Official bulletin - Prague Handball Cup

Komentáře

Transkript

Official bulletin - Prague Handball Cup
PODĚKOVÁNÍ
ACKNOWLEDGEMENT
Pořadatel děkuje
za významnou podporu turnaje
HLAVNÍMU MĚSTU PRAHA
The organizer would like to thank
THE CITY OF PRAGUE
for it‘s major support of this tournament
1
organizační výbor | organizing committee
Jaroslav Chvalný
Ilona Šajnerová
ředitel turnaje
tournament director
sekretářka turnaje
tournament secretary
Miroslav Šajner
Tomáš Březina
sportovní program
sport programme
výsledky
results
Ondřej Zítek
Martina Chvalná
ubytování ve školách
lodging at schools
doprovodný program
accompanying
programme
Ivan Chválny
Jaroslav Skokan
doprovodný program
accompanying
programme
grafický design
graphic design
Martin Vaculík
Lenka Klimentová
ubytování v hotelech
lodging at hotels
ubytování v hotelech
lodging at hotels
2
Vítejte
Vítejte v Praze
Welcome
Welcome to Prague
3
program turnaje
tournament programme
Sportovní program turnaje je následující:
The sport programme will be as follows:
•3. dubna 8:00–21:05 hodin
utkání v základních skupinách
• april 3rd, 8 am – 9.05 pm
matches in preliminary groups
•4. dubna 8:00–21:05 hodin
utkání v základních skupinách
• april 4rd, 8 am – 9.05 pm
matches in preliminary groups
• 5. dubna 8:00–21:05 hodin
utkání v základních skupinách, play-off utkání,
A-finále, play-off utkání B-finále
• april 5th, 8 am – 9.05 pm
matches in main groups, play-off matches
of the A-final, play-off matches of the B-final
• 6. dubna 8:00–17:00 hodin
semifinálová utkání, utkání o 3. místo a finálová
utkání A-finále včetně slavnostního vyhlášení.
Postupová, semifinálová a finálová utkání B-finále.
• april 6th, 8 am – 5 pm
advance, semi-final matches, matches for 3rd
place including final ceremony. Advance, semi-final and final matches of the B-final.
Haly
Halls
Pořadatel má k dispozici následující haly
v Praze:
The tournament will be played in these halls
in Prague:
– hala Podvinný mlýn (číslo 1 na mapě)
– Podvinný mlýn Hall (No. 1 on the map)
– hala Kobylisy (2)
– Kobylisy Hall (2)
– hala Juliska (3)
– Juliska Hall (3)
– hala Stadion (4)
– Stadion Hall (4)
– hala Kotlářka-Dejvice (5)
– Kotlářka-Dejvice Hall (5)
– hala Střešovice (6)
– Střešovice Hall (6)
– hala Ruzyně VG (7)
– VG Ruzyně Hall (7)
– hala Ruzyně TJ (8)
– TJ Ruzyně Hall (8)
– hala Zličín (9)
– Zličín Hall (9)
– hala Vidoule (10)
– Vidoule Hall (10)
– hala Radlice (11)
– Radlice Hall (11)
– haly Hamr Braník (12–15)
– Hamr Braník Halls (12–15)
– hala Altron Krč (16)
– Altron Krč Hall (16)
– hala Zelený Pruh (17)
– Zelený Pruh Hall (17)
– hala Děkanka (18)
– Děkanka Hall (18)
– hala Kunratice (19)
– Kunratice Hall (19)
– hala Jižní Město (20)
– Jižní Město Hall (20)
– hala Jedenáctka (21)
– Jedenáctka Hall (21)
– hala Chodov (22)
– Chodov Hall (22)
– hala Hostivař (23)
– Hostivař Hall (23)
– hala Štěrboholy (24)
– Štěrboholy Hall (24)
– hala Strašnice (25)
– Strašnice Hall (25)
– hala Slavia (26)
– Slavia Hall (26)
– hala Loko Vršovice (27)
– Loko Vršovice Hall (27)
– hala Heroldovy Sady (28)
– Heroldovy Sady Hall (28)
– hala Vinohrady (29)
– Vinohrady Hall (29)
– hala Třebešín (30)
– Třebešín Hall (30)
5
Vzhledem k omezenému počtu šaten v halách
se šatny nezamykají. Za odložené věci v nich
pořadatel neručí.
Due to a limited number of dressing rooms in
the halls, and the fact that they will not be locked,
the personal belongings left there will not be taken
care of.
Ve všech halách je zakázáno rozcvičovat se s míčem na chodbách. Toto je povoleno výhradně na
hrací ploše.
The organiser can not be taken in any way responsible for their lost.
Zákaz konzumace jídel na hrací ploše.
There is strictly forbidden warming up with ball at
the corridors in all sport halls. Playing with the ball
is allowed on playground exclusively.
používání lepidel
No food consumption on playground.
Pořadatel na základě dohody s majiteli sportovních
hal stanovil následující pravidla používání lepidel:
using Handball Wax
– v halách Podvinný mlýn, Stadion, Střešovice,
Ruzyně VG, Ruzyně TJ, Zličín, Radlice,
Zelený Pruh, Děkanka, Slavia, Loko Vršovice
a Heroldovy sady lze používat pouze lepidlo
značky TRIMONA. Pořadatel lepidlo nezajišťuje,
omezené množství však bude k dispozici
u vedoucího haly.
Based on agreements with the owners of the halls
the organizer set the following rules for using handball wax:
– in the halls Podvinný mlýn, Stadion, Střešovice,
Ruzyně VG, Ruzyně TJ, Zličín, Radlice, Zelený
Pruh, Děkanka, Slavia, Loko Vršovice and
Heroldovy sady it is allowed to use only
TRIMONA wax. The organizer doesn’t provide
the wax, but limited amount of handball wax
will be available by the Hall Supervisors. In other
halls the use of handball wax is strictly forbidden.
– v ostatních halách je používání lepidla přísně
zakázáno.
Družstvo, které nedodrží předepsaná omezení,
bude potrestáno napomenutím. Při druhém přistižení bude utkání tohoto družstva kontumováno ve
prospěch soupeře 5:0.
The team infringing this instruction will be given
a warning. The second infringe by the team will
lead to loosing the match 5:0.
kategorie a start hráčů
Pořadatel vyhlásil pro Prague Handball Cup 2015
tyto kategorie:
categories and players
participation
A – chlapci 1996–1997 (MA)
A – dívky 1996–1997 (WA)
The following categories will be played during
the Prague Handball Cup 2014:
B – chlapci 1998–1999 (MB)
B – dívky 1998–1999 (WB)
A – Boys 1996 –1997 (MA)
A – Girls 1996 –1997 (WA)
C – chlapci 2000–2001 (MC)
C – dívky 2000–2001 (WC)
B – Boys 1998–1999 (MB)
B – Girls 1998–1999 (WB)
D – chlapci 2002–2003 (MD)
D – dívky 2002–2003 (WD)
C – Boys 2000–2001 (MC)
C – Girls 2000 –2001 (WC)
E – chlapci 2004 a mladší (ME)
E – dívky 2004 a mladší (WE)
D – Boys 2002–2003 (MD)
D – Girls 2002–2003 (WD)
Pořadatel upozorňuje, že v dané kategorii nemohou startovat hráči a hráčky starší. Pokud k utkání
nastoupí hráč(ka) starší než dovolují řády turnaje,
družstvo bude ze soutěže vyloučeno a jeho utkání
se nezapočítávají (hraje mimo soutěž). Je povoleno, aby v dané kategorii hrál(a) hráč(ka) mladší.
Každý hráč(ka) může v rámci jedné kategorie nastoupit pouze za jedno družstvo!
E – Boys 2004 and younger (ME)
E – Girls 2004 and younger (WE)
Please note that older players cannot participate
in the given category. Every team nominating
a player who will be older than allowed by the age
limit of the given category will be disqualified from
the tournament and its results will be eliminated
from the tournament results.
V kategorii MC je v letošním ročníku povolen start
1 dívky v jednom družstvu, v kategorii MD je povolen start až 3 dívek v jednom družstvu. Hráčka,
která nastoupí za chlapecké družstvo, nesmí
A younger player is allowed to participate in
the given category. Every player can take part in
only one team in the given category!
6
nastoupit za žádné další družstvo startující v turnaji.
V kategorii ME a WE je povolen start až tří chlapců
v dívčím družstvu, resp. až 3 dívek v chlapeckém
družstvu.
In categories ME and WE is permitted to play as
many as three boys in a girls team or three girls in
a boys team.
Only one girl is allowed to participate in each team
of category MC and up to three girls are allowed to
participate in each team of category MD. The girl
which participates in category MD or MC team is
not allowed to participate in any other team in
the tournament.
kontrola totožnosti hráče
Kontrolu totožnosti (konfrontaci) hráče(ky) si
může vyžádat odpovědný vedoucí družstva
kdykoli v průběhu utkání. Za každého konfrontovaného hráče je třeba uhradit poplatek ve výši
250 Kč nebo 10 Eur vedoucímu haly před započetím konfrontace (oproti vystavenému dokladu).
Konfrontace bude provedena při nejbližším
přerušení hry. Konfrontaci provádí hlavní rozhodčí
nebo členové jury za přítomnosti odpovědných
vedoucích družstev a vedoucího haly. Konfrontuje se jen na základě hracích dokladů porovnáním skutečnosti s fotografií v registračním
průkazu ČSH nebo cestovním pasu nebo
občanském průkazu u hráčů ČR, v cestovním
pasu nebo ID kartě EU u ostatních účastníků.
Výsledek konfrontace bude přesně zapsán do
zápisu o utkání. Utkání bude v každém případě
řádně dohráno. Pokud se prokáže, že start
hráče(ky) je neoprávněný, bude z dalšího
pokračování utkání vyloučen(a). Vedoucí haly
nahlásí tuto skutečnost jury turnaje, která rozhodne o případné kontumaci. V případě, že
hráč(ka) při konfrontaci nemá u sebe platný
doklad, musí jej předložit do zahájení příštího zápasu konfrontovaného družstva (pokud se hraje
ten samý den) nebo do skončení hracího dne
u hlavního rozhodčího na hale, ve které konfrontace proběhla. Není-li to časově možné, předloží
konfrontovaný hráč(ka) doklad v Turnajové
kanceláři (kam se dostaví i se svým vedoucím
družstva). Konfrontaci pak provede člen jury
a hlavní rozhodčí, popř. vedoucí příslušné haly.
Prokáže-li se, že start hráče byl oprávněný,
zůstává výsledek odehraného utkání v platnosti.
confrontation
The confrontation may be requested by the official team leader whenever during the match. Fee
of 250 CZK or Eur 10 for each identification must
be paid (upon receipt) to Hall Supervisor before
start of confrontation. The confrontation will be
performed during the next play break. Exclusively
the referees or Jury members perform the confrontation in presence of the respective official
team leaders and Hall Supervisor. The confrontation is done uniquely on the base of the playing
documents comparing the reality with the photography on the Registration Card of the Czech
Handball Federation or passport or ID card for
the Czech players and passport or ID card valid
in European Union countries for the others.
The result of confrontation will be precisely noted
in the Official Match Protocol. Particular match
will be completed in any case. In case that identity of player is not proven, player will be disqualified for rest of the match. Hall Supervisor will
inform Tournament Jury and it will make final
decision about result of match (loss by default).
In case that the player is not able to present valid
documents on spot they must be shown before
the start of next match of his/her team, if the team
has next match on the same day or till the end of
playing day to Head Referee of the hall where
confrontation took place. If it is not in terms of time
to handle, the confronted player will present his/
her documents at Tournament Office (where
the player will come accompanied by team
leader). Confrontation will be implemented
by a member of Jury and Head Referee or Hall
Supervisor from particular hall. In case that identity of the player is proven, result of the match will
remain unchanged.
