Ročník 9. Záboří 18. 12. 2015 číslo 4/2015 Slovo

Transkript

Ročník 9. Záboří 18. 12. 2015 číslo 4/2015 Slovo
Ročník 9.
Záboří 18. 12. 2015
číslo 4/2015
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v tomto období si asi každý z nás posteskne, jak ten čas rychle letí. Je tady zase čas Vánoc a konec dalšího roku. Nyní končí adventní doba a nastupuje krásná, působivá vánoční atmosféra. V Záboří se stalo hezkým zvykem, že se každoročně
v tomto období scházíme na návsi u vánočního stromečku a slavnostně tak probouzíme v každém z nás vánoční náladu. I letos se můžeme těšit na pásmo koled, písniček a básniček s vánoční tématikou v podání žáků ZŠ a MŠ Záboří. V kostele svatého Petra a Pavla zazní skladby v podání Bělčického duchovního rytmického sboru. Tímto Vás všechny srdečně zvu v úterý
22. prosince v 17 hodin k vánočnímu stromečku na návsi.
Asi se budu opakovat, ale touto cestou chci vyslovit velké poděkování a poklonu všem, kteří nezištně věnovali svůj čas ve
prospěch naší obce a pomohli jakýmkoliv způsobem při řešení problémů, kterých v uplynulém roce nebylo opravdu málo. Poděkování patří všem občanům, zastupitelům, členům spolků, spolupracovníkům, firmám a institucím, jejichž spolupráce umožnila, abychom se posunuli a pokročili alespoň o kousek dále.
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem celého obecního zastupitelstva srdečně popřál klidné a pohodové prožití vánočních
svátků a vše dobré v novém roce. V roce 2016 ať se nám všem splní alespoň část ze svých přání a prožijeme jej ve zdraví a spokojenosti.
Ing. Václav Kurz, starosta obce Záboří
Číslo 4/2015
Víte, že ….. tentokrát z nebe
Vzpomínáte, jak jste jako
malí přemýšleli, na kterém že
to obláčku ten Ježíšek sedí a
sleduje všechny ty dobré a
špatné činy, které zejména
v prosinci provedete. Nebo
jste si mysleli, že je jako Malý
princ a má svou hvězdu sám pro sebe. Dnešní děti si asi
díky pohádce Anděl páně představují Ježíška v nebeské
kuchyni a mají radost, že taky nenosí bačkůrky. Ale pořád
máme něco společného, Ježíška hledáme na nebi a hvězdy
nás neobyčejně přitahují svou tajemností. Asi se stejně
silnou pochybností jako děti trápí Ježíškova existence sama, se snažíme pochopit vesmír – se závěrem přiznání se
k sokratovskému „Vím, že nic nevím“!
Tedy víte třeba, že …
… betlémská hvězda, popisovaná v Bibli na počátku 2. kapitoly Matoušova evangelia („Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda,
hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali
se, „kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme
na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“), nemusela být navzdory zobrazování kometou,
ale možná novou hvězdou či běžnou konjunkcí planet,
ke které se astronomové přiklánějí nejčastěji? Planetární konjunkce nejsou vlastně astronomicky nijak zajímavé, ale velkou váhu jim připisuje astrologie.
Mudrci od východu byli tedy nejspíše astrology, kteří
tímto způsobem vykládali "znamení na nebi", a konjunkce je přiměla k cestě do Betléma. Už Johannes
Kepler (1571-1630) vypočítal, že v r. 7 před naším letopočtem došlo dokonce k trojnásobné konjunkci planet Jupiteru a Saturnu v souhvězdí Ryb. Moderní výpočty Keplerovu studii v plném rozsahu potvrdily.
K úhlovému přiblížení Jupiteru a Saturnu došlo
29. května, 30. září a 5. prosince zmíněného roku, přičemž úhlové vzdálenosti obou těles se zmenšily na
1°(dva průměry Měsíce), což byl zajisté neobyčejně
nápadný úkaz. Kometu nad Betlémem poprvé namaloval italský malíř Giotto di Bondone na základě skvělého zjevu komety, kterou pozoroval r. 1301. Dnes víme,
že šlo o velmi realistický portrét periodicky se vracejícího tělesa, které nyní známe jako kometu Halleyovu.
