Jarome - Pro Hockey

Komentáře

Transkript

Jarome - Pro Hockey
Jarome
Iginla
Slovo „Iginla“ znamená v nigerij‰tinû „velk˘
strom“. V jazyce hokejového svûta by mohlo
znamenat „neomezené moÏnosti“.
Vedení NHL spatfiuje v Iginlovi vzorového
reprezentanta celé ligy. Je mil˘, pozorn˘, sympatick˘... a hlavnû se o nûm tvrdí, Ïe aãkoliv
loni vévodil bodování, ani zdaleka nedosáhl
svého maxima. Má pr˘ na mnohem víc.
Iginla pfiedstavuje budoucnost NHL, pfiestoÏe
se mu zaãátek leto‰ní sezony nevydafiil tak,
jak by si sám pfiedstavoval.
A
:K
A
UTOR
14
PRO HOCKEY
EVIN
LLEN
PRO HOCKEY
15
JAROMEiginla
Je mu pûtadvacet, je ãerstv˘m drÏitelem Art Ross Trophy pro nejproduktivnûj‰ího hráãe NHL a fiíká se
o nûm, Ïe mÛÏe vést Calgary Flames
a vlastnû celou ligu po dal‰ích deset sezon.
NezapomeÀte, co prohlásil pfiibliÏnû pfied
rokem majitel Phoenix Coyotes Wayne
Gretzky, Ïe „Iginla je moÏná nejlep‰í útoãník
v lize“.
Tuto vûtu pronesl je‰tû pfied tím, neÏ Iginla
vyhrál prestiÏní trofeje a také pfied tím, neÏ
vstfielil nûkolik velmi dÛleÏit˘ch gólÛ pfii
cestû Kanady za olympijsk˘m zlatem v Salt
Lake City.
V sezonû 2001-02 byl jedin˘m hráãem,
kter˘ dokázal pokofiit padesátigólovou hranici. V souãasnosti, kdy se NHL snaÏí omezit
neãisté bránûní, bychom mohli pfiedpokládat,
Ïe Iginla mÛÏe vsítit pfies 60 branek. Nûktefií
hráãi, jenÏ mají podobn˘ talent a houÏevnatost jako Iginla, pfiísné
trestání háãkÛ a drÏení
pfiíli‰ nevítají, protoÏe
tak ztrácejí v˘hodu
buldokÛ, ktefií se
dokáÏí prodrat
J
Jarome Iginla. Nabito. Zamûfieno. Jist˘ gól…
k brance i skrz les nepfiátelsk˘ch
hokejek. JenÏe Iginla si umí uvûdomit i souvislosti – chápe, Ïe
hokej je mnohem zábavnûj‰í,
kdyÏ dostanou prostor i ‰ikovní hráãi
„Nová pravidla se mi líbí.
Skuteãnû,“ fiíká Iginla. „Myslím si, Ïe hra je mnohem rychlej‰í. KdyÏ vybojujete puk
v rohu, soupefi uÏ vás nemÛÏe
zahákovat. Prostû ho necháte za
sebou.“
Zatímco vût‰ina hráãÛ se k nûjak˘m
pfiedpovûdím o vlivu pfiísnûj‰ího posuzování nedovoleného bránûní stavûla zdrÏenlivû, Iginla se se sv˘m názorem nijak
netajil. „Myslím si,
Ïe letos se objeví
mnohem více hráãÛ s 50 góly,“ prorokoval je‰tû pfied
zaãátkem sezony.
Iginlovy senzaãní v˘kony na ledû
se ale v niãem neodráÏely v jeho chování
mimo ledovou plochu. Iginla, jehoÏ
otec pochází z Nigerie a do Kanady emigroval pfied Jaromov˘m narozením, je
prvním ãernochem, kter˘ vyhrál bodování ligy. KvÛli tomu se musel vyrovnat s mnoha tlaky, jeÏ by bûlocha
nepotkaly. Jeho rasa a pÛvod se
v loÀské sezonû staly hlavním tématem
mnoha diskusí, ale Iginla se s nimi stejnû jako
se zájmem médií vyrovnal s grácií.
„Myslel jsem si, Ïe se v lize objeví dal‰í ãerno‰i, ale ani na chvilku mû nenapadlo, Ïe by
jeden z nich mohl vyhrát celé bodování,“ fiíká
Willie O’Ree, kter˘ se stal prvním ãern˘m hráãem v NHL, kdyÏ v letech 1957-58 nastupoval
za Boston. „Setkal jsem se s Jaromem pfii
mnoha pfiíleÏitostech a musím fiíct, Ïe je to
fantastick˘ hráã.“
