PDF katalog všech výrobků ke stažení

Komentáře

Transkript

PDF katalog všech výrobků ke stažení
Dálnice D5, EXIT 41, smìr Kaøez
DISTRIBUTOR:
KATALOG
CENÍK
PREISLISTE
PRICE LIST
LISTINO PREZZI
ÖÅÍÍÈÊ
2008
katalog_vnitrky_srovnaneMikro:Sestava 1
21.8.2007
10:18
Stránka 2
Základní informace o ZBIROVIA, a.s.
ZBIROVIA, a.s. je rozsahem svého výrobního programu, představujícím více než 100 typů výrobků, jež jsou vyráběny ve 300 typo rozměrech, největším a v mnohém sortimentu v současnosti
i jediným výrobcem ručního řemeslnického nářadí v České republice. Široký sortiment ručního řemeslnického nářadí – kleští, kladiv,
hasáků a sekáčů je ve ZBIROVIA, a.s. vyráběn již více než 145 let.
Počátky dnešní ZBIROVIA, a.s. sahají do roku 1860, kdy byla na
místě dnešního závodu založena dílna na výrobu hřebíků a cvočků.
Již v roce 1880 je to malý, ale dobře zavedený závod, vyrábějící pod
vedením svého majitele pana Jana Kleknera, zetě zakladatele závodu pana Václava Kreisingera, kleště, kladiva a lehčí palice. Od
roku 1891 o výrobky z tohoto závodu projevují zájem i zákazníci
z Vídně, Uher, Polska a Itálie. Proto byl závod neustále rozšiřován
a po první světové válce bylo v závodě zaměstnáno více než 100
zaměstnanců. Strojový park se postupně modernizoval a výroba se
rozšiřovala.
V roce 1929 přišel závod do konkurzu, v dražbě byl věřiteli prodán
panu Ottu Tausigovi a v obchodním rejstříku se poprvé objevil dnes
všeobecně známý název ZBIROVIA Zbiroh a nová ochranná
známka „Z“ v traverze, kterou ZBIROVIA, a.s. používá dodnes. Pod
touto značkou začala firma ZBIROVIA vyvážet své výrobky do
mnoha států světa včetně Ameriky, Afriky i Austrálie.
V současné době je mimo výrobu řemeslnického nářadí ve výrobním programu Zbirovia a.s. výroba výkovků, lakování práškovou barvou, vstřikování plastů, truhlářské, klempířské a zámečnické práce,
konstrukce a výroba zápustek včetně tepelného zpracování.
Společnost ZBIROVIA, a.s. úspěšně exportuje své výrobky hlavně
do zemí západní Evropy. Jako výrobce řemeslnického nářadí má
své nezastupitelné místo i na domácím trhu.
Hlavním cílem nového vedení společnosti je uspět v konkurenci rozvíjením výrobkových inovací, cenovou politikou a zvýšenou kvalitou
nabízeného zboží.
Grundinformationen zur Firma
ZBIROVIA, a.s.
Die Firma ZBIROVIA, a.s. ist mit ihrem Produktionsprogramm, dass
mehr als 100 Produkttypen in 300 Typenabmessungen umfasst, der
größte und in vielen Sortimenten derzeit auch der einzige Hersteller von Handwerkzeugen für Handwerker in der Tschechischen Republik. Ein breites Sortiment an Handwerkzeug für Handwerker –
Zangen, Hammer, Rohrzangen und Meißel – wird in der Firma
ZBIROVIA, a.s. seit mehr als 145 Jahren hergestellt.
Die Anfänge der heutigen ZBIROVIA, a.s. reichen bis ins Jahr 1860
zurück, wo an der Stelle des heutigen Werkes eine Werkstatt zur
Herstellung von Nägeln und Zwecken gegründet wurde. Schon im
Jahre 1880 hatte sich daraus ein kleines, aber gut eingeführtes
Werk entwickelt, das unter der Leitung seines Inhabers Herrn Jan
Klekner, dem Schwiegersohn des Gründers des Werkes Herrn Václav Kreisinger Zangen, Hammer und Schlegel herstellte. Vom Jahre
1891 an zeigten Kunden aus Wien, Ungarn, Polen und Italien Interesse an den Erzeugnissen dieses Werkes. Deshalb wurde es ständig erweitert und nach dem ersten Weltkrieg hatte das Werk mehr
als 100 Beschäftigte. Der Maschinenpark wurde schrittweise modernisiert und die Produktion erweiterte sich. Im Jahre 1929 mus-
2
ste das Werk Konkurs anmelden, bei der Versteigerung wurde es von
den Gläubigern an Herrn Otto Tausig verkauft und im Handelsregister erschien das erste Mal die heute allgemein bekannte
Bezeichnung ZBIROVIA, a.s. Zbiroh, sowie die neue Schutzmarke,
das „Z“ in einer Traverse, die von ZBIROVIA, a.s. noch heute genutzt
wird. Unter dieser Marke begann die Firma ZBIROVIA, a.s. ihre Erzeugnisse in viele Staaten der Welt zu exportieren, einschließlich
Amerika, Afrika und Australien.
Zur Zeit umfasst das Produktionsprogramm der Gesellschaft
Zbirovia a.s. neben der Herstellung von Handwerkzeugen auch die
Schmiedestückproduktion, Pulverlackierung, Kunststoffeinspritzung,
Tischler-, Klempner- und Schlosserarbeiten, Gesenkkonstruktion
und - produktion einschließlich der Wärmebehandlung.
Die Gesellschaft ZBIROVIA a.s. exportiert erfolgreich ihre Produkte
hauptsächlich in die Länder Westeuropas. Als Hersteller von Handwerkzeugen nimmt sie auch einen sehr bedeutenden Platz auf dem
inländischen Markt ein.
Das Hauptziel der neuen Geschäftsleitung ist, sich erfolgreich
gegen die Konkurrenz und im Kampf um Kunden zu behaupten
durch innovative der Erzeugnisse, durch eine entsprechende
Preispolitik und Erhöhung der Qualität der angebotenen Waren.
General Information
about ZBIROVIA a.s.
ZBIROVIA a.s., considering the scope of its production programme including more than 100 types of products manufactured in
300 type sizes, is the largest and regarding some ranges also the
only current manufacturer of handicraft tools in the Czech Republic.
A wide range of products, such as pliers, hammers, wrenches and
chisels, has been made in ZBIROVIA, a.s. for more than 145 years.
The origins of ZBIROVIA a.s. of today date back to 1860 when
a nail and stud manufacturing workshop was established on the site
of the present plant. As early as in 1880, it became a small but wellknown plant managed by the owner Mr. Jan Klekner, a son-in-law
of Václav Kreisinger, a founder of the plant, and producing pliers,
hammers and light mallets. From 1891 also customers from Vienna,
Hungary, Poland and Italy showed their interest in products of this
plant. Therefore, the plant was expanding and after World War I it had
