školní vzdělávací program - Střední průmyslová škola Zlín

Transkript

školní vzdělávací program - Střední průmyslová škola Zlín
školní vzdělávací program
Slaboproudá elektrotechnika
Obsah
Slaboproudá elektrotechnika ...................................................................................................1
1. Identifikační údaje ..........................................................................................................3
2. Charakteristika vzdělávacího programu...........................................................................3
2.1. Identifikační údaje oboru..........................................................................................3
2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu......................................................3
2.3. Charakteristika školy ................................................................................................6
2.4. Profil absolventa ......................................................................................................9
2.5. Podmínky realizace ŠVP ........................................................................................ 10
2.6. Spolupráce se sociálními partnery .......................................................................... 11
2.7. Začlenění průřezových témat .................................................................................. 11
3. Učební plán .................................................................................................................. 22
3.1. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP ........................................ 22
3.2. Ročníkový.............................................................................................................. 23
4. Učební osnovy .............................................................................................................. 25
4.1. Jazykové vzdělávání a komunikace ........................................................................ 25
4.2. Společenskovědní vzdělávání ............................................................................... 119
4.3. Přírodovědné vzdělávání ...................................................................................... 144
4.4. Matematické vzdělávání ....................................................................................... 187
4.5. Estetické vzdělávání ............................................................................................. 208
4.6. Vzdělávání pro zdraví .......................................................................................... 256
4.7. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích ................................. 305
4.8. Ekonomické vzdělávání ....................................................................................... 335
4.9. Odborné předměty ............................................................................................... 348
4.10. Volitelné předměty ............................................................................................. 600
5. Školní projekty ........................................................................................................... 666
6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy ......................................................................... 666
1. Identifikační údaje
Předkladatel:
Střední průmyslová škola Zlín
název školy
REDIZO
00559482
IČ
adresa školy tř. Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín
Ing. Radomír Nedbal
ředitel
577 005 312 – ředitel
kontakty
577 005 311 – spojovatelka
telefon
[email protected]
e-mail
www.spszl.cz
www
577 005 333
fax
Zřizovatel:
Zlínský kraj
zřizovatel
adresa zřizovatele Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
2. Charakteristika vzdělávacího programu
2.1. Identifikační údaje oboru
název oboru Elektrotechnika
26-41-M/01
kód
stupeň vzdělání Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
délka studia 4
forma studia denní forma vzdělávání
1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
platnost
2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu
Popis celkového pojetí vzdělávání
Slaboproudá elektrotechnika je obor vzdělávání, který připravuje budoucí absolventy jak pro
další studium na vysokých školách technického směru, tak i pro nástup do praxe.
Vzdělávací program je zaměřen na osvojování teoretických poznatků, získávání a rozvíjení
technického myšlení, získávání a uplatňování dovedností potřebných pro praktické řešení
úloh, na dovednost analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně
studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody a postupy.
Jsou preferovány metody výuky, které kladou důraz na motivaci ţáků a učí ţáky technikám
samostatného učení.
Při teoretické výuce jsou vyuţívány zejména následující metody výuky: skupinová výuka,
frontální výuka, diferencovaná výuka, kooperativní výuka, týmová výuka, interaktivní
vyučování. Ţáci jsou vedeni k práci s odbornou literaturou, odbornými časopisy a internetem
jako metodami celoţivotního vzdělávání.
Praktická výuka je realizována v odborných učebnách (například s výpočetní technikou), dále
v elektrolaboratořích a ve školních dílnách. Ţáci zde pracují samostatně nebo ve skupinách.
Vyuţívá se zde zejména řešení problé¬mových úloh, demonstrační výklad, práce podle
předloţených postupů.
Metody výuky a aktivity školy jsou voleny tak, aby v maximální míře podpořily motivaci
ţáka, jeho kreativitu a vlastní aktivitu. Ţáci budou vedeni k práci, důslednosti, pečlivosti, k
samostatnému studiu i spolupráci s ostatními. Budou vybaveni komunikativními,
personálními a sociálními kompetencemi, budou schopni řešit samostatně běţné pracovní i
mimopracovní problémy, naučí se vyuţívat prostředky informačních a komunikačních
technologií, budou zpracovávat konstrukční cvičení, protokoly z laboratorních měření, zprávy
z exkurzí, budou efektivně pracovat s informacemi a získají přehled o moţnostech uplatnění
na trhu práce v ČR i zemích Evropské unie.
Ţáci se naučí formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle. Aktivně se účastní diskusí,
při kterých obhajují své názory a postoje, ale respektují přitom i názory druhých.
Pro realizaci vzdělávacích cílů a rozvoj kompetencí, které jsou specifikovány ve školním
vzdělávacím programu, se preferují metody, které vedou k rozvoji klíčových, občanských a
odborných kompetencí, k realizaci průřezových témat a k respektování individuálních
vzdělávacích potřeb ţáků. Průřezová témata a mezipředmětové vztahy jsou konkretizovány v
učebních osnovách kaţdého předmětu ŠVP.
Organizace výuky
Výchovně vzdělávací proces je organizován formou čtyřletého denního studia podle
školského zákona. Je plánován na 40 týdnů, ve čtvrtém ročníku na 37 týdnů (vyučování podle
rozpisu učiva 34 týdnů, ve čtvrtém ročníku 30 týdnů). Součástí výuky jsou kurzy (úvodní
adaptační v prvním ročníku, lyţařský výcvikový ve druhém ročníku, sportovní ve třetím
ročníku), kulturně výchovné akce (divadelní a filmová představení, přednášky, výchovné
pořady apod.) a další aktivity vyplývající z ročního plánu školy (například odborné exkurze,
přednášky nebo odborné soutěţe).
V průběhu studia je dále realizována podle moţností v prvním aţ třetím ročníku studia
dvoutýdenní souvislá praxe v reálných pracovních podmínkách (minimálně 4 týdny, resp. dva
.týdny za dobu studia.
Výuka ve škole je realizována v tradičních i odborných učebnách, laboratořích a ve školních
dílnách. Organizace výuky vychází z učebního plánu oboru a je ří¬zena rozvrhem hodin,
který je sestaven tak, aby respektoval hygienické poţadavky, specifika jednotlivých předmětů
a jejich metody výuky a umoţnil profilaci ţáků vyuţitím volitelných předmětů.
Způsob hodnocení ţáků
Hodnocení ţáků popisuje podrobně klasifikační řád školy, který v této oblasti vychází z § 69
školského zákona a § 3 a § 4 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání v
platném znění, se kterým jsou ţáci podrobně seznámeni při zahájení výuky.
Klasifikace v jednotlivých předmětech je výsledkem průběţného sledování, posouzení
znalostí a dovedností ţáka za příslušné klasifikační období a její četnost je pravidelně
kontrolována jednotlivými předsedy předmětových komisí.
Důraz je kladen na to, aby podmínky pro hodnocení byly motivační, obsahovaly moţnosti
sebehodnocení, kolektivního hodno¬cení, individuálního přístupu, aby podporovaly
talentované ţáky.
Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků mimořádně nadaných
Způsob vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků mimořádně nadaných
vychází z vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. Jedná se ţáky se zdravotním postiţením,
zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a ţáky mimořádně nadané, kteří se ve škole
vzdělávají.
a) vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami
V souladu s tendencí posledních let je snaha integrovat tyto ţáky do běţných školních
kolektivů, coţ přispívá jak k jejich socializaci a připravenosti na běţný občanský ţivot, tak k
lepšímu přístupu majoritní společnosti k lidem se zdravotním postiţením, sociálním či jiným
znevýhodněním.
V budově školy jsou vytvořeny podmínky pro začlenění ţáků se zdravotním postiţením,
zejména moţnosti bezba¬riérového přístupu do školy, k učebnám, k sociálním a jiným
zařízením. U ţáků s určitým postiţením či znevýhodněním lze téţ vyuţívat pomoci asistentů
pedagoga.
Soustavná a cílená pozornost je věnována prevenci neţádoucích sociálních projevů v chování
ţáků, kterou zajišťujeme ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a
výchovnými poradci.
b) vzdělávání mimořádně nadaných ţáků
Škola podporuje práci s nadanými ţáky tím, ţe učitelé volí takové vzdělávací strategie, které
umoţňují osobnostní rozvoj ţáka např. diferencovaným zadáváním úkolů a individuálním
přístupem k těmto ţákům. Další moţností je účast na různých soutěţích a olympiádách.
Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární prevence
Ţáci jsou pravidelně proškolováni z následujících dokumentů:
1. Školní řád (jeho součástí jsou i zásady BOZP a PO)
2. Směrnice ředitele o stanovení organizace a zajištění BOZP
3. Řád školních dílen (obecný)
4. Řády jednotlivých odborných dílen, laboratoří a učeben, tělocvičny, školního hřiště aj.
5. Školení příslušných ČSN, EN, bezpečnostních listů apod. před kaţdou odbornou činností v
předmětech praxe, chemie, elektrotechnická měření, laboratorní výuka aj.
6. Školení PO, které je i součástí výuky v rámci tématu „Ochrana člověka za mimořádných
událostí“ (poţární poplachové směrnice, evakuační plán, cvičný poţární poplach apod.)
7. Školení ţáků před odchodem na dvoutýdenní povinnou odbornou praxi na pracovištích
právnických nebo fyzických osob, odpovídající danému oboru vzdělávání
8. Školení ţáků před odchodem na prázdniny, výlety, lyţařskými, adaptačními či jinými kurzy
apod.
Součástí tohoto druhu vzdělávání je nejen proškolení, ale i přezkoušení znalostí ať jiţ ústní
nebo písemnou formou.
K této problematice se váţe i dělení ţáků na skupiny, vyuţívání osobních ochranných
pracovních pomůcek uvedených ve školní směrnici.
Podmínky pro přijímání ke vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání je v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v
platném znění a s vyhláškou č. 671/2004 Sb., (o přijímání uchazečů ke vzdělávání) v platném
znění.
Podmínkou je úspěšné absolvování základního vzdělání.
Přijetí ţáka ke studiu je podmíněno jeho zdravotní způsobilostí, doloţenou potvrzením lékaře
na přihlášce, u těch oborů vzdělávání, u nichţ to vzdělávací program vyţaduje.
Způsob ukončení vzdělávání
Vzdělávání v oboru je ukončeno maturitní zkouškou podle § 77, § 78 a § 79 zákona 561/2004
Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.
Absolventi obdrţí vysvědčení o maturitní zkoušce.
2.3. Charakteristika školy
Úvod
Škola vznikla v roce 1933 z tehdejší závodní odborné školy obuvnické firmy Baťa.
Ministerstvo školství vyhovělo později další ţádosti firmy Baťa a povolilo dne 20. 7. 1937
zřízení průmyslové školy ve Zlíně s oddělením strojnickým, obuvnickým a chemickým.
Velikost školy
Komplex školy pochází z roku 1974 a tvoří jej dvě hlavní budovy spojené třípodlaţním
koridorem, tělocvična a přilehlé školní hřiště. V letech 1998 aţ 2000 proběhla rekonstrukce a
nástavba podstatné části areálu školy a od 1. září 2000 došlo ke sloučení se SPŠ stavební do
jednoho právního subjektu s názvem "Střední průmyslová škola Zlín.
V dnešní době má škola optimální kapacitu 40 tříd denního studia a s 1200 ţáky je jednou z
největších středních průmyslových škol u nás.
Dostupnost školy
Celý komplex školy se nachází nedaleko od centra města proto má naše škola velmi dobré
spojení MHD se všemi částmi města, včetně vlakového a autobusového nádraţí.
Vybavení školy
Po stránce technického vybavení patří nově rekonstruovaná škola mezi absolutní špičku mezi
středními školami. Vedle velmi dobře zařízených odborných učeben a laboratoří pro CNC
techniku a automatizaci, elektrotechnická a strojnická měření, ekonomiku, cizí jazyky a další
předměty jsou nejmodernější projekční a didaktickou technikou vybaveny:
multimediální učebny
odborné učebny výpočetní techniky a jejích aplikací pro CAD a CAD/CAM systémy
učebny pro výuku cizím jazykům
posluchárna a laboratoř fyziky a chemie
přednášková místnost pro 100 posluchačů
informační centrum, jehoţ součástí je knihovna, studovna čítárna a internetové středisko
Všechny odborné učebny, kabinety vyučujících a kanceláře vedení školy jsou propojeny
počítačovými sítěmi se strukturovanou kabeláţí. Celá škola je připojena optickým kabelem na
internet, jehoţ vyuţívání se stalo nedílnou součástí moderní výuky. Vyuţití počítačů včetně
internetu je umoţněno ţákům i učitelům volně i mimo výuku.
Velký důraz klademe také na jazykovou výuku v učebnách vybavených potřebnou
didaktickou technikou.
Teoretická výuka odborným předmětům je doplněna praktickými aplikacemi ve strojních i
elektrotechnických laboratořích a ve školních dílnách s moderními měřicími a diagnostickými
přístroji, CNC technikou atd.
Překrásná sportovní hala, posilovna, malý atletický stadion a sál pro gymnastiku dotvářejí
prostředí, v němţ naši studenti mohou získat velmi kvalitní vzdělání.
Charakteristika pedagogického sboru
Prestiţní postavení školy v regionu a zájem o práci ve škole ze strany učitelů umoţňuje
vedení školy volit odpovídající personální strategii. Pedagogičtí pracovníci vyučující ve škole
jsou plně kvalifikovaní. Tradicí je poměrně velké zastoupením muţů, vysoká stabilita sboru
a věkový průměr pod hranicí 45 let. Pedagogický sbor je doplněn provozními zaměstnanci a
asistentkou pro ţáka s trvalým zdravotním postiţením.
Důleţitým prvkem je aktivita pracovníků školy v oblasti dalšího vzdělávání a zvyšování
odbornosti a počítačové gramotnosti. Stejně tak je pozitivním rysem snaha pracovníků školy o
vyuţívání moderní vyučovací techniky i vyučovacích metod.
Charakteristika ţáků
Většina ţáků bydlí ve Zlíně nebo v blízkém okolí. Ţáci ze vzdálenějších míst jsou ubytováni v
Domově mládeţe, který mohou vyuţívat dojíţdějící ţáci všech zlínských středních škol.
Vzhledem k tomu, ţe budova SPŠ Zlín je bezbariérová, mohou se zde vzdělávat i tělesně
postiţení ţáci.
Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
SPŠ Zlín má navázány kontakty se střední školou Vrij Technisch Instituut podobného
zaměření v belgickém městě Izegem. Výměny ţáků a učitelů probíhají jiţ od roku 1998.
Vzájemná spolupráce preferuje odborně a jazykově zaměřené výměnné pobyty ţáků v
partnerských školách s ubytováním v rodinách.
Organizujeme zahraniční aktivity pro ţáky naší školy v podobě poznávacích i sportovních
pobytů.
Sportovní projekty školy: vodní turistika, cykloturistika, lyţařské kurzy, přebory školy v
odbíjené, košíkové, malé kopané s návazností na zapojení do okresních, krajských a
celostátních kol.
Další oblastí, na kterou se škola zaměřila, je tvorba projektů v rámci čerpání ESF.
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Rodiče jsou informováni o záleţitostech týkajících se studia ţáků na pravidelných třídních
schůzkách a prostřednictvím informačního systému na webových stránkách školy. Tak mohou
získat aktuální přehled o výsledcích studia svých dětí a dění ve škole. Další spolupráce s
rodiči nebo se zákonnými zástupci probíhá prostřednictvím výboru sdruţení rodičů.
Školská rada byla zřízena podle usnesení Radou Zlínského kraje k 1. 1. 2006. Je šestičlenná v
tripartitním zastoupení. Dva členové byli jmenováni zřizovatelem, dva členové zastupují
pedagogický sbor a byli zvoleni pedagogickým sborem. Dva členové zastupují rodiče ţáků a
byli zvoleni zletilými ţáky a zákonnými zástupci nezletilých ţáků. Funkční období členů
školské rady je tři roky. Školská rada je poradní orgán, který se řídí jednacím řádem a zasedá
nejméně dvakrát ročně.
Škola spolupracuje s orgány samosprávy a státní správy (Městský úřad Zlín, odbor školství
Krajského úřadu Zlínského kraje) a s dalšími školskými a vzdělávacími zařízeními (Zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Národní institut dalšího vzdělávání).
Výchovný poradce si vede evidenci ţáků se specifickými poruchami učení a zajišťuje
spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, o výsledcích šetření následně informuje
jednotlivé vyučující, konzultuje další postupy.
Další oblast spolupráce se rozvíjí s firmami, které pomáhají škole v doplňování výuky ve
formě přednášek, exkurzí i sponzorskými dary.
2.4. Profil absolventa
Absolventi oboru se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských
funkcích:
při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru;
v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montáţní techniky;
v oblasti
systémů pro měření a regulaci;
při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických
přístrojů a zařízení;
v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie;
při výrobě a údrţbě elektrických strojů a přístrojů.
Moţnými uplatněními absolventů jsou elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik,
elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, technik
elektronických zařízení, provozní technik, školící technik a jiné.
Vzdělávání v oboru je ukončeno maturitní zkouškou podle § 77, § 78 a § 79 zákona 561/2004
Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.
Absolventi obdrţí vysvědčení o maturitní zkoušce.
Stupeň dosaţeného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Klíčové kompetence
je schopen řešit samostatně běţné pracovní i mimopracovní problémy
je schopen vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, ţivotních i
pracovních situacích
je připraven stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního
rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečuje o své zdraví, spolupracuje s ostatními a
přispívá k utváření vhodných mezilidských vztahů,
uznává hodnoty a postoje postatné pro ţivot v demokratické společnosti, jedná v
souladu s trvale udrţitelným rozvojem a podporuje hodnoty národní, evropské i
světové kultury
je schopen optimálně vyuţívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro
úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím
související potřebu celoţivotního učení
je schopen funkčně vyuţívat matematické dovednosti v různých ţivotních situacích
pracuje s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým
vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a vyuţívá adekvátní zdroje informací a
efektivně pracovali s informacemi
je schopen efektivně se učit, vyhodnocovat dosaţené výsledky a pokrok a reálně si
stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání
Odborné kompetence
uplatňuje zásady normalizace, řídi se platnými technickými normami a graficky
komunikuje
provádí elektrotechnické výpočty a uplatňuje grafické metody řešení úloh s vyuţitím
základních elektrotechnických zákonů, vztahů a pravidel
provádí montáţní a elektroinstalační práce, navrhuje, zapojuje a sestavuje jednoduché
elektronické obvody, navrhuje a zhotovuje plošné spoje a provádí ruční a základní
strojní obrábění různých materiálů
měří elektrotechnické veličiny
dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo sluţeb
jedná ekonomicky a v souladu se strategií trvale udrţitelného rozvoje
2.5. Podmínky realizace ŠVP
Materiální podmínky
Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů probíhá v mateřských nebo multimediálních
učebnách (výbava - PC, projektor, vizualizér, DVD přehrávač). Pro všechny odborné
předměty jsou přednostně vyuţívány multimediální učebny, laboratoře a odborné učebny.
Výuka jazyků se uskutečňuje převáţně ve specializovaných učebnách vybavených projekční a
audiovizuální technikou. Výuka ICT je prováděna v počítačových učebnách vybavených
projekční technikou. Všechny odborné i počítačové učebny a kabinety školy jsou připojeny k
internetu.
Pro výuku předmětu praxe vyuţíváme školních dílen.
Ţáci i učitelé školy mohou rovněţ vyuţívat sluţeb knihovny a informačního centra s 20
počítači.
Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně nebo na školním hřišti.
Personální podmínky
Vedení školy zajistí soulad vzdělávacích a výchovných činností pedagogických pracovníků s
cíli vzdělávání stanovenými zákonem a RVP příslušného oboru vzdělání.
Dalším úkolem je zajištění výuky všech předmětů pedagogickými pracovníky s plnou
odbornou a pedagogickou způsobilostí.
Pedagogičtí pracovníci procházejí systémem dalšího vzdělání, účastní se školení, exkurzí,
veletrhů a dalších vzdělávacích kurzů, které zvyšují jejich odbornou úroveň a přispívají k
jejich dalšímu profesnímu růstu.
Organizační podmínky
Organizace výuky probíhá dle platného rozvrhu
2.6. Spolupráce se sociálními partnery
V rámci regionu spolupracuje škola s celou řadou firem, které se podílejí na zajišťování
odborné praxe pro ţáky nebo zabezpečují odbornou poradenskou činnost ve formě školení,
přednášek a exkurzí pro ţáky i učitele naší školy.
Sociální partneři školy jsou informováni o aktivitách, záměrech a koncepci školy, diskutujeme
o vzájemných potřebách s cílem zabezpečit komplexní provázanost výuky a odborné přípravy
ţáků.
Sociální partneři byli seznámeni s koncepcí a tvorbou ŠVP a svými připomínkami aktivně
přispěli ke stanovení klíčových kompetencí pro daný obor. Sociální partner doporučil do
personálních a interpersonálních kompetencí přiřadit flexibilitu, sebekontrolu, sebeovládání.
Na tvorbě ŠVP se aktivně podíleli a svými odbornými zkušenostmi přispěli tito sociální
partneři:
TRIMILL, a.s.
ROSTRA s.r.o. Vizovice
H.P.- servis hydraulika s.r.o.
2.7. Začlenění průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
pokrytí předmětem
Elektronické počítače , Číslicová technika , Nauka o společnosti , Jazyk německý ,
Konverzace v německém jazyce , Jazyk anglický , Konverzace v anglickém jazyce ,
Informatika , Programovací techniky , Ekonomika , Elektrotechnická měření , Automatizační
technika , Mikroprocesorová technika , Dějepis , Český jazyk a literatura , Seminář z
informatiky , Český jazyk a literatura
integrace ve výuce
1. ročník
Jazyk anglický
Ţivotní styl , Svátky a oslavy
Český jazyk a literatura
komunikační a slohová výchova
Jazyk německý
Člověk a společnost
Dějepis
Starověk , Novověk
Český jazyk a literatura
literatura a ostatní druhy umění , kultura
Informatika
2. ročník
Práce na Internetu , Textový editor , Prezentace dat
Český jazyk a literatura
zdokonalování jazykových dovedností , komunikační a slohová
výchova
Jazyk anglický
Tanec
Jazyk německý
Problémy a potíţe
Český jazyk a literatura
národní obrození
Informatika
Textový editor , Tvorba webových stránek
Číslicová technika
3. ročník
úvod do předmětu, základní pojmy , Laboratorní cvičení
Český jazyk a literatura
komunikační a slohová výchova
Jazyk anglický
Média
Nauka o společnosti
základy etiky , člověk jako občan-politologie , člověk jako jedinecpsychologie , člověk v mezinárodním prostředí , člověk a společnostsociologie
Informatika
Základy programovaní
Ekonomika
Podstata fungování trţní ekonomiky , Podnikání , Národní
hospodářství a EU
Mikroprocesorová technika
Vývoj mikropočítačů a mikroprocesorové techniky
Elektrotechnická měření
Laboratorní cvičení
Automatizační technika
4. ročník
Úvod do automatizace
Jazyk německý
Svět kolem nás II , Německo a Němci , Česká republika
Tělesná výchova
Sportovní hry
Ekonomika
Mzdy, zákonné odvody , Daňová soustava a finanční trh
Elektrotechnická měření
Laboratorní cvičení
Automatizační technika
Laboratorní cvičení
Elektronické počítače
Laboratorní cvičení - HW- počítačové sítě , Laboratorní cvičení - HW
počítačů a SW (operační systémy)
Konverzace v anglickém jazyce
Kaţdodenní ţivot,volný čas a zábava , Kulturní ţivot,massmédia
Konverzace v německém jazyce
Osobní charakteristika , Kaţdodenní ţivot , Volný čas a zábava ,
Stravování , Společnost , Zeměpisné okruhy
Programovací techniky
Základy modulárního programování
Seminář z informatiky
Teorie - opakování , Komplexní úlohy - opakování
Člověk a ţivotní prostředí
pokrytí předmětem
Praxe , Jazyk německý , Konverzace v německém jazyce , Matematika , Člověk a příroda ,
Chemie , Informatika , Programovací techniky , Ekonomika , Mikroprocesorová technika ,
Automatizační technika , Dějepis , CAD systémy , Základy elektrotechniky , Elektronika ,
Fyzika , Tělesná výchova , Fyzikální seminář
integrace ve výuce
1. ročník
Český jazyk a literatura
komunikační a slohová výchova , práce s textem a získávání
vědomostí
Fyzika
Molekulová fyzika a termika
Chemie
Anorganická chemie , Organická chemie
Člověk a příroda
Základy biologie , Biologie člověka , Ekologie , Člověk a ţivotní
prostředí
Matematika
Rovnice,nerovnice a soustavy
Tělesná výchova
Atletika , Gymnastika , Testování tělesné zdatnosti , Pohybové hry ,
Sportovní hry
Informatika
Obsluha počítače , Teorie
Základy elektrotechniky
Elektrostatické pole , Základy elektrochemie
Praxe
2. ročník
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci , Ruční obrábění kovů ,
Montáţe a spojování včetně svařování , Strojní obrábění
Jazyk německý
Zdraví
Fyzika
Střídavý proud , Fyzika mikrosvěta
Tělesná výchova
Atletika , Gymnastika , Testování tělesné zdatnosti , Pohybové hry ,
Sportovní hry
CAD systémy
návrh DPS
Základy elektrotechniky
Trofázová soustava
Elektronika
Lineární součástky , Nelineární polovodičové součástky , Elektronky
a výbojky , Elektronické zobrazovací jednotky
Číslicová technika
úvod do předmětu, základní pojmy
Praxe
4. ročník
Úvod , Plošné spoje , Napájecí zdroje , Zesilovače , Řízení
elektrického výkonu , Výroba a distribuce el energie , Domovní
rozvody el. energie
Jazyk německý
Ţivotní prostředí
Tělesná výchova
Atletika , Gymnastika , Testování tělesné zdatnosti , Pohybové hry ,
Sportovní hry
Ekonomika
Daňová soustava a finanční trh
Elektronika
Elektroakustika , Obrazová technika
Automatizační technika
Laboratorní cvičení
Praxe
Úvod
Konverzace v německém jazyce
Domov a bydlení , Cestování a doprava , Příroda
Fyzikální seminář
Molekulová fyzika a termika , Elektřina a magnetismus , Fyzika
mikrosvěta
Programovací techniky
3. ročník
Základy modulárního programování
Tělesná výchova
Atletika , Gymnastika , Testování tělesné zdatnosti , Pohybové hry ,
Sportovní hry
Ekonomika
Podstata fungování trţní ekonomiky , Podnikání , Národní
hospodářství a EU
Mikroprocesorová technika
Vývoj mikropočítačů a mikroprocesorové techniky , Laboratorní
cvičení
Automatizační technika
Úvod do automatizace , Laboratorní cvičení
Praxe
Úvod , Elektrické světelné zdroje , Elektrická tepelná zařízení
Člověk a svět práce
pokrytí předmětem
Elektronické počítače , Číslicová technika , Automatizační technika , Mikroprocesorová
technika , Praxe , Jazyk německý , Konverzace v německém jazyce , Nauka o společnosti ,
Matematika , Jazyk anglický , Technická dokumentace , Informatika , Programovací techniky
, Ekonomika , Elektrotechnologie , Elektrotechnická měření , Dějepis , CAD systémy ,
Základy elektrotechniky , Seminář z informatiky , Fyzika , Matematický seminář , Český
jazyk a literatura
integrace ve výuce
1. ročník
Jazyk anglický
Zaměstnání
Dějepis
Středověk , Novověk
Fyzika
Laboratorní práce
Tělesná výchova
Testování tělesné zdatnosti
Informatika
Textový editor , Prezentace dat
Technická dokumentace
Úvod do předmětu , Technické zobrazování , Předepisování přesnosti
rozměrů , Kreslení strojních součástí a spojů , Výkresová
dokumentace , Kreslení schémat , Úprava stavebních výkresů
Praxe
3. ročník
Úvod , Bezpečnost a ochrana zdraví při práci , Ruční obrábění kovů ,
Montáţe a spojování včetně svařování , Strojní obrábění
Jazyk anglický
Reklama
Jazyk německý
Práce, povolání
Nauka o společnosti
člověk a právo
Matematika
Posloupnosti , Statistika
Informatika
Objektové a vizuální programování
Ekonomika
Podstata fungování trţní ekonomiky , Podnikání , Podnik,majetek
podniku a hospodaření podniku , Národní hospodářství a EU
Mikroprocesorová technika
Programovatelné automaty - popis , Laboratorní cvičení
Elektrotechnická měření
Laboratorní cvičení
Automatizační technika
Úvod do automatizace , Laboratorní cvičení
Praxe
4. ročník
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci , Výroba součástí dle
individuální volby , Transformátory , Elektrické točivé stroje
stejnosměrné , Elektrické točivé stroje střídavé , Elektrické přístroje
Jazyk anglický
Škola , Kariéra
Český jazyk a literatura
zdokonalování jazykových dovedností , komunikační a slohová
výchova
Matematika
Opakování učiva
Ekonomika
Mzdy, zákonné odvody , Daňová soustava a finanční trh
Elektrotechnická měření
Laboratorní cvičení
Elektronické počítače
Základní desky a sběrnice počítače , Zobrazovací jednotky počítačů ,
Přenosné počítače - notebooky , Laboratorní cvičení - HWpočítačové sítě , Laboratorní cvičení - HW počítačů a SW (operační
systémy)
Praxe
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci , Analogové obvody , Medodika
diagnostiky vad analogových obvodů , Číslicové obvody
Konverzace v německém jazyce
Vzdělávání , Práce a povolání
Programovací techniky
Úvod do OOP
Matematický seminář
Posloupnosti
Seminář z informatiky
2. ročník
Multimédia , Komplexní úlohy - opakování
Jazyk německý
Svět kolem nás I
Fyzika
Laboratorní práce
Matematika
Analytická geometrie lineárních útnarů v rovině
Informatika
Textový editor , Algoritmizace , Počítačová grafika , Multimédia ,
Tvorba webových stránek
CAD systémy
Schéma pro návrh DPS , návrh DPS
Základy elektrotechniky
Trofázová soustava
Elektrotechnologie
Materiály pro elektrotechniku, druhy a vlastnosti , Technologie
polovodičových součástek a integrovaných obvodů , Technologie
optoelektroniky , Technologie výroby plošných spojů
Číslicová technika
Návrhy a řešení kombinačních logických obvodů , Sekvenční obvody
, Speciální obvody v číslicové technice , Laboratorní cvičení
Praxe
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci , Základní nářadí a přípravky v
elektrotechnice , Součástková základna elektrotechniky
Informační a komunikační technologie
pokrytí předmětem
Praxe , Elektronické počítače , Číslicová technika , Automatizační technika ,
Mikroprocesorová technika , Jazyk německý , Konverzace v německém jazyce , Jazyk
anglický , Konverzace v anglickém jazyce , Chemie , Ekonomika , Elektrotechnická měření ,
Dějepis , Český jazyk a literatura , Seminář z informatiky , Elektronika , Fyzika , Informatika
, Matematika , Matematický seminář , Český jazyk a literatura , CAD systémy , Základy
elektrotechniky , Programovací techniky , Fyzikální seminář
integrace ve výuce
2. ročník
Jazyk anglický
Internet
Český jazyk a literatura
práce s textem a získávání vědomostí
Fyzika
Elektrický proud v polovodičích , Elektromagnetické kmity a vlnění ,
Optika , Laboratorní práce
CAD systémy
Simulace elektronických obvvodů , Schéma pro návrh DPS , návrh
DPS
Elektronika
Základní pojmy , Metody řešení elektronických obvodů , Lineární
součástky , Nelineární polovodičové součástky , Elektronky a výbojky
Číslicová technika
Laboratorní cvičení
Praxe
3. ročník
Základní měření v elektrotechnice
Jazyk německý
Práce, povolání , Aktuální události , Partnerství
Matematika
Statistika
Český jazyk a literatura
světová literatura na přelomu 19. a 20. stol.
Ekonomika
Podstata fungování trţní ekonomiky , Podnikání , Podnik,majetek
podniku a hospodaření podniku , Národní hospodářství a EU
Elektronika
Přechodné jevy , Charakteristické vlastnosti pasivních lineárních
komplexních jednobranů a dvojbranů , Analýza časově proměnných
signálů , Zesilovače
Mikroprocesorová technika
Programování jednočipového mikropočítače v Assembleru , Popis
jednočipového mikropočítače typu CISC , Přerušení u mikropočítačů ,
Programovatelné automaty - popis , Popis jednočipového
mikropočítače typu RISC , Laboratorní cvičení
Elektrotechnická měření
Laboratorní cvičení
Automatizační technika
Průmyslové roboty , Laboratorní cvičení
Praxe
1. ročník
Programování soustruhu SUF 16 CNC , Soustruh SUF 16 CNC výroba , Laserové gravírovací centrum
Fyzika
Laboratorní práce
Český jazyk a literatura
práce s literárním textem
Základy elektrotechniky
4. ročník
Stejsnoměrný proud
Český jazyk a literatura
světová literatura a drama 2. pol. 20. stol., literatura současností
Ekonomika
Mzdy, zákonné odvody , Daňová soustava a finanční trh
Elektronika
Napájecí zdroje , Generátory kmitů , Obvody pro výběr a zpracování
elektrických signálů , Záznam zvukového a obrazového signálu ,
Elektronické komunikace
Elektrotechnická měření
Laboratorní cvičení
Automatizační technika
Číslicové řízení , Laboratorní cvičení
Elektronické počítače
Laboratorní cvičení - HW- počítačové sítě , Laboratorní cvičení - HW
počítačů a SW (operační systémy)
Praxe
Osciloskopická měření a modelován analogových obvodů , Metodika
diagnostiky vad číslicových obvodů , Testování číslicových obvodů
Konverzace v anglickém jazyce
Anglicky mluvící země
Konverzace v německém jazyce
Kaţdodenní ţivot , Cestování a doprava , Stravování
Fyzikální seminář
Elektřina a magnetismus , Optika
Programovací techniky
Úvod do OOP
Matematický seminář
Pravděpodobnost a statistika
3. Učební plán
3.1. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP
Vzdělávací oblast
RVP
minimální počet
vyučovacích hodin
za studium
týdně celkem
Jazykové vzdělávání a
komunikace
15
Společenskovědní
vzdělávání
5
160
Přírodovědné
vzdělávání
6
192
480
Matematické vzdělávání 12
384
Estetické vzdělávání
5
160
Vzdělávání pro zdraví
8
256
Vzdělávání v
6
192
ŠVP
Vzdělávací obor
Český jazyk a
literatura
Jazyk anglický
Jazyk německý
Dějepis
Nauka o společnosti
Fyzika
Chemie
Člověk a příroda
Matematika
počet
vyučovacích
hodin za studium
týdně celkem
490 + 136
5 + 2 162 + 68
10 + 2 328 + 68
10 + 2 328 + 68
166
2
68
3
98
204 + 68
4 + 1 136 + 34
1 + 1 34 + 34
1
34
400 + 34
12 + 1 400 + 34
166
Český jazyk a
literatura
5
Tělesná výchova
264
8
264
204 + 68
166
informačních a
komunikačních
technologiích
Ekonomické vzdělávání 3
Odborné předměty
Volitelné předměty
33
X
96
1056
Informatika
6 + 2 204 + 68
Ekonomika
98
3
98
1090 + 848
Technická
dokumentace
CAD systémy
Základy
elektrotechniky
Elektrotechnologie
Elektronika
Číslicová technika
Mikroprocesorová
technika
Elektrotechnická
měření
Automatizační
technika
Elektronické
počítače
Praxe
3
102
0+2
0 + 68
6 + 1 204 + 34
1 + 1 34 + 34
6 + 3 196 + 98
0 + 3 0 + 102
Konverzace v
anglickém jazyce
Konverzace v
německém jazyce
Fyzikální seminář
Matematický
seminář
Programovací
techniky
Seminář z
informatiky
0+4
0 + 136
8
256
0+8
0 + 256
0+4
0 + 120
9
298
120
2
60
2
60
2
60
2
60
2
60
2
60
3.2. Ročníkový
Předmět / ročník
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Jazyk anglický
Jazyk německý
Dějepis
I
II
23
17
1+1 1+1
2 + 13 2 + 1 4
2 + 13 2 + 1 4
2
X
III
17
1
31
31
X
IV
16
2
32
32
X
RVP ŠVP
5 5+2
10 10 + 2
X 10 + 2
0
2
Nauka o společnosti
Fyzika
Chemie
Člověk a příroda
Matematika
Český jazyk a literatura
Tělesná výchova
Informatika
Ekonomika
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Fyzikální seminář
Matematický seminář
Programovací techniky
Seminář z informatiky
Odborné předměty
Technická dokumentace
CAD systémy
Základy elektrotechniky
Elektrotechnologie
Elektronika
Číslicová technika
Mikroprocesorová technika
Elektrotechnická měření
Automatizační technika
Elektronické počítače
Praxe
CELKEM
1
Cizí jazyk (3)
2
Cizí jazyk (3)
3
Cizí jazyk (2 + 1)
4
Cizí jazyk (2 + 1)
5
Volitelné 4. ročník (4)
Přehled vyuţití týdnů
Činnost
I II III IV
Výuka dle rozpisu učiva 34 34 34 30
X
2+1
1+1
1
4
1
2
2+1
X
X
X
X
X
X
X
10
3
X
3+1
X
X
X
X
X
X
X
3
33
X
2
X
X
3+1
1
2
2+1
X
X
X
X
X
X
X
16
X
0+2
3
1+1
2+2
0+3
X
X
X
X
2
33
2
X
X
X
3
2
2
2
2
X
X
X
X
X
X
16
X
X
X
X
2
X
0+4
4
0+4
X
2
33
1
X
X
X
2
1
2
X
1
25
25
25
25
25
25
17
X
X
X
X
2+1
X
X
4
0+4
0+4
2
33
X
3
0 4+1
0 1+1
0
1
0 12 + 1
0
5
0
8
0 6+2
0
3
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
3
3
6
16
16
X
X
8
X
X
16
3
0+2
6+1
1+1
6+3
0+3
0+4
8
0+8
0+4
9
132
Adaptační kurz
1 0 0
0
Lyţařský výcvikový kurz 0 1 0
0
Sportovní kurz
0 0 1
0
Odborná praxe
2 2 2
0
Maturitní zkouška
0 0 0
2
Časová rezerva
3 3 3
5
4. Učební osnovy
4.1. Jazykové vzdělávání a komunikace
Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává ţáky ke sdělnému, kultivovanému
jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního ţivota. Obecným cílem
jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci ţáků a naučit je uţívat jazyka
jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na
základě jazykových a slohových znalostí. Jazykové vzdělávání se rovněţ podílí na rozvoji
sociálních kompetencí ţáků. K dosaţení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak
estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev ţáků.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby ţáci:
− uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace;
− vyuţívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém ţivotě, vyjadřovali se
srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory;
− chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění;
− získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem
s ohledem na jejich uţivatele;
− chápali jazyk jako jev, v němţ se odráţí historický a kulturní vývoj národa.
Vzdělávání v cizích jazycích se významně podílí na přípravě ţáků na aktivní ţivot v
multikulturní společnosti, neboť vede ţáky k získání jak obecných, tak komunikativních
kompetencí k dorozumění v situacích kaţdodenního osobního a pracovního ţivota. Připravuje
ţáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům,
rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti ţáků, učí je
toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý ţivot. Ţáci by
měli zvládnout na různých úrovních řečové dovednosti nejméně ve dvou jazycích.
Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových
kompetencí, která odpovídá:
− u prvního cizího jazyka minimální úrovni B1 podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky;
− u dalšího cizího jazyka minimální úrovni A2 podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky;
− akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehoţ
obecně odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20 %, u úrovně A2 15
% lexikálních jednotek.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby ţáci dovedli:
− komunikovat v cizím jazyce v různých situacích ţivota, v projevech mluvených i psaných,
na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky;
− efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a vyuţívat
jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a
dovedností;
− získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky včetně
odborných ze svého oboru vyuţívat ke komunikaci;
− pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu nebo CD-ROM,
se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, vyuţívat tyto informační zdroje ke
studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností;
− vyuţívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších
jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání; vyuţívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce
mateřského jazyka při studiu jazyků;
− chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a
jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se
zásadami demokracie.
K podpoře výuky jazyků je vhodné pracovat s multimediálními výukovými programy a
internetem, utvářet příznivé školní prostředí, rozvíjet a vyuţívat nabízené evropské programy.
Rovněţ je účelné integrovat odborný jazyk do výuky, např. vytvářet podmínky pro částečnou
výuku tematických celků vybraných předmětů v cizím jazyce, zapojovat ţáky do projektů a
soutěţí a navazovat kontakty a spolupráci mezi školami doma i v zahraničí.
Pro motivaci ţáků k učení cizích jazyků, pro jejich osobní zkušenost a poznání ţivota v
multikulturní společnosti se doporučuje organizování odborných jazykových pobytů a
zahraničních stáţí.
Škola vytváří podmínky pro motivaci a vedení Evropského jazykového portfolia, a tím rovněţ
podporuje pozitivní přístup ţáků k učení se cizím jazykům.
Je třeba, aby škola respektovala cizí jazyk, který jiţ ţáci v základním vzdělávání studovali.
Obsah vzdělávání (učivo) je v RVP vymezen jednotně pro úroveň B1 i A2 a z didaktického
hlediska je rozdělen do čtyř kategorií. Školy při tvorbě ŠVP zohlední všechny zmiňované
kategorie učiva. Je samozřejmé, ţe v procesu výuky se všechny čtyři kategorie přirozeně a
nenásilně propojují. Není ţádoucí je vyučovat izolovaně. V kompetenci škol je zařazení
takových témat do ŠVP, která odpovídají potřebě a specializaci vyučovaných oborů.
Výsledky vzdělávání jsou v ŠVP diferencovány podle úrovní jazykových kompetencí
lingvistických, sociolingvistických a pragmatických.
4.1.1. Český jazyk a literatura
Obecný cíl vyučovacího předmětu:
vzdělávání v českém jazyce se významně podílí na přípravě ţáků na aktivní ţivot v
multikulturní společnosti, neboť vede ţáky k získání jak obecných, tak komunikativních
kompetencí k dorozumění v situacích kaţdodenního osobního a pracovního ţivota. Připravuje
ţáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům,
rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti ţáků, učí je
toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý ţivot.
Charakteristika učiva:
vzdělávání v českém jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových
kompetencí, která odpovídá současným poţadavkům doby. Ţák si osvojuje gramatické,
stylistické a komunikativní dovednosti, zvládá základy informační výchovy. V práci s textem
vyuţívá analyzy, umí ho reprodukovat a interpretovat.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
komunikovat v českém jazyce v různých situacích ţivota, v projevech mluvených i psaných,
na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky;
efektivně pracovat s českým textem včetně odborného, umět jej zpracovat a vyuţívat jako
zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností;
získávat informace o světě a získané poznatky včetně odborných ze svého oboru vyuţívat ke
komunikaci; pracovat s informacemi a zdroji informací, včetně internetu nebo CD-ROM, se
slovníky, jazykovými příručkami, vyuţívat tyto informační zdroje ke studiu jazyka i k
prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností; vyuţívat vybrané metody a
postupy efektivního studia českého jazyka ke studiu dalších jazyků,
Výukové strategie:
k podpoře výuky českého jazyka je vhodné pracovat s multimediálními výukovými programy
a internetem,vyuţívat klasických i moderních metod a forem práce: (výklad učitele, řízený
dialog, samostatné, skupinové práce, gramatické i stylistické cvičení, diktáty a doplňovací
cvičení), utvářet příznivé školní prostředí.
Hodnocení výsledků ţáků:
při hodnocení klademe důraz na slovní zásobu, jazykovou správnost, vyuţívání odborné
terminologie, stylistických útvarů a uplatňování pravidel českého jazyka v běţném denním
styku, na gramatiku (tvarosloví a větnou skladbu); na grafickou podobu jazyka; na správné
řešení komunikačních situací.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat:
jazyk český rozvíjí komunikativní kompetence; ţák bude schopen vyjadřovat se přiměřeně k
účelu jednání, efektivně se učit; výrazně posílí své kompetence k práci s informacemi a
vyuţívání prostředků informačních a komunikačních technologií.
Občan v demokratické společnosti
Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových
postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování
demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování
občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání
odpovědného aktivního občana.
Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž
se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace
je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě
školy.
Člověk a svět práce
Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava
takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže také
úspěšně prosadit na trhu práce i v životě.
Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné
složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě
práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při
vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv.
Informační a komunikační technologie
Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých
zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována
podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací.
Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a
komunikačních technologií.
V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého
hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií
se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále více
pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a
společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové
pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti – dochází k přesunu
zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně.
Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé na
časových, prostorových, či kvantitativních omezeních.
Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů,
ale také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou
vykonávány; je tedy zcela nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních
a komunikačních technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání.
Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou
funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního
člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních
a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu
povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně
jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života.
1. ročník, 1 + 1 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
posuzovat reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadovat důsledky svého
jednání a chování v různých situacích
(navázáno v RVP na: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat
důsledky svého jednání a chování v různých situacích)
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a ţivotních podmínek
(navázáno v RVP na: stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností,
zájmové a pracovní orientace a životních podmínek)
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj,
být si vědomi důsledků nezdravého ţivotního stylu a závislostí
(navázáno v RVP na: mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i
duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí)
adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých schopností
a moţností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické
záleţitosti, být finančně gramotný
(navázáno v RVP na: adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle
svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i
ekonomické záležitosti, být finančně gramotní)
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
(navázáno v RVP na: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních
a jiných činností)
přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
(navázáno v RVP na: přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly)
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
dodrţovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
(navázáno v RVP na: dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii)
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.)
(navázáno v RVP na: zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a
projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.))
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury
projevu a chování)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické, empirické) a myšlenkové operace)
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve
(navázáno v RVP na: volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody
a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)
KOMPETENCE K UČENÍ
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
(navázáno v RVP na: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání)
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
(navázáno v RVP na: uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a
analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky
gramotný)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)
KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)
pracovat s běţným základním a aplikačním programovým vybavením
(navázáno v RVP na: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením)
učit se pouţívat nové aplikace
(navázáno v RVP na: učit se používat nové aplikace)
komunikovat elektronickou poštou a vyuţívat další prostředky online a offline
komunikace
(navázáno v RVP na: komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky
online a offline komunikace)
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím celosvětové sítě
Internet
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě Internet)
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím prostředků
informačních a komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých
médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií)
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
(navázáno v RVP na: uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být
mediálně gramotní)
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je
vymezit, popsat a správně vyuţít pro dané řešení
(navázáno v RVP na: nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických
úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení)
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů,
efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v
běţných situacích
(navázáno v RVP na: efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů v běžných situacích)
KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání;
uvědomovat si význam celoţivotního učení a být připraveni přizpůsobovat se
měnícím se pracovním podmínkám
(navázáno v RVP na: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i
vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat
se měnícím se pracovním podmínkám)
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
dodrţovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich
kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
(navázáno v RVP na: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí
(popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a
diskriminaci)
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie
(navázáno v RVP na: jednat v souladu s morálními principy a zásadami
společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie)
uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního souţití – vlastní kulturní,
národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
(navázáno v RVP na: uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití –
vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k
identitě druhých)
chápat význam ţivotního prostředí pro člověka a jedná v duchu udrţitelného
rozvoje
(navázáno v RVP na: chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu
udržitelného rozvoje)
uznávat hodnotu ţivota, uvědomuje si odpovědnost za vlastní ţivot a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany ţivota a zdraví ostatních
(navázáno v RVP na: uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní
život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních)
uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v
evropském a světovém kontextu
(navázáno v RVP na: uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i
současnost v evropském a světovém kontextu)
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim
vytvořen pozitivní vztah
(navázáno v RVP na: podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury
a mít k nim vytvořen pozitivní vztah)
Odborné kompetence
JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
efektivně hospodařit se svými finančními prostředky
(navázáno v RVP na: efektivně hospodařili se svými finančními prostředky)
nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s
ohledem na ţivotní prostředí
(navázáno v RVP na: nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými
látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí)
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání
či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
(navázáno v RVP na: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem)
znát a dodrţovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a poţární prevence
(navázáno v RVP na: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence)
osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
(monitory, displeje apod.), rozpoznat moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení
zdraví a být schopen zajistit odstranění závad a moţných rizik
(navázáno v RVP na: osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo
ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik)
znát systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
(navázáno v RVP na: znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní
péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce))
být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokáat první pomoc sám poskytnout
(navázáno v RVP na: byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout)
zdokonalování jazykových dovednosí , 32 hodin
výstupy
rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk,
dialekty a stylově příznakové jevy a ve
učivo
národní jazyk a jeho útvary
vlastním projevu volí prostředky adekvátní
komunikační situaci
vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny
řídí se zásadami správné výslovnosti
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
jazyková kultura
vývojové tendence spisovné češtiny
postavení češtiny mezi ostatními
evropskými jazyky
zvukové prostředky a ortoepické normy
jazyka
hlavní principy českého pravopisu
pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
orientuje se v soustavě jazyků
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a
chyby
orientuje se ve výstavbě textu
vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje
svá stanoviska
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
rozumí obsahu textu i jeho částí
má přehled o knihovnách a jejich sluţbách
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
IKT (1. ročník): Textový editor
komunikační a slohová výchova , 29 hodin
výstupy
rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk,
dialekty a stylově příznakové jevy a ve
vlastním projevu volí prostředky adekvátní
komunikační situaci
řídí se zásadami správné výslovnosti
v písemném projevu uplatňuje znalosti
učivo
slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní
komunikační situace, komunikační strategie
vyjadřování přímé i zprostředkované
technickými prostředky, monologické i
dialogické, neformální i formální, připravené i
nepřipravené
projevy prostě sdělovací, administrativní,
prakticky odborné, jejich základní znaky,
postupy a prostředky (osobní dopisy, krátké
českého pravopisu
pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a
chyby
orientuje se ve výstavbě textu
informační útvary, osnova, ţivotopis, zápis z
porady, pracovní hodnocení, inzerát a
odpověď na něj, jednoduché úřední, popř.
podle charakteru oboru odborné dokumenty)
vyprávění, popis osoby, věci,
charakteristika, návod k činnosti
druhy řečnických projevů
grafická a formální úprava jednotlivých
písemných projevů
vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje
svá stanoviska
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
rozumí obsahu textu i jeho částí
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(verbální komunikace)
Občan v demokratické společnosti
(úcta k materiálním a duchovním hodnotám)
přesahy z:
IKT (1. ročník): Prezentace dat
práce s textem a získávání vědomostí , 7 hodin
výstupy
rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk,
dialekty a stylově příznakové jevy a ve
vlastním projevu volí prostředky adekvátní
komunikační situaci
učivo
informatická výchova, knihovny a jejich
sluţby, noviny, časopisy a jiná periodika,
internet
techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení
studijní), orientace v textu, jeho rozbor z
pracuje s nejnovějšími normativními
hlediska sémantiky, kompozice a stylu
příručkami českého jazyka
druhy a ţánry textu
získávání a zpracovávání informací z textu
orientuje se ve výstavbě textu
(téţ odborného a administrativního) např. ve
formě anotace, konspektu, osnovy resumé,
vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje jejich třídění a hodnocení
svá stanoviska
zpětná reprodukce textu, jeho transformace
do jiné podoby
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
práce s různými příručkami pro školu i
veřejnost
rozumí obsahu textu i jeho částí
má přehled o knihovnách a jejich sluţbách
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(efektivní práce s informacemi a jejich kritické hodnocení)
přesahy do:
IKT (1. ročník): Textový editor
přesahy z:
IKT (1. ročník): Prezentace dat
2. ročník, 1 + 1 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
posuzovat reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadovat důsledky svého
jednání a chování v různých situacích
(navázáno v RVP na: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat
důsledky svého jednání a chování v různých situacích)
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a ţivotních podmínek
(navázáno v RVP na: stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností,
zájmové a pracovní orientace a životních podmínek)
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí, přijímat radu i kritiku
(navázáno v RVP na: reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu
jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku)
ověřovat si získané poznatky, kriticky zvaţovat názory, postoje a jednání jiných
lidí
(navázáno v RVP na: ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a
jednání jiných lidí)
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj,
být si vědomi důsledků nezdravého ţivotního stylu a závislostí
(navázáno v RVP na: mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i
duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí)
adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých schopností
a moţností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické
záleţitosti, být finančně gramotný
(navázáno v RVP na: adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle
svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i
ekonomické záležitosti, být finančně gramotní)
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
(navázáno v RVP na: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních
a jiných činností)
přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
(navázáno v RVP na: přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly)
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů,
nezaujatě zvaţovat návrhy druhých
(navázáno v RVP na: podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a
řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých)
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
(navázáno v RVP na: přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k
předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k
druhým)
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci
v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat)
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
(navázáno v RVP na: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně)
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
(navázáno v RVP na: účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a
postoje)
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na
běţná i odborná témata
(navázáno v RVP na: zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i
souvislé texty na běžná i odborná témata)
dodrţovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
(navázáno v RVP na: dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii)
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.)
