Stavební povolení Městský les - Újezdní úřad vojenského újezdu

Transkript

Stavební povolení Městský les - Újezdní úřad vojenského újezdu
(::.,
·, ~-: ~·.';l
j
u
":'
'·: ~ ~
,
Vjezdní
úřad
_,
__
vojenského újezdu Libavá
Náměstí 2, Libavá-Město Libavá, 785 Ol Šternberk 1, datová schránka gibb3m2
Telefon: 973 423 151, FAX: 973 423 156, e-mail: uuvu.libava@kr-olomoucky .cz
Čj . 16- 12/ DP/2015 - 1484
Výtiskjcdiný!
Vyřizuje:
Počet listů:
Ing. Pavel Stavinoha
Telefon: 973 423 172
Fax:
973 423 156
Ve Městě Libavá dne 16. února 2015
v
,
7
,
SPOLECNE ROZHODNUTI
Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá, jako stavební úřad příslušný podle § 16 odst.
1) zákona č. 183/2006 Sb , o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební
zákon") a vodoprávní úřad příslušný podle§ 105 odst. 2) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů ("vodní zákon"), ve znění platných předpisů, přezkoumal podle §
94a) odst. 4 žádost o spojené územní a stavební řízení, podle § 15 odst. 4 vodního zákona a
dále v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění platných
předpisů, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a o stavební povolení (dále
jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 6. března 2015 podal:
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
divize Lipník n.!Bečvou
Na Zelince 1147
751 31 Lipník n.!Bečvou
IČ: 00000205
( dále jen " žadatel a stavebník")
a na základě tohoto přezkoumání
vydává
Výroková část I
podle § 94a) odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona, v souladu s § 13 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního řízení a stavebního řádu v platném
znění
rozhodnutí o
umístění
stavby vodního díla
"Vodní nádrž Městský les"
na pozemcích parcelní číslo 404, 42511, 466/3 a 466/4 v k. ú.
Vojenský újezd Libavá.
Dřemovice
u
Města
Libavá,
Stavba obsahuje soubory:
S Ol Zdrž
S 02 Výpustné zařízení
S 03 Bezpečnostní přeliv
klasifikace
klasifikace
klasifikace
833 15 (Rybníky)
832 34 (Objekty vtokové a výtokové)
832 31 (Přelivy boční se skluzy a vývary)
Pro
umístění
stavby stanovuje podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích parcelní číslo 404, 425/1, 466/3 a 466/4 v k. ú.
Dřemovice u Města Libavá, Vojenský újezd Libavá
v souladu s grafickou přílohou projektové dokumentace, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního
pozemku, požadovaným
umístěním
stavby, s
vyznačením
v azeb a
vlivů
na okolí,
zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna dle předložené a schválené projektové dokumentace zpracované
společností Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 Ol Vysoké Mýto,
vypracované autorizovanou osobou Bc. Jakubem Vodseďálkem DiS, ČKAIT
0501222.
3. Jakékoliv změny v umístění vodního díla a příslušejících doplňkových staveb a
přidružených objektů, musí být projednány s odpovědným projektantem a úřadem
územního plánování a stavebního řádu (dále jen "stavebním úřadem").
4. K umístění staveb budou dodržena stanoviska a vyjádření vlastníků pozemků,
dotčených orgánů státní správy a vlastníků inženýrských sítí, která jsou součástí
projektové dokumentace ke společnému řízení a citována ve výroku č. II - stavebního
povolení vodoprávního úřadu.
Výroková
část
II
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
k provedení stavby vodního díla (vodní nádrž Městský les), podle § 55 odst. 1 písm. a)
vodního zákona
stavební povolení
"Vodní nádrž
Městský
les"
na pozemcích parcelní číslo 404, 425/1 , 466/3 a 466/4 v k. ú.
Vojenský újezd Libavá.