more than 100 employees. Machinery was gradually modernised and
production expanded.
In 1929 the plant declared bankruptcy and creditors sold it
to Mr. Otto Tausig at the auction. Thus, the well-known name
ZBIROVIA Zbiroh appeared in the Register of companies for the first
time along with a new trademark in the shape of the letter “Z” placed
inside a girder, which has been used by ZBIROVIA up to the present
time. Under this trademark, ZBIROVIA started exporting its products
to many countries worldwide, including America, Africa and Australia.
Currently ZBIROVIA’s production programme also consists of forgings, powder paint varnishing, injection moulding, joinery, tin and
locksmith works, and designing and production of swages, including
heat treatment, in addition to production of handicraft tools.
ZBIROVIA a.s. successfully exports its products most importantly to
the countries of Western Europe. As a manufacturer of handi-craft
tools, it also has a unique position on the domestic market.The main
aim of the new corporate management is to succeed in the face of
competition through developing product innovations, price policy and
the increased quality of the goods offered.
katalog_vnitrky_srovnaneMikro:Sestava 1
23.8.2007
12:54
Stránka 3
Informazioni essenziali
sulla Zbirovia S.p.A.
Grazie Grazie al suo programma di produzione che contiene oltre
100 tipi di di articoli fabbricati in 300 dimensioni tipo, la ZBIROVIA
S.p.A. è il più grande e – in numorosi assortimenti - anche l’unico
produttore di attrezzi manuali della Repubblica Ceca.
La vasta gamma di attrezzi manuali – pinze, martelli, tenaglie
e scal pelli – è in produzione ormai da 145 anni.
Gli inizi della ZBIROVIA S.p.A. risalgono al 1860, anno della fondazione di un’officina di produzione di chiodi e di bullette. Già nel
1880, la fabbrica pur piccola ma ormai conslidata, fabricava sotto
la direzione del suo titolare, Jan Klekner, genero di Václav Kreisinger, fondatore della ditta, le pinze, i martelli e le mazze leggere. A decorrere dal 1891 i manufatti venivano richiesti dagli
acquirenti di Vienna, Ungheria, Polonia e Italia. L’azienda andava
ampliandosi ed ammodernando il proprio parco macchine: nel
periodo successivo alla Ia guerra mondiale occupava oltre
100 persone.
Nel 1929 la fabbrica fallì; dopo la sua vendita all’asta a Otto Tausig, fece la sua prima apparizione il nome ormai famoso ZBIROVIA di Zbiroh e il nuovo marchio depositato a forma di una “Z”
collocata in una traversa utilizzato fino ai nostri giorni. Sotto questo marchio la ZBIROVIA esporta i propri prodotti in numerosi
stati del mondo inclusivamente quelli d’America, Africa ed Australia.
Oltre agli attrezzi manuali e i pezzi fucinati il programa di produzio ne della ZBIROVIA S.p.A. include la verniciatura con vernici
in polvere, lo stampaggio di materiali plastici, i lavori di falegnameria, carpenteria e da fabbro, la costruzione e la produzione
degli stampi completa del trattamento termico.
La società ZBIROVIA S.p.A. esporta con successo i propri prodotti particolarmente nei paesi dell’Europa occidentale. Come il
produttore di attrezzi manuali vanta una posizione insostituibile
anche nel mercato locale.
L’obiettivo principale del nuovo management è la compettività
sempre maggiore grazie alle innovazioni, alla politica dei prezzi
ed alla qualità ottima degli articoli commercializzati.
Oсновная информация о фирме
ЗБИPOBИА, а.о.
товляемых в количестве 300 типоразмеров, является самым
крупным, а по некоторым ассортиментам и единственным,
изготовителем ручных ремесленных инструментов в Чеш ской республике. Широкий ассортимент ручных ремесленных
инструментов – клещей, молотков, трубных ключей и зубил
выпускается фирмой ЗБИРОВИА, а.о. уже более 145 лет.
История развития фирмы ЗБИРОВИА, а.о. начинается с 1860
года, когда на месте настоящего завода была основана
первая мастерская по производству гвоздей, в том числе
и сапожных. Уже в 1880 году завод представлял собой
небольшое, но успешно развивающееся предприятие,
производящее под руководством своего владельца господина
Яна Клекнера, зятя основоположника завода господина Вацлава Крейсингера, клещи, молотки и легкие молоты. Начиная
с 1891 года изделиями завода заинтересовались и заказчики
в Вене, Венгрии, Польше и Италии. В связи с этим заводпостоянно расширялся и после первой мировой войны на нем
уже работало более 100 рабочих. Производственное оборудование постепенно модернизировалось, производство увеличивалось.
В 1929 году на завод был объявлен конкурс и на аукционе
завод был продан кредитору господину Отто Таусигу, а в торговом реестре впервые появилось общеизвестное сегодня
название ЗБИРОВИА Збирог и новый фирменный знак “Z” на
траверсе, который ЗБИРОВИА, а.о. употребляет до настоящего времени.
Под этим знаком начала фирма ЗБИРОВИА экспортировать
свою продукцию во многие страны мира, включая Америку,
Африку и Австралию.
В настоящее время, кроме производства ремесленных инстру
-ментов, в производственную программу фирмы ЗБИРОВИА,
а.о. включены и поковки, лакировка порошковой краской,
впрыскивание пластмасс, столярные, жестяницкие и слесарные работы, конструкция и производство штампов, включая
тепловую обработку.
Общество ЗБИРОВИА, а.о. успешно экспортирует свою продукцию, главным образом, в страны Западной Европы. И на
внутреннем рынке оно занимает незаменимое место по снабжению ремесленным инструментом.
Главная цель нового руководства общества – устоять среди
конкуренции путем развития новых типов изделий, ценовой
политикой и обеспечением высокого качества предлагаемых
товаров.
ЗБИРОВИА, а.о., с точки зрения объема производственной
программы, представленной более 100 видами изделий, изго-
3
katalog_vnitrky_srovnaneMikro:Sestava 1