(navázáno v RVP na: zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a
projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.))
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury
projevu a chování)
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném
prostředí nejméně v jednom cizím jazyce
(navázáno v RVP na: dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v
cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce)
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běţné odborné
terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
(navázáno v RVP na: dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní
uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět
běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě))
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro ţivotní i pracovní uplatnění, být
motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoţivotním učení
(navázáno v RVP na: chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní
uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním
učení)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické, empirické) a myšlenkové operace)
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve
(navázáno v RVP na: volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody
a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))
KOMPETENCE K UČENÍ
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
(navázáno v RVP na: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání)
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní
režim a podmínky)
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
(navázáno v RVP na: uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a
analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky
gramotný)
s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov
aj.), pořizovat si poznámky
(navázáno v RVP na: s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad,
přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)
KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)
pracovat s běţným základním a aplikačním programovým vybavením
(navázáno v RVP na: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením)
učit se pouţívat nové aplikace
(navázáno v RVP na: učit se používat nové aplikace)
komunikovat elektronickou poštou a vyuţívat další prostředky online a offline
komunikace
(navázáno v RVP na: komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky
online a offline komunikace)
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím celosvětové sítě
Internet
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě Internet)
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím prostředků
informačních a komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých
médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií)
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
(navázáno v RVP na: uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být
mediálně gramotní)
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je
vymezit, popsat a správně vyuţít pro dané řešení
(navázáno v RVP na: nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických
úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení)
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů,
efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v
běţných situacích
(navázáno v RVP na: efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů v běžných situacích)
KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání;
uvědomovat si význam celoţivotního učení a být připraveni přizpůsobovat se
měnícím se pracovním podmínkám
(navázáno v RVP na: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i
vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat
se měnícím se pracovním podmínkám)
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve
veřejném zájmu
(navázáno v RVP na: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním
zájmu, ale i ve veřejném zájmu)
dodrţovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich
kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
(navázáno v RVP na: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí
(popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a
diskriminaci)
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie
(navázáno v RVP na: jednat v souladu s morálními principy a zásadami
společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie)
uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního souţití – vlastní kulturní,
národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
(navázáno v RVP na: uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití –
vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k
identitě druhých)
zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
(navázáno v RVP na: zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve
světě)
chápat význam ţivotního prostředí pro člověka a jedná v duchu udrţitelného
rozvoje
(navázáno v RVP na: chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu
udržitelného rozvoje)
uznávat hodnotu ţivota, uvědomuje si odpovědnost za vlastní ţivot a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany ţivota a zdraví ostatních
(navázáno v RVP na: uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní
život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních)
uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v
evropském a světovém kontextu
(navázáno v RVP na: uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i
současnost v evropském a světovém kontextu)
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim
vytvořen pozitivní vztah
(navázáno v RVP na: podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury
a mít k nim vytvořen pozitivní vztah)
Odborné kompetence
JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
zvaţovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v
běţném ţivotě) moţné náklady, výnosy a zisk, vliv na ţivotní prostředí, sociální
dopady
(navázáno v RVP na: )
efektivně hospodařit se svými finančními prostředky
(navázáno v RVP na: efektivně hospodařili se svými finančními prostředky)
nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s
ohledem na ţivotní prostředí
(navázáno v RVP na: nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými
látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí)
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání
či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
(navázáno v RVP na: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem)
znát a dodrţovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a poţární prevence
(navázáno v RVP na: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence)
osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
(monitory, displeje apod.), rozpoznat moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení
zdraví a být schopen zajistit odstranění závad a moţných rizik
(navázáno v RVP na: osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo
ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik)
znát systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
(navázáno v RVP na: znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní
péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce))
být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokáat první pomoc sám poskytnout
(navázáno v RVP na: byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout)
zdokonalování jazykových dovedností , 35 hodin
výstupy
v písemném i mluveném projevu vyuţívá
poznatků z tvarosloví
ovládá techniku mluveného slova, umí klást
otázky a vhodně formulovat odpovědi
učivo
hlavní principy českého pravopisu
tvoření slov, stylového rozvrstvení a
obohacování slovní zásoby
slovní zásoba vzhledem k příslušnému
oboru vzdělávání, terminologie
vyuţívá emocionální a emotivní stránky
mluveného slova, vyjadřuje postoje neutrální,
pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat,
polemizovat)
rozpozná funkční styl, dominantní slohový
postup a v typických příkladech slohový útvar
posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a
skladbu
sestaví jednoduché zpravodajské a propagační
útvary (zpráva, reportáţ, pozvánka, nabídka
...)
odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v
základních útvarech odborného stylu,
především popisného a výkladového
sestaví základní projevy administrativního
stylu
samostatně zpracovává informace
zaznamenává bibliografické údaje
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(rozvoj funkční gramotnosti)
komunikační a slohová výchova , 27 hodin
výstupy
v písemném i mluveném projevu vyuţívá
poznatků z tvarosloví
učivo
komunikační situace, komunikační strategie
vyjadřování přímé i zprostředkované
technickými prostředky, monologické i
ovládá techniku mluveného slova, umí klást dialogické, neformální i formální, připravené i
otázky a vhodně formulovat odpovědi
nepřipravené
projevy prostě sdělovací, administrativní,
vyuţívá emocionální a emotivní stránky
prakticky odborné, jejich základní znaky,
mluveného slova, vyjadřuje postoje neutrální, postupy a prostředky (osobní dopisy, krátké
pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat,
informační útvary, osnova, ţivotopis, zápis z
polemizovat)
porady, pracovní hodnocení, inzerát a
odpověď na něj, jednoduché úřední, popř.
rozpozná funkční styl, dominantní slohový
podle charakteru oboru odborné dokumenty)
postup a v typických příkladech slohový útvar
grafická a formální úprava jednotlivých
písemných projevů
posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a
skladbu
sestaví jednoduché zpravodajské a propagační
útvary (zpráva, reportáţ, pozvánka, nabídka
...)
odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v
základních útvarech odborného stylu,
především popisného a výkladového
samostatně zpracovává informace
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v
základních útvarech odborného stylu,
především popisného a výkladového
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(úcta k materiálním a duchovním hodnotám)
přesahy z:
NEJ (2. ročník): Přátelé,
NEJ (2. ročník): Prázdniny,
NEJ (2. ročník): Kaţdodenní ţivot,
NAS (3. ročník): základy etiky
práce s textem a získávání vědomostí , 6 hodin
výstupy
v písemném i mluveném projevu vyuţívá
poznatků z tvarosloví
učivo
techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení
studijní), orientace v textu, jeho rozbor z
hlediska sémantiky, kompozice a stylu
ovládá techniku mluveného slova, umí klást
druhy a ţánry textu
otázky a vhodně formulovat odpovědi
získávání a zpracovávání informací z textu
(téţ odborného a administrativního) např. ve
rozpozná funkční styl, dominantní slohový
formě anotace, konspektu, osnovy resumé,
postup a v typických příkladech slohový útvar jejich třídění a hodnocení
zpětná reprodukce textu, jeho transformace
posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a do jiné podoby
skladbu
práce s různými příručkami pro školu i
veřejnost
sestaví základní projevy administrativního
stylu
samostatně zpracovává informace
odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v
základních útvarech odborného stylu,
především popisného a výkladového
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
(práce s internetem, vyhledávání potřebných informací)
přesahy do:
IKT (2. ročník): Textový editor
3. ročník, 1 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
posuzovat reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadovat důsledky svého
jednání a chování v různých situacích
(navázáno v RVP na: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat
důsledky svého jednání a chování v různých situacích)
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a ţivotních podmínek
(navázáno v RVP na: stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností,
zájmové a pracovní orientace a životních podmínek)
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí, přijímat radu i kritiku
(navázáno v RVP na: reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu
jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku)
ověřovat si získané poznatky, kriticky zvaţovat názory, postoje a jednání jiných
lidí
(navázáno v RVP na: ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a
jednání jiných lidí)
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj,
být si vědomi důsledků nezdravého ţivotního stylu a závislostí
(navázáno v RVP na: mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i
duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí)
adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých schopností
a moţností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické
záleţitosti, být finančně gramotný
(navázáno v RVP na: adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle
svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i
ekonomické záležitosti, být finančně gramotní)
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
(navázáno v RVP na: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních
a jiných činností)
přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
(navázáno v RVP na: přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly)
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů,
nezaujatě zvaţovat návrhy druhých
(navázáno v RVP na: podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a
řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých)
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
(navázáno v RVP na: přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k
předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k
druhým)
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci
v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat)
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
(navázáno v RVP na: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně)
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
(navázáno v RVP na: účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a
postoje)
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na
běţná i odborná témata
(navázáno v RVP na: zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i
souvislé texty na běžná i odborná témata)
dodrţovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
(navázáno v RVP na: dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii)
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.)
(navázáno v RVP na: zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a
projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.))
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury
projevu a chování)
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném
prostředí nejméně v jednom cizím jazyce
(navázáno v RVP na: dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v
cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce)
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běţné odborné
terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
(navázáno v RVP na: dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní
uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět
běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě))
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro ţivotní i pracovní uplatnění, být
motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoţivotním učení
(navázáno v RVP na: chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní
uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním
učení)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické, empirické) a myšlenkové operace)
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve
(navázáno v RVP na: volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody
a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))
KOMPETENCE K UČENÍ
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
(navázáno v RVP na: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání)
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní
režim a podmínky)
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
(navázáno v RVP na: uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a
analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky
gramotný)
s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov
aj.), pořizovat si poznámky
(navázáno v RVP na: s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad,
přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)
KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)
pracovat s běţným základním a aplikačním programovým vybavením
(navázáno v RVP na: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením)
učit se pouţívat nové aplikace
(navázáno v RVP na: učit se používat nové aplikace)
komunikovat elektronickou poštou a vyuţívat další prostředky online a offline
komunikace
(navázáno v RVP na: komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky
online a offline komunikace)
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím celosvětové sítě
Internet
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě Internet)
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím prostředků
informačních a komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých
médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií)
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
(navázáno v RVP na: uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být
mediálně gramotní)
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je
vymezit, popsat a správně vyuţít pro dané řešení
(navázáno v RVP na: nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických
úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení)
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů,
efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v
běţných situacích
(navázáno v RVP na: efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů v běžných situacích)
KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání;
uvědomovat si význam celoţivotního učení a být připraveni přizpůsobovat se
měnícím se pracovním podmínkám
(navázáno v RVP na: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i
vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat
se měnícím se pracovním podmínkám)
mít přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a
zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
(navázáno v RVP na: mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném
oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací
dráze)
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve
veřejném zájmu
(navázáno v RVP na: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním
zájmu, ale i ve veřejném zájmu)
dodrţovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich
kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
(navázáno v RVP na: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí
(popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a
diskriminaci)
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie
(navázáno v RVP na: jednat v souladu s morálními principy a zásadami
společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie)
uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního souţití – vlastní kulturní,
národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
(navázáno v RVP na: uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití –
vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k
identitě druhých)
zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
(navázáno v RVP na: zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve
světě)
chápat význam ţivotního prostředí pro člověka a jedná v duchu udrţitelného
rozvoje
(navázáno v RVP na: chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu
udržitelného rozvoje)
uznávat hodnotu ţivota, uvědomuje si odpovědnost za vlastní ţivot a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany ţivota a zdraví ostatních
(navázáno v RVP na: uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní
život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních)
uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v
evropském a světovém kontextu
(navázáno v RVP na: uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i
současnost v evropském a světovém kontextu)
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim
vytvořen pozitivní vztah
(navázáno v RVP na: podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury
a mít k nim vytvořen pozitivní vztah)
Odborné kompetence
JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
zvaţovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v
běţném ţivotě) moţné náklady, výnosy a zisk, vliv na ţivotní prostředí, sociální
dopady
(navázáno v RVP na: )
efektivně hospodařit se svými finančními prostředky
(navázáno v RVP na: efektivně hospodařili se svými finančními prostředky)
nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s
ohledem na ţivotní prostředí
(navázáno v RVP na: nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými
látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí)
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání
či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
(navázáno v RVP na: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem)
znát a dodrţovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a poţární prevence
(navázáno v RVP na: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence)
osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
(monitory, displeje apod.), rozpoznat moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení
zdraví a být schopen zajistit odstranění závad a moţných rizik
(navázáno v RVP na: osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo
ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik)
znát systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
(navázáno v RVP na: znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní
péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce))
být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokáat první pomoc sám poskytnout
(navázáno v RVP na: byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout)
zdokonalování jazykových dovedností , 15 hodin
výstupy
uplatňuje znalosti ze skladby při logickém
vyjadřování
učivo
hlavní principy českého pravopisu
gramatické tvary a konstrukce a jejich
sémantické funkce
vystihne charakteristické znaky různých druhů větná skladba, druhy vět z gramatického a
textu a rozdíly mezi nimi
komunikačního hlediska, stavba a tvorba
komunikátu
pouţívá klíčových slov při vyhledávání
informačních pramenů
zjišťuje potřebné informace z dostupných
zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim
kriticky
komentář
pokrytí průřezových témat
komunikační a slohová výchova , 15 hodin
výstupy
uplatňuje znalosti ze skladby při logickém
vyjadřování
pouţívá klíčových slov při vyhledávání
informačních pramenů
zjišťuje potřebné informace z dostupných
zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim
kriticky
učivo
publicistika, reklama,funkce reklamy a
propagačních prostředků a její vliv na ţivotní
styl, úvaha
literatura faktu a umělecká literatura
grafická a formální úprava jednotlivých
písemných projevů
pořizuje z odborného textu výpisky a výtah,
dělá si poznámky z přednášek a jiných
veřejných projevů
má přehled o denním tisku a tisku své zájmové
oblasti
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(úcta k materiálním a duchovním hodnotám dovednost jednat s lidmi orientace v masových
médiích)
přesahy z:
JAN (3. ročník): Média
práce s textem a získávání vědomostí , 4 hodin
výstupy
učivo
vystihne charakteristické znaky různých druhů informatická výchova, knihovny a jejich
textu a rozdíly mezi nimi
sluţby, noviny, časopisy a jiná periodika,
internet
pouţívá klíčových slov při vyhledávání
informačních pramenů
techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení
studijní), orientace v textu, jeho rozbor z
hlediska sémantiky, kompozice a stylu
zjišťuje potřebné informace z dostupných
druhy a ţánry textu
zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim
získávání a zpracovávání informací z textu
kriticky
(téţ odborného a administrativního) např. ve
formě anotace, konspektu, osnovy resumé,
pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, jejich třídění a hodnocení
dělá si poznámky z přednášek a jiných
zpětná reprodukce textu, jeho transformace
veřejných projevů
do jiné podoby
práce s různými příručkami pro školu i
má přehled o denním tisku a tisku své zájmové veřejnost
oblasti
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
IKT (1. ročník): Textový editor
4. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
posuzovat reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadovat důsledky svého
jednání a chování v různých situacích
(navázáno v RVP na: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat
důsledky svého jednání a chování v různých situacích)
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a ţivotních podmínek
(navázáno v RVP na: stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností,
zájmové a pracovní orientace a životních podmínek)
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí, přijímat radu i kritiku
(navázáno v RVP na: reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu
jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku)
ověřovat si získané poznatky, kriticky zvaţovat názory, postoje a jednání jiných
lidí
(navázáno v RVP na: ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a
jednání jiných lidí)
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj,
být si vědomi důsledků nezdravého ţivotního stylu a závislostí
(navázáno v RVP na: mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i
duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí)
adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých schopností
a moţností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické
záleţitosti, být finančně gramotný
(navázáno v RVP na: adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle
svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i
ekonomické záležitosti, být finančně gramotní)
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
(navázáno v RVP na: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních
a jiných činností)
přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
(navázáno v RVP na: přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly)
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů,
nezaujatě zvaţovat návrhy druhých
(navázáno v RVP na: podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a
řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých)
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
(navázáno v RVP na: přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k
předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k
druhým)
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci
v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat)
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
(navázáno v RVP na: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně)
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
(navázáno v RVP na: účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a
postoje)
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na
běţná i odborná témata
(navázáno v RVP na: zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i
souvislé texty na běžná i odborná témata)
dodrţovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
(navázáno v RVP na: dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii)
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.)
(navázáno v RVP na: zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a
projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.))
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury
projevu a chování)
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném
prostředí nejméně v jednom cizím jazyce
(navázáno v RVP na: dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v
cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce)
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běţné odborné
terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
(navázáno v RVP na: dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní
uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět
běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě))
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro ţivotní i pracovní uplatnění, být
motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoţivotním učení
(navázáno v RVP na: chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní
uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním
učení)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické, empirické) a myšlenkové operace)
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve
(navázáno v RVP na: volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody
a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))
KOMPETENCE K UČENÍ
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
(navázáno v RVP na: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání)
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní
režim a podmínky)
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
(navázáno v RVP na: uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a
analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky
gramotný)
s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov
aj.), pořizovat si poznámky
(navázáno v RVP na: s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad,
přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)
KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)
pracovat s běţným základním a aplikačním programovým vybavením
(navázáno v RVP na: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením)
učit se pouţívat nové aplikace
(navázáno v RVP na: učit se používat nové aplikace)
komunikovat elektronickou poštou a vyuţívat další prostředky online a offline
komunikace
(navázáno v RVP na: komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky
online a offline komunikace)
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím celosvětové sítě
Internet
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě Internet)
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím prostředků
informačních a komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých
médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií)
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
(navázáno v RVP na: uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být
mediálně gramotní)
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je
vymezit, popsat a správně vyuţít pro dané řešení
(navázáno v RVP na: nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických
úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení)
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů,
efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v
běţných situacích
(navázáno v RVP na: efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů v běžných situacích)
KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání;
uvědomovat si význam celoţivotního učení a být připraveni přizpůsobovat se
měnícím se pracovním podmínkám
(navázáno v RVP na: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i
vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat
se měnícím se pracovním podmínkám)
mít přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a
zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
(navázáno v RVP na: mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném
oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací
dráze)
mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o
poţadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými
představami a předpoklady
(navázáno v RVP na: mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných
podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je
srovnávat se svými představami a předpoklady)
umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích
příleţitostech, vyuţívat poradenských a zprostředkovatelských sluţeb jak z
oblasti světa práce, tak vzdělávání
(navázáno v RVP na: umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i
vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak
z oblasti světa práce, tak vzdělávání)
vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný
potenciál a své profesní cíle
(navázáno v RVP na: vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli,
prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle)
znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
(navázáno v RVP na: znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků)
rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních,
ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech
soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské
příleţitosti v souladu s realitou trţního prostředí, svými předpoklady a dalšími
moţnostmi
(navázáno v RVP na: rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o
právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech
soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v
souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi)
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve
veřejném zájmu
(navázáno v RVP na: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním
zájmu, ale i ve veřejném zájmu)
dodrţovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich
kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
(navázáno v RVP na: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí
(popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a
diskriminaci)
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie
(navázáno v RVP na: jednat v souladu s morálními principy a zásadami
společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie)
uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního souţití – vlastní kulturní,
národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
(navázáno v RVP na: uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití –
vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k
identitě druhých)
zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
(navázáno v RVP na: zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve
světě)
chápat význam ţivotního prostředí pro člověka a jedná v duchu udrţitelného
rozvoje
(navázáno v RVP na: chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu
udržitelného rozvoje)
uznávat hodnotu ţivota, uvědomuje si odpovědnost za vlastní ţivot a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany ţivota a zdraví ostatních
(navázáno v RVP na: uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní
život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních)
uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v
evropském a světovém kontextu
(navázáno v RVP na: uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i
současnost v evropském a světovém kontextu)
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim
vytvořen pozitivní vztah
(navázáno v RVP na: podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury
a mít k nim vytvořen pozitivní vztah)
Odborné kompetence
JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
znát význam, účel a uţitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské
ohodnocení, zvaţuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním
procesu i v běţném ţivotě) moţné náklady, výnosy a zisk, vliv na ţivotní
prostředí, sociální dopady
(navázáno v RVP na: znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční,
popř. společenské ohodnocenízvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v
pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní
prostředí, sociální dopady)
efektivně hospodařit se svými finančními prostředky
(navázáno v RVP na: efektivně hospodařili se svými finančními prostředky)
nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s
ohledem na ţivotní prostředí
(navázáno v RVP na: nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými
látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí)
zvaţovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v
běţném ţivotě) moţné náklady, výnosy a zisk, vliv na ţivotní prostředí, sociální
dopady
(navázáno v RVP na: )
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání
či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
(navázáno v RVP na: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem)
znát a dodrţovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a poţární prevence
(navázáno v RVP na: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence)
osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
(monitory, displeje apod.), rozpoznat moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení
zdraví a být schopen zajistit odstranění závad a moţných rizik
(navázáno v RVP na: osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo
ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik)
znát systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
(navázáno v RVP na: znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní
péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce))
být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokáat první pomoc sám poskytnout
(navázáno v RVP na: byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout)
zdokonalování jazykových dovedností , 15 hodin
výstupy
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
v písemném i mluveném projevu vyuţívá
poznatků z tvarosloví
pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a
chyby
pouţívá adekvátní slovní zásoby včetně
příslušné odborné terminologie
nahradí běţné cizí slovo českým ekvivalentem
a naopak
orientuje se ve výstavbě textu
uplatňuje znalosti ze skladby při logickém
vyjadřování
vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje
svá stanoviska
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
učivo
národní jazyk a jeho útvary
jazyková kultura
vývojové tendence spisovné češtiny
větná skladba, druhy vět z gramatického a
komunikačního hlediska, stavba a tvorba
komunikátu
srozumitelně
vystihne charakteristické znaky různých druhů
textu a rozdíly mezi nimi
rozpozná funkční styl, dominantní slohový
postup a v typických příkladech slohový útvar
posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a
skladbu
odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v
základních útvarech odborného stylu,
především popisného a výkladového
vhodně pouţívá jednotlivé slohové postupy a
základní útvary
má přehled o slohových postupech
uměleckého stylu
zjišťuje potřebné informace z dostupných
zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim
kriticky
samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
pořizuje z odborného textu výpisky a výtah,
dělá si poznámky z přednášek a jiných
veřejných projevů
vypracuje anotaci
má přehled o denním tisku a tisku své zájmové
oblasti
má přehled o knihovnách a jejich sluţbách
zaznamenává bibliografické údaje
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(vyhledávání a posuzování informací)
komunikační a slohová výchova , 15 hodin
výstupy
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
v písemném i mluveném projevu vyuţívá
poznatků z tvarosloví
pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a
chyby
pouţívá adekvátní slovní zásoby včetně
příslušné odborné terminologie
vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje
svá stanoviska
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
rozpozná funkční styl, dominantní slohový
postup a v typických příkladech slohový útvar
posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a
skladbu
vhodně pouţívá jednotlivé slohové postupy a
základní útvary
má přehled o slohových postupech
uměleckého stylu
zjišťuje potřebné informace z dostupných
zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim
kriticky
samostatně zpracovává informace
pořizuje z odborného textu výpisky a výtah,
dělá si poznámky z přednášek a jiných
veřejných projevů
má přehled o denním tisku a tisku své zájmové
oblasti
učivo
slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní
komunikační situace, komunikační strategie
umělecké vyprávění, popis osoby, věci,
charakteristika, výklad nebo návod k činnosti,
úvaha
publicistika
grafická a formální úprava jednotlivých
písemných projevů
zaznamenává bibliografické údaje
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(verbální a neverbální komunikace při důleţitých jednáních komunikace s potencionálními
zaměstnavateli)
přesahy z:
JAN (4. ročník): Kariéra,
NEK (4. ročník): Rodina,
NEK (4. ročník): Osobní charakteristika
práce s textem a získávání vědomostí , 30 hodin
výstupy
pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
učivo
techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení
studijní), orientace v textu, jeho rozbor z
hlediska sémantiky, kompozice a stylu
vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje
druhy a ţánry textu
svá stanoviska
získávání a zpracovávání informací z textu
(téţ odborného a administrativního) např. ve
rozpozná funkční styl, dominantní slohový
formě anotace, konspektu, osnovy resumé,
postup a v typických příkladech slohový útvar jejich třídění a hodnocení
práce s různými příručkami pro školu i
zjišťuje potřebné informace z dostupných
veřejnost
zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim
kriticky
samostatně zpracovává informace
pořizuje z odborného textu výpisky a výtah,
dělá si poznámky z přednášek a jiných
veřejných projevů
vypracuje anotaci
má přehled o denním tisku a tisku své zájmové
oblasti
zaznamenává bibliografické údaje
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
IKT (2. ročník): Textový editor
přesahy z:
NEJ (4. ročník): Svět kolem nás II,
NAS (4. ročník): základy filozofie
4.1.2. Jazyk anglický
Obecný cíl vyučovacího předmětu: vzdělávání v anglickém jazyce se významně podílí na
přípravě ţáků na aktivní ţivot v multikulturní společnosti, neboť vede ţáky k získání jak
obecných, tak komunikativních kompetencí k dorozumění v situacích kaţdodenního osobního
a pracovního ţivota. Připravuje ţáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně
přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k
formování osobnosti ţáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost
učit se po celý ţivot.
Charakteristika učiva: vzdělávání v anglickém jazyce směřuje k osvojení takové úrovně
komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá minimální úrovni B1 podle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, pokud je anglický jazyk vyučován
jako první cizí jazyků; minimální úrovni A2 podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky, pokud je anglický jazyk vyučován jako další cizí jazyk; akvizici slovní
zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehoţ obecně odborná a
odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20 %, u úrovně A2 15 % lexikálních
jednotek.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: komunikovat v anglickém jazyce
v různých situacích ţivota, v projevech mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata;
volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky; efektivně pracovat s anglickým
textem včetně odborného, umět jej zpracovat a vyuţívat jako zdroje poznání i jako prostředku
ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností; získávat informace o světě, zvláště
o anglicky mluvících zemích, a získané poznatky včetně odborných ze svého oboru vyuţívat
ke komunikaci; pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu
nebo CD-ROM, se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, vyuţívat tyto
informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a
dovedností; vyuţívat vybrané metody a postupy efektivního studia anglického jazyka ke
studiu dalších jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání; vyuţívat vědomosti a dovednosti získané ve
výuce mateřského jazyka při studiu jazyků; chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné
sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům
jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie.
Výukové strategie: k podpoře výuky anglického jazyka je vhodné pracovat s multimediálními
výukovými programy a internetem, utvářet příznivé školní prostředí, rozvíjet a vyuţívat
nabízené evropské programy. Rovněţ je účelné integrovat odborný jazyk do výuky, např.
vytvářet podmínky pro částečnou výuku tematických celků vybraných předmětů v anglickém
jazyce, zapojovat ţáky do projektů a soutěţí a navazovat kontakty a spolupráci mezi školami
doma i v zahraničí.
Pro motivaci ţáků k učení anglického jazyka, pro jejich osobní zkušenost a poznání ţivota v
multikulturní společnosti se doporučuje organizování odborných jazykových pobytů a
zahraničních stáţí.
Škola vytváří podmínky pro motivaci a vedení Evropského jazykového portfolia, a tím rovněţ
podporuje pozitivní přístup ţáků k učení se cizím jazykům.
Hodnocení výsledků ţáků: při hodnocení klademe důraz na slovní zásobu a její správnou
výslovnost; na gramatiku (tvarosloví a větnou skladbu); na grafickou podobu jazyka a
pravopis; na správné řešení komunikačních situací; znalost jazykových funkcí a tematických
okruhů.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat: jazyk
anglický rozvíjí komunikativní kompetence; ţák bude schopen vyjadřovat se přiměřeně k
účelu jednání, bude schopen komunikovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti, takţe
bude moci normálně konverzovat s rodilými mluvčími; dokáţe se aktivně účastnit diskuse ve
známých souvislostech, vysvětlovat a zdůvodňovat své názory; v oblasti kompetence
personální a sociální bude schopen reálně si stanovit cíle v dalším jazykovém vzdělávání;
bude schopen řešit pracovní i mimopracovní problémy v prostředí, kde jednací řečí je
angličtina; výrazně posílí své kompetence k práci s informacemi a vyuţívání prostředků
informačních a komunikačních technologií.
Občan v demokratické společnosti
Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových
postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování
demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování
občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání
odpovědného aktivního občana.
Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž
se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace
je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě
školy.
(Porovnávání ţivotních stylů, kultur, vzdělávacích systémů a médií v anglicky mluvících
zemích.)
Člověk a svět práce
Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava
takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže také
úspěšně prosadit na trhu práce i v životě.
Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné
složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě
práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při
vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv.
Informační a komunikační technologie
Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých
zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována
podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací.
Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a
komunikačních technologií.
V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého
hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií
se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále více
pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a
společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové
pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti – dochází k přesunu
zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně.
Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé na
časových, prostorových, či kvantitativních omezeních.
Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů,
ale také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou
vykonávány; je tedy zcela nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních
a komunikačních technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání.
Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou
funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního
člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních
a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu
povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně
jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života.
1. ročník, 2 + 1 h týdně, volitelný (Cizí jazyk)
Klíčové kompetence
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci
v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat)
dodrţovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
(navázáno v RVP na: dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii)
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury
projevu a chování)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
KOMPETENCE K UČENÍ
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
(navázáno v RVP na: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)
Odborné kompetence
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
(monitory, displeje apod.), rozpoznat moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení
zdraví a být schopen zajistit odstranění závad a moţných rizik
(navázáno v RVP na: osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo
ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik)
Ţivotní styl , 13 hodin
výstupy
učivo
porozumí školním a pracovním pokynům přítomný čas prostý a průběhový
způsob ţivota
ţivotní styl v Británii
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(Porovná ţivotní styl v Británii s ţivotním stylem v České republice.)
Bydlení , 13 hodin
výstupy
učivo
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení předpřítomný čas
ţivot na vesmírné stanici
osobní dopis
komentář
pokrytí průřezových témat
Charakter , 13 hodin
výstupy
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
učivo
minulý čas prostý a průběhový
bojovníci za lidská práva
William Shakespeare
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
CJL (1. ročník): renesance a humanismus
Zaměstnání , 13 hodin
výstupy
učivo
přeloţí text a pouţívá slovníky i elektronické předpřítomný čas a minulý čas
významné osobnosti
členy
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(Popis činností významných osobností.)
Svátky a oslavy , 13 hodin
výstupy
při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
učivo
modální slovesa
večírky a svatby
Skotsko
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(Srovnávání svátků v různých anglicky mluvících zemích.)
Jídlo , 13 hodin
výstupy
učivo
vyslovuje srozumitelně co nejblíţe přirozené
stupňování přídavných jmen
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové
restaurace
prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti zdravá jídla
zvukové podoby jazyka
komentář
pokrytí průřezových témat
Peníze , 12 hodin
výstupy
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
pokrytí průřezových témat
Přístroje , 12 hodin
učivo
výrazy pro mnoţství
finance
John Steinbeck
komentář
výstupy
dodrţuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
učivo
předpovědi
vynálezy
reklamy
komentář
pokrytí průřezových témat
2. ročník, 2 + 1 h týdně, volitelný (Cizí jazyk)
Klíčové kompetence
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
(navázáno v RVP na: účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a
postoje)
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro ţivotní i pracovní uplatnění, být
motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoţivotním učení
(navázáno v RVP na: chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní
uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním
učení)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve
(navázáno v RVP na: volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody
a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)
KOMPETENCE K UČENÍ
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní
režim a podmínky)
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
(navázáno v RVP na: uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a
analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky
gramotný)
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím prostředků
informačních a komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých
médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií)
Odborné kompetence
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání
či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
(navázáno v RVP na: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem)
Komunikace mezi lidmi , 13 hodin
výstupy
odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
učivo
první kondicionál
televize
rádio
komentář
pokrytí průřezových témat
Internet , 13 hodin
výstupy
učivo
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důleţité informace
druhý kondicionál
virtuální turistika
webová stránka
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
(Vyhledávání informací na Internetu.)
přesahy do:
IKT (1. ročník): Práce na Internetu
Volný čas , 13 hodin
výstupy
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
učivo
předpřítomný čas
cestování
Edgar Allan Poe
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
CJL (2. ročník): romantismus v literatuře
Počasí , 13 hodin
výstupy
vyměňuje si informace, které jsou běţné při
neformálních hovorech
učivo
trpný rod
zimní sporty
Mount Everest
komentář
pokrytí průřezových témat
Tanec , 13 hodin
výstupy
při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
učivo
budoucí čas
kluby
Irsko
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(Srovnávání kultur anglicky mluvících zemí.)
Hudba , 13 hodin
výstupy
poţádá o upřesnění nebo zopakování sdělené
informace, pokud nezachytí přesně význam
sdělení
učivo
tázací dovětky
koncerty
hudební nástroje a styly
komentář
pokrytí průřezových témat
Obrazy , 12 hodin
výstupy
učivo
vyplní jednoduchý neznámý formulář vztaţné věty
fotografie
Oscar Wilde
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
CJL (2. ročník): realismus ve světové literatuře
Architektura , 12 hodin
výstupy
domluví se v běţných situacích; získá i
poskytne informace
učivo
nepřímé ţádosti a rozkazy
domy
americká angličtina
komentář
pokrytí průřezových témat
3. ročník, 3 h týdně, volitelný (Cizí jazyk)
Klíčové kompetence
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
(navázáno v RVP na: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně)
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na
běţná i odborná témata
(navázáno v RVP na: zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i
souvislé texty na běžná i odborná témata)
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.)
(navázáno v RVP na: zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a
projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.))
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické, empirické) a myšlenkové operace)
KOMPETENCE K UČENÍ
s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov
aj.), pořizovat si poznámky
(navázáno v RVP na: s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad,
přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky)
KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím celosvětové sítě
Internet
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě Internet)
Odborné kompetence
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
znát a dodrţovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a poţární prevence
(navázáno v RVP na: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence)
Dobrodruţství , 21 hodin
výstupy
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
učivo
přítomný čas prostý a
průběhový,předpřítomný čas
cestovatelé
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
extrémní sporty
vyslechnuté nebo přečtené
Kanada
komentář
pokrytí průřezových témat
Příběhy , 21 hodin
výstupy
vypráví jednoduché příběhy, záţitky, popíše
své pocity
učivo
předminulý čas
filmy
Jesse James
zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech a
záţitcích v podobě popisu, sdělení, vyprávění,
dopisu a odpovědi na dopis
komentář
pokrytí průřezových témat
Cestování , 20 hodin
výstupy
vyjádří písemně svůj názor na text
učivo
předpřítomný čas průběhový
problémy s cetováním
Velká Británie
vyřeší většinu běţných denních situací, které
se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí
komentář
pokrytí průřezových témat
Média , 20 hodin
výstupy
přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
zaznamená vzkazy volajících
učivo
trpný rod
noviny
Elton John
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(Posuzování úlohy médií v demokratické společnosti.)
přesahy do:
CJL (3. ročník): komunikační a slohová výchova
Reklama , 20 hodin
výstupy
učivo
pouţívá opisné prostředky v neznámých
vyjadřování budoucnosti
situacích, při vyjadřování sloţitých myšlenek
reklamní strategie
Wales
pouţívá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(Tvorba prezentací o reklamách.)
4. ročník, 3 h týdně, volitelný (Cizí jazyk)
Klíčové kompetence
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném
prostředí nejméně v jednom cizím jazyce
(navázáno v RVP na: dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v
cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce)
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běţné odborné
terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
(navázáno v RVP na: dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní
uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět
běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě))
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))
KOMPETENCE K UČENÍ
znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)
KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
(navázáno v RVP na: uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být
mediálně gramotní)
Odborné kompetence
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
znát systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
(navázáno v RVP na: znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní
péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce))
být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokáat první pomoc sám poskytnout
(navázáno v RVP na: byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout)
Lidé , 18 hodin
výstupy
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
standardním hovorovém tempu
učivo
vyjadřování spekulací
osobnost
Bob Dylan
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy publika
komentář
pokrytí průřezových témat
Škola , 18 hodin
výstupy
sdělí a zdůvodní svůj názor
pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
učivo
třetí kondicionál
školy a učitelé
školní systémy ve Velké Británii a USA
vyjadřuje se téměř bezchybně v běţných,
předvídatelných situacích
dokáţe experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(Porovnávání vzdělávacích systémů ve Velké Británii a USA. Výběr školy vzhledem k
budoucímu povolání.)
Kariéra , 18 hodin
výstupy
vyhledá, zformuluje a zaznamená informace
učivo
nepřímá řeč
práce
nebo fakta týkající se studovaného oboru
ţádost o práci a ţivotopis
zapojí se do hovoru bez přípravy
zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
uplatňuje různé techniky čtení textu
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(Psaní ţivotopisu a ţádosti o práci.)
přesahy do:
CJL (4. ročník): komunikační a slohová výchova
Kultura , 18 hodin
výstupy
ověří si i sdělí získané informace písemně
komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně pouţívá získanou slovní zásobu včetně
vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních
situacích kaţdodenního ţivota, a vlastních
zálib
učivo
nepřímé otázky
ţivot v zahraničí
Austrálie
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního ţivota a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace
týkající se pracovní činnosti
komentář
pokrytí průřezových témat
Civilizace , 18 hodin
výstupy
učivo
pouţívá stylisticky vhodné obraty umoţňující
přací věty
nekonfliktní vztahy a komunikaci
prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně
vybraných poznatků studijního oboru, a to i z
jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je
také v porovnání s reáliemi mateřské země
historie lidstva
popis míst
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
komentář
pokrytí průřezových témat
4.1.3. Německý jazyk
Obecný cíl vyučovacího předmětu:
vzdělávání v německém jazyce se významně podílí na přípravě ţáků na aktivní ţivot v
multikulturní společnosti, neboť vede ţáky k získání jak obecných, tak komunikativních
kompetencí, k dorozumění v situacích kaţdodenního osobního a pracovního ţivota.
Charakteristika učiva:
připravuje ţáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k
informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování
osobnosti ţáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po
celý ţivot.
Cíle vzdělávání v oblasti citů,postojů,hodnot a preferencí:
vzdělávání v německém jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních
jazykových kompetencí, která odpovídá
minimální úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, pokud je
německý jazyk vyučován jako první cizí jazyk, minimální úrovni A2 podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky, pokud je německý jazyk vyučován jako další cizí
jazyk,akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehoţ
obecně odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20 %, u úrovně A2 15
% lexikálních jednotek.Vzdělávání směřuje k tomu, aby ţáci dovedli komunikovat v
německém jazyce v různých situacích ţivota, v projevech mluvených i psaných, na všeobecná
i odborná témata, volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky,efektivně
pracovat s německým textem včetně odborného, umět jej zpracovat a vyuţívat jako zdroje
poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností, získávat
informace o světě, zvláště o německy mluvících zemích, a získané poznatky včetně
odborných ze svého oboru vyuţívat ke komunikaci, pracovat s informacemi a zdroji informací
v německém jazyce včetně internetu nebo CD-ROM, se slovníky, jazykovými aj. německými
příručkami, vyuţívat tyto informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých
všeobecných vědomostí a dovedností, vyuţívat vybrané metody a postupy efektivního studia
německého jazyka ke studiu dalších jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání, vyuţívat vědomosti a
dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při studiu jazyků,chápat a respektovat tradice,
zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí, ve vztahu k
představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie.
Výukové strategie:
základními metodami je práce s verbálním a ikonickým textem a komunikace včetně
diskusních metod.K podpoře výuky německého jazyka je vhodné pracovat s multimediálními
výukovými programy a internetem, utvářet příznivé školní prostředí, rozvíjet a vyuţívat
nabízené evropské programy. Rovněţ je účelné integrovat odborný jazyk do výuky, např.
vytvářet podmínky pro částečnou výuku tematických celků vybraných předmětů v německém
jazyce, zapojovat ţáky do projektů a soutěţí a navazovat kontakty a spolupráci mezi školami
doma i v zahraničí.Pro motivaci ţáků k učení německého jazyka, pro jejich osobní zkušenost
a poznání ţivota v multikulturní společnosti se doporučuje organizování odborných
jazykových pobytů a zahraničních stáţí.
Hodnocení výsledků ţáků:
při hodnocení je kladen důraz především na dovednost komunikovat v různých situacích
ţivota, volit komunikační strategie a jazykové prostředky a pracovat efektivně s německých
textem.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci půřezových témat:
přínosem bude především posílení a rozvinutí komunikativní kompetence,absolvent bude
schopen vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání, bude schopen komunikovat s určitou mírou
plynulosti a spontánosti, aktivně se účastnit diskuse ve známých souvislostech, vysvětlovat a
zdůvodňovat své názory.
Informační a komunikační technologie
Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých
zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována
podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací.
Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a
komunikačních technologií.
V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého
hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií
se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále více
pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a
společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové
pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti – dochází k přesunu
zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně.
Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé na
časových, prostorových, či kvantitativních omezeních.
Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů,
ale také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou
vykonávány; je tedy zcela nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních
a komunikačních technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání.
Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou
funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního
člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních
a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu
povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně
jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života.
Člověk a svět práce
Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava
takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže také
úspěšně prosadit na trhu práce i v životě.
Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné
složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě
práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při
vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv.
Člověk a ţivotní prostředí
Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho
realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného
rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých
složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.
Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost
rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů.
Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro
pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje
etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy
pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu
udržitelnosti rozvoje.
Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby:
− pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními,
regionálními a globálními environmentálními problémy
− chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život
− porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve
vztahu k udržitelnému rozvoji
− respektovali principy udržitelného rozvoje
− získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a
právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje
− samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech
s prostředím a z různých informačních zdrojů
− pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení
environmentálních problémů
− osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v
osobním a profesním jednání
− dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí
− osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví
Občan v demokratické společnosti
Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových
postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování
demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování
občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání
odpovědného aktivního občana.
Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž
se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace
je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě
školy.
1. ročník, 3 h týdně, volitelný (volitelné cizí jazyky)
Klíčové kompetence
KOMPETENCE K UČENÍ
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci
v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat)
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.)
(navázáno v RVP na: zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a
projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.))
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro ţivotní i pracovní uplatnění, být
motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoţivotním učení
(navázáno v RVP na: chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní
uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním
učení)
KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání;
uvědomovat si význam celoţivotního učení a být připraveni přizpůsobovat se
měnícím se pracovním podmínkám
(navázáno v RVP na: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i
vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat
se měnícím se pracovním podmínkám)
Odborné kompetence
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání
či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
(navázáno v RVP na: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem)
znali a dodrţovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a poţární prevence
(navázáno v RVP na: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence)
osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
(monitory, displeje apod.), rozpoznali moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení
zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a moţných rizik
(navázáno v RVP na: osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo
ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik)
znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
(navázáno v RVP na: znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní
péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce))
byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout
(navázáno v RVP na: byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout)
Pozdravy, kontakty , 13 hodin
výstupy
učivo
vyslovuje srozumitelně co nejblíţe přirozené
přivítání se a rozloučení se
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové
sdělení informací o sobě, získávání
prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti informací o ostatních
zvukové podoby jazyka
představení sebe i ostatních osob
plány do budoucna
porozumí školním a pracovním pokynům
přítomný čas sloves + sloveso sein
osobní zájména v jednotném čísle
pořádek slov ve větě oznamovací a tázací
kladná a záporná odpověď
základní číslovky
tvar möcht- v přítomném čase
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a společnost , 13 hodin
výstupy
učivo
vyslovuje srozumitelně co nejblíţe přirozené
sdělení údajů o jiných osobách
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové
pojmenování činností týkající se zaměstnání
prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti informace o budoucím zaměstnání
zvukové podoby jazyka
názvy států a jejích obyvatel
nepřímý pořádek slov ve větě oznamovací
všeobecný podmět man
porozumí školním a pracovním pokynům
tázací zájmena wer, was, woher
dodrţuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(Umění jednání s lidmi.)
Škola a třída , 13 hodin
výstupy
učivo
vyslovuje srozumitelně co nejblíţe přirozené
vyprávění o škole a třídě
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové
pojmenování činností týkající se školního
prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti ţivota, školní předměty
zvukové podoby jazyka
informace o rozvrhu hodin
zájmy a záliby
porozumí školním a pracovním pokynům
osobní zájména v mnoţném čísle
skloňování členů
dodrţuje základní pravopisné normy v
skloňování přivlastňovacích zájmen
písemném projevu, opravuje chyby
zápor nicht
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
komentář
pokrytí průřezových témat
Rodina , 13 hodin
výstupy
vyslovuje srozumitelně co nejblíţe přirozené
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové
učivo
představení členů své rodiny
vyprávění o rodině
prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti
zvukové podoby jazyka
porozumí školním a pracovním pokynům
dodrţuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
připrava ankety
vyhledávání informací z inzerátu
přítomný čas slovesa haben
zápor kein
mnoţné číslo podstatných jmen
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
komentář
pokrytí průřezových témat
Můj domov , 12 hodin
výstupy
učivo
vyslovuje srozumitelně co nejblíţe přirozené
informace o svém bydlišti
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové
popis svého bytu či pokoje
prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti vyhledání informace z inzerátu
zvukové podoby jazyka
vyjádření názoru na byt a dům
vazba wie geht´s?
porozumí školním a pracovním pokynům
předloţky se 3. a 4. pádem
dodrţuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
komentář
pokrytí průřezových témat
Jídlo , 12 hodin
výstupy
vyslovuje srozumitelně co nejblíţe přirozené
učivo
názvy potravin a hotových jídel
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové
prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti
zvukové podoby jazyka
porozumí školním a pracovním pokynům
dodrţuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
vyprávění o svých stravovacích návycích
objednání jídla v restauraci
vyjádření názoru na pokrmy
přítomný čas nepravidelných sloves
způsobové sloveso "mögen"
zápor nichts
sloţená slova
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
komentář
pokrytí průřezových témat
Orientace ve městě , 13 hodin
výstupy
učivo
vyslovuje srozumitelně co nejblíţe přirozené
názvy míst a institucí ve městě
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové
dotazy na cestu a odpovědi na podobné
prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti otázky
zvukové podoby jazyka
dotazy na dopravní prostředky
vyprávění o městě
porozumí školním a pracovním pokynům
způsobové sloveso wissen
rozkazovací způsob
dodrţuje základní pravopisné normy v
vazba es gibt
písemném projevu, opravuje chyby
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
přeloţí text a pouţívá slovníky i elektronické
komentář
pokrytí průřezových témat
Nakupování , 13 hodin
výstupy
učivo
vyslovuje srozumitelně co nejblíţe přirozené
názvy obchodů a provozoven a druhů zboţí
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové
informování o plánovaných nákupech
prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti formulace nabídky, přijetí a odmítnutí
zvukové podoby jazyka
nabídky
popis činnosti týkající se volného času
porozumí školním a pracovním pokynům
domlouva schůzky
popis polohy objektu
dodrţuje základní pravopisné normy v
informace o kulturních akcích
písemném projevu, opravuje chyby
konverzace v obchodě
předloţky se 3. a 4. pádem po otázkách
čte s porozuměním věcně i jazykově
Wo? a Wohin?
přiměřené texty, orientuje se v textu
vazba infinitivu s zu
určení času
při pohovorech, na které je připraven, klade
způsobové sloveso können
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
přeloţí text a pouţívá slovníky i elektronické
komentář
pokrytí průřezových témat
2. ročník, 3 h týdně, volitelný (volitelné cizí jazyky)
Klíčové kompetence
KOMPETENCE K UČENÍ
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci
v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat)
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.)
(navázáno v RVP na: zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a
projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.))
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro ţivotní i pracovní uplatnění, být
motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoţivotním učení
(navázáno v RVP na: chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní
uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním
učení)
KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání;
uvědomovat si význam celoţivotního učení a být připraveni přizpůsobovat se
měnícím se pracovním podmínkám
(navázáno v RVP na: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i
vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat
se měnícím se pracovním podmínkám)
KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím celosvětové sítě
Internet
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě Internet)
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím prostředků
informačních a komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých
médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií)
Odborné kompetence
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání
či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
(navázáno v RVP na: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem)
znali a dodrţovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a poţární prevence
(navázáno v RVP na: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence)
osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
(monitory, displeje apod.), rozpoznali moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení
zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a moţných rizik
(navázáno v RVP na: osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo
ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik)
znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
(navázáno v RVP na: znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní
péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce))
byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout
(navázáno v RVP na: byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout)
Denní program , 17 hodin
výstupy
učivo
vyslovuje srozumitelně co nejblíţe přirozené
určení času a denní doby
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové
pojmenování činností v kaţdodenním ţivotě
prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti vyprávění o průběhu dne
zvukové podoby jazyka
popis průběhu dne jiných osob
přítomný čas nepravidelných sloves
porozumí školním a pracovním pokynům
slovesa s předponou odlučitelnou a
dodrţuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
neodlučitelnou
určení času
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
přeloţí text a pouţívá slovníky i elektronické
komentář
pokrytí průřezových témat
Přátelé , 17 hodin
výstupy
domluví se v běţných situacích; získá i
poskytne informace
odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důleţité informace
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
učivo
vyprávění o zájmech - svých i jiných osob
vyprávění o plánech do budoucna - svých i
jiných osob
popis a charakteristika osob
vyjadřování mínění o jiných lidech
vyjádření vztahu k jiným osobám
skloňování osobních zájmen
tázací zájmeno wer
2. pád jmen vlastních
vyměňuje si informace, které jsou běţné při
neformálních hovorech
při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
poţádá o upřesnění nebo zopakování sdělené
informace, pokud nezachytí přesně význam
sdělení
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
CJL (2. ročník): komunikační a slohová výchova
Problémy a potíţe , 17 hodin
výstupy
domluví se v běţných situacích; získá i
poskytne informace
odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
učivo
informace o problémech a potíţích
vyjádření prosby o pomoc, lítost
hovor na téma postiţených osob
časování a význam způsobových sloves
souvětí podřadné
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důleţité informace
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
vyměňuje si informace, které jsou běţné při
neformálních hovorech
při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
poţádá o upřesnění nebo zopakování sdělené
informace, pokud nezachytí přesně význam
sdělení
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(Umění diskutovat o nejrůznějších problémech, hledat kompromisní řešení.)
Svět kolem nás I , 17 hodin
výstupy
domluví se v běţných situacích; získá i
poskytne informace
odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
učivo
informování o událostech např. ve světě
přiřazování událostí k datům
vyprávěníí o minulých událostech ve svém
ţivotě
napsání krátkého ţivotopisu
minulý čas - perfektum
myšlenky a důleţité informace
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
tvoření příčestí minulého
minulý čas - préteritum
příslovečná určení času
vyměňuje si informace, které jsou běţné při
neformálních hovorech
při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
poţádá o upřesnění nebo zopakování sdělené
informace, pokud nezachytí přesně význam
sdělení
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(Znalost psaní ţivotopisu při ucházení se o místo.)
