Disiřičitan sodný - Chemie Josef Kořínek

Transkript

Disiřičitan sodný - Chemie Josef Kořínek
BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ č. 1907/2006
Datum vydání: 16.6.2004
Datum revize: 26.11.2008
Název výrobku:
Dvojsiřičitan sodný
strana 1 ze 6
1.IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU
1.1 Identifikace látky nebo přípravku
Obchodní název:
Chemický název:
Chemický vzorec:
Synonymum:
Pyrosiřičitan sodný
Disiřičitan sodný
Na2S2O7
Natriumpyrosulfit, natriumbisulfit, natriummetabisulfit,
disodiumpyrosulphite, natriumsaltz
1.2 Oblasti použití
Při úpravě pitné vody jako redukční činidlo při polymeraci akrylonitrilu, jako ochrana proti oxidaci ve
fotografickém průmyslu, v papírenském průmyslu jako bělící prostředek, redukční prostředek v chemickém
průmyslu, při bělení v textilním průmyslu, přísada do potravin.
1.3 Identifikace společnosti nebo podniku
Jméno nebo obchodní jméno:
Ing. Josef Kořínek
Místo podnikání nebo sídlo:
Dobrovského 463, 563 01 Lanškroun, ČR
Identifikační číslo:
17045941
Telefon:
+420 465 321 220, 465 321 223, 602 343 341
Fax:
+420 465 321 036
Odborně způsobilá osoba odpovědná za bezpečnostní list: [email protected]
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
Distributor (nepřetržitě):
+ 420 602 343 341
Toxikologické informační středisko /TIS/ v ČR: Klinika nemocí z povolání, + 420 224 919 293 nebo 224 915
402 nebo 224 914 575 (nepřetržitě)
Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2
2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
Klasifikace látky/přípravku dle zákona č. 356/2003 Sb.:
Zdraví škodlivý
Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně chemické účinky při používání látky/přípravku:
Nehořlavý. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při použití látky/přípravku:
Zdraví škodlivý při požití. Nebezpečí vážného poškození očí.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
Nedopustit vniknutí do kanalizace.
Možné nesprávné použití látky/přípravku:
Při styku s oxidačními prostředky nastává silná reakce, při styku s kyselinami vzniká oxid siřičitý.
3. SLOŽENÍ/ INFORMACE O SLOŽKÁCH
Chemický název
Disiřičitan sodný
Obsah
CAS
7681-57-4
Číslo ES
231-673-0
Klasifikace
Xn 22,31,41
Označení látky/přípravku viz. oddíl 15. Plný text všech R-vět uvedených v oddíle 3 je v oddíle 16.
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Všeobecné pokyny
Při postižení člověka jej vynésti z akutního okruhu nebezpečí. Dbát vlastní ochrany. Při nebezpečí bezvědomí
zajistit stabilizovanou polohu těla. Zašpiněný nebo potřísněný oděv ihned odstranit. Chránit před prochladnutím.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ č. 1907/2006
Datum vydání: 16.6.2004
Datum revize: 26.11.2008
Název výrobku:
Dvojsiřičitan sodný
strana 2 ze 6
Postiženého držet v klidu a vyvarovat jakékoliv námahy. Poskytnout psychologickou péči. Postiženého
nenechávat bez dozoru.
4.2 Při nadechnutí
Postiženého vynést na čerstvý vzduch, postiženého držet v klidu a chránit před prochladnutím. Při podráždění
dýchacích cest vyhledat lékaře.
4.3 Při požití
Ústa vypláchnout vodou, dostatečně zapít vodou a konzultovat s lékařem. Vyvarovat se zvracení.
4.4 Při styku s kůží
Ihned opláchnout s dostatečným množstvím vody. Při reakci kůže vyhledat lékaře.
4.5 Při zasažení očí
Vymývat oči alespoň 15 min. pod tekoucí vodou a konzultovat s lékařem.
4.6 Příznaky pro lékaře
Při vdechnutí SO2 dýchacími orgány je možno zavézt následující rychlou inhalaci 2 % hydrogenuhličitanu
sodného v 5 % glycerinovém roztoku nejméně 10 minut inhalovat. V žádném případě nechat vdechovat čistou
vodní páru.
5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
5.1 Pravidla chování
Látka je nehořlavá, hasící prostředky stanovit s ohledem na okolí požáru. Při požáru v okolí je třeba dbát
následujících opatření: zásobníky a jejich okolí chladit vodou.
