zápis plynofikace

Transkript

zápis plynofikace
Svazek obci pro plynofikaci Podzvidinska
Z 6p
is
i.0212015
ze zasecl6ni Wboru Svazku obcf pro plvnofi
17. 12. 2015 v zasedaci mfstnosti OU v Doubravici.
Zaddtek:16.00 hod.
Piitomno bylo 7 zdstupcri dlenskych obci
29,2
zdstupci
byli omluveni.
Program bylbezpiipominek schv6len v konedn6 podobd:
1) Informace o stavu uzavirdni smluv o vdcnych biemenech
2)Porada o dal5im postupu pii ie5enf konfliktnich piipadri
3) Rozpodtov6 opatieni (). 02115
4) N6vrh rozpodtu Svazku nar.2016
5) Diskuze, rizn6, zdvEr
Ad
1) Piedseda Svazku s
piitomn;fmi zilstupci prodiskutoval sporn6 smlouvy o vdcn6m
biemeni, kter6 jeStd nejsou uzavienl.
Ad 2) Piedseda piftomne zdstupce informoval o vysledcich komunikace s Ekoplanem a RWE,
tykajicich se uzavieni zbyvajicich smluv o vdcnych biemenech vd. postupu piipadnych ie5eni
konfliktnfch piipadri.
4d J) Udetni plednesla nhvrhrozpodtov6ho opatieni E.\2lIs.Vydajese sniZujf o
Kd. Viz piiloha.
445 300,-
Usnesenf 8.03102115: Vybor Svazku souhlasi s navrZenym rozpodtovym opatienim t,.02115.
7 pro,proti 0, zdrlelse0
AL4l Udetni piednesla n6vrh rozpodtu Svazku nar.20I6.Piijmy pro r.20l6dini 50 500,-Kd,
vydaje pro r. 2016 dini 478 600,-Kd, financovinivevyli 428100,-Kd.
Usneseni (). 04102115: Vfbor Svazku Souhlasf s n6vrhem rozpodtu nar.2016 a schvaluje
rozpodet jako schodkovy. Schodek hospodaienf bude derprin z piebytku hospodaieni zlet
minulych. Rozpodet je schv6len jako
poloZkovy.
7 pro,proii 0, zdrLel
se 0
Ad 5) Probdhla tuatk|diskuze.
Vzhledem k tomu, i:e jii,nebylo l,6dnych dotaziani piipominek, piedseda Svazku v5em
piitomnfm poddkoval za idast a zased|ni v l6a0 hod. ukondil.
/ -r''
4/,2----piedseda
mistopiedseda

Podobné dokumenty

Doplňovací volby do školské rady

Doplňovací volby do školské rady pracovnik mriZe zakandidhta navrhnout i srlm sebe. N6vrhy na kandidity lze volebni komisi poddvat nejpozd6ji 14 dnrl pied dnem koniini voleb. Pii organizaci voleb bude db6no na dodrZovilni ochrany ...

Více

Zipis i.312012 ze zased6ni zastupitelstva obce Blatnidka, kter6 se

Zipis i.312012 ze zased6ni zastupitelstva obce Blatnidka, kter6 se Starostkakonstatovala,Zeje piitomno 6 dleni zastupitelstva,ZO je tedy usnrisenischopne. Idormace o koniini ZO byla iridnEzveiejnEnav souladuseziikonem- piiloha d.I . Piitomni: dle prezendnilistiny ...

Více

Zápis z 9 . zasedání ZO Tatce

Zápis z 9 . zasedání ZO Tatce Rez6aova, D. Bisko R Pokorna. K. Cdbekova,l'4.Palounek LZed'lk

Více

Program: 1. 3. Projednini a schvSleni Ztd.6ni llrzemniho pl6nu

Program: 1. 3. Projednini a schvSleni Ztd.6ni llrzemniho pl6nu rizernnihopl6nupro spoledn6j edn6nia poslednifiize ukondeniUP nejpozdEjido 30.4.2017.

Více

Služby pro predikci struktury proteinů

Služby pro predikci struktury proteinů Momentální beta-verze bohužel při ani jednom z pokusů nevydala výsledek Odmítání více proteinového vstupu Homology a Ab Initio

Více

Mdstsky tiiad Pelhiimov

Mdstsky tiiad Pelhiimov Vyslovn6se upozorfiuje,Zeumist'ovi{nijakfchkoliv staveba zaiizeniv zdplavov1mizemi vdetnd ter6nnfch fprav je moLn6 pouze se souhlasemvEcnd a mistnd pffslu5n6ho vodopr6vnfho fiadu (obecnfho fiadu ob...

Více

MIKROREGION PROTIVANOVSKO ICO 60575972

MIKROREGION PROTIVANOVSKO ICO 60575972 Uzemni celek miZe do 30 pracovnich dnrl od pieddni ndvrhu zprivy o vysledku piezkoumiini hospodaieni podat pisemn6 stanovisko k ndvrhu zprAvy o vysledku piezkourndnihospodaieniv souladus $ 6 odst. ...

Více