NL CZ sept octobre 2013

Transkript

NL CZ sept octobre 2013
Obsah:
Aktuality s.1
Stipendia s.2
Studie s.4
Tematické zaměření s.5
Francouzké Aliance v ČR s. 10
Informační bulletin Duben/Květen 2013
Novinky o studiu ve Francii
www.ceskarepublika.campusfrance.org
Dobrý den všem,
Posíláme nejnovější newsletter na období září-říjen 2031, který je dostupný ve francouzštině i
češtině.
V tomto čísle se zaměřujeme na příjezd zahraničních studentů do Francie a na krátkodobé
programy profesního vzdělávání.
Příjemné počtení všem!
Aktuality
► Jobaviz
Hledáte práci, díky níž byste financovali svá studia ve Francii? Je
zde nový portál pro studenty: Jobaviz. Jedná se o zdarma online
dostupnou službu zajišťovanou Regionálními centry pro školní a
univerzitní záležitosti (Centres Régionaux des Œuvres
Universitaires et Scolaires, CROUS).
Tento internetový portál umožňuje vyhledávat podle následujících kritérií: geografická zóna,
druh nabídky, typ smlouvy a zaměstnavatele, jež Vám pomohou snáze nalézt zaměstnání
odpovídající Vašim požadavkům a kritériím výběru. Každá nabídka pracovní pozice je před svým
umístěním na webové stránky schválena CROUS.
Na portálu Jobaviz naleznete též „profilové dokumentace jednotlivých povolání“ („fiches
métiers“) pro studenty, rozdělené podle oborů a oblastí působení, které Vám usnadní orientaci
v nabídce a pomohou lépe najít povolání, které Vás zajímá. Současně Vám poskytnou taktéž
cenné rady, jak postupovat při koncepci životopisu a motivačního dopisu.
Vyhledávání zaměstnání pro studenty: http://www.jobaviz.fr/
1
► Gaudeamus
20. ročník mezinárodního studentského veletrhu
Gaudeamus se uskuteční v Brně, druhém největším
městě a univerzitním centru České republiky, ve dnech
5. až 8. listopadu 2013.
Campus France Česká republika uspořádá francouzský
pavilon „Studovat ve Francii“, jehož cílem je seznámit
české studenty s nabídkou francouzských vzdělávacích
institucí.
Jako každý rok, i letos, pro vás připravujeme informační stánek, kde se dozvíte vše o studiu ve
Francii. K dispozici vám budou nejen informační brožurky, ale i odpovědný pracovník Campus
France Česká republika, kteřý Vám rád odpoví na vaše dotazy.
Těšíme se na vaši hojnou účast!
► O výši zápisného pro akademická rok 2013/2014
Výše zápisného na akademický rok 2013/2014 ční:
•
•
•
183 euro za bakalářské studium (181 euro v roce 2012),
254 euro za magisterské studium (250 euro v roce 2012),
388 euro za doktorské studium (380 euro v roce 2012).
Výše příspěvku na zdravotní pojištění pro studenty pro akademický rok 2013-2014 je 211 eur.
Níže naleznete tabulku s přesnou výší zápisného pro různé stupně vysokoškolského vzdělání:
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20195/frais-d-inscription-pour-la-rentreeuniversitaire-2012.html
Stipendia
► Stipendia Francouzské vlády (Bourses du Gouvernement français,
BGF)
Francouzský institut v Praze nabízí studentům české národnosti možnost
získat stipendium Francouzské vlády na uskutečnění výzkumné stáže nebo
doktorandských studií pod dvojím vedením (thèse en co-tutelle)
v nejrůznějších výzkumných oborech. Přihlášku na akademický rok 2014/2015, včetně
veškerých požadovaných dokumentů, je nutné podat nejpozději do března 2013.
2
Přesné podmínky pro podávání přihlášek do výběrového řízení o přidělení stipendia
Francouzské vlády, stejně tak jako popis celého průběhu výběrového řízení jsou detailně
popsány na internetových stránkách Francouzského institutu v Praze.
Plus d’informations sur le site de l’Institut français de Slovaquie : http://ifb.ambafrance-sk.org/Bourses-
►Copernic
Stipendijní program Copernic je program vzdělávání v oblasti
řízení, managementu a problematik současného světa určený pro mladé (diplomované)
absolventy vysokoškolských studií magisterského stupně (pětileté pomaturitní studium) především vědeckých a technických oborů - ze států střední a východní Evropy.
