SimCity EULA for ROW aside from Germany

Transkript

SimCity EULA for ROW aside from Germany
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE EVROPSKÉ UNIE: NÍŽE SI
PŘEČTĚTE A ZKONTROLUJTE PŘÍSLUŠNÉ LICENČNÍ UJEDNÁNÍ PRO
KONCOVÉHO UŽIVATELE (EULA) PRO UŽIVATELE V EU KE HŘE
SIMCITY, KTERÉ SE NA VÁS VZTAHUJE.
ELECTRONIC ARTS
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE SOFTWARU
SIMCITY
Toto licenční ujednání pro koncového uživatele (dále jen „Licenční smlouva“) je
smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic Arts Inc. (dále jen
„společnost EA“). Tato Licenční smlouva se týká vašeho používání tohoto
softwarového produktu a veškeré doprovodné dokumentace, a dále aktualizací
a upgradů, které nahrazují nebo doplňují tento software a nejsou distribuovány
se samostatnou licencí (dále jen souhrnně „Software“). Tento Software je vám
licencován a nikoliv prodán.
Instalací a používáním Softwaru souhlasíte s podmínkami této Licenční smlouvy
a zavazujete se být jimi vázáni. Článek 2 níže popisuje data, která může
společnost EA používat k tomu, aby vám mohla poskytovat služby a podporu
v souvislosti se Softwarem. Pokud nesouhlasíte s tímto využitím dat, neinstalujte
ani nepoužívejte tento Software. Článek 15 níže stanovuje, že jakékoliv spory
musí být řešeny v závazném rozhodčím řízení na individuální bázi. POKUD
NAINSTALUJETE Software, plně přijímáte podmínky této Licenční smlouvy.
Pokud nesouhlasíte s podmínkami této Licenční smlouvy, neinstalujte ani
nepoužívejte tento Software.
Právo na vrácení (vztahuje se pouze na ty, kteří zakoupili fyzické balení
softwaru v kamenných obchodech ve Spojených státech). Pokud
nesouhlasíte s podmínkami této Licenční smlouvy nebo s podmínkami Licenční
smlouvy softwarové aplikace Origin a Software jste plně nenainstalovali ani
nepoužili, můžete Software vrátit a získat zpět peníze nebo jej vyměnit za jiný
produkt do třiceti (30) dnů od data zakoupení, a to v místě, kde jste jej zakoupili,
pokud se budete řídit instrukcemi pro vracení dostupnými na
http://warrantyinfo.ea.com.
1. Udělení omezené licence a podmínky použití.
A. Udělení Prostřednictvím tohoto nákupu získáváte osobní, omezenou
a nevýlučnou licenci udělovanou společností EA k nainstalování
a používání Softwaru výlučně k osobním a nekomerčním účelům, jak je
stanoveno dále v této Licenční smlouvě a doprovodné dokumentaci.
Vaše nabytá práva jsou podmíněna vaším dodržováním této Licenční
smlouvy. Jakékoliv komerční využití je zakázáno. Výslovně se zakazuje
poskytovat licenci dalším osobám, pronajímat, zapůjčovat za poplatek
SIMCITY EULA, 03.01.2013
nebo jinak distribuovat Software nebo práva k jeho užití. Podmínky
Licenční smlouvy vstupují v platnost k datu instalace nebo jiného použití
Softwaru a končí k některému z níže uvedených dat, podle toho, které
z nich nastane dříve: (i) Software odstraníte, (ii) předplatné Softwaru
bude ukončeno, zrušeno nebo jeho platnost vyprší, (iii) společnost EA
ukončí tuto Licenční smlouvu. Platnost vaší licence skončí okamžitě,
jestliže se pokusíte obejít technická ochranná opatření Softwaru.
Využívání on-line služeb v souvislosti se Softwarem se řídí zvláštními
podmínkami služeb. Podmínky služeb najdete na adrese
http://terms.ea.com/cz. Sběr, uchovávání, používání a přenos osobních
dat se řídí zvláštními Zásadami ochrany osobních údajů. Zásady
ochrany osobních údajů najdete na adrese http://privacy.ea.com/cs.
B. Technická ochranná opatření PC verze tohoto Softwaru používá
technologii on-line aktivace aplikace Origin pro ochranu obsahu. Hraní
a autentifikace Softwaru a ověření vaší licence při prvním spuštění
Softwaru v jakémkoliv jedinečném zařízení (dále jen „autentifikace“)
vyžaduje Origin účet (EA), včetně souhlasu s Podmínkami on-line služeb
a Zásadami ochrany osobních údajů společnosti EA (dostupnými na
www.ea.com/cz),
instalaci
klientské
aplikace
Origin
(www.origin.com/cz/about), souhlas s licenčním ujednáním pro koncového
uživatele aplikace Origin a připojení k internetu. Během procesu
autentifikace se ověřuje platnost sériového kódu dodávaného společně se
Softwarem. Autentifikaci na jednom účtu EA lze provést pouze s jedním
sériovým kódem. V souladu s výše uvedeným ustanovením není tento
Software přenosný. Společnost EA si vyhrazuje právo ověřit platnost vaší
licence prostřednictvím následné on-line autentifikace. Ačkoliv neexistuje
omezení na celkový počet zařízení, v nichž je možné Software
autentifikovat, spuštění a přístup k Softwaru nejsou možné ve více než
pěti (5) jedinečných zařízeních během 24 hodin. Při odstranění nebo jiném
zásahu do technických ochranných opatření nemusí Software správně
fungovat a dopustíte se vážného porušení této Licenční smlouvy. Sériový
kód si uchovejte, protože ho můžete potřebovat k instalaci Softwaru
v dalších zařízeních.
Technická ochranná opatření tohoto softwaru mohou způsobovat konflikty
s některými aplikacemi, např. ladicími programy, které lze potenciálně
používat pro prolomení technologie ochrany přístupu, což zakazuje zákon
o ochraně digitálních dat Digital Millennium Copyright Act.
C. Přístup k on-line funkcím a/nebo službám. Pro přístup k on-line
funkcím a/nebo službám může být vyžadován účet Origin (EA), včetně
souhlasu
s Podmínkami
on-line
služeb
společnosti
EA(http://terms.ea.com/cz) a Zásadami ochrany osobních údajů
(http://privacy.ea.com/cz) a registrace sériového kódu dodávaného
SIMCITY EULA, 03.01.2013
společně se Softwarem. Pro přístup k on-line funkcím a/nebo službám,
včetně obsahu ke stažení, smí být použit pouze licencovaný software
a přístup k těmto funkcím je vyhrazen pouze vám a vaší nejbližší rodině
nebo členům vaší domácnosti.
D. Další omezení Vaše právo používat tento Software je omezeno výše
udělenou licencí a jinak nesmíte Software ani jeho komponenty bez
výslovného souhlasu společnosti EA kopírovat, veřejně vystavovat,
zamezovat v jeho funkci, šířit, předvádět, vydávat, upravovat ani z něj
vytvářet díla odvozená. Bez výslovného oprávnění společnosti EA
nesmíte Software zpřístupňovat v síti, kde by jej mohlo používat více
uživatelů. Máte zakázáno zpřístupnit Software v síti, odkud by jej mohlo
stáhnout více uživatelů. Nesmíte odstranit nebo změnit ochranné známky
a loga společnosti EA ani autorské výhrady obsažené v Softwaru nebo
v doprovodných materiálech.
