Informační bulletin Leto 2013 Novinky o studiu ve

Transkript

Informační bulletin Leto 2013 Novinky o studiu ve
Obsah:
Aktuality s.1
Vzdělávací programy s.3
Stipendia s.5
Studie s.7
Tematické zaměření s.8
Francouzké Aliance v ČR s. 11
Informační bulletin Leto 2013
Novinky o studiu ve Francii
www.ceskarepublika.campusfrance.org
Dobrý den všem,
dovolujeme si Vám zaslat informační oběžník na léto 2013 v českém a ve francouzském jazyce.
V tomto čísle Vám poradíme, kde a jak si nechat potvrdit úroveň Vašich znalostí francouzštiny,
dáme Vám pár dobrých tipů na léto a pomůžeme Vám s hledáním ubytování ve Francii a
s vyřizováním potřebných dokumentů s tím souvisejících.
Přejeme Vám příjemnou četbu!
Aktuality
► Angličtina na univerzitách
Toubonský zákon z roku 1994 oficiálně
zakázal výuku na univerzitách a soukromých
vysokých školách v jiném než francouzském
jazyce. Výjimka byla možná pouze ve dvou
případech: byl-li vyučující cizinec anebo
jednalo-li se o výuku cizího jazyka.
Toto striktní nařízení, které však nebývalo
vždy stoprocentně dodržováno, neboť
některá vysokoškolská vzdělávací zařízení nabízela pod zástěrkou přizpůsobení se
globalizovanému světu mezinárodní studijní programy v jiném než ve francouzském jazyce
(nejčastěji v angličtině), bylo v nedávné minulosti změněno.
Francouzský ministr pro vysokoškolské vzdělávání Geneviève Fioraso totiž předložil ke
schválení nový zákon, který francouzskou Poslaneckou sněmovnou prošel dne 23. května a jež
následně dne 20. června letošního roku posvětil i tamní Senát. Tato legislativní úprava
poskytuje státním i soukromým vysokým školám větší volnost při nabídce vzdělávacích
programů v jiných jazycích než ve francouzštině. Cílem tohoto rozhodnutí je zatraktivnit výuku
poskytovanou francouzskými vysokoškolskými vzdělávacími institucemi, přilákat do Francie
zahraniční studenty, upevnit postavení země galského kohouta na mezinárodní scéně a posílit
pozici frankofonie ve světě.
1
Tento nově přijatý zákon však nezpochybňuje výsadní postavení francouzštiny na poli
vysokoškolského vzdělávání ve Francii. Dobrá znalost francouzského jazyka zůstává nezbytným
předpokladem pro studium, neboť některé vysokoškolské vzdělávací programy nelze
kompletně zajišťovat výhradně v cizím jazyce. Mimoto je hodnocení úrovně znalostí
francouzštiny u zahraničních studentů zapsaných na tyto typy studijních programů součástí
celkového hodnocení studijních výsledků, jež jsou brány v potaz při udílení závěrečných
vysokoškolských diplomů.
► FAQ – nově jsme pro Vás rozšířili sekci
věnovanou nejčastěji kladeným otázkám
Trápí Vás nezodpovězená otázka týkající se studií ve
Francii? Je dost možné, že už se jí zabýval i někdo jiný před Vámi a že se s tímto či podobným
dotazem na nás již obrátil jiný student .... navštivte tedy rozšířenou verzi sekce „Nejčastěji
kladené otázky“.
Podrobnější informace naleznete na internetové adrese:
http://www.republiquetcheque.campusfrance.org/fr/faq
► Další novinky: Průvodce Campus France „Enjoy French culture schock“
Agentura Campus France právě vydala dvojjazyčného francouzsko-anglického průvodce,
v němž naleznete vysvětlení a překlad francouzských výrazů z každodenního života, s nimiž se
budete běžně setkávat.
Jednotlivé výrazy jsou seřazeny abecedně a jsou barevně odlišeny podle příslušné tématické
oblasti, do níž spadají: kultura, studia, zdraví, atd. Každá skupina slov začínajících stejným
písmenem je pak uvedena krátkým článkem.
Tento dvojjazyčný průvodce, který Vám bude užitečným a spolehlivým přítelem při pobytu ve
Francii, je volně k dispozici zde.
► Dobrý
tip na léto:
využití
pohostinnosti místních obyvatel na oplátku
neboli „couchsurfing“
Couchsurfing je jedinečný způsob cestovaní,
díky kterému se jednoduše dostanete do
kontaktu s místními obyvateli, kteří Vás u
sebe zdarma ubytují. Hostitel i couchsurfer
jsou součástí stejné elektronické sítě, kde se
setkávají lidé, které pojí společná vášeň pro
cestování a pro poznávání dobrodruhů
z celého světa (kulturní obohacení a neopakovatelné zážitky zaručeny!).
2