23.8.2007
12:55
Stránka 4
Akciová společnost ZBIROVIA, a.s. nabízí možnosti kooperace za použití následujících technologií
Die ZBIROVIA, a.s. bietet Kooperationsmöglichkeiten unter Verwendung folgender Technologien
ZBIROVIA, a.s. (Inc.) offers opportunities of cooperation by using the following technologies
La ZBIROVIA S.p.A. offre la possibilità di cooperazione applicando le seguenti tecnologie
Акционерное общество ЗБИРОВИА, а.о. предлагает возможность кооперации при применении
следующих технологий
Zápustkové kování
Gesenkschmiedearbeit
Swage forging
Forgiatura in stampo
Штамповка
Truhlářská výroba
– výroba palet, dřevěných obalů
– zakázková výroba nábytku
Tischlerproduktion
– Produktion von Paletten, Holzverpackungen
– Auftragsfertigung von Möbeln
Joinery
– production of pallets and wooden packing
– production of furniture made to order
Falegnameria
– fabbricazione dei pallet e di altri imballi in
legno
– fabbricazione su commessa di mobili
Столярное производство
– изготовление поддонов, деревянных
упаковок
– производство мебели на заказ
4
katalog_vnitrky_srovnaneMikro:Sestava 1
23.8.2007
12:55
Stránka 5
Výkovky
ZBIROVIA, a.s. Zbiroh nabízí široký sortiment zápustkových výkovků do hmotnosti 8 kg z ocelí konstrukčních i nerezových.
Výroba výkovků je realizována indukčním ohřevem
materiálu, zápustkovým kováním s následným
tepelným zpracováním – žíháním na měkko, normalizačně nebo zušlechtěním v ochranné atmosféře. Povrch
výkovků může být upraven omíláním nebo tryskáním.
Na přání zákazníka je možno provést chemický rozbor
včetně vystavení dokladu o obsahu požadovaných
prvků.
Schmiedestücke
ZBIROVIA, a.s. Zbiroh bietet ein breites Sortiment an
Gesenkschmiedestücken bis zu einem Gewicht von
8 kg aus Stahl- und rost freien Konstruktionen.
Die Schmiedestückproduktion erfolgt durch induktive
Material erwärmung, Gesenkschmieden mit anschließender Wärmebe handlung – durch Weichglühen,
Feinglühen oder Veredeln in Schutz atmosphäre. Die
Schmiedestückoberfläche kann durch Gleitschleifen
oder Strahlen bearbeitet werden.
Auf Wunsch des Kunden kann eine chemische Analyse
einschließlich der Ausstellung eines Zertifikats über
den Inhalt der geforderter Elemente durchgeführt
werden.
Forgings
Zbirovia a.s., Zbiroh offers a wide range of swage forgings up to the weight of 8 kg made of both structural
and stainless steel.
Forgings are manufactured through induction material
heating and swage forging followed by heat
treatment – dead annealing, normalisation or refinement in a controlled atmosphere. Surface of forgings
may be finished by tumbling or sand blasting.
Upon a customer’ request, it is possible to execute
a chemical analysis, including the issue of a certificate
reporting the content of the elements required.
Pezzi fucinati
La ZBIROVIA S.p.A. offre un vasto assortimento di
pezzi fucinati a stampo in acciaio da costruzione e in
acciaio inox, fino a 8 chilogrammi di peso.
I pezzi fucinati sono ottenuti da materiali riscaldati ad
induzione, fucinati a stampo e ricotti mediante l’addolcimento, la normalizzazione o la nobilitazione in atmosfera prottetiva. La superficie dei pezzi fucinati
a stampo può essere trattata mediante barilatura o getti
di sabbia.
Su richiesta è possibile eseguire l’analisi chimica inclusivamente il rilascio della certificazione circa il contenuto di elementi richiesti.
Поковки
ЗБИРОВИА, а.о. Збирог предлагает широкий
ассортимент штампованных поковок массой до 8 кг
из конструкционной и нержавеющей стали.
Производство штампованных изделий выполняется при индуктивном нагреве материала,
штамповкой с последующей термообработкой –
умягчающий отжиг нормализованный или облагораживание в защитной атмосфере. Поверхность
поковки можно обработать обмолоткой или
дробеструйной обдувкой.
По желанию заказчика можно провести химический анализ с предоставлением подтверждения
о содержании конкретных элементов.
5
katalog_vnitrky_srovnaneMikro:Sestava 1
23.8.2007
12:56
KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ
KOMBINATIONSZANGE
ALL PURPOSE PLIERS
PINZA COMBINATA
КЛЕЩИ КОМБИНИРОВАНЫЕ
Stránka 6
Cena Kč
(ks)
Doporučená
cena Kč (ks)
vč. DPH 19%
Price
EUR
(pc)
Code
Specification
351
351
351
160 mm, PVC-NiCr
180 mm, PVC-NiCr
200 mm, PVC-NiCr
10
10
10
0,14
0,20
0,30
136,145,156,-
162,173,185,-
4,86
5,19
5,55
304
304
304
304
304
160 mm, CT-PH
180 mm, CT-PH
200 mm, CT-PH
224 mm, CT-PH
250 mm, CT-PH
10
10
10
10
10
0,21
0,30
0,34
0,47
0,60
97,107,118,140,150,-
115,127,141,167,179,-
3,46
3,83
4,23
5,00
5,37
293
200 mm
10
0,48
539,-
641,-
19,24
312
200 mm
10
0,47
539,-
641,-
19,24
310
160 mm, PH
10
0,23
214,-
255,-
7,65
2313
2313
224 mm, CT-PH
250 mm, CT-PH
10
10
0,21
0,25
162,172,-
192,205,-
5,78
6,14
1,6 mm
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ
BEISSZANGE
CARPENTER’S PINCERS
PINZA DA TAGLIO
КУСАЧКИ
1,6 mm
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ
PŘEVODOVÉ ČELNÍ
HEBELVORNSCHNEIDER
SPRING-ASSISTED
FACE PINCERS
PINZA FRONTALE A LEVA
КУСАЧКИ ШАРНИРНО
-РЫЧАЖНЫЕ ТОРЦОВЫЕ
2,5 mm
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ
PŘEVODOVÉ BOČNÍ
SEITENSCHNEIDER
SPRING-ASSISTED
CUTTING NIPPERS
PINZA DIAGONALE
A LEVA DA TAGLIO
ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫЕ
БОКОРЕЗЫ
2,5 mm
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ ČELNÍ
VORNSCHNEIDER
FACE CUTTING NIPPERS
PINZA FRONTALE DA TAGLIO
КУСАЧКИ ТОРЦОВЫЕ
1,6 mm
KLEŠTĚ ARMOVACÍ
ARMIERUNGZANGE
REINFORCED PLIERS
PINZA PER RUBINETTERIE
КЛЕЩИ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ
1,6 mm
Typ drátu – Drahtart – Type of wire
Tipo di filo – Тип проволоки
σ
[N/mm2]
středně tvrdý drát – Mitellhartdraht – Medium hard wire
Filo medio duro – полутвёрдая проволока
500