V uvažovaném období přelomu letopočtů byla tato
kometa v přísluní v r. 12 před naším letopočtem, tedy
několik let před Kristovým narozením. Nicméně nelze
zcela vyloučit, že mohlo jít o jinou (neperiodickou)
kometu nebo pravděpodobnější vzplanutí nové hvězdy
(v moderní astronomické terminologii buď novy nebo
supernovy).
… Halleyova kometa (také často 1P/Halley) je ze
Země vidět každých 75-76 let? Je nazvaná po Edmondu Halleyovi, který roku 1705 jako první předpověděl
její návrat. Ke Slunci se přibližuje nejblíže na 88 miliónů km. Je nejznámější ze všech komet, které se ob-
Strana 2
jevují periodicky.
Přestože se každé
století
objevuje
mnoho jasnějších
komet, Halleyova
kometa je jediná,
která se objevuje
v krátkých časových intervalech a
je viditelná pouhým okem. Naposledy se objevila ve
Sluneční soustavě v roce 1986, příště se objeví v roce
2061.
… světlo putuje rychlostí 300 000 km za sekundu,
což je nejvyšší dosažitelná rychlost ve vesmíru? Znamená to tedy, že ze Slunce na Zemi dorazí za 8,3 minuty, z nejbližší další hvězdy Proximi Centauri
4,35 roku, ze Siria – nejjasnější hvězdy oblohy – za
8,6 roku, z jádra Mléčné dráhy 26 000 let, z galaxie
v souhvězdí Andromedy - naší sousedky – 2,5 milionu
let a z nejvzdálenější dnes nám známé galaxie
MACSO647 – JD 13,3 miliardy let.
… současný výklad astronomických pozorování
ukazuje, že stáří vesmíru je 13,75±0,17 miliardy let a
že průměr pozorovatelného vesmíru je minimálně
93 miliard světelných let čili 8,80×1026 metrů? Podle
obecné teorie relativity se prostor může rozšiřovat
rychlostí větší než je rychlost světla, a proto můžeme
pozorovat jen malou část vesmíru v důsledku omezené
rychlosti světla. Protože nemůžeme pozorovat prostor
ve vzdálenosti větší, než dokázalo uletět světlo (či jakékoli jiné elektromagnetické záření) od velkého třesku, není jisté, zda velikost vesmíru je konečná nebo
nekonečná.
… padající hvězdy nejsou hvězdy ale meteory?
Meteor (řec. meteóra, z met-aër, co se odehrává ve
vzduchu, nad zemí; ve starší češtině také povětroň nebo létavice) je světelný jev, který nastane při průletu
drobného kosmického tělíska (meteoroidu) zemskou
atmosférou. Lidově se nazývá padající hvězda a bývá
s ní spojena pověra, že kdo vidí padat hvězdu a něco si
přitom přeje, přání se mu vyplní. Velmi jasný meteor
se nazývá bolid. Zbytky hmotnějších meteoroidů, které
dopadly na Zemi, se nazývají meteority. Meteor se na
noční obloze projevuje jako rychlý přelet svítícího objektu, který je tvořen vlastním tělesem (meteoroidem)
a světelným efektem (meteorem). Jasnější meteor za
sebou zanechává světelnou stopu, která velmi rychle
mizí. Průměrně jasný meteor má jasnost přibližně 0 až
3 magnitudy. Meteory zpravidla vznikají ve výšce 80
až 110 kilometrů nad povrchem Země a prolétají rychlostí mezi 10 až 70 kilometry za sekundu.
Jistě je na místě závěrem každému z Vás popřát splnění tajných přání, a to i bez padající hvězdy. Prožijte letošní Vánoce s hvězdami nejen zářícími na nebi, ale především ve Vašich očích!
