5_2005 na web.qxd

Transkript

5_2005 na web.qxd
2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI
VIII. ROČNÍK
www.chrudim-city.cz
Nejvìtší oslavy v roce 2005
Vážení spoluobèané,
kvìten je každým rokem
„lásky èas“, ale v roce letošním je navíc i mìsícem hlavních oslav 950. výroèí první
písemné zmínky o Chrudimi.
V lednu jsme zahájili oslavy
v chrámu sv. Víta v Praze
položením vìnce u hrobky
èeského knížete Bøetislava I.,
s jehož jménem jsou letošní
oslavy spjaty. Tím jsme spustili sérii více než 40
nejrùznìjších akcí, které budou probíhat až do
konce letošního roku a které budou mít spoleèné
motto – 950 let od první písemné zmínky o Chrudimi. A právì 13., 14. a 15. kvìten bude jedním
z vrcholù tìchto oslav. Podrobný program, který
je uveden na stranì 2, nabízí zábavu a pouèení
širokému spektru obèanù a návštìvníkù Chrudimi. Pozvání k úèasti na oslavách pøijala øada
osobností z Èeské republiky, Nizozemska, Švédska, Polska a Slovenska vèetnì nìkolika velvyslancù, pøedstavitelù Parlamentu, Pardubického
kraje a okolních mìst a obcí. Záštitu nad tìmito
kvìtnovými oslavami pøevzal a osobnì se zúèastní jejich zahájení prezident Èeské republiky pan
Bylo v dubnu 2005
Prezident V. Klaus bìhem své návštìvy v Chrudimi v r. 2003
Václav Klaus. Pro naše mìsto je to velká pocta
a tato skuteènost svìdèí o neobyèejném významu
tohoto našeho jubilea, které pøekraèuje hranice
regionu i republiky.
Za nejvýznamnìjší úèastníky však považuji Vás,
obèany mìsta Chrudimì, chrudimské spolky
a korporace, všechny, kteøí se hlásíte ke zdravému patriotismu, vnímáte historii svého mìsta
a jste si vìdomi úcty k tradicím. Všechny Vás
srdeènì zvu k aktivní èi pasivní úèasti na pestrém
programu oslav a tìším se na shledání s Vámi.
Ladislav Libý, starosta mìsta
Výroèí konce druhé svìtové války
Dvacáté století s sebou pøineslo dvì velké svìtové války, vzestupy a pády spoleèenských systémù, rozvoj vìdy a poznání èlovìka. Èlovìk
dobyl kosmický prostor, zahájil éru poèítaèù
a moderních pøenosových technologií, které sblížily svìt. Vše probíhá rychleji, automobily svou
rychlostí dávno pøekonaly hranici 100 km/h.
V této rychlosti a chvatu, ve kterém se lidstvo
v souèasnosti nachází, by se velmi snadno dalo
pøehlédnout jedno velmi významné výroèí –
šedesáté výroèí od konce nejhroznìjší a nejkrutìjší svìtové války v dìjinách lidstva. Války,
která vzala 56 miliónùm lidí to nejcennìjší, co je
èlovìku dáno do vínku – život. Život, který vznikl z lásky a mìl by být láskou nasycen. Tento lidský cit, který zasahuje duši a èlovìka inspiruje
k mnoha skvìlým èinùm – jak praví básník, je
i garantem míru. Máj je mìsíc, který je èasovì
spojen se vznikem nových lásek i nových životù,
je ale také již 60 let spojen s koncem útrap druhé
svìtové války. Nezapomeòme tedy nikdy na ty,
kteøí chtìli žít a milovat, ale pro svobodu
a demokracii museli umírat na bojištích nebo
v koncentraèních táborech a káznicích. Nedejme
prostor v srdci a v mysli nenávisti a násilí, které
tak snadno dokáží pošlapat svobodu, lásku
a porozumìní. Radujme se ze svobody, demokracie, lásky a nezapomeòme na ty, kteøí pro tyto
ideály pøed 60 lety své životy obìtovali.
P. Øezníèek, místostarosta
Pøíležitostná razítka
Bìhem hlavních kvìtnových oslav 950. výroèí první
písemné zmínky o Chrudimi bude na poštì v Chrudimi na Resselovì námìstí otevøena pøíležitostná poštovní pøepážka nejen pro filatelisty, ale i pro všechny
obèany mìsta. Chrudimská pošta orazítkuje pøíležitostným razítkem s aktuálním datem pøíslušného dne
veškeré dopisnice i ostatní korespondenci takto:
v pátek 13. kvìtna 2005 u pøepážky uvnitø pošty od
7.00 do 18.00 hodin,
v sobotu 14. kvìtna 2005 pøímo na Resselovì
námìstí od 9.00 do 13.00 hodin a u pøepážky uvnitø
pošty od 14.00 do 18.00 hodin,
v nedìli 15. kvìtna 2005 uvnitø pošty od 13.00 do
18.00 hodin.
Upozoròujeme obèany, že mají možnost zakoupit si
dopisnice pøímo u pøepážky na poštì.
Již od 2. kvìtna 2005 lze poslat poštovní zásilku
s „R“ nálepkou (doporuèenì) s logem oslav. V Informaèním centru na námìstí je ke koupi pøíležitostný
aršík známek s dotiskem loga oslav a s novou hodnotou známky tohoto aršíku za 7,50 Kè – i jednotlivì.
is
1
KVĚTEN 2005
V dubnu vrcholily pøípravy
všech akcí naplánovaných na
polovinu kvìtna. Jak již bylo
uvedeno pøed mìsícem, 29.
bøezna již po uzávìrce minulého èísla se konalo vyhlášení nejlepších chrudimských
sportovcù za rok 2004. Den
nato se ètvrtým pokraèováním uzavøela velmi úspìšná série ètení z chrudimských kronik doprovázená historickými filmovými
ukázkami z našeho mìsta – Kronikofilmoautomat.
Prezident Václav Klaus potvrdil, že pøijede
14. kvìtna do Chrudimi. Nezbývá tedy než doufat,
že mu nenadálá naléhavá situace nepøekazí tuto
dlouho plánovanou cestu.
Bude v kvìtnu 2005
Ve dnech 4. až 6. kvìtna 2005 se v chrudimském
Muzeu bude konat Celostátní konference
archiváøù Èeské republiky.
4. - 6. Celostátní konference archiváøù - Muzeum
5. kvìtna 2005 v 19.00 hodin pøed Divadlem
K. Pippicha vystoupí HONZA VYÈÍTAL &
GREENHORNS v Koncertu k 60. výroèí osvobození republiky.
8. kvìtna 2005 v 10.00 se v Urnovém háji bude
konat pietní akt u pøíležitosti 60. výroèí konce
druhé svìtové války.
11. kvìtna 2005 v 18.00 se v pøednáškové síni
Vodních zdrojù Chrudim uskuteèní pøednáška
k nové publikaci Chrudim. Vlastivìdná encyklopedie. Pøednášející P. Kobetiè, T. Pavlík a I. Šulc.
12. kvìtna 2005 od 17.00 hodin – zahájení výstavy Výtvarní umìlci a Chrudim ve fotografiích
Vladimíra Mosteckého ve Výstavní síni Divadla
K. Pippicha. Výstava potrvá do 29. kvìtna.
A pak již nastanou ty oèekávané hlavní oslavy.
Jejich program si mùžete pøeèíst na stranì 2. A tak
tedy nezbývá než vyzvat všechny k hojné úèasti
a spoleènì si pøát, aby vše, vèetnì poèasí, klaplo
k plné spokojenosti organizátorù, hostù i nás
všech chrudimských obèanù. Víkendem 13. až 15.
kvìtna 2005 ale akce pøipomínající významné
chrudimské jubileum nekonèí. S tím, co nás letos
ještì èeká, se seznámíme pøíštì.
Pietní akt 8. 5. 2005
Chrudimští obèané si v nedìli dne 8. 5. 2005 pøipomenou 60 let od konce druhé svìtové války
u pomníku Pøísaha v urnovém háji. Zveme všechny obèany k uctìní památky obìtí této nejhroznìjší války v dìjinách lidstva. Pietní akt zaène
v 10.00 hodin.
Zveme rovnìž k ostatním hrobùm obìtí druhé
svìtové války, v Medlešicích, Markovicích, ve
Vlènovì, v Topoli a na høbitovì U Václava
v Chrudimi budou položeny kytice, a to v pátek
6. 5. 2005.
is
PØÍLOHA
• Vademecum chrudimské kultury
Pøíští uzávìrka:
11. 5. 2005
Program hlavní èásti oslav 950. výroèí od první písemné zmínky o Chrudimi 13. – 14. 5. 2005
Pátek 13. kvìtna 2005
19.30 Slavnostní koncert v Muzeu
spojený s udìlováním èestného
obèanství a cen osobností mìsta.
Hraje Filharmonie Hradec Králové se
sólistou Josefem Kreèmerem (violoncello) za øízení dirigenta Františka Vajnara.
22.00 Zpívající fontána – areál pøed Muzeem
Sobota 14. kvìtna 2005
9.00 Historické tržištì na Resselovì námìstí
9.00 Ekumenické bohoslužby – Kostel Nanebevzetí Panny Marie
10.00 Slavnostní zahájení výstavy 950 let Chrudimì v Regionálním muzeu
10.15 Výjevy z dìjin mìsta – Divadelní spolek
J. N. Štìpánka, šermíøi Familiaris Domini Regis
na Resselovì námìstí
11.30 Slavnostní zahájení s proslovy starosty
Ladislava Libého a prezidenta republiky Václava
Klause na Resselovì námìstí
12.00 Køest publikace Historya Chrudimska...
Josefa Ceregettiho z roku 1771, filmu o Chrudimi
a Encyklopedie Chrudimì na Resselovì námìstí
12.00 Výjevy z dìjin mìsta na Resselovì námìstí
13.00 Chrudim sobì – alegorický prùvod z Resselova námìstí do parku Na Støelnici
15.00 Rytíøské turnaje, tržištì – Park Na Støelnici
19.00 – 24.00 Hudební a zábavné produkce na
Resselovì námìstí
19.30 – 01.00 Chrudimská muzejní noc – Regionální muzeum a Muzeum loutkáøských kultur (viz
Chrudimská muzejní noc na str. 7),volná prohlídka
expozic a výstav Muzea loutkáøských kultur
Nedìle 15. kvìtna 2005
Výstava k dìjinám mìsta – Regionální muzeum
9.30 XXVIII. roèník jezdeckých závodù o Pohár
mìsta Chrudimì – závodištì ve Vestci
10.00 Svatodušní bohoslužby – kostel Nanebevzetí Panny Marie
14.00 – 18.00 Hudební a zábavné produkce na
rùzných místech ve mìstì
Podrobný program je uveden v pøíloze Vademecum chrudimské kultury
Z jednání Rady mìsta Chrudim
30. 3. 2005
Rada mìsta Chrudim po projednání schválila
nejvhodnìjšího vyzvaného dodavatele GEO-ING
Jihlava spol. s r. o., Znojemská 78, 586 56 Jihlava.
Další poøadí: Stavitelství Roman Kvapil, Zámecká
18, 530 02 Pardubice, PLASTER spol. s r. o .,
Opletalova 24, 537 01 Chrudim.
Rada mìsta Chrudim po projednání vyslovila souhlas s rozdìlením státní finanèní podpory Programu
regenerace MPZ Chrudim na rok 2005 a s finanèním
pøíspìvkem mìsta dle návrhu pracovní skupiny pro
regeneraci a doporuèila Zastupitelstvu mìsta Chrudim schválit rozdìlení státní finanèní podpory z Programu regenerace pro MPZ Chrudim na rok 2005
a finanèní pøíspìvek mìsta.
Rada mìsta Chrudim po projednání doporuèila
Zastupitelstvu mìsta schválit udìlení titulu Èestný
obèan mìsta Chrudim paní Dagmar Peckové
a prof. MUDr. Zdeòku Dienstbierovi, DrSc., a uložila
vedoucímu Odboru školství a kultury pøipravit materiály
k projednání v Zastupitelstvu mìsta dne 18. 4. 2005.
Rada mìsta Chrudim po projednání doporuèila
Zastupitelstvu mìsta Chrudim schválit koncept studie
„Zklidnìní centra mìsta Chrudim – Široká ulice“
vypracovaný architektem Romanem Kouckým v rozsahu dle dùvodové zprávy a uložila vedoucímu Odboru investic zpracovat materiály k projednání v Zastupitelstvu mìsta dne 18. 4. 2005.
Rada mìsta Chrudim po projednání vzala na
vìdomí, že návrh smluvního zajištìní realizace
akce STL Jordánek Chrudim (vèetnì promítnutí