tvrdý drát – Hartdraht – Hard wire – Filo duro – твёрдая проволока
1600
pianový drát – Hartdraht – Hard wire – Filo duro – пианиновая проволока
2300
výrobek na závěsné podložce – Produkt auf einer Hängeunterlage – Product with a hanging plate –
prodotto fornito sul piano d’appoggio – изделие на подвесной подставке
6
katalog_vnitrky_srovnaneMikro:Sestava 1
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ
DIAGONALSEITENSCHNEIDER
SIDE CUTTING PLIERS
PINZA DIAGONALE
23.8.2007
12:56
Stránka 7
Cena Kč
(ks)
Doporučená
cena Kč (ks)
vč. DPH 19%
Price
EUR
(pc)
Code
Specification
335
140 mm, PVC-NiCr
10
0,14
194,-
230,-
6,92
335
160 mm, PVC-NiCr
10
0,24
233,-
277,-
8,31
334
200 mm, PVC-NiCr
10
0,25
263,-
313,-
9,38
343
160 mm, PVC-NiCr
10
0,13
184,-
219,-
6,58
2305
200 mm, PVC-NiCr
10
0,16
232,-
276,-
8,28
2306
190 mm, PVC-NiCr
10
0,16
244,-
290,-
8,72
БОКОРЕЗЫ
1,6 mm
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ
DIAGONALSEITENSCHNEIDER
SIDE CUTTING PLIERS
PINZA DIAGONALE DA TAGLIO
БОКОРЕЗЫ
1,6 mm
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ BOČNÍ
DO OTVORŮ
DIAGONALSEITENSCHNEIDER
FÜR ÖFFNUNGEN
EXTENDED SIDE CUTTING
PLIERS FOR APERTURES
PINZA LATERALE
БОКОРЕЗЫ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ
KLEŠTĚ PRO JEMNOU
MECHANIKU
RADIOZANGE MIT KURZEN
BACKEN
SHORT NOSE PLIERS
PINZA A PUNTE CORTI
КЛЕЩИ ДЛЯ ТОЧНОЙ
МЕХАНИКИ
KLEŠTĚ PRO JEMNOU
MECHANIKU
RADIOZANGE MIT LANGEN
BACKEN
LONG NOSE PLIERS
PINZA A PUNTE LUNGHE
КЛЕЩИ ДЛЯ ТОЧНОЙ
МЕХАНИКИ
KLEŠTĚ PRO JEMNOU
MECHANIKU ČELNĚ ZAHNUTÉ
GEBOGENE RADIOZANGE
BENT NOSE PLIERS
PINZA A PUNTE
LUNGHE E RICURVE
КЛЕЩИ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ ЗАГНУТЫЕ С ТОРЦА
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
7
katalog_vnitrky_srovnaneMikro:Sestava 1
23.8.2007
12:57
Stránka 8
Cena Kč
(ks)
Doporučená
cena Kč (ks)
vč. DPH 19%
Price
EUR
(pc)
Code
Specification
KLEŠTĚ NA DRÁT S KULATÝMI
ČELISTMI
RUNDZANGE
ROUND NOSE PLIERS
PINZA TAGLIAFILI
A PUNTE TONDE
ПРОВОЛОЧНЫЕ КУСАЧКИ
КРУГЛОГУБЦЫ
319
160 mm, PVC-NiCr
10
0,12
175,-
208,-
6,25
KLEŠTĚ NA DRÁT
S PLOCHÝMI ČELISTMI
FLACHZANGE
FLAT NOSE PLIERS
PINZA TAGLIAFILI
A PUNTE PIATTE
ПРОВОЛОЧНЫЕ КУСАЧКИ
ПЛОСКОГУБЦЫ
321
160 mm, PVC-NiCr
10
0,12
145,-
173,-
5,19
KLEŠTĚ NA DRÁT S DLOUHÝMI PLOCHÝMI ČELISTMI
FLACHZANGE
MIT LANGEN BACKEN
LONG FLAT NOSE PLIERS
PINZA TAGLIAFILI A PUNTE
LUNGHE PIATTE
ПРОВОЛОЧНЫЕ КУСАЧКИ
ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛИННЫЕ
345
180 mm, PVC-NiCr
10
0,14
145,-
173,-
5,19
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ
KROUŽKY PRO HŘÍDELE
MONTAGEZANGE FÜR
AUSSENSICHERUNGSRINGE
PLIERS FOR EXTERNAL
CIRCLIPS
PINZA PER ANELLI
DI SICUREZZA PER ALBERI
КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ВАЛОВ
2324
175 mm, PVC-NiCr
10
0,15
194,-
230,-
6,92
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ
KROUŽKY PRO HŘÍDELE
MONTAGEZANGE FÜR
AUSSENSICHERUNGSRINGE
PLIERS FOR EXTERNAL
CIRCLIPS
PINZA PER ANELLI DI
SICUREZZA PER ALBERI
КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ВАЛОВ
2324
0,25
217,-
259,-
7,76
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ
KROUŽKY PRO HŘÍDELE
MONTAGEZANGE FÜR
AUSSENSICHERUNGSRINGE
PLIERS FOR EXTERNAL
CIRCLIPS
PINZA PER ANELLI DI
SICUREZZA PER ALBERI
КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ВАЛОВ
2325
0,15
194,-
230
6,92
8
∅
∅
∅
∅
∅
19-60 mm vyhnuté o 45°
19-60 mm gebogene 45°
19-60 mm bent 45°
19-60 mm ricurve di 45°
19-60 мм загнутые на 45°
220 mm, PH-NiCr
∅
∅
∅
∅
∅
40-100 mm vyhnuté o 45°
40-100 mm gebogene 45°
40-100 mm bent 45°
40-100 mm ricurve di 45°
40-100 мм загнутые на 45°
175 mm, PVC-NiCr
∅
∅
∅
∅
∅
10
19-60 mm rovné
19-60 mm gerade
19-60 mm straight
19-60 mm diritte
19-60 мм ровные
10
katalog_vnitrky_srovnaneMikro:Sestava 1
23.8.2007
12:59
Stránka 9
Code
Specification
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ
KROUŽKY PRO HŘÍDELE
MONTAGEZANGE FÜR
AUSSENSICHERUNGSRINGE
PLIERS FOR EXTERNAL
CIRCLIPS
PINZA PER ANELLI DI
SICUREZZA PER ALBERI
КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ВАЛОВ
2325
225 mm, PH-NiCr
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ
KROUŽKY PRO HŘÍDELE
MONTAGEZANGE FÜR
AUSSENSICHERUNGSRINGE
PLIERS FOR EXTERNAL
CIRCLIPS
PINZA PER ANELLI
DI SICUREZZA PER ALBERI
КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ВАЛОВ
2326
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ
KROUŽKY PRO DÍRY
MONTAGEZANGE FÜR
INNENSICHERUNGSRINGE
PLIERS FOR INTERNAL
CIRCLIPS
PINZA PER ANELLI
DI SICUREZZA PER FORI
2327
∅
∅
∅
∅
∅
Price
EUR
(pc)
10
0,25
263,-
313,-
9,38
10
0,15
194,-
230,-
6,92
10
0,15
165,-
196,-
5,89
10
0,25
244,-
290,-
8,72
10
0,15
184,-
219,-
6,58
0,15
184,-
219,-
6,58
19-60 mm vyhnuté o 90°
19-60 mm gebogene 90°
19-60 mm bent 90°
19-60 mm ricurve di 90°
19-60 мм загнутые на 90°
175 mm, PVC-NiCr
∅
∅
∅
∅
∅
Doporučená
cena Kč (ks)
vč. DPH 19%
40-100 mm rovné
40-100 mm gerade
40-100 mm straight
40-100 mm diritte
40-100 мм ровные
175 mm, PVC-NiCr
∅
∅
∅
∅
∅
Cena Kč
(ks)
19-60 mm rovné
19-60 mm gerade
19-60 mm straight
19-60 mm diritte
19-60 ммровные
КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ
KROUŽKY PRO DÍRY
MONTAGEZANGE FÜR
INNENSICHERUNGSRINGE
PLIERS FOR INTERNAL
CIRCLIPS
PINZA PER ANELLI
DI SICUREZZA PER FORI
КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ
2327
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ
KROUŽKY PRO DÍRY
MONTAGEZANGE FÜR
INNENSICHERUNGSRINGE
PLIERS FOR INTERNAL
CIRCLIPS
PINZA PER ANELLI
DI SICUREZZA PER FORI
КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ
2328
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ
KROUŽKY PRO DÍRY
MONTAGEZANGE FÜR
INNENSICHERUNGSRINGE
PLIERS FOR INTERNAL
CIRCLIPS
PINZA PER ANELLI
DI SICUREZZA PER FORI
КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ
2329
225 mm, PH-NiCr
∅
∅
∅
∅
∅
40-100 mm rovné
40-100 mm gerade
40-100 mm straight
40-100 mm diritte
40-100 мм ровные
175 mm, PVC-NiCr
∅
∅
∅
∅
∅
19-60 mm vyhnuté o 90°
19-60 mm gebogene 90°
19-60 mm bent 90°
19-60 mm ricurve di 90°
19-60 мм загнутые на 90°
175 mm, PVC-NiCr
∅
∅
∅
∅
∅
10
19-60 mm vyhnuté o 45°
19-60 mm gebogene 45°
19-60 mm bent 45°
19-60 mm ricurve di 45°
19-60 мм загнутые на 45°
9
katalog_vnitrky_srovnaneMikro:Sestava 1
23.8.2007
13:00
Stránka 10
Code
Specification
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ
KROUŽKY PRO DÍRY
MONTAGEZANGE FÜR
INNENSICHERUNGSRINGE
PLIERS FOR INTERNAL
CIRCLIPS
PINZA PER ANELLI
DI SICUREZZA PER FORI
КЛЕЩИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ
2329
220 mm, PH-NiCr
KLEŠTĚ DĚROVACÍ
PERFORIERZANGE
HOLE PUNCHING PLIERS
PINZA PERFORATRICE
КЛЕЩИ ДЫРОПРОБИВНЫЕ
831
PVC-Zn
razník ∅ 4 mm
KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ
ABISOLIERZANGE
WIRE STRIPPING PLIERS
PINZA SPELAFILO
КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ
2300
KLEŠTĚ KONEKTOROVÉ
STECKVERBINDUNGSZANGE
CONNECTOR CRIMPER
PINZE AL CONNETTORE
КЛЕЩИ НА РАЗЪЁМЫ
Cena Kč
(ks)
Price
EUR
(pc)
0,25
216,-
257,-
7,73
10
0,14
431,-
512,-
15,38
PVC
0,5-6 mm2
10
0,16
60,-
71,-
2,14
2469
PVC
10
0,22
63,-
75,-
2,25
KLEŠTĚ PLOMBOVACÍ
PLOMBENZANGE
LEADING TONGS
PINZA SIGILLANTE
КЛЕЩИ ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ
2474
2474
2474
10 mm
12 mm
14 mm
10
10
10
0,35
0,35
0,35
754,754,754,-
897,897,897,-
26,93
26,93
26,93
RAZNÍKY DO PLOMBOVACÍCH
KLEŠTÍ
PLOMBENZANGENSTEMPEL
LEADING PUNCH
PUNZONI
PER PINZA SIGILLANTE
ЧЕКАНОЧНЫЙ ПУАНСОН ДЛЯ
ПЛОМБИРОВОЧНЫХ КЛЕЩЕЙ
2474
2474
2474
54,54,54,-
64,64,64,-
1,91
1,91
1,91
10
∅
∅
∅
∅
∅
10
Doporučená
cena Kč (ks)
vč. DPH 19%
40-100 mm vyhnuté o 45°
40-100 mm gebogene 45°
40-100 mm bent 45°
40-100 mm ricurve di 45°
40-100 мм загнутые на 45°
∅ razníků / ∅ Stanzen Grösse
∅ punch sizes / ∅ punzoni / ∅ пуансона
∅ 10 mm
∅ 12 mm
∅ 14 mm
1
1
1
0,002
0,004
0,006
katalog_vnitrky_srovnaneMikro:Sestava 1
23.8.2007
13:00
Stránka 11
Cena Kč
(ks)
Doporučená
cena Kč (ks)
vč. DPH 19%
Price
EUR
(pc)
Code
Specification
KLEŠTĚ PŘESTAVITELNÉ SIKO
WASSERPUMPENZANGE SIKO
SIKO WATERPUMP PLIERS
PINZA REGISTRABILE SIKO
КЛЕЩИ РАЗВОДНЫЕ SICO
366
250 mm, CT-PVC
10
0,25
291,-
347,-
10,41
KLEŠTĚ PŘESTAVITELNÉ SIKO
WASSERPUMPENZANGE SIKO
SIKO WATERPUMP PLIERS
PINZA REGISTRABILE SIKO
КЛЕЩИ РАЗВОДНЫЕ SICO
366
330 mm, CT-PH
12
0,60
387,-
461,-
13,83
HASÁK NA TRUBKY „HERKULES“
ROHRZANGE „HERKULES“
PIPE WRENCH „HERKULES“
TENAGLIA PER TUBI „HERKULES“
ТРУБНЫЙ КЛЮЧ „ГЕРКУЛЕС“
242
242
320 mm (1’’)
560 mm (2’’)
2
1
0,77
1,20
176,350,-
209,416,-
6,29
12,50
HASÁK NA TRUBKY
ROHRZANGE
PIPE WRENCH
TENAGLIA PER TUBI
ТРУБНЫЙ КЛЮЧ
243
243
300 mm (1’’)
450 mm (2’’)
2
1
0,72
1,08
101,150,-
120,179,-
3,61
5,36
HASÁK VÝSTŘEDNÍKOVÝ
EXZENTERROHRZANGE
PIPE WRENCH
TENAGLIA ECCENTRICA
PER TUBI
ТРУБНЫЙ КЛЮЧ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ
245
245
375 mm (1”)
500 mm (2’’)
1
1
1,25
1,85
291,474,-
347,564,-
10,41
16,92
HASÁK KLOUBOVÝ
GELENKROHRZANGE
HINGED PIPE WRENCH
TENAGLIA CON
ARTICOLAZIONE PER TUBI
ТРУБНЫЙ КЛЮЧ ШАРНИРНЫЙ
246
246
246
450 mm (2 1/2”)
600 mm (3 1/2”)
850 mm (4 1/2”)
1
1
1
1,70
3,10
5,40
646,797,1359,-
769,949,1617,-
23,06
28,47
48,52
HASÁK NA TRUBKY
S VODÍCÍ MATICÍ
ROHRZANGE VERSTELLBAR
MIT KLEMMMUTTER
PIPE WRENCH
WITH GUIDE NUT
TENAGLIA CON DADO
CONDUTTORE PER TUBI
ТРУБНЫЙ КЛЮЧ
С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ГАЙКОЙ
257
257
257
257
175 mm (1”)
240 mm (1 1/2”)
270 mm (1 3/4”)
300 mm (2”)
10
10
10
10
0,30
0,46
0,70
0,85
172,214,258,279,-
205,255,306,332,-
6,14
7,65
9,20
9,97
HASÁK NA TRUBKY
SE STAVĚCÍM ŠROUBEM
ROHRZANGE VERSTELLBAR
MIT KLEMMSCHRAUBE
PIPE WRENCH
WITH SETTING SCREW
TENAGLIA CON
VITE REGISRABILE PER TUBI
ТРУБНЫЙ КЛЮЧ
С УСТАНОВОЧНЫМ ВИНТОМ
258
258
258
190 mm (1”)
250 mm (1 1/2”)
300 mm (2”)
10
10
10
0,29
0,65
0,85
140,162,205,-
167,192,244,-
5,00
5,78
7,32
11
katalog_vnitrky_srovnaneMikro:Sestava 1
23.8.2007
13:00
Stránka 12
Cena Kč
(ks)
Doporučená
cena Kč (ks)
vč. DPH 19%
Price
EUR
(pc)
Code
Specification
KLEŠTĚ NA DLAŽDICE
ZANGE
FÜR FUSSBODENFLIESEN
TILE CUTTING PLIERS
PINZA PER PIASTRELLE
КЛЕЩИ ПЛИТОЧНЫЕ
306
PH
10
0,20
214,-
255,-
7,65
KLEŠTĚ ROZVÁDĚCÍ
na listové pily
SCHRÄNKZANGE
für Sägeblätter
SAW SETTING PLIERS
for straight blades
PINZA DISTRIBUTRICE
КЛЕЩИ РАЗВОДНЫЕ для
листовых пил
1701
PVC
10
0,30
400,-
476,-
14,27
KLEŠTĚ ROZVÁDĚCÍ
na okružní a katrové pily
SCHRÄNKZANGE
für Kreissägen
SAW SETTING PLIERS
for round blades
PINZA DISTRIBUTRICE per
seghe a lame multiple / circolari
КЛЕЩИ РАЗВОДНЫЕ
для дисковых и рамовых пил
1717
1
0,76
970,-
1155,-
34,65
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ NA TYČE
A SVORNÍKY
BOLZENSCHNEIDER
BOLT CUTTERS
PINZA DA TAGLIO
PER BARRE E BULLONI
КУСАЧКИ ДЛЯ СТЕРЖНЕЙ
И БОЛТОВ
270
350 mm A
∅ 5 mm
10
1,40
580,-
690,-
20,71
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ NA TYČE
A SVORNÍKY
BOLZENSCHNEIDER
BOLT CUTTERS
PINZA DA TAGLIO
PER BARRE E BULLONI
КУСАЧКИ ДЛЯ СТЕРЖНЕЙ
И БОЛТОВ
270
270
270
270
480 mm, A
630 mm, A
780 mm, A
930 mm, A
∅ 7 mm
∅ 9 mm
∅ 12 mm
∅ 13 mm
1
1
1
1
2,00
2,65
3,90
4,24
637,732,938,970,-
757,871,1117,1155,-
22,73
26,15
33,51
34,65
NÁHRADNÍ NOŽE pro kleště 270
ERSATZMESSER
für Bolzenschneider 270
SPARE BOLT cutting blades 270
PUNTE DI RICAMBIO per pinza 270
ЗАПАСНЫЕ НОЖИ для клещей 270
270NN
270NN
270NN
270NN
270NN
350 mm, A
480 mm, A
630 mm, A
780 mm, A
930 mm, A
1
1
1
1
1
0,40
0,55
0,78
1,19
1,19
431,485,539,744,744,-
512,577,641,885,885,-
15,38
17,33
19,24
26,56
26,56
12
katalog_vnitrky_srovnaneMikro:Sestava 1
23.8.2007
13:01
Stránka 13
Cena Kč
(ks)
Doporučená