Odstranit zdroj hoření.
Vznikající oxid siřičitý je třeba srazit k zemi proudem vody a je vhodné stát na návětrné straně. Používat
pomocných přístrojů odolných proti kyselinám.
5.2 Nevhodná hasiva
Nejsou známy.
5.3 Vhodné hasiva
Voda, pěna, oxid uhličitý, prášková hasiva.
5.4 Zvláštní ochranná výstroj
Použít v ohrožených prostorách dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. Při silném vývinu škodlivin
nosit neprodyšně uzavřený speciální oděv.
5.5 Zvláštní ohrožení výrobkem, jeho zplodinami při hoření nebo vzniklými plyny
V případě požáru se můžou uvolňovat plyny nebo páry oxidu siřičitého.
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1 Postupy při čištění
Mechanicky odstranit, opláchnout vodou a odpadní vody zabezpečit dle předpisů.
6.2 Osobní bezpečnostní opatření
Zamezit tvorbě prachu, prach nevdechovat a zamezit kontaktu s disiřičitanem sodným
6.3 Opatření k ochraně životního prostředí
Nedopustit vniknutí do kanalizace.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ č. 1907/2006
Datum vydání: 16.6.2004
Datum revize: 26.11.2008
Název výrobku:
Dvojsiřičitan sodný
strana 3 ze 6
7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1 Pokyny pro bezpečné zacházení s výrobkem
Dbát čistoty na pracovišti. Na pracovišti smějí být připraveny jen látky, které jsou potřebné pro práci. Sudy
nenechávat stát otevřené. Při plnění a vypouštění nebo použití musí být zaručeno dostatečné větrání. Zamezit
rozsypání. Uchovávat jen v označených obalech. Při manipulaci zamezit tvorbu prachu.
7.2 Vybavení pracovního prostoru a větrání:
Připravit dobré podmínky pro plnění a vypouštění. Zajistit omyvatelnost pracovního prostoru. Mít k dispozici
sprchu – viditelně označená.
7.3 Čištění a údržba
Při čistění používat osobní ochranné prostředky. Zamezit tvorbě prachu. Usazeniny prachu, kterým nelze
zamezit, pravidelně odstraňovat. Používat přezkoušené vysavače nebo odsávací zařízení. Při čistících pracích
nevířit prach. Údržbářské práce a práce na aparaturách nebo v jejich těsné blízkosti se mohou provádět jen
s písemným povolením.
7.4 Pokyny proti hoření výbuchu:
Výrobek není hořlavý ani nepodporuje hoření. Opatření proti požáru a výbuchu je třeba sladit s hořlavými
látkami v okolí.
7.5 Požadavky na skladovací prostory a nádrže
Nepoužívat žádné sudy od potravin-nebezpečí záměny. Sudy musí být zřetelně označeny-nejlépe uchovávat
v originálních obalech. Skladovat ve chladu a suchu.
7.6 Pokyny pro skladování s jinými látkami
Měly by se skladovat spolu jen látky stejné skladovací třídy. Skladování s následujícími látkami je zakázáno:
léky, potraviny, krmiva, infekční, radioaktivní a explozivní látky a látky podporující hoření třídy 1 podle TRGS
515. Společné skladování s ostatními látkami je za určitých podmínek povolen. Výrobek se nesmí skladovat
s takovou látkou, která s ním může mít nebezpečnou chemickou reakci.
8.OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Ochrana dýchacích cest:
Při výskytu prachu použít masku proti prachu a kombinovaný filtr.
Ochrana rukou:
Používat ochranné rukavice. Materiál, z kterého jsou rukavice vyrobeny musí být nepropustný a odolný proti
použité látce. Před použitím přezkoušet těsnost rukavic. Rukavice se umyjí před sejmutím s rukou a potom se
uchovávají na dobře větraném místě. Nevhodné rukavice jsou látkové a kožené. Doporučují se rukavice
z následujících materiálů/ čas průniku látky 8 hodin a více/.
Přírodní kaučuk – NR/0,5/ mm/, polychloropren-NR/0,5 mm/, nitrilkaučuk NBR/0,35 mm/, butylkaučuk /0,5
mm/, fluorkaučuk – FKM /0,4 mm/, polyvinylchlorid – PVC /0,5 mm/. Časové údaje jsou hodnoty měřené při
22°C a trvalém styku s látkou. Zvýšená teplota látky, teplota těla a zeslabení tloušťky rukavice mechanickým
otěrem může vést ke snížení udaného času. Údaje platí pouze pro čistou látku.