Text Jitka Říhová, zdroj Grygar Jiří: Astronomie a
data biblických událostí ,internet: Wikipedie
Číslo 4/2015
Soutěž o nejlepší kroniku Blatenska
„Koukej přihlásit i tu vaši“ – volala mi někdy v září
Radka Vokrojová ze Svazku obcí Blatenska. Proč ne, pan
Vorba vedl kroniku poctivě a krásně ji ilustroval. Třeba
bude zajímavé porovnat se s jinými. A tak si vyzvedávám
kroniku na obecním úřadu, s panem starostou vyplníme
přihlášku a zbytek ponecháme osudu (spíše tedy hodnotící
komisi). Jsme v kategorii nad 200 obyvatel – a s námi
další tři obce. O víkendu před školením kronikářů se
slavnostním vyhlášením mi opět volá Radka – „Udělej to
jak chceš, ale musíš přivézt do Hajan i Jarouška“ (to víte,
já mu tak říkám a ta Radka už to ode mne chytla). Když se
ptám proč, nevydrží to a do telefonu doslova řve – vyhráli
jste!!! Mám ohromnou radost, to je jasné, ale i starost, jak
z toho ven, aby to překvapení pro Jarouška zůstalo
překvapením. Volám mu hned – „Nechceš se mnou jet ve
středu 4. 11. do Hajan, je tam sraz kronikářů?“ Načež mne
Jára odzbrojí –„Jasně, a bude tam Vokrojová a
Červenka?“ Říkám, že budou. „Takže ve dvě tě
vyzvednu? Domluveno.“ Žádné další zbytečné otázky =
dokonalý chlap☺. Akce – jaképak reakce.
Strana 3
můžete posílat vaše podněty, doporučení, nápady,
dokumentace akcí či fotografie, které budou kronice
přílohou. Předem díky.
Jitka Říhová
Adventní trh v Záboří
Adventní trh se konal v neděli, 29. listopadu i
v Záboří. Před zábořskou hospůdkou se kolem 14. hodiny
začali scházet občané místní i z okolí a mohli si zakoupit
krásné vánoční perníčky, perníkové chaloupky, háčkované zvonečky a andílky, adventní věnce, vánoční svícny,
vánoční ubrousky, ale i pečený čaj a další rozmanité zboží
s vánoční tematikou.
Také u stánku se svařákem a pečeným čajem bylo plno
a k zakousnutí se pekly bramboráčky. Adventní čas začal
tedy i v Záboří. Krásný advent všem!
Text a foto Jaroslava Vodičková
Jaroslav Vorba přebírá cenu za nejlepší kroniku
Blatenska!
Středa, vyzvedávám Járu, rozhovor v autě přituhuje.
Jaroušek si dává pět a pět dohromady a zdá se mi, že mě
podezírá, že na něj něco šiju! Odolala jsem vyzrazení a
byla jsem za to moc ráda. Když jsem viděla o hodinku
později ten prvotní úlek, užaslé chvilkové nepochopení a
pak tu upřímnou reakci štěstí, stálo to za to. Právě tak si to
právem Jaroušek měl užít, obdržel diplom, dárky a
doslova zářil! Přednášející pěli ódy na jeho zápisky o
mykologii, na originalitu textů i kresby. Zaslouženě.
Najednou je mi ještě víc líto, že už nebude v zápisech
pokračovat, že mi své žezlo kronikáře předal. Navázat
bude těžké, třeba zrovna o houbách já vím „houby“. Ale
krásně kreslit do kroniky bude pan Vorba dál a jistě mi
bude dobrým rádcem a oporou. Stejně tak budu vděčná za
vaši pomoc a za informace od vás, spoluobčanů, spolků,
společností. Není možné najít čas na všechno a být úplně
všude a u všeho. Na e-mail [email protected]
K adventnímu období pro většinu lidí neodmyslitelně
patří setkávání se svými blízkými a přáteli, návštěva adventního koncertu, vánočních besídek našich ratolestí či
nákup vánočních dárků. Já mimo jiné také ráda navštěvuji
adventní trhy. Při ochutnávání svařáku za doprovodu vánočních koled procházím kolem stánků a obdivuji vánoční
dekorace vytvořené šikovnýma rukama, tu a tam přivoním
ke svíčce či polštářku s vůní. Prostě nasávám „vánoční
atmosféru“.
V neděli 29. 11. mohli místní občané takto prožít první
adventní neděli před zábořskou hospůdkou, kde jsme pro
ně druhým rokem přichystali adventní trhy. Byla radost
sledovat, jak nabízené zboží s vánoční tématikou obdivují
děti i dospělí. Snad každý příchozí si domů odnesl alespoň
maličkost, ochutnal bramborák, svařák či pečený čaj.
S potěšením jsem pozorovala usmívající se přítomné, kteří
se srdečně zdravili se svými sousedy a se zaujetím poslouchali koledy a vánoční písně hrané mladými kytaristy.