Existuje několik internetových portálů, na nichž se cestovatelé ze všech koutů zeměkoule
seznamují s místními obyvateli z nejrozličnějších zemí světa a nabízejí si navzájem možnost
ubytování na pár dní zdarma, setkání na skleničku, zorganizování výletu či komentované
prohlídky města, atp. :
-
https://www.couchsurfing.org/
http://www.bewelcome.org/
http://www.hospitalityclub.org/
http://www.globalfreeloaders.com/
http://www.servas.org/
http://www.pasportaservo.org/fr
Největší a nejznámější elektronickou sítí tohoto druhu je bezesporu internetový portál
couchsurfing.org, který sdružuje na 6 miliónů lidí z více než sta tisíc měst z nejrůznějších států
světa. Tato organizace je však od roku 2011, kdy se z neziskového sdružení přeměnila ve
výdělečně činný podnik, terčem ostré kritiky kvůli změně svého statutu.
Pokud máte zájem si letos v létě couchsurfing vyzkoušet, tak začněte tím, že si na některé
z výše uvedených internetových adres vytvoříte svůj profil. Při vyplňování požadovaných údajů
nezapomeňte upřesnit, zda si přejete spíše cestovat, přijímat hosty anebo obojí. Díky veškerým
informacím, které poskytnete v rámci svého profilu, se o Vás ostatní členové portálu mohou
dozvědět trochu více předtím, než Vás u sebe přijmou a ubytují, nežli se s Vámi setkají anebo
než k Vám zavítají na návštěvu.
Přestože jsou všechny tyto internetové kontaktní sítě založeny především na vzájemné důvěře
mezi cestovateli a hostiteli, existuje též tzv. systém hodnocení důvěryhodnosti a spolehlivosti
jednotlivých členů (zde naleznete doporučení, hodnocení a komentáře ostatních couchsurferů
týkající se spokojenosti s přijetím, s ubytováním, s chováním a s přístupem hosta i hostitele).
Vězte, že Francie patří mezi země s největším počtem couchsurferů! Takže máte-li chuť zkusit
nový způsob cestování do Francie, ale i jinde po světě anebo máte-li zájem setkávat se
s Francouzi cestujícími do České republiky, pak rozhodně neváhejte a zaregistrujte se!
Vzdělávací programy: Otestujte své znalosti francouzštiny –
kde a jak?
Znalost francouzského jazyka je při studiích ve
Francii nespornou výhodou. Přestože některé
francouzské univerzity a vysoké školy doklad o
úrovni znalostí francouzštiny nepožadují, je
vždy dobré vědět, jaká je úroveň Vašich
jazykových znalostí!
Existuje několik možností jak určit či úředně
ověřit a doložit úroveň Vašich znalostí
3
francouzského jazyka, záleží pouze na tom, kde na zeměkouli se nacházíte.
V České republice
Můžete využít přítomnosti institucí spadajících pod francouzskou státní správu, které nabízejí
celou řadu mezinárodně uznávaných osvědčení, certifikátů, testů a jazykových diplomů.
Jedná se o:
• Francouzský institut v Praze
• Francouzské aliance sídlící v Plzni, v Českých Budějovicích, v Liberci, v Ostravě, v
Pardubicích a v Brně.
Tyto subjekty, které mimo jiné zajišťují také výuku francouzštiny a ověřování dosažené úrovně
jazykových znalostí a dovedností, nabízejí složení zkoušek z francouzštiny vedoucích k získání
zejména následujících jazykových osvědčení:
•
•
•
•
TCF (Test znalostí francouzského jazyka, Test de connaissance du français)
TEF (Vyhodnocovací test z francouzštiny, Test d’évaluation du français)
DELF (Diplom studií francouzského jazyka, Diplôme élémentaire de langue française)
DALF (Diplom hlubších studií francouzského jazyka, Diplôme approfondi de langue
française)
Více informací naleznete a internetových stránkách:
• http://www.ifp.cz/Examens-de-francais?lang=cs
• http://www.alliancefrancaise.cz/
Kompletní seznam dostupných zkoušek z francouzského jazyka a institucí, kde je v České
republice možné je složit, naleznete také na internetových stránkách českého Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/zkousky-z-cizichjazyku
Ve Francii
Chcete-li jazykové testy či zkoušky mezinárodních osvědčení z francouzštiny složit přímo ve
Francii, pak se obraťte na místní jazykové školy, které jsou povětšině soukromé a naleznete je
v každém větším francouzském městě.
Hledáte-li opravdu kvalitní výuku francouzského jazyka, pak se zajímejte především o
vzdělávací instituce, které obdrželi značku kvality výuky francouzštiny jako cizího jazyka, tedy
