EMS plus - Buderus

Transkript

EMS plus - Buderus
EMS plus
6 720 646 193-00.2O
6 720 809 867 (2014/03)
RC100
[cs]
[el]
[hu]
[pl]
[sk]
[sl]
Návod k instalaci a obsluze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Szerelési és kezelési útmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Instrukcja montażu i obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Návod na montáž a návod na obsluhu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Navodila za namestitev in uporabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Obsah
Obsah
1
Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1
Použité symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Údaje o výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1
Funkce jako regulátor
.............................5
2.2
Funkce jako zónový regulátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3
Funkce jako dálkové ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3
Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4
Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5
Pokyny k úspoře energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6
Informace pro odbornou firmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6.1
Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6.2
Uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6.3
Nastavení v servisním menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7
Odstraňování poruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.1
Pociťované poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.2
Zobrazení aktuální poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny
1
Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny
1.1
Použité symboly
Symbol
Význam
▶
Požadovaný úkon

Křížový odkaz na jiná místa v dokumentu nebo na jiné
dokumenty
•
1
Výčet/položka seznamu
–
Výčet/položka seznamu (2. rovina)
Blikající údaj na displeji (např. blikající 4)
°C
°F
1.2
Bezpečnostní pokyny
Instalace a uvedení do provozu
▶ Dodržujte předpisy a normy pro instalaci a provoz platné v příslušné zemi!
▶ Řiďte se pokyny a informacemi uvedenými v tomto návodu; jen tak bude
zaručena bezchybná funkce.
▶ Obslužnou jednotku si nechte instalovat a uvést do provozu pouze
autorizovaným odborným pracovníkem.
▶ Obslužnou jednotku neinstalujte do vlhkých místností.
▶ Zdroj tepla a další příslušenství instalujte a uveďte do provozu podle příslušných
návodů.
▶ Obslužnou jednotku v žádném případě nepřipojujte k síti 230 V.
▶ Před instalací obslužné jednotky: Zdroj tepla a všechny další sběrnicové
účastníky odpojte kompletně od sítě a učiňte opatření proti náhodnému zapnutí,
ověřte, zda není přítomno napětí.
Škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy
Chyby při obsluze mohou způsobit újmu na zdraví osob a/nebo materiální škody:
▶ Vysvětlete zákazníkům princip činnosti obslužné jednotky a její ovládání.
▶ Zajistěte, aby děti nemohly bez dozoru s obslužnou jednotkou manipulovat nebo
aby se nestala předmětem jejich hry.
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
3
2
Údaje o výrobku
▶ Zajistěte, aby k obslužné jednotce měly přístup pouze ty osoby, které ji umějí
odborně obsluhovat.
Poškození mrazem
Je-li topný systém odstaven z provozu, hrozí při mrazivém počasí nebezpečí
zamrznutí:
▶ Topný systém proto ponechte při venkovních teplotách pod 0 °C zapnutý.
▶ Používáte-li obslužnou jednotku jako regulátor, není protizámrazová ochrana
systému možná. Bezpečná ochrana systému před působením mrazu může být
zaručena pouze při regulaci řízené podle venkovní teploty.
▶ Dojde-li případně k poruše, neprodleně ji odstraňte.
2
•
•
•
•
•
•
•
Údaje o výrobku
Regulátor řízený podle teploty prostoru pro topné systémy s nesměšovaným
otopným okruhem
Zónový regulátor vždy pro jeden nesměšovaný otopný okruh se zónovým
modulem a maximálně 4 otopnými okruhy v systémech bez nadřazené obslužné
regulační jednotky
Dálkové ovládání v zařízeních s nadřazenou obslužnou regulační jednotkou
(např. RC300) s maximálně 4 otopnými okruhy
Pro zdroje tepla s 2drátovou sběrnicí, např. EMS a EMS plus
Ovládací jednotka nesmí být nasazována jako regulátor pro tepelný zdroj
s externím čerpadlem na plnění zásobníku. Pokud je nainstalováno externí
čerpadlo na plnění zásobníku, smí být ovládací jednotka nasazována pouze jako
dálkové ovládání.
V závislosti na připojeném zdroji tepla nebudou možná k dispozici některá
nastavení.
Kombinace Logamatic RC10, RC20, RC25, RC30 a RC35 a Logamatic 4000
není možná.
Rozsah dodávky:
• Regulace
• Upevňovací materiál
• Technická dokumentace
4
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Údaje o výrobku
2
Technické údaje
Rozměry (Š × V × H)
80 × 80 × 23 mm
Jmenovité napětí
10 ... 24 V DC
Jmenovitý proud
4 mA
Sběrnicové rozhraní
EMS plus (2drátová sběrnice)
Rozsah regulace
5 ... 30 °C
Dovolená teplota okolního prostředí 0 ... 60 °C
Třída ochrany
III
Elektrické krytí
IP20
Ident. č. (zapíše instalatér)
_
2.1
_
_
Funkce jako regulátor
Jednotka RC100 monitoruje teplotu prostoru a reguluje teplotu ve zdroji tepla tak,
aby byla dosahována požadovaná teplota prostoru. V Německu není provoz obslužné
jednotky ve funkci regulátoru bez časového programu dovolen.
Výkonová regulace: Tepelný výkon zdroje tepla se mění podle odchylky mezi
aktuální a požadovanou teplotou prostoru. Regulační charakteristika je vhodná pro
menší výkyvy zatížení (např. dům v otevřené zástavbě). Dochází k menšímu počtu
startů hořáku a kratším dobám chodu čerpadla. V závislosti na připojeném zdroji
tepla nebude možná tento způsob regulace k dispozici.
Regulace teploty na výstupu: Teplota na výstupu se mění podle odchylky mezi
aktuální a požadovanou teplotou prostoru. Regulační charakteristika je vhodná pro
větší výkyvy zatížení. Přesnost regulace je vyšší a výše teploty na výstupu je
omezena. To má za následek úsporu paliva.
2.2
Funkce jako zónový regulátor
RC100 lze použít v kombinaci se zónovými moduly bez nadřazené obslužné regulační
jednotky jako regulátor vždy pro jeden z maximálně 4 otopných okruhů (další
informace  technická dokumentace zónového modulu).
Regulace zónové teploty probíhá přitom stejně jako při funkci jako regulátor řízený
podle teploty prostoru.
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
5
3
2.3
Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu
Funkce jako dálkové ovládání
Jednotku RC100 lze použít jako dálkové ovládání nadřazené obslužné regulační
jednotky. Jedna jednotka RC300 může např. regulovat 4 otopné okruhy se vždy
jedním RC100.
Časový program určuje nadřazená obslužná regulační jednotka. Na jednotce RC100
lze přechodně měnit požadovanou teplotu prostoru do příštího času sepnutí
časového programu. Poté je obslužná regulační jednotka opět řídící, dokud se
nastavení na RC100 znovu nezmění.
3
Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu
Ochrana životního prostředí je hlavním zájmem značky Bosch Termotechnika.
Kvalita výrobků, hospodárnost provozu a ochrana životního prostředí jsou
rovnocenné cíle. Výrobky striktně dodržují předpisy a zákony pro ochranu životního
prostředí.
Pro ochranu přírody používáme v aspektu s hospodárným provozem ty nejlepší
materiály a techniku.
Balení
Obal splňuje podmínky pro recyklaci v jednotlivých zemích a všechny použité
komponenty a materiály jsou ekologické a je možno je dále využít.
Stará elektrická a elektronická zařízení
Elektrická nebo elektronická zařízení, která již nejsou způsobilá
k užívání, je nutno shromažďovat odděleně a odevzdat k ekologické
recyklaci (Evropská směrnice o starých elektrických
a elektronických zařízeních).
K likvidaci starých elektrických nebo elektronických zařízení
využívejte vratné a sběrné systémy vybudované v dané zemi.
6
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Obsluha
4
4
Obsluha
°C
°F
1
2
6 720 646 193-09.1O
1
Displej
2
Knoflík pro výběr
• Otáčení: výběr a změna nastavení.
• Stisknutí: potvrzení zadání nebo přepínání zobrazení.
Popis zobrazení
Aktuální teplota prostoru (standardní zobrazení)
Požadovaná teplota prostoru:
▶ Stiskněte knoflík pro výběr, aby se krátce zobrazila požadovaná
teplota prostoru (bliká).
Příklad
°C
°F
°C
°F
Servisní zobrazení (potřeba údržby)
▶ Stiskněte knoflík pro výběr pro přechod k standardnímu zobrazení.
°C
°F
Indikace poruchy s blikajícím kódem poruchy
▶ Stiskněte knoflík pro výběr, aby se krátce zobrazila aktuální
teplota prostoru.
°C
°F
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
7
5
Pokyny k úspoře energie
Nastavení požadované teploty prostoru
Výsledek
▶ Nastavení potřebné teploty na výstupu ze zdroje tepla
( návod k obsluze zdroje tepla).
▶ Otáčení knoflíku pro výběr k nastavení požadované teploty
prostoru.
°C
°F
▶ Stisknutí knoflíku pro výběr pro převzetí nastavení.
Vypnutí vytápění
°C
°F
Výsledek
▶ Otáčení knoflíku pro snížení požadované teploty prostoru,
dokud se na displeji neobjeví OFF.
Nastavení je automaticky převzato. Při vypnutém vytápění je
vypnutá i protizámrazová ochrana místnosti. Protizámrazová
ochrana zdroje tepla je nadále aktivní.
5
•
•
°C
°F
Pokyny k úspoře energie
Při provozu řízeném podle teploty prostoru působí teplota v referenční místnosti
(místo instalace obslužné regulační jednotky) jako referenční veličina pro
přiřazený otopný okruh. Termostatické ventily na otopných tělesech v referenční
místnosti úplně otevřete.
Teplotu ve vedlejších místnostech regulujte energeticky úsporně pomocí
termostatických ventilů.
6
Informace pro odbornou firmu
6.1
Instalace
Instalace na stěnu
▶ Vhodné místo pro instalaci zvolte na rovné stěně ( obr. 1, str. 76).
▶ Namontujte obslužnou jednotku ( obr. 2 a 3, str. 76).
8
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Informace pro odbornou firmu
6
Elektrické připojení
Regulace je napájena energií sběrnicovým kabelem.
▶ Dodržte minimální odstup (100 mm) mezi jednotlivými sběrnicovými spotřebiči.
▶ Používejte minimálně kabel typu H05 VV-... (NYM-J...).
▶ Při vlivu indukce (např. fotovoltaické systémy) použijte stíněné vodiče (např.
LiYCY) a stínění na jedné straně uzemněte. Stínění připojte na uzemnění domu,
např. na volnou svorku ochranného vodiče nebo na vodovodní potrubí.
▶ Kabely malého napětí instalujte odděleně od kabelů síťového napětí (minimální
odstup 100 mm).
▶ Jsou-li průřezy vodičů rozdílné, použijte krabici rozdělovače ke spojení účastníků
sběrnice.
Maximální celková délka sběrnicových spojení:
• ≤ 100 m s průřezem vodiče = 0,50 mm2
• ≤ 300 m s průřezem vodiče = 1,50 mm2
▶ Vytvořte sběrnicové spojení ( obr. 4, str. 77)
6.2
Uvedení do provozu
První uvedení do provozu obslužné jednotky nebo uvedení do provozu po resetu je
zobrazeno na následujících tabulkách.
Systémy s jedním otopným okruhem (prostorový regulátor)
▶ Zapnutí systému / reset RC100.
Nejsou nutná žádná další nastavení. Zobrazuje se teplota
prostoru.
°C
°F
Systémy s několika otopnými okruhy bez nadřazené obslužné regulační
jednotky (zónový regulátor se zónovým modulem)
1. Zapnutí systému / reset RC100.
2. A.1 = nastavení a potvrzení SC.
3. Výběr a potvrzení otopného okruhu (HC = 1...4).
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
9
6
Informace pro odbornou firmu
Systémy s několika otopnými okruhy s nadřazenou obslužnou regulační
jednotkou (dálkové ovládání)
1. Zapnutí systému / reset RC100.
2. Nastavení a potvrzení A.1 = Fb.
°C
°F
3. Výběr a potvrzení otopného okruhu (HC = 1...4).
6.3
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
Nastavení v servisním menu
Přehled nastavení
Nastavení
Rozsah nastavení1) Popis
A.1
CO | Fb | SC
Regulátor (CO), dálkové ovládání (Fb), zónový
regulátor (SC)
H.C
1 |2 |3 |4
Otopný okruh 1 až 42)
d.1
2 |3 |4
Regulační charakteristika:
• 2: rychlá (2K P-rozsah)
• 3: střední (3K P-rozsah)
• 4: pomalá (4K P-rozsah)
E.1
– 3.0 ... 0.0 ... 3.0 Opravná hodnota pro zobrazenou teplotu
prostoru
P.1
4 |5
Regulace teploty na výstupu (4) nebo
výkonová regulace (5)
C.1
C |F
Jednotka zobrazených teplot °C (C) nebo °F (F)
S.1
nF.12.01
Verze softwaru3)
F.1
1 |0
1: Reset
1) Zvýrazněné hodnoty = základní nastavení
2) Každému otopnému okruhu se smí přiřadit pouze jeden RC100.
3) K vyčtení celé hodnoty otáčejte tlačítkem pro výběr.
10
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Informace pro odbornou firmu
6
Reset nebo výpadek proudu
V případě resetu se jednotka RC100 vrátí na základní nastavení, tj. objeví se poté
jako regulátor pro plug & play, se všemi, výrobcem přednastavenými hodnotami.
Po výpadku proudu se jednotka RC100 objeví v restartu jako předtím
nakonfigurovaná obslužná regulační jednotka, tzn. příp. i jako dálkové ovládání nebo
zónový regulátor s přiřazením k příslušnému otopnému okruhu.
Obsluha
Na následujících tabulkách je na příkladech znázorněno, jak se v servisním menu
upravují hodnoty.
Otevření servisního menu
1. Knoflík pro výběr podržte stisknutý, dokud se nezobrazí dvě
pomlčky.
2. Uvolněte knoflík pro výběr pro zobrazení prvního nastavení.
Změna nastavení (např. otopný okruh H.C)
1. Pro výběr nastavení otáčejte knoflíkem pro výběr.
2. Stiskněte knoflík pro výběr, aby se zobrazila aktuální teplota.
Výsledek
°C
°F
°C
°F
Výsledek
°C
°F
°C
°F
3. Pro změnu hodnoty knoflík pro výběr stiskněte.
°C
°F
4. Otáčením knoflíku pro výběr nastavte požadovanou hodnotu.
°C
°F
5. Stiskněte knoflík pro výběr, abyste nastavení uložili do paměti.
6. Knoflík pro výběr podržte stisknutý, dokud se opět nezobrazí
nastavení.
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
°C
°F
°C
°F
11
7
Odstraňování poruch
Zavření servisního menu
Výsledek
1. Knoflík pro výběr podržte stisknutý, dokud se nezobrazí tři
pomlčky.
2. Uvolněte knoflík pro výběr.
Displej se vrátí do standardního zobrazení a obslužná regulační
jednotka pracuje s upraveným nastavením.
7
°C
°F
°C
°F
Odstraňování poruch
Pokud nelze poruchu odstranit:
▶ Volejte servis nebo autorizovanou odbornou firmu.
▶ Sdělte jí druh poruchy a identifikační číslo obslužné regulační jednotky.
