Zápis z 9 . zasedání ZO Tatce

Transkript

Zápis z 9 . zasedání ZO Tatce
dne 29 9 2015
Zapis z g.zasedanl Zastupitelstva obce Tatce konaneho
Palounek
Pfltomnir Blanka Aeza6ov6, Daniel Bisko. Radka Pokohe' i"lariin
Mgr Katelina Cebe kovA Liborzednik
Omluveni: [49r. lrena Filipova
piilomne a konslalovala 2e
Pani starostka zahejila S zased6ni ZO v 18:10 piivitala
konanl
jedneni zastupiielstva obce byb fadnc svolano a vvhlbseno Informa€ o
'rr""oanr zO Ovr" zverejiena na lredni desce obecniho liadu od 2192015 do
uredni desce
is.g.zors. ra" iniort""" uvla souaasne zverejnena na elekironick6
1""1"""r"U* zapis! ureil; pani Lucii Mijllerovou a ovefovateb zepis! Radku
p.r..ou a rioora Zeanir<a Na zasedani je piilomno 6 zasiupiie zastup leE lsou
i'
ad) Starostka sezn6mita ZO s programem
Prcgramu zaseoan
z minuEho zased6ni
zapisu
Konkola
RozPo6love oPatienl 5/2015
Projednani skartaaniho 16d0
1. Schvebni
2
3.
4.
5. schvabnlobscnihoznaku
7.
spoleanich zarlzeni
zah3jenl jednani o rozpoelu obce na rok 20r6
I
Zaver
O. Projednrni
P16no
ad 1) Htasovani o navdon6m programu
HlasoviLni o navl'enem
Pro:
progkmu:
Bl Rezacove, D Biako, R. Pokornd K Cabelkova,
6-0-0
Zdde
Program schize byl schvabn
M PaLounek, L Zednik
ad 2) Konrola zapisu zminul6ho
z*.dani
KzipBu nobyly pod,iny i6dn6 ptlpominky, ziPis zminul6ho
Prcr Bl. Rezaaov6, D. Biako, R. Pokorna,
K Cabelkova' M Paloune
sedenl ZO byl
,L
Zednik
6-0-0
zddel:
ad3 ) Ro2poatov6 oP.tf€ni 5/2015
Nevrh
015
u.n€oni9a): zo Tatcs schvalujo rczpoatov6
L.Zednlk
Pro. Bl. Rezaaova D. Bisro. R. Poloha, K. C6belkova
6-0-0
Zdrtel:
$neseni
9a) bylo piijato.
ad4) ProFdnani skarraanlho iEdu
N,ivrh Bn*eni9b): zO Tatce schvaluje
Spi.ovi
Prc: Bl. Rezaeova, D. Bisko, R. Pokorna, K.
Zdtel:
-
6-0-0
Usnesenl 9b) bylo pfijato.
ad5) gchveleni obecnlho znaku
a
skart anl
iaL
t.Zednlk
ad6) PrcjednaniPl,nuspolednichzaii2eni
PiedloZeni Plan spoleenich zaiizeni
vdmci komPlexnich Pozemkovich ,prav v kal.strilnim lzemi chotut'ce a
v aastech kalaslr6lnich rlzemiVrbaanv a Tatce
NrLvrh usneseni 9c): ZO Tatce schvaluje
Pro
B
Rez6aova, D. Bisko R Pokorna. K. Cdbekova,l'4.Palounek LZed'lk
Zdtieti
6-0-0
Usneseni9c) bylo piiiato.
ad7) zahrLjenijednani o rozpoatu obce na rok 2016
zastupitele jednali o nejv6taich poloikech ve vidaiich na rok 2016 J,ako je
financov6ni likvidace odpadu, spl6lka nvdru na kanelizaci, financovaniZS a IMS
a vpiiatim roce linancoveni spolurlaasti dotace na rckonstrukci strivaiicich
chodniki. Piedmatem diskuze bylo tak6 financov6ni sPolkov6 iinnosli v obci
Na piislim Zastupitelstlu Obce Tatce bude piedloien konkr6tni navrh rozPoatu
z
Zastupitele jednali o nov6h 2pirsobu nakl,dani s odpadv, na'kupu
novich popelnic pro obaany a piipadn6 linanani zvihodn6ni popla*n za
svoz odpadu pro obaany, kt€iise zapoji do projektu ,,TiiDENi oDPADU"
.
Kateiina e6belko!, piednesla navrh spoleanaho projektu obce, zS a
Zased6niZastlp te stva obce Talce ukonaila pani staroslka v 19 40 hodin
/n/L'
1"
lls

Podobné dokumenty

Program: 1. 3. Projednini a schvSleni Ztd.6ni llrzemniho pl6nu

Program: 1. 3. Projednini a schvSleni Ztd.6ni llrzemniho pl6nu b1'tzah6jeny v mEsicisrpnu2016. ZO berena vddomi spoledndjedn{ni zainleresovanych stranpii obnovddistribudnisit€NN v obci. 5e/ Z6dostpanaV. Hudika o lTdistdni mezeod n6letor"-ichdievin a uschlich s...

Více

ZNALfCKY POSUDEK

ZNALfCKY POSUDEK svdho unv6nl nebyl objckt stavcbtra z{sa&rim zptrsob€0 r+rerortr ari modemiavh (v obdobl po 2.svetov6 v6lce byl objek pfipojea k roryodu elctrrick{ mgic). Rovn& baad [drrb. rodinrdto domu je vfr7gz...

Více

KŘINECKÉ PAMÁTKY

KŘINECKÉ PAMÁTKY dostává se vám do rukou publikace, navazující na sérii předcházejících publikací, vydaných pod společnou hlavičkou svazků obcí Svatojiřský les, Chotuc a Mladá. Financována je dílem z prostředků obc...

Více

Čechtické noviny

Čechtické noviny I letosprobdhlalradidniTiikrAlove sbi*a pro eeskou katolickou charitu. Znovu se zapojilondkolik desitek koledniki t€mEi ve vsech obcich v nasemokoli. Celkembylo 14 skupinek. Podasibylo pomEmdpiizni...

Více

zápis plynofikace

zápis plynofikace 1) Informace o stavu uzavirdni smluv o vdcnych biemenech 2)Porada o dal5im postupu pii ie5enf konfliktnich piipadri 3) Rozpodtov6 opatieni (). 02115 4) N6vrh rozpodtu Svazku nar.2016

Více

Příloha zprávy o přezkoumání hospodaření k roku 2015

Příloha zprávy o přezkoumání hospodaření k roku 2015 mezi Obci Dle smlouvy o piezkoumdni hospodaieni Obce ValaSskd Bystiice uzavien6 vaJti Syuri"" a spolednosti aUltf fOnf.Eff s r'o Praha l0 bylo provedeno piezkoun6ni hospodaieni za rok 2015 o Piezko...

Více