finanèního zajištìní akce v rámci návrhu rozpoètového opatøení è. 2/2005) byl projednán ve Finanè-
ním výboru Zastupitelstva mìsta dne 23. 3. 2005
s tím, že Finanèní výbor doporuèil Zastupitelstvu
mìsta schválit návrh pøedložené Smlouvy o poskytnutí neinvestièního pøíspìvku a doporuèil Zastupitelstvu mìsta schválit smluvní zajištìní realizace
akce STL Jordánek Chrudim – Smlouvu o poskytnutí úèelového investièního pøíspìvku mezi mìstem
Chrudim a Sdružením fyzických osob – vlastníkù
pozemkù v zahrádkáøské kolonii Jordánek Chrudim.
Rada mìsta Chrudim po projednání vzala na
vìdomí, že návrh rozpoètového opatøení è. 2/2005
byl projednán dne 23. 3. 2005 ve Finanèním výboru
Zastupitelstva mìsta a ten doporuèil jeho schválení
Zastupitelstvem mìsta a doporuèil Zastupitelstvu
mìsta schválit rozpoètové opatøení è. 2/2005.
Rada mìsta Chrudim po projednání doporuèila
Zastupitelstvu mìsta schválit názvy ulic Májov
a Mìstský park v souladu s pøílohou dùvodové zprávy
a uložila vedoucímu Odboru územního plánu a regionálního rozvoje pøipravit zprávu k projednání v Zastupitelstvu mìsta dne 18. 4. 2005.
Rada mìsta Chrudim po projednání doporuèila
Zastupitelstvu mìsta schválit vyhlášku mìsta Chrudim è. 4/2005, o mìstských zónách v pøedloženém
znìní, a uložila vedoucímu Odboru územního plánu
a regionálního rozvoje pøipravit tuto vyhlášku k projednání v Zastupitelstvu mìsta dne 18. 4. 2005.
Rada mìsta Chrudim po projednání vzala na
vìdomí dùvodovou zprávu a schválila návrh odpovìdi na petici è. 1/2005 ze dne 10. 3. 2005, uložila
tajemníkovi MìÚ zajistit odeslání schválené odpovìdi na petici è. 1/2005 ze dne 10. 3. 2005 a vedoucímu Odboru investic uspoøádat v pøedmìtné loka-
Nový správce objektù v majetku mìsta
Vzhledem k množícím se dotazùm, které se týkají
nového správce bytového a nebytového fondu
nemovitostí ve vlastnictví mìsta, uvádíme ještì
jednou následující informace:
Od 1. 3. 2005 vykonává èinnost správce firma CZ
STAVEBNÍ HOLDING, a. s., Štrossova 277,
Bílé Pøedmìstí, Pardubice. Chrudimská provozovna je na adrese Havlíèkova 195 (nad prodejnou papírnictví Koh-i-noor), kontaktními pracovníky jsou pan Milan Knill a paní Eva Ženková,
telefonní spojení do kanceláøe provozovny je
469 630 444, mobilní telefon 603 215 935
(ten platí novì) a e-mailové spojení je [email protected] nebo [email protected]. Na
tuto adresu a uvedené kontakty se mohou uživatelé bytù nebo nebytových prostor obracet se svými
požadavky týkajícími se oprav, údržby a havárií.
Pracovníci provozovny jsou k dispozici vždy
v pondìlí a ve støedu od 7.30 do 12.00 a od 13.00
do 17.00 hodin, v dalších dnech po pøedchozí
dohodì.
jè
Prodloužení lhùty pro výmìnu øidièských prùkazù
V poslední dobì se v médiích objevily informace
o tom, že je nutné do konce letošního roku vymìnit
øidièské prùkazy vydané pøed 1. 1. 2001. K tomu
Odbor dopravy uvádí, že podle souèasného znìní
zákona è. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, je tato lhùta stanovena. Tato lhùta
pro výmìnu však bude novelou zákona zmìnìna,
nebo již dnes je zøejmé, že se nedají zbývající
øidièské prùkazy v letošním roce vymìnit. Každý
obèan nech proto sám zváží, zda provede výmìnu
øidièského prùkazu nyní, nebo zda vyèká možné
novely zákona, kde bude stanovena nová lhùta.
Více informací, vèetnì dopisu Ministerstva dopravy k problematice výmìny øidièských prùkazù,
naleznete na internetové stránce www.chrudimcity.cz.
K této výmìnì potøebujete fotografii, obèanský
a øidièský prùkaz. Dále je nutno osobnì nᚠúøad
navštívit, není možné použít zastoupení. Úøední
hodiny Odboru dopravy jsou pondìlí a støeda od
8.00 do 17.00 hod., ètvrtek od 8.00 do 12.00 hod.
Ing. Martin Klimek, vedoucí Odboru dopravy
2
litì anketu k výstavbì dìtského høištì na
p. p. è. kat. 1324/6.
13. 4. 2005
Rada mìsta Chrudim po projednání schválila
- slevu nájemného za užívání nebytových prostor
v è. p. 11/II, Školní námìstí, Chrudim, Èeskému
zahrádkáøskému svazu, Školní námìstí 11, Chrudim,
- zøízení vìcného bøemena k p. p. è. kat. 2673/4
v k. ú. Chrudim, spoèívajícího v právu Východoèeské energetiky, a. s., Hradec Králové, uložit do
pøedmìtné nemovitosti kabelové vedení NN,
v jejím právu na pozemek vstupovat a vjíždìt
z dùvodu údržby a oprav energetického díla
a v povinnosti mìsta Chrudim toto právo strpìt,
- zøízení vìcného bøemena k p. p. è. kat. 2435/7, 8,
9, 21, 24, 26, 28, 29 a ke st. p. è. kat. 5614/2
a k è. p. 1204 na st. p. è. kat. 5614/2 – vše v k. ú.
Chrudim, spoèívajícího v právu spoleènosti Elektrárny Opatovice, a. s., Opatovice nad Labem, uložit do pøedmìtných nemovitostí rozvod potrubí
teplé užitkové vody a sdìlovacího kabelu pro pøenos dat, v jejím právu na pozemky vstupovat a vjíždìt z dùvodu údržby a oprav zaøízení a v povinnosti
mìsta Chrudim toto právo strpìt.
Rada mìsta Chrudim po projednání schválila podmínky pro obsazení 60 bytových jednotek v bytových
domech F I a F II v lokalitì Na Vìtrníku, Chrudim
IV, v upraveném znìní, uložila vedoucí Odboru správy majetku pøedložit Radì mìsta ke schválení v návrhu seznam vybraných uchazeèù na pøidìlení bytù
v bytových domech F I a F II a informovat veøejnost
prostøednictvím webových stránek, zveøejnìním na
úøední desce a v Chrudimském zpravodaji.
Rada mìsta Chrudim po projednání schválila
zápis o posouzení a hodnocení nabídek na akci
Komplexní úklid budov MìÚ a pøedložený návrh
smlouvy o dílo s firmou MilMarK, s. r. o., Kašov,
a uložila vedoucí Odboru kanceláøe tajemníka pøedložit starostovi mìsta k podpisu schválený návrh
smlouvy o dílo s firmou MilMarK, s. r. o., Kašov,
Dvùr Králové nad Labem.
Rada mìsta Chrudim po projednání doporuèila
Zastupitelstvu mìsta
- schválit komunitní plánování sociálních služeb
- ustanovit základní triádu: za zadavatele Radku
Pochobradskou, za poskytovatele Michala
Zahradníka, za uživatele Jiøího Brožka
- urèit odpovìdného politika za komunitní plánování sociálních služeb – Petra Øezníèka
- urèit odpovìdného koordinátora celého procesu
komunitního plánování sociálních služeb – Hanu
Slavíkovou
- uložit odpovìdnému politikovi s koordinátorem
ustanovit koordinaèní skupiny – jedná se o rozšíøení triády, ve které obvykle tøi èlenové reprezentují zájmy zadavatelù, tøi zájmy poskytovatelù
a tøi zájmy uživatelù.
Rada mìsta Chrudim po projednání vzala na
vìdomí, že prezentované webové stránky mìsta
Chrudim budou nejpozdìji od 1. 5. 2005 v provozu
na doménì www.chrudim-city.cz.
sn
Zklidnìní centra mìsta
Zastupitelstvo mìsta na svém posledním jednání
jednomyslnì schválilo koncept studie „Zklidnìní
centra mìsta Chrudim – Široká ulice“, kterou
vypracoval architekt Roman Koucký. Pøedložená
studie se zabývala Širokou ulicí v rozsahu od kruhového objezdu na Bídì pøes Resselovo námìstí,
Školní námìstí až po køižovatku u „Rùžovky“.
Základní podmínkou zadání bylo zklidnit provoz
a v maximálnì možné míøe zamezit tranzitu pøes
centrum mìsta, tedy pøedložit takové øešení ulice,
pøi nìmž by provoz automobilù do centra mìsta
byl provozem cílovým a pro øidièe aut nebylo
úèelné si pøes centrum mìsta zkracovat cestu.
Dalšími cíli bylo zachovat živé centrum mìsta,
do nìhož je možné se ze všech stran dostat, najít
øešení, podle kterého by centrum mìsta bylo bezpeèné pøedevším pro pìší, a v neposlední øadì
také vytvoøit ulici, která by pouze jako „asfaltová
tepna“ nepøetínala historické centrum, ale která
by naopak historické centrum mìsta dotvoøila
a ladila s ním.
Architekt Koucký pøi zpracovávání studie rozdìlil celou „trasu“ na ètyøi základní úseky, ale návrh
konkrétního øešení byl pøedložen pouze na jeden
z úsekù, trasu Široké ulice od mostu pøes náhon
až po vjezd na námìstí.
Návrh øešení je takový, aby souèasný asfaltový
povrch nahradila dlažba, a to tak, že ulice bude
vydláždìna jako „jezdecké schodištì“. Ve skuteènosti se nebude jednat o schody v pravém slova
smyslu, ale vždy po dvanácti metrech budou ulici
odstupòovávat pìt centimetrù vysoké šikmé nájezdy. Po takto upravené vozovce s celkem devatenácti malými schody nebudou moci projíždìjící automobily jet rychle vzhledem k hrozícímu
„rozhoupání“ vozu, na druhé stranì bude možné
z obou stran projíždìt ulici sice pomalu, ale rovnomìrnì a plynule. Cílové dopravì bude umožnìn
vjezd bez omezení, ale prùjezd bude natolik komplikovaný, že by nemìl být vùbec atraktivní. Øešení pøedpokládá ještì èásteèné zúžení Široké ulice,
což rovnìž napomùže zpomalení dopravy a navíc
zvýší bezpeènost pro pìší, kterým vznikne vìtší
prostor. Celá ulice je pøitom koncipována tak, že
její profil je ve své podstatì pro pìší bezbariérový.
Tento návrh øešení ZM pøijalo a rozhodlo zadat
vypracování dalších stupòù projektové dokumentace.
Protože øešení zbývajících úsekù Široké ulice ZM
neprojednávalo, chtìl bych se o nich zmínit
pouze struènì.
Architekt Koucký navrhuje udìlat z námìstí klasické uzavøené ètvercové námìstí, do jehož støedu
se „vrátí“ morový sloup s kašnou. Doprava by se
na námìstí mìla pøevést na jeho severní okraj,
což znamená, že auta jedoucí na námìstí shora by
již od køižovatky u „Rùžovky“ sjíždìla po nové
silnici vedoucí podél kapucínského kláštera,
školy „Šedivky“, fary, bývalého katastrálního
úøadu a staré radnice až k lékárnì, kde by se
napojila na Širokou ulici. Plánovaný objekt na
místì souèasné balustrády by se pøi pohledu
z námìstí posunul mírnì doprava a mezi ním
a levou stranou kostela by vznikla pouze malá
ulièka, stejnì úzká, jako je ta vpravo od kostela.
Za hotelem na místì balustrády by smìrem nahoru ke Školnímu námìstí vznikl prostor, na kterém
by mìl v budoucnu vyrùst nový blok domù, jenž
by na jedné stranì lemoval novì vzniklou ulici
a na druhé stranì by odstínil park mezi kostelem
a Rùžovou školou.
Tìmito dalšími navazujícími etapami zklidnìní
centra mìsta se bude Zastupitelstvo zabývat až na