Účastníci stipendijního programu Copernic musí po dobu 6 měsíců (od října do března) povinně
absolvovat 450 hodin výuky na příslušné partnerské vysokoškolské instituci v Paříži a následně
uskutečnit šestiměsíční praktickou stáž.
Výše stipendia: zhruba 760 € měsíčně (po dobu 12 měsíců) + zápisné a školné na příslušné
vysokoškolské vzdělávací instituci + sociální zabezpečení + hmotná pomoc.
Přihlášku do výběrového řízení o udělení stipendia v rámci programu Copernic si můžete
stáhnout na internetových stránkách Francouzského institutu v Praze. Vyplněnou přihlášku
(včetně veškerých požadovaných dokumentů) na vzdělávací program, který začne v říjnu 2014,
je zapotřebí podat v březnu 2014.
Více informací o stipendiích Francouzské vlády a stipendiích v rámci programu Copernic
naleznete na internetové adrese: http://www.ifp.cz/Bourses-pour-etudiants
► Finanční příspěvky na bydlení
Zahraniční studenti mohou ve Francii žádat o finanční příspěvek na bydlení, a to u
Pokladen pro rodinné dávky (Caisse d’Allocations Familiales, CAF) v příslušném
francouzském departmentu, v němž bydlí. Výše takto poskytnuté peněžité podpory závisí na
výši zdanitelných finančních zdrojů pobíraných ve Francii či v zahraničí v průběhu předešlého
kalendářního roku, na typu ubytování a na výši nájemného.
Pokladna pro rodinné dávky Paříž zveřejnila aktuální údaje o výši poskytovaných finančních
podpor pro rok 2013:
Maximální výše poskytované peněžité podpory na bydlení studentovi bez vlastních
finanční zdrojů
Ubytování v soukromých podnájmech
Stipendijní studenti
Maximální výše poskytované finanční
Studenti nepožívající žádného stipendia:
Maximální výše poskytované finanční
3
pomoci: 6000€/rok
Paříž:
257,54€/měsíc
pomoci: 7500€/rok
Paříž:
209,25€
Ubytování na všech typech studentských kolejích (CROUS) a ubytoven
Stipendijní studenti
Maximální výše poskytované finanční
pomoci: 4900€/rok
Pokoj na studentských kolejích CROUS:
56,67€/měsíc
Pokoj po renovaci na studentských kolejích
CROUS anebo v jiném typu studentských
ubytoven: 115,13€/ měsíc
Garsonka v síti studentských kolejí
CROUS: V závislosti na výše měsíčního
nájemného
Studenti nepožívající žádného stipendia:
Maximální výše poskytované finanční
pomoci: 5800€/rok
Pokoj na studentských kolejích CROUS:
37,91€
Pokoj po renovaci na studentských kolejích
CROUS anebo v jiném typu studentských
ubytoven: 93,86€
Garsonka v síti studentských kolejí
CROUS: V závislosti na výše měsíčního
nájemného
Studie : „Check-listy“ Campus France
Příjezdem do Francie to nekončí, je třeba se na něj řádně připravit! Abyste se neztratili
v nesčetných administrativních povinnostech, jež je nezbytné splnit, v nespočtu formulářů a
dokumentů, jež je nutné vyplnit, v množství zápisů, jež je zapotřebí absolvovat a ověřit, že byly
řádně provedeny a v mnohých dalších procedurách, sestavil Campus France tzv. „check-list“,
tedy složky obsahující veškeré potřebné informace a seznamy záležitostí, které je třeba v dané
fázi příprav na odjezd do Francie či po příjezdu na místo vyřídit.
Díky těmto komplexně sestaveným složkám budete mít konkrétnější představu o tom, jaké
administrativní procedury Vás kdy čekají, a budete tak moci hladčeji zvládnout vše potřebné jak
před odjezdem do Francie, tak po příjezdu tam. Dozvíte se například, kdy je nejpříhodnější doba
na otevření bankovního účtu, v kterou chvíli podat žádost o příspěvek na bydlení anebo v jaký
okamžik absolvovat administrativní zápis na vysoké škole, na níž budete studovat.
