PROSINEC08

Komentáře

Transkript

PROSINEC08
4

Vánoční koncert
dechové hudby DOLANKA
20.prosince 2008 v sále sokolovny v Dolanech
Program:
1. Jihočeská polka
Ladislav Kubeš
2. Hofmanovy povídky
Jacqunes Offenbach
3. Sladké hlouposti
Carson C. Parks
4. Nuselačka
E. Kaplánek
5. Lapaloma
S. de Yradier
6. Zpěv skřivana
ar. Miroslav Císař
7. Strangers in the night Bert Kaempfert
8. Hlucká
Blahoslav Smíšovský
Vystoupení žáků ZUŠ z Dolan
přestávka
1. Patricia
2. Tulácká píseň
3. Alžbětínská serenáda
4. Rozmarné děvčátko
5. Ukolébavka
6. Vánoční zvon
7. Ještě tu poslední
Příjemné prožití svátků vánočních
a úspěšný nový rok 2009
přeje Obecní úřad Dolany, rada obce
a zastupitelstvo obce
Víte, že v obci je knihovna
pro děti i dospělé?
Peres Prado
Rudolf Piskáček
Ronald Binge
Jan Kelnar
Bernard Flies
Antonín Pecha
Jaromír Vejvoda
Obecní úřad má v péči knihovnu pro všechny generace.
V roce 2007 přešla inventurou Obecní knihovny v Olomouci. Bylo vyřazeno několik set knih, přesto knihovna má dost
titulů stálých a knihy, které dvakrát ročně Okresní knihovna
obměňuje. V letošním roce obecní úřad zakoupil nové knihy
téměř za 15 tisíc korun. Knihovna má své stálé čtenáře,
ale nabízí se i dalším zájemcům. Problémy jsou jen s dětmi, které musíme často upomínat o jejich vrácení. Ony jsou
knihy dnes dost drahé. Je možné si půjčit i časopisy staré
i nové, a lze využít služeb internetu. Víme, že dnes internet
zastiňuje čtení knih, což není to nejlepší pro děti. Rodiče
by měli vést své děti ke čtení knih, kniha obohacuje city
člověka, pomáhá se dětem lépe vyjadřovat a zvyšuje slovní
zásobu. Kniha je i dobrým přítelem pro samotáře, seniory,
ženy na mateřské dovolené.
Na Vaši přízeň se těší knihovna OÚ Dolany. Otevřeno v
pátek vždy od 13 do 17.30 hodin.
V knihovně se ptá mladá žena knihovnice: Mohla bych si
půjčit tu knihu o manželském štěstí?“
„Jistě, ale musíte jít do oddělení pohádek...“
Knihovnice
Foto: M. Hrachovec

Výpis z usnesení Rady obce za období 28.7.2008 do 12.11.2008
- RO odsouhlasila ukončení pronájmu nebytových prostor
prodejny potravin v KD čp.10 na Pohořanech „Dohodou“
ke dni 31.8.2008.
- RO odsouhlasila „Investiční záměr“ na další rozvoj sportovního areálu v Dolanech.
- RO odsouhlasila zrušení ohrádky na komunální odpad pro
chataře na Dolní boudě.
- RO vzala na vědomí informaci o průběžném hospodaření
obce za 1. pololetí roku 2008.
- RO odsouhlasila finanční příspěvek 3.000,-Kč na vydání publikace „Z časů Olomouckých“.
- RO souhlasí s udělením výjimky v počtu dětí v MŠ Dolany a MŠ Dolany – Véska pro školní rok 2008/2009.
- RO odsouhlasila „Dohodu o členství v JSDHO obce Dolany“ s panem Jakubem Muškou od 1.9.2008.
- RO na základě dopisu ČEZ Zákaznické služby s.r.o., kterým žádají o odstranění závady na odběrném místě VO
– Loučky, RO souhlasí s cenovou nabídkou na odstranění
závady f. ELMO-SA spol.s.r.o., Olomouc.
- RO vzala na vědomí neakceptování žádosti na dotaci
– Kanalizace Véska - Pohořany ze SFŽP.
- RO vzala na vědomí dopis od Olomouckého kraje o zařazení akce „Dolany-průtah, most“ u Kartouzky. V souvislosti s touto akcí bude řešen bezpečný průjezd v této části
obce.
- RO odsouhlasila prodloužení propustku betonovou rourou
o průměru 60 cm na obecním pozemku p.č.558/1 v k.ú.
Dolany.
- RO v případě souhlasu osadního výboru na Pohořanech
souhlasí s bezplatným pronájmem p.č.1012 a části parcely
č.940/4 v k.ú. Pohořany na Moravě.
- RO odsouhlasila záměr pronájmu prodejních prostor v KD
na Pohořanech.
- RO odsouhlasila zakoupení 3 ks zásahových obleků ZAHAS pro JSDHO Dolany.
- RO odsouhlasila finanční příspěvek ve výši 3.000,-Kč Fotbalovému klubu Dolany-Véska o.s. na akci pro děti nazvanou „Rozloučení s prázdninami troch jinak“.
- RO souhlasí se stavbou „Zázemí pro sportovce – šatny,
klubovna, sociální zařízení-SK Véska“ na obecním pozemku par.č.123 v kat.území Véska u Olomouce.
- RO vzala na vědomí „Kalkulaci stravného č.8“ platnou od
1.9.2008.
- RO odsouhlasila návrh cen za služby v těžební činnosti od 210 – 380,-Kč/m3 dle návrhu obecního lesníka.
- RO odsouhlasila finanční příspěvek ve výši 2.000,-Kč MS
Dolany na střelby konané na Mostruňku dne 20.září 2008.
- RO projednala žádost České pošty, s.p. a odsouhlasila
změnu hodin pro veřejnost dle předloženého návrhu ke dni
1.10.2008.
- RO odsouhlasila fin. příspěvek 1.000,-Kč TJ Zora Praha
zrakově postižených občanů.
- RO odsouhlasila proplatit Fa č.2008028 za vybavení prodejny potravin na Pohořanech.
- RO souhlasí se záměrem pronájmu p.č.68/1 zahrada v
k.ú. Pohořany na Moravě.
- RO nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č. 76/3
ostatní plocha v k.ú.Pohořany na Moravě.
- RO souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku
p.č.255/2 travní porost v k.ú. Pohořany na Moravě.
- RO nesouhlasí se záměrem prodat pozemek p. č. 70
ostatní plocha a část parc.č.138 orná půda v k.ú. Pohořany
na Moravě.
- RO souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 940/1 ostatní
plocha – ostatní komunikace a p.č.12 zahrada v k.ú. Po-
hořany na Moravě a nesouhlasí se záměrem prodeje p.
č. 1003 zahrada a části pozemku p. č. 940/1 před p. č.
1003 a před p. č. 940/34 v k.ú. Pohořany na Moravě.
- RO nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p.
č. 940/1 ostatní plocha – ostatní komunikace a p. č. 1004
zahrada před pozemkem p. č. 60/1 a 88/1 v k. ú. Pohořany
na Moravě.
- RO souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č.
940/4 ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Pohořany na Moravě.
- RO nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 562/
18 ostatní plocha v k. ú. Dolany u Olomouce.
- RO nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p.č.
562/4 zast.plocha v k. ú. Dolany u Olomouce.
- RO nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p.č.
1491/1 v k.ú. Dolany u Olomouce.
- RO souhlasí s umístěním výrobny el. energie 5 KW a 25
KW na soukromých pozemcích p.č.129/1 a 129/4 v k.ú.
Pohořany na Moravě.
- RO odsouhlasila finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč
římskokatolické farnosti Dolany na vybavení kostela sv.
Matouše v Dolanech.
- RO odsouhlasila fin. příspěvek ve výši 3.000,- Kč hudební
skupině Galaxie.
- RO projednala podnět komise ŽP na stanovení cenové mapy pozemků a rozhodla, že cenová mapa pozemků
bude zpracována po schválení změny ÚPo Alfaprojektem Olomouc.
- RO projednala zápis komise pro přidělování bytu v 6.bj
Véska a rozhodla, že vzhledem k účelu využití bytu jako
startovací byty pro mladé a k přihlédnutí nejvyššímu počtu
získaných bodů, přidělit byt č.1 panu Václavu Keňovi z Vésky.
- RO odsouhlasila udělení licencí k provozování veřejné
linkové osobní dopravy pro dopravce k provozování Veolia
Transport Morava a.s. Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava
– Moravská Ostrava na linky:
• 890716 Ostrava-Moravský Beroun – Opava
• 890711 Olomouc-Šternberk-Huzová-Bruntál-Rýmařov
• 890707 Hlubočky-Dolany-Pohořany
• 890700 Olomouc-Dolany-Bělkovice-Lašťany
• 890701 Olomouc-Dolany-Dolany,Pohořany-Jivová
• 890726 Olomouc-Rýmařov-Malá Morávka- Malá Morávka,
Ovčárna točna-Karlova Studánka
- RO souhlasí se zahájením územního řízení na technické zázemí spol. GOLF AREA, a.s. Olomouc na golfovém
hřišti na pronajatých obecních pozemcích a zároveň si klade podmínku vyřešení majetkoprávních vztahů před stavebním řízením.
- RO odsouhlasila „ Smlouvu o poskytnutí poradenství ve
věci DPH „ do 30.000,- Kč.
- RO odsouhlasila přípravu na zpracování studie řešení zastávek a přechodů u ZŠ a MŠ A.Š. v Dolanech – geodetické
zaměření ve výši 19.000,- Kč.
- RO odsouhlasila finanční příspěvek 5.000,- Kč Arcidiecézní charitě Olomouc Hospic na Svatém Kopečku.
- RO vzala na vědomí informaci o přidělení dotace „Véska-stodola“.
- RO odsouhlasila změnu nájemní smlouvy na pronájem
části pozemku p. č. 603/4 travní porost v k. ú. Pohořany.
- RO bere na vědomí vyhodnocení akce „Prodloužení vodo
vodního řadu na Pohořanech – na Vyhlídce“ a souhlasí s
fin. vypořádáním celé akce.
- RO projednala žádost pana B. Šuby a souhlasí s monitorováním části obecního pozemku p. č. 558/1 v k.ú. Dolany