svém dalším zasedání v èervnu.
Jan Èechlovský, místostarosta
Podmínky pro obsazení bytových jednotek v bytových domech FI a FII v lokalitì na Vìtrníku
Mìsto Chrudim dokonèí v èervnu výstavbu
nájemních bytù v obytných domech FI a FII na
Vìtrníku, Chrudim IV. Celkem bude dokonèeno
60 bytù, z toho 35 bytù v obytném domì FI a 25
bytù v obytném domì FII. Jedná se o byty
o velikosti 1 + kuchyòský kout (22 bytù) a 2 +
kk (38 bytù).
Na výstavbu tìchto bytù obdrželo mìsto Chrudim
dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení, takže
pøi jejich obsazování je nutné dodržet podmínky
vládního naøízení è. 146/2003 Sb., o použití prostøedkù Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí
èásti nákladù spojených s výstavbou bytù pro pøíjmovì vymezené osoby.
Rada mìsta na svém zasedání dne 13. dubna
2005 schválila níže uvedené podmínky pro obsazování výše uvedených bytù:
1. Musí se jednat o pøíjmovì vymezené osoby,
kterými jsou: samostatnì žijící osoba, která
prokáže, že její prùmìrný mìsíèní pøíjem
v období 12 kalendáøních mìsícù pøed uzavøením nájemní smlouvy nepøesáhl 0,8násobek
prùmìrné mìsíèní mzdy za národní hospodáøství zveøejnìné Èeským statistickým úøadem,
nebo osoba s dalšími èleny domácnosti, která
prokáže, že prùmìrný mìsíèní pøíjem domácnosti nepøesáhl v období 12 kalendáøních mìsícù pøed uzavøením nájemní smlouvy 1,5násobek prùmìrné mìsíèní mzdy za národní
hospodáøství zveøejnìné Èeským statistickým
úøadem.
2. Budoucí nájemce (nájemci) nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem bytového domu,
rodinného domu nebo bytu, ani je neužívá právem odpovídajícím vìcnému bøemeni, pøièemž
musí tuto podmínku splòovat i další èlenové
domácnosti, kteøí s ním budou v bytì bydlet.
3. Budoucí nájemce nebo nájemci nemají vùèi
mìstu žádné dluhy a nemìli je ani za posledních 36 mìsícù pøed uzavøením nájemní
smlouvy.
První dvì podmínky vyplývají z podmínek již
zmiòovaného naøízení vlády è. 146/2003. Tøetí
podmínku si stanovilo mìsto samo a jde o podmínku preventivní: máme jednoznaèný zájem na
tom, aby se do novì dokonèených bytù nastìhovali nájemníci, kteøí dodržují „pravidla hry“.
Na základì doporuèení bytové komise Rada
mìsta schválila, že pøi výbìru žadatelù o byt
splòujících výše uvedená kritéria budou pøednostnì uspokojováni žadatelé zaøazení do tzv. „Souboru osob, které vyžadují z mimoøádnì závažných dùvodù zvláštní pozornost“ a obèané mìsta
Chrudim.
Všechny nájemní smlouvy budou uzavírány nejdéle na dobu jednoho roku s možností jejich opakovaného prodloužení. Chtìl bych na tomto místì
poznamenat, že nájemní smlouvy rozhodnì nebudou prodlouženy tìm nájemníkùm, kteøí nebudou
vèas a øádnì plnit své závazky vùèi mìstu.
Výbìr budoucích nájemcù podle všech výše uvedených podmínek bude proveden do 9. kvìtna
2005. Tento výbìr bude probíhat ze žádostí, které
jsou v souèasné dobì evidovány na Odboru
investic a správy majetku MìÚ. V pøípadì neobsazení všech nájemních bytù bude tato skuteènost
zveøejnìna a ostatní zájemci o byt budou moci
podávat své písemné žádosti v termínu od 10.
kvìtna do 30. kvìtna 2005 paní Jitce Sýkorové,
pracovnici Oddìlení správy majetku Odboru
investic a správy majetku MìÚ Chrudim, telefon
469 645 250, Resselovo námìstí 77, Chrudim I.,
537 16.
Jan Èechlovský, místostarosta
Dotace pro kulturní neziskové aktivity 2005 – II. kolo
Kulturní komise Rady mìsta oznamuje:
1. Termín pro podání žádosti o dotaci je do 13.
kvìtna 2005.
2. Pro toto II. kolo pøidìlování dotací zbylo
v rezervì pouze 17 000 Kè.
Formuláøe žádosti a pravidla pro pøidìlování jsou
k dispozici na Odboru školství a kultury MìÚ
Chrudim (Pardubická 67) a na webových stránkách mìsta www.chrudim-city.cz.
Žádosti musí mít všechny pøedepsané náležitosti
vèetnì pøíloh, tj. musí splòovat podmínky uvedené v pravidlech. V opaèném pøípadì budou vyøa3
zeny. Rovnìž budou vyøazeny žádosti doruèené
po termínu (rozhodující je razítko pošty nebo
podatelny MìÚ Chrudim).
Informace na tel. è. 469 657 673 (Hana Kadlecová).
is
Osobnost mìsta Chrudim
Zastupitelstvo
mìsta schválilo
dne 21. 2. 2005
udìlení
ceny
Osobnost mìsta
Chrudim paní
Ivanì Bohaté za
mimoøádný pøínos v oblasti
sociální práce.
Paní Ivana Bohatá pracuje v Centru sociálních služeb a pomoci
(CSSP) v Chrudimi od roku 1993 – nejprve jako vedoucí peèovatelské služby a od roku 1996 jako øeditelka pøíspìvkové organizace CSSP. Paní Bohatá se velmi
výrazným zpùsobem podílela na budování systému sociální péèe o seniory a potøebné obèany
mìsta Chrudim. Tento systém péèe, za který
dostalo mìsto Chrudim i CSSP ocenìní od øady
nejrùznìjších institucí, patøí k nejpropracovanìjším v ÈR. Paní Bohatá byla také jedním z iniciátorù zapojení mìsta Chrudim do mezinárodního
projektu WHO pøi OSN Zdravé mìsto, zároveò je
velmi aktivní ve vedení Èeské asociace peèovatelských služeb. Slavnostní pøedání ceny Osobnost mìsta Chrudim se uskuteèní 13. kvìtna 2005
pøi hlavních oslavách 950 let od první písemné
zmínky o Chrudimi.
is
Chrudimská
vlastivìdná encyklopedie
V kvìtnu vychází pod názvem Chrudim. Vlastivìdná encyklopedie obsáhlá publikace o historii
a souèasnosti mìsta. Kniha má 248 stran, z toho
je 214 stran vìnováno hesláøi s 235 abecednì
øazenými hesly.
Základním informacím o mìstì je vìnováno osmnáct hesel, vèetnì sedmi, která pojednávají
o místních èástech. Obyvatelstvo je popisováno
v sedmi heslech, zvyky a tradice v deseti. Literatura je zastoupena pìti hesly, stejnì i divadelnictví, hudba šesti, sochaøství rovnìž šesti, malíøství
osmi a další umìlecké obory ètyømi. Dvaadvaceti
hesly jsou prezentovány významné stavby, šesti
pak høbitovy. O politice a právu pojednává osm
hesel, o školství devìt, o náboženství a církvích
osm. Spolky se pøedstavují v pìti heslech, sport
a zábava v deseti, rùzné zdroje informací (muzea,
publikace apod.) v patnácti. Výrobou a øemesly se
zabývá jedenadvacet hesel, zemìdìlstvím
a zahradnictvím sedm, dopravou šest a službami
také šest. Šest hesel se vìnuje zdravotnictví, ètyøi
vojenství a policii, devìt speciálním historickým
tématùm. Pøíroda je zpracována ve ètyøiadvaceti
heslech – živoèišstvo a rostlinstvo v jedenácti,
pøíroda neživá ve tøinácti. Uvedené rozdìlení
postihuje pouze základní zamìøení jednotlivých
hesel, která o daných tématech pojednávají vždy
v souvislostech a s pøesahy do jiných oborù.
Jmenný rejstøík obsahuje více než 1100 jmen
osob a rodin, které mají pøímý vztah k Chrudimi
(obyvatelé, podnikatelé, umìlci, sportovci,
významní návštìvníci atd.). Pìtadvaceti mužùm
a ženám jsou vìnována samostatná hesla.
V encyklopedii je více než 200 èernobílých ilustrací a témìø 30 barevných, seznam použité literatury nabízí pøes 200 titulù.
Knihu pøipravil kolektiv tøiceti autorù a vydalo ji
pražské nakladatelství MILPO MEDIA ve spolupráci s mìstem Chrudim. Doporuèená cena
encyklopedie je 294 Kè. Publikace bude k dispozici od 14. kvìtna v Informaèním centru a v knihkupectvích, objednávky vyøizuje Knihkupectví
Lyra, Široká 117, 537 01 Chrudim, tel.
469 620 696.
TomᚠPavlík
Èestní obèané mìsta Chrudimì
V rámci oslav 950. výroèí první písemné zmínky
o Chrudimi budou rovnìž slavnostnì udìleny
tituly Èestný obèan mìsta Chrudimì, a to paní
Dagmar Peckové a panu prof. MUDr. Zdeòku
Dienstbierovi, DrSc. Udìlení èestného obèanství
obìma slavným osobnostem, chrudimským rodákùm, schválilo Zastupitelstvo mìsta na svém
zasedání dne 18. 4. 2005.
Dagmar Pecková se narodila 4. 4. 1961
v Chrudimi. Tato svìtovì známá mezzosopranistka studovala na konzervatoøi v Praze. Vyhrála
èetné ceny, mj. první cenu pøi Pražském jaru a na
Dvoøákovì soutìži. Po angažmá u Saské státní
opery v Drážïanech byla nìkolik let èlenkou
ansámblu Nìmecké státní opery v Berlínì. Ve své
úspìšné kariéøe Dagmar Pecková vystupovala
na mnoha slavných festivalech
po celém svìtì
a spolupracovala
s èetnými svìtoznámými dirigenty
a orchestry. Paní
Dagmar Pecková
dosáhla v operním zpìvu velkých úspìchù a je
stále na vrcholu
své kariéry –
v souèasné dobì
ztvárnila Herodiu
v nové produkci Salome v Saské státní opeøe pod
vedením Kenta Nagana. Rovnìž bude vystupovat
jako Preziosilla v nové redukci Forza del destino
v Bavorské státní opeøe Mnichov pod vedením
Fabia Luisiho.
Prof. MUDr. Zdenìk Dienstbier, DrSc., se
narodil 30. 5. 1926 v Chrudimi. Celý svùj život
se jako lékaø a vìdec potýkal s nemocí, kterou se
krok za krokem daøilo lépe rozpoznat a lépe léèit
– rakovinì. Profesor Zdenìk Dienstbier se od
svých 32 let
vìnoval v té dobì
novému oboru –
nukleární medicínì. Tento obor
vybudoval se
svými kolegy na
evropské úrovni
a dosáhl v nìm
významných
úspìchù.
Prof. Dienstbier
je pøedsedou
Ligy proti rakovinì,
kterou
založil v roce 1990 s dalšími tøemi spolupracovníky. Nejznámìjší akcí Ligy jsou Kvìtinové
dny, pøi nichž dobrovolníci rozdávají za finanèní pøíspìvek kvìt mìsíèku lékaøského. Ze získaných finanèních prostøedkù jsou realizovány
jednotlivé projekty Ligy zamìøené na rùzné
druhy rakoviny. Prof. Dienstbier zastával
a zastává mnoho funkcí v domácích a zahranièních odborných spoleènostech a na mezinárodních kongresech. Napsal 14 odborných monografií a uèebnic, pøes 20 odborných monografií
spolu s kolektivem pracovníkù a 9 populárnì
-vìdeckých publikací, kromì toho napsal 3
knihy osobních vzpomínek, z nichž poslední je
Život v pøesèase (2004).
is
Ražba pamìtních medailí bìhem oslav
Firma Kronika ve spolupráci
s Mìstským úøadem v Chrudimi
vydává k 950. výroèí první písemné zmínky o Chrudimi sérii
pamìtních medailí o prùmìru
30 mm ve starostøíbrném provedení a v pravém støíbøe o ryzosti
999/1000 a váze 11 g. Na aversu
této medaile je replika denáru
Bøetislava I. z období let 1050 až
1055. Na reversu je mìstský znak
Chrudimì s opisem 1055 –
PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA *
CHRUDIM.
Nyní vychází druhý náklad se
stejným reversem, ale na aversu
je kostel Nanebevzetí Panny
Marie s opisem 950 LET*MÌSTO
CHRUDIM a letopoèty 1055 –
2005. Tato série v mosazném,
mìdìném a cínovém provedení
bude k dostání bìhem oslav ve
stánku firmy Kronika, kde budou
medaile raženy. Medaili si zájemci mohou nechat vyrobit pøímo na
místì již od 50 Kè za kus. Støíbrné mince budou vydány v limitovaném èíslovaném nákladu
v poètu 150 kusù, lze je pøedem
objednat v Informaèním centru
a budou k vyzvednutí ve stánku
dobové mincovny.
z dopisu firmy Kronika
Výstava Pod jedním sluncem
Pøed patnácti lety se
v naší zemi zhroutil
systém, který uzavíral
naše hranice po více
než 50 let. Kromì toho,
že jsme všichni postupnì vyjeli na první dovolené do zahranièí a na nákupy k západním sousedùm, kterým jsme po dlouhá léta závidìli jejich
životní úroveò, jsme se po dlouhých letech setkali
s emigranty. Ti odešli nejvíce bìhem padesátých let
dvacátého století a po roce 1968. V mnoha obdobích èeské historie byli naši obèané nuceni odcházet do exilu nebo za prací do okolních evropských
státù, ba i do vzdálené Ameriky. Emigrovat nebylo
nikdy jednoduché a ani uteèenecké tábory u našich
západních sousedù nebyly nièím pøíjemným. Atmosféra obav z budoucnosti, napìtí a dlouhé èekání je
všem tìmto zaøízením spoleèné.
Pøed 15 lety pøišel do naší zemì první novodobý
žadatel o azyl a vznikala první azylová zaøízení.
4
V dubnu pøed 5 lety bylo ve zdejším regionu otevøeno azylové zaøízení v obci Seè. Pobytové støedisko v Seèi slouží jako útoèištì pro žadatele
o azyl. Žijí tu nìkdy sami, jindy s celými rodinami,
v obavách o další osud a v nadìji, že u nás najdou
nový, lepší domov.
Výstava výtvarných prací dìtí žadatelù o azyl žijících v Pobytovém støedisku Seè a doprovodný koncert hudební skupiny z azylového zaøízení v Èerveném Újezdì Vám umožní nahlédnout do jejich duší
a pøedstav. Výstava a doprovodný koncert se uskuteèní v rámci celoroèního projektu poøádaného
Správou uprchlických zaøízení Ministerstva vnitra
ÈR – Pod jedním sluncem. Akce bude zahájena 19.
kvìtna 2005 ve 14.00 hodin koncertem skupiny
Èervený Újezd a Mbunda Afrika na námìstí
v Chrudimi a plynule pøejde ve vernisហv galerii
Regionálního muzea Chrudim v 16.00 hod. Všichni, kdo mají chu a zájem tuto unikátní událost
zažít, jsou zváni.
Mgr. Jakub Dvoøáèek, zástupce vedoucího PoS Seè
BAMBIRIÁDA 2005 – IV. roèník nejvìtší krajské pøehlídky
možností využití volného èasu dìtí a mládeže
Koná se ve ètvrtek 26. kvìtna od 8 do 18 hodin
a v pátek 27. kvìtna od 8 do 18 hodin
v parku Na Støelnici v Chrudimi.
Pøedstaví se ètyøi desítky obèanských sdružení,
spolkù a støedisek volného èasu z celého Pardubického kraje. Pøijïte si vybrat kroužek, oddíl,
klub èi sdružení, kam mùže Vaše dítì bìhem
celého roku chodit. V desítkách stánkù si mùžete
vyzkoušet rukodìlné práce, lanové aktivity, malo-
vání, projít pohádkový les, vyzkoušet si práci
s mikrofonem èi zhlédnout bohatý pódiový program. Letošním zpestøením bude vystoupení Juli-
Pásovec – symbol zábavy a bezpeènosti dìtí
V prùbìhu kvìtna a èervna
bude probíhat v Chrudimi
i v dalších mìstech Èeské
republiky kampaò na používání dìtských autosedaèek pod názvem Pásovec.
Tato kampaò bude probíhat v rámci blížících se
Národních dnù bez úrazù, které už tradiènì organizuje Zdravé mìsto Chrudim spoleènì se svými
partnery. Kampaò Pásovec bude probíhat ve spolupráci s mateøskými, základními a speciálními
školami v Chrudimi a obèanským sdružením
Mama klub.
Pásovec již ve starobylých civilizacích symbolizoval bezpeènost, toto pozoruhodné zvíøátko
dokáže v pøípadì ohrožení velmi efektivnì chránit mìkké èásti svého tìlíèka pancíøem složeným
z pásù. A právì to je cílem kampanì – pomocí
„pancíøe“ a pásù chránit nejsnáze zranitelné pasažéry cestující v osobních automobilech – dìti.
Dítì cestující v osobním automobilu je vystaveno
mnohem vìtšímu riziku úrazu než dospìlý pasažér, a to jednak s ohledem na odlišné tìlesné proporce (hlava pøedstavuje u dospìlého èlovìka cca
6 % tìlesné hmotnosti, zatímco u kojence je to
cca 24 %), jednak proto, že se jeho opìrná soustava teprve vyvíjí.
Pásovcova kampaò nemá být ponurým memen-
tem, nebude poukazovat na smutné poèty dìtí,
které byly tìžce nebo dokonce smrtelnì zranìny
jen kvùli lehkomyslnosti dospìlých, nebude se
ohánìt paragrafy a hrozit pokutami.
Naopak, celá kampaò je zamìøena velice pozitivnì a optimisticky. V jejím prùbìhu dostanou dìti
ve vìku do 12 let hraèku, která jim bude veselým
spoleèníkem na cestách a bude ukazovat, že být
pøipásaný v pancíøi (autosedaèce) je nejen bezpeèné, ale mùže to být také zábava. Hraèku dìti
budou moci dostat ve školském zaøízení, které
navštìvují. Souèasnì bude probíhat informování
dìtí i dospìlých o tom, jak vybrat vhodný typ
sedaèky, jak ji instalovat v autì, jak má být dítì
pøipásáno a jak k pásu pøipevnit hraèku – pásovce.
Idea použít pásovce v kampani za dìtské zádržné
systémy má pùvod v Nizozemsku, kde se tato
postavièka stala velmi populární. V letošním roce
se bude podobná kampaò podporovaná Evropskou komisí konat nejen u nás a v Nizozemí, ale
také ve Slovinsku, v Polsku, v Portugalsku, ve
Španìlsku, v Nìmecku, ve Švédsku a ve Finsku.
Kampaò pro Èeskou republiku pøipravuje Ministerstvo dopravy (BESIP) se svou pøíspìvkovou
organizací – Centrem dopravního výzkumu, ve
spolupráci s Národní sítí Zdravých mìst ÈR
a Policií Èeské republiky.
št
ana Záhorovského (26. 5. v 17.00 hod.), vzlet
horkovzdušných balónù (26. 5. veèer – pouze za
pøíznivého poèasí), historický trolejbus (27. 5.) èi
obrnìný tank (po oba dny). Záštitu nad akcí pøevzali radní Pardubického kraje Marie Málková
a Miloslav Macela.
Vstup zdarma!
Obecné informace naleznete na:
www.bambiriada.cz/chrudim, aktuálnì na
www.chrudimka.cz v sekci Bambiriáda, e-mailu
[email protected] èi telefonu 603 991 003.
Akci poøádá Obèanské sdružení Altus za podpory
spoleènosti ÈEPS, a. s., mìsta Chrudim a Pardubického kraje.
rm
Zdravá škola ve Zdravém
mìstì Chrudim
Zdravé mìsto Chrudim
poøádá ve spolupráci
s Národní sítí Zdravých
mìst ÈR pod záštitou Státního zdravotního ústavu II.
celorepublikové setkání
škol, které jsou zaøazeny do sítì Škol podporujících zdraví. Konference probìhne 17. 5. 2005 od
9.30 hod. ve velkém sále Muzea v Chrudimi.
Cílem setkání je navázání další spolupráce mezi
školami, pøedávání poznatkù a zkušeností, získání
informací o možnosti vstupu do sítì Zdravých škol.
Na programu bude exkurze po zaøízení škol, které
jsou již do sítì Zdravých škol zapojeny (ZŠ a MŠ
Dr. J. Malíka), ale i po školách, které se nacházejí
v tzv. pøípravném období (Speciální školy a Støední zdravotnická škola). V odpoledních hodinách
bude následovat prezentace tìchto organizací.
št
Pozor, zmìny:
Poradna rizikového chování (HIV–AIDS) pøemístìna od 1. 3. 2005 do budovy KHS, Èáslavská
1123, Chrudim,
Poradna cestovní medicíny a oèkovací støedisko
– provoz od 1. 3. 2005 každou støedu od 7.00 do
15.30 v budovì KHS, Èáslavská 1123, Chrudim.
Manažer prevence kriminality informuje
V lednu 2005 byl vyhlášen 3.
roèník literární soutìže O chrudimský Zlatý brk na téma mezilidské vztahy – s námìty Ublížili
mi!, Nemám je rád, protože…,
Drby v paneláku, Mùj táta ztratil práci (a máma nervy)
a s bonusovým tématem Je graffiti umìní?. Hesla Zlatého brku Tøást strachy se
musí nepopsaný list papíru pøed Vámi, nikoliv Vy
pøed ním se drželo 71 soutìžících. Porota složená
z èeštináøù, psychologù a sociálních preventistù
v tìchto dnech hodnotí výsledky a v pøíštím èísle
již budete vìdìt vítìze.
Radka Pochobradská
Dnes se Vám pøedstaví Støedisko výchovné
péèe pro dìti a mládež ARCHA
Po kom to dítì je? Po mnì urèitì ne, to by nebyl
takový pacholek. Tak kde se stala chyba? Pokud
jste si podobná slova v souvislosti se svými ratolestmi nikdy neøekli, následující øádky jsou pro
vás zbyteènou ztrátou èasu.
Pokud se ale nìkdy vaše pøedstavy o výchovì
dìtí dostaly do kolize s pøedstavami vašich
potomkù, pokud se vám nìkdy stalo, že jste
ohlednì vašich dìtí nevìdìli kudy kam a jak
z toho ven, máte urèitou nadìji, že koneènì
najdete ucho, které vás vyslechne a bude brát
vážnì. Ta nadìje se skrývá pod trochu hrùzostrašným názvem Støedisko výchovné péèe ARCHA
Chrudim. Co a koho tady najdete?
Kromì již zmínìného porozumìní a možnosti vypovídat se ze svých starostí a postìžovat si zde mùžete
dojít tøeba k narovnání svých pošramocených vztahù se svými dìtmi. Nebo k ujasnìní rodinné situace
èi k upøesnìní svých výchovných postupù.
Zkrátka tìch možností je více, všechny se víceménì toèí kolem problémového chování dìtí, hledání pøíèin, diagnostiky a snah o nápravu.
A všechny ty možnosti stojí na schopnostech,
zkušenostech a odbornosti zdejších pracovníkù,
tedy na psychologovi Mgr. Petru Pražákovi, etopedovi (ženský tvar bohužel není) Mgr. Radce
Melicherové a celé to zastøešuje vedoucí støediska speciální pedagog a psychoterapeut Mgr. Martina Maleèková.
Jedno je tøeba øíci hned, a to, že ARCHA pomáhá
øešit výchovné problémy, výchovu doplòuje, tøebas i koriguje, ale nikdy se ji nesnaží nahradit,
prostì i proto, že rodièe dost dobøe nahraditelní
nejsou. Také je dùležité sdìlit, že aèkoli se „to“
jmenuje Archa a ještì navíc sídlí v klášteøe
(i když jen bývalém), nikterak není církevní orga5
nizací, nýbrž je zøízena ministerstvem školství.
Dále chceme øíct, že Archa mùže být – a je –
nápomocná tøeba mladým lidem, které vedle
dospívání trápí ještì jiné vìci, tøeba snížená sebedùvìra, škola, spolužáci, lásky nebo taky rodièe.
A co v ARŠE ještì najdete? Tak tøeba kluby pro
menší i vìtší školáky a psychoterapeutickou skupinu
pro -náctileté (15 až cca 20 rokù) nebo možnost
poznat sám sebe anebo tøeba možnost nauèit se