7.1
Pociťované poruchy
Závada
Příčina
Odstranění
Není dosaženo
požadované teploty
prostoru.
Vnikání vzduchu
Odvzdušněte otopná tělesa a topný
systém.
Časový program
pro otopný okruh
Časový program na nadřazené
obslužné regulační jednotce upravte.
Výstupní teplota
Výstupní teplotu nastavte na vyšší
hodnotu.
Termostatický(é)
ventil(y)
v referenční
místnosti
Pokud některý termostatický ventil
visí, uvolněte jej.
Požadovaná teplota
prostoru je výrazně
překročena.
Místo instalace
Nechte odborníkem přemístit
obslužnou regulační jednotku na
vhodné místo.
Teplota prostoru
silně kolísá.
Místo instalace
Nechte odborníkem přemístit
obslužnou regulační jednotku na
vhodné místo.
12
Termostatický(é) ventil(y) úplně
otevřete nebo si je(j) nechejte
odborníkem vyměnit za ruční ventil(y).
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Odstraňování poruch
7.2
7
Zobrazení aktuální poruchy
Kód
poruchy
Dodatkový
kód
Při poruchách bliká na displeji kód poruchy. 4místné dodatkové kódy se na jednotce
RC100 nezobrazují.
A61
...
A64
3091 Čidlo prostorové teploty jednotky RC100 vadné (A61/
...
3091: otopný okruh 1, ..., A64/3094: otopný okruh 4).
3094 ▶ Vadné RC100 vyměňte.
A21
1001 RC100 v otopném okruhu 1 nesprávně konfigurována.
▶ Je-li např. instalována regulace RC300, nastavte na jednotce
RC100 A.1 = Fb (dálkové ovládání).
▶ Je-li nainstalován a identifikován zónový modul, nastavte
A.1 = SC (zónový regulátor).
▶ Není-li nainstalována žádná nadřazená obslužná regulační
jednotka a pouze jeden otopný okruh, nastavte A.1 = CO
(regulátor).
A22
...
A24
1001 Sběrnicový signál z obslužné regulační jednotky pro dálkové
ovládání chybí (A22: otopný okruh 2, ..., A24: otopný okruh 4).
▶ Instalujte např. regulaci RC300.
▶ Vytvořte sběrnicové spojení.
A61
...
A64
1081 RC100 nesprávně konfigurována
...
(A61/1081: otopný okruh 1, ..., A64/1084: otopný okruh 4).
1084 ▶ Nastavte A.1 = Fb (dálkové ovládání).
A61
...
A64
3061 RC100 nesprávně konfigurována
...
(A61/3061: otopný okruh 1, ..., A64/3064: otopný okruh 4).
3064 ▶ Je-li např. instalována regulace RC300, nastavte na jednotce
RC100 A.1 = Fb (dálkové ovládání).
▶ Je-li nainstalován a identifikován zónový modul, nastavte
A.1 = SC (zónový regulátor).
▶ Není-li nainstalována žádná nadřazená obslužná regulační
jednotka a pouze jeden otopný okruh, nastavte A.1 = CO
(regulátor).
Možná příčina a
odstranění odborníkem
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
13
Πίνακας περιεχομένων
Πίνακας περιεχομένων
1
Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.1
Επεξήγηση συμβόλων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2
Υποδείξεις ασφαλείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2
Στοιχεία για το προϊόν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
Λειτουργία θερμοστάτη χώρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Λειτουργία ως ρυθμιστής ζώνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3
Λειτουργία τηλεχειριστηρίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Προστασία του περιβάλλοντος/ανακύκλωση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4
Χειρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5
Συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6
Πληροφορίες για τον τεχνικό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
Εγκατάσταση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2
Έναρξη λειτουργίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3
Ρυθμίσεις στο μενού σέρβις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Αποκατάσταση βλαβών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7.1
Υποκειμενικό πρόβλημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7.2
Ένδειξη τρέχουσας βλάβης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
14
16
17
18
18
21
21
22
23
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας
1
Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας
1.1
Επεξήγηση συμβόλων
Σύμβολο
Ερμηνεία
▶
Ενέργεια
1

Παραπομπή σε άλλα σημεία του εγγράφου ή σε άλλα έγγραφα
•
Παράθεση/καταχώρηση στη λίστα
–
Παράθεση/καταχώρηση στη λίστα (2 o επίπεδο)
Ένδειξη φωτεινών παλμών στην οθόνη (π.χ. 4 φωτεινοί παλμοί)
°C
°F
1.2
Υποδείξεις ασφαλείας
Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας
▶ Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία πρέπει να προσέξετε τις προδιαγραφές και
τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας!
▶ Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία.
▶ Η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία της μονάδας χειρισμού πρέπει να
πραγματοποιηθούν μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
▶ Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα χειρισμού σε χώρους με υγρασία.
▶ Η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία του λέβητα και των υπολοίπων
εξαρτημάτων πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες.
▶ Σε καμία περίπτωση μην συνδέετε τη μονάδα χειρισμού στο δίκτυο 230 V.
▶ Πριν από την εγκατάσταση της μονάδας χειρισμού: Διακόψτε την ηλεκτρική παροχή
προς το λέβητα και όλους τους υπόλοιπους συνδρομητές διαύλου, ασφαλίστε τα
έναντι μη ηθελημένης επανενεργοποίησης και βεβαιωθείτε για την απουσία τάσης.
Πριν από την εγκατάσταση της μονάδας χειρισμού: Διακόψτε την ηλεκτρική παροχή
προς το λέβητα και όλους τους υπόλοιπους συνδρομητές διαύλου, ασφαλίστε τα
έναντι μη ηθελημένης επανενεργοποίησης και βεβαιωθείτε για την απουσία τάσης.
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
15
2
Στοιχεία για το προϊόν
Βλάβες λόγω εσφαλμένου χειρισμού
Ο εσφαλμένος χειρισμός μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και/ή υλικές ζημιές:
▶ Ενημερώστε τον πελάτη σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας χειρισμού
και βοηθήστε τον να εξοικειωθεί με το χειρισμό της.Ενημερώστε τον πελάτη
σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας χειρισμού και βοηθήστε τον να
εξοικειωθεί με το χειρισμό της.
▶ Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη μονάδα χειρισμού χωρίς επίβλεψη
και ότι δεν παίζουν με αυτήν.
▶ Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στη μονάδα χειρισμού επιτρέπεται μόνο σε άτομα που
ξέρουν να τη χειρίζονται σωστά.Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στη μονάδα χειρισμού
επιτρέπεται μόνο σε άτομα που ξέρουν να τη χειρίζονται σωστά.
Ζημιές λόγω παγετού
Εάν η εγκατάσταση θέρμανσης βρίσκεται εκτός λειτουργίας, μπορεί να παγώσει:
▶ Αφήστε την εγκατάσταση θέρμανσης ενεργοποιημένη σε εξωτερικές
θερμοκρασίες κάτω από 0 °C.
▶ Όταν η μονάδα χειρισμού χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης, η αντιπαγετική προστασία
της εγκατάστασης δεν είναι εφικτή. Ασφαλής αντιπαγετική προστασία της
εγκατάστασης διασφαλίζεται μόνο σε ρύθμιση με βάση την εξωτερική θερμοκρασία.
▶ Αντιμετωπίστε άμεσα μια ενδεχόμενη βλάβη.
2
•
•
•
•
•
16
Στοιχεία για το προϊόν
Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου για εγκαταστάσεις θέρμανσης με κύκλωμα
θέρμανσης χωρίς ανάμιξη
Ρυθμιστής ζώνης για ένα κύκλωμα θέρμανσης χωρίς ανάμειξη με μονάδα ζώνης
και έως 4 κυκλώματα θέρμανσης σε εγκαταστάσεις χωρίς υπερκείμενη μονάδα
χειρισμού
Τηλεχειριστήριο σε εγκαταστάσεις με υπερκείμενη μονάδα χειρισμού
(π.χ. RC300) με έως 4 κυκλώματα θέρμανσης
Για λέβητες με δισύρματο δίαυλο, π.χ. EMS και EMS plus
Η μονάδα χειρισμού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως ρυθμιστής για λέβητες
με εξωτερικό κυκλοφορητή μπόιλερ. Όταν υπάρχει τοποθετημένος ένας
εξωτερικός κυκλοφορητής μπόιλερ, η μονάδα χειρισμού επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθεί μόνο ως τηλεχειριστήριο.
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Στοιχεία για το προϊόν
•
•
2
Ανάλογα με τον συνδεδεμένο λέβητα ορισμένες ρυθμίσεις ενδεχ. να μην είναι
διαθέσιμες.
Μη εφικτός συνδυασμός Logamatic RC10, RC20, RC25, RC30 και RC35 και
Logamatic 4000.
Περιεχόμενο παραγγελίας:
• Μονάδα χειρισμού
• Υλικό στερέωσης
• Τεχνικό εγχειρίδιο
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις (Π × Υ × Β)
80 × 80 × 23 mm
Ονομαστική τάση
10 ... 24 V DC
Ονομαστικό ρεύμα
4 mΑ
Διεπαφή διαύλου
EMS plus (δισύρματος δίαυλος)
Εύρος ρύθμισης
5 ... 30 °C
επιτρ. θερμ. περιβάλλοντος.
0 ... 60 °C
Κατηγορία προστασίας
III
Είδος προστασίας
IP20
Σειριακός Αριθμός Αναγνώρισης (καταχωρείται από τον εγκαταστάτη)
_
2.1
_
_
Λειτουργία θερμοστάτη χώρου
Η μονάδα ελέγχου RC100 παρακολουθώντας τη θερμοκρασία χώρου και
προσαρμόζοντας τη θερμοκρασία στο λέβητα επιτυγχάνει την επιθυμητή θερμοκρασία
χώρου. Στη Γερμανία η λειτουργία της μονάδας χειρισμού ως Η συμπεριφορά χωρίς
πρόγραμμα χρόνου δεν επιτρέπεται.
Ρύθμιση ισχύος: Η θερμαντική ισχύς του λέβητα μεταβάλλεται ανάλογα με την
διαφορά της τρέχουσας και επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου. συμπεριφορά της
ρύθμισης αυτής ενδείκνυται για μικρές διακυμάνσεις φορτίου (π.χ. οικία ανοιχτής
κατασκευής). Προκύπτουν λιγότερες εναύσεις καυστήρα και συντομότεροι χρόνοι
λειτουργίας του κυκλοφορητή. Ανάλογα με τον τύπο συνδεδεμένου λέβητα, αυτός ο
τρόπος ρύθμισης ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμος.
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
17
3
Προστασία του περιβάλλοντος/ανακύκλωση
Ρύθμιση θερμοκρασίας προσαγωγής: Η θερμοκρασία προσαγωγής μεταβάλλεται
ανάλογα με την διαφορά της τρέχουσας και επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου.
Η συμπεριφορά της ρύθμισης αυτής ενδείκνυται για μεγάλες διακυμάνσεις φορτίου.
Η ακρίβεια ρύθμισης είναι μεγαλύτερη και το ύψος της θερμοκρασίας προσαγωγής
περιορίζεται. Έτσι εξοικονομούνται καύσιμα.
2.2
Λειτουργία ως ρυθμιστής ζώνης
Η μονάδα ελέγχου RC100 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με μονάδες ζώνης
χωρίς υπερκείμενη μονάδα χειρισμού ως ρυθμιστής για ένα από συνολικά έως
4 κυκλώματα θέρμανσης (περισσότερες πληροφορίες  τεχνική τεκμηρίωση της
μονάδας ζώνης).
Η θερμοκρασία ζώνης ρυθμίζεται όπως κατά τη λειτουργία ως ελεγκτής θερμοκρασίας
χώρου.
2.3
Λειτουργία τηλεχειριστηρίου
Η μονάδα ελέγχου RC100 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τηλεχειριστήριο μιας
υπερκείμενης μονάδας χειρισμού. Π.χ. μία μονάδα RC300 μπορεί να ρυθμίζει
4 κυκλώματα θέρμανσης το καθένα με μια μονάδα RC100.
Το πρόγραμμα χρόνου καθορίζεται από την υπερκείμενη μονάδα χειρισμού
(π.χ. RC300). Στην RC100 μπορεί να ρυθμιστεί προσωρινά η επιθυμητή θερμοκρασία
χώρου έως τον επόμενο χρόνο μεταγωγής του προγράμματος θέρμανσης. Στη συνέχεια
ο έλεγχος περνάει ξανά στην υπερκείμενη μονάδα χειρισμού, έως ότου αλλάξει ξανά ή
ρύθμιση στην RC100.
3
Προστασία του περιβάλλοντος/ανακύκλωση
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί θεμελιώδη αρχή του ομίλου Bosch.
Η ποιότητα των προϊόντων, η αποδοτικότητα και η προστασία του περιβάλλοντος
αποτελούν για εμάς στόχους ίδιας βαρύτητας. Οι νόμοι και οι προδιαγραφές για την
προστασία του περιβάλλοντος τηρούνται αυστηρά.
Για να προστατεύσουμε το περιβάλλον χρσησιμοποιούμε τη βέλτιστη τεχνολογία και τα
καλύτερα υλικά, λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας τους παράγοντες για την καλύτερη
αποδοτικότητα.
18
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Χειρισμός
4
Συσκευασία
Σχετικά με τη συσκευασία συμμετέχουμε στα συστήματα ανακύκλωσης της εκάστοτε
χώρας και εγγυούμαστε έτσι το καλύτερο δυνατό Recycling.
Όλα τα υλικά της συσκευασίας δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν.
Παλαιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές
Οι ακατάλληλες πλέον για χρήση ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να προωθούνται σε
ανακύκλωση με φιλικές για το περιβάλλον διαδικασίες (Ευρωπαϊκή
Οδηγία για παλαιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές).
Για την απόρριψη των παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών αξιοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής που
ισχύουν στη χώρα σας.
4
Χειρισμός
°C
°F
1
2
6 720 646 193-09.1O
1
Οθόνη
2
Κουμπί επιλογής
• Περιστροφή: Επιλογή και αλλαγή ρυθμίσεων.
• Πάτημα: Επιβεβαίωση εισαγωγών ή αλλαγή ένδειξης.
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
19
4
Χειρισμός
Περιγραφή των ενδείξεων
Παράδειγμα
Τρέχουσα θερμοκρασία χώρου (βασική ένδειξη)
°C
°F
Επιθυμητή θερμοκρασία χώρου:
▶ Πατήστε το κουμπί επιλογής, για να εμφανίσετε προσωρινά την
επιθυμητή θερμοκρασία χώρου (αναβοσβήνει).
Ένδειξη σέρβις (απαιτείται συντήρηση)
▶ Πατήστε το κουμπί επιλογής, για να μεταβείτε στη βασική
ένδειξη.
Ένδειξη βλάβης με κωδικό βλάβης που αναβοσβήνει
▶ Πατήστε το κουμπί επιλογής, για να εμφανίσετε προσωρινά την
τρέχουσα θερμοκρασία χώρου.
Ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου
°C
°F
°C
°F
°C
°F
Αποτέλεσμα
▶ Ρυθμίστε τη μέγιστη απαιτούμενη θερμοκρασία προσαγωγής στο
λέβητα ( οδηγίες χειρισμού του λέβητα).
▶ Περιστρέψτε το κουμπί επιλογής, για να ρυθμίσετε την επιθυμητή
θερμοκρασία χώρου.
▶ Πατήστε το κουμπί επιλογής, για αποδοχή της ρύθμισης.
