DECODUM VERITAS

Transkript

DECODUM VERITAS
Tištěné vydání, 100ks - vyšlo 21.06.2011; Vydavatel - Foltr Rostislav, Granátová 1929, 511 01 Turnov, Czech republic, IČO: 435 29 721,
registrováno u MK ČR - E 17 668; tel.: +420 603 169093, +420 605 725807, @-mail - [email protected], web.- www.casopiszivnostnik.estranky.cz
ŽIVNOSTNÍK 1/2011, zdarma
DECODUM VERITAS
(Dodatek vydání – Solární kalendář a jeho praktický význam )
Starověké civilizace jako Egypťané, Summerové, Keltové, Mayové, Hopyové a mnohé další, užívali 13-ti měsíční kalendář
sestavený podle úplňků měsíce. Naučili se počítat rok v souladu s přírodními cykly rovnodenností a slunovratů. Mayský
učenec ze 7. stol.n.l. Pacal Votan zanechal mocné poselství pro další generace. Náš 12 - ti měsíční kalendář je něco externího,
neorganického vůči Životu v přirozeném čase mechaniky nebeských těles. Toto je známo jako "Chyba v čase".
21.12.2012 Křesťanského kalendáře se stane jen jedna událost na 100 %. Je to den, kdy dojde k zimnímu slunovratu v čase
11:11 UT. Tudíž 22.12.2012 Křesťanského kalendáře nastává Nový rok 2013, 13-ti měsíčního Solárního kalendáře.
7. měsíc, "Summer days - severní polokoule /Winter days - jižní polokoule", je vsunut do poloviny 13.-ti měsíčního "Solárního
kalendáře"
Užívání Solárního kalendáře je první krok k harmonii jedince i civilizace. Příliv energetického záření z okolního Universa
stimuluje poškození DNA. Následná pozitivní mutagenní reparace uvnitř DNA radiolýzou vody H2O = H+ a OH- je tajemství
božské Evoluce Života. Je to fenomén, před kterým jsou si všichni bez vyjímky rovni, funguje na subatomární i buněčné
úrovni i pozitivně tvůrčí schopností duality myšlenky osobní víry a elektromagnetického vlnění - světla, dokáže pozitivně
ovlivnit léčbu všech nemocí, a má i vliv na pozitivní reparace uvnitř DNA každé lidské rasy. Je to fenomén, který je schopen
vyplnit všechny mezery mezi náboženstvími a přírodovědou, osvobodit člověka od dosavadního destruktivně tvůrčího vývoje
událostí, kde ego některých elit je lemováno sobectvím, lží a tyranií lidské zloby. Od doby Neolitu cca 10 000 let př.n.l. už
mutagenní reparace v DNA člověka neovlivňují jen vnější vlivy, ale i vnitřní, různá forma víry. Pozitivně tvůrčí víra je především
nauka o tom jak funguje lidská mysl, velké věčné pravdy a principy Života jsou starší a moudřejší, než všechna náboženství.
Největším objevem za posledních 12 000 let je, že víra má vliv na dědičně geneticky-mutagenní reparace DNA dané
sociologické skupiny. Dogmata jsou produkt nedostatečně vyvinuté složky lidské mysli určené k vzájemné transformaci s
dualitou duchovní mocí hmoty. Svět kolem nás je duální, ani v nejmenším není monothéze. Největší tajemství epochy času je
geniálně jednoduché, je neoddiskutovatelně na čase zpřístupnit pravdu všem, aby nadále nebyli udržováni v nevědomosti.
Život na planetě Zemi stvořilo primární a sekundární Kosmické záření. Biosféra se na planetě Zemi vyladila dle mechaniky
kosmických těles, dle různých cyklů dopadů kosmického záření odrazem z Měsíce. Dále dle různých cyklů dopadů a
pozitivními mutagenními účinky ionizačního záření z naší hvězdy – Slunce, z okolních hvězd v naší galaxii, z centrální oblasti
naší galaxie- Alcyonu a okolního Universa. Nyní žijeme v „Chybě času“, zavedením 12-ti měsíčního kalendáře bez ohledu na
roční slunovraty a rovnodennosti jsme ztratili povědomí o svém svazku s přírodou a Universem. Nejškodlivějším efektem je,
že náš čas je něco externího, neorganického vůči ostatní biosféře. Před zavedením tohoto kalendáře Římsko-katolickou církví