Tématické složky „Měsíc před odjezdem“, „Týden před odjezdem“, „V den příjezdu“, „První
týden po příjezdu“, „První měsíc po příjezdu“, „Po celou dobu pobytu“ obsahující potřebné
informace a rady, které Vám pomohou co nejlépe se připravit na začátek nového akademického
roku, jsou volně zdarma dostupné na internetových stránkách Campus France.
Jednotlivé
tématické
složky
naleznete
na
následující
http://www.campusfrance.org/fr/dossier/arriver-en-france-la-check-list
adrese:
4
Zaměřeno na problematiku: fungování krátkodobých programů
profesního vzdělávání: „BTS“, „DUT“ a „Licence Pro“
Rádi byste se vyučili nějakému řemeslu? Chtěli byste rychle
proniknout na trh práce, začít budovat profesní kariéru a zapojit se
do aktivního života? Přáli byste si dostat kvalitní vzdělání a nabýt
profesní zkušenosti v prostředí skutečných odborníků v daném
oboru? Ve Francii existují četné vzdělávací cykly odpovídající svým
zaměřením potřebám jednotlivých podniků, jejichž absolventi pak
velice snadno nacházejí uplatnění v praxi a na pracovní trhu
obecně.
Jakožto zahraniční studenti pocházející z členského státu Evropské unie se na tyto vzdělávací
programy můžete volně přihlásit! Pro přijetí do prvního ročníku musíte povinně podstoupit
předepsaný procedurální postup přes online předběžný zápis na portálu „Admission post-bac“
(Přijetí na pomaturitní studium, APB) tak, jako všichni francouzští studenti. V případě zápisu do
vyššího ročníku se obraťte přímo na vzdělávací instituci či instituce, na nichž byste chtěli
studovat!
1. „BTS“ a „DUT“: Vzdělávací model dvouletého pomaturitního studia
(bac+2)
► Definice těchto vzdělávacích cyklů:
Osvědčení o vyšší technické kvalifikaci (Brevet de Technicien Supérieur, BTS) je diplom
udílený po absolvování dvouletého specializovaného pomaturitního programu. Jedná se o
návazný vzdělávací cyklus určený pro absolventy gymnázií, kteří mají přesnou představu o
svém profesním směřování, chtějí najít rychlé uplatnění na trhu práce a zapojit se do aktivního
života.
Studenti, velice často absolventi závěrečné maturitní zkoušky s odborným či technologickým
zaměřením, mají na výběr ze 132 specializací v terciárním sektoru, v oblasti průmyslu či
zemědělství. Zde naleznete seznam více než 500 „BTS“ vzdělávacích cyklů seřazených podle
oblastí působení: zemědělství, obchod, hoteliérství, zdravotnictví, dřevozpracující průmysl,
atp.: http://www.letudiant.fr/etudes/btsdut/les-bts-en-fiches.html
Diplom z vysoké školy technologické (Diplôme Universitaire de Technologie, DUT) završuje
specializované dvouleté pomaturitní studium. Jedná se o návazný vzdělávací cyklus určený pro
absolventy odborných středních škol, kteří úspěšně složili závěrečnou maturitní zkoušku na
Technologických vysokých školách (Institut Universitaire de Technologie, IUT). Svým
studentům nabízí kvalitní odborné vzdělání příslušného zaměření a možnost získat široké
profesní zkušenosti od odborníků v daném oboru.
Studenti toto typu návazného vzdělávacího programu si zvolí jedno ze 44 nabízených
odborných zaměření. Jelikož nabízené specializace pokrývají širokou škálu oborů, dostane se
studentům komplexnějšího vzdělání a praktického vyškolení v určité oblasti působení, díky
čemuž se pak snadněji přizpůsobí profesním požadavkům v praxi. Studenti získají jednak
5
kvalitní odborné znalosti, jednak si osvojí nesčetné praktické dovednosti. Mimoto získají i velmi
dobrý obecný přehled. Cílem vzdělávacího cyklu „DUT“ je připravit budoucí zaměstnance
technického a příslušných odborných zaměření pro práci v oblasti výroby, aplikovaných věd a
služeb.