E. Vyhrazení práv. Získali jste licenci k tomuto Softwaru a vaše práva jsou
vymezena touto Licenční smlouvou. S výjimkou výslovného poskytnutí
licence v tomto dokumentu si společnost EA vyhrazuje všechna práva,
nároky a zájmy týkající se Softwaru (včetně všech postav, příběhu,
obrázků, fotografií, animací, videa, hudby a textu) a veškerá autorská
práva, ochranné známky a jiná práva duševního vlastnictví zde uvedená.
Tato Licenční smlouva je omezena na práva duševního vlastnictví
společnosti EA a jejích poskytovatelů licence k Softwaru a nezahrnuje
žádná práva k jiným patentům nebo duševnímu vlastnictví. S výjimkou
rozsahu povoleného platnými zákony nejste oprávněni Software ani jeho
komponenty dekompilovat, provádět jeho zpětný překlad ani reverzní
inženýrství, a to jakýmikoliv prostředky. Nesmíte odstraňovat, měnit ani
zakrývat jakoukoliv identifikaci produktu, copyright ani jiné zmínky o
právech duševního vlastnictví v Softwaru. Všechna práva, která zde
nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena společností EA.
F. Vaše příspěvky Výměnou za používání Softwaru a v rozsahu, v jakém
vaše příspěvky při používání tohoto Softwaru dávají vzniknout jakýmkoliv
nárokům na autorská práva, tímto udělujete společnosti EA výlučné,
nepřetržité, neodvolatelné, plně přenositelné a dále licencovatelné právo
a licenci k použití vašich příspěvků jakýmkoliv způsobem a k jakémukoliv
účelu ve spojitosti se Softwarem a souvisejícím zbožím a službami včetně
práv k reprodukci, kopírování, adaptacím, modifikacím, provádění,
vystavování, publikování, vysílání, přenášení a jiného sdělování veřejnosti
libovolnými prostředky, ať už v současné době známými nebo
neznámými, a k distribuci vašich příspěvků bez jakéhokoliv dalšího
oznámení nebo kompenzování libovolného typu, a to po celou dobu
ochrany
udělované
duševnímu
vlastnictví
platnými
zákony
a mezinárodními konvencemi. Tímto se vzdáváte všech osobnostních
práv na autorství, uveřejnění, pověst nebo původcovství s ohledem na
SIMCITY EULA, 03.01.2013
použití a využívání díla společnosti EA a dalšími subjekty ve spojitosti
s tímto Softwarem a souvisejícím zbožím a službami podle platných
zákonů. Udělení licence společnosti EA a výše uvedené zřeknutí se všech
použitelných osobnostních práv zůstává v platnosti i po jakémkoliv
ukončení této Licenční smlouvy.
G. Neposkytují se žádné záruky na provoz softwaru; vyšší moc. Berete
na vědomí, že z důvodu složitosti počítačové technologie, povahy
samotných online her a hraní v globální komunikační síti, která je mimo
kontrolu společnosti EA, společnost EA nemůže a ani nezaručuje, že
Software, veškeré aktualizace, upgrady či rozšíření Softwaru budou ve
vašem počítači pracovat trvale a bez přerušení. Společnost EA nepřebírá
odpovědnost za prodlevy, selhání systému, výpadky systému či potíže, a
to především technické povahy, které vznikají z důvodu právních omezení
či za jiných okolností, na něž společnost EA nemá žádný vliv, a to včetně,
nikoliv však výhradně, kriminálních aktivit třetích stran.
2. Souhlas s použitím údajů. Společnost EA si uvědomuje, že je pro vás
důležité vědět, jakým způsobem se shromažďují, používají a sdílí informace o
vaší osobě, a oceňujeme vaši důvěru v to, že tyto činnosti provedeme pečlivě a
rozumně. Informace o zákaznících jsou důležitou součástí našeho podnikání, a
společnost EA tak nikdy neprodá žádné třetí straně informace, podle nichž by
vás bylo možné identifikovat. Bez vašeho svolení nesdílíme my ani agenti
jednající našim jménem žádné informace, které umožňují osobní identifikaci,
s výjimkou ojedinělých případů, kdy je poskytnutí takových údajů vyžadováno
zákonem nebo slouží k prosazení zákonných práv společnosti EA.
Během hraní této hry mohou společnost EA a její přidružené společnosti
shromažďovat a ukládat data z vašeho počítače nebo zařízení. Informace, které
společnost EA a její přidružené společnosti shromažďují, zahrnují technické a
související údaje týkající se vašeho počítače (nebo zařízení) a operačního
systému (včetně IP adresy a ID zařízení) a také informace o používání Softwaru
(včetně, nikoliv však výhradně, úspěšné instalace či odstranění), hraní hry,
statistikách používání, interakci se systémem a hardwaru periférií. Hrajete-li tuto
hru offline, data se v okamžiku případného přístupu k online funkcím či službám
přenesou do společnosti EA a jejích přidružených společností. Společnost EA a
její přidružené společnosti mohou tyto informace používat ke zlepšení svých
produktů a služeb, k tomu, aby vám poskytovaly služby a komunikovaly s vámi
(včetně marketingových účelů), k usnadnění poskytování aktualizací softwaru,
dynamického poskytování obsahu a podpory softwaru a k odstraňování chyb
v softwaru a dalšímu zlepšování možností používání. NESOUHLASÍTE-LI S
TÍMTO SHROMAŽĎOVÁNÍM A VYUŽÍVÁNÍM INFORMACÍ, SOFTWARE
NEINSTALUJETE ANI NEPOUŽÍVEJTE.
Tyto a veškeré další údaje poskytované společnosti EA a/nebo shromážděné
společností EA v souvislosti s instalací a použitím tohoto Softwaru jsou
SIMCITY EULA, 03.01.2013
shromažďovány, využívány, ukládány a přenášeny společností EA Inc., 209
Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065 v souladu se zásadami
ochrany osobních údajů společnosti EA, které naleznete na adrese
www.ea.com/cz. Je-li kterékoli ustanovení v tomto článku v rozporu nebo se
úplně neshoduje se zásadami ochrany osobních údajů společnosti EA, platí
zásady ochrany osobních údajů.
3. Souhlas se zveřejňováním údajů. Pokud se zapojíte do využívání on-line
služeb, jako jsou např. hraní on-line nebo stahování a nahrávání obsahu,
společnost EA a její pobočky mohou také shromažďovat, používat, ukládat,
přenášet a zveřejňovat statistické údaje týkající se hraní her (včetně skóre,
hodnocení a úspěchů) nebo identifikovat obsah, který je vámi vytvářen a sdílen
s ostatními hráči. Údaje, které vás osobně identifikují, jsou shromažďovány,
používány, ukládány a přenášeny v souladu se Zásadami ochrany osobních
údajů společnosti EA, umístěnými na www.ea.com/cz
4. Ukončení platnosti. Tato Licenční smlouva je v účinnosti, dokud není
ukončena. Vaše práva podle této Licenční smlouvy skončí okamžitě
a automaticky bez jakéhokoliv oznámení od společnosti EA, pokud nedodržíte
jakékoliv podmínky nebo náležitosti této Licenční smlouvy. Ihned po ukončení
smlouvy musíte přestat s používáním Softwaru a zničit všechny kopie Softwaru,
které máte ve svém vlastnictví nebo v držení. Ukončení smlouvy neomezuje
ostatní práva společnosti EA ani jakékoliv právní nároky. Články 4–14 této
Licenční smlouvy zůstávají v platnosti i po ukončení nebo vypršení platnosti
Licenční smlouvy z libovolného důvodu.