- vjezd k obchodu a k RD čp.353.
- RO souhlasí s uzavřením „Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene „ na uložení tel. kabelu na části
obecního pozemku p. č. 1491/1 v k. ú. Dolany (Labanc-Staněk), mezi obcí Dolany a Telefonica 02, Czech Republic,
a.s. Praha 4.
- RO ruší „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy a zřízení
věcného břemene“ uzavřenou dne 19.6.2008 mezi obcí
Dolany a. s. ČEZ Distribuce a. s. Děčín a souhlasí s uzavřením nové „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene“ ze dne 13.10.2008 (čís.IV-128002794/1) Pohořany – 2RD Havlíček –NNK.
- RO pověřila starostu obce jednáním o bezúplatném převodu pozemku p. č. 559/2 v k.ú. Dolany o výměře 54 m2
na obec Dolany.
- RO souhlasí se zahájením územního řízení pro stavbu „Klubovna a zázemí golfového areálu Véska - Pohořany Golf Area, a. s. Olomouc na pronajatých obecních
pozemcích a zároveň si klade podmínku vyřešení majetkoprávních vztahů před vydáním stavebního povolení.
- RO odsouhlasila pronájem parcely č. 68/1 zahrada o výměře 1.152 m2 v k.ú.Pohořany na Moravě.
- RO odsouhlasila pronájem části parcely č. 255/2 trvalý
travní porost o výměře asi 413 m2 v k.ú. Pohořany na Moravě.
- RO neodsouhlasila žádost na zjednodušené stavební řízení na klubovnu GOLF KLUBU Olomouc.
- RO odsouhlasila finanční příspěvek na mládež ve výši
6.000,- Kč FC Dolany na činnost s mládeží na II. pololetí
roku 2008.
- RO odsouhlasila pořízení náhradního zdroje energie Smart
-UPS SC420 jako záložní zdroj pro napájení serveru.
- RO projednala žádost pana J. Špičáka o uzavření smlouvy na odhrnování sněhu v obci Pohořany, Véska, Véska
Nové Sady, za stejných podmínek jaké má Agrosystém
Pohořany s.r.o. Vzhledem k platné smlouvě uzavřené dne
27.11.2006 s Agrosystémem Pohořany s.r.o., RO žádost
zamítá.
- RO projednala žádost občanů o opravu místní komunikace par. čís. 1480 v k. ú. Dolany a rozhodla, že z hlediska
koncepce oprav místních komunikací budou přednostně
rekonstruovány hlavní průtahy obcí. Ostatní budou opravovány pouze štěrkem.
- RO odsouhlasila nákup 4 ks plechových kontejnerů 1.100
litrů pro potřeby obce.
- RO odsouhlasila finanční příspěvek ve výši 2.000,-Kč pro
„Senior klub Dolany“.
- RO odsouhlasila finanční příspěvek 1.000,-Kč fotbalovému oddílu META Pohořany na zimní turnaj v malé kopané,
pořádaný dne 22.11.2008.
- RO projednala 3 nabídky na poradenské služby při výběru
realizace PD „Stavební úpravy stodoly“: INVEST CZ a.s.
Šternber - Creative design s.r.o. Šternberk, GHC regio s.r.o.
Olomouc. RO vyhodnotila a odsouhlasila vítěznou nabídku
od f. GHC regio s.r.o. Olomouc.
- RO nesouhlasí se záměrem pronájmu p. čís. 383 a 382
travní porost v k. ú. Pohořany na Moravě.
- RO nesouhlasí s prodejem části pozemku pozemku
p.č.558/1 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Dolany.
- RO projednala návrh SK Véska na zajištění dokumentace
a přijmutí dotace na cyklostezku Véska-Dolany-Radíkov a s
účastí obce nesouhlasí.
- RO odsouhlasila záměr požádat o dotaci na revitalizaci
rybníku v Dolanech a Vésce.
- RO doporučuje zastupitelstvu obce odsouhlasit navýšení
rozpočtu na PD MŠ na 360.000,-Kč a doporučuje odsouhlasit uzavření smlouvy o dílo s Ing. M. Trokanem. Na PD školní hřiště doporučuje zastupitelstvu obce uzavřít smlouvu
o dílo na 180.000,- Kč s Ing. Tomášem Samohýlem.
- RO doporučuje zastupitelstvu obce odsouhlasit navýšení rozpočtu v kapitole hasiči o 40.000,-Kč na opravu
auta MITSUBISHI.
- RO revokuje v usnesení č.19/08 bod 7.v plném znění.
Rada obce se žádostí GOLF Ageus s.r.o. souhlasí.
- RO doporučuje zastupitelstvu obce odsouhlasit finanční
příspěvek ve výši 300.000,- Kč na pokrytí vlastních zdrojů při výstavbě kabin Fotbalovému klubu Dolany – Véska
o.s. za předpokladu uzavření budoucí darovací smlouvy o
převodu kabin do vlastnictví obce Dolany.
Miroslav Brückner - tajemník
Usnesení z 8. veřejné schůze ZO obce Dolany,
konané dne 1.září 2008 v 17.00 hod. v Domě služeb
- Prodej pozemku parc. 148/27 ostatní plocha – manipulační
plocha o výměře 2987 m2 v kat. území Véska u Olomouce
Občanskému sdružení Sportovnímu klubu Véska.
Přítomno: 13 zastupitelů
Omluveni: 2 zastupitelé, Občané: 6
Zastupitelstvo obce Dolany schválilo:
- Program jednání.
- Činnost rady obce za období od 26.5. do 28.7.2008.
- Úpravy rozpočtu.
- Smlouvu o dílo „Průzkumy a rozbory územně analytických
podkladů“ podklad pro zpracování změny č.3 ÚPO Dolany“.
Zastupitelstvo obce Dolany nesouhlasí:
- S prodejem pozemků PK parc. č. 528 o výměře 4262 m2 ,
parc. č. 1649/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1158 m2 a části parc. č. 362/4 lesní pozemek o výměře
150 m2 v kat. území Véska u Olomouce.
Pracovní doba na Obecním úřadě v Dolanech o
vánocích:
22.prosince 2008 – od 8,00 do 17,00 hodin
23.prosince 2008 – zavřeno
29.prosince 2008 – od 8,00 do 14,00 hodin
30.prosince 2008 – zavřeno
31.prosince 2008 – zavřeno
2. ledna 2009 – zavřeno
Prvním úředním dnem v novém roce je pondělí 5.
ledna 2009.
Sníh ještě nenapadal a neroztál, a už jsou
známy termíny letních táborů na základnách
v Malé Morávce a ve westernovém městečku
Boskovice.
Bližší informace naleznete na
www.tsmata.wz.cz.
Zasněžené vánoce a šťastný nový rok přeje
T.S. Máta