Seznam všech nabízených vzdělávacích cyklů „DUT“ naleznete na následující internetové
adrese: http://www.letudiant.fr/etudes/btsdut/les-dut-en-fiches.html
► Přijetí:
V posledním ročníku střední školy navštivte internetový portál „Admission post-bac“ (Přijetí na
pomaturitní studium, APB), zaregistrujte se a zadejte seznam pomaturitních vzdělávacích
programů, na které byste se chtěli přihlásit. Níže naleznete odkaz na online průvodce
procedurálním postupem APB určeným pro uchazeče o pomaturitní studium z členských států
Evropské unie.
http://www.admission-postbac.fr/site/guide_2013/Guide_du_candidat_euro_2013.pdf
Jakmile úspěšně složíte závěrečnou maturitní zkoušku, vyhodnotí odborná výběrová komise jak
studijní výsledky z celého Vaše středoškolského studia, tak známky, které jste obdrželi u
maturity. Následně budete případně pozváni k individuálnímu ústnímu pohovoru, na základě
kterého se definitivně rozhodne o Vašem přijetí na daný pomaturitní vzdělávací program.
► Jak probíhá výuka na těchto pomaturitních vzdělávacích
programech?
Výuka je velice intenzivní. Jedná se o 30 až 40 vyučovacích
hodin týdně. Na studenty jsou obecně kladeny poměrně
vysoké požadavky týkající se nejen studijních výsledků, ale i
osobního zájmu a nasazení. Pro zvládnutí vzdělávacích
programů „BTS“ i „DUT“ je taktéž nezbytně nutná píle,
houževnatost, vytrvalost a dobrá osobní organizovanost studentů. V rámci těchto cyklů se však
studentům dostává výrazně kvalitnějšího odborného vzdělání a osobnějšího přístupu nežli na
pobočkách působících při vysokých školách. Studenti mají pravidelná praktická cvičení, povinné
praxe a průběžné zkoušky. Současně je jim následně poskytována pomoc buď při vstupu na
pracovní trh a při profesním začlenění anebo při hledání případného návazného studia.
Týdenní penzum výuky je rovnoměrně rozděleno mezi povinné hlavní vyučovací předměty,
hodiny teorie, specializovaná praktická cvičení pod odborným vedením, povinné praxe,
samostatnou přípravu a práci doma.
Je několik možností, jak získat diplom z tohoto typu pomaturitních vzdělávacích programů:
jednak klasickým způsobem na základě četných praktických stáží realizovaných
v podnicích: 8 až 16 týdnů trvající praxe v případě „BTS“ a minimálně desetitýdenní praxe v
případě „DUT“.
jednak tzv. v učení: tedy střídáním period odborného vzdělávání a období práce
k podniku za běžnou zaměstnaneckou mzdu. Tento model bývá též označován jako
„alternace“.
V každém případě je pro absolvování tohoto typu následného vzdělávacího cyklu prvořadá
spolupráce s příslušným podnikem a odborná praxe v něm. Mimoto většinu vyučujících tvoří
6
odborníci a specialisté z praxe, kteří studentům předávají hodnotné zkušenosti a potřebné
know-how.
Stejně tak jako všichni vysokoškolští studenti mají i studenti tohoto typu pomaturitních
vzdělávacích programů nárok na vysokoškolská stipendia, na ubytování na vysokoškolských
kolejích a ubytovnách sítě CROUS a na stravování v menze.
► Co dělat po absolvování „BTS“ či „DUT“?
Diplomy „BTS“ a „DUT“ umožňují okamžitý vstup na pracovní trh
a zapojení do aktivního života, jelikož absolventi příslušných
specializovaných vzdělávacích cyklů jsou velice dobře teoreticky
i prakticky vybaveni a obecně jsou náboráři velmi vyhledáváni a
ceněni. Přesto je však následné uplatnění v praxi poněkud snazší
pro absolventy určitých specializací, především těch s
průmyslovým a obchodním zaměřením.