Dřemovice
u
Města
Libavá,
Stavba obsahuje soubory:
S O1 Zdrž
S 02 Výpustné zařízení
S 03 Bezpečnostní přeliv
klasifikace
klasifikace
klasifikace
833 15 (Rybníky)
832 34 (Objekty vtokové a výtokové)
832 31 (Přelivy boční se skluzy a vývary)
Bližší podrobnosti vyplývají ze situačních výkresů ověřených ve stavebním řízení.
Stavební povolení se vydává v rozsahu předložené a schválené projektové dokumentace, jejíž
základní parametry jsou následující:
Stavba obsahuje:
Jedná se o výstavbu vodní nádrže na pozemku, který je v současné době veden jako vodní
plocha, zamokřená plocha. Uvedená stavba výrazným způsobem zvýší biodiverzitu území a
zlepší jeho ekologickou stabilitu.
Údaje podle vyhlášky MZe č. 414/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 254/2001 Sb. o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších vyhlášek:
Údaje o místu rozhodnutí:
1. N ázev vodního díla
2. Kraj
3. Obec
4. Katastrální území
5. Identifikátor vodního toku
Vodní nádrž Městský les
CZ071 Olomoucký kraj
71079 Vojenský újezd Libavá
930512 Dřemovice u Města Libavá
10211565
2
6. Jméno vodního toku
7. Číslo hydrogeologického pořadí
8. Hydrogeologický rajón
přítok Střeleckého
Kulm Nízkého Jeseníku
Údaje o předmětu rozhodnutí:
9. Povolovaná vodního díla
10. Účel užití vodního díla
11. Zdroj vody
12. Plocha
Údaje o
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
předmětu rozhodnutí - hráz:
Hráz
Kóta koruny hráze
Max. výška hráze
Délka koruny hráze
Kapacita spodní výpusti
Kapacita bezpečnostního přelivu
Kóta bezpečnostního přelivu
Délka bezpečnostního přelivu
Údaje o
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
předmětu rozhodnutí- vodní nádrž:
Typ vodní nádrže
Objem celkového ovl. prostoru
Kóta normálního nadržení
Kóta hladiny QIOo
Objem celkového ovl. prostoru Q 100
Kóta dna
Plocha zatopení
Plocha zatopení Q1oo
Minimální zůstatkový průtok
Zkušební provoz
potoka
ČHP 2-01-0 1-004
vodní nádrž
č 03 (413)
jiné Č ll (99)
z vodního toku Č O1 (O 1)
2
4 558m
zemní sypaná Č 13 (04)
100,7 m n.m
2,450 m
73 ,0m
0,22 m 3/s
9,0 m 3 /s
99,75 m n.m
6m
údolní protékaná Č 14 (O 1)
4,481 tis. m 3
99,70 m n.m
100,10 m n.m
6,63 7 tis . m 3
98,25 m n.m
4 558,0 m2
4 799,0 m2
0,1 lis
NE
Pro provedení stavby stanovuje podmínky
Pro provedení stavby výše uvedeného vodního díla se podle § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 115 zákona č . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, současně stanoví
tyto podmínky:
1. Stavební práce budou zahájeny až po nabytí právní moci tohoto povolení a užívána pouze
na základě pravomocného kolaudačního souhlasu.
2. Stavební práce budou prováděny podle schválené projektové dokumentace vypracované
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. , Rokycanova 114/IV, 566 Ol Vysoké Mýto, vypracované
projektantem Bc. Jakubem Vodsed'álkem DiS, ČKAIT 0501222. Jakékoliv změny musí
být projednány s odpovědným projektantem a vodoprávním úřadem.
3. Stavební práce budou prováděny dodavatelsky v souladu s ustanovením § 160 odst. 1 a 2
zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Na stavbě bude
veden stavební deník s předepsanými údaji.
4. Autorský dozor stavby bude vykonávat zpracovatel projektové dokumentace
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 Ol Vysoké Mýto.
5. Před započetím prací bude dodavatelem stavebních prací zpracován harmonogram
realizace stavby, jehož jeden výtisk bude po odsouhlasení investorem předán
vodoprávnímu úřadu Vojenského újezdu Libavá (speciální stavební úřad) za účelem
3
provádění
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
kontrolních prohlídek v souladu s § 133 a § 134 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Při provádění stavebních prací budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce,
ochrany zdraví a technických zařízení.