O’Ree vede nûkolik charitativních programÛ
pro mládeÏ pocházející z rÛzn˘ch etnick˘ch
men‰in. ¤íká, Ïe Iginla se mezi ní stal velmi
populární. „Jeho oblíbenost vystfielila vzhÛru,“
vysvûtluje O’Ree. „Stal se z nûj skuteãn˘ vzor,
dívat se na nûj je nesmírnû povzbuzující.“
Na ‰ir‰ích soupiskách klubÛ NHL se nachá-
To, co dokázal loni,
dokázal hlavnû díky
vlastní tvrdé práci
a schopnosti vyuÏít
nabídnut˘ch pfiíleÏitostí.“
D ARREN PANG
zí 20-25 hráãÛ pocházejících z men‰in. Iginla
si uvûdomuje, co pro nû pfiedstavuje, a bere
svou novou roli velmi váÏnû.
„Hráãem NHL jsem se chtûl stát odmaliãka,
jakmile jsem asi v sedmi letech zaãal hrát
hokej,“ vypráví Iginla. „Lidé fiíkali, Ïe v NHL
moc ãernochÛ nehraje. A toho jsem se trochu
PRO HOCKEY
17
JAROMEiginla
VÏdycky ví, kde má
stát.
VÏdycky ví, co má
fiíct. To je velká pfiednost
Jaroma Iginly.“
C RAIG C ONROY, C ALGARY F LAMES .
bál. Skuteãnû jich tam moc nebylo. Ale vydal
jsem se stejnou cestou jako tûch nûkolik, co
to dokázalo pfiede mnou. Hodnû jsem vzhlíÏel
tfieba ke Grantu Fuhrovi. Nebo v New Jersey
hrál Claude Vilgrain. Pak si pamatuji Tonyho
McKegneyho a Dalea Craigwella ze San Jose.“
„Sledoval jsem, co museli udûlat, kdyÏ se
chtûli dostat nahoru. Vidût dal‰í ãernochy
18
PRO HOCKEY
v NHL pro mû znamenalo
hroznû moc. MoÏná, Ïe dnes
mÛj úspûch také nûco pro
malé kluky znamená... Byla
by pro mû ohromná ãest,
kdyby na mû dûti hledûly tak,
jako já jsem se díval na ãerné
hráãe NHL,“ fiíká.
V‰em je jasné, co Iginla
v zámofiské nejvy‰‰í hokejové
soutûÏi znamená, vãetnû samotn˘ch Calgary
Flames, ktefií se s ním dohodli na nové dvouleté smlouvû, která Iginlovi v tomto roãníku
vynese 5,5 milionu dolarÛ. V Calgary se
fanou‰ci bojí, Ïe jejich mal˘ klub nedokáÏe
konkurovat v lize, v níÏ nûkteré t˘my utrácejí na platech aÏ o ãtyfiicet milionÛ dolarÛ víc
neÏ ostatní. I proto vedení Flames vûdûlo, Ïe
si Iginlu musí udrÏet. „Jarome není jen dÛleÏit˘m ãlenem Flames ale i celé komunity
v Calgary,“ fiíká generální manaÏer Craig
Button. „Za kaÏdou cenu chce b˘t perfektní,
coÏ je jedním ze základÛ úspûchu.“
Nikdo v‰ak nedokáÏe odhadnout, jestli si
ho Flames budou moci udrÏet, i kdyÏ bude mít
cenu deseti milionÛ dolarÛ za sezonu. ZáleÏí
samozfiejmû na této a pfií‰tí sezonû, ale dá se
fiíct, Ïe tento okamÏik pfiijde velmi brzy.
„Jarome teì prochází dÛleÏit˘m obdobím,
kdy se pofiád musí uãit nûco nového,“ fiíká
b˘val˘ brankáfi Darren Pang, v souãasnosti
pÛsobící jako analytik televizní stanice ESPN.
„Pfies léto se musel zúãastnit mnoha akcí.
Pfiijímal pocty. V minulé sezonû dosáhl úspûchu díky své pracovitosti a nabídnut˘m pfiíleÏitostem. Ale nyní uÏ o nûm v‰ichni vûdí –
JAROMEiginla
Pfiipraví si
puk na
‰piãku
hokejky, nechá ho
sjet k patû ãepele
a potom ho
katapultuje smûrem
na branku.“
D ARREN PANG
stejnû jako kdysi o Mikovi Bossym – Ïe dokáÏe nastfiílet 50 gólÛ za sezonu. Teì se musí
spolehnout jen na tvrdou práci.“
Pang tvrdí, Ïe pracovitost je hlavní Iginlovou devizou. „Nemyslím si, Ïe má takov˘