5. Omezená záruka na záznamová média. OMEZENÁ ZÁRUKA NA
ZÁZNAMOVÉ MÉDIUM, KTERÉ SE DODÁVÁ SPOLU SE SOFTWAREM, JE
ZDE ZAHRNUTA JAKO REFERENCE. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM DÁVÁ
SPECIFICKÁ ZÁKONNÁ PRÁVA. MŮŽETE ROVNĚŽ MÍT DALŠÍ PRÁVA
PODLE PLATNÝCH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ, KTERÁ JSOU V KAŽDÉ JURISDIKCI
JINÁ .
6. Zřeknutí se záruk. S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY NA ZÁZNAMOVÁ
MÉDIA A V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY JE VÁM
TENTO SOFTWARE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, SE VŠEMI CHYBAMI
A BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, BEZ UJIŠTĚNÍ O FUNKČNOSTI
NEBO GARANCE JAKÉHOKOLIV DRUHU A VY JEJ POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ
NEBEZPEČÍ. VEŠKERÁ RIZIKA SPOJENÁ S USPOKOJIVOU KVALITOU
A VÝKONNOSTÍ NESETE VY. SPOLEČNOST EA A POSKYTOVATELÉ
LICENCE SPOLEČNOSTI EA (DÁLE PRO ÚČELY TOHOTO ČLÁNKU A
ČLÁNKU 6 JEN SOUHRNNĚ „SPOLEČNOST EA“) NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU
ZÁRUKU A TÍMTO SE ZŘÍKAJÍ VŠECH VYJÁDŘENÝCH, MLČKY
PŘEDPOKLÁDANÝCH
I
ZÁKONNÝCH
ZÁRUK,
VČETNĚ
PŘEDPOKLÁDANÝCH
ZÁRUK
STAVU,
NEPŘETRŽITÉHO
UŽITÍ,
SIMCITY EULA, 03.01.2013
PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU,
NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB A PŘÍPADNÝCH ZÁRUK VZNIKAJÍCÍCH
NA ZÁKLADĚ MANIPULACE, POUŽÍVÁNÍ NEBO OBCHODOVÁNÍ.
SPOLEČNOST EA NEPOSKYTUJE ZÁRUKU PROTI ZÁSAHU DO VAŠEHO
NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ SOFTWARU; ŽE SOFTWARE BUDE VYHOVOVAT
VAŠIM POŽADAVKŮM; ŽE PROVOZ SOFTWARU BUDE NEPŘETRŽITÝ ČI
BEZ CHYB, NEBO ŽE SOFTWARE BUDE KOMPATIBILNÍ SE SOFTWAREM
TŘETÍCH STRAN, NEBO ŽE BUDOU PŘÍPADNÉ CHYBY V SOFTWARU
OPRAVENY. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ SDĚLENÍ POSKYTNUTÉ
SPOLEČNOSTÍ EA NEBO JAKÝMKOLIV AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM
NEZAKLÁDÁ
ZÁRUKU.
NĚKTERÉ
JURISDIKCE
NEPŘIPOUŠTĚJÍ
VYLOUČENÍ NEBO OMEZOVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK ČI OMEZENÍ
POUŽITELNÝCH STATUTÁRNÍCH PRÁV ZÁKAZNÍKA, TUDÍŽ SE NĚKTERÉ
NEBO VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY A OMEZENÍ NA VÁS NEMUSEJÍ
VZTAHOVAT.
7. Omezení odpovědnosti. V PLNÉM ROZSAHU, V JAKÉM TO UMOŽŇUJÍ
PRÁVNÍ PŘEDPISY, SPOLEČNOST EA ANI JEJÍ DCEŘINÉ NEBO
SESTERSKÉ
SPOLEČNOSTI
VŮČI
VÁM
V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ
NEODPOVÍDAJÍ ZA OSOBNÍ ÚJMU, ŠKODU NA MAJETKU, UŠLÝ ZISK,
NÁKLADY NA NAHRAZENÍ ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU
DOBRÉHO JMÉNA, PŘERUŠENÍ PRACÍ, ZÁVADU NEBO PORUCHU NA
POČÍTAČI NEBO JINOU FORMU PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ,
NÁSLEDNÉ NEBO TRESTNĚPRÁVNÍ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JEDNÁNÍM
VYPLÝVAJÍCÍM
NEBO
SOUVISEJÍCÍM
S TOUTO
LICENCÍ
NEBO
SOFTWAREM, AŤ UŽ PLYNOUCÍ Z OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU
(VČETNĚ NEDBALOSTI), SMLOUVY, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO
JINAK, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST EA O MOŽNOSTI
VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY VYROZUMĚNA ČI NIKOLIV. NĚKTERÉ
JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA SMRT,
OSOBNÍ ZRANĚNÍ, ZÁMĚRNOU DEZINFORMACI NEBO URČITÉ ZÁMĚRNÉ
AKCE NEBO ZANEDBÁNÍ, PŘÍPADNĚ PORUŠENÍ URČITÝCH NAŘÍZENÍ
NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍCH SE NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD,
TUDÍŽ SE NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ
ODPOVĚDNOSTI NA VÁS NEMUSEJÍ VZTAHOVAT. Celková výše
odpovědnosti společnosti EA vůči vám za všechny škody (s výjimkou požadavků
podle platných zákonů) v žádném případě nepřekročí částku vámi skutečně
zaplacenou za Software.
8. Omezení odpovědnosti a zřeknutí se záruk jsou podstatnými smluvními
podmínkami této Licenční smlouvy. Souhlasíte s tím, že ustanovení v této
Licenční smlouvě, která omezují odpovědnost, jsou podstatnými smluvními
podmínkami této Licenční smlouvy. Dříve zmíněná omezení odpovědnosti platí i
tehdy, pokud výše uvedený nápravný prostředek podle omezené záruky týkající
se záznamových médií selže ve svém základním účelu.
SIMCITY EULA, 03.01.2013
9. Oddělitelnost a pokračování platnosti. Je-li kterékoliv ustanovení této
licenční smlouvy protiprávní nebo nevymahatelné podle platného práva, zbytek
ustanovení se pozmění tak, aby se dosáhlo co nejbližšího účinku původní
podmínky, a všechna ostatní ustanovení této licenční smlouvy zůstávají plně
v platnosti a účinnosti.
10. Omezená práva vlády USA. Pokud patříte mezi koncové uživatele z řad
vládních orgánů, pak se toto ustanovení vztahuje právě na vás. Software
poskytovaný v souvislosti s touto Licenční smlouvou byl vyvinut zcela na
soukromé náklady, jak je definováno v nařízeních FAR v sekci 2.101, sekci
DFARS 252.227-7014(a)(1) a sekci DFARS 252.227-7015 (nebo v jakémkoliv
ekvivalentním či následném souvisejícím vládním nařízení), a je poskytován jako
„komerční položka“, „komerční počítačový software“ a/nebo „dokumentace ke
komerčnímu počítačovému softwaru“. V souladu se sekcí DFARS 227.7202
a sekcí FAR 12.212 a v rozsahu vyžadovaném federálními zákony USA budou
minimální omezená práva uvedená v sekci FAR 52.227-19 (nebo v jakémkoliv
ekvivalentním či následném souvisejícím vládním nařízení), jakékoliv použití,
úpravy, reprodukce, vydání, předvádění, zobrazování, odhalování nebo
distribuce tohoto Softwaru vládou USA nebo jejím jménem podléhat výhradně
této Licenční smlouvě a budou zakázány s výjimkou rozsahu výslovně
povoleného touto Licenční smlouvou.
