Fotodioda - janoud.cz

Transkript

Fotodioda - janoud.cz
Fotodioda
Fotodioda je plošná polovodičová dioda (součástka) konstrukčně upravená tak, aby do
oblasti PN přechodu pronikalo světlo. Není-li přechod osvětlen, má voltampérová charakteristika
stejný průběh, jako charakteristika běžné diody.
Princip fotodiody je založen na vnitřním fotoelektrickém jevu. Světlo (foton), který dopadá
na přechod PN (světlo je soustředěno na přechod např. čočkou), narazí do elektronu ve valenční
vrstvě atomu a předá mu svoji energii. Elektron energii fotonu absorbuje, čímž získá dostatek
energie k opuštění valenčního pásu a přeskočí do pásu vodivostního – elektron opustí vlastní atom
a pohybuje se prostorem krystalové mřížky, vznikl tím volný elektron, na jeho místě vznikla díra
(defektní elektron). Takto vzniklé volné elektrony jsou volné nosiče náboje, které snižují elektrický
odpor polovodiče, resp. zvyšují elektrickou vodivost polovodiče. Tento fotoelektrický jev nastává
také i u fotorezistoru (fotoodporu).
Vliv osvětlení přechodu tedy můžeme sledovat v polarizaci diody v závěrném směru, kdy
dochází k lineárnímu růstu anodového proudu (anoda) při rovnoměrném zvětšování osvětlení.
Dioda se tedy chová jako pasivní součástka, jejíž elektrický odpor v závěrném směru je závislý na
osvětlení. Fotodioda reaguje na změny osvětlení velmi rychle, řádově 10-6–10-9 s.
Zvláštní konstrukce se používá například u fotodiody PIN, která má mezi vrstvou přechodu
P a N vloženou vrstvu minimálně dotovaného polovodiče s velkou elektrickou pevností (až 500 V).
Proto pracuje s velmi vysokými intenzitami elektrického pole v oblasti přechodu. Tím je dosaženo
náběhu již v řádu 10-12–10-15 s.
VA charakteristika fotodiody prochází
3 kvadranty (I., III. a IV. kvadrantem),
přičemž využíváme jen III. a IV. kvadrant.
Ve III. kvadrantu pracuje fotodioda v tzv.
odporovém (fotovodivostním, pasivním)
režimu a chová se jako rezistor citlivý na
světlo. Ve IV. kvadrantu pracuje dioda v tzv.
hradlovém
(fotovoltaickém,
aktivním)
režimu. Zde se dioda chová jako zdroj
elektrické energie.
Fotodiody používáme k měření osvětlení, v automatizaci, i jako zdroj el. energie. Rychlé
fotodiody se používají v optických spojích, optronech apod. Podle režimu je to:
1. Fotodioda zapojená jako hradlová (aktivní režim - IV. kvadrant):
Na PN přechodu fotodiody je elektrické pole způsobené pohyblivými částicemi
s nábojem. Spojíme-li konce fotodiody přes rezistor (viz obr.), začne rezistorem
protékat proud tvořený těmito volnými částicemi. Na PN přechodu (je-li stále
osvětlen) se přitom generují stále další a další páry elektron-díra a fotodioda se
tedy chová jako zdroj stejnosměrného napětí. Velikost napětí je asi 0,5 V na
jeden článek (jednu fotodiodu). Fotodioda v tomto zapojení se často nazývá
sluneční (solární) článek.
2. Fotodioda zapojená jako odporová (pasivní režim - III. kvadrant):
Používá se stejně a ve stejném zapojení jako fotorezistor. Je součástí optoelektronických členů,
které převádí osvětlení na elektrické napětí, nebo zabezpečovacích zařízení.
Ukázka některých fotodiod:
Zdroje:
http://lucy.troja.mff.cuni.cz, http://cs.wikipedia.org

Podobné dokumenty

CZ_Boffin II SOUND_web

CZ_Boffin II SOUND_web Fotoodpor (RP) je odpor citlivý na světlo, jeho hodnota se mění od téměř nekonečna v naprosté tmě až k 1000W při jasném světle svítícím na něj.

Více

Vývojové trendy v oboru čipů

Vývojové trendy v oboru čipů rozsah než menší (viz str. 50 a 51), ale její možnosti jsou pořád omezené. Kdyby byla nastavena pro vyšší rozsah jasů (kontrastnější podmínky), dělala by za normálních podmínek „ploché“ fotografie....

Více

Experimentální stavebnice pro elektrotechniky Obj. č.: 90

Experimentální stavebnice pro elektrotechniky Obj. č.: 90 Piezoelektrický generátor zvuku (akustický měnič) ......................................................................................................8 Integrované obvody (IO) ......................

Více

Otáčkoměr s A/D převodníkem (1635)

Otáčkoměr s A/D převodníkem (1635) Využijeme pro tento účel síťového kmitočtu 50Hz, který máme vždy k dispozici. Potřebujeme pro tento účel libovolný síťový transformátor., dodávající napětí s hodnotou od 5V do 20V, jehož výstupní v...

Více

Mozkove dominamnce Interpretace

Mozkove dominamnce Interpretace analytického uvažování. Nejvíc jej zajímá racionalita, při řešení problému primárně používá rozum. Vnímá nejprve detaily a až potom celek. Vyniká ve všem, co souvisí s čísly a systémy (vyzná se v m...

Více

Fotoelektrický jev

Fotoelektrický jev Fotodioda může pracovat jako fotovoltaický článek nebo jako fotoodpor. Fotodioda zapojená jako hradlová:

Více

Univerzální olejový hořák G

Univerzální olejový hořák G Základním předpokladem bezproblémového provozu je správně dimenzovaný kouřovod. Požadavky na rozměry kouřovodu jsou ustanoveny v normách DIN 4705 (Způsob postupu při dimenzování systému odvodu spal...

Více

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Úplně nejjednodušším způsobem je vložit je třeba na spořicí účet, který vám pomohou založit rodiče, a každý měsíc bude jejich hodnota narůstat o připsané úroky. Investovat však lze i do zlata, nemo...

Více

Maturitní témata z fyziky - Gymnázium Pierra de Coubertina

Maturitní témata z fyziky - Gymnázium Pierra de Coubertina 14. Elektrický náboj a elektrické pole Coulombův zákon, vlastnosti el. náboje, intenzita el. pole, el. potenciál, el. napětí, vodič a izolant v el.poli, rozložení náboje na vodiči, kondenzátor, kap...

Více