Απενεργοποίηση θέρμανσης
°C
°F
Αποτέλεσμα
▶ Περιστρέψτε το κουμπί επιλογής, για να μειώσετε την επιθυμητή
θερμοκρασία χώρου, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη
OFF.
Η ρύθμιση εφαρμόζεται αυτόματα. Με απενεργοποιημένη τη
λειτουργία θέρμανσης είναι απενεργοποιημένη και η
αντιπαγετική προστασία του χώρου. Παρόλα αυτά η αντιπαγετική
προστασία του λέβητα παραμένει ενεργοποιημένη.
20
°C
°F
°C
°F
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας
5
•
•
5
Συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας
Στη λειτουργία με βάση τη θερμοκρασία χώρου η θερμοκρασία στο χώρο αναφοράς
(σημείο τοποθέτησης της μονάδας χειρισμού) λειτουργεί ως μέγεθος αναφοράς για
το αντίστοιχο κύκλωμα θέρμανσης. Ανοίξτε πλήρως τις θερμοστατικές βαλβίδες στα
θερμαντικά σώματα του χώρου αναφοράς.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία με εξοικονόμηση ενέργειας στα γειτονικά δωμάτια μέσω
των θερμοστατικών βαλβίδων εάν αυτές υπάρχουν.
6
Πληροφορίες για τον τεχνικό
6.1
Εγκατάσταση
Επίτοιχη τοποθέτηση
▶ Επιλέξτε ένα κατάλληλο σημείο τοποθέτησης σε έναν επίπεδο τοίχο ( Σχ. 1, σελ. 76).
▶ Συναρμολογήστε τη μονάδα χειρισμού ( Σχ. 2 και 3, σελίδα 76).
Ηλεκτρική σύνδεση
Η μονάδα χειρισμού τροφοδοτείται με ενέργεια μέσω του καλωδίου διαύλου.
▶ Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση (100 mm) μεταξύ των επιμέρους συνδρομητών
διαύλου.
▶ Χρησιμοποιήστε καλώδιο τουλάχιστον του τύπου H05 VV-... (NYM-J...).
▶ Σε περίπτωση επαγωγικών εξωτερικών επιδράσεων (π.χ. από Φ/Β εγκαταστάσεις)
θωρακίστε τα καλώδια (π.χ. LiYCY) και γειώστε τη θωράκιση στη μία πλευρά.
Συνδέστε τη θωράκιση στη γείωση της οικίας, π.χ. ελεύθερος ακροδέκτης αγωγού
γείωσης ή σωλήνες νερού.
▶ Τοποθετήστε τα καλώδια χαμηλής τάσης ξεχωριστά από τα καλώδια τάσης δικτύου
(ελάχιστη απόσταση 100 mm).
▶ Σε περίπτωση διαφορετικών διατομών καλωδίων: χρησιμοποιήστε ένα κυτίο
διανομής για τη σύνδεση των συνδρομητών διαύλου.
Μέγιστο συνολικό μήκος των συνδέσεων διαύλου:
• ≤ 100 m με διατομή καλωδίου = 0,50 mm2
• ≤ 300 m με διατομή καλωδίου = 1,50 mm2
▶ Δημιουργία σύνδεσης διαύλου ( Σχ. 4, σελίδα 77)
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
21
6
6.2
Πληροφορίες για τον τεχνικό
Έναρξη λειτουργίας
Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν την πρώτη έναρξη λειτουργίας ή την έναρξη λειτουργίας
της μονάδας χειρισμού μετά από επαναφορά.
Εγκαταστάσεις με ένα κύκλωμα θέρμανσης (θερμοστάτης χώρου)
▶ Ενεργοποιήστε την εγκατάσταση / επαναφορά RC100.
Δεν απαιτούνται άλλες ρυθμίσεις. Εμφανίζεται η θερμοκρασία
χώρου.
°C
°F
Εγκαταστάσεις με περισσότερα κυκλώματα θέρμανσης χωρίς υπερκείμενη
μονάδα χειρισμού (ρυθμιστής ζώνης με μονάδα ζώνης)
1. Ενεργοποιήστε την εγκατάσταση / επαναφορά RC100.
2. A.1 = Ρυθμίστε το ρυθμιστή ζώνης SC και επιβεβαιώστε τη ρύθμιση.
3. Επιλέξτε κύκλωμα θέρμανσης (HC = 1...4) και επιβεβαιώστε.
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
Εγκαταστάσεις με περισσότερα κυκλώματα θέρμανσης με υπερκείμενη μονάδα
χειρισμού (τηλεχειριστήριο)
1. Ενεργοποιήστε την εγκατάσταση / επαναφορά RC100.
2. Ρυθμίστε A.1 = Fb και επιβεβαιώστε.
°C
°F
3. Επιλέξτε κύκλωμα θέρμανσης (HC = 1...4) και επιβεβαιώστε.
22
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Πληροφορίες για τον τεχνικό
6.3
6
Ρυθμίσεις στο μενού σέρβις
Επισκόπηση των ρυθμίσεων
Ρύθμιση
Εύρος ρύθμισης1)
Περιγραφή
1.A
CO | Fb | SC
Ρυθμιστής (CO), τηλεχειριστήριο (Fb),
ρυθμιστής ζώνης (SC)
H.C
1 |2 |3 |4
Κύκλωμα θέρμανσης 1 έως 42)
d.1
2 |3 |4
Χαρακτηριστικά ρύθμισης:
• 2: γρήγορα (2K περιοχή P)
• 3: μεσαία (3K περιοχή P)
• 4: αργά (4K περιοχή P)
E.1
– 3.0 ... 0.0 ... 3.0 Τιμή διόρθωσης για την εμφανιζόμενη
θερμοκρασία χώρου
P.1
4 |5
Ρύθμιση θερμοκρασίας προσαγωγής (4) ή
ρύθμιση ισχύος (5)
C.1
C |F
Μονάδα των ενδείξεων θερμοκρασίας °C (C)
ή °F (F)
S.1
nF.12.01
Έκδοση λογισμικού3)
F.1
1 |0
1: Επαναφορά
1) Τιμές με έντονη γραμματοσειρά = βασική ρύθμιση
2) Σε κάθε κύκλωμα θέρμανσης πρέπει να αντιστοιχίζεται μία μόνο RC100.
3) Περιστρέψτε το κουμπί επιλογής, για να διαβάσετε ολόκληρη την τιμή.
Επαναφορά ή διακοπή ρεύματος
Σε περίπτωση επαναφοράς η RC100 επανέρχεται στη βασική εργοστασιακή ρύθμιση,
δηλ. ύστερα από αυτό εμφανίζεται ως θερμοστάτης για plug & play με όλες τις
εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Μετά από μια διακοπή ρεύματος η RC100 εμφανίζεται κατά την επανεκκίνηση ως η
προηγούμενη διαμορφωμένη μονάδα χειρισμού, δηλ. είτε ως ως τηλεχειριστήριο είτε
ως ρυθμιστής ζώνης με αντίστοιχη αντιστοίχιση κυκλώματος θέρμανσης.
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
23
6
Πληροφορίες για τον τεχνικό
Χειρισμός
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται ενδεικτικά ο τρόπος αλλαγής μιας τιμής στο
μενού σέρβις.
Άνοιγμα μενού σέρβις
Αποτέλεσμα
1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί επιλογής, μέχρι να εμφανιστούν
δύο γραμμές.
2. Αφήστε το κουμπί επιλογής, για να εμφανιστεί η πρώτη ρύθμιση.
Αλλαγή ρύθμισης (π.χ. κύκλωμα θέρμανσης H.C)
1. Περιστρέψτε το κουμπί επιλογής, για να επιλέξετε μια ρύθμιση.
2. Πατήστε το κουμπί επιλογής, για να εμφανιστεί η τρέχουσα τιμή.
°C
°F
°C
°F
Αποτέλεσμα
°C
°F
°C
°F
3. Πατήστε το κουμπί επιλογής, για να αλλάξετε την τιμή.
°C
°F
4. Περιστρέψτε το κουμπί επιλογής, για να ρυθμίσετε την επιθυμητή
τιμή.
5. Πατήστε το κουμπί επιλογής, για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
6. Κρατήστε πατημένο το κουμπί επιλογής, μέχρι να εμφανιστεί
ξανά η ρύθμιση.
Κλείσιμο μενού σέρβις
°C
°F
°C
°F
Αποτέλεσμα
1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί επιλογής, μέχρι να εμφανιστούν
τρεις γραμμές.
2. Αφήστε το κουμπί επιλογής.
Η οθόνη μεταβαίνει στη βασική ένδειξη και η μονάδα χειρισμού
λειτουργεί με τη νέα ρύθμιση.
24
°C
°F
°C
°F
°C
°F
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Αποκατάσταση βλαβών
7
7
Αποκατάσταση βλαβών
Όταν μια βλάβη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί:
▶ Επικοινωνήστε με την εξουσιοδοτημένη τεχνική εταιρία ή το τμήμα εξυπηρέτησης
πελατών.
▶ Αναφέρετε το είδος της βλάβης και τον αρ. αναγνώρισης της μονάδας χειρισμού.
7.1
Υποκειμενικό πρόβλημα
Πρόβλημα
Αιτία
Δεν επιτεύχθηκε η
Εγκλωβισμένος
επιθυμητή θερμοκρασία αέρας
χώρου.
Πρόγραμμα χρόνου
για το κύκλωμα
θέρμανσης
Αντιμετώπιση
Εξαερώστε τα θερμαντικά σώματα
και την εγκατάσταση θέρμανσης.
Προσαρμόστε το πρόγραμμα χρόνου
στην υπερκείμενη μονάδα χειρισμού.
Επιλέξτε
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
προσαγωγής σε υψηλότερη τιμή.
Θερμοστατικές
βαλβίδες (μία ή
περισσότερες) στο
χώρο αναφοράς
Όταν κολλάει μια θερμοστατική
βαλβίδα, χαλαρώστε την.
Ανοίξτε τελείως τις θερμοστατικές
βαλβίδες ή αναθέστε σε έναν ειδικό
την αντικατάστασή τους με
χειροκίνητες βαλβίδες.
Παρατηρείται σημαντική Τόπος
υπέρβαση της επιθυμητής εγκατάστασης
θερμοκρασίας χώρου.
Αναθέστε σε έναν ειδικό τη
μετακίνηση της μονάδας χειρισμού
σε κατάλληλο χώρο.
Παρατηρείται μεγάλη
διακύμανση της
θερμοκρασίας χώρου.
Αναθέστε σε έναν ειδικό τη
μετακίνηση της μονάδας χειρισμού
σε κατάλληλο χώρο.
Τόπος
εγκατάστασης
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
25
7
Αποκατάσταση βλαβών
7.2
Ένδειξη τρέχουσας βλάβης
Πρόσθετος
κωδικός
Κωδικός
βλάβης
Σε περίπτωση βλάβης αναβοσβήνει ένας κωδικός βλάβης στην οθόνη. Οι 4ψήφιοι
πρόσθετοι κωδικοί δεν εμφανίζονται στην RC100.
Πιθανή αιτία και
αντιμετώπιση από τον τεχνικό
A61
...
A64
3091 Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου της RC100 ελαττωματικός
...
(A61/3091: κύκλωμα θέρμανσης 1, ..., A64/3094: κύκλωμα
3094 θέρμανσης 4).
▶ Αντικαταστήστε την ελαττωματική RC100.
A21
1001 RC100 στο κύκλωμα θέρμανσης 1 ρυθμισμένη λάθος.
▶ Όταν υπάρχει τοποθετημένη π.χ. μία RC300, ρυθμίστε στην RC100
A.1 = Fb (τηλεχειριστήριο).
▶ Όταν υπάρχει τοποθετημένη και αναγνωρίζεται μία μονάδα ζώνης,
ρυθμίστε A.1 = SC (ρυθμιστής ζώνης).
▶ Όταν δεν υπάρχει τοποθετημένη μονάδα χειρισμού και έχει
εγκατασταθεί μόνο ένα κύκλωμα θέρμανσης, ρυθμίστε A.1 = CO
(ρυθμιστής).
A22
...
A24
1001 Απουσιάζει το σήμα διαύλου από την υπερκείμενη μονάδα χειρισμού για
το τηλεχειριστήριο (A22: κύκλωμα θέρμανσης 2, ..., A24: κύκλωμα
θέρμανσης 4).
▶ Εγκαταστήστε π.χ. μία RC300.
▶ Δημιουργήστε τη σύνδεση διαύλου.
A61
...
A64
1081 Λάθος διαμόρφωση της RC100 (A61/1081: κύκλωμα θέρμανσης 1, ...,
...
A64/1084: κύκλωμα θέρμανσης 4).
1084 ▶ Ρυθμίστε A.1 = Fb (τηλεχειριστήριο).
A61
...
A64
3061 Λάθος διαμόρφωση της RC100 (A61/3061: κύκλωμα θέρμανσης 1, ...,
...
A64/3064: κύκλωμα θέρμανσης 4).
3064 ▶ Όταν υπάρχει τοποθετημένη π.χ. μία RC300, ρυθμίστε στην RC100
A.1 = Fb (τηλεχειριστήριο).
▶ Όταν υπάρχει τοποθετημένη και αναγνωρίζεται μία μονάδα ζώνης,
ρυθμίστε A.1 = SC (ρυθμιστής ζώνης).
▶ Όταν δεν υπάρχει τοποθετημένη μονάδα χειρισμού και έχει
εγκατασταθεί μόνο ένα κύκλωμα θέρμανσης, ρυθμίστε A.1 = CO
(ρυθμιστής).
26
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
1
Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.1
Szimbólumok magyarázata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.2
Fontos biztonsági tudnivalók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2
A termékre vonatkozó adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.1
Működés szabályozóként . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2
Működés zónaszabályozóként . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.3
Működés távszabályozóként . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3
Környezetvédelem/megsemmisítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4
Kezelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5
Energia takarékossági útmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6
Információk szakemberek számára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.1
Szerelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.2
Üzembe helyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6.3
Beállítások a szervizmenüben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
7
Zavarok elhárítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7.1
Érzékelt zavarok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7.2
Aktuális zavar kijelzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
27
1
Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók
1
Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók
1.1
Szimbólumok magyarázata
Szimbólum Jelentés
▶
Teendő

Kereszthivatkozás a dokumentum más helyeire vagy más
dokumentumokra
•
Felsorolás/listabejegyzés
–
Felsorolás/listabejegyzés (2. szint)
Villogó kijelzés a kijelzőn (pl. villogó 4-es)
°C
°F
1.2
Fontos biztonsági tudnivalók
Szerelés és üzembe helyezés
▶ A szerelésre és az üzemeltetésre vonatkozó, országspecifikus előírásokat és
szabványokat figyelembe kell venni!
▶ Tartsa be az utasítást, hogy ezzel biztosítsa a zavarmentes működést.
▶ A szabályozót csak engedéllyel rendelkező szakemberrel szabad beszereltetni és
üzembe helyeztetni.
▶ A szabályozót nem szabad nedves helyiségekbe telepíteni.
▶ A hőtermelőt és a további tartozékokat a hozzájuk tartozó utasításoknak
megfelelően kell szerelni és üzembe helyezni.
▶ Az RC100-at semmiképpen sem szabad a 230 V-os hálózatra csatlakoztatni.