11. Přikazující opravný prostředek. Souhlasíte s tím, že porušení této Licenční
smlouvy může způsobit nenapravitelnou škodu společnosti EA, u které peněžní
vyrovnání nemusí být adekvátní, a společnost EA je oprávněna domáhat se
spravedlivé náhrady nad rámec nápravných prostředků, která jí náležejí podle
této smlouvy nebo podle zákona.
12. Rozhodné právo. Jste-li obyvatelem některého ze členských států Evropské
unie, potom se: (I) tato licenční smlouva a vaše užití aplikace řídí anglickými
právními předpisy, s vyloučením ustanovení o konfliktu práva; a (II) výslovně
v souvislosti s jakýmkoli nárokem nebo řízením vyplývajícím nebo souvisejícím
s touto licencí a/nebo vaším užitím aplikace podřizujete příslušnosti anglických
soudů, a výslovně udělujete souhlas s uplatňováním osobní příslušnosti těmito
soudy. Jste-li obyvatelem Korejské republiky, potom se: (I) tato licenční smlouva
a vaše užití aplikace řídí korejskými právními předpisy, s vyloučením ustanovení
o konfliktu práva; a (II) výslovně se v souvislosti s jakýmkoli nárokem nebo
řízením vyplývajícím nebo souvisejícím s touto Licenční smlouvou a/nebo vaším
užitím aplikace podřizujete příslušnosti korejských soudů, a výslovně udělujete
souhlas s uplatňováním osobní příslušnosti těmito soudy. Pokud jste obyvatelem
jiné země, pak: (i) tato licenční smlouva a/nebo vaše užívání této aplikace se řídí
právními předpisy státu Kalifornie, s vyloučením ustanovení o konfliktu právních
norem; a (ii) výslovně souhlasíte s tím, že se v souvislosti s jakýmikoliv nároky
nebo řízením vyplývajícím z této licenční smlouvy a/nebo vašeho užívání této
aplikace nebo s nimi souvisejícím, které nespadají do rozhodčího řízení
stanoveného níže v článku 14, podřizujete výlučné autoritě federálních nebo
SIMCITY EULA, 03.01.2013
státních soudů uplatňované v kalifornském okrese San Mateo, a výslovně
vyjadřujete souhlas s uplatňováním soudní pravomoci těmito soudy.
Upozorňujeme, že se na vaše jednání mohou rovněž vztahovat místní, státní,
celostátní a mezinárodní právní předpisy. Strany souhlasí, že Úmluva OSN pro
smlouvy o mezinárodním prodeji zboží (Vídeň, 1980) se nevztahuje na tuto
licenční smlouvu nebo na jakékoliv spory nebo transakce vznikající z této
licenční smlouvy.
13. Export. Souhlasíte s tím, že se budete řídit zákony USA a dalšími platnými
zákony regulujícími export, a souhlasíte s tím, že nepřevedete Software na cizího
státního příslušníka nebo do zahraniční destinace, které jsou takovými zákony
zakázány, bez obdržení a následného dodržování vládního povolení.
Potvrzujete, že nejste osoba, která má zakázáno obchodovat se společností EA
podle platného zákona.
14. Úplné znění smlouvy. Tato Licenční smlouva představuje celou smlouvu
mezi vámi a společností EA s ohledem na Software a nahrazuje všechny
předchozí nebo současné dohody týkající se předmětu smlouvy. Žádné dodatky
k této Licenční smlouvě ani její úpravy nebudou závazné, dokud nebudou
vyhotoveny písemně a podepsány společností EA. Žádné opomenutí ani
zpoždění v uplatnění jakýchkoliv práv nebo zmocnění podle této smlouvy
způsobené kteroukoliv ze stran nebude vykládáno jako vzdání se práva a žádné
jednotlivé či částečné uplatnění libovolného práva nebo zmocnění podle této
smlouvy předem nevylučuje další výkon práv podle této smlouvy. V případě
rozporu mezi touto Licenční smlouvou a platnými kupními nebo jinými
podmínkami jsou určující podmínky této Licenční smlouvy.
15. Řešení sporů v závazném rozhodčím řízení.
Účelem tohoto článku je stanovit snadný způsob řešení vzájemných sporů,
pokud se takové vyskytnou. V souladu s níže uvedeným ustanovením v článku
15.f se tímto stanovuje, že v případě, kdy nebudeme moci naše spory vyřešit
neformální cestou a v rámci rozhodčího řízení získáte nárok na částku
převyšující poslední nabídku finančního vyrovnání společnosti EA (byla-li taková
nabídka učiněna), zaplatí vám společnost EA 150 % z hodnoty rozhodčího
nálezu, pokud rozdíl mezi rozhodčím nálezem a náhradou nepřesáhne 5000
USD.
TYTO INFORMACE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE. TÝKAJÍ SE VAŠICH PRÁV.
A.
Většinu vašich stížností lze vyřešit rychle a k vaší spokojenosti
přihlášením se prostřednictvím vašeho účtu do rozhraní podpory zákazníků
společnosti EA na stránce https://help.ea.com/cz. V nepravděpodobném
případě, že by společnost EA nedokázala vyřešit nějakou stížnost k vaší
SIMCITY EULA, 03.01.2013
spokojenosti (nebo nedokázala vyřešit vlastní stížnost na vaši osobu
neformální cestou), souhlasíte vy i společnost EA s tím, že budete
dodržovat následující závazný postup pro vyřešení případných sporů, které
mezi vámi vzniknou. Toto ustanovení se vztahuje na všechny spotřebitele
v nejvyšším možném rozsahu povoleném zákonem, avšak výslovně
vylučuje občany Québecu, Ruska, Švýcarska a členských států Evropské
unie. Tato smlouva je určena k volnému výkladu. Vztahuje se na veškeré
spory mezi vámi a společností EA (dále jen „spory“), včetně například
těchto případů:
(a) nároky vyplývající z jakéhokoliv aspektu vztahu mezi námi, ať už se
zakládají na smlouvě, občanskoprávním deliktu, právních předpisech,
podvodu, chybném výkladu či jakékoliv jiné právní teorii;
(b) nároky, které vznikly ještě před uzavřením této smlouvy nebo jakékoliv
předchozí smlouvy (včetně například nároků souvisejících s reklamou);
(c) nároky, které jsou v současné době předmětem domnělé skupinové
žaloby, u níž nejste členem certifikované skupiny; a
(d) nároky, které mohou vzniknout po ukončení platnosti této smlouvy.
Jediné spory, na které se tento článek nevztahuje, jsou tyto:
1) spory týkající se vymáhání, ochrany nebo platnosti jakýchkoliv práv
duševního vlastnictví patřících vám nebo společnosti EA (nebo
libovolnému poskytovateli licence společnosti EA);
2) spory týkající se podezření z krádeže, pirátství či nepovoleného
užívání nebo z nich vyplývající;
3) žádné ustanovení této smlouvy dále nemůže kterékoliv ze stran
zabránit v podání soudní žaloby kvůli drobnému nároku.