Ráda bych ještě jednou poděkovala všem, kteří se
s nadšením podíleli na tomto nedělním odpoledni a přispěli tak k navození vánoční atmosféry u nás v Záboří.
Hana Šourková
Číslo 4/2015
Strana 4
Aktuality ze školních škamen
V současné době hýbe školou především její
rekonstrukce. Stranou ovšem nezůstávají ani další
aktivity, o kterých se blíže rozepisujeme v jednotlivých
článcích. Za zmínku rozhodně stojí obrovské úspěchy
florbalistů a florbalistek, exkurze na Pražský hrad či
prezentace nových sportovních dresů.
Na závěr bychom chtěli žákům, rodičům, učitelům a
dalším příznivcům školy popřát klidné prožití Vánoc a
šťastný nový rok.
MG
dobývali jsme kamenné hrady v lese za školou a jednou
jsme se zatočili k Pátku. Začali jsme zde pozorovat život
na vodě a kolem ní. Napadlo nás, že divokým kachnám,
které na rybníku „bydlí“, přineseme příště nějaký starý
rohlík. Domluva platila. Den před naší společnou
družinou pršelo. Na páteční vycházku asi nedojde. Děti si
ale nepřipouštějí, že by něco zhatilo jejich sen. Již v pátek
o přestávkách běhaly za mnou s informací, že rohlík si
přinesly a ne jeden. A kdo nemá? Záchranou je místní
obchod paní Majerové, která nám poskytla pečivo na ptačí
hodování.
Rekonstrukce školní budovy
Již v minulém čísle Zábořského zpravodaje jste měli
možnost seznámit se s plánovanou přestavbou budovy ZŠ,
školní jídelny a sportovní haly v Záboří. Na konci
listopadu byla tato rekonstrukce zahájena výměnou oken
v budově školy. V současnosti jsou již všechna vyměněna
ve všech třech podlažích, následovat bude jejich výměna
ve sportovní hale a školní jídelně. Současně bude probíhat
i zateplení všech tří budov.
Provoz školy sice musel být částečně upraven, ale
vyučování přerušeno být nemuselo. Krátkodobá, zřejmě
dvoudenní,
výluka
vyučování
je
z provozních
a bezpečnostních
důvodů
naplánována
na
dny
předcházející pololetním prázdninám.
Věřme ale, že i tyto nejednoduché podmínky v ZŠ již
v půlce března přinesou ovoce – slušivý kabát Základní
školy v Záboří.
Text MG, foto Václav Špatný
V pátek na Pátek
Týden ubíhá pomalu, hodin a učiva přibývá.
V hlavičkách malých dětí se občas zamíchá sčítání
s odčítáním, popletou se písmenka. Páteční družinové
setkání je nutno před obědem něčím oddechovým vyplnit.
Kreslení, malování, poslouchání pohádek, stavebnice, to
jsou činnosti, kterých si děti užívají v týdnu dostatek.
Naší páteční dopolední činností se stala procházka
dle výběru dětí. Navštěvovali jsme koně pana Slance,
Rozzářené oči Vašich dětí mi připomněly Vánoce.
Capartíci odždibovali pečivo po kouskách, aby jim co
nejdéle vydrželo. A z celého rybníka pádlovaly skupinky
divokých kachen, nacpávaly svá volátka a vůbec se nás
nebály. Jen šest kachen před Vodičků nic. Najednou se
vznesly, několikrát zakroužily nad Pátkem a odletěly
směrem ke kostelu. „Prdloušky!“ křičeli jsme za nimi.
Jaké však bylo překvapení, když se po chvíli vrátily,
ale v počtu skoro dvaceti. Letěly si prostě pro kámošky na
nedaleký rybník za vesnicí. A tak jsme poznali zvířecí
soudržnost. Počkali jsme, až opozdilky doplují a i ony svá
bříška naplní rohlíky.
K rybníku jsme se „na krmení“ vypravili ještě
několikrát, dokud nebyl vypuštěn. Jsem ráda, že Vaše děti
mají ve svých srdíčkách lásku a nemyslí jen na sebe, jako
ty kachničky na zábořském Pátku.