Platba místního poplatku za komunální odpad v Dolanech v roce 2009
Vážení občané,
Zastupitelstvo obce Dolany 1.prosince 2008 na svém zasedání schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Dolany (dále jen „vyhláška“).
pro důchodce, léčebnách dlouhodobě nemocných a
zařízeních, poskytujících sociální služby s celoročním pobytem, které nejsou zřízeny Obcí Dolany; k
žádosti je nutno doložit potvrzení příslušného
zařízení
d) osoby umístěné ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu; k žádosti je nutno doložit potvrzení
příslušné věznice o tom, jak dlouho v ní je poplatník
umístěn; dále v tomto případě žádost musí obsahovat čestné prohlášení žadatele o tom, že v případě
ukončení vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody oznámí tuto skutečnost bez zbytečného prodlení
správci poplatku
e) poplatníci, kteří se dlouhodobě ( min. souvisle 9 měsíců v daném kalendářním roce) zdržují mimo
Českou republiku; k žádosti je nutno doložit potvrzení o pobytu mimo území České republiky
Oznámení o nároku na osvobození s příslušnými
doklady prokazujícími nárok na osvobození musí být
podáno do 31.5.2009, jinak nárok zaniká. Skutečnost
zakládající nárok na osvobození od poplatku, která
nastala až po 31.5.2009, je poplatník povinen oznámit ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího vzniku, jinak nárok
zaniká.
Kdo je tedy poplatníkem a jaká je výše poplatku?
Podle této vyhlášky musí každý občan s trvalým
pobytem na území obce Dolany zaplatit místní poplatek ve výši 456,00 Kč na kalendářní rok 2009.
Podle této vyhlášky musí fyzická osoba, která má
ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, zaplatit místní poplatek ve
výši 456,00 Kč za kalendářní rok 2009. Má-li k této
stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající za jednu fyzickou osobu.
Jaké je ve vyhlášce zahrnuto osvobození?
1) Od poplatku jsou dle vyhlášky osvobozeni poplatníci, kteří nemusí svůj nárok na osvobození žádným způsobem prokazovat. Jde o:
a) poplatníky, kteří v příslušném kalendářním
roce dovrší 80 a více let věku
b) děti, které v příslušném kalendářním roce dovrší 2 roky věku a mladší
c) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící individuální rekreaci, ve které
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
a současně se stavba sloužící nebo určená k individuální rekreaci nachází na území obce Dolany jako
trvalý pobyt vlastníka nemovitosti.
Skupiny v bodě 1) písmene a,b,c, neplatí poplatek, neboť jsou v plné výši osvobozeny.
d) poplatníky, kteří v příslušném kalendářním
roce dovrší 70 až 79 let – jde o osvobození ve výši
50% poplatku, tito poplatníci zaplatí poplatek ve výši
228,00 Kč za kalendářní rok 2009.
Jaká je splatnost poplatku a způsob
úhrady poplatku?
Poplatek je splatný buď celý do 31.5.2009 nebo
polovina do 31.5.2009 a polovina do 30.9.2009.
Poplatek lze platit složenkou, která je k dispozici
v kanceláři poplatků na Obecním úřadě v Dolanech,
v pondělí a středu od 8,00 do 11,30 hod a od 12,30
do 17,00 hod., dále hotově v úřední den v kanceláři
poplatků na Obecním úřadě v Dolanech nebo převodem z účtu. Pro bezhotovostní platbu je nutné vyplnit
číslo účtu 1800971379/0800, specifický symbol 1337
a variabilní symbol – rodné číslo bez lomítka.
Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce. V případě hromadné
platby provedené poštovní poukázkou nebo bankovním převodem je nezbytné do 15 dnů od provedení platby, oznámit Obecnímu úřadu Dolany
na předepsaném formuláři, za které osoby byla
platba provedena. Pokud nebude oznámení provedeno, není možné platbu rozúčtovat a osoby,
za které mělo být hromadnou platbou uhrazeno,
budou dlužníky na poplatku až do okamžiku dodání oznámení o rozpisu platby.
Za děti a nesvépravné osoby zajišťují platbu jejich
zákonní nebo ustanovení zástupci, většinou rodiče.
Platbu však mohou provést i další osoby.
2) Jako v předchozím roce je ve vyhlášce zachována možnost osvobození pro další skupiny
poplatníků, které však již svůj nárok na osvobození musí oznámit a nárok na osovobození řádně
doložit. Jde o:
a) žáky a studenty denního studia škol, kteří se
prokáží dokladem o zajištění ubytování v daném místě a potvrzením o studiu příslušné školy; k žádosti je
nutno doložit potvrzení o studiu, potvrzení o ubytování
b) osoby umístěné v zařízeních poskytující sociální služby s týdenním pobytem; k žádosti je nutno
doložit potvrzení příslušného zařízení
c) osoby umístěné v domovech a penzionech

Co když dojde v průběhu roku k přihlášení či
zrušení trvalého pobytu nebo úmrtí?
Pokud se občan přihlásí k trvalému pobytu na území obce Dolany v průběhu kalendářního roku, platí
poplatek za poměrnou část roku. Pro stanovení výše
poplatku je rozhodující stav na konci měsíce t.j. pokud se přihlásí třeba i poslední den v měsíci platí poplatek za celý tento měsíc. Pokud se v průběhu roku
poplatník odstěhuje a vznikne mu tímto přeplatek na
poplatku za komunální odpad, může si o vrácení přeplatku požádat v kanceláři poplatky na Obecním úřadě v Dolanech osobně nebo písemně. Přeplatek se
ze zákona vrací pouze na základě žádosti poplatníka,
a to pouze pokud je vyšší než 50,- Kč.
V případě úmrtí poplatníka je přeplatek nebo nedoplatek na poplatku součástí dědického řízení a je
nutno nárok uplatnit u notáře.
Co hrozí, jestliže poplatek není zaplacen
včas?
Nebude-li poplatek zaplacen(odveden) včas nebo
ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacený(neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou (neodvedenou)
část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Bude-li vymáháním pověřen soudní exekutor, advokátní kancelář či společnost zabývající se vymáhá-
ním pohledávek, zaplatí dlužník vedle základní dlužné částky a jejího navýšení mnohonásobek dlužné
částky představující náklady spojené s vymožením
dlužné částky.
Kde můžete získat další informace?
Potřebné informace k platbě poplatku za komunální odpad poskytne paní Lišková – kancelář poplatků
na Obecním úřadě v Dolanech, a to osobně v úředních hodinách, které jsou pondělí a středa od 8,00 do
11,30 hod a od 12,30 do 17,00 hod., nebo telefonicky
na čísle 585396115.
Vyhláška a formuláře Oznámení nároku na
osvobození, Oznámení o platbě, Žádost o vrácení
přeplatku jsou k dispozici na internetových stránkách
www.dolany-ol.cz
Platba stočného (tj. odvádění odpadních vod kanalizací) :
Poplatníci napojení na kanalizaci v Dolanech............................. 13,- Kč za m3 dle uzavřené
smlouvy
Upozornění občanům:
1.1.2009 – se svoz popelnic uskuteční
dobňovány jako okřídlené lidské bytosti nebo v podobě koní.
Byly jim připisovány božské vlastnosti, podle Hésoida jsou
potomky krále hvězd Astraia a bohyně Éóje. Nejznámější z
nich jsou Boreás ( u Římanů Aquilo ), který oplodnil v podobě
hřebce s tmavou hřívou dvanáct klisen trojského krále a tato
hříbata byla tak éterická, že mohla běhat po vrcholcích stébel
a po hřebenech mořských vln. Boreás je bouřlivý severák,
ze všech větrů nejsilnější a přináší sníh a zimu. Od roku 492
př.n.l., kdy pohroma perského loďstva byla přičítána právě
tomuto severnímu větru, se Boreás stal v Athénách státním
kultem.
ZEMÌ (III.)
Irena Šindláøová
Vzduch
V dnešním povídání o živlech – v souvislostech mytologických, rituálních či náboženských - se budeme věnovat
elementu Vzduchu. Ten je specifický tím, že jako neviditelný
a nehmatatelný není přímou součástí – respektive prostředkem rituálů tak, jak tomu je v případě ostatních živlů. Lidské
kultury ve všech svých obsahových a časových proměnách
však věnují tomuto elementu pozornost v okamžiku, kdy se
stane akčním, dá se do pohybu a formuje se do větru, nebo
napomáhá vzniku oblačných jevů. V této podobě byl vzduch
– tedy vítr personifikován i uctíván jako božská bytost v
mnoha kulturách po celou dobu lidské existence. Mytologie i
lidová slovesnost přisoudila vzdušnému živlu bytosti, kterým
je tento element domovem. Paracelsus, učenec 16. století,
označovaný též jako švýcarský Hermes Trismegistos, nazývá
tyto vzdušné bytosti sylfové – v ženské podobě sylfidy, či
sylvestrus. Tvrdí, že tito jsou člověku svou podstatou nejblíže,
protože „ v ohni mohou shořet, v zemi se zadusit a ve vodě
utonout“. Jsou to právě sylfové , kteří byli ve středověkých
spisech zmiňováni jako pomocníci mágů a popisem svého
zevnějšku a vlastnostmi se podobali andělům. Nejsou vázáni
k žádnému místu tak, jako je tomu u bytostí ostatních živlů,
protože synonymem vzduchu je volnost a svoboda. V mytologii a pohádkách jsou sylfové popisováni jako velmi kreativní
tvorové, kteří vystavují své výtvory v nebeské galerii v podobě
mraků, v jejichž formaci dokáže lidská fantazie vypozorovat
ty nejrůznější tvary, tváře a výjevy. Ze svého nebeského království často sestupují k lidem, aby jim pomáhali a přinášeli
lásku a útěchu.
Dalším uctívaným větrem byl Notos (u Římanů Auster),
kterého Ovidius popisuje jako bytost s děsivým obličejem v
černých mracích a říká, že když Notos stiskne svými mohutnými dlaněmi mraky, ozve se obrovské burácení a z oblohy
začne proudit hustý liják. Tento jižní vítr bývá nebezpečný pro
námořní plavidla, přináší deště, bouře a potopy. Na sloupu
Marca Aurelia ( r.196 po Kr.) u římského Corsa je znázorněn
jako okřídlený obr, z jehož křídel se snáší hustý déšť na
římský tábor.
Zefyros (římský Favonius) je západní vítr, nejjemnější a
nejmírnější ze všech. Je ochráncem veškerého rostlinstva.
Podle mytologie byl původně stejně divoký jako jeho bratři, ale
láska ho změnila a tak se stal později zamilovaným vánkem
básníků, v jejichž sonetech láskyplně vane zelenými údolími
a zpívá milostné písně. Jemná hra Zefyra je opěvována např.
i v árii Morantovy opery Idomeneo.
Euros (římský Vulturnus ) je východní teplý a bouřlivý vítr,
který přináší déšť a bouře. Je zpodobňován se zasmušilou
tváří a rozcuchaným vousem a byl poměrně obávaným.
Vládcem Větrů byl v antické mytologii Aiolos, k němuž
na ostrov Aiolii doplul legendární Odysseus a pobyl u něj
jeden měsíc. Na rozloučenou a na důkaz přátelství mu Ailos
daroval kožený vak, v němž byly uvězněny nepříznivé větry.
V antice byl kult větrů velmi rozšířen. Větry byly zpo-