Uzavřením této smlouvy se vy i společnost EA výslovně zříkáte práva na
soudní řízení s porotou nebo na účast ve skupinové žalobě. V rámci tohoto
článku se zmínky o „společnosti EA“, „vás“ a „nás“ vztahují na naše příslušné
pobočky, přidružené společnosti, agenty, zaměstnance, právní předchůdce,
právní nástupce a nabyvatele, jakož i na všechny autorizované či neautorizované
uživatele nebo příjemce služeb nebo softwaru v souladu s touto nebo
předchozími smlouvami mezi námi. Tato licenční smlouva s koncovým
uživatelem dokládá mezistátní obchodní transakci, proto se výklad a vymáhání
tohoto článku řídí zákonem USA Federal Arbitration Act. Toto ustanovení o
rozhodčím řízení zůstane v platnosti i po ukončení platnosti tohoto licenčního
ujednání pro koncového uživatele.
B.
Neformální jednání / oznámení o sporu. Vy a společnost EA souhlasíte
s tím, že jakýkoliv spor se budete před zahájením rozhodčího řízení nejprve
pokoušet vyřešit neformální cestou. Takové neformální jednání začíná přijetím
písemného oznámení zaslaného jednou stranou straně druhé („oznámení o
sporu“). Oznámení o sporu musí splňovat tyto náležitosti: (a) musí obsahovat
SIMCITY EULA, 03.01.2013
celé jméno a úplné kontaktní údaje strany, která jednání zahájila; (b) musí
obsahovat popis povahy nároku či sporu a důvodu k němu; (c) musí uvádět
konkrétní požadovaný opravný prostředek („požadavek“). Společnost EA zašle
své oznámení o sporu na vaši fakturační adresu (pokud jste nám ji poskytli) nebo
na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli. Oznámení o sporu z vaší strany
zasílejte na tuto adresu: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway,
Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.
C.
Závazné rozhodčí řízení. Pokud vy a společnost EA nedokážete vyřešit
případný spor při neformálním jednání probíhajícím po dobu 30 dní od přijetí
oznámení o sporu, můžete vy nebo společnost EA postoupit spor do rozhodčího
řízení ke konečnému a výhradnímu rozhodnutí. Rozhodnutí k zahájení
rozhodčího řízení z jakékoli strany bude konečné a pro druhou stranu závazné.
DÁVÁTE NA SROZUMĚNOU, ŽE TÍMTO USTANOVENÍM SE VY A
SPOLEČNOST EA VZDÁVÁTE PRÁVA NA SOUD A SOUDNÍ ŘÍZENÍ PŘED
POROTOU. Rozhodčí řízení bude zahájeno a vedeno v souladu s pravidly pro
obchodní rozhodčí řízení vydanými sdružením American Arbitration Association
(„sdružení AAA“), případně v souladu s doplňkovými postupy pro spory se
spotřebiteli vydanými sdružením AAA („pravidla pro spory se spotřebiteli
sdružení AAA“); oboje tato pravidla jsou k dispozici na webu sdružení AAA
(www.adr.org). Poplatky za rozhodčí řízení a váš podíl na odměně pro rozhodce
se budou řídit pravidly sdružení AAA, případně budou omezeny pravidly pro
spory se spotřebiteli sdružení AAA. Bude-li rozhodce považovat tyto náklady za
nepřiměřené nebo zašlete-li společnosti EA na výše uvedenou adresu, na kterou
se má zasílat oznámení o sporu, oznámení s informací o tom, že nejste schopni
uhradit poplatky nezbytné k zahájení rozhodčího řízení, společnost EA obratem
uhradí všechny poplatky a výdaje za rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení může
probíhat za osobní účasti stran, zasláním potřebných dokumentů, telefonicky
nebo on-line. Rozhodce poskytne své rozhodnutí v písemné podobě a na žádost
kterékoliv ze stran uvede důvody, které ho k rozhodnutí vedly. Rozhodce se musí
řídit příslušnými zákony, a pokud tak neučiní, může být libovolný nález
zpochybněn. Vy a společnost EA můžete v zájmu vynucení rozhodčího řízení,
vynucení postupu nedokončeného rozhodčího řízení nebo potvrzení, změny,
zrušení nebo vydání soudního rozhodnutí týkajícího se nálezu rozhodce vést
spor u soudu.
D.
Omezení. Vy a společnost EA souhlasíte s tím, že jakékoli rozhodčí řízení
se omezí na jednotlivý spor mezi společností EA a vámi. V nejvyšším rozsahu
povoleném zákonem platí tato pravidla: (a) k žádnému rozhodčímu řízení se
nemůže připojit jiné rozhodčí řízení; (b) u žádného sporu nevzniká právo ani
oprávnění k rozhodčímu řízení s využitím skupinové žaloby ani k využití postupů
skupinové žaloby; (c) u žádného sporu nevzniká právo ani oprávnění
k domnělému zahájení v zastoupení jménem veřejnosti nebo jakýchkoliv dalších
osob. VY A SPOLEČNOST EA SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE KTERÁKOLI STRANA
MŮŽE VZNÉST NÁROK PROTI DRUHÉ STRANĚ POUZE Z POZICE
JEDNOTLIVCE, A NIKOLI JAKO ŽALUJÍCÍ STRANA NEBO ČLEN SKUPINY
SIMCITY EULA, 03.01.2013
V JAKÉMKOLI DOMNĚLÉM SKUPINOVÉM NEBO ZÁSTUPNÉM ŘÍZENÍ. Dále
platí, že pokud se vy a společnost EA nedohodnete jinak, nemusí rozhodce
provést konsolidaci nároků více osob a nemusí předsedat jakékoli formě
zástupného nebo skupinového řízení. Pokud se toto ustanovení ukáže jako
nevymahatelné, bude celé toto ustanovení o řešení sporů / rozhodčím řízení
považováno za zcela neplatné.
E. Místo konání. Máte-li trvalé bydliště v USA, bude rozhodčí řízení probíhat
v místě, které je pro vás přiměřeně dostupné. V případě osob žijících mimo USA
bude rozhodčí řízení zahájeno v okrese San Mateo ve státě Kalifornie v USA a
vy a společnost EA souhlasíte s tím, že se pro účely vynucení rozhodčího řízení,
vynucení postupu nedokončeného rozhodčího řízení nebo potvrzení, změny,
zrušení či vydání soudního rozhodnutí týkajícího se nálezu rozhodce podřídíte
soudní pravomoci tohoto soudu.
F.
Náhrady a poplatky za právní zástupce. Pokud rozhodce rozhodne u
jakéhokoliv nároku, který vznesete vůči společnosti EA, ve váš prospěch a výše
finanční hodnoty nálezu přesáhne výši poslední písemné nabídky na finanční
vyrovnání zaslané společností EA před zasláním finálních písemných dokumentů
rozhodci, bude společnost EA postupovat takto:
(a) zaplatí vám 150 % z hodnoty rozhodčího nálezu, pokud rozdíl mezi
rozhodčím nálezem a náhradou nepřesáhne 5000 USD; a
(b) uhradí vašemu případnému právnímu zástupci všechny poplatky
a uhradí také veškeré výdaje (včetně výdajů a nákladů na odborné
posudky), které vám nebo vašemu právnímu zástupci přiměřeně
vzniknou při vyšetřování, přípravě a obhajobě vašeho nároku
v rozhodčím řízení („honorář právního zástupce“).
Kdykoli během řízení a na žádost, kterou libovolná strana podá do čtrnácti (14)
dní ode dne, kdy rozhodce vydá rozhodnutí, může rozhodce učinit opatření a
řešit spory týkající se úhrady a náhrady poplatků, výdajů, alternativních plateb a
honorářů právních zástupců.
