Koncept pro přeshraniční využití pořízených

Komentáře

Transkript

Koncept pro přeshraniční využití pořízených
Projekt
Projekt
Gefahrenabwehrsystem und
die Hilfeleistung
in der Euroregion Neiße
Systém odvracení ohrožení a
poskytování pomoci
v Euroregionu Nisa
Anlage zum Zuwendungsvertrag Nr. 100012302
Příloha ke Smlouvě o dotaci č. 100012302
Konzept für die grenzüberschreitende
Nutzung der anzuschaffenden
Feuerwehrfahrzeuge
Durch die Stadt/Gemeindeverwaltungen Liberec, Česka Lípa,
Nový Bor; Příšovice und Zittau werden neue Einsatzfahrzeuge
der Feuerwehr für den grenzüberschreitenden Einsatz zur
Gefahrenabwehr und Hilfeleistung in der Euroregion Neiße
beschafft.
Zur
grenzüberschreitenden
Nutzung
dieser
Einsatzfahrzeuge wird folgendes vereinbart:
Koncept pro přeshraniční využití
pořízených hasičských vozidel
Prostřednictvím městských/obecních samospráv Liberce, České
Lípy, Nového Boru, Příšovic a Zittau budou pro hasičské jednotky
pořízena nová zásahová vozidla za účelem přeshraničních zásahů
v případě odvracení ohrožení a poskytování pomoci v
Euroregionu Nisa. Při přeshraničním použití těchto zásahových
vozidel
bylo
dohodnuto
následující:
1. Die Organisation zur grenzüberschreitenden Nutzung der
neu zu beschaffenden Einsatzfahrzeuge erfolgt durch die am
Projekt beteiligten tschechischen Partner direkt mit dem
deutschen Partner.
1. Organizace přeshraničního využití nově pořízených zásahových
vozidel se uskuteční přímo mezi na projektu zúčastněnými
českými partnery a německým partnerem.
2. In die Alarmierungs- und Einsatzdokumente jedes
Projektpartners werden die neu zu beschaffenden Fahrzeuge
eingearbeitet. Dazu sind die taktisch – technischen
Parameter dieser Fahrzeuge zwischen den Projektpartnern
auszutauschen.
2. V poplachových a zásahových dokumentech každého z
projektových partnerů by měla být zapracována i nově pořízená
vozidla. Proto je nutné, aby si partneři vyměnili informace o
taktických – technických parametrech těchto vozidel.
3. Die Projektpartner, welche Hilfe bedürfen, alarmieren
eigenständig, bzw. veranlassen über die zuständigen
Leitstellen die Alarmierung der hilfeleistenden Projektpartner.
Dazu sind die erforderlichen Daten (z.B. Telefonnummern,
Ansprechpartner, u.ä.) auszutauschen und geeignete
zweisprachige Unterlagen zu erarbeiten.
3. Projektoví partneři, kteří vyžadují pomoc, vyhlašují poplach
samostatně, příp. dají podnět příslušným operačním střediskům
projektových partnerů poskytujícím pomoc. K tomu je však
nutná výměna potřebných dat (např. telefonní čísla, kontaktní
osoby atd.) a zpracovat vhodné dvojjazyčné podklady.
4. Der grenzüberschreitende Einsatz der Feuerwehrfahrzeuge
umfasst insbesondere:
4. Přeshraniční nasazení hasičských vozidel obsahuje/zahrnuje
především:
a. Großeinsätze zur Brandbekämpfung auf dem
Territorium, für das der jeweilige Projektpartner
zuständig ist
b. Einsätze zur technischen Hilfeleistung, bei denen die
Spezialtechnik der Projektpartner erforderlich wird
c. Einsätze bei Havarien oder Katastrophen, die
grenzüberschreitenden Charakter haben können, wie
z.B.
Waldbrände,
Schadstoffhavarien,
Umweltgefährdungen
a. velké zásahy při likvidaci požárů na území, za které
příslušný projektový partner zodpovídá
b. poskytování technické pomoci, při které bude využita
potřebná/nutná speciální technika projektových
partnerů
c. zásahy při haváriích nebo katastrofách, které by
mohly mít
přeshraniční charakter, jako např. lesní požáry,
havárie škodlivých/toxických látek, ohrožující životní
prostředí
5. Durch die Leiter der Feuerwehren der Projektpartner werden
jährlich gemeinsame Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
einschließlich Einsatzübungen vereinbart.
5. Velitelé hasičských jednotek projektových partnerů
každoročně dohodnou společná školení a vzdělávání včetně
společných zásahových cvičení.
6. Vorstellung der Einsatzfahrzeuge bei regionalen Ereignissen
der
Feuerwehren
der
Projektpartner,
wie
z.B.
Feuerwehrjubiläen,
Tagen
der
offenen
Tür
oder
Technikvorführungen,
um
den
Bürgern
die
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu verdeutlichen.