v bezpeèí relaxovat anebo canisterapii (to je terapie
provádìná psem, zde Nikym). Naše aktivity se rovnìž zamìøují na práci s tøídními kolektivy a prevenci.
A co tady nenajdete?
Stoprocentnì se tady nikdy nesetkáte s „vynadáním“, výèitkami, moralizováním nebo „moudrými“ radami jak žít nebo nežít. Protože to už je na
každém z vás, jak si poradí se svým životem…
Dùležité kontakty na konec:
ARCHA, Støedisko výchovné péèe pro dìti
a mládež
Školní nám. 11 (klášter vedle tiskárny)
Chrudim 537 01
469 623 786 (v nepøítomnosti záznamník)
www.archa–chrudim.cz (dosud ve výstavbì)
E–mail: [email protected]
Provozní doba: po – èt 8. 00 – 17.00, pá 8.00 – 16.00
Martina Maleèková
Cesta za èistým vzduchem aneb Svìtový den bez tabáku
Již potøetí poøádá Zdravé mìsto Chrudim Cestu
za èistým vzduchem s tematikou ke Svìtovému
dni bez tabáku. Svìtový den bez tabáku je každoroènì vyhlašován Svìtovou zdravotní organizací
(WHO) jako souèást kampanì proti kouøení, které
dnes v ÈR pøedstavuje jedno z nejvýznamnìjších
zdravotních rizik. Do této kampanì se zapojuje
i øada odborných partnerù Zdravých mìst – napø.
Státní zdravotní ústav, Ministerstvo zdravotnictví
ÈR apod.
Zdravé mìsto Chrudim spoleènì se svými partnery pøipravilo pro veøejnost následující program:
28. 5. 2005 chrudimští obèané spoleènì pokoøí
královnu Krkonoš – Snìžku. Odjezd pøihlášených
úèastníkù je od Divadla K. Pippicha mezi 7.00 až
7.30 hod. Trasu si každý zvolí podle svých možností a schopností. Pøipraveny jsou následující
tratì:
1. Pomezní boudy – Jelenka – Snìžka – Luèní
bouda – Výrovka – Richterovy boudy – Pec
pod Snìžkou (cca 20 km)
2. Pec pod Snìžkou – lanovkou na Snìžku –
Luèní bouda – Výrovka – Pec pod Snìžkou
(cca 13 km)
31. 5. 2005 pøijïte navštívit od 13.00 do 16.00
hodin protikuøácký altánek na Resselovì námìstí.
Akci po odborné stránce garantuje Zdravotní
ústav se sídlem v Pardubicích, západní poboèka,
pracovištì Chrudim. Co zde bude k dispozici ?
Pokud chcete pøestat kouøit a nevíte, jak na to,
pøijïte se informovat do poradny pro odvykání
kouøení. Mùžete si zde nechat zmìøit hodnoty,
které právì kuøáctví ovlivòuje – tìlesný tuk, tlak.
K dispozici bude i Smokerlyzer, který zaznamená
množství oxidu uhelnatého ve vydechovaném
vzduchu. Støední zdravotnická škola ve spoluprá-
Víkendový pobyt pro ženy zamìøený na zdravý životní
styl a rozumné snižování nadváhy
Víkend bude probíhat od 20. 5. do 22. 5. v Horním Bradle v rekreaèním zaøízení Šarz Vršov. Na
programu bude 2x dennì cvièení (cvièitelka Jana
Machová), turistika v pùvabné krajinì Železných
hor, pøednášky o výživì a zdravém životním
ci s VZP bude zdarma provádìt mìøení glykémie
a cholesterolu.
št
V Chrudimi se v letošním roce k této akci pøipojila MŠ Dr. Malíka, která ve spolupráci s Okresní
hygienickou stanicí realizuje projekt Já kouøit
nebudu. Jde o týdenní akci, do které jsou zapojeni
i rodièe. Státní zdravotní ústav ve spolupráci
s Okresní hygienickou stanicí v Chrudimi poøádají mezinárodní soutìž pro kuøáky Pøestaò
a vyhraj 2002. Klub èeských turistù zaøadil do
svých pravidelných akcí výšlapy 18. 5. 2002 –
výlet do ZOO do Dvora Králové, 22. 5. 2002 výšlap
na Kunìtickou horu a 26. 5. 2002 cestování po
Prachovských skalách. Všechny tyto programy
jsou zamìøeny na podporu zdravého životního
stylu a prevenci proti kouøení.
Pokladny pro veøejnou sbírku
stylu, veèer s kytarou. Víkend organizuje lektorka
kurzù snižování nadváhy STOB Jana Bouèková.
Informace a pøihlášky na:
tel. 603 313 998
e-mail: [email protected]
Návrat Centra pro zdravotnì postižené
Chrudimské detašované pracovištì Centra pro
zdravotnì postižené Pardubického kraje má
novou vedoucí a vrací se do plného provozu.
Organizace prošla tìžkým obdobím. V této oblasti totiž také existuje konkurenèní „boj“ a je
pomìrnì složité obstát pøed oèima veøejnosti.
„Naší snahou je, aby se opìt obnovily už zavedené programy, jako je sociálnì právní poradenství,
služby osobní asistence, prodej baterií a drobných kompenzaèních pomùcek do sluchadel a jiné
služby. Oblíbený dìtský klub pro zdravotnì postižené a jejich rodièe zaène znovu pracovat už
v kvìtnu. Novì chceme založit Klub vozíèkáøù,“
øekla Hana Vohradníková, nová vedoucí chrudimského detašovaného pracovištì. Zmìna nasta-
la v otevírací dobì kanceláøe, která sídlí v Rooseveltovì ulici. V pondìlí a úterý je otevøeno od 8
do 12 a od 12.30 do 16 hodin, ve støedu a v pátek
od 8 do 12 hodin. Ve ètvrtek jezdí pracovnice do
detašovaných pracoviš v Hlinsku, ve Skutèi,
v Tøemošnici a v Chrasti. Obnovení kanceláøe
a rozšíøení její èinnosti s sebou pøináší znaèné
investice. Finanèní prostøedky se však do této
oblasti pøíliš nesypou. „Uvítáme jakoukoliv
penìžní nebo vìcnou pomoc. Chybí nám napøíklad fax, kopírka, tiskárna, mobil, dvouplotýnkový vaøiè, vybavení dìtského klubu moderním
nábytkem, hraèkami a výtvarným materiálem,“
dodala Hana Vohradníková. Telefonní èíslo detašovaného pracovištì je 469 620 320.
Pohár mìsta Chrudimì
V letošním roce poøádá Sportovní jezdecký klub
pøi Školním statku Chrudim, Vestec, v nedìli 15.
kvìtna 2005 od 9.00 hodin 28. roèník parkurových závodù O pohár mìsta Chrudimì.
Jezdecké závody byly poprvé uspoøádány v roce
1978. Svou tradicí patøí soutìž mezi nejstarší jezdecké závody ve východoèeském regionu. Tradiènì se závodù úèastní pøední parkuroví jezdci
a konì z celé Èeské republiky. Øada z nich je
mistry Èeské republiky a souèasnými nebo bývalými reprezentanty Èeské republiky.
Letošní, již 28. roèník, je poøádán mimoøádnì
v nedìli 15. kvìtna 2005 jako souèást oslav 950
let od první písemné zmínky o mìstu Chrudimi.
Tradièní je i místo konání závodù, a to kolbištì
na høišti ve Vestci.
Uspoøádání závodù na vysoké úrovni s velice
kvalitní úèastí jezdcù a koní by se nám nedaøilo
bez spolupráce s dalšími partnery. Významným
partnerem, zejména po stránce finanèní, je pro
nás mìsto Chrudim, které financuje svou vlastní
soutìž. Dalšími dùležitými partnery po stránce
organizaèní, materiální a technické jsou Vyšší
odborná škola, Støední zemìdìlská škola a Støední odborné uèilištì Chrudim, Podìbradova 842,
a Školní statek Chrudim, Vestec.
Pro Sportovní jezdecký klub pøi Školním statku
Chrudim, Vestec, je poøádání tìchto závodù
vrcholem jeho èinnosti. Neménì dùležitým cílem
èinnosti klubu je umožnit zájemcùm o jezdecký
sport z øad studentù školy i chrudimské veøejnosti, zejména mládeže, realizovat své zájmy. V souèasné dobì má klub 25 èlenù. V minulém roce
došlo k výraznému zkvalitnìní technického zázemí pro èinnost klubu. Na školním statku byly
vybudovány nové prostory pro ustájení koní,
v sousedství stájí vzniká nová jízdárna a došlo
k výrazné obmìnì koní. Všechny tyto zmìny
mají za cíl zkvalitnit výcvik zájemcù o jezdecký
sport a vytvoøit podmínky pro lepší výsledky
v jezdeckých soutìžích. Po nìkolika letech stagnace jezdeckého sportu se mùže klub pochlubit
prvními úspìchy v roce 2004. Nejvýznamnìjší
z nich je vítìzství Ivy Kopøivové v soutìži Liga
zemìdìlských škol pro studenty zemìdìlských
škol ÈR. Touto cestou bych chtìl podìkovat
zástupcùm mìsta Chrudim, kteøí mají zásluhu na
podpoøe èinnosti klubu, vedení VOŠ, SZeŠ
a SOU Chrudim a Školního statku Chrudim, Vestec, za technickou pomoc a dalším institucím
a podnikatelským subjektùm, kteøí podporují èinnost klubu.
Èinnost sportovního jezdeckého klubu je otevøena všem zájemcùm o aktivní využití volného èasu
a všem pøíznivcùm jezdeckého sportu. Pøípadní
zájemci se mohou informovat o èinnosti klubu
každý pracovní den v 15 hodin na Školním statku
ve Vestci u pana Sojky, pøípadnì na e-mailové
adrese: [email protected].
Ing. Stanislav Valášek, pøedseda SJK
6
Od 6. dubna 2005 se mùžete v Chrudimi setkat
s nainstalovanými pokladnami pro veøejnou sbírku v podobì plyšových vodících pejskù pro nevidomé. Spatøit je mùžete na hlavní poštì na Resselovì námìstí a v obchodním centru Penny Market
v Chrudimi. Výtìžek této sbírky je urèen pøedevším na výcvik vodících psù pro nevidomé a na
zajištìní vyšší kvality služeb poskytovaných
nevidomým a slabozrakým obèanùm. Tyto dvì
pokladny v Chrudimi jsou spravovány Tyfloservisem Praha a Oblastní odboèkou SONS v Chrudimi a jsou instalovány celoroènì. Dìkujeme
proto všem, kteøí alespoò symbolickou èástkou
pøispìli ve prospìch Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.
Jan Pakoš, pøedseda Oblastní odboèky SONS Chrudim
Prùzkum životních podmínek domácností v ÈR
Èeský statistický úøad (ÈSÚ) organizuje v roce
2005 v souladu se zákonem è. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službì, ve znìní pozdìjších
pøedpisù, a pøi respektováni zákona è. 101/2000
Sb., o ochranì individuálních dat, výbìrové zjišování o životních podmínkách domácností
v Èeské republice s názvem SILC 2005. Provádìní tohoto statistického zjišování od roku 2005 je
povinné pro všechny èlenské zemì Evropské
unie. Povinnost vyplývá z Naøízení (EC)
è. 1177/2003.
Uvedené zjišováni se bude konat na celém
území Èeské republiky a bude se týkat 7 tisíc
náhodnì vybraných bytù. Návštìvy domácností
žijících ve vybraných bytech za úèelem zjištìní
potøebných údajù probíhají v dobì od 9. dubna
do 22. kvìtna letošního roku a zajišovat je
budou speciálnì vyškolení tazatelé.
S pøípadnými dotazy se mùžete obracet na pracovníka krajské reprezentace ÈSÚ povìøeného
øízením a koordinací šetøení paní Libuši Špatenkovou, telefon 466 743 424, e-mail:
[email protected].
informace ÈSÚ
Høbitovní pomníky (5)
Na chrudimských høbitovech se nachází celá øada
pomníkù obìtí 2. svìtové války. Kromì státem
chránìného høbitovního pomníku vojákù Rudé
armády na høbitovì U Václava, jenž pøipomíná
památku sedmi mužù a jedné ženy, kteøí zahynuli
v kvìtnu 1945, bychom rádi zmínili další dva:
pomník dvacetiletého Jana Šnajdra, který padl
v blízkosti chrudimských kasáren 9. 5. 1945
(nacházející se na témže høbitovì), a pomník na
høbitovì U Køíže pøipomínající hrdinskou smrt
chrudimského rodáka pplk. in memoriam Jaroslava Slabého, který padl v bitvì o Anglii 16. 10.
Výroèí mìsíce – Gustav Porš
1940 (jeho životním osudùm budeme vìnovat
samostatný pøíspìvek v øíjnovém èísle Chrudimského zpravodaje).
P. Kobetiè
Plán CSSP na kvìten
Chrudimská univerzita tøetího vìku
3. 5. ve 14.00 hodin v Centru sociálních služeb
a pomoci Chrudim v Soukenické ulici pan Mgr.
Ivan Slejška bude pøednášet na téma 950 let od
první písemné zprávy o Chrudimi (prùøez dìjinami Chrudimì).
11. 5. v 15.00 hodin v M욝anské restauraci:
Seznamte se, prosím! K poslechu i tanci Vám
zahraje pan Zdenìk Škvaøil.
18. 5. ve 14.00 hodin se bude v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim konat pøednáška
O Africe, kterou pøipravil pan Pavel Pavlíèek.
Kavárnièky ke Dni matek se budou konat ve
dnech:
4. 5. ve 14.00 hodin v Centru sociálních služeb
a pomoci Chrudim, zazpívají dìti z MŠ Svatopluka Èecha.
5. 5. ve 14.00 hodin v DPS Obce Ležákù
vystoupí dìti z MŠ U Stadionu.
9. 5. ve 14.00 hodin nám odpoledne zpøíjemní
v DPS Komenského dìti z MŠ Dr. Malíka a
v DPS Strojaøù dìti z MŠ Strojaøù.
Vítání obèánkù
4. dubna 2005
Natálie Bartošová, Ondøej Èechlovský, Barbora Lédlová, Matìj Kovaøík, Jitka Janatová, Jan
Breiter, Simona Smìlíková, Tereza Kultová,
Veronika Pilaøová a Tereza Kábelová.
av
Zlaté svatby
V sobotu 9. dubna 2005 manželé Ladislav a Vìra
Syrovcovi oslavili v rodinném kruhu padesát let
spoleèného života – zlatou svatbu – a v pondìlí
11. dubna 2005 i manželé Marie a Jaromír
Vysoudilovi si se svými nejbližšími pøipomnìli
padesátileté výroèí spoleèného soužití. Obìma
šastným párùm srdeènì blahopøejeme.
KPOZ
Unikáty z muzejních
a archivních sbírek (5)
Køeslo pro hosta
17. 5. ve 14.00 hodin mezi nás zavítá místostarosta pan Mgr. Petr Øezníèek
Pøed padesáti lety – 2. kvìtna 1955 - zemøel ve
Skutèi (narodil se v Chrudimi 2. 2. 1888) malíø
Gustav Porš. Po krátkém studiu na chrudimské
døevaøské škole se vyuèil ve zdejším støižním
závodì Malý a Puš, první umìlecké vzdìlání pak
získal v pražském ateliéru Václava Jansy a
v letech 1912-1915 studoval na Akademii výtvarných umìlcù v Praze u V. Bukovce a J. Preisslera.
Vìtšinu svého života pùsobil G. Porš ve Skutèi,
s jeho tvorbou (zpoèátku figurativní a pozdìji
výhradnì krajináøskou) se však mohli seznámit
návštìvníci výstav v øadì dalších mìst, napø.
v Pardubicích (1929), Kutné Hoøe (1934) a Prostìjovì (1935), ale také v jeho rodném mìstì (zde
vystavoval napøíklad v roce 1910, 1928 a 1934).
P. Kobetiè
D. Potužáková
Chrudimská muzejní noc
V rámci hlavních oslav 950. výroèí první písemné
zmínky o Chrudimi se bude konat dne 14. 5. 2005
od 19.30 do 01.00 hod. v Regionálním muzeu
v Chrudimi a v Muzeu loutkáøských kultur
v Chrudimi Chrudimská muzejní noc. Pro
návštìvníky je pøipraven bohatý program.
V Regionálním muzeu bude uveden muzikál
Šprýmaø Kacafírek, budou promítány kolekce starých filmù o Chrudimi a je zajištìn volný vstup
do všech expozic a na výstavy. V Muzeu loutkáøských kultur budou loutková pøedstavení, vystoupení hudebníkù a program pro dìti.
M. Burdychová, øeditelka Regionálního muzea
7
Tzv. menší peèe mìsta Chrudim, jejíž vznik
klademe do druhé poloviny 15. století. Nejstarší otisk pochází z roku 1508. Exempláø na fotografii je pøivìšen k listinì z roku 1594 pro
chrudimský cech krejèích a uložen ve Státním
okresním archivu v Chrudimi.
Renáta Rùžièková, SOkA Chrudim
Chrudimští Židé
S jarem jsme v Mama klubu pøivítali skvìlou pøíležitost zapojit se do projektu Tesco Charita
roku pro mateøská centra. Projekt umožòuje
úèastnícím se mateøským centrùm v regionu
uspoøádat veøejnou sbírku v obchodním domì
Tesco v Pardubicích a podporu formou dárcovských SMS.
Veøejná sbírka bude zahájena 22. dubna 2005
umístìním stojanu s informacemi a sbírkové
pokladny u hlavního vchodu OD Tesco.
První doprovodná akce chrudimského Mama
klubu bude probíhat v obchodním domì v sobotu
7. kvìtna od 9 do 13 hodin. Její program potìší
pøítomné dìti, rodièe i náhodné pøíchozí. O ten se
postarají mamky z Mama klubu svými nápady
a milým pøístupem. Pøijïte se pøesvìdèit a podpoøit zdejší mateøské centrum!
Projekt také dává možnost každému jednotlivci
zaslat dárcovskou SMS ve prospìch mateøských
center v Èeské republice. Staèí jen zaslat SMS
zprávu na èíslo 87777 ve znìní: DMS MC. Pokud
se rozhodnete pro vìnování finanèního pøíspìvku
30 Kè+DPH cestou dárcovské SMS, uèiòte tak do
28. èervence 2005. Podrobnìjší informace o této
službì naleznete na www.darcovskasms.cz.
Za jakoukoliv projevenou podporu vøele dìkujeme a tìšíme se na shledání s Vámi na nìkteré
z našich akcí.
Za Mama klub Regina Losenická
Odvážný èin mladého
zachránce
V souvislosti s pøipravovanou publikací o židovském høbitovì a Židech v Chrudimi se obracíme
na ètenáøe a pamìtníky s prosbou o pomoc. Hledáme jakékoli dokumenty týkající se této problematiky – fotografie, osobní vzpomínky nebo písemné dokumenty – napø. korespondenci, úèty,
fotografie domù, obchodù a osob židovského
vyznání, fotografie ze školních tabel. Uvítáme
také kontakty na jejich potomky i vzdálené pøíbuzné. Podrobnìjší informace poskytneme ve
Státním okresním archivu v Chrudimi. V pøípadì
Pozvánka pro rodièe
Školní družina ZŠ Školní námìstí se tìší na spoleèná setkání dìtí a rodièù. Tímto Vás chce, milí
rodièe, srdeènì pozvat na plánované akce v mìsíci kvìtnu a èervnu.
Zaèátkem kvìtna, ve ètvrtek 5. 5. 2005 v 15.00
hod., bude na naší školní zahradì Slet èarodìjnic
a èarodìjù a dojde u ohnì k jejich rejdìní. Pøijïte
se proto podívat a spoleènì si posedìt u táboráku.
Další akcí, kterou pøipravujeme na mìsíc kvìten,
je malý pochod Chrudimí s milým pøekvapením
pro dìti, ale i rodièe, které zveme na Vejšlap
naším mìstem. Pøedpokládaný termín akce je
ètvrtek 19. 5. 2005 v 15.00 hodin.
Se školním rokem 2004 – 2005 bychom se rádi
rozlouèili malým programem, který je plánován
na naší školní zahradì v úterý 28. 6. 2005 od
15.00 hodin. Zájmové kroužky zde budou prezentovat svoji èinnost, dìti si zahrají a zasoutìží si.
Na závìr celé akce bude uspoøádán táborák s opékáním vuøtù. Spoleènì s dìtmi se tìšíme na Vaši
úèast.
Školní družina ZŠ Školní námìstí
Oznámení o zmìnì Regulaèního
plánu mìstské památkové zóny
mìsta Chrudim
Místostarosta Petr Øezníèek pøedává vìcný dar
a ocenìní devatenáctiletému studentovi Lukáši
Vlachovi za záchranu matky dvou dìtí, která
tonula v rozvodnìné Chrudimce v bøeznu tohoto
roku.
Mìsto Chrudim pøipravuje poøízení zmìny Regulaèního plánu mìstské památkové zóny mìsta
Chrudim. Regulaèní plán MPZ byl schválen
Zastupitelstvem mìsta v roce 2003.
Vyzýváme všechny, kteøí chtìjí uplatnit odùvodnìné požadavky a zámìry k provedení zmìny,
aby je sdìlili na adresu poøizovatele:
Mìstský úøad Chrudim, Odbor územního plánu
a regionálního rozvoje, Pardubická 67, 537 16
Chrudim, nebo odevzdali v podatelnì do 15. 5.
2005. Po uvedeném termínu nebudou žádosti
brány na zøetel. Veškeré potøebné informace podá
ing. Alena Stará, tel. 469 657 475, Hana Vojtová,
tel. 469 657 474.
V rámci tvorby projektu Zdravá škola se v letošním
roce zamìøujeme na kolektivní spoluvytváøení pøíjemného prostøedí a podporujeme spoleèné tvoøivé
aktivity.
Žáci prezentovali svoje výrobky na prodejní výstavì v rámci Dne otevøených dveøí, na vánoèním jarmarku a na výstavách v MLK Rodina a já. Získali
dvakrát 1. místo v soutìži Kraslice, zapojili se do
soutìže Nakrmte Hliníkožrouta, Jaro uká a v souèasné dobì tøídy vyrábìjí loutky pro projekt Putování nejen s romskými loutkami, jehož vyhodnocení
probìhne v kvìtnu.
Pravidelnì se úèastníme ekologických programù
ekocentra Paleta Pardubice, poøádáme besedy
a exkurze, navštìvujeme koncerty. Zapojili jsme
se do akce Ukliïme svìt, staráme se o poøádek
v Michalském parku a dvakrát jsme provedli sbírku krmiva pro útulek opuštìných zvíøat. Byl nám
udìlen certifikát Ekologická škola Pardubického
kraje.
Nemyslete si, že jen vyrábíme a kreslíme. Umíme
i zahrát divadelní pøedstavení. Nᚠdramatický
kroužek pod vedením Mgr. M. Pilaøové a N. Rybišárové nastudoval dvì pohádky – O princeznì
Èárypíše a O 12 mìsíèkách trochu jinak. Svým
výkonem okouzlil nejen dìti a rodièe naší školy, ale
i pøedškoláky MŠ, obyvatele Domova dùchodcù ve
Skutèi a ÚSP Slatiòany. Koncem dubna vystoupil
na benefièním koncertu v Divadle K. Pippicha.
Také se zabýváme sportovními aktivitami. Nejradìji máme ty masové – plaveckou štafetu mìst, bìh
Cross Country Pardubice, bìh Terryho Foxe, Cenu
Nasavrk. Tam vždy provìøíme svoji kondici a radujeme se, pokud nìco vyhrajeme v bìžecké tombole.
Letos jsme si pøivezli fotbalový a basketbalový míè.
V zimním období 9. A s paní uèitelkou Ruiderovou
hv
zájmu o spolupráci se prosím obracejte na Mgr.
Rùžièkovou a Mgr. Langovou. Mùžete nás oslovit osobnì v archivu, elektronickou poštou
([email protected]) nebo na telefonu (469 660
411). Dìkujeme za vᚠzájem, který pomùže
odhalit èást zapomenuté historie našeho mìsta.
Mgr. Renáta Rùžièková, Mgr. Alžbìta Langová
Dùm dìtí a mládeže
Dùm dìtí a mládeže, Palackého 418,
537 01 Chrudim, tel., fax: 469 620 296
e–mail: [email protected],
www.ddm.aktualne.cz
Akce v kvìtnu 2005
4. kvìtna
Atletický ètyøboj – Slatiòany
10. kvìtna
Turnaj v šipkách v DDM od
15.00 do 17.00 hod.
13. kvìtna
Pohár rozhlasu – okresní kolo
14. kvìtna
Krajský pøebor v plavání –
Svitavy
14. kvìtna
Vyvazovaná batika v DDM od
9.00 do 12.00 hod.
17. kvìtna
Barevné dekorace z pedigu
v DDM od 9.00 do 11.00 hod.
18. kvìtna
Olympiáda BIO D – okresní
kolo
19. kvìtna
Zelený ètvrtek – Vèely, vèelaøství
19. kvìtna
Barevné dekorace z pedigu od