▶ A szabályozó szerelése előtti teendők: a hőtermelőt és az összes BUS-résztvevőt
minden póluson árammentesre kell kapcsolni, véletlen visszakapcsolás ellen
biztosítani kell és meg kell győződni a feszültségmentes állapotról.
Károk kezelési hiba miatt
A kezelési hibák személyi sérülésekhez és/vagy anyagi károkhoz vezethetnek:
▶ Az ügyfelet informálni kell a kezelőegység működésmódjáról és be kell őt tanítani
a szabályozó kezelésére.
28
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
A termékre vonatkozó adatok
2
▶ Gondoskodni kell arról, hogy gyermekek felügyelet nélkül ne kezelhessék az
szabályozót és ne játszhassanak vele.
▶ Gondoskodni kell arról, hogy csak olyan személyek férhessenek a
szabályozóhoz, akik szakszerűen tudják azt kezelni.
Fagy miatti károk
Ha a fűtési rendszer nem üzemel, akkor befagyhat:
▶ 0 °C külső hőmérséklet alatt hagyja bekapcsolva a fűtési rendszert.
▶ Ha a kezelőegységet szabályozóként használják, akkor a rendszer fagyvédelme
nem lehetséges. A rendszer biztonságos fagyvédelme csak külső hőmérséklettől
függő szabályozás esetén biztosítható.
▶ Az esetlegesen fellépett zavarokat haladéktalanul meg kell szüntetni.
2
•
•
•
•
•
•
•
A termékre vonatkozó adatok
Helyiség hőmérséklet függvényében vezérelt szabályozó egy, nem kevert
fűtőkörrel rendelkező fűtési rendszerekhez
Zónaszabályozó egy, zónamodullal rendelkező, nem kevert fűtőkörhöz és
maximum 4 db, fölérendelt kezelőegység nélküli rendszerekben lévő fűtőkörhöz
Távszabályozó fölérendelt időjáráskövető szabályozóval (pl. RC300) és max.
4 fűtőkörrel rendelkező rendszerekben
2 vezetékes busszal (pl. EMS és EMS plus) rendelkező hőtermelőkhöz
A szabályozót nem szabad külső tárolótöltő-szivattyúval rendelkező
hőtermelőkhöz szabályozóként használni. Ha külső tárolótöltő-szivattyú van
beszerelve, akkor az RC 100-at csak távszabályozóként szabad használni.
A csatlakoztatott hőtermelőtől függően előfordulhat, hogy néhány beállítás nem
áll rendelkezésre.
A Logamatic RC10, RC20, RC25, RC30, RC35 és Logamatic 4000
készülékekkel történő kombinálás nem lehetséges.
Szállítási terjedelem:
• Időjáráskövető szabályozó
• Rögzítőanyagok
• Műszaki dokumentáció
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
29
2
A termékre vonatkozó adatok
Műszaki adatok
Méretek (Sz × Ma × Mé)
80 × 80 × 23 mm
Névleges feszültség
10 ... 24 V DC
Névleges áram
4 mA
BUS interfész
EMS plus (2 vezetékes busz)
Szabályozási tartomány
5 ... 30 °C
Megeng. környezeti hőm.
0 ... 60 °C
Védelmi osztály
III
Védelmi mód
IP20
Azonosító szám (a szerelőnek kell beírnia)
_
2.1
_
_
Működés szabályozóként
Az RC100 felügyeli a helyiség hőmérsékletet és szabályozza a hőtermelőben a
hőmérsékletet, hogy a kívánt helyiség hőmérséklet elérhető legyen.
Teljesítmény-szabályozás: A hőtermelő fűtőteljesítménye az aktuális és a kívánt
helyiség hőmérséklet közötti eltéréstől függően változik. A szabályozási viselkedés
kisebb terhelés-ingadozásokhoz alkalmas (pl. nyitott építésű ház). Kevesebb lesz az
égőindítás és rövidebbek lesznek a szivattyú működési idői. A csatlakoztatott
hőtermelőtől függően előfordulhat, hogy ez a szabályozási mód nem áll
rendelkezésre.
Előremenő hőmérséklet szabályozás: Az előremenő hőmérséklet az aktuális és a
kívánt helyiség hőmérséklet közötti eltéréstől függően változik. A szabályozási
viselkedés nagyobb terhelés-ingadozásokhoz alkalmas. A szabályozási pontosság
nagyobb és az előremenő hőmérséklet korlátozott. Ezzel tüzelőanyag takarítható
meg.
2.2
Működés zónaszabályozóként
Az RC100 fölérendelt időjáráskövető szabályozó nélküli zónamodulokkal
kombinálva maximum 4 fűtőkör közül egy fűtőkörhöz szabályozóként használható
(további információk  A zónamodul műszaki dokumentációja).
30
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Környezetvédelem/megsemmisítés
3
A zónahőmérséklet szabályozása ilyenkor ugyanúgy történik, mint a helyiséghőmérséklettől függő szabályozóként való működés esetén.
2.3
Működés távszabályozóként
Az RC100 egy fölérendelt időjáráskövető szabályozó távszabályozójaként is
használható. Pl. egy RC300 4 db, egy-egy RC100-zal rendelkező fűtőkört képes
szabályozni.
Az időprogramot a fölérendelt szabályozó határozza meg. Az RC100-on a kívánt
helyiség hőmérséklet az időprogram következő kapcsolási idejéig ideiglenesen
megváltoztatható. Ezután a fölérendelt szabályozó ismét átveszi a vezérlést addig,
amíg az RC100-on meg nem változtatják a beállítást.
3
Környezetvédelem/megsemmisítés
A Bosch csoport esetében alapvető vállalati elv a környezetvédelem. Számunkra
egyenrangú cél az alkatrészek minősége, a gazdaságosság és a környezetvédelem.
A környezetvédelemi törvényeket és előírásokat szigorúan betartjuk.
A környezet védelmére a gazdaságossági szempontok figyelembe vétele mellett a
lehető legjobb technikai újdonságokat és anyagokat építjük be készülékeinkbe.
Csomagolás
A csomagolás során figyelembe vettük a helyi értékesítési rendszereket, hogy az
optimális újrafelhasználhatóság megvalósulhasson.
Az összes felhasznált csomagolóanyag környezetkímélő és újrahasznosítható.
Régi elektromos és elektronikus készülékek
A már nem használható elektromos vagy elektronikus készülékeket
külön kell gyűjteni és egy környezetkímélő hasznosítás céljára le kell
adni (európai irányelv a régi elektromos és elektronikus
készülékekről).
Vegye igénybe a régi elektromos vagy elektronikai készülékek
megsemmisítésére az országos leadási és gyűjtőrendszereket.
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
31
4
4
Kezelés
Kezelés
°C
°F
1
2
6 720 646 193-09.1O
1
Kijelző
2
Kiválasztó gomb
• Forgatás: a beállítások kiválasztása és módosítása.
• Megnyomás: a bevitel nyugtázása vagy a kijelzés átkapcsolása.
A kijelzések ismertetése
Példa
Aktuális helyiséghőmérséklet (standard kijelzés)
°C
°F
Kívánt helyiség hőmérséklet:
▶ A kívánt helyiség hőmérséklet rövid (villogó) kijelzéséhez nyomja
meg a kiválasztó gombot.
Szervizkijelzés (karbantartásra van szükség)
▶ A standard kijelzőre történő átváltáshoz nyomja meg a kiválasztó
gombot.
Zavarkijelzés villogó zavarkóddal
▶ Az aktuális helyiség hőmérséklet rövid kijelzéséhez nyomja meg
a kiválasztó gombot.
32
°C
°F
°C
°F
°C
°F
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Energia takarékossági útmutató
A kívánt helyiség hőmérséklet beállítása
5
Eredmény
▶ Állítsa be a maximálisan szükséges előremenő hőmérsékletet a
hőtermelőn ( A hőtermelő kezelési útmutatója).
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot a kívánt helyiség hőmérséklet
beállításához.
°C
°F
▶ A beállítás átvételéhez nyomja meg a kiválasztó gombot.
Fűtés kikapcsolása
°C
°F
Eredmény
▶ A kívánt helyiség hőmérséklet csökkentéséhez forgassa el a
kiválasztó gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az OFF
kijelzés.
A beállítás automatikusan átvételre kerül. Kikapcsolt fűtés
esetén a helyiség fagyvédelme is ki van kapcsolva. A hőtermelő
fagyvédelme továbbra is aktív.
5
•
•
°C
°F
Energia takarékossági útmutató
Helyiség hőmérséklet függvényében vezérelt működés esetén a referencia
helyiség (szabályozó felszerelési helye) hőmérséklete vezérlőjelként szolgál a
hozzárendelt fűtőkör számára. Nyissa ki teljesen a referencia helyiségben lévő
fűtőtesteken a termosztatikus szelepeket.
A mellékhelyiségekben termosztatikus szelepekkel lehet energiatakarékosan
szabályozni a hőmérsékletet.
6
Információk szakemberek számára
6.1
Szerelés
Szerelés a falra
▶ Válassza ki a megfelelő szerelési helyet egy sík falon ( 1. ábra, 76. oldal).
▶ Szerelje fel a szabályozó egységet ( 2. és 3. ábra, 76. oldal).
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
33
6
Információk szakemberek számára
Elektromos csatlakozás
A szabályozó energiával való ellátása a BUS kábelen keresztül történik.
▶ Az egyes BUS-használók között be kell tartani a minimális távolságot (100 mm).
▶ Legalább H05 VV-... (NYM-J...) típusú kábelt kell használni.
▶ Induktív külső hatások (pl. PV-berendezések) esetén árnyékolt kábelt (pl. LiYCY)
kell használni, és az árnyékolást az egyik oldalon le kell földelni. Az árnyékolást rá
kell csatlakoztatni a ház földelésére, pl. egy szabad védővezető-kapocsra vagy a
vízcsőre.
▶ A törpefeszültségű kábelt a hálózati feszültség alatt álló kábelektől elválasztva
kell vezetni (minimális távolság 100 mm).
▶ Eltérő vezető-keresztmetszet esetén: a BUS-résztvevők összekötéséhez
elosztódobozt kell használni.
A BUS csatlakozók maximális teljes hossza:
• ≤ 100 m, vezető-keresztmetszet = 0,50 mm2
• ≤ 300 m, vezető-keresztmetszet = 1,50 mm2
▶ Hozza létre a BUS-összeköttetést ( 4. ábra 77. oldal)
6.2
Üzembe helyezés
A következő táblázatok a szabályozó első üzembe helyezését vagy a reset utáni
üzembe helyezést mutatják.
Egy fűtőkörös rendszerek (helyiség hőmérséklet szabályozó)
▶ Kapcsolja be a berendezést / RC100 reset.
Nincs szükség további beállításokra. A készülék a helyiség
hőmérsékletet jelzi ki.
°C
°F
Fölérendelt időjáráskövető szabályozó nélküli, több fűtőkörrel rendelkező
rendszerek (zónaszabályozó zónamodullal)
1. Kapcsolja be a berendezést / RC100 reset.
2. Végezze el az A.1 = SC beállítást, majd nyugtázza azt.
3. Válassza ki a fűtőkört (HC = 1...4), majd nyugtázza a beállítást.
34
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Információk szakemberek számára
6
Fölérendelt szabályozó egységgel rendelkező, több fűtőkörrel szerelt
rendszerek (távszabályozó)
1. Kapcsolja be a berendezést / RC100 reset.
2. Végezze el az A.1 = Fb beállítást, majd nyugtázza azt.
3. Válassza ki a fűtőkört (HC = 1...4), majd nyugtázza a beállítást.
6.3
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
Beállítások a szervizmenüben
A beállítások áttekintése
Beállítás Beállítási tartomány1) Ismertetés
A.1
CO | Fb | SC
Szabályozó (CO), távszabályozó (Fb),
zónaszabályozó (SC)
H.C
1 |2 |3 |4
Fűtőkör 1-től 4-ig2)
d.1
2 |3 |4
Szabályozási jelleggörbe:
• 2: gyors (2K P-tartomány)
• 3: közepes (3K P-tartomány)
• 4: lassú (4K P-tartomány)
E.1
– 3.0 ... 0.0 ... 3.0
Korrekciós érték a kijelzett helyiség
hőmérséklethez
P.1
4 |5
Előremenő hőmérséklet szabályozás (4) vagy
teljesítmény-szabályozás (5)
C.1
C |F
A kijelzett hőmérséklet mértékegysége °C (C)
vagy °F (F)
S.1
nF.12.01
Szoftververzió3)
F.1
1 |0
1: reset
1) Kiemelt értékek = alapbeállítás
2) Minden fűtőkörhöz csak egy RC100 rendelhető hozzá.
3) Az egész érték kiolvasásához forgassa a kiválasztó gombot.
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
35
6
Információk szakemberek számára
Reset vagy áramkimaradás
Reset esetén az RC100 visszaáll az alapbeállításra, ezután plug & play
szabályozóként jelenik meg az összes előzetes gyári beállítással.
Áramkimaradás után az RC100 újraindításkor a korábban konfigurált
kezelőegységként jelenik meg, azaz adott esetben a megfelelő fűtőkörhozzárendeléssel rendelkező távszabályozóként vagy zónaszabályozóként is
működhet.
Kezelés
A következő táblázatok példákat mutatnak arra, hogyan kell megváltoztatni egy
értéket a szervizmenüben.
Szervizmenü megnyitása
Eredmény
1. Tartsa megnyomva a kiválasztó gombot addig, amíg meg nem
jelenik két vonás.
2. Az első beállítás kijeleztetéséhez engedje el a kiválasztó gombot.
Beállítás megváltoztatása (pl. H.C fűtőkör)
°C
°F
°C
°F
Eredmény
1. Egy beállítás kiválasztásához forgassa el a kiválasztó gombot.
2. Az aktuális érték kijelzéséhez nyomja meg a kiválasztó gombot.
°C
°F
°C
°F
3. Az érték megváltoztatásához nyomja meg a kiválasztó gombot.
°C
°F
4. A kívánt érték beállításához forgassa el a kiválasztó gombot.
°C
°F
5. A beállítás letárolásához nyomja meg a kiválasztó gombot.
6. Tartsa megnyomva a kiválasztó gombot addig, amíg ismét meg
nem jelenik a beállítás.
36
°C
°F
°C
°F
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Zavarok elhárítása
Szervizmenü zárása
Eredmény
1. Tartsa megnyomva a kiválasztó gombot addig, amíg meg nem
jelenik három vonás.
2. Engedje el a kiválasztó gombot.
A kijelző átvált a standard kijelzésre és a kezelőegység a
megváltoztatott beállítással működik.
7
7
°C
°F
°C
°F
Zavarok elhárítása
Ha valamelyik zavart nem lehet megszüntetni:
▶ Hívjon fel egy, engedéllyel rendelkező szakszervizt vagy a vevőszolgálatot.
▶ Közölje a zavar fajtáját, valamint a kezelőegység azonosító számát.
7.1
Érzékelt zavarok
Hibajelenség
Ok
Megoldás
Nem érhető el a kívánt
helyiség hőmérséklet.
Levegőzárvány
Légtelenítse a fűtőtesteket és a
fűtőberendezést.
Időprogram a
fűtőkörhöz
Állítsa be az időprogramot a
fölérendelt kezelőegységen.
Előremenő
hőmérséklet
Állítsa magasabbra az előremenő
hőmérsékletet.
Termosztatikus
szelep(ek) a
referenciahelyiségben
Ha valamelyik termosztatikus szelep
beakad, akkor vegye le azt.
