revitalizace návsi v dolní krupé

Transkript

revitalizace návsi v dolní krupé
REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ
JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE
ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE
VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA
ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ EFLER, ING. ARCH. RENATA KLÍMOVÁ
DOLNÍ KRUPÁ
MNICHOVO HRADIŠTĚ
BĚLÁ POD BEZDĚZEM
BAKOV NAD JIZEROU
ŠIRŠÍ VZTAHY V ÚZEMÍ
BÝVALÁ FORMANSKÁ HOSPODA
STARÁ ŠKOLA
OBCHOD
FARA
ZVONICE
OBECNÍ ÚŘAD
KOSTEL SV. VÁCLAVA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
STÁVAJÍCÍ SITUACE - ORTOFOTOMAPA
Sídelní struktura Dolní Krupé je určena lokací v poměrně úzkém údolí Krupského potoka. Typické domy mají podélnou orientaci.
Kostel je oproti tomu situován netradičně v nejnižším místě území.
TOPOGRAFICKÁ MAPA
INDIKAČNÍ SKICA
Analýza vnějších hranic a vnitřních vztahů v území, hodnocení jednotlivých objektů a jejich průčelí podle míry, jakou utvářejí obraz vesnice.
Hlavní ominantou vesnice je kostel, menšími pak fara a zvonice. Centrální prostor obce je opticky uzavřen z obou stran domy s opačnou, tedy štítovou orientací.
MAPA - OBRAZ MÍSTA
hřbitov s márnicí z cesty ke zvonici
točna autobusů za kostelem
kostel se hřbitovem a fara
domy na severní straně návsi
FOTODOKUMENTACE
památník obětem I. světové války a lipová alej
socha sv. Jana Nepomuckého
zvonice
hřbitov a zvonice ve svahu
FOTODOKUMENTACE
HISTORICKÉ POHLEDNICE
PŘEMÍSTĚNÉ LIDOVÉ STAVENÍ
PAMÁTNÍK OBĚTEM VÁLKY
FARNÍ DVŮR
SOCHA SV. JANA NEPOUCKÉHO
KOSTEL SV. VÁCLAVA
NOVĚ VYSAZENÁ ALEJ
HASIČSKÁ ZBROJNICE
OBECNÍ ÚŘAD
PARKOVIŠTĚ
B
B
A
A
SITUACE
1:1000
ZVONICE
HASIČSKÁ ZBROJNICE
DŮM HROBNÍKA
FARNÍ ZAHRADA
ALEJ
PARKOVIŠTĚ
SILNICE
ŘEZ A-A
1:500
ŘEZ B-B
1:500
KORYTO POTOKA
ŘEZY ÚZEMÍM
Malá obec Dolní Krupá se nachází několik kilometrů od Mnichova Hradiště na hranici
bývalého vojenského újezdu Ralsko. Údolní vesnice se táhla kolem Krupského potoka, který se
dnes bohužel objevuje jen při velkých deštích. První zmínka o osadě “Chrupi” pochází z roku 1229.
Náves Dolní Krupé zdobí barokní kostel sv. Václava, roubená barokní fara s velkou zahradou, socha sv. Jana Nepomuckého, klasicistní budova bývalé formanské hospody a stará lipová alej, ve
svahu nad vesnicí se tyčí zvonice.
Veřejný prostor Dolní Krupé rozděluji na dvě části - podélný prostor návsi mezi kostelem a
bývalou budovou školy a křižovatku cest mezi kostelem, zastávkou autobusu a obecním úřadem.
Návesní část je určena především k procházkám a odpočinku. Koryto potoka navrhuji v tomto prostoru mírně zvlnit a přemostit dvěma novými dřevěnými lávkami. Centrální prostor návsi mezi
farou a kostelem bude vydlážděn čedičovou dlažbou. Zbytek plochy bude zatravněn. Sochu sv.
Jana Nepomuckého přemisťuji do předprostoru farního dvora ke kamenné zdi, památník obětem I.
světové války má také nové místo na úpatí severního svahu návsi, odkud povede obnovená úvozová cesta ke zvonici ve svahu. Již dožívající lipová alej bude postupně nahrazena novými stromy
v mírně posunuté půdorysné stopě. Do západní části návsi na místo dnes již zbořené chalupy je
plánován přesun lidového stavení, u něj navrhuji posezení a malé přírodní dětské hřiště.
Druhá část návsi je uzpůsobena hustšímu provozu. Je na ní zřízeno parkoviště a nově postavena hasičská zbrojnice, která bude sloužit také jako obecní sklad a bude obsahovat veřejné
WC a místo pro kontejnery na tříděný odpad. Parkoviště bude stíněno nově vysazenými javory
babykami. Pěšinku ke zvonici ve svahu budou lemovat nízké kamenné zídky s lavičkami v místech
terénních zlomů.
Použité materiály - dřevo, čedičová dlažba i pískovcové bloky pro opěrné zídky a schody jsou v této lokalitě tradiční a často používané. Nově vysazované stromy budou listnaté. převládat
bude lípa srdčitá, na parkovišti pak vzrůstem menší javor babyka. Výsadba keřů bude také složena
z domácích druhů, jako je hloh, trnka, kalina nebo líska.
INVENTÁŘ
PŮDORYS 1.NP
VÝCHODNÍ POHLED
PŘÍČNÝ ŘEZ
SEVERNÍ POHLED
JIŽNÍ POHLED
1:100
ZÁPADNÍ POHLED
1:100
HASIČSKÁ ZBROJNICE
PERSPEKTIVA - NOVÁ ALEJ PŘED KOSTELEM
PERSPEKTIVA - PARKOVIŠTĚ PŘED HASIČSKOU ZBROJNICÍ
PERSPEKTIVA - NÁVES PŘED FAROU
Šimák, J.V.: Soupis památek uměleckých a historických v okresu mnichovohradišťském, Praha 1930.
Mauder, E.: Chronik der Gemainde Niederkruppai
Školní kronika obce Dolní Krupá z let 1934-1944
http://mesta.obce.cz/vismo/index.asp?id_org=2939
http://www.dolnikrupa.eu/doc/
http://deutschboehmen.de/index.php?title=Nieder_Gruppai
http://oldmaps.geolab.cz
http://historickemapy.cuzk.cz/
POUŽITÁ LITERATURA A PRAMENY

Podobné dokumenty