provanulo celý svět. Stribog byl také často žádán o věštby,
měl velikou moc, bohatství a sílu. Rusové si Vítr představovali jako muže se zakovanými ústy, který dýchá jen mezi
zuby, protože jinak by všechno na světě rozfoukal, srovnal
hory s dolinami a nastal by konec světa. Byl schopen konat
dobro i páchat zlo právě tak, jako i jeho sestry burja, mjatel
a vjuga,či jeho mocný bratr vichr. Vítr jezdí na bílém koni,
který je zosobněním vanoucího Větru a tak i v pohádkách
bývá mnohdy rychlý kůň nazýván Větrem. Jedna slovenská
báchorka vypráví, že král Větrů sídlí v čarokrásné zemi, kde
jsou skály a stromy ze zlata, tráva z hedvábí, zvířata mají
zlatou vlnu a ptáci zlaté peří.
Odeysseovy lodi poháněl podle rozkazu krále jen příznivý
mírný vítr Zefyros, před připlutím do Ithaly však Odysseovi
zvědaví druhové vak otevřeli a loď byla ve větrné bouři zahnána zpět k břehům Aiolie. Odysseus prosil větrného krále
Aiolia o pomoc, ale ten odmítl, protože usoudil, že bohové
nejsou tomuto muži nakloněni. Podle této báje je dodnes
užíván odborný geologický název „ aiolský“ pro krajiny, které
formoval vítr.
Jedním z hmatatelných svědectví o tomto dávném kultu
je athénská osmiboká stavba v korintském stylu, v níž se
na každé stěně nachází na reliéfním vlysu pod římsou personifikace osmi hlavních uctívaných větrů. Toto dílo, které
postavil Androníkos z Pyrrhu asi v polovině 1.století př.n.l.,
se nazývá Věž větrů.
Ve slovanské mytologii jsou popisovány čtyři hlavní Větry,
z nichž nejvíce je oslavován Jih, který přináší vláhu a teplo,
Sever má dosti špatných vlastností, ale jednu velmi důležitou – přináší totiž zdraví, Západ nosí déšť a Východ čistí
vzduch. Jejich přízeň se získávala oběťmi, převážně moukou
nebo např.u Slovinců čtyřmi kousky chleba za oknem. Proti
zlým démonům vzduchu chránily rolničky a různé nástroje,
vyvolávající chvějivé zvuky, které používali tehdejší šamani
při rituálech. Je možné, že archeologické nálezy rolniček na
různých náramcích a náhrdelnících neměly jen ozdobnou
funkci, ale i sloužily jako magický prostředek na zažehnávání
démonických vzdušných mocností.
Ve starém Egyptě byl uctíván Šov, bůh vzduchu a
světla. Legenda vypráví, že se zrodil ze vzduchu, který
jeho otec Atum vydechl svým nosem. Protože Egypťané
považovali vzduch nejen za hmotu, obsahující životodárnou
sílu a látku, která vyplňuje prostor mezi nebem a zemí, ale
i za hmotu, podpírající nebe, dostal Šov i přízvisko „ Nosič
nebe“. Jelikož vzduch je zároveň i ztělesněním větru, byl i „
Pánem čtyř větrů a všech nebeských koutů“. Až později se
Šov stal bohem světla a dokonce byl ztotožňován s bohem
Slunce. Podle legendy to byl právě on, kdo oddělil nebe od
země. Lidem se zjevoval za denního světla ve formě mraků
a na noční obloze v podobě souhvězdí Lva. Na reliéfních
zobrazeních má lidskou postavu a na hlavě pštrosí pero,
které je také hieroglyfickým vyjádřením jeho jména. Někdy
bývá znázorňován se lví hlavou a také se dochovalo několik
jeho sošek s podobou okřídleného muže se vzpaženýma
rukama. Řekové údajně ztotožnili tohoto egyptského boha,
jehož nazývali Sós, s mýtickým obrem Atlantem.
Vítr byl dáván i do úzké spojitosti se smrtí. Slováci
říkávali, když někdo zemřel na mrtvici, že „větr ho zavjou“.
V době moru si Poláci představovali morovou nákazu jako
větrnou paní a nazývali ji Powietrze. Slované viděli lidskou
duši jako dech, vánek, který vyvane ústy umírajícího. Manželkou personifikovaného větru byla Meluzína ( v některých
podáních byla jeho matkou ), jinak také zvaná Větrnice, u
Rusů Piatnice, u Bulharů Petka, v Lužici Bóža Lošč ( zvaná
Smrtnice) v Německu jako Gottesklage. Její božský původ
a krása jsou zvěčněny v mnoha pohádkách. Samo jméno ji
označuje jako „luznou“ tedy krásnou. Představa paní v bílém
rouše, s dlouhými rozpuštěnými vlasy, která naříká v komíně,
v křovinách nebo na čerstvých hrobech je rozšířena po celé
Evropě. Její nářek oznamuje neštěstí či úmrtí, ale také varuje
před hříchem a pokušením.
I u Keltů byl vzduch jednou z uctívaných čtyř pralátek,
nad nimiž měli moc pouze druidové, z nichž je v této souvislosti nejznámější Mog Ruith z ostrova Valencia, kterého
někteří autoři považují za skutečnou historickou osobnost,
žijící na počátku 3.století n.l. Podle legendy vlastnil zázračný,
oslnivě třpytivý zlatý vůz, posázený drahokamy, který mohl
vzlétnout do povětří jako pták. Dech tohoto věhlasného druida byl všemocný, když vyslal k nebi svůj „druidský dech“,
shlukly se na obloze mraky, z nichž začala pršet krev, když
vydechl na nepřítele, proměnil ho v kámen, také dokázal
přikázat větrům, aby vysušily zemi, a když si zavěsil na
hrdlo kouzelný šperk z ptačích hlav, vzlétl do vzduchu, kde
s pomocí vzývaných vzdušných bytostí zasahoval do dějů,
odehrávajících se na Zemi.
Zosobněním jarního vánku, který přináší radost, štěstí,
teplo a vláhu, byl staroslovanský větrný bůh Dalec ( Dal, Dali,
Duli), na něhož upomínají ve svém názvu dodnes mnohé
české kopce – např.Bohdalec. Jeho posvátným ptákem byl
bílý čáp, který se nazýval bohdal a znamenal u Slovanů velké
štěstí. Ve slovanském národním ornamentu je zobrazována
květina, která je dalším atributem tohoto boha a sice tulipán
– původně „dulipán“. Ženským protějškem tohoto větrného
boha byla Dolja, která je v ruských a polských pohádkách
popisována jako bílá paní, která se může proměnit v myš a
lidem je velmi nakloněna. Říká se, že když si vyvolí svého
oblíbence, stará se o něho od narození až do smrti.
Celou lidskou historií se prolíná úcta k démonům větru
a veškerým oblačným jevům, doklady o tom se objevují už
v pradávných dobách, což dosvědčuje např.staroindický
Váju a Maruti či germánský Wuotan a také baltský Vejopati
nebo Vejamat. Slované považovali vítr za dech boží, za
božího posla. Např.ruské prameny – např.Gustinský letopis
– se zmiňují o vládci vzduchu, k němuž se lidé modlili jako k
bohu a nazývali ho pochvist nebo pohvizd. O zvláštní úctě
k větru vypravuje také jedna ruská zkazka: „Kdysi cestovali
společně Slunce, Vítr a Mráz. Potkal je sedlák, uctivě se jim
poklonil, ale nejvíce se uklonil Větru. Slunce se rozhněvalo
a řeklo- Stůj, sedláku, já tě spálím!- Ale Vítr řekl: - Neboj se,
ovanu tě chladem a umírním žár! – Rozzlobený Mráz zvolal:
- Stůj, sedláku, já tě nechám zmrznout! – Ale Vítr znovu řekl:
- Neboj se, ovanu tě teplem a neopustím tebe!“
Větrných božstev a uctívaných Větrů bylo ve slovanském
bájesloví mnoho. Patří sem i vzdušné víly na Balkáně – samovily či oblakinje, které tančí ve větru jako starořecké néreidy,
kupí oblaka, která jsou jejich domovem a jsou-li rozhněvány,
působí i bouře a vichřice. Mezi vzdušné bytosti se řadí i pověstná baba-Jaga, která připomíná svým hrozivým zjevem
antické stařeny Gordony a Graie a je obrazem přírodních
rozpoutaných živlů, přinášejících člověku zkázu. Mezi další
bouřlivé a škodlivé Větry patří v pohanském vyjádření např.
Chvor, Pochvist, Škratec, Vichr a Burnyj.
Ve slovanské mytologii vystupuje jako větrné božstvo
Stribog, který je porovnáván s antickým bohem Aiolem.
Dalšími jeho názvy byly Stříboh ( na Moravě znamenalo slovo
„stří“ vítr ) či Striw a Strigoň. Větrné božstvo bylo v úzkém
vztahu se sluncem, vodou, počasím a dušemi zemřelých.
Vyznačovalo se vševědoucností, protože na svých cestách
V závěru tohoto vyprávění se nelze nezmínit o magickém
ovládání větru, které se kdysi praktikovalo a mnohde dosud
užívá po celém světě. Beduíni ve východní Africe pronásledují větrné víry s tasenými dýkami a bodají do prašného
sloupu, aby tak zahnali zlého ducha, který jezdí na větru.
Indiáni zahánějí větrný vír, jehož považují za ducha Větru,