Nyissa ki teljesen a termosztatikus
szelepet(eket), vagy szakemberrel
cseréltesse ki őket kézi szelepre(ekre).
A helyiség hőmérséklet Szerelés helye
jelentősen túllépte a
kívánt értéket.
Helyeztesse át szakemberrel a
kezelőegységet egy megfelelő helyre.
Erősen ingadozik a
helyiség hőmérséklet.
Helyeztesse át szakemberrel a
kezelőegységet egy megfelelő helyre.
Szerelés helye
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
37
7
Zavarok elhárítása
7.2
Aktuális zavar kijelzése
Üzemzavar
kód
Kiegészítő
kód
Zavarok esetén egy zavarkód villog a kijelzőn. A 4 számjegyű kiegészítő kódok nem
jelennek meg az RC100-on.
A61
...
A64
3091 Hibás az RC100 helyiség hőmérséklet érzékelője (A61/3091:
...
1. fűtőkör, ..., A64/3094: 4. fűtőkör).
3094 ▶ Cserélje ki a meghibásodott RC100-t.
A21
1001 Rosszul van konfigurálva az 1. fűtőkörben az RC100.
Lehetséges okok és
szakember általi elhárítás
▶ Ha pl. be van szerelve egy RC300, akkor végezze el az
RC100-on az A.1 = Fb (távszabályozó) beállítást.
▶ Ha be van szerelve egy zónamodul és a vezérlés felismeri azt,
akkor végezze el az A.1 = SC (zónaszabályozó) beállítást.
▶ Ha nincs fölérendelt kezelőegység és csak egy fűtőkör van
telepítve, akkor végezze el az A.1 = CO (szabályozó) beállítást.
A22
...
A24
1001 Hiányzik a távszabályozóhoz tartozó a BUS-jel a fölérendelt
kezelőegységtől (A22: 2. fűtőkör, ..., A24: 4. fűtőkör).
A61
...
A64
1081 Rosszul van konfigurálva az RC100 (A61/1081: 1. fűtőkör, ...,
...
A64/1084: 4. fűtőkör).
1084 ▶ Végezze el a következő beállítást: A.1 = Fb (távszabályozó).
A61
...
A64
3061 Rosszul van konfigurálva az RC100 (A61/3061: 1. fűtőkör, ...,
A64/3064: 4. fűtőkör).
...
3064 ▶ Ha pl. be van szerelve egy RC300, akkor végezze el az
RC100-on az A.1 = Fb (távszabályozó) beállítást.
▶ Ha be van szerelve egy zónamodul és a vezérlés felismeri azt,
akkor végezze el az A.1 = SC (zónaszabályozó) beállítást.
▶ Ha nincs fölérendelt kezelőegység és csak egy fűtőkör van
telepítve, akkor végezze el az A.1 = CO (szabályozó) beállítást.
38
▶ Szereljen be egy RC300-at.
▶ Hozza létre a BUS-összeköttetést.
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Spis treści
Spis treści
1
Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . 40
1.1
Objaśnienie symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.2
Zalecenia bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2
Informacje o produkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.1
Funkcjonowanie jako sterownik regulacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.2
Funkcjonowanie jako regulator strefowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.3
Funkcjonowanie jako moduł zdalnego sterowania . . . . . . . . . . . . . . . 43
3
Ochrona środowiska/utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6
Informacje dla firmy instalacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
6.1
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
6.2
Uruchomienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6.3
Ustawienia w trybie serwisowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
7
Usuwanie usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
7.1
Odczuwalne usterki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
7.2
Wskazanie aktualnej usterki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
39
1
Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
1
Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
1.1
Objaśnienie symboli
Symbol
Znaczenie
▶
Czynność

Odsyłacz do innych fragmentów dokumentu bądź innych
dokumentów
•
Pozycja/wpis na liście
–
Pozycja/wpis na liście (2. poziom)
Migające wskazanie na wyświetlaczu (np. migająca cyfra 4)
°C
°F
1.2
Zalecenia bezpieczeństwa
Montaż i uruchomienie
▶ Przestrzegać przepisów i norm krajowych dotyczących montażu i użytkowania!
▶ Przestrzegać instrukcji w celu zagwarantowania prawidłowego działania.
▶ Montaż i uruchomienie modułu obsługowego zlecać tylko uprawnionemu
instalatorowi.
▶ Nie montować modułu obsługowego w pomieszczeniach wilgotnych.
▶ Źródła ciepła i pozostały osprzęt zamontować i uruchomić zgodnie
z przynależnymi instrukcjami.
▶ W żadnym wypadku nie podłączać modułu obsługowego do sieci 230 V.
▶ Przed montażem modułu obsługowego: wyłączyć wszystkie fazy zasilania
sieciowego źródła ciepła i wszystkich pozostałych urządzeń na magistrali BUS
i zabezpieczyć przed niezamierzonym ponownym włączeniem, po czym
sprawdzić brak napięcia.
Uszkodzenia spowodowane błędami obsługi
Błędy obsługi mogą doprowadzić do odniesienia obrażeń przez ludzi i/lub szkód
rzeczowych:
▶ Objaśnić klientowi sposób działania i obsługi modułu obsługowego.
▶ Zadbać o to, aby dzieci bez nadzoru nie obsługiwały modułu obsługowego lub się
nim nie bawiły.
40
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Informacje o produkcie
2
▶ Zapewnić, aby dostęp do modułu obsługowego miały tylko osoby, które są
w stanie właściwie go obsługiwać.
Uszkodzenia wskutek działania mrozu
Jeżeli instalacja ogrzewcza nie pracuje, istnieje niebezpieczeństwo jej zamarznięcia:
▶ Przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0 °C instalację ogrzewczą pozostawić
załączoną.
▶ W przypadku wykorzystania modułu obsługowego w charakterze sterownika
regulacyjnego zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem nie jest możliwe.
Niezawodne zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem można
zagwarantować tylko przy regulacji wg temperatury zewnętrznej.
▶ Niezwłocznie usunąć ewentualną usterkę.
2
•
•
•
•
•
•
•
Informacje o produkcie
Regulator sterujący wg temperatury pomieszczenia dla instalacji
ogrzewczych z jednym obiegiem grzewczym bez zmieszania
Regulator strefowy dla jednego obiegu grzewczego bez zmieszania z modułem
strefowym i maksymalnie 4 obiegami grzewczymi w instalacjach bez
nadrzędnego modułu obsługowego
Moduł zdalnego sterowania w instalacjach z nadrzędnym modułem
obsługowym (np. RC300) z maksymalnie 4 obiegami grzewczymi
Dla źródeł ciepła z 2-przewodową magistralą BUS, np. EMS i EMS plus
Moduł obsługowy nie może być używany w charakterze regulatora dla źródła
ciepła z zewnętrzną pompą ładującą zasobnik. Jeżeli zainstalowana jest
zewnętrzna pompa ładująca zasobnik, modułu obsługowego można używać
tylko w charakterze modułu zdalnego sterowania.
W zależności od podłączonego źródła ciepła niektóre ustawienia mogą nie być
dostępne.
Kombinacja Logamatic RC10, RC20, RC25, RC30 i RC35 oraz Logamatic 4000
nie jest możliwa.
Zakres dostawy:
• Moduł obsługowy
• Elementy mocujące
• Dokumentacja techniczna
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
41
2
Informacje o produkcie
Dane techniczne
Wymiary (S × W × G)
80 × 80 × 23 mm
Napięcie znamionowe
10 ... 24 V DC
Prąd znamionowy
4 mA
Złącze magistrali BUS
EMS plus (magistrala 2-przewodowa)
Zakres regulacji
5 ... 30 °C
Dop. temperatura otoczenia
0 ... 60 °C
Klasa ochrony
III
Stopień ochrony
IP20
Numer ident. (do wpisania przez instalatora)
_
2.1
_
_
Funkcjonowanie jako sterownik regulacyjny
Moduł RC100 kontroluje temperaturę w pomieszczeniu i reguluje temperaturę
w źródle ciepła w celu uzyskania żądanej temperatury w pomieszczeniu.
W Niemczech używanie modułu obsługowego w charakterze sterownika
regulacyjnego bez programu czasowego jest niedozwolone.
Regulacja mocy: Moc grzewcza źródła ciepła zmienia się stosownie do różnicy
pomiędzy aktualną a żądaną temperaturą w pomieszczeniu. Sposób regulacji jest
odpowiedni dla mniejszych wahań mocy (np. domy wolno stojące). Liczba startów
palnika jest mniejsza, a czas pracy pompy krótszy. W zależności od podłączonego
źródła ciepła ten sposób regulacji może nie być dostępny.
Regulacja temperatury zasilania: Temperatura zasilania zmienia się stosownie do
różnicy pomiędzy aktualną a żądaną temperaturą w pomieszczeniu. Sposób
regulacji jest odpowiedni dla większych wahań mocy. Dokładność regulacji jest
większa i wysokość temperatury zasilania zostaje ograniczona. Pozwala to
zaoszczędzić paliwo.
2.2
Funkcjonowanie jako regulator strefowy
RC100 w połączeniu z modułami strefowymi bez nadrzędnego modułu
obsługowego może być stosowany jako regulator do sterowania każdym
42
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Ochrona środowiska/utylizacja
3
z maksymalnie 4 obiegów grzewczych (szczegółowe informacje  dokumentacja
techniczna modułu strefowego).
Regulacja temperatury strefy odbywa się w sposób identyczny jak w przypadku
funkcjonowania jako regulator sterujący wg temperatury pomieszczenia.
2.3
Funkcjonowanie jako moduł zdalnego sterowania
RC100 można używać jako modułu zdalnego sterowania dla nadrzędnego modułu
obsługowego. Np. jeden moduł RC300 może regulować 4 obiegi grzewcze, z których
każdy posiada jeden moduł RC100.
Program czasowy określany jest przez nadrzędny moduł obsługowy. Na module
RC100 można tymczasowo zmienić żądaną temperaturę w pomieszczeniu aż do
następnego załączenia programu czasowego. Następnie sterowanie ponownie
przejmuje nadrzędny moduł obsługowy, do momentu, gdy ustawienie na RC100
zostanie ponownie zmienione.
3
Ochrona środowiska/utylizacja
Ochrona środowiska jest podstawą działania firm należących do grupy Bosch.
Jakość produktów, ich ekonomiczność i ekologiczność są dla nas celami
równorzędnymi. Ustawy i przepisy o ochronie środowiska są ściśle przestrzegane.
Do zagadnień ochrony środowiska dodajemy najlepsze rozwiązania techniczne i
materiały z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych.
Opakowanie
Wszystkie opakowania są ekologiczne i można je ponownie wykorzystać.
Stare urządzenia elektryczne i elektroniczne
Wyeksploatowane urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą
być gromadzone oddzielnie i poddawane recyklingowi w sposób
zgodny z przepisami o ochronie środowiska (europejska dyrektywa
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).
W celu utylizacji starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
należy skorzystać z systemu zbiórki tego typu odpadów
obowiązującego w danym kraju.
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
43
4
4
Obsługa
Obsługa
°C
°F
1
2
6 720 646 193-09.1O
1
Wyświetlacz
2
Pokrętło nastawcze
• Obrót: wybór i zmiana ustawień.
• Naciśnięcie: zatwierdzenie wprowadzonych wartości lub przełączanie
wskazania.
Opis wskazań
Przykład
Aktualna temperatura w pomieszczeniu (wskazanie standardowe)
Żądana temperatura w pomieszczeniu:
▶ Aby na krótki czas wyświetlić żądaną temperaturę
w pomieszczeniu, nacisnąć pokrętło nastawcze (wskazanie
będzie migać).
Wskazanie serwisowe (konieczna konserwacja)
▶ Aby przejść do wskazania standardowego, nacisnąć pokrętło
nastawcze.
Wskazanie usterki z migającym kodem usterki
▶ Aby na krótki czas wyświetlić aktualną temperaturę
w pomieszczeniu, nacisnąć pokrętło nastawcze.
44
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
Ustawianie żądanej temperatury w pomieszczeniu
5
Wynik
▶ Ustawić maksymalną wymaganą temperaturę zasilania na źródle
ciepła ( instrukcja obsługi źródła ciepła).
▶ Obracać pokrętło nastawcze do momentu ustawienia
temperatury zadanej w pomieszczeniu.
°C
°F
▶ Nacisnąć pokrętło nastawcze, aby zapisać ustawienie.
Wyłączenie ogrzewania
▶ Obracać pokrętło nastawcze w celu zmniejszenia żądanej
temperatury w pomieszczeniu, do momentu, aż na wyświetlaczu
pojawi się wskazanie OFF.
Ustawienie zostanie automatycznie wprowadzone do pamięci.
Przy wyłączonym ogrzewaniu wyłączona jest także ochrona
pomieszczenia przed zamarzaniem. Ochrona źródła ciepła przed
zamarzaniem nadal pozostaje aktywna.
5
•
•
°C
°F
Wynik
°C
°F
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
W przypadku regulacji według temperatury pomieszczenia temperatura
w pomieszczeniu wiodącym (miejsce montażu modułu obsługowego) jest
wielkością przewodnią dla przynależnego obiegu grzewczego. Całkowicie otworzyć
zawory termostatyczne na grzejnikach w pomieszczeniu referencyjnym.
Za pomocą zaworów termostatycznych w sposób energooszczędny regulować
temperaturę w sąsiednich pomieszczeniach.
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
45
6
Informacje dla firmy instalacyjnej
6
Informacje dla firmy instalacyjnej
6.1
Instalacja
Montaż na ścianie
▶ Wybrać odpowiednie miejsce montażu na równej ścianie ( rys. 1, str. 76).
▶ Zamontować moduł obsługowy ( rys. 2 i 3, str. 76).
Podłączenie elektryczne
Moduł obsługowy jest zasilany elektrycznie przez przewód magistrali BUS.
▶ Pomiędzy poszczególnymi urządzeniami na magistrali zachować minimalny
odstęp (100 mm).
▶ Użyć co najmniej kabla typu H05 VV-... (NYM-J...).
▶ W przypadku zewnętrznych zakłóceń indukcyjnych (np. z instalacji
fotowoltaicznych) użyć kabla ekranowanego (np. LiYCY) i z jednej strony
uziemić ekran. Podłączyć ekran do uziemienia budynku, np. wolnego zacisku
przewodu ochronnego lub rur wodnych.
▶ Wszystkie kable niskonapięciowe kłaść z dala od kabli doprowadzających
napięcie sieciowe (minimalna odległość 100 mm).
▶ Jeżeli przekroje przewodów są różne: Do połączenia urządzeń na magistrali użyć
puszki rozgałęźnej.
Maksymalna długość całkowita połączeń magistrali:
• ≤ 100 m przy przekroju przewodu = 0,50 mm2
• ≤ 300 m przy przekroju przewodu = 1,50 mm2
▶ Utworzyć połączenie magistrali ( rys. 4, str. 77)
46
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Informacje dla firmy instalacyjnej
6.2
6
Uruchomienie
W poniższych tabelach opisano pierwsze uruchomienie modułu obsługowego lub
jego uruchomienie po zresetowaniu.
Instalacje z jednym obiegiem grzewczym (regulator pokojowy)
▶ Włączyć instalację/zresetować RC100.
Żadne dodatkowe ustawienia nie są wymagane. Wskazana
zostanie temperatura w pomieszczeniu.