tzv. „Label Qualité Français Langue Etrangère“ (Label Qualité FLE).
Více informací naleznete na internetové adrese: http://www.qualitefle.fr/
Zjistěte úroveň svých jazykových znalostí přes internet
Úroveň dosažených znalostí francouzštiny si můžete otestovat také přímo na internetu
prostřednictvím některého z online dostupných testů.
Tyto testy však neberou v potaz veškeré aspekty jazykových znalostí a lingvistických dovedností
a především na jejich základě neobdržíte žádné osvědčení stvrzující úroveň Vašich znalostí
francouzštiny.
Příklad online dostupného testu z francouzštiny: http://www.france-langue.fr/cours-defrancais/test-de-francais.html
4
Stipendia
► Státní fond pro okamžitou pomoc studentům
Státní fond pro okamžitou pomoc studentům (Le Fonds National d’Aide d’Urgence aux
étudiants, FNAU) umožňuje poskytnou okamžitou personalizovanou pomoc jednotlivým
studentům, kteří se vyskytnout v tíživé finanční situaci. Existují dva typy okamžité pomoci:
jednorázová finanční pomoc a roční podpora. Věková hranice pro využití tohoto typu stipendií
je 35 let.
Jednorázová finanční pomoc reaguje na náhle vzniklé okamžité těžkosti, tedy na
nepředvídatelné události, které mohou nastat v průběhu akademického roku.
- Kritéria pro přidělení této finanční podpory:
o Být řádně zapsán ke studiu na vysoké škole a mít tudíž nárok na studentské
sociální výhody.
o Současně s touto peněžitou pomocí je možné získat i nejrůznější další finanční
příspěvky: sociální stipendium, roční finanční výpomoc v naléhavých situacích,
sociální příspěvek za zásluhy a prospěch, finanční podporu na mezinárodní
mobilitu.
Roční finanční výpomoc v naléhavých situacích reflektuje dlouhodobě přetrvávající složitou
finanční situaci v případech, kdy student nemá nárok na běžná vysokoškolská stipendia (tyto
dva druhy stipendií totiž nelze kombinovat a získat současně).
- Kritéria pro přidělení této finanční podpory: k přiznání ročního sociálního stipendia na
výpomoc ve složité finanční situaci opravňují četná kritéria jako například:
o Být studentem či občanem některého z členských států Evropského
hospodářského prostoru, žít sám na území Francie a pocházet z rodiny, jejíž
oficiálně přiznané příjmy neumožňují žádat o běžné stipendium.
o Tuto peněžitou pomoc je možné kombinovat s těmito finančními podporami:
sociální příspěvek za zásluhy a prospěch, finanční podpora na mezinárodní
mobilitu.
Jak o tyto finanční příspěvky zažádat ? Spojte se s místní pobočkou CROUS (Regionálním
centrem pro školní a univerzitní záležitosti, Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et
Scolaires).
Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách Národního centra pro školní a
univerzitní záležitosti (Centre national des œuvres universitaires et scolaires, CNOUS):
http://www.cnous.fr/_vie_268.htm
5
► Stipendia na stáže
Rádi byste vycestovali na stáž do Francie či do jiné evropské země ?
Ať jste již gymnazistou, vysokoškolským studentem či hledáte zaměstnání, existuje několik
evropských programů umožňujících uskutečnit stáž v zahraničí a požívat na dobu jejího trvání
stipendia. Tyto stipendijní programy jsou určené pro studenty pocházející z členských států
Evropského hospodářského prostoru (EHS).
Program stipendií na stáže Erasmus
Cílem těchto stipendií je napomoci mladým evropským studentům přizpůsobit se požadavkům
a dostát nárokům trhu práce tím, že jim poskytne jedinečnou příležitost k uskutečnění
praktické stáže v některém zahraničním podniku, studijní stáže ve vzdělávacím zařízení či
výzkumné stáže ve vědecko-výzkumném centru v zahraničí.
Na toto stipendium máte nárok za předpokladu, že jste studentem řádně zapsaným na některé
vysokoškolské instituci, jež je držitelem příslušného univerzitního oprávnění stvrzujícího její
zapojení do projektu vysokoškolských výměn v rámci programu Erasmus. Obraťte se, prosím,
na oddělení pro zahraniční vztahy Vaší vysoké školy, kde získáte podrobnější informace.
Toto stipendium Vám mimo jiné umožní navštěvovat intenzivní jazykový kurz před odjezdem
