Změny datového modelu ZABAGED

Transkript

Změny datového modelu ZABAGED
Změny datového modelu
®
ZABAGED
za rok 2011
Praha
Leden 2012
ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD
®
V roce 2011 byly v ZABAGED nově naplněny objekty osa a obvod letištních drah a byly kompletně změněny atributy u letišť a
heliportů na podkladě veřejně dostupných zdrojů publikovaných v AIP (Aeronautical information publication), byly doplněny atributy
u vodních toků a ploch, dále byl k dalším objektům doplněn atribut jméno a rozšířen číselník typ areálu účelové zástavby.
Každé certifikované letiště obsahuje kromě svého jednoznačného mezinárodního kódu ICAO (je složený z písmen LK – česká
letiště a 2 písmen vztažených k názvu letiště) také údaje o typu (civilní, vojenské, mezinárodní, vnitrostátní, veřejné či neveřejné),
nadmořské výšce a o tom, zda se na něm dá přistávat s pomocí přístrojů. Nově byl u letišť s přepravou osob přidělen kód IATA
(přidělují jej letecké společnosti). Letištní dráhy si kromě svého označení (azimutu u přistávacích a vzletových drah, písmene u
pojezdových drah) nesou údaje o své délce a šířce či typu povrchu. Atributy u heliportů byly rozšířeny o tvar, povrch a rozměr
přistávací plochy TLOF (prostor dotyku a odpoutání vrtulníku), možnost nočního přistání a nadmořskou výšku.
U vodních toků přibyl tokový identifikátor IDVT podle CEVT (centrální evidence vodních toků) a splavné úseky vodních toků.
Útvary vodních ploch byly rozděleny na „stojaté“ vodní plochy a „tekoucí“ dvoučaré vodní toky s břehovkou.
U atributu typu areálu účelové zástavby byly přidány do číselníku mj. věznice, botanické zahrady, plochy pro vzlet a přistání SLZ
(sportovní létající zařízení) a střelnice.
®
V datech ZABAGED je také nově uváděn u každého objektu atribut FID - jednoznačný identifikátor objektu.
Podrobný popis změn datového modelu je uveden v následujících tabulkách.
Nové typy objektů
(včetně atributů)
Typ objektu
(Kód)
geometrie
Název atributu
Datový typ
Předmět atributu
KC_LETISTE_ICAO
VARCHAR2(4)
Kód letiště
NAZEV
VARCHAR2(50) Jméno letiště
OZNACENI_DRAHY
VARCHAR2(15) Označení dráhy
KC_TYPDRAHY
VARCHAR2(2)
Typ dráhy
KC_TYPPOVRCHU
VARCHAR2(1)
Typ povrchu
DELKA
NUMBER(4,0)
Délka
SIRKA
NUMBER(3,0)
Šířka
KC_LETISTE_ICAO
VARCHAR2(4)
Kód letiště
NAZEV
VARCHAR2(50) Jméno letiště
OZNACENI_DRAHY
VARCHAR2(15) Označení dráhy
KC_TYPDRAHY
VARCHAR2(2)
Hodnota
atributu
Význam atributu
Kategorie: KOMUNIKACE
Osa letištní dráhy
(GB054)
line
Obvod letištní
dráhy
(GB055)
polygon
Typ dráhy
oficiální
seznam letišť
podle AIP
název z aktuálního číselníku
kódů a názvů letišť
PV
Přistávací a vzletová
PO
Pojezdová
Z
Zpevněný (asfalt, beton)
N
Nezpevněný (tráva)
oficiální
seznam letišť
podle AIP
název z aktuálního číselníku
kódů a názvů letišť
PV
Přistávací a vzletová
PO
Pojezdová
Nové atributy u dosavadních typů objektů
Typ objektu
(Kód)
Název atributu
Datový typ
Předmět atributu Hodnota
atributu
Význam atributu
Kategorie: SÍDELNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ OBJEKTY
Těžní, ropná věž
(AA040)
JMENO
Skládka
(AB000)
Tovární komín
(AF010)
Hradba, val, bašta,
opevnění
(AH010)
Kůlna, skleník,
fóliovník
(AL019)
Zeď
(AL260)
Válcová nádrž,
zásobník
(AM070)
Vodojem věžový
(AM080)
Kategorie: KOMUNIKACE
VARCHAR2(80) Jméno Geonames
Jméno přenesené
z databáze Názvoslovné
komise ČUZK
Nové atributy u dosavadních typů objektů
Typ objektu
(Kód)
Název atributu
Datový typ
Předmět atributu Hodnota
atributu
Železniční trať
(AN010)
JMENO
VARCHAR2(80) Jméno Geonames
KC_LETISTE_ICAO
VARCHAR2(4)
NAZEV
VARCHAR2(50) Jméno letiště
Význam atributu
Jméno přenesené
z databáze Názvoslovné
komise ČUZK
Železniční vlečka
(AN050)
Brod
(BH070)
Letiště
(GB005, NF130)
Kód letiště
KC_LETISTE_TYPPRISTROJE VARCHAR2(3)
Použití přístrojů
LETISTE_IATA
VARCHAR2(3)
Kód letiště IATA
LETISTE_VYSKA
NUMBER(4,0)
Nadmořská výška
KC_LETISTE_TYPLETISTE
VARCHAR2(10) Typ letiště
oficiální seznam
letišť podle AIP
název z aktuálního
číselníku kódů a názvů
letišť
IFR
Lety IFR (podle přístrojů)
VFR
lety VFR (za vidu)
M
Vojenské letiště
M-INTL
Vojenské letiště s