Zdraví , 17 hodin
výstupy
domluví se v běţných situacích; získá i
poskytne informace
odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
učivo
názvy částí těla, názvy běţných nemocí
popis nemoci a délky jejich trvání
pouţití zvratného zájmena
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důleţité informace
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
vyměňuje si informace, které jsou běţné při
neformálních hovorech
při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
poţádá o upřesnění nebo zopakování sdělené
informace, pokud nezachytí přesně význam
sdělení
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Civilizační choroby v souvislosti se ţivotním prostředí.)
přesahy do:
CPR (1. ročník): Biologie člověka
Nehody , 17 hodin
výstupy
domluví se v běţných situacích; získá i
poskytne informace
odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
učivo
popis situace na obrázku
vyjádření posloupnosti událostí
zpracování otázek z tématu cestování a
turistika
opakování předloţek
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důleţité informace
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
vyměňuje si informace, které jsou běţné při
neformálních hovorech
při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
poţádá o upřesnění nebo zopakování sdělené
informace, pokud nezachytí přesně význam
sdělení
komentář
pokrytí průřezových témat
3. ročník, 2 + 1 h týdně, volitelný (volitelné cizí jazyky)
Klíčové kompetence
KOMPETENCE K UČENÍ
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
(navázáno v RVP na: uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a
analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky
gramotný)
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov
aj.), pořizovat si poznámky
(navázáno v RVP na: s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad,
přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky)
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci
v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat)
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
(navázáno v RVP na: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně)
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na
běţná i odborná témata
(navázáno v RVP na: zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i
souvislé texty na běžná i odborná témata)
dodrţovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
(navázáno v RVP na: dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii)
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.)
(navázáno v RVP na: zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a
projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.))
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury
projevu a chování)
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro ţivotní i pracovní uplatnění, být
motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoţivotním učení
(navázáno v RVP na: chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní
uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním
učení)
KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání;
uvědomovat si význam celoţivotního učení a být připraveni přizpůsobovat se
měnícím se pracovním podmínkám
(navázáno v RVP na: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i
vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat
se měnícím se pracovním podmínkám)
KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím celosvětové sítě
Internet
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě Internet)
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím prostředků
informačních a komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých
médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií)
Odborné kompetence
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání
či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
(navázáno v RVP na: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem)
znali a dodrţovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a poţární prevence
(navázáno v RVP na: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence)
osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
(monitory, displeje apod.), rozpoznali moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení
zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a moţných rizik
(navázáno v RVP na: osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo
ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik)
znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
(navázáno v RVP na: znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní
péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce))
byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout
(navázáno v RVP na: byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout)
Prázdniny , 15 hodin
výstupy
domluví se v běţných situacích; získá i
poskytne informace
odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důleţité informace
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
vyměňuje si informace, které jsou běţné při
neformálních hovorech
při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
poţádá o upřesnění nebo zopakování sdělené
učivo
popis způsobyů trávení prázdnin a volného
času
vyjádření názoru na téma prázdniny
popis místa výletu nebo pobytu
napsání pohlednice z prázdnin
příslovečné určení místa
souvětí podřadné
informace, pokud nezachytí přesně význam
sdělení
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
CJL (2. ročník): komunikační a slohová výchova
Kaţdodenní ţivot , 15 hodin
výstupy
domluví se v běţných situacích; získá i
poskytne informace
odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důleţité informace
učivo
vyprávění o známých lidech
srovnávání osob
popis názvu oblečení
napsání krátkého oznámení, inzerátu
stupňování přídavných jmen
přídavné jméno ve funkci přívlastku
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
vyměňuje si informace, které jsou běţné při
neformálních hovorech
při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
poţádá o upřesnění nebo zopakování sdělené
informace, pokud nezachytí přesně význam
sdělení
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
CJL (2. ročník): komunikační a slohová výchova
Práce, povolání , 15 hodin
výstupy
pouţívá vhodně základní odbornou slovní
učivo
názvy zaměstnání a činností s nimi
souvisejícími
zásobu ze svého studijního oboru
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
povahové vlastnosti a dovednosti potřebné k
vykonávání určitého zaměstnání
formulace výhod a nevýhod různých profesí
sloveso werden
slabé skloňování
účelové věty se spojkou damit; konstrukce
um-zu
zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech a
záţitcích v podobě popisu, sdělení, vyprávění,
dopisu a odpovědi na dopis
vyřeší většinu běţných denních situací, které
se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí
přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
(Vyuţití internetu k vyhledávání aktuálních informací na trhu práce.)
Člověk a svět práce
(Význam vzdělání, dovedností a osobních vlastností pro výběr povolání.)
Aktuální události , 15 hodin
výstupy
učivo
pouţívá opisné prostředky v neznámých
čte zprávy o politických událostech
situacích, při vyjadřování sloţitých myšlenek
vypráví o kaţdodenním ţivotě - např. první
den ve škole
čte s porozuměním věcně i jazykově
préteritum sloves pomocných,
přiměřené texty, orientuje se v textu
způsobových, pravidelných
časové věty se spojkami als, wenn, bevor,
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
nachdem, während
vyslechnuté nebo přečtené
zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech a
záţitcích v podobě popisu, sdělení, vyprávění,
dopisu a odpovědi na dopis
vyjádří písemně svůj názor na text
vyřeší většinu běţných denních situací, které
se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí
přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
(Vyuţívání masmédií při získávání informací.)
přesahy do:
NAS (3. ročník): člověk jako občan-politologie
Plány do budoucna , 14 hodin
výstupy
učivo
pouţívá opisné prostředky v neznámých
vyjádří představy o své budoucnosti i o
situacích, při vyjadřování sloţitých myšlenek budoucnosti světa
vypráví o svých plánech do budoucna
čte s porozuměním věcně i jazykově
budoucí čas
přiměřené texty, orientuje se v textu
nepřímá otázka
souvětí se spojkou obwohl, trotzdem
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech a
záţitcích v podobě popisu, sdělení, vyprávění,
dopisu a odpovědi na dopis
vyjádří písemně svůj názor na text
vyřeší většinu běţných denních situací, které
se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí
přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
komentář
pokrytí průřezových témat
Partnerství , 14 hodin
výstupy
učivo
pouţívá opisné prostředky v neznámých
čte inzeráty v novinách a rozumí jim
situacích, při vyjadřování sloţitých myšlenek
navazuje kontakty
popíše povahové rysy a vzhled kamarádů
čte s porozuměním věcně i jazykově
přídavné jméno v přívlastku
přiměřené texty, orientuje se v textu
tázací zájmena was für ein, welcher
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech a
záţitcích v podobě popisu, sdělení, vyprávění,
dopisu a odpovědi na dopis
vyjádří písemně svůj názor na text
vyřeší většinu běţných denních situací, které
se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí
přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
(Vyuţití multimediálních programu k navazování kontaktů.)
Pocity a emoce , 14 hodin
výstupy
učivo
pouţívá opisné prostředky v neznámých
vyprávění o emocích
situacích, při vyjadřování sloţitých myšlenek
formulování rad za pouţití pomiňovacího
způsobu
čte s porozuměním věcně i jazykově
vyjadřování předpokladů
přiměřené texty, orientuje se v textu
popisování osob nebo předmětů
konjunktiv II
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vztaţné věty
vyslechnuté nebo přečtené
zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech a
záţitcích v podobě popisu, sdělení, vyprávění,
dopisu a odpovědi na dopis
vyjádří písemně svůj názor na text
vyřeší většinu běţných denních situací, které
se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí
přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
vypráví jednoduché příběhy, záţitky, popíše
své pocity
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
NAS (3. ročník): člověk jako jedinec-psychologie
4. ročník, 2 + 1 h týdně, volitelný (volitelné cizí jazyky)
Klíčové kompetence
KOMPETENCE K UČENÍ
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
(navázáno v RVP na: uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a
analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky
gramotný)
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov
aj.), pořizovat si poznámky
(navázáno v RVP na: s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad,
přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci
v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat)
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
(navázáno v RVP na: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně)
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na
běţná i odborná témata
(navázáno v RVP na: zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i
souvislé texty na běžná i odborná témata)
dodrţovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
(navázáno v RVP na: dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii)
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.)
(navázáno v RVP na: zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a
projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.))
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury
projevu a chování)
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném
prostředí nejméně v jednom cizím jazyce
(navázáno v RVP na: dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v
cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce)
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro ţivotní i pracovní uplatnění, být
motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoţivotním učení
(navázáno v RVP na: chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní
uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním
učení)
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
(navázáno v RVP na: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních
a jiných činností)
KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání;
uvědomovat si význam celoţivotního učení a být připraveni přizpůsobovat se
měnícím se pracovním podmínkám
(navázáno v RVP na: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i
vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat
se měnícím se pracovním podmínkám)
KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím celosvětové sítě
Internet
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě Internet)
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím prostředků
informačních a komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých
médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií)
Odborné kompetence
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání
či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
(navázáno v RVP na: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem)
znali a dodrţovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a poţární prevence
(navázáno v RVP na: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence)
osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
(monitory, displeje apod.), rozpoznali moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení
zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a moţných rizik
(navázáno v RVP na: osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo
ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik)
znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
(navázáno v RVP na: znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní
péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce))
byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout
(navázáno v RVP na: byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout)
Sny, přání , 14 hodin
výstupy
učivo
pouţívá opisné prostředky v neznámých
vyprávění o svých plánech a projektech v
situacích, při vyjadřování sloţitých myšlenek podmiňovacím způsobu
vyjadřování přání
čte s porozuměním věcně i jazykově
vyjadřování předpokladů
přiměřené texty, orientuje se v textu
vyjadřování vlastních názorů
vazby sloves
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
zájmenná příslovce tázací
vyslechnuté nebo přečtené
zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech a
záţitcích v podobě popisu, sdělení, vyprávění,
dopisu a odpovědi na dopis
vyjádří písemně svůj názor na text
vyřeší většinu běţných denních situací, které
se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí
přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
vypráví jednoduché příběhy, záţitky, popíše
své pocity
komentář
pokrytí průřezových témat
Svět kolem nás II , 14 hodin
výstupy
učivo
prokazuje faktické znalosti především o
porozumí textům s informacemi o
geografických, demografických,
světových událostech
hospodářských, politických, kulturních
vypráví o událostech
faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně
rozumí novinových článkům
vybraných poznatků studijního oboru, a to i z
trpný rod
jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je
příčestí přítomné a minulé
také v porovnání s reáliemi mateřské země
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního ţivota a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace
týkající se pracovní činnosti
pouţívá stylisticky vhodné obraty umoţňující
nekonfliktní vztahy a komunikaci
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
standardním hovorovém tempu
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
sdělí a zdůvodní svůj názor
vyhledá, zformuluje a zaznamená informace
nebo fakta týkající se studovaného oboru
zapojí se do hovoru bez přípravy
zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
ověří si i sdělí získané informace písemně
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(Tolerance a respektování tradic a společenských zvyklostí daného prostředí. )
přesahy do:
CJL (4. ročník): práce s textem a získávání vědomostí
Anglicismy v němčině , 14 hodin
výstupy
učivo
prokazuje faktické znalosti především o
porozumění textu o anglicismech v
geografických, demografických,
německém jazyce
hospodářských, politických, kulturních
porozumění argumentů pro a proti a jejich
faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně formulování
vybraných poznatků studijního oboru, a to i z
reprodukce názorů jiných osob
jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je
citace tiskových informací
také v porovnání s reáliemi mateřské země
konjunktiv I
přímá a nepřímá řeč
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
podstatná jména přejatá z angličtiny
sociokulturní specifika daných zemí
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního ţivota a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace
týkající se pracovní činnosti
pouţívá stylisticky vhodné obraty umoţňující
nekonfliktní vztahy a komunikaci
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
standardním hovorovém tempu
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
sdělí a zdůvodní svůj názor
vyhledá, zformuluje a zaznamená informace
nebo fakta týkající se studovaného oboru
ověří si i sdělí získané informace písemně
komentář
pokrytí průřezových témat
Ţivotní prostředí , 14 hodin
výstupy
prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně
vybraných poznatků studijního oboru, a to i z
jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je
také v porovnání s reáliemi mateřské země
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního ţivota a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace
týkající se pracovní činnosti
pouţívá stylisticky vhodné obraty umoţňující
nekonfliktní vztahy a komunikaci
učivo
porozumění textu k ekologickému tématu
popis jevů (ne)příznivých pro ţivotní
prostředí
informování o činnostech ekologických
organizací
informace o tom, co člověk sám dělá pro
ţivotní prostředí
sloţeniny
vazby podstatných a přídavných jmen
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
standardním hovorovém tempu
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
sdělí a zdůvodní svůj názor
zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
ověří si i sdělí získané informace písemně
pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Pochopení významu zdravého ţivotního prostředí.)
přesahy do:
CPR (1. ročník): Člověk a ţivotní prostředí
Německo a Němci , 14 hodin
výstupy
učivo
prokazuje faktické znalosti především o
poznávání osobností Německa
geografických, demografických,
typické německé produkty
hospodářských, politických, kulturních
text o multikulturní společnosti
faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně
konverzace na téma multikulturní
vybraných poznatků studijního oboru, a to i z společnost
jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je
seznámení se s politickým systémem
také v porovnání s reáliemi mateřské země
Německa
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního ţivota a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace
týkající se pracovní činnosti
pouţívá stylisticky vhodné obraty umoţňující
nekonfliktní vztahy a komunikaci
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
standardním hovorovém tempu
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
sdělí a zdůvodní svůj názor
vyhledá, zformuluje a zaznamená informace
nebo fakta týkající se studovaného oboru
zapojí se do hovoru bez přípravy
zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
ověří si i sdělí získané informace písemně
pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
vyjadřuje se téměř bezchybně v běţných,
předvídatelných situacích
dokáţe experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
uplatňuje různé techniky čtení textu
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(Diskuse na téma rasová nesnášenlivost a xenofobie.)
Česká republika , 14 hodin
výstupy
učivo
prokazuje faktické znalosti především o
vyprávění o známých českých osobnostech
geografických, demografických,
typicky české výrobky
hospodářských, politických, kulturních
prezentace České republiky, svého regionu,
faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně svého města
vybraných poznatků studijního oboru, a to i z
vzájemné postavení příslovečných určení
jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je
také v porovnání s reáliemi mateřské země
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního ţivota a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované situace
týkající se pracovní činnosti
pouţívá stylisticky vhodné obraty umoţňující
nekonfliktní vztahy a komunikaci
komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně pouţívá získanou slovní zásobu včetně
vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních
situacích kaţdodenního ţivota, a vlastních
zálib
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
standardním hovorovém tempu
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
sdělí a zdůvodní svůj názor
vyhledá, zformuluje a zaznamená informace
nebo fakta týkající se studovaného oboru
zapojí se do hovoru bez přípravy
zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
ověří si i sdělí získané informace písemně
pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
vyjadřuje se téměř bezchybně v běţných,
předvídatelných situacích
dokáţe experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy publika
uplatňuje různé techniky čtení textu
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(Respektování materiálních a duchovních hodnot s ohledem na budoucí generace.)
Odborná němčina , 6 hodin
výstupy
učivo
odborná terminologie
práce s odbornými texty
komentář
pokrytí průřezových témat
4.2. Společenskovědní vzdělávání
Obecným cílem společenskovědního vzdělávání v odborném školství je připravit ţáky na
aktivní a odpovědný ţivot v demokratické společnosti. Společenskovědní vzdělávání směřuje
k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace ţáků, aby byli slušnými lidmi a odpovědnými
občany svého demokratického státu, aby jednali uváţlivě nejen pro vlastní prospěch, ale téţ
pro veřejný zájem. Kultivuje jejich historické vědomí, a tím je učí hlouběji rozumět jejich
současnosti, učí je uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a
co nejvíce porozumět světu, v němţ ţijí.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby ţáci získali nebo si rozvinuli tyto obecné kompetence:
− vyuţívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém ţivotě: ve styku s
jinými lidmi a různými institucemi, při řešení praktických otázek svého politického i
filozoficko-etického rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých problémů právního a
sociálního charakteru;
− získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů – z verbálních textů (tj. tvořených
slovy), z ikonických textů (obrazy, fotografie, schémata, mapy, …) a kombinovaných textů
(např. film);
− formulovat věcně, pojmově a formálně správně své názory na sociální, politické, praktické
ekonomické a etické otázky, náleţitě je podloţit argumenty, debatovat o nich s partnery.
Společenskovědní vzdělávání usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů,
postojů, preferencí a hodnot:
− jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání; ţít čestně;
− cítit potřebu občanské aktivity, váţit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování a
zdokonalování; preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, i kdyţ
má demokracie své stinné stránky (korupce, kriminalita,…), jednat v souladu humanitou a
vlastenectvím, s demokratickými občanskými ctnostmi, respektovat lidská práva, chápat meze
lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně;
− kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, nenechat
se manipulovat;
− uznávat, ţe základní hodnotou je ţivot, a proto je třeba si ţivota váţit a chránit jej;
− na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, povaţovat je za stejně hodnotné jako sebe
sama – tedy oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného jednání,
intolerance, rasismu, etnické, náboţenské a jiné nesnášenlivosti;
− cílevědomě zlepšovat a chránit ţivotní prostředí, jednat v duchu udrţitelného rozvoje;
− váţit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snaţit se
zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu;
− chtít si klást v ţivotě praktické otázky filozofického a etického charakteru a hledat na ně v
diskusi s jinými lidmi i se sebou samým odpovědi.
Ve společenskovědní oblasti vzdělávání je kladen důraz nikoliv na sumu teoretických
poznatků, ale na přípravu pro praktický ţivot a celoţivotní vzdělávání. K této dobré přípravě
je samozřejmě třeba vybraných vědomostí a dovedností, které jsou prostředkem ke kultivaci
historického vědomí (především v dějinách 20. století), dále také ke kultivaci politického,
sociálního, právního a ekonomického vědomí ţáků a k posilování jejich mediální a finanční
gramotnosti.
4.2.1. Dějepis
Obecný cíl dějepisu je:
připravit ţáky na aktivní a odpovědný ţivot v demokratické společnosti, společenskovědní
vzdělávání směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace ţáků, aby byli slušnými
lidmi a odpovědnými občany svého demokratického státu, aby jednali uváţlivě nejen pro
vlastní prospěch, ale téţ
pro veřejný zájem, kultivuje jejich historické vědomí, a tím je učí hlouběji rozumět jejich
současnosti, učí je uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a
co nejvíce porozumět světu, v němţ ţijí.
Vzdělávání v dějepisu směřuje k vytvoření historického vědomí, zvláště pak k vědomí časové
souvislosti, vědomí prostorově geografické lokalizaci historické skutečnosti, vědomí reálnosti
- rozlišení reálných historických jevů a dějů od imaginárních a fiktivních, vědomí historicity chápání historické podmíněnosti současných společenských jevů a dějů, vědom identity pochopení rozdílů mezi kultruně-civilizačními, etnickými, náboţenskými a jinými skupinami
a ztotoţnění s nimi, vědomí politické - chápání politických jevů, událostí a procesů, vědomí
ekonomicko-sociální - chápání proměn výroby a obchodování v historii, vědomí morální chápání toho, co je morální, tedy správné - amorální, tedy špatné z hlediska morálních zásad
Charakteristika učiva:
Učivo tvoří systémový výběr z obecných a českých dějin, který je řazen chronologicky.
Jednotlivá historická období jsou zastoupena různou měrou, coţ je dáno dotací dvou hodin
týdně v učebním plánu. Mapuje období od nejstarších civilizací po novověké dějiny, je
zaměřeno na výuku novodobých moderních dějin s převahou našich národních dějin.
Výukové strategie - pojetí výuky:
Základní metoda výkladu je doplněna řízeným dialogem, samostatnou či skupinovou prací,
referáty, případně prezentacemi v powerpointu. Mezi akitivizační metody je zařazena analýza
dokumentů, samostatná práce s textem či mapou, případné vyhledávání informací v knihovně
či na internetu. Další moţností jsou exkurze v muzeu v případě zajímavých výstav. Na
základě výběru důleţitých historických fakt by ţáci měli být schopni porozumět dějinám,
sobě samým i jiným lidem, a tak přispívat k dobrému souţití občanů v našem státě i v
zahraničí.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat:
Vzdělávání směřuje k tomu, aby ţáci získali nebo si rozvinuli tyto obecné kompetence:
vyuţívali svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém ţivotě: ve styku s
jinými lidmi a různými institucemi, při řešení praktických otázek svého politického i
filozoficko-etického rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých problémů právního a
sociálního charakteru;
− získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů – z verbálních textů (tj. tvořených
slovy), z ikonických textů (obrazy, fotografie, schémata, mapy, …) a kombinovaných textů
(např. film);
− formulovat věcně, pojmově a formálně správně své názory na sociální, politické, praktické
ekonomické a etické otázky, náleţitě je podloţit argumenty, debatovat o nich s partnery.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
− jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání; ţít čestně;
− cítit potřebu občanské aktivity, váţit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování a
zdokonalování; preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, i kdyţ
má demokracie své stinné stránky (korupce, kriminalita,…), jednat v souladu humanitou a
vlastenectvím, s demokratickými občanskými ctnostmi, respektovat lidská práva, chápat meze
lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně;
− kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, nenechat
se manipulovat;
− uznávat, ţe základní hodnotou je ţivot, a proto je třeba si ţivota váţit a chránit jej;
− na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, povaţovat je za stejně hodnotné jako sebe
sama – tedy oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného jednání,
intolerance, rasismu, etnické, náboţenské a jiné nesnášenlivosti;
− cílevědomě zlepšovat a chránit ţivotní prostředí, jednat v duchu udrţitelného rozvoje;
− váţit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snaţit se
zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu;
− chtít si klást v ţivotě praktické otázky filozofického a etického charakteru a hledat na ně v
diskusi s jinými lidmi i se sebou samým odpovědi.
Hodnocení výsledků ţáků:
Při výuce dějepisu je kladen důraz nikoliv na sumu teoretických poznatků, ale na přípravu pro
praktický ţivot a celoţivotní vzdělávání. K této dobré přípravě je samozřejmě třeba
vybraných vědomostí a dovedností, které jsou prostředkem ke kultivaci historického vědomí
(především v dějinách 20. století), dále také ke kultivaci politického, sociálního, právního a
ekonomického vědomí ţáků a k posilování jejich mediální a finanční gramotnosti.
Hodnocení ústního i písemného zkoušení vyplývá ze školního klasifikačního řádu. Jsou
hodnoceny osvojené vědomosti, kultivovaný jazykový projev, schopnost orientace v
hostorických souvislostech i aktivita ve vyučovací hodině.
Občan v demokratické společnosti
Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových
postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování
demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování
občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání
odpovědného aktivního občana.
Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž
se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace
je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě
školy.
(Předmět rozvíjí znalosti a dovednosti ţáků, jeţ jsou potřebné pro odpovědné občanské
rozhodování a jednání, se snahou o vyuţití nabytých znalostí a dovedností k argumentaci v
diskusích o problémech běţného občanského ţivota. Při poznávání světových i národních
dějin je moţno ţáky vést k demokratickému občanství, ke schopnosti orientovat se v médiích,
vyuţívat je a kriticky hodnotit. Vést je k tomu, aby nemysleli jen na sebe, ale aby se zajímali i
o zájmy veřejné, aby si váţili materiálních a duchovních hodnot, příznivého ţivotního
prostředí, jeţ by měli chránit a uchovat pro budoucí generace. Vést je také k tomu, aby
dokázali odolávat názorové manipulaci, aby dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých
nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní neagresivní řešení. )
Člověk a ţivotní prostředí
Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho
realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného
rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých
složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.
Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost
rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů.
Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro
pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje
etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy
pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu
udržitelnosti rozvoje.
Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby:
− pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními,
regionálními a globálními environmentálními problémy
− chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život
− porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve
vztahu k udržitelnému rozvoji
− respektovali principy udržitelného rozvoje
− získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a
právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje
− samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech
s prostředím a z různých informačních zdrojů
− pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení
environmentálních problémů
− osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v
osobním a profesním jednání
− dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí
− osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví
(V hodinách dějepisu se ţák učí poznávat svět a lépe mu rozumět. Je upozorňován na fakt, ţe
člověk je občansky i profesně odpovědný za stav ţivotního prostředí, např. pokrok v průmyslu
či války naše ţivotní prostředí ovlivňují negativně. Ţák se proto musí naučit pracovat s
informacemi efektivně, aby se mohl orientovat v současných globálních problémech lidstva. )
Člověk a svět práce
Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava
takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže také
úspěšně prosadit na trhu práce i v životě.
Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné
složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě
práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při
vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv.
(Ve výuce dějepisu se ţák učí komunikovat, pracovat s informačními médii, obhajovat svůj
názor, seznamuje se s vývojovými zvláštnostmi regionu, jeţ mu mohou pomoci orientovat se
na trhu práce i v ţivote. )
Informační a komunikační technologie
Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých
zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována
podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací.
Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a
komunikačních technologií.
V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého
hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií
se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále více
pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a
společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové
pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti – dochází k přesunu
zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně.
Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé na
časových, prostorových, či kvantitativních omezeních.
Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů,
ale také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou
vykonávány; je tedy zcela nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních
a komunikačních technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání.
Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou
funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního
člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních
a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu
povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně
jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života.
(Ţák je veden i v hodinách dějepisu k tomu, aby aktivně vyuţíval při přípravě a realizaci
referátu informačních a komunikačních technologií. )
1. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
posuzovat reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadovat důsledky svého
jednání a chování v různých situacích
(navázáno v RVP na: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat
důsledky svého jednání a chování v různých situacích)
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a ţivotních podmínek
(navázáno v RVP na: stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností,
zájmové a pracovní orientace a životních podmínek)
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí, přijímat radu i kritiku
(navázáno v RVP na: reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu
jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku)
ověřovat si získané poznatky, kriticky zvaţovat názory, postoje a jednání jiných
lidí
(navázáno v RVP na: ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a
jednání jiných lidí)
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj,
být si vědomi důsledků nezdravého ţivotního stylu a závislostí
(navázáno v RVP na: mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i
duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí)
adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých schopností
a moţností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické
záleţitosti, být finančně gramotný
(navázáno v RVP na: adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle
svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i
ekonomické záležitosti, být finančně gramotní)
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
(navázáno v RVP na: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních
a jiných činností)
přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
(navázáno v RVP na: přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly)
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů,
nezaujatě zvaţovat návrhy druhých
(navázáno v RVP na: podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a
řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých)
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
(navázáno v RVP na: přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k
předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k
druhým)
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci
v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat)
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
(navázáno v RVP na: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně)
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
(navázáno v RVP na: účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a
postoje)
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na
běţná i odborná témata
(navázáno v RVP na: zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i
souvislé texty na běžná i odborná témata)
dodrţovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
(navázáno v RVP na: dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii)
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.)
(navázáno v RVP na: zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a
projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.))
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury
projevu a chování)
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro ţivotní i pracovní uplatnění, být
motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoţivotním učení
(navázáno v RVP na: chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní
uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním
učení)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické, empirické) a myšlenkové operace)
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve
(navázáno v RVP na: volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody
a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))
KOMPETENCE K UČENÍ
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
(navázáno v RVP na: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání)
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní
režim a podmínky)
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
(navázáno v RVP na: uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a
analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky
gramotný)
s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov
aj.), pořizovat si poznámky
(navázáno v RVP na: s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad,
přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)
KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve
veřejném zájmu
(navázáno v RVP na: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním
zájmu, ale i ve veřejném zájmu)
dodrţovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich
kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
(navázáno v RVP na: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí
(popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a
diskriminaci)
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie
(navázáno v RVP na: jednat v souladu s morálními principy a zásadami
společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie)
uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního souţití – vlastní kulturní,
národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
(navázáno v RVP na: uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití –
vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k
identitě druhých)
zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
(navázáno v RVP na: zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve
světě)
chápat význam ţivotního prostředí pro člověka a jedná v duchu udrţitelného
rozvoje
(navázáno v RVP na: chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu
udržitelného rozvoje)
uznávat hodnotu ţivota, uvědomuje si odpovědnost za vlastní ţivot a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany ţivota a zdraví ostatních
(navázáno v RVP na: uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní
život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních)
uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v
evropském a světovém kontextu
(navázáno v RVP na: uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i
současnost v evropském a světovém kontextu)
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim
vytvořen pozitivní vztah
(navázáno v RVP na: podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury
a mít k nim vytvořen pozitivní vztah)
Odborné kompetence
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání
či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
(navázáno v RVP na: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem)
Pravěk , 2 hodin
výstupy
objasní smysl poznávání dějin a variabilitu
jejich výkladů
učivo
poznání nejstarších dějin a jejich význam
pro další vývoj lidské společnosti
komentář
pokrytí průřezových témat
Starověk , 4 hodin
výstupy
učivo
uvede příklady kulturního přínosu starověkých charakteristické rysy materiální a duchovní
civilizací, judaismu a křesťanství
kultury starověkých civilizací
přínos antické vzdělanosti a kultury pro
popíše základní – revoluční změny ve
evropskou kulturu
středověku a raném novověku
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(Počátky demokratického zřízení v Athénách - primitivní demokracie.)
přesahy do:
CJL (1. ročník): kultura,
CJL (1. ročník): písemnictví starověku a raného středověku
Středověk , 10 hodin
výstupy
popíše základní – revoluční změny ve
středověku a raném novověku
učivo
charakteristika nejstarších říší
vznik raně středověkých států, Velká
Morava, Český stát
politické, hospodářské i kulturní poměry
Evropy a Českého státu v době vrcholného
středověku
krizové jevy 14. století, husitství
charakteristické rysy ţivotního stylu a
kultury středověku
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(Vznik středověkých měst jako center obchodu, kutury, vzdělánosti a podnikání.)
Novověk , 52 hodin
výstupy
učivo
na příkladu významných občanských revolucí
rozlišení pojmů renesance, humanismus,
vysvětlí boj za občanská i národní práva a
reformace
vznik občanské společnosti
vývoj evropských velmocí
Český stát v 17. a 18. století
objasní vznik novodobého českého národa a
charakteristické znaky a projevy barokní
jeho úsilí o emancipaci
kultury
význam a vliv Velké francouzské revoluce a
popíše česko-německé vztahy a postavení
napoleonských válek
Ţidů a Romů ve společnosti 18. a 19. stol
vznik USA
charakteristika národního hnutí v 19. století
charakterizuje proces modernizace společnosti a vznik české politiky
mezinárodní postavení evropských velmocí
a jejich vzájemné vztahy
popíše evropskou koloniální expanzi
vysvětlí rozdělení světa v důsledku koloniální
expanze a rozpory mezi velmocemi
popíše První světovou válku a objasní
významné změny ve světě po válce
charakterizuje první Československou
republiku a srovná její demokracii se situací
za tzv. druhé republiky (1938–39), objasní
vývoj česko-německých vztahů
vysvětlí projevy a důsledky velké hospodářské
krize
charakterizuje fašismus a nacismus; srovná
nacistický a komunistický totalitarismus
popíše mezinárodní vztahy v době mezi první
a druhou světovou válkou, objasní,jak došlo k
dočasné likvidaci ČSR
objasní cíle válčících stran ve Druhé světové
válce, její totální charakter a její výsledky,
popíše válečné zločiny včetně holocaustu
objasní uspořádání světa po Druhé světové
válce a důsledky pro Československo
popíše projevy a důsledky studené války
charakterizuje komunistický reţim v ČSR v
jeho vývoji a v souvislostech se změnami v
celém komunistickém bloku
popíše vývoj ve vyspělých demokraciích a
vývoj evropské integrace
popíše dekolonizaci a objasní problémy třetího
světa
vysvětlí rozpad sovětského bloku
uvede příklady úspěchů vědy a techniky ve 20.
století
orientuje se v historii svého oboru – uvede její
významné mezníky a osobnosti, vysvětlí
přínos studovaného oboru pro ţivot lidí
vymezení příčin a průběhu první světové
války,
situace v Rusku a ruská revoluce
politické, ekonomické a sociální poměry
poválečné Evropy a Československa
vznik totalitních systémů a projevy světové
hospodářské krize
znaky a projevy meziválečné kultury a
umění
klíčové události druhé světové války a
poválečného Československa
porozumí procesu vzniku studené války
charakterizuje politický vývoj v Sovětském
svazu a zemích komunistického bloku
pochopí vývoj vČeskoslovensku pod
komunistickou mocí
definuje proces dekolonizace
pochopí příčiny a důsledky rozkladu
komunistických reţimů a sovětského
mocenského bloku
pochopí příčiny rozdělení Československa a
vzniku České republiky
popíše současný svět na přelomu 20. a 21.
století, identifikuje globální problémy lidstva
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(Průmyslové revoluce, rozvoj vědy a vynálezů.)
Občan v demokratické společnosti
(Vznik a budování občanské společnosti na demokratických principech)
přesahy do:
CJL (1. ročník): renesance a humanismus,
CJL (1. ročník): národní obrození
přesahy z:
NAS (3. ročník): člověk jako občan-politologie,
NAS (4. ročník): základy filozofie
4.2.2. Nauka o společnosti
Obecný cíl nauky o společnosti je:
připravit ţáky na aktivní a odpovědný ţivot v demokratické společnosti.
Charakteristika učiva:
nauka o společnosti směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace ţáků, aby byli
slušnými lidmi a odpovědnými občany svého demokratického státu, aby jednali uváţlivě
nejen pro vlastní prospěch, ale téţ pro veřejný zájem. Kultivuje jejich historické vědomí a tím
je učí hlouběji rozumět jejich současnosti, učí je uvědomovat si vlastní identitu, kriticky
myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němţ ţijí.
Cíle vzdělávání v oblasti citů,postojů,hodnot a preferencí:
jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání, ţít čestně, cítit potřebu
občanské aktivity, váţit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování a zdokonalování,
preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, i kdyţ má demokracie
své stinné stránky (korupce, kriminalita,…), jednat v souladu s humanitou a vlastenectvím, s
demokratickými občanskými ctnostmi, respektovat lidská práva, chápat meze lidské svobody
a tolerance, jednat odpovědně a solidárně, kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe,
přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, nenechat se manipulovat, uznávat, ţe základní
hodnotou je ţivot a proto je třeba si ţivota váţit a chránit jej. Na základě vlastní identity ctít
identitu jiných lidí, povaţovat je za stejně hodnotné jako sebe sama – tedy oprostit se ve
vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného jednání, intolerance, rasismu, etnické,
náboţenské a jiné nesnášenlivosti. Cílevědomě zlepšovat a chránit ţivotní prostředí, jednat v
duchu udrţitelného rozvoje,
váţit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snaţit se
zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu.
Výukové strategie:
základními metodami je práce ţáků s verbálním a ikonickým textem a komunikace včetně
diskusních metod.
Hodnocení výsledků ţáků:
ţáky bychom měli hodnotit na základě hloubky porozumění poznatkům,schopnosti je
aplikovat při řešení problémů,schopnosti kritického myšlení,samostatnosti úsudku a
dovednosti výstiţně formulovat myšlenky,argumentovat a diskutovat.V nauce o společnosti je
kladen důraz nikoliv na sumu teoretických poznatků, ale na přípravu pro praktický ţivot a
celoţivotní vzdělávání.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat:
vyuţití společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém ţivotě, ve styku s jinými
lidmi a různými institucemi, při řešení praktických otázek politického i filozoficko-etického
rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých problémů právního a ikonických textů
(obrazy, fotografie, schémata, mapy, …) a kombinovaných textů (např. film), formulace
názorů na sociální, politické, praktické ekonomické a etické otázky, náleţitě je podloţit
argumenty, debatovat o nich s partnery.
Občan v demokratické společnosti
Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových
postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování
demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování
občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání
odpovědného aktivního občana.
Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž
se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace
je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě
školy.
Člověk a svět práce
Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava
takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže také
úspěšně prosadit na trhu práce i v životě.
Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné
složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě
práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při
vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv.
3. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
KOMPETENCE K UČENÍ
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní
režim a podmínky)
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve
veřejném zájmu
(navázáno v RVP na: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním
zájmu, ale i ve veřejném zájmu)
dodrţovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich
kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
(navázáno v RVP na: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí
(popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a
diskriminaci)
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie
(navázáno v RVP na: jednat v souladu s morálními principy a zásadami
společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie)
chápat význam ţivotního prostředí pro člověka a jedná v duchu udrţitelného
rozvoje
(navázáno v RVP na: chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu
udržitelného rozvoje)
zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
(navázáno v RVP na: zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve
světě)
uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního souţití – vlastní kulturní,
národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
(navázáno v RVP na: uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití –
vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k
identitě druhých)
uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v
evropském a světovém kontextu
(navázáno v RVP na: uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i
současnost v evropském a světovém kontextu)
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim
vytvořen pozitivní vztah
(navázáno v RVP na: podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury
a mít k nim vytvořen pozitivní vztah)
Odborné kompetence
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání
či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
(navázáno v RVP na: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem)
znát a dodrţovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a poţární prevence
(navázáno v RVP na: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence)
osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
(monitory, displeje apod.), rozpoznat moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení
zdraví a být schopen zajistit odstranění závad a moţných rizik
(navázáno v RVP na: osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo
ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik)
znát systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
(navázáno v RVP na: znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní
péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce))
být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokáat první pomoc sám poskytnout
(navázáno v RVP na: byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout)
základy etiky , 10 hodin
výstupy
charakterizuje současnou českou společnost,
její etnické a sociální sloţení
učivo
základní etické kategorie
moderní etické koncepce
osobnost člověka
podstata společenské komunikace
principy chování ve společnosti
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(Kritika a tolerance názorů druhých lidí.)
přesahy do:
CJL (2. ročník): komunikační a slohová výchova
člověk jako občan-politologie , 18 hodin
výstupy
charakterizuje současnou českou společnost,
její etnické a sociální sloţení
charakterizuje demokracii a objasní, jak
funguje a jaké má problémy (korupce,
kriminalita,…)
objasní význam práv a svobod, které jsou
zakotveny v českých zákonech, a popíše
způsoby, jak lze ohroţená lidská práva
obhajovat
charakterizuje současný český politický
systém, objasní funkci politických stran a
svobodných voleb
dovede kriticky přistupovat k mediálním
obsahům a pozitivně vyuţívat nabídky
masových médií
uvede příklady funkcí obecní a krajské
samosprávy
učivo
politologie jako věda
stát,znaky,funkce
právní základy státu
státní symboly
multietnicita ve státě
znaky demokratického a totalitního státu
význam a funkci Ústavy
hlavní subjety moci zákonodárné a výkonné
v ČR
Listina základních práv a svobod
politika,politické strany
formy politické participace občanů
základní politické ideologie
znaky voleb v dem.státech, pasivní a aktivní
volební právo,vysvětlí různé volební systémy
struktura územní samospráva v ČR
vysvětlí, jaké projevy je moţné nazvat
politickým radikalismem, nebo politickým
extremismem
vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat hnutí
omezující práva a svobody jiných lidí
uvede příklady občanské aktivity ve svém
regionu, vysvětlí, co se rozumí občanskou
společností; debatuje o vlastnostech, které by
měl mít občan demokratického státu
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
( Ochota angaţovat se pro veřejný prospěch. Upevňování postojů a hodnotové orientace
studentů. Budování občanské gramotnosti studentů.)
přesahy do:
DEJ (1. ročník): Novověk
přesahy z:
NEJ (3. ročník): Aktuální události
člověk jako jedinec-psychologie , 16 hodin
výstupy
učivo
objasní postupy vhodného jednání, stane-li se
význam psychologie
obětí nebo svědkem jednání, jako je šikana,
soustava psychologických disciplín
lichva, korupce, násilí, vydírání atp.
psychologické školy
základní psychologické kategorieučení,paměť,temperament,kreativita
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(Kritická tolerance k názorům druhých lidí.)
přesahy do:
CPR (1. ročník): Biologie člověka
přesahy z:
NEJ (3. ročník): Pocity a emoce,
NEK (4. ročník): Společnost
člověk v mezinárodním prostředí , 7 hodin
výstupy
popíše rozčlenění soudobého světa na
civilizační sféry a civilizace, charakterizuje
základní světová náboţenství
učivo
hlavní mezinárodní organizace ,cíle a
struktura mezinárodních
organizací(NATO,OSN,EU)
cíle a struktura mezinárodních organizací (
vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se
NATO,OSN,EU)
potýká soudobý svět, jak jsou řešeny, debatuje Evropská unie
o jejich moţných perspektivách
globalizace
objasní postavení České republiky v Evropě a
v soudobém světě
charakterizuje soudobé cíle EU a posoudí její
politiku
popíše funkci a činnost OSN a NATO
vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních
struktur a podíl ČR na jejich aktivitách
uvede příklady projevů globalizace a debatuje
o jejích důsledcích
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(Diskuze o kontroverzních otázkách současnosti.)
přesahy do:
EKO (3. ročník): Národní hospodářství a EU
přesahy z:
NEK (4. ročník): Práce a povolání
člověk a právo , 8 hodin
výstupy
učivo
vysvětlí pojem právo, právní stát, uvede
příklady právní ochrany a právních vztahů
pojmy právo a moc
právo hmotné,procesní,soukromé,veřejné
základni otázky
popíše soustavu soudů v ČR a činnost policie, občanského,rodinného,pracovního a trestního
soudů, advokacie a notářství
práva
občanské a trestní řízení
vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k právním
systém soudů
úkonům a má trestní odpovědnost
hlavní náplně vybraných právnických
profesí
popíše, jaké závazky vyplývají z běţných
smluv, a na příkladu ukáţe moţné důsledky
vyplývající z neznalosti smlouvy včetně jejich
všeobecných podmínek
dovede hájit své spotřebitelské zájmy, např.
podáním reklamace
popíše práva a povinnosti mezi dětmi a rodiči,
mezi manţeli; popíše, kde můţe o této oblasti
hledat informace nebo získat pomoc při řešení
svých problémů
objasní postupy vhodného jednání, stane-li se
obětí nebo svědkem jednání, jako je šikana,
lichva, korupce, násilí, vydírání atp.
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(Orientace v pracovním právu.)
člověk a společnost-sociologie , 9 hodin
výstupy
vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty,
význam vědy a umění
učivo
charakterizuje sociologii a předmět jejího
zkoumání
sociální role
popíše sociální nerovnost a chudobu ve
soc.skupiny
vyspělých demokraciích, uvede postupy, jimiţ soc.struktura,status,mobilita
lze do jisté míry řešit sociální
hmotná a duchovní kultura,volný čas
objasní způsoby ovlivňování veřejnosti
objasní význam solidarity a dobrých vztahů v
komunitě
debatuje o pozitivech i problémech
multikulturního souţití, objasní příčiny
migrace lidí
posoudí, kdy je v praktickém ţivotě rovnost
pohlaví porušována
objasní postavení církví a věřících v ČR;
vysvětlí, čím jsou nebezpečné některé
náboţenské sekty a náboţenský
fundamentalismus
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(Úcta k materiálním a duchovním hodnotám.)
4. ročník, 1 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim
vytvořen pozitivní vztah
(navázáno v RVP na: podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury
a mít k nim vytvořen pozitivní vztah)
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve
veřejném zájmu
(navázáno v RVP na: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním
zájmu, ale i ve veřejném zájmu)
dodrţovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich
kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
(navázáno v RVP na: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí
(popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a
diskriminaci)
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie
(navázáno v RVP na: jednat v souladu s morálními principy a zásadami
společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie)
uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního souţití – vlastní kulturní,
národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
(navázáno v RVP na: uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití –
vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k
identitě druhých)
zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
(navázáno v RVP na: zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve
světě)
chápat význam ţivotního prostředí pro člověka a jedná v duchu udrţitelného
rozvoje
(navázáno v RVP na: chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu
udržitelného rozvoje)
uznávat hodnotu ţivota, uvědomuje si odpovědnost za vlastní ţivot a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany ţivota a zdraví ostatních
(navázáno v RVP na: uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní
život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních)
uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v
evropském a světovém kontextu
(navázáno v RVP na: uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i
současnost v evropském a světovém kontextu)
Odborné kompetence
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání
či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
(navázáno v RVP na: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem)
znát a dodrţovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a poţární prevence
(navázáno v RVP na: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence)
osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
(monitory, displeje apod.), rozpoznat moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení
zdraví a být schopen zajistit odstranění závad a moţných rizik
(navázáno v RVP na: osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo
ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik)
znát systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
(navázáno v RVP na: znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní
péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce))
být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokáat první pomoc sám poskytnout
(navázáno v RVP na: byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout)
základy filozofie , 30 hodin
výstupy
učivo
vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie, filozofická
úvod do filozofie, základní filozofické
etika
kategorie
nejstarší filozofické systémy
dovede pouţívat vybraný pojmový aparát,
filozofie ve starověkém Řecku
který byl součástí učiva
středověká filozofie
základní duchovní a ekonomické
dovede pracovat s jemu obsahově a formálně předpoklady humanismu a renesance
dostupnými texty
středovéký a novověký obraz světa
německá klasická filozofie
debatuje o praktických filozofických a
moderní filoz.koncepce 19. a 20. století
etických otázkách (ze ţivota kolem sebe, z
kauz známých z médií, z krásné literatury a
jiných druhů umění)
vysvětlí, proč jsou lidé za své názory, postoje
a jednání odpovědni jiným lidem
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
CJL (4. ročník): práce s textem a získávání vědomostí,
DEJ (1. ročník): Novověk
4.3. Přírodovědné vzdělávání
Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a
zákonů, k formování ţádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umoţňuje ţákům proniknout
do dějů, které probíhají v ţivé i neţivé přírodě. Přírodovědné vzdělávání nemůţe být
nahrazeno pouhou znalostí vybraných faktů, pojmů a procesů.
Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit ţáky vyuţívat přírodovědných
poznatků v profesním i občanském ţivotě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim
relevantní, na důkazech zaloţené odpovědi.
Nároky jednotlivých oborů vzdělání na přírodovědné vzdělávání a jeho součásti jsou rozdílné.
Z toho důvodu byly zpracovány varianty přírodovědného vzdělání. Škola si zvolí variantu
fyzikálního a chemického vzdělávání minimálně na úrovni uvedené v poznámkách k
rámcovému rozvrţení obsahu vzdělávání (můţe si tedy zvolit i variantu s vyššími nároky na
příslušné vzdělávání).
Fyzikální vzdělávání je vypracováno ve třech variantách. Varianta A je určena pro obory s
vysokými, varianta B se středními a varianta C s niţšími nároky na fyzikální vzdělávání.
Chemické vzdělávání je vypracováno ve dvou variantách. Varianta A je určena pro obory s
vyššími nároky na chemické vzdělávání, varianta B pro obory s niţšími nároky.
Biologické a ekologické vzdělávání je vypracováno pouze v jedné variantě.
Přírodovědné vzdělávání můţe škola realizovat buď v samostatných vyučovacích předmětech,
nebo integrovaně v závislosti na charakteru oboru a podmínkách školy.
Vyučování směřuje k tomu, aby ţáci uměli:
− vyuţívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém ţivotě ve všech situacích,
které souvisejí s přírodovědnou oblastí;
− logicky uvaţovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy;
− pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat
získané údaje;
− komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim
stanovisko, vyuţívat získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice;
− porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě a zdůvodnit
nezbytnost udrţitelného rozvoje;
− posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na ţivé organismy.
V afektivní oblasti směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby ţáci získali:
− motivaci přispět k dodrţování zásad udrţitelného rozvoje v občanském ţivotě i odborné
pracovní činnosti;
− pozitivní postoj k přírodě;
− motivaci k celoţivotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti.
4.3.1. Fyzika
Obecný cíl vyučovacího předmětu:
Fyzika je na středních odborných školách koncipována jako všeobecně vzdělávací předmět s
průpravnou funkcí pro odbornou sloţku vzdělávání. Umoţní ţákům pochopit podstatu
fyzikálních jevů a procesů a vyuţívat přírodovědných poznatků v praktickém ţivotě.
Poskytuje ţákům lepší orientaci v současném rozvoji fyziky a umoţňuje tak lépe přijímat
nové technické objevy. Fyzikální vzdělání naučí ţáky klást si otázky o tom, co je vlastně svět
a příroda, jakými zákony se řídí a jak se vyvíjí. Na tyto otázky pak hledat odpovědi zaloţené
na důkazech. Tímto způsobem si ţáci mohou vytvořit moderní, relativistický a kvantový
obraz světa.
Charakteristika učiva:
Probírané učivo fyziky chronologicky sleduje historický vývoj fyziky a prohlubuje poznatky
získané v tomto předmětu v základním vzdělávání. Ţáci se naučí vyuţívat fyzikálních
poznatků a dovedností v praktickém ţivotě v situacích, které vyţadují reálný odhad výsledku,
zaloţený na fyzikálním přemýšlení. Budou logicky uvaţovat, analyzovat a řešit jednoduché
fyzikální problémy. Naučí se popsat reálné situace fyzikálním modelem a uplatnit fyzikální
zákony při řešení problému.
Cíle v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
V afektivní oblasti směřuje fyzikální vzdělávání k tomu, aby ţáci získali:
- motivaci k celoţivotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti
- pozitivní postoj k přírodě, včetně jejích nepříjemných stránek
- důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci
- schopnost komunikovat a spolupracovat s druhými
- schopnost váţit si historie vědy, jejího vyuţití pro lidstvo včetně negativních stránek.
Výukové strategie (pojetí výuky):
Výuka fyziky má být pro ţáky zajímavá a má vzbuzovat zájem po poznávání přírody a jejích
zákonitostí. Proto budou při výuce vyuţívány kromě tradičních metod vyučování (frontální
výklad, vysvětlování, procvičování pod dohledem učitele) také moderní vyučovací metody,
které zvyšují motivaci ţáků (heuristická metoda, problémový výklad, diskuse, skupinová
práce ţáků, vyuţití ICT). Výklad bude provázen fyzikálními experimenty, které přispívají ke
správnému pochopení fyzikálních jevů a metod fyzikálního bádání. Součástí výuky fyziky
jsou také laboratorní práce, při kterých ţáci ve skupinách provádí jednoduché fyzikální
experimenty a učí se tak týmové spolupráci.
Hodnocení výsledků ţáků:
Výsledky ţáků budou hodnoceny průběţně po celý rok převáţně písemnou formou v souladu
s klasifikačním řádem,
který je součástí školního řádu. Při pololetní klasifikaci budou vyučující vycházet nejen z
výsledků písemného a ústního zkoušení, z hodnocení laboratorních protokolů, ale i z
celkového přístupu ţáka k vyučovacímu procesu a k plnění studijních povinností (aktivní
projev ve vyučovacích hodinách, samostatnost při řešení problémových úloh, řádné plnění
domácích úkolů).
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat:
Ţáci porozumí základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě a pochopí
nezbytnost udrţitelného rozvoje. Naučí se komunikovat, vyhledávat a interpretovat
přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko, vyuţívat získané informace v diskusi k
přírodovědné a odborné tematice.
Člověk a ţivotní prostředí
Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho
realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného
rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých
složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.
Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost
rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů.
Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro
pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje
etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy
pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu
udržitelnosti rozvoje.
Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby:
− pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními,
regionálními a globálními environmentálními problémy
− chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život
− porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve
vztahu k udržitelnému rozvoji
− respektovali principy udržitelného rozvoje
− získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a
právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje
− samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech
s prostředím a z různých informačních zdrojů
− pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení
environmentálních problémů
− osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v
osobním a profesním jednání
− dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí
− osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví
Člověk a svět práce
Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava
takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže také
úspěšně prosadit na trhu práce i v životě.
Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné
složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě
práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při
vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv.
Informační a komunikační technologie
Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých
zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována
podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací.
Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a
komunikačních technologií.
V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého
hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií
se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále více
pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a
společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové
pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti – dochází k přesunu
zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně.
Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé na
časových, prostorových, či kvantitativních omezeních.
Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů,
ale také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou
vykonávány; je tedy zcela nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních
a komunikačních technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání.
Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou
funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního
člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních
a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu
povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně
jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života.
1. ročník, 2 + 1 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci
v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat)
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
(navázáno v RVP na: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické, empirické) a myšlenkové operace)
KOMPETENCE K UČENÍ
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
(navázáno v RVP na: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání)
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní
režim a podmínky)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)
pracovat s běţným základním a aplikačním programovým vybavením
(navázáno v RVP na: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením)
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím celosvětové sítě
Internet
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě Internet)
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím prostředků
informačních a komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých
médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií)
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
správně pouţívat a převádět běţné jednotky
(navázáno v RVP na: správně používat a převádět běžné jednotky)
provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
(navázáno v RVP na: provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy)
číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy,
schémata apod.)
(navázáno v RVP na: číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky,
diagramy, grafy, schémata apod.) )
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je
vymezit, popsat a správně vyuţít pro dané řešení
(navázáno v RVP na: nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických
úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení)
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů,
efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v
běţných situacích
(navázáno v RVP na: efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů v běžných situacích)
Odborné kompetence
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání
či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
(navázáno v RVP na: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem)
znát a dodrţovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a poţární prevence
(navázáno v RVP na: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence)
osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
(monitory, displeje apod.), rozpoznat moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení
zdraví a být schopen zajistit odstranění závad a moţných rizik
(navázáno v RVP na: osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo
ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik)
znát systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
(navázáno v RVP na: znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní
péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce))
být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokáat první pomoc sám poskytnout
(navázáno v RVP na: byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout)
Úvod , 4 hodin
výstupy
statisticky zpracuje a vyhodnotí výsledky
fyzikálního měření
zná typy fyzikálních veličin a jednotek
učivo
fyzikální veličiny a jejich jednotky,
soustava SI
měření fyzikálních veličin, chyby měření
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
FYZ (1. ročník): Laboratorní práce,
ZAE (1. ročník): Základní pojmy,
FYZ (2. ročník): Laboratorní práce,
FYS (4. ročník): Mechanika
Kinematika hmotného bodu , 10 hodin
výstupy
rozliší pohyby podle trajektorie a změny
rychlosti
učivo
vztaţná soustava
pohyb rovnoměrný přímočarý
pohyb rovnoměrně zrychlený a zpomalený
řeší úlohy o pohybech s vyuţitím vztahů mezi přímočarý
kinematickými veličinami
skládání pohybů
rovnoměrný pohyb po kruţnici
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
MAT (1. ročník): Rovnice,nerovnice a soustavy,
FYZ (1. ročník): Mechanika tuhého tělesa,
FYZ (1. ročník): Laboratorní práce,
FYZ (1. ročník): Dynamika hmotného bodu,
FYZ (2. ročník): Speciální teorie relativity,
FYS (4. ročník): Mechanika
Dynamika hmotného bodu , 10 hodin
výstupy
pouţije Newtonovy pohybové zákony v
jednoduchých úlohách o pohybech
učivo
vzájemná silová působení těles
skládání sil
Newtonovy pohybové zákony
určí síly, které v přírodě a v technických
hybnost tělesa a zákon zachování hybnosti
zařízeních působí na tělesa
smykové tření
pohyb po nakloněné rovině
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
FYZ (1. ročník): Kinematika hmotného bodu
přesahy z:
FYZ (1. ročník): Mechanika tuhého tělesa,
FYZ (1. ročník): Laboratorní práce,
FYZ (2. ročník): Speciální teorie relativity,
FYS (4. ročník): Mechanika
Mechanická práce a energie , 6 hodin
výstupy
vypočítá mechanickou práci a energii při
pohybu tělesa působením stálé síly
určí výkon a účinnost při konání práce
analyzuje jednoduché děje s vyuţitím zákona
učivo
mechanická práce
kinetická a potenciální energie
zákon zachování mechanické energie
výkon a účinnost
zachování mechanické energie
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
FYZ (1. ročník): Mechanika kapalin a plynů,
FYS (4. ročník): Mechanika
Gravitační pole , 6 hodin
výstupy
učivo
řeší úlohy o pohybech s vyuţitím vztahů mezi
Newtonův gravitační zákon
kinematickými veličinami
gravitační a tíhová síla
pohyby v gravitačním poli
popíše základní druhy pohybu v gravitačním
poli
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
FYS (4. ročník): Mechanika
Mechanika tuhého tělesa , 9 hodin
výstupy
učivo
určí výslednici sil působících na těleso a jejich posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa
momenty
kolem pevné osy
moment síly vzhledem k ose otáčení
určí těţiště tělesa jednoduchého tvaru
momentová věta
těţiště tuhého tělesa
rovnováţná poloha tuhého tělesa
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
FYZ (1. ročník): Kinematika hmotného bodu,
FYZ (1. ročník): Dynamika hmotného bodu,
MAT (1. ročník): Rovnice,nerovnice a soustavy
přesahy z:
FYS (4. ročník): Mechanika
Mechanika kapalin a plynů , 7 hodin
výstupy
aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při
řešení úloh na tlakové síly v tekutinách
učivo
vlastnosti tekutin
tlak v kapalinách, Pascalův zákon
Archimedův zákon, chování těles v kapalině
vysvětlí změny tlaku v proudící tekutině
rovnice kontinuity a Bernoulliho rovnice
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
FYZ (1. ročník): Mechanická práce a energie
přesahy z:
FYZ (1. ročník): Laboratorní práce,
FYS (4. ročník): Mechanika
Mechanické kmitání a vlnění , 10 hodin
výstupy
popíše vlastní kmitání mechanického
oscilátoru a určí příčinu kmitání
učivo
kmitavý pohyb, harmonické kmitání
mechanické oscilátory - těleso na pruţině,
kyvadlo
popíše nucené kmitání mechanického
nucené kmitání, rezonance
oscilátoru a určí podmínky rezonance
vlnění postupné a podélné
odraz vlnění, stojaté vlnění
rozliší základní druhy mechanického vlnění a
zvuk a jeho vlastnosti
popíše jejich šíření v látkovém prostředí
charakterizuje základní vlastnosti zvukového
vlnění a zná jejich význam pro vnímání zvuku
chápe negativní vliv hluku a zná způsoby
ochrany sluchu
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
ZAE (2. ročník): Obvody střídavého sinusového proudu,
FYZ (2. ročník): Elektromagnetické kmity a vlnění,
FYZ (2. ročník): Optika,
FYZ (2. ročník): Laboratorní práce,
FYS (4. ročník): Mechanické kmitání a vlnění
Molekulová fyzika a termika , 36 hodin
výstupy
uvede příklady potvrzující kinetickou teorii
látek
změří teplotu v Celsiově teplotní stupnici a
vyjádří ji jako termodynamickou teplotu
vysvětlí význam teplotní roztaţnosti látek v
přírodě a v technické praxi a řeší úlohy na
teplotní délkovou roztaţnost těles
popíše vlastnosti látek z hlediska jejich
částicové stavby
vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy
(tělesa) a způsoby její změny
řeší jednoduché případy tepelné výměny
pomocí kalorimetrické rovnice
učivo
kinetická teorie látek
částicová stavba látek, vnitřní energie
teplota a její měření
teplo a práce, přeměny vnitřní energie
tělesa, tepelná kapacita, měření tepla
kalorimetrická rovnice
ideální plyn, stavová rovnice ideálního
plynu
izochorický, izobarický, izotermický a
adiabatický děj
práce ideálního plynu, tepelné motory
teplotní délková a objemová roztaţnost
struktura pevných látek, deformace pevného
tělesa
povrch kapaliny, kapilární jevy
přeměny skupenství látek, skupenské teplo
vlhkost vzduchu
řeší úlohy na děje v plynech s pouţitím
stavové rovnice pro ideální plyn
vysvětlí mechanické vlastností těles z hlediska
struktury pevných látek
popíše příklady deformací pevných těles
jednoduchého tvaru a řeší úlohy na Hookův
zákon
popíše přeměny skupenství látek a jejich
význam v přírodě a v technické praxi
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(ţáci jsou seznámeni s tepelnými motory a jejich vlivem na znečištění ţivotního prostředí)
přesahy z:
FYZ (2. ročník): Fyzika mikrosvěta,
FYS (4. ročník): Molekulová fyzika a termika
Laboratorní práce , 4 hodin
výstupy
statisticky zpracuje a vyhodnotí výsledky
fyzikálního měření
učivo
měření fyzikální veličiny
kinematika rovnoměrného a zrychleného
pohybu
zná typy fyzikálních veličin a jednotek
smykové tření
mechanika kapalin
komentář
Laboratorní práce jsou do výuky zařazovány průběţně.
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(ţáci se učí pečlivě a svědomitě pracovat)
Informační a komunikační technologie
(ţáci vyuţívají výpočetní techniku pro statistické zpracování naměřených dat a vytváření
grafů)
přesahy do:
FYZ (1. ročník): Úvod,
FYZ (1. ročník): Kinematika hmotného bodu,
FYZ (1. ročník): Dynamika hmotného bodu,
FYZ (1. ročník): Mechanika kapalin a plynů,
IKT (1. ročník): Textový editor,
IKT (1. ročník): Tabulkový procesor
2. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci
v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat)
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
(navázáno v RVP na: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické, empirické) a myšlenkové operace)
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))
KOMPETENCE K UČENÍ
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
(navázáno v RVP na: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání)
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní
režim a podmínky)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)
pracovat s běţným základním a aplikačním programovým vybavením
(navázáno v RVP na: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením)
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím celosvětové sítě
Internet
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě Internet)
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím prostředků
informačních a komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých
médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií)
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
správně pouţívat a převádět běţné jednotky
(navázáno v RVP na: správně používat a převádět běžné jednotky)
provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
(navázáno v RVP na: provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy)
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je
vymezit, popsat a správně vyuţít pro dané řešení
(navázáno v RVP na: nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických
úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení)
číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy,
schémata apod.)
(navázáno v RVP na: číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky,
diagramy, grafy, schémata apod.) )
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů,
efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v
běţných situacích
(navázáno v RVP na: efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů v běžných situacích)
Odborné kompetence
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání
či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
(navázáno v RVP na: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem)
znát a dodrţovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a poţární prevence
(navázáno v RVP na: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence)
osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
(monitory, displeje apod.), rozpoznat moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení
zdraví a být schopen zajistit odstranění závad a moţných rizik
(navázáno v RVP na: osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo
ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik)
znát systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
(navázáno v RVP na: znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní
péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce))
být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokáat první pomoc sám poskytnout
(navázáno v RVP na: byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout)
Elektrické pole , 5 hodin
výstupy
učivo
určí elektrickou sílu v poli bodového
elektrického náboje
podstata a vlastnosti elektrického náboje
Coulombův zákon
intenzita elektrického pole
elektrický potenciál a napětí
vodič a izolant v elektrickém poli
kapacita vodiče
popíše elektrické pole z hlediska jeho
působení na bodový elektrický náboj
vysvětlí princip a funkci kondenzátoru
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
ZAE (1. ročník): Elektrostatické pole,
ETE (2. ročník): Materiály pro elektrotechniku, druhy a vlastnosti
přesahy z:
FYS (4. ročník): Elektřina a magnetismus
Elektrický proud v kovech , 7 hodin
výstupy
popíše vznik elektrického proudu v látkách
řeší úlohy s elektrickými obvody s pouţitím
Ohmova zákona
sestaví podle schématu elektrický obvod a
změří elektrické napětí a proud
učivo
model vedení elektrického proudu v
kovovém vodiči
jednoduchý elektrický obvod
Ohmův zákon, elektrický odpor
spojování rezistorů
Kirchhoffovy zákony
práce a výkon elektrického proudu
řeší úlohy uţitím vztahu R = ς*l/S;
řeší úlohy na práci a výkon elektrického
proudu
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
ZAE (1. ročník): Stejsnoměrný proud,
ETE (2. ročník): Materiály pro elektrotechniku, druhy a vlastnosti,
ETE (2. ročník): Technologie výroby plošných spojů
přesahy z:
FYZ (2. ročník): Laboratorní práce,
FYS (4. ročník): Elektřina a magnetismus
Elektrický proud v kapalinách, plynech a ve vakuu , 4 hodin
výstupy
vysvětlí elektrickou vodivost polovodičů,
kapalin a plynů
vysvětlí princip chemických zdrojů napětí
zná typy výbojů v plynech a jejich vyuţití
učivo
vedení elektrického proudu elektrolytem,
elektrolýza
chemické zdroje napětí
výboje v plynech, vyuţití
emise elektronů, obrazovka
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
ZAE (1. ročník): Základy elektrochemie
přesahy z:
FYS (4. ročník): Elektřina a magnetismus
Elektrický proud v polovodičích , 3 hodin
výstupy
vysvětlí elektrickou vodivost polovodičů,
kapalin a plynů
popíše princip a pouţití polovodičových
součástek s přechodem PN
učivo
vlastní vodivost polovodičů, závislost na
teplotě
příměsová vodivost polovodičů
PN přechod, polovodičová dioda jako
usměrňovač, tranzistor
vysvětlí princip transformátoru a usměrňovače
střídavého proudu
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
(ţáci jsou seznámeni s polovodičovými součástkami, které jsou základními funkčními
součástkami počítače)
přesahy do:
ETE (2. ročník): Materiály pro elektrotechniku, druhy a vlastnosti,
ETE (2. ročník): Změna vlastností materiálů změnou struktury,
ETE (2. ročník): Změna vlastností materiálů změnou sloţení,
ETE (2. ročník): Technologie polovodičových součástek a integrovaných obvodů
přesahy z:
FYS (4. ročník): Elektřina a magnetismus
Magnetické pole , 7 hodin
výstupy
určí magnetickou sílu v magnetickém poli
vodiče s proudem a popíše magnetické pole
indukčními čarami
učivo
magnetické pole vodičů s proudem
magnetická síla
částice s nábojem v magnetickém poli
látky v magnetickém poli
vysvětlí jev elektromagnetické indukce a jeho
elektromagnetická indukce
význam v technice
indukčnost vodičů
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
ZAE (1. ročník): Magnetické pole
přesahy z:
FYS (4. ročník): Elektřina a magnetismus
Střídavý proud , 4 hodin
výstupy
učivo
popíše princip generování střídavých proudů a vznik střídavého napětí a proudu
jejich vyuţití v energetice
obvod střídavého proudu s rezistorem
obvod střídavého proudu s cívkou a
charakterizuje základní vlastnosti obvodů
kondenzátorem
střídavého proudu
výkon střídavého proudu
trojfázová soustava střídavého proudu,
vysvětlí princip transformátoru a usměrňovače energetika
střídavého proudu
transformátor
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(ţáci jsou seznámeni s výhodami a nevýhodami jednotlivých typů elektráren a jejich vlivem
na ţivotní prostředí)
přesahy do:
ZAE (2. ročník): Elektromagnetická indukce,
ZAE (2. ročník): Střídavé proudy,
ZAE (2. ročník): Obvody střídavého sinusového proudu
přesahy z:
ZAE (2. ročník): Řešení střídavých obvodů symbolickou metodou,
FYS (4. ročník): Elektřina a magnetismus
Elektromagnetické kmity a vlnění , 2 hodin
výstupy
učivo
vysvětlí vznik elektromagnetického kmitání v
oscilační obvod, vlastní kmitání
oscilačním obvodu
elektromagnetického oscilátoru
nucené elektromagnetické kmitání,
popíše vyuţití elektromagnetického vlnění ve rezonance
sdělovacích soustavách
vlastnosti elektromagnetického vlnění
princip rozhlasu a televize
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
(ţáci jsou seznámeni s principem bezdrátového přenosu informací)
přesahy do:
FYZ (1. ročník): Mechanické kmitání a vlnění
přesahy z:
ZAE (2. ročník): Řešení střídavých obvodů symbolickou metodou,
FYZ (2. ročník): Optika,
FYZ (2. ročník): Astrofyzika,
FYS (4. ročník): Elektřina a magnetismus
Optika , 14 hodin
výstupy
charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou a
rychlostí v různých prostředích
řeší úlohy na odraz a lom světla
vysvětlí podstatu jevů interference, ohyb a
polarizace světla
učivo
světlo jako elektromagnetické vlnění
odraz a lom světla, disperze světla, optické
spektrum
interference světla, ohyb světla, polarizace
světla
zobrazení zrcadlem
zobrazení čočkou
lidské oko
popíše význam různých druhů
elektromagnetického záření z hlediska
působení na člověka a vyuţití v praxi
optické přístroje
řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami
popíše oko jako optický přístroj
vysvětlí principy základních typů optických
přístrojů
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
(ţáci jsou seznámeni s principem přenosu signálů optickými kabely)
přesahy do:
FYZ (1. ročník): Mechanické kmitání a vlnění,
FYZ (2. ročník): Elektromagnetické kmity a vlnění,
ETE (2. ročník): Technologie optoelektroniky
přesahy z:
FYZ (2. ročník): Astrofyzika,
FYS (4. ročník): Optika
Speciální teorie relativity , 6 hodin
výstupy
učivo
popíše důsledky plynoucí z principů speciální
základní principy teorie relativity
teorie relativity pro chápání prostoru a času
důsledky speciální teorie relativity
základní pojmy relativistické dynamiky
zná souvislost energie a hmotnosti objektů
pohybujících se velkou rychlostí
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
FYZ (1. ročník): Kinematika hmotného bodu,
FYZ (1. ročník): Dynamika hmotného bodu,
FYZ (2. ročník): Fyzika mikrosvěta,
FYZ (2. ročník): Astrofyzika
přesahy z:
FYZ (2. ročník): Astrofyzika,
FYS (4. ročník): Speciální teorie relativity
Fyzika mikrosvěta , 4 hodin
výstupy
objasní podstatu fotoelektrického jevu a jeho
praktické vyuţití
chápe základní myšlenku kvantové fyziky,
tzn. vlnové a částicové vlastnosti objektů
mikrosvěta
charakterizuje základní modely atomu
učivo
základní pojmy kvantové fyziky,
fotoelektrický jev
model atomu, spektrum atomu vodíku, laser
nukleony, radioaktivita, jaderné záření,
elementární a základní částice
zdroje jaderné energie, jaderný reaktor,
bezpečnostní a ekologická hlediska jaderné
energetiky
popíše strukturu elektronového obalu atomu z
hlediska energie elektronu
popíše stavbu atomového jádra a
charakterizuje základní nukleony
vysvětlí podstatu radioaktivity a jaderného
záření a popíše způsoby ochrany před tímto
zářením
popíše štěpnou reakci jader uranu a její
praktické vyuţití v energetice
posoudí výhody a nevýhody způsobů, jimiţ se
získává elektrická energie
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(ţáci jsou seznámeni s výhodami a riziky spojenými s vyuţitím jaderné energie)
přesahy do:
FYZ (1. ročník): Molekulová fyzika a termika,
CHE (1. ročník): Obecná chemie
přesahy z:
FYZ (2. ročník): Speciální teorie relativity,
FYZ (2. ročník): Astrofyzika,
FYS (4. ročník): Fyzika mikrosvěta
Astrofyzika , 8 hodin
výstupy
charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše
sluneční soustavu
popíše vývoj hvězd a jejich uspořádání do
galaxií
učivo
Slunce a hvězdy
galaxie a vývoj vesmíru
výzkum vesmíru
zná současné názory na vznik a vývoj vesmíru
vysvětlí nejdůleţitější způsoby, jimiţ
astrofyzika zkoumá vesmír
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
FYZ (2. ročník): Elektromagnetické kmity a vlnění,
FYZ (2. ročník): Optika,
FYZ (2. ročník): Speciální teorie relativity,
FYZ (2. ročník): Fyzika mikrosvěta
přesahy z:
FYZ (2. ročník): Speciální teorie relativity,
FYS (4. ročník): Astrofyzika
Laboratorní práce , 4 hodin
výstupy
řeší úlohy s elektrickými obvody s pouţitím
Ohmova zákona
učivo
vztah pro periodu kyvadla
charakteristika ţárovky
Ohmův zákon
variabilní téma
sestaví podle schématu elektrický obvod a
změří elektrické napětí a proud
komentář
Laboratorní práce jsou do výuky zařazovány průběţně.
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(ţáci se učí pečlivě a svědomitě pracovat)
Informační a komunikační technologie
(ţáci vyuţívají výpočetní techniku pro statistické zpracování naměřených dat a vytváření
grafů)
přesahy do:
FYZ (1. ročník): Úvod,
FYZ (1. ročník): Mechanické kmitání a vlnění,
FYZ (2. ročník): Elektrický proud v kovech,
IKT (1. ročník): Textový editor,
IKT (1. ročník): Tabulkový procesor
4.3.2. Chemie
Obecný cíl vzdělávání
Vyučovací předmět chemie je koncipován jako povinný předmět všeobecně vzdělávací s
průpravnou funkcí směrem k odborné sloţce vzdělávání.
Obecným cílem vzdělávání v předmětu chemie je poskytnout ţákům soubor poznatků o
chemických látkách, jevech, zákonitostech a vztazích mezi nimi, formovat logické myšlení a
rozvíjet vědomosti a dovednosti vyuţitelné v delším vzdělávání, v odborné praxi i v
občanském ţivotě.
Charakteristika učiva
Výuka chemie přímo navazuje na poznatky získané v tomto předmětu v základním vzdělávání
a dále je rozvíjí a prohlubuje. Ţáci se seznamují se základy obecné chemie, anorganické a
organické chemie, biochemie,s vybranými poznatky chemie makromolekulárních látek.
Poznatky z jednotlivých celků se vzájemně prolínají, postupně doplňují.
Výchovně vzdělávací cíle
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu chemie směřuje k tomu, aby ţák:
pochopil a osvojil si vybrané pojmy, zákonitosti, terminologie a chemické názvosloví
uměl pracovat s chemickými rovnicemi, veličinami a jednotkami a dovedl uplatnit tyto
znalosti a dovednosti při řešení úloh
získal přehled o systému chemických prvků a sloučenin
osvojil si základní charakteristiky chemického děje
znal vlastnosti a vyuţití běţných chemických látek v odborné praxi i občanském ţivotě a
jejich vliv na zdraví člověka a ţivotní prostředí
dovedl pracovat s různými informačními zdroji
ovládl jednoduché laboratorní techniky
ovládal základní pravidla bezpečnosti práce a uměl poskytnout nejnutnější první pomoc v
chemické laboratoři
uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné sloţce vzdělávání, v občanském
ţivotě i v odborné praxi
Výukové strategie (pojetí výuky)
Učivo předmětu chemie je zařazeno do 1. ročníku v celkovém rozsahu dvě hodiny týdně.
Výuka chemie má být pro ţáky zajímavá a má vzbuzovat zájem po poznávání přírody, jejich
zákonitostí a moţných aplikací při poznávání přírody a okolního světa. Proto je třeba výklad
doprovázet jednoduchými pokusy, které přispívají ke správnému pochopení chemických jevů
a metod chemického bádání a zařadit laboratorní cvičení v rámci moţností vybavení učebny.
Uplatňované formy výuky budou frontální a kooperativní ve skupinách zvolených učitelem.
Uplatňované výukové metody budou kromě výkladu a problémového výkladu také
samostatné řešení úkolu ţáky, nácvik pracovních dovedností a provádění jednoduchých
experimentů.
Formy vzdělávání i metody výuky je vhodné střídat podle probíraného tématu.
Hodnocení výsledků ţáků
U ţáků budou hodnoceny jak vědomosti, tak i dovednosti. Vědomosti budou ověřovány
průběţně po celý rok převáţně písemnou formou a hodnoceny v souladu s klasifikačním
řádem, který je součástí školního řádu. Při pololetní klasifikaci se bude vycházet z výsledků
písemného i ústního zkoušení, z hodnocení laboratorních protokolů, ale i z celkového přístupu
ţáka k vyučovacímu předmětu a k plnění studijních povinností.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat
Při teoretické i praktické výuce v hodinách chemie by si ţáci v souladu s průřezovými tématy
měli průběţně osvojovat nástroje a principy k pochopení světa, rozvíjet komunikativní
kompetence a kompetence k řešení problémů. Ţáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni
pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je vyuţívali
(rozšiřující studium, samostudium, referáty, projekty, protokoly,…). Výuka rozšiřuje znalosti
o problémech ţivotního prostředí a vede k myšlení a jednání, které je v souladu s principy
trvale udrţitelného rozvoje, k odpovědnosti za kvalitu ţivotního prostředí. Průřezové téma
Člověka ţivotní prostředí je integrováno v různých oblastech učiva (surovinové zdroje
anorganických a organických látek, odpady, nebezpečné látky, jedy, základy biochemie,
látkový metabolismus,..)
Mezi nejdůleţitější kompetence, které se rozvíjejí vyučováním chemie, patří:
prohloubení a rozšíření vědomostí o světě
chápání přírodovědného vzdělání jako součásti lidské kultury
vytváření úcty k ţivé i neţivé přírodě, k ochraně a zlepšování ţivotního prostředí
pochopení nezbytnosti udrţitelného rozvoje
komunikace, spolupráce, práce s informacemi, vyuţití prostředků ICT
zodpovědný a pečlivý přístup k týmové i samostatné práci
hledání a tvorba integračních vazeb s ostatními předměty.
Člověk a ţivotní prostředí
Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho
realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného
rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých
složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.
Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost
rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů.
Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro
pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje
etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy
pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu
udržitelnosti rozvoje.
Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby:
− pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními,
regionálními a globálními environmentálními problémy
− chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život
− porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve
vztahu k udržitelnému rozvoji
− respektovali principy udržitelného rozvoje
− získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a
právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje
− samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech
s prostředím a z různých informačních zdrojů
− pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení
environmentálních problémů
− osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v
osobním a profesním jednání
− dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí
− osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví
Informační a komunikační technologie
Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých
zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována
podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací.
Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a
komunikačních technologií.
V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého
hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií
se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále více
pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a
společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové
pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti – dochází k přesunu
zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně.
Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé na
časových, prostorových, či kvantitativních omezeních.
Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů,
ale také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou
vykonávány; je tedy zcela nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních
a komunikačních technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání.
Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou
funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního
člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních
a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu
povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně
jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života.
1. ročník, 1 + 1 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
posuzovat reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadovat důsledky svého
jednání a chování v různých situacích
(navázáno v RVP na: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat
důsledky svého jednání a chování v různých situacích)
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a ţivotních podmínek
(navázáno v RVP na: stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností,
zájmové a pracovní orientace a životních podmínek)
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí, přijímat radu i kritiku
(navázáno v RVP na: reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu
jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku)
ověřovat si získané poznatky, kriticky zvaţovat názory, postoje a jednání jiných
lidí
(navázáno v RVP na: ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a
jednání jiných lidí)
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj,
být si vědomi důsledků nezdravého ţivotního stylu a závislostí
(navázáno v RVP na: mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i
duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí)
adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých schopností
a moţností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické
záleţitosti, být finančně gramotný
(navázáno v RVP na: adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle
svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i
ekonomické záležitosti, být finančně gramotní)
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
(navázáno v RVP na: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních
a jiných činností)
přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
(navázáno v RVP na: přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly)
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů,
nezaujatě zvaţovat návrhy druhých
(navázáno v RVP na: podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a
řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých)
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
(navázáno v RVP na: přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k
předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k
druhým)
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci
v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat)
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
(navázáno v RVP na: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně)
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
(navázáno v RVP na: účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a
postoje)
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na
běţná i odborná témata
(navázáno v RVP na: zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i
souvislé texty na běžná i odborná témata)
dodrţovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
(navázáno v RVP na: dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii)
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.)
(navázáno v RVP na: zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a
projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.))
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury
projevu a chování)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické, empirické) a myšlenkové operace)
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve
(navázáno v RVP na: volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody
a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))
KOMPETENCE K UČENÍ
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
(navázáno v RVP na: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání)
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní
režim a podmínky)
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
(navázáno v RVP na: uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a
analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky
gramotný)
s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov
aj.), pořizovat si poznámky
(navázáno v RVP na: s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad,
přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)
pracovat s běţným základním a aplikačním programovým vybavením
(navázáno v RVP na: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením)
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím celosvětové sítě
Internet
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě Internet)
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím prostředků
informačních a komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých
médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií)
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
(navázáno v RVP na: uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být
mediálně gramotní)
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
správně pouţívat a převádět běţné jednotky
(navázáno v RVP na: správně používat a převádět běžné jednotky)
pouţívat pojmy kvantifikujícího charakteru
(navázáno v RVP na: používat pojmy kvantifikujícího charakteru)
provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
(navázáno v RVP na: provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy)
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je
vymezit, popsat a správně vyuţít pro dané řešení
(navázáno v RVP na: nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických
úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení)
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů,
efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v
běţných situacích
(navázáno v RVP na: efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů v běžných situacích)
KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání;
uvědomovat si význam celoţivotního učení a být připraveni přizpůsobovat se
měnícím se pracovním podmínkám
(navázáno v RVP na: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i
vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat
se měnícím se pracovním podmínkám)
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve
veřejném zájmu
(navázáno v RVP na: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním
zájmu, ale i ve veřejném zájmu)
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie
(navázáno v RVP na: jednat v souladu s morálními principy a zásadami
společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie)
chápat význam ţivotního prostředí pro člověka a jedná v duchu udrţitelného
rozvoje
(navázáno v RVP na: chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu
udržitelného rozvoje)
uznávat hodnotu ţivota, uvědomuje si odpovědnost za vlastní ţivot a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany ţivota a zdraví ostatních
(navázáno v RVP na: uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní
život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních)
dodrţovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich
kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
(navázáno v RVP na: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí
(popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a
diskriminaci)
Odborné kompetence
JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s
ohledem na ţivotní prostředí
(navázáno v RVP na: nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými
látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí)
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
znát a dodrţovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a poţární prevence
(navázáno v RVP na: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence)
chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání
či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
(navázáno v RVP na: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem)
být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokáat první pomoc sám poskytnout
(navázáno v RVP na: byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout)
Obecná chemie , 28 hodin
výstupy
dokáţe porovnat fyzikální a chemické
vlastnosti různých látek
učivo
chemické látky a jejich vlastnosti
chemické prvky, sloučeniny
směsi a roztoky
popíše základní metody oddělování sloţek ze
chemická symbolika
směsí a jejich vyuţití v praxi
oxidační číslo,vzorce a názvy jednoduchých
sloučenin
vyjádří sloţení roztoku a připraví roztok
částicové sloţení látek, atom, molekula
poţadovaného sloţení
typy chemické vazby
periodická soustava prvků
zná názvy, značky a vzorce vybraných
chemický děj,chemické reakce, chemické
chemických prvků a sloučenin
rovnice
výpočty v chemii
LP - BZP, seznámení s laboratorními
popíše stavbu atomu
pomůckami a sklem
LP - sloţení roztoků
LP - práce s laboratorním sklem
vysvětlí vznik chemické vazby a
charakterizuje typy vazeb
popíše charakteristické vlastnosti nekovů,
kovů a jejich umístění v periodické soustavě
prvků
vysvětlí podstatu chemických reakcí a zapíše
jednoduchou chemickou reakci chemickou
rovnicí
provádí jednoduché chemické výpočty, které
lze vyuţít v odborné praxi
pracuje bezpečně s dostupnými a běţně
pouţívanými látkami
rozliší základní chemické nádobí
vyuţívá k měření objemů kapalin různé
odměrné nádobí
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
MAT (1. ročník): Číselné obory a operace s čísly,
MAT (1. ročník): Rovnice,nerovnice a soustavy
přesahy z:
CPR (1. ročník): Základy biologie,
CPR (1. ročník): Ekologie,
CPR (1. ročník): Člověk a ţivotní prostředí,
MAT (1. ročník): Rovnice,nerovnice a soustavy,
FYZ (2. ročník): Fyzika mikrosvěta
Anorganická chemie , 18 hodin
výstupy
dokáţe porovnat fyzikální a chemické
vlastnosti různých látek
popíše charakteristické vlastnosti nekovů,
kovů a jejich umístění v periodické soustavě
učivo
vybrané nekovy
obecná charakteristika a vlastnosti kovů
vybrané technicky významné kovy a jejich
sloučeniny
LP - krystalizace
prvků
vysvětlí vlastnosti anorganických látek
tvoří chemické vzorce a názvy vybraných
anorganických sloučenin
charakterizuje vybrané prvky a anorganické
sloučeniny a zhodnotí jejich vyuţití v odborné
praxi a v běţném ţivotě, posoudí je z hlediska
vlivu na zdraví a ţivotní prostředí
provádí vybrané metody oddělování sloţek
směsi
uvede základní znečišťující látky v ovzduší,
ve vodě a v půdě a vyhledá informace o
aktuální situaci
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(vliv některých nekovů, kovů a jejich sloučenin na ţivotní prostředí)
přesahy z:
CPR (1. ročník): Základy biologie,
CPR (1. ročník): Člověk a ţivotní prostředí,
ZAE (1. ročník): Základy elektrochemie
Organická chemie , 16 hodin
výstupy
učivo
charakterizuje základní skupiny uhlovodíků a
vlastnosti atomu uhlíku
jejich vybrané deriváty a tvoří jednoduché
vzorce organických sloučenin
chemické vzorce a názvy
klasifikace organických sloučenin
typy reakcí v organické chemii
uvede významné zástupce jednoduchých
názvosloví, vlastnosti, zástupci vybraných
organických sloučenin a zhodnotí jejich
uhlovodíků v běţném ţivotě a v odborné praxi
vyuţití v odborné praxi a v běţném ţivotě,
vybrané deriváty uhlovodíků
posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a ţivotní
názvosloví, vlastnosti, zástupci vybraných
prostředí
derivátů uhlovodíků v běţném ţivotě a v
odborné praxi
sestaví strukturní vzorce důleţitých
LP - modely vybraných organických
organických sloučenin
sloučenin
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(syntetické MML - výroba, likvidace odpadů)
přesahy z:
CPR (1. ročník): Základy biologie,
CPR (1. ročník): Člověk a ţivotní prostředí
Biochemie , 6 hodin
výstupy
charakterizuje biogenní prvky a jejich
sloučeniny
charakterizuje nejdůleţitější přírodní látky
učivo
chemické sloţení ţivých organismů
přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy,
nukleové kyseliny, biokatalyzátory
biochemické děje
popíše vybrané biochemické děje
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
CPR (1. ročník): Základy biologie,
CPR (1. ročník): Člověk a ţivotní prostředí
4.3.3. Člověk a příroda
Pojetí vyučovacího předmětu Člověk a příroda
Obecný cíl
Předmět Člověk a příroda přispívá k rozvoji ekologického myšlení ţáků. Výuka je
koncipována tak, aby přispěla k hlubšímu a komplexnímu pochopení prířodních jevů
a formování pozitivních vztahů k ţivotnímu prostredí.
Charakteristika učiva
Výuka biologie a ekologie navazuje na znalosti získané v základním vzdělávání.
Obsah učiva není však zaměřen na celou oblast biologie, nýbrţ jen na vybrané oblasti (obecná
biologie, genetika, biologie člověka, ekologie a ochrana přírody). Ţáci si v průběhu
vzdělávání mají
vytvořit ucelenou představu o vztazích mezi ţivou a neţivou přírodou a naučit se správně
chápat spjatost člověka a jeho ţivota s přírodou a jejími zákonitostmi.
Obsah učiva je vybrán a strukturován tak, aby ţáci v průběhu vzdělávání:
získali přehled o vzniku a vývoji ţivota na Zemi;
seznámili se způsobem ţivota vybraných jednobuněčných organismů (bakterie a viry)
a znali způsoby prevence před lidskými patogeny;
získali základní poznatky o anatomii a fyziologii lidského těla, o zdravé výţivě a zdravém
ţivotním stylu;
orientovali se v základních genetických pojmech;
uvědomili si důleţitost citlivého vztahu mezi organismy a okolním prostředím
a odpovědnost člověka za zachování ţivota na Zemi i svého zdraví;
dodrţovali zásady trvale udrţitelného rozvoje v občanském i profesním ţivotě
Strategie výuky
Předmět se vyučuje v 1. ročníku. Při probírání nového učiva je obvykle volena metoda
výkladu nebo řízeného rozhovoru. Aktivita ţáků je podněcována zadáváním samostatných
prací.
Hodnocení výsledků ţáků
Hodnocení je prováděno podle klasifikačního řádu. Znalosti i praktické dovednosti jsou
ověřovány ústně i písemně. Při ústním zkoušení je dbáno, kromě prokazovaných znalostí, i na
správné vyjadřování a vystupování.
Hodnocení bude prováděno s ohledem na hloubku porozumění poznatkům, schopnosti je
vyuţívat při řešení problémů, schopnosti kritického myšlení, dovednosti práce s texty,
samostatnosti úsudku, dovednosti výstiţně formulovat myšlenky, argumentovat a diskutovat.
Při hodnocení bude kladen důraz na schopnost aplikovat získané znalosti.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat
Z hlediska klíčových kompetencí má vzdělávání v biologii a ekologii přispět k tomu, aby ţáci:
přijali odpovědnost za své zdraví a respektovali zásady zdravého ţivotního stylu;
znali techniky a metody první pomoci a v konkrétní situaci dokázali zasáhnout;
získali povědomí o základních ekologických zákonitostech a negativních dopadech
působení člověka na přírodu a chovali se zodpovědně nejen ve vlastním zájmu, ale
zejména v zájmu veřejném;
naučili se dodrţovat zásady úspornosti a hospodárnosti s veškerými zdroji;
přispívali ke zlepšení ţivotního prostředí a přijali odpovědnost za jeho údrţbu a ochranu;
osvojili si takové poznatky o ţivé a neţivé přírodě, které by mohli vyuţívat ve svém
praktickém denním ţivotě a mohli se aktivně účastnit diskusí a obhajovat své názory
a postoje v otázkách ochrany ţivotního prostředí.
Předmět přispívá k realizaci průřezového tématu Člověk a ţivotní prostředí.
Člověk a ţivotní prostředí
Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho
realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného
rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých
složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.
Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost
rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů.
Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro
pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje
etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy
pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu
udržitelnosti rozvoje.
Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby:
− pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními,
regionálními a globálními environmentálními problémy
− chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život
− porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve
vztahu k udržitelnému rozvoji
− respektovali principy udržitelného rozvoje
− získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a
právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje
− samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech
s prostředím a z různých informačních zdrojů
− pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení
environmentálních problémů
− osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v
osobním a profesním jednání
− dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí
− osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví
(Do učiva jsou zařazeny základní ekologické pojmy a vztahy, zásady ochrany a tvorby
ţivotního prostředí.)
1. ročník, 1 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
KOMPETENCE K UČENÍ
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
(navázáno v RVP na: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání)
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní
režim a podmínky)
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
(navázáno v RVP na: uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a
analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky
gramotný)
s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov
aj.), pořizovat si poznámky
(navázáno v RVP na: s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad,
přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)
Odborné kompetence
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokáat první pomoc sám poskytnout
(navázáno v RVP na: byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout)
osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
(monitory, displeje apod.), rozpoznat moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení
zdraví a být schopen zajistit odstranění závad a moţných rizik
(navázáno v RVP na: osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo
ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik)
Základy biologie , 6 hodin
výstupy
učivo
charakterizuje názory na vznik a vývoj ţivota
vznik a vývoj ţivota na Zemi
na Zemi
vlastnosti ţivých soustav
typy buněk
vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti
rozmanitost organismů a jejich
ţivých soustav
charakteristika
popíše buňku jako základní stavební a funkční
jednotku ţivota
vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a
eukaryotickou buňkou
charakterizuje rostlinnou a ţivočišnou buňku a
uvede rozdíly
uvede základní skupiny organismů a porovná
je
uvede příklady bakteriálních, virových a
jiných onemocnění a moţnosti prevence
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Vztah k ţivotnímu prostředí, jeho budování a ochrana.)
přesahy do:
CHE (1. ročník): Obecná chemie,
CHE (1. ročník): Anorganická chemie,
CHE (1. ročník): Organická chemie,
CHE (1. ročník): Biochemie
Biologie člověka , 10 hodin
výstupy
popíše stavbu lidského těla a vysvětlí funkci
orgánů a orgánových soustav
vysvětlí význam zdravé výţivy a uvede
principy zdravého ţivotního stylu
učivo
stavba a funkce orgánových soustav
zdraví, nemoc
zásady správné ţivotosprávy
zdůvodní význam zdravého ţivotního stylu
orientuje se v zásadách zdravé výţivy a v
jejích alternativních směrech
objasní důsledky sociálně patologických
závislostí na ţivot jednotlivce, rodiny a
společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit
svoje zdraví
diskutuje a argumentuje o etice v partnerských
vztazích, o vhodných partnerech a o
odpovědném přístupu k pohlavnímu ţivotu
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Ochrana zdraví člověka.)
přesahy z:
TEV (1. ročník): Atletika,
TEV (1. ročník): Gymnastika,
TEV (1. ročník): Testování tělesné zdatnosti,
TEV (1. ročník): Pohybové hry,
TEV (1. ročník): Sportovní hry,
NEJ (2. ročník): Zdraví,
TEV (2. ročník): Atletika,
TEV (2. ročník): Gymnastika,
TEV (2. ročník): Testování tělesné zdatnosti,
TEV (2. ročník): Pohybové hry,
TEV (2. ročník): Sportovní hry,
NAS (3. ročník): člověk jako jedinec-psychologie,
TEV (3. ročník): Atletika,
TEV (3. ročník): Gymnastika,
TEV (3. ročník): Testování tělesné zdatnosti,
TEV (3. ročník): Pohybové hry,
TEV (3. ročník): Sportovní hry,
NEK (4. ročník): Zdraví a hygiena,
TEV (4. ročník): Atletika,
TEV (4. ročník): Gymnastika,
TEV (4. ročník): Testování tělesné zdatnosti,
TEV (4. ročník): Pohybové hry,
TEV (4. ročník): Sportovní hry
Dědičnost a proměnlivost organismů , 3 hodin
výstupy
objasní význam genetiky
učivo
základní pojmy z genetiky
objasnění genetických vazeb mezi
generacemi
vyuţití genetiky, informace o nejnovějších
výzkumech v oblasti genetiky
komentář
pokrytí průřezových témat
Ekologie , 6 hodin
výstupy
vysvětlí základní ekologické pojmy
charakterizuje abiotické (sluneční záření,
atmosféra, pedosféra, hydrosféra) a biotické
faktory prostředí (populace, společenstva,
ekosystémy)
charakterizuje základní vztahy mezi
organismy ve společenstvu
uvede příklad potravního řetězce
popíše podstatu koloběhu látek v přírodě z
hlediska látkového a energetického
učivo
základní ekologické pojmy
organismus a prostředí
podmínky ţivota (sluneční záření, ovzduší,
voda, půda, populace, společenstva)
potravní řetězce
stavba, funkce a typy ekosystému
oběh látek v přírodě
typy krajiny
charakterizuje různé typy krajiny a její
vyuţívání člověkem
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Základní ekologické pojmy a zásady.)
přesahy do:
CHE (1. ročník): Obecná chemie
Člověk a ţivotní prostředí , 9 hodin
výstupy
popíše historii vzájemného ovlivňování
člověka a přírody
učivo
člověk a vývoj jeho vztahu k přírodě
vzájemné vztahy mezi člověkem a ţivotním
prostředím
hodnotí vliv různých činností člověka na
dopady činností člověka na ţivotní prostředí
jednotlivé sloţky ţivotního prostředí
přírodní zdroje energie a surovin
odpady
charakterizuje působení ţivotního prostředí na globální problémy ţivotního prostředí
člověka a jeho zdraví
ochrana přírody a krajiny, chráněná území
nástroje společnosti na ochranu ţivotního
charakterizuje přírodní zdroje surovin a
prostředí
energie z hlediska jejich obnovitelnosti,
zásady udrţitelnéhop rozvoje, odpovědnost
posoudí vliv jejich vyuţívání na prostředí
jedince za ochranu přírody a ţivotního
prostředí
popíše způsoby nakládání s odpady
charakterizuje globální problémy na Zemi
uvede základní znečišťující látky v ovzduší,
ve vodě a v půdě a vyhledá informace o
aktuální situaci
uvede příklady chráněných území v ČR a v
regionu
uvede základní ekonomické, právní a
informační nástroje společnosti na ochranu
přírody a prostředí
vysvětlí udrţitelný rozvoj jako integraci
environmentálních, ekonomických,
technologických a sociálních přístupů k
ochraně ţivotního prostředí
uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o
stavbě a funkci lidského organismu jako celku
popíše, jak faktory ţivotního prostředí
ovlivňují zdraví lidí
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(základní ekologické pojmy a zásady.)
přesahy do:
CHE (1. ročník): Obecná chemie,
CHE (1. ročník): Anorganická chemie,
CHE (1. ročník): Organická chemie,
CHE (1. ročník): Biochemie
přesahy z:
TEV (1. ročník): Atletika,
TEV (1. ročník): Gymnastika,
TEV (1. ročník): Testování tělesné zdatnosti,
TEV (1. ročník): Pohybové hry,
TEV (1. ročník): Sportovní hry,
TEV (2. ročník): Atletika,
TEV (2. ročník): Gymnastika,
TEV (2. ročník): Testování tělesné zdatnosti,
TEV (2. ročník): Pohybové hry,
TEV (2. ročník): Sportovní hry,
TEV (3. ročník): Atletika,
TEV (3. ročník): Gymnastika,
TEV (3. ročník): Testování tělesné zdatnosti,
TEV (3. ročník): Pohybové hry,
TEV (3. ročník): Sportovní hry,
NEJ (4. ročník): Ţivotní prostředí,
NEK (4. ročník): Příroda,
TEV (4. ročník): Atletika,
TEV (4. ročník): Gymnastika,
TEV (4. ročník): Testování tělesné zdatnosti,
TEV (4. ročník): Pohybové hry,
TEV (4. ročník): Sportovní hry
4.4. Matematické vzdělávání
Matematické vzdělávání má v odborném školství kromě funkce všeobecně vzdělávací ještě
funkci průpravnou pro odbornou sloţku vzdělávání.
Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude
umět pouţívat matematiku v různých ţivotních situacích (v odborné sloţce vzdělávání, v
dalším studiu, v osobním ţivotě, budoucím zaměstnání, volném čase apod.).
Uvedené výsledky vzdělávání a učivo představují v odborném školství základ matematického
vzdělávání pro daný stupeň vzdělání. V oborech vzdělání se zvýšenými nároky na
matematické vzdělávání rozšíří škola ve svém školním vzdělávacím programu matematické
vzdělávání v souvislosti s potřebami odborného vzdělávání zejména o:
− operace s komplexními čísly a řešení kvadratických rovnic v mnoţině C;
− řešení aplikačních úloh s vyuţitím funkcí, posloupností a trigonometrie;
− analytickou geometrii kuţeloseček.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby ţáci dovedli:
− vyuţívat matematických vědomostí a dovedností v praktickém ţivotě: při řešení běţných
situací vyţadujících efektivní způsoby výpočtu a poznatků o geometrických útvarech;
− aplikovat matematické poznatky a postupy v odborné sloţce vzdělávání;
− matematizovat reálné situace, pracovat s matematickým modelem a vyhodnotit výsledek
řešení vzhledem k realitě;
− zkoumat a řešit problémy včetně diskuse výsledků jejich řešení;
− číst s porozuměním matematický text, vyhodnotit informace získané z různých zdrojů –
grafů, diagramů, tabulek a internetu, přesně se matematicky vyjadřovat;
− pouţívat pomůcky: odbornou literaturu, internet, PC, kalkulátor, rýsovací potřeby.
V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby ţáci získali:
− pozitivní postoj k matematice a zájem o ni a její aplikace;
− motivaci k celoţivotnímu vzdělávání;
− důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci.
4.4.1. Matematika
Obecný cíl vyučovacího předmětu:
Výuka matematiky má na středních odborných školách kromě funkce všeobecně vzdělávací
ještě funkci průpravnou pro odbornou sloţku vzdělávání. Rozvíjí a prohlubuje pochopení a
vyuţití kvantitativních a prostorových vztahů reálného světa, vytváří kvantitativní a
geometrickou gramotnost ţáků. Umoţňuje ţákům pochopit, ţe matematika je nezastupitelným
prostředkem v modelování a předpovídání reálných jevů. Osvojené matematické pojmy,
vztahy a procesy jim pomáhají proniknout do podstaty oboru a propojovat jednotlivé
tématické okruhy.
Matematické vzdělávání napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí
logické usuzování, učí srozumitelné a věcné argumentaci. Těţiště výuky spočívá v aktivním
osvojení strategie řešení úloh a problémů, v ovládnutí nástrojů potřebných v běţném ţivotě,
budoucím zaměstnání a dalším studiu. Studiem matematiky ţáci získávají schopnost hodnotit
správnost postupu při odvozování tvrzení, odhalovat klamné závěry, zvaţovat rizika
předkládaných důkazů.
Charakteristika učiva:
Ţáci se naučí vyuţívat matematických vědomostí a dovedností v praktickém ţivotě (při řešení
běţných situací vyţadujících efektivní způsoby výpočtu a poznatky o geometrických
útvarech).Budou s porozuměním číst matematický text, vyhodnotí informace získané z
různých zdrojů (grafů, diagramů, tabulek a internetu), podrobí je logickému rozboru a
zaujmou k nim stanovisko. Naučí se přesnosti a preciznosti ve vyjadřování. Při práci
budou pouţívat odbornou literaturu, internet, PC, kalkulátor, rýsovací potřeby.
Cíle v oblasti citů,postojů,hodnot a preferencí:
V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby ţáci získali:
pozitivní postoj k matematice a zájem o ni a její aplikace
motivaci k celoţivotnímu vzdělávání
důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci.
Výukové strategie (pojetí výuky):
Při výuce budou vyuţívány tradiční metody vyučování (výklad, vysvětlování, procvičování
pod dohledem učitele, drilu a učení pro zapamatování),ale také moderní vyučovací metody,
které zvyšují motivaci a efektivitu, a tedy i kvalitu vzdělávacího procesu ( např. diskuse,
skupinová práce ţáků, vyuţívání prostředků ICT.)
Hodnocení výsledků ţáků:
Hodnocení se bude řídit klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu.
Ke kaţdému tématu bude zařazena ověřovací kontrolní práce .
V kaţdém pololetí budou zařazeny dvě čtvrtletní písemné práce.
Při pololetní klasifikaci budou vyučující vycházet nejen z výsledků písemného a ústního
zkoušení, ale i z celkového přístupu ţáka k vyučovacímu procesu a k plnění studijních
povinností,tzn. aktivní projev v samotných vyučovacích hodinách, samostatnost při řešení
problémových úloh, řádné plnění domácích úkolů.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat:
Přínosem je především rozvoj matematických kompetencí,komunikativních kompetencí a
kompetencí k učení a k řešení problémů.
Ţáci by si měli v hodinách matematiky osvojit nástroje k pochopení světa a rozvinout
dovednosti potřebné k učení se, naučit se vyrovnávat s různými situacemi a problémy, umět
pracovat v týmech a být připraveni řešit úkoly nutné pro studium na vysoké škole a povolání,
pro které jsou připravováni.
Člověk a ţivotní prostředí
Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho
realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného
rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých
složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.
Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost
rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů.
Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro
pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje
etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy
pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu
udržitelnosti rozvoje.
Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby:
− pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními,
regionálními a globálními environmentálními problémy
− chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život
− porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve
vztahu k udržitelnému rozvoji
− respektovali principy udržitelného rozvoje
− získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a
právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje
− samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech
s prostředím a z různých informačních zdrojů
− pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení
environmentálních problémů
− osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v
osobním a profesním jednání
− dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí
− osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví
Člověk a svět práce
Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava
takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže také
úspěšně prosadit na trhu práce i v životě.
Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné
složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě
práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při
vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv.
Informační a komunikační technologie
Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých
zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována
podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací.
Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a
komunikačních technologií.
V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého
hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií
se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále více
pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a
společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové
pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti – dochází k přesunu
zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně.
Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé na
časových, prostorových, či kvantitativních omezeních.
Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů,
ale také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou
vykonávány; je tedy zcela nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních
a komunikačních technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání.
Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou
funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního
člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních
a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu
povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně
jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života.
1. ročník, 4 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
(navázáno v RVP na: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
KOMPETENCE K UČENÍ
s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov
aj.), pořizovat si poznámky
(navázáno v RVP na: s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad,
přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky)
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
(navázáno v RVP na: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání)
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
správně pouţívat a převádět běţné jednotky
(navázáno v RVP na: správně používat a převádět běžné jednotky)
pouţívat pojmy kvantifikujícího charakteru
(navázáno v RVP na: používat pojmy kvantifikujícího charakteru)
Odborné kompetence
JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s
ohledem na ţivotní prostředí
(navázáno v RVP na: nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými
látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí)
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání
či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
(navázáno v RVP na: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem)
Číselné obory a operace s čísly , 8 hodin
výstupy
provádí aritmetické operace v mnoţině
reálných čísel
učivo
číselné obory
rozklad přirozených čísel na
prvočinitele,znaky dělitelnosti
pouţívá absolutní hodnotu a vyuţívá její
operace se zlomky
geometrický význam
absolutní hodnota reálného
čísla,geometrický význam absolutní hodnoty
řeší praktické úlohy s vyuţitím procentového
řešení praktických úloh na procenta a
počtu a trojčlenky
trojčlenku
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
CHE (1. ročník): Obecná chemie,
MAS (4. ročník): Výrazy,mocniny,odmocniny
Goniometrie ostrého úhlu , 4 hodin
výstupy
učivo
převádí jednoduché reálné situace do
goniometrické funkce ostrého úhlu
matematických struktur, pracuje s
řešení pravoúhlého trojúhelníku
matematickým modelem a výsledek vyhodnotí uţití řešení pravoúhlého trojúhelníku v
vzhledem k realitě
úlohách z praxe
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
TED (1. ročník): Kótování,
MAT (2. ročník): Goniometrie obecného úhlu,
MAS (4. ročník): Goniometrie,
MAS (4. ročník): Planimetrie,
MAS (4. ročník): Stereometrie
Základy matematické logiky a mnoţiny , 8 hodin
výstupy
pouţívá absolutní hodnotu a vyuţívá její
geometrický význam
rozlišuje a pouţívá správně jednotlivé typy
logických spojek
učivo
výroky a logické operace
výroky s údajem o mnoţství a
kvantifikované výroky
mnoţiny a operace s mnoţinami
intervaly a operace s intervaly
zapisuje a znázorňuje intervaly ,jejich
průnik,sjednocení
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
IKT (3. ročník): Základy programovaní
Mocniny s celočíselným exponentem , 6 hodin
výstupy
provádí operace s mocninami s přirozeným a
celočíselným exponentem
učivo
mocniny s přirozeným exponentem
mocniny s celým exponentem
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
MAS (4. ročník): Výrazy,mocniny,odmocniny
Výrazy a operace s výrazy , 16 hodin
výstupy
provádí aritmetické operace v mnoţině
reálných čísel
pouţívá různé zápisy reálného čísla
provádí operace s mnohočleny, lomenými
výrazy, výrazy obsahujícími mocniny a
odmocniny
učivo
výraz,definiční obor výrazu,hodnota výrazu
mnohočleny a operace s mnohočleny
rozklady výrazů v součin
lomené výrazy a operace s lomenými
výrazy
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
IKT (1. ročník): Tabulkový procesor,
IKT (2. ročník): Algoritmizace,
MAS (4. ročník): Výrazy,mocniny,odmocniny
Odmocniny a mocniny s racionálním exponentem , 10 hodin
výstupy
učivo
pouţívá mocninu s racionálním exponentem a
druhá a třetí odmocnina
provádí operace s mocninami a odmocninami
n-tá odmocnina
úpravy výrazu s odmocninami
provádí operace s mnohočleny, lomenými
mocniny s racionálním exponentem
výrazy, výrazy obsahujícími mocniny a
odmocniny
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
MAS (4. ročník): Výrazy,mocniny,odmocniny
Funkce , 18 hodin
výstupy
rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne
jejich grafy a určí jejich vlastnosti
učivo
definice funkce,definiční obor a obor
hodnot funkce
vlastnosti funkce
převádí jednoduché reálné situace do
lineární funkce
matematických struktur, pracuje s
kvadratická funkce
matematickým modelem a výsledek vyhodnotí mocninná funkce
vzhledem k realitě
lineární lomená funkce
sestrojení z grafu funkce y = f(x) grafů
funkcí y = f(x - m) + n; y = |f(x)|;y = f(|x|)
řešení reálných problémů pomocí funkcí
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
IKT (1. ročník): Tabulkový procesor,
ZAE (2. ročník): Střídavé proudy,
MAT (2. ročník): Funkce,rovnice a nerovnice,
MAT (3. ročník): Posloupnosti,
MAT (4. ročník): Funkce,
MAS (4. ročník): Funkce
Rovnice,nerovnice a soustavy , 36 hodin
výstupy
pouţívá absolutní hodnotu a vyuţívá její
geometrický význam
učivo
lineární rovnice,rovnice s neznámou ve
jmenovateli
lineární rovnice s absolutní hodnotou
řeší lineární a kvadratické rovnice a jejich
vyjádření neznámé ze vzorce,rovnice s
soustavy, lineární a kvadratické nerovnice
obecnými čísly
lineární nerovnice,nerovnice s absolutní
třídí úpravy rovnic na ekvivalentní a
hodnotou ,soustavy nerovnic o jedné neznámé
neekvivalentní
rovnice a nerovnice v součinovém a
podílovém tvaru
převádí jednoduché reálné situace do
soustavy dvou lineárních rovnic o dvou
matematických struktur, pracuje s
neznámých,soustavy tří lineárních rovnic o
matematickým modelem a výsledek vyhodnotí třech neznámých
vzhledem k realitě
kvadratické rovnice,vztahy mezi kořeny a
koeficienty kvadratické rovnice
početní i grafické řešení kvadratických
nerovnic
soustava lineární a kvadratické rovnice o
dvou neznámých
kvadratické rovnice s parametrem
uţití rovnic a soustav rovnic při řešení
slovních úloh
iracionální rovnice
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(slovní úlohy - jednoduché výpočty z chemických rovnic nebo vzorců )
přesahy do:
FYZ (1. ročník): Kinematika hmotného bodu,
CHE (1. ročník): Obecná chemie
přesahy z:
CHE (1. ročník): Obecná chemie,
IKT (1. ročník): Tabulkový procesor,
FYZ (1. ročník): Mechanika tuhého tělesa,
ZAE (2. ročník): Střídavé proudy,
MAT (2. ročník): Funkce,rovnice a nerovnice,
MAT (3. ročník): Posloupnosti,
MAT (4. ročník): Základy diferenciálního počtu,
MAS (4. ročník): Rovnice,nerovnice a jejich soustavy
Planimetrie , 30 hodin
výstupy
řeší úlohy na polohové i metrické vlastnosti
rovinných útvarů
učivo
základní planimetrické pojmy, polohové a
metrické vztahy mezi nimi
shodnost a podobnost trojúhelníků
uţívá věty o shodnosti a podobnosti
Euklidovy věty,Pythagorova věta
trojúhelníků v početních i konstrukčních
mnohoúhelníky - základní druhy
úlohách
čtyřúhelníků,pravidelné n-úhelníky
kruţnice a kruh,obvodový,středový a
rozlišuje základní druhy rovinných obrazců, úsekový úhel
určí jejich obvod a obsah
konstrukční úlohy
shodná a podobná zobrazení
obvody a obsahy rovinných obrazců
rovinných obrazců
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
MAT (2. ročník): Analytická geometrie lineárních útnarů v rovině,
MAT (2. ročník): Stereometrie,
MAS (4. ročník): Planimetrie,
MAS (4. ročník): Stereometrie,
MAS (4. ročník): Analytická geometrie v rovině
2. ročník, 3 + 1 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické, empirické) a myšlenkové operace)
KOMPETENCE K UČENÍ
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní
režim a podmínky)
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je
vymezit, popsat a správně vyuţít pro dané řešení
(navázáno v RVP na: nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických
úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení)
číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy,
schémata apod.)
(navázáno v RVP na: číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky,
diagramy, grafy, schémata apod.) )
aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v
rovině i prostoru
(navázáno v RVP na: aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich
vzájemné poloze v rovině i prostoru)
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů,
efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v
běţných situacích
(navázáno v RVP na: efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů v běžných situacích)
Odborné kompetence
JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s
ohledem na ţivotní prostředí
(navázáno v RVP na: nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými
látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí)
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání
či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
(navázáno v RVP na: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem)
Funkce,rovnice a nerovnice , 22 hodin
výstupy
rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne
jejich grafy a určí jejich vlastnosti
učivo
funkce lineární,kvadratické,lineární lomené
-opakování učiva z 1.ročníku
grafy s absolutní hodnotou
exponenciální funkce,inverzní
funkce,logaritmické funkce
logaritmus
exponenciální a logaritmické
rovnice,jednoduché exponenciální a
logaritmické nerovnice
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
MAT (1. ročník): Funkce,
MAT (1. ročník): Rovnice,nerovnice a soustavy
přesahy z:
ELT (2. ročník): Metody řešení elektronických obvodů,
IKT (2. ročník): Tabulkový procesor,
ZAE (2. ročník): Obvody střídavého sinusového proudu,
ELT (3. ročník): Přechodné jevy,
MAT (4. ročník): Funkce,
MAT (4. ročník): Základy diferenciálního počtu,
MAT (4. ročník): Základy integrálního počtu,
MAS (4. ročník): Funkce,
MAS (4. ročník): Rovnice,nerovnice a jejich soustavy
Goniometrie obecného úhlu , 30 hodin
výstupy
znázorní goniometrické funkce v oboru
reálných čísel, pouţívá jejich vlastností a
vztahů při řešení jednoduchých
goniometrických rovnic i k řešení rovinných i
prostorových útvarů
učivo
orientovaný úhel a jeho velikost v míře
stupňové a obloukové
definice goniometrických funkcí obecného
úhlu v jednotkové kruţnici,vlastnosti a grafy
goniometrických funkcí
vztahy mezi goniometrickými funkcemi
řeší praktické problémy s vyuţitím funkčních
goniometrické rovnice
vztahů
řešení obecných trojúhelníků,sinová a
kosinová věta
uţití řešení obecných trojúhelníku v
praktických úlohách
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
MAT (1. ročník): Goniometrie ostrého úhlu
přesahy z:
ZAE (2. ročník): Trojfázová soustava,
IKT (2. ročník): Tabulkový procesor,
ZAE (2. ročník): Obvody střídavého sinusového proudu,
MAS (4. ročník): Goniometrie
Komplexní čísla , 20 hodin
výstupy
zobrazí komplexní číslo v Gaussově rovině,
vyjádří v algebraickém i goniometrickém
tvaru
učivo
komplexní čísla a jejich zobrazení v
Gaussově rovině
algebraický tvar komplexního čísla a
operace s komplexními čísly v algebraickém
provádí operace s komplexními čísly a uţívá tvaru
Moivreovu větu
absolutní hodnota komplexního čísla a její
geometrický význam
goniometrický tvar komplexního čísla a
operace s komplexními čísly v
goniometrickém tvaru
Moivreova věta
řešení rovnic v mnoţině komplexních čísel
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
ZAE (2. ročník): Řešení střídavých obvodů symbolickou metodou,
ELT (3. ročník): Charakteristické vlastnosti pasivních lineárních komplexních jednobranů a
dvojbranů,
MAS (4. ročník): Komplexní čísla
Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině , 28 hodin
výstupy
provádí operace s vektory (součet vektorů,
násobení vektorů reálným číslem, skalární
součin vektorů)
učivo
vzdálenost dvou bodů,střed úsečky
vektory,souřadnice vektoru,velikost vektoru
operace s vektory,součet vektorů,násobek
vektoru reálným číslem,skalární součin
řeší analyticky polohové a metrické vztahy
vektorů,úhel dvou vektorů
bodů a přímek
rovnice přímky v rovině (
parametrické,obecná,směrnicový tvar rovnice)
uţívá různá analytická vyjádření přímky
vzájemná poloha přímek
vzdálenost bodu od přímky
odchylka přímek
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(učí se řešit samostatně a pečlivě zadané úkoly)
přesahy do:
MAT (1. ročník): Planimetrie
přesahy z:
MAT (3. ročník): Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině,
MAS (4. ročník): Analytická geometrie v rovině,
MAS (4. ročník): Analytické geometrie v prostoru
Stereometrie , 36 hodin
výstupy
určuje vzájemnou polohu dvou přímek,
přímky a roviny, dvou rovin, odchylku dvou
přímek, přímky a roviny, dvou rovin,
vzdálenost bodu od roviny
učivo
polohové vlastnosti -vzájemná poloha
bodů,dvou přímek,přímky a roviny,dvou
rovin,kolmost nebo rovnoběţnost přímek a
rovin
metrické vlastnosti – vzdálenost bodu od
určuje povrch a objem základních těles s
přímky a roviny,odchylky dvou
vyuţitím funkčních vztahů a trigonometrie
přímek,přímky a roviny,dvou rovin
povrch a objem tělesa (
vyuţívá poznatky z planimetrie, stereometrie a krychle,kvádr,hranol,jehlan,rotační
trigonometrie při řešení úloh z praxe
válec,rotační kuţel,komolý jehlan a
kuţel,koule a její části )
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
MAT (1. ročník): Planimetrie
přesahy z:
MAS (4. ročník): Stereometrie,
MAS (4. ročník): Analytické geometrie v prostoru
3. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
(navázáno v RVP na: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické, empirické) a myšlenkové operace)
KOMPETENCE K UČENÍ
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
(navázáno v RVP na: uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a
analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky
gramotný)
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
(navázáno v RVP na: provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy)
číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy,
schémata apod.)
(navázáno v RVP na: číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky,
diagramy, grafy, schémata apod.) )
Odborné kompetence
JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s
ohledem na ţivotní prostředí
(navázáno v RVP na: nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými
látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí)
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
znát a dodrţovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a poţární prevence
(navázáno v RVP na: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence)
Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině , 20 hodin
výstupy
charakterizuje jednotlivé kuţelosečky, uţívá
jejich vlastnosti a rovnice
učivo
kuţelosečky,jejich vlastnosti a analytické
vyjádření ( středové a obecné rovnice)
vzájemná poloha přímky a
kuţelosečky,tečny ke kuţelosečce
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
MAT (2. ročník): Analytická geometrie lineárních útnarů v rovině
přesahy z:
MAT (4. ročník): Základy integrálního počtu
Posloupnosti , 30 hodin
výstupy
vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ
funkce
určí posloupnost: vzorcem pro n-tý člen,
výčtem prvků, graficky
rozliší aritmetickou a geometrickou
posloupnost
učivo
posloupnost,určení posloupnosti vzorcem
pro n-tý člen a rekurentně
arimetická posloupnost
geometrická posloupnost
vyuţití posloupností při řešení úloh z praxe
finanční matematika
limita posloupností
nekonečná geometrická řada
provádí výpočty jednoduchých finančních
záleţitostí a orientuje se v základních pojmech
finanční matematiky
vyuţívá posloupností při řešení problémů z
oblasti finanční matematiky
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(finanční matematika - osvojit si základy správného finančního myšlení )
přesahy do:
MAT (1. ročník): Funkce,
MAT (1. ročník): Rovnice,nerovnice a soustavy
přesahy z:
ELT (2. ročník): Lineární součástky,
MAS (4. ročník): Posloupnosti
Kombinatorika , 20 hodin
výstupy
uţívá vztahy pro počet variací, permutací a
kombinací bez opakování
učivo
kombinatorické pravidlo součinu
variace,permutace,kombinace bez
opakování,variace s opakováním
počítá s faktoriály a kombinačními čísly
počítání s faktoriály a s kombinačními čísly
binomická věta
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
MAS (4. ročník): Kombinatorika,
MAS (4. ročník): Pravděpodobnost a statistika
Pravděpodobnost , 16 hodin
výstupy
určí pravděpodobnost náhodného jevu
kombinatorickým postupem
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
učivo
náhodný pokus a náhodný jev,jev
jistý,nemoţný,opačný,sjednocení a průnik
jevů,nezávislé jevy
pravděpodobnost náhodného
jevu,pravděpodobnost sjednocení nebo
průniku dvou jevů
komentář
MAS (4. ročník): Pravděpodobnost a statistika
Statistika , 16 hodin
výstupy
uţívá pojmy: statistický soubor, absolutní a
relativní četnost, variační rozpětí
učivo
statistický soubor,jednotka,znak
rozdělení četností,jeho grafické znázornění
charakteristika polohy a variability (
čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy a průměry,modus,medián,rozptyl,směrodatná
grafy se statistickými údaji
odchylka )
vyhledávání a vyhodnocení statistických dat
v grafech a tabulkách
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
(zpracování statistických dat na počítači)
Člověk a svět práce
(čtení a vyhodnocování tabulek a grafů)
přesahy do:
IKT (1. ročník): Tabulkový procesor
přesahy z:
MAS (4. ročník): Pravděpodobnost a statistika
4. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické, empirické) a myšlenkové operace)
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů,
efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v
běţných situacích
(navázáno v RVP na: efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů v běžných situacích)
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je
vymezit, popsat a správně vyuţít pro dané řešení
(navázáno v RVP na: nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických
úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení)
provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
(navázáno v RVP na: provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy)
Odborné kompetence
JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s
ohledem na ţivotní prostředí
(navázáno v RVP na: nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými
látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí)
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
znát a dodrţovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a poţární prevence
(navázáno v RVP na: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence)
Funkce , 4 hodin
výstupy
analyzuje a řeší technické a fyzikální
problémy s vyuţitím funkčních vztahů
učivo
elementární funkce,jejich vlastnosti a grafy (
funkce
lineární,konstantní,kvadratické,mocninné,lineární
lomené,exponenciální,logaritmické a
goniometrické )
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
MAT (1. ročník): Funkce,
MAT (2. ročník): Funkce,rovnice a nerovnice
Základy diferenciálního počtu , 26 hodin
výstupy
uţitím diferenciálního počtu určí okamţitou
změnu veličiny a směrnici tečny i normály k
dané křivce vyjádřené funkční rovnicí
učivo
limita funkce v bodě
derivace funkce
geometrický význam derivace funkce v
daném bodě
vyšetří monotónnost, extrémy a průběh funkce průběh funkce
uţití diferenciálního počtu při řešení
definuje limitu funkce v bodě, aplikuje věty o technických a fyzikálních úloh
limitách v konkrétních úlohách
řeší technické a fyzikální úlohy s vyuţitím
diferenciálního a integrálního počtu
pouţívá řešení rovnic a jejich soustav při
řešení úloh z technické praxe
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
MAT (1. ročník): Rovnice,nerovnice a soustavy,
MAT (2. ročník): Funkce,rovnice a nerovnice
přesahy z:
AUT (4. ročník): Číslicové řízení
Základy integrálního počtu , 20 hodin
výstupy
řeší jednoduché úlohy na výpočet určitého
integrálu
učivo
primitivní funkce a její výpočet
určitý integrál
výpočet obsahů rovinných útvarů
uţívá pravidla pro výpočet primitivních funkcí výpočet objemů rotačních těles
řeší technické a fyzikální úlohy s vyuţitím
diferenciálního a integrálního počtu
určí obsahy rovinných obrazců
vypočítá objemy rotačních těles
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
MAT (2. ročník): Funkce,rovnice a nerovnice,
MAT (3. ročník): Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině
Opakování učiva , 10 hodin
výstupy
učivo
převádí jednoduché reálné situace do
opakování a upevňování učiva se
matematických struktur, pracuje s
zaměřením na řešení různých úloh z praxe
matematickým modelem a výsledek vyhodnotí
vzhledem k realitě
čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy a
grafy se statistickými údaji
provádí výpočty jednoduchých finančních
záleţitostí a orientuje se v základních pojmech
finanční matematiky
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(samostatné řešení zadaných problémů,preciznost a pečlivost při jejich vypracování)
4.5. Estetické vzdělávání
Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává ţáky ke
kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního ţivota. Má
nadpředmětový charakter; při tvorbě školních vzdělávacích programů je proto třeba dbát na
to, aby prolínalo co největším počtem vyučovacích předmětů.
Obecným cílem estetického vzdělávání je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním
hodnotám, snaţit se přispívat k jejich tvorbě i ochraně. Vytvořený systém kulturních hodnot
pomáhá formovat postoje ţáka a je obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. Estetické
vzdělávání se podílí rovněţ na rozvoji sociálních kompetencí ţáků.
K dosaţení tohoto cíle přispívá i jazykové vzdělávání v mateřském jazyce a naopak estetické
vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev ţáků.
Literární výchova kromě výchovy ke čtenářství, rozboru a interpretace uměleckých děl vede i
k celkovému přehledu o hlavních jevech a pilířích v české a světové literatuře. Poznání textu
slouţí rovněţ k vytváření rozmanitých komunikačních situací, v nichţ probíhá dialog ţáků s
texty a učitelem i mezi ţáky navzájem.
Ţáci jsou vedeni i k esteticky tvořivým aktivitám.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby ţáci:
− uplatňovali ve svém ţivotním stylu estetická kritéria;
− chápali umění jako specifickou výpověď o skutečnosti;
− chápali význam umění pro člověka;
− správně formulovali a vyjadřovali své názory;
− přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí;
− podporovali hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měli k nim vytvořen
pozitivní vztah;
− získali přehled o kulturním dění;
− uvědomovali si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury.
4.5.1. Český jazyk a literatura
Obecný cíl vyučovacího předmětu:
estetické vzdělávání utváří kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snaţí se
přispívat k jejich tvorbě i ochraně. Vytvořený systém kulturních hodnot pomáhá formovat
postoje ţáka a je obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. Estetické vzdělávání se podílí
rovněţ na rozvoji sociálních kompetencí ţáků. Literární výchova kromě výchovy ke
čtenářství, rozboru a interpretace uměleckých děl vede i k celkovému přehledu o hlavních
jevech a pilířích v české a světové literatuře. Poznání textu slouţí rovněţ k vytváření
rozmanitých komunikačních situací, v nichţ probíhá dialog ţáků s texty a učitelem i mezi
ţáky navzájem.
Ţáci jsou vedeni i k esteticky tvořivým aktivitám.
Charakteristika učiva:
estetické vzdělávání vede k osvojení základních poznatků z literární teorie, vývoje české a
světové literatury v kulturních i historických suvislostech. Přispívá k rozvoji komunikativních
dovedností. Ke schopnostem analyzovat text, reprodukovat ho a interpretovat. Vede ţáky k
uplatňování estetických kritérií ve svém ţivotním stylu.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
estetické vzdělávání přispívá k tvorbě hodnotového ţebříčku, k utváření charakterových
vlastností. Ţáci na základě poznatků si utváří svá estetická kritéria, tříbí si svůj vkus.
Srovnávají hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury.
Výukové strategie:
k podpoře výuky je vhodné pracovat s multimedíálními výukovými programy a internetem,
doplňovat je klasickými i moderními metodami, jako je: výklad učitele, řízený dialog,
samostatná i skupinová práce, společná četba, rozbor a interpretace literárních textů, esteticky
tvořivé aktivity ( samostatné literární pokusy), exkurze knihovny, divadelních, filmových i
koncertních představení.
Hodnocení výsledků ţáků:
při hodnocení ţáků klademe důraz na obsahovou správnost, pouţití gramatických a
stylistických prostředků v projevech mluvených i psaných. Nejčastěji pouţívanými formami
zkoušení znalostí, ze kterých vyjdou podklady pro klasifikaci, budou: individuální i frontální
zkoušení, písemné testy nestardardizované i stardardizované ( budou-li k dispozici), přednesy
referátů, prezentace skupinových i individuálních prací.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat:
estetické vzdělávání rozvíjí komunikativní kompetence, schopnost formulovat přesně získané
informace a pouţívat je v praktickém ţivotě. Umoţňuje vytvářet si představy o vlastním místě
ve světě, o systému společenských a estetických hodnot. Vědomosti získané četbou a
rozborem děl umoţňují ţákům nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným
lidem.
Občan v demokratické společnosti
Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových
postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování
demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování
občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání
odpovědného aktivního občana.
Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž
se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace
je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě
školy.
()
Informační a komunikační technologie
Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých
zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována
podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací.
Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a
komunikačních technologií.
V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého
hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií
se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále více
pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a
společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové
pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti – dochází k přesunu
zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně.
Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé na
časových, prostorových, či kvantitativních omezeních.
Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů,
ale také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou
vykonávány; je tedy zcela nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních
a komunikačních technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání.
Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou
funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního
člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních
a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu
povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně
jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života.
1. ročník, 1 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
posuzovat reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadovat důsledky svého
jednání a chování v různých situacích
(navázáno v RVP na: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat
důsledky svého jednání a chování v různých situacích)
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a ţivotních podmínek
(navázáno v RVP na: stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností,
zájmové a pracovní orientace a životních podmínek)
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj,
být si vědomi důsledků nezdravého ţivotního stylu a závislostí
(navázáno v RVP na: mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i
duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí)
adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých schopností
a moţností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické
záleţitosti, být finančně gramotný
(navázáno v RVP na: adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle
svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i
ekonomické záležitosti, být finančně gramotní)
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
(navázáno v RVP na: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních
a jiných činností)
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
dodrţovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
(navázáno v RVP na: dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii)
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.)
(navázáno v RVP na: zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a
projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.))
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury
projevu a chování)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické, empirické) a myšlenkové operace)
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve
(navázáno v RVP na: volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody
a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)
KOMPETENCE K UČENÍ
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
(navázáno v RVP na: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání)
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
(navázáno v RVP na: uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a
analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky
gramotný)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)
KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)
pracovat s běţným základním a aplikačním programovým vybavením
(navázáno v RVP na: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením)
učit se pouţívat nové aplikace
(navázáno v RVP na: učit se používat nové aplikace)
komunikovat elektronickou poštou a vyuţívat další prostředky online a offline
komunikace
(navázáno v RVP na: komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky
online a offline komunikace)
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím celosvětové sítě
Internet
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě Internet)
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím prostředků
informačních a komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých
médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií)
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
(navázáno v RVP na: uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být
mediálně gramotní)
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je
vymezit, popsat a správně vyuţít pro dané řešení
(navázáno v RVP na: nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických
úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení)
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů,
efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v
běţných situacích
(navázáno v RVP na: efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů v běžných situacích)
KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání;
uvědomovat si význam celoţivotního učení a být připraveni přizpůsobovat se
měnícím se pracovním podmínkám
(navázáno v RVP na: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i
vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat
se měnícím se pracovním podmínkám)
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve
veřejném zájmu
(navázáno v RVP na: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním
zájmu, ale i ve veřejném zájmu)
dodrţovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich
kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
(navázáno v RVP na: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí
(popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a
diskriminaci)
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie
(navázáno v RVP na: jednat v souladu s morálními principy a zásadami
společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie)
uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního souţití – vlastní kulturní,
národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
(navázáno v RVP na: uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití –
vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k
identitě druhých)
chápat význam ţivotního prostředí pro člověka a jedná v duchu udrţitelného
rozvoje
(navázáno v RVP na: chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu
udržitelného rozvoje)
uznávat hodnotu ţivota, uvědomuje si odpovědnost za vlastní ţivot a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany ţivota a zdraví ostatních
(navázáno v RVP na: uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní
život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních)
uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v
evropském a světovém kontextu
(navázáno v RVP na: uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i
současnost v evropském a světovém kontextu)
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim
vytvořen pozitivní vztah
(navázáno v RVP na: podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury
a mít k nim vytvořen pozitivní vztah)
Odborné kompetence
JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s
ohledem na ţivotní prostředí
(navázáno v RVP na: nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými
látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí)
efektivně hospodařit se svými finančními prostředky
(navázáno v RVP na: efektivně hospodařili se svými finančními prostředky)
USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO SLUŢEB
chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména
podniku
(navázáno v RVP na: chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a
dobrého jména podniku)
dodrţovat stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení
jakosti zavedeným na pracovišti
(navázáno v RVP na: dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související
se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti)
dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo
sluţeb, zohledňuje poţadavky klienta (zákazníka, občana)
(navázáno v RVP na: dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů,
výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana))
literatura a ostatní druhy umění , 1 hodin
výstupy
vyjádří vlastní proţitky z recepce daných
uměleckých děl
učivo
umění jako specifická výpověď o
skutečnosti
aktivní poznávání různých druhů umění
samostatně vyhledává informace v této oblasti našeho i světového, současného i minulého, v
tradiční i mediální podobě
rozezná umělecký text od neuměleckého
vývoj české a světové literatury v kulturních
a historických souvislostech
orientuje se v nabídce kulturních institucí
porovná typické znaky kultur hlavních
národností na našem území
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(rozvoj funkční gramotnosti)
přesahy do:
IKT (1. ročník): Textový editor
práce s literárním textem , 2 hodin
výstupy
vyjádří vlastní proţitky z recepce daných
uměleckých děl
rozezná umělecký text od neuměleckého
text interpretuje a debatuje o něm
učivo
základy literární vědy
literární druhy a ţánry
četba a interpretace literárního textu
metody interpretace textu
tvořivé činnosti
při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
IKT (1. ročník): Textový editor
kultura , 2 hodin
výstupy
orientuje se v nabídce kulturních institucí
učivo
kulturní instituce v ČR a v regionu
kultura národností na našem území
porovná typické znaky kultur hlavních
lidové umění a uţitá tvorba
národností na našem území
estetické a funkční normy při tvorbě a
výrobě předmětů pouţívaných v běţném
popíše vhodné společenské chování v dané
ţivotě
situaci
ochrana a vyuţívání kulturních hodnot
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(úcta k materiálním a duchovním tradicím)
přesahy z:
DEJ (1. ročník): Starověk
písemnictví starověku a raného středověku , 5 hodin
výstupy
učivo
zařadí typická díla do jednotlivých
orientální literatura
uměleckých směrů a příslušných historických
filosofie a náboţenství
období
bible
antika
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níţ tvořil, pro příslušný umělecký
směr i pro další generace
vyjádří vlastní proţitky z recepce daných
uměleckých děl
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a ţánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
DEJ (1. ročník): Starověk,
JAK (4. ročník): Anglická a americká literatura
středověká literatura , 5 hodin
výstupy
učivo
zařadí typická díla do jednotlivých
středověké chápání světa a vzdělanost
uměleckých směrů a příslušných historických
románský, gotický styl
období
evropská rytířská a dvorská literatura
staroslověnské písemnictví
zhodnotí význam daného autora i díla pro
počátky česky psané literatury
dobu, v níţ tvořil, pro příslušný umělecký
literatura doby husitské
směr i pro další generace
vyjádří vlastní proţitky z recepce daných
uměleckých děl
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a ţánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
JAK (4. ročník): Anglická a americká literatura
renesance a humanismus , 6 hodin
výstupy
učivo
zařadí typická díla do jednotlivých
evropské země
uměleckých směrů a příslušných historických
Čechy
období
latinský a český humanismus
J. A. Komenský
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níţ tvořil, pro příslušný umělecký
směr i pro další generace
vyjádří vlastní proţitky z recepce daných
uměleckých děl
samostatně vyhledává informace v této oblasti
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a ţánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
DEJ (1. ročník): Novověk,
JAN (1. ročník): Charakter,
JAK (4. ročník): Anglická a americká literatura
baroko v literatuře , 4 hodin
výstupy
učivo
zařadí typická díla do jednotlivých
architektura
uměleckých směrů a příslušných historických
výtvarné umění
období
hudba
literatura
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níţ tvořil, pro příslušný umělecký
směr i pro další generace
vyjádří vlastní proţitky z recepce daných
uměleckých děl
samostatně vyhledává informace v této oblasti
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a ţánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
JAK (4. ročník): Anglická a americká literatura
klasicismus, osvícenství a preromantismus v evropské literatuře , 5 hodin
výstupy
učivo
zařadí typická díla do jednotlivých
architektura
uměleckých směrů a příslušných historických
sochařství
období
hudba
literatura
zhodnotí význam daného autora i díla pro
osvícenství
dobu, v níţ tvořil, pro příslušný umělecký
preromantismus
směr i pro další generace
vyjádří vlastní proţitky z recepce daných
uměleckých děl
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a ţánrů
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
JAK (4. ročník): Anglická a americká literatura
národní obrození , 5 hodin
výstupy
učivo
zařadí typická díla do jednotlivých
periodizace
uměleckých směrů a příslušných historických
1. fáze NO
období
2. fáze NO
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níţ tvořil, pro příslušný umělecký
směr i pro další generace
vyjádří vlastní proţitky z recepce daných
uměleckých děl
samostatně vyhledává informace v této oblasti
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a ţánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
orientuje se v nabídce kulturních institucí
popíše vhodné společenské chování v dané
situaci
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
DEJ (1. ročník): Novověk
2. ročník, 1 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
posuzovat reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadovat důsledky svého
jednání a chování v různých situacích
(navázáno v RVP na: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat
důsledky svého jednání a chování v různých situacích)
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a ţivotních podmínek
(navázáno v RVP na: stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností,
zájmové a pracovní orientace a životních podmínek)
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí, přijímat radu i kritiku
(navázáno v RVP na: reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu
jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku)
ověřovat si získané poznatky, kriticky zvaţovat názory, postoje a jednání jiných
lidí
(navázáno v RVP na: ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a
jednání jiných lidí)
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj,
být si vědomi důsledků nezdravého ţivotního stylu a závislostí
(navázáno v RVP na: mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i
duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí)
adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých schopností
a moţností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické
záleţitosti, být finančně gramotný
(navázáno v RVP na: adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle
svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i
ekonomické záležitosti, být finančně gramotní)
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
(navázáno v RVP na: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních
a jiných činností)
přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
(navázáno v RVP na: přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly)
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů,
nezaujatě zvaţovat návrhy druhých
(navázáno v RVP na: podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a
řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých)
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
(navázáno v RVP na: přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k
předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k
druhým)
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci
v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat)
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
(navázáno v RVP na: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně)
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
(navázáno v RVP na: účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a
postoje)
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na
běţná i odborná témata
(navázáno v RVP na: zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i
souvislé texty na běžná i odborná témata)
dodrţovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
(navázáno v RVP na: dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii)
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.)
(navázáno v RVP na: zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a
projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.))
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury
projevu a chování)
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném
prostředí nejméně v jednom cizím jazyce
(navázáno v RVP na: dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v
cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce)
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běţné odborné
terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
(navázáno v RVP na: dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní
uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět
běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě))
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro ţivotní i pracovní uplatnění, být
motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoţivotním učení
(navázáno v RVP na: chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní
uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním
učení)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické, empirické) a myšlenkové operace)
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve
(navázáno v RVP na: volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody
a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))
KOMPETENCE K UČENÍ
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
(navázáno v RVP na: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání)
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní
režim a podmínky)
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
(navázáno v RVP na: uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a
analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky
gramotný)
s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov
aj.), pořizovat si poznámky
(navázáno v RVP na: s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad,
přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)
KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)
pracovat s běţným základním a aplikačním programovým vybavením
(navázáno v RVP na: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením)
učit se pouţívat nové aplikace
(navázáno v RVP na: učit se používat nové aplikace)
komunikovat elektronickou poštou a vyuţívat další prostředky online a offline
komunikace
(navázáno v RVP na: komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky
online a offline komunikace)
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím celosvětové sítě
Internet
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě Internet)
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím prostředků
informačních a komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých
médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií)
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
(navázáno v RVP na: uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být
mediálně gramotní)
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je
vymezit, popsat a správně vyuţít pro dané řešení
(navázáno v RVP na: nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických
úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení)
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů,
efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v
běţných situacích
(navázáno v RVP na: efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů v běžných situacích)
KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání;
uvědomovat si význam celoţivotního učení a být připraveni přizpůsobovat se
měnícím se pracovním podmínkám
(navázáno v RVP na: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i
vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat
se měnícím se pracovním podmínkám)
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve
veřejném zájmu
(navázáno v RVP na: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním
zájmu, ale i ve veřejném zájmu)
dodrţovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich
kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
(navázáno v RVP na: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí
(popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a
diskriminaci)
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie
(navázáno v RVP na: jednat v souladu s morálními principy a zásadami
společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie)
uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního souţití – vlastní kulturní,
národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
(navázáno v RVP na: uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití –
vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k
identitě druhých)
zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
(navázáno v RVP na: zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve
světě)
chápat význam ţivotního prostředí pro člověka a jedná v duchu udrţitelného
rozvoje
(navázáno v RVP na: chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu
udržitelného rozvoje)
uznávat hodnotu ţivota, uvědomuje si odpovědnost za vlastní ţivot a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany ţivota a zdraví ostatních
(navázáno v RVP na: uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní
život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních)
uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v
evropském a světovém kontextu
(navázáno v RVP na: uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i
současnost v evropském a světovém kontextu)
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim
vytvořen pozitivní vztah
(navázáno v RVP na: podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury
a mít k nim vytvořen pozitivní vztah)
Odborné kompetence
JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
efektivně hospodařit se svými finančními prostředky
(navázáno v RVP na: efektivně hospodařili se svými finančními prostředky)
nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s
ohledem na ţivotní prostředí
(navázáno v RVP na: nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými
látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí)
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání
či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
(navázáno v RVP na: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem)
znát a dodrţovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a poţární prevence
(navázáno v RVP na: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence)
osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
(monitory, displeje apod.), rozpoznat moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení
zdraví a být schopen zajistit odstranění závad a moţných rizik
(navázáno v RVP na: osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo
ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik)
znát systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
(navázáno v RVP na: znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní
péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce))
být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokáat první pomoc sám poskytnout
(navázáno v RVP na: byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout)
národní obrození , 4 hodin
výstupy
vyjádří vlastní proţitky z recepce daných
uměleckých děl
samostatně vyhledává informace v této oblasti
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a ţánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
orientuje se v nabídce kulturních institucí
popíše vhodné společenské chování v dané
učivo
architektura a výtvarné umění
hudba
třetí etapa NO
situaci
zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných historických
období
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níţ tvořil, pro příslušný umělecký
směr i pro další generace
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(úcta k materiálním a duchovním tradicím)
romantismus v literatuře , 10 hodin
výstupy
vyjádří vlastní proţitky z recepce daných
uměleckých děl
samostatně vyhledává informace v této oblasti
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a ţánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
orientuje se v nabídce kulturních institucí
popíše vhodné společenské chování v dané
situaci
zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných historických
období
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níţ tvořil, pro příslušný umělecký
učivo
architektura, výtvarné umění
hudba
literatura evropských zemí
směr i pro další generace
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
JAN (2. ročník): Volný čas,
JAK (4. ročník): Anglická a americká literatura
realismus ve světové literatuře , 10 hodin
výstupy
vyjádří vlastní proţitky z recepce daných
uměleckých děl
učivo
architektura, výtvarné umění
hudba literatura evropských zemí
samostatně vyhledává informace v této oblasti
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a ţánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
orientuje se v nabídce kulturních institucí
popíše vhodné společenské chování v dané
situaci
zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných historických
období
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níţ tvořil, pro příslušný umělecký
směr i pro další generace
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
IKT (1. ročník): Práce na Internetu
přesahy z:
JAN (2. ročník): Obrazy,
JAK (4. ročník): Anglická a americká literatura
česká literatura 2. pol. 19. stol. , 10 hodin
výstupy
vyjádří vlastní proţitky z recepce daných
uměleckých děl
učivo
architektura a výtvarné umění
hudba
májovci
samostatně vyhledává informace v této oblasti ruchovci
lumírovci
rozezná umělecký text od neuměleckého
historická próza
venkovská próza
vystihne charakteristické znaky různých
realisticko-naturalistická literatura
literárních textů a rozdíly mezi nimi
drama
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a ţánrů
popíše vhodné společenské chování v dané
situaci
zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných historických
období
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níţ tvořil, pro příslušný umělecký
směr i pro další generace
komentář
pokrytí průřezových témat
3. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
posuzovat reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadovat důsledky svého
jednání a chování v různých situacích
(navázáno v RVP na: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat
důsledky svého jednání a chování v různých situacích)
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a ţivotních podmínek
(navázáno v RVP na: stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností,
zájmové a pracovní orientace a životních podmínek)
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí, přijímat radu i kritiku
(navázáno v RVP na: reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu
jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku)
ověřovat si získané poznatky, kriticky zvaţovat názory, postoje a jednání jiných
lidí
(navázáno v RVP na: ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a
jednání jiných lidí)
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj,
být si vědomi důsledků nezdravého ţivotního stylu a závislostí
(navázáno v RVP na: mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i
duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí)
adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých schopností
a moţností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické
záleţitosti, být finančně gramotný
(navázáno v RVP na: adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle
svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i
ekonomické záležitosti, být finančně gramotní)
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
(navázáno v RVP na: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních
a jiných činností)
přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
(navázáno v RVP na: přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly)
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů,
nezaujatě zvaţovat návrhy druhých
(navázáno v RVP na: podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a
řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých)
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
(navázáno v RVP na: přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k
předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k
druhým)
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci
v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat)
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
(navázáno v RVP na: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně)
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
(navázáno v RVP na: účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a
postoje)
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na
běţná i odborná témata
(navázáno v RVP na: zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i
souvislé texty na běžná i odborná témata)
dodrţovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
(navázáno v RVP na: dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii)
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.)
(navázáno v RVP na: zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a
projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.))
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury
projevu a chování)
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném
prostředí nejméně v jednom cizím jazyce
(navázáno v RVP na: dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v
cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce)
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běţné odborné
terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
(navázáno v RVP na: dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní
uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět
běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě))
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro ţivotní i pracovní uplatnění, být
motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoţivotním učení
(navázáno v RVP na: chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní
uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním
učení)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické, empirické) a myšlenkové operace)
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve
(navázáno v RVP na: volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody
a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))
KOMPETENCE K UČENÍ
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
(navázáno v RVP na: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání)
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní
režim a podmínky)
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
(navázáno v RVP na: uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a
analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky
gramotný)
s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov
aj.), pořizovat si poznámky
(navázáno v RVP na: s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad,
přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)
KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)
pracovat s běţným základním a aplikačním programovým vybavením
(navázáno v RVP na: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením)
učit se pouţívat nové aplikace
(navázáno v RVP na: učit se používat nové aplikace)
komunikovat elektronickou poštou a vyuţívat další prostředky online a offline
komunikace
(navázáno v RVP na: komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky
online a offline komunikace)
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím celosvětové sítě
Internet
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě Internet)
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím prostředků
informačních a komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých
médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií)
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
(navázáno v RVP na: uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být
mediálně gramotní)
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je
vymezit, popsat a správně vyuţít pro dané řešení
(navázáno v RVP na: nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických
úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení)
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů,
efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v
běţných situacích
(navázáno v RVP na: efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů v běžných situacích)
KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání;
uvědomovat si význam celoţivotního učení a být připraveni přizpůsobovat se
měnícím se pracovním podmínkám
(navázáno v RVP na: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i
vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat
se měnícím se pracovním podmínkám)
mít přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a
zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
(navázáno v RVP na: mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném
oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací
dráze)
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve
veřejném zájmu
(navázáno v RVP na: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním
zájmu, ale i ve veřejném zájmu)
dodrţovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich
kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
(navázáno v RVP na: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí
(popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a
diskriminaci)
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie
(navázáno v RVP na: jednat v souladu s morálními principy a zásadami
společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie)
uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního souţití – vlastní kulturní,
národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
(navázáno v RVP na: uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití –
vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k
identitě druhých)
zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
(navázáno v RVP na: zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve
světě)
chápat význam ţivotního prostředí pro člověka a jedná v duchu udrţitelného
rozvoje
(navázáno v RVP na: chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu
udržitelného rozvoje)
uznávat hodnotu ţivota, uvědomuje si odpovědnost za vlastní ţivot a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany ţivota a zdraví ostatních
(navázáno v RVP na: uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní
život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních)
uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v
evropském a světovém kontextu
(navázáno v RVP na: uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i
současnost v evropském a světovém kontextu)
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim
vytvořen pozitivní vztah
(navázáno v RVP na: podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury
a mít k nim vytvořen pozitivní vztah)
Odborné kompetence
JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
efektivně hospodařit se svými finančními prostředky
(navázáno v RVP na: efektivně hospodařili se svými finančními prostředky)
nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s
ohledem na ţivotní prostředí
(navázáno v RVP na: nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými
látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí)
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání
či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
(navázáno v RVP na: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem)
znát a dodrţovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a poţární prevence
(navázáno v RVP na: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence)
osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
(monitory, displeje apod.), rozpoznat moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení
zdraví a být schopen zajistit odstranění závad a moţných rizik
(navázáno v RVP na: osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo
ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik)
znát systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
(navázáno v RVP na: znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní
péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce))
být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokáat první pomoc sám poskytnout
(navázáno v RVP na: byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout)
světová literatura na přelomu 19. a 20. stol. , 8 hodin
výstupy
vyjádří vlastní proţitky z recepce daných
uměleckých děl
rozezná umělecký text od neuměleckého
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a ţánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
učivo
nové filosofické koncepce
symbolismus
impresionismus
dekadence
osobnosti sv. literatury
zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných historických
období
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níţ tvořil, pro příslušný umělecký
směr i pro další generace
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
(práce s internetem, vyhledávání informací)
přesahy z:
JAK (4. ročník): Anglická a americká literatura
česká literatura od přelomu 19. a 20. stol. do konce 1. sv. války , 10 hodin
výstupy
vyjádří vlastní proţitky z recepce daných
uměleckých děl
samostatně vyhledává informace v této oblasti
učivo
Moderní revue
Manifest české moderny
Tzv. generace buřičů
rozezná umělecký text od neuměleckého
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a ţánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných historických
období
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níţ tvořil, pro příslušný umělecký
směr i pro další generace
komentář
pokrytí průřezových témat
próza a drama ve svět.lit.v převálečném, válečném a meziválečném období , 15 hodin
výstupy
vyjádří vlastní proţitky z recepce daných
uměleckých děl
učivo
obraz 1. sv. války v literatuře
osobnosti jednotlivých národních literatur
německy píšící praţští autoři
samostatně vyhledává informace v této oblasti světové drama
rozezná umělecký text od neuměleckého
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi
text interpretuje a debatuje o něm
při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
orientuje se v nabídce kulturních institucí
popíše vhodné společenské chování v dané
situaci
zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných historických
období
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níţ tvořil, pro příslušný umělecký
směr i pro další generace
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
IKT (1. ročník): Práce na Internetu
přesahy z:
JAK (4. ročník): Anglická a americká literatura
poezie ve světové literatuřev předválečném, válečném a meziválečném období , 10 hodin
výstupy
učivo
vyjádří vlastní proţitky z recepce daných
uměleckých děl
samostatně vyhledává informace v této oblasti
hudba
kinematografie
nové umělecké směry
spisovatelé tohoto období
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi
text interpretuje a debatuje o něm
při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných historických
období
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níţ tvořil, pro příslušný umělecký
směr i pro další generace
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
JAK (4. ročník): Anglická a americká literatura
česká próza, drama 1. pol. 20. stol. , 15 hodin
výstupy
vyjádří vlastní proţitky z recepce daných
uměleckých děl
učivo
reakce na 1. svět. válku
socialistický reallismus
psychologická próza
samostatně vyhledává informace v této oblasti demokratický proud
drama
rozezná umělecký text od neuměleckého
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi
text interpretuje a debatuje o něm
při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných historických
období
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níţ tvořil, pro příslušný umělecký
směr i pro další generace
komentář
pokrytí průřezových témat
česká poezie 1. pol. 20. stol. , 10 hodin
výstupy
vyjádří vlastní proţitky z recepce daných
uměleckých děl
učivo
proletářská poezie
poetismus
surrealismus
samostatně vyhledává informace v této oblasti katolický proud
další významné osobnosti české literatury
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi
text interpretuje a debatuje o něm
při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných historických
období
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níţ tvořil, pro příslušný umělecký
směr i pro další generace
komentář
pokrytí průřezových témat
4. ročník, 1 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
posuzovat reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadovat důsledky svého
jednání a chování v různých situacích
(navázáno v RVP na: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat
důsledky svého jednání a chování v různých situacích)
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a ţivotních podmínek
(navázáno v RVP na: stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností,
zájmové a pracovní orientace a životních podmínek)
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí, přijímat radu i kritiku
(navázáno v RVP na: reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu
jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku)
ověřovat si získané poznatky, kriticky zvaţovat názory, postoje a jednání jiných
lidí
(navázáno v RVP na: ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a
jednání jiných lidí)
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj,
být si vědomi důsledků nezdravého ţivotního stylu a závislostí
(navázáno v RVP na: mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i
duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí)
adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých schopností
a moţností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické
záleţitosti, být finančně gramotný
(navázáno v RVP na: adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle
svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i
ekonomické záležitosti, být finančně gramotní)
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
(navázáno v RVP na: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních
a jiných činností)
přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
(navázáno v RVP na: přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly)
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů,
nezaujatě zvaţovat návrhy druhých
(navázáno v RVP na: podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a
řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých)
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
(navázáno v RVP na: přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k
předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k
druhým)
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci
v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat)
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
(navázáno v RVP na: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně)
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
(navázáno v RVP na: účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a
postoje)
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na
běţná i odborná témata
(navázáno v RVP na: zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i
souvislé texty na běžná i odborná témata)
dodrţovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
(navázáno v RVP na: dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii)
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.)
(navázáno v RVP na: zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a
projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.))
