostky a místopředseda OVV ČSSD
www.vase6.cz
25
školství
školství
Co přinesl nový školní rok
Prázdniny utekly jako voda a děti se vrátily do školních lavic.
Po dvou měsících uvolnění jsou děti myšlenkami jinde,
nesoustředí se, jsou živější a je pro ně samozřejmě relativně
náročné zvyknout si na změnu, která se začátkem školního
roku přichází. A na učitelích je, aby jim i sobě usnadnili
návrat do školních lavic.
PŘIPRAVILA RADKA ERBENOVÁ
S
peciální kategorií pak jsou prvňáčci.
Musejí si uvědomit, že se z nich stávají školáci, kteří budou mít najednou množství povinností a úkolů. Jejich
život se velmi změní a nebude to vždy
úplně snadné. A stejně tak ani přechod
ze škol základních na vyšší vzdělávací
stupeň nebývá vždy jednoduchý.
Najít ideální propojení žák – pedagog
není jednoduché. Řešení se hledá již dlouhá léta (vlastně staletí). Jak se o to snaží
současní pedagogové? Oslovila jsem ředitelky a ředitele základních i středních
škol šestého pražského obvodu, abychom
se společně se čtenáři dozvěděli, jaké novinky na svých školách pro studenty nejen prvních ročníků přichystali.
Všem jsem položila dvě otázky:
1. Kolik žáků nastupuje
v letošním roce do prvních
tříd vaší školy?
2. Chystáte pro letošní
školní rok nějaké novinky?
Dostalo se mi těchto odpovědí:
Základní škola Norbertov, zástupkyně
ředitelky školy Mgr. Hana Vozábová:
V letošním září nastoupilo do 1. tříd
celkem 48 žáků. V1. třídách se žáci
❶
učí číst metodou splývavého čtení (sfumato).
Metoda sfumato není novinkou letošního školního roku, ale v rámci výuky
čtení se dá říci, že jde o novinku. Metoda
sfumato neboli metoda splývavého čtení
je postavena na přirozené dětské hravosti
a při výuce využívá hru. Cílem je upevnění
práce očí tak, aby oči měly dostatek času
k zafixování čteného textu. Oči kontrolovaně fixují hlásku po hlásce, děti vyslovují
jednotlivé hlásky propojené v jeden celek,
nepřerušují dech ani nemění tón hlasu.
Při této technice má mozek víc času na
zpracování informací o čteném, dochází
k hlubšímu pochopení významu. Dalším
přínosem čtení sfumato je jeho pozitivní
vliv na modelování a tvarování hlasu. Intonace vychází z přirozeného mluveného
projevu, bez nežádoucího dvojitého čtení.
To vede i k odstranění ostychu při čtení.
Děti čtou plynule už na konci 1. třídy.
Metoda je velmi vhodná i pro výuku dětí
se specifickými poruchami učení, kdy se
tyto poruchy vůbec nemusejí projevit!
❷
ZŠ Dědina, ředitel školy Mojmír Dunděra:
Nejvíce novinek bylo tradičně přichystáno pro prvňáčky, pro které je
nové všechno. Nastoupilo jich podle posledních údajů 84 do tří tříd. Dvou klasických a jedné waldorfské.
Změny ve škole jsou v oblasti školního vzdělávacího programu, upravujeme osnovy matematiky, výchovy
výtvarné i pracovní. V letošním roce půjdou žáci ve výuce podle této metody už
do sedmého ročníku. Nově zařazujeme
třetí cizí jazyk. Vedle stávající angličtiny a francouzštiny rozšiřujeme výuku
němčiny. Připravujeme výjezd do Anglie
a Francie. Dokončujeme práce na „Zelené učebně“, na kterou jsme získali prostředky z grantu MČ Prahy 6.
Do kuchyně jsme zakoupili zázračný
multifunkční kotel, který by měl podpořit
kvalitu našich obědů. Není to sice úplná
novinka, ale od února vaříme jedno klasické jídlo a druhé vegeteriánské z bioproduktů. Je to náročné, nákladné, ale
máme úspěch.
❶
❷
ZŠ a MŠ Bílá, ředitel školy
Martin Molčík:
Do prvních tříd ZŠ a MŠ Bílá nastoupilo 81 žáků.
V letošním roce nechystáme žádné
zásadní změny oproti loňsku. Naším
❶
❷
INZERCE V6-0951
Páníček si koupil
nový gauč a ještě
má na chlebíčky
pro cizí kočky.
cílem bude úspěšně zrealizovat všechny
naplánované akce, kterých je v nadcházejícím roce opět velmi mnoho. Navíc
bychom chtěli pro naše žáky najít partnerskou školu ve Francii a společnými
aktivitami podpořit výuku tohoto jazyka
na druhém stupni.
ZŠ Petřiny – sever, ředitelka školy
Jana Kindlová:
V letošním školním roce 2013/2014
nastoupilo do ZŠ Petřiny – sever 67
prvňáčků. Otevíráme tři první třídy.
Mezi novinky určitě patří širší nabídka kroužků pro malé i velké, a to
jak sportovních, tak i jazykových. Děti
se mohou těšit na kroužky výtvarné i divadelní. Nabídka je pestrá. V průběhu
roku budeme opět pořádat již léty ověřené a úspěšné akce pro rodiče a děti –