do zahraničí anebo uhradit náklady na dopravu. Délka plánované stáže se musí pohybovat
v rozmezí minimálně 2 měsíců a maximálně 12 měsíců.
Více informací naleznete na následující internetové adrese:
http://ec.europa.eu/education/erasmus/placement_fr.htm
Program Leonardo da Vinci
Cílem stipendijního programu Leonardo je zvýšení atraktivity odborného vzdělávání u mladých.
Praktické stáže v podnicích či studijní pobyty ve vzdělávacích zařízeních umožňují jednotlivcům
získat nové profesní znalosti, dovednosti a kompetence, které zvýší jejich odbornou kvalifikaci a
připravenost na výkon povolání.
Tato stipendia jsou určena jednak pro žáky a stážisty ze středních a vyšších odborných škol,
jednak pro vzdělávací a školící specialisty a výchovně-pedagogické poradce.
Podrobnější informace jak o programu, tak o možnostech využití těchto stipendií naleznete na
internetových stránkách:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_fr.htm
► CampusBourses: katalog stipendií - Připravte se !
CampusBourses je katalog stipendijních programů zpřístupněný agenturou
CampusFrance. Zaměřený na zahraniční studenty, tento katalog rekapituluje
nejrůznější typy pomoci nabízené francouzskými a zahraničními vládními
organizacemi, evropskými a mezinárodními organizacemi, místními orgány,
podniky, nadacemi, univerzitami a školami. Tento nástroj umožňuje najít způsob financování,
který se přizpůsobí každému. Pokud přece jen neposkytuje vyčerpávající seznam všech
stipendijních programů, nabízí alespoň kvalitní přehled o již existujících programech.
6
Internetové stránky CampusBourse naleznete zde :
http://www.campusfrance.org/fr/node/1276
Studie: Společný evropský referenční rámec pro jazyky
(SERRJ)
Společný evropský referenční rámec pro
jazyky (SERRJ) je mezinárodně uznávanou
referenční platformou pro hodnocení
znalostí cizích jazyků, jež byla zavedena
Radou Evropy v roce 2000. Jeho smyslem je
položit
transparentní,
koherentní
a
zevrubný základ pro přípravu: programů na
výuku cizích jazyků, pedagogických a
výukových materiálů a stanovit základní linii
hodnocení znalostí cizích jazyků. Definice
SERRJ existuje ve 39 jazycích a je hojně
využívána nejen v Evropě, ale i na jiných světadílech.
SERRJ uvádí, co se studenti musí naučit, aby mohli daný cizí jazyk používat pro komunikaci.
Definuje, jaké znalosti a lingvistické kompetence musí studenti získat, aby mohli daný cizí jazyk
efektivně používat a své jazykové dovednosti dále prohlubovat. SERRJ popisuje soubor
lingvistických kompetencí odpovídajících jednotlivým úrovním znalostí cizího jazyka, díky nimž
může student sledovat své pokroky v jednotlivých etapách studia.
SERRJ popisuje 6 úrovní jazykových znalostí a lingvistických dovedností: úrovně A1 a A2 pro
uživatele se základními znalostmi cizího jazyka (omezená znalost), úrovně B1 a B2 pro nezávislé
uživatele daného jazyka (variabilní znalost), C1 (dobrá znalost) a C2 (perfektní znalost) pro
zkušené uživatele příslušného cizího jazyka. Definuje taktéž 3 meziúrovně (A2+, B1+, B2+).
Každá úroveň popisuje jazykové znalosti a lingvistické dovednosti, který by měl student ovládat
v následujících třech oblastech: porozumění, mluvení, psaní. Přesně definované úrovně
jazykových schopností a lingvistických dovedností vytváří základ pro vzájemné mezinárodní
uznávání jednotlivých jazykových osvědčení, diplomů a certifikátů, čímž jednak usnadňují
mobilitu studentů a zaměstnanců, jednak poskytují široké veřejnosti nástroj na přesné
zmapování znalostí cizího jazyka a jejich srozumitelnou prezentaci.
Podrobnější informace naleznete na internetové adrese:
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_fr.asp
7
Tematické zaměření: Ubytování ve Francii
Velice často je hledání ubytování pro zahraniční studenty ve Francii tím posledním
„problémem“, který musí vyřešit.
Jak možná již víte, hledání ubytování však není až tak jednoduchou a samozřejmou záležitostí!
Je velice pravděpodobné, že prvních několik nocí, možná i týdnů, budete přespávat
v mládežnické ubytovně či v noclehárně, než se Vám podaří najít ubytování na vysokoškolských