POZOR! V zápasech play-off platí, že pokud hráč
nepředloží platný doklad do příštího zápasu svého
družstva na hale, výsledek utkání je kontumován
ve prospěch soupeře.
Družstvo, které požádalo o konfrontaci a utkání
play-off prohrálo, musí vyčkat do vyřešení konfrontace, protože v případě, že start hráče byl
neoprávněný, toto družstvo pokračuje v soutěži.
WARNING! During play off games, valid documents
of the player must be present before start of next
match of his/her team at hall. In case that documents are not show before the start of next match,
the result of previous match will be changed to won
by default (5:0) in favour of the opponent.
V případě oprávněné konfrontace bude utkání
kontumováno ve prospěch soupeře 5:0 a poplatek
bude vrácen. Pokud se prokáže, že tato konfrontace
byla neoprávněná, vklad propadá ve prospěch
pořadatele.
7
Team, that asked for identification and lost play-off
game, will remain in hall till final decision, because in case that identity of player is not proven,
team will continue in competition. In case that
identity of player is not proven, the match will be
won by the other team by default (5:0) and fee
will be given back to particular team. If the player
identity is proven, fee will remain in favour of
organizer.
soupiska
Každý klub, který se přihlásil do turnaje, je povinen
elektronicky vyplnit seznam účastníků, kteří se budou účastnit sportovní části turnaje jako hráči nebo
jako vedoucí (tzv. klubová soupiska). V rámci klubové soupisky klub určí, v jakém družstvu budou
jmenovitě hráči nastupovat (tzv. týmová soupiska). Hráči nebo vedoucí, kteří nebudou zapsáni
v týmové soupisce, nemohou nastoupit k utkání.
Klubové, resp. týmové soupisky musí mít klub
vyplněné nejpozději v okamžiku akreditace družstva při příjezdu, v opačném případě nemůže být
družstvo akreditováno. Změny v klubové soupisce (s výjimkou zvýšení počtu účastníků) mohou
jednotlivé kluby provádět do 2. dubna do 24:00
hodin. Poté mohou být změny provedeny pouze
v Turnajové kanceláři.
roster
Vedoucí družstva vždy před utkáním předloží
v rámci vyplněného zápisu o utkání čitelný seznam
hráčů (včetně čísel dresů), resp. vedoucích, kteří
v utkání za družstvo nastoupí (tzv. zápasová
soupiska). Zapisovatel utkání pak tyto hráče
a vedoucí v elektronickém systému označí jako
účastníky utkání.
Players or leaders not listed in the Team roster can
not take part in a match. Club or Team roster must
be completed at the very latest at the registration
on arrival, otherwise the club can not be registered
upon arrival. Any changes to the rosters (except
adding up participants) can be done until April 2nd
until midnight. After that changes can only be
made in the Tournament Office.
It is obligatory that each registered club must fill
in electronically a list of all participants that will be
taking part in the tournament, as players or leaders
(the club roster). In the Club roster the club will
appoint in what team the players will start (the team
roster).
In terms of the Official match protocol the team
leader must present before each match a legible
listing of all players (including jersey numbers)
or leaders that will start for the team (the match
roster). The person in charge of the match reports
will mark those players in the electronic system,
who are taking part in the match.
utkání
Pořadatel garantuje každému družstvu sehrání
minimálně 6 utkání.
Všechna utkání se hrají 2 x 15 minut s přestávkou
2 minuty na výměnu stran. Pořadatel žádá účastníky o dodržení časů stanovených v rozpisu utkání.
Čekací doba je 5 minut. Pokud družstvo nebude po
uplynutí této doby připraveno ke hře, výsledek
bude kontumován poměrem 5:0 ve prospěch
přítomného soupeře.
matches
Every participating team is guaranteed to play at
least 6 matches. All matches are played 2 x 15 minutes with a 2 minutes break for changing the sides.
Please follow strictly the published match timetable.
Ve výjimečných případech může jury turnaje
začátek utkání posunout, popř. nařídit sehrání
utkání v náhradní době.
Waiting time is 5 minutes. If one of the teams is not
ready to play within this time limit, then the other
present team wins 5:0.
Nejpozději 10 minut před zahájením utkání každé
družstvo:
– předloží řádně, čitelně a úplně vyplněný zápis
o utkání (formuláře obdrží při příjezdu)
– nahlásí barvu dresů
V případě shodnosti barvy dresů musí družstvo
uvedené v rozlosování na druhém místě změnit
barvu dresů. Každý hráč musí mít při utkání k dispozici vlastní doklad totožnosti opatřený fotografií,
registrační průkaz ČSH nebo cestovní pas nebo
občanský průkaz (platí pro hráče z České republiky) a cestovní pas nebo ID kartu Evropské unie
(platí pro hráče z jiných zemí). Každý účastník
(hráč nebo funkcionář) musí rovněž při utkání mít
u sebe vyplněnou účastnickou kartu (Activity card)
vydávanou pořadatelem.
The Jury of the tournament can postpone the beginning of a game in exceptional cases. Eventually,
they can order to play a game in an alternative time.
At least 10 minutes before the start of the match
every team is required to:
– present the completely and readable filled in
Official Match Protocol (onto the supplied forms
given during the registration)
– report the colours of dresses
9
In case both teams report the same colours of
dresses, the team listed as the second one in
the official match timetable has to change the dress.
pravidla
Every participant must have an ID card valid with
photo. Registration Card of the Czech Handball
Federation or passports or ID cards (Czech participants) and passports or ID cards valid in European
Union countries (foreign participants) to be presented before each match.
S ohledem na pevný časový plán turnaje rozhodl
pořadatel následovně:
hraje se podle mezinárodních pravidel schválených IHF s následujícími úpravami (ty se nevztahují
na finálová utkání a utkání o 3. místo):
Every participant (a player or an official) must also
have fulfilled Activity card delivered by the organizers to be presented before each match.
– při 7m hodu ani při vyloučení se nezastavuje čas
– družstva si nemohou vzít time-out
V případě, že se účastník (hráč nebo funkcionář)
dopustí hrubého nesportovního chování (podle
pravidla IHF 8:10 a), nesmí nastoupit v jednom
(následném) utkání.
rules
With respect to the fixed sport timetable, the organizer has decided that:
A-chlapci hrají s míči o obvodu 58–60 cm,
B-chlapci, A-dívky, B-dívky a C-chlapci hrají s míči
o obvodu 54–56 cm,
C-dívky, D-dívky a D-chlapci s míči 50–52 cm,
E-chlapci a E-dívky s míči o obvodu 46–50 cm.
the international rules approved by the IHF will be
followed with the following modifications (except
the final and 3rd places matches):
– the clock will not be stopped during the throwing
of a 7m throw or the exclusion of a player
– there will be no team time-outs
Družstvo uvedené v rozlosování na prvním místě
dodá na utkání regulérní čistý míč výše uvedených
rozměrů. Finálová utkání se hrají s míči Molten,
které k těmto utkáním dodává pořadatel.
In the case of seriously unsportsmanlike conduct of
a player or of a team official (by the IHF rule 8:10 a),
he has a stop for the next match.
K utkání může nastoupit maximálně 16 hráčů z jednoho družstva, kteří musí být uvedeni v tzv. zápasové soupisce (musí být zapsáni v zápisu o utkání).
A-boys play with 58–60 cm balls,
B-boys, A-girls, B-girls and C-boys play with
54–56 cm balls,
C-girls, D-girls and D-boys with 50–52 cm balls,
E-boys and E-girls with 46–50 cm balls
Utkání se musí zúčastnit minimálně jeden a maximálně čtyři vedoucí, kteří musí být také uvedeni
v této zápasové soupisce.
Vedoucí družstva musí dovršit nejpozději v den
zahájení turnaje (2. 4. 2015) 18 let.
The team listed as the first one in the official match
timetable has to provide a perfectly clear regular
playing ball of the above mentioned dimensions
for the match. Final matches will be played with
Molten balls provided by organizers.
Oficiální protest je možno podat vedoucímu haly
do 15 minut po skončení utkání písemně s vkladem
1 000 Kč. V případě zamítnutí tento vklad propadá
ve prospěch pořadatele.
A maximum of 16 players from one team can
start in a match – all of them must be included in
the Match roster (must be noted down in
the Official Match protocol).
Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z turnaje
družstvo, které svévolně v průběhu utkání opustí
hrací plochu. Výsledky tohoto družstva budou anulovány.
At least one team leader (max 4 leaders) must take
part in the match and also be included in the Match
roster. The team leader must be 18 years old on
the April 2nd, 2015.
Všechny případy neuvedené v Pravidlech házené
IHF nebo v tomto oficiálním reglementu turnaje budou řešeny jury turnaje.
An official written protest can be handed over to
the Hall Official within 15 minutes after the match
together with the protest fee of 1.000 CZK or
40 Eur. In the case of the protest being refused,
the fee will not be refunded.
10
The organizer keeps the right to exclude the team,
that leaves wilfully the current match, from the tournament. It’s results from other matches will be cancelled.
Hrací systém
Základní skupiny
Základní skupiny jsou sestavovány pořadatelem
zásadně jako minimálně 6členné a maximálně
9členné, v těchto skupinách se hraje systémem
každý s každým. Každé družstvo v základní skupině sehraje minimálně 5 utkání a maximálně
8 utkání. Podle umístění v základní skupině jsou
družstva zařazena do A-finále nebo do B-finále.
All the cases not covered by the IHF Rules or this
bulletin will be decided by the Jury of the Prague
Handball Cup tournament.
tournament format
preliminary round Groups
a-finále
There are preliminary round groups of a minimum
of 6 teams or a maximum of 9 ones. The preliminary round groups are based on the robin round
system. Every team plays a minimum of 5 matches
and a maximum of 8 matches in these groups. Preliminary round group final rankings determine each
team’s qualification for the A or B-finals.
Do A-finále z každé základní skupiny (bez ohledu
na počet družstev zařazených do této skupiny)
postupují družstva umístěná na 1.–3. místě (vyjma
kategorie ME, WE). Ze všech takto postoupivších
družstev vytvoří pořadatel příslušný počet hlavních
(tříčlenných) skupin tak, aby se v těchto skupinách
nestřetla družstva, která proti sobě nastoupila
v základních skupinách. Z hlavních skupin postupují do další části turnaje pouze družstva umístěná
v těchto skupinách na prvních místech. Dále se
hraje vyřazovacím způsobem.
a-finals
The teams ranked 1st, 2nd and 3rd in their preliminary round group with no respect to the total number of teams in particular group are qualified for
the A-final (except categories ME and WE).
The qualified teams form main round groups of
3 each with teams from absolutely different preliminary round groups. Only winners of the main round
groups qualify for next round which is based on
the knock-out system.
B-finále
Do B-finále postupují družstva umístěná v základní
skupině na čtvrtých a dalších místech (vyjma kategorie ME, WE). Ze všech takto postoupivších
družstev vytvoří pořadatel příslušný počet dvojic
pokud možno tak, aby se nestřetla družstva, která
proti sobě nastoupila v základních skupinách.
B-finals
The teams ranked 4th and next in their preliminary
round group qualify for the B-final (except categories ME and WE). The teams not coming from
the same preliminary round group are paired off
to follow the knock-out system.
Dále se hraje vyřazovacím způsobem.
kategorie me, We
Ze základních skupin postupují družstva umístěná
na 1.–4. místě do A-finále. Dále se hraje vyřazovacím způsobem.
category me, We
Družstva umístěná na pátých a dalších místech
postupují do B-finále. Dále se hraje vyřazovacím
způsobem.