tvořivé dílny, setkání budoucích prvňáčků, Zahradní slavnost a další. Vše objeví
zájemci na našich webových stránkách.
Všechny děti pak zveme na naše školní
hřiště s novým umělým povrchem, které
je každý všední den otevřené veřejnosti
od 15.30 do 20.00 hodin.
❶
❷
ZŠ Emy Destinnové,
ředitel Mgr. Ota Bažant:
V letošním školním roce nastoupilo
do naší školy 103 žáků.
❶
Nové d÷tské centrum
OSLAV U NÁS
NAROZENINY!
otevąeno každý den
od 9 do 21 hodin
za každého poéasí
najdete nás v 1. patąe
galerie butovice
EXPRES PŮJČKA
Navštivte kteroukoliv naši pobočku a získejte Expres půjčku:
Bez poplatku za poskytnutí, za vedení úvěrového účtu i za předčasné splacení nebo mimořádné splátky.
Nepotřebujete ručitele ani zástavu.
infolinka 844 844 844
Výše úvěru 100 000 Kč, 84 splátek, měsíční splátka 1 950 Kč, roční úroková sazba 15,36 %. Poplatky související s úvěrem (při splnění
podmínek účtu Genius Gratis) jsou: poskytnutí úvěru 0 Kč, vedení úvěrového účtu 0 Kč měsíčně, vedení běžného účtu 0 Kč měsíčně,
jedna příchozí platba na běžný účet za měsíc 0 Kč. RPSN 16,49 %, celková částka splatná spotřebitelem 163 794 Kč. Na sjednání
smlouvy o Expres půjčce není právní nárok. Nabídka platí do 31. 10. 2013. Akce může být prodloužena.
26
... víme co d÷ti baví ...
176x112mm.indd 1
www.vase6.cz
zavádíme nově pro žáky s výborným prospěchem vedle 3 hodin angličtiny 1 hodinu výtvarné výchovy a 1 hodinu pracovních činností v angličtině – tedy celkem
5 hodin. Od 6. ročníku stále platí nabídka
druhého cizího jazyka v dotaci 6. a 7. ročníky čtyři hodiny týdně – výběr ze španělštiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny
a v 8. ročníku si mohou žáci zvolit v rámci
volitelných předmětů 3. cizí jazyk. Pro
tento školní rok plánujeme výměnný zájezd do Madridu, Paříže a studijní a poznávací zájezd do Anglie. Budeme pokračovat ve spolupráci s evropskými školami
prostřednictvím informačních a komunikačních technologií – eTwinning. Již čtvrtým rokem nabízíme v 1. třídách vedle
klasické výuky písma i výuku Comenia
Script. V nabídce máme pro tento školní
rok výběr z 31 kroužků.
V souvislosti s projektem dotovaným
MČ Praha 6 uvažujeme o vybudování jazykové učebny s využitím tabletů.
Pro další školní rok připravujeme v akci
„Předškolák“ setkávání budoucích prvňáčků a jejich rodičů. Ve spolupráci s British Council připravíme zájemce z řad
našich žáků ke zkouškám YLE, PET
a KET.
INZERCE V6-0959
PŮJČTE SI I VY 100 000 KČ NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI
A BUDETE PLATIT JEN 1 950 KČ MĚSÍČNĚ.
www.gemoney.cz
Od 1. ročníku nabízíme dotaci 4 hodin anglického jazyka, z toho 1 ho❷
dina s rodilým mluvčím. Od 3. ročníku
www.hafikov.cz
facebook.com/hafikov
12.8.2013 12:33:18
www.vase6.cz
27
luštění
sport
Pražská 50
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku
mailem na adresu [email protected]
a tři vylosovaní obdrží knihu
nakladatelství Smart Press:
Vlasta Libotovská
Barbora Literová
KRÁSA podle
Vlasty Libotovské
ŠŤASTNÁ
VE SVÉ KŮŽI
P
atnáctý ročník „pražské
padesátky“, který spadá
do seriálu Author Maraton Tour 2013 odstartoval
tuto sobotu, 21. září z pražských Dejvic.
Trať populárního závodu
měřila 50 km a vedla přes
Horoměřice, Budeč až na
Okoř, před kterou závodníky
potrápil rozvodněný brod.
Přímo na Okoři na cyklisty
čekalo občerstvení pro cestu
www.smartpress.cz
V tajence najdete citát Patricie Holečkové
zpět. Závodníci se poté stočili obloukem na Tuchoměřice
a Nebušice zpět do pražských
Dejvic. Letošního ročníku
se zúčastnilo na 900 cyklistů, kteří se utkali v několika
kategoriích. Startovní číslo
jedna v mužské kategorii si
oblékl vítěz loňského ročníku Ivan Rybařík, který letos
obsadil čtvrtou pozici. První
místo získal Václav Ježek
s časem 1:38:26 a na druhé-
PŘIPRAVIL ALEŠ ZAVORAL, FOTO ARCHÍV
přivítala 900 cyklistů
ho Michala Bubílka najel 40
vteřin. Mezi ženami loni kralovala nestárnoucí Karolína
Polívková, která deklasovala
všechny, mnohdy i o generaci
mladší soupeřky. Letos potvrdila svou nadvládu a zvítězila
v čase 1:59:18.
INZERCE
Sjednotit půjčky se vyplatí!
Era sjednocená půjčka
Máte více půjček a příliš vysoké splátky? Potřebujete si půjčit a přestáváte se
ve svých financích orientovat? Era sjednocenou půjčkou sloučíte několik půjček
do jedné. Snižte si splátky již nyní.
tUšetříte na splátkách i poplatcích.