kolejích či na privátě. Mějte taktéž na paměti, že sehnat bydlení na venkově je podstatně
jednodušší nežli ve městě, zvláště pak v samotné Paříži.
1. Jaký typ ubytování zvolit?
A. Vysokoškolské koleje
Vysokoškolské koleje jsou ve Francii
spravovány Regionálními centry pro školní a
univerzitní záležitosti (Centres Régionaux des
Œuvres Universitaires et Scolaires, CROUS) a
představují nejjednodušší řešení starostí
s ubytováním. Měsíční nájemné za pronájem
pokoje či garsonky se pohybuje od zhruba 120
€ do 400 €.
Jelikož je zájem o ubytování na vysokoškolských kolejích opravdu značný, jsou veškeré žádosti
velice pečlivě posuzovány. Kanceláře CROUS je hodnotí jednotlivě podle přísných a přesně
definovaných sociálních kritérií. Každopádně však jste-li stipendistou Francouzské vlády, tak
máte na ubytování na vysokoškolských kolejích přednostní nárok.
Pro podání žádosti o přidělení ubytování na vysokoškolských kolejích je zapotřebí si na
příslušné pobočce CROUS či na pověřeném oddělení Vaší vysoké školy vyzvednout
„dokumentaci sociální situace studenta„ (dossier social étudiant, DES), a to v době od 1. října
daného akademického roku pro podání žádosti na rok následující, přičemž dokumentace
žádosti musí být doručena nejpozději do 30. dubna odpovídajícího akademického roku.
Na následujícím odkazu naleznete pobočku CROUS, pod kterou spadáte, a také nejbližší
vysokoškolské koleje místu, kde studujete: http://www.cnous.fr/_vie__dossier_28.109.64.htm
Plánujete-li odjet studovat do Paříže, pak se alespoň v prvním roce magisterského programu
zkuste obrátit i na Mezinárodní vysokoškolské koleje v Paříži (Cité internationale universitaire
de Paris), které taktéž poskytují ubytování osobám přijíždějícím z nejrůznějších koutů
zeměkoule: http://www.ciup.fr/.
B. Jiné studentské ubytovny
Máte-li pocit, že nemáte šanci získat ubytování přes CROUS anebo v případě, že Vám to
jednoduše nevyhovuje, vězte, že existují také četné soukromé studentské ubytovny.
V univerzitních městech, kde bývá mnoho studentů, se to jen hemží penzióny pro studenty jako
Estudines, Studelites, Fac-Habitat, Gestrim Campus, atp. Tyto soukromé ubytovací komplexy
8
nabízí kromě pronájmů pokojů či garsonek pro studenty také další placené či zdarma
poskytované služby (prádelna, možnost snídaně, tělocvična, atd.).
! Avšak pozor: ceny se mohou vyšplhat až do výše 1000 € za měsíční pronájem zařízené
garsoniéry v Paříži!
Také některé „Grandes Ecoles“ vlastní pokoje na studentských kolejích, které nabízejí svým
studentům (měsíční nájemné se pohybuje mezi 250 € a 350 €). Více informací o možnostech
ubytování získáte na internetových stránkách vysoké školy, na níž studujete.
Užitečné internetové adresy: www.adele.org ; www.fac-habitat.com ; www.adoma.fr ;
www.estudines.com
C. Podnájmy (pronájem prostor v soukromém vlastnictví)
Ubytování v soukromých podnájmech poskytuje sice větší svobodu a flexibilitu, odráží se však
v podstatně vyšším nájemném.
Jsou dvě možnosti, jak najít tento druh ubytování: buď přes někoho známého anebo
prostřednictvím realitní kanceláře (v posledně uvedeném případě je však zapotřebí počítat
s finanční odměnou agentuře, která se obvykle pohybuje ve výši jednoho měsíčného
nájemného).
Obzvláště oceňovaným a vyhledávaným způsobem ubytování (jak zahraničními, tak i
francouzskými studenty) je spolubydlení. Tato varianta bydlení poskytuje veškeré výhody, které
skýtá ubytování v soukromí, přičemž náklady na nájemné se dělí mezi jednotlivé spolubydlící.
Internetové stránky s nabídkou podnájmů a spolubydlení:
http://www.appartager.com
http://www.colocation.fr
http://www.easycoloc.com
http://www.ma-colocation.com
http://www.recherche-colocation.com
http://www.kel-koloc.com
Další možností ubytování je pronájem pokoje u místních obyvatel (v bytě či v rodinném domě).
Příklad internetových stránek s nabídkami: www.sejoursfrancefamille.fr/
Nezapomeňte, že Vám případně mohou pomoci také Češi, kteří již na místě studují a žijí.
Chcete-li je najít a zkusit se s nimi spojit, podívejte se na informační oběžník z měsíce září 2012