The teams placed in 1st – 4th position in their preliminary groups are qualified for the A-final. Further
playing system is on knockout basis.
The teams placed on the 5th and lower position in
their preliminary groups are qualified for the B-final.
Further playing system is on knockout basis.
postupový klíč
Jako postupový klíč ze základních a hlavních skupin A-finále platí, že o postupujícím rozhodne první
použitelné kritérium z:
ranking regulation
1) větší počet získaných bodů ve skupině
The ranking procedure for the preliminary round
and main round groups of the A-final phase is as
follows with criteria listed below. The teams will be
ranked according to the first possible criteria of
the following:
2) větší počet získaných bodů ze vzájemných
utkání
3) větší rozdíl branek ze vzájemných utkání
4) větší počet vstřelených branek ze vzájemných
utkání
5) větší rozdíl branek ze všech utkání ve skupině
6) větší počet vstřelených branek ze všech utkání
ve skupině
7) los
11
1) the total number of points gained in the group
2) the number of points from mutual matches
3) the goal difference from mutual matches
4) the number of goals scored in mutual matches
5) the total goal differences in the group
V případě nerozhodného výsledku vyřazovacích utkání, finálových utkání a utkání o 3. místo se utkání
rozhodne tzv. „rozstřelem“ („shoot-out“).
6) the total number of goals scored in group
matches
7) the lot
rozstřel
In the case of a draw at the end of a knock-out system match, a final one and a consolation final one,
the match will be decided by a ”shoot-out“.
Vedoucí družstva určí 5 hráčů (oprávněných k účasti
v utkání), kteří budou provádět jednotlivé útoky
v „rozstřelu“ střídavě s družstvem soupeře.
shoot-out
Rozstřelu se nesmí účastnit ti hráči, kterým po
ukončení utkání ještě nevypršel dvouminutový trest
a dále ti, kteří byli diskvalifikováni.
The teamleader designates 5 players (who are
eligible to play). They will take throws alternating
with the opposite team.
Před rozstřelem určí rozhodčí losem, které
družstvo začíná a to tak, že vítěz losu má právo
zvolit si, zda bude začínat či provádět útoky
rozstřelu jako druhý v pořadí.
Those players whose 2 minute penalty period has
not expired can not take part in the ”shoot-out“.
Also such players who were disqualified can not
take part in the ”shoot-out“.
Vlastní útok se provádí tak, že brankář útočícího
družstva musí při zahájení stát alespoň jednou nohou na brankové čáře, provádějící útočník s míčem
musí stát alespoň jednou nohou na čáře volného
hodu v libovolném místě. Po zapískání rozhodčího
přihrává hráč brankáři na brankovou čáru. Míč se
nesmí dotknout země.
In the ”shoot-out“ the referees use a toss to determine the choice of ends and which team starts.
Jakmile míč opustí ruku házejícího hráče, může se
útočící brankář začít pohybovat vpřed a musí
během 3 sekund přihrát svému spoluhráči, který se
pohybuje směrem k brance soupeře. Ani v tomto
případě se míč nesmí dotknout země. Hráč musí
chytit míč a pokusit se vstřelit branku bez použití
driblinku, aniž by porušil jiná pravidla házené. Oba
brankáři nesmí opustit svá brankoviště!!!
The passing (attacking) goalkeeper starts off
standing on the goal line at last with one foot.
If a team has won the toss and elects to start in
the ”shoot-out“, then the opponents have the right
to choose the end. Alternatively, if the team that
wins the toss prefers to choose ends, then
the opponents starts.
The courtplayer with the ball must stand in the
playing area with one foot on the 9 metre-line
(the player decides where). When the referee whistles he/she plays back the ball to his goalkeeper
on the goal line. During the pass the ball is not
allowed to touch the ground. Once the ball has left
the player’s hand the attacking goalkeeper may
move forward and must pass the ball within
3 seconds to his teammate, who is running to
wards the opponent’s goal. Also during this pass
the ball is not allowed to touch the ground.
V případě porušení pravidel brankářem či hráčem
v poli se pokus považuje za neúspěšný.
Vítězem se stává družstvo, které po 5 útocích
vstřelí více branek. Pokud obě družstva dosáhnou
stejného počtu branek, rozstřel pokračuje vždy po
jednom útoku na každé straně – až do rozhodnutí.
Jako první začíná družstvo, které při prvním
rozstřelu končilo.
The player must catch the ball and try to score
a goal without dribbling or any other rule violation.
Both goalkeeper must remain in their goal area!!!
Další útoky mohou provádět všichni hráči
oprávnění k účasti v utkání, s výjimkou uvedenou
v prvním odstavci.
If the attacking goalkeeper or the court player commits a rule violation the attack is over.
The winner is the team that has scored more goals
after 5 throws. If the outcome has not been decided,
the ”shoot-out” is continued each team always
one throw. For this purpose the ends shall be
changed first and now the other team goes first.
Next throws can do all eligible players except
the situation stated in first paragraph. The match
is decided as soon as one team takes the lead
once there has been an equal number of attempts
by each team.
13
rozhodčí
referees
Ke každému utkání jsou delegováni dva rozhodčí.
There are two referees nominated to every match.
K účasti na turnaji se kromě českých rozhodčích
jako již každoročně přihlásili také rozhodčí ze
zahraničí (z Bosny a Hercegoviny, Chorvatska,
Dánska, Velké Británie, Německa, Maďarska,
Norska, Polska, Slovinska, Srbska, Slovenska
a Ukrajiny).
A part from the referees from the Czech republik
some referees from abroad (Bosnia and Herzegovina, Croatia, Denmark, Great Britain, Germany,
Hungary, Norway, Poland, Slovenia, Serbia,
Slovakia and Ukraine) have also signed up to
take part in the tournament.
Turnajová utkání bude rozhodovat i 7 perspektivních dvojic rozhodčích, kteří se v rámci turnaje
zúčastní „Semináře mladých rozhodčích Evropské
házenkářské federace“pod vedením lektorů EHF.
Pro tento Seminář byli delegováni rozhodčí z Litvy,
Itálie, Finska, Chorvatska, Portugalska a Slovenska.
There will arbitrate also 7 perspective young referee couples from Lithuania, Italy, Finland, Croatia,
Portugal and Slovakia. They have been nominated
by European Handball Federation within the frame
of Seminar of Young Referees EHF under the leadership of EHF lectors.
Pořadatel oslovil letos několik zahraničních
házenkářských federací s nabídkou uspořádání
vlastních seminářů pro mladé začínající rozhodčí,
kteří by se turnaje zúčastnili i s lektory, nominovanými těmito federacemi. Tato nabídka se setkala s dobrým ohlasem a tak v rámci turnaje
proběhne i několik těchto seminářů, konkrétně
Seminář mladých rozhodčí z Chorvatska,
Maďarska, Rumunska a Slovenska.
The organizer adressed this year some foreign
handball federations with the idea of organizing
some own workshops for young and starting referees, who would participate in the tournament together with the lectors nominated by these federations. This offer was received with a good response
and within the framework of the tournament some
of these workshop will take place, namely
the workshop for young referees from Croatia,
Hungary, Rumania and Slovakia.
jury turnaje
tournament jury
Jury letošního ročníku Prague Handball Cup tvoří:
– ředitel turnaje: JAROSLAV CHVALNÝ
The Jury of the Prague Handball Cup consists of:
– sportovní ředitel turnaje: MIROSLAV ŠAJNER
– the Director of the tournament:
JAROSLAV CHVALNÝ
– sportovní asistent turnaje: TOMÁŠ BŘEZINA
– the Sport Director of the tournament:
MIROSLAV ŠAJNER
slavnostní ceremoniály
– the Sport Asistent of the tournament:
TOMÁŠ BŘEZINA
Pořadatel organizuje dva slavnostní ceremoniály
s vyhlášením účastníků A-finále v rámci programu
finálového dne v hale Podvinný mlýn.
award ceremony
První vyhlášení bude organizováno po pátém utkání
programu finálového dne (tj. po exhibici vítězů kategorií E) a budou v něm oceněna družstva umístěná na 1. a 2. místě A-finále v kategoriích WD, MD,
WC a MC a družstva umístěná na 1. místě A-finále
v kategoriích WE a ME (účastníci exhibičního utkání).
The organizer will arrange two presentation ceremonies for A-final participants during the programme of final day in Podvinný mlýn hall.
There will be two award ceremonies for A-final participants during the programme of the final day in
Podvinný mlýn hall. The first ceremony will take
place after the fifth match of the final day (after
the exhibition of the winners in E category) and
teams winning the 1st and 2nd place in A-final
categories WD, MD, WC, MC and also winning
teams in WE and ME categories (the participants
of the exhibition matches) will be awarded.
Druhé vyhlášení bude organizováno po devátém
utkání programu finálového dne a budou v něm
oceněna družstva umístěná na 1. a 2. místě v kategoriích WB, MB, WA a MA.
Předání cen družstvům, umístěným na 3. a 4.
místě A-finále a družstvům, umístěným na 2.,
3. a 4. místě A-finále v kategorii E, se uskuteční
vždy bezprostředně po těchto utkáních v halách,
kde se tato utkání budou hrát.
The second ceremony will be organized after
the ninth match of the final day and teams winning
the 1st and 2nd place in WB, MB, WA and MA
categories will be awarded.
Předání cen vítězům B-finále se uskuteční vždy bezprostředně po skončení každého B-finálového
14
utkání jednotlivé kategorie v halách, kde se tato
utkání budou hrát.
The awarding ceremony for participants of
the 3rd–4th place of A-finals and for participants of
the 3rd–4th place of A-finals in category E will take
place immediately after these games at sports halls
where the games will be played at.
ceny
The awarding ceremony for participants on
the 2nd place of A-finals in categories E will take
place immediately after these final games at sports
halls where the games will be played at.
kategorie a – D
Družstva umístěná na 1. místě A-finále obdrží
originální pohár a sadu zlatých medailí
(max. 16 ks na družstvo).
Družstva umístěná na 2. místě A-finále obdrží
originální pohár a sadu stříbrných medailí
(max. 16 ks na družstvo).
The awarding ceremony for B-final winners will
take place immediately after these B-final games
in each category at sports halls where the games
will be played at.
Družstva umístěná na 3. místě A-finále obdrží
originální pohár a sadu bronzových medailí
(max. 16 ks na družstvo).
awards
categories a – D
Družstva umístěná na 4. místě A-finále obdrží
originální pohár.
Teams placed on the first place of A-finals will
receive an authentic tournament cup and a set
of gold medals (max. 16 pcs for a team).
Vítězná družstva B-finále v každé kategorii obdrží
drobné upomínkové předměty s motivy turnaje
(max. 16 ks na družstvo).
kategorie e
Teams placed on the second place of A-finals will
receive an authentic tournament cup and a set
of silver medals (max. 16 pcs for a team).
Družstva umístěná na 1. místě A-finále obdrží
originální pohár a sadu minireplik poháru (max.
16 ks na družstvo).
Teams placed on the third place of A-finals will
receive an authentic tournament cup and a set
of bronze medals (max. 16 pcs for a team).
Družstva umístěná na 2., 3. a 4. místě A-finále
obdrží originální pohár.
Teams placed on the fourth place of A-finals will
receive an authentic tournament cup.
Družstva umístěná na 1. místě B-finále obdrží sladkou odměnu.
The organizer also awards the winners of B-finals
in every category with small gifts with tournament
logo (max. 16 pcs for a team).
Všechna družstva kategorie E bez ohledu na umístění obdrží upomínkové předměty s logem turnaje.
category e
Teams placed on the first place of A-finals will
receive an authentic tournament cup and a set
of small replica of the cup with this year´s theme
(max. 16 pcs for a team).
nejlepší hráči
Na základě výkonů ve finálových utkáních A-finále
budou vybráni nejlepší hráči z každého finálového
družstva (s výjimkou kategorie E). Ceny pro nominované hráče a hráčky věnuje pořadatel.