Po získání těchto diplomů můžete též pokračovat ve studiu. To platí především pro absolventy
vzdělávacího programu „DUT“, z nichž zhruba 80% pokračuje v dalším návazném studiu. Během
2 let tohoto typu pomaturitního studia totiž studenti získají 120 kreditů ECTS, které jim
následně umožňují vstup na četné vzdělávací programy vyšší úrovně:
-
-
jako nejpříhodnější se jeví specializované vysokoškolské studium vedoucí k získání
oprávnění (licenciátu) k výkonu příslušného odborného povolání (licences
professionnelles).
následné všeobecné vysokoškolské studium vedoucí k získání oprávnění pro výkon
obecnějších praktických povolání (licence généralistes),
Vysoké školy ekonomické a inženýrské, které zřídily paralelní vysokoškolské programy
odpovídající dvouletým pomaturitním vzdělávací cyklům (bac + 2). Počet přijatých
studentů do těchto specializovaných dvouletých pomaturitních programů však závisí na
jednotlivých školách.
Přijetí na jakýkoli následný vzdělávací program však každopádně závisí na dosavadních
studijních výsledcích, na návaznosti vybrané specializace na předchozí absolvované studium a
na kvalitě samotného uchazeče (posuzováno na základě kompletní dokumentace přihlášky).
2. Odborné profesní osvědčení („Licence Pro“): Vzdělávací model tříletého
pomaturitního studia (bac+3)
Vzdělávací program Odborného profesního osvědčení („Licence
professionnelle“ či „Licence Pro“) je roční vyšší odborný cyklus
navazující na dvouleté pomaturitní studium (bac+2). Tento
7
specializovaný vzdělávací modul je možné absolvovat při vysokých školách, při gymnáziích
anebo při Center vzdělávání a školení učňů (Centres de formation des apprentis, CFA), jež je
nabízejí. Cílem tohoto vyššího odborného vzdělávacího cyklu je další profesní zdokonalení
v příslušném oboru a užší specializace, které absolventům usnadní vstupu na trh práce a
nalezení odpovídajícího profesního uplatnění v daném odvětví.
Existuje více než dva tisíce nejrůznějších vyšších odborných profesních specializací tohoto typu
pokrývajících širokou škálu oborů a odvětví. Vzdělávací programy vyšších odborných profesních
osvědčení fungují v úzké spolupráci s podniky a se specializovanými odbornými sekcemi, tudíž
poskytnuté teoretické vzdělání i praktické vyškolení odpovídá skutečným požadavkům a
nárokům na trhu práce. Zde naleznete průvodce vzdělávacími programy vyšších odborných
profesních osvědčení seřazenými podle oblastí působení: http://www.onisep.fr/Choisir-mesetudes/Apres-le-bac/Filieres-d-etudes/Les-licences-professionnelles/Les-licences-pro-parsecteur
Vzdělávací cyklus vyššího odborného profesního osvědčení nemá s klasickým licenciátem, jehož
absolventi obvykle pokračují ve studiích na magisterských programech, mnoho společného.
Také výuka je organizovaná poněkud odlišně, což podrobněji probereme níže.
► Přijetí:
Pro přijetí na vzdělávací cykly vyššího odborného profesního osvědčení je zapotřebí, aby si
student u příslušné vzdělávací instituce, která tyto programu nabízí, vyzvedl na jaře (od března)
předchozího akademického roku dokumentaci přihlášky.
Vzdělávací cykly vyššího odborného profesního osvědčení jsou určené uchazečům, kteří chtějí
dosáhnout vysoké profesní kvalifikace a získat užší odbornou specializaci v příslušném oboru či
hodlají rozšířit své profesní působení získáním vyšší odborné specializace v další oblasti. Na
tento typ následného vzdělávání jsou přijímáni absolventi dvouletých pomaturitních studijních
programů (bac+2) „DUT“, „BTS“, „L2“ či odborníci z praxe, kteří se chtějí dále vzdělávat, rozšířit
své profesní zázemí a zvýšit stávající odbornou kvalifikaci.
Přijetí na jednotlivé specializace vyššího odborného profesního osvědčení se v závislosti na
zvoleném zaměření liší, na některé se dostanete snáze, na jiných platí striktnější pravidla
výběru studentů. Na určité specializace se v důsledku obrovského zájmu dostane jen zhruba
10% uchazečů, zatímco zápis na jiné je podstatně benevolentnější. Přesto však přijetí na
jakoukoli specializaci v rámci vyššího odborného profesního osvědčení zůstává značně
selektivní a závisí na více kritériích: na vyhodnocení kompletní dokumentace přihlášky, na
absolvovaném motivačním pohovou, na stávající praxi a profesních zkušenostech a na
kompaktnosti osobního profesně-kariérního směřování.