holemi a kameny, Eskymáci zahánějí větrnou bouři tak, že
zhotoví dlouhý bič z chaluh, sestoupí na pobřeží a práskají
tímto bičem ve směru větru a křičí:“ taba!“ ( to stačí!), finští
kouzelníci dokonce vítr prodávali námořníkům, svázaný do
tří uzlů – první z nich po rozvázání vyvolal mírný větřík, druhý vichřici a třetí uragán. Ve Skotsku namáčely čarodějnice
do vody hadr a třikrát s ním uhodily o kámen za doprovodu
zaříkávání se žádostí o vyvolání větru. Domorodci na Nové
Guineji přivolávají vítr foukáním svými ústy, nebo tlučou holí
do tzv.větrného kamene. Jakuti, když se vydávají na cestu,
vezmou s sebou kámen, omotaný koňskou žíní a přivázaný
na hůl a tou potom mávají, aby v dusném dni přivolali dobrý
vítr na svou cestu. Ostatně přání „dobrého větru“ na cestu
životem, se zachovalo dodnes!
České kalendáře
spolkové apod. Roku 1859 byl vydán i první humoristický
kalendář Vilímkův. Začaly se objevovat i kalendáře, které
sloužily jako praktická příručka pro odborníky nejrůznějších
profesí – inženýrské, lékařské, právnické, učitelské apod.
Počátky kalendáře
Základ pro kalendář se zrodil z pozorování Měsíce. Čtyři
fáze měsíční pouti od jednoho úplňku k dalšímu daly vzniknout časovému úseku – zvanému měsíc.
V nejstarších dobách se Číňané, Babyloňané a možná
i Židé opírali právě o měsíční rok - tedy o lunární dělení
roku. To však nedávalo možnost vytvořit stabilní kalendář,
protože tato forma je natolik nespolehlivá, že už za 34 let
by začátek roku proběhl všemi čtyřmi ročními dobami. Rok
by se tedy musel doplňovat a to za určitý čas o jeden celý
měsíc.
Výjimkou v tomto ohledu byli Egypťané. Založili svůj kalendář na roku slunečním. Už ve 3.tisíciletí před n.l. uváděli
rok rozdělený na 12 měsíců po 30 dnech. Měsíce byly rozděleny na tři dekády a délka roku byla změřena na 365,25
dne.
Pro evropskou kulturu je důležitá praxe starých Římanů,
ostatně od nich byl převzat i název kalendář - z názvu pro
první kalendářní den - calendae. Sloveso calare znamená
v latině volat. Má to jistou souvislost s tím, že tehdy vždy
při východu prvního měsíčního srpku na obloze zaznělo
hlasité volání nejvyššího římského kněze, který vyzval k
vykonání úlitby bohům a měsíc byl takto zahájen. Ten den
byly také prováděny platby a výplaty.
Římané také předali naší civilizaci jména jednotlivých
měsíců. Nejprve dělili rok na měsíců deset - Martius - na
počest boha války Marta, Aprilis - vyjadřující rašení, Maius - na počest bohyně, Merkurovy matky, Iunius - podle
bohyně Junony a další měsíce byly označeny číslovkami
- quintilis, sextilis, semtember,october,november a december. Zbývající dva měsíce přidali až ve 3.století před n.l. a
to ianuarius a februarius, první podle boha Januse a druhý
podle boha podzemí.
Ukazuje se, že vznik kalendáře souvisel především s
kultovými potřebami – určováním termínů bohoslužeb, náboženských slavností, dnů obětí atd.. Protože zájem kněží,
kteří určovali obsah kalendářů, byl především motivován
těmito souvislostmi a ne snahou o chronologický systém,
byly kalendáře velmi nepřesné.
Roku 47 před n.l. byla vyhlášena platnost nového reformovaného Juliánského kalendáře. Tehdy konzul Gaius Iulius Caesar poznal za své výpravy do Egypta výhody tamějšího kalendáře a zadal jednomu z alexandrijských hvězdářů
úkol zpracovat problémy,spjaté s dosavadní nedokonalou
římskou chronologií. Za základ nového kalendáře byl vzat
tropický rok o délce 365 a čtvrt dne a byl zkonstruován čtyřletý cyklus o celkové délce 1461 dní. První rok s 366 dny
měl být přestupný a další tři obyčejné byly po 365 dnech.
Po smrti Caesara však začali římští kněží z nepochopitelných důvodů počítat za přestupný každý třetí rok, což
mělo za důsledek během 36 let odchylku v rozsahu šesti
dnů. Opravu nařídil až císař Augustus v roce 8 před n.l.
Juliánský kalendář později převzala křesťanská církev a
s ní všechny evropské křesťanské země, které vznikly na
území bývalé římské říše.
Nejstarší zachovaný kalendář domácího původu pochází
ze 13.století. Tehdy byly samozřejmě kalendáře jen psané,
rozmnožované opisováním a proto také poměrně těžko
dostupné a nijak laciné. Kalendáře vznikaly v klášterech,
používaly šestislabičných veršů, jejichž jednotlivé slabiky
naznačovaly současně datum svátků. K většímu jejich rozšíření a popularizaci napomohl až vynález knihtisku.
Pokud je známo, u nás byl první takový kalendář pořízen v tiskařské dílně bakaláře Mikuláše Štětiny v Plzni a
to roku 1489. Tento vzácný tisk se sice nedochoval, přesto
však víme, že jeho kalendářní rok začínal nikoliv měsícem
lednem, ale prosincem. Rok byl rozdělen na šest období
– zimu, jaro, podletí, léto, poletí a podzim. Každé toto období trvalo dva měsíce a blíže bylo určeno konkrétními svátečními dny.
Astronomickou část kalendářů zpracovávali odedávna
universitní mistři, kteří je často také sami vydávali a v tom
smyslu jsou s nejstaršími kalendáři spojena i nejslavnější
jména našich astronomů.
Z původní jednoduché formy se začaly kalendáře postupně rozvíjet do obsahově bohatších a také esteticky výraznějších děl.
Od 16. století kalendáře většinou obsahovaly obšírné věnování nějaké konkrétní osobě, předmluvu, astronomické
údaje, zejména konstelace planet, astrologické poznámky
o tom, které dny v roce jsou vhodné pro tu či onu činnost,
nejrůznější předpovědi počasí včetně pranostik, informace
o živelných pohromách, politických událostech apod.
První nástěnný kalendář byl vydán roku 1506 Václavem
Žateckým, mistrem na pražské universitě, první kalendář se
seznamem výročních trhů, v němž byl i prázdný papír na
poznámky, dal vytisknout lékař a matematik Zelotin z Krásné Hory.
Postupně byla rozšiřována zejména textová část kalendářů, takže tyto se stávaly i jakýmsi druhem specifické literatury. Byly v nich otiskovány nejrůznější krátké povídky,
fejetony, lidová vyprávění apod.
Velmi proslulým se stal kalendář mistra Daniela Adama z Veleslavína, který sepsal pro rok 1578 a znovu roku
1590 tzv.Kalendář historický, v němž byl ke každému dni
uveden výčet památných událostí z dějin, jak je uváděno „
od stvoření světa až podnes“, události z biblické dějepravy,
význačná narození, korunovace, svatby a úmrtí panovníků,
nejrůznější pohromy, zatmění slunce aj. Tento vzor byl později mnohokrát napodoben.
Druhá polovina 18.století, kdy přicházely do obliby nejrůznější ozdobné drobnosti, přinesla kolem roku 1760 nový
druh kalendářů miniaturních a špalíčkových, jejichž užitečnější formou se později staly kapesní kalendáře.
Ke konci 18.století – konkrétně v letech 1787- 98 začal
Kramerius vydávat tzv. Kalendáře tolerancí, které přinášely
informace o hospodářských věcech, na ně potom navázaly
výhradně hospodářské kalendáře, které vydávala Vlastenecko-hospodářská společnost od roku 1795.
Zanedlouho se rozšířilo sestavování kalendářů pro příslušníky určitých náboženství, profesí či stejného zájmového okruhu. Byly tištěny kalendáře hornické, vojenské,