(vizte odkaz „Zaměřeno na“, strana 5):
http://www.republiquetcheque.campusfrance.org/sites/locaux/files/lettre_dinformations__se
ptembre_octobre_2012.pdf
D. Alternativní možnosti ubytování
Existují samozřejmě i další varianty ubytování, které uspokojí potřeby studentů.
Jednou z možností je též mezigenerační bydlení.
9
Jak naznačuje již samotné pojmenování, jedná se o soužití osob dvou odlišných generací, o
koexistenci studenta se starším člověkem - seniorem, který má ve svém bydlišti volný prostor,
který poskytne studentovi.
Některá sdružení nabízejí zprostředkování kontaktu mezi seniory a studenty, kteří hledají
ubytování. Pro studenta je výhodou, že se jedná o ubytování za minimální náklady a pro
seniora to představuje způsob, jak nebýt osamocený.
Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách:
- COSI : http://www.reseau-cosi.com/
- L.I.S : http://www.logementintergeneration.org/pages/correspondants.html
O dalších alternativách ubytování se více dozvíte v následujícím dokumentu:
http://ressources.campusfrance.org/guides_etab/logement/fr/fiche_logement_alternatifs_fr.p
df
2. Jaké administrativní formality je zapotřebí následně vyřídit
A. Ručitel (nebo složení zálohy)
Abyste si mohli pronajmout byt, musíte jeho majiteli doložit, že disponujete dostatečnými
finančními prostředky na placení nájemného.
Vaše příjmy či Vašich ručitelů (osoba trvale žijící ve Francii či v jiném členském státě Evropské
unie, která se zaručí, že v případě, kdy nebudete schopni hradit částku nájemného, jej za Vás
zaplatí) musí tří až čtyřnásobně převyšovat částku požadovaného nájemného.
! Upozornění: Většina majitelů bude po studentech požadovat, aby měli ručitele, který ve
Francii již minimálně dva roky trvale žije, a tedy který již ve Francii podával daňové přiznání.
Jestliže pro podpis nájemní smlouvy nemáte ručitele, pak jej mohou nahradit některé subjekty.
Například čím dál tím více bank nabízí, že se za své klienty studenty zaručí. Za určitých přesně
stanovených podmínek Vám může pomoci také systém Loca-pass, prostřednictvím něhož
získáte záruku „Garantie Loca-pass“ (http://www.aidologement.com/1-logement/locapasscaution-la-garantie-locative.asp). Taktéž některé francouzské regiony jsou za určitých přesně
definovaných podmínek případně ochotny být garanty za studenty, kteří na jejich území studují
(jako například francouzský region Aquitaine: www.cle.aquitaine.fr).
Více informací o této formě poskytované pomoci naleznete na internetové adrese:
http://ressources.campusfrance.org/guides_etab/logement/fr/caution_depot_fr.pdf
! Upozornění: V případě, že se Vám nepodaří najít požadovaného ručitele, budete muset
uhradit celou částku ročního nájemného předem.
B. Pojištění ubytování a složení zálohy (vratný depozit)
Pojištění obydlí proti nejrůznějším typům nebezpečí a rizik je povinné pro všechny nájemníky
bytu či domu. Podnájemník (pronajímající) přejímá vůči majiteli nemovitosti (pronajimateli)
10
zodpovědnost za veškeré případné škody způsobené v pronajatém bytě, rodinném domě či
panelovém domě.
Podrobnější informace naleznete na adrese:
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/assurance-habitation.html
Depozit (či vratná záloha) zaručuje respektování povinností ze strany pronajímatele jako
například placení případných oprav u způsobených škod.
Výše depozitu obvykle odpovídá částce měsíčního nájemného a bude Vám po uplynutí nájemní
smlouvy - za předpokladu, že jste nezpůsobili žádné škody - celý řádně vrácen.
Při složení depozitu Vám případně může pomoci také systém „Loca-pass“ prostřednictvím
„Avance Loca-Pass. Veškeré potřebné informace o této službě naleznete na stránkách:
http://www.aidologement.com/1-logement/locapass-caution-la-garantie-locative.asp
C. Finanční příspěvky na bydlení
Pokladna pro rodinné dávky (Caisse d’allocation familiale, CAF) nabízí dva typy finanční pomoci
na úhradu nákladů spjatých s bydlením, přičemž obě podpory jsou určené jak francouzským,
tak zahraničním studentům. Jedná se o: Dávky na sociální bydlení (allocation de logement
social, ALS) a Individuální finanční pomoc na bydlení (aide personnalisée au logement, APL).
