Měřiče tepla Schlumberger

Transkript

Měřiče tepla Schlumberger
Mìøièe tepla
Schlumberger
1. Technická politika
Spoleènost Schlumberger patøí mezi pøední svìtové výrobce mìøièù tepla. Výrobní program je orientován na mìøení tepla v teplé a horké vodì
a zahrnuje jak kombinované mìøièe tepla tj. s oddìlitelnými èástmi - vyhodnocovací jednotkou (kalorimetrickým poèítadlem), snimaèi teploty a snimaèem prùtoku (prùtokomìrem), tak mìøièe v tzv.
kompaktním tj. neoddìlitelném provedení. Mìøièe
tepla Schlumberger využívají pro mìøení prùtokù
mechanické prùtokomìry odvozené z rozsáhlého
výrobního programu vodomìrù. Ty jsou trvale inovovány a výsledkem je napø.
využití systému elektronické detekce otáèek turbiny,
který umožòuje dosažení
vìtší pøesnosti mìøení (SD,
Integral-MK-Multisensor),
dále pak zavedení nového
typu induktivního vysílaèe
impulsù, apod.
Schlumberger na vyžádání zákazníkù dodává
rovnìø mìøièe tepla s magnetoindukèními a ultrazvukovými prùtokomìry.
mù v pamìti, odeèet mìsíèních maxim pøíkonu
a prùtoku, registrace a zobrazení spotøeby tepla
nad programovatelnou prahovou hodnotou i externí komunikace (M-BUS, SI BUS, SIOX, pulsní
výstup energie a objem). Zásadní výhodou je
možnost jednoduchého programování CF 50
z hlediska umístìní prùtokomìru (R,S), jednotek
energie (MWh-GJ) a pulsního èísla. Kalorimetrické poèítadlo se vyrábí ve dvou verzích CF 50 BAS a CF 50 ADV, pøièemž ADV verze má
Kombinované
mìøièe tepla
Kombinované
mìøièe
tepla tvoøí základní øadu
výrobkù pro mìøení tepla
pokrývající rozsah prùtokù od 0,6 m 3/h do
800 m3/h (DN 15 - 400 mm), provozní teploty
110 - 130 - 150 °C a provozní tlak 1,6 i 2,5 MPa.
• Vyhodnocovací jednotky
Pro kombinované mìøièe tepla je dodávána vyhodnocovací jednotka pod oznaèením CF 50,
která pøedstavuje novou kvalitu v øadì elektronických kalorimetrických poèítadel Schlumberger
a to jak modulární konstrukcí, tak širokým rozsahem funkcí a dat (napø. automatický odeèet spotøeby tepla ke konci každého mìsíce + 13 zázna-
navíc optické rozhraní pro odeèet dat pøenosným
terminálem a možnost pøipojení 4 vodièových
snimaèù teploty.
CF 50 zcela nahradilo typy Thermiflu T
a CF 100 dodávané v 1. polovinì 90.tých let, které jsou v souèasné dobì k dispozici za sníženou
cenu pro potøeby servisních prací.
Kalorimetrická poèítadla Schlumberger užívají
párované snimaèe teploty Pt 100 (CF 50 je typovì schválen i pro Pt 500), které jsou dodávány
v rùzném provedení (s pevnými vývody, s hlavou)
a rùzných délkách (45 - 230 mm)
• Snimaèe prùtoku
Dodávkový program tvoøí jak lopatkové tak šroubové prùtokomìry v tìchto typových øadách:
UNICO - lopatkové, jednovtokové suchobìžné
prùtokomìry s impulsním výstupem pro DN 15 20 mm
MTWH, MTWH-V, MTH, MTH-V - lopatkové, vícevtokové suchobìžné prùtokomìry s impulsním
výstupem, montហve vodorovném i svislém potrubí (MTWH-V, MTH-V) pro DN 10 - 50 mm.
WSC-P (WST), WST-P, WEC-P, WET-P - šroubové prùtokomìry typu Woltmag (WS) a Woltex
(WP) s poèítadlem resp. impulsní hlavou, montហve vodorovné (WSC,WST) poloze, resp.
ve všech polohách (WEC, WET) pro DN 40 400 mm
SD šroubový prùtokomìr se svisle uloženou osou a s elektronickou detekcí otáèek turbiny s vysokou dynamikou prùtokù a pøesností mìøení odpovídající tøídì ISO "C" pro øadu prùøezù DN 40 100. Pøesnot mìøení v celém rozsahu prùtokù je
v toleranci ± 3%.
Kompaktní mìøièe tepla
Výrobní program vychází z inovovaného typu
mìøièe Thermiflu a zahrnuje 3 typy kompaktních
mìøièù tepla pod obchodními názvy CF Combi,
Integral-MK-Multisensor a CF Sensor.
Jsou urèeny pro mìøení spotøeby tepla v bytech
a na vstupu do menších objektù v rozsahu prùtokù 0,6 - 2,5 m3/h. Kromì základních funkcí umožòují automatický odeèet spotøeby tepla a registraci max. prùtoku a pøíkonu.Volitelný pøídavný modul
umožòuje komunikaci po sbìrnici M-BUS, pøipojení 2 externích vodomìrù, èi vybavení mìøièe
pulsním výstupem. Integral-MK-Multisensor využívá tzv. kapslový prùtokomìr s elektronickou detekcí otáèek.
Externí komunikace
Všechny mìøièe tepla je možné formou volitelných komunikaèních karet vybavit pro dálkovou
komunikaci v protokolu M-BUS (ÈSN-EN 1434-3)
a/nebo pulsním výstupem. Dodávkový program
pro M-BUS zahrnuje pak další komponenty pro
dálkové odeèty v pevné síti - koncentrátory (MBUS-ZE, M-BUS-RE a další), komunikaèní program pro PC MBUSREAD (v èeském jazyce) a odeèty pomocí pøenosného poèítaèe - pøes optické
rozhraní nebo induktivní a konektorové zásuvky.
Pro techologii pulsních výstupù jsou dodávány
rùzné typy vzdálených poèítadel
2. Dodací podmínky
Všechny dodávané mìøièe mají pro ÈR platné
Schválení typu a Prohlášení o shodì.
Dodací lhùty jsou: do 1 týdne ze skladu Praha
pro bìžné objednávky do 4 - 6 týdnù pøi objednávce z výrobního závodù.
Záruèní doba na mìøièe tepla je 1 rok.
Mìøièe tepla je možné objednat u
Schlumberger Industries, s.r.o.
Praha 5, Naskové 3/1100
tel.: 02/ 571 89 805
fax: 02/572 10 387, 02/571 89 818
E-mail: hazuka(prague.rms.slb.com
nebo prostøednictvím autorizovaných distributorù
Schlumberger (vèetnì dalších služeb)
3. Servis
Záruèní a pozáruèní servis je zajištìn u tìchto organizací:
• TZUS Praha
• ENTES Šumperk
• Teplárna È. Budìjovice, opravna vodomìrù
a mìøièù tepla Mydlovary
• Elektrárny Opatovice - Opravna mìøièù tepla
Chrudim
• ENBRA
• Teplárny Brno
• Energo Controls Žilina
Ing Eduard Hazuka
obchodní manažer