mezinárodním civilním
provozem
INTL-NTL
Heliport
(GB035)
KC_TYPHEL
VARCHAR2(11) Typ heliportu
NADMF
NUMBER(4,0)
Nadmořská výška
STLOF
NUMBER(2,1)
Šířka TLOF
DTLOF
NUMBER(2,1)
Délka TLOF
KC_TTLOF
VARCHAR2(1)
Tvar TLOF
KC_ZTLOF
VARCHAR2(1)
KC_NOCNI
KC_VYVYSENI
Mezinárodní letiště s
civilním provozem –
veřejné
INTL-NTL-P
Mezinárodní letiště s
civilním provozem –
neveřejné
NTL
Vnitrostátní letiště s civilním
provozem – veřejné
NTL-P
Vnitrostátní letiště s civilním
provozem – neveřejné
M-INTL-P
Vojenské letiště s
mezinárodním civilním
provozem – neveřejné
NTL-P
Vnitrostátní neveřejný
heliport (soukromý)
NTL-HEMS
Vnitrostátní heliport pro
leteckou záchrannou
službu
NTL-P-HEMS
Vnitrostátní neveřejný
heliport (soukromý) a
zároveň heliport pro
leteckou záchrannou
službu
nadmořská výška ve feet
šířka prostoru dotyku a
odpoutání vrtulníku v
metrech
délka prostoru dotyku a
odpoutání vrtulníku v
metrech
K
Kruh
C
Čtverec/obdélník
Zpevněný povrch
TLOF
A
Ano
N
Ne
VARCHAR2(1)
Možnost přistání v
noci
A
Ano
N
Ne
VARCHAR2(1)
Vyvýšené umístění
heliportu
A
Ano
N
Ne
Nové atributy u dosavadních typů objektů
Typ objektu
(Kód)
Název atributu
Datový typ
Předmět atributu Hodnota
atributu
Význam atributu
Kategorie: VODSTVO
Vodní tok
(BH140)
IDVT
VARCHAR2(10)
ID vodního toku
podle CEVT
Vodní plocha
(BH080, NF120)
KC_STOJATA_VODA
VARCHAR2(3
Stojatá voda
A
Ano
N
Ne
Nové hodnoty atributů u dosavadních typů objektů
Typ objektu
(Kód)
Název atributu
Datový typ
Předmět atributu
Hodnota
atributu
Význam atributu
212
Synagoga
414
Věznice
AH
Areál hradu
AZ
Areál zámku
BZ
Botanická zahrada
DA
Dostihový areál, parkur
AM
Auto-Moto-Cyklo areál
GF
Golfový areál
SR
Střelnice
UL
Plochy pro SLZ
ZZ
Další zdravotní a sociální
zařízení
VE
Věznice
925
Ulice sjízdná mimo sídlo
926
Ulice nesjízdná mimo
sídlo
001
Povrchový nesplavný
099
Povrchový splavný
LZ
Lázeňské zřídlo
KA
Kašna
Kategorie: SÍDELNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ OBJEKTY
Budova jednotlivá
nebo blok budov
(AL015, ALl015P)
Areál účelové
zástavby
(AL000)
KC_DRUHBUDOVY
KC_TYPZASTAVBY
VARCHAR2(3)
VARCHAR2(2)
Druh budovy
Typ účelové zástavby
Kategorie: KOMUNIKACE
Ulice
(AP002)
KC_TYPULICE
VARCHAR2(3)
Typ ulice
Kategorie: VODSTVO
Vodní tok
(BH140)
KC_TYPTOKU
VARCHAR2(3)
Typ vodního toku
Zdroj podzemních
vod
(BH170)
KC_TYPZDROJE
VARCHAR2(2)
Typ zdroje
Zrušené typy objektů
Typ objektu
(Kód)
geometrie
Název atributu
Datový typ
Předmět atributu
Kategorie: SÍDELNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ OBJEKTY
Chladící věž
(AF030P)
bod
Hodnota
atributu
Význam atributu
Zrušené atributy u dosavadních typů objektů
Typ objektu
(Kód)
Název atributu
Datový typ
Předmět atributu
VARCHAR2(3)
Stav užívání objektu
Hodnota
atributu
Význam atributu
005
Trať ve výstavbě
026
Provozovaná trať
059
Neprovozovaná trať
Kategorie: KOMUNIKACE
Železniční trať
(AN010)
Lanová dráha,
lyžařský vlek
(AQ010)
Letiště
(GB005)
Heliport
(GB035)
KC_STAVOBJEKTU
JMENO
KC_TYPLETISTE
VARCHAR2(80)
VARCHAR2(1)
Jméno přenesené z databáze
Názvoslovné komise ČUZK
Jméno Geonames
Typ letiště
KC_LETISTE
VARCHAR2(4)
Kód letiště
PROVOZOVAT
VARCHAR2(80)
Provozovatel heliportu
OPERATOR
VARCHAR2(80)
Operátor
C
Civilní letiště
S
Smíšené letiště
V
Vojenské letiště
~
Neznámo/nezadáno
Kategorie: ROZVODNÉ SÍTĚ A PRODUKTOVODY
Rodzvodna,
transformovna
(AD030, NF132)
NAZEV
VARCHAR2(30)
Označení rozvodny,
transformovny
Kategorie: VODSTVO
Vodní tok
(BH140)
CISLOUSEKU
VARCHAR2(8)
Číslo úseku
Plavební komora
(BI030)
NAZEV
VARCHAR2(60)
Jméno, označení objektu
Kategorie: VEGETACE A POVRCH
Lesní průsek
(EC040)
JMENO
Jméno přenesené z databáze
Názvoslovné komise ČUZK
VARCHAR2(80) Jméno Geonames
Zrušené hodnoty atributů u dosavadních typů objektů
Typ objektu
(Kód)
Název atributu
Datový typ
Předmět atributu
Hodnota
atributu
Význam atributu
Kategorie: SÍDELNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ OBJEKTY
Areál účelové
zástavby
(AL000)
KC_TYPZASTAVBY
VARCHAR2(2)
Typ účelové zástavby
HZ
Areál hradu a zámku
VARCHAR2(2)
Typ zdroje
ZK
Lázeňské zřídlo, kašna
Kategorie: VODSTVO
Zdroj podzemních
vod
(BH170)
KC_TYPZDROJE