6. Předvedení zásahových vozidel při regionálních hasičských
událostech projektových partnerů, jako jsou např. hasičská
jubilea, dny otevřených dveří nebo prezentace techniky, aby
byla občanům představena přeshraniční spolupráce.
Aufstellung der neu zu beschaffenden Fahrzeuge / Specifikace nově pořízených vozidel
Projektpartner
Partner projektu
Fahrzeug
Vozidlo
Kurzbezeichnung
Stručné označení
CAS 20
Česká Lípa
Tanklöschfahrzeug
- 2 Fahrzeuge
CAS 20
Cisternová
automobil.stříkačka
Liberec
Nový Bor
Příšovice
Zittau
- 2 vozidla
Tanklöschfahrzeug
CAS 15
Cisternová
automobil.stříkačka
CAS 15
Spezialausstattung
Speciální vybavení
Lichtmast, Stromerzeuger IP 44, Atemgerät, Entseuchungsgarnitur, Zugwerk für Anhänger
3.000 - 4.000 l Wasserbehälter mit der Pumpe
min. 200 l Behälter für Schaumbildner einschl. Zumischer
výsuvný osvětlovací stožár, elektrocentrála IP 44, dýchací přístroj, dekontaminační souprava, tažné
zařízení pro přívěs
3.000 - 4.000 l nádrž na vodu
min. 200 l nádrž na pěnidlo vč. přiměšovače
Lichtmast, Stromerzeuger IP 44, Atemgerät, Entseuchungsgarnitur, Motorkettensäge
min. 3.000 l Wasserbehälter mit der Pumpe
min. 200 l Behälter für Schaumbildner einschl. Zumischer
výsuvný osvětlovací stožár, elektrocentrála IP 44, dýchací přístroj, dekontaminační souprava,
motorová pila
min. 3.000 l nádrž na vodu
min. 200 l nádrž na pěnidlo vč. přiměšovače
Besatzung
Posádka
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
Vorausrüstwagen
geländegängiger Jeep mit Anhänger für variabile Ausrüstung zur technischen Hilfeleistung nach
Bedarf (z.B. Pumpen; Rettungsgeräte)
1:3
Automobil rychlého
nasazení
terénní automobil s přívěsem pro přepravu variabilního vybavení při poskytování technické pomoci
dle potřeby (např. čerpadla, záchranářské vybavení)
1:3
Tanklöschfahrzeug
CAS 20
Cisternová
automobil.stříkačka
CAS 20
Löschgruppenfahrzeug
LF 10/6
Vozidlo pro hasičské
družstvo
LF 10/6
Lichtmast, Stromerzeuger IP 44, Atemgerät, Entseuchungsgarnitur, Motorkettensäge
min. 3.000 l Wasserbehälter mit der Pumpe
min. 200 l Behälter für Schaumbildner einschl. Zumischer
výsuvný osvětlovací stožár, elektrocentrála IP 44, dýchací přístroj, dekontaminační souprava,
motorová pila
min. 3.000 l nádrž na vodu
min. 200 l nádrž na pěnidlo vč. přiměšovače
Beleuchtungssatz, Lichtmast, Stromerzeuger; Schiebleiter, Tauchpumpe, Motorkettensäge
120 l Behälter für Schaumbildner
1000 l Wasserbehälter
osvětlovací slož a stožár, elektrický generátor; výsuvný žebřík, ponorné čerpadlo, motorová
řetězová pila
120 l nádrž na pěnidlo
1000 l nádrž na vodu
1:5
1:5
1:8
1:8
Ausrückebereiche – tschechischer Seite / Hasební obvody – české strany
Ausrückebereiche – deutscher Seite / Hasební obvody – německé strany
Einsatzwege / Zásahové trasy – Grenzübergänge / hraniční přechody
Liberec – Zittau – Entfernung/ vzdálenost 18 km, Fahrzeit / dojezd cca 25 min.
- die Schnellstraße / rychlostní komunikace R 35
- Grenzübergang / hraniční přechod v Hrádku nad Nisou.
Příšovice – Zittau – Entfernung / vzdálenost 42 km, Fahrzeit / dojezd cca 60 min.
- die Schnellstraße / rychlostní komunikace R 10 und / a R 35
- Grenzübergang / hraniční přechod v Hrádku nad Nisou.
Česká Lípa – Zittau – Entfernung / vzdálenost 60 km, Fahrzeit / dojezd cca 70 min,
- silnice č. 13/E 442 - Grenzübergang /hraniční přechod v Hrádku n. N.
- silnice č. 9 - Grenzübergang / hraniční přechod Rumburk – Neugersdorf oder
- Grenzübergänge / hraniční přechody Krompach – Jonsdorf oder / nebo Petrovice – Lückendorf.
Nový Bor – Zittau – Entfernung / vzdálenost 43 km, Fahrzeit / dojezd cca 60 min.
- silnice č. 13/E 442 - Grenzübergang /hraniční přechod v Hrádku n. N.
- silnice č. 9 - Grenzübergang / hraniční přechod Rumburk - Neugersdorf oder
- Grenzübergänge / hraniční přechody Krompach – Jonsdorf oder / nebo Petrovice – Lückendorf.
Einsatzart / Způsob nasazení
Projektpartner
Partner projektu
Brandbekämfung
Likvidace požárů
Česká Lípa
Liberec
Nový Bor
Příšovice
Zittau
X
X
X
X
X
Gefahrstoffeinsätze
Nebezpečné látky
Katastrophen
Živelní pohromy
X
X
X
X
X
X
X
X
Ölschäden auf dem
Wasser
Ropné produkty na
vodním toku
Verkehrsunfälle
Dopravní
nehody
X
X
X
X
X
X
X