Výše popsané právo na úhradu poplatků a výdajů za právní zástupce doplňuje
jakékoli právo na úhradu poplatků a výdajů za právní zástupce, které vám může
plynout z příslušných zákonů, ačkoli vám nemusí být náhrada za poplatky a
výdaje za právní zástupce vyplacena dvakrát. Společnost EA se vzdává
jakéhokoli případného práva na náhradu poplatků a výdajů za právní zástupce
v souvislosti s jakýmkoli rozhodčím řízením, které mezi společností EA a vámi
proběhne.
G.
Omezení pravomoci rozhodce. Rozhodce smí uložit určující nebo
přikazující nápravu pouze ve prospěch jednotlivé strany, která žádá o nápravu, a
pouze v rozsahu nezbytně nutném k zajištění nápravy stanoveném jednotlivým
nárokem této strany.
SIMCITY EULA, 03.01.2013
H.
Změny smlouvy. Bez ohledu na jakékoli ustanovení v této smlouvě, které
tomuto odporuje, souhlasíme s tím, že pokud společnost EA v budoucnu provede
jakékoli změny tohoto ustanovení o rozhodčím řízení (jiné než změnu adresy pro
zaslání oznámení o sporu), můžete tyto změny odmítnout tím, že nám do třiceti
(30) dní od provedení změny zašlete písemné oznámení na výše uvedenou
adresu pro zaslání oznámení o sporu. Odmítnutím jakékoli budoucí změny
souhlasíte s tím, že se budou případné spory mezi námi řešit v rozhodčím řízení
v souladu se zněním tohoto ustanovení.
SIMCITY EULA, 03.01.2013
ELECTRONIC ARTS
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE SOFTWARU
SIMCITY-EU
Toto licenční ujednání pro koncového uživatele (dále jen „Licenční smlouva“) je
smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic Arts Inc. (dále jen
„společnost EA“). Tato Licenční smlouva se týká vašeho používání tohoto
softwarového produktu a veškeré doprovodné dokumentace a dále aktualizací
a upgradů, které jakkoliv nahrazují nebo doplňují tento software a nejsou
distribuovány se samostatnou licencí (dále jen souhrnně „Software“). Na tento
software získáváte licenci, avšak nestáváte se vlastníkem softwaru.
Stažením, instalací a používáním Softwaru souhlasíte a bez výjimky přijímáte
podmínky této Licenční smlouvy a zavazujete se být jimi vázáni. Článek 2 níže
popisuje data, která může společnost EA používat k tomu, aby vám mohla
poskytovat služby a podporu v souvislosti se Softwarem. Pokud nesouhlasíte
s tímto využitím dat, neinstalujte ani nepoužívejte tento Software.
1. Udělení omezené licence a podmínky použití.
A. Udělení Přijetím této Licenční smlouvy získáváte a společnost EA vám
uděluje osobní, omezenou a nevýlučnou licenci k nainstalování
a používání Softwaru výlučně k osobním a nekomerčním účelům, jak je
stanoveno dále v této Licenční smlouvě a doprovodné dokumentaci. Vámi
nabytá práva jsou podmíněna vaším dodržováním této Licenční smlouvy.
Jakékoliv komerční využití je zakázáno. Výslovně se zakazuje poskytovat
licenci dalším osobám, pronajímat, zapůjčovat za poplatek nebo jinak
distribuovat Software nebo práva k jeho užití. Podmínky Licenční smlouvy
vstupují v platnost k datu instalace nebo jiného použití Softwaru a končí
k některému z níže uvedených dat, podle toho, které z nich nastane dříve:
(i) Software odstraníte, (ii) předplatné Softwaru bude ukončeno, zrušeno
nebo jeho platnost vyprší, (iii) společnost EA ukončí tuto Licenční
smlouvu.
B. Další omezení Vaše právo používat tento Software je omezeno licencí
udělenou v části (A) a jinak nesmíte Software ani jeho komponenty bez
výslovného souhlasu společnosti EA kopírovat, veřejně vystavovat,
zamezovat v jeho funkci, šířit, předvádět, vydávat, upravovat ani z něj
vytvářet díla odvozená. Bez výslovného oprávnění společnosti EA
nesmíte Software zpřístupňovat v síti, kde by jej mohlo používat více
uživatelů. Máte zakázáno zpřístupnit Software v síti, odkud by jej mohlo
stáhnout více uživatelů. Nesmíte odstranit, pozměnit ani skrýt žádné
identifikační značky produktu, označení autorských práv, ochranné
známky či loga ani zákonná ujednání zahrnutá v Softwaru nebo
souvisejících produktech.
SIMCITY EULA 10.10.2012
C. Vyhrazení práv. Získali jste licenci k tomuto Softwaru a vaše práva jsou
vymezena touto Licenční smlouvou. S výjimkou výslovného poskytnutí
licence v tomto dokumentu si společnost EA vyhrazuje všechna práva,
nároky a zájmy týkající se Softwaru (včetně všech postav, příběhu,
obrázků, fotografií, animací, videa, hudby a textu) a veškerá autorská
práva, ochranné známky a jiná práva duševního vlastnictví zde uvedená.
Tato Licenční smlouva je omezena na práva duševního vlastnictví
společnosti EA a jejích poskytovatelů licence k Softwaru a nezahrnuje
žádná práva k jiným patentům nebo duševnímu vlastnictví. S výjimkou
možného výslovného uvedení výjimky ze zákazu, kterou stanovují zákony
země vašeho trvalého pobytu, nesmíte pomocí žádných prostředků
dekompilovat, analyzovat ani zpětně překládat Software ani žádnou jeho
část.
D. Přístup k on-line funkcím a službám Pro přístup k on-line službám či
funkcím může být vyžadován účet Origin (EA) včetně: (i) přijetí
smluvních podmínek společnosti EA, jež popisují používání služeb online spolu se Softwarem (k dispozici na adrese http://terms.ea.com/cz),
(ii) přijetí zásad společnosti EA o ochraně osobních údajů
(http://privacy.ea.com/cz) a (iii) registrace pomocí sériového kódu
dodávaného se Softwarem. Pro přístup k on-line funkcím či službám,
včetně obsahu ke stažení a přístupu k takovým funkcím, smí být použit
pouze platně licencovaný software a přístup je vyhrazen pouze vám
a vaší nejbližší rodině nebo členům vaší domácnosti.
E. Technická ochranná opatření Platnost vaší licence skončí okamžitě,
jestliže se pokusíte obejít technická ochranná opatření Softwaru.
PC verze tohoto Softwaru používá technologii on-line aktivace aplikace
Origin pro ochranu obsahu. Autentifikace Softwaru a ověření vaší
licence při prvním spuštění Softwaru v jakémkoliv jedinečném zařízení
(dále jen „autentifikace“) vyžaduje účet Origin (EA), včetně souhlasu
s Podmínkami využívání on-line služeb a Zásadami ochrany osobních
údajů společnosti EA (dostupnými na www.ea.com/cz), instalaci
klientské aplikace Origin (www.origin.com/cz/about), souhlas s Licenční
smlouvou s koncovým uživatelem aplikace Origin a připojení k internetu.
Během procesu autentifikace se ověřuje platnost sériového kódu
dodávaného společně se Softwarem. Pomocí jednoho sériového kódu
lze provést autentifikaci pouze jednoho účtu Origin (EA). V souladu
s výše uvedeným ustanovením není tento Software přenosný.