17.00 do 19.00 hod.
21. – 22. kvìtna Krajský pøebor v plavání –
Trutnov
24. kvìtna
OK Mc Donald’s CUP –
okresní kolo Tøemošnice
(kategorie A)
26. kvìtna
OK Mc Donald’s CUP –
okresní kolo Chrudim (kategorie B)
26. – 27. kvìtna Bambiriáda
28. kvìtna
Pohádkový park v Chrudimi –
aneb z pohádky do pohádky
Nabízíme volná místa na letní a pøímìstské
tábory
1. – 8. èervence Pøímìstský tábor
9. – 16. èervence LT – Brána poznání, Bartošovice v Orlických horách
10. – 15. èervence Vodní turistika na Vltavì
13. – 27. srpna LT Suté bøehy pro dìti a mládež
15. – 19. srpna Plavecké soustøedìní v Chrudimi
13. – 27. srpna Indiánský tábor – Divadelníci
22. – 26. srpna Pøímìstský tábor
Speciální školy Chrudim
8
podnikla výlet na bìžkách, 12 dìtí si svoje lyžaøské
schopnosti provìøilo na výcviku v Krkonoších. Na
jaøe menší dìti zahájily rozšiøující plavecký výcvik.
Poøádali jsme regionální kolo halové kopané a plavání pro Pardubický a Královéhradecký kraj. Žáci
se v kopané umístili na 3. místì. V plavání postoupili M. Neveèeøel, L. Dymák a V. Bakeš na celorepublikové finále do Liberce. V kvìtnu se ti nejlepší
utkají v RK SHM v Ústí nad Orlicí. Pojedou na
MÈR v atletice do Bíliny a v èervnu se tenisový
kroužek pokusí získat medaili na MÈR v Žamberku.
Do prázdnin zbývají ještì dva mìsíce. Vìøíme, že
probìhnou ve stejném nadšení jako tìch pøedchozích osm. Vám také pøejeme radostný pracovní
zápal a nezapomeòte obèas odpoèívat. Jen tak si
uchováte pevné zdraví. Na shledanou v záøí!
Mgr. Iva Holubcová
Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny
KÈT Chrudim „Vejšlapy“ v kvìtnu
Sobota 7. 5. Slatiòany – Liciboøice (Kozí farma)
– Slatiòany (16 km)
Sraz: v 8.40 hod. na nádraží ÈD Chrudim, odjezd
vlaku v 8.57 hod. do Slatiòan
Vedoucí: V. Písaø, J. Vacek
Støeda 11. 5. Nové Hrady – Polánka – Luže (11
km)
Sraz: v 7.40 hod. na nádraží BUS, odjezd v 7.55
hod. autobusem do Nových Hradù
Vedoucí: M. Láznièková, M. Písaø
Sobota 14. 5. Èachnov – Svratka – Devìt skal –
Èachnov (21 až 28 km)
Sraz: v 7.00 hod. na nádraží ÈD Chrudim, odjezd
vlaku v 7.26 hod. ®
(os. vlak pro senior pas odj. 6.58 hod.)
Vedoucí: V. Písaø, P. Šídlo
Sobota 21. 5. Ústí n/Orl. – Andrlùv chlum –
Èeská Tøebová (19 km)
Sraz: v 7.20 hod. na nádraží ÈD Chrudim, odjezd
vlaku v 7.37 hod. (smìr Moravany)
Vedoucí: J. Šindeláø, P. Šídlo
Støeda 25. 5. Pustá Kamenice – Bukovina –
Borová (10 km)
Sraz: v 6.40 hod. na nádraží ÈD Chrudim, odjezd
vlaku v 6.58 hod. Os. (v 7.26 hod. R)
do Pusté Kamenice – zastávka
Vedoucí: P. Böhm, V. Písaø
Sobota 28. 5. Dolní Dobrouè – Žampach – Žamberk (16, 20 km)
Sraz: v 5.45 hod. na nádraží ÈD Chrudim, odjezd
vlaku v 6.06 hod. smìr Pardubice
Vedoucí: G. Hoffmannová
Sobota 28. 5. Autobusový zájezd do Krkonoš –
výstup na Snìžku v rámci aktivit programu Chrudim – Zdravé mìsto
Sraz: v 6.45 hod. u Divadla K. Pippicha, odjezd
v 7.00 hod. autobusem na Pomezní boudy
(do Pece pod Snìžkou)
Vedoucí: J. Jahnický za KÈT, Š. Truneèková za
mìsto Chrudim
AKCE JE REALIZOVÁNA ZA FINANÈNÍ
PODPORY MÌSTA CHRUDIM
Sobota 4. 6. Autobusový zájezd do Adršpašských skal
Adršpach – Skalní mìsto – Teplice nad Metují (8 km)
Sraz: v 6.45 hod. na nádraží ÈD Chrudim, odjezd
autobusu v 7.00 hod.
Vedoucí: J. Jahnický, Ing. S. Kuèera
Zveme mezi nás nejen naše èleny, ale i širokou
veøejnost, všechny ty, kteøí mají rádi pøírodu
a turistiku. Bližší informace ve vývìskách nebo
u J. Jahnického, tel. 469 637 832, nebo P. Šídla,
tel. 469 621 509.
J. Jahnický
KRB Chrudim poøádá
ve støedu 18. kvìtna 2005 od 18.00 hodin
191. Malou cenu Monaka Velkou cenu mlýna Janderov
Místo startu: silnice pod restaurací
MONACO u Slatiòan.
Délka bìhu: 10 000 m (pøesnì), zájemci se
slabší výkonností a dìti mohou absolvovat
menší (èervený) okruh, dlouhý jen cca 3 600 m.
1. ne.
2. po.
3. út.
4. st.
5. èt.
6. pá.
7. so.
8. ne.
9. po.
10. út.
11. st.
12. èt.
13. pá.
14. so.
15. ne.
16. po.
17. út.
18. st.
19. èt.
20. pá.
21. so.
22. ne.
23. po.
24. út.
25. st.
26. èt.
27. pá.
28. so.
29. ne.
30. po.
31. út.
Plavecký bazén
9.00 - 12.00 13.00 - 21.00
14.00 - 15.30 19.00 - 21.00
14.00 - 21.00
6.00 - 8.00 14.00 - 21.00
14.00 - 16.30 19.30 - 21.00
6.00 - 8.00 14.00 - 21.00
9.00 - 12.00 13.00 - 21.00
9.00 - 12.00 13.00 - 21.00
6.00 - 8.00 14.00 - 15.30 19.00 - 21.00
14.00 - 21.00
6.00 - 8.00 14.00 - 21.00
14.00 - 16.30 19.30 - 21.00
6.00 - 8.00 14.00 - 21.00
9.00 - 12.00 13.00 - 21.00
9.00 - 12.00 13.00 - 21.00
6.00 - 8.00 14.00 - 15.30 19.00 - 21.00
14.00 - 21.00
6.00 - 8.00 14.00 - 21.00
14.00 - 16.30 19.30 - 21.00
6.00 - 8.00 14.00 - 21.00
9.00 - 12.00 13.00 - 21.00
9.00 - 12.00 13.00 - 21.00
6.00 - 8.00 14.00 - 15.30 19.00 - 21.00
14.00 - 21.00
6.00 - 8.00 14.00 - 21.00
14.00 - 16.30 19.30 - 21.00
6.00 - 8.00 14.00 - 21.00
9.00 - 12.00 13.00 - 21.00
9.00 - 12.00 13.00 - 21.00
6.00 - 8.00 14.00 - 15.30 19.00 - 21.00
14.00 - 21.00
Dìtský bazén
13.00 - 21.00
14.00 - 15.30 19.00 - 21.00
14.00 - 15.30 16.30 - 21.00
14.00 - 16.00 17.00 - 21.00
14.00 - 15.30 19.30 - 21.00
6.00 - 8.00 14.00 - 21.00
9.00 - 12.00 13.00 - 21.00
13.00 - 21.00
14.00 - 15.30 19.00 - 21.00
14.00 - 15.30 16.30 - 21.00
14.00 - 16.00 17.00 - 21.00
14.00 - 15.30 19.30 - 21.00
6.00 - 8.00 14.00 - 21.00
9.00 - 12.00 13.00 - 21.00
13.00 - 21.00
14.00 - 15.30 19.00 - 21.00
14.00 - 15.30 16.30 - 21.00
14.00 - 16.00 17.00 - 21.00
14.00 - 15.30 19.30 - 21.00
6.00 - 8.00 14.00 - 21.00
9.00 - 12.00 13.00 - 21.00
13.00 - 21.00
14.00 - 15.30 19.00 - 21.00
14.00 - 15.30 16.30 - 21.00
14.00 - 16.00 17.00 - 21.00
14.00 - 15.30 19.30 - 21.00
6.00 - 8.00 14.00 - 21.00
9.00 - 12.00 13.00 - 21.00
13.00 - 21.00
14.00 - 15.30 19.00 - 21.00
14.00 - 15.30 16.30 - 21.00
Sauna
14.00 - 19.00 Spol.
14.00 - 20.00 Muži
15.30 - 21.00 Ženy
14.00 - 21.00 Muži
14.00 - 21.00 Ženy
14.00 - 21.00 Spol.
14.00 - 21.00 Spol.
14.00 - 19.00 Spol.
14.00 - 20.00 Muži
14.00 - 21.00 Ženy
14.00 - 21.00 Muži
14.00 - 21.00 Ženy
14.00 - 21.00 Spol.
14.00 - 21.00 Spol.
14.00 - 19.00 Spol.
14.00 - 20.00 Muži
14.00 - 21.00 Ženy
14.00 - 21.00 Muži
14.00 - 21.00 Ženy
14.00 - 21.00 Spol.
14.00 - 21.00 Spol.
14.00 - 19.00 Spol.
14.00 - 20.00 Muži
14.00 - 21.00 Ženy
14.00 - 21.00 Muži
14.00 - 21.00 Ženy
14.00 - 21.00 Spol.
14.00 - 21.00 Spol.
14.00 - 19.00 Spol.
14.00 - 20.00 Muži
14.00 - 21.00 Ženy
Zmìny jsou vyhrazeny.
V mìsíci kvìtnu bude otevøeno letní koupalištì. Pøedpokládaný termín otevøení 21. 5. 2005. Ke
zmìnì termínu mùže dojít v dùsledku dlouhodobé nepøíznivé pøedpovìdi poèasí.Vzhledem ke zvyšování cen energií se zvýší i cena vstupného na letní koupalištì:
Dospìlí
9.00
19.00
55 Kè
Dìti a dùchodci
9.00
19.00
40 Kè
Po 16.00 hod. sleva vstupného.
Tobogan bude v dobì provozu letního koupalištì v cenì vstupného.
Fotbalová utkání na Letním stadionu AFK Chrudim v kvìtnu 2005
den
datum
hodina
soutìž
tým AFK
Nedìle
Sobota
Nedìle
Nedìle
Nedìle
Sobota
Nedìle
Sobota
Sobota
1. 5. 2005
7. 5. 2005
8. 5. 2005
15. 5. 2005
15. 5. 2005
21. 5. 2005
22. 5. 2005
28. 5. 2005
28. 5. 2005
10.00 + 12.15
10.15
17.00
10.00 + 12.15
15.15 + 17.00
10.15
17.00
10.00 + 12.15
15.15 + 17.00
ÈDSD + ÈDMD
Divize
KP
ÈDSD + ÈDMD
ÈLSŽ + ÈLMŽ
Divize
KP
ÈDSD + ÈDMD
ÈLSŽ + ÈLMŽ
„A“ dorost
AFK „A“
AFK „B“
„A“ dorost
„A“ žáci
AFK „A“
AFK „B“
„A“ dorost
„A“ žáci
soupeø
SK Slovan Varnsdorf
FK Graffin Kácov
Tesla Pardubice
FC Zenit Èáslav
FC Viktoria Žižkov
FK Bobrovice
FC Hlinsko
RMSK Cidlina Lužec
SK Hradec Králové
KÈT Treking Chrudim poøádá v kvìtnu 2005
7. – 8. 5. Høebenem Beskyd na Skalku – jarní
soustøedìní mládeže, BUS (pìší turistika 35, 50
km), vedoucí Vlastimil Škvára, tel. 469 631 342,
[email protected]
21. 5. Jizerské hory – BUS, pìší turistika (25
km), vedoucí Ing. Jan Smejkal, tel. 736 154 026
28. 5. Okolo Hùry – 11. roèník – pìší turistika,
cykloturistika (25, 50 km), vedoucí Vlastimil
Škvára, tel. 469 631 342,
[email protected]
Tato akce je poøádána s finanèní podporou
mìsta Chrudim.
14. den otevøených dveøí TS a TK Besta
2. 6. 2005 - 14. den otevøených dveøí TŠ a TK
Besta Chrudim – velký sál Muzea Chrudim od
17.00 hod.
Jste srdeènì zváni na vystoupení žákù TŠ a TK
Besta Chrudim. V programu uvidíte pøes 200
taneèníkù od zaèínajících pøes pokroèilé až po
nejúspìšnìjší reprezentanty Chrudimì, nìkolikanásobné vítìze krajských soutìží a finalisty Mistrovství Èeské republiky ve formacích i taneèním
sportu a úèastníky mistrovství Evropy a svìta.
9
4. 6. 2005 - Jarní cena Chrudimì – velký sál
Muzea Chrudim od 9.00 hod.
Pohárová soutìž ve spoleèenském tanci a postupová soutìž v taneèním sportu dìtí, juniorù
a dospìlých pro páry z celé ÈR. Bìhem dne se
v sále chrudimského Muzea vystøídají všechny
vìkové kategorie tøíd D, C. Pøedpokládaný závìr
soutìže je v 19.30 hodin. Pøijïte podpoøit reprezentanty Chrudimì!
• è. 5/2005 • vychází 1. 5. 2005 •
Vydává mìsto Chrudim, Resselovo námìstí 77, 537 16 Chrudim I, IÈO 270 211. Telefon redakce 469 622 320, fax 469 622 013, e-mail: [email protected]. Redakèní rada: Pavel Kobetiè, Aleš Korejtko, Stanislav Novotný, Petr Øezníèek, Ivan Slejška, Jan Èechlovský. Jazyková
úprava: Marie Korejtková. Autor pøíspìvku odpovídá za vìcnou a jazykovou správnost. Texty „Po uzávìrce“ neprošly jazykovou korekturou.
Redakce neruèí za obsah pøíspìvkù externích dopisovatelù. Pøíloha Vademecum chrudimské kultury je kompletnì pøipravována Chrudimskou
besedou. Tato pøíloha není redigována redakèní radou CHZ a není jí ani jazykovì upravována. Náklad 10 800 výtiskù. Grafická úprava a tisk
PORS 52, s.r.o. Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury Èeské republiky pod znaèkou MK ÈR E 11846. Vychází 1 x mìsíènì. Distribuce
zdarma do všech domácností na území mìsta Chrudimì. Pøetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávìrka èísla 13. dubna 2005.
10