Dana Stejskalová, školní družina
Florbalové úspěchy
Florbal - kdo by dnes tento sportovní fenomén
neznal? V současnosti tento sport nabývá stále větší
obliby i mezi mladými lidmi. Velmi populární se stal i
mezi žáky ZŠ Záboří, kteří ho velmi rádi provozují.
V listopadu zábořští florbalisté vyrazili porovnat své
umění s hráči ostatních škol strakonického okresu.
Jako první se představili mladší hoši. Po loňském
neúspěchu, kdy ve všech zápasech prohráli, se letos
reprezentovali v mnohem lepším světle. Ze základní
skupiny postoupili z prvního místa, v zápase s Volyní
bojovali dokonce o postup mezi nejlepší tři celky. Po
Číslo 4/2015
Strana 5
statečném výkonu ale zaznamenali svou jedinou porážku
a nakonec obsadili krásné 4. místo.
Po týdnu se předvedly i starší žákyně. V jejich umění
se vkládaly asi největší naděje, ale díky nepříliš kvalitní
obranné činnosti nakonec skončily až na šestém místě,
přestože v klíčovém zápase se ZŠ Poděbradova sahaly po
medaili. Po hrubých chybách ale tento zápas nakonec
ztratily.
Zlaté uličky a poté se
Zábořáci za nádherného
počasí pěšky přesunuli na
Staroměstské náměstí, kde
všichni mohli oči nechat
na tradičním odbíjení
hodin orloje. A jelikož se
blíží Vánoce, vynechat
jsme nemohli ani nákupní
centrum Palladium.
Zde ani při následné
jízdě přeplněným metrem
se
v dopravní
špičce
naštěstí nikdo neztratil, a
tak na zpáteční cestě
rychlíkem už se probíraly
všemožné
zážitky
z posledního putování roku 2015. Třeba se ale brzy do
české metropole zase vrátíme.
Text a foto MG
Vicemistryně ze Záboří. Zleva: Aneta Třeštíková,
Lucie Bigasová, Nikola Metličková, Anežka Honsová, Lucie Majerová, Hana Baštová, Adéla Krejčová, Andrea Matoušková
Nové dresy pro zábořské žáky
Poslední přišla na řadu mladší děvčata. Paradoxně
byly jejich ambice jednoznačně nejmenší. Většina hráček
neměla s takovým turnajem žádné zkušenosti, přesto
podávala obdivuhodné výkony. Tým během celého klání
neprohrál ani jeden zápas a porazil i pozdějšího vítěze ze
ZŠ Dukelská. Nakonec chyběla jediná branka, aby
družstvo naprosto senzačně postoupilo do krajského
finále. Ale i konečné druhé místo patří mezi největší
sportovní úspěchy ZŠ Záboří posledních let. Gratulujeme!
Text a foto MG
Exkurze na Pražský hrad
Praha stověžatá, matka měst a ještě v adventním hávu.
Kdo by odolal jejímu silnému mámení? Zástupy cizinců
v našem hlavním městě dokazují, že málokdo. A jelikož
mnoho zábořských dětí nemá možnost nadýchat se této
nevšední atmosféry, vydali se žáci 7. a 8. ročníku navštívit
předvánoční atmosféru jednoho z nejkrásnějších měst
světa.
Ve čtvrtek 3. prosince se tedy zaplnilo blatenské
nádraží čtyřiadvaceti cestovateli, výprava za poznáním
mohla začít. Cesta vlakem i tramvají proběhla v klidu
(tedy až na jednu mikinu potřísněnou přesnídávkou). Za
necelé tři hodiny již mohli všichni obdivovat krásy
Pražského hradu při výukovém programu „Příběh hradu“.
Všichni poctivě vyplňovali úkoly týkající se jeho historie,
skoro se až nechtělo věřit, že jsou to tytéž děti, které ve
škole často odmítají všemožné pokusy učitelů o jejich
vzdělávání.
Exkurze pokračovala prohlídkou Chrámu sv. Víta,
Ten čas ale letí!
Ještě jako učitelský elév
jsem hned na začátku
své zábořské učitelské
kariéry pomáhal vybírat
dresy,
ve
kterých
zábořští
žáci
zažili
mnoho
velkých
úspěchů, ale i smutných
porážek.
Původně
slušivé červené trikoty
ale přeci jen za těch
přibližně
18
let
„drobátko“
zestárly.