Ochrana pokožky:
Ochrana pokožky se doporučuje, ochranné prostředky se používají před každou prací s přípravkem a po každé
pauze. Nanáší se na suchou pokožku a pečlivě se do ní vetře. Před každou pauzou a při ukončení práce se
doporučuje umýt pokožku mýdlem a vodou. Po umytí se doporučuje použít mastný přípravek na pokožku.
Pracovní hygiena:
Potraviny se smějí uchovávat pouze tak, aby nepřišly do styku s nebezpečnou látkou. Při práci se nesmí jíst, pít a
kouřit. Zamezit styku s pokožkou.
Ochrana očí:
Ochranné brýle s postranními kryty.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ č. 1907/2006
Datum vydání: 16.6.2004
Datum revize: 26.11.2008
Název výrobku:
Dvojsiřičitan sodný
strana 4 ze 6
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Vzhled, skupenství:
pevné za podmínek /1013 mbar/20°C/
Forma:
prášek
Barva:
bezbarvý
Zápach :
lehce čpící po oxidu siřičitém
Bod tání a jeho rozmezí:
rozklad začíná při cca 150°C
Bod tání:
nepoužívá se
Bod vzplanutí:
nepoužívá se
Vlastnosti podporující hoření:
žádné
Sypná váha:
1.100 – 1.200 kg/m3
Hustota:
1,48 g/cm3 při 20°C
Rozpustnost ve vodě:
cca 650 g/l při 20°C
Hodnota pH při 20°C:
4,1 – 4,6 (40 % NaHSO3 při 20°C)
Disiřičitan sodný je lehce rozpustný ve vodě a vytváří hydrogensiřičitan sodný.
Jemně krystalická sůl je suchém stavu a dobře se skladuje v uzavřených obalech a v chladu.
10. STÁLOST A REAKTIVITA
10.1 Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat
Silnému zahřívání, při teplotách nad 150°C se může rozkládat. Při kontaktu s vodou může vznikat oxid siřičitý.
10.2 Nebezpečné produkty rozkladu
Oxid siřičitý
10.3 Látky, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku
Oxidační prostředky – při působení nastává silná reakce, kyseliny – při působení vzniká oxid siřičitý.
11.TOXICKÉ INFORMACE
Akutní toxicita:
LD 50/oral, krysy/
LD 50/dermal, krysy/
LD 50/nitrožilní, krysy/
1.540 mg/kg
větší než 2.000 mg/kg
115 mg/kg
Dráždivé a žíravé působení:
Podráždění kůže (králík)
nedráždivý
Podráždění očí (králík)
nebezpečí vážného poškození očí
Při vypití, vdechnutí nebo při kontaktu s pokožkou může dojít u náchylných osob k alergické reakci. Pokusy
v USA zjistily, že astmatici silně reagují na sulfity.
12.EKOLOGICKÉ INFORMACE
Údaje k eliminaci:
Výrobek není biologickými čistícími postupy odstranitelný.
Test není proveditelný.
Postupy v souvislosti s ochranou životního prostředí:
Výrobek může v čističkách odpadních vod nebo vodách způsobovat silnou spotřebu kyslíku a tím negativně
působit na živočichy. Na základě rozdílného koeficientu n-oktano/voda/log Pow = -3,7/ se nedá očekávat
hromadění v organismu.
Ekologické působení:
Akutní toxicita:
LC50/salmo gairdneri/
LC50/rainbow trout/
EC50/daphnia magna, 48 h/
EC50/scenedesmus subspicatus/=
50 – 220 mg/l
< 150 mg/l
89 mg/l
48 mg/l
EC50/pseudomonas putida, 17 h/= 56 mg/l
DIN 38412/1
OECD 202
OECD 201
DIN 38412 díl 8
BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ č. 1907/2006
Datum vydání: 16.6.2004
Datum revize: 26.11.2008
Název výrobku:
strana 5 ze 6
Dvojsiřičitan sodný
Další ekologické pokyny:
Při nízké koncentraci produktu ve vodě neočekává se porušení aktivity bakterií v čističkách odpadních vod. BSK
– 165 mg/l
13. POKYNY K LIKVIDACI
13.1 Způsob zneškodňování výrobku:
Ohledně recyklace oslovit výrobce nebo organizace zabývající se odpady.