Podobné dokumenty

RCH 11-2015

RCH 11-2015 snaze restituovat zanedbané židovské židovskou stranu vyjádøil protichùdné pohøbitovy a ochránit je pøed totální zkázou city Cvi Rav Ner – jako Židé nemùžeme èi pøed tím, aby byly zastavìny; konkré...

Více

20důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006

20důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006 • dodržujte délku sdělení 12 minut. Předsednictvo jednotlivých odborných sekcí si vyhrazuje právo zkrátit/přerušit sdělení při překročení časového limitu. • sdělení v programu PowerPoint nebo Adobe...

Více

2005 - rok oslav 950 let od první písemné zmínky o chrudimi

2005 - rok oslav 950 let od první písemné zmínky o chrudimi 12. Pozmìòovací návrh è. l k rozpoètovému opatøení è. 5/2005 13. Pøíprava mìsta Chrudim na èerpání financí ze Strukturálních fondù EU v programovacím

Více

3_2005 na web.qxd

3_2005 na web.qxd odbory (jsou zveøejnìné na webových stránkách mìsta) nebo adresy na jednotlivé zamìstnance v podobì [email protected].

Více

2008 jaro - Dobré divadlo dětem

2008 jaro - Dobré divadlo dětem znají (divadlo jako stvrzující model svìta, pøedvádìjící to, co je v nìm typické a tedy srozumitelné), tak na druhé stranì vìdomí, že svìt je promìnlivý, že máme možnost jej zmìnit, ba vytvoøit, že...

Více

Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře 6

Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře 6 Mýty a realita krizové intervence. O druhé se staráme vìtšinou dle svého nejlepšího svìdomí, vìdomí a dovedností. Kdo se ale postará o nás? Pomohu si sám, jak mám zlepšit svoji vlastní duševní sebe...

Více

4_2005 na web.qxd

4_2005 na web.qxd 2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI

Více

Slovo starosty Obyvatelé se cítí bezpečně Hospodaření

Slovo starosty Obyvatelé se cítí bezpečně Hospodaření průzkum byl uzavřen dříve, než došlo k sérii atentátů v Paříži. Jak již bylo řečeno, stejně jako v celé Praze, i obyvatelé „šestnáctky“ se bojí především drogově závislých a opilců.

Více

VN 5/2015 - Město Vizovice

VN 5/2015 - Město Vizovice návštìvníkùm zažít knihovnu jinak nejen v Týdnu knihoven, ale bìhem celého roku vycházkami, besedami i povídáním pro dìti i dospìlé, dílnièkami pro dìti, ukázkami lidových øemesel, výstavkami i kon...

Více