talent jako tfieba Mario Lemieux,“ fiíká Pang.
„Nikdy nebude procházet celou obranou, aby
pak skóroval backhandem po úÏasné kliãce.
Fakt je, Ïe Jarome Iginla stfiílí úplnû stejnû
jako vût‰ina lidí v lize.“
Hraje jednodu‰e. „Jenom si zpracuje puk,
trochu ho postrãí a vypálí ho na branku.“
U Iginly se vlastnû ani nedá mluvit o nûjakém raketovém úspûchu. Po pfiíchodu do
Calgary se musel vyrovnat s velk˘m tlakem,
Jarome Iginla
Narozen: 1. ãervence 1977
v Edmontonu, Kanada
V˘‰ka: 185 cm
Váha: 91 kg
Kluby NHL: Calgary (1995-)
Ostatní kluby: St. Albert, Kamloops Blazers
Pfiíjem: 5,5 milionu dolarÛ za sezonu
protoÏe Flames ho získali za populárního Joea
Nieuwendyka. Hodnû tvrdû se k nûmu
také choval trenér Brian Sutter, pod
jehoÏ vedením se Iginla pfiíli‰ rychle
nerozvíjel. Zato s kouãem Gregem Gilbertem si rozumí.
„Zajímá se mnohem víc o to, co muÏstvo skuteãnû dûlá, neÏ aby pofiád mlu-
ZÁKLADNÍ âÁST
Sezona
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
T˘m/liga
St. Albert/AMHL
St. Albert/AMHL
Kamloops Blazers/WHL
Kamloops Blazers/WHL
Kamloops Blazers/WHL
Calgary Flames/NHL
Calgary Flames/NHL
Calgary Flames/NHL
Calgary Flames/NHL
Calgary Flames/NHL
Calgary Flames/NHL
Celkem v NHL
Z
36
36
48
72
63
82
70
82
77
77
82
470
G
26
34
6
33
63
21
13
28
29
31
52
174
A
30
53
23
38
73
29
19
23
34
40
44
189
B
56
87
29
71
136
50
32
51
63
71
96
363
TM
22
20
33
111
120
37
29
58
26
62
77
289
+/-4
-10
1
0
-2
27
11
PLAY OFF
Sezona
1993-94
1994-95
1995-96
T˘m/liga
Kamloops Blazers/WHL
Kamloops Blazers/WHL
Kamloops Blazers/WHL
Calgary Flames/NHL
Celkem v NHL
Z
19
21
16
2
2
G
3
7
16
1
1
A
6
11
13
1
1
B
9
18
29
2
2
TM
10
34
44
0
0
+/-
vil o sv˘ch vlastních úspû‰ích. DrÏíme teì
mnohem víc pohromadû,“ fiíká Iginla „Navzájem si vûfiíme. Cítíme, Ïe kdyÏ do hry dáme
v‰echno, mÛÏeme vyhrát.“
Iginla vÏdycky mluví upfiímnû. Díky své
pfiátelské povaze si vydobyl i popularitu mezi
fanou‰ky. Bûhem olympijsk˘ch her se doslechl o ãtyfiech fandech z Calgary, ktefií se
vydali autem aÏ do Salt Lake City, pfiestoÏe
nesehnali lístky, jen aby ho mohli povzbudit.
Podûkoval jim aspoÀ tím, Ïe jim zaplatil
hotel. KdyÏ se o tom pfiíbûhu dozvûdûla média
a publikovala ho, cítil se nesvÛj. Takov˘ prostû je.
Rychl˘ centr Craig Conroy vedle nûj dokázal zv˘‰it svÛj bodov˘ zisk ze 32 bodÛ na
pln˘ch 75. Porozumûli si a perfektnû si vyhovují.
Jen letos se jim zatím nedafií pfiedvádût
stejné parádiãky jako v minulé sezonû.
Jakoby je stále nûco brzdilo, moÏná jsou to
Iginlovy bolesti v tfiíslech. V tomto roãníku
Iginlu i Conroye zastínil Chris Drury, kter˘
pfii‰el z Colorada. Místo nûj ode‰el do Denveru
Dean McAmmond. PfiestoÏe se tomu v organizaci Flames brání a poukazují na úspû‰né
Druryho v˘kony, prvnímu útoku bez
McAmmonda nyní „chybí ‰Èáva“.
Pro Iginlu znamená taková situace dal‰í
v˘zvu. Chce v‰em dokázat, Ïe ho na budoucího lídra NHL nepasovali náhodou. Je zfiejmû jen otázkou ãasu, kdy se mu to povede.
PRO HOCKEY
19