Teams placed on the second, third and fourth
place of A-finals will receive an authentic tournament cup.
Vyhlášení nejlepších hráčů proběhne v rámci programu finálového dne, a to ve dvou slavnostních
ceremoniálech společně s vyhlášením nejlepších
družstev.
Teams placed on the first place of B-finals will
obtain sweet awards.
All teams of category E in spite of their placing will
obtain souvenirs with tournament logo.
Best players
There will be select the Best Players in each
category and from each final team according
to the performance during the final games A-final
(except the categories E). All nominated players will
be awarded a special prize given by the organizer.
The awarding ceremony of the best players will
take place in the final day program within two presentation ceremonies of the best teams.
15
superpohár
super cup
Pořadatel turnaje vyhlásil soutěž o nejúspěšnější
klub turnaje s názvem Superpohár. Vítězem se
stane ten klub, jehož družstva získají největší počet
bodů za umístění v jednotlivých kategoriích.
The most successful club in the tournament will be
awarded the Super Cup. This is the club whose
teams reach the highest total amount of points for
ranking in different categories and so becomes
the Super Cup winner.
Umístění jsou hodnocena následujícím způsobem:
první místo v každé kategorii je hodnoceno
50 body, druhé místo 30 body, třetí místo 20 body,
čtvrté místo 10 body a za páté až osmé místo
v kategorii získá klub 5 bodů.
The team in the first place in a category obtains
50 points, the second one 30 points, the third one
20 points, the fourth one 10 points and the fifth to
eighth ones 5 points.
V případě rovnosti bodů dvou nebo více klubů rozhoduje menší počet družstev startujících v turnaji.
Pokud i ten je stejný, rozhoduje průměrný počet
dosažených bodů v utkáních všech družstev klubu.
In case of an equal total number of points, the club
with less participating teams will be ranked higher.
Nejúspěšnější klub turnaje získá originální
Superpohár.
In case of an equal number of participating teams
from such a clubs, the higher average number of
points reached in the matches of all teams from
the club will decide.
fair play
fair play
Klub Fair play Českého Olympijského výboru udělí
cenu jednotlivci nebo družstvu za příkladný čin
v duchu fair play na základě návrhů účastníků turnaje. Návrhy je možno odevzdávat vedoucím haly
nebo v Turnajovém centru do skončení nedělního
sportovního programu. Vyhlášení ceny Fair play
se uskuteční v rámci prvního slavnostního ceremoniálu finálového dne v hale Podvinný mlýn.
Club Fair play of the Czech Olympic board will
award prize to individual or team for exemplary
act in fair play based on nominations from the tournament participants. Nominations can be submitted to the hall supervisor or in the Tournament
Centre till Sunday April 5th. The award will be
presented during the first award ceremony in
the hall Podvinný mlýn.
Zdravotní zabezpečení
medical care
Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí.
All the participants take part in the tournament
on their own behalf and risks.
V halách je přítomna zdravotní služba pro případ
první pomoci a nezbytné ošetření drobných
zranění. Tuto službu pořadatel poskytuje
bezplatně.
There is medical staff present in the halls in case
of emergency but also to attend small injuries.
This service is free of charge.
V případě zranění, které si vyžádá ošetření v nemocnici, si náklady na ošetření, event. pobyt
v nemocnici, hradí účastníci sami. Pořadatel doporučuje mít u sebe stále průkaz své zdravotní
pojišťovny, popř. doklad o pojištění v zahraničí.
Any cost of a potential hospital or medical treatment is to be covered by the participants themselves. It is recommended to carry your health
insurance card or travel insurance documents
with you all times.
17
Školy
schools
The schools will be opened from Thursday 10 am
and have to be vacated before Monday 10 am.
Školy budou zpřístupněny ve čtvrtek od 10:00
hodin dopoledne a musí být vyklizeny v pondělí
do 10:00 hodin dopoledne.
For the school accommodation strict behaviour
rules are requested by the organiser and following
10 instructions have to be observed:
S ohledem na chování některých účastníků v minulých ročnících při ubytování ve školách pořadatel upozorňuje, že bude vyžadovat přísné
dodržování uvedených 10 zásad:
1. Smoking in the schools is strictly forbidden!
2. No alcohol is allowed to be brought into the
schools!
1. Ve všech prostorách školy platí zákaz kouření!
3. No ball games are allowed in the schools!
2. Do prostor školy se nesmí donášet alkohol!
4. The participants must keep the schools tidy!
3. V prostorách školy jsou zakázány veškeré
míčové hry!
5. Do not damage or destroy the furniture of
the classes and schools (even not transfer it)!
4. Udržovat ve všech prostorách školy pořádek!
6. Young participants cannot be left unattended
in the schools!
5. Neničit zařízení školy a tříd (ani ho nepřenášet)!
6. Mladí účastníci nesmí zůstat ve škole bez
dozoru!
7. The night silence must be kept after 10 pm!
7. Po 22 hodině dodržovat noční klid!
9. The participants must ask school tournament
service to lock their classroom each time they
leave it!
8. All valuables have to be carried along!
8. Cenné věci je třeba nosit neustále s sebou!
9. Účastníci jsou povinni při každém opuštění třídy
si vyžádat její uzamčení!
10. Follow the instructions of the schoolmaster or
school tournament service!
10. Dbát pokynů zaměstnanců školy a turnajové
služby ve školách!
The participants also have to follow other special
rules at each school – they will be informed about
them directly in the schools.
Účastníci turnaje jsou povinni dodržovat i další
speciální zásady, které si stanoví jednotlivé školy
a se kterými budou seznámeni při příjezdu do
školy.
In case of violation of the above mentioned rules
the organiser reserves the rights to exclude the
whole team from the accommodation, eventually
from the tournament participation without any compensation.
Při nedodržení těchto zásad si pořadatel vyhrazuje
právo vyloučit příslušné družstvo z ubytování,
eventuálně z účasti na turnaji, a to bez náhrady.
The schools will be officially open from 6 am and
locked at 10.30 pm. On Saturday the schools will
be opened till 12 pm. Nobody will be allowed to
enter the school after these times. A potential late
coming must be prearranged with the school tournament service that will be present 24 hours a day
at schools.
Školy jsou otevřeny od 6:00 do 22:30 hodin. V sobotu se školy uzavírají ve 24:00 hodin. Vstup do
škol mimo tyto hodiny není dovolen. Ve výjimečném případě pozdního návratu je nutné se předem
dohodnout s nepřetržitou turnajovou službou ve
škole. S tou je potřeba řešit i případné problémy.
All problems should be discussed first with
the members of this service.
Při příjezdu je každé družstvo povinno složit kauci
ve výši 1 000 Kč za každou obsazenou třídu.
Z této kauce budou hrazeny případné škody
způsobené členy družstva ve třídě (resp. škole).
Jestliže bude třída odevzdána ve stavu, v jakém
byla převzata, tj. uklizená, beze škod, bude tato
kauce vrácena.
Every team has to pay upon arrival a guarantee
caution – for the accommodation in school classrooms or gyms. The 40 Eur or 1.000 CZK paid
upon teams arrival at the Tournament Centre will
be returned during the checking out at the place of
team accommodation only in case of a classroom
or gym returned in the state in which it was received by the team. This amount will be used for
covering potential damages caused by the team
in the classes, the school gyms or/and the school
itself. In case of any damage caused by the participants, the participants on spot will pay for
the damages a corresponding financial compensation directly in the school. Due to limited facilities
V případě jakékoliv škody způsobené účastníky
bude tato škoda jimi uhrazena v hotovosti na místě
přímo ve škole.
Vzhledem k omezenému počtu sociálních zařízení
ve školách (umývárny) doporučuje pořadatel využít
po zápasech sprch na halách.
Pozdní vyklizení třídy, tj. v pondělí 6. dubna po
10:00 hodině, je důvodem k propadnutí kauce!
18
in the schools, the participants are highly invited to
take the showers in the tournament halls after their
matches.
Hotely/ubytovny
Každé družstvo musí při příjezdu do ubytovny
předložit jmenný seznam účastníků (celé jméno
a rodné číslo/číslo cestovního pasu) a dohodnout
časy snídaní, eventuálně dalších jídel, pokud mají
stravování zajištěno přímo v ubytovně.
In case of the late check out (after 10 am on Monday April 6th) the deposit will be not refunded!
Hotels/Hostels
Účastníci jsou povinni dodržovat ubytovací řád, zejména dodržovat noční klid po 22:00 hodině. V den
příjezdu je možné ubytování až po 14:00 hodině.
V den odjezdu je třeba uvolnit pokoje do 9:00 hodin dopoledne, uložení zavazadel do pozdějších
hodin je možné dohodnout v recepci.
Every team has to present a full name list (including full name, birth date, passport number) after
arrival to the hotel/hostel and prearrange the breakfast and other meals time with the reception (in case
they are ordered and provided at the hotel/hostel).
V ubytovnách je požadováno při příjezdu složení
kauce (v rozmezí od 10–20 Eur na osobu), která
je vratná po závěrečném řádném předání klíčů
a pokojů recepčním. Účastníci jsou povinni kauci
uhradit. Z kauce budou hrazeny případné škody
způsobené členy družstev.
The participants are required to follow the house
order in hotels/hostels, especially the night silence
after 10 pm. The check in time is 2 pm and the check
out time is 9 am. The luggage can be stored till
later time on the departure day when prearranged in advance with the reception.
V ubytovnách a hotelech je nutné dbát pokynů
recepčních!
In hotels/hostels the damage deposit is requested
from Eur 10 to Eur 20 per person. In such a case,
the teams are requested to pay it. This amount will
be used to cover potential damages caused by
the team members. The deposits will be returned
upon departure when the rooms will be taken over
by the reception staff. The details depend on
the regulations of each hotel together with the way
of eventually giving the caution back to participants,
and in no case on the organizer of the tournament.
restaurace
Vzhledem k nepravidelnostem v rozlosování a pro
kvalitnější a rychlejší obsluhu při stravování je třeba
se s personálem restaurace vždy předem domluvit
na době výdeje jídel. V ceně stravování není zahrnuta konzumace nápojů!
It is necessary to follow the instructions of
the receptionists!
Pondělní oběd bude vydáván v blízkosti finálové
haly Podvinný mlýn v rámci Handball restaurantu.
jídelny
restaurants
Stravování bude probíhat podle objednávek jednotlivých účastníků ve školních jídelnách. Vzhledem k tomu, že výdejní časy stravování ve školách
jsou limitované, je třeba v případě nemožnosti je
dodržet (pouze z důvodu účasti v utkání!) postupovat takto:
With regard to the irregularities in the match timetable, and for better and faster service, it is always
recommended to prearrange the serving time for
the next meal with the restaurants staff. Drinks are
not included in meal prices and must be paid separately!
– veškeré požadavky na jiný výdej stravy na pátek
3. dubna a na sobotu 4. dubna je třeba nahlásit ve čtvrtek 2. dubna večer ostraze školy;
The Monday lunch will be served next to the final
hall Podvinný mlýn through the Handball restaurant.
– na neděli 5. dubna je potřeba tyto požadavky
nahlásit v sobotu 4. dubna večer ostraze školy.
student canteens
V případě postupových utkání v neděli 5. dubna je
nutné tyto požadavky nahlásit vedoucímu haly, který
je bude řešit ve spolupráci s Turnajovým centrem.
The food will be served as ordered by the teams
in student canteens. With respect to the limited
times of food delivery in school canteens, in case
of the impossibility to respect these food delivery
times due to a conflict with matches scheduled
(and only in such a case!), the organizer advices
the teams to prearrange with the school tournament service alternative delivery of the food.