a dal vyrazit zvláštní medaili k této příležitosti. Tisk nových
kalendářů byl povolen pouze úředně potvrzeným tiskařům,
papežský edikt byl přibit na vrata všech kostelů a chrámů a
otištěn ve všech stávajících kalendářích a almanaších.
Nejmenší odpor při přijímání nového kalendáře projevila
Francie, Španělsko, Portugalsko a část Itálie. Švýcarsko,
Nizozemsko a Flandry přijaly gregoriánský kalendář až v
příštím roce, čeští stavové zavedli nový kalendář podle
mandátu císaře Rudolfa II. v lednu roku 1584. Za připomínku stojí, že Moravané tehdy tuto změnu neakceptovali,
údajně proto, že císařovo nařízení přišlo dříve než usnesení sněmu. Proto se toho roku 1584 slavily Velikonoce v
Čechách o čtyři týdny dříve než na Moravě. Až 8.července
1584 bylo na sněmu v Olomouci schváleno přijetí nového
časového určení roku s tím, že po 4.říjnu bude následovat říjen patnáctý. Na Slovensku, tehdejších Uhrách, byl
kalendář schválen až v roce 1587. Německé protestantské
země přijaly nový kalendář teprve v roce 1699, Dánsko o
rok později.
V roce 1700 na většině evropského kontinentu již platil
gregoriánský kalendář, ale Anglie se dosud řídila juliánským, stejně jako její zámořské kolonie. Teprve v roce 1752
přijal anglický parlament zákon, podle něhož měl být kalendář upraven a přizpůsoben evropskému a to vypuštěním
jedenácti dnů.
Východní církve však tuto skutečnost odmítaly přijmout, v
některých pravoslavných zemích byl gregoriánský kalendář
přijat až ve 20.stol., v Bulharsku roku 1916, v SSSR 1918,
Jugoslávie a Rumunsko 1919 a v Řecku 1923.
I tento nový kalendář, užívaný dodnes, se však odchyluje
od těch nejpřesnějších astronomických měření. Jednou za
3323 let naroste odchylka na velikost jednoho celého dne.
S tím si však naši potomci jistě poradí. K úpravě bude stačit
vypustit nejbližší přestupný den.
Určujícím svátkem pro křesťany se staly Velikonoce,
svátky tradičně slavené o prvním úplňku po jarní rovnodennosti. Juliánský kalendář se však v té době uchyloval od
astronomického data jarní rovnodennosti o čtyři dny. Proto
císař Konstantin svolal roku 325 do svého letního sídla v
Nice první všeobecný církevní koncil, kde mimo jiné převzali církevní hodnostáři juliánský kalendář, a protože v
době zasedání připadala jarní rovnodennost na 21.března,
stanovili, že Velikonoce se mají slavit o prvním úplňku, který nastane po 21.březnu.
Pohanští Slované používali až do příchodu křesťanských
misionářů v 8.století poměrně přesný lunisolární kalendář.
V něm určovali délku roku podle Slunce a délku měsíce
podle měsíčních fází. Aby délka měsíčního roku odpovídala roku slunečnímu, přidávali sedmkrát za devatenáct let
třináctý měsíc, nazývaný hruden, což byl vlastně přestupný
rok, kterému se říkalo rok hrudný. První křesťanští misionáři přinesli na naše území i juliánský kalendář, který však
Slované, stejně jako novou víru, odmítali přijmout. Teprve
za působení Metoděje a jeho nástupců se začal v Čechách
i na Moravě počítat čas podle slunečního juliánského kalendáře. Nový rok však nebyl slaven 1.ledna, ale podle
staré tradice 25.prosince a kromě období vlády Přemysla
Otakara a Václava II. se tento způsob udržel až do začátku
16.století.
Dny měsíce se zpočátku určovaly – podle vzoru starého Říma – pomocí tzv.kalend, non a id. Kalendy byly první
dny v měsíci, nony páté dny ledna, února, dubna, června,
srpna, září,listopadu a prosince a sedmé dny zbývajících
měsíců. Třinácté dny , v nichž nony připadaly na pátý den,
nebo patnácté dny, ve kterých nony byly sedmý den, se nazývaly idy. Ostatní dny se přiřazovaly k některému z těchto
dnů a to pozpátku. V praxi to znělo tak, že např. 1.ledna
se řeklo: lednové kalendy, 9.květen byl sedmým dnem do
květnových id, 5.prosinec se nazýval prosincové idy atd.
Toto počítání však bylo velmi nepřehledné a pro prostý lid
složité. Proto již v 11.století připisovali pro snadnější orientaci písaři k datu i název svátků, které se k tomu dnu vázaly
a byly všeobecně známé.
Nepřesností juliánského kalendáře se poprvé všimnul až
po 400 letech anglický učenec Beda Ctihodný (675-735),
kdy nepřesnost narostla za 384 let o 3 dny.
V 16.století se již kalendář zpožďoval o 10 dnů, což začalo znepokojovat i církev. Kdyby totiž tato odchylka pokračovala, posunula by se postupně jarní rovnodennost
až do února, ledna atd.a to by mělo vliv na datum oslavy
Velikonoc.
V té době se začaly nutnou reformou stávající kalendáře zabývat dva koncily – nejprve lateránský v letech 15121517 a potom tridentský – 1545-1563, na nichž byla vytvořena komise pro nový kalendář a papež Lev X. vyzval
univerzity a vládce křesťanských zemí, aby zaslali do Říma
své návrhy a projekty.
Když v roce 1572 nastoupil na papežský stolec Řehoř
XIII., daly se události do pohybu. Tento muž byl rozhodnut
vyřešit spory a tahanice, které se táhly přes 150 let. Z jeho
pověření vypracovali bratři Luigi a Antonio Liliové návrh,
který byl potom uznán komisí i papežem za nejpřijatelnější. Na základě tohoto vydal dne 24.února roku 1582 papež
bulu „ Inter gravissimas“, podle níž se mělo upravit pořadí
dnů a to o deset dnů dopředu, takže po čtvrtku 4.října 1582
měl následovat pátek.
Počet přestupných dnů byl upraven tak, aby i v následujících stoletích připadal den jarní rovnodennosti na 21.březen.
Gregoriánský kalendář se však prosazoval jen pozvolna.
Již před jeho schválením rozeslal roku 1577 papež vysvětlující listy významným panovníkům v Evropě i univerzitám
Sbor dobrovolných hasičů Dolany
Sbor dobrovolných hasičů Dolany děkuje obci Dolany, sponzorům PYRODON s.r.o. Olomouc ing. Jaroslav Frýbort,
HUNDAI Olomouc, Dolní Hejčínská 31 Jiří Fiala Dolany,
AUTODOPRAVA Barbora Otavová Dolany, PILA SEKVOY
Vítek a Petr Krejzarovi Dolany, AUTODOPRAVA Jan Béňa
Dolany, POHOSTINSTVÍ Dolany Jaroslav Pavlita, MONTAN Dolany, SMÍŠENÉ ZBOŽÍ Bedřich Šuba Dolany, KVĚTINÁŘSTVÍ Anna Doláková Dolany, Hanácká zemědělská
a.s. Dolany ing. Tomáš Dosoudil, DROP MARKET Věra Kočírková Dolany, AUTOELEKTRO Jan Telíšek Dolany, SOUSTRUŽNICTVÍ Zdeněk Zapletal Dolany, STOLAŘSTVÍ Jiří
Sitta Bukovany, SKLENÁŘSTVÍ Jaroslav Štecura Dolany,
MALÍŘSTVÍ a NATĚRAČSTVÍ Roman Muška Dolany, REPEX ing.František Repecký Dolany, TRUHLÁŘSTVÍ Miroslav Hilšer Dolany, TRUHLÁŘSTVÍ Jaroslav Mentlík Véska, ELEKTRO a KLIMATIZACE Jiří Kouřil Dolany, Grafické
studio ŠTĚTEC Jiří Pospíšil Dolany, Pila KOŠ Velký Újezd,
Hostinec „Na blbým místě“ Jaroslav Nakládal Dolany, AZ
STUDNY s.r.o. Šternberk, Krmiva a vše kolem Dolany 313
u školy a dále pak všem občanům, kteří nás v letošním roce
podpořili při různých kulturních a společenských akcích.
Výtěžek z těchto akcí jsme použili na dovybavení jednotky
sboru na ochranu obyvatelstva naší obce. Zakoupili jsme
motorový vysavač a dva kusy ochranných oděvů proti obtížnému hmyzu, kompresor a vysokotlaký čistič, dýchací
přístroje a ochranné rukavice. Zároveň jsme dovybavili
transportér pro rychlé a účinné zásahy.
Sbor dobrovolných hasičů Dolany Vám všem ještě jednou
děkuje a přeje radostné prožití svátků vánočních. V novém
roce 2009 mnoho štěstí a zdraví, bez pohrom a požárů. Zároveň si Vás dovolujeme pozvat 28.února 2009 na tradiční
hasičský ples.