Podobné dokumenty

diplomová práce - Západočeská univerzita

diplomová práce - Západočeská univerzita kvalitní víno. Dnes většina příjmů pochází především z cestovního ruchu, který nabízí svým návštěvníkům tmavé i zářivě bílé pláže s čistou vodou. Kromě mnoha přírodních parků a pláží je zajímavá i ...

Více

SQL - Oracle

SQL - Oracle Pokuste se datum ITEM_DATE vloženého záznamu posunout (updateovat) dopředu o měsíc. Pokuste se datum ITEM_DATE vloženého záznamu posunout (updateovat) dopředu o rok.

Více

CASE pro podporu databází

CASE pro podporu databází modelování. Databáze tvoří základ podnikových informačních systémů a bez dobře postavené datové architektury nám sebelepší aplikace nepomůžou k efektivnímu využití potenciálu informačních technolog...

Více

PROGRAMOVÁNÍ V SQL

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Systémové právo CREATE TABLE a přidělený pracovní prostor pro ukládání (tablespace). Správce databáze používá příkazy DCL k tomu, aby udělila toto privilegium uživatelům a přiřadit skladovací prost...

Více

Ebook Oracle DBA - Tomas Solar Consulting

Ebook Oracle DBA - Tomas Solar Consulting Přesun dat – datová pumpa ............................................................................................. 89 Datová pumpa - Export .......................................................

Více

GAKO 5/2015 - Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

GAKO 5/2015 - Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy SR byly až do roku 1993 u měřítka 1 : 25 000 a do roku 1986 u 1 : 50 000 zároveň platné také pro ČR. Již zběžné porovnání odpovídajících si částí znakových sad zaměřených na sídla a objekty ukazuje...

Více

Příklad

Příklad že mezi řetězcovými položkami ‘20001231’ a ‘20010101’ je velké množství hodnot. Mohutnost příkazů je posouzena nesprávně, což může mít vliv na výkon. V určitém okamžiku bude u vyhledávání podle dat...

Více