Společnost EA si vyhrazuje právo ověřit platnost vaší licence
prostřednictvím následné on-line autentifikace. Ačkoliv neexistuje
omezení na celkový počet zařízení, v nichž je možné Software
autentifikovat, spuštění a přístup k Softwaru nejsou možné ve více než
pěti (5) jedinečných zařízeních během 24 hodin. Při odstranění nebo
SIMCITY EULA, 03.01.2013
jiném zásahu do technických ochranných opatření nemusí Software
správně fungovat a dopustíte se vážného porušení této Licenční
smlouvy. Uživatelé počítačů MAC musí zaregistrovat svůj sériový kód,
aby získali přístup k on-line službám. Sériový kód si uchovejte, protože
ho můžete potřebovat k instalaci Softwaru v dalších zařízeních.
Technická ochranná opatření tohoto Softwaru mohou narušovat činnost
určitých aplikací, jako jsou například ladicí programy, přičemž takový
software lze potenciálně použít k obejití technologie na ochranu
přístupu, což zakazuje legislativa členských států EU, jež implementuje
nařízení o autorském zákoně (čl. 6) směrnice 2001/29/ES, a další platná
místní legislativa států, které nejsou členy EU.
F. Vaše příspěvky Výměnou za používání Softwaru a v rozsahu, v jakém
vaše příspěvky při používání tohoto Softwaru dávají vzniknout
jakýmkoliv nárokům na autorská práva, tímto udělujete společnosti EA
výlučné, trvalé, neodvolatelné, plně přenositelné a dále licencovatelné
právo a celosvětovou licenci k použití vašich příspěvků jakýmkoliv
způsobem a k jakémukoliv účelu ve spojitosti se Softwarem
a souvisejícím zbožím a službami včetně práv k reprodukci, kopírování,
adaptacím, modifikacím, provádění, vystavování, publikování, vysílání,
přenášení a jiného sdělování veřejnosti libovolnými prostředky, ať už
v současné době známými nebo neznámými, a k distribuci vašich
příspěvků bez jakéhokoliv dalšího oznámení nebo kompenzování
libovolného typu za veškeré výše uvedené skutečnosti. Nemůže-li být
dle zákonů země vašeho trvalého pobytu takové oprávnění uděleno
trvale, zůstane udělené oprávnění v platnosti po dobu maximálního
trvání ochrany vztahující se na práva k duševnímu vlastnictví dle zákonů
země vašeho trvalého pobytu nebo jakýchkoliv mezinárodních konvencí.
Dále souhlasíte, že nebudete uplatňovat žádná morální práva s ohledem
na vaše příspěvky, které zde licencujete společnosti EA. Oprávnění
udělené společnosti EA zůstává v platnosti i po ukončení platnosti této
Licenční smlouvy.
G. Neposkytují se žádné záruky na provoz softwaru; vyšší moc. Berete
na vědomí, že z důvodu složitosti počítačové technologie, povahy
samotných online her a hraní v globální komunikační síti, která je mimo
kontrolu společnosti EA, společnost EA nemůže a ani nezaručuje, že
Software, veškeré aktualizace, upgrady či rozšíření Softwaru budou ve
vašem počítači pracovat trvale a bez přerušení. Společnost EA
nepřebírá odpovědnost za prodlevy, selhání systému, výpadky systému
či potíže, a to především technické povahy, které vznikají z důvodu
právních omezení či za jiných okolností, na něž společnost EA nemá
žádný vliv, a to včetně, nikoliv však výhradně, kriminálních aktivit třetích
stran.
SIMCITY EULA, 03.01.2013
2. Souhlas s použitím údajů. Společnost EA si uvědomuje, že je pro vás
důležité vědět, jakým způsobem se shromažďují, používají a sdílí informace o
vaší osobě, a oceňujeme vaši důvěru v to, že tyto činnosti provedeme pečlivě
a rozumně. Informace o zákaznících jsou důležitou součástí našeho
podnikání, a společnost EA tak nikdy neprodá žádné třetí straně informace,
podle nichž by vás bylo možné identifikovat. Bez vašeho svolení nesdílíme
my ani agenti jednající našim jménem žádné informace, které umožňují
osobní identifikaci, s výjimkou ojedinělých případů, kdy je poskytnutí takových
údajů vyžadováno zákonem nebo slouží k prosazení zákonných práv
společnosti EA.
Během hraní této hry mohou společnost EA a její přidružené společnosti
shromažďovat a ukládat data z vašeho počítače nebo zařízení. Informace,
které společnost EA a její přidružené společnosti shromažďují, zahrnují
technické a související údaje týkající se vašeho počítače (nebo zařízení) a
operačního systému (včetně IP adresy a ID zařízení) a také informace o
používání Softwaru (včetně, nikoliv však výhradně, úspěšné instalace či
odstranění), hraní hry, statistikách používání, interakci se systémem a
hardwaru periférií. Hrajete-li tuto hru offline, data se v okamžiku případného
přístupu k online funkcím či službám přenesou do společnosti EA a jejích
přidružených společností. Společnost EA a její přidružené společnosti mohou
tyto informace používat ke zlepšení svých produktů a služeb, k tomu, aby
vám poskytovaly služby a komunikovaly s vámi (včetně marketingových
účelů), k usnadnění poskytování aktualizací softwaru, dynamického
poskytování obsahu a podpory softwaru a k odstraňování chyb v softwaru a
dalšímu zlepšování možností používání. NESOUHLASÍTE-LI S TÍMTO
SHROMAŽĎOVÁNÍM
A VYUŽÍVÁNÍM
INFORMACÍ,
SOFTWARE
NEINSTALUJETE ANI NEPOUŽÍVEJTE.
Tyto a veškeré další údaje poskytované společnosti EA a/nebo shromážděné
společností EA v souvislosti s instalací a použitím tohoto Softwaru jsou
shromažďovány, využívány, ukládány a přenášeny společností EA Inc., 209
Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065 v souladu se zásadami
ochrany osobních údajů společnosti EA, které naleznete na adrese
www.ea.com/cz. Je-li kterékoli ustanovení v tomto článku v rozporu nebo se
úplně neshoduje se zásadami ochrany osobních údajů společnosti EA, platí
zásady ochrany osobních údajů.
3. Souhlas se zveřejňováním údajů.
Pokud se zapojíte do využívání on-line služeb, jako jsou např. hraní on-line nebo
stahování a nahrávání obsahu, společnost EA a její pobočky mohou také
shromažďovat, používat, ukládat, přenášet a zveřejňovat statistické údaje týkající
se hraní her (včetně skóre, hodnocení a úspěchů) nebo identifikovat obsah, který
je vámi vytvářen a sdílen s ostatními hráči. Údaje, které vás osobně identifikují,
SIMCITY EULA, 03.01.2013
jsou shromažďovány, používány, ukládány a přenášeny v souladu se Zásadami
ochrany osobních údajů společnosti EA, umístěnými na www.ea.com/cz.
4. Ukončení platnosti. Platnost vašich práv v rámci této Licenční smlouvy končí
(nebo může být jejich platnost dle uvážení společnosti EA pozastavena)
v případě závažného porušení jakýchkoliv podmínek této Licenční smlouvy. V
příslušných případech, kdy společnost EA dospěje k názoru, že porušení
ustanovení smlouvy lze napravit a o této nápravě vás uvědomí, platnost této
Licenční smlouvy skončí v okamžiku, kdy porušení v rozumné lhůtě nenapravíte
ke spokojenosti společnosti EA (a v každém případě do 14 dnů od přijetí
takového upozornění).
Vaše práva v rámci této Licenční smlouvy skončí také v okamžiku, kdy
společnost EA ukončí podporu Softwaru (v takovém případě společnost EA
podnikne rozumné snahy, aby vás v rozumné lhůtě předem informovala o
ukončení podpory).