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury
projevu a chování)
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném
prostředí nejméně v jednom cizím jazyce
(navázáno v RVP na: dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v
cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce)
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běţné odborné
terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
(navázáno v RVP na: dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní
uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět
běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě))
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro ţivotní i pracovní uplatnění, být
motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoţivotním učení
(navázáno v RVP na: chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní
uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním
učení)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické, empirické) a myšlenkové operace)
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve
(navázáno v RVP na: volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody
a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))
KOMPETENCE K UČENÍ
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
(navázáno v RVP na: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání)
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní
režim a podmínky)
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
(navázáno v RVP na: uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a
analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky
gramotný)
s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov
aj.), pořizovat si poznámky
(navázáno v RVP na: s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad,
přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)
KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)
pracovat s běţným základním a aplikačním programovým vybavením
(navázáno v RVP na: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením)
učit se pouţívat nové aplikace
(navázáno v RVP na: učit se používat nové aplikace)
komunikovat elektronickou poštou a vyuţívat další prostředky online a offline
komunikace
(navázáno v RVP na: komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky
online a offline komunikace)
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím celosvětové sítě
Internet
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě Internet)
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím prostředků
informačních a komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých
médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií)
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
(navázáno v RVP na: uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být
mediálně gramotní)
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je
vymezit, popsat a správně vyuţít pro dané řešení
(navázáno v RVP na: nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických
úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení)
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů,
efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v
běţných situacích
(navázáno v RVP na: efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů v běžných situacích)
KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání;
uvědomovat si význam celoţivotního učení a být připraveni přizpůsobovat se
měnícím se pracovním podmínkám
(navázáno v RVP na: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i
vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat
se měnícím se pracovním podmínkám)
mít přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a
zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
(navázáno v RVP na: mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném
oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací
dráze)
mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o
poţadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými
představami a předpoklady
(navázáno v RVP na: mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných
podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je
srovnávat se svými představami a předpoklady)
umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích
příleţitostech, vyuţívat poradenských a zprostředkovatelských sluţeb jak z
oblasti světa práce, tak vzdělávání
(navázáno v RVP na: umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i
vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak
z oblasti světa práce, tak vzdělávání)
vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný
potenciál a své profesní cíle
(navázáno v RVP na: vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli,
prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle)
znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
(navázáno v RVP na: znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků)
rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních,
ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech
soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské
příleţitosti v souladu s realitou trţního prostředí, svými předpoklady a dalšími
moţnostmi
(navázáno v RVP na: rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o
právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech
soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v
souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi)
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve
veřejném zájmu
(navázáno v RVP na: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním
zájmu, ale i ve veřejném zájmu)
dodrţovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich
kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
(navázáno v RVP na: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí
(popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a
diskriminaci)
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie
(navázáno v RVP na: jednat v souladu s morálními principy a zásadami
společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie)
uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního souţití – vlastní kulturní,
národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
(navázáno v RVP na: uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití –
vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k
identitě druhých)
zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
(navázáno v RVP na: zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve
světě)
chápat význam ţivotního prostředí pro člověka a jedná v duchu udrţitelného
rozvoje
(navázáno v RVP na: chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu
udržitelného rozvoje)
uznávat hodnotu ţivota, uvědomuje si odpovědnost za vlastní ţivot a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany ţivota a zdraví ostatních
(navázáno v RVP na: uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní
život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních)
uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v
evropském a světovém kontextu
(navázáno v RVP na: uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i
současnost v evropském a světovém kontextu)
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim
vytvořen pozitivní vztah
(navázáno v RVP na: podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury
a mít k nim vytvořen pozitivní vztah)
Odborné kompetence
JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
znát význam, účel a uţitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské
ohodnocení, zvaţuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním
procesu i v běţném ţivotě) moţné náklady, výnosy a zisk, vliv na ţivotní
prostředí, sociální dopady
(navázáno v RVP na: znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční,
popř. společenské ohodnocenízvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v
pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní
prostředí, sociální dopady)
zvaţovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v
běţném ţivotě) moţné náklady, výnosy a zisk, vliv na ţivotní prostředí, sociální
dopady
(navázáno v RVP na: )
efektivně hospodařit se svými finančními prostředky
(navázáno v RVP na: efektivně hospodařili se svými finančními prostředky)
nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s
ohledem na ţivotní prostředí
(navázáno v RVP na: nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými
látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí)
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání
či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
(navázáno v RVP na: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem)
znát a dodrţovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a poţární prevence
(navázáno v RVP na: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence)
osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
(monitory, displeje apod.), rozpoznat moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení
zdraví a být schopen zajistit odstranění závad a moţných rizik
(navázáno v RVP na: osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo
ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik)
znát systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
(navázáno v RVP na: znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní
péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce))
být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokáat první pomoc sám poskytnout
(navázáno v RVP na: byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout)
světová literatura a drama 2. pol. 20. stol., literatura současností , 10 hodin
výstupy
vyjádří vlastní proţitky z recepce daných
uměleckých děl
učivo
obraz 2. sv. války v literatuře
próza v jednotlivých národních literaturách
existencionalismus
samostatně vyhledává informace v této oblasti rozhněvaní mladí muţi
nový román
rozezná umělecký text od neuměleckého
magický realismus
absurdní drama
vystihne charakteristické znaky různých
sci-fi, fantasy
literárních textů a rozdíly mezi nimi
detektivní ţánr
profesní literatura
text interpretuje a debatuje o něm
drama
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a ţánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
orientuje se v nabídce kulturních institucí
popíše vhodné společenské chování v dané
situaci
zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných historických
období
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níţ tvořil, pro příslušný umělecký
směr i pro další generace
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
(práce s textem a vyhledávání informací)
přesahy do:
IKT (1. ročník): Práce na Internetu
přesahy z:
JAK (4. ročník): Anglická a americká literatura
česká poezie 2. pol. 20. století, poezie současnosti , 10 hodin
výstupy
vyjádří vlastní proţitky z recepce daných
uměleckých děl
učivo
literatura od Února současnosti
básnické skupiny v letech 1945 - 1956
60. léta v literatuře
samostatně vyhledává informace v této oblasti trojkolejnost literatury - samizdat, exil,
oficiální literatura
rozezná umělecký text od neuměleckého
písňové texty
undeground
vystihne charakteristické znaky různých
další významné osobnosti literatury
literárních textů a rozdíly mezi nimi
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a ţánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných historických
období
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níţ tvořil, pro příslušný umělecký
směr i pro další generace
komentář
pokrytí průřezových témat
česká próza, drama 2. pol. 20. stol., současná literatura , 10 hodin
výstupy
vyjádří vlastní proţitky z recepce daných
uměleckých děl
učivo
reakce na válku
proměny prózy v 50. - 70. letech
próza 80. let
samostatně vyhledává informace v této oblasti próza 90. let
současná tvorba
rozezná umělecký text od neuměleckého
vývoj dramatu
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a ţánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
orientuje se v nabídce kulturních institucí
porovná typické znaky kultur hlavních
národností na našem území
popíše vhodné společenské chování v dané
situaci
zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných historických
období
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níţ tvořil, pro příslušný umělecký
směr i pro další generace
komentář
pokrytí průřezových témat
4.6. Vzdělávání pro zdraví
Oblast Vzdělávání pro zdraví si klade za cíl vybavit ţáky znalostmi a dovednostmi
potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit
jejich chování a postoje ke zdravému způsobu ţivota a celoţivotní odpovědnosti za své
zdraví. Vede ţáky k tomu, aby znali potřeby svého těla v jeho biopsychosociální jednotě a
rozuměli tomu, jak působí výţiva, ţivotní prostředí, dodrţování hygieny, pohybové aktivity,
pozitivní emoce, překonávání negativních emocí a stavů, jednostranné činnosti, mezilidské
vztahy a jiné vlivy na zdraví. Důraz se klade na výchovu proti závislostem (na alkoholu,
tabákových výrobcích, drogách, hracích automatech, počítačových hrách aj.), proti médii
vnucovanému ideálu tělesné krásy mladých lidí a na výchovu k odpovědnému přístupu k
sexu. Protoţe jsou lidé v současnosti vystaveni řadě nebezpečí, která ohroţují jejich zdraví a
často i ţivot, nabývají na významu i dovednosti potřebné pro obranu a ochranu proti nim, tj.
pro chování při vzniku mimořádných událostí.
V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoţivotní provádění
pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Ţáci jsou vedeni k pravidelnému
provádění pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém učení, jsou jim vytvářeny podmínky
k proţívání pohybu a sportovního výkonu, ke kompenzování negativních vlivů způsobu
ţivota a ke spolupráci při společných činnostech. Nezanedbatelné je dodrţování zásad
bezpečnosti a prevence úrazů při pohybových aktivitách.
V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení ţáci.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby ţáci dovedli:
− váţit si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot potřebné ke kvalitnímu proţívání ţivota a
cílevědomě je chránit; rozpoznat, co ohroţuje tělesné a duševní zdraví;
− racionálně jednat v situacích osobního a veřejného ohroţení;
− chápat, jak vlivy ţivotního prostředí působí na zdraví člověka;
− znát prostředky, jak chránit své zdraví, zvyšovat tělesnou zdatnost a kultivovat svůj
pohybový projev; usilovat o dosaţení optimálního pohybového rozvoje v rámci svých
moţností;
− posoudit důsledky komerčního vlivu médií na zdraví a zaujmout k mediálním obsahům
kritický odstup;
− vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěţ;
− pociťovat radost a uspokojení z prováděné tělesné (sportovní) činnosti;
− usilovat o pozitivní změny tělesného sebepojetí;
− vyuţívat pohybových činností, pravidel a soutěţí ke správným rozhodovacím postupům
podle zásad fair play;
− kontrolovat a ovládat své jednání, chovat se odpovědně v zařízeních tělesné výchovy a
sportu a při pohybových činnostech vůbec; podle potřeby spolupracovat;
− preferovat pravidelné provádění pohybových aktivit v denním reţimu; eliminovat zdraví
ohroţující návyky a činnosti.
Oblast Vzdělávání pro zdraví zahrnuje jednak učivo potřebné k péči o zdraví a k ochraně
člověka za mimořádných událostí, jednak učivo tělesné výchovy. Vzdělávací oblast by měla
prostupovat celým ŠVP: škola rozpracuje výsledky vzdělávání do vyučovacích předmětů
(např. tematika učiva péče o zdraví se můţe objevit v občanské nauce, biologii, základech
ekologie, tělesné výchově a odborných předmětech) nebo vzdělávacích modulů, případně
kurzů a jiných forem. Pro oblast péče o zdraví lze vytvořit i samostatný vyučovací předmět.
Tělesná výchova bude realizována ve vyučovacím předmětu, sportovních kurzech, dnech
(např. plavání, bruslení, hry, turistika) a jiných organizačních formách a podle moţností a
podmínek (materiální podmínky, zájmy ţáků, klimatické podmínky, podíl chlapců a dívek,
zdravotně oslabení ţáci apod.). Tělesná výchova by měla ţáky v pohybových projevech a
zlepšování tělesného vzhledu pomocí přiměřených prostředků kultivovat. Pro ţáky se
zdravotním oslabením škola vytváří oddělení zdravotní tělesné výchovy.
S učivem potřebným k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,protipoţární ochraně se ţáci
seznamují v den nástupu do školy při úvodních třídních schůzkách, v případě jeho
nepřítomnosti v den nástupu do školy buď třídním učitelem nebo zastupujícím třídním
učitelem.
O ochraně ţivota, zdraví, majetku a ţivotního prostředí a chování člověka za mimořádných
událostí se organizuje ve škole ve všech ročnících a třídách jednodenní školení .
4.6.1. Tělesná výchova
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Obecný cíl tělesné výchovy je přispívat k všestrannému a harmonickému rozvoji ţáků
upevňováním zdraví, zvyšováním tělesné zdatnosti a pohybových schopností, prohlubováním
pohybových dovedností, návyků a vědomostí tvořící součást tělesné kultury.
V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoţivotní provádění
pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Ţáci jsou vedeni k pravidelnému
provádění pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém učení, k pozitivnímu proţívání
pohybu
a sportovního výkonu, k zájmu kompenzovat negativní vlivy způsobu ţivota, ke spolupráci
při společných aktivitách a soutěţích. V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní,
tak zdravotně oslabení ţáci.
Z obecného cíle tělesné výchovy vyplývají tyto dílčí cíle vyučovacího předmětu:
podporovat harmonický tělesný a funkční rozvoj, rozvíjet pohybové schopnosti- vytrvalost,
pohyblivost, obratnost a zvyšovat tak všeobecnou pohybovou výkonnost.,
zdokonalovat základní pohybové dovednosti a návyky ( chůzi,běh, skoky, házení, …) a
dovednosti v činnostech sportovních odvětví a dalších tělovýchovných činnostech osvojených
na základní škole,
rozvojem pohybových schopností a zdokonalováním pohybových dovedností zkvalitňovat
pohybový projev ţáků – harmoničnost, ekonomičnost, rytmus, plynulost, přesnost a pruţnost
pohybu,
zprostředkovat ţákům dílčí poznatky z tělesné kultury, aby poznávali funkci a strukturu
probíraných pohybových činností, osvojili si postupy, metody a formy tělesného, pohybového
a sportovního zdokonalování, jako i zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při tělocvičné
činnosti,
kompenzovat jednostranné zatíţení ţáků,
v tělesné výchově dívek zvýrazňovat estetický pohybový projev.
Charakteristika učiva
V tělesné výchově si ţáci osvojí základy pohybových a sportovních činností, zejména v praxi,
ale i v teorii. Zvládnou rozmanitá tělesná cvičení – všestranně rozvíjející, kondiční,
koordinační,
relaxační aj. Osvojí si základy techniky, taktiky, tréninku a pravidel kopané, košíkové,
odbíjené, gymnastiky, atletiky, posilování, úpolů a dalších sportovních her dle podmínek
školy
(florbal, softbal, stolní tenis, badminton aj.). Pro ţáky budou organizovány lyţařské a
sportovní
kurzy, sportovní dny a sportovní soutěţe.
Cíle vzdělávání v oblasti citů,postojů, hodnot a preferencí
získat pozitivní postoj k tělesné výchově a sportu , k pohybu všeobecně,
aktivně se zapojovat do tělovýchovných a sportovních činností a usilovat o pozitivní
změny své tělesnosti a zdatnosti,
preferovat pravidelné provádění pohybových aktivit v denním reţimu,
usilovat o optimální pohybový rozvoj v rámci svých moţností,
pociťovat radost a uspokojení z prováděné tělesné (sportovní) činnosti a sportovního
výkonu,
pojímat tělesnou zdatnost a zdraví jako hodnoty potřebné ke kvalitnímu proţívání
ţivota a znát prostředky slouţící ke zvyšování tělesné zdatnosti, kultivaci pohybového
projevu a k ochraně zdraví,
vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěţ, připravit
a provádět tělesná cvičení a pohybové aktivity s cílem pozitivně působit na zdravotní
stav organismu,
aktivně spolupracovat při organizaci tělovýchovných činností a sportovních soutěţí,
orientovat se v základních pravidlech a základech techniky a herních činností
v jednotlivých sportovních odvětvích,
dbát na bezpečnost, znát principy úrazové prevence a zásady první pomoci
dbát na dodrţování osobní hygieny,
kontrolovat a ovládat své jednání, chovat se odpovědně při pohybových činnostech
a sportu všeobecně,
vyuţívat pohybových činností, pravidel a soutěţí ke správným rozhodovacím postupům
podle zásad fair play.
Výukové strategie
Přístup pedagoga i obsah učiva bude volen tak, aby u ţáka převládaly pozitivní emoce.
Při tělesné výchově budou vyuţívány metody, které zvyšují motivaci a efektivitu, a tedy
i kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. Vedle tradičních metod hromadného nácviku a
procvičování bude uplatňován individuální přístup, zejména u ţáků s rozdílným stupněm
schopností a dovedností.
Předmět je rozdělen do tematických celků dle ročníků,
výuka v prvním a druhém ročníku bude zaměřena na to, aby ţáci prošli celou všestrannou
nabídkou činností a sportů; ve třetím a čtvrtém ročníku bude více respektována sportovní
orientace jednotlivců a tříd; preferována bude vlastní tělovýchovná činnost v duchu fair play,
do výuky budou přirozeným způsobem včleněny teoretické poznatky,
třídy jsou rozděleny do skupin po maximálně 25 ţácích,
jsou vybírány takové tělovýchovné a sportovní činnosti, které jsou přizpůsobeny
podmínkám školních sportovišť,
do tělesné výchovy budou zařazeny zvláště cvičení a činnosti, na které můţe člověk
navázat a provozovat je ve volném čase, a další aktivity, které zaujmou,
nabídka sportů se bude aktualizovat dle současných trendů a podmínek naší školy,
motivace ţáků je prioritním faktorem,
metody vyučovací se ve výuce kombinují s metodami výchovnými, jako je vytváření
pedagogických situací, ve kterých je vyţadována určitá ţádoucí reakce ţáka, posilování a
usměrňování ţádoucího chování a jednání ţáka, skupinová výchova; vedle tradičních metod
hromadného nácviku a procvičování bude uplatňován individuální přístup zejména u ţáků s
rozdílným stupněm schopnosti a dovedností,
kromě pravidelných vyučovacích hodin tělesné výchovy nabídneme ţákům lyţařský kurz,
sportovně turistický kurz, sportovní dny a školní soutěţe.
Hodnocení výsledků ţáků:
důraz je kladen na aktivní přístup ke všem vyučovaným tělovýchovným aktivitám,
hodnocení zohledňuje především zájem ţáků a jejich disciplínu v hodinách tělesné
výchovy,
hodnocení má mít motivační charakter,
bude brán zřetel nejen na výkonnost, ale i na individuální pokroky a pravidelnou aktivní
účast v tělovýchovném procesu,
hodnocení je výsledkem komplexního přístupu učitele,
kaţdý ţák můţe dosáhnout na výborné hodnocení ,
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Tělesná výchova by měla přispět k vytvoření demokratického prostředí ve třídě. Učitel by měl
s ţáky vést dialog, ţáci by měli s učitelem spolupracovat a měla by být vytvořena atmosféra
vzájemného respektování. Svojí aktivní účastí v tělovýchovném procesu, rozvojem tělesné
zdatnosti, pohybových schopností a dovedností, vzájemnou spoluprací a podporou se ţáci
připravují i na lepší adaptaci na pracovní a ţivotní zátěţe. Tělesná výchova by měla být co
nejvíce realizována v příjemném, čistém prostředí, na čerstvém vzduchu. Ţáci by měli dbát na
hygienu a čistotu prostředí, ve kterém sportují, pohybují se. Návyk pravidelného provádění
pohybových aktivit se zřetelem na optimální tělesnou zdatnost, ochranu zdraví a relaxaci je
nedílnou součástí zdravého ţivotního stylu.
Kompetence k učení
učíme ţáky poznávat vlastní pohybové schopnosti a individuálně je rozvíjet ,
vedeme ţáky k hledání souvislostí mezi tělesnou zdatností a psychickou pohodou ,
učíme ţáky systematicky sledovat vývoj vlastní fyzické zdatnosti ,
rozvíjíme u ţáků schopnost chápat a pouţívat tělovýchovné názvosloví ,
Kompetence k řešení problémů
učíme ţáky přemýšlet o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku ,
vedeme ţáky k hledání tréninkové cesty k odstranění problému při ovládnutí cviku,
učíme ţáky hledat vhodnou taktiku v individuálních i kolektivních sportech ,
Kompetence komunikativní
rozvíjíme u ţáků schopnost vyslechnout a přijmout pokyny vedoucího druţstva ,
vedeme ţáky ke spolupráci při pořizování záznamů, obrazových materiálů ze sportovních
činností a k jejich prezentaci ,
Kompetence sociální a personální
vedeme ţáky ke spolupráci ve skupině, ke schopnosti rozdělovat a přijímat úkoly v rámci
sportovního druţstva a respektovat pravidla práce v týmu ,
učíme ţáky v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni poţádat ,
Kompetence občanské
vedeme ţáky k uvědomění si odpovědnosti k sobě i k druhým ,
objasňujeme ţákům důleţitost dodrţování hygieny při tělesných aktivitách ,
učíme ţáky respektovat přesvědčení druhých lidí, odmítání útlaku, hrubého zacházení,
šikany ,
učíme ţáky poskytnout první pomoc při úrazech lehčího charakteru ,
Kompetence pracovní
vedeme ţáky k bezpečnému a účinnému pouţívání sportovního náčiní a nářadí ,
seznamujeme ţáky s moţnými riziky při pohybových činnostech a společně hledáme cesty
kjejich minimalizaci,
vedeme ţáky k dodrţování stanovených pravidel,učíme ţáky plnit své závazky a povinnosti
vůči třídě a týmu,
Člověk a ţivotní prostředí
Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho
realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného
rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých
složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.
Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost
rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů.
Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro
pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje
etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy
pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu
udržitelnosti rozvoje.
Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby:
− pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními,
regionálními a globálními environmentálními problémy
− chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život
− porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve
vztahu k udržitelnému rozvoji
− respektovali principy udržitelného rozvoje
− získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a
právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje
− samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech
s prostředím a z různých informačních zdrojů
− pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení
environmentálních problémů
− osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v
osobním a profesním jednání
− dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí
− osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví
(Zdůrazňovat vazbu mezi pohybovými aktivitami a zdravým ţivotním prostředím. Měřění
kondičních pohybových schopností, úprava somatotypu tělesnými cvičeními. Vyuţít
adaptačního, lyţařského a turistického kurzu k propagaci zdravého ţivotního stylu ve
zdravém ţivotním prostředí.)
1. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
posuzovat reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadovat důsledky svého
jednání a chování v různých situacích
(navázáno v RVP na: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat
důsledky svého jednání a chování v různých situacích)
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a ţivotních podmínek
(navázáno v RVP na: stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností,
zájmové a pracovní orientace a životních podmínek)
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí, přijímat radu i kritiku
(navázáno v RVP na: reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu
jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku)
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
(navázáno v RVP na: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních
a jiných činností)
přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
(navázáno v RVP na: přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly)
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
(navázáno v RVP na: účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a
postoje)
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci
v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat)
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury
projevu a chování)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))
KOMPETENCE K UČENÍ
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
chápat význam ţivotního prostředí pro člověka a jedná v duchu udrţitelného
rozvoje
(navázáno v RVP na: chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu
udržitelného rozvoje)
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve
veřejném zájmu
(navázáno v RVP na: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním
zájmu, ale i ve veřejném zájmu)
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie
(navázáno v RVP na: jednat v souladu s morálními principy a zásadami
společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie)
Odborné kompetence
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání
či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
(navázáno v RVP na: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem)
znát a dodrţovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a poţární prevence
(navázáno v RVP na: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence)
osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
(monitory, displeje apod.), rozpoznat moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení
zdraví a být schopen zajistit odstranění závad a moţných rizik
(navázáno v RVP na: osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo
ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik)
znát systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
(navázáno v RVP na: znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní
péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce))
být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokáat první pomoc sám poskytnout
(navázáno v RVP na: byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout)
Atletika , 18 hodin
výstupy
dovede posoudit psychické, estetické a
sociální účinky pohybových činností
popíše vliv fyzického a psychického zatíţení
učivo
rychlé běhy - 50m, 60m, 100m
vytrvalé běhy - 1000m, 1500m
skok do dálky
skok do výšky
na lidský organismus
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého
zdravotního oslabení a dokáţe rozlišit vhodné
a nevhodné pohybové činnosti vzhledem k
poruše svého zdraví
měření výkonů, vstupní a výstupní testy
hod míčkem
štafetové běhy
je schopen zhodnotit své pohybové moţnosti a
dosahovat osobního výkonu z nabídky
pohybových aktivit
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Zdůrazňovat vazbu mezi pohybovými aktivitami a zdravým ţivotním prostředím. Měřění
kondičních pohybových schopností, úprava somatotypu tělesnými cvičeními Vyuţít
adaptačního, lyţařského a turistického kurzu k propagaci zdravého ţivotního stylu ve
zdravém ţivotním prostředí.)
přesahy do:
CPR (1. ročník): Biologie člověka,
CPR (1. ročník): Člověk a ţivotní prostředí
Gymnastika , 16 hodin
výstupy
učivo
uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o
gymnastika: cvičení s náčiním, cvičení na
stavbě a funkci lidského organismu jako celku nářadí, akrobacie, šplh
rytmická gymnastika: pohybové činnosti a
dovede posoudit psychické, estetické a
kondiční programy cvičení s hudebním a
sociální účinky pohybových činností
rytmickým doprovodem; tanec
kondiční gymnastika
dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
Tělesná cvičení:
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého
zdravotního oslabení a dokáţe rozlišit vhodné
a nevhodné pohybové činnosti vzhledem k
poruše svého zdraví
pořadová cvičení
všestranně rozvíjející
kondiční
koordinační
kompenzační
uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
relaxační
aktivitách
úpoly
teoretické poznatky
komentář
Teoretické poznatky prolínají učivem všech bloků. -význam pohybu pro zdraví - prostředky
pro zvyšování síly, rychlosti,vytrvalosti,obratnosti a pohyblivosti - technika a taktika sportů zásady sportovního treninku - odborné názvosloví, komunikace - výstroj, výzbroj, údrţba hygiena a bezpečnost, vhodné oblečení- cvičební úbor a obutí - záchrana a dopomoc - zásady
chování a jednání v různém prostředí, regenerace, kompenzace a relaxace - pravidla her,
závodů a soutěţí, rozhodování - zásady sestavování a vedení cíleně zaměřených cvičení pohybové testy, měření výkonů - zdroje informací -úpoly jsou zařazovány do průpravných
částí hodiny
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Zdůrazňovat vazbu mezi pohybovými aktivitami a zdravým ţivotním prostředím. Měřění
kondičních pohybových schopností, úprava somatotypu tělesnými cvičeními Vyuţít
adaptačního, lyţařského a turistického kurzu k propagaci zdravého ţivotního stylu ve
zdravém ţivotním prostředí.)
přesahy do:
CPR (1. ročník): Biologie člověka,
CPR (1. ročník): Člověk a ţivotní prostředí
Testování tělesné zdatnosti , 2 hodin
výstupy
učivo
je schopen zhodnotit své pohybové moţnosti a baterie vstupních testů
dosahovat osobního výkonu z nabídky
baterie výstupních testů
pohybových aktivit
komentář
- testuje se na začátku a na konci školního roku
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
Člověk a ţivotní prostředí
(Zdůrazňovat vazbu mezi pohybovými aktivitami a zdravým ţivotním prostředím. Měřění
kondičních pohybových schopností, úprava somatotypu tělesnými cvičeními Vyuţít
adaptačního, lyţařského a turistického kurzu k propagaci zdravého ţivotního stylu ve
zdravém ţivotním prostředí.)
přesahy do:
CPR (1. ročník): Biologie člověka,
CPR (1. ročník): Člověk a ţivotní prostředí
Pohybové hry , 12 hodin
výstupy
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého
učivo
florbal
zdravotního oslabení a dokáţe rozlišit vhodné
a nevhodné pohybové činnosti vzhledem k
poruše svého zdraví
je schopen zhodnotit své pohybové moţnosti a
dosahovat osobního výkonu z nabídky
pohybových aktivit
stolní tenis
badmington
softbal
další drobné hry
uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
komentář
Jejich zařazení se řídí konkrétní organizací výuky pro danou třídu či skupinu.
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Zdůrazňovat vazbu mezi pohybovými aktivitami a zdravým ţivotním prostředím. Měřění
kondičních pohybových schopností, úprava somatotypu tělesnými cvičeními Vyuţít
adaptačního, lyţařského a turistického kurzu k propagaci zdravého ţivotního stylu ve
zdravém ţivotním prostředí.)
přesahy do:
CPR (1. ročník): Biologie člověka,
CPR (1. ročník): Člověk a ţivotní prostředí
Sportovní hry , 20 hodin
výstupy
dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
učivo
BASKETBAL I.
Dribling
je schopen zhodnotit své pohybové moţnosti a
dosahovat osobního výkonu z nabídky
- základní postavení při driblingu
pohybových aktivit
- dribling na místě
komunikuje při pohybových činnostech –
dodrţuje smluvené signály a vhodně pouţívá - dribling v pohybu, začátek driblingu a
odbornou terminologii
zastavení po driblingu (krokem a
naskakováním + pivotování)
uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách
- dribling se změnou rytmu, tempa, výšky a
směru
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
- ochrana míče v běhu při driblingu
Střelba
- střelba z místa zpod koše silnější rukou
(soustředit se na uvolněné zápěstí)
- střelba zpod koše z místa po driblingu a
přihrávce
- střelba zpod koše – dvojtakt (z místa bez
driblingu, z rozběhu bez driblingu, z jedným
driblingem, po driblingu, po přihrávce –
ukončit silnější rukou)
Přihrávka – z místa a v pohybu
- dvěma rukama od prsou
- dvěma rukama nad hlavou
- jednoruč od ramena
- jednoruč od boku
- o zem
- podávání míče
Obrana
- základní obranné postavení
- práce rukou a nohou v obranném postavení
- hra 1/1, 2/2
Útok
- hra 1/1 v útoku z vnějších a vnitřních pozic
- hra 1/1 s přihrávajícím hráčem
BASKETBAL II
Dribling
- dribling v pohybu se změnou rytmu, tempa,
výšky a směru
- ochrana míče v běhu při driblingu
- technika driblingu během vnikání kolem
obránce
Střelba
- příjem míče a střelba z místa
- po driblingu z místa a s dvojtaktem
- po přihrávce z místa a s dvojtaktem
Přihrávka z místa a v pohybu
- rovnováha těla a příjem míče
- dvěma rukama od prsou
- dvěma rukama nad hlavou
- o zem (obouruč a jednoruč)
- jednoruč od ramena
- jednoruč z boku
- kolem hlavy obránce
- podávávní míče
Obrana
- základní obranné postavení
- práce rukou a nohou v obranném postavení
- bránění hráče s míčem a bez míče
- doskok míče
- hra 1/1, 2/2, 3/3, 1/1 + 1, 2/2 + 1, 3/3 + 1
Útok
hra 1/1 po driblingu
hra 1/1 s přihrávajícím hráčem
uvolnění a příjem míče
doskok v útoku
hra 2/2, 3/3, 2/2 + 1, 3/3 + 1
Odbíjená I
odbíjení nad sebe
odbíjení jedním směrem
hra 1:1
hra 2:2
odbíjení pod úhlem
odbíjení obouruč spodem
hra 3:3
podání
smeč
jednoblok
Odbíjená II
různé typy podání
zdokonalování všech typů odbíjení
smeč po ruce a přes ruku
dvojblok
systém hry s jedním nahravačem
organizace útoku a obrany
Kopaná 1
vedení míče vnitřní stranou nohy a přímým
nártem
zašlápnutí a zaseknutí míče
přihrávka vnitřní stranou nohy (placirka)a
zpracování míče převzetím vnitřní stranou
nohy
přihrávka přímým nártem a zpracování míče
převzetím přímým nártem
střelba nártem z místa a po vedení míče
činnosti brankáře – chytání míče
Rozšiřující fotbalové individuální a týmové
dovednosti
přihrávky vnitřním a vnějším nártem,
zpracování míče chodidlem a vnějším nártem
přihrávky hlavou
obcházení protihráče krátkou a dlouhou
kličkou
obcházení protihráče obhozením
zpracování míče tlumením
činnost brankáře – vyráţení míčů,
odkopávání míčů a přihrávání míče brankářem
obsazování hráče s míčem
Doplňující fotbalové individuální a týmové
dovednosti
výběr místa
obsazování hráče bez míče, obsazování
prostoru, odebírání míče
střelba nártem po přihrávce, zpracování
míče a obcházení protihráče
zpracování míče stahováním
autové vhazování
zahrávání standartních situaci (po faulu z
hřiště, pokutových a rohových kopu)
Házená
Přihrávka horní
– na místě , upozornit na správné postavení a
drţení míče
v pohybu , kontrola postavení nohou a paţí
z výskoku, kontrola správného postavení a
udrţení zpevněného trupu
Přihrávka spodní
na místě
v pohybu
Uvolnění hráče s míčem
klička na stranu dominantní ruky
klička na stranu nedominantní ruky
Střelba po uvolnění hráče
po kličce následuje střelba ze stoje
po kličce následuje střelba z výskoku
Polovysoký dribling
pravá i levá ruka , změny směru při
driblingu
střelba po driblingu , ze stoje i z výskoku
Rychlý útok
spolupráce 2 a 3 hráčů
Teorie
při přerušováné hře vysvětlovat ţákům
pravidla házené
kroky, brankoviště, co smí brankař a co hráč
postavení hráčů při hře, obrana a útok
Hra
komentář
Skladba výuky sportovních her se řídí výběrem učitele.
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Zdůrazňovat vazbu mezi pohybovými aktivitami a zdravým ţivotním prostředím. Měřění
kondičních pohybových schopností, úprava somatotypu tělesnými cvičeními Vyuţít
adaptačního, lyţařského a turistického kurzu k propagaci zdravého ţivotního stylu ve
zdravém ţivotním prostředí.)
přesahy do:
CPR (1. ročník): Biologie člověka,
CPR (1. ročník): Člověk a ţivotní prostředí
2. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
posuzovat reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadovat důsledky svého
jednání a chování v různých situacích
(navázáno v RVP na: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat
důsledky svého jednání a chování v různých situacích)
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a ţivotních podmínek
(navázáno v RVP na: stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností,
zájmové a pracovní orientace a životních podmínek)
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj,
být si vědomi důsledků nezdravého ţivotního stylu a závislostí
(navázáno v RVP na: mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i
duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí)
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
(navázáno v RVP na: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních
a jiných činností)
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
(navázáno v RVP na: přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k
předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k
druhým)
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci
v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat)
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
(navázáno v RVP na: účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a
postoje)
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury
projevu a chování)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve
(navázáno v RVP na: volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody
a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)
KOMPETENCE K UČENÍ
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
(navázáno v RVP na: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve
veřejném zájmu
(navázáno v RVP na: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním
zájmu, ale i ve veřejném zájmu)
chápat význam ţivotního prostředí pro člověka a jedná v duchu udrţitelného
rozvoje
(navázáno v RVP na: chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu
udržitelného rozvoje)
uznávat hodnotu ţivota, uvědomuje si odpovědnost za vlastní ţivot a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany ţivota a zdraví ostatních
(navázáno v RVP na: uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní
život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních)
Odborné kompetence
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání
či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
(navázáno v RVP na: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem)
znát a dodrţovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a poţární prevence
(navázáno v RVP na: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence)
osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
(monitory, displeje apod.), rozpoznat moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení
zdraví a být schopen zajistit odstranění závad a moţných rizik
(navázáno v RVP na: osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo
ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik)
znát systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
(navázáno v RVP na: znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní
péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce))
být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokáat první pomoc sám poskytnout
(navázáno v RVP na: byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout)
Atletika , 18 hodin
výstupy
uplatňuje zásady sportovního tréninku
učivo
rychlé běhy - 50m, 60m, 100m
vytrvalé běhy - 1000m, 1500m
pozná chybně a správně prováděné činnosti,
skok do dálky
umí analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové
skok do výšky
činnosti nebo výkonu
měření výkonů, vstupní a výstupní testy
hod míčkem
štafetové běhy
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Zdůrazňovat vazbu mezi pohybovými aktivitami a zdravým ţivotním prostředím. Měřění
kondičních pohybových schopností, úprava somatotypu tělesnými cvičeními Vyuţít
adaptačního, lyţařského a turistického kurzu k propagaci zdravého ţivotního stylu ve
zdravém ţivotním prostředí.)
přesahy do:
CPR (1. ročník): Biologie člověka,
CPR (1. ročník): Člověk a ţivotní prostředí
Gymnastika , 16 hodin
výstupy
uplatňuje zásady sportovního tréninku
učivo
gymnastika: cvičení s náčiním, cvičení na
nářadí, akrobacie, šplh
dokáţe vyhledat potřebné informace z oblasti
rytmická gymnastika: pohybové činnosti a
zdraví a pohybu
kondiční programy cvičení s hudebním a
rytmickým doprovodem; tanec
dovede připravit prostředky k plánovaným
kondiční gymnastika
pohybovým činnostem
Tělesná cvičení:
pořadová cvičení
všestranně rozvíjející
kondiční
koordinační
kompenzační
relaxační
úpoly
teoretické poznatky
komentář
Teoretické poznatky prolínají učivem všech bloků. -význam pohybu pro zdraví - prostředky
pro zvyšování síly, rychlosti,vytrvalosti,obratnosti a pohyblivosti - technika a taktika sportů zásady sportovního treninku - odborné názvosloví, komunikace - výstroj, výzbroj, údrţba hygiena a bezpečnost, vhodné oblečení- cvičební úbor a obutí - záchrana a dopomoc - zásady
chování a jednání v různém prostředí, regenerace, kompenzace a relaxace - pravidla her,
závodů a soutěţí, rozhodování - zásady sestavování a vedení cíleně zaměřených cvičení pohybové testy, měření výkonů - zdroje informací -úpoly jsou zařazovány do průpravných
částí hodiny
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Zdůrazňovat vazbu mezi pohybovými aktivitami a zdravým ţivotním prostředím. Měřění
kondičních pohybových schopností, úprava somatotypu tělesnými cvičeními. Vyuţít
adaptačního, lyţařského a turistického kurzu k propagaci zdravého ţivotního stylu ve
zdravém ţivotním prostředí.)
přesahy do:
CPR (1. ročník): Biologie člověka,
CPR (1. ročník): Člověk a ţivotní prostředí
Testování tělesné zdatnosti , 2 hodin
výstupy
učivo
pozná chybně a správně prováděné činnosti,
baterie vstupních a výstupních testů
umí analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové
činnosti nebo výkonu
komentář
- testuje se na začátku a na konci školního roku
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Zdůrazňovat vazbu mezi pohybovými aktivitami a zdravým ţivotním prostředím. Měřění
kondičních pohybových schopností, úprava somatotypu tělesnými cvičeními. Vyuţít
adaptačního, lyţařského a turistického kurzu k propagaci zdravého ţivotního stylu ve
zdravém ţivotním prostředí.)
přesahy do:
CPR (1. ročník): Biologie člověka,
CPR (1. ročník): Člověk a ţivotní prostředí
Pohybové hry , 12 hodin
výstupy
uplatňuje zásady sportovního tréninku
participuje na týmových herních činnostech
druţstva
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
učivo
florbal
stolní tenis
badmington
softbal
další drobné hry
komentář
Jejich zařazení se řídí konkrétní organizací výuky pro danou třídu či skupinu. Základy
sjezdového lyţování absolvují ţáci na lyţařském výcnikovém kurzu - zatáčení, zastavování,
sjíţdění přes terénní nerovnosti - základy běţeckého lyţování - chování při pobytu v horském
prostředí
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Zdůrazňovat vazbu mezi pohybovými aktivitami a zdravým ţivotním prostředím. Měřění
kondičních pohybových schopností, úprava somatotypu tělesnými cvičeními. Vyuţít
adaptačního, lyţařského a turistického kurzu k propagaci zdravého ţivotního stylu ve
zdravém ţivotním prostředí.)
přesahy do:
CPR (1. ročník): Biologie člověka,
CPR (1. ročník): Člověk a ţivotní prostředí
Sportovní hry , 20 hodin
výstupy
vyuţívá pohybové činnosti pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné
zdatnosti
učivo
BASKETBAL I.
Dribling
dovede uplatňovat naučené modelové situace - základní postavení při driblingu
k řešení stresových a konfliktních situací
- dribling na místě
dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
- dribling v pohybu, začátek driblingu a
zastavení po driblingu (krokem a
uplatňuje zásady sportovního tréninku
naskakováním + pivotování)
- dribling se změnou rytmu, tempa, výšky a
směru
- ochrana míče v běhu při driblingu
Střelba
- střelba z místa zpod koše silnější rukou
(soustředit se na uvolněné zápěstí)
- střelba zpod koše z místa po driblingu a
přihrávce
- střelba zpod koše – dvojtakt (z místa bez
driblingu, z rozběhu bez driblingu, z jedným
driblingem, po driblingu, po přihrávce –
ukončit silnější rukou)
Přihrávka – z místa a v pohybu
- dvěma rukama od prsou
- dvěma rukama nad hlavou
- jednoruč od ramena
- jednoruč od boku
- o zem
- podávání míče
Obrana
- základní obranné postavení
- práce rukou a nohou v obranném postavení
- hra 1/1, 2/2
Útok
- hra 1/1 v útoku z vnějších a vnitřních pozic
- hra 1/1 s přihrávajícím hráčem
BASKETBAL II
Dribling
- dribling v pohybu se změnou rytmu, tempa,
výšky a směru
- ochrana míče v běhu při driblingu
- technika driblingu během vnikání kolem
obránce
Střelba
- příjem míče a střelba z místa
- po driblingu z místa a s dvojtaktem
- po přihrávce z místa a s dvojtaktem
Přihrávka z místa a v pohybu
- rovnováha těla a příjem míče
- dvěma rukama od prsou
- dvěma rukama nad hlavou
- o zem (obouruč a jednoruč)
- jednoruč od ramena
- jednoruč z boku
- kolem hlavy obránce
- podávávní míče
Obrana
- základní obranné postavení
- práce rukou a nohou v obranném postavení
- bránění hráče s míčem a bez míče
- doskok míče
- hra 1/1, 2/2, 3/3, 1/1 + 1, 2/2 + 1, 3/3 + 1
Útok
hra 1/1 po driblingu
hra 1/1 s přihrávajícím hráčem
uvolnění a příjem míče
doskok v útoku
hra 2/2, 3/3, 2/2 + 1, 3/3 + 1
Odbíjená I
odbíjení nad sebe
odbíjení jedním směrem
hra 1:1
hra 2:2
odbíjení pod úhlem
odbíjení obouruč spodem
hra 3:3
podání
smeč
jednoblok
Odbíjená II
různé typy podání
zdokonalování všech typů odbíjení
smeč po ruce a přes ruku
dvojblok
systém hry s jedním nahravačem
organizace útoku a obrany
Kopaná 1
vedení míče vnitřní stranou nohy a přímým
nártem
zašlápnutí a zaseknutí míče
přihrávka vnitřní stranou nohy (placirka)a
zpracování míče převzetím vnitřní stranou
nohy
přihrávka přímým nártem a zpracování míče
převzetím přímým nártem
střelba nártem z místa a po vedení míče
činnosti brankáře – chytání míče
Rozšiřující fotbalové individuální a týmové
dovednosti
přihrávky vnitřním a vnějším nártem,
zpracování míče chodidlem a vnějším nártem
přihrávky hlavou
obcházení protihráče krátkou a dlouhou
kličkou
obcházení protihráče obhozením
zpracování míče tlumením
činnost brankáře – vyráţení míčů,
odkopávání míčů a přihrávání míče brankářem
obsazování hráče s míčem
Doplňující fotbalové individuální a týmové
dovednosti
výběr místa
obsazování hráče bez míče, obsazování
prostoru, odebírání míče
střelba nártem po přihrávce, zpracování
míče a obcházení protihráče
zpracování míče stahováním
autové vhazování
zahrávání standartních situaci (po faulu z
hřiště, pokutových a rohových kopu)
Házená
Přihrávka horní
– na místě , upozornit na správné postavení a
drţení míče
v pohybu , kontrola postavení nohou a paţí
z výskoku, kontrola správného postavení a
udrţení zpevněného trupu
Přihrávka spodní
na místě
v pohybu
Uvolnění hráče s míčem
klička na stranu dominantní ruky
klička na stranu nedominantní ruky
Střelba po uvolnění hráče
po kličce následuje střelba ze stoje
po kličce následuje střelba z výskoku
Polovysoký dribling
pravá i levá ruka , změny směru při
driblingu
střelba po driblingu , ze stoje i z výskoku
Rychlý útok
spolupráce 2 a 3 hráčů
Teorie
při přerušováné hře vysvětlovat ţákům
pravidla házené
kroky, brankoviště, co smí brankař a co hráč
postavení hráčů při hře, obrana a útok
Hra
komentář
Skladba výuky sportovních her se řídí výběrem učitele.
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Zdůrazňovat vazbu mezi pohybovými aktivitami a zdravým ţivotním prostředím. Měřění
kondičních pohybových schopností, úprava somatotypu tělesnými cvičeními. Vyuţít
adaptačního, lyţařského a turistického kurzu k propagaci zdravého ţivotního stylu ve
zdravém ţivotním prostředí.)
přesahy do:
CPR (1. ročník): Biologie člověka,
CPR (1. ročník): Člověk a ţivotní prostředí
3. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
posuzovat reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadovat důsledky svého
jednání a chování v různých situacích
(navázáno v RVP na: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat
důsledky svého jednání a chování v různých situacích)
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a ţivotních podmínek
(navázáno v RVP na: stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností,
zájmové a pracovní orientace a životních podmínek)
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí, přijímat radu i kritiku
(navázáno v RVP na: reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu
jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku)
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
(navázáno v RVP na: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních
a jiných činností)
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
(navázáno v RVP na: přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k
předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k
druhým)
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci
v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat)
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury
projevu a chování)
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
(navázáno v RVP na: účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a
postoje)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))
KOMPETENCE K UČENÍ
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
(navázáno v RVP na: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání)
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní
režim a podmínky)
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve
veřejném zájmu
(navázáno v RVP na: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním
zájmu, ale i ve veřejném zájmu)
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie
(navázáno v RVP na: jednat v souladu s morálními principy a zásadami
společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie)
uznávat hodnotu ţivota, uvědomuje si odpovědnost za vlastní ţivot a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany ţivota a zdraví ostatních
(navázáno v RVP na: uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní
život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních)
Odborné kompetence
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání
či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
(navázáno v RVP na: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem)
znát a dodrţovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a poţární prevence
(navázáno v RVP na: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence)
osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
(monitory, displeje apod.), rozpoznat moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení
zdraví a být schopen zajistit odstranění závad a moţných rizik
(navázáno v RVP na: osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo
ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik)
znát systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
(navázáno v RVP na: znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní
péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce))
být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokáat první pomoc sám poskytnout
(navázáno v RVP na: byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout)
Atletika , 18 hodin
výstupy
komunikuje při pohybových činnostech –
dodrţuje smluvené signály a vhodně pouţívá
odbornou terminologii
dokáţe rozhodovat, zapisovat a sledovat
výkony jednotlivců nebo týmu
zdůvodní význam zdravého ţivotního stylu
učivo
rychlé běhy - 50m, 60m, 100m
vytrvalé běhy - 1000m, 1500m, 3000m
skok do dálky
skok do výšky
měření výkonů, vstupní a výstupní testy
hod míčkem
vrh koulí
štafetové běhy
popíše vliv fyzického a psychického zatíţení
na lidský organismus
dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Zdůrazňovat vazbu mezi pohybovými aktivitami a zdravým ţivotním prostředím. Měřění
kondičních pohybových schopností, úprava somatotypu tělesnými cvičeními. Vyuţít
adaptačního, lyţařského a turistického kurzu k propagaci zdravého ţivotního stylu ve
zdravém ţivotním prostředí.)
přesahy do:
CPR (1. ročník): Biologie člověka,
CPR (1. ročník): Člověk a ţivotní prostředí
Gymnastika , 16 hodin
výstupy
ovládá kompenzační cvičení k regeneraci
tělesných a duševních sil, i vzhledem k
poţadavkům budoucího povolání; uplatňuje
učivo
gymnastika: cvičení s náčiním, cvičení na
nářadí, akrobacie, šplh
rytmická gymnastika: pohybové činnosti a
osvojené způsoby relaxace
kondiční programy cvičení s hudebním a
rytmickým doprovodem; tanec
kondiční gymnastika
dokáţe zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele
své tělesné zdatnosti a korigovat si pohybový
reţim ve shodě se zjištěnými údaji
Tělesná cvičení:
dokáţe vyhledat potřebné informace z oblasti
zdraví a pohybu
pořadová cvičení
všestranně rozvíjející
kondiční
je schopen zhodnotit své pohybové moţnosti a koordinační
dosahovat osobního výkonu z nabídky
kompenzační
pohybových aktivit
relaxační
úpoly
teoreticné poznatky
komentář
Teoretické poznatky prolínají učivem všech bloků. -význam pohybu pro zdraví - prostředky
pro zvyšování síly, rychlosti,vytrvalosti,obratnosti a pohyblivosti - technika a taktika sportů zásady sportovního treninku - odborné názvosloví, komunikace - výstroj, výzbroj, údrţba hygiena a bezpečnost, vhodné oblečení- cvičební úbor a obutí - záchrana a dopomoc - zásady
chování a jednání v různém prostředí, regenerace, kompenzace a relaxace - pravidla her,
závodů a soutěţí, rozhodování - zásady sestavování a vedení cíleně zaměřených cvičení pohybové testy, měření výkonů - zdroje informací -úpoly jsou zařazovány do průpravných
částí hodiny
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Zdůrazňovat vazbu mezi pohybovými aktivitami a zdravým ţivotním prostředím. Měřění
kondičních pohybových schopností, úprava somatotypu tělesnými cvičeními. Vyuţít
adaptačního, lyţařského a turistického kurzu k propagaci zdravého ţivotního stylu ve
zdravém ţivotním prostředí.)
přesahy do:
CPR (1. ročník): Biologie člověka,
CPR (1. ročník): Člověk a ţivotní prostředí
Testování tělesné zdatnosti , 2 hodin
výstupy
učivo
dokáţe zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele
baterie vstupních a výstupních testů
své tělesné zdatnosti a korigovat si pohybový
reţim ve shodě se zjištěnými údaji
komentář
- testuje se na začátku a na konci školního roku
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Zdůrazňovat vazbu mezi pohybovými aktivitami a zdravým ţivotním prostředím. Měřění
kondičních pohybových schopností, úprava somatotypu tělesnými cvičeními. Vyuţít
adaptačního, lyţařského a turistického kurzu k propagaci zdravého ţivotního stylu ve
zdravém ţivotním prostředí.)
přesahy do:
CPR (1. ročník): Biologie člověka,
CPR (1. ročník): Člověk a ţivotní prostředí
Pohybové hry , 12 hodin
výstupy
dovede se zapojit do organizace turnajů a
soutěţí a umí zpracovat jednoduchou
dokumentaci
dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit
participuje na týmových herních činnostech
druţstva
učivo
florbal
stolní tenis
badmington
softbal
další drobné hry
Turistický kurz se organizuje zpravidla na
konci roku
je schopen zhodnotit své pohybové moţnosti a
dosahovat osobního výkonu z nabídky
pohybových aktivit
komentář
Jejich zařazení se řídí konkrétní organizací výuky pro danou třídu či skupinu.
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Zdůrazňovat vazbu mezi pohybovými aktivitami a zdravým ţivotním prostředím. Měřění
kondičních pohybových schopností, úprava somatotypu tělesnými cvičeními. Vyuţít
adaptačního, lyţařského a turistického kurzu k propagaci zdravého ţivotního stylu ve
zdravém ţivotním prostředí.)
přesahy do:
CPR (1. ročník): Biologie člověka,
CPR (1. ročník): Člověk a ţivotní prostředí
Sportovní hry , 20 hodin
výstupy
dokáţe rozhodovat, zapisovat a sledovat
výkony jednotlivců nebo týmu
učivo
BASKETBAL I.
dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit
Dribling
- základní postavení při driblingu
participuje na týmových herních činnostech
druţstva
- dribling na místě
- dribling v pohybu, začátek driblingu a
zastavení po driblingu (krokem a
naskakováním + pivotování)
- dribling se změnou rytmu, tempa, výšky a
směru
- ochrana míče v běhu při driblingu
Střelba
- střelba z místa zpod koše silnější rukou
(soustředit se na uvolněné zápěstí)
- střelba zpod koše z místa po driblingu a
přihrávce
- střelba zpod koše – dvojtakt (z místa bez
driblingu, z rozběhu bez driblingu, z jedným
driblingem, po driblingu, po přihrávce –
ukončit silnější rukou)
Přihrávka – z místa a v pohybu
- dvěma rukama od prsou
- dvěma rukama nad hlavou
- jednoruč od ramena
- jednoruč od boku
- o zem
- podávání míče
Obrana
- základní obranné postavení
- práce rukou a nohou v obranném postavení
- hra 1/1, 2/2
Útok
- hra 1/1 v útoku z vnějších a vnitřních pozic
- hra 1/1 s přihrávajícím hráčem
BASKETBAL II
Dribling
- dribling v pohybu se změnou rytmu, tempa,
výšky a směru
- ochrana míče v běhu při driblingu
- technika driblingu během vnikání kolem
obránce
Střelba
- příjem míče a střelba z místa
- po driblingu z místa a s dvojtaktem
- po přihrávce z místa a s dvojtaktem
Přihrávka z místa a v pohybu
- rovnováha těla a příjem míče
- dvěma rukama od prsou
- dvěma rukama nad hlavou
- o zem (obouruč a jednoruč)
- jednoruč od ramena
- jednoruč z boku
- kolem hlavy obránce
- podávávní míče
Obrana
- základní obranné postavení
- práce rukou a nohou v obranném postavení
- bránění hráče s míčem a bez míče
- doskok míče
- hra 1/1, 2/2, 3/3, 1/1 + 1, 2/2 + 1, 3/3 + 1
Útok
hra 1/1 po driblingu
hra 1/1 s přihrávajícím hráčem
uvolnění a příjem míče
doskok v útoku
hra 2/2, 3/3, 2/2 + 1, 3/3 + 1
Odbíjená I
odbíjení nad sebe
odbíjení jedním směrem
hra 1:1
hra 2:2
odbíjení pod úhlem
odbíjení obouruč spodem
hra 3:3
podání
smeč
jednoblok
Odbíjená II
různé typy podání
zdokonalování všech typů odbíjení
smeč po ruce a přes ruku
dvojblok
systém hry s jedním nahravačem
organizace útoku a obrany
Kopaná 1
vedení míče vnitřní stranou nohy a přímým
nártem
zašlápnutí a zaseknutí míče
přihrávka vnitřní stranou nohy (placirka)a
zpracování míče převzetím vnitřní stranou
nohy
přihrávka přímým nártem a zpracování míče
převzetím přímým nártem
střelba nártem z místa a po vedení míče
činnosti brankáře – chytání míče
Rozšiřující fotbalové individuální a týmové
dovednosti
přihrávky vnitřním a vnějším nártem,
zpracování míče chodidlem a vnějším nártem
přihrávky hlavou
obcházení protihráče krátkou a dlouhou
kličkou
obcházení protihráče obhozením
zpracování míče tlumením
činnost brankáře – vyráţení míčů,
odkopávání míčů a přihrávání míče brankářem
obsazování hráče s míčem
Doplňující fotbalové individuální a týmové
dovednosti
výběr místa
obsazování hráče bez míče, obsazování
prostoru, odebírání míče
střelba nártem po přihrávce, zpracování
míče a obcházení protihráče
zpracování míče stahováním
autové vhazování
zahrávání standartních situaci (po faulu z
hřiště, pokutových a rohových kopu)
Házená
Přihrávka horní
– na místě , upozornit na správné postavení a
drţení míče
v pohybu , kontrola postavení nohou a paţí
z výskoku, kontrola správného postavení a
udrţení zpevněného trupu
Přihrávka spodní
na místě
v pohybu
Uvolnění hráče s míčem
klička na stranu dominantní ruky
klička na stranu nedominantní ruky
Střelba po uvolnění hráče
po kličce následuje střelba ze stoje
po kličce následuje střelba z výskoku
Polovysoký dribling
pravá i levá ruka , změny směru při
driblingu
střelba po driblingu , ze stoje i z výskoku
Rychlý útok
spolupráce 2 a 3 hráčů
Teorie
při přerušováné hře vysvětlovat ţákům
pravidla házené
kroky, brankoviště, co smí brankař a co hráč
postavení hráčů při hře, obrana a útok
Hra
komentář
Skladba výuky sportovních her se řídí výběrem učitele.
