Výpis usnesení z 8. zasedání zastupitelstva města ze dne 24. 9. 2015

Komentáře

Transkript

Výpis usnesení z 8. zasedání zastupitelstva města ze dne 24. 9. 2015
Jedná se o upravenou verzi usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů
dle zákonač.101/2000 Sb., o ochraně osobních dat a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Výpis usnesení z 8. zasedání zastupitelstva města ze dne 24. 9. 2015
Usnesení č. 92/8/2015 ZM
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Jiří Hrouda, Radim Jindrák,
Jaromír Vítů.
Usnesení č. 93/8/2015 ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu rozpočtu Základní školy Slavonice:
Výdaje:
Příspěvek na provoz ZŠ
- 18.418,- Kč
Rozpočtová skladba: 231 0300/3113/5331
Převod na: Příspěvek na mzdy ZŠ
+ 18.418,- Kč
Rozpočtová skladba: 231 0300/3113/5331/0743
Usnesení č. 94/8/2015 ZM
Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o splátkách s p. xxxxx, kterými bude splácen dluh vůči
městu měsíčními splátkami ve výši 1000,- Kč.
Usnesení č. 95/8/2015 ZM
Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o splátkách s p. xxxxx, kterými bude splácen dluh vůči
městu měsíčními splátkami ve výši 1000,- Kč.
Usnesení č. 96/8/2015 ZM
Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o splátkách s p. xxxxxx, kterými bude splácen dluh
vůči městu měsíčními splátkami ve výši 1000,- Kč.
Usnesení č. 97/8/2015 ZM
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků od Státního
pozemkového úřad ČR do vlastnictví města:
- p.č. 9357/2 o ploše 161 m2
- p.č. 9357/4 o ploše 121 m2
- p.č. 1261/4 o ploše 384 m2
- p.č. 822/1 o ploše 1900 m2
- p.č. 897/79 o ploše 423 m2
- p.č. 897/83 o ploše 624 m2
- p.č. 897/85 o ploše 126 m2
- p.č.1506/2 o ploše 230 m2
- p.č. 1506/9 o ploše 1050 m2
- p.č. 1506/19 o ploše 105 m2, vše v k.ú. Slavonice.
Usnesení č. 98/8/2015 ZM
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
na koupi pozemku p. č. 7093/2 v k. ú. Slavonice od společnosti Wotan Forest za cenu 200.000,Kč, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Jedná se o upravenou verzi usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů
dle zákonač.101/2000 Sb., o ochraně osobních dat a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 99/8/2015 ZM
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s xxxxxxx o dotaci na obnovu
domu čp. 449 v ul. Dačické ve Slavonicích v rámci Programu regenerace v celkové výši 398.000,Kč (10.000,- Kč z prostředků města a 388.000,- Kč z prostředků státu - MK ČR) a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 100/8/2015 ZM
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s xxxxxxx o dotaci na obnovu
domu čp. 536 na Horním nám. ve Slavonicích v rámci Programu regenerace v celkové výši
168.000,- Kč (31.000,- Kč z prostředků města a 137.000,- Kč z prostředků státu - MK ČR) a
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 101/8/2015 ZM
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností ALFA – PACAL,
s. r. o. o dotaci na obnovu domu čp. 482 na nám. Míru ve Slavonicích v rámci Programu
regenerace v celkové výši 148.000,- Kč (28.000,- Kč z prostředků města a 120.000,- Kč z
prostředků státu - MK ČR) a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 102/8/2015 ZM
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s xxxxxx o dotaci na obnovu
domu čp. 520 na Horním nám. ve Slavonicích v rámci Programu regenerace v celkové výši
781.000,- Kč (16.000,- Kč z prostředků města a 765.000,- Kč z prostředků státu - MK ČR) a
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 103/8/2015 ZM
Zastupitelstvo obce schvaluje Josefa Urbana jako určeného zastupitele pro pořizování