Jejich výše je proměnlivá a závisí jak na příjmech daného studenta, tak na částce požadovaného
nájemného a na typu ubytování.
! Upozornění: Tyto dva typy finanční pomoci nelze kombinovat a žádat o ně současně.
Výše takto poskytované finanční podpory může dosahovat až 230 € měsíčně.
Finanční podporu na bydlení mohou obdržet i ostatní spolubydlící za předpokladu, že jejich
jména jsou uvedena v nájemní smlouvě.
! Upozornění: S vyřizováním žádostí o finanční příspěvky na bydlení začněte ihned po nalezení
vhodného ubytování, neboť lhůty na posouzení jednotlivých záležitostí mohou být poměrně
dlouhé!
Více informací naleznete na internetových stránkách: www.caf.fr
Doplňující informace k této problematice:
Složka Campus France věnovaná ubytování:
http://www.campusfrance.org/fr/espace-documentaires/guides-dinformation/logement
Francouzká Aliance v České republice
►PARDUBICE : zápis, flashmob a dny otevřených dveří...
2. září – začíná zápis do kurzů Francouzské aliance. Nabízíme
širokou škálu kurzů – od individuálních a skupinových po
11
kurzy obecné francouzštiny, připravy na zkoušky DELF/DALF, konverzace, kurz francouzské
kultury a další.
NOVINKA : kurzy pro děti od 6 do 9 let a od 10 do 14 let! Více informací na webových
stránkách: www.francouzstina-pardubice.cz
19. září : přijďte se zúčastnit neuveřitelného experimentu, flashmob (akce, při níž se náhle
vyskytne vícero lidí v předem určený čas na předem určeném místě spojených jistou společnou
myšlenkou) Francouzské aliance na Pernštýnském náměstí. Taneční choreografii naleznete na
webových stránkách Aliance.
16. – 20. září : zkoušky DELF/DALF pro veřejnost. Ceny zkoušek a termíny zápisů naleznete na
webových stránkách.
26. a 27. září: dny otevřených dveří. Degustace palačinek, kurzy francouzštiny pro děti, mladé i
dospělé, soutěže se spoustou výher. Vstup volný. Na některé akce je ptořeba si rezervovat
místa předem. Podrobný program na webových stránkách AF.
30. září : začátek semestru v pardubické Francouzské alianci.
► PLZEŇ: kompletní program!
Soutěž o cestu do Paříže ! Od 2. do 27. září: Přijďte zkusit štěstí s Alliance française de Plzeň,
která pro Vás připravila soutěž o hodnotné ceny. Vylosovaní výherci mohou získat dárkové
koše s francouzskými lahůdkami nebo cestu do Paříže! Stačí se jen zapsat alespoň do jednoho z
našich kurzů a zaplatit do 27. září 2013. Slosování proběhne dne 9. října na koktejlovém
večírku AF.
Speak-dating - 26. září, od 16 do 18 hodin ve vestibulu hlavního nádraží Českých drah v Plzni
Zábavná a nevšední, taková může být konverzace v cizím jazyce! Přijďte si procvičit vaše
jazykové dovednosti nebo poprvé vyzkoušet francouzštinu. Alliance française de Plzeň vás
srdečně zve na minikurz konverzace, speak-dating, díky kterému můžete objevit krásy
francouzštiny a na vlastní kůži vyzkoušet, že není tak těžká, jak se říká. Za vaši snahu navíc
můžete získat originální ceny. Akce je otevřená všem a zdarma!
Letní semestr se blíží ! / Zápisy : od 2. do 27. září / Začátek semestru : 30. září
Zápisy do nového semestru se blíží! Nezapomeňte se zapsat do 27. září do kurzu francouzštiny.
Kromě běžných kurzů všech úrovní, kurzů konverzace a kurzů pro děti a mládež, máme v
nabídce tři novinky: kurz obchodní francouzštiny, kurz francouzštiny na cesty a kurz pro
studium ve Francii.
Veškeré informace o Francouzských Aliancích v České republice jsou k
dispozici na :
http://www.alliancefrancaise.cz/?lang=cs
12
www.republiquetcheque.campusfrance.org
Barbara SILHAN
Odpovědná pracovnice Campus France v Praze
Štěpánská 35
111 21 Praha 1
221 401 050/058
[email protected]
Yann-Maël BIDEAU
Odpovědný pracovník Campus France v Brně
Alliance française
Moravské náměstí 15
602 00 Brno
549 493 075
[email protected]
Sophie DAUZET
Odborné referentka Oddělení pro univerzitní spolupráci
Francouzského velvyslanectví na Slovensku
Sedlárska 7
812 83 Bratislava
+421 2 59 34 77 42
[email protected]
KLARA MAXOVA
Stážistka
Oddělení pro vědeckou a univerzitní spolupráci
Štěpánská 35
111 21 Praha 1
[email protected]
13