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Zdůrazňovat vazbu mezi pohybovými aktivitami a zdravým ţivotním prostředím. Měřění
kondičních pohybových schopností, úprava somatotypu tělesnými cvičeními. Vyuţít
adaptačního, lyţařského a turistického kurzu k propagaci zdravého ţivotního stylu ve
zdravém ţivotním prostředí.)
přesahy do:
CPR (1. ročník): Biologie člověka,
CPR (1. ročník): Člověk a ţivotní prostředí
4. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
posuzovat reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadovat důsledky svého
jednání a chování v různých situacích
(navázáno v RVP na: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat
důsledky svého jednání a chování v různých situacích)
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a ţivotních podmínek
(navázáno v RVP na: stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností,
zájmové a pracovní orientace a životních podmínek)
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí, přijímat radu i kritiku
(navázáno v RVP na: reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu
jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku)
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
(navázáno v RVP na: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních
a jiných činností)
přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
(navázáno v RVP na: přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly)
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci
v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat)
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
(navázáno v RVP na: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně)
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
(navázáno v RVP na: účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a
postoje)
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury
projevu a chování)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))
KOMPETENCE K UČENÍ
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
(navázáno v RVP na: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání)
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní
režim a podmínky)
znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve
veřejném zájmu
(navázáno v RVP na: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním
zájmu, ale i ve veřejném zájmu)
dodrţovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich
kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
(navázáno v RVP na: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí
(popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a
diskriminaci)
chápat význam ţivotního prostředí pro člověka a jedná v duchu udrţitelného
rozvoje
(navázáno v RVP na: chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu
udržitelného rozvoje)
uznávat hodnotu ţivota, uvědomuje si odpovědnost za vlastní ţivot a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany ţivota a zdraví ostatních
(navázáno v RVP na: uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní
život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních)
Odborné kompetence
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání
či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem
(navázáno v RVP na: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či
udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem)
znát a dodrţovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a poţární prevence
(navázáno v RVP na: znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence)
osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
(monitory, displeje apod.), rozpoznat moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení
zdraví a být schopen zajistit odstranění závad a moţných rizik
(navázáno v RVP na: osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo
ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik)
znát systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
(navázáno v RVP na: znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní
péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce))
být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokáat první pomoc sám poskytnout
(navázáno v RVP na: byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout)
Atletika , 16 hodin
výstupy
učivo
dovede uplatňovat techniku a základy taktiky
rychlé běhy - 50m, 60m, 100m
v základních a vybraných sportovních
vytrvalé běhy - 1000m, 1500m,3000m
odvětvích
skok do dálky
skok do výšky
vyuţívá pohybové činnosti pro všestrannou
měření výkonů, vstupní a výstupní testy
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné
hod míčkem
zdatnosti
vrh koulí
štafetové běhy
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého
zdravotního oslabení a dokáţe rozlišit vhodné
a nevhodné pohybové činnosti vzhledem k
poruše svého zdraví
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Zdůrazňovat vazbu mezi pohybovými aktivitami a zdravým ţivotním prostředím. Měřění
kondičních pohybových schopností, úprava somatotypu tělesnými cvičeními. Vyuţít
adaptačního, lyţařského a turistického kurzu k propagaci zdravého ţivotního stylu ve
zdravém ţivotním prostředí.)
přesahy do:
CPR (1. ročník): Biologie člověka,
CPR (1. ročník): Člověk a ţivotní prostředí
Gymnastika , 14 hodin
výstupy
učivo
sestaví soubory zdravotně zaměřených
gymnastika: cvičení s náčiním, cvičení na
cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní
nářadí, akrobacie, šplh
relaxaci; navrhne kondiční program osobního
rytmická gymnastika: pohybové činnosti a
rozvoje a vyhodnotí jej
kondiční programy cvičení s hudebním a
rytmickým doprovodem; tanec
ovládá kompenzační cvičení k regeneraci
kondiční gymnastika
tělesných a duševních sil, i vzhledem k
poţadavkům budoucího povolání; uplatňuje Tělesná cvičení:
osvojené způsoby relaxace
pořadová cvičení
všestranně rozvíjející
kondiční
koordinační
kompenzační
relaxační
úpoly
ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého
zdravotního oslabení a dokáţe rozlišit vhodné
a nevhodné pohybové činnosti vzhledem k
poruše svého zdraví
komentář
Teoretické poznatky prolínají učivem všech bloků. -význam pohybu pro zdraví - prostředky
pro zvyšování síly, rychlosti,vytrvalosti,obratnosti a pohyblivosti - technika a taktika sportů zásady sportovního treninku - odborné názvosloví, komunikace - výstroj, výzbroj, údrţba hygiena a bezpečnost, vhodné oblečení- cvičební úbor a obutí - záchrana a dopomoc - zásady
chování a jednání v různém prostředí, regenerace, kompenzace a relaxace - pravidla her,
závodů a soutěţí, rozhodování - zásady sestavování a vedení cíleně zaměřených cvičení pohybové testy, měření výkonů - zdroje informací -úpoly jsou zařazovány do průpravných
částí hodiny
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Zdůrazňovat vazbu mezi pohybovými aktivitami a zdravým ţivotním prostředím. Měřění
kondičních pohybových schopností, úprava somatotypu tělesnými cvičeními. Vyuţít
adaptačního, lyţařského a turistického kurzu k propagaci zdravého ţivotního stylu ve
zdravém ţivotním prostředí.)
přesahy do:
CPR (1. ročník): Biologie člověka,
CPR (1. ročník): Člověk a ţivotní prostředí
Testování tělesné zdatnosti , 2 hodin
výstupy
ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy
učivo
baterie výstupních testů
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Zdůrazňovat vazbu mezi pohybovými aktivitami a zdravým ţivotním prostředím. Měřění
kondičních pohybových schopností, úprava somatotypu tělesnými cvičeními. Vyuţít
adaptačního, lyţařského a turistického kurzu k propagaci zdravého ţivotního stylu ve
zdravém ţivotním prostředí.)
přesahy do:
CPR (1. ročník): Biologie člověka,
CPR (1. ročník): Člověk a ţivotní prostředí
Pohybové hry , 10 hodin
výstupy
dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit
učivo
florbal
stolní tenis
badmington
dovede uplatňovat techniku a základy taktiky
softbal
v základních a vybraných sportovních
další drobné hry
odvětvích
vyuţívá pohybové činnosti pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné
zdatnosti
dovede uplatňovat naučené modelové situace
k řešení stresových a konfliktních situací
komentář
Jejich zařazení se řídí konkrétní organizací výuky pro danou třídu či skupinu.
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Zdůrazňovat vazbu mezi pohybovými aktivitami a zdravým ţivotním prostředím. Měřění
kondičních pohybových schopností, úprava somatotypu tělesnými cvičeními. Vyuţít
adaptačního, lyţařského a turistického kurzu k propagaci zdravého ţivotního stylu ve
zdravém ţivotním prostředí.)
přesahy do:
CPR (1. ročník): Biologie člověka,
CPR (1. ročník): Člověk a ţivotní prostředí
Sportovní hry , 18 hodin
výstupy
dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit
učivo
BASKETBAL I.
Dribling
dovede uplatňovat techniku a základy taktiky
v základních a vybraných sportovních
- základní postavení při driblingu
odvětvích
- dribling na místě
dovede uplatňovat naučené modelové situace
k řešení stresových a konfliktních situací
- dribling v pohybu, začátek driblingu a
zastavení po driblingu (krokem a
naskakováním + pivotování)
- dribling se změnou rytmu, tempa, výšky a
směru
- ochrana míče v běhu při driblingu
Střelba
- střelba z místa zpod koše silnější rukou
(soustředit se na uvolněné zápěstí)
- střelba zpod koše z místa po driblingu a
přihrávce
- střelba zpod koše – dvojtakt (z místa bez
driblingu, z rozběhu bez driblingu, z jedným
driblingem, po driblingu, po přihrávce –
ukončit silnější rukou)
Přihrávka – z místa a v pohybu
- dvěma rukama od prsou
- dvěma rukama nad hlavou
- jednoruč od ramena
- jednoruč od boku
- o zem
- podávání míče
Obrana
- základní obranné postavení
- práce rukou a nohou v obranném postavení
- hra 1/1, 2/2
Útok
- hra 1/1 v útoku z vnějších a vnitřních pozic
- hra 1/1 s přihrávajícím hráčem
BASKETBAL II
Dribling
- dribling v pohybu se změnou rytmu, tempa,
výšky a směru
- ochrana míče v běhu při driblingu
- technika driblingu během vnikání kolem
obránce
Střelba
- příjem míče a střelba z místa
- po driblingu z místa a s dvojtaktem
- po přihrávce z místa a s dvojtaktem
Přihrávka z místa a v pohybu
- rovnováha těla a příjem míče
- dvěma rukama od prsou
- dvěma rukama nad hlavou
- o zem (obouruč a jednoruč)
- jednoruč od ramena
- jednoruč z boku
- kolem hlavy obránce
- podávávní míče
Obrana
- základní obranné postavení
- práce rukou a nohou v obranném postavení
- bránění hráče s míčem a bez míče
- doskok míče
- hra 1/1, 2/2, 3/3, 1/1 + 1, 2/2 + 1, 3/3 + 1
Útok
hra 1/1 po driblingu
hra 1/1 s přihrávajícím hráčem
uvolnění a příjem míče
doskok v útoku
hra 2/2, 3/3, 2/2 + 1, 3/3 + 1
Odbíjená I
odbíjení nad sebe
odbíjení jedním směrem
hra 1:1
hra 2:2
odbíjení pod úhlem
odbíjení obouruč spodem
hra 3:3
podání
smeč
jednoblok
Odbíjená II
různé typy podání
zdokonalování všech typů odbíjení
smeč po ruce a přes ruku
dvojblok
systém hry s jedním nahravačem
organizace útoku a obrany
Kopaná 1
vedení míče vnitřní stranou nohy a přímým
nártem
zašlápnutí a zaseknutí míče
přihrávka vnitřní stranou nohy (placirka)a
zpracování míče převzetím vnitřní stranou
nohy
přihrávka přímým nártem a zpracování míče
převzetím přímým nártem
střelba nártem z místa a po vedení míče
činnosti brankáře – chytání míče
Rozšiřující fotbalové individuální a týmové
dovednosti
přihrávky vnitřním a vnějším nártem,
zpracování míče chodidlem a vnějším nártem
přihrávky hlavou
obcházení protihráče krátkou a dlouhou
kličkou
obcházení protihráče obhozením
zpracování míče tlumením
činnost brankáře – vyráţení míčů,
odkopávání míčů a přihrávání míče brankářem
obsazování hráče s míčem
Doplňující fotbalové individuální a týmové
dovednosti
výběr místa
obsazování hráče bez míče, obsazování
prostoru, odebírání míče
střelba nártem po přihrávce, zpracování
míče a obcházení protihráče
zpracování míče stahováním
autové vhazování
zahrávání standartních situaci (po faulu z
hřiště, pokutových a rohových kopu)
Házená
Přihrávka horní
– na místě , upozornit na správné postavení a
drţení míče
v pohybu , kontrola postavení nohou a paţí
z výskoku, kontrola správného postavení a
udrţení zpevněného trupu
Přihrávka spodní
na místě
v pohybu
Uvolnění hráče s míčem
klička na stranu dominantní ruky
klička na stranu nedominantní ruky
Střelba po uvolnění hráče
po kličce následuje střelba ze stoje
po kličce následuje střelba z výskoku
Polovysoký dribling
pravá i levá ruka , změny směru při
driblingu
střelba po driblingu , ze stoje i z výskoku
Rychlý útok
spolupráce 2 a 3 hráčů
Teorie
při přerušováné hře vysvětlovat ţákům
pravidla házené
kroky, brankoviště, co smí brankař a co hráč
postavení hráčů při hře, obrana a útok
Hra
komentář
Skladba výuky sportovních her se řídí výběrem učitele.
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Zdůrazňovat vazbu mezi pohybovými aktivitami a zdravým ţivotním prostředím. )
Občan v demokratické společnosti
(Zdůrazňovat vazbu mezi pohybovými aktivitami a zdravým ţivotním prostředím. Měřění
kondičních pohybových schopností, úprava somatotypu tělesnými cvičeními. Vyuţít
adaptačního, lyţařského a turistického kurzu k propagaci zdravého ţivotního stylu ve
zdravém ţivotním prostředí.)
přesahy do:
CPR (1. ročník): Biologie člověka,
CPR (1. ročník): Člověk a ţivotní prostředí
4.7. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit ţáky pracovat s
prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Ţáci
porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uţivatelské
úrovni pouţívat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běţným
aplikačním programovým vybavením (včetně specifického programového vybavení,
pouţívaného v příslušné profesní oblasti). Jedním ze stěţejních témat oblasti informačních a
komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby ţák zvládl efektivně pracovat s
informacemi (zejména s vyuţitím prostředků informačních a komunikačních technologií) a
komunikovat pomocí Internetu. Podstatnou část vzdělávání v informačních a komunikačních
technologiích představuje práce s výpočetní technikou.
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je dále vhodné rozšířit dle
aktuálních vzdělávacích potřeb, jejichţ příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj
informačních a komunikačních technologií a specifika oboru, v němţ je ţák připravován.
4.7.1. Informatika
Pojetí vyučovacího předmětu Informatika
Obecný cíl
V předmětu Informatika ţáci získají přehled o funkčnosti a moţnostech efektivního vyuţívání
výpočetního systému jako běţného pracovního nástroje pro potřeby dalšího vzdělávání i pro
uplatnění v profesním a osobním ţivotě. Předmět především rozvíjí schopnost pracovat s
informacemi v obecném slova smyslu, tvořivost a logické myšlení ţáků.
Charakteristika učiva
Předmět obsahuje následující témata: obecné pojmy informačních technologií, základy práce s
operačním systémem, textový editor, tabulkový procesor, prezentace, počítačová grafika,
multimédia, tvorbu webových stránek, databázi, počítačové sítě, principy algoritmizace a
základy programování.
Ţáci se v praktické části naučí: pouţívat základní funkce operačního systému, pracovat s
kancelářským softwarem, pouţívat prezentační technologie, zpracovávat multimediální
informace, pracovat s grafickou informací, základním principům pouţívání databázových
systémů, dovednostem pro aktivní pouţívání Internetu, algoritmizovat jednodušší úlohy a
programovat je pomocí softwarových vizuálních nástrojů. V teoretické části ţáci poznají:
základy číselných soustav, architekturu výpočetního systému, hardware, software a
problematiku počítačových sítí.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby ţáci:
měli vhodnou míru sebevědomí a byli schopni sebehodnocení
získali důvěru ve vlastní schopnosti při práci s prostředky informačních a komunikačních
technologií
jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání
váţili si ţivota, zdraví, materiálních a duchovních hodnot, dobrého ţivotního prostředí
pracovali kvalitně a pečlivě
váţili si kvalitní práce jiných lidí, dodrţovali etická pravidla při práci s informacemi a
dodrţovali autorská práva
byli schopni se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce
byli motivováni k vyuţívání prostředků ICT při studiu i v praktickém ţivotě
Výukové strategie
Úkolem prvního ročníku je sjednotit rozdílnou počáteční úroveň znalostí a dovedností ţáků. V
teoretické části výuky (1 hodina týdně) jsou ţákům vysvětleny a pomocí prezentační a
multimediální techniky prezentovány potřebné informace ke zvládnutí daného tematického
celku. Pro praktickou výuku je třída rozdělena do dvou skupin tak, aby kaţdý ţák měl k
dispozici jednu pracovní stanici. Vyučující zadává dílčí i komplexní praktické úlohy, při
jejichţ řešení ţáci vyuţívají znalostí a dovedností z probíraného učiva nebo z různých
tematických celků. Ţáci řeší zadané úlohy samostatně vlastním tempem nebo v týmech
projektovou formou výuky. Výuka je koncipována tak, aby vedla ţáky v samostatných
cvičeních k uplatňování jejich znalostí a dovedností a k rozvoji tvořivosti.
Při výuce se pouţívají metody přiměřené k probíranému tématu: frontální výklad s podporou
vizualizace, frontální procvičování na praktických příkladech, samostatná práce s odbornými
informacemi či metodou samostatného učení, projekty. Pro upevňování učiva metoda
simulace, kooperativní vyučování a vypracování domácí práce.
Hodnocení výsledků ţáků
Hodnocení vychází ze školního klasifikačního řádu. Hodnocení má motivační charakter, ţáci
jsou vedeni tak, aby cítili potřebu vzdělávat se s ohledem na vyuţitelnost získaných znalostí a
dovedností v dalším studiu i v praktickém ţivotě. V úlohách přiměřené obtíţnosti je důraz
kladen zejména na schopnost správně aplikovat získané dovednosti. Zohledňuje se míra
samostatnosti, tvořivosti a logického myšlení při řešení úkolů. Způsob hodnocení (např.
testování, ústní a písemné zkoušení) závisí na charakteru učiva probíraného celku. Hodnocení
můţe být vyjádřeno známkou nebo bodově. Klíčové kompetence jsou hodnoceny ústní
formou a jsou zahrnuty do závěrečné klasifikace.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
Klíčové kompetence ţáka:
učit se efektivně, kriticky posuzovat dosaţené výsledky, přijímat kritiku jiných, vyuţívat k
učení zkušeností jiných
přistupovat aktivně k získávání nových znalostí a dovedností
formulovat srozumitelně, věcně správně a souvisle své myšlenky
být schopen pracovat v týmu, odpovědně plnit zadané úkoly
pracovat se základním a aplikačním programovým vybavením, naučit se pouţívat nové
aplikace, dodrţovat autorská práva a zabezpečovat data
získávat informace z otevřených zdrojů, z online komunikace, kriticky posuzovat jejich
věrohodnost
volit adekvátní prostředky pro splnění daného úkolu (vhodná aplikace, literatura, metoda)
vytvářet a vyuţívat různé formy grafického znázornění
algoritmizovat řešené problémy (matematizace, logické myšlení, tvořivost)
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti
Ţáci jsou vedeni: ke vhodné míře sebevědomí, k odpovědnému jednání (zejména ve smyslu
dodrţování autorských práv při práci s počítačem, k etickému chování při práci s
informacemi), ke schopnosti vyhodnocení a pouţití získaných informací, ke schopnosti
odolávat myšlenkové manipulaci (např. informační zdroje na Internetu), k odpovědnému
přístupu k vlastní i k týmové práci.
Člověk a ţivotní prostředí
Ţáci si osvojí ekologické chování při pouţívání prostředků informačních a komunikačních
technologií, správné návyky z oblasti ergonomie a poznají jejich vliv na své zdraví.
Člověk a svět práce
Ţáci si rozvinou estetickou stránku osobnosti při vypracování úloh z oblastí Textového
editoru, Prezentace dat, Počítačové grafiky, Multimédii a Tvorby webových stránek.
Informační a komunikační technologie
Průřezové téma je realizováno všeobecně vzdělávacím předmětem Informatika.
Občan v demokratické společnosti
Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových
postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování
demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování
občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání
odpovědného aktivního občana.
Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž
se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace
je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě
školy.
Člověk a ţivotní prostředí
Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho
realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného
rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých
složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.
Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost
rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů.
Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro
pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje
etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy
pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu
udržitelnosti rozvoje.
Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby:
− pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními,
regionálními a globálními environmentálními problémy
− chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život
− porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve
vztahu k udržitelnému rozvoji
− respektovali principy udržitelného rozvoje
− získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a
právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje
− samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech
s prostředím a z různých informačních zdrojů
− pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení
environmentálních problémů
− osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v
osobním a profesním jednání
− dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí
− osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví
Člověk a svět práce
Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava
takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže také
úspěšně prosadit na trhu práce i v životě.
Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné
složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě
práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při
vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv.
Informační a komunikační technologie
Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých
zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována
podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací.
Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a
komunikačních technologií.
V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého
hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií
se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále více
pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a
společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové
pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti – dochází k přesunu
zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně.
Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé na
časových, prostorových, či kvantitativních omezeních.
Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů,
ale také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou
vykonávány; je tedy zcela nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních
a komunikačních technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání.
Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou
funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního
člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních
a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu
povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně
jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života.
1. ročník, 2 + 1 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí, přijímat radu i kritiku
(navázáno v RVP na: reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu
jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku)
přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
(navázáno v RVP na: přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly)
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
(navázáno v RVP na: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně)
dodrţovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
(navázáno v RVP na: dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii)
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury
projevu a chování)
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běţné odborné
terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
(navázáno v RVP na: dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní
uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět
běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě))
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické, empirické) a myšlenkové operace)
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve
(navázáno v RVP na: volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody
a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))
KOMPETENCE K UČENÍ
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
(navázáno v RVP na: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání)
s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov
aj.), pořizovat si poznámky
(navázáno v RVP na: s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad,
přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)
pracovat s běţným základním a aplikačním programovým vybavením
(navázáno v RVP na: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením)
učit se pouţívat nové aplikace
(navázáno v RVP na: učit se používat nové aplikace)
komunikovat elektronickou poštou a vyuţívat další prostředky online a offline
komunikace
(navázáno v RVP na: komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky
online a offline komunikace)
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím celosvětové sítě
Internet
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě Internet)
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím prostředků
informačních a komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých
médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií)
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
(navázáno v RVP na: uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být
mediálně gramotní)
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve
veřejném zájmu
(navázáno v RVP na: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním
zájmu, ale i ve veřejném zájmu)
Obsluha počítače , 2 hodin
výstupy
učivo
pouţívá počítač a jeho periferie (obsluhuje je,
počítač a jeho periferie
detekuje chyby, vyměňuje spotřební materiál)
ergonomické a hygienické zásady
školní sítě
posoudí moţnosti a výhody, ale i rizika
přihlášení do sítě, bezpečné heslo
(zabezpečení dat před zneuţitím, ochrana dat
před zničením, porušování autorských práv) a
omezení (zejména technických a
technologických) spojená s pouţíváním
výpočetní techniky
vysvětlí základní elementy počítačové sestavy
a zvládá jejich propojení
uplatňuje při práci s ICT ergonomické a
hygienické zásady
orientuje se v prostředí školní počítačové sítě
vyuţívá zásad bezpečného hesla pro
identifikaci
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(- osvojení základních principů šetrného a odpovědného přístupu k ţivotnímu prostředí při
pouţívání výpočetní techniky - osvojení si vědomí o bezpečnosti a hygieně práce s výpočetní
technikou)
přesahy z:
MIT (3. ročník): Popis jednočipového mikropočítače typu CISC
Operační systémy a základní práce s počítačem , 14 hodin
výstupy
aktivně vyuţívá prostředky zabezpečení dat
před zneuţitím a ochrany dat před zničením
učivo
operační systém, jeho nastavení, aktualizace
pracovní plocha, nabídka Start
data, soubor, sloţka
pracuje s prostředky správy operačního
souborový manaţer
systému, na základní úrovni konfiguruje
programy dodávané s operačním systémem
operační systém, nastavuje jeho uţivatelské
stromová struktura
prostředí
zabezpečení dat, přístupová práva, atributy
archivace dat, komprese a dekomprese
popíše strukturu dat a moţnosti jejich uloţení,
příkazový řádek a jeho základní příkazy
rozumí a orientuje se v systému adresářů,
nápověda, manuál
ovládá základní práce se soubory
antivirový program
(vyhledávání, kopírování, přesun, mazání,
nastavení atributů), odlišuje a rozpoznává
základní typy souborů a pracuje s nimi
vyuţívá nápovědy a manuálu pro práci se
základním a aplikačním programovým
vybavením
má vytvořeny předpoklady učit se pouţívat
nové aplikace, zejména za pomoci manuálu a
nápovědy, rozpoznává a vyuţívá analogií ve
funkcích a ve způsobu ovládání různých
aplikací
pouţívá běţné základní a aplikační
programové vybavení
archivuje data, komprimuje a dekomprimuje
soubory a sloţky
řeší úlohy v negrafickém prostředí
příkazového řádku a pouţívá základní příkazy
pouţívá antivirový program a firewall
komentář
pokrytí průřezových témat
Internet , 10 hodin
výstupy
učivo
pojmenuje a vysvětlí základní sluţby Internetu Internet, struktura, historie, pojmy
sluţby Internetu, příklady přenosových
popíše strukturu sítě Internet, vysvětlí principy rychlostí
pouţité při jejím návrhu a okolnosti jejího
technické způsoby připojení k Internetu
vzniku
uvede příklady typických přenosových
rychlostí připojení k Internetu
rozliší technické způsoby připojení k síti
Internet pro koncové uţivatele
objasní specifika práce v síti (včetně rizik),
vyuţívá jejích moţností a pracuje s jejími
prostředky
rozpozná zabezpečené připojení a vysvětlí
pojem digitální certifikát serveru
vysvětlí způsob fungování vyhledávače
volí vhodné informační zdroje k vyhledávání
poţadovaných informací a odpovídající
techniky (metody, způsoby) k jejich získávání
získává a vyuţívá informace z otevřených
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet
orientuje se v získaných informacích, třídí je,
analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich výběr a
dále je zpracovává
analyzuje validitu informačních zdrojů a
pouţití informací relevantních pro potřeby
řešení konkrétního problému
komunikuje elektronickou poštou, ovládá i
zaslání přílohy, či naopak její přijetí a
následné otevření
pouţívá další funkce poštovního klienta
ovládá další běţné prostředky online a offline
komunikace a výměny dat
vysvětlí význam, výhody a nevýhody IP
telefonie, objasní pojmy VoIP, Skype a
pouţívá nástroje on-line komunikace textové i
hlasové
popíše způsoby sdruţování lidí v sociálních
sítích, zhodnotí přínosy a rizika sociálních sítí
popíše základní funkce LMS a nějaký LMS
internetový prohlíţeč, katalogy a
vyhledávače
informační zdroje na Internetu
elektronická komunikace
poštovní klient
on-line komunikace (IP telefonie, VoIP,
Skype)
sociální sítě, LMS
práce s informacemi
vyuţívá
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(- seznámení s dodrţováním autorských práv při práci s informacemi - ţáci vedeni ke
schopnosti odolávat myšlenkové manipulaci ze strany Internetu)
přesahy z:
JAN (2. ročník): Internet,
CJL (2. ročník): realismus ve světové literatuře,
MIT (3. ročník): Popis jednočipového mikropočítače typu CISC,
CJL (3. ročník): próza a drama ve svět.lit.v předválečném, válečném a meziválečném období,
JAK (4. ročník): Anglicky mluvící země,
NEK (4. ročník): Zeměpisné okruhy,
CJL (4. ročník): světová literatura a drama 2. pol. 20. stol., literatura současností
Textový editor , 16 hodin
výstupy
učivo
dodrţuje běţná typografická a citační pravidla
textový editor, popis, základní pojmy,
ovládání
pouţívá textový editor pro tvorbu a editaci
typografická a citační pravidla
strukturovaných textových dokumentů
panely nástrojů
typy písem, jejich instalace, velikosti a řezy
vkládá do textu objekty jiných aplikací
formátování odstavců
odráţky a číslování
pouţívá další funkce textového editoru
iniciála
(odráţky a číslování, iniciála, kreslení,
formátování stránky, náhled
nalezení a nahrazení textu, kontrola pravopisu,
obrázky a kliparty
sloupce)
panel nástrojů Kreslení
nalezení a nahrazení textu
vytváří a edituje tabulky
kontrola pravopisu
tabulky
formátuje stránku, nastaví záhlaví a zápatí
sloupce
stránky
záhlaví, zápatí, číslování stránek
styly nadpisů
pouţívá víceúrovňové číslování a tvoří
automatický obsah
víceúrovňové číslování
automatický obsah
pouţívá nápovědu
nápověda, manuál
tisk, tvorba a čtení PDF souborů
připravuje výstupy pro tisk a tiskne je
transformuje dokument do PDF formátu, čte
PDF soubory
pracuje s dalšími aplikacemi pouţívanými v
příslušné profesní oblasti
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(- seznámení s dodrţováním autorských práv při práci s informacemi - ţáci vedeni k etickému
chování při práci s informacemi)
Člověk a svět práce
(- ţáci si rozvíjejí estetickou stránku osobnosti při tvorbě zadaných úloh)
přesahy do:
CJL (1. ročník): zdokonalování jazykových dovedností
přesahy z:
CJL (1. ročník): práce s textem a získávání vědomostí,
CJL (1. ročník): literatura a ostatní druhy umění,
CJL (1. ročník): práce s literárním textem,
FYZ (1. ročník): Laboratorní práce,
FYZ (2. ročník): Laboratorní práce,
ELM (3. ročník): Laboratorní cvičení,
CJL (3. ročník): práce s textem a získávání vědomostí,
ELM (4. ročník): Laboratorní cvičení,
NEK (4. ročník): Zeměpisné okruhy
Tabulkový procesor , 16 hodin
výstupy
vytváří a edituje tabulky
formátuje buňky a jejich druh
připravuje výstupy pro tisk a tiskne je
sestavuje vzorce, pouţívá funkce s vyuţitím
relativní a absolutní adresace
zpracuje data z tabulek a vytvoří běţné typy
grafů, upravuje a edituje grafy
učivo
tabulkový editor, popis, základní pojmy,
ovládání
práce se sešitem a listy
vkládání popisků a hodnot
automatické vyplňování dat
formát buněk a dat, ohraničení buněk
grafická úprava tabulky
práce s řádky a sloupci
vkládání grafiky a dalších objektů
vzorce a základní funkce
relativní a absolutní odkazy
grafy a jejich úprava
propojení sešitů a listů
navrhne vhodný typ grafu pro zadaný účel
tisk
propojí vzájemně sešity a listy
propojí informace mezi textovým a
tabulkovým programem
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
MAT (1. ročník): Výrazy a operace s výrazy,
MAT (1. ročník): Funkce,
MAT (1. ročník): Rovnice, nerovnice a soustavy
přesahy z:
FYZ (1. ročník): Laboratorní práce,
FYZ (2. ročník): Laboratorní práce,
ELM (3. ročník): Laboratorní cvičení,
MAT (3. ročník): Statistika,
ELM (4. ročník): Laboratorní cvičení
Prezentace dat , 10 hodin
výstupy
učivo
řeší úlohy v prostředí prezentačního programu, program pro tvorbu prezentací, popis,
pouţívá jej pro prezentaci dat
základní pojmy, ovládání
postup při přípravě a tvorbě prezentací
při tvorbě prezentací vyuţívá pravidel úspěšné zásady úspěšné prezentace
prezentace
tvorba snímků
grafická úprava prezentace
nastavuje základní vlastnosti snímků
přechody, efekty, animace, časování,
(rozvrţení, formátování textu, grafika,
odkazy a provázání
přechody, efekty, animace, časování)
export prezentace do PDF formátu
zaznamenává a uchovává textové, grafické i
numerické informace
analyzuje validitu informačních zdrojů a
pouţití informací relevantních pro potřeby
řešení konkrétního problému
správně interpretuje získané informace a
výsledky jejich zpracování následně
prezentuje vhodným způsobem s ohledem na
jejich další uţivatele
objasní běţné i odborné graficky ztvárněné
informace (schémata, grafy apod.)
prováţe prezentaci pomocí odkazů na
jednotlivé snímky a pouţívat odkazy na
webové stránky
vyexportuje vytvořenou prezentaci do PDF
formátu
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(- svobodné prezentování vhodných informací na Internetu)
Člověk a svět práce
(- ţáci si rozvíjejí estetickou stránku osobnosti při tvorbě zadaných úloh)
přesahy do:
CJL (1. ročník): komunikační a slohová výchova,
CJL (1. ročník): práce s textem a získávání vědomostí
Teorie , 34 hodin
výstupy
objasní specifika práce v síti (včetně rizik),
vyuţívá jejích moţností a pracuje s jejími
prostředky
provede rozbor získaných informacích, třídí
je, analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich
výběr a dále je zpracovává
chronologicky popíše vývoj výpočetních
strojů a počítačů a vývoj osobních počítačů
převádí jednotky informace
popíše proces komunikace
vysvětlí základní pojmy výpočetní techniky,
rozlišuje kategorie hardware a software
vysvětlí základní princip činnosti počítače
učivo
historie výpočetní techniky
základní pojmy, komunikace, jednotky
informace bit a byte
Harvardské a Neumannovo schéma počítače
číselné soustavy
základní struktura počítače
mikroprocesory
paměti
sběrnice
pevné disky
další paměťová média
videokarty a zvukové karty
další vstupní a výstupní periferie
rozdělení softwaru
etické zásady a autorské práva
operační systém
organizace dat na disku, nejpouţívanější
datové soubory (formáty) a programy
souborový systém
vyjmenuje základní součásti počítače a
orientuje se v jejich parametrech, vlastnostech,
pouţití a pouţívaných zkratkách
rozliší vstupní a výstupní zařízení a uvede
jejich příklady
zhodnotí vlastnosti periferních zařízení
rozliší druhy tiskáren a určí jejich vhodnost
pro různé způsoby vyuţití
posoudí energetickou náročnost různých
prostředků informatiky
aplikuje při práci s informacemi etické zásady
vysvětlí podstatu autorských práv, pojem
licence k uţití programu
objasní pojmy: GNU/GPL, Open Source,
freeware, shareware, demo
vysvětlí základní funkce operačního systému
popíše funkci ovladačů hardware, jádra
systému a porovná nejrozšířenější operační
systémy
rozezná současné nejpouţívanější typy
datových souborů a programů
vysvětlí pojem formát datového souboru,
vysvětlí vazbu typů datových souborů s
určitou aplikací a změní ji
objasní termíny operační systém a souborový
systém
objasní termíny ochrana, bezpečnost
informací, komplexní přístup k bezpečnosti IT
vysvětlí princip bezeztrátové a ztrátové
komprese dat
vysvětlí problematiku a způsoby šíření
malware
popíše metody útoků přes webové stránky a
ochrana dat, archivace, komprese
malware, phishing, antivir, firewall
základní pojmy počítačových sítí
rozdělení počítačových sítí
síťová přenosová média
sítě mobilních telefonů a globální druţicové
polohovací systémy
elektronickou poštu
vysvětlí problematiku spamu a hoaxu
vysvětlí základní pojmy počítačových sítí
vysvětlí schéma lokální sítě včetně specifikace
základních technických prvků
popíše fungování sítí mobilních telefonů a
globálních druţicových polohovacích systémů
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(- osvojení základních principů šetrného a odpovědného přístupu k ţivotnímu prostředí při
pouţívání výpočetní techniky - osvojení si vědomí o bezpečnosti a hygieně práce s výpočetní
technikou)
přesahy z:
IKS (4. ročník): Teorie - opakování
2. ročník, 2 + 1 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí, přijímat radu i kritiku
(navázáno v RVP na: reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu
jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku)
přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
(navázáno v RVP na: přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly)
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
(navázáno v RVP na: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně)
dodrţovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
(navázáno v RVP na: dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii)
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury
projevu a chování)
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běţné odborné
terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
(navázáno v RVP na: dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní
uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět
běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě))
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické, empirické) a myšlenkové operace)
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve
(navázáno v RVP na: volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody
a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))
KOMPETENCE K UČENÍ
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
(navázáno v RVP na: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání)
s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov
aj.), pořizovat si poznámky
(navázáno v RVP na: s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad,
přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)
pracovat s běţným základním a aplikačním programovým vybavením
(navázáno v RVP na: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením)
učit se pouţívat nové aplikace
(navázáno v RVP na: učit se používat nové aplikace)
komunikovat elektronickou poštou a vyuţívat další prostředky online a offline
komunikace
(navázáno v RVP na: komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky
online a offline komunikace)
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím celosvětové sítě
Internet
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě Internet)
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím prostředků
informačních a komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých
médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií)
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
(navázáno v RVP na: uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být
mediálně gramotní)
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve
veřejném zájmu
(navázáno v RVP na: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním
zájmu, ale i ve veřejném zájmu)
Textový editor , 10 hodin
výstupy
pouţívá styly, sloupce, šablony
vytváří a edituje formuláře
je schopen pouţívat hromadnou
korespondenci
učivo
styly
sloupce
šablony
formuláře
hromadná korespondence
export a import dat, spolupráce a propojení
s dalšími aplikacemi a s Internetem
exportuje a importuje data mezi základními a
běţně pouţívanými formáty
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(ţáci si rozvíjejí estetickou stránku osobnosti při tvorbě zadaných úloh)
Občan v demokratické společnosti
(seznámení s dodrţováním autorských práv při práci s informacemi ţáci vedeni k etickému
chování při práci s informacemi)
přesahy z:
CJL (2. ročník): práce s textem a získávání vědomostí,
ELM (3. ročník): Laboratorní cvičení,
ELM (4. ročník): Laboratorní cvičení,
CJL (4. ročník): práce s textem a získávání vědomostí
Tabulkový procesor , 12 hodin
výstupy
pouţívá sloţitější matematické, statistické,
podmínkové a textové funkce
učivo
vkládání vzorců a funkcí s vyuţitím
relativní a absolutní adresace
zamknutí/odemknutí buňky a celého
tvoří vlastní vzorce s vyuţitím relativní a
souboru
absolutní adresace buněk
export a import dat
databáze v tabulkovém procesoru
vyuţívá zamknutí a odemknutí buňky a celého formuláře (tvorba a pouţití)
souboru
makra
vyuţívá databázových moţností Excelu řazení, filtrování, vyhledávání, třídění, spojuje
kritéria výběru pomocí logických operátorů
navrhne jednoduchý formulář a propojí jej s
databází
vkládá do tabulek objekty jiných aplikací
vysvětlí pojem makro
pouţívá jednoduché makra
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
MAT (2. ročník): Funkce, rovnice a nerovnice,
MAT (2. ročník): Goniometrie obecného úhlu
přesahy z:
ELM (3. ročník): Laboratorní cvičení,
ELM (4. ročník): Laboratorní cvičení,
IKS (4. ročník): Databáze
Počítačová grafika , 26 hodin
výstupy
orientuje se v základní terminologii
učivo
základní terminologie z oblasti počítačové
grafiky
počítačové grafiky
rastrová, vektorová a 3D grafika
grafické formáty a barevné modely, barevná
rozlišuje základní typy grafických formátů a věrnost (kalibrace)
barevné modely RGB a CMYK
získávání digitálních obrázků –
vyhledávání, skenování, digitální fotografie
vysvětlí principy zpracování grafických
základní úpravy fotografií – rozlišení,
informacích na počítači
změna rozměrů, otáčení, barevná hloubka
oříznutí, jas, kontrast, barevné podání
rozlišuje rastrovou a vektorovou grafiku
obrázku, redukce červených očí, redukce
šumu
získá a upraví obrázky z digitálního
efekty, filtry, vrstvy, masky, průhlednosti
fotoaparátu a skeneru
klonovací razítko a další nástroje
vektorová grafika, prostředí programu,
provádí export vektorového obrázku do
nastavení stránky, základní kreslící pomůcky
zvoleného rastrového formátu
kreslení základních objektů, editace objektů
a jejich tvarování
vyuţívá základních úprav fotografií
vlastnosti objektů, řazení, umístění,
zarovnání, průnik, sloučení, oříznutí
edituje a tvaruje základní vektorové objekty,
křivky, práce s textem a bitmapou
vyuţívá dalších funkcí vektorového programu
konverze mezi formáty, komprese dat,
export
do PDF
vytvoří grafickou práci ve vektorovém
programu
pouţívá konverzi mezi formáty včetně
nastavení vhodné komprese dat
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(ţáci si rozvíjejí estetickou stránku osobnosti při tvorbě zadaných úloh)
přesahy z:
MIT (3. ročník): Laboratorní cvičení
Multimédia , 12 hodin
výstupy
učivo
vytváří jednoduché multimediální dokumenty
základní pojmy a principy multimédií
multimediální formáty (zvukových a video
uvede pojmy multimediální techniky
souborů)
převod mezi zvukovými soubory, kodeky
rozlišuje multimediální formáty zvukových a
práce s hudbou a zvukem v počítači
video souborů
práce s videem
charakterizuje multimediální formáty a jejich
kompresi
stáhne hudbu z Internetu, přehraje v
přehrávači, vytvoří playlist
edituje zvukové soubory
vysvětlí pojem kodek a komprese, převádí
nekomprimované zvukové stopy a soubory do
vhodných komprimovaných formátů
posoudí kvalitu zvuku a videa u
komprimovaných souborů na základě
datového toku ve vztahu k účelu pouţití
orientuje se ve způsobech a moţnostech
zpracování videa v počítači pomocí
dostupného software
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(ţáci si rozvíjejí estetickou stránku osobnosti při tvorbě zadaných úloh)
přesahy z:
AUT (3. ročník): Laboratorní cvičení,
IKS (4. ročník): Multimédia
Webové stránky , 18 hodin
výstupy
vysvětlí strukturu webu, sloţení webové
stránky
učivo
způsoby a zásady tvorby www stránek,
struktura webu
základy (X)HTML, validace
vysvětlí princip statických a dynamických
práce s textem
webových prezentací
odkazy
vkládání obrázků, zvuků a videí
vysvětlí problematiku validace
seznamy
tabulky
vytváří jednoduché multimediální dokumenty
formuláře
gramatika CSS
převádí dokumenty na formáty vhodné k
formátování a editace kaskádových stylů
publikování na Internetu
rozvrţení stránky pomocí stylů
publikování na webu
rozlišuje různé moţnosti tvorby zdrojového
kódu www stránek
vkládá obrázky, animace, zvuky a videa do
www stránky
vysvětlí principy wiki, porovná jejich
přednosti a nedostatky
ocení výhody pouţití kaskádových stylů
vysvětlí principy tvorby stránek pomocí
kaskádových stylů
vytvoří a publikuje webovou stránku
s vyuţitím CSS
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(seznámení s dodrţováním autorských práv při práci s informacemi svobodné prezentování
vhodných informací na Internetu)
Člověk a svět práce
(ţáci si rozvíjejí estetickou stránku osobnosti při tvorbě zadaných úloh)
Databáze , 15 hodin
výstupy
řeší základní práce v databázovém procesoru
učivo
základní terminologie z oblasti relačních
databází
vysvětlí základní pojmy (databáze, tabulka,
oblasti pouţití relačních databází
záznam, pole, datový typ, index, primární klíč, práce s tabulkami, datové typy, indexování
cizí klíč, referenční integrita)
operace v tabulkách, relace
filtrování, třídění
popíše principy databází
dotazy
formuláře
řeší úlohy v oblastech relačních databází,
vysvětlí význam databázových aplikací pro
praxi
vysvětlí princip fungování databáze typu
klient-server
zpracuje data pomocí tabulek, dále je upraví a
vzájemně propojí pomocí relací
edituje, třídí, filtruje, vyhledává a provádí
výpočty v databázi
vytváří dotazy různého typu
vytváří vstupní formuláře
komentář
pokrytí průřezových témat
Algoritmizace , 9 hodin
výstupy
charakterizuje algoritmickou úlohu
sestavuje výrazy pro transformaci dat
vysvětlí postup při algoritmizaci úloh
sestavuje algoritmy konkrétních úloh
znázorňuje sestavené algoritmy v grafickém
jazyku (např. vývojový diagram)
učivo
algoritmus, vlastnosti, formy zápisu
algoritmická úloha, proměnné
transformace dat, operátory, výrazy, příkaz
dosazení
typy rozkladů, základní algoritmické
konstrukce
pouţití posloupnosti, alternativ,
multivětvení a cyklů při algoritmizaci úloh
kontrola správnosti algoritmu trasovací
tabulkou
pouţívá trasovací tabulku k dokazování
správnosti algoritmu
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(Ţáci si rozvíjejí estetickou stránku osobnosti při tvorbě grafického řešení zadaných úloh.
Ţáci si rozvíjejí pečlivost a samostatnost při řešení zadaných úloh. )
přesahy do:
MAT (1. ročník): Výrazy a operace s výrazy
přesahy z:
MIT (3. ročník): Laboratorní cvičení,
AUT (3. ročník): Laboratorní cvičení,
IKT (3. ročník): Základy programovaní,
PRG (4. ročník): Opakování
3. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí, přijímat radu i kritiku
(navázáno v RVP na: reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu
jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku)
přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
(navázáno v RVP na: přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly)
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
(navázáno v RVP na: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně)
dodrţovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
(navázáno v RVP na: dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve
(navázáno v RVP na: volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody
a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické, empirické) a myšlenkové operace)
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
KOMPETENCE K UČENÍ
znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov
aj.), pořizovat si poznámky
(navázáno v RVP na: s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad,
přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky)
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
(navázáno v RVP na: uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a
analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky
gramotný)
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní
režim a podmínky)
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
(navázáno v RVP na: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání)
KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)
pracovat s běţným základním a aplikačním programovým vybavením
(navázáno v RVP na: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením)
učit se pouţívat nové aplikace
(navázáno v RVP na: učit se používat nové aplikace)
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím celosvětové sítě
Internet
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě Internet)
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím prostředků
informačních a komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých
médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií)
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
(navázáno v RVP na: uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být
mediálně gramotní)
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
(navázáno v RVP na: provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy)
číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy,
schémata apod.)
(navázáno v RVP na: číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky,
diagramy, grafy, schémata apod.) )
Základy programovaní , 22 hodin
výstupy
vysvětlí postup vývoje programu
učivo
vývoj programu, struktura zdrojového textu
lexikální prvky programovacího jazyka,
rozumí pojmu syntax programovacího jazyka syntaktická pravidla
zápis základních algoritmických konstrukcí
objasní základní strukturované příkazy
v programovacím jazyku
(sekvenci, alternativu, multivětvení, cykly)
zápis sekvencí vývojových diagramů do
programovaciho jazyka
vysvětlí pojmy identifikátor a datový typ
deklarace konstant, proměnných
procedury vstupu a výstupu dat
dokáţe charakterizovat jednoduché datové
jednoduché datové typy, přípustné hodnoty
typy
a operace
tvorba programů s jednoduchými typy
sestaví a odladí jednoduchý program (bez
pouţití podprogramů)
komentář
11 hodin teorie, 11 hodin cvičení
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(Ţáci jsou seznámeni s dodrţováním autorských práv při práci s informami. Ţáci jsou vedeni
ke schopnosti odolávat myšlenkové manipulaci zdrojů na Internetu.)
přesahy do:
MAT (1. ročník): Základy matematické logiky a mnoţiny,
IKT (2. ročník): Algoritmizace
Podprogramy , 10 hodin
výstupy
popíše návrh programu metodou shora dolů
učivo
- formát deklarace podprogramů
vysvětlí rozdíl mezi formálním a skutečným
parametrem, lokální a globální proměnnou
- lokální a globální proměnné
- komunikace (formální a skutečné parametry)
objasní mechanizmus předávání parametrů
- aktivace podprogramu
pouţívá podprogramy při programování
jednodušších úloh
- návrh podprogramu metodou shora dolů
- tvorba programů s vyuţitím podprogramů
komentář
5 hodin teorie, 5 hodin cvičení
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
PRG (4. ročník): Opakování
Datový typ řetězec , 4 hodin
výstupy
pouţívá standardní podprogramy pro práci s
textem
učivo
deklarace, povolené oprace a standardní
podprogramy
tvorba podprogramů nad typem řetězec
komentář
2 hodiny teorie, 2 hodiny cvičení
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
PRG (4. ročník): Opakování
Strukturované datové typy , 12 hodin
výstupy
učivo
charakterizuje strukturované datové typy (pole datový typ pole deklarace, povolené
a záznam)
operace
generování prvků pole, výpis prvků pole,
definuje selektor prvku pole a záznamu
hledání max. a min. prvku pole
tvorba podprogramů nad typem pole
vysvětlí operaci hledání význačného prvku v
struktury (záznamy), deklarace, povolené
poli
operace
tvorba podprogramů nad typem záznam
vyuţívá při tvorbě algoritmů strukturované
tvorba podprogramů nad datovou strukturou
datové typy (pole a záznam)
vzniklou kombinací pole a záznamu
komentář
6 hodin teorie, 6 hodin cvičení
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
PRG (4. ročník): Opakování
Technologie práce s prvky polí , 10 hodin
výstupy
objasní princip jednotlivých metod řazení
prvků pole
vysvětlí princip jednotlivých metod
vyhledávání
učivo
základní metody řazení: BubbleSort,
SelectSort, InsertSort
vyhledání prvku s klíčem k v neseřazeném
poli
vyhledání prvku s klíčem k v seřazeném
poli
aplikuje metody řazení a vyhledávání při
tvorbě podprogramů
tvorba podprogramů jednotlivých metod
řazení a vyhledávání
komentář
5 hodin teorir, 5 hodin cvičení
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
PRG (4. ročník): Základy modulárního programování
Objektové a vizuální programování , 10 hodin
výstupy
popíše princip objektového programování
vysvětlí vztah mezi třídou a objektem
vysvětlí princip vizuální tvorby programu
dokáţe napsat jednoduchý kód metody pro
obsluhu události
učivo
základní myšlenka OOP
zapouzdření metod a vlastností do objektů
třída a objekt
událostmi řízené programování
základní komponenty: formulář, vstupní,
výstupní, ovládací
tvorba jednoduchých programů ve
vizuálním prostředí
sestaví jednoduchý program ve vizuálním
prostředí
komentář
5 hodin teorie, 5 hodin cvičení
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(Ţáci vyhledávají, vyhodnocují informace a rozhodují o jejich moţném pouţití při řešení
úloh. )
přesahy z:
PRG (4. ročník): Úvod do OOP
4.8. Ekonomické vzdělávání
Cílem této vzdělávací oblasti je rozvíjet ekonomické myšlení ţáků a umoţnit jim pochopit
mechanismus fungování trţní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a
principu hospodaření podniku. Ţáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních
podnikatelských aktivit a naučí se orientovat v právní úpravě podnikání. Součástí je učivo o
marketingu a managementu a vyuţití jejich nástrojů při řízení provozu hospodářských
subjektů různých úrovní.
Důleţitá je také znalost fungování finančního trhu, národního hospodářství a EU. Ţáci jsou
vedeni k praktickému vyuţívání osvojených poznatků v oboru.
Vzdělávací oblast je úzce propojena s průřezovým tématem Člověk a svět práce a se
standardem finanční gramotnosti pro střední vzdělávání.