Podobné dokumenty

Mistrovství světa v ledním hokeji 1996

Mistrovství světa v ledním hokeji 1996 Mistrovství světa v ledním hokeji 1996 Z Wikipedie, otevřené encyklopedie 60. Mistrovství světa v ledním hokeji 1996 se konalo v Rakousku ve Vídni ve dnech 21. dubna – 5. května 1996. Mistrovství v...

Více

14 PRO HOCKEY

14 PRO HOCKEY Kapitán Toronto. Právû to je jednatfiicetilet˘ Mats Sundin. Ano, taky je lep‰í neÏ kdy dfiív. Ale sobec. Víc stfiílí, v sezonû 2001-02 dal 41 branek a v kanadském bodování NHL se umístil na ãtvrtém mí...

Více

SAMIkapanen

SAMIkapanen Po MS ve Stockholmu v roce 1995 si koneãnû Samiho v‰imli Hartford Whalers. Hned na podzim stejného roku se v NHL objevilo ‰est mladíkÛ ze zlaté finské reprezentace, aãkoliv pût z nich bylo draftová...

Více

Psí invalidní vozík

Psí invalidní vozík pfies plece (proto taÏn˘) se zaji‰tûním pfies hruì za pfiedními konãetinami. Profesionální postroje b˘vají dostateãnû nastavitelné. Pomocné popruhy a postroje pro vût‰í plemena mohou b˘t z 4cm ‰irok˘c...

Více

14 PRO HOCKEY

14 PRO HOCKEY Nûkdo tfieba namítá, Ïe Jágr si loni nezaslouÏil Hart Trophy, protoÏe nebránil. JenÏe tenhle argument není úplnû pfiesn˘. V pravidlech pro hlasování o Hart Trophy stojí: „...pro hráãe, kter˘ je své...

Více

Od své první sezony v NHL je povaĎován za jednoho

Od své první sezony v NHL je povaĎován za jednoho „Na ledû se snaÏím kaÏd˘ den nûco vylep‰it,“ fiíká Kariya. KdyÏ se ho zeptáte, jak by si pfiedstavoval svou produktivitu v sezonû 2002-03, na chvilku se odmlãí. „Nevypálím na vás, Ïe chci nastfiílet t...

Více

Inkvizitor - Inquisitor

Inkvizitor - Inquisitor Hejtman Olek pokrãil rameny a u∫oupil i se ∫ráÏn˘m ∫ranou. Voják si spû‰nû zasunoval ‰pinavou propocenou ko‰ili do kalhot. StÛj pfii mnû, BoÏe, pomyslel si Maxmilián a v∫oupil do cely. V malé kobce ...

Více

Spilková začala v Anglii famózně. Je zatím třetí!

Spilková začala v Anglii famózně. Je zatím třetí! aby v týmu byla pohoda. Na medaili přece není napsané, kdo hrál kolik minut, kdo byl v první lajně a kdo byl náhradník. Říkáte, že v play-off posloucháte hlavně své instinkty. Pojmete tak i olympiá...

Více

Èastn˘ princ - taborbartoska.cz

Èastn˘ princ - taborbartoska.cz Vla‰tovko, Vla‰toviãko, fiekl princ, nezÛstane‰ se mnou jedinou noc a nebude‰ m˘m poslem ? Ten klouãek má velikou ÏízeÀ a jeho matka je tolik smutná ! Myslím, Ïe kluky nemám ráda, odpovûdûla Vla‰tov...

Více