územního plánu Slavonic pro volební období 2014–2018.
Usnesení č. 104/8/2015 ZM
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků kolem Slavonického potoka, které byly
odděleny geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1273-160/2015 ze dne 21. 5. 2015
Lesům České republiky, s. p. za cenu 1,- Kč (pozemky p. č. 1705/3; 8680/11; 7769/5; 7750/13;
7750/15; 7750/17; 9361/3; 8658/4; 86/21 díl "a"; 86/21 díl "b" a pozemky p. č. 8658/8 (id.
1/2) a 132/4 (id. 1/2)) a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy, která je přílohou č.
1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 105/8/2015 ZM
Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat Dražební řád města a předložit jej do
příštího jednání zastupitelstva města ke schválení.
Usnesení č. 106/8/2015 ZM
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc.č. 25/2 v k. ú. Stálkov tak, že budou ze
stavebního pozemku odděleny dva pozemky, pod kterými jsou umístěny sklepy ve vlastnictví
fyzických osob.
Jedná se o upravenou verzi usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů
dle zákonač.101/2000 Sb., o ochraně osobních dat a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 107/8/2015 ZM
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje bytu č. 3 v čp. 86 v ul. Svatopluka Čecha ve
Slavonicích.
Usnesení č. 108/8/2015 ZM
Zastupitelstvo města schvaluje maximální velikost stavebního pozemku na „Hobezské“ pro
výstavbu rodinného domu o výměře 1500 m2.
Usnesení č. 109/8/2015 ZM
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s xxxxxxx, o prodeji
částí pozemků parc.č. 1271, 2296 a 1082/4 v k. ú. Slavonice pro výstavbu rodinného domu o
výměře 1500 m2 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, která je přílohou č. 1
tohoto usnesení.
Usnesení č. 110/8/2015 ZM¨
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu rodinného domu na
části pozemků parc. č. 1271, 2296 a 1082/4 v k. ú. Slavonice s xxxxx a pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 111/8/2015 ZM
Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku kotelny na Sídlišti Sv. Čecha parc.č. 957 v
k.ú. Slavonice společnosti TEPLOSPOL, a. s.
Usnesení č. 112/8/2015 ZM
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města jednáním s Českou poštou, s. p. o převodu
nemovitosti čp. 524 včetně vedlejších staveb na Horním nám. ve Slavonicích do majetku města.
Usnesení č. 113/8/2015 ZM
Zastupitelstvo města neschvaluje bezúplatné převzetí majetku státu do vlastnictví města ideální 1/2 budov:
- Slavonice, č.p. 309, obč. vyb. (na p.č. st. 541, LV 1524),
- bez čp/če, garáž (na p.č. st. 677, LV 1524),
- bez čp/če, jiná st. (na p.č. st. 678, LV 1524),
zapsaných na LV č. 832 pro katastrální území a obec Slavonice.

Podobné dokumenty

OZVĚNY JIHOZÁPADNÍ MORAVY

OZVĚNY JIHOZÁPADNÍ MORAVY označila za „nejsilnější protikorupční opatření bývalé vlády“. Potud je vše v pořádku. Dál však jdeme vlastní cestou. Návrh předložený do Poslanecké sněmovny počítá s tím, že v registru smluv se po...

Více

Ivanovičtí řekli NE hypermarketu

Ivanovičtí řekli NE hypermarketu V sociologickém průzkumu, který ve dnech 27. 2. – 5. 3. 2006 prováděla mezi obyvateli městské části Brno-Ivanovice Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, ...

Více

DECODUM VERITAS

DECODUM VERITAS pozitivními mutagenními účinky ionizačního záření z naší hvězdy – Slunce, z okolních hvězd v naší galaxii, z centrální oblasti naší galaxie- Alcyonu a okolního Universa. Nyní žijeme v „Chybě času“,...

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Ženklava se na svém zasedání dne 22.6.2016 usnesením č. ...usneslo vydat na záklaďé § 14 odst...

Více