Pro realizaci stavby bude použita taková technologie, která neohrozí okolní pozemky a
stavby, zejména nezpůsobí jejich statické poruchy nebo zborcení.
Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na provádění staveb,
vyplývající z příslušných ustanovení Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích na stavbu, včetně ustanovení příslušných technických norem.
Při provádění stavebních prací bude respektováno ustanovení § 4 odst. 2 zákona číslo
11411992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a stanovisko vydané OŽP Újezdního úřadu
vojenského újezdu Libavá č.j. 24/36/3/42/2015-1484 ze dne 18. února 2015.
Výkopová zemina a staveništní odpad bude uložen v souladu se zákonnými předpisy
o odpadech, nebo předána za účelem využití či zneškodnění oprávněné osobě ve smyslu
ustanovení § 16 odst. 1 a 4 zákona číslo 185/200 I Sb., o odpadech.
Po ukončení stavebních prací budou místa staveniště, dočasných skládek zeminy
a materiálu uvedena do původního stavu.
Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření výrobního výboru
konaného dne 2. září 2014:
Uvedená nádrž bude řešena jako průtočná.
Bezpečnostní přeliv bude řešen dvěma železobetonovými prahy.
Na levém břehu bude zimoviště pro obojživelníky.
Koruna hráze bude min. 3,5 ma zpevněna štěrkem a štěrkodrtí, z důvodu přejíždění těžké
techniky.
Odstranění porostu si provede investor sám na své náklady.
Vytěžená zemina bude odvezena na parcelu určenou investorem.
Ve východní části zdrže bude vytvořeno litorální pásmo.
Pod hrází bude provedeno vyčištění příkopu v délce 18,5 m.
Stanovuje termín pro dokončení stavby:
do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění
Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá, jako příslušný speciální stavební úřad podle
ustanovení podle 104 odst. 2 písm. b) a§ 105 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů ("vodní zákon"), ve znění platných předpi sů a podle § 16 odst. 1 a §
15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize
Lipník n./Bečvo u, Na Zelince 1147, 751 31 Lipník n./Bečvou, IČ: 00000205, o vydání
sloučeného územního a stavebního povolení ke stavbě vodní nádrže Městský les na
pozemcích parcelní číslo 404, 425/l , 466/3 a 466/4 v k. ú. Dřemovice u Města Libavá, ve
Vojenském újezdu Libavá. Současně byla předložena, projektová dokumentace zpracovaná
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., Rokycanova 114/lV , 566 01 Vysoké Mýto, vypracované
projektantem Bc. Jakubem Vodseďálkem DiS, ČKAIT 0501222.
Podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a § 15 zákona
číslo 500/2004 Sb. správní řád bylo dne 9. března 2015 zahájeno řízení k vydání sloučeného
územního a stavebního povolení čj. 17-9/DP/2015-1484.
K projektové dokumentaci stavby se vyjádřily nebo daly své stanovisko, souhlas
popřípadě rozhodnutí tyto dotčené orgány státní správy, správní úřady, organizace a ostatní
účastníci společného řízení:
4
1. Újezdního úřadu vojenského újezdu Libavá orgán ochrany přírody, Náměstí 2, LibaváMěsto Libavá, 785 Ol Šternberk, vydal stanovisko č.j. 24/36/3/42/2015 -1484 ze dne 18.
února 2015 (souhlasné stanovisko).
2. Újezdního úřadu vojenského újezdu Libavá stavební úřad , Náměstí 2, Libavá-Město
Libavá, 785 Ol Šternberk, vydal stanovisko č.j. 13-3/2015/DP-1484 ze dne 5. 3. 2015
(souhlasné stanovisko).
3. 02 Czech Republic, a.s. , Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, vydala
vyjádření č.j . 661140/14 ze dne 18. srpna 2014 (souhlasné vyjádření).