°C
°F
Instalacje z kilkoma obiegami grzewczymi bez nadrzędnego modułu
obsługowego (regulator strefowy bez modułu strefowego)
1. Włączyć instalację/zresetować RC100.
2. Ustawić A.1 = SC i zatwierdzić.
3. Wybrać obieg grzewczy (HC = 1...4) i zatwierdzić.
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
Instalacje z kilkoma obiegami grzewczymi z nadrzędnym modułem
obsługowym (moduł zdalnego sterowania)
1. Włączyć instalację/zresetować RC100.
2. Ustawić A.1 = Fb (moduł zdalnego sterowania) i zatwierdzić.
3. Wybrać obieg grzewczy (HC = 1...4) i zatwierdzić.
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
47
6
6.3
Informacje dla firmy instalacyjnej
Ustawienia w trybie serwisowym
Przegląd ustawień
Ustawienie Zakres ustawień1) Opis
A.1
CO | Fb | SC
Regulator (CO), moduł zdalnego sterowania
(Fb), regulator strefowy (SC)
H.C
1 |2 |3 |4
Obieg grzewczy 1 do 42)
d.1
2 |3 |4
Charakterystyka regulacji:
• 2: szybka (zakres P-2K)
• 3: średnia (zakres P-3K)
• 4: wolna (zakres P-4K)
E.1
– 3.0 ... 0.0 ... 3.0 Wartość korekty dla wyświetlanej temperatury
w pomieszczeniu
P.1
4 |5
Regulacja temperatury zasilania (4) lub
regulacja mocy (5)
C.1
C |F
Jednostka wyświetlanych temperatur °C (C)
lub °F (F)
S.1
nF.12.01
Wersja oprogramowania3)
F.1
1 |0
1: Reset
1) Wartości wyróżnione = ustawienie podstawowe
2) Do jednego obiegu grzewczego może być przyporządkowany tylko jeden moduł
RC100.
3) Aby odczytać całą wartość, obrócić pokrętło nastawcze.
Reset lub awaria zasilania
Po zresetowaniu w module RC100 zostają przywrócone ustawienia podstawowe,
tzn. załącza się jako sterownik regulacyjny ze wszystkimi ustawieniami fabrycznymi
do podłączenia plug & play.
Po awarii zasilania RC100 załącza się jako moduł obsługowy z wprowadzoną
wcześniej konfiguracją, tzn. ew. także jako moduł zdalnego sterowania lub regulator
strefowy z odpowiednim przyporządkowaniem do obiegu grzewczego.
48
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Informacje dla firmy instalacyjnej
6
Obsługa
W poniższych tabelach na przykładzie pokazano sposób zmiany wartości w menu
serwisowym.
Otwieranie menu serwisowego
Wynik
1. Nacisnąć i przytrzymać pokrętło nastawcze, aż wyświetlą się
dwie kreski.
°C
°F
2. Aby wyświetlić pierwsze ustawienie, zwolnić pokrętło
nastawcze.
°C
°F
Zmiana ustawienia (np. obieg grzewczy H.C)
Wynik
1. Aby wybrać określone ustawienie, obracać pokrętło nastawcze.
°C
°F
2. Aby wyświetlić aktualną wartość, nacisnąć pokrętło nastawcze.
°C
°F
3. Aby zmienić wartość, ponownie nacisnąć pokrętło nastawcze.
°C
°F
4. Aby ustawić żądaną wartość, obracać pokrętło nastawcze.
°C
°F
5. Aby zapisać ustawienie, nacisnąć pokrętło nastawcze.
°C
°F
6. Nacisnąć i przytrzymać pokrętło nastawcze, aż ponownie
wyświetli się ustawienie.
Zamykanie menu serwisowego
1. Nacisnąć i przytrzymać pokrętło nastawcze, aż wyświetlą się trzy
kreski.
2. Zwolnić pokrętło nastawcze.
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie standardowe i moduł
obsługowy rozpocznie pracę ze zmienionymi ustawieniami.
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
°C
°F
Wynik
°C
°F
°C
°F
49
7
7
Usuwanie usterek
Usuwanie usterek
Jeżeli nie można usunąć usterki:
▶ Wezwać serwis techniczny lub uprawnioną firmę.
▶ Podać rodzaj usterki oraz nr ident. modułu obsługowego.
7.1
Odczuwalne usterki
Opis usterki
Przyczyna
Środek zaradczy
Żądana temperatura
w pomieszczeniu nie
jest osiągana.
Pęcherzyki
powietrza
Odpowietrzyć grzejniki i instalację.
Program czasowy
dla obiegu
grzewczego
Dostosować program czasowy na
nadrzędnym module obsługowym.
Temperatura
zasilania
Ustawić wyższą temperaturę
zasilania.
Zawór
termostatyczny/
zawory
termostatyczne
w pomieszczeniu
wiodącym
Jeśli zawór termostatyczny jest
zablokowany, poluzować zawór.
Całkowicie otworzyć zawór
termostatyczny (zawory
termostatyczne) lub zlecić
instalatorowi wymianę na zawór
ręczny (zawory ręczne).
Żądana temperatura
Miejsce montażu
w pomieszczeniu jest
znacznie przekraczana.
Zlecić instalatorowi zmianę miejsca
montażu modułu obsługowego na
bardziej odpowiednie.
Temperatura
w pomieszczeniu
znacznie się waha.
Zlecić instalatorowi zmianę miejsca
montażu modułu obsługowego na
bardziej odpowiednie.
50
Miejsce montażu
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Usuwanie usterek
7.2
7
Wskazanie aktualnej usterki
Kod usterki
Kod
dodatkowy
W przypadku usterek na wyświetlaczu miga kod usterki. 4-cyfrowe kody dodatkowe
nie są wyświetlane na module RC100.
A61
...
A64
3091 Czujnik temperatury w pomieszczeniu modułu RC100 jest uszkodzony
...
(A61/3091: obieg grzewczy 1, ..., A64/3094: obieg grzewczy 4).
3094 ▶ Wymienić uszkodzony moduł RC100.
A21
1001 Moduł RC100 w obiegu grzewczym 1 jest nieprawidłowo
skonfigurowany.
▶ Jeżeli np. jest zainstalowany moduł RC300, na module RC100
ustawić A.1 = Fb (moduł zdalnego sterowania).
▶ Jeżeli zainstalowany jest moduł strefowy i został on wykryty,
ustawić A.1 = SC (regulator strefowy).
▶ Jeżeli nie ma nadrzędnego modułu obsługowego i zainstalowany
jest tylko jeden obieg grzewczy, ustawić A.1 = CO (regulator).
A22
...
A24
1001 Brak sygnału magistrali BUS z nadrzędnego modułu obsługowego
dla modułu zdalnego sterowania (A22: obieg grzewczy 2, ..., A24:
obieg grzewczy 4).
▶ Np. zainstalować RC300.
▶ Utworzyć połączenie magistrali BUS.
A61
...
A64
1081 Moduł RC100 jest nieprawidłowo skonfigurowany
...
(A61/1081:obieg grzewczy 1, ..., A64/1084: obieg grzewczy 4).
1084 ▶ Ustawić A.1 = Fb (moduł zdalnego sterowania).
A61
...
A64
3061 Moduł RC100 jest nieprawidłowo skonfigurowany
(A61/3061:obieg grzewczy 1, ..., A64/3064: obieg grzewczy 4).
...
3064 ▶ Jeżeli np. jest zainstalowany moduł RC300, na module RC100
ustawić A.1 = Fb (moduł zdalnego sterowania).
▶ Jeżeli zainstalowany jest moduł strefowy i został on wykryty,
ustawić A.1 = SC (regulator strefowy).
▶ Jeżeli nie ma nadrzędnego modułu obsługowego i zainstalowany
jest tylko jeden obieg grzewczy, ustawić A.1 = CO (regulator).
Możliwa przyczyna
i sposób usunięcia przez instalatora
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
51
Obsah
Obsah
1
Vysvetlenie symbolov a bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
1.1
Vysvetlenie symbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
1.2
Bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2
Údaje o výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
Ak pracuje ako regulátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Funkcia ako zónový regulátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3
Funkcia diaľkového ovládania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Ochrana životného prostredia/likvidácia odpadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4
Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5
Pokyny pre úsporu energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6
Informácie pre odborných pracovníkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
Inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2
Uvedenie do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3
Nastavenia v servisnom menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Odstraňovanie porúch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
7.1
Pocitovo vnímané poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
7.2
Zobrazenie aktuálnej poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
52
54
55
55
56
58
58
59
60
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Vysvetlenie symbolov a bezpečnostné pokyny
1
Vysvetlenie symbolov a bezpečnostné pokyny
1.1
Vysvetlenie symbolov
Symbol
Význam
▶
Krok, ktorý je potrebné vykonať

Odkaz na iné miesta v dokumente alebo na iné dokumenty
•
1
Vymenovanie / položka v zozname
–
Vymenovanie / položka v zozname (2. rovina)
Blikajúce zobrazenie na displeji (napr. blikajúca 4)
°C
°F
1.2
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia a uvedenie do prevádzky
▶ Dodržujte predpisy a normy týkajúce sa inštalácie a prevádzky, ktoré sú platné v
príslušnej krajine!
▶ Dodržujte pokyny uvedené v návode, aby ste zaručili bezchybnú funkciu zariadenia.
▶ Ovládaciu jednotku dajte nainštalovať a uviesť do prevádzky iba autorizovanému
odborníkovi.
▶ Neinštalujte ovládaciu jednotku vo vlhkých priestoroch.
▶ Zdroj tepla a ďalšie príslušenstvo nainštalujte a uveďte do prevádzky podľa
príslušných návodov.
▶ V žiadnom prípade nepripájajte ovládaciu jednotku do 230 V siete.
▶ Pred inštaláciou ovládacej jednotky: Vypnite všetky póly elektrického napájania
zdroja tepla a všetkých ostatných účastníkov zbernice, zabezpečte zariadenie proti
neúmyselnému opätovnému zapnutiu a uistite sa, že v zariadení nie je napätie.
Poškodenie zariadenia v dôsledku chybnej obsluhy
Chybná obsluha môžu mať za následok poranenie osôb a/alebo vznik vecných škôd:
▶ Informujte zákazníka o spôsobe funkcie ovládacej jednotky a poučte ho o
obsluhe.
▶ Zabezpečte, aby deti nemohli bez dozoru manipulovať s ovládacou jednotkou ani
sa s ňou hrať.
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
53
2
Údaje o výrobku
▶ Zabezpečte, aby mali k ovládacej jednotke prístup iba osoby, ktoré sú schopné
ju riadne obsluhovať.
Škody spôsobené mrazom
Ak nie je vykurovacie zariadenie v prevádzke, môže dôjsť k jeho zamrznutiu:
▶ V prípade nižších vonkajších teplôt ako 0 °C nechajte vykurovacie zariadenie
zapnuté.
▶ Ak sa ovládacia jednotka používa ako regulátor, nie je možná protimrazová
ochrana zariadenia. Bezpečnú protimrazovú ochranu zariadenia je možné zaistiť
iba v prípade regulácie podľa vonkajšej teploty.
▶ Prípadnú poruchu ihneď odstráňte.
2
•
•
•
•
•
•
•
Údaje o výrobku
Regulátor podľa priestorovej teploty pre vykurovacie zariadenia s
nezmiešaným vykurovacím okruhom
Zónový regulátor pre každý nezmiešaný vykurovací okruh so zónovým
modulom a max. 4 vykurovacími okruhmi v zariadeniach bez nadradenej
ovládacej jednotky
Diaľkové ovládanie v zariadeniach s nadradenou ovládacou jednotkou
(napr. RC300) s maximálne 4 vykurovacími okruhmi
Pre kotly s 2-vodičovou zbernicou, napr. EMS a EMS plus
Ovládacia jednotka sa nesmie používať ako regulátor pre kotly s externým
plniacim čerpadlom zásobníka. Keď je nainštalované externé plniace čerpadlo
zásobníka, smie sa ovládacia jednotka používať iba ako diaľkové ovládanie.
V závislosti od pripojeného zdroja tepla nie sú prípadne k dispozícii niektoré
nastavenia.
Kombinácia Logamatic RC10, RC20, RC25, RC30 a RC35 a Logamatic 4000 nie
je možná.
Rozsah dodávky:
• Ovládacia jednotka
• Montážny materiál
• Technická dokumentácia
54
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Údaje o výrobku
2
Technické údaje
Rozmery (Š × V × H)
80 × 80 × 23 mm
Menovité napätie
10 ... 24 V DC
Menovitý prúd
4 mA
Rozhranie zbernice
EMS plus (2-vodičová zbernica)
Regulačný rozsah
5 ... 30 °C
Povol. teplota okolia
0 ... 60 °C
Trieda krytia
III
Druh krytia
IP20
Identifikačné číslo (zaznačí servisný technik)
_
2.1
_
_
Ak pracuje ako regulátor
RC100 kontroluje priestorovú teplotu a reguluje teplotu v zdroji tepla, aby sa
dosiahla želaná priestorová teplota. V Nemecku nie je povolená prevádzka ovládacej
jednotky, ktorá funguje ako regulátor bez časového programu.
Regulácia výkonu: Vykurovací výkon zdroja tepla sa mení v závislosti od odchýlky
medzi aktuálnou a želanou priestorovou teplotou. Funkcia regulátora je vhodná pre
menšie výkyvy záťaže (napr. dom s otvoreným typom konštrukcie). Horák štartuje
menej často a čerpadlo pracuje kratšie. V závislosti od pripojeného zdroja tepla tento
typ regulácie nie je prípadne k dispozícii.
Regulácia teploty výstupu: Teplota výstupu sa mení v závislosti od odchýlky medzi
aktuálnou a želanou priestorovou teplotou. Funkcia regulátora je vhodná pre väčšie
výkyvy záťaže. Presnosť regulácie je väčšia a obmedzí sa výška teploty výstupu. Tým
sa ušetrí palivo.
2.2
Funkcia ako zónový regulátor
RC100 je možné používať v kombinácii so zónovými modulmi bez nadradenej
ovládacej jednotky ako regulátor vždy pre jeden z max. 4 vykurovacích okruhov
(ďalšie informácie  technická dokumentácia zónového modulu).
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
55
3
Ochrana životného prostredia/likvidácia odpadu
Teplota v príslušnej zóne sa pri tom reguluje rovnako ako v prípade funkcie ako
regulátor podľa priestorovej teploty.
2.3
Funkcia diaľkového ovládania
RC100 je možné používať ako diaľkové ovládanie nadradenej ovládacej jednotky.
Napríklad je možné regulovať s RC300 4 vykurovacie okruhy pomocou vždy jednej
RC100.
Časový program určuje nadradená ovládacia jednotka. Pomocou RC100 sa dá
dočasne zmeniť želaná priestorová teplota až po ďalší čas spínania v časovom
programe. Potom bude nadradená ovládacia jednotka znova plniť vedúcu úlohu, až
kým sa znova nezmení nastavenie v RC100.
3
Ochrana životného prostredia/likvidácia odpadu
Ochrana životného prostredia je základné podnikové pravidlo skupiny Bosch.
Kvalita výrobkov, hospodárnosť a ochrana životného prostredia sú pre nás rovnako
dôležité ciele. Zákony a predpisy o ochrane životného prostredia prísne
dodržiavame.
Za účelom ochrany životného prostredia používame najlepšiu techniku a materiály
pri zohľadnení aspektov hospodárnosti.