cena Kč (ks)
vč. DPH 19%
Price
EUR
(pc)
Code
Specification
SAMOSVORNÁ SVĚRKA
SELBSTHEMMENDE ZANGE
SELF-TIGHTENING CLAMP
GANASCIA ATIBLOCCAGGIO
САМОЗАЖИМНОЙ ХОМУТ
260
260
260
130 mm
180 mm
220 mm
10
10
10
0,16
0,31
0,44
65,75,120,-
77,89,143,-
2,32
2,68
4,29
NŮŽKY NA PLECH PŘEVODOVÉ
ÜBERSETZUNGS BLECHSCHERE
CUT AVIATION TIN SNIPS
CESOIE PER LAMIERE TRASMISSIONE A LEVA
ЛИСТОВЫЕ НОЖНИЦЫ
C ПЕРЕДАЧЕЙ
390
390
390
250
250L (L)
250P (R)
10
10
10
0,38
0,38
0,38
130,130,130,-
155,155,155,-
4,64
4,64
4,64
NŮŽKY NA PLECH PŘEVODOVÉ
ÜBERSETZUNGS BLECHSCHERE
CUT AVIATION TIN SNIPS
CESOIE PER LAMIERE TRASMISSIONE A LEVA
ЛИСТОВЫЕ НОЖНИЦЫ
C ПЕРЕДАЧЕЙ
392
392
10
10
0,43
0,43
260,260,-
309,309,-
9,29
9,29
NŮŽKY NA PLECH PŘEVODOVÉ
ÜBERSETZUNGS BLECHSCHERE
CUT AVIATION TIN SNIPS
CESOIE PER LAMIERE TRASMISSIONE A LEVA
ЛИСТОВЫЕ НОЖНИЦЫ
C ПЕРЕДАЧЕЙ
394
10
0,43
250,-
298,-
8,93
NŮŽKY NA PLECH PŘEVODOVÉ
ÜBERSETZUNGS BLECHSCHERE
CUT AVIATION TIN SNIPS
CESOIE PER LAMIERE TRASMISSIONE A LEVA
ЛИСТОВЫЕ НОЖНИЦЫ
C ПЕРЕДАЧЕЙ
396
10
0,38
107,-
127,-
3,82
max. síla plechu 1 mm
max. 600 N/mm2
250L (L)
250P (R)
max. síla plechu 1 mm
max. 600 N/mm2
300
max. síla plechu 1 mm
max. 600 N/mm2
240
max. síla plechu 1 mm
max. 600 N/mm2
13
katalog_vnitrky_srovnaneMikro:Sestava 1
23.8.2007
13:02
Stránka 14
Code
Cena Kč
(ks)
Specification
Doporučená
cena Kč (ks)
vč. DPH 19%
Price
EUR
(pc)
KLADIVO ZÁMEČNICKÉ
násada PH
SCHLOSSERHAMMER
Kunststoffstiel PH
PIN HAMMER handle PH
MARTELLO DA MECCANICO
manico PH
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ
с рукояткой РН
27
27
27
27
27
27
27
27
100 g
200 g
300 g
500 g
800 g
1000 g
1500 g
2000 g
10
10
10
10
10
6
6
6
0,15
0,26
0,38
0,60
0,89
1,23
1,74
2,16
106,115,136,146,192,206,263,308,-
126,137,162,174,228,245,313,366,-
3,79
4,12
4,86
5,22
6,84
7,36
9,38
11,00
KLADIVO ZÁMEČNICKÉ
SCHLOSSERHAMMER
PIN HAMMER
MARTELLO DA MECCANICO
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
100 g
200 g
300 g
400 g
500 g
600 g
800 g
1000 g
1500 g
2000 g
10
10
10
10
10
10
10
6
6
6
0,15
0,26
0,38
0,47
0,60
0,68
0,89
1,23
1,74
2,16
96,105,115,117,121,127,162,172,227,279,-
114,125,137,140,143,151,192,205,270,332,-
3,42
3,75
4,12
4,19
4,30
4,52
5,78
6,14
8,09
9,97
PALICE násada PH
FÄUSTEL Kunststoffstiel PH
MALLET handle PH
MAZZA manico PH
МОЛОТ с рукояткой РН
602
602
602
1000 g
1500 g
2000 g
6
6
6
1,20
1,28
2,10
228,272,319,-
271,324,380,-
8,13
9,71
11,40
PALICE
FÄUSTEL
MALLET
MAZZA
МОЛОТ
603
603
603
603
800 g
1000 g
1500 g
2000 g
6
6
6
6
1,00
1,20
1,58
2,10
162,172,227,258,-
192,205,270,306,-
5,78
6,14
8,09
9,20
PALICE
FÄUSTEL
MALLET
MAZZA
МОЛОТ
KLADIVO PŘEDTLOUKACÍ
VORSCHLAGHAMMER
SLEDGE HAMMER
MARTELLO PREBATTITORE
МОЛОТОК ДЛЯ
ПРЕДВЫБИВКИ
KLADIVO ZEDNICKÉ
ploska hladká
MAURERHAMMER
Hammerbahn glatt
STONE MASON HAMMER
flat head
MARTELLO DA MURATORE
a bocca liscia
МОЛОТОК-КИРОЧКА
боёк гладкий
14
603
603
603
603
3 kg
5 kg
6 kg
8 kg
1
1
1
1
3,50
5,75
6,75
8,75
400,560,711,1046,-
476,667,846,1245,-
14,27
20,01
25,38
37,37
18
18
18
18
18
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
8 kg
1
1
1
1
1
3,40
4,50
5,75
6,75
8,75
378,464,539,701,949,-
450,552,641,835,1129,-
13,50
16,55
19,24
25,05
33,88
708
600 g, LS
1
0,90
236,-
281,-
8,42
katalog_vnitrky_srovnaneMikro:Sestava 1
23.8.2007
13:03
Stránka 15
Cena Kč
(ks)
Doporučená
cena Kč (ks)
vč. DPH 19%
Price
EUR
(pc)
Code
Specification
709
750 g
1
0,75
107,-
127,-
3,83
KLADIVO ZEDNICKÉ
MAURERHAMMER
STONE MASON HAMMER
MARTELLO DA MURATORE
МОЛОТОК-КИРОЧКА
716
700 g
1
0,70
107,-
127,-
3,83
KLADIVO PRO DLAŽDIČE
HAMMER
FŰR PFLASTERSTEIN
PAVING HAMMER
MARTELLO DA SELCIATORE
731
1000 g
1
1,23
236,-
281,-
8,42
KLADIVO TESAŘSKÉ
S MAGNETEM
LATTHAMMER MIT MAGNET
MAGNET CLAW HAMMER
MARTELLO DA CARPENTIERE
CON MAGNETE
МОЛОТОК ПЛОТНИЧНЫЙ
С МАГНИТОМ
504
600 g
1
0,80
270,-
321,-
9,64
KLADIVO SVÁŘEČSKÉ
SCHWEISSERHAMMER
WELDING HAMMER
MARTELLO DA SALDATORE
МОЛОТОК СВАРОЧНЫЙ
572
572
320 g, A
400 g, A
1
1
0,32
0,47
129,150,-
153,179,-
4,60
5,37
KLADIVO SVÁŘEČSKÉ
SCHWEISSERHAMMER
WELDING HAMMER
MARTELLO DA SALDATORE
572
572
320 g, B
400 g, B
1
1
0,32
0,47
114,119,-
136,142,-
4,08
4,27
KLADIVO ZEDNICKÉ
MAURERHAMMER
STONE MASON HAMMER
MARTELLO DA MURATORE
МОЛОТОК-КИРОЧКА
МОЛОТОК ДЛЯ
МОСТИЛЬЩИКА
МОЛОТОК СВАРОЧНЫЙ
15
katalog_vnitrky_srovnaneMikro:Sestava 1
23.8.2007
13:03
Stránka 16
Cena Kč
(ks)
Doporučená
cena Kč (ks)
vč. DPH 19%
Price
EUR
(pc)
Code
Specification
BABKA KLEPACÍ ostrá
AMBOSSSTÖCKEL spitz
WIDE ANVIL SHARP
INCUDINETTA PER BATTERE
tagliente
БАБКА КЛЕПАЛЬНАЯ острая
582
250 g
1
0,25
75,-
89,-
2,69
BABKA KLEPACÍ čtyřhranná
AMBOSSSTÖCKEL
quadratisch
WIDE ANVIL SQUARE
INCUDINETTA PER BATTERE
quadrangolare
БАБКА КЛЕПАЛЬНАЯ
четырехгранная
580
400 g
1
0,40
85,-
102,-
3,05
SEKÁČ ZÁMEČNICKÝ PLOCHÝ
SCHLOSSERFLACHMEISSEL
LOCKSMITH’S FLAT CHISEL
SCALPELLO DA FABBRO PIATTO
ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ ПЛОСКОЕ
101
101
101
101
101
101
101
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
10
10
10
10
10
5
5
0,11
0,20
0,30
0,42
0,55
0,65
0,80
62,68,70,82,95,107,124,-
74,81,83,98,113,127,147,-
2,21
2,43
2,50
2,94
3,38
3,83
4,41
SEKÁČ ZÁMEČNICKÝ PLOCHÝ
SCHLOSSERFLACHMEISSEL
LOCKSMITH’S FLAT CHISEL
SCALPELLO DA FABBRO PIATTO
ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ ПЛОСКОЕ
100
100
400 mm
500 mm
5
5
0,10
1,65
162,183,-
192,218,-
5,78
6,55
SEKÁČ ZÁMEČNICKÝ PLOCHÝ
S OCHRANNÝM NÁVLEKEM PVC
101
101
101
101
200 mm, PVC
250 mm, PVC
300 mm, PVC
350 mm, PVC
1
1
1
1
0,42
0,55
0,65
0,81
118,140,162,183,-
141,167,192,218,-
4,23
5,00
5,78
6,55
106
200 mm, PVC
1
0,28
118,-
141,-
4,23
723
200 mm
1
0,36
118,-
141,-
4,23
SCHLOSSERFLACHMEISSEL, PVC
LOCKSMITH’S FLAT CHISEL
WITH PVC GUARD
SCALPELLO DA FABBRO
PIATTO PVC
ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ
ПЛОСКОЕ, PVC
SEKÁČ ZÁMEČNICKÝ KŘÍŽOVÝ
S OCHRANNÝM NÁVLEKEM PVC
SCHLOSSERKREUZMEISSEL, PVC
LOCKSMITH’S CROSS CHISEL
WITH PVC GUARD
BULINO DA FABBRO IN PVC
ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ
КРЕЙЦМЕЙСЕЛЬ, PVC
SEKÁČ PLOCHÝ
FLACHMEISSEL
FLAT CHISEL
SCALPELLO PIATTO
ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ
16
katalog_vnitrky_srovnaneMikro:Sestava 1
23.8.2007
13:03
Stránka 17
Cena Kč
(ks)
Doporučená
cena Kč (ks)
vč. DPH 19%
Price
EUR
(pc)
Code
Specification
SEKERA TESAŘSKÁ
HANDBEIL
WOOD AXE
ASCIA DA CARPENTIERE
ТОПОР ПЛОТНИЦКИЙ
3001
800 g, CT
1
1,05
451,-
537,-
16,11
SEKERA UNIVERZÁLNÍ
UNIVERSALAXT
ALL PURPOSE AXE
ASCIA UNIVERSALE
ТОПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
3003
3003
3003
600 g, CT
800 g, CT
1000 g, CT
1
1
1
0,82
1,05
1,25
203,226,294,-
241,268,349,-
7,25
8,06
10,48
3005
1250 g, CT
1
1,50
338,-
402,-
12,07
3006
3006
1000 g, CT
1600 g, CT
1
1
1,90
2,30
306,361,-
364,429,-
10,93
12,88
3007
3007
1250 g, CT
1800 g, CT
1
1
1,7
2,4
419,516,-
499,614,-
14,96
18,43
SEKERA OSEKÁVACÍ
HAUAXT
FELLING AXE
ASCIA PER ABBOZZARE
ТОПОР ОБРУБОЧНЫЙ
SEKERA ŠTÍPACÍ
SPALTAXT
SPLITTING AXE
ASCIA PER TAGLIARE
ТОПОР ДЛЯ КОЛКИ
SEKERA ŠTÍPACÍ S KLÍNEM
SPALTAXT MIT KEIL
SPLITTING AXE WITH WEDGE
ASCIA DA SPACCO CON LA
TESTA A CUNEO
КОЛУН С КЛИНОМ
SEKERA CAMP
BEIL CAMP
AXE CAMP
ASCIA CAMP
TОПОР CAMP
3015
10
0,75
214,-
255,-
7,65
SEKERA HASIČSKÁ
FEUERWEHRMANNBEIL
FIREMAN’S AXE
ASCIA DA POMPIERE
TОПОР ПОЖАРНЫЙ
2318
1
1,10
322,-
384,-
11,51
17
katalog_vnitrky_srovnaneMikro:Sestava 1
23.8.2007
13:04
Stránka 18
Code
SEKERA HASIČSKÁ JUBILEJNÍ
JUBILEUMSAXT
DER FEUERWEHR
JUBILEE FIREMAN’S AXE
ASCIA DA POMPIERE
TОПОР ПОЖАРНЫЙ
ЮБИЛЕЙНЫЙ
KALAČ dřevorubecký
s násadou
HOLZFÄLLERSCHROTAXT
mit Stiel
LUMBERJACK’S AXE
ASCIA DA POMPIEREASCIA
DA TAGLIABOSCHI con manico
ТОПОР-КОЛУН с топорищем
Cena Kč
(ks)
Specification
2315
Doporučená
cena Kč (ks)
vč. DPH 19%
Price
EUR
(pc)
1
0,85
2158,-
2568,-
77,07
19
3500 g, L
1
4,10
431,-
512,-
15,38
KALAČ DŘEVORUBECKÝ
bez násady
HOLZFÄLLERSCHROTAXT
ohne Stiel
HEAD FOR JUMBERJACK’S
AXE
ASCIA DA TAGLIABOSCHI
senza manico
ТОПОР-КОЛУН без топорища
19b
3500 g, Lb
1
3,50
378,-
450,-
13,50
KLÍN ŠTÍPACÍ
HOLZSPALTKEIL
SPLITTING WEDGE
CUNEO PER TAGLIARE
КЛИН ДРОВОКОЛЬНЫЙ
3000
3000
3000
1500 g
2000 g
2500 g
1
1
1
1,50
2,00
2,50
162,183,205,-
192,218,244,-
5,78
6,55
7,32
KLADIVO POKRÝVAČSKÉ
DACHDECKERHAMMER
PICK HAMMER
MARTELLO DA COPRITETTI
МОЛОТОК КРОВЕЛЬНЫЙ
736
1
0,63
431,-
512,-
15,38
KLEŠTĚ KLEMPÍŘSKÉ
přehýbací
KLEMPNERZANGE
CRIMPING PLIERS
PINZA DA STAGNAIO
piegatrice
КЛЕЩИ ЖЕСТЯНЩИКА
для перегиба
971
5
0,59
539,-
641,-
19,24
KLEŠTĚ KLEMPÍŘSKÉ
přehýbací vyhnuté o 45°
KLEMPNERFALZZANGE,
abgewinkelt um 45°
FOLDING TINMAN´S PLIERS,
bent by 45°
PINZA DA LATTONIERE,
piegatrice curva 45°
КЛЕЩИ ЖЕСТЯНИЦКИЙ
для перегиба загнутый на 45°
972
646,-
769,-
23,06
18
50 mm, CT-PH
šířka čelistí / Backenbreite / jaw width /
larghezza punte / ширина плашки
50 mm, CT-PH
5
0,59
šířka čelistí / Backenbreite / jaw width /
larghezza punte / ширина плашки
katalog_vnitrky_srovnaneMikro:Sestava 1
DRÁŽKOVNICE KLEMPÍŘSKÁ
KLEMPNERAUSBEULEISTEN
GROOVING TOOL
PIEGATRICE DA STAGNAIO
ФАЛЬЦОВОЧНИК ЖЕСТЯНИЦКИЙ
KLEŠTĚ KLEMPÍŘSKÉ krycí
KLEMPNERFALZZANGE
FACE CRIMPING PLIERS
PINZA DA STAGNAIO coprente
КЛЕЩИ ЖЕСТЯНЩИКА
кровельные
23.8.2007
13:04
Stránka 19
Cena Kč
(ks)
Doporučená
cena Kč (ks)
vč. DPH 19%
Price
EUR
(pc)
Code
Specification
974
140 mm
1
2,05
756,-
900,-
27,00
975
975
975
100 mm
125 mm
140 mm
2
2
2
1,13
1,23
1,33
905,962,1020,-
1077,1145,1213,-
32,33
34,36
36,42
šířka čelistí / Backenbreite / jaw width /
larghezza punte / ширина плашки
TRHÁK
NAGEL MIT HAKEN
TOOL FOR PULL UP ROOF NAILS
STRAPPATORE
КЛЫК
998
998
400 mm, CT
500 mm, CT
1
1
0,77
0,85
610,667,-
726,794,-
21,78
23,84
SADA KLÍNKŮ do seker a palic
SET BEFESTIGUNGS KEILE
für Beile und Fäustel
SET OF WEDGES
for axes and hammers
SET DI CUNEI
per asce e mazze
НАБОР ШТИФТОВ
для топоров и молотов
3024/8
3024/10
3024/12
3024/14
3024/16
3024/18
∅
∅
∅
∅
∅
∅
15
12
12
10
8
6
0,03
0,05
0,07
0,10
0,10
0,12
45,47,50,55,56,58,-
54,56,60,65,66,69,-
1,62
1,69
1,80
1,95
1,99
2,06
KLÍNEK do seker a palic
plochý kovaný
BEFESTIGUNGSKEILE für Beile
und Fäustel flach geschmiedet
WEDGE for axes and hammers
flat forged
CUNEO PIATTO per asce e mazze
КЛИН для топоров и молотов
плоский кованный
3025/7
1
0,03
8,-
10,-
0,29
SKOBA ZEDNICKÁ LISOVANÁ
MAURERKLAMMER GEPRESST
WALL HOOK PRESSED
GRAFFA DA MURATORE
СКОБЫ КЛАДОЧНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ
757
1
0,16
21,-
25,-
0,74
8
10
12
14
16
18
19
katalog_vnitrky_srovnaneMikro:Sestava 1
23.8.2007
13:06
Stránka 20
Panel - nářadí pro strojírenství
1) Výrobky umístěné na panelech Zbirovia, a.s. podléhají stejným obchodním a rabatovým podmínkám nabízených v platném ceníku
pro příslušný rok.
2) Zbirovia, a.s. zapůjčí tento panel zdarma, podmínkou je, že bude obsahovat pouze výrobky Zbirovia, a.s.
3) Ostatní podmínky budou uvedeny ve smlouvě o zapůjčení tohoto panelu.
20
katalog_vnitrky_srovnaneMikro:Sestava 1
23.8.2007
13:07
Stránka 21
Panel - nářadí pro stavebnictví
1) Výrobky umístěné na panelech Zbirovia, a.s. podléhají stejným obchodním a rabatovým podmínkám nabízených v platném ceníku
pro příslušný rok.
2) Zbirovia, a.s. zapůjčí tento panel zdarma, podmínkou je, že bude obsahovat pouze výrobky Zbirovia, a.s.
3) Ostatní podmínky budou uvedeny ve smlouvě o zapůjčení tohoto panelu.
21
katalog_vnitrky_srovnaneMikro:Sestava 1
23.8.2007
13:08
Stránka 22
Cena Kč
(ks)
Doporučená
cena Kč (ks)
vč. DPH 19%
Price
EUR
(pc)
Code
Specification
NÁSADA NA KLADIVA – BUK
HAMMERSTIEL – BUCHE
HAMMER HANDLE – BEECH
MANICO DEL MARTELLO –
FAGGIO
TOПОP ДЛЯ MOЛOTOKA –