tSloučíme Vám i nezajištěné úvěry,
kreditní a splátkové karty, kontokorenty.
tPředčasné splacení stávajících půjček zajistíme za vás.
Navíc nyní od nás získáte dárkovou poukázku do dm drogerie v hodnotě 200 Kč.
Era finanční centrum Praha 7, Ovenecká 381/19
e-mail: [email protected], tel.: 230 022 951 – 955
Era finanční centrum Praha 5, Štefánikova 18/25
e-mail: [email protected], tel.: 257 286 380-84
WWW.ERASVET.CZ | 800 210 210
ERA JE OBCHODNÍ ZNAČKA ČSOB
INZERCE V6-0939
V6-0950
LçèÕê”àÙèÙ×ßcÜã”îØæÕêãèâÝ×èêl”ÄæÕÜÕ
Generála Píky 1, 160 60, Praha 6
Přestože se cítíte zdrávi, chtěli byste sami nebo vaši blízcí znát
svůj skutečný zdravotní stav?
Přijďte, my vám dáme jasnou odpověď.
Nabízíme Vám nadstandardní komplexní preventivní vyšetření na našich odborných pracovištích.
Vaše zdraví, čas a pohodlí je pro nás na prvním místě.
Kontakt:
Ivana Hamršmídová, obchodní oddělení,
tel.: 973 208 143, 725 385 767, [email protected]
www.ulz.cz
Praha 5 Stodůlky, info – 777 107 107
Praha 14 Černý Most, info - 608 407 407
Praha 9 Kyje, info – 777 206 206
V6-0957
28
www.vase6.cz
www.vase6.cz
29
sport
Dukla Praha slaví další velké sportovní úspěchy
Zlaté žně
Víťa Veselý
Síň slávy na pražské Julisce se během posledních týdnů pořádně
zatřpytila, hned šest cenných trofejí přibylo do sbírky sportovců,
kteří mimo reprezentaci hájí barvy Dukly Praha.
Z
PŘIPRAVIL MARTIN BŘEZINA, FOTO ARCHIV
laté žně odstartovalo mistrovství
světa v atletice v Moskvě. Zuzana
Hejnová odjížděla s formou jako
hrom. Český sportovní národ doufal.
„Chtěli jste zlato? Tady ho máte!“ zářila
šťastná mistryně světa. Zlato na 400 m
překážek získala s nevídaným náskokem
v novém českém rekordu 52,83, což je
současně i nejlepší letošní světový výkon.
„Mám zlato, mám vysněnou medaili. Je
to nádherný pocit. I díky vám! Dostávala jsem tolik zpráv od rodiny, přátel i fanoušků. Sama bych to nedokázala, posílali jste mi spoustu síly. Díky vám všem,“
vzkazovala z Ruska Hejnová, které při
české hymně ukáply slzy. „Prý jsem zavřela oči, když jsem probíhala cílem. Asi
jsem si myslela, že se mi to zdá. Ale jo,
Ondřej Synek
Zuzana Hejnová
musím se přiznat, že od osmé překážky
jsem ve vítězství věřila.“
To oštěpař Víťa Veselý nastupoval
s velkou nejistotou. Ale urval to. Navzdory nepříjemnému zranění kolena
získal světové zlato hned prvním pokusem 87,17 m. „Je to fantazie, sám jsem
to v tom stavu od sebe nečekal. Bylo to
zvláštní. Říkal jsem si, jestli to dopadne
dobře, tak nikdo neuvěří, že jsem měl takové problémy. Jestli to nedopadne, tak si
všichni budou myslet, že jsem se vymlouval. Nebyly to příjemné chvíle. Teď už je
to paráda, i když sotva chodím,“ smál se
svěřenec legendárního Jana Železného.
Úspěšné ruské tažení dovršili bronzem
kladivář Lukáš Melich (79,36 m), Pavel
Maslák jako první Čech běžel finále čtyř-
stovky, ve kterém mohutným finišem vybojoval páté místo (44,91 s), pátý skončil také koulař Ladislav Prášil (20,98 m)
a pěkné sedmé místo si odvážel skokan
o tyči Jan Kudlička (575 cm). Hejnová
a Veselý získali navíc cenné trofeje za celková vítězství v Diamantové lize. Sezona
jako řemen.
Další světové zlato vylovil z jihokorejských vod skifař Ondřej Synek. Navázal
tak na titul mistra světa z roku 2010.
Finálovou jízdu zvládl stylem start – cíl.
„Chtěl jsem to rozhodnout už na začátku, protože jsem věděl, že můžu Hackera zlomit psychicky. On totiž jinak bývá
v průběhu trati silný, což taky byl. Pak už
jsem mu moc neodjížděl, ale v závěru mu
došly síly,“ radoval se třicetiletý závodník, který letos vyhrál všechny závody,
na kterých se představil. „Je to jeden
z nejlepších okamžiků v mém životě. Díky všem za podporu.“
Nelze nezmínit skvělý návrat dvojnásobné olympijské vítězky Barbory Štěpánové. Do oštěpařského sektoru se rozhodla vrátit při závodech v Domažlicích.
A návrat to byl hodný mistryně světa.
Vyhrála výkonem 62,33 m. Pouhých 16
týdnů po narození syna Janka.
INZERCE V6-0905
800 500 550
ZELENÁ LINKA CRESTYL
REZIDENCE PODBABA
POSLEDNÍ BYTY ZA
ZVÝHODNĚNÉ CENY
SNÍŽENÍ CEN AŽ O 10%
www.podbaba.cz
480 Kč
měsíčně
od
CHCEŠ PROSTĚ CVIČIT?
Jsme PRO. Factory PRO – Fitness PRO Tebe.
Špičkové stroje
Jedinečná cena
Neomezené vstupy
Nově 3 měsíční členství
Získej vstup do fitness centra ZDARMA na www.factorypro.cz