Některé z nich děti
uschovaly tak pečlivě,
že se jim je dodnes
nepodařilo najít, z těch
co zbyly, se už přeci jen klubaly nitky, barvy bledly,
nastal nejvyšší čas na jejich výměnu.
Začalo tedy složité zhruba měsíční martyrium výběru
střihu, barvy a velikostí, až byla konečně vybrána finální
varianta. Premiéru si měly nové dresy odbýt již na
florbalových turnajích, bohužel řádění bankovního šotka
zapříčinilo, že v tomto opravdu reprezentativním oblečení
se zábořští sportovci představí až na jarních akcích. A
přiložená fotografie dozajista dokazuje, že jim to
rozhodně bude slušet. A což teprve ve skutečné barvě! Jak
se zpívá v jedné notoricky známé písni: „modrá je dobrá
už je to tak“!
Poděkování patří hlavně výboru SRPDŠ, které
nemalou částku 12572,- Kč uhradilo. Doufejme, že žáci
mu za to svými výkony pořádně poděkují.
Text a foto MG
Číslo 4/2015
Z jednání obecního zastupitelstva
Vážení spoluobčané,
od posledního čísla Zábořského zpravodaje až do jeho
uzávěrky proběhly dvě schůze obecního zastupitelstva
v Záboří, s jejímž průběhem bych Vás rád seznámil.
19. 11. 2015:
• OZ schválilo rozšíření programu zasedání o další bod,
a to prodloužení nájemní smlouvy ze dne 20. 11. 2013
na pronájem bytu č. p. 86.
• OZ schválilo žádost o vyjádření a souhlas se stavbou,
která se týká připojení nových odběrů el. energie
z distribuční sítě E.ON Distribuce, a. s. České
Budějovice. Stávající zemní kabel NN bude
v pozemku p. č. 416/11 odkopán, naspojkován a bude
ukončen v nových kabelových pilířích na p. č. 416/1,
39, 34.
• OZ schválilo a bere na vědomí Výroční zprávu o
činnosti školy za školní rok 2014/2015.
• OZ schválilo udělení plné moci pro zastupování obce
Záboří při sjednávání pojistných smluv a řešení
pojistných událostí. Zmocněncem je firma RENOMIA,
a.s., Holandská 8, 639 00 Brno.
• OZ schválilo uzavření nájemní smlouvy na pronájem
pozemku p. č. 127/2 v k. ú. Záboří.
• OZ stanovilo inventarizační komisi ve složení Marie
Antonyová, Aleš Augustin, Michal Říšský.
• OZ rozhodlo požádat o dotaci z POV na rok 2016 na
opravu místních komunikací v obci Záboří. Dále OZ
rozhodlo požádat prostřednictvím SMOOS Strakonice
o dotaci z POV na rok 2016, která se týká dodávky
10 ks pivních setů (1x stůl, 2x lavička).
• OZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy ze dne
20. 11. 2013 na pronájem bytu č. p. 86. Smlouva byla
prodloužena dodatkem č. 2.
• OZ schválilo rozšíření veřejného osvětlení okolo
nádrže „Louže“.
• OZ schválilo další etapu údržby zeleně na hřbitově
v Záboří. Údržbu provede firma Arbocom, s.r.o.
Nepomuk.
• OZ bere na vědomí rozpočtové změny č. 10 a
č. 11/2015.
11. 12. 2015:
• OZ schválilo rozpočet Svazku obcí RADINA na rok
2016. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný.
• OZ schválilo rozpočet Obce Záboří na rok 2016.
Rozpočet je schválen jako přebytkový.
• OZ schválilo zaslání příspěvku ve výši 4 555,- Kč
Svazku obcí Blatenska. Jedná se o mimořádný členský
příspěvek v rámci účasti na společném projektu SOB –
investiční část ve výši 4 225,- Kč a mimořádný
členský příspěvek v rámci účasti na společném
projektu SOB – neinvestiční část ve výši 330,- Kč.
• OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2015.
Strana 6
• OZ schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na rok
2016 Svazu tělesně postižených V ČR z.s., místní
organizaci Blatná a Oblastní charitě Strakonice. Každá
organizace dostane příspěvek ve výši 2 000,- Kč.
• OZ odsouhlasilo ponechání místních poplatků na rok
2016 ve stejné výši jako v roce 2015.