БУК
N100k
N200k
N300k
N400k
N500k
N600k
N800k
N1000k
N1500k
N2000k
28/100
28/200
28/300
28/400
28/500
28/600
28/800
28/1000
28/1500
28/2000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16,19,21,22,24,25,27,30,37,39,-
20,22,25,26,28,29,32,36,44,47,-
0,59
0,66
0,74
0,77
0,85
0,88
0,96
1,07
1,32
1,40
NÁSADA NA PALICE – BUK
FÄUSTELSTIEL – BUCHE
MALLET HANDLE – BEECH
MANICO DEL MAZZA – FAGGIO
TOПОP ДЛЯ MOЛOTA – БУК
N800p
N1000p
N1500p
N2000p
603/800
603/1000
603/1500
603/2000
1
1
1
1
30,30,36,38,-
36,36,43,45,-
1,07
1,07
1,29
1,36
N3
N5
N5
N8
603/3
603/5
603/6
603/8
1
1
1
1
35,53,53,55,-
42,63,63,65,-
1,25
1,95
1,95
1,95
N3
N4
N5
N5
N8
18/3
18/4
18/5
18/6
18/8
1
1
1
1
1
35,41,53,53,55,-
42,49,63,63,65,-
1,25
1,47
1,95
1,95
1,95
N8
19/3,5
1
55,-
65,-
1,95
NÁSADA NA SEKERY – JASAN
AXTSTIEL – ESCHE
AXE HANDLE – ASH
MANICO DEL ASCIA – AVORNIO
TOПОP ДЛЯ TOПОPA – ЯСЕHЬ
N600s
N800s
N800s
N1000s
N1250s
N1000ss
N1600s
3003/600
3003/800
3001/800
3003/1000
3005/1250
3006/1000
3006/1600
1
1
1
1
1
1
1
50,53,53,57,94,82,104,-
60,63,63,67,112,98,124,-
1,80
1,88
1,88
2,02
3,35
2,94
3,72
NÁSADA NA ZEDNICKÁ
KLADIVA – BUK
MAURER HAMMERSTIEL –
BUCHESTONE MASONHAMMER
HANDLE – BEECH
MANICO DEL MARTELLO
DA MURATORE – FAGGIO
ТОПОР ДЛЯ МОЛОТОКА –
КИРОЧКА – БУК
N39
N39
709
716
1
1
13,13,-
15,15,-
0,46
0,46
NÁSADA NA PALICE – BUK
FÄUSTELSTIEL – BUCHE
MALLET HANDLE – BEECH
MANICO DEL MAZZA – FAGGIO
TOПОP ДЛЯ MOЛOTA – БУК
NÁSADA NA PŘEDTLOUKACÍ
KLADIVA – BUK
VORSCHLAGHAMMERSTIEL –
BUCHE
SLEDGE HAMMER HANDLE –
BEECH
MANICO DEL MARTELLO
PREBATTITORE – FAGGIO
TOПОP ДЛЯ MOЛOTOKA ДЛЯ
ПРЕДBЫБИBКИ - БУК
NÁSADA NA KALAČE – BUK
HOLZFÄLLERSCHROTAXT STIEL – BUCHE
LUMBERJACK‘S AXE HANDLE
– BEECH
MANICO DEL ASCIA DA POM PIEREASCIA DA TAGLIABOSCHI
– FAGGIO
TOПОP ДЛЯ TOПОPA-КOЛУHA
– БУК
22
katalog_vnitrky_srovnaneMikro:Sestava 1
21.8.2007
10:18
Stránka 23
TENTO KATALOG OBSAHUJE POUZE VÝROBKY ČESKÉ SPOLEČNOSTI ZBIROVIA, a.s.
Kontaktní adresy / Adresse / Address / Indirizzi di contatto / Контактный адрес
ZBIROVIA, a.s.
Sládkova 219, 338 08 Zbiroh
CZECH REPUBLIC
tel.: +420 371 794 301–3
fax: +420 371 794 306
e-mail: [email protected]
http://www.zbirovia.cz
Obchodní oddělení:
obchodní náměstek
tel: +420 371 794 301–3
fax: +420 371 794 286
vedoucí tuzemského prodeje
tel: +420 371 794 975
fax: +420 371 794 975
e-mail: [email protected]
vedoucí exportního prodeje
tel: +420 371 781 475
fax: +420 371 794 286
e-mail: [email protected]
Příklad objednávky
Beispiel für eine Bestellung
Example of the order
Esempio dell’ordine
Пример заказа
Název / číslo katalogu / specifikace výrobku
(pokud je uveden)
Bezeichnung / Artikel-Nr. / Produktspezifizierunge
(falls angegeben)
Name / Catalogue number / Product specification
(if stated)
Nome / numero di catalogo / specificazione del prodotto
(se prevista)
Hазвание / № каталога / спецификация изделия
(если приведена)
Například / zum Beispiel / for example
ad esempio / например:
Kleště kombinované 351/160 PVC-NiCr – P
Kombinationszangen 351/160 PVC-NiCr – P
All Purpose Pliers 351/160 PVC-NiCr – P
Pinza combinata 351/160 PVC-NiCr – P
Клещи комбинированные 351/160 PVC-NiCr – P
Vysvětlivky:
b – bez násady
PH – slabostěnný návlek
PVC – tvarovaný návlek
Zn – povrch zinkován
NiCr– povrch niklován a chromován
P – výrobek je možno dodat na závěsné podložce
Zeichenerklärung:
b – ohne Stiel
PH – dünnwandiger Überzug
PVC – dickwandiger PVC-Überzug
Zn – Oberfläche verzinkt
NiCr – Oberfläche vernickelt und verchromt
P – es ist möglich das Produkt auf einer Unterlage mit
Aufhänger zu liefern
Explanatory notes:
b – without handle
PH – thin cover
PVC – shaped cover
Zn – the surface zinc plated
NiCr – the surface nickel and chrome plated
P – the product may be supplied with a hanging plate
Leggenda:
b – senza manico
PH – rivestimento sottile
PVC – rivestimento preformato
Zn – superficie zincata
NiCr – superficie nichelata e cromata
P – il prodotto può essere fornito con supporto a sospensione
Oбъяснения:
b – без рукоятки
PH – тонкостенная оболочка
PVC – фасонная оболочка
Zn – оцинкованная поверхность
NiCr – никелированная и хромированная поверхность
P – изделие можно снабдить подвесной подставкой
Výrobky podléhají technickému vývoji, z tohoto důvodu si
výrobce vyhrazuje právo změn oproti uvedeným vyobrazením.
Výrobce si vyhrazuje právo změny ceny vlivem kurzových změn.
Der Hersteller hält sich Preisänderungen aufgrund von Kursänderungen vor.
The manufacturer reserves the right to change prices due to
change of exchange rate.
La società si riserva la possibilità di effettuare le modifiche nel
listino a causa delle variazioni dicambi monetari.
Изготовитель отставляет за собой право изменения цены
в соответствии с изменением курса валюты.
23
Dálnice D5, EXIT 41, smìr Kaøez
DISTRIBUTOR:
KATALOG
CENÍK
PREISLISTE
PRICE LIST
LISTINO PREZZI
ÖÅÍÍÈÊ
2008

Podobné dokumenty

katalog_Zbirovia_230909:Sestava 1.qxd

katalog_Zbirovia_230909:Sestava 1.qxd Nell´anno 2008 la Zbirovia a.s. ha concluso un lungo periodo preparativo per accettare il sistema della gestione di qualità e in base al risultato positivo dell´audit di certificazione ha ottenuto ...

Více

ZBIROVIA Zbiroh

ZBIROVIA Zbiroh Nell´anno 2008 la Zbirovia, a.s. ha concluso un lungo periodo preparativo per accettare il sistema della gestione di qualità e in base al risultato positivo dell´audit di certificazione ha ottenuto...

Více

piegatrice

piegatrice cutting blades 270 PUNTE DI RICAMBIO per pinza 270 ЗАПАСНЫЕ НОЖИ для клещей 270

Více

KATALOG

KATALOG Nell’ anno 2008 la ZBIROVIA, a.s. ha concluso un lungo periodo preparativo per accettare il sistema della gestione di qualità e in base al risultato positivo dell’ audit di certificazione ha ottenu...

Více