Ihned po ukončení platnosti této Licenční smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) musíte
Software ihned přestat používat a odstranit veškeré kopie Softwaru, které
vlastníte nebo nad nimi máte kontrolu. Jestliže dle tohoto článku ukončíte nebo
pozastavíte užívání Softwaru, v žádném případě nedojte k pozastavení nebo
omezení žádných jiných akcí z naší nebo vaší strany dle této Licenční smlouvy
nebo jinak. Články 4 až 10 této Licenční smlouvy zůstávají v platnosti i po
ukončení smlouvy nebo skončení její platnosti z libovolného důvodu.
5. Omezená záruka na záznamová média ZÁZNAMOVÁ MÉDIA, KTERÁ SE
DODÁVAJÍ SE SOFTWAREM, NEVYKÁŽOU OD DATA ZAKOUPENÍ ŽÁDNÉ
VADY MATERIÁLU ANI VÝROBNÍ VADY PO DOBU UVEDENOU
V DOKUMENTACI DODÁVANÉ SE ZÁZNAMOVÝM MÉDIEM. TOTO JE
ZÁRUKA, KTERÁ DOPLŇUJE VAŠE PŘÍSLUŠNÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, JEŽ
ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEOVLIVŇUJE. TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA
ZÁZNAMOVÁ MÉDIA, KTERÁ BYLA POUŽITA NESPRÁVNÝM ZPŮSOBEM,
BYLA POŠKOZENA NEBO PŘESPŘÍLIŠ POUŽÍVÁNA.
6. Omezení odpovědnosti.
6.1. Tento článek 6 popisuje vzájemné finanční závazky mezi vámi a
společností EA, které se týkají níže uvedených skutečností:
6.1.1. jakékoliv porušení této Licenční smlouvy, ať již z jakéhokoliv
důvodu
6.1.2. jakékoliv vámi uskutečněné použití nebo další prodej Softwaru či
doprovodné dokumentace nebo jakéhokoliv produktu či služby, jež je
součástí Softwaru či doprovodné dokumentace,
SIMCITY EULA, 03.01.2013
6.1.3. a jakákoliv vyjádření, prohlášení či protiprávní čin (včetně
nedbalosti), k nimž dojde na základě či ve spojitosti s touto Licenční
smlouvou.
6.2. Žádné ustanovení této Licenční smlouvy neomezuje ani nevylučuje
závazky z vaší strany ani ze strany společnosti EA, které se týkají těchto
skutečností:
6.2.1. úmrtí nebo zranění osob z důvodu nedbalosti nebo
6.2.2. podvod či záměrné zkreslení skutečnosti nebo
6.2.3. porušení podmínek vyplývajících z platných ustanovení o
příslušném prodeji zboží a zákonů na ochranu spotřebitele ve vaší
zemi trvalého pobytu nebo
6.2.4. záměrné nedodržení závazků nebo úmyslný nesprávný postup.
6.3. V souladu s článkem 6.2 neponesete ani vy ani společnost EA za
žádných okolností žádnou vzájemnou odpovědnost, ať již by se týkala
smlouvy, úmyslného porušení práva (včetně nedbalosti) či odškodnění
nebo porušení zákonných povinností či uvedení v omyl ani žádnou jinou
odpovědnost v níže uvedených případech:
6.3.1. ztráta příjmů
6.3.2. ztráta obchodního zisku či smluv
6.3.3. přerušení obchodní činnosti
6.3.4. ztráta možnosti použít finanční prostředky nebo předpokládané
úspory
6.3.5. ztráta informací
6.3.6. ztráta příležitosti, zákazníků či reputace
6.3.7. ztráta, poškození nebo narušení dat
6.3.8. nebo jakékoliv nepřímé či následné ztráty či škody jakéhokoliv
druhu, jakkoliv vzniklé, ať již způsobené záměrným porušením práva
(včetně nedbalosti), porušením smlouvy či jinak,
a to za předpokladu, že tento článek 6.3 nezabrání nárokům vzniklým
z důvodu ztráty či poškození vašeho hmotného majetku, který spadá pod
SIMCITY EULA, 03.01.2013
podmínky v článku 6, nebo jakýmkoliv jiným nárokům vzniklým z důvodu
přímých finančních ztrát, které nejsou vyloučeny v žádné kategorii
popsané výše v tomto článku 6.3.
6.4 V souladu s článkem 6.2 a článkem 6.3 bude nejvyšší úhrnná
odpovědnost společnosti EA na základě nebo ve spojitosti s touto
Licenční smlouvou či některou vedlejší smlouvou, ať již na základě
smlouvy či úmyslného porušení práva (včetně nedbalosti) či jinak, za
každých okolností omezena částkou, kterou jste za Software skutečně
zaplatili.
7. Oddělitelnost a zachování ustanovení Ukáže-li se, že některá část této
Licenční smlouvy není vymahatelná v zemi vašeho trvalého pobytu, pak se vy i
my shodujeme, že tuto část a zbytek Licenční smlouvy budeme interpretovat tak,
aby co možná nejlépe vyjadřovala vaše i naše záměry vyplývající z této Licenční
smlouvy. Jestliže se kromě toho ukáže, že některá část této Licenční smlouvy
není vymahatelná, vymahatelnost ostatních částí této Licenční smlouvy tím
zůstane nedotčena.
8. Rozhodné právo Tato Licenční smlouva a vaše používání Softwaru se řídí
zákony země vašeho trvalého pobytu v EU a výslovně souhlasíte s tím, že
výhradní jurisdikcí pro jakékoliv nároky či činy vyplývající či související s touto
Licenční smlouvou či používáním aplikace budou soudy v zemi vašeho trvalého
pobytu a výslovně souhlasíte s výkonem osobní jurisdikce takových soudů.
9. Úplné znění smlouvy. Tato Licenční smlouva představuje úplné znění
smlouvy mezi vámi a společností EA s ohledem na Software a nahrazuje
jakékoliv předchozí smlouvy uzavřené mezi vámi a námi.
10. Řešení sporů. Většinu stížností uživatelů lze vyřešit rychle a k vaší
spokojenosti přihlášením do našeho rozhraní podpory zákazníků na stránce
https://help.ea.com/cz prostřednictvím vašeho účtu. V nepravděpodobném
případě, kdy by společnost EA nemohla vyřešit některé záležitosti k vaší plné
spokojenosti (nebo nemůže-li společnost EA vyřešit záležitosti související s vaší
osobou poté, co se tak vynasnaží učinit neformálně), pak můžete vy nebo my
postoupit tuto záležitost k alternativnímu vyřešení sporu (například smírčí řízení
či rozhodčí soud) s předchozím písemným souhlasem druhé strany.
SIMCITY EULA, 03.01.2013

Podobné dokumenty

Battlefield 4 EULA for PC, Rest of World, except Germany

Battlefield 4 EULA for PC, Rest of World, except Germany souhlasu s Podmínkami využívání on-line služeb (http://terms.ea.com/cs) a Zásadami ochrany osobních údajů společnosti EA (http://privacy.ea.com/cs) a registrace sériového kódu dodávaného společně ...

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ UJEDNÁNÍ PRO KONCOVÉHO

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ UJEDNÁNÍ PRO KONCOVÉHO ochrany osobních údajů společnosti EA, které naleznete na adrese www.ea.com/cz. Je-li kterékoli ustanovení v tomto článku v rozporu nebo se úplně neshoduje se zásadami ochrany osobních údajů společ...

Více