S přáním veselého prožití vánočních svátků a šťastného
nového roku za zastupitelstvo obce Záboří Pavel Marek
Čertovské řádění v Záboří
V předvečer svátku sv. Mikuláše procházelo vesnicí
dobro se zlem, bohužel, jak už to bývá, zlo bylo v přesile
a řev s řinčením řetězů svíralo dech i dospělákům za okny. Mikuláš a anděl obcházeli domácnosti s malými dětmi, aby je odměnili, zatímco čerti je metlami pošťuchovali a hrozili dopeklavzetím.
Mikuláš s pomocníky před Zábořskou hospůdkou.
Na druhý den asi přespali v Zábořské hospůdce, vždyť
čerti si tu zařídili na nedělní odpoledne detašované pracoviště, minipeklo i s pekelným čoudem a smradem. Na
dvacet dokořán vytřeštěných oček se dočkalo nadílky až
po básničce, některá očka musely maminky osušit od slziček, to jiní – hrdinové - šli dobrovolně do pekla mrknout,
jak čerti mastí karty a pijou pivo! Jestli se ti malí rarášci
polepšili, se ale dozvíme zase až za rok při listování
v knize hříchů! Možná si na čerty brzy už ani nevzpomenou. Snad si užili hezké hravé odpoledne s doprovodem
diskotéky Martina Drába, a to je nakonec pro děti to nejdůležitější.
Text a foto Jitka Říhová
Posvícenská zábava v Záboří
V minulém čísle Zábořského zpravodaje jste si nemohli nevšimnout pozvánky na posvícenskou zábavu pořádanou několika nadšenci z řad tělovýchovné jednoty. Ti se
rozhodli obnovit po delší době tuto tradici v místním kulturním domě a k tanci i poslechu si k tomu vybrali kapelu
Jenda band.
Každý, kdo přišel dne 7. 11. 2015 do osvíceného sálu u
Zábořské hospůdky, mohl se kochat pestrou výzdobou,
Číslo 4/2015
dát si míchaný drink pro dobrou náladu, zatancovat si nebo se jen tak pobavit se sousedy.
Strana 7
Z činnosti TJ ZD Záboří
Další sportovní rok je u konce. Přinesl
opět několik významných počinů zábořských sportovců, hlavně tenisté úspěšným
účinkováním v KP udělali svým příznivcům radost. Ostudu v soutěžích ale neudělali ani stolní tenisté a volejbalisté. Věřme, že i v příštím
roce budeme moci být hrdi na své členy, i když třeba
v žádné soutěži nepůsobí a sportují jen pro radost.
Hlavně, ať Vás v příštím roce neopustí zdraví a štěstí a
můžeme se nadále všichni shledávat u aktivního pohybu.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje Michal Gutwirth
Stolní tenisté v roce 2015
Hnětynek se do soutěže sešlo opravdu hodně!
Pro oživení večera byla uspořádána soutěž o „Nejkrásnější hnětynku“. O tento titul se ucházelo na 35 originálních výtvorů od šikovných cukrářek, ale i cukrářů. Právě
muži nám ukázali, že jejich fantazie nezná mezí a to když
obsadili převážnou část pomyslných stupňů vítězů a získali hodnotné věcné ceny. Na třetím místě se umístil Honza Adámek, druhé místo vybojovala Zuzka Baštová a titul
„Nejkrásnější hnětynka“ si za bezkonkurenční umělecké
dílo odnesl Matěj Adámek (na fotografii). Jeho výtvor byl
k „sežrání“. Na minimální plochu svého výtvoru vymodeloval miniaturní zabijačkové pochoutky, které doplnil půllitrem piva.
Po vyhlášení výsledků
následovala
dámská a pánská volenka. Každý ze zúčastněných
mohl
svému vyvolenému
protějšku za tanec
věnovat „hnětynku“,
kterou zakoupil přímo na sále. Tyto
sladké odměny nám
věnovaly ochotné zábořské ženy, za což
jim všem patří srdečný dík a nádherně
uvázaná kytička od
Verči Škodové.