FC DOLANY - „BENFIKA“ PO PODZIMU
V úvodu svého článku musím konstatovat, že dolanské béčko dopadlo v podzimní části mistrovské soutěže IV.A třídy
OFS Olomouc tak, jak jsem předpokládal a jeho umístění
na 7.místě (z devíti účastníků) zcela odpovídá současným
možnostem a hernímu projevu „Benfiky“.
Některé výsledky utkání nám pak doslova „utekly mezi prsty“. Nedotáhli jsme vedení v Dalově, dobře hraný zápas
doma s Huzovou jsme prohráli v poslední minutě a ani prohraná utkání na Libavé a naposledy v Horní Loděnici se pro
nás nevyvíjela špatně.
Ukázalo se, že pouhé nadšení pro fotbal nestačí ani na
vstupní soutěž, tj. IV.třídu. Dolanské rezervě chybí dostatečná trénovanost, sehranost celku a v neposlední řadě i
nutný fotbalový kumšt.
Právě již zmiňovaná „nevyhranost“ celku nás v těchto utkáních připravila o body. A co ještě? Hráči mi budou rozumět,
když napíši – KÁZEŇ! Mohli jsme se tak radovat s výhry
jen dvakrát, když jsme porazili oba celky v tabulce za námi,
tj. Hnojice na jejich hřišti 3:0 a doma jsme porazili Jiříkov
3:1. Bod jsme pak uhráli doma s Hraničnými Petrovicemi za
bezbrankovou remízu.
Potvrdil se můj předpoklad toho, že mužstvo bude potřebovat hodně povzbuzení a notnou dávku shovívavosti od diváků. Částečně se nám toho i dostalo, přesto jsme u diváků
vyvolávali spíše úsměvy na tváři, než ocenění fotbalových
akcí, kterých však bylo trestuhodně poskrovnu.
Co je na „Benfice“ potěšitelné, je zatím ekonomická soběstačnost, když na utkání „venku“ cestujeme vlastními auty
bez nároku na náhradu a rozhodčí v domácích zápasech
jsme uhradili ze vstupného a ze sponzorských darů na jednotlivá utkání. Za sponzorský dar bych tak rád poděkoval
manželům Urbanovým z Dolan a manželům Černým z Dolan, kteří věnovali po 1.000,- Kč na krytí výloh na utkání.
Samozřejmě, že mateřský klub kryje náklady na přípravu
hřiště, praní dresů i dresy a fotbalové potřeby (tréninkové
míče apod.).
Přesto jsem přesvědčen o tom, že s „Benfikou“ lze dále pracovat, a že při zodpovědnějším přístupu hráčů k tréninkům
i k vlastním zápasům, se musí lepší výsledky dostavit. V
mužstvu jsou hráči, schopní fotbalově dále růst, při zvýšení osobní zodpovědnosti za výsledky celku, což povede i
k lepším výkonům těch „momentálně slabších“. Nechci být
už nyní adresný vůči konkrétním borcům, ale od některých
jsem očekával více, než předvedli,, a je to jen na nich, aby
si svoje slabiny uvědomili, zapracovali na jejich odstranění
a na svém fotbalovějším projevu na hřišti.
Co si tedy přát do další činnosti „Benfiky“?
1. Lepší osobní přístup všech hráčů v přípravě i v jarní části
soutěže
Velký vliv na celkový výsledek „Benfiky“v podzimní části
mistrovské soutěže pak měla i skutečnost, že byli zraněni
někteří klíčoví hráči v jednotlivých utkáních a z toho důvodu
i to, že jako trenérovi se mi nepodařilo zastabilizovat konkrétní hráče do konkrétních herních pozic. V převážné většině zápasů jsem tak musel improvizovat ve všech řadách
mužstva. Tento vliv se pak ukázal jako rozhodující, zejména
v obranné činnosti a také v herním projevu zejména středu
zálohy.
2. Přetrvávající přízeň sponzorů a diváků ( a to i těch případných nových pro příští rok)
3. Zisk 24bodů v jarní části mistrovské soutěže IV. A třídy
4. Rozšíření organizačního aktivu „Benfiky“ o asistenta a o
zdravotníka-maséra.
V závěru mi dovolte poděkovat všem hráčům za odvedené
výkony s vírou v jejich výrazné zlepšení na jaře. Díky patří
také slečně Zuzaně Podivínské, která se s velkou odpovědností zhostila úlohy vedoucí B-mužstva a mezi „chlapy“
zcela uspěla.
Mou snahou, jako trenéra družstva, bylo, aby se do soutěže
a hry béčka mohli zapojit všichni registrovaní hráči a abych
tak všem dal příležitost k fotbalovému projevu na hřišti. Byl
jsem si přitom vědom toho, že to v některých momentech
nepřinese ty nejlepší výsledky, ale na druhé straně radost
hráčů z vlastního podílu na hře družstva převážila i třeba
neúspěch v konkrétním utkání.
Přeji také nejen „Benfice“, ale všem sportovcům, funkcionářům, sponzorům i příznivcům FC Dolany spokojený a klidný zbytek roku 2008, příjemné vánoce v rodinném kruhu a
všechno nejlepší v nadcházejícím roce 2009.
O výkonech fotbalových arbitrů ve IV.třídě soutěží OFS mi
nepřísluší v tomto článku spekulovat, ale některé snahy o
„úspěch“ domácích byly zjevné.
KRAJSKÝ
PŘEBOR
VE FOTBALE
Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
JUDr. Karel Čapka
# Tým
Web
PZ
V
R
P
VG:OG +/-
PB
1. FK Mikulovice
2. Tatran Litovel
3. FC Dolany
4. FC Hněvotín
5. 1.HFK Olomouc B
6. Sokol Určice
7. FC Kralice na Hané
8. Zlaté Hory
9. FK Šternberk
10. Sokol Ústí
11. FC Želatovice
12. Jeseník
13. 1.FC Přerov
14. Sokol Leština
15. FK Kozlovice
16. SK Loštice
web »
web »
web »
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
12
12
9
10
10
8
7
6
6
6
6
5
5
3
4
2
2
0
5
2
2
6
3
5
3
3
2
3
2
5
2
5
3
5
3
5
5
3
7
6
8
8
9
9
10
9
11
10
41:17
44:18
33:20
34:22
25:15
31:23
23:25
19:21
27:29
24:31
36:39
18:29
18:23
14:35
21:43
17:35
38
36
32
32
32
30
24
23
21
21
20
18
17
14
14
11
web »
web »
web »
web »
web »
web »

11
9
5
5
8
6
0
-1
-3
-6
-7
-9
-10
-10
-10
-13
ORIGINÁLNÍ DÁREK
Máte problémy s vymýšlením dárků? Pak bychom vám jeden vskutku originální rádi představili.
Řada z nás pohlíží závistivě na své děti či vnuky,
jak s naprostým přehledem ovládají počítače, mobilní
telefony, MP3, GPS a mnoho dalších věcí, o kterých
ani nevíme, jak se vlastně jmenují. Jejich obsluha je
někdy opravdu jednoduchá, ale my se jich bojíme,
protože jim nerozumíme a stydíme se zeptat. Dnešní
doba je dobou informací. Ale jak se k nim dostat?
Co byste řekli počítačovému kurzu? Opravdu ne?
Máte pocit, že to už není pro vás, že byste to nezvládli? Věřte, není to o věku, ale o přístupu. Na trhu je jistě
mnoho takových kurzů, ale jak se v nich zorientovat?
Záleží na tom, zda se chcete stát počítačovými experty, nebo zda si chcete jenom přečíst denní tisk, cokoliv levně nakoupit, poslat přání přátelům a ukázat jim
fotografie z dovolené, či si pouze s někým poklábosit,
třeba i v zahraničí. A to všechno téměř zdarma.
Pokud se vám zamlouvá druhá varianta, pak
máme pro vás skvělý tip. Obecní úřad v Dolanech ve
spolupráci s firmou Sdružení CEPAC – Morava vám
nabízí jednoduché počítačové kurzy pro veřejnost,
kde vás všechny tyto dovednosti rádi naučí, a teď,
před Vánocemi, dokonce s výraznou slevou. Pokud
chcete obdarovat něčím užitečným své blízké nebo
jen udělat radost sami sobě, pak neváhejte! Nejen, že
se naučíte používat internet, s jeho pomocí telefonovat či ovládat emailovou poštu a základní operace na
počítači, ale budete mít také daleko blíž k aktuálním
informacím, svým dětem či vnoučatům. Kurzy jsou
určeny všem věkovým skupinám a jediným kritériem
účasti v nich je zájem se něco nového naučit.
Nová ordinace praktického
lékaře v Dolanech
Na základě nárůstu počtu občanů a doporučení
sociální komise byla podána na Krajský úřad žádost o zřízení druhého obvodu, tak aby se zlepšila dostupnost zdravotní péče.
V říjnu 2008 byl zahájen provoz nové ordinace
praktického lékaře v Dolanech. Ordinace se nachází v přízemí budovy zdravotního střediska
spolu s lékárnou, ordinací dětského lékaře, zubního lékaře a gynekologa.
Klientům je k dispozici čtyřikrát v týdnu, dvakrát
dopoledne, kdy sestra provádí odběry krve na
laboratorní vyšetření, a dvakrát odpoledne.
Kontaktní informace ordinace:
Dolany 417, telefon: 777 758 549,
e-mail: [email protected]
Můžete se i objednat bud telefonicky, e-mailem,
nebo sms na výše uvedeném čísle na určitou
hodinu.
Ordinační hodiny:
po, stř 7:30-10:00; út, čt 14:00-16:00
(út a čt od 16:00-17:00 na objednání).
Co je nutné vědět
Běžná cena kurzu v délce 20 vyučovacích hodin je
1 560 Kč, avšak do 31.12.2008 ji Sdružení CEPAC-Morava ve spolupráci s Obecním úřadem nabízí s
mimořádnou „vánoční“ slevou za 1 200,- Kč. Zahájení
proběhne na základě zájmu a po dohodě s účastníky
v lednu 2009. Náplní kurzu budou základy práce s
počítačem a seznámení se s možnostmi internetu a
jeho základním využíváním. Úspěšní absolventi získají certifikát.
Denní výuka nepřesáhne 4 vyučovací hodiny 2 – 3
dny v týdnu. Zařazeno je minimum teorie s důrazem
na procvičení praktických činností. Těm, kteří nemají
doma k dispozici počítač, umožní OU v případě zájmu
i nadále využívat počítač i internet na veřejně přístupném místě v obci. Pokud si budete chtít své znalosti
prohloubit, můžete využít nabídku absolvování dalších kurzů.
Místem konání je Obecní úřad v Dolanech, kde
je možné se přihlásit a kurzy uhradit. Můžete si však
zvolit také platbu formou dárkových poukazů, kterými
můžete potěšit rodiče, prarodiče i kamarády. Minimální hodnota poukazu je 500,- Kč s tím, že si obdarovaný zbývající částku doplatí.
Pokud chcete získat více informací kontaktujte
nás:
Tajemník OÚ v Dolanech pan Brűckner
tel:
585 396 115
e-mail: [email protected]
www.dolany-ol.cz
Sdružení CEPAC-Morava
tel.:
587 438 299, 724 918 995, 602 515 158
e-mail: [email protected]
www.cepac.cz
Ing. Jan Doležel