4.8.1. Ekonomika
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem této vzdělávací oblasti je rozvíjet ekonomické myšlení ţáků a umoţnit jim pochopit
mechanismus fungování trţní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a
principu hospodaření podniku. Ţáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních
podnikatelských aktivit a naučí se orientovat v právní úpravě podnikání. Součástí je učivo o
marketingu a managementu a vyuţití jejich nástrojů při řízení provozu hospodářských
subjektů různých úrovní. Důleţitá je také znalost fungování finančního trhu, národního
hospodářství a EU.
Charakteristika učiva
Ţáci si osvojují učivo o podnikových činnostech, o finančním hospodaření podniku, o
národním hospodářství a světové ekonomice s důrazem na rozvíjení ekonomických
vědomostí, které uplatní při dalším studiu, případně v praxi. Ţáci získají základní přehled o
pracovněprávních vztazích, o způsobech hledání zaměstnání. Makroekonomie seznamuje
ţáky s pojmy, které jsou naprosto běţnou součástí ţivota dnešní společnosti jako je hrubý
domácí produkt, inflace apod.
Pojetí výuky
Výuka předmětu ekonomika je kromě tradiční metody výkladu pojata tak, aby byl ţák
schopen samostatně vyhledat, zpracovat a interpretovat informace, reagovat na změny v
předpisech. Informace je schopen vyhledávat na internetu, v odborném tisku, v právních
předpisech. Při skupinové výuce se ţák učí komunikovat s ostatními, respektovat jejich
názory, prosazovat a zdůvodňovat vlastní názor.
Při výuce jsou ţákům předkládány příklady z praxe, jsou diskutovány a komentovány aktuální
ekonomické události.
Hodnocení výsledků ţáků
Ţáci jsou hodnoceni ústně i písemně. Kromě znalostí a dovedností je u ústního zkoušení
hodnocena souvislost ústního projevu, srozumitelnost, vztahy mezi probíranými tematickými
celky. U písemného projevu je dále hodnocena přesnost, souvislost, pečlivost, přehlednost.
Dále je zohledněna aktivita ţáka v hodině a jeho zájem o problematiku. Ţáci se učí jednat
hospodárně.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat
Ţáci by měli být schopni adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky, přijímat a
odpovědně plnit svěřené úkoly, podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a
řešení úkolů. Dále se učí pracovat se zdroji ekonomických a právních informací, samostatně
vyhledávat potřebné informace, pracovat s nimi, správně je interpretovat a vyuţívat.
Občan v demokratické společnosti
Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových
postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování
demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování
občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání
odpovědného aktivního občana.
Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž
se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace
je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě
školy.
(orientuje se v masových médiích, vyuţívá je a kriticky hodnotí učí se jednat s lidmi,
diskutovat a hledat kompromisní řešení )
Člověk a ţivotní prostředí
Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho
realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného
rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých
složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.
Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost
rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů.
Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro
pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje
etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy
pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu
udržitelnosti rozvoje.
Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby:
− pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními,
regionálními a globálními environmentálními problémy
− chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život
− porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve
vztahu k udržitelnému rozvoji
− respektovali principy udržitelného rozvoje
− získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a
právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje
− samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech
s prostředím a z různých informačních zdrojů
− pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení
environmentálních problémů
− osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v
osobním a profesním jednání
− dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí
− osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví
(jedná hospodárně uplatňuje nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko
ekologické )
Člověk a svět práce
Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava
takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže také
úspěšně prosadit na trhu práce i v životě.
Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné
složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě
práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při
vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv.
(učí se chápat význam vzdělávání pro ţivot je motivován k aktivnímu pracovnímu ţivotu a k
úspěšné kariéře)
Informační a komunikační technologie
Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých
zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována
podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací.
Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a
komunikačních technologií.
V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého
hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií
se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále více
pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a
společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové
pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti – dochází k přesunu
zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně.
Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé na
časových, prostorových, či kvantitativních omezeních.
Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů,
ale také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou
vykonávány; je tedy zcela nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních
a komunikačních technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání.
Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou
funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního
člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních
a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu
povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně
jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života.
(Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet)
3. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
(navázáno v RVP na: přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly)
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
(navázáno v RVP na: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně)
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci
v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat)
dodrţovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
(navázáno v RVP na: dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
KOMPETENCE K UČENÍ
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
(navázáno v RVP na: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov
aj.), pořizovat si poznámky
(navázáno v RVP na: s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad,
přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky)
KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím celosvětové sítě
Internet
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě Internet)
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím prostředků
informačních a komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých
médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií)
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
správně pouţívat a převádět běţné jednotky
(navázáno v RVP na: správně používat a převádět běžné jednotky)
KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM
rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních,
ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech
soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské
příleţitosti v souladu s realitou trţního prostředí, svými předpoklady a dalšími
moţnostmi
(navázáno v RVP na: rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o
právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech
soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v
souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi)
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve
veřejném zájmu
(navázáno v RVP na: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním
zájmu, ale i ve veřejném zájmu)
Odborné kompetence
JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
zvaţovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v
běţném ţivotě) moţné náklady, výnosy a zisk, vliv na ţivotní prostředí, sociální
dopady
(navázáno v RVP na: )
Podstata fungování trţní ekonomiky , 18 hodin
výstupy
na příkladu popíše fungování trţního
mechanismu
učivo
potřeby, statky, sluţby, spotřeba, ţivotní
úroveň
výroba, výrobní faktory, hospodářský
posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku
proces
trh, trţní subjekty, nabídka, poptávka,
vyjádří formou grafu určení rovnováţné ceny zboţí, cena
stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH
a vysvětlí, jak se cena liší podle zákazníků,
místa a období
rozpozná běţné cenové triky a klamavé
nabídky
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(Ţák se učí chápat význam vzdělávání pro ţivot a je motivován k aktivnímu pracovnímu
ţivotu a k úspěšné kariéře )
Člověk a ţivotní prostředí
(Ţák jedná hospodárně uplatňuje nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko
ekologické )
Občan v demokratické společnosti
(Ţák se orientuje v masových médiích, vyuţívá je a kriticky hodnotí učí se jednat s lidmi,
diskutovat a hledat kompromisní řešení )
Informační a komunikační technologie
(Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet)
Podnikání , 18 hodin
výstupy
posoudí vhodné formy podnikání pro obor
vytvoří podnikatelský záměr a zakladatelský
rozpočet
učivo
podnikání ,právní formy
podnikatelský záměr
podnikání podle obchodního zákoníku
podnikání v rámci EU
orientuje se v právních formách podnikání a
dovede charakterizovat jejich základní znaky
orientuje se ve způsobech ukončení podnikání
na příkladu popíše základní povinnosti
podnikatele vůči státu
rozlišuje jednotlivé druhy majetku
orientuje se v účetní evidenci majetku
rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů
řeší jednoduché výpočty výsledku hospodaření
řeší jednoduché kalkulace ceny
na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná
druhy odpovědnosti za škody ze strany
zaměstnance a zaměstnavatele
na příkladu ukáţe pouţití nástrojů marketingu
v oboru
charakterizuje části procesu řízení a jejich
funkci
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
(Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet)
Člověk a ţivotní prostředí
(Ţák se orientuje v masových médiích, vyuţívá je a kriticky hodnotí učí se jednat s lidmi,
diskutovat a hledat kompromisní řešení )
Občan v demokratické společnosti
(Ţák se orientuje v masových médiích, vyuţívá je a kriticky hodnotí učí se jednat s lidmi,
diskutovat a hledat kompromisní řešení )
Člověk a svět práce
(Ţák se učí chápat význam vzdělávání pro ţivot a je motivován k aktivnímu pracovnímu
ţivotu a k úspěšné kariéře )
Podnik,majetek podniku a hospodaření podniku , 12 hodin
výstupy
rozlišuje jednotlivé druhy majetku
učivo
struktura majetku, dlouhodobý majetek,
oběţný majetek
orientuje se v účetní evidenci majetku
náklady, výnosy, výsledek hospodaření
podniku
rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů
druhy škod a moţnosti předcházení škodám,
odpovědnost zaměstnance a odpovědnost
řeší jednoduché výpočty výsledku hospodaření zaměstnavatele
marketing
řeší jednoduché kalkulace ceny
management
na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná
druhy odpovědnosti za škody ze strany
zaměstnance a zaměstnavatele
na příkladu ukáţe pouţití nástrojů marketingu
v oboru
charakterizuje části procesu řízení a jejich
funkci
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
(Ţák se učí chápat význam vzdělávání pro ţivot a je motivován k aktivnímu pracovnímu
ţivotu a k úspěšné kariéře)
Člověk a svět práce
(Ţák se učí chápat význam vzdělávání pro ţivot a je motivován k aktivnímu pracovnímu
ţivotu a k úspěšné kariéře)
Národní hospodářství a EU , 20 hodin
výstupy
vysvětlí význam ukazatelů vývoje národního
hospodářství ve vztahu k oboru
objasní příčiny a druhy nezaměstnanosti
vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na
finanční situaci obyvatel a na příkladu ukáţe
jak se bránit jejím nepříznivým důsledkům
srovná úlohu velkých a malých podniků v
ekonomice státu
učivo
struktura národního hospodářství
činitelé ovlivňující úroveň národního
hospodářství
hrubý domácí produkt
nezaměstnanosz
inflace
platební bilance
státní rozpočet
Evropská unie
na příkladech vysvětlí příjmy a výdaje státního
rozpočtu
chápe důleţitost evropské integrace
zhodnotí ekonomický dopad členství v EU
pouţívá a aplikuje základní ekonomické
pojmy
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(Ţák se učí chápat význam vzdělávání pro ţivot a je motivován k aktivnímu pracovnímu
ţivotu a k úspěšné kariéře)
Informační a komunikační technologie
(Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet)
Člověk a ţivotní prostředí
(Ţák se orientuje v masových médiích, vyuţívá je a kriticky hodnotí učí se jednat s lidmi,
diskutovat a hledat kompromisní řešení )
Občan v demokratické společnosti
(Ţák se orientuje v masových médiích, vyuţívá je a kriticky hodnotí učí se jednat s lidmi,
diskutovat a hledat kompromisní řešení )
přesahy z:
NAS (3. ročník): člověk v mezinárodním prostředí
4. ročník, 1 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
posuzovat reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadovat důsledky svého
jednání a chování v různých situacích
(navázáno v RVP na: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat
důsledky svého jednání a chování v různých situacích)
ověřovat si získané poznatky, kriticky zvaţovat názory, postoje a jednání jiných
lidí
(navázáno v RVP na: ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a
jednání jiných lidí)
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
(navázáno v RVP na: účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a
postoje)
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.)
(navázáno v RVP na: zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a
projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.))
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na
běţná i odborná témata
(navázáno v RVP na: zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i
souvislé texty na běžná i odborná témata)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve
(navázáno v RVP na: volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody
a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)
KOMPETENCE K UČENÍ
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
(navázáno v RVP na: uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a
analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky
gramotný)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím prostředků
informačních a komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých
médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií)
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím celosvětové sítě
Internet
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě Internet)
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
správně pouţívat a převádět běţné jednotky
(navázáno v RVP na: správně používat a převádět běžné jednotky)
KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM
znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
(navázáno v RVP na: znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků)
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
(navázáno v RVP na: zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve
světě)
Odborné kompetence
JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ TRVALE UDRŢITELNÉHO ROZVOJE
efektivně hospodařit se svými finančními prostředky
(navázáno v RVP na: efektivně hospodařili se svými finančními prostředky)
Mzdy, zákonné odvody , 10 hodin
výstupy
učivo
orientuje se v zákonné úpravě mezd a provádí
mzdová soustava, sloţky mzdy, mzdové
mzdové výpočty, zákonné odvody
předpisy
daně z příjmů
vypočte sociální a zdravotní pojištění
systém sociálního a zdravotního
zabezpečení
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(Ţák se orientuje v masových médiích, vyuţívá je a kriticky hodnotí učí se jednat s lidmi,
diskutovat a hledat kompromisní řešení )
Člověk a svět práce
(Ţák se učí chápat význam vzdělávání pro ţivot a je motivován k aktivnímu pracovnímu
ţivotu a k úspěšné kariéře)
Informační a komunikační technologie
(Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet)
Daňová soustava a finanční trh , 20 hodin
výstupy
dovede vyhotovit daňové přiznání
učivo
přímé a nepřímé daně
daňová evidence
rozliší princip přímých a nepřímých daní
vede daňovou evidence pro plátce i neplátce
DPH
peníze, platební styk v národní a zahraniční
měně, finanční trh, cenné papíry
úroková míra
charakterizuje finanční trh a jeho jednotlivé
subjekty
charakterizuje peníze a jednotlivé cenné
papíry
pouţívá nejběţnější platební nástroje, smění
peníze podle kursovní lístku
orientuje se v produktech pojišťovacího trhu,
vybere nejvýhodnější pojistný produkt s
ohledem na své potřeby
vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a
rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN
orientuje se v soustavě daní, v registraci k
daním
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
(Ţák se orientuje v masových médiích, vyuţívá je a kriticky hodnotí učí se jednat s lidmi,
diskutovat a hledat kompromisní řešení )
Člověk a ţivotní prostředí
(Ţák se orientuje v masových médiích, vyuţívá je a kriticky hodnotí učí se jednat s lidmi,
diskutovat a hledat kompromisní řešení )
Člověk a svět práce
(Ţák se učí chápat význam vzdělávání pro ţivot a je motivován k aktivnímu pracovnímu
ţivotu a k úspěšné kariéře )
Informační a komunikační technologie
(– Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet)
4.9. Odborné předměty
4.9.1. Technická dokumentace
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Předmět Technická dokumentace přispívá k rozvoji technického myšlení ţáků.
Ţáci rozvíjejí estetickou stránku osobnosti, jsou seznámeni s formou výkresové dokumentace.
Technická dokumentace má za cíl naučit ţáky dovednosti při kreslení výkresů, získávat a
vyuţívat znalostí základů normalizace, zobrazovacích metod, udávání rozměrů a jejich
přesností, předepisování jakosti povrchu.
Ţáci zde získávají základní znalosti z oboru strojírenství.
Cílem předmětu je umoţnit ţákům, aby se orientovali v technické dokumentaci. Ţáci mají být
schopni se technicky vyjjadřovat nejen graficky, ale i slovem. Uvědomují si vzájemné vazby
mezi technickými obory. Mají navazovat svými znalostmi v dalších předmětech Elektronika,
Elektrotechnická měření, Praxe.
Charakteristika učiva
Hlavní částí učiva je naučit ţáky dovednosti při kreslení výkresů, získávat a vyuţívat znalostí
základů normalizace, zobrazovacích metod, udávání rozměrů, zobrazování součástí, kreslení
schémat a značek, čtení stavebních výkresů.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby ţáci pracovali kvalitně a pečlivě. Aby dodrţovali vhodné postupy
zobrazování s vyuţitím více variant řešení při časové efektivitě zvoleného řešení. Výuka
směřuje rovněţ k tomu, aby si ţáci váţili kvalitní práce své i ostatních, aby byli schopni
přijmout oprávněnou kritiku a vyvrátit kritiku neoprávněnou. Ţáci boudou vedeni k
dodrţování řádu odborné učebny.
Výukové strategie (pojetí výuky)
Předmět se vyučuje v 1. ročníku. Při probírání nového učiva je obvykle volena metoda
výkladu s názornou pomůckou, nebo řízeného rozhovoru. Aktivita ţáků je podněcována
zadáváním samostatných grafických prací.
Hodnocení výsledků ţáků
Při hodnocení bude kladen důraz na schopnost aplikovat získané znalosti. Významnou roli
bude hrát nejen správnost, ale i grafické provedení výkresové dokumentace. Kaţdé dílo bude
ohodnoceno poznámkami učitele o zvoleném řešešní. Klasifikace v jednotlivých čtvrtletích je
souhrnem kontrolních testů a výsledků grafických prací
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat
Tento předmět se podílí zejména na rozvíjení kompetencí:
sociálních souvisejících se samostatným řešením grafického zobrazování
komunikativních při odpovědném plnění úkolů a práce v týmu
Předmět rozvíjí formulování názorů a postojů ţáka při obhajobě jeho způsobu řešení. Předmět
utváří dovednosti graficky zobrazovat strojní součásti i celky. Př tvorbě technické
dokumentace ţák vyuţívá odbornou literaturu. Předmět přispívá k realizaci průřezového
tématu Člověk a svět práce, částečně i k realizaci průřezového tématu Člověk a ţivotní
prostředí.
Člověk a svět práce
Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava
takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže také
úspěšně prosadit na trhu práce i v životě.
Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné
složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě
práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při
vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv.
(Ţáci rozvíjejí estetickou stránku osobnosti, jsou seznámeni s formou výkresové
dokumentace.)
1. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
posuzovat reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadovat důsledky svého
jednání a chování v různých situacích
(navázáno v RVP na: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat
důsledky svého jednání a chování v různých situacích)
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a ţivotních podmínek
(navázáno v RVP na: stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností,
zájmové a pracovní orientace a životních podmínek)
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí, přijímat radu i kritiku
(navázáno v RVP na: reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu
jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku)
ověřovat si získané poznatky, kriticky zvaţovat názory, postoje a jednání jiných
lidí
(navázáno v RVP na: ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a
jednání jiných lidí)
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj,
být si vědomi důsledků nezdravého ţivotního stylu a závislostí
(navázáno v RVP na: mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i
duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí)
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
(navázáno v RVP na: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních
a jiných činností)
přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
(navázáno v RVP na: přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly)
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
(navázáno v RVP na: přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k
předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k
druhým)
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
(navázáno v RVP na: účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a
postoje)
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na
běţná i odborná témata
(navázáno v RVP na: zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i
souvislé texty na běžná i odborná témata)
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury
projevu a chování)
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běţné odborné
terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
(navázáno v RVP na: dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní
uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět
běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě))
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci
v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat)
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
(navázáno v RVP na: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně)
dodrţovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
(navázáno v RVP na: dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii)
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.)
(navázáno v RVP na: zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a
projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.))
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro ţivotní i pracovní uplatnění, být
motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoţivotním učení
(navázáno v RVP na: chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní
uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním
učení)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické, empirické) a myšlenkové operace)
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve
(navázáno v RVP na: volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody
a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))
KOMPETENCE K UČENÍ
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
(navázáno v RVP na: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání)
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní
režim a podmínky)
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
(navázáno v RVP na: uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a
analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky
gramotný)
s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov
aj.), pořizovat si poznámky
(navázáno v RVP na: s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad,
přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky)
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
správně pouţívat a převádět běţné jednotky
(navázáno v RVP na: správně používat a převádět běžné jednotky)
aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v
rovině i prostoru
(navázáno v RVP na: aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich
vzájemné poloze v rovině i prostoru)
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů,
efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v
běţných situacích
(navázáno v RVP na: efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů v běžných situacích)
číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy,
schémata apod.)
(navázáno v RVP na: číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky,
diagramy, grafy, schémata apod.) )
KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání;
uvědomovat si význam celoţivotního učení a být připraveni přizpůsobovat se
měnícím se pracovním podmínkám
(navázáno v RVP na: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i
vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat
se měnícím se pracovním podmínkám)
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
dodrţovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich
kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
(navázáno v RVP na: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí
(popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a
diskriminaci)
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie
(navázáno v RVP na: jednat v souladu s morálními principy a zásadami
společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie)
uznávat hodnotu ţivota, uvědomuje si odpovědnost za vlastní ţivot a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany ţivota a zdraví ostatních
(navázáno v RVP na: uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní
život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních)
Odborné kompetence
UPLATŇOVAT ZÁSADY NORMALIZACE, ŘÍDIT SE PLATNÝMI TECHNICKÝMI NORMAMI A
GRAFICKY
uplatňovat zásady technické normalizace a standardizace při tvorbě technické
dokumentace
(navázáno v RVP na: uplatňovali zásady technické normalizace a standardizace při
tvorbě technické dokumentace)
tvořit jednoduché výkresy součástí a sestavení
(navázáno v RVP na: tvořili jednoduché výkresy součástí a sestavení)
vytvářet technickou dokumentaci s ohledem na normy v oblasti technického
zobrazování, kótování atd.
(navázáno v RVP na: vytvářeli technickou dokumentaci s ohledem na normy v oblasti
technického zobrazování, kótování atd.)
pouţívat a upravovat jednoduché stavební výkresy
(navázáno v RVP na: používali a upravovali jednoduché stavební výkresy)
Úvod do předmětu , 10 hodin
výstupy
uplatňuje zásady technické normalizace a
standardizace
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
učivo
učivo,cíle TED
pomůcky a materiály
zásady kreslení od ruky a kreslení s
pomůckami
normalizace v TED - formáty výkresů,
skládání výkresů, měřítka
popisování výkresů
typy čar
náčrty
komentář
(Ţáci rozvíjejí estetickou stránku osobnosti, jsou seznámeni s formou výkresové
dokumentace. )
Technické zobrazování , 15 hodin
výstupy
uplatňuje zásady technické normalizace a
standardizace
učivo
způsoby zobrazování
pravoúhlé promítání na několik průměten
zobrazování jednoduchých těles
aplikuje konstrukce deskriptivní geometrie při
zobrazování sloţených těles, doplňování
tvorbě grafické dokumentace
chybějících průmětů
řezy a průřezy - zobrazování
dodrţuje platné normy z oblasti technického
podrobnosti, zjednodušování a přerzušování
zobrazování, kótování při vytváření výkresů obrazů
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(Ţáci rozvíjejí prostorovou představivost.)
Kótování , 9 hodin
výstupy
uplatňuje zásady technické normalizace a
standardizace
učivo
základní pojmy a pravidla kótování
soustavy kót - funkční a technologické
kótování
aplikuje konstrukce deskriptivní geometrie při
kótování prvků
tvorbě grafické dokumentace
praktické kótování strojních součástí
dodrţuje platné normy z oblasti technického
zobrazování, kótování při vytváření výkresů
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
MAT (1. ročník): Goniometrie ostrého úhlu
Předepisování přesnosti rozměrů , 6 hodin
výstupy
uplatňuje zásady technické normalizace a
učivo
tolerance rozměrů
standardizace
aplikuje konstrukce deskriptivní geometrie při
tvorbě grafické dokumentace
mezní úchylky - zapisování
předepisování jakosti povrchu
dodrţuje platné normy z oblasti technického
zobrazování, kótování při vytváření výkresů
orientuje se ve způsobu tolerování, označování
jakosti povrchu atd.
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(Ţáci provádějí výpočty s tolerancemi a učí se zaznamenávat lícovací značky. Uvědomují si
důleţitost přesných rozměrů.)
Kreslení strojních součástí a spojů , 15 hodin
výstupy
čte, zpracovává a vytváří technickou
dokumentaci
učivo
spojení rozebiratelná
spojení pevná
aplikuje normou stanovené grafické symboly
uplatňuje zásady technické normalizace a
standardizace
aplikuje konstrukce deskriptivní geometrie při
tvorbě grafické dokumentace
dodrţuje platné normy z oblasti technického
zobrazování, kótování při vytváření výkresů
orientuje se ve způsobu tolerování, označování
jakosti povrchu atd.
čte a vytváří výkresy součástí, výkresy
sestavení aj. produkty grafické technické
komunikace
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(Ţáci si uvědomují vzájemné vazby mezi technickými obory.)
Výkresová dokumentace , 15 hodin
výstupy
čte, zpracovává a vytváří technickou
dokumentaci
učivo
poţadavky na výrobní výkres
výkresy součástí
výkresy sestavení
aplikuje normou stanovené grafické symboly
výkresy polotovarů
výkresy součástí z plastů
uplatňuje zásady technické normalizace a
výkresy přetvořených součástí
standardizace
technická zpráva
aplikuje konstrukce deskriptivní geometrie při
tvorbě grafické dokumentace
dodrţuje platné normy z oblasti technického
zobrazování, kótování při vytváření výkresů
orientuje se ve způsobu tolerování, označování
jakosti povrchu atd.
čte a vytváří výkresy součástí, výkresy
sestavení aj. produkty grafické technické
komunikace
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(Ţáci jsou seznámeni s poţadavky na technickou dokumentaci.)
Kreslení schémat , 22 hodin
výstupy
čte, zpracovává a vytváří technickou
dokumentaci
aplikuje normou stanovené grafické symboly
uplatňuje zásady technické normalizace a
standardizace
učivo
seznámení s ČSN, zásady tvorby schémat
značky pro elektrotechnická schémata
rozmístění součástí na výkrese, popis
druhy elektrotechnických schémat
způsoby kreslení elektrotechnických
schémat
dodrţuje platné normy z oblasti technického
zobrazování, kótování při vytváření výkresů
čte a vytváří elektrotechnická schémata
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(Ţáci jsou seznámeni s formou technické dokumentace.)
přesahy z:
ELM (3. ročník): Laboratorní cvičení,
ELM (4. ročník): Laboratorní cvičení
Úprava stavebních výkresů , 10 hodin
výstupy
čte a upravuje stavební výkresy
učivo
úprava stavebních výkresů
montáţní schémata
elektrotechnické rozvody, zásuvky,
osvětlení, telefon, datové rozvody
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(Ţáci jsou seznámeni s formou technické dokumentace.)
4.9.2. CAD systémy
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Předmět CAD systémy přispívá k rozvoji technického myšlení
Ţáci jsou seznámeni s problematikou počítačem podporovaného krelení schemat, plošných
spojů s pomocí specializovaných softwerů.
Bude rozvíjeno logické a tvůrčí technické myšlení, naučí se řešit skutečné problémy a
komunikovat, coţ pomůţe k utvoření uceleného technického základu potřebného k dalšímu
studiu i pro profesionální odbornou praxi.
Charakteristika učiva
Učivo navazuje zejménapředmět "Technická dokumentace"
ţáci zvládnou hlavní zásady tvorby schemat pro následné počítačové zpracování. Zvládnou
příslušné výpočtové progranmy.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby byla pro ţáky zajímavá, musí v nich vzbuzovat touhu po poznání.
Při výuce jsou vyuţívány i moderní didaktické pomůcky a audiovizuální prostředky.
Je rozvíjena schopnost ţáků samostatně uvaţovat, vyhledávat informace, umět tyto informace
vyuţívat při své práce a i dále předávat například při týmové práci v učebně nebo v laboratoři
nebo při prezentacích.
Je dbáno na odpovědný postoj ţáků k jejich rozhodování a jednání, aby vţdy jednali v
souladu s principy demokracie a humanity, byli kriticky tolerantní a solidární, byli ochotni se
angaţovat nejen ve vlastní prospěch, vytvářeli si vlastní úsudek, váţili si ţivota a zdraví,
nejen materiálních, ale i duchovních hodnot, kvalitního ţivotního prostředí.
Výukové strategie (pojetí výuky)
Při výuce jsou vyuţívány běţné i kreativní metody výuky, zejména výklad, diskuse, řešení
problémových úloh, experimentální ţákovské činnosti.
Je vyuţívána výpočetní technika (vyhledávání informací, výpočty, vlastní výuka) a moderní
didaktické pomůcky a audiovizuální prostředky.
Hodnocení výsledků ţáků
Hodnocení je prováděno podle klasifikačního řádu. Znalosti i praktické dovednosti jsou
ověřovány ústním, písemným. Při ústním zkoušení je dbáno, kromě prokazovaných znalostí, i
na správné vyjadřování a vystupování.
Hodnocení bude prováděno s ohledem na hloubku porozumění poznatkům, schopnosti je
vyuţívat při řešení problémů, schopnosti kritického myšlení, dovednosti práce s texty,
samostatnosti úsudku, dovednosti výstiţně formulovat myšlenky, argumentovat a diskutovat.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat
Klíčové kompetence
komunikativní kompetence:
ţák formuluje fakta srozumitelně a správně v ústní i v písemné podobě, zpracovává texty,
informace z médií. Řeší věcně i formálně správně zadané úlohy. Dovede vhodně komunikovat
a diskutovat.
personální kompetence:
ţák spolupracuje při týmové práci například při řešení problémových úkolů. Učí se přijímat
hodnocení výsledků své práce.
sociální kompetence:
ţák pracuje ve skupině na řešení zadaného úkolu, prakticky jej realizuje. Zvaţuje návrhy
ostatních ve skupině. Je zodpovědný za splnění dílčích úkolů.
samostatnost při řešení úkolů:
ţák zpracovává a realizuje prezentace, zprávy z exkurzí, zpracovává technickou dokumentaci.
Dovede analyzovat zadání úkolu, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhuje a realizuje
řešení.
vyuţití prostředků informačních a komunikačních technologií:
ţák získává nové informace, zejména z tištěných médií (učebnice, odborná literatura, odborné
časopisy), pomocí internetu (informační a vzdělávací servery) a dalších prostředků
elektronické komunikace. Vyuţívá výpočetní techniku při samostatné práci (výukové
programy, prezentační programy, textové a tabulkové editory, simulační počítačové
programy, některé další speciální programy například pro vytváření měřicích a řídicích
programů měřicích systémů).
aplikace matematických postupů:
ţák vyuţívá matematických vztahů mezi fyzikálními veličinami, pracuje s tabulkami, grafy a
diagramy.
Průřezová témata:
člověk a svět práce:
ţák řeší i praktické úkoly se zaměřením na moţnost dalšího studia nebo praktického
zaměstnání v oblasti elektrotechniky. Je motivován k důslednosti, pečlivosti, odpovědnosti a
vytrvalosti při překonávání překáţek. Uplatňuje se i týmová práce a spolupráce s dalšími
lidmi.
informační a komunikační technologie:
ţák je vyuţívá zejména pro získávání nových informací, ale i při vlastní práci například v
laboratorní výuce nebo při procvičování a opakování učiva, dále při zpracování technických
zpráv o měření a při prezentacích.
člověk a ţivotní prostředí:
ţák dodrţuje zásady úspornosti a hospodárnosti s veškerými zdroji, přispívá ke zlepšení
ţivotního prostředí, přijímá odpovědnost za ochranu ţivotního prostředí
Člověk a ţivotní prostředí
Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho
realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného
rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých
složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.
Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost
rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů.
Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro
pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje
etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy
pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu
udržitelnosti rozvoje.
Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby:
− pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními,
regionálními a globálními environmentálními problémy
− chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život
− porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve
vztahu k udržitelnému rozvoji
− respektovali principy udržitelného rozvoje
− získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a
právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje
− samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech
s prostředím a z různých informačních zdrojů
− pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení
environmentálních problémů
− osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v
osobním a profesním jednání
− dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí
− osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví
Člověk a svět práce
Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava
takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže také
úspěšně prosadit na trhu práce i v životě.
Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné
složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě
práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při
vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv.
Informační a komunikační technologie
Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých
zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována
podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací.
Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a
komunikačních technologií.
V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého
hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií
se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále více
pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a
společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové
pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti – dochází k přesunu
zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně.
Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé na
časových, prostorových, či kvantitativních omezeních.
Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů,
ale také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou
vykonávány; je tedy zcela nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních
a komunikačních technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání.
Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou
funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního
člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních
a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu
povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně
jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života.
2. ročník, 0 + 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
(navázáno v RVP na: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních
a jiných činností)
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
(navázáno v RVP na: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně)
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
(navázáno v RVP na: účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a
postoje)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické, empirické) a myšlenkové operace)
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve
(navázáno v RVP na: volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody
a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))
KOMPETENCE VYUŢÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
pracovat s běţným základním a aplikačním programovým vybavením
(navázáno v RVP na: pracovat s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením)
učit se pouţívat nové aplikace
(navázáno v RVP na: učit se používat nové aplikace)
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií
(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy,
schémata apod.)
(navázáno v RVP na: číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky,
diagramy, grafy, schémata apod.) )
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů,
efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v
běţných situacích
(navázáno v RVP na: efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů v běžných situacích)
Odborné kompetence
PROVÁDĚT MONTÁŢNÍ A ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NAVRHOVAT, ZAPOJOVAT A
SESTAVOVAT JEDNODUCHÉ ELEKTRONICKÉ OBVODY, NAVRHOVAT A ZHOTOVOVAT PLOŠNÉ
SPOJE A PROVÁDĚT RUČNÍ A ZÁKLADNÍ STROJNÍ OBRÁBĚNÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ
navrhovat plošné spoje včetně vyuţití výpočetní techniky
(navázáno v RVP na: navrhovali plošné spoje včetně využití výpočetní techniky)
vybírat součástky z katalogu elektronických součástek
(navázáno v RVP na: vybírali součástky z katalogu elektronických součástek)
navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché elektronické obvody
(navázáno v RVP na: navrhovali, zapojovali a sestavovali jednoduché elektronické
obvody)
vybírat, zapojovat a uvádět do provozu elektrické přístroje a zařízení
(navázáno v RVP na: vybírali, zapojovali a uváděli do provozu elektrické přístroje a
zařízení)
zhotovovat desky s plošnými spoji včetně osazení součástek a oţivení desky
(navázáno v RVP na: zhotovovali desky s plošnými spoji včetně osazení součástek a
oživení desky)
UPLATŇOVAT ZÁSADY NORMALIZACE, ŘÍDIT SE PLATNÝMI TECHNICKÝMI NORMAMI A
GRAFICKY
uplatňovat zásady technické normalizace a standardizace při tvorbě technické
dokumentace
(navázáno v RVP na: uplatňovali zásady technické normalizace a standardizace při
tvorbě technické dokumentace)
vyuţívat při řešení elektrotechnických úloh normy a další zdroje informací
(navázáno v RVP na: využívali při řešení elektrotechnických úloh normy a další
zdroje informací)
číst a vytvářet elektrotechnická schémata, grafickou dokumentaci desek plošných
spojů aj. produkty grafické technické komunikace pouţívané v elektrotechnice
(navázáno v RVP na: četli a vytvářeli elektrotechnická schémata, grafickou
dokumentaci desek plošných spojů aj. produkty grafické technické komunikace
používané v elektrotechnice)
tvořit jednoduché výkresy součástí a sestavení
(navázáno v RVP na: tvořili jednoduché výkresy součástí a sestavení)
pouţívat a upravovat jednoduché stavební výkresy
(navázáno v RVP na: používali a upravovali jednoduché stavební výkresy)
vytvářet technickou dokumentaci s ohledem na normy v oblasti technického
zobrazování, kótování atd.
(navázáno v RVP na: vytvářeli technickou dokumentaci s ohledem na normy v oblasti
technického zobrazování, kótování atd.)
Simulace elektronických obvvodů , 28 hodin
výstupy
ovládá nastavení programu
nastaví pracovní prostředí
nakreslí obvod ze daných součástí
ovládá pravidla pro tvorbu schemat
vytváří vlastní součástky
vytvoří vlastní součástku a uloţí do knihovny
učivo
základy ovládání programu, souč. základna
– struktura
kreslení obvodů, vytváření vlastních
součástek
simulace číslicových obvodů
napájecí zdroje zdroje signálů
měřící přístroje
zpracování výsledků tiskové výstupy
závěrečná práce
symbolů
simuluje elektronický obvod
simuluje číslicové i analogové obvody
osadí měřící přístroje
do obvodu umístí měřící přístroje a zobrazí
jimi naměřené hodnoty
zpracovává výsledky
tvoří dokumentaci v elektronické a tiskové
podobě
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
(vypočítá a simuluje funkco elektronických obvodů)
přesahy do:
CIT (2. ročník): Booleova algebra,
CIT (2. ročník): Schéma logického obvodu,
CIT (2. ročník): Návrhy a řešení kombinačních logických obvodů,
CIT (2. ročník): Kombinační obvody,
CIT (2. ročník): Sekvenční obvody,
CIT (2. ročník): Speciální obvody v číslicové technice,
CIT (2. ročník): Laboratorní cvičení
Schéma pro návrh DPS , 20 hodin
výstupy
ovládá nastavení programu
nastaví pracovní prostředí
nakreslí obvod ze daných součástí
ovládá pravidla pro tvorbu schemat
vytváří vlastní součástky
vytvoří vlastní součástku a uloţí do knihovny
symbolů
učivo
úvod, nastavení
kreslící plocha razítka
knihovny, vlastní součástky
NETLIST, tisk, makra
zpracovává výsledky
tvoří dokumentaci v elektronické a tiskové
podobě
generuje soubory pro návrh DPS
vytváří soubor NETLIST
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
(Navrne schema a pro seriovou výrobu)
Informační a komunikační technologie
(Generuje schema pro automaticý návrh pomocí výpočtní techniky)
přesahy do:
ETE (2. ročník): Technologie výroby plošných spojů,
PRA (2. ročník): Plošné spoje
návrh DPS , 20 hodin
výstupy
ovládá nastavení programu
nastaví pracovní prostředí
vytváří vlastní součástky
vytvoří vlastní součástku a uloţí do knihovny
symbolů
učivo
úvod, nastavení
pracovní plocha, pájecí body, spojovací
čáry
vlastní pouzdra
popisy na DPS, tisk, makra
samostatný návrh DPS
zpracovává výsledky
tvoří dokumentaci v elektronické a tiskové
podobě
vytváří popisy DPS
vytváří popisy DPS
generuje DPS
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
(Generuje obrazec pošného spoje pomocí výpočtní techniky)
Člověk a ţivotní prostředí
(Zacházení s chemikaliemi a dopad na ţvotní prostřdí)
Člověk a svět práce
(Navrne splošný spoj pro seriovou výrobu)
přesahy do:
ETE (2. ročník): Technologie výroby plošných spojů,
MIT (3. ročník): Laboratorní cvičení,
PRA (2. ročník): Plošné spoje
4.9.3. Základy elektrotechniky
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Ţáci jsou seznámeni s problematikou elektromagnetických polí a elektrických obvodů.
Zvládnou základní uspořádání zdrojů polí a sloţité lineání obvody.
Naučí se vybrat a prakticky pouţít vhodnou výpočtovou metodu, získané výsledky zpracovat
a vyhodnotit a vyuţívat pro další práci.
Charakteristika učiva
Učivo navazuje zejména na základní znalosti matematiky a fyziky.
V prvním ročníku ţáci zvládnou hlavní vztahy proudového a elektrostatického pole,
příslušných jenotek.
Ve druhém ročníku ţáci zvládnou hlavní vztahy magnetického pole a střídavých lineárních
obvodů. Zvládnou příslušné výpočtové metody.
Zvládnou technickou teminologii a tím naučí se orientovat v odborné literatuře, odborných
časopisech, v elektronických médiích, katalozích a návodech a tyto informace vyuţívat při
své práci.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby byla pro ţáky zajímavá, musí v nich vzbuzovat touhu po poznání.
Je proto doplňována příklady z praxe, obrazovým materiálem a exkurzemi. Při výuce jsou
vyuţívány i moderní didaktické pomůcky a audiovizuální prostředky.
Je rozvíjena schopnost ţáků samostatně studovat a vyhledávat informace, umět tyto informace
vyuţívat při své práce a i dále předávat například při týmové práci v učebně nebo v laboratoři
nebo při prezentacích.
Je dbáno na odpovědný postoj ţáků k jejich rozhodování a jednání, aby vţdy jednali v
souladu s principy demokracie a humanity, byli kriticky tolerantní a solidární, byli ochotni se
angaţovat nejen ve vlastní prospěch, vytvářeli si vlastní úsudek, váţili si ţivota a zdraví,
nejen materiálních, ale i duchovních hodnot, kvalitního ţivotního prostředí.
Výukové strategie (pojetí výuky)
Při výuce jsou vyuţívány běţné i kreativní metody výuky, zejména výklad, diskuse, řešení
problémových úloh, experimentální ţákovské činnosti.
Výuka předmětu má jen část teoretickou. Praktické aplikace řeší navazující předměty.
Je vyuţívána výpočetní technika (vyhledávání informací, výpočty, vlastní výuka) a moderní
didaktické pomůcky a audiovizuální prostředky. Vhodným doplňkem výuky jsou odborné
exkurze.
Hodnocení výsledků ţáků
Hodnocení je prováděno podle klasifikačního řádu. Znalosti i praktické dovednosti jsou
ověřovány ústním, písemným. Při ústním zkoušení je dbáno, kromě prokazovaných znalostí, i
na správné vyjadřování a vystupování.
Hodnocení bude prováděno s ohledem na hloubku porozumění poznatkům, schopnosti je
vyuţívat při řešení problémů, schopnosti kritického myšlení, dovednosti práce s texty,
samostatnosti úsudku, dovednosti výstiţně formulovat myšlenky, argumentovat a diskutovat.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových temat
Klíčové kompetence
komunikativní kompetence:
ţák formuluje fakta srozumitelně a správně v ústní i v písemné podobě, zpracovává texty,
informace z médií. Řeší věcně i formálně správně zadané úlohy. Dovede vhodně komunikovat
a diskutovat.
personální kompetence:
ţák spolupracuje při týmové práci například při řešení problémových úkolů Učí se přijímat
hodnocení výsledků své práce.
sociální kompetence:
ţák pracuje ve skupině na řešení zadaného úkolu, navrhuje postup řešení . Zvaţuje návrhy
ostatních ve skupině. Je zodpovědný za splnění dílčích úkolů.
samostatnost při řešení úkolů:
ţák zpracovává a realizuje prezentaceí. Dovede analyzovat zadání úkolu.
vyuţití prostředků informačních a komunikačních technologií:
ţák získává nové informace, zejména z tištěných médií (učebnice, odborná literatura, odborné
časopisy), pomocí internetu (informační a vzdělávací servery) a dalších prostředků
elektronické komunikace.
aplikace matematických postupů:
ţák vyuţívá matematických vztahů mezi fyzikálními veličinami, pracuje s tabulkami, grafy a
diagramy.
Průřezová témata:
člověk a svět práce:
ţák řeší i praktické úkoly se zaměřením na moţnost dalšího studia nebo praktického
zaměstnání v oblasti elektrotechniky. Je motivován k důslednosti, pečlivosti, odpovědnosti a
vytrvalosti při překonávání překáţek. Uplatňuje se i týmová práce a spolupráce s dalšími
lidmi.
informační a komunikační technologie:
ţák je vyuţívá zejména pro získávání nových informací, ale i při vlastní práci například v
laboratorní výuce nebo při procvičování a opakování učiva, dále při zpracování technických
zpráv o měření a při prezentacích.
člověk a ţivotní prostředí:
ţák dodrţuje zásady úspornosti a hospodárnosti s veškerými zdroji, přispívá ke zlepšení
ţivotního prostředí, přijímá odpovědnost za ochranu ţivotního prostředí
Člověk a ţivotní prostředí
Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho
realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného
rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých
složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.
Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost
rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů.
Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro
pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje
etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy
pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu
udržitelnosti rozvoje.
Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby:
− pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními,
regionálními a globálními environmentálními problémy
− chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život
− porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve
vztahu k udržitelnému rozvoji
− respektovali principy udržitelného rozvoje
− získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a
právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje
− samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech
s prostředím a z různých informačních zdrojů
− pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení
environmentálních problémů
− osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v
osobním a profesním jednání
− dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí
− osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví
Člověk a svět práce
Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava
takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže také
úspěšně prosadit na trhu práce i v životě.
Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné
složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě
práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při
vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv.
Informační a komunikační technologie
Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých
zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována
podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací.
Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a
komunikačních technologií.
V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého
hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií
se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále více
pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a
společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové
pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti – dochází k přesunu
zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně.
Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé na
časových, prostorových, či kvantitativních omezeních.
Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů,
ale také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou
vykonávány; je tedy zcela nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních
a komunikačních technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání.
Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou
funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního
člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních
a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu
povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně
jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života.
1. ročník, 3 + 1 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci
v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat)
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
(navázáno v RVP na: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné
podobě přehledně a jazykově správně)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické, empirické) a myšlenkové operace)
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))
KOMPETENCE K UČENÍ
znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
správně pouţívat a převádět běţné jednotky
(navázáno v RVP na: správně používat a převádět běžné jednotky)
pouţívat pojmy kvantifikujícího charakteru
(navázáno v RVP na: používat pojmy kvantifikujícího charakteru)
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je
vymezit, popsat a správně vyuţít pro dané řešení
(navázáno v RVP na: nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických
úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení)
číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy,
schémata apod.)
(navázáno v RVP na: číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky,
diagramy, grafy, schémata apod.) )
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů,
efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v
běţných situacích
(navázáno v RVP na: efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů v běžných situacích)
Odborné kompetence
PROVÁDĚT ELEKTROTECHNICKÉ VÝPOČTY A UPLATŇOVAT GRAFICKÉ METODY ŘEŠENÍ
ÚLOH S VYUŢITÍM ZÁKLADNÍCH ELEKTROTECHNICKÝCH ZÁKONŮ, VZTAHŮ A PRAVIDEL
určovat hlavní veličiny proudového pole a tyto znalosti aplikovatr při řešení
praktických problémů
(navázáno v RVP na: určovali hlavní veličiny proudového pole a tyto znalosti
aplikovali při řešení praktických problémů)
řešit obvody stejnosměrného proudu
(navázáno v RVP na: řešili obvody stejnosměrného proudu)
určovat elektrický indukční tok, elektrickou indukci a intenzitu elektrického pole
a zjišťovat základní veličiny magnetického pole
(navázáno v RVP na: určovali elektrický indukční tok, elektrickou indukci a intenzitu
elektrického pole a zjišťovali základní veličiny magnetického pole)
řešit obvody střídavého proudu a vytváří jejich fázorové diagramy
(navázáno v RVP na: řešili obvody střídavého proudu a vytvářeli jejich fázorové
diagramy)
stanovovat elektrické veličiny jednoduchých trojfázových soustav při zapojení do
hvězdy a do trojúhelníku a být seznámen s problematikou točivého magnetického
pole
(navázáno v RVP na: stanovovali elektrické veličiny jednoduchých trojfázových
soustav při zapojení do hvězdy a do trojúhelníku a byli seznámeni s problematikou
točivého magnetického pole)
Úvod do elektrotechniky , 1 hodin
výstupy
orientuje se v soustavě SI
učivo
historie elektrotechniky
soustava jednotek SI, vznik,
uţívá základní elektrotechnické pojmy
komentář
pokrytí průřezových témat
Základní pojmy , 8 hodin
výstupy
učivo
uţívá základní elektrotechnické pojmy jednotky a jejich rozměry
formy hmoty – znázornění polí
elektrický náboj
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
FYZ (1. ročník): Úvod
Stejsnoměrný proud , 25 hodin
výstupy
učivo
nakreslí schéma zapojení elektrického obvodu
elektrický obvod
za pouţití schematických značek prvků
elektrický proud, hustota proudu
Ohmův zákon, odpor a vodivost
analyticky, numericky či graficky řeší obvody
měrný odpor, měrná vodivost
stejnosměrného proudu
závislost odporu na teplotě
lineární a nelineární pasivní prvky
vyuţije princip vedení stejnosměrného proudu práce a výkon elektrického proudu
v kovech a podstatu elektrického odporu kovů
tepelné účinky elektrického proudu
při zjišťování příkonu elektrospotřebiče,
termoelektrické jevy
zjišťování ztrát ve vedení, výběru vhodného
účinnost elektrických zařízení
vodiče, aj.
úbytek napětí na vedení
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
(Provádí výpočty s pomocí výpočetní techniky)
přesahy z:
FYZ (2. ročník): Elektrický proud v kovech
Řešení obvodů stejnosměrného proudu , 38 hodin
výstupy
učivo
aplikuje Kirchhoffovy zákony a další poučky
prvky a části elektrického obvodu
při řešení sloţitějších elektrických obvodů
zdroje stejnosměrného proudu
Kirchhoffovy zákony
vyuţije princip vedení stejnosměrného proudu zapojování rezistorů
v kovech a podstatu elektrického odporu kovů
zapojování elektrických zdrojů
při zjišťování příkonu elektrospotřebiče,
řešení obvodů s jedním zdrojem
zjišťování ztrát ve vedení, výběru vhodného
řešení obvodů s několika zdroji
vodiče, aj.
metody řešení sloţitějších obvodů
poučka o superpozici
vyuţívá vlastností izolantů a chování
metoda smyčkových proudů
elektrostatického pole při výběru vhodného
náhradní napěťový zdroj
izolantu
náhradní proudový zdroj
metody řešení nelineárních obvodů
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
ELT (2. ročník): Metody řešení elektronických obvodů,
ELM (3. ročník): Měření aktivních elektrických veličin
Elektrostatické pole , 25 hodin
výstupy
vyuţívá vlastností izolantů a chování
elektrostatického pole při výběru vhodného
izolantu
učivo
vznik elektrostatického pole
Coulombův zákon
veličiny elektrostatického pole
znázorňování elektrostatických polí
vypočte kapacitu různých typů kondenzátorů
závislost elektrické indukce na intenzitě
elektrostatického pole, permitivita
řeší elektrické obvody s kondenzátorem se
elektrické vlastnisti izolantů
stejnosměrným i střídavým zdrojem napětí
vlastnosti vodičů v elektrostatickém poli
kapacita, kondenzátory
silové působení elektrostatických polí
sloţená dielektrika
energie elektrostatického pole
elektrostatické jevy v praxi
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Ochrana osob před silnými elektrickými poli.)
přesahy z:
FYZ (2. ročník): Elektrické pole
Základy elektrochemie , 9 hodin
výstupy
chápe princip elektrolýzy
učivo
elektrická vodivost kapalin
Faradayovy zákony
vyuţití elektrolýzy v praxi
chemické zdroje elektrického napětí
vybere a vhodně udrţuje elektrochemický
zdroj proudu na základě znalostí předností a
nedostatků jednotlivých druhů zdrojů
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a ţivotní prostředí
(Ochrana ţivotní prostředí při poţívání chemikalií a těţkých kovů u baterií a akumulátorů. )
přesahy do:
CHE (1. ročník): Anorganická chemie,
ETE (2. ročník): Materiály pro elektrotechniku, druhy a vlastnosti,
ETE (2. ročník): Změna vlastností materiálů změnou struktury,
ETE (2. ročník): Změna vlastností materiálů změnou sloţení
přesahy z:
FYZ (2. ročník): Elektrický proud v kapalinách, plynech a ve vakuu
Magnetické pole , 30 hodin
výstupy
zjistí magnetizační charakteristiku
feromagnetické látky
řeší magnetické obvody
učivo
vznik magnetického pole
vlastnosti magnetického pole
magnetické pole vodiče, jímţ prochází
proud
základní veličiny magnetického pole
zobrazování magnetických polí
magnetizační charakteristika
hysterezní smyčka
energie magnetického pole
magnetické vlastnosti látek
magnetický obvod
řešení magnetických obvodů
vzduchové magnetické obvody
feromagnetické obvody
obvody s trvalým magnetem
silové působení magnetických polí
analogie veličin a zákonů proudového,
elektrostatického a magnetického pole
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
FYZ (2. ročník): Magnetické pole,
ELM (3. ročník): Elektromechanické měřicí přístroje,
ELM (3. ročník): Magnetická měření
2. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k
řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky
(navázáno v RVP na: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty
řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky)
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické, empirické) a myšlenkové operace)
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve
(navázáno v RVP na: volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody
a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))
KOMPETENCE K UČENÍ
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
(navázáno v RVP na: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání)
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní
režim a podmínky)
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
(navázáno v RVP na: uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a
analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky
gramotný)
s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov
aj.), pořizovat si poznámky
(navázáno v RVP na: s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad,
přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky)
vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně
zkušeností svých i jiných lidí)
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí)
znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je
vymezit, popsat a správně vyuţít pro dané řešení
(navázáno v RVP na: nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických
úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení)
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů,
efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v
běţných situacích
(navázáno v RVP na: efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých
praktických úkolů v běžných situacích)
Odborné kompetence
PROVÁDĚT ELEKTROTECHNICKÉ VÝPOČTY A UPLATŇOVAT GRAFICKÉ METODY ŘEŠENÍ
ÚLOH S VYUŢITÍM ZÁKLADNÍCH ELEKTROTECHNICKÝCH ZÁKONŮ, VZTAHŮ A PRAVIDEL
řešit obvody střídavého proudu a vytváří jejich fázorové diagramy
(naváz