► Jak probíhá výuka v rámci tohoto vyššího odborně-profesního vzdělávacího cyklu?
Výuka je poměrně náročná a probíhá dosti svižným tempem! Počet
absolventů specializovaných vzdělávacích cyklů vyššího odborného
profesního osvědčení se pohybuje mezi deseti až třiceti osobami
ročně. Vyučující mají ke studentům obecně velmi individuální
přístup a pravidelně se jim věnují. Na druhé straně jsou na přijaté
uchazeče kladeny poměrně vysoké nároky stran studijních
8
výsledků, soustavného pracovního nasazení a osobního zájmu o zvolený odborně-vzdělávací
cyklus. Více než polovina vyučovacích hodin probíhá v laboratořích. Určitou část odborných
přednášek zajišťují přímo specialisté z praxe a výuka je případně vhodně doplňována
návštěvami konkrétních podniků. Součástí tohoto typu následného vzdělávacího cyklu je
povinná dlouhodobá – dvanácti až osmnáctitýdenní - praktická stáž a samostatný roční projekt
realizovaný pod odborným dohledem některého z vyučujících.
Vzdělávací cyklus je v rámci akademického roku rozdělen do dvou semestrů a nabízí dvě
varianty realizace:
- buď výlučně studijní harmonogram se zhruba pěti sty hodinami výuky, k nimž přibude dalších
zhruba 150 hodin práce na samostatném projektu pod odborným vedením. Tuto víceméně
teoretickou část následně doplní 12 až 20 týdnů praktické stáže.
- anebo formou tzv. „alternace“, přičemž průběh tohoto modelu je velice různorodý a střídání
jednotlivých etap značně závisí na zvolené specializaci – například: měsíc teoretického
vzdělávání, měsíc praktické stáže v podniku, týden teoretické výuky, třítýdenní praxe
v podniku, atd.
Ověřování zvládnutí předepsaného učiva a požadovaných teoretických znalostí probíhá buď
pravidelně v průběhu celého semestru anebo formou závěrečné zkoušky. Na základě
vyhodnocení teoretických znalostí a praktických dovedností studenti získají odpovídající
semestrální penzum kreditních jednotek. Ze samostatného projektu realizovaného pod
odborným dohledem a z praktických stáží v podnicích pak studenti buď sepisují souhrnnou
závěrečnou zprávu anebo je ústně obhajují.
Vyšší odborné profesní osvědčení má vždy stejnou váhu, ať již bylo absolvováno na jakékoli
vzdělávací instituci. Absolventi tohoto typu následného odborně-specializovaného vzdělávání
získají odpovídající akademický titul (licenciát) a současně je jim uděleno 60 kreditních
jednotek v systému vysokoškolského hodnocení ECTS.
► Co dělat po absolvování vyššího odborného profesního osvědčení?
Směle se vrhnout na pracovní trh! Absolventi vzdělávacího cyklu
vyššího odborného profesního osvědčení jsou náborovými
pracovníky velmi ceněni a vyhledáváni a velice snadno nacházejí
profesní uplatnění, jelikož jejich odborné znalosti i praktické
dovednosti přesně odpovídají skutečným nároků a požadavkům
na trhu práce.
Cílem tohoto specializovaného profesně-vzdělávacího cyklu je
vyškolit odborné pracovníky na střední technické pozice (pracovní posty mezi technickým
mistrem a inženýrem). Profil absolventů vzdělávacího cyklu vyšších odborných profesních
osvědčení přesně odpovídá stávajícím požadavkům zaměstnavatelů, jemuž se průběžně
přizpůsobuje, a tudíž velice snadno naleznou uplatnění v rámci místních ekonomicky aktivních
struktur.
9
Pouze malá část absolventů vzdělávacího cyklu vyššího odborného profesního osvědčení dále
pokračuje ve studiích, a to buď na magisterských programech nebo se rozhodnou absolvovat
jinou specializaci v rámci vzdělávacích cyklů vyššího odborného profesního osvědčení („licence
Pro“), atp.