4. ČEZ ITC Services, a.s., Duhová 1531 /3, 140 53 Praha 4, vydal vyjádření č.j. 0200233024
ze dne 18. srpna 2014 (souhlasné vyjádření).
5. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, vydal vyjádření č .j.
0100314751 ze dne 18. srpna 2014 (souhlasné vyjádření).
6. MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 Ol Kralupy nad Vltavou, č.j. 2014/08/5661 ze dne 18.
srpna 2014 (souhlasné vyjádření).
7. Správce drobných vodních toků, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Lipník nad
Bečvou, Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou, ze dne ll. února 2015 (souhlasné
stanovisko).
8. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 49911, 657 02 Brno, č.j. 5000990324 ze dne
18. srpna 2014 (souhlasné stanovisko).
9. Povodí Odry, s.p., Várenská 49, 701 26 Ostrava, č.j. 02229/9231 /35/2015 ze dne 23. února
2015 (souhlasné stanovisko).
Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá, jako příslušný stavební a speciální stavební úřad,
přezkoumal předloženou dokumentaci k vydání stavebního povolení a konstatuje, že
projektová dokumentace je zpracována v souladu s podmínkami o vydání sloučeného
územního a stavebního povolení a byly předloženy všechny dokumenty potřebné pro jeho
vydání. Novostavba vodní nádrže Městský les výrazným způsobem zvýší biodiverzitu území
a zlepší jeho ekologickou stabilitu.
Na základě
těchto skutečností
bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního
řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, dle
§ 83 ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Sekci rozvoje a plánování schopností
Ministerstva obrany, Vítězné náměstí 5, 161 00 Praha 6, podáním u Újezdního úřadu
vojenského újezdu Libavá, Náměstí 2, Libavá - Město Libavá, 785 Ol pošta Šternberk.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal j eden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá. Podané
odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1, správního řádu, odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat
údaje o tom , proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu
předcházelo. Odvolání jen proti části odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odst. 1 a 2
správního řádu).
Doba platnosti rozhodnutí je 2 roky ode dne kdy nabyde právní moci.
Pro prodloužení platnosti rozhodnutí platí ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona
obdobně .
5
Vyvěšeno
dne:
1 1. 03. Z015
Sejmuto dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje
vyvěšení
a sejmutí oznámení.
~Shit~,
/('\\··~6.-
I:::'- I '1 ::•'
,, f . ' ....... I '
I .•.
ť~'
I
/
1
.. ·'"'
....
,....~
'
'
-
-
~~
6
._
··- .)
•• ;
.\
'..:)....'
\.::_"'~-/ ·,~;.
."...,
1·,\
~'1 "~.·.!
-··
: .......
t:"'
/
...:::.,. ....
.:.. ~. /
.i:_y
Přednosta
podplukovník Mgr. Josef Dřímal
Příloha:
Dokumentaci k stavebnímu povolení s ověřenou projektovou dokumentací stavby žadatel
převezme po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Účastníci vodoprávního řízení(§ 27 odst. 1 správního řádu) (datovou zprávou)
1. VLS ČR s.p., ID DS bjds93z
2. ÚÚřVÚ Libavá - vojenský újezd (obec)
27 odst. 2 správního řádu a§ 110 odst. 7 stavebního zákona)
vyhláškou
1. vlastníci pozemků p .č.:
404, 425/l , 466/3 a 466/4 v k. ú. Dřemovice u Města Libavá.
2. ČEZ Distribuce a.s. , ID DS v95uqfy
3. 02 Czech Republic a. s., ID DS d79ch2b
4. RWE Distribuční služby, s.r.o, ID DS jnnyjs6
5. MERO ČR, a.s., ID DS a4we6rx
6. AHNM Brno, ID DS h.jyaavk
7. Povodí Odry, ID DS wwit8gq
Další
účastníci řízení(§
veřejnou
Dotčené
8.
správní úřady
ÚÚřVÚ Libavá - spis, archiv
Na vědomí:
9. VZ 8129 Libavá
7