19
All such changes (valid for Friday April 3rd and
Saturday April 4th) must be prearranged with
the school tournament service in the evening on
Thursday April 2nd and the changes valid for
Sunday April 4th in the evening or night on
Saturday April 4th. In the case of qualification
matches on Sunday April 5th it must be prearranged directly with the hall supervisors, who will
it solve in co-operation with Tournament Centre.
oficiální výdejní doby:
Snídaně
6:30 – 8:00 hodin
Obědy
11:30 – 14:30 hodin
Večeře
18:00 – 20:30 hodin
Každý účastník turnaje obdržel při příjezdu Activity
card, kde je kromě jiného uvedeno místo stravování a stravovací kalendář. Tuto kartu je nutno při
každém jídle předložit, jinak nebude jídlo vydáno.
Je přísně zakázáno vynášet jídlo z prostoru jídelen!
official serving times:
snídaně budou podávány v jídelnách formou
bufetu: šunka, suchý salám, sýr, džem, med, corn
flakes, pečivo, máslo, čaj, mléko.
Breakfast
teplé obědy a večeře budou vydávány jako menu
dle následujícího jídelníčku:
6.30 am till 8.00 am
Lunch
11.30 am till 2.30 pm
Dinner
6.00 pm till 8.30 pm
Every participant will be given the Activity card
containing the specification of the dinning facility
and dinning vouchers. This Activity card must be
presented at every meal. It is strictly forbidden
to bring the food out of the canteen!
čtvrtek 2. dubna
večeře – hovězí guláš, těstoviny, chléb, cibule,
džus
pátek 3. dubna
oběd – polévka, boloňské špagety, zeleninový
salát, džus
the breakfasts will be served as a buffet breakfast
in all school canteens: ham, salami, cheese, jam,
honey, corn flakes, bread, butter, tea, milk.
večeře – pečené kuřecí stehno, rýže, zeleninový
salát, džus
lunches and dinners will be served according
to the following menu:
sobota 4. dubna
thursday, april 2nd
Dinner – Beef goulash, pasta, bread, onion, juice
oběd – polévka, vepřové rizoto sypané sýrem,
zeleninový salát, džus
friday, april 3rd
Lunch – soup, spaghetti Bolognesse, vegetable
salad, juice
Dinner – baked chicken, rice, vegetable salad, juice
večeře – sekaná pečeně, brambor (chléb),
zeleninový salát, džus
neděle 5. dubna
saturday, april 4th
Lunch – soup, pork risotto with cheese, vegetable
salad, juice
oběd – polévka, smažený řízek s bramborovou
kaší, zeleninový salát, džus
večeře – těstoviny s kuřecím masem, zeleninou
a bazalkovým pestem, zeleninový salát,
džus
Dinner – minced meat (meat loaf), boiled potatoes
or bread, vegetable salad, juice
sunday, april 5th
Lunch – soup, fried chop, mashed potatoes,
vegetable salad, juice
pondělí 6. dubna
oběd – dle nabídky Handball restaurantu
(vydáván u finálové haly)
Dinner – pasta with chicken, vegetables and basil
pesto, vegetable salad, juice
monday, april 6th
Lunch – by the offer of Handball restaurant menu
(in front of final hall)
Doprava
Vzhledem k množství účastníků a vzdálenostem
mezi místy ubytování, stravování a sportovními
halami není v možnostech pořadatele zajistit centrální dopravu. K dopravě mohou účastníci použít
jak vlastních dopravních prostředků, tak i městské
hromadné dopravy.
transport
Owing to the number of participants and relatively
long distances between lodging, dinning facilities
and sport halls, it is not possible to arrange a central tournament transport. Besides their own cars
and buses, the participants can effectively use
the public transport system.
Pořadatel doporučuje počítat s časovou rezervou
na dopravu vzhledem k dopravním zácpám, které
jsou v některých místech Prahy celodenní.
Zejména v pátek je doporučeno použít prostředků
MHD, vzhledem k předpokládanému předvelikonočnímu dopravnímu kolapsu.
Note! Please calculate with sufficient time reserve
to be in time at the matches. Especially on Friday
21
V centru je velmi obtížné parkování. V případě
porušení zákazu parkování se může stát, že vozidlo
bude odtaženo nebo policie nasadí viníkovi na kolo
mechanismus, jenž zabrání odjetí. Průjezd historickým centrem autobusem není možný.
the Prague traffic can be jammed. We can highly
recommend using the public transport.
There is a very complicated parking situation in
the City centre and the police (Městská policie)
often locks and tows away cars and buses parked
in non-parking zones. The buses are not allowed
to enter into the historical centre.
Parkování autobusů v Praze je možné jen na
městem schválených parkovacích plochách
a soukromých parkovištích.
Parking for buses in Prague is allowed only by the
city approved parking areas or in private parking lot.
Pořadatel upozorňuje, že k finálové hale Podvinný
mlýn je zakázán vjezd autobusů! K zaparkování
doporučujeme využít parkovacích ploch na Rohanském nábřeží a na Florenci.
The organizer warns, that it is not possible to park
buses in the surroundings of the hall Podvinný
mlýn and advises to use the parking areas on
Rohanské nábřeží and on Florenc.
V pondělí 6. dubna pořadatel zajistil možnost
bezplatného parkování na parkovišti u O2 areny
(stejné parkoviště jaké bylo využíváno při akreditaci družstev).
On Monday April 6th we have organized free
parking possibility at the O2 arena car park (it is
the same car park that was used for the team
registration).
městská hromadná doprava
Na základě smlouvy mezi pořadatelem a Dopravním podnikem hl. města Prahy slouží Activity card
jako pětidenní jízdenka na městskou hromadnou
dopravu a opravňuje držitele k přepravě metrem
(provoz začíná v 5.00 hodin a končí ve 24:00 hodin), dále autobusem, tramvají a lanovou dráhou
na Petřín.
public transport
The Activity card is valid as the 5 days transport
card based on the agreement between the organizer and Prague Public Transport company for all
buses, trams, metro (the metro operates from 5 am
until 12 pm) and Petřín funicular throughout the
whole period of the tournament (from April 2nd
until April 6th).
Jízdenka (Activity card) platí pouze po dobu konání
turnaje, tj. od 2. dubna do 6.dubna.
The Activity card is valid only if the reserve side is
properly fulfilled. In case of checking by the public
transport controller produce the Activity card.
Activity card je jako jízdenka platná pouze tehdy,
je-li řádně vyplněna její zadní část. Activity card
předložte v případě kontroly revizorovi MHD.
22
activity card
activity card
Každý účastník turnaje Prague Handball Cup
obdržel Activity card (účastnickou kartu), která
ho opravňuje k celé řadě výhod.
Every Prague Handball Cup participant obtained
a tournament Activity card. This card provides
him/her with many benefits.
Activity card je platná pouze, je-li řádně vyplněna
v zadní části (jméno hráče, klubová příslušnost).
Účastník turnaje musí mít Activity card neustále
u sebe.
The Activity card is valid only if the reserve side is
properly fulfilled (name, club).
In case of its lost, contact the Tournament Office.
You can buy a new one for the price of Type E fee.
V případě její ztráty je třeba kontaktovat Turnajovou kancelář, kde je možno zakoupit novou
Activity card za cenu odpovídající pobytovému
typu E.
the activity card’s owner is allowed to:
– participate in the tournament as a player or an
official
– enter sport halls, especially their cloakrooms
and corridors
activity card opravňuje držitele:
– k účasti ve sportovní části turnaje
jako hráč nebo vedoucí
– enter the marked lodging (school) and catering
facilities
– ke vstupu do prostorů
sportovních hal, zejména šaten
– take meals in the restaurants or marked canteens (in case a boarding is arranged for the par
ticipants)
– ke vstupu do vyznačeného
ubytovacího a stravovacího
zařízení (školy)
– enter the Tournament Centre in Galerie Harfa and
to participate in all activities organized there
– k odběru jídla v restauraci nebo
ve vyznačené školní jídelně
(pokud je pro účastníka zajišťováno stravování)
– free entry into selected Prague sights
– discounted entrance fee at Musée Grévin
– ke vstupu do Turnajového centra v Galerii Harfa
a účasti na aktivitách v něm pořádaných
– to avail special offers from tournament commercial partners
– k volnému vstupu do vybraných pražských
památek
– ke zvýhodněnému vstupu do Musée Grevin
– free transportation in Prague by bus, tram, metro
or Petřín funicular during the tournament days,
valid from April 2nd to April 6th.
– k využití partnerských nabídek
prague sights
– k bezplatné přepravě všemi dostupnými do
pravními prostředky pražské hromadné dopravy
v průběhu turnaje (platí od 2. dubna do
6. dubna).
Based on agreement between the organizer and
the Prague Museum (Muzeum hl. města Prahy)
free entry will be granted to selected Prague sights:
– Hlavní budova Muzea (Main building of Museum)
Na Poříčí 52, Praha 8, open 9 am–6 pm.
pražské památky
– Podskalská celnice na Výtoni (Podskalí Custom
House at Výtoň) – Rašínovo nábřeží 412, Praha 2,
open 10 am–6 pm
Pořadatel na základě smlouvy s Muzeem hl. města
Prahy umožňuje volný vstup do vybraných pražských památek:
– Prašná brána (The Powder Tower) – Staré Město,
parc. č. 587, Praha 1
– Hlavní budova Muzea (Na Poříčí 52, Praha 8,
otevřeno 9–18 hod.)
– Staroměstská mostecká věž (The Old Town
Bridge Tower) – Staré Město, parc. č. 146,
Praha 1
– Podskalská celnice na Výtoni (Rašínovo nábřeží
412, Praha 2, otevřeno 10–18 hod.)
– Prašná brána (Staré Město, parc. č. 587, Praha 1)
– Staroměstská mostecká věž (Staré Město, parc.
č. 146, Praha 1)
– Svatomikulášská městská zvonice (The Town
Belfry of St Nicholas’ Church) – Malá Strana,
č. 556/7, Praha 1
– Svatomikulášská městská zvonice (Malá Strana,
č. 556/7, Praha 1)
– Malostranská mostecká věž (The Lesser Town
Bridge Tower) – Malá Strana, č. 57/178, Praha 1
– Malostranská mostecká věž (Malá Strana,
č. 57/178, Praha 1).
The free entrance to these sights will be possible
only with a duly filled in Activity card.
Volný vstup do těchto památek bude umožněn
pouze s řádně vyplněnou Activity card.
23
musée Grévin
musée Grévin
Pro účastníky turnaje si Muzeum voskových figurín
Grévin Praha připravilo zvýhodněné vstupné 1+1
zdarma, které lze využít po předložení Activity card.
Trenéři mají vstup v případě skupiny, kterou budou
doprovázet, zdarma. Při skupině o minimálně deseti hráčích si lze předem domluvit (na telefonním
čísle +420 226 776 776) i průvodce. Muzeum se
nachází na adrese Praha 1, Celetná 15 (nedaleko
Staroměstského náměstí) a je otevřeno denně od
10:00 do 19:00).
The wax museum Grévin Praha prepared for
Prague Handball Cup participants discounted
admission 1+1 free. This offer can be used in case
of submitting the Activity card. Groups of at least
ten players can arrange a tour guide. You need to
reserve your guide in advance on phone number
+420 226 776 776. Team leaders accompanying
group of players have a free entry. The museum
is located at the following address Celetná 15,
Prague 1 (nearby Staroměstské náměstí) and
is opened daily from 10 am till 7 pm.
partnerské obchody
partners´s shop
Partneři z řad obchodů v Galerii Harfa (kde je
umístěno Turnajové centrum a Turnajová kancelář)
připravili účastníkům turnaje Prague Handball Cup
pro letošní rok zajímavé nabídky, které účastníci
mohou využít po předložení Activity card. O využití
slevy je třeba informovat prodavače před nákupem.