Francouzká Aliance v České republice
► CESKE BUDEJOVICE :
Říjen - Listopad (od 23.10 do 28.11) :
Festival francouzského podzimu láká všechny na různé události!
Můžete se těšit na: malby, fotky, koncerty, gastronomii, divadlo,
módní přehlídky, tanec a plno dalších věcí!
Bližší informace o programu: http://francouzska-aliance.cz/
Pour plus d'informations : http://francouzska-aliance.cz/
►PARDUBICE : francouzská káva a francouzská kuchyně!
Říjen: Alliance Française zve všechny děti ve věku 3-6 let a jejich rodiče, aby jednu sobotu v
měsíci objevovali zábavnou formou francouzský jazyk a kulturu. Na programu jsou: hry,
říkanky, povídky ve francouzštině. Během těchto dopolední má vaše ratolest jedinečnou
možnost navyknout na zvuk francouzštiny, objevit novou kulturu, rozvíjet své komunikační,
kreativní et společenské schopnosti. Vyučující nabízí dětem vše zábavnou formou a rodiče pak
mohou tyto aktivity opakovat s dětmi doma. Nejbližší dopoledne: sobota 19 října 2013.
Registrace do 15. listopadu mailem na [email protected] . Zápisné: 260 kč.
Podzimní festival ’Alliance Française se uskuteční od 24. října do 6.listopadu. Můžete se těšit
na hudbu, tanec, divadlo, cirkus, degustace, zkrátka každý si přijde na své!
Listopad: Alliance Française v Pardubicích pořádá každý měsíc francouzské
snídaně složené z klasických francouzských pochoutek jako croissant, pains au
chocolat nebo domácí horká čokoláda. Nejbližší snídaně se koná 16.listoapadu v
prostorách Alliance française.
Rezervace na +420 466 501 457 ou par mail ([email protected])
Cena: 120kč
Vítání nového vína: každý třetí čtvrtek v listopadu Francouzi oslavují jednu z
nejmilejších tradicí. Přijďte s námi tuto událost oslavit ve čtvrtek 21. listopadu 2013! Na
programu je : zahájení, degustační soutěž a to vše v doprovodu veselí a dobré
nálady. Registrace do 15. listopadu mailem na [email protected] .
Více informací na: http://www.alliancefrancaise.cz/pardubice/?lang=fr
10
►BRNO :
Listopad: Festival francouzského filmu od 21. Do 27. listopadu v kině Scala.
Prosinec: Sobota 14. prosince: Vánoční večírek à la française
Úterý 17. prosince: Velký návrat Ciné-café ! (s opravdovou kávou!)
Více informací na: www.afbrno.cz
Veškeré informace o Francouzských Aliancích v České republice jsou k
dispozici na :
http://www.alliancefrancaise.cz/?lang=cs
11
www.republiquetcheque.campusfrance.org
Barbara SILHAN
Odpovědn・pracovnice Campus France v Praze
Stěpanska 35
111 21 Prague 1
221 401 050/058
[email protected]
Yann-Maël BIDEAU
Odpovědn・ pracovn・ Campus France v Brně
Alliance française
Moravské náměstí 15
602 00 Brno
549 493 075
[email protected]
Za účasti Sophie DAUTEZ, odborné referentky Oddělení pro univerzitní spolupráci
Francouzského velvyslanectví na Slovensku.
[email protected]
12

Podobné dokumenty

č. 36 on-line

č. 36 on-line objednat na adrese redakce. Jeho vydávání je možné jedině díky zasílaným darům, neboť časopis nemá předplatné či státní a církevní dotace. Zaslané dary lze podle §15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. ...

Více

Informační bulletin Leto 2013 Novinky o studiu ve

Informační bulletin Leto 2013 Novinky o studiu ve evropských programů umožňujících uskutečnit stáž v zahraničí a požívat na dobu jejího trvání stipendia. Tyto stipendijní programy jsou určené pro studenty pocházející z členských států Evropského h...

Více

Vystavovatelé na veletrhu Gaudeamus® v Praze 2010

Vystavovatelé na veletrhu Gaudeamus® v Praze 2010 Vystavovatelé na veletrhu Gaudeamus® v Praze 2010 Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2010 od 26. do 27. ledna 2010, výstaviště Praha Holešovice, Křižíkův pavilon E a D

Více