Při prvním ročníku posvícenské nebyl
„nabitý“ sál, ale ten,
kdo přišel, určitě nelitoval. Na parketu bylo možno pozorovat rozveselené tanečníky, kteří povětšinou vydrželi až do poslední skladby
a domů se spokojeně trousili až nad ránem. A kdo nepřišel, může se inspirovat pestrostí přenádherně zdobených
„hnětynek“ nebo zatancovat si příští rok. Budeme se na
Vás těšit!
Hana Šourková
Od 1. 1. 2015 jsme odehráli jarní část regionálního
přeboru družstev v termínech dle rozpisu okresního přeboru. Po skončení soutěže jsme se umístili na 4. místě
z celkových 13-ti účastníků.
Po skončení mistrovské soutěže jsme uspořádali tradiční velikonoční turnaj ve stolním tenisu, který je nahlášen jako soukromý a mohou se ho zúčastnit stolní tenisté
bez rozdílu v jejich výkonnosti (pouze na pozvání).
Uspořádáním velikonočního turnaje nekončí činnost
oddílu stolního tenisu. Většina našich členů spolupracuje
s panem Josefem Slavíkem a podílí se na údržbě tenisových kurtů a rovněž rekreačně hraje tenis.
Od 7. 10. 2015 jsme zahájili podzimní část regionálního přeboru družstev v ročníku 2015 – 2016. Ke zdárnému
ukončení podzimní části soutěže nám ještě zbývá odehrát
poslední zápas v termínu 16. 12. 2015. Dle vývoje soutěže
se nám daří bojovat o 3. místo v přeboru. Po skončení
soutěže společně se starostou obce Čečelovice uspořádáme v Čečelovicích tradiční turnaj, který je pouze pro náš
stolně tenisový oddíl a místní sportovce.
Podařilo se nám rovněž zajistit sponzorský dar od firmy FAST Kovošrot. Díky němu nastupujeme k mistrovským zápasům v nových dresech.
Tím je ve stručnosti řečeno všechno podstatné o činnosti našeho oddílu stolního tenisu v r. 2015.
Karel Němeček
Číslo 4/2015
Strana 8
Nové označení obce Záboří
Jak
jsme
Vás
podrobně informovali
již v minulém čísle
Zábořského zpravodaje,
ve čtvrtek 10. září 2015
vstoupily
v platnost
nové obecní symboly.
Od tohoto data tedy
mohou být oficiálně
používány. S novým
znakem se již nyní
můžete
detailně
seznámit
pod
dopravními značkami,
které označují vjezd do
obce Záboří.
Není
to
krásný
pohled? Co říkáte?
Text MG, foto Roman Říha
Významného výročí se dožívají
Leden
Únor
Březen
89 let
80 let
70 let
60 let
65 let
Obec Záboří přeje všem jubilantům pevné zdraví!
Noví zábořští občánci
Od 9. října 2015 jsou Lenka Founě a
Jakub Founě, Záboří č. p. 36, pyšnými
rodiči dcery Karolíny.
Kulturní akce v Záboří
Plesová sezóna 2016 bude zahájena již 9. ledna, kdy
kulturní dům v Záboří ožije nejprve v 17.00 výroční
schůzí SDH a od 20.00 doprovodí hasičský bál skupina
Relaks. 20. února pořádají svůj ples sportovci, o týden
později 27. 2. vystoupí v Zábořské hospůdce Záviš.
Všichni jste srdečně zváni!
Klugnerová Emilie
Jiřincová Anna
Mašková Marie
Mlíčková Anna
Vydra Josef
22. října 2015 spatřil světlo světa Jaroslav Majer, který
udělal radost svým rodičům Janě Majerové a Petru
Majerovi z č. p. 111.
Popřejme oběma novorozencům na dlouhou cestu
životem hlavně hodně zdraví a štěstí!
Na celkových finančních nákladech tohoto vydání zábořského zpravodaje se
podílela firma:
Čtvrtletník vydávaný Obcí Záboří. Redakční rada: Jaroslava Vodičková, Jitka Říhová, Jaroslav Vorba, Pavel Marek, Michal
Gutwirth. Náklad: 200 výtisků. Adresa: Obec Záboří, Záboří 88, 387 34 Záboří, tel. 383 494 333, e-mail OÚ: [email protected],
redakce: [email protected]. Tisk: Blatenská tiskárna, s.r.o. Povoleno MK ČR E 17553 Uzávěrka příštího čísla: 1. 3. 2016