Partners located in Galerie Harfa (same location
as the Tournament Center and Tournament Office)
prepared for Prague Handball Cup participants
interesting offers. To use these offers you need to
submit your Activity card and inform a shop assistant before the purchase.
5D kino
5D cinema
Zvýhodněné vstupné si pro účastníky turnaje
připravilo 5D kino v Galerii Harfa. Jednotné vstupné
stojí 75 Kč na osobu, v případě skupinového vstupného (6–8 osob) bude cena činit 50 Kč na osobu.
5D kino je otevřeno denně (čtvrtek 2. dubna až
pondělí 6. dubna) od 9:00 do 21:00 hodin.
The cinema at Galerie Harfa offers tickets at discount prices for tournament participants (75 CZK
per person, group entrance 6–8 people – 50 CZK
per person). The cinema is open daily (from Thursday April 2nd until Monday April 6th) from 9 am
to 9 pm.
adventure minigolf
adventure minigolf
Za zvýhodněné vstupné 80 Kč se mohou účastníci
turnaje pobavit také při minigolfu v přilehlé
O2 areně. Provozní doba je ve všední dny
13:00–22:00 hodin, v sobotu a v neděli
10:00–22:00 hodin.
The Activity card allows the tournament participants to enjoy the Minigolf nearby O2 arena at
discount prices 80 CZK. The opening hours are
on weekdays from 1 pm to 10 pm, on weekends
from 10 am to 10 pm.
culinary aroma, culinary café
culinary aroma, culinary café
Restaurace Culinary Aroma (v posledním patře
Galerie Harfa) a kavárna Culinary Café (o patro
níže) připravily pro účastníky turnaje 10% slevu na
veškerou konzumaci.
The restaurant Culinary Aroma (on the top floor of
Galerie Harfa) and the Culinary Coffee shop (one
floor below) offer to tournament participants 10%
discount.
Burger king
Burger king
Prague Handball Cup navázal v tomto roce spolupráci s fastfoodovým řetězcem Burger King.
V průběhu konání turnaje lze využít několika
speciálních nabídek, pro jejich čerpání je vždy
nutné se prokázat Activity card. Pro účastníky turnaje je přichystáno speciální cenově zvýhodněné
„Prague Handball Cup Menu“ za cenu 79 Kč/3 Eur.
Dále lze na veškerý ostatní sortiment využít slevy
15 %. Obě cenové akce platí v pobočce Burger
King v Galerii Harfa (v posledním patře) a také na
pobočkách Tesco Letňany, Palladium, Metropole
Zličín a 28. října.
This year Prague Handball Cup established cooperation with fast food chain Burger King. During
the tournament you can use several offers; you just
need to submit your Activity card. Burger King prepared special “Prague Handball Cup menu“ with
a price sale. This menu costs 79 CZK/ 3 EUR for
tournament participants. For the remaining assortment you have a 15 % discount. Both price promotions are valid in Burger King restaurant in Galerie
Harfa (2. floor) and also in Burger King restaurants:
Tesco Letňany, Palladium, Metropole Zličín and
28. října.
25
tapi tea
tapi tea
Originální nápoje značky Tapi Tea na bázi prvotřídního sypaného čaje a ovocné složky si mohou
účastníci turnaje nechat připravit v prodejně v přízemí v pasáži Galerie Harfa. Po předložení Activity
card obdrží 20% slevu na jakýkoliv drink.
Original Tapi Tea drinks are based on quality loose
tea and fruit puree. You can get them prepared
in Tapi Tea shop on ground floor in the arcade
of Galerie Harfa. With an Activity card you will get
a 20% discount on any drink you choose.
sushiroller
sushiroller
Účastníci turnaje mají po celou dobu konání turnaje možnost využít také slevu 20 % na sushi u mobilního stánku firmy Sushiroller v přízemí Galerie
Harfa. Na jednu Activity card bude poskytnuta
sleva na jedno balení.
Tournament participants have an opportunity to
take advantage of 20 % discount on sushi. Mobile
stand of Sushiroller company is placed on the
ground floor of Galerie Harfa. One Activity card
allows you to get discount on one package.
retro jeans
retro jeans
Prodejce oblečení Retro Jeans v Galeri Harfa si
pro účastníky turnaje připravil 30% slevu na veškeré nezlevněné zboží. Je třeba se pouze prokázat Activity card.
Clothing retailer Retro Jeans in Galerie Harfa offers
for tournament participants 30 % discount on all
undiscounted goods. You just need to submit your
Activity card.
a3 sport
a3 sport
Držitelé Activity card mohou využít zvýhodněných
cenových podmínek také v prodejně A3 Sport
v prvním patře Galerie Harfa. Na nezlevněné zboží
jim bude poskytnuta sleva 20 %, na již zlevněné
zboží pak sleva 5 %. Slevu lze čerpat při předložení voucherů, které budou volně k dispozici
v Turnajovém centru a Turnajové kanceláři.
Activity card holders can also have the advantage
of price promotion in A3 Sport shop on the first
floor of Galerie Harfa. A3 Sport prepared for you
a 20% discount on undiscounted goods and a 5%
discount on already discounted goods. You will
receive a discount against a voucher, which will
be freely available in the Tournament Center and
Tournament Office.
nabídky našich sponzorů
our sponsor’s offers
molten
molten
Firma Leman Agency bude své produkty – míče
Molten – nabízet v průběhu turnaje ve sportovních
halách na Hamru (neděle 5. dubna) a ve sportovní
hale Podvinný mlýn (pondělí 6. dubna).
Company Leman Agency will offer its products –
Molten balls – during the whole tournament in sport
halls Hamr Braník (on Sunday April 5th) and in
sport hall Podvinný Mlýn (on Monday April 6th).
Míče Molten budou moci účastníci zakoupit také
v Turnajovém centru (od čtvrtka 2. dubna do neděle 5. dubna) ve stánku, kde se prodávají turnajová trička.
The Molten balls can be also purchased at the
Tournament Centre from Thursday to Sunday
(in the stand with tournament T-shirts).
Hummel
Hummel
Firma Ina sport bude své produkty značky Hummel
nabízet v průběhu turnaje ve sportovních halách na
Hamru (v pátek 3. dubna a v sobotu 4. dubna) a ve
sportovní hale Podvinný mlýn (v pondělí 6. dubna),
ale také v Turnajovém centru ve svém stánku (od
čtvrtka 2. dubna do neděle 5. dubna).
The company Ina sport will offer their products
from the brand Hummel not only in sport halls
Hamr Braník (on Friday April 3rd and Saturday
April 4th) and in the sport hall Podvinný mlýn
(on Monday April 6th), but also in its stand in
the Tournament centre (from Thursday April 2nd
till Sunday April 5th).
auto Škoda
Škoda car
Po celou dobu konání turnaje vystavuje partner turnaje firma Auto Přerost a Švorc, jeden z největších
dealerů vozů Škoda v České republice, nové typy
vozů Škoda. Automobily jsou umístěny ve vstupním foyeru Galerie Harfa.
Our partner company Auto Přerost and Švorc
(one of the biggest Škoda car dealers in the Czech
republic) will display some new models of Škoda
cars during the whole tournament at the entrance
foyer to Galerie Harfa.
26
turnajová kancelář
tournament office
Po celou dobu konání turnaje je v provozu Turnajová kancelář, kam se mohou účastníci turnaje telefonicky nebo osobně obracet s problémy, týkajícími se startu družstva v turnaji či pobytu družstva
v Praze.
The Tournament Office can be contacted personally or by phone during the entire tournament.
We will be ready to assist you with any problems
related to your Prague stay.
turnajová kancelář je otevřena:
– Thursday April 2nd – Sunday April 5th
(8 am–10 pm) on the ground floor of Galerie
Harfa, Českomoravská 2420/15 a, Praha 9-Libeň
tournament office address:
– od čtvrtka 2. dubna do neděle 5. dubna
vždy 8:00–22:00 hodin v Galerii Harfa,
Českomoravská 2420/15 a, Praha 9-Libeň
(kancelář je umístěna v přízemí vedle hlavního
vchodu)
– Monday April 6th (8 am–5 pm) in final hall
Podvinný mlýn, Kovanecká 23, Praha 9
Tel.: +420 739 754 007 – Tournament Centre
+420 731 702 123 – general information
+420 603 469 494 – games schedule, results
– v pondělí 6. dubna od 8:00 do 17:00 hodin
ve sportovní hale Podvinný mlýn (finálová
hala, resp. hala č. 1), Kovanecká 23, Praha 9
Tel.: +420 739 754 007 – Turnajové centrum
+420 731 702 123 – obecné informace
+420 603 469 494 – rozlosování, výsledky
leader’s café
The Leader’s Café will be fully operational during
the whole tournament in the Tournament Office and
it is open for leaders only. You can sit down here,
relax, have chat (not only about handball), see this
year’s trophies and also enjoy a delicious cup of
coffee free of charge. Our hostess will prepare it
for you. To enter the Café please use the Activity
card and also the Leader´s Café card which you
received at the registration.
leader’s café
V Turnajové kanceláři bude po celou dobu turnaje v provozu Leader’s Café pro vedoucí
družstev. Ti zde mohou v klidu posedět, relaxovat, diskutovat (nejen o házené), prohlédnout
si trofeje pro letošní ročník a také si vychutnat
zdarma kvalitní kávu, kterou jim připraví hosteska.
Pro vstup je nutné se prokázat kromě Activity
card i kartou Leader’s Café, kterou vedoucí
obdrželi při akreditaci.
tournament centre
turnajové centrum
Turnajové centrum se nachází v prvním patře
Galerie Harfa a je místem setkávání všech
účastníků turnaje. V tomto místě, vyhrazeném jen
pro Prague Handball Cup, mohou účastníci relaxovat, zapojit se do aktivit s našimi animátory, koupit
si turnajové tričko nebo sportovní vybavení od
našich partnerů, vyfotit se, zahrát si hry, zatančit
a dokonce si i zazpívat.
The Tournament Centre is located on the first floor
of the Galerie Harfa shopping centre and it is the
meeting point for all tournament participants. This
place is dedicated only to Prague Handball Cup
participants. It can be used for relaxation or taking
part in some activities with our animators, to buy
tournament T-shirts, or sports equipment from
our partners, take a selfie, play games, dance
or even sing.
turnajové centrum bude otevřené:
the tournament centre will be open:
– ve čtvrtek 2. dubna od 8:00 do 22:00 hodin
(z důvodu akreditací je provoz omezený jen na
Chill-out zónu a prodejní stánky)
– on Thursday April, 2nd from 8 am to 10 pm (due
to registration only Chill-out area and some stalls
will be open)
– v pátek 3. dubna od 10:00 do 22:00 hodin
– on Friday April, 3rd from 10 am to 10 pm
– v sobotu 4. dubna od 10:00 do 23:00 hodin
– on Saturday April, 4th from 10 am to 11 pm
– v neděli 5. dubna od 10:00 do 22:00 hodin
– on Sunday April, 5th from 10 am to 10 pm
– v pondělí 6. dubna od 10:00 do 14:00 hodin
(s výjimkou prodejních stánků)
– on Monday April, 6th from 10 am to 2 pm
(except the stalls)
Pro vstup do Turnajového centra je nutné prokázat
se Activity card.
Please use the Activity card to enter the Tournament Centre.