Jeden projektový den v naší škole
Nové rámcově vzdělávací programy ponechávají volný prostor pro
některé netradiční způsoby výuky
na školách. Učitelé tak mají možnost
dané učivo přiblížit žákům přitažlivější
a zajímavější formou, např. prostřednictvím tzv. projektových dnů. Několik
takových aktivit jsme již uskutečnili v
minulém školním roce – Evropský den
jazyků, Vánoční dílny, Den Země. I letos bychom chtěli v této cestě pokračovat.
26.září bylo ustanoveno Radou
Evropy Evropským dnem jazyků. Aktivity Rady Evropy na poli moderních
jazyků mají za cíl podporovat přátelské vztahy zlepšením komunikace a
vzájemného porozumění mezi jednotlivci. Nikdy dřív nebylo tolik příležitostí
studovat nebo pracovat v jiných evropských zemích. Nedostatek jazykové způsobilosti brání mnoha mladým
lidem využít této výhody, která by jim
mohla otevřít dveře k budoucnosti.
Abychom zdůraznili význam učení se
cizím jazykům, byl 26. září pro žáky
připraven další z dnů s velkým D
– Den s angličtinou. Smyslem celého
dne probíhajícího z velké části pouze
v anglickém jazyce bylo dát žákům
více prostoru pro praktické použití cizího jazyka, možnost něco sdělit svým
spolužákům, porozumět sdělenému v
kontextu celkové prezentace a naučit
se něčemu vzájemně, netradičně, jinak než ve školních lavicích.
Projektový den probíhal odlišně
na 1. a 2. stupni. Mladší žáci se svými třídními učitelkami se seznamovali
s literárními texty, vyprávěli si o životě a zvycích obyvatel Evropy, vyráběli
vlajky nebo si zazpívali písničky. Starší
žáci prožili projektový den společně v
tělocvičně. Věděli, co je čeká, protože
náplň dne si ve spolupráci s třídními
učiteli sami připravovali. Jejich úkolem
bylo zdramatizovat v anglickém jazyce některou z klasických pohádek, seznámit diváky s využitou slovní zásobou, popř. vymyslet nějaké doplňující
otázky a úkoly. Každá třída tak předvedla podle svých možností své herecké umění, které ovšem v mnohém
záviselo na jazykových schopnostech
herců a hereček.
A jak tedy probíhal tento Den? V
úvodu paní učitelka L. Johanesová
všem žákům vhodně připomněla důvod společného setkání a po dvojjazyčném komentáři M.Giebischové
ZŠ a MŠ Aloise Štěpánka, Dolany
Vás srdečně zve na
16. prosince 2008 od 14.00 do 17.00 hodin
v budově ZŠ v Dolanech
/8.B/ a J.Křivky /9.tř./ se rozběhlo vystoupení jednotlivých tříd. 6.třída se
pokusila zdramatizovat pohádku O
Červené karkulce a v závěru jednoduchými otázkami otestovala pozornost
diváků. 7.třída v pohádce O perníkové
chaloupce překvapila kulisami, zvláště
čokoládovými perníčky na střeše chaloupky baby Jagy. Třída 8.A předvedla
velmi zdařilou dramatizaci pohádky O
Sněhurce a sedmi trpaslících. Herci
dokázali přirozeně vést dialog v angličtině a zároveň se snažili co nejlépe
zpodobnit pohádkové postavy. 8.B
se ve své pohádce O Popelce trochu
více soustředila na kostýmovou výpravu dramatizace, a tak nechyběla ani
troška humoru. Žáci 9.třídy svoji dramatizaci pohádky O ošklivém káčátku postavili, ke své škodě, na snaze
několika ochotných jedinců. Poté následovala přestávka, kdy všichni měli
možnost zhodnotit třídní představení,
vystoupení herců a hereček, posoudit
úroveň dramatizace a dialogů nebo
kostýmovou výpravu. Smetanu slízla
a nejvíce hlasů zcela zaslouženě obdržela třída 8.A. Herci této třídy byli
opravdu nejlépe jazykově vybaveni
a dobře zvládli své role i po herecké
stránce. Na vítěze čekala nejen sladká
odměna, ale krásní pohádkoví „oskaroví“ dráčci, neboť celá tato akce byla
pojata ve stylu vyhlašování vítězů v
různých uměleckých kategoriích. Žáci
sami nominovali a posuzovali adepty
na vítěze. A kdo vyrobil hlavní ceny?
Samozřejmě šikovní žáci pod vedením
šikovných paní učitelek.
I. Pohlová, L. Johanesová

Společenská kronika
Z důvodu pozdního nahlášení narození nebyly uvedeny v
minulém zpravodaji dvě děti: 20.08. – Petr Labanc a 29.08.
– Ondřej Keclík, oba v Olomouci.
Od 01.09.2008 do 30.11.2008 se narodilo dvanáct dětí:
04.09.– Adéla Jarošová a Tomáš Grygar, 13.09. – Viktorie Doleželová, 29.09. – Anežka Doleželová, všechny čtyři ve Šternberku, 06.10 – Josef Bednář a 07.10. - Cashe
Bradly Kropinak, oba v Olomouci, 19.10. - Štěpán Přibyl ve
Šternberku, 27.10. – Aneta Nováková, 30.10. – Adam Utíkal, 05.11. Alena Koišová, všechny tři v Olomouci, 11.11.
– Eliška Trochtová ve Šternberku a 15.11. - Jan Pečinka v
Olomouci.
Nejmladším občánkem obce je Jan Pečinka z Dolan.
Ke dni 30.11.2008 mají Dolany 1915, Pohořany 229 a
Véska 270, celkem 2414 obyvatel, z toho mužů je 1185 a
žen 1229.
Od 01.09.2008 do 30.11.2008 se do naší obce přihlásilo
24 občanů, 14 občanů se z obce odhlásilo.
Vzpomínáme:
V září jsme se rozloučili s paní Janou Wolfovou z Dolan. V
říjnu jsme se rozloučili s paní Marií Rozsívalovou z Dolan.
V listopadu jsme se rozloučili s paní Boženou Zapletalovou a paní Miladou Navrátilovou, oběma z Dolan a panem
Jaroslavem Chudým z Vésky.
Eva Raiskubová-matrikářka
VYZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
LEDEN:
04.01. 09.01. 17.01. 27.01. 28.01. -
Marta Foukalová z Dolan – 70 let
Vojslav Kupka z Vésky – 65 let
Česlava Pluskalová z DPS Véska – 85 let
Vlasta Šnirychová z Dolan – 92 let
Jitřenka Sehnalová z Dolan – 75 let
ÚNOR:
04.02. 11.02. 14.02. 20.02. 21.02. 23.02. -
Miroslav Podlas z Dolan – 75 let
Marie Džupinová z Vésky – 65 let
Marta Milarová z Vésky – 60 let
Jan Pokorný z Dolan – 85 let
Lubomíra Gardavská z Dolan – 80 let
Jan Foukal z Dolan – 60 let
BŘEZEN:
01.03. - Josef Podlas z Dolan – 65 let
01.03. – Jan Klobouk z Dolan – 80 let
04.03. - Verona Stenchláková z Pohořan – 80 let
05.03. - Zdeněk Sotolář z Dolan – 70 let
07.03. - František Strejček z Dolan – 75 let
08.03. - Marie Hilšerová z Dolan – 70 let
10.03. - Kurt Schiessel z Dolan – 65 let
12.03. - Karel Václavek z Vésky – 70 let
13.03. - Zdeněk Lakomý z Dolan – 75 let
20.03. - Ladislav Nasswetter z Dolan – 60 let
24.03. - Růžena Jahodová z Dolan – 60 let
24.03. - Rudol Hanke z Pohořan – 80 let¨
25.03. - Jiří Hrazdil z Dolan – 65 let
28.03. - Miroslav Jahoda z Dolan – 60 let
30.03. - Věra Šmídová z Dolan – 85 let
31.03. - Josef Vítovec z DPS Véska – 80 let
Zpravodaj Naše ves. Redakční rada: Ing. Jan Doležel, Miroslav Brückner, Jiří Pospíšil, Jaroslav Mentlík.Grafická
úprava a tisk Stetec, grafické studio Dolany, tel. 605 438 544 na náklady OÚ Dolany. Uzávěrka tohoto vydání
byla 28.11.2008, uzávěrka příštího vydání bude 27.2.2009. Se svými příspěvky a inzercí se obraťte na p. Evu
Raiskubovou, tel. 585 396 115, 585 396 538, fax 585 396 404, [email protected] Evid. č. MK ČR 12533.


Podobné dokumenty

BREZEN09 - Obec Dolany

BREZEN09 - Obec Dolany - RO odsouhlasila finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč TJ Sokol Dolany na činnost s mládeží za rok 2008. - RO odsouhlasila proplacení pronájmu sokolovny v Dolanech TJ Sokol Dolany za „Hodovou zábav...

Více

Tamtam - Římskokatolická farnost Šumperk

Tamtam - Římskokatolická farnost Šumperk pro mládež. Farářem je zde P. Jiří Pospíšil. Je to můj dobrý kamarád (doufám, že zůstane i nadále ). Má vazbu i na náš děkanát, jeho maminka pochází z Dolních Studének. Nastupuji 16. července. Bud...

Více

Hasačert 5 - Databáze větrných mlýnů

Hasačert 5 - Databáze větrných mlýnů Než začneme sami do předmětu jakkoliv zasahovat, je potřeba se důkladně zamyslet nad tím, co s předmětem chceme dělat, jak by měl předmět v budoucnu vypadat, zda bude plně používán (u vybavení) ane...

Více

PhDr. Jana Kvintová, Ph.D. - Katedra psychologie a patopsychologie

PhDr. Jana Kvintová, Ph.D. - Katedra psychologie a patopsychologie vnímání kvality života u pacientů s diagnózou diabetes mellitus 2. typu – pilotní studie. Poster. 48. diabetologické dny, 19.-21. dubna 2012, Luhačovice. Oral presentation. Kvintová, J., Bauer, R.:...

Více