Podobné dokumenty

duben 2013

duben 2013 Buchty a loutky s názvem Neposlušná kůzlátka, čarodějná soutěž na kolečkách, Junior Trophy závod, Taneční vystoupení skupiny Primavera, hlavní exhibice v AGang zóně – Funbox. Večerní program začíná...

Více

Aktuální číslo Vaše 5 nyní ke stažení.

Aktuální číslo Vaše 5 nyní ke stažení. Otevřená radnice pro ODS znamená radnice transparentní, efektivně řízená a přátelská ve službách k občanům. V posledních pěti letech se za „otevřenou radnicí“ na Praze 5 ukrývaly neprůhledná výběro...

Více

Václav Upír Krejčí

Václav Upír Krejčí nás donutila otevřít toto téma, dřívější chlouba Prahy 6 je momentálně nevyužita a objekty bývalých šaten jsou v dezolátním stavu. Co dál? Na to jsme se zeptali politických stran. Co odpověděly, si...

Více

Turon recept

Turon recept Při přepočtu ceny inzerce na tisíc prodaných výtisků nabízí Receptář ze sledovaných magazínů jasně nejnižší cenu.

Více

Přečtěte si aktuální vydání: červenec 2013

Přečtěte si aktuální vydání: červenec 2013 poštou nebo e-mailem: [email protected] Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Vaše 6 není periodikem žádného politického subjektu. Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk a j...

Více