27
aDVENtURE
MINIGOLF
sportovní zábava pro golfové
amatéry i profesionály
Pro účastníky turnaje Prague handball cup
platí v průběhu turnaje zvýhodněné vstupné
80 Kč za hodinu hry. Sleva bude poskytnuta
po předložení Activity Card.
sports Fun for golf amateurs
and professionals
For Prague handball cup participants
is prepared special price 80 cZK per hour
during the tournament. Discount will be provided
to participants with Activity Card.
Denní aktivity
Day activities
Denní aktivity v Turnajovém centru jsou určeny pro
všechny účastníky turnaje. Ti mohou jen tak posedět a relaxovat v Chill-out zóně na sedacích vacích
od firmy Tuli a prohlížet si fotografie z turnaje na
televizní obrazovce. Pro hráče, kteří milují pohyb,
jsou připraveny 4 konzole Wii od firmy Nintendo
nebo týmový stolní fotbálek. Na památku se mohou všichni účastníci vyfotit v našem originálním
turnajovém fotokoutku. Sladkou odměnu si zaslouží ti, kteří zanechají obtisk své ruky na jednom
z našich pamětních sloupů. Odměna bude jistě
připravena i pro ty, kteří seberou odvahu a předvedou své umělecké nadání u našeho karaoke.
Day activities at the Tournament Centre are designed for all tournament participants. They can
just sit down, relax in Chill-out zone on the Tuli sitting bean bags and view some tournament photographs on the big screen. For participants who love
exercise we have prepared four Nintendo Wii consoles or team table football. To remember this moment you can take a photo in our original photo
corner. Those who leave their handprints on our
tournament pillars deserve a sweet reward. This
reward will surely be prepared also for those, who
have courage to show their artistic abilities at our
karaoke.
Hlavním lákadlem pro účastníky, kteří by si chtěli
odnést hodnotné ceny, se stává pro tento rok Kolo
štěstí.
Main enticement for the participants, who want to
win valuable prizes, is a Wheel of fortune.
During the whole tournament Charge-box will be
located in the Tournament Center. It allows tournament participants to charge their cell phones for
free while they devote to other activities.
V turnajovém centru bude po celou dobu turnaje
umístěn nabíjecí panel Charge-box a umožní tak
účastníkům bezplatné dobíjení jejich telefonů,
zatímco se oni budou věnovat jiným aktivitám.
tournament pillars
pamětní sloupy
Tournament pillars are a symbol of the tournament,
where young players from different countries meet.
One thing unites them all – a part of a body that is
essential for handball – a hand. Prague Handball
Cup is a show of skills, sleight, arm swing and
power of hands from all over the world.
Pamětní sloupy jsou symbolem turnaje, kde se setkávají mladí házenkáři z různých končin. Jedna věc
je všechny spojuje – a to část těla, která je pro házenou vlastně symbolem – ruka. Prague Handball
Cup je přehlídkou dovedností, obratnosti, švihu
a síly rukou z celého světa. Přijďte zvěčnit tu svou
na náš pamětní sloup – ať už obkreslením (za což
získáte sladkou odměnu) nebo rovnou jejím obtisknutím (v takovém případě bude odměna ještě
sladší). Ke svému obtisku nezapomeňte připojit
svoje jméno, klub a zemi, odkud pocházíte a třeba
i věk nebo kategorii, ve které hrajete a sledujte,
odkud která ruka pochází. Pamětní sloupy budou
v pondělí vystaveny ve finálové hale.
Come perpetuate your hand on our tournament
pillar – you can make a copy (you will get a sweet
reward) or a transfer (in this case the reward will be
even sweeter). Attach a name, club and country you
come from or even an age or category you play in.
And watch, wherefrom different hands come from.
Tournament pillars will be exhibited on Monday in
the final hall Podvinný mlýn.
kolo štěstí
Wheel of fortune
Účastníci, kteří za svoje aktivity získají voucher, si
mohou tento voucher vyměnit za možnost vytočit
na Kole štěstí další zajímavou cenu – některou
z drobných, originálních, ale i hodnotných cen,
které do soutěže věnoval pořadatel a partneři turnaje, zejména pak Hummel, cukrárna Grycan,
Burger King a Tapi Tea. A jak lze takový voucher
získat?
Participants, who receive voucher for their activities, can exchange this voucher for an opportunity to win another interesting prize – some
of them are small, some original and some
valuable. These prizes have been donated by
our tournament partners, especially Hummel,
Grycan, Burger King and Tapi Tea. How can you
get a hold of this voucher?
– automaticky jej získává ten, kdo podpoří turnaj
koupí oficiálního turnajového trička přímo ve
stánku v Turnajovém centru v Galerii Harfa nebo
na kterékoli hale
– everybody who is going to support the tournament and buys an official tournament T-Shirt
directly at the stand in the Tournament Centre
or in any sport hall will automatically receive
a voucher
– voucher lze také získat nákupem nad 300 Kč
v partnerských obchodech turnaje (seznam je
uveden níže) – stačí předložit účtenku v Turnajovém centru jedné z našich hostesek.
– you can also get this voucher, if you make
a purchase at our tournament partners
(listed below) over 300 CZK – you just need
to show the bill to our hostess in the Tournament Centre.
29
– poslední možností je projevit nebývalou kreativitu
nebo nasazení v denních aktivitách Turnajového
centra a oslnit tak naše hostesky.
– last opportunity how to get a Wheel of fortune
voucher is to show extraordinary creativity or
effort during Tournament Centre daily activities
and dazzle our hostesses.
Kolo štěstí bude v provozu v Turnajovém centru
v Galerii Harfa od pátku 3. dubna do neděle
5. dubna. Jeden voucher na Kolo štěstí opravňuje
jeho držitele k jednomu tahu – tedy otočení Kola
štěstí a to pod dohledem hostesky, která také rozhoduje o jeho platnosti, určuje výsledek a předává
výhru.
Wheel of fortune will be placed in the Tournament
Centre in Galerie Harfa from Friday, April 3rd till
Sunday, April 5th. One voucher allows one draw
under the supervision of our hostess. She decides
over the validity of draw, defines the result and
hands over prizes to winners.
Every spin on Wheel of fortune is a sure win.
Každé otočení Kolem štěstí je výherní!
The organizer reserves the right to change
the conditions of this prizewinning activity
anytime, eventually to end it prematurely.
Počet cen je omezen, a proto si pořadatel vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky této aktivity,
popřípadě ji předčasně ukončit.
Seznam partnerů, jejichž účtenka nad 300 Kč bude
moci být využita pro získání šance na Kole štěstí:
Partner’s shops, where you can get a bill exchangeable for Wheel of fortune voucher, are listed
below. The purchase has to exceed 300 CZK.
– Hummel (stánek Galerie Harfa)
– Hummel (stand Galerie Harfa)
– Molten (stánek Galerie Harfa)
– Molten (stand in Galerie Harfa)
– Culinary Aroma a Aroma Café (Galerie Harfa)
– Culinary Aroma and Aroma Café (Galerie Harfa)
– Minigolf (O2 arena)
– Minigolf (O2 arena)
– 5D kino (Galerie Harfa)
– 5D kino (Galerie Harfa)
– TapiTea (Galerie Harfa)
– TapiTea (Galerie Harfa)
– Grycan kavárna (Galerie Harfa)
– Grycan Café (Galerie Harfa)
– Sushiroller (Galerie Harfa)
– Sushiroller (Galerie Harfa)
– Retro Jeans (Galerie Harfa)
– Retro Jeans (Galerie Harfa)
– Burger King (Galerie Harfa)
– Burger King (Galerie Harfa
– A3 Sport (Galerie Harfa)
– A3 Sport (Galerie Harfa)
cocktail party
cocktail party
Každý večer turnaje (tedy v pátek, v sobotu a v neděli) se od 17:00 hodin koná v Turnajovém centru
Cocktail Party, která je spojena s diskotékou (startující v 19:00 hod.), turnajovým „cocktail barem“
a většinou denních aktivit.
Every evening of the tournament (that means on
Friday, Saturday and Sunday) from 5 pm Cocktail
Party takes place in the Tournament Centre.
Cocktail Party is connected with discotheque
(which starts at 7 pm), tournament “cocktail bar“
and most of daily activities.
A jak bývá zvykem, sobotní program (4. dubna) je
na našem turnaji rušnější a proto vás zveme na
Cocktail Party Plus. V tento den se na vás budou
kromě standardního programu Cocktail Party těšit
i oblíbení tatéři, karikaturisté a svým uměním vás
pobaví i balónkář. Pošlete své trenéry na VIP Party
a přijďte se pobavit do Turnajového centra!
As usual, Saturday program (April 4th) is more
eventful. Therefore we would like to invite you to
Cocktail Party Plus. On this day you can look forward to popular tattooers, cartoonists and also
a balloon man in addition to standard program
of Cocktail Party. Send your team leaders to VIP
Party and have fun in the Tournament Centre.
turnajový cocktail bar
tournament cocktail bar
Turnajový bar se nachází v Turnajovém centru
a naši milí barmani zde budou návštěvníkům k dispozici ještě před každou Cocktail Party – v pátek,
sobotu a neděli vždy od 15 hodin až do uzavření
Turnajového centra, tedy do 22 hodin, v sobotu
pak do 23:00.
Tournament bar will be located in the Tournament
Centre and our kind bartenders will be available
for visitors even before every Cocktail Party – on
Friday, Saturday a Sunday always from 3 pm till
the closing time of Tournament Center, that means till
10 pm on Friday and Sunday, till 11 pm on Saturday.
30
Návštěvníci zde mají exkluzivní možnost ochutnat
za speciální zvýhodněnou cenu 25 Kč nebo 1 Eur
originálně namíchaný turnajový nealkoholický
koktejl, symbol letošního ročníku Prague Handball
Cup.
Visitors have an exclusive chance to taste originally
mixed tournament nonalcoholic cocktails for
special discounted price of 25 CZK or 1 EUR.
A cocktail is a symbol of Prague Handball Cup 2015.
vip party
vip party
Pro trenéry, vedoucí a rozhodčí je v sobotu
4. dubna od 19:00 hodin přímo na střeše Galerie
Harfa a v restauraci Culinary Aroma připravena
VIP Party. Na této party je možné ochutnat spoustu gastronomických překvapení, chybět nebude
ani dobré české pivo. Setkání dospělých obohatí
hudební produkce, ozvláštněná i netradičním
využitím hudebních nástrojů. Můžete si zde nechat vytvořit svou vlastní karikaturu nebo se pokochat pohledem na barmanskou show.
There is a special VIP Party organized for leaders,
coaches and judges on Saturday April 4th from
7 pm directly on the roof terrace of the Galerie
Harfa shopping centre in the restaurant Culinary
Aroma. You will have the opportunity to taste
some gastronomic surprises; delicious Czech
beer will not be missing. The event will be accompanied with music, you can look forward to untraditional use of music instruments. You can also let
our caricaturist to draw a picture of you or enjoy
a bartender show.
Na VIP Party je vstup povolen pouze s identifikační
páskou a Activity card!
To enter the VIP Party is allowed only with an
identification band and Activity card.
Vstupenky, které zástupci družstev obdrželi při
akreditaci, budou moci vyměnit za identifikační
pásky v Turnajové kanceláři v sobotu 4. dubna
od 18:30 hodin.
The tickets will be issued to the leaders at the registration and can be changed for the identification
bands at the Tournament Office on Saturday April
4th from 6.30 pm.
turnajová trička
tournament t-shirts
Stejně jako každý rok je možné zakoupit tradiční
turnajová trička s originálním designem. Letošní
trička jsou modrá, doplněná limitovanou edicí
triček růžové barvy.
Every year you have the possibility to purchase
a traditional tournament T-shirts with it´s unique
design, this year we have also prepared a limited
edition of pink T-shirts.