byl rok rozdělen podle starověkých civilizací na 13. cyklů po cca 28. dnech vysledováním symbiotiky cyklů ženy s cykly
Měsíce. Mayský učenec ze 7. století n.l. - Pacal Votan zanechal mocný odkaz pro následující generace - “Pokud se lidstvo
chce uchránit před zničením biosféry, musí se navrátit k životu v přirozeném čase mechaniky nebeských těles“. Monothéze a
uměle udržovaná obecná nevzdělanost některými náboženstvími svedla lidstvo k apocalyptyckým vývojovým tendencím, tato
náboženství napáchala v historii ta největší pokřivení proti pozitivnímu vývoji Života. Nejnovější výzkumy naznačují, že návrat
k vnímání času v symbiotice s mechanikou kosmických těles bude mít pozitivní vliv na obecnou vzdělanost, podvědomí a
vědomí celé nově se tvořící “Planetární civilizace“, může umožnit vzestup vědomí veškeré populace Země.
Pozitivně tvůrčí myšlení má efekt na fyziologicko – fyzikální zákonitosti. Je to forma energie jako každá jiná. Veškerá hmota,
takže i lidský organismus jsou složené z atomů jejichž jádro obíhají elektrony. Stabilitu atomů zajišťují elektrony, které obíhají
kolem jádra v “Předepsaných“ drahách, tomu odpovídá energie v těchto atomech. Dodáním energie elektrony zaujímají vyšší
dráhy, nebo rychlosti. Mohou také část energie předat a tím spadnout na nižší dráhy, nebo snížit rychlosti oběhu. Tomuto jevu
se v kvantové mechanice říká elektronová afinita. Na tomto principu také funguje druhová paměť a program. Je to efekt, kdy
při překročení určité míry dovednosti či vzdělanosti, se tato jakoby zázrakem přenese na celý druh automaticky. Je velmi
pravděpodobné, že se tento efekt projeví v 21. století. Pozitivní výsledky pozvolna zcela jistě přijdou, tak pravili moudří učenci
naší historie. Je to tedy právě „Čas“, který ukáže jestli se tato tvrzení zakládají na pravdě.
Poškození DNA ionizačním zářením a následné pozitivní mutace DNA jsou tajemství božské Evoluce Života, léčitelství a
pozitivně – tvůrčího efektu lidské mysli, která dokáže vitálně ovlivnit a podpořit to, oč se lékařská věda snaží klasickou
medicínou a zárověň to, k čemu neustále dochází působením Sekundárního kosmického záření uvnitř lidské DNA.
Tvůrčí mysl je tedy spojující článek mezi buňkama, hmotným tělem a ostatním makrokosmem a mikrokosmem. DNA funguje
jeko řídící lokátor pro rozvoj, pozitivní reparace a uzdravování buněk, příjímá i vysílá fotony světla a fonony zvuku. Řídí vývoj
buněk, přijímá z okolního prostředí Kvantového pole pozitivní energii ( i destruktivní energii, pokud ji chytře nevyblokujeme
pozitivně tvůrčí osobní vírou) a vyzařuje ji do kvantového pole fyzické hmoty lidského těla. Toto je vědecky dokázáné
“Kvantovou mechanikou“.
Záporně a destruktivně naladění jedinci, mají menší předpoklady pro uzdravovací proces uvnitř buněk. Tato energie, kterou
vnímá tělo skrze DNA je elektromagnetické vlnění, což je forma světla, jehož frekvenční rozsah lidské oko nevidí, nicméně tuto
energii lze vnímat intuicí a emocemi. Není na místě emoce a intuici podceňovat, ale je důležité všímat si, jak se vše v cestě
životem hmotně dokazuje, s odstupem času. Veškeré duchovní pohnutky, tedy emoce a intuice dojdou pravdy, pokud jsou
takto dokázány. Každý člověk si může položit základní otázku: “ Když emoce a intuici nemůžeme zažít našimi smysly, jak to,
že jsme si vědomi našich emocí …???“ Emoce a intuice mají své místo v lidské psychice, ovlivněné pozitivně tvůrčí osobní
vírou, vedou člověka k smysluplnému prožití Života, ikdyž se mohou dočasné okolnosti zdát nepřekonatelné, pozitivní
výsledek se zhmotní.
1,
2,
3,