Obal
Čo sa týka obalov, zapájame sa do systémov likvidácie odpadov špecifických pre
jednotlivé krajiny, ktoré zabezpečujú optimálnu recykláciu.
Žiadny z použitých obalových materiálov nezaťažuje životné prostredie a všetky je
možné opätovne zúžitkovať.
Použité elektrické a elektronické zariadenia
Nefunkčné elektrické a elektronické zariadenia je nutné pri zbere
separovať a odniesť na ekologickú recykláciu (Smernica EÚ o
použitých elektrických a elektronických zariadeniach).
Pri likvidácii použitých elektrických a elektronických zariadení
využívajte systémy na ich odovzdávanie a zberné systémy v
príslušnej krajine.
56
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Obsluha
4
4
Obsluha
°C
°F
1
2
6 720 646 193-09.1O
1
Displej
2
Volič
• Otáčanie: Voľba a zmena nastavení.
• Stlačenie: Potvrdenie zadanej hodnoty alebo prepínanie medzi
zobrazeniami.
Popis zobrazení
Aktuálna priestorová teplota (štandardné zobrazenie)
Želaná priestorová teplota:
▶ Stlačte volič, aby ste na krátko zobrazili želanú priestorovú
teplotu (bliká).
Príklad
°C
°F
°C
°F
Servisné zobrazenie (je potrebné vykonať údržbu)
▶ Stlačte volič, aby ste prešli na štandardné zobrazenie.
°C
°F
Zobrazenie poruchy pomocou blikajúceho kódu poruchy
▶ Stlačte volič, aby ste na krátko zobrazili aktuálnu priestorovú
teplotu.
°C
°F
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
57
5
Pokyny pre úsporu energie
Nastavenie želanej priestorovej teploty
Výsledok
▶ Na zdroji tepla nastavte maximálnu potrebnú teplotu výstupu
( návod na obsluhu zdroja tepla).
▶ Otočte voličom, aby ste nastavili želanú priestorovú teplotu.
°C
°F
▶ Stlačte volič, aby ste uložili nastavenie.
°C
°F
Vypnutie vykurovania
Výsledok
▶ Otáčajte voličom, aby ste znížili želanú priestorovú teplotu, kým
sa na displeji nezobrazí OFF.
Automaticky sa prevezme nastavenie. Keď je vypnuté
vykurovanie, je vypnutá aj protimrazová ochrana priestoru.
Protimrazová ochrana zdroja tepla je aj naďalej aktívna.
5
•
•
°C
°F
Pokyny pre úsporu energie
V prípade prevádzky podľa priestorovej teploty pôsobí teplota v referenčnej
miestnosti (na mieste inštalácie ovládacej jednotky) ako riadiaca veličina pre
priradený vykurovací okruh. Úplne otvorte termostatické ventily na vykurovacích
telesách v referenčnej miestnosti.
Aby ste vykurovali hospodárne, regulujte teplotu vo vedľajších miestnostiach
pomocou termostatických ventilov.
6
Informácie pre odborných pracovníkov
6.1
Inštalácia
Inštalácia na stenu
▶ Zvoľte vhodné miesto pre inštaláciu na rovnej stene ( obr. 1, str. 76).
▶ Namontujte ovládaciu jednotku ( obr. 2 a 3, str. 76).
58
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Informácie pre odborných pracovníkov
6
Elektrická prípojka
Ovládacia jednotka je elektricky napájaná cez kábel zbernice.
▶ Dodržte minimálny odstup (100 mm) medzi jednotlivými účastníkmi zbernice.
▶ Použite kábel konštrukčného typu min. H05 VV-... (NYM-J...).
▶ V prípade vonkajších induktívnych vplyvov (napr. u fotovoltických zariadení)
zabezpečte, aby bol kábel tienený (napr. LiYCY) a tienenie na jednej strane
uzemnite. Tienenie pripojte k uzemneniu domu, napr. na voľnú svorku
ochranného vodiča alebo vodovodné potrubie.
▶ Káble s malým napätím uložte oddelene od káblov so sieťovým napätím
(s odstupom min. 100 mm).
▶ V prípade rôznych prierezov vodičov: Na prepojenie účastníkov zbernice použite
zástrčku rozdeľovača.
Celková maximálna dĺžka spojení zbernice:
• ≤ 100 m s prierezom vodičov = 0,50 mm2
• ≤ 300 m s prierezom vodičov = 1,50 mm2
▶ Vytvorte zbernicové spojenie ( obr. 4, str. 77)
6.2
Uvedenie do prevádzky
V nasledovných tabuľkách je popísané prvé uvedenie do prevádzky alebo uvedenie
ovládacej jednotky do prevádzky po obnovení pôvodných nastavení (resete).
Zariadenia s jedným vykurovacím okruhom (priestorovým regulátorom)
▶ Zapnutie zariadenia / reset RC100.
Nie je potrebné vykonať žiadne ďalšie nastavenia. Zobrazí sa
priestorová teplota.
°C
°F
Zariadenia s viacerými vykurovacími okruhmi bez nadradenej ovlácacej
jednotky (zónový regulátor so zónovým modulom)
1. Zapnutie zariadenia / reset RC100.
2. Nastavte a potvrďte A.1 = SC.
3. Zvoľte a potvrďte vykurovací okruh (HC = 1...4).
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
59
6
Informácie pre odborných pracovníkov
Zariadenia s viacerými vykurovacími okruhmi s nadradenou ovládacou
jednotkou (diaľkovým ovládaním)
1. Zapnutie zariadenia / reset RC100.
2. A.1 = FB nastavte a potvrďte.
°C
°F
3. Zvoľte a potvrďte vykurovací okruh (HC = 1...4).
6.3
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
Nastavenia v servisnom menu
Prehľad nastavení
Nastavenie Rozsah nastavenia1) Popis
A.1
CO | Fb | SC
Regulátor (CO), diaľkové ovládanie (Fb),
zónový regulátor (SC)
H.C
1 |2 |3 |4
Vykurovací okruh 1 až 42)
d.1
2 |3 |4
Regulačná charakteristika:
• 2: rýchla (2K, oblasť P)
• 3: stredne rýchla (3K, oblasť P)
• 4: pomalá (4K, oblasť P)
E.1
– 3.0 ... 0.0 ... 3.0 Korekčná hodnota zobrazovanej priestorovej
teploty
P.1
4 |5
Regulácia teploty výstupu (4) alebo regulácia
výkonu (5)
C.1
C |F
Jednotka zobrazovaných teplôt °C (C)
alebo °F (F)
S.1
nF.12.01
Verzia softvéru3)
F.1
1 |0
1: Reset
1) Zvýraznené hodnoty = základné nastavenie
2) Ku každému vykurovaciemu okruhu sa smie priradiť iba jedna RC100.
3) Ak si chcete prečítať celú hodnotu, otočte voličom.
60
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Informácie pre odborných pracovníkov
6
Reset alebo výpadok elektrického prúdu
V prípade resetu sa obnoví základné nastavenie RC100, tzn. následne bude
pripravená ako regulátor pre plug & play so všetkými výrobnými prednastaveniami.
Po výpadku elektrického prúdu sa po opätovnom nábehu zobrazí RC100 ako
predtým konfigurovaná ovládacia jednotka, tzn. prípadne aj ako diaľkové ovládanie
alebo zónový regulátor s príslušne priradenými vykurovacími okruhmi.
Obsluha
V nasledovných tabuľkách je uvedený príklad zmeny hodnoty v servisnom menu.
Otvorenie servisného menu
1. Podržte stlačený volič dovtedy, kým sa nezobrazia dve čiarky.
2. Uvoľnite volič, aby ste zobrazili prvé nastavenie.
Zmena nastavenia (napr. vykurovací okruh H.C)
1. Otočte voličom, aby ste vybrali nastavenie.
2. Stlačte volič, aby ste zobrazili aktuálnu hodnotu.
Výsledok
°C
°F
°C
°F
Výsledok
°C
°F
°C
°F
3. Ak si želáte zmeniť hodnotu, stlačte volič.
°C
°F
4. Otočte voličom, aby ste tak nastavili želanú hodnotu.
°C
°F
5. Stlačte volič, aby ste uložili nastavenie.
6. Podržte stlačený volič dovtedy, kým sa znova nezobrazí
nastavenie.
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
°C
°F
°C
°F
61
7
Odstraňovanie porúch
Zatvorenie servisného menu
Výsledok
1. Podržte stlačený volič dovtedy, kým sa nezobrazia tri čiarky.
2. Uvoľnite volič.
Na displeji sa prepne zobrazenie na štandardné a ovládacia
jednotka pracuje so zmeneným nastavením.
7
°C
°F
°C
°F
Odstraňovanie porúch
Ak poruchu nie je možné odstrániť:
▶ Kontaktujte špecializovanú firmu s oprávnením alebo servisného technika.
▶ Oznámte typ poruchy aj identifikačné číslo ovládacej jednotky.
7.1
Pocitovo vnímané poruchy
Reklamácia
Príčina
Náprava
Nedosahuje sa želaná
priestorová teplota.
V zariadení sa
nachádza vzduch
Odvzdušnite vykurovacie telesá a
vykurovacie zariadenie.
Časový program pre Prispôsobte časový program
vykurovací okruh
pomocou nadradenej ovládacej
jednotky.
Teplota výstupu
Nastavte vyššiu teplotu výstupu.
Termostatický
ventil
(termostatické
ventily) v
referenčnom
priestore
Ak došlo k zablokovaniu
termostatického ventilu, uvoľnite ho.
Miesto inštalácie
Dajte servisnému technikovi
namontovať ovládaciu jednotku na
vhodné miesto.
Silne kolíše priestorová Miesto inštalácie
teplota.
Dajte servisnému technikovi
namontovať ovládaciu jednotku na
vhodné miesto.
Došlo k výraznému
prekročeniu želanej
priestorovej teploty.
62
Termostatický ventil / termostatické
ventily úplne otvorte alebo ich dajte
vymeniť servisnému technikovi za
ručný ventil / ručné ventily.
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Odstraňovanie porúch
7.2
7
Zobrazenie aktuálnej poruchy
Kód
poruchy
Prídavný
kód
V prípade výskytu porúch bliká na displeji kód poruchy. Na RC100 sa nezobrazujú
4-miestne prídavné kódy.
A61
...
A64
3091 Chybný snímač priestorovej teploty RC100
...
(A61/3091: vykurovací okruh 1, ..., A64/3094: vykurovací okruh 4).
3094 ▶ Vymeňte chybnú RC100.
A21
1001 Nesprávne nakonfigurovaná RC100 vo vykurovacom okruhu 1.
▶ V prípade, že je nainštalovaná RC300, nastavte na RC100
A.1 = Fb (diaľkové ovládanie).
▶ V prípade, že je nainštalovaný a rozpoznaný zónový modul,
nastavte A.1 = SC (zónový regulátor).
▶ Ak nie je nainštalovaná žiadna nadradená ovládacia jednotka a
je nainštalovaný iba jeden vykurovací okruh, nastavte A.1 = CO
(regulátor).
A22
...
A24
1001 Chýba signál zo zbernice nadradenej ovládacej jednotky
(A22: vykurovací okruh 2, ..., A24: vykurovací okruh 4).
▶ Nainštalujte napr. RC300.
▶ Vytvorte zbernicové spojenie.
A61
...
A64
1081 Nesprávna konfigurácia RC100 (A61/1081: vykurovací okruh 1,
...
..., A64/1084: vykurovací okruh 4).
1084 ▶ Nastavte A.1 = Fb (diaľkové ovládanie).
A61
...
A64
3061 Nesprávna konfigurácia RC100 (A61/3061: vykurovací okruh 1,
...
..., A64/3064: vykurovací okruh 4).
3064 ▶ V prípade, že je nainštalovaná RC300, nastavte na RC100
A.1 = Fb (diaľkové ovládanie).
▶ V prípade, že je nainštalovaný a rozpoznaný zónový modul,
nastavte A.1 = SC (zónový regulátor).
▶ Ak nie je nainštalovaná žiadna nadradená ovládacia jednotka a
je nainštalovaný iba jeden vykurovací okruh, nastavte A.1 = CO
(regulátor).
Možné príčiny a
pomoc zo strany servisného technika
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
63
Vsebina
Vsebina
1
Razlaga simbolov in varnostna opozorila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
1.1
Pomen uporabljenih znakov za nevarnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
1.2
Varnostni napotki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2
O proizvodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
Delovanje kot regulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Delovanje kot regulator območij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3
Delovanje kot sobni korektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Varstvo okolja/odpadki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
4
Upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5
Napotki za prihranek energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
6
Informacije za strokovnjaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
Namestitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2
Zagon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3
Nastavitve v meniju servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Motnje in kako jih odpraviti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
7.1
Zaznane motnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
7.2
Prikaz trenutne motnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
64
66
67
67
68
70
70
71
72
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Razlaga simbolov in varnostna opozorila
1
Razlaga simbolov in varnostna opozorila
1.1
Pomen uporabljenih znakov za nevarnost
1
Simbol
Opis
▶
Korak opravila

Opominja, kje v navodilih/drugi literaturi najdete podrobnejše
informacije.
•
Točka/vnos v seznam
–
Točka/vnos v seznam (2. nivo)
Utripajoč prikaz na zaslonu (npr. utripajoča 4)
°C
°F
1.2
Varnostni napotki
Namestitev in zagon
▶ Pri montaži in obratovanju upoštevajte zahteve veljavnih predpisov in
standardov.
▶ Upoštevajte navodila, le tako boste zagotovili brezhibno delovanje naprave.
▶ Upravljalnik sme montirati in zagnati samo pooblaščeni strokovnjak.
▶ Upravljalnika ne nameščajte v vlažnih prostorih.
▶ Grelnik in dodatno opremo namestite v skladu s priloženimi navodili in ga
zaženite.
▶ Upravljalnika pod nobenim pogojem ne smete priključiti na omrežje 230 V.
▶ Pred namestitvijo upravljalnika: grelnike in vse dodatne BUS-udeležence pod
napetostjo izklopite, preprečite ponoven vklop in preverite, da niso pod
napetostjo.
Poškodbe zaradi napačne uporabe
Napačna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe in/ali materialno škodo:
▶ Kupca poučite o delovanju upravljalnika in ga poučite glede pravilnega
upravljanja z njim.
▶ Ne dovolite, da se otroci igrajo z upravljalnikom ali da ga uporabljajo brez vašega
nadzora.
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
65
2
O proizvodu
▶ Zagotoviti morate, da imajo dostop do upravljalnika samo osebe, ki so strokovno
usposobljene za uporabo upravljalnika.
Poškodbe zaradi zmrzali
Če naprava pozimi, ko obstaja nevarnost zmrzovanja, ne obratuje, lahko voda v
napeljavi zmrzne:
▶ Priporočamo, da imate ogrevalno napravo pri zunanjih temperaturah, nižjimi od
0 °C, stalno vklopljeno.
▶ Če se upravljalnik uporablja kot regulator, ogrevalne naprave ni mogoče zaščititi
pred zmrzaljo. Varna zaščita naprave pred zmrzaljo je zagotovljena samo pri
regulaciji v odvisnosti od zunanje temperature.
▶ Morebitne motnje takoj odpravite.