Turnajová trička (ve velikostech XS – XXL, za cenu
300 Kč nebo 12 Eur) lze zakoupit v Turnajovém
centru ve speciálním stánku od 1. do 5. dubna.
V omezeném množství lze (pouze modrá) trička
zakoupit také ve sportovních halách.
Tournament T-shirts are available in sizes XS–XXL
for the price of 300 CZK or 12 Euros.
T-shirts can be purchased in the Tournament
Centre from the April 1st until the April 5th. Limited
amount of blue T-shirts only can be purchased also
at the sport halls.
V pondělí 6. dubna budou trička prodávána pouze
ve finá-lové hale Podvinný mlýn (pokud již nebudou vyprodána).
There will be a final sale at the sport hall Podvinný
mlýn on Monday April 6th.
finálový den
final Day
Program finálového dne se letos bude konat
v pondělí 6. dubna v hale Podvinný mlýn a jejím
okolí. Vzhledem k tomu, že k této hale je zakázán
vjezd autobusů, organizátor zajistil možnost parkování v rámci finálového dne u O2 areny poblíž
Galerie Harfa (na stejném parkovišti jako v příjezdový den).
The programme of the final day will take place on
Monday April 6th in the sports hall Podvinný mlýn
and it’s surroundings. Due to the fact that buses
are not allowed to entry the car park by this hall,
the organizer ensured the possibility of parking on
the final day at the O2 arena car park nearby Galerie
Harfa. It is the same car park as on the arrival day.
Pořadatel věří, že všichni účastníci, a tedy i ti, kteří
se nebudou těchto utkání přímo účastnit, vytvoří
opět jedinečnou sportovní atmosféru, tak jako
tomu bylo v předchozích letech ve finálových
The organizer believes, that all participants and
also the ones, who will not directly take part in
these matches, will create an unique sports atmosphere again, as it was in the final hall in last years.
31
halách. V rámci finálového dne jsou připraveny
kromě finálových utkání i další akce, které by tuto
atmosféru měly dotvořit.
In the framework of the final game also other
events are prepared except just the final games,
which should help to create this atmosphere.
Sportovní program finálového dne v hale Podvinný
mlýn v sobě zahrnuje 8 závěrečných utkání A-finále,
exhibici vítězů kategorií E a dva slavnostní ceremoniály s předáním cen.
The sports programme of the final day includes
8 final games of A-finals, an exhibition of winners
categories E and two ceremonies with giving out
the prizes.
Před finálovými utkáními jsou čtena jména všech
zúčastněných hráčů a hrány státní hymny finalistů.
The final matches are preceded by national anthems of the finalists countries and the presentation of players.
Tato utkání se budou hrát s míči Molten, které
věnoval partner turnaje.
These games will be played with Molten handballs,
given out by the partner of the tournament.
Diváky sledující finálová utkání jistě potěší i další
(neházenkářský) program – ve speciálních soutěžích budou mít možnost předvést své schopnosti
a dovednosti, v bouřlivém souboji tribun pak zase
nasazení a týmového ducha. Pokochat se a odpočinout si od napínavých finálových bojů pak
budou moci pohledem na umění sportovních roztleskávaček v poločasových přestávkách.
Spectators watching final games will sure be
pleased by our entertaining programme – they
will have a chance to show their abilities and skills
in special competitions and also show their determination and team spirit in stormy duel of stands.
Spectators can take a rest from suspenseful final
games and enjoy the look at cheerleader skills
during halftime breaks.
Pro osvěžení diváci jistě ocení také dárek našeho
partnera v podobě energetického nápoje RedBull,
který bude k dostání před halou Podvinný mlýn.
Spectators will sure appreciate a gift from our partner – a refreshing energy drink Red Bull. You can
get them in front of Podvinný mlýn hall.
www.grevin-praha.com/cz
33
Handball restaurant
Handball restaurant
Handball restaurant bude otevřen u haly Podvinný
mlýn v pondělí 6. dubna od 10:00 do 15:00 hodin.
Služby Handball restaurantu mohou využít účastníci, pro které pořadatel zajišťuje stravování formou
plné penze, a také účastníci, kteří si speciálně zakoupili tento pondělní oběd. Každý z těchto účastníků obdržel při příjezdu speciální 25bodový
kupón. Pořadatel upozorňuje, že není možno vydat
menu všem účastníkům současně, a je tedy třeba
počítat s časovou rezervou při výdeji.
The Handball restaurant will be opened next to hall
Podvinný mlýn on Monday April 6th from 10 am
to 3 pm. The services of Handball restaurant can
be used either by participants, who bought the full
board through the organizers or by those who
bought extra Monday lunch. Everyone of these
participants received special 25points menu
coupon at the arrival. Owing to a high number of
participants is necessary to be patient and count
with appropriate time reserve to be served at
the Handball restaurant kiosks.
Konzumace jídla z Handball restaurantu je povolena pouze ve vymezeném prostoru – není dovoleno vnášet jídlo do prostor sportovní haly.
The consummation of food from Handball restaurant is allowed only in a restricted space – it is not
allowed to bring the food inside the sports hall.
a zde je nabídka menu Handball restaurantu:
kuřecí nebo vepřový steak
masový sekaný steak
klobása
hot-dog
kukuřice
zákusek
nápoj 0,2 l
nápoj 0,3 l
and here is the offer of menu this year ’ s
Handball restaurant:
chicken or pork steak
8 points
meat chopped steak
8 points
sausage
5 points
hot-dog
4 points
sweet corn
2 points
dessert
3 points
drink 0,2 l
4 points
drink 0,3 l
6 points
8 bodů
8 bodů
5 bodů
4 body
2 body
3 body
4 body
6 bodů
Záleží na každém, jak si své menu sestaví a to až
do hodnoty maximálně 25 bodů.
It is up to everybody, how he/she will use and
divide his/her maximum 25 points.
Upozorňujeme, že jednotlivý sortiment Handball
restaurantu je omezený a nelze tedy zaručit, že
celý uvedený sortiment bude k dispozici po celou
dobu výdeje.
The organizer warns that the particular assortment
of Handball restaurant is limited and it can’t be
guaranteed, that all the stated meals will be
available during the whole output of meals.
34
střecha/ROOF
turnajové centrum
Tournament CentEr
ZVÝŠENÉ PŘÍZEMÍ/ 2nd FLOOR
turnajová kancelář
Tournament
Office
PŘÍZEMÍ/ 1st FLOOR
vstup/ entrance
turnajové centrum/tournament center
GALERIE HARFA, Českomoravská 2420/15 a, Praha 9-Libeň
B – Českomoravská
37
Hala poDvinnÝ mlÝn
Kovanecká 23, Praha 9
B – palmovka | TRAM 16
B – Českomoravská
38
zastávka/tram stop
Divadlo Gong
Hala koBYlisY
U školské zahrady 430, Praha 8
C – kobylisy (exit to the tram stops)
39
zastávka kobylisy
Hala juliska
Pod Juliskou, Praha 6
A – Dejvická | BUS 107, 116, 147
BUS 160, 340, 355
40
zastávka/bus stop
nádraží podbaba
Hala staDion
Na Julisce 28, Praha 6
A – Dejvická | BUS 107, 116, 147, 160, 340, 355
zastávka/bus stop
A – Hradčanská | BUS 131
nádraží podbaba
41
Hala kotlářka-Dejvice
Na Kocínce, Praha 6
A – Hradčanská | BUS 131
42
zastávka/bus stop
na santince
Hala střeŠovice
Sibeliova 368, Praha 6
A – Hradčanská | TRAM 1, 18
43
zastávka/tram stop
ořechovka
Hala vG ruZYnĚ
Pilotů 217/12, Praha 6
A – Dejvická | BUS 119
| BUS 108
bus stop Divoká Šárka
bus stop nádraží ruzyně
B – nové Butovice | BUS 179
| BUS 108
bus stop Divoká Šárka
bus stop nádraží ruzyně
44
Hala tj ruZYnĚ
Drnovská 19, Praha 6
A – Dejvická | BUS 119
| BUS 108
bus stop Divoká Šárka
bus stop nádraží ruzyně
B – nové Butovice | BUS 179
| BUS 108
bus stop Divoká Šárka
bus stop nádraží ruzyně
45
Hala ZliČÍn
Na Radosti 242, Praha 5
B – Zličín
46
Hala viDoule
Schwarzenberská ul., Praha 5-Jinonice
B – nové Butovice
47
Hala raDlice
Kutvirtova ul., Praha 5
B – radlická
48
HalY Hamr BranÍk
Vltavanů 1542, Praha 4
B – karlovo nám. |TRAM 3, 17
Entrance Palackého nám.
B – smíchovské nádr. |BUS 253
49
zastávka/tram stop
nádraží Braník
Hala altron krČ
Mezi sklady, Praha 4
C – Budějovická | BUS 170
50
zastávka/bus stop
na vrstevnici
Hala ZelenÝ pruH
Zelený Pruh 1294/50, Praha 4
C – Budějovická | BUS 124, 205
51
zastávka/ bus stop
na planině
Hala DĚkanka
Děkanská vinice I. 5/987, Praha 4
C – pražského povstání
52
Hala kunratice
Předškolní 420/5, Praha 4
C – kačerov | BUS 196, 139, 150, 157 bus stop nemocnice krč
| BUS 193, 335, 332, 339, 193 bus stop u tří svatých
C – opatov | BUS 165
zastávka /bus stop u tří svatých
53
Hala jiŽnÍ mĚsto
Květnového vítězství 1554, Praha 11-Chodov
C – Háje | BUS 170, 197, 293
C – chodov | BUS 197
54
zastávka/bus stop
Brechtova
Hala/Hall jeDenáctka
Mírového hnutí, Praha 4
C – chodov, Háje | BUS 154, 170
C – Budějovická, Háje | BUS 197
zastávka/bus stop
Brodského
Hala cHoDov
Mírového hnutí 2137, Praha 4
C – chodov, Háje | BUS 170
C – Budějovická, Háje | BUS 197
56
zastávka/bus stop
Brodského
Hala Hostivař
Bruslařská 10, Praha 10
zastávka/ bus stop Gercenova
A – Skalka | BUS 125
57
Hala ŠtĚrBoHolY
U školy, Praha 10
A – Depo Hostivař
| BUS 163, 263
zastávka/bus stop
Škola Štěrboholy
58
Hala straŠnice
U trati, Praha 10
A – Strašnická | TRAM 26
| BUS 188, 196
59
zastávka/ tram/bus stop
nádraží strašnice
Hala slavia
Vladivostocká 10, Praha 10
A – strašnická | TRAM 7
B – karlovo nám. | TRAM 22, 7, 24
C – i. p. pavlova | TRAM 22
60
zastávka/tram stop
kubánské nám.
Hala loko vrŠovice
Sportovní 1380, Praha 10
A – strašnická | TRAM 7
zastávka/tram stop
Bohemians
61
Hala HerolDovY saDY
Heroldovy Sady, Praha 10
A – nám. míru
B – karlovo nám.
C – i. p. pavlova
TRAM 22
62
zastávka/tram stop
vršovické náměstí
Hala vinoHraDY
Polská 1, Praha 2
A – jiřího z poděbrad
63
vŠe Hala třeBeŠÍn
Na Třebešíně 1/3215, Praha 10
A – Želivského | BUS 163, 188, 297
A – Želivského | BUS 124
64
zastávka/bus stop
pod třebešínem
zastávka/bus stop Červený Dvůr

Podobné dokumenty

Official Bulletin - Prague Handball Cup

Official Bulletin - Prague Handball Cup doklad, musí jej předložit do zahájení příštího zápasu konfrontovaného družstva (pokud se hraje ten samý den) nebo do skončení hracího dne u hlavního rozhodčího na hale, ve které konfrontace proběh...

Více