Podobné dokumenty

Praktický význam Solárního kalendáře Practical meaning Solar

Praktický význam Solárního kalendáře Practical meaning Solar Universem. Nejškodlivějším efektem je, že náš čas je něco externího, neorganického vůči ostatní biosféře. Před zavedením tohoto kalendáře Římsko-katolickou církví byl rok rozdělen podle starověkých...

Více

The Promis - Katharsis Evangelium Decodum Evangelium historické

The Promis - Katharsis Evangelium Decodum Evangelium historické starověcí a dávnověcí předci všichni dobře znali. Starověké civilizace Neolitu následně Egypťané, Mynoané, Suméřané, Mayové, Keltové, Hopyové atd. užívali kalendáře sestavené podle úplňků měsíce. N...

Více

4 úrovně působení: HeliocarecZSk www.heliocare.cz

4 úrovně působení: HeliocarecZSk www.heliocare.cz Jako jediná komplexní fotoprotekce disponuje několika desítkami laboratorních a klinických studií, které byly uvedeny v předních mezinárodních věděckých a lékařských časopisech.

Více

PUSOBENI PLEJAD – Barbara Hand Clow

PUSOBENI PLEJAD – Barbara Hand Clow mému vozítku, Barbaře Hand Clow, že vy lidé jste líní. Poté co vás 10 let učíme nám ukázala, že cykly, oběžné dráhy a hvězdné vzory jsou pro vás velmi těžké k pochopení. Avšak sladění s těmito vzor...

Více

Působení Plejád - www.jpavol.sweb.cz

Působení Plejád - www.jpavol.sweb.cz Mléčné Dráhy. Vy již chápete že se něco blíží, protože je to všechno zaznamenáno ve Velkém Mayském Kalendáři, který je také dlouhý 26000 let, stejně jako precesní cyklus a oběžná dráha vašeho slune...

Více

Působení Plejáďanů

Působení Plejáďanů Mléčné Dráhy. Vy již chápete že se něco blíží, protože je to všechno zaznamenáno ve Velkém Mayském Kalendáři, který je také dlouhý 26000 let, stejně jako precesní cyklus a oběžná dráha vašeho slune...

Více

DXN Ganoderma - ganoderma, zdravá káva, cordyceps

DXN Ganoderma - ganoderma, zdravá káva, cordyceps NK buňky mají schopnost zabít jakýkoliv druh rakovinných buněk jak je znázorněno na těchto třech fotografiích.

Více

Team Jumping Standard

Team Jumping Standard Rozhodčí / Judge: Petr Dostál

Více

Ve své práci se zabývám různými typy zobrazení archetypů ve

Ve své práci se zabývám různými typy zobrazení archetypů ve Avšak něco z naší minulosti nám napovídá, že tento krok je zaslepený. Určitá forma vizuálního vyjádření provází lidský druh od nejzazších dob jeho existence. Po mnoho staletí a tisíciletí role uměn...

Více

Firma Agency.com zvýšila míru konverzí firmy SurePoint Lending

Firma Agency.com zvýšila míru konverzí firmy SurePoint Lending a webové stránky SurePoint tak, aby maximalizovala ú innost inzerce. Pomocí nástroje Google Analytics se firma Agency.com zam ila na nákup t ch nejú inn ích klí ových slov vyhledávání a ve snaze ma...

Více