2
•
•
•
•
•
•
•
O proizvodu
Regulator, voden v odvisnosti od sobne temperature za ogrevalne naprave z
enim direktnim ogrevalnim krogom
Regulator območij za nemešani ogrevalni krog z modulom za območja in največ
4 ogrevalnimi krogi v napravah brez nadrejenega upravljalnika
Sobni korektor v napravah z nadrejenim upravljalnikom (npr. RC300) z največ
4 ogrevalnimi krogi
Za grelnike z 2-žičnim vodilom BUS, npr. EMS in EMS plus
Upravljalnika ni dovoljeno uporabljati za regulacijo grelnika z zunanjo obtočno
črpalko. Če je nameščena zunanja obtočna črpalka, je upravljalnik dovoljeno
uporabljati samo kot sobi korektor.
Odvisno od priklopljenega grelnika določene nastavitve niso razpoložljive.
Kombinacije Logamatic RC10, RC20, RC25, RC30 in RC35 ter Logamatic 4000
niso možne.
Obseg dobave:
• Upravljalnik
• Pritrdilni material
• Tehnična dokumentacija
66
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
O proizvodu
2
Tehnični podatki
Dimenzije (B × H × T)
80 × 80 × 23 mm
Nazivna napetost
10 ... 24 V DC
Nazivni tok
4 mA
Podatkovni vmesnik (BUS)
EMS plus (2-žični-BUS)
Regulacijsko področje
5 ... 30 °C
Dovoljena temperatura okolice
0 ... 60 °C
Varnostni razred
III
Vrsta zaščite
IP20
Ident. št. (vnesti jo mora inštalater)
_
2.1
_
_
Delovanje kot regulator
RC100 nadzoruje sobno temperaturo in uravnava temperaturo v grelniku, da je
dosežena želena sobna temperatura. V Nemčiji uporaba upravljalnika kot regulatorja
brez časovnega programa ni dovoljen.
Regulacija moči: toplotna moč grelnika se spremeni glede na odstopanje med
trenutno in želeno sobno temperaturo. Tako nastavljen regulator je primeren za
manjše obremenitve (npr. v stanovanjskih hišah). Vklopov gorilnika je manj in skrajša
se čas delovanja črpalke. Odvisno od priklopljenega grelnika ta način regulacije ni
razpoložljiv.
Regulacija temperature ogrevalnega voda: temperatura ogrevalnega voda se
spreminja glede na odstopanje med trenutno in želeno sobno temperaturo. Tako
nastavljen regulator je primeren za večje nihanje obremenitev. Natančnost regulacije
je večja in višina temperature dvižnega voda je omejena. To prihrani gorivo.
2.2
Delovanje kot regulator območij
RC100 lahko v kombinaciji z moduli območij uporabljamo brez nadrejenega
upravljalnika kot regulator za enega izmed največ 4 ogrevalnih krogov (nadaljnje
informacije  tehnična dokumentacija za modul območij).
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
67
3
Varstvo okolja/odpadki
Regulacija temperature območja poteka enako kot pri delovanju kot regulator, voden
v odvisnosti od sobne temperature.
2.3
Delovanje kot sobni korektor
RC100 se lahko uporablja kot sobni korektor nadrejenega upravljalnika. Npr. RC300
lahko regulira 4 ogrevalne kroge s po enim RC100.
Časovni program določa nadrejeni upravljalnik RC300. Na RC100 lahko začasno
spremenite želeno sobno temperaturo do naslednjega vklopnega časa časovnega
programa. Potem je nadrejeni upravljalnik ponovno vodilni, dokler se nastavitev na
RC100 ponovno ne spremeni.
3
Varstvo okolja/odpadki
Varstvo okolja je osnovno podjetniško načelo skupine Bosch.
Kakovost proizvodov, gospodarnost in varstvo okolja so za nas enakovredni cilji.
Zato se strogo držimo zakonov in predpisov s področja varstva okolja.
Za varovanje okolja uporabljamo, upoštevajoč gospodarske vidike, najboljšo možno
tehniko in materiale.
Embalaža
Pri pakiranju se udeležujemo sistemov recikliranja, specifičnih za posamezno
državo, ki zagotavljajo optimalno recikliranje.
Vsi materiali uporabljeni za embalažo so ekološko sprejemljivi in jih je možno
reciklirati.
Odpadna električna in elektronska oprema
Električne in elektronske naprave, ki niso več uporabne, je treba
zbirati ločeno in jih okolju varno reciklirati (evropska direktiva o
odpadni električni in elektronski opremi).
Odpadne električne in elektronske opreme odstranite med
odpadke v skladu z lokalnimi predpisi.
68
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Upravljanje
4
4
Upravljanje
°C
°F
1
2
6 720 646 193-09.1O
1
Zaslon
2
Izbirni gumb
• Vrtenje: izbira in spreminjanje nastavitev.
• Pritisk: potrditev vnosa ali preklop prikaza.
Opis prikazov
Trenutna sobna temparatura (stalni prikaz)
Želena sobna temperatura:
▶ Pritisnite izbirni gumb, da se za kratek čas izpiše (utripajoče)
želena sobna temperatura.
Primer
°C
°F
°C
°F
Prikaz servisa (potrebno je opraviti vzdrževalna dela)
▶ Pritisnite izbirni gumb, da preidete v standardni prikaz.
°C
°F
Prikaz motnje z utripajočo kodo motnje
▶ Pritisnite izbirni gumb, da se za kratek čas izpiše trenutna sobna
temperatura.
°C
°F
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
69
5
Napotki za prihranek energije
Nastavitev želene sobne temperature
Rezultat
▶ Na grelniku nastavite maksimalno potrebno temperaturo
dvižnega voda ( navodila za uporabo grelnika).
▶ Zavrtite izbirni gumb, da nastavite želeno sobno temperaturo.
°C
°F
▶ Pritisnite izbirni gumb, da prevzamete nastavitev.
Izklop ogrevanja
Rezultat
▶ Zavrtite izbirni gumb, da znižate želeno sobno temperaturo,
dokler se na zaslonu ne izpiše OFF.
Nastavitev bo prevzeta avtomatsko. Če je izklopljeno ogrevanje,
je izklopljena tudi zaščita proti zmrzovanju prostora. Zaščita
proti zmrzovanju grelnika je še naprej vklopljena.
5
•
•
°C
°F
°C
°F
Napotki za prihranek energije
Pri delovanju v odvisnosti od sobne temperature deluje temperatura v
referenčnem prostoru (mesto namestitve upravljalnika) kot referenčna velikost
za dodeljeni ogrevalni krog. Popolnoma odprite termostatske ventile na
radiatorjih v referenčnem prostoru.
Temperatura v sosednjih prostorih se varčno uravnava s termostatskimi ventili.
6
Informacije za strokovnjaka
6.1
Namestitev
Namestitev na steno
▶ Izberite primeren kraj namestitve na ravni steni ( sl. 1, str. 76).
▶ Namestite upravljalnik ( sl. 2 in 3, str. 76).
70
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Informacije za strokovnjaka
6
Električni priklop
BUS-kabel oskrbuje upravljalnik z energijo.
▶ Upoštevajte minimalni odmik (100 mm) med posameznimi BUS-udeleženci.
▶ Uporabljajte kabel H05 VV-... (...).
▶ Pri zunanjih induktivnih vplivih (npr. fotovoltaičnih naprav) izolirajte kabel (npr.
LiYCY) in izolacijo na eni strani ozemljite. Izolacijo priključite na hišno ozemljitev,
npr. na prosto sponko zaščitnega vodnika ali cevi za vodo.
▶ Kabel za nizko napetost položite ločeno od kablov z omrežno napetostjo
(minimalni odmik: 100 mm).
▶ Pri različnih presekih vodnikov: uporabite razdelilnik za priključitev BUSudeležencev.
Največja skupna dolžina BUS-priključkov:
• ≤ 100 m s presekom vodnika = 0,50 mm2
• ≤ 300 m s presekom vodnika = 1,50 mm2
▶ Vzpostavite BUS-povezavo ( sl. 4, str. 77)
6.2
Zagon
V naslednjih tabelah je naveden prvi vklop ali vklop po resetiranju naprave .
Naprave z enim ogrevalnim krogom (prostorski regulator)
▶ Vklop naprave/resetiranje RC100.
Dodatne nastavitve niso potrebne. Izpiše se sobna temperatura.
°C
°F
Naprave z večimi ogrevalnimi krogi brez nadrejenega upravljalnika
(regulator območij z modulom območij)
1. Vklop naprave/resetiranje RC100.
2. Nastavite A.1 = SC in potrdite.
3. Izberite ogrevalni krog (HC = 1...4) in potrdite.
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
71
6
Informacije za strokovnjaka
Naprave v večimi ogrevalnimi krogi z nadrejenim upravljalnikom
(sobni kolektor)
1. Vklop naprave/resetiranje RC100.
2. Nastavite A.1 = Fb in potrdite.
°C
°F
3. Izberite ogrevalni krog (HC = 1...4) in potrdite.
6.3
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
Nastavitve v meniju servis
Pregled nastavitev
Nastavitveno
Nastavitev območje1)
Opis
A.1
CO | Fb | SC
Regulator (CO), sobni kolektor (Fb), regulator
območij (SC)
H.C
1 |2 |3 |4
Ogrevalni krog 1 do 42)
d.1
2 |3 |4
Značilnosti regulacije:
• 2: hitro (2K P-področje)
• 3: srednje (3K P-področje)
• 4: počasi (4K P-področje)
E.1
– 3.0 ... 0.0 ... 3.0 Korekturna vrednost za prikazano sobno
temperaturo
P.1
4 |5
C.1
C |F
Enota prikazanih temperatur °C (C) ali °F (F)
S.1
nF.12.01
Različica programske opreme3)
F.1
1 |0
1: Resetiranje
Regulacija ogrevalnega voda (4) ali regulacija
moči (5)
1) Krepko prikazane vrednosti = tovarniške nastavitve
2) Vsakemu ogrevalnemu krogu se sme dodeliti samo en RC100.
3) Zavrtite izbirni gumb, da odčitate celotno vrednost.
72
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Informacije za strokovnjaka
6
Resetiranje ali izpad električne energije
Pri resetiranju se RC100 vrne na tovarniške nastavitve, to pomeni, da potem deluje
kot regulator za plug & play z vsemi vnaprej nastavljenimi tovarniškimi nastavitvami.
Po izpadu električne energije bo pri ponovnem zagonu deloval RC100 kot prej
konfiguriran upravljalnik, to pomeni po potrebi tudi kot sobni korektor ali regulator
območji z ustrezno dodelitvijo ogrevalnega kroga.
Upravljanje
Na naslednjih tabelah so prikazani primeri spreminjanja vrednosti v meniju servis.
Odpiranje servisnega menija
1. Pritisnite in držite izbirni gumb, dokler se ne izpišeta dve črtici.
2. Spustite izbirni gumb, da se izpiše prva nastavitev.
Sprememba nastavitve (npr. ogrevalni krog H.C)
1. Pritisnite izbirni gumb, da izberete nastavitev.
2. Pritisnite izbirni gumb, da se izpiše trenutna vrednost.
Rezultat
°C
°F
°C
°F
Rezultat
°C
°F
°C
°F
3. Pritisnite izbirni gumb, da spremenite trenutno vrednost.
°C
°F
4. Pritisnite izbirni gumb, da spremenite želeno sobno
temperaturo.
5. Pritisnite izbirni gumb, da nastavitev shranite.
6. Pritisnite in držite izbirni gumb, dokler se nastavitev ponovno ne
izpiše.
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
°C
°F
°C
°F
°C
°F
73
7
Motnje in kako jih odpraviti
Zapiranje servisnega menija
Rezultat
1. Pritisnite in držite izbirni gumb, dokler se ne izpišejo tri črtice.
2. Spustite izbirni gumb.
Izpis na zaslonu preide v stalni prikaz in upravljalnik deluje s
spremenjeno vrednostjo.
7
°C
°F
°C
°F
Motnje in kako jih odpraviti
Če napake ni mogoče odpraviti:
▶ Pokličite pristojnega serviserja ali servisno službo.
▶ Sporočite vrsto motnje ter ident. št. upravljanika.
7.1
Zaznane motnje
Motnja
Vzrok
Pomoč
Želena sobna
temperatura ni
dosežena.
zračni mehurčki
Odzračite radiatorje in ogrevalni
sistem.
Časovni program za
ogrevalni krog
Časovni program prilagodite
nadrejenemu upravljalniku.
Temperatura vtoka
Temperaturo vtoka nastavite višje.
Termostatski ventil (e) Če termostatski ventil ne deluje, ga
sprostite.
v referenčnem
prostoru
Popolnoma odprite termostatski(-e)
ventil(-e) ali naj jih strokovnjak
zamenja z ročnim(-i) ventilom(-i).
Želena sobna
Mesto namestitve
temperatura je
občutno presežena.
Strokovnjak naj upravljalnik namesti
na drugo primerno mesto.
Sobna temperatura Mesto namestitve
močno niha.
Strokovnjak naj upravljalnik namesti
na drugo primerno mesto.
74
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
Motnje in kako jih odpraviti
7.2
7
Prikaz trenutne motnje
Koda
motnje
Dodatna
koda
Pri motnjah na zaslonu utripa koda motnje. 4-mestne dodatne kode se na RC100 ne
izpišejo.
A61
...
A64
3091 Sobno tipalo RC100 je pokvarjeno (A61/3091: ogrevalni krog 1,
..., A64/3094: ogrevalni krog 4).
...
3094 ▶ Zamenjajte okvarjeno RC100.
A21
1001 RC100 v ogrevalnem krogu 1 ni pravilno konfiguriran.
Možen vzrok in
strokovna pomoč
▶ Če je npr. inštaliran RC300, nastavite na RC100 A.1 = Fb
(sobni korektor).
▶ Če je inštaliran modul območij in če je prepoznan, nastavitev
A.1 = SC (regulator območij).
▶ Če nadrejeni upravljalnik ni inštaliran in je inštaliran samo en
ogrevalni krog, nastavite A.1 = CO (regulator).
A22
...
A24
1001 BUS-signal nadrejenega upravljalnika za sobni nastavljalnik manjka
(A22: ogrevalni krog 2, ..., A24: ogrevalni krog 4).
A61
...
A64
1081 RC100 ni pravilno konfiguriran (A61/1081: ogrevalni krog 1, ...,
...
A64/1084: ogrevalni krog 4).
1084 ▶ Nastavite A.1 = Fb (sobni korektor).
A61
...
A64
3061 RC100 ni pravilno konfiguriran (A61/3061: ogrevalni krog 1, ...,
...
A64/3064: ogrevalni krog 4).
3064 ▶ Če je npr. inštaliran RC300, nastavite na RC100 A.1 = Fb
(sobni korektor).
▶ Če je inštaliran modul območij in če je prepoznan, nastavitev
A.1 = SC (regulator območij).
▶ Če nadrejeni upravljalnik ni inštaliran in je inštaliran samo en
ogrevalni krog, nastavite A.1 = CO (regulator).
▶ Npr. inštalirajte RC300.
▶ Vzpostavite BUS-povezavo.
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
75
≥ 1000
500
600
750
≥ 1200
°C
°F
6 720 647 292-03.1O
Fig. 1
3.
2.
1.
6 720 646 193-04.1O
Fig. 2
76
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
6 mm
6 mm
3,5 mm
3,5 mm
6 720 646 193-05.1O
Fig. 3
RC100
BUS
BUS/
EMS/BB
6 720 646 193-06.1O
Fig. 4
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
77
78
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
RC100 – 6 720 809 867 (2014/03)
79
Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
D-35576 Wetzlar
www.buderus.com

Podobné dokumenty