Podobné dokumenty

Vodoměry Schlumberger - Entes Consulting sro

Vodoměry Schlumberger - Entes Consulting sro Dodací lhùty: kusové objednávky obratem ze skladu v Praze, jednorázové dodávky do dvou až šesti týdnù od obdržení objednávky - dle množství. Záruèní lhùta 12 mìsícù od dodávky.

Více

poster

poster Èást uivatelská zobrazující a datová si jednak mùe brát údaje o stavu baterií z dat pro nabíjeè od balancujícího modulu, následnì pak také pøebírat snímaná data regulátoru prostøednictvím sbìrnic...

Více

Informace o společnosti Schlumberger

Informace o společnosti Schlumberger základním cílem je poskytovat zákazníkùm produkty, systémy a služby umožòující optimalizovat jejich zdroje. Schlumberger vyvíjí obchodní aktivity v celosvìtovém mìøítku, klíèovými trhy jsou Evropa ...

Více

Baličky válcových balíků

Baličky válcových balíků Nesená samonakládací balièka BW 1200 Pro balení v místì urèení, ale i na vlastním pozemku, je zvláštì vhodná samonakládací nesená balièka BW 1200 s maximální hmotností balíku 1200 kg. Dva válce slo...

Více

Schlumberger Gas SEVC-D

Schlumberger Gas SEVC-D Data jsou ukládána do EEPROM pamìti s kapacitou 44 Kb. Tím jsou data zabezpeèena i pøi výpadku napìtí. Obsah pamìti obnáší 40 dní záznamu, pøi intervalu záznamu 15 minut.

Více

CEMATECH Info Express 3_2014

CEMATECH Info Express 3_2014 impulz má za následek vydání jedné dávky maziva všemi dávkovaèi napojenými na systém prakticky v jeden okamžik. Použití jednopotrubního systému Jednopotrubní systémy se v y u ž í v a j í pøevážnì p...

Více

Dálkové odečty vodoměrů

Dálkové odečty vodoměrů jsou pak jako „ostrov“ integrovány buï pøímo do centra (v pøípadì GPRS pøenosù) nebo do nejbližšího bodu komunikaèní páteøe (v pøípadì lokálních radiových sítí.) a jeho prostøednictvím pak do centr...

Více

Datasheet H1

Datasheet H1 Vestavìný programovatelný mìniè napìtí umožòuje bezproblémové pøipojení až dvou tlakových nebo hladinových snímaèù s výstupním signálem 4-20 mA. Proud pro napájení tìchto èidel a OPTO snímaèù je sl...

Více