Podobné dokumenty

Průvodce levným cestováním

Průvodce levným cestováním Náš průvodce samozřejmě nepředstavuje soupis všech možností, jak levně cestovat. Nebylo by v našich silách něco takového napsat a – zřejmě – ve Vašich něco takového číst. Na následujících stránkách...

Více

Cestování po souši

Cestování po souši Náš průvodce samozřejmě nepředstavuje soupis všech možností, jak levně cestovat. Nebylo by v našich silách něco takového napsat a – zřejmě – ve Vašich něco takového číst. Na následujících stránkách...

Více

Na ERASMUS do Perpignanu

Na ERASMUS do Perpignanu (attestation de responsabilité civile – máte-li pojištění sjednáno přes UPOL, vyplňte kopii smlouvy v sekci Dokumenty), úředně ověřenou kopii rodného listu a jeho překlad do francouzštiny (viz. sek...

Více

Karavana Go East

Karavana Go East Při cestě po zemi vyzrajete na drahý benzín a naftu v Turecku, když pojedete autem na plyn. V Gruzii samotné stojí pohonné hmoty kolem 20 Kč na litr. Letenky se dají sehnat od 6 000 Kč, po Gruzii s...

Více

NL CZ sept octobre 2013

NL CZ sept octobre 2013 Tematické zaměření s.5 Francouzké Aliance v ČR s. 10

Více

č. 36 on-line

č. 36 on-line dalších čísel se však neobejde bez vaší pomoci. Prosíme vás o modlitby – za  nás, kteří časopis připravujeme, za  všechny čtenáře a  za  ty, kteří časopis šíří dále k těm, kteří by se k němu jinak ...

Více

Vystavovatelé na veletrhu Gaudeamus® v Praze 2010

Vystavovatelé na veletrhu Gaudeamus® v Praze 2010 Jazyková škola JIPKA Jazyková škola Spěváček s.r.o. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Kariéra business Kariéra speciál Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Komerční ban...

Více