Způsob zneškodňování obalu: Zneškodňování se řídí podle úředních předpisů, s kontaminovanými obaly se
zachází jako s výrobkem. Pokud není úředně jinak stanoveno, nemůže se kontaminované balení považovat za
domovní odpad. O zneškodňování informuje patřičné úřady nebo organizace zabývající se odstraňováním
odpadů. Likvidace odpadů se provádí v souladu se zákonem 125 a prováděcí vyhlášky 337 z roku 1999.
Klíčové číslo odpadů (EAK): 060303
Značení odpadů:
Pevné sole, sírany, siřičitany nebo sirníky
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU
Disiřičitan sodný není zařazen jako nebezpečný ve smyslu o přepravě/ADR/RID,IMDG-kód, ICAO-TI/IATADGR/.
Další údaje: Nepřepravovat společně s dusitanem sodným, sirníkem sodným, dusičnanem sodným a kyselinami.
15. INFORMACE O PŘEDPISECH
Označení obalů dle zákona č. 356/2003 Sb. a směrnice Rady 67/548 EHS v posledním platném znění:
Xn
zdraví škodlivý
R-věty:
S-věty
R 22
R 31
R 41
S 26
S 39
Zdraví škodlivý při požití.
Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
Nebezpečí vážného poškození očí.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc.
Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.
České zákony a nařízení, které se vztahují nebo mohou vztahovat na uvedený výrobek:
Zákon č. 356/2003 Sb., Vyhláška MPO 232/2004 Sb., Vyhláška 231/2004 Sb., Vyhláška MŽP č. 220/2004 Sb.,
Vyhláška MŽP 234/2004 Sb., Vyhláška MŽP č. 221/2004 Sb., Vyhláška č. 222/2004 Sb., Vyhláška č. 219/2004
Sb., Vyhláška č. 223/2004 Sb., Vyhláška 164/2004 Sb., Zákon č. 258/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 88/2004 Sb., Zákon č. 102/2001 Sb., Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., Vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb., Zákon č. 185/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Vyhláška č. 383/2001 Sb., a Vyhláška č.
376/2001 Sb.
Právní předpisy, které se v obecné rovině vztahují na látku nebo přípravek. Směrnice Evropského parlamentu a
Rady 1999/45/ES o sbližování právních předpisů a správních předpisů členských států týkající se klasifikace,
balení a označování nebezpečných látek a přípravků ve znění pozdějších předpisů, Směrnice Rady 76/796/EHS o
sbližování právních a správních předpisů týkající se omezení uvádění na trh a požívání některých chemických
látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ č. 1907/2006
Datum vydání: 16.6.2004
Datum revize: 26.11.2008
Název výrobku:
Dvojsiřičitan sodný
strana 6 ze 6
16. DALŠÍ INFORMACE
R 22- Zdraví škodlivý při požití.
R 31- Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
R 41- Nebezpečí vážného poškození očí.
Pokyny pro školení:
Před prvním použitím výrobku musí být všichni pracovníci přicházející do styku s tímto výrobkem prokazatelně
vyškoleni.
Zdůraznit agresivitu látky.
Písemná pravidla pro nakládání s látkou/přípravkem musí být k dispozici na pracovišti a musí být projednána
s orgánem veřejného zdraví.
Doporučené omezení použití:
Je zakázáno prodávat nebo darovat osobám mladších 18 let nebo osobám zcela nebo zčásti zbavených
způsobilosti k právním úkonům.
Zdroj nejdůležitějších dat použitých při sestavování bezpečnostního listu:
Bezpečnostní list výrobce, státní legislativa, chemické databáze a tabulky.
Konkrétní podmínky zpracování výrobku u spotřebitele však leží mimo dosah našeho dozoru a naší kontroly.
Produkt se nesmí používat k jiným účelů než jak je uvedeno. Zákazník a zpracovatel jsou odpovědni za
dodržování všech zákonných ustanovení. Tento bezpečnostní list popisuje požadavky pro zajištění bezpečné
manipulace, nepředstavuje však garanci vlastností tohoto výrobku.
Kontaktní osobou pro poskytování dalších informací o tomto produktu:
Ing. Josef Kořínek – majitel firmy Ing. Josef Kořínek, tel.: +420/602 343 341
Uvedené údaje odpovídají našim dnešním poznatkům. Popisují naše produkty z hlediska bezpečnostních
